1 (9) Årsredovisning Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (9) Årsredovisning 2009. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2010-02-19"

Transkript

1 1 (9) Årsredovisning 2009 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse

2 2 (9) Årsredovisning 2009 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: Med målet Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion ska Turistrådet bidra till ett inflöde av köpkraft som genererar inkomster till näringen, skapar arbetstillfällen och skatteintäkter till samhället. Turistrådets primära målgrupper är intressenter vars kunder (enskilda individer/gäster) är slutkonsumenter av destinationen Västra Götaland. Informations- och försäljningskanal är Verksamhetsperspektivet Bra Kommentar: 2009 blev trots lågkonjunktur och minskat affärsresande ett nytt rekordår för turismen i Västra Götaland. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser ökade med 3,5 % till drygt 8,2 miljoner gästnätter. I turistrådets affärsplan har fyra områden - maritim utveckling, kulturturism, naturturism och mötesindustrin prioriterats som särskilt intressanta för utveckling med syftet att stärka nyföretagande och vidareutveckling av befintliga företag. Medarbetarperspektivet Bra Kommentar: Verksamheten utgår från målen i affärsplanen med särskild tyngdpunkt på kunskap och kompetens som stöd för näringens utveckling. Internt har en miljöplan tagits fram, ett projekt med medarbetarenkäter påbörjats och säkerhetsarbetet analyserats. Ekonomiperspektivet Bra Kommentar: Västsvenska Turistrådet redovisar ett överskott på 215 Tkr för Balansomslutningen uppgår per till 14,1 Mkr. Omsättningen uppgick till 60,7 Mkr. Soliditeten i bolaget uppgår till 40 %. Likviditeten har varit god under 2009.

3 3 (9) Sammanfattning Verksamheten i stort under året genomförd process med styrelsen för ny affärsplan med tydlig inriktning och prioritering av insatsområden samt internt arbete med separata affärsplaner för respektive programområde (Maritim utveckling Naturturism Kulturturism Mötesindustrin). Under året har affärsplanen för Maritim Turism antagits av styrelsen uppgradering av Virtuella Turistbyrån som kommunikations- och säljkanal för näringen. Lanseringen av version 4 har gjorts under januari 2010 antalet besök på portalen har under året varit ca 4 miljoner och antalet anslutna företag uppgår till drygt 7500 fortsatt utveckling av samverkansplattformen för näringen inom Virtuella Turistbyrån genom EU-projektet MetU (metodutveckling för turistnäringen) som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklings Fonden (ERUF) produktion av Boken om Måltidsturism i Västra Götaland med syftet att visa hur en region strategiskt kan arbeta med måltidsprojekt vid destinationsutveckling start av pilotprojektet Hållbar turistnäring i samverkan med Tillväxtverket för att belysa kvalitetssäkringen av en regions turistiska utbud projektet inom landsbygdsprogrammet Västra Götaland för anslutning av boendeanläggningar till online-bokning via internet har resulterat i 242 anslutna företag i totalt 40 kommuner marknadskommunikation genom Virtuella Turistbyrån och speciell bearbetning av de utländska marknaderna i samråd med reseoperatörer och via press fortsatt internationell marknadsbearbetning genom konceptet GöteborgPlus i samverkan med Göteborg & Co, flygbolag och reseoperatörer på prioriterade destinationer fortsatt arbete med mötesindustrin genom medfinansiering från kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg/Skövde kommun och Sjuhärad på uppdrag av och i samverkan med kommunalförbundet Skaraborg påbörjat arbete med Turismstrategi Skaraborg för besöksnäringens utveckling som ska resultera i en fördubbling av turismomsättningen medverkan i projektet Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän fortsatt arbete med Tillgänglighetsdatabasen i samverkan med regionens handikappkommitté genomförd certifiering av åtta nya medlemmar inom konceptet Västsvensk Mersmak som nu omfattar 26 restauranger fortsatt medverkan i Centrum för Turism i samverkan med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg & Co och intressenter från näringen fortsatt kunskapsuppbyggnad i form av undersökningar/studier och statistikproduktion genom Turismens Utredningsinstitut programupplägg vid genomförandet av två sammankomster med det nationella Nätverket Regional Turism bildandet av ett regionalt råd för turism inom Vägverket region Väst tillsammans med Regionerna Halland och Värmland

4 4 (9) Turismen i Västra Götaland Senaste siffran för turistomsättningen i Västra Götaland är från 2008 då den beräknades till 33,5 miljarder kronor. En ökning med 7,5 miljarder eller drygt 27 procent från år Sysselsättningen uppgick till ca helårsverken. En ökning med 24 procent från decenniets början. Mätt i gästnätter uppgår Västra Götalands marknadsandel av den svenska turismen till drygt 16 %. Länet är Sveriges i särklass största campingdestination med ca 20 % av marknaden. Den nationella statistiken saknar (ännu) uppgift om kommersiella övernattningar i gästhamnar, vilket ytterligare skulle stärka länets totala position. Västra Götaland konkurrerar i första hand med Stockholms län om att vara den mest besökta turismregionen. Stockholm har sedan 2004 innehaft tätpositionen efter en mycket stark utveckling inom främst hotellnäringen. Den tredje största svenska destinationen är Skåne län. Marknadsutveckling 2009 Generellt för Sverige har lågkonjunkturen bidragit till minskat affärsresande under Ökat privatresandet och fler utländska gäster har dock resulterat i tillväxt och ett nytt rekordår. Västra Götaland är av tradition en stark sommardestination. Antalet gästnätter under juni och juli gjorde att ett i övrigt svagt första halvår kom att visa en positiv utveckling. Även under augusti hade länet en mycket stark utveckling och ökade med över 10 % jämfört med Enligt den preliminära statistiken från Tillväxtverket/SCB för helåret 2009 uppgick det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i länet till drygt 8,3 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 3,5 % från För konkurrenten Stockholms län är noteringen oförändrad med 9,4 miljoner gästnätter jämfört med Rikssiffran för 2009 visar en ökning med 2,1 % till närmare 52 miljoner övernattningar. Länet har 20 % av den svenska campingmarknaden, vilket motsvarar närmare 3,1 miljoner gästnätter. Under 2009 ökade campingen med 7,3 % eller drygt gästnätter. T.o.m. november månad svarade den svenska marknaden för 74 % av volymen på HSV (hotell, stugbyar och vandrarhem) motsvarande 3,4 miljoner gästnätter (+2 %). Av de större utlandsmarknaderna har positiva ökningar under samma period noterats för Norge (+5 %), Danmark (+22 %), Polen (+105 %) samt Italien (+40 %). Den tyska marknaden visade en svag minskning (-1 %), Nederländerna en oförändrad medan den brittiska med färre förbindelser minskade med 16 %. Norge, den största utlandsmarknaden, svarade för gästnätter. De volymmässigt största därefter var Tyskland , Danmark , Storbritannien , USA , Polen och Nederländerna

5 5 (9) Regionfullmäktiges mål och uppdrag Västsvenska Turistrådet är Västra Götalandsregionens helägda bolag för turismfrågor. Bolaget ingår under verksamhetsområdet Regional utveckling och omfattas av de övergripande mål som fullmäktige formulerat för näringslivsutveckling. Några specifika uppdrag för turismen utöver det tidigare uttalade målet i Vision Västra Götaland finns inte angivna av fullmäktige inför I visionen Det goda livet är utmaningen för turismen att Västra Götaland långsiktigt ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Regionutvecklingsnämnden har i sitt preciserade ägaruppdrag markerat turismen som tillväxtområde och Turistrådets roll som aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Uppdraget utgår från Vision Västra Götaland och Turistrådet ska i samverkan med kommuner, näringsliv, andra turismorganisationer och samhället i övrigt arbeta för att förverkliga utmaningen i visionen. Uppdraget kan sammanfattas i följande prioriteringar: att bidra till kompetenshöjning avseende turismens betydelse för sysselsättning och samhällsekonomi och att sprida dessa kunskaper till näringen, kommuner och andra aktörer inom branschen att aktivt medverka i det regionala utvecklingsarbetet inom ramen för det länsövergripande och de delregionala tillväxtprogrammen att nyttja It Virtuella Turistbyrån - som konkurrensmedel med gemensamma lösningar för näringen och en kundanpassad heltäckande information om utbudet i Västra Götaland att nyttja tillgängligheten via fler internationella direktförbindelser för ökat inresande till Västra Götaland att ytterligare utveckla regionen som ett centrum för internationella och nationella mässor, kongresser och idrotts- och kulturevenemang att profilera kulturhistoriska miljöer, naturområden, institutioner inom konst och kultur samt temaparker och nöjesområden att ha en dialog med kommuner och delregioner om uppgifter och samverkan samt verka för ett utvecklat samarbete på nationell nivå För att bidra till måluppfyllelsen har Turistrådets verksamhet under året drivits utifrån affärsidén att med strategisk inriktning och genom operativt utvecklingsarbete stimulera företagande och hållbar tillväxt inom turistnäringen i Västra Götaland. Medborgarperspektiv Ur medborgarperspektiv för boende i Västra Götaland - ska Turistrådet genom utveckling och marknadsföring bidra till att attrahera gäster som genererar intäkter och arbetstillfällen. Verksamheten styrs utifrån ett kund- och intressentperspektiv där Turistrådets primära målgrupper är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter (besökare). Här har den fortsatta utvecklingen av Virtuella Turistbyrån en central roll. För kommuner och besöksnäringen fungerar den som gemensam plattform för försäljning, information och affärsutveckling. Portalen är mycket välbesökt och använd. Resultatet för 2009 är ca 4 miljoner besökare.

6 6 (9) Under 2009 har ett arbete pågått för uppgradering av Västsveriges hemsidor för både den nationella och de internationella marknaderna och under januari 2010 lanserades den nya versionen - VT4 - av destinationssajten som omfattar Västra Götalands 49 kommuner, drygt företag, tusentals produkter, tjänster och evenemang. Hemsidornas dynamiska egenskaper har utvecklats. Den nya sajten i VT4 har ett attraktivt och inspirerande formspråk; större bilder, filmer, bildspel och en rad förbättringar och nya funktioner, bland annat bättre sökfunktion, kartfunktion, sökmotoroptimering, väderpresentation samt möjlighet att marknadsföra utbudet via de sociala medierna, såsom Facebook, Twitter, YouTube, m fl. Besökaren navigerar enkelt och sajtens tydliga struktur förenklar bokning av boende, aktiviteter, paket och erbjudanden. Turistrådet ska bidra till att utveckla och främja Västra Götaland som en destination med hög attraktionskraft och tillgänglighet miljöfokusering och kvalitet starka och identitetsskapande varumärken långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam näring Ur medborgarperspektiv är också utvecklingen av tillgänglighetsdatabasen (TD) som hjälp för människor med funktionshinder ett fortsatt prioriterat område och under 2009 nåddes målet på 40 anslutna kommuner. Personer som på grund av ålder eller andra omständigheter har behov av information om den plats eller verksamhet de avser att besöka får det på ett enkelt sätt via TD. Turistrådet vill med detta arbete också göra turistnäringen mer medveten om betydelsen av tillgänglighet för besökare med funktionshinder. Därutöver har Turistrådet ett uppdrag från regionutvecklingsnämnden att i samverkan med regionens handikappkommitté introducera tillgänglighetsdatabasen i kommunerna och inom regionens verksamheter. Syftet är att hela Västra Götaland på ett likvärdigt sätt skall presentera information om tillgänglighet, både i turistinformation och i kommunala/regionala tillgänglighetsguider. Verksamhetsperspektiv Affärsplanen I Turistrådets affärsplan markeras verksamhetens inriktning på utveckling. För att effektivt kunna bidra till den nödvändiga uppbyggnaden och förmedlingen av kunskap och därmed stärka näringens utveckling ska Turistrådet agera strategiskt och rådgivande. Bolaget ska ha ett klart och tydligt kunskapsinnehåll och erbjuda samverkansformer samt bidra med beslutsunderlag och verktyg för utveckling. Verksamhetsmål Primära målgrupper för Turistrådet är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter/besökare. I dialogen med näringen markeras särskilt möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Lyhördhet för marknadens krav, miljöanpassade produkter och alternativa resmöjligheter är strategiska insatsområden med hållbar utveckling som konkurrensfördel.

7 7 (9) Västsvenska Turistrådet ska i sin roll vara och uppfattas som ledande inom kunskap och kompetens för turistnäringens hållbara utveckling ledande vid förmedling av strategiskt underlag till näringen en självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling samt marknadskommunikation Programområden och operativ verksamhet Turistrådet har i affärsplanen prioriterat fyra breda programområden/utvecklingsområden - maritim utveckling, kulturturism, naturturism och mötesindustrin - som ska bidra till att stärka förutsättningarna för nyföretagande och vidareutveckling av befintliga företag. Turistrådets operativa verksamhet som ska stödja affärsutveckling inom programområden och visionens fokusområden (i första hand ett livskraftigt näringsliv) ryms inom Omvärlds- & marknadsanalys Marknadskommunikation Värdskap Entreprenörskap Hållbar utveckling För att bidra till näringens utveckling driver Turistrådet verksamhet både i egen regi och i samverkan med andra intressenter och finansiärer. Exempel på verksamhet är Virtuella Turistbyrån, GöteborgPlus, Västsvensk Mersmak, Tillgänglighetsdatabasen, MetU (metodutveckling för näringen) och projekt inom LBU (landsbygdsutveckling). Under rubriken innefattas även affärsutvecklande verksamhet inom programområdena Maritim utveckling, Naturturism, Kulturturism och Mötesindustrin. För besöksnäringen kommer hållbar utveckling att vara en avgörande framtidsfråga. Tillsammans med Tillväxtverket bedriver Västsvenska Turistrådet ett nationellt pilotprojekt som syftar till att skapa en modell för hållbar besöksnäring och stimulera fler företag att verka hållbart. I anslutning till nationalparksbildandet i Kosterhavet har Västsvenska Turistrådet i samverkan med Naturens Bästa tagit fram en basutbildning för företag verksamma i Västsverige. Utbildningen är en del i Turistrådets hållbarhetsarbete. Tillsammans med tågoperatörer, Visit Sweden och partners i södra Sverige har Västsvenska Turistrådet under 2009 arbetat med riktade kampanjer mot Danmark inom partnerskapet Danmark i Kubik. Resultatet har varit över all förväntan. Tillväxten under 2009 (tom okt) var hela 25 procent. Självklart bidrog en fördelaktig valutakurs men samtidigt står det klart att det endast är regioner som deltagit i partnerskapet som har ökat sitt inresande från Danmark. Västsvenska Turistrådet avser nu att inom ramen för GöteborgPlus jobba för en förstärkt samverkan med fler tågoperatörer.

8 8 (9) Medarbetarperspektiv Verksamheten styrs utifrån de strategiska målen i affärsplanen där kunskap och kompetens för näringens hållbara utveckling är centrala begrepp. Den projektinriktade verksamheten beskrivs och uppdateras i affärsplaner för respektive program- /utvecklingsområde. För organisationen gäller att varje medarbetare ska ha god kännedom om Turistrådets verksamhet och känna ett ansvar för sin del i den projektinriktade verksamheten att den fasta organisationen tillsammans med kompletterande projektanställningar och tjänsteköp ska ha en sammansättning så att verksamheten kan drivas professionellt utifrån affärsplanen För att utveckla det interna arbetet har ett projekt med medarbetarenkäter påbörjats. Som ett led i säkerhetsarbetet är HLR-utbildning inplanerad under våren Vidare har en miljöplan har tagits fram med sju målområden som kommer att introduceras i verksamheten. Målen omfattar: 1) kontorets elkonsumtion, 2) återvinning, 3) miljövänliga inköp, 4) krav på underleverantörer, 5) personalens resor och bokningar, 6) marknadsföring av hållbart resande och 7) övriga miljöåtgärder. Under respektive mål finns en åtgärdslista för det praktiska genomförandet. Kontinuerlig uppföljning kommer att göras genom vår miljösamordnare och avrapporteras i våra sammanställningar om verksamheten. Antalet anställda inom bolaget har under året varit 22 personer, varav 15 tillsvidareanställda. Ekonomiperspektiv Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna ramar och i enlighet med ägaruppdraget skapa mest möjliga nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland. Verksamheten under 2009 har i allt väsentligt följt den ekonomiska planeringen. Verksamhetens huvudområden har varit Affärs-/Produkt- & Kompetensutveckling inom Tillväxtprogrammen och inom enskilda projekt samt Marknadskommunikation med webbutveckling. Den kraftfulla IT-satsningen mot den Virtuella Turistbyrån har fortsatt och präglar alla verksamhetsområden. Stödfunktioner finns även för Marknadsanalys och för Ekonomi & Administration. Bokslut och Årsredovisning är upprättade enl. givna instruktioner och i enlighet med för bolaget gällande lagar. Omsättningen för 2009 uppgick till 60,742 Tkr för Västsvenska Turistrådet, vilket är högre än budget. Fler projekt har startats upp under året än vad som var känt vid budgeteringen hösten Projektkostnaderna har ökat i motsvarande grad.

9 9 (9) Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 51,6 Mkr. Personalkostnaderna uppgår till 15,201 Tkr. Årets resultat uppgår till 215 Tkr. Budget för helår var ett nollresultat. Västsvenska Turistrådet AB är tillsammans med Göteborg & Co Träffpunkt AB huvudägare (äger 35 % vardera) i Turismens Utredningsinstitut AB. Övriga delägare är Sveriges Hotelloch Restaurangföretagare, SHR, Sveriges Camping- och Stugvärdars Riksorganisation, SCR, Svensk Turism AB, Position Skåne och Malmö Turism. Turismens Utredningsinstitut, med säte i Göteborg, skall vara ett kunskapscentrum för turism genom bl.a. samarbete med Handelshögskolan. Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per till 14,102 Tkr. Soliditeten är 40 % (i bokslutet var den 45 %). Inför 2010 ser vi ett fortsatt högt tryck i verksamheten med flera tillkommande för besöksnäringen spännande projekt. Resultaträkning sammandrag 2009* Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring Utfall/budget 2009/2008 Mkr Mkr Mkr Mkr % Regioninternt såld vård avtal Regioninterna intäkter övrigt 51,6 39,9 45,3 11,7 13,9 Externa intäkter 9,1 5,5 3,3 3,6 275 Verksamhetens intäkter 60,7 45,4 48,6 15,3 24,9 Personalkostnader -15,2-13,7-12,7-1,5-19,7 Regioninternt köpt vård avtal Regioninterna kostnader övrigt Läkemedel Övriga externa kostnader -44,9-31,2-35,5-13,7-26,5 Avskrivningar -0,4-0,5-0,4 0 - Verksamhetens kostnader -60,5-45,4-48,6-15,1-24,5 Regionbidrag Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0 0,2 0 - Resultat 0,2 0 0,2 0,2 - /Gunilla Mitchell VD

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Budget för Västsvenska Turistrådet 2014

Budget för Västsvenska Turistrådet 2014 Budget för Västsvenska Turistrådet 2014 1. Sammanfattning Affärsidé Västsvenska Turistrådet stimulerar, utvecklar och marknadsför vår region för att öka exportmognad, konkurrenskraft och försäljningsvolymer

Läs mer

AFFÄRSPLAN VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB 2009-2010

AFFÄRSPLAN VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB 2009-2010 AFFÄRSPLAN VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB 2009-2010 2009-02-27 Lönsam turism ett bidrag till visionen om det goda livet i Västra Götaland Västsvenska Turistrådet har ett regionalt uppdrag och ska verka för

Läs mer

Delårsrapport mars 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9)

Delårsrapport mars 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9) Delårsrapport mars 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9) 2 (9) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, mars 2012 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport augusti 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9)

Delårsrapport augusti 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9) Delårsrapport augusti 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9) 2 (9) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2012 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2014 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport augusti 2013 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport augusti 2013 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2013 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, mars 2015 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET Årsredovisning 2009 INNEHÅLL VD-kommentar SIDAN FYRA (4) Besöknäring och regional utveckling SIDAN SEX (6) Marknadskommunikation och webbutveckling SIDAN ÅTTA (8) Affärs- och produktutveckling

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 22 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 22.000 i Västerås under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 21 i maj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås under maj. Det var en ökning med 21

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 1 1 Jämförande tal 12

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep Ökning med 8 i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i september. Det var en ökning

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader Roslagens Destinationsdag 2012 BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Enskilda företag

Läs mer

Delårsrapport september 2015 Turistrådet Västsverige AB 1 (8)

Delårsrapport september 2015 Turistrådet Västsverige AB 1 (8) Delårsrapport september 2015 Turistrådet Västsverige AB 1 (8) 2 (8) 1. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH VISION Turistrådet Västsverige (TRV) är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Turistrådets

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2006 2007 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB. Version 051003

AFFÄRSPLAN 2006 2007 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB. Version 051003 AFFÄRSPLAN 2006 2007 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB Version 051003 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR AFFÄRSPLANEN 1.1 Vision Västra Götaland Det goda livet Vision Västra Götaland Det goda livet (antagen våren 2005) är

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning också i december Gästnätterna i summerade till 44. i december (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Hotellen ökade med 12 (till 35. gästnätter)

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gästnätter ökade 15 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 106.000 i maj, vilket

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer