B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331, , ,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0"

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA GÄLLER KONCERNEN OM INTE ANNAT ANGES. Första kvartalets intäkter ökade med 7 procent Första kvartalet Intäkterna uppgick till 686,0 (638,7) mkr. Organisk tillväxt justerat för valutakurseffekter uppgick till 10 procent, vilket förklaras av högsta underliggande aktivitet någonsin. Bruttoresultat från Kasino uppgick till 372,0 (325,4) mkr, vilket motsvarar en för valuta och förvärvseffekter justerad tillväxt på 12 procent. Rörelseresultatet uppgick till 171,2 (161,1) mkr. Resultatet före skatt uppgick till 166,6 (160,1) mkr. Resultatet uppgick till 157,7 (151,9) mkr, motsvarande 3,52 (3,54) kronor per aktie. Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 2 212,5 (2 113,9) mkr. Detta nyckeltal har påverkats med 111,6 mkr avseende ofördelaktiga valutarörelser. Class One Holding Ltd som driver varumärkena Oranje och Kroon Casino förvärvades under kvartalet och har sedan 4 mars bidragit till koncernens intäkter med 23,4 mkr och till bolagets rörelseresultat med 14,4 mkr. Rörelseresultatet belastas med 10,1 mkr i förvärvskostnader samt 1,0 mkr i tillkommande avskrivning i nyligen förvärvad kundbas. Nyckeltal Kvartal 1 Kvartal 1 Helår Totalt Intäkter 686,0 638, ,7 Bruttoresultat 578,7 540, ,9 varav Odds 175,9 164,0 577,4 Rörelseresultat 171,2 161,1 601,1 Kassa 666,2 606,4 562,5 Aktiva kunder (tusental) 360,8 479,2 401,4 Registrerade kunder (tusental) 7 283, , ,7 Deponerat belopp 1 570, , ,5 Deponerat belopp, samtliga spellösningar 2 212, , ,1 B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331, , ,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0 B2B Odds 1) Bruttoomsättning Odds 2 449, , ,3 Bruttomarginal, Odds 3,7% 3,1% 3,0% Bruttoresultat Odds från tredje part 90,3 81,2 289,4 1) Detta avser marginalen efter allokerade kostnader. Marginalen efter fria vad i samtliga spellösningar uppgick till 8,0 (7,3) procent. Betsson tar marknadsandelar på både Kasino och Sportspel - En organisk tillväxt på 12 procent i Kasino samt en god tillväxt i Sportboken innebär att Betsson tar marknadsandelar. Samtidigt ökar mobilpenetrationen från 12 procent till 15 procent jämfört med föregående kvartal. Detta visar att igångsatta initiativ inom individanpassad realtidskommunikation, digital marknadsföring, sökmotoroptimering samt mobil utveckling börjar ge effekt. Samtidigt bidrar förvärvet av Oranje och Kroon positivt till resultatet och de båda varumärkena uppvisar en god tillväxt i kvartalet. Det är tydligt att bolaget med sina initiativ och sin multibrandstrategi är väl positionerat både för fortsatt tillväxt och för framtida möjliga förvärv. säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef. Presentation av delårsrapport Idag, fredagen 25 april klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Magnus Silfverberg, delårsrapporten på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via webcast på eller eller via telefon på +46 (0) (Sverige), +44 (0) (UK) +1 (0) (US). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund. BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS). BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS (11)

2 Första kvartalet 2014 Koncernens intäkter uppgick till 686,0 (638,7) mkr. Bruttoresultatet uppgick till 578,7 (540,1) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 171,2 (161,1) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 25,0 (25,2) procent. Koncernens resultat före skatt uppgick till 166,6 (160,1) mkr och resultatet uppgick till 157,7 (151,9) mkr, vilket motsvarar 3,52 (3,54) kronor per aktie. Intäkterna har påverkats av ofördelaktiga valutarörelser uppgående till 37,9 mkr, jämfört med de kurser som tillämpades i jämförelsetalen föregående år. Betssons intäkter påverkas främst av valutarörelser i EUR, NOK och TRY i relation till SEK. Total tillväxt justerat för valutakurser uppgick till 13 procent, varav den organiska tillväxten var 10 procent. Marknadsföringskostnader uppgick till 190,7 (199,4) mkr, vilket motsvarar en minskning med 4 procent. Ledningen bedömer att det finns goda tillväxtmöjligheter på kort och lång sikt på såväl lokalt som internationellt reglerade utvalda marknader. För att dra nytta av dessa möjligheter krävs fortsatta marknadsinvesteringar i kommande kvartal vilka bedöms ligga i linje med föregående års nivå i förhållande till intäkterna. Personalkostnader uppgick till 102,6 (92,2) mkr, vilket motsvarar en ökning med 19 procent. Ökningen mot föregående år avser tillkommande personalkostnader i samband med förvärv samt nyrekryteringar för att skapa och möta framtida tillväxt och för att ersätta konsulter. Posten bedöms fortsatta att öka i inje med bolagets tillväxt. Övriga externa kostnader uppgick till 109,2 (84,6) mkr. Här ingår en engångseffekt på 10,1 mkr avseende förvärvskostnader. Exkluderat förvärvskostnaderna ökade posten med 17 procent. Ökningen beror framförallt på utökat Livestreamerbjudande och ökat användande av realtidsresultat inom Odds vilket ökar attraktionskraften i Betssons erbjudanden. Även satsningen på SEO (sökmotoroptimering) samt nytt kontor på Malta bidrog till högre övriga externa kostnader. Aktivering av utvecklingskostnader uppgick till 25,4 (23,6) mkr. Betssons operativa dotterbolag investerar löpande i att förbättra erbjudandet till slutanvändare och partners vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Vidare investerar bolaget i att migrera allt fler spellösningar till en och samma tekniska plattform, vilket bidrar till en kostnadseffektiv drift över tid. Förvärv av Oranje och Kroon Casino Förvärvet av Oranje och Kroon Casino har gett en redovisningseffekt från fjärde mars Sedan den dagen och fram till sista mars har förvärvad verksamhet bidragit till koncernens intäkter med 23,4 mkr och till koncernens rörelseresultat med 14,4 mkr. I tillägg har koncernens resultat belastats med förvärvskostnader uppgående till 10,1 mkr samt tillkommande avskrivningar av kundbas uppgående till 1,0 mkr. I det fall Oranje och Kroon Casino skulle ha varit förvärvat under hela året skulle Betssons intäkter ha uppgått till 743,3 mkr istället för 686,0 mkr och rörelseresultat skulle ha uppgått till 216,2 mkr istället för 171,2 mkr, exkluderat förvärvskostnader om 10,1 mkr i första kvartalet men inkluderat ytterligare avskrivningar av förvärvad kundbas om 2,1 mkr. Om Betsson hade ägt Oranje och Kroon Casino under hela första kvartalet och inga förvärvskostnader skulle belastat resultatet hade förvärvad verksamhet därmed bidragit till intäkterna med 80,7 mkr och till rörelseresultatet med 48,3 mkr. Sammantaget uppvisar Oranje och Kroon Casino en stabil tillväxt i linje med Betssons generella tillväxt. Operativa verksamheten Betsson erbjuder via dotterbolag på Malta internetspel till slutkunder via partnersamarbeten och egna spelportaler. Vidare erbjuder Betsson systemlösningar till andra operatörer. Betsson anser att det ur ett riskperspektiv finns bestående värden i såväl de lokalt nyreglerade som i de sedan tidigare internationellt reglerade marknaderna. Utvalda internationellt reglerade marknader utgör under överskådlig framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet. Samtidigt blir de nyreglerade marknaderna med lokala spellicenser allt viktigare för Betsson där bolaget har lokala licenser i Danmark, Estland och Italien. Vidare förväntas förvärvet av Oranje och Kroon Casino bidra till att intäkter från lokalt reglerade marknader kommer att öka väsentligt efter nästa års förväntade nyreglering i Holland. Den höga tillväxten i användandet av Smartphones bidrar till en stark efterfrågan på mobila spellösningar. Betsson har utvecklat och tillhandahåller idag en av marknadens bredaste och mest avancerade spellösningar för smartphones. Mobila intäkter uppgick under första kvartalet till 101,2 mkr motsvarande en penetration på 15 procent av de totala intäkterna och en ökning på 25 procent från föregående kvartal. Den starka tillväxten i Betsson.com, efter lansering av ny mobil lösning i andra kvartalet 2013 håller i sig. De mobila intäkterna på det varumärket ökade 45 procent jämfört med föregående kvartal, vilket motsvarar en ökning på 885 procent mot första kvartalet föregående år. B2C - första kvartalet Första kvartalets bruttoresultat i B2C uppgick till 433,7 (374,7) mkr. Automatenvarumärkena ingår sedan första april 2013 i B2C från att tidigare ha ingått under B2B, och bidrog under första kvartalet med 34,2 mkr i bruttoresultatet. Under kvartalet har förvärvet av Oranje och Kroon Casino bidragit till B2C med 18,2 mkr. Norden utgjorde under första kvartalet 79 (81) procent av segmentet medan EU utom Norden representerade 19 (18) procent. B2B första kvartalet Bruttoresultatet från B2B uppgick till 145,1 (165,4) mkr. Justerat för effekten av att Automatenvarumärkena flyttats över till B2C, växte B2B-segmentet med 8 procent mot föregående år. Den underliggande aktiviteten fördelad över ett antal samarbeten utvecklades starkt. Betsson fortsätter att vidareutveckla samarbetet med ett statligt ägt kinesiskt bolag, avseende internetbaserad lotteri- och sportspelsverksamhet. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS (11)

3 Under kvartalet har det inte framkommit någon konkret ny information kring ett framtida licenssystem för onlinespel i Kina. Betsson har dock en fortsatt positiv syn på de framtida möjligheterna på marknaden. Produkter Bruttoresultatet i Kasino uppgick under första kvartalet till 372,0 (325,4) mkr, vilket motsvarar 14 procents tillväxt. Frånräknat effekter av ofördelaktiga valutarörelse uppgående till 11,6 mkr och bidrag från nyligen förvärvad verksamhet uppgående till 18,2 mkr var den justerade organiska tillväxten 12 procent. Det innebär att Betsson, i relation till den uppskattade marknadstillväxten på mellan 7 till 8 procent, tog marknadsandelar inom det viktiga kasinosegmentet. Sammantaget representerade Kasino 64 (60) procent av koncernens bruttoresultat. Bruttoomsättningen i Odds, i Betssons samtliga spellösningar, uppgick till 3 780,8 (3 873,6) mkr. Den underliggande aktiviteten påvisar en stark tillväxt medan bruttoomsättningen minskat till följd av ofördelaktiga valutarörelser. Tillväxten i bruttoomsättning justerat för valutaeffekt uppgick till 11 procent. Marginal efter fria vad i Betssons samtliga spellösningar i Odds uppgick till 8,0 (7,3) procent. Bruttoresultatet från Odds uppgick under kvartalet till 175,9 (164,0) mkr, motsvarande en tillväxt på 7 procent. Justerat för negativa valutarörelser uppgående till 19,5 mkr uppgick tillväxten till 19 procent. I bruttoresultatet i Odds ingår 90,3 (81,2) mkr avseende licensintäkter och spelbidrag till bruttoresultatet från B2B. Andelen Odds uppgick till 30 (30) procent av koncernens bruttoresultat. Bruttoresultatet i Poker uppgick under kvartalet till 23,4 (30,6) mkr. Nedgången förklaras av fortsatt minskad aktivitet i pokernätverken samt att Betsson avslutat samarbetet med olönsamma pokerkunder. Bruttoresultatet i Övriga produkter uppgick under fjärde kvartalet till 7,4 (20,1) mkr. Deponeringar Under första kvartalet deponerades 1 570,7 (1 511,1) mkr. Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick under kvartalet till 2 212,5 (2 113,9) mkr. Deponeringar har påverkats negativt avseende ofördelaktiga valutarörelser uppgående till 111,6 mkr. Kunder Vid utgången av kvartalet uppgick antalet registrerade kunder till 7,3 (6,0) miljoner spelare, vilket motsvarar en ökning på 22 procent. Nyckeltalet aktiva kunder påvisar aktiviteten i Betssons spellösningar utan krav på deponering. Nyckeltalet fortsätter att minska till följd av Betssons arbete med att fortsätta att fokusera på värdeadderande spelare snarare än på frispelskampanjer. Aktiva kunder uppgick under kvartalet till ( ). Underliggande nyckeltal avseende kunder som deponerat under kvartalet uppvisar en mer positiv utveckling. Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senaste tre månaderna. Definitionen omfattar således även alla spelare som spelat på gratiserbjudanden och som aldrig deponerat något. Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick till 2 727,2 (1 908,9) mkr, motsvarande 59,28 (43,95) kronor per aktie. Likvida medel och spelarskulder Likvida medel uppgick vid slutet av året till 666,2 (606,4) mkr. Skulder till kreditinstitut uppgick till 698,0 (334,0) mkr och outnyttjade krediter uppgick till 111,3 (128,6) mkr. Likvida medel har under kvartalet belastats med 60,0 mkr avseende betalning av slutlig tilläggköpeskilling avseende Automatenförvärvet. Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpots uppgick till 313,3 (288,5) mkr, detta belopp kan begränsa nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den Maltesiska spelmyndighetens regler. Kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar uppgick till 231,8 (208,1) mkr. Personal Vid slutet av kvartalet var totalt 857 (743) personer anställda. Medelantalet anställda under första kvartalet uppgick till 835 (739) i koncernen, varav 580 (489) personer på Malta. I tillägg till det hade koncernen vid utgången av kvartalet 160 konsulter engagerade på heltid. Moderbolaget Moderbolaget Betsson ABs (publ) verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Bolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till vissa koncernbolag avseende finans, redovisning och administration. Omsättningen under kvartalet uppgick till 4,1 (2,3) mkr och resultatet före skatt uppgick till 590,7 (- 7,4) mkr. Resultatet förklaras av en intern omstrukturering vilken elimineras i den konsoliderade koncernen och således inte påverkar koncernens resultat. Likvida medel uppgick till 123,9 (106,5) mkr. Ägarförhållanden Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX NORDIC MID CAP LIST, (BETS). Bolaget hade vid periodens utgång (17 388) aktieägare. Största ägare (ägare med mer än 10 procent av rösterna) var Per Hamberg inklusive bolag med 5,4 procent av utestående kapital och 18,7 procent av utestående röster, familjen Knutsson med bolag med 4,9 procent av utestående kapital och 10,1 procent av utestående röster samt Rolf Lundström med bolag med 3,3 procent av utestående kapital och 9,7 procent av utestående röster. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS (11)

4 Utestående aktier Totala antalet aktier och röster i Betsson uppgår sedan 10:e april till respektive , fördelat på aktier av serie A med tio röster vardera, aktier av serie B med en röst vardera samt aktier av serie C vilka inte får företrädas på stämman. Här ingår Betssons innehav av 397 egna B-aktier vilka under tidigare år förvärvats till en snittkurs på 58,27 kronor samt aktier av serie C. Händelser efter kvartalet utgång Andra kvartalet har inletts med intäkter i linje med genomsnittlig nivå från föregående kvartal. Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens utgång. Redovisningsprinciper Betsson följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med RFR 2. Betssons B2C-segment definieras av spel från spelare som bolaget förvärvat själva samt spel från spelare som härstammar från Betssons nätverk av anknutna websidor (www.affiliatelounge.com). Allt som inte faller under denna definition klassas som B2B i Betsson. En vinst eller förlust på ett effektivt säkringsinstrument redovisas i övrigt totalresultat. Den vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen Närmare information om koncernens redovisningsoch värderingsprinciper framgår av årsredovisningen för 2013 (not 2) vilken finns tillgänglig på eller på huvudkontoret. Risker och osäkerheter Den legala situationen för spel över internet ändras löpande på olika geografiska marknader. Det råder ett fortsatt tryck på länderna inom EU att anpassa den inhemska lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, med fri rörlighet för varor och tjänster. Flera länder har aviserat att man arbetar med ny lagstiftning som skall vara förenlig med EUs krav och i vissa länder har konkreta lagstiftningsförslag lagts fram, samt ny lagstiftning antagits. Det är fortsatt oklart när sådan ny lagstiftning kan komma att införas på de av Betssons huvudmarknader som ännu inte omreglerats. Ny lagstiftning kan komma att leda till att marknadsvillkoren i fråga om t.ex. skatter, produktutbud och lokala licensavgifter förändras vilket kan påverka Betssons lönsamhet negativt. Samtidigt kan ny lagstiftning medföra att spelmarknaderna för Betssons produkter växer och att Betsson ges förbättrade möjligheter till marknadsföring och marknadsnärvaro. Norge utvidgade i början av juni 2010 sitt förbud mot främjande av i utlandet arrangerade spel. Förbudet träffar banker genom att inlösentjänster i samband med betalningar av spel via kredit- och betalkort till spelbolag kriminaliserats. Efter valet i september 2013 har det uppstått en parlamentarisk majoritet för att omreglera den norska spelmarknaden. Baserat på det som är känt idag så anser dock ledningen i Betsson att det inte är troligt att det sker en nyreglering i Norge inom de närmsta åren. Betsson är positiv till utvecklingen även om det ännu är för tidigt att bedöma hur detta kommer att påverka bolaget. Idag finnas det en samsyn bland förespråkare för olika riksdagspartier att omreglera den svenska spelmarknaden. Det är för tidigt att dra konkreta slutsatser av detta men många bedömare anser att arbetet med att införa en ny reglering kan komma att påbörjas först efter riksdagsvalet Detta innebär att en eventuell ny reglering tidigast skulle kunna vara på plats under 2016/2017. Efter att Betsson avyttrat den turkiska kundbasen har Betsson licensintäkter för systemleverans till bland annat en speloperatör där delar av intäkterna härrör från spelare i Turkiet. Dessa licensintäkter redovisas under B2B. Intäkter som härrör från Turkiet kan bedömas ha högre operativ risk än intäkter från andra marknader. I Turkiet har det under 2013 antagits ett lagförslag gällande ändringar i spellagstiftningen. Detta har till stora delar verkställts. För en fördjupad beskrivning av ovanstående risker samt övriga risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Betsson och närstående som väsentligen påverkat Betssons ställning och resultat under kvartalet. Framtidsutsikter Betsson bedömer att marknaden för spel över Internet kommer att fortsätta att utvecklas starkt. Antalet internetanvändare växer starkt globalt vilket utgör en drivkraft för branschen. I de regioner där internet är tillgängligt ökar tilltron till internet som handelsplats och allt fler använder internet till bankärenden, aktieaffärer, försäkringsärenden och till övrig handel. Detta förändrade beteende och ökande förtroende för e-handel är viktigt för marknadsutvecklingen. Betsson anser att det ur ett riskperspektiv finns bestående värden i såväl de lokalt nyreglerade marknaderna som i de sedan tidigare internationellt reglerade marknaderna. Utvalda internationellt reglerade marknader utgör under överskådlig framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet. Ledningen bedömer att Betssons huvudmarknader sammantaget växer med 7-8 procent under 2014, baserat på analyser från bland annat H2 Gambling. Betsson avser att, över tid, fortsätta växa mer än marknaden. Ledningen bedömer vidare att mobila intäkter fortsätter att öka starkt under kommande tolvmånadersperiod. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS (11)

5 Årsstämma 2014 Årsstämma i Betsson AB kommer att hållas torsdagen den 8 maj 2014 i Stockholm, CET 10:00, Betssons kontor på Regeringsgatan 28, Stockholm. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller per post under adress; Betsson AB, Valberedning, Regeringsgatan 28, Stockholm. Nästkommande finansiella rapport Betsson avser att offentliggöra finansiella rapporter enligt följande. Delårsrapport för andra kvartalet publiceras 18 juli, tredje kvartalet 24 oktober och bokslutskommuniké för helåret 2014 (kvartal 4) den 6 februari Presentation av kvartalsrapport Idag, fredagen 25 april klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Magnus Silfverberg, bokslutskommunikén på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via webcast på eller eller via telefon på +46 (0) (Sverige), +44 (0) (UK) +1 (0) (US). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund. En kopia av presentationen finns tillgänglig på från och med fredagen den 25 april. Stockholm den 25 april 2014 Magnus Silfverberg VD och koncernchef Betsson AB (publ), Regeringsgatan 28, Stockholm Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnummer För ytterligare information, kontakta Magnus Silfverberg, VD och koncernchef, Tfn, +46 (0) , eller Fredrik Rüdén, CFO, Tfn +46 (0) , Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Betsson AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 klockan 07:30 CET. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS (11)

6 Rörelseförvärv av Oranje och Kroon Casino Den 4 mars meddelade Betsson att Bolaget förvärvade 100% av aktierna i Class One Holding Ltd. Med förvärvet erhåller Betsson ett strategiskt fäste i Holland och blir en av de största aktörerna på den holländska marknaden. Bolaget driver varumärkena Oranje och Kroon Casino mot den holländska marknaden hade Oranje och Kroon intäkter på 32,5 miljoner euro och en EBIT på 22,1 miljoner euro, motsvarande en EBIT-marginal om 67,8 procent. Antalet registrerade kunder uppgår till Betsson uppskattar att förvärvs- och integrationskostnader inte kommer att överstiga 30,0 mkr under de kommande 12 månaderna. Betsson förvärvade aktierna från säljarna för en initial köpeskillingen om 100 meur (enterprise value), varav 60 meur har erlagts i form av nyemitterade aktier och 40 meur i kontanta medel. Den initiala köpeskillingen motsvarar 4,5 gånger EBIT Utöver den initiala köpeskillingen kan en kontant tilläggsköpeskilling komma att utgå, baserat på utfallet av den förutsedda omregleringen i Holland. En mer fördelaktig reglering för Betsson innebär en högre tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till högst 45 meur, vilket innebär en total köpeskilling om högst 145 meur, exkl förvärvade likvida medel. Förvärvet finansieras med en nyemission, egen kassa och bankfinansiering. Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Förvärvad kundbas värderas till 37,6 mkr och löpande avskrivningar av denna kommer att belasta koncernresultatet under 3 år. Om Betsson hade ägt Oranje och Kroon Casino under hela första kvartalet och inga förvärvskostnader skulle belastat resultatet hade förvärvad verksamhet därmed bidragit till intäkterna med 80,7 mkr och till rörelseresultatet med 48,3 mkr. Sammantaget uppvisar Oranje och Kroon Casino en stabil tillväxt i linje med Betssons generella tillväxt. Preliminär Förvärvsanalys (MSEK) Köpeskilling Likvida medel 374,5 Eget kapitalinstrument ( B- aktier) 531,2 Summa erlagd köpeskilling 905,7 Tilläggköpeskilling (villkorad) 398,3 Summa köpeskilling 1 304,0 Redovisat belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder Likvida medel 36,0 Materiella anläggningstillgångar 3,8 Övriga immateriella anläggningstillgångar 4,0 Kundbas 37,6 Varumärken 588,5 Kortfristiga fordringar 84,5 Kortfristiga skulder -72,7 Summa identifierbara nettotillgångar 681,7 Integrering ocn kostnadssynergier gällande utvecklingen av den förvärvade spelplattformen samt intäktssynergier förklarar sammantaget övervärdet i goodwill. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomststbeskattning. Redovisningseffekter Förvärvet av Oranje och Kroon Casino har gett en redovisningseffekt sedan fjärde mars Sedan den dagen och fram till sista mars har förvärvad verksamhet bidragit till koncernens intäkter med 23,4 mkr och till koncernens rörelseresultat med 14,4 mkr. I tillägg har koncernens resultat belastats med förvärvskostnader uppgående till 10,1 mkr samt tillkommande avskrivningar av kundbas uppgående till 1,0 mkr. I det fall Oranje och Kroon Casino skulle ha varit förvärvat under hela året skulle Betssons intäkter ha uppgått till 743,3 mkr istället för 686,0 mkr och rörelseresultat skulle ha uppgått till 216,2 mkr istället för 171,2 mkr, exkluderat förvärvskostnader om 10,1 mkr i första kvartalet men inkluderat ytterligare avskrivningar av förvärvad kundbas om 2,1 mkr. Goodwill Tilläggköpeskilling NGG 622,4 I samband med förvärvet av NGG 2012 reserverades maximal tilläggköpeskilling uppgående till 20 MEUR. Skuldens värde påverkas av pågående tvist med säljaren av NGG angående uppfyllelsen av villkoren för tilläggköpeskillingen samt av växelkursen mellan EUR och SEK. Slutlig reglering av skulden kan komma att ske efter överenskommelse eller rättslig prövning angående villkorens uppfyllelse antingen via leverans av aktier eller via betalning med likvida medel. Ett mindre belopp än 20 MEUR kan komma att utgå om delar av villkoren är uppfyllda. Ifall villkoren ej anses uppfyllda till någon del kommer ingen tilläggsköpeskilling att utgå. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS (11)

7 Koncernens resultaträkningar, mkr Kvartal 1 Kvartal 1 Helår Intäkter 686,0 638, ,7 Kostnad sålda tjänster -107,3-98,6-402,9 Bruttoresultat 578,7 540, ,9 Marknadsföringskostnader -190,7-199,4-734,5 Personalkostnader -102,6-92,2-373,2 Övriga externa kostnader -109,2-84,6-352,4 Aktiverade utvecklingskostnader 25,4 23,6 92,9 Avskrivningar -29,5-27,4-107,1 Övriga rörelseintäkter/-kostnader -1,1 1,0 1,5 Rörelsens kostnader -407,6-379,0-1472,8 Rörelseresultat 171,2 161,1 601,1 Finansiella intäkter och kostnader -4,6-1,0-4,9 Resultat före skatt 166,6 160,1 596,2 Skatt -8,9-8,2-34,2 Periodens resultat 157,7 151,9 562,0 Resultat per aktie före utspädning (kronor) 3,52 3,54 12,98 Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 3,52 3,54 12,98 Rörelsemarginal (i procent av intäkter) 25,0 25,2 24,3 Rörelsemarginal (i procent av bruttoresultat) 29,6 29,8 29,0 Vinstmarginal (procent) 24,3 25,1 24,1 Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) 44,7 42,9 43,3 Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 46,0 43,4 43,4 Räntabilitet på eget kapital (procent) 6,6 8,7 31 Räntabilitet på totalt kapital (procent) 4,1 5,2 19 Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent) 4,6 5,9 21 Koncernens rapport över totalresultat, mkr Kvartal 1 Kvartal 1 Helår Periodens resultat 157,7 151,9 562,0 Övrigt totalresultat Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital Säkring av nettoinvesteringar i utländsk valuta inkl uppskjuten skatt -6,7 13,6-13,3 Valutakursdifferenser vid omräkning utländska verksamheter 15,0-62,4 88,0 Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) 8,3-48,8 74,7 Summa totalresultat för perioden 166,0 103,1 636,7 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS (11)

8 Koncernens balansräkningar, mkr Immateriella anläggningstillgångar 3 305, , ,9 Materiella anläggningstillgångar 54,0 27,5 53,8 Finansiella anläggningstillgångar 23,1 23,7 26,6 Uppskjutna skattefordringar 11,7 15,8 11,7 Summa anläggningstillgångar 3 394, , ,9 Kortfristiga fordringar 853,2 680,7 823,5 Likvida medel 666,2 606,4 562,5 Summa omsättningstillgångar 1 519, , ,0 Summa tillgångar 4 913, , ,9 Eget kapital 2 727, , ,2 Uppskjutna skatteskulder 0,8 10,7 4,1 Skulder till kreditinstitut ,0 - Summa långfristiga skulder 698,8 344,7 4,1 Skulder till kreditinstitut ,7 Övriga kortfristiga skulder 1 487,6 993, ,8 Summa kortfristiga skulder 1 487,6 993, ,5 Summa eget kapital och skulder 4 913, , ,9 Koncernens kassaflödesanalyser, mkr Kvarta1 Kvartal 1 Helår Resultat efter finansiella poster 166,6 160,1 596,2 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 34,5 28,8 111,8 Betald skatt -6,4-20,9-4,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 194,7 168,0 703,7 Förändringar i rörelsekapital -41,6-2,6-20,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 153,1 165,4 683,5 Investeringar -26,6-27,5-138,5 Avyttring av immateriella tillgångar - 1,0 - Förvärv av aktier, dotterbolag -736,9 - - Förvärv av aktier, intressebolag ,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -763,6-26,5-154,3 Utbetalning vid lösen av teckningsoptioner -2,5-8,5-9,2 Nyemission vid lösen av teckningsoptioner - 11,3 12,3 Kvarvarande tilläggköpeskilling 398,4 - - Erlagd tilläggsköpeskilling (Automatenvarumärkena) -60,0 - - Upptagna banklån 378,0 - - Återbetalning av banklån ,6 Inlösenprogram ,9 Kostnad inlösenprogram ,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 713,9 2,8-447,5 Förändring av likvida medel 103,5 141,7 81,7 Likvida medel vid periodens början 562,5 467,2 467,2 Kursdifferenser likvida medel 0,3-2,5 13,6 Likvida medel vid periodens slut 666,2 606,4 562,5 Förändringar i koncernens eget kapital, mkr Jan-Mar Jan-Mars Helår Ingående balans 2 032, , ,8 Summa totalresultat för perioden 166,0 103,1 636,7 Förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare 166,0 103,1 636,7 Inlösenprogram ,9 Kostnad inlösenprogram efter skatteeffekt - 0,0-0,2 Nyemission 531,2 225,0 225,0 Teckningsoptioner - betald optionspremie - - 1,0 Kapitaltillskott intressebolag - 0,0 0,0 Återköp av teckningsoptioner -2,5-8,5-9,2 Emission, lösen teckningsoptioner - 11,3 11,3 Aktieoptioner - värdet av anställdas prestationer 0,3 0,2 0,5 Eget kapital vid periodens slut 2 727, , ,2 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 2 727, , ,2 Minoritetsintresse Totalt eget kapital 2 727, , ,2 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS (11)

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni Q2 Delårsrapport Januari juni Doro AB Organisationsnummer 556161-9429 55,3% Försäljningstillväxt 6,9% EBIT-marginal Stark tillväxt och återställda marginaler Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB är den marknadsledande specialisten på kycklingbaserade produkter baserad i Sverige, Danmark och Norge och säljer

Läs mer

Bokslutskommuniké för helåret 2006

Bokslutskommuniké för helåret 2006 Sida 1 (8) Bokslutskommuniké för helåret 2006 1 januari 31 december 2006 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 februari 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom

Läs mer

Första kvartalet: januari-mars 2014

Första kvartalet: januari-mars 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Första kvartalet: januari-mars 2014 94% intäktsökning för Mobilt sök. Andelen multiscreenintäkter av totala annonsintäkter ökar till 90% (82). Justerad EBITDA i linje med helårsprognosen.

Läs mer

Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad.

Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad. Första kvartalet: Januari-mars

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer