Konvertering och användbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konvertering och användbarhet"

Transkript

1 Konvertering och användbarhet En undersökning om hur besökare på webbplatser med e-handel kan konverteras till kunder MARTIN LUNDVALL Examensarbete Stockholm, Sverige 2011

2 Konvertering och användbarhet En undersökning om hur besökare på webbplatser med e-handel kan konverteras till kunder MARTIN LUNDVALL Examensarbete i människa-datorinteraktion om 30 högskolepoäng vid Programmet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2011 Handledare på CSC var Åke Walldius Examinator var Ann Lantz TRITA-CSC-E 2011:061 ISRN-KTH/CSC/E--11/061--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Konvertering och Användbarhet En undersökning om hur besökare på webbplatser med e-handel kan konverteras till kunder Sammanfattning Det blir allt viktigare för företag att synas på sökmotorer som Google och genom dessa driva fler besökare till sina webbplatser. Frågan som fler och fler ställer sig är hur dessa besökare kan konverteras till faktiskt kunder när de har anlänt till webbplatsen. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur besökare på e-handelsplatser kan konverteras till kunder med hjälp av designprinciper och användbarhet. Intervjuer med experter inom området och en omfattande litteraturstudie, tillsammans med användartester och A/B-tester på en specifik webbplats med e-handel (e-handelsplats) har lagt grunden för detta examensarbete. Det är utifrån dessa metoder som examensarbetets slutsatser och riktlinjer grundas. Resultatet från undersökningen visar att det finns en mängd faktorer som påverkar konverteringen på e- handelsplatser. Det går inte att generalisera att vissa faktorer alltid kommer öka konverteringsgraden. Alla webbplatser är unika och därför bör alla designförändringar testas för att säkerställa den faktiska påverkan på konverteringen. Slutsatserna visar att det finns tre övergripande designmässiga områden som kan komma att påverka konverteringsgraden. Dessa huvudområden är layout, navigering och förtroende och de innehåller i sig en mängd faktorer som kan komma att påverka konverteringen. Utöver dessa områden bör hänsyn även tas till yttre faktorer, exempelvis kontext och målgrupp, eftersom dessa också har en stor påverkan på hur de designmässiga faktorerna kommer kunna påverka konverteringen. Undersökningen visar att en synergi mellan yttre faktorer, designmässiga faktorer, förståelse för generaliseringsproblematik och kontinuerligt testarbete bör finnas för att uppnå ett hållbart konverteringsarbete.

4 Conversion and Usability A survey on how e-commerce visitors can be converted to customers Abstract It is important for companies to be visible on search engines like Google to increase the number of visitors on their websites. However, the importance of converting these visitors into customers hasn t been highlighted in the same extent as search engine visibility. The aim of this thesis is to explore how e- commerce visitors can be converted to customers through design principles and usability. The framework of this thesis, along with its conclusions and guidelines, is assembled through literature analysis, interviews with conversion optimization experts, usability testing and A/B-testing. The results show that there are many factors that can affect the conversion rate on e-commerce websites. Furthermore, due to the fact that every webpage is unique, it is impossible to state that certain conversion factors always will increase the conversion rate. Therefore, it is important to note that every design change that is made needs to be tested to validate how the conversion rate is affected. Moreover, the conclusions show that there are three main design-related areas that may affect the conversion rate. These key areas are layout, navigation and trust. They all contain a variety of factors that may affect the conversion rate. Beyond these three areas there are external factors, such as context and target group, that can affect the design-related factors and their possibility to impact the conversion rate. The conclusion of the study show that a synergy between external factors, design-related factors, the generalization problem and the importance of persistent testing the design changes needs to be achieved to create a sustainable conversion work.

5 Förord Detta examensarbete har varit det avslutande momentet i civilingenjörsutbildningen på Medieteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare på KTH, Åke Walldius, samt deltagarna i handlingsgruppen som alltid kommit med konstruktiv kritik och uppmuntran under projektets gång. Vidare vill jag rikta ett tack till Jajja Communications och min handledare Tommy Perlhamre för engagemang och bra återkoppling kring utvecklingen av undersökningen. Ett tack riktas även till Happy Socks som varit tillmötesgående och gjort det möjligt för mig att genomföra tester på deras webbplats. Ytterligare uppskattning riktas till de respondenter som tagit sig tid att bli intervjuade och som gett mig en insyn i hur de jobbar med konverteringsoptimering. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till nära och kära, med extra tack till min flickvän, som alltid stöttat, peppat och trott på mig. Martin Lundvall Stockholm,

6

7 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund till problemområdet Syfte & Mål Problemdefiniering Avgränsningar Målgrupp Om Jajja Communications och Happy Socks Disposition Teori Människa-datorinteraktion Användbarhet Kontext Designprinciper och Designmönster Designprinciper Designmönster Designmönster för e-handelsplatser Principer eller Mönster E-handel Konvertering Konverteringsfaktorer Utvärderingsmetoder Intervjuer Användartester A/B-test Kombination av metoder Metod Reliabilitet och Validitet Kvalitativa och kvantitativa metoder Metodval Genomförande Litteraturstudie Expertintervjuer Användartester A/B-tester Metodkritik Resultat Expertintervjuer Layout Navigering... 26

8 4.1.3 Förtroende Användartester Layout Navigering Förtroende Skillnad mellan män och kvinnor A/B-test Antal klick i vänstermenyn Engagemang på webbplatsen Antal klick i bloggen Antal besökare som gått till kassan Analys Konverteringsfaktorer Layout Navigering Förtroende Skillnader mellan män och kvinnor Navigera Attraktiv Förtroende Diskussion Konverteringsfaktorer Skillnader mellan män och kvinnor Signifikans Konvertering och användbarhet Generaliserbarhet Slutsatser Layout Navigering Förtroende Rekommendationer Förslag på vidare undersökning Litteratur Tryckta källor Webbkällor Respondenter Bilaga 1 Frågor till expertintervjuerna Bilaga 2 Uppgifter användartest Bilaga 3 Beräkning av signifikansnivå... 49

9 1 Inledning I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemområdet samt syfte och mål med undersökningen. Vidare beskrivs även avgränsningar, målgrupp och uppdragsgivare. Konsumtionen av varor och tjänster via Internet blir allt större för varje år som går. Sökmotoroptimering är ett viktigt verktyg som hjälper till att driva fler besökare till webbplatser. Ett stort fokus ligger på att driva besökare till webbplatsen, men det återstår många steg för att få besökaren att ta sig hela vägen genom köpprocessen och således konvertera på ett eller annat sätt. Vilka faktorer påverkar besökarna och hur kan arbetet se ut för att öka konverteringen av besökare till kunder? Detta examensarbete belyser vikten av att undersöka hur fler besökare kan konverteras till kunder och hur konverteringsgraden påverkas av användbarhetsfaktorer, designprinciper och andra omständigheter. 1.1 Bakgrund till problemområdet En konvertering innebär att en besökare på en specifik webbplats utför en handling som har en mätbar effekt för webbplatsens verksamhet. Det kan exempelvis vara att besökaren genomför ett köp, fyller i ett formulär, laddar ner en fil, klickar sig vidare till en annan webbplats eller liknande (Ash, 2008: 14). Detta begrepp har ett viktigt värde då det tydligt mäter ageranden och effekter på webbplatser. Särskilt stor vikt har det för webbplatser som bedriver e-handel, dvs. webbplatser som arbetar med handel av produkter och tjänster på Internet (Van Duyne et al., 2003: 676). E-handelsföretag livnär sig helt på hur mycket produkter och tjänster de säljer och deras överlevnad beror således till stor del på hur stor del av sina besökare de kan konvertera till betalande kunder. I det stora hela är konvertering endast en del av den stora köpprocess som människor genomgår när de köper en produkt eller tjänst. Till en början måste personen i fråga hitta till en specifik webbplats som erbjuder produkten eller tjänsten. Detta kan ske på många sätt och många av de som handlar på Internet använder flera metoder för att hitta till webbplatser som säljer de produkter eller tjänster som efterfrågas. Det visar sig att 72 % av de som handlar på Internet söker information via sökmotorer så som Google. Vidare använder 56 % av de tillfrågade även prisjämförelsewebbplatser och 41 % av alla tillfrågade utgår även från rekommendationer från bekanta (E-barometern, 2010). Väl inne på den specifika webbplatsen klassas nu personen som en besökare. Det är dock normalt att drygt 40 % av besökarna lämnar webbplatsen utan att ha klickat eller interagerat med webbplatsen överhuvudtaget. Detta beror dels på att besökare inom en sekund efter att de hamnar på en webbplats kan avgöra om de kommit till en, för den specifika besökaren, relevant webbplats. Ofta är så inte fallet och besökaren väljer att söka sig vidare till andra webbplatser (Saleh & Shukairy, 2010: 229). För de besökare som tror sig ha hittat rätt gäller det följaktligen att de dels kan hitta produkten eller tjänsten de söker, att de känner ett förtroende för webbplatsen, att de enkelt kan genomföra köpet samt en rad fler processer som påverkar om de kommer genomföra köpet eller inte. Det är med andra ord en lång och komplicerad process att först och främst locka besökare till webbplatsen och minst lika komplicerat att lyckas få besökarna att konvertera. 1

10 Sökmotoroptimeringsföretag arbetar med att hjälpa företag att synas i sökmotorer och således hjälpa till att driva mer besökare till sina webbplatser. Företag får oftast hjälp av sökmotoroptimeringsföretag med att förbättra sina möjligheter i början av köpprocessen. Samtidigt arbetar vissa sökmotoroptimeringsföretag redan idag med att erbjuda helhetslösningar till sina kunder. Detta blir allt viktigare att kunna erbjuda kunderna eftersom de då inte bara får hjälp med att öka antalet besökare utan också får hjälp i fler delar av köpprocessen, till exempel att öka konverteringen av besökarna till kunder. Konverteringen i sig påverkas av en mängd faktorer beroende på vilken form av webbplats och vilken typ av konvertering som efterfrågas. Det finns dock en mängd designprinciper och designmönster som beskriver och förklarar grundregler som är viktiga för att förbättra användbarheten på en webbplats. Användbarhet kan definieras som den utsträckning en användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse (Gulliksen & Göransson, 2002: 62). Genom att undersöka hur designprinciper och användbarhetsarbete påverkar konverteringen på webbplatser med e-handel kan en kartläggning göras kring hur konverteringen påverkas. 1.2 Syfte & Mål Syftet med denna undersökning är att, utifrån kända designmönster och designprinciper, hitta och arbeta fram anpassade riktlinjer för e-handelswebbsidor som kan öka konverteringen från besökare till kund på denna typ av webbsidor. Syftet är således också att sökmotoroptimeringsbranschen ska kunna använda de anpassade riktlinjerna för att hjälpa sina kunder att konvertera den trafik som sökmotoroptimeringsbranschen driver till webbsidorna. Målet med undersökningen är att åstadkomma tillförlitliga resultat kring hur användbarhetsarbete och designprinciper kan användas inom sökmotoroptimeringsbranschen för att öka konverteringen på kundernas webbsidor. Genom detta hoppas jag kunna bidra till framsteg och nytänkande i processen för sökmotoroptimering. 1.3 Problemdefiniering På vilket sätt kan konverteringen påverkas av faktorer så som layout, navigering och förtroende? Går det att hitta skillnader mellan män och kvinnors konverteringsbeteenden på e-handelsplatser? Hur kan man, utifrån designprinciper och kunskaper om konverteringsfaktorer, formulera riktlinjer för webbsidor med e-handel för att öka konverteringen av besökare till kunder? 1.4 Avgränsningar Konvertering av besökare till kunder är ett stort och komplext område som kan implementeras på många typer av webbplatser. Avgränsningar har gjorts för att kunna skapa en väldisponerad undersökning med tydligt fokus. Primärt fokus för undersökningen är sålunda att undersöka hur konvertering kan påverkas av användbarhetsarbete och designprinciper på webbplatser med e-handel. Samt titta specifikt på några av de faktorer som kan påverka konverteringen. Inga andra typer av webbplatser eller andra gränssnitt kommer därför att undersökas. 2

11 Vidare tar inte undersökningen hänsyn till om konvertering innebär att besökaren konverterats till en nöjd kund eller inte, utan fokuserar på att hitta konverteringsfaktorer i sig. Denna undersökning tar endast hänsyn till konvertering som sker direkt på webbplatsen och tar därför inte i beaktning de människor som först besökt en webbplats för att söka efter produkter och som sedan köper produkten i en fysisk affär. Besökare kommer ofta från olika källor och har olika benägenhet att vilja genomföra ett köp. Undersökningen tar inte hänsyn till detta utan fokuserar på att se hur konverteringsgraden förändras i sin helhet. Slutligen undersöks konverteringen av besökare endast på svenska webbplatser. 1.5 Målgrupp Examensarbetet riktar sig till intressenter inom sökmotoroptimeringsbranschen som önskar bredda sin förståelse kring konvertering och användbarhetsarbete. Vidare kan studien vara intressant för e- handelsaktörer som intresserar sig för konvertering och faktorer som påverkar konvertering. 1.6 Om Jajja Communications och Happy Socks Jajja Communications är ett sökmotoroptimeringsföretag som hjälper företag att synas på topplistan av den organiska träfflistan, dvs. den söklista som inte är sponsrade träffar, på sökmotorer som Google, Bing och Eniro. Företaget grundades år 2000 och har sedan dess hjälpt över 4000 kunder att synas bättre på sökmotorerna. Jajja strävar efter att vara bäst i Norden på sökmotoroptimering. Under studien inleddes ett samarbete med Happy Socks, en av Jajjas e-handelskunder. Detta för att möjliggöra en konkret undersökning av en befintlig e-handelsplats. Happy Socks grundades 2008 och säljer färgglada strumpor via återförsäljare och på sin webbplats. De riktar sig till såväl män som kvinnor i de flesta åldrarna, där lekfullhet i sinnet är viktigare än en specifik ålder på kunden. 1.7 Disposition Rapporten är strukturerad på så sätt att den inledningsvis beskriver teori och bakgrund kring konvertering, användbarhet, designprinciper med mera. Sedan presenteras de metoder som använts för att genomföra den empiriska studien. Vidare följer resultat från studien, analys av resultatet samt diskussion. Avslutningsvis redovisas slutsatser och rekommendationer från undersökningen. 3

12 2 Teori Nedan redovisas den teori och bakgrund som krävs för att skapa sig en bild av området som undersökts. Till en början sker en genomgång av begreppet användbarhet. Vidare presenteras områdena designprinciper, designmönster, e-handel och konvertering. Avslutningsvis beskrivs de utvärderingsmetoder som användes i den empiriska delen av undersökningen. 2.1 Människa-datorinteraktion Användbarhet Gulliksen & Göransson (2002: 62) använder ISO-standarden för användbarhet för att få en grund för diskussion kring begreppet. ISO-standarden lyder: "Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang." (Gulliksen & Göransson 2002: 62) Vidare definieras ändamålsenlighet som noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål. Effektivitet definieras som resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål och tillfredställelse som frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt (Gulliksen & Göransson 2002: 62) Gulliksen & Göransson (2002: 62) menar vidare att användbarhet är ett relativt begrepp och att en produkt inte har en inneboende användbarhet. En produkt eller ett system har dock en kapacitet att kunna användas av en specifik användare, som utför specifika uppgifter, i en specifik miljö. Även Tullis & Albert (2008: 4) väljer att hänvisa till ISO-standarden i sin definition av användbarhet och fortsätter sedan sin diskussion genom att uttrycka skillnaden mellan användbarhet och användarupplevelse. De menar att användbarhet innebär att en användare ska lyckas genomföra en uppgift på ett system. Samtidigt som en användarupplevelse även tar hänsyn till användarens helhetsupplevelse, så som tankar, känslor och andra sinnesintryck kring interaktionen med systemet. Preece et al. (2007: 15) menar att det inte går att designa en användarupplevelse utan att det endast går att designa för en användarupplevelse. Det går inte att designa en känsla, däremot går det att designa något så att en känsla växer fram ur designen. Krug (2006) har en enklare och mer banal syn på användbarhet. Han menar att användbarhet helt enkelt innebär att se till att något fungerar väl så att en normal användare kan förstå och använda det, oavsett om det är en webbsida, ett flygplan eller en dörr. Vidare menar Krug (2006) att den viktigaste regeln för användbarhet är att alltid sträva efter att få användaren att slippa tänka. En användare som inte behöver fundera på vad den ska göra härnäst eller vad en knapp betyder, stöter inte på några problem och har således inga svårigheter med användbarheten på webbsidan eller systemet. 4

13 2.1.2 Kontext Utöver användbarhet bör även kontexten beaktas i sammanhanget. Preece et al. (2007: 479) beskriver kontext som den miljö och de omständigheter i vilket ett system eller gränssnitt återfinns och brukas av dess användare. Gulliksen & Göransson (2002: 126) anser att kontextbaserad design är en bra metod för att förstå samspelet mellan användaren och systemet i den specifika miljön. Vidare diskuterar Preece et al. (2007: 479) hur kontexten delas in i fyra delar: Fysiska miljön, där ljud, ljus och andra fysiska störningsmoment beaktas. Sociala miljön, där man tar hänsyn till andra användare och eventuella samarbeten med andra användare. Organisatoriska miljön, där användarsupport och god infrastruktur för kommunikation är viktiga. Samt den Tekniska miljön, där tekniska plattformar och system som produkten behöver för att fungera beaktas. 2.2 Designprinciper och Designmönster Designprinciper Preece et al. (2007: 29) beskriver designprinciper som riktlinjer vid designbeslut, vilka utgår från teorier, kunskap, erfarenhet och sunt förnuft. Designprinciper kan alltså anses vara generella förslag på vad som bör och inte bör implementeras i användargränssnitt. Preece et al. (2007: 29) fortsätter genom att förtydliga att designprinciper inte är menade att beskriva hur specifika objekt eller delar av ett gränssnitt bör designas. Van Duyne et al. (2003: 68) menar att designprinciper är en viktig grundbult som kan användas för att forma såväl designmönster som att förstå användare och deras behov vid specifika kontexter och situationer. Cooper et al. (2007: 150) beskriver designprinciper på följande sätt: They encourage the design of product behaviors that support the needs and goals of users, and create positive experiences with the product we design. (Cooper et al. 2007: 150) Van Duyne et al. (2003: 65) anser att designprocessen bör utgå från uppsatta mål och generella designprinciper. Målen bör vara mätbara och utgå från analyser av företaget och användarnas behov. Van Duyne et al. (2003), Preece et al. (2007) samt Nielsen (2005) beskriver sammanställningar av de mest grundläggande designprinciperna för alla typer av system och gränssnitt. En kombination av deras formuleringar listas nedan: Åskådlighet All form av överflödig information tenderar att ta fokus från den relevanta informationen som användaren söker. Användaren bör därför ges god översikt genom att systemet endast visar den information som är relevant för användaren vid det specifika tillfället. Sträva därför alltid efter minimal design och estetik för att underlätta åskådligheten för användaren Affordance Användare kan vägledas till hur ett objekt eller attribut ska användas genom att göra det uppenbart vad som ska utföras med dem. Ett handtag inbjuder exempelvis till att tryckas ner, på samma sätt som en knapp inbjuder att tryckas på. Genom att utnyttja dessa dragningskrafter kan objekt ge ledtrådar till vad användaren kan använda olika objekt till. 5

14 Återkoppling Systemet bör direkt ge användaren återkoppling på vad användaren gjort och vad systemet har utfört för åtgärd för att användaren problemfritt ska kunna fortsätta med sin aktivitet. Om en användare exempelvis inte ser att bokstäverna dyker upp på skärmen när användaren skriver på tangentbordet kommer användaren blir fundersam och inte fullfölja aktiviteten Konsekvens Ett gränssnitt bör utformas med konsekvens för att tydliggöra för användaren vilka element som betyder eller utför vad. Färg, form och placering av såväl knappar som menysystem bör användas konsekvent på alla platser där de förekommer i systemet. En köp-knapp bör alltså inte placeras högst upp på en sida för att sedan återfinnas längst ner på nästa sida Felhantering Användare som stöter på problem och fel blir ofta frustrerade och tappar förtroende för gränssnittet och varumärket bakom det. Genom att minimera antalet fel som kan uppstå slipper användarna stöta på problem. Inget system är dock helt perfekt och nya fel kan alltid uppkomma. Det är därför viktigt att konstruera tydliga och välfungerande felmeddelanden som beskriver problemet och hjälper användaren att ta sig förbi problemet Minska minnesbördan Korttidsminnet är den mest begränsande faktorn för kognitiva processer. Det är därför viktigt att låta användarna känna igen objekt snarare än att låta dem behöva minnas dem utan visuella hjälpmedel. För att inte riskera att överbelasta användarens minne är det bättre att systemet minns så mycket som möjligt av informationen som användaren behöver eller har använt sig av tidigare Rörelsefrihet Olika användare föredrar att navigera och röra sig i system på olika sätt. Det är därför viktigt att tillåta dem att röra sig framåt och bakåt i systemet. Genom att tillåta exempelvis både navigeringsmeny och sökfunktion samt alternativ för att ångra ett beslut kan användaren röra sig fritt Flexibilitet Såväl en nybörjare som en expert bör kunna använda systemet på en nivå som passar dem. Det är därför viktigt att systemet möjliggör exempelvis genvägar för experter såväl utförliga beskrivningar för nya användare. Systemet bör därför kunna individanpassas så att ingen typ av användare känner sig hindrad av systemet Designmönster Preece et al. (2007: 565) beskriver designmönster som en lösning på ett problem i en viss kontext. Ett mönster beskriver alltså ett problem, hur det kan lösas och i vilken miljö denna lösning har visat sig fungera. Designmönster har sitt ursprung från arkitekten Christopher Alexander som använde sig av uttrycket för att beskriva och förklara lösningar till ett stort antal vanligt förekommande problem inom arkitekturen. Alexander skapade ett språk för att förklara dessa problem, så att såväl olärda som professionella arkitekter kunde förstå och lösa vanliga och avancerade arkitektproblem. På så sätt kunde de förstå varandra och diskutera utveckling av området (Cooper et al. 2007: 156). Tidwell (2006: xiv) beskriver hur 6

15 Alexanders tankar och idéer, under 1990-talet, återanvändes för att bygga upp designmönster inom mjukvaruutvecklingen. Under 2000-talet fortsatte sedan utvecklingen till användargränssnitt och idag återfinns en mängd designmönster som beskriver problem och hur lösningar till dessa kan implementeras i olika webb- och användargränssnitt. Van Duyne et al. (2003: 20) beskriver hur samlingar av designmönster, inom design av användargränssnitt, bildar ett designspråk som kan användas för att skapa väl beprövad design och nya mönster som kan används för att tillgodose användares behov och mål. Van Duyne et al. (2003: 20) fortsätter genom att förklara att dessa designmönster är kraftfulla verktyg i arbetet med att bygga webbplatser och andra gränssnitt eftersom användare känner igen vissa mönster som används och på så sätt vet vad de ska göra i olika situationer på Internet. På så sätt kan dessa mönster återanvändas så att hjulet inte behöver återuppfinnas varje gång en ny webbplats eller liknande upprättas. Van Welie & Van der Veer (2003: 8) beskriver hur designmönster får ett större värde när de sorteras in i kategorier och bildar språk för designmönster. Språken kan då användas som hjälpmedel i arbetet med specifika typer av designområden. Van Welie & Van der Veer (2003: 8) tror att designmönster kommer bli ett kraftfullt framtida verktyg för att hantera designproblem och lösningar. Cooper et al. (2007: 157) och Tidwell (2006: xiv) menar dock att designmönster inte går att använda som allmänna recept för att implementera designlösningar. Varje implementation skiljer sig något från varandra eftersom designmönster till viss del är kontextberoende. Designmönster beskriver hur designelement bör förhålla sig till användaren, vilken ofta har olika mål och därför måste designmönstren alltid anpassas utifrån kontexten och användarens mål (Van Duyne et al., 2003: 31) Designmönster för e-handelsplatser En mängd designmönster finns beskrivna för att underlätta designbeslut så att samma typer av saker inte behöver återuppfinnas varje gång en webbplats designas. Nedan beskrivs ett antal betydelsefulla designmönster som är relevanta för webbplatser med e-handel och detta examensarbete. Dessa designmönster har hämtats, tolkats och översatts från Van Duyne et al. (2003) och Tidwell (2006) Startsida Webbplatsens startsida måste tydligt förmedla syftet med webbplatsen och vilka som står bakom den. Detta för att de besökare som anländer till webbplatsen ska förstå vart de hamnat och vad som erbjuds. Genom att förmedla webbplatsens budskap och värdegrund skapas ett förtroende hos besökaren. För optimal exponering bör webbplatsens och företagets värdebeskrivning exponeras tillsammans med logotypen så att besökaren snabbt kan scanna av vad det är för webbplats. Vidare är det viktigt att den information som syns högst upp på webbplatsen är relevant och att webbplatsen känns väldisponerad och tydlig (Van Duyne et al., 2003: ) Hitta och Navigera Besökare vill ha möjligheten att navigera på sitt eget sätt utifrån vilket mål besökaren har. Vissa besökare söker efter en specifik produkt och använder således sökfältet. En annan besökare vet vilken typ av produkt han/hon söker och vill kunna navigera genom undermenyer för att ta sig vidare till en specifik produkt. En tredje besökare vet inte vad han/hon är ute efter och föredrar att titta runt på webbplatsen för att hitta något som verkar intressant. Det är även viktigt att navigeringsverktygen placeras på de platser 7

16 som besökaren förväntar sig att de återfinns. Att vara konsekvent i placeringen av verktygen är därför en avgörande faktor för att besökaren ska anse att navigeringen är enkel på en webbplats. Det är också viktigt att tydligt visa vart besökare befinner sig på webbplatsen, hur den tar sig vidare samt hur den tar sig tillbaka för att besökaren alltid ska kunna röra sig fritt och veta vart den befinner sig (Van Duyne et al., 2003: ) Varukorg Varukorgen är ett bra element för att låta besökare ha översikt över vad de tänkt köpa. Ett problem kan vara att lyckas hålla varukorgen enkel men samtidigt innehållsrik. Det är viktigt att besökaren hela tiden kan se varukorgen och vad som lagts i den. Varukorgen bör därför konsekvent finnas på samma plats på varje sida så att besökaren vet vart han/hon kan ta sig vidare till kassan och slutföra köpet. Det är således viktigt med tydliga knappar som lägger till produkterna i varukorgen, men även tydliga knappar som tar besökaren vidare till kassan. När en produkt lagts till i varukorgen är det viktigt att besökaren får återkoppling på att produkten har lagts till. Vidare bör besökaren stimuleras att vilja handla mer samtidigt som det ska vara enkelt att gå till kassan (Van Duyne et al., 2003: ) Kassa Besökare som navigerat runt på webbplatsen, hittat och lagt till produkter i varukorgen och som sedan tagit sig till kassan för att fullfölja köpet kan lätt bli distraherade av andra intressanta webbplatser och annat. Det är därför viktigt att kassan och utcheckningen är enkel och intuitiv samt inte bjuder köparen på oönskade överraskningar så som höga fraktkostnader och liknande. Det är då troligt att den blivande kunden lämnar varukorgen och webbplatsen. För att få besökaren att fullfölja köpet är det viktigt att eliminera alla typer av distraktioner, så som långa formulär och att besökaren måste registrera sig. Besökare vill inte berätta mer än det allra nödvändigaste och blir lätt misstänksamma om webbplatsen kräver allt för mycket information inför köpet. Genom att hålla nere informationsinsamlingen, samtidigt som det poängteras att informationen och beställningen är säker, kan besökarens förtroende byggas upp. Detta medför att det blir lättare för besökaren att kunna tänka sig att genomföra köpet. Det är även viktigt att tydligt visa för besökaren vad den kommer att beställa och vilket det totala priset är (Van Duyne et al., 2003: ) Kontaktinformation Många besökare ställer sig frågorna: vilka är personerna bakom webbplatsen? Vad gör de och varför ska jag ha förtroende för dem? En kontaktsida kan besvara dessa frågor och bygga upp besökarens förtroende för webbplatsen. Besökarna får en bild av vem de handlar av och att de faktiskt finns på riktigt genom att webbplatsen har tydlig information om hur besökare kan komma i kontakt med personerna bakom webbplatsen samt genom att visa bilder och beskriva personerna och företaget (Van Duyne et al., 2003: ) Above the fold Besökare scrollar inte alltid ner på webbplatser för att hitta information. Det är därför viktigt att anpassa dispositionen av informationen så att de viktigaste delarna av den finns där de flesta besökarna också ser den utan att scrolla, med andra ord above the fold. Många besökare har olika skärmupplösningar, men desto längre upp till vänster på webbplatsen informationen finns, desto troligare är det att de allra flesta besökarna kommer kunna se den. Det är därför viktigt att placera de viktigaste elementen med den viktigaste informationen så högt upp som möjligt på webbplatsen (Van Duyne et al., 2003: ). 8

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Jajja Whitepaper Konverteringens ABC

Jajja Whitepaper Konverteringens ABC Inledning Vi vill hjälpa dig att lyckas med dina affärer på nätet och har därför tagit fram detta whitepaper där vi presenterar konverteringens grunder i fyra steg. Använd tankesätten och metoderna som

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091 TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091 DAG: 5 mars, 2012 TID: 8.30 12.30 SAL: Hörsalsvägen Ansvarig: Olof Torgersson, tel. 772 54 06. Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare TDDD60 användbarhetstest Olika syften Olika typer av metoder Mått på användbarhet/kravuppfyllelse Olika syften Hitta användbarhetsproblem för att förbättra (mål: åtgärda problem, förbättra produkten) Formativ

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Nevenka Silfverhielm

Nevenka Silfverhielm Nevenka Silfverhielm 52 miljoner användare och 231 manår senare är vi säkra: Det roligaste vi vet är att skapa produkter och tjänster som ger effekt Om inuse 45 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+

PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+ PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+ IT-universitetet i Göteborg Interaktionsdesign - Grafiska Gränssnitt 2003-09-17 Deltagare:

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS FÖRTROENDE INOM E-HANDEL - EN UNDERSÖKNING MED FOKUS PÅ OMDÖMESSYSTEM Kandidatuppsats i Informatik Awet Zekarias Jakob Salazar Delgado Nemanja Panic 2013KANI03 Förord Vi vill främst

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbdesign för en offentlig verksamhet. Aspekter att beakta för användbarhet. Hanna Petersson 2015

EXAMENSARBETE. Webbdesign för en offentlig verksamhet. Aspekter att beakta för användbarhet. Hanna Petersson 2015 EXAMENSARBETE Webbdesign för en offentlig verksamhet Aspekter att beakta för användbarhet Hanna Petersson 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system-

Läs mer

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning 1 (6) Mottagare: Åsa Cajander Mårten Cronander Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Ten usability heuristics 2 1.2 Severity ratings for usability

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

EXAMENSARBETE VID CSC, KTH

EXAMENSARBETE VID CSC, KTH EXAMENSARBETE VID CSC, KTH User interaction at Google - A study on how users with different search goals interact with Google search results for companies. Användares interaktion på Google - En undersökning

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

Google Analytics. www.jajja.com

Google Analytics. www.jajja.com Google Analytics r www.jajja.com Så funkar Google Analytics Mätbarheten är den viktigaste fördelen med webben framför andra kanaler. Det är först när du kan analysera dina besökare och förstå dem som du

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

hitepaper Konvertering www.jajja.com

hitepaper Konvertering www.jajja.com hitepaper Konvertering www.jajja.com Gör besökare till kunder 75 procent av användarna bedömer en organisations trovärdighet utifrån webbdesignen. Stanford University Att driva besökare till sin sajt via

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Web Analytics Wednesday 24 januari 2007. rickard.hedenius@folksam.se 08-772 64 01 0708-31 51 69

Web Analytics Wednesday 24 januari 2007. rickard.hedenius@folksam.se 08-772 64 01 0708-31 51 69 Web Analytics Wednesday 24 januari 2007 rickard.hedenius@folksam.se 08-772 64 01 0708-31 51 69 1 Webtrends Analytics 8, inkl modulen Custom reports. 2 Folksam det är vi! Folksam är ett ömsesidigt bolag

Läs mer

Utvärdering av ett 3D-visualiseringsverktyg för försäljning av nya lägenheter PER JONSSON

Utvärdering av ett 3D-visualiseringsverktyg för försäljning av nya lägenheter PER JONSSON Utvärdering av ett 3D-visualiseringsverktyg för försäljning av nya lägenheter PER JONSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Utvärdering av ett 3D-visualiseringsverktyg för försäljning av nya lägenheter

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Personlig uppsats - analys av webbplats

Personlig uppsats - analys av webbplats Personlig uppsats - analys av webbplats Grafiska Gränssnitt, IT-universitet ht 2003 Anna Lindvall d00anna@dtek.chalmers.se Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 INTRODUKTION... 3 2.1 KORTA FAKTA OM H&M... 3 2.2

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014.

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Nya uppsala.se Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Maria Aulén Thomsson, webbstrateg, Uppsala kommun Nya uppsala.se

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Chalmers tekniska högskola, IT-universitetet 2004-01-12 MDI Interaktionsdesign Designmetodik, 3 p HT-03 Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Sofia Torberntsson Kursansvariga: Hanna Landin Staffan

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

27 enkla tips för att fördubbla konverteringen för din e-butik garanterat. av Jonas Carlström

27 enkla tips för att fördubbla konverteringen för din e-butik garanterat. av Jonas Carlström 27 enkla tips för att fördubbla konverteringen för din e-butik garanterat av Jonas Carlström Varför bry sig om konverteringen? Öka antalet försäljningar med samma mängd trafik (Hög lönsamhet är företagets

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Interaktion 2 STYRDON, PEKDON OCH ANNAN INTERAKTION ATT RÄKNA MED

Interaktion 2 STYRDON, PEKDON OCH ANNAN INTERAKTION ATT RÄKNA MED Interaktion 2 STYRDON, PEKDON OCH ANNAN INTERAKTION ATT RÄKNA MED Sammanfattning Styrdon Tangentbord och textinmatning Pekdon Fitts lag GOMS-KLM Styrdon Tangentbord Pekdon Tangentbord QWERTY-layout QWERTY-layout

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

Användbarhetstestning

Användbarhetstestning Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Användbarhetstestning Användare utför realistiska uppgifter i prototypen/systemet Observationer, tänka högt kompletteras med intervjuer

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare)

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Per-Olof Gatter ing01@kth.se 1 ...Abstract This document is made as an assignment in the course Speech and Gramming checker tools. It is an continuation

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010 År efter år fortsätter Sverige att ligga i den

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 1 Datainsamling Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 2 Litteratur Du ska inför övningen ha läst

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Analys av com hems startsida

Analys av com hems startsida IT-Universitetet Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, 6p Göteborg ht 2003 Analys av com hems startsida Björn Nord d00nord@dtek.chalmers.se 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Sveriges innovationsmyndighet

Sveriges innovationsmyndighet Sveriges innovationsmyndighet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Boken. Kap 2.1-2.4 Kap 11.3

Boken. Kap 2.1-2.4 Kap 11.3 Konceptuell design Boken Kap 2.1-2.4 Kap 11.3 Konceptuell design är helt grundläggande inom interaktionsdesign kan upplevas som abstrakt och svårt att förstå förstås bäst genom att man utforskar och upplever

Läs mer

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer