1 (9) Årsredovisning Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (9) Årsredovisning 2009. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2010-02-19"

Transkript

1 1 (9) Årsredovisning 2009 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse

2 2 (9) Årsredovisning 2009 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: Med målet Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion ska Turistrådet bidra till ett inflöde av köpkraft som genererar inkomster till näringen, skapar arbetstillfällen och skatteintäkter till samhället. Turistrådets primära målgrupper är intressenter vars kunder (enskilda individer/gäster) är slutkonsumenter av destinationen Västra Götaland. Informations- och försäljningskanal är Verksamhetsperspektivet Bra Kommentar: 2009 blev trots lågkonjunktur och minskat affärsresande ett nytt rekordår för turismen i Västra Götaland. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser ökade med 3,5 % till drygt 8,2 miljoner gästnätter. I turistrådets affärsplan har fyra områden - maritim utveckling, kulturturism, naturturism och mötesindustrin prioriterats som särskilt intressanta för utveckling med syftet att stärka nyföretagande och vidareutveckling av befintliga företag. Medarbetarperspektivet Bra Kommentar: Verksamheten utgår från målen i affärsplanen med särskild tyngdpunkt på kunskap och kompetens som stöd för näringens utveckling. Internt har en miljöplan tagits fram, ett projekt med medarbetarenkäter påbörjats och säkerhetsarbetet analyserats. Ekonomiperspektivet Bra Kommentar: Västsvenska Turistrådet redovisar ett överskott på 215 Tkr för Balansomslutningen uppgår per till 14,1 Mkr. Omsättningen uppgick till 60,7 Mkr. Soliditeten i bolaget uppgår till 40 %. Likviditeten har varit god under 2009.

3 3 (9) Sammanfattning Verksamheten i stort under året genomförd process med styrelsen för ny affärsplan med tydlig inriktning och prioritering av insatsområden samt internt arbete med separata affärsplaner för respektive programområde (Maritim utveckling Naturturism Kulturturism Mötesindustrin). Under året har affärsplanen för Maritim Turism antagits av styrelsen uppgradering av Virtuella Turistbyrån som kommunikations- och säljkanal för näringen. Lanseringen av version 4 har gjorts under januari 2010 antalet besök på portalen har under året varit ca 4 miljoner och antalet anslutna företag uppgår till drygt 7500 fortsatt utveckling av samverkansplattformen för näringen inom Virtuella Turistbyrån genom EU-projektet MetU (metodutveckling för turistnäringen) som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklings Fonden (ERUF) produktion av Boken om Måltidsturism i Västra Götaland med syftet att visa hur en region strategiskt kan arbeta med måltidsprojekt vid destinationsutveckling start av pilotprojektet Hållbar turistnäring i samverkan med Tillväxtverket för att belysa kvalitetssäkringen av en regions turistiska utbud projektet inom landsbygdsprogrammet Västra Götaland för anslutning av boendeanläggningar till online-bokning via internet har resulterat i 242 anslutna företag i totalt 40 kommuner marknadskommunikation genom Virtuella Turistbyrån och speciell bearbetning av de utländska marknaderna i samråd med reseoperatörer och via press fortsatt internationell marknadsbearbetning genom konceptet GöteborgPlus i samverkan med Göteborg & Co, flygbolag och reseoperatörer på prioriterade destinationer fortsatt arbete med mötesindustrin genom medfinansiering från kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg/Skövde kommun och Sjuhärad på uppdrag av och i samverkan med kommunalförbundet Skaraborg påbörjat arbete med Turismstrategi Skaraborg för besöksnäringens utveckling som ska resultera i en fördubbling av turismomsättningen medverkan i projektet Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän fortsatt arbete med Tillgänglighetsdatabasen i samverkan med regionens handikappkommitté genomförd certifiering av åtta nya medlemmar inom konceptet Västsvensk Mersmak som nu omfattar 26 restauranger fortsatt medverkan i Centrum för Turism i samverkan med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg & Co och intressenter från näringen fortsatt kunskapsuppbyggnad i form av undersökningar/studier och statistikproduktion genom Turismens Utredningsinstitut programupplägg vid genomförandet av två sammankomster med det nationella Nätverket Regional Turism bildandet av ett regionalt råd för turism inom Vägverket region Väst tillsammans med Regionerna Halland och Värmland

4 4 (9) Turismen i Västra Götaland Senaste siffran för turistomsättningen i Västra Götaland är från 2008 då den beräknades till 33,5 miljarder kronor. En ökning med 7,5 miljarder eller drygt 27 procent från år Sysselsättningen uppgick till ca helårsverken. En ökning med 24 procent från decenniets början. Mätt i gästnätter uppgår Västra Götalands marknadsandel av den svenska turismen till drygt 16 %. Länet är Sveriges i särklass största campingdestination med ca 20 % av marknaden. Den nationella statistiken saknar (ännu) uppgift om kommersiella övernattningar i gästhamnar, vilket ytterligare skulle stärka länets totala position. Västra Götaland konkurrerar i första hand med Stockholms län om att vara den mest besökta turismregionen. Stockholm har sedan 2004 innehaft tätpositionen efter en mycket stark utveckling inom främst hotellnäringen. Den tredje största svenska destinationen är Skåne län. Marknadsutveckling 2009 Generellt för Sverige har lågkonjunkturen bidragit till minskat affärsresande under Ökat privatresandet och fler utländska gäster har dock resulterat i tillväxt och ett nytt rekordår. Västra Götaland är av tradition en stark sommardestination. Antalet gästnätter under juni och juli gjorde att ett i övrigt svagt första halvår kom att visa en positiv utveckling. Även under augusti hade länet en mycket stark utveckling och ökade med över 10 % jämfört med Enligt den preliminära statistiken från Tillväxtverket/SCB för helåret 2009 uppgick det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i länet till drygt 8,3 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 3,5 % från För konkurrenten Stockholms län är noteringen oförändrad med 9,4 miljoner gästnätter jämfört med Rikssiffran för 2009 visar en ökning med 2,1 % till närmare 52 miljoner övernattningar. Länet har 20 % av den svenska campingmarknaden, vilket motsvarar närmare 3,1 miljoner gästnätter. Under 2009 ökade campingen med 7,3 % eller drygt gästnätter. T.o.m. november månad svarade den svenska marknaden för 74 % av volymen på HSV (hotell, stugbyar och vandrarhem) motsvarande 3,4 miljoner gästnätter (+2 %). Av de större utlandsmarknaderna har positiva ökningar under samma period noterats för Norge (+5 %), Danmark (+22 %), Polen (+105 %) samt Italien (+40 %). Den tyska marknaden visade en svag minskning (-1 %), Nederländerna en oförändrad medan den brittiska med färre förbindelser minskade med 16 %. Norge, den största utlandsmarknaden, svarade för gästnätter. De volymmässigt största därefter var Tyskland , Danmark , Storbritannien , USA , Polen och Nederländerna

5 5 (9) Regionfullmäktiges mål och uppdrag Västsvenska Turistrådet är Västra Götalandsregionens helägda bolag för turismfrågor. Bolaget ingår under verksamhetsområdet Regional utveckling och omfattas av de övergripande mål som fullmäktige formulerat för näringslivsutveckling. Några specifika uppdrag för turismen utöver det tidigare uttalade målet i Vision Västra Götaland finns inte angivna av fullmäktige inför I visionen Det goda livet är utmaningen för turismen att Västra Götaland långsiktigt ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Regionutvecklingsnämnden har i sitt preciserade ägaruppdrag markerat turismen som tillväxtområde och Turistrådets roll som aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Uppdraget utgår från Vision Västra Götaland och Turistrådet ska i samverkan med kommuner, näringsliv, andra turismorganisationer och samhället i övrigt arbeta för att förverkliga utmaningen i visionen. Uppdraget kan sammanfattas i följande prioriteringar: att bidra till kompetenshöjning avseende turismens betydelse för sysselsättning och samhällsekonomi och att sprida dessa kunskaper till näringen, kommuner och andra aktörer inom branschen att aktivt medverka i det regionala utvecklingsarbetet inom ramen för det länsövergripande och de delregionala tillväxtprogrammen att nyttja It Virtuella Turistbyrån - som konkurrensmedel med gemensamma lösningar för näringen och en kundanpassad heltäckande information om utbudet i Västra Götaland att nyttja tillgängligheten via fler internationella direktförbindelser för ökat inresande till Västra Götaland att ytterligare utveckla regionen som ett centrum för internationella och nationella mässor, kongresser och idrotts- och kulturevenemang att profilera kulturhistoriska miljöer, naturområden, institutioner inom konst och kultur samt temaparker och nöjesområden att ha en dialog med kommuner och delregioner om uppgifter och samverkan samt verka för ett utvecklat samarbete på nationell nivå För att bidra till måluppfyllelsen har Turistrådets verksamhet under året drivits utifrån affärsidén att med strategisk inriktning och genom operativt utvecklingsarbete stimulera företagande och hållbar tillväxt inom turistnäringen i Västra Götaland. Medborgarperspektiv Ur medborgarperspektiv för boende i Västra Götaland - ska Turistrådet genom utveckling och marknadsföring bidra till att attrahera gäster som genererar intäkter och arbetstillfällen. Verksamheten styrs utifrån ett kund- och intressentperspektiv där Turistrådets primära målgrupper är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter (besökare). Här har den fortsatta utvecklingen av Virtuella Turistbyrån en central roll. För kommuner och besöksnäringen fungerar den som gemensam plattform för försäljning, information och affärsutveckling. Portalen är mycket välbesökt och använd. Resultatet för 2009 är ca 4 miljoner besökare.

6 6 (9) Under 2009 har ett arbete pågått för uppgradering av Västsveriges hemsidor för både den nationella och de internationella marknaderna och under januari 2010 lanserades den nya versionen - VT4 - av destinationssajten som omfattar Västra Götalands 49 kommuner, drygt företag, tusentals produkter, tjänster och evenemang. Hemsidornas dynamiska egenskaper har utvecklats. Den nya sajten i VT4 har ett attraktivt och inspirerande formspråk; större bilder, filmer, bildspel och en rad förbättringar och nya funktioner, bland annat bättre sökfunktion, kartfunktion, sökmotoroptimering, väderpresentation samt möjlighet att marknadsföra utbudet via de sociala medierna, såsom Facebook, Twitter, YouTube, m fl. Besökaren navigerar enkelt och sajtens tydliga struktur förenklar bokning av boende, aktiviteter, paket och erbjudanden. Turistrådet ska bidra till att utveckla och främja Västra Götaland som en destination med hög attraktionskraft och tillgänglighet miljöfokusering och kvalitet starka och identitetsskapande varumärken långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam näring Ur medborgarperspektiv är också utvecklingen av tillgänglighetsdatabasen (TD) som hjälp för människor med funktionshinder ett fortsatt prioriterat område och under 2009 nåddes målet på 40 anslutna kommuner. Personer som på grund av ålder eller andra omständigheter har behov av information om den plats eller verksamhet de avser att besöka får det på ett enkelt sätt via TD. Turistrådet vill med detta arbete också göra turistnäringen mer medveten om betydelsen av tillgänglighet för besökare med funktionshinder. Därutöver har Turistrådet ett uppdrag från regionutvecklingsnämnden att i samverkan med regionens handikappkommitté introducera tillgänglighetsdatabasen i kommunerna och inom regionens verksamheter. Syftet är att hela Västra Götaland på ett likvärdigt sätt skall presentera information om tillgänglighet, både i turistinformation och i kommunala/regionala tillgänglighetsguider. Verksamhetsperspektiv Affärsplanen I Turistrådets affärsplan markeras verksamhetens inriktning på utveckling. För att effektivt kunna bidra till den nödvändiga uppbyggnaden och förmedlingen av kunskap och därmed stärka näringens utveckling ska Turistrådet agera strategiskt och rådgivande. Bolaget ska ha ett klart och tydligt kunskapsinnehåll och erbjuda samverkansformer samt bidra med beslutsunderlag och verktyg för utveckling. Verksamhetsmål Primära målgrupper för Turistrådet är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter/besökare. I dialogen med näringen markeras särskilt möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Lyhördhet för marknadens krav, miljöanpassade produkter och alternativa resmöjligheter är strategiska insatsområden med hållbar utveckling som konkurrensfördel.

7 7 (9) Västsvenska Turistrådet ska i sin roll vara och uppfattas som ledande inom kunskap och kompetens för turistnäringens hållbara utveckling ledande vid förmedling av strategiskt underlag till näringen en självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling samt marknadskommunikation Programområden och operativ verksamhet Turistrådet har i affärsplanen prioriterat fyra breda programområden/utvecklingsområden - maritim utveckling, kulturturism, naturturism och mötesindustrin - som ska bidra till att stärka förutsättningarna för nyföretagande och vidareutveckling av befintliga företag. Turistrådets operativa verksamhet som ska stödja affärsutveckling inom programområden och visionens fokusområden (i första hand ett livskraftigt näringsliv) ryms inom Omvärlds- & marknadsanalys Marknadskommunikation Värdskap Entreprenörskap Hållbar utveckling För att bidra till näringens utveckling driver Turistrådet verksamhet både i egen regi och i samverkan med andra intressenter och finansiärer. Exempel på verksamhet är Virtuella Turistbyrån, GöteborgPlus, Västsvensk Mersmak, Tillgänglighetsdatabasen, MetU (metodutveckling för näringen) och projekt inom LBU (landsbygdsutveckling). Under rubriken innefattas även affärsutvecklande verksamhet inom programområdena Maritim utveckling, Naturturism, Kulturturism och Mötesindustrin. För besöksnäringen kommer hållbar utveckling att vara en avgörande framtidsfråga. Tillsammans med Tillväxtverket bedriver Västsvenska Turistrådet ett nationellt pilotprojekt som syftar till att skapa en modell för hållbar besöksnäring och stimulera fler företag att verka hållbart. I anslutning till nationalparksbildandet i Kosterhavet har Västsvenska Turistrådet i samverkan med Naturens Bästa tagit fram en basutbildning för företag verksamma i Västsverige. Utbildningen är en del i Turistrådets hållbarhetsarbete. Tillsammans med tågoperatörer, Visit Sweden och partners i södra Sverige har Västsvenska Turistrådet under 2009 arbetat med riktade kampanjer mot Danmark inom partnerskapet Danmark i Kubik. Resultatet har varit över all förväntan. Tillväxten under 2009 (tom okt) var hela 25 procent. Självklart bidrog en fördelaktig valutakurs men samtidigt står det klart att det endast är regioner som deltagit i partnerskapet som har ökat sitt inresande från Danmark. Västsvenska Turistrådet avser nu att inom ramen för GöteborgPlus jobba för en förstärkt samverkan med fler tågoperatörer.

8 8 (9) Medarbetarperspektiv Verksamheten styrs utifrån de strategiska målen i affärsplanen där kunskap och kompetens för näringens hållbara utveckling är centrala begrepp. Den projektinriktade verksamheten beskrivs och uppdateras i affärsplaner för respektive program- /utvecklingsområde. För organisationen gäller att varje medarbetare ska ha god kännedom om Turistrådets verksamhet och känna ett ansvar för sin del i den projektinriktade verksamheten att den fasta organisationen tillsammans med kompletterande projektanställningar och tjänsteköp ska ha en sammansättning så att verksamheten kan drivas professionellt utifrån affärsplanen För att utveckla det interna arbetet har ett projekt med medarbetarenkäter påbörjats. Som ett led i säkerhetsarbetet är HLR-utbildning inplanerad under våren Vidare har en miljöplan har tagits fram med sju målområden som kommer att introduceras i verksamheten. Målen omfattar: 1) kontorets elkonsumtion, 2) återvinning, 3) miljövänliga inköp, 4) krav på underleverantörer, 5) personalens resor och bokningar, 6) marknadsföring av hållbart resande och 7) övriga miljöåtgärder. Under respektive mål finns en åtgärdslista för det praktiska genomförandet. Kontinuerlig uppföljning kommer att göras genom vår miljösamordnare och avrapporteras i våra sammanställningar om verksamheten. Antalet anställda inom bolaget har under året varit 22 personer, varav 15 tillsvidareanställda. Ekonomiperspektiv Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna ramar och i enlighet med ägaruppdraget skapa mest möjliga nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland. Verksamheten under 2009 har i allt väsentligt följt den ekonomiska planeringen. Verksamhetens huvudområden har varit Affärs-/Produkt- & Kompetensutveckling inom Tillväxtprogrammen och inom enskilda projekt samt Marknadskommunikation med webbutveckling. Den kraftfulla IT-satsningen mot den Virtuella Turistbyrån har fortsatt och präglar alla verksamhetsområden. Stödfunktioner finns även för Marknadsanalys och för Ekonomi & Administration. Bokslut och Årsredovisning är upprättade enl. givna instruktioner och i enlighet med för bolaget gällande lagar. Omsättningen för 2009 uppgick till 60,742 Tkr för Västsvenska Turistrådet, vilket är högre än budget. Fler projekt har startats upp under året än vad som var känt vid budgeteringen hösten Projektkostnaderna har ökat i motsvarande grad.

9 9 (9) Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 51,6 Mkr. Personalkostnaderna uppgår till 15,201 Tkr. Årets resultat uppgår till 215 Tkr. Budget för helår var ett nollresultat. Västsvenska Turistrådet AB är tillsammans med Göteborg & Co Träffpunkt AB huvudägare (äger 35 % vardera) i Turismens Utredningsinstitut AB. Övriga delägare är Sveriges Hotelloch Restaurangföretagare, SHR, Sveriges Camping- och Stugvärdars Riksorganisation, SCR, Svensk Turism AB, Position Skåne och Malmö Turism. Turismens Utredningsinstitut, med säte i Göteborg, skall vara ett kunskapscentrum för turism genom bl.a. samarbete med Handelshögskolan. Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per till 14,102 Tkr. Soliditeten är 40 % (i bokslutet var den 45 %). Inför 2010 ser vi ett fortsatt högt tryck i verksamheten med flera tillkommande för besöksnäringen spännande projekt. Resultaträkning sammandrag 2009* Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring Utfall/budget 2009/2008 Mkr Mkr Mkr Mkr % Regioninternt såld vård avtal Regioninterna intäkter övrigt 51,6 39,9 45,3 11,7 13,9 Externa intäkter 9,1 5,5 3,3 3,6 275 Verksamhetens intäkter 60,7 45,4 48,6 15,3 24,9 Personalkostnader -15,2-13,7-12,7-1,5-19,7 Regioninternt köpt vård avtal Regioninterna kostnader övrigt Läkemedel Övriga externa kostnader -44,9-31,2-35,5-13,7-26,5 Avskrivningar -0,4-0,5-0,4 0 - Verksamhetens kostnader -60,5-45,4-48,6-15,1-24,5 Regionbidrag Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0 0,2 0 - Resultat 0,2 0 0,2 0,2 - /Gunilla Mitchell VD

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, mars 2015 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2010-12-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:56

Regeringens proposition 2004/05:56 Regeringens proposition 2004/05:56 En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring Prop. 2004/05:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 december

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen 2009 med årsredovisning för VisitSweden VisitSweden helt kort Innehåll Vd om 2009 och framtiden... 4 Utveckling på marknaderna...7

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

År sredovisnin g 20 12

År sredovisnin g 20 12 Årsredovisning 2012 Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Paulina Bengtsson Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig. Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer