Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - koncernresultaträkning 5 - koncernbalansräkning 6 - kassaflödesanalys för koncernen 8 - moderbolagets resultaträkning 9 - moderbolagets balansräkning 10 - kassaflödesanalys för moderbolaget 12 - tilläggsupplysningar 13 - noter, gemensamma för moderbolag och koncern 16 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

3 Fastum UBC Förvaltning AB 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fastum UBC Förvaltning AB, organisationsnummer, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Affärsidé Fastums affärsidé är att skapa ett tryggt boende och ägande genom kundnära förvaltning. Bolagets firma och verksamhet Fastum UBC Förvaltning AB (Fastum) bedriver ekonomisk och teknisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare samt därmed förenlig verksamhet. Styrelsen har sitt säte i Uppsala, där även huvudkontoret är beläget, på Ebba Boströms gata 7. I koncernen arbetar per totalt 43 personer. Ägarförhållanden Fastum äger 100 % av aktierna i Fastum Collect AB, organisationsnummer och 100 % av aktierna i Redutten Holding AB, organisationsnummer Fastum ägs till 57 % av Rooslien Petersson Petersson Holding AB, organisationsnummer Väsentliga händelser under räkenskapsåret Året har kännetecknats av en fortsatt översyn av verksamheten med fokus på att utnyttja affärssystemet till fullo. Arbetssätt och rutiner har förbättrats och mer tid har frigjorts åt kontakter med kunderna. Kontoret i Stockholm flyttade till för verksamheten bättre anpassade lokaler som en effekt av besparingsprogrammet som inleddes Under året har bolaget rättat momsredovisningar med en positiv resultatpåverkan som följd. Vid den ordinarie bolagsstämman beslutades om att erbjuda personal och styrelse att delta i ett konvertibelprogram. Konvertibelprogrammet genomfördes under året. Vid en extra bolagsstämma i juni beslutades om en ändring av hembudsklausulen i bolagsordningen.

4 Fastum UBC Förvaltning AB 3 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Fastum skall fortsatt vara en leverantör av högkvalitativa tjänster inom ekonomisk och teknisk förvaltning med verksamhet i främst Stockholm och Uppsala. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Den risk som Fastum har att beakta i första hand är kreditrisken, vilket innebär risken att placering görs i värdepapper som förlorar i värde eller hos bank som förlorar sin betalningsförmåga. Denna risk är enligt styrelsen beaktad genom den nedan redovisade placeringspolicyn. En annan risk som måste tas i beaktande är likviditetsrisken. Av placeringspolicyn framgår att placeringar i bank ska vara av sådan art att medlen är omedelbart tillgängliga. Detta uppnås dels genom att bankmedlen kan lyftas omgående, dels genom att placeringarna i räntebärande institut är likvida. Klientmedelshantering/Placeringspolicy Förvaltningen av klientmedlen och av Fastums egna medel styrs av den placeringspolicy som styrelsens fastställt. Målet för klientmedelsförvaltningen är bland annat att åstadkomma en årlig avkastning som överstiger den avkastning som våra kunder själva kan uppnå om de placerar på ett transaktionskonto i en svensk bank. Placeringarna får dock inte inskränka kundernas förmåga att fullgöra sina löpande betalningsförpliktelser. Målet med förvaltningen av Fastums egna medel är att uppnå en avkastning som överträffar den ränta som kan uppnås genom placering på transaktionskonto i svensk bank, samtidigt som placeringarna inte får inskränka företagets förmåga att fullgöra sina löpande betalningsförpliktelser. För såväl klientmedel som för Fastums egna medel gäller att placeringar endast får ske i räntebärande instrument med låg kreditrisk och hög likviditet eller i kortfristig tidsbunden inlåning i bank verksam och under tillsyn i Sverige. Handel får endast ske med motparter som är svensk bank eller annan institution, som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn av lokal tillsynsmyndighet inom EU och har tillstånd att i Sverige bedriva handel med finansiellt instrument för annans räkning i eget namn enligt 1 kap 3 Lag (1991:981) om värdepappersrörelse.

5 Fastum UBC Förvaltning AB 4 Flerårsjämförelse koncernen (tkr) Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat före skatt Resultat och ekonomisk ställning Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till tkr ( tkr). Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans disposition står följande vinstmedel: Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 Fastum UBC Förvaltning AB 5 Koncernresultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 2 Köpta varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

7 Fastum UBC Förvaltning AB 6 Koncernbalansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar 11 Förbättringsutgift på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Kassa och bank Klientmedel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 Fastum UBC Förvaltning AB 7 Eget kapital och skulder Not Eget kapital 15 Aktiekapital, aktier Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Summa eget kapital Långfristiga skulder Konvertibla skuldebrev Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder - 1 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Klientmedel Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

9 Fastum UBC Förvaltning AB 8 Koncernens kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Nedskrivningar Återförda avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i dotterbolag Bokfört värde på sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna konvertibla skuldebrev Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Ingående saldo klientmedel Utgående saldo klientmedel Ökning/minskning Saldo klientmedel är lika avseende tillgångar och skulder

10 Fastum UBC Förvaltning AB 9 Moderbolagets resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 2 Köpta varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Årets resultat

11 Fastum UBC Förvaltning AB 10 Moderbolagets balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar 11 Förbättringsutgift på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Aktier i intressebolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Kassa och bank Klientmedel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Fastum UBC Förvaltning AB 11 Eget kapital och skulder Not Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Fritt eget kapital Balanserad vinst Överkursfond Aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Konvertibla skuldebrev Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder - 1 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Klientmedel Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

13 Fastum UBC Förvaltning AB 12 Moderbolagets kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Nedskrivningar Återförda avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Bokfört värde på sålda materiella anläggningstillgångar Aktieägartillskott Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna konvertibla skuldebrev Koncernbidrag Amortering av skuld - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Ingående saldo klientmedel Utgående saldo klientmedel Ökning/minskning Saldo klientmedel är lika avseende tillgångar och skulder

14 Fastum UBC Förvaltning AB 13 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i nedan. Effekter av övergång till K3 Koncernen Detta är den första års- och koncernredovisning för Fastum som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som återfinns ovan har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2014 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2013, samt vid upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 (koncernens tidpunkt för övergång till K3). Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en övergång till K3 upprättas en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. När koncernens ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar koncernen: De poster som ingår i eget kapital delas inte längre in i bundet och fritt kapital, utan i posterna Aktiekapital, Övrigt tillskjutet kapital och Annat eget kapital inklusive årets resultat. Balansposterna Klientmedel på tillgångssidan och skuldsidan har inkluderats i balansräkningen. Dessa redovisades tidigare endast i not. Tillgångar: Klientmedel ( ) Skulder: Klientmedel ( ) Uppskattningar och bedömningar Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Inga uppskattningar och antaganden har identifierats som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

15 Fastum UBC Förvaltning AB 14 Intäkter Intäkter avseende utförda konsultuppdrag redovisas i den period i vilket arbetet är utfört. Intäkter redovisas endast om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla koncernen och de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller förväntas komma att erhållas. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Immateriella anläggningstillgångar/ Forsknings- och utvecklingsarbeten Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Investeringen i det administrativa systemet 3L färdigställdes 2012 och har skrivits av från och med 1 januari Per den 31 december 2014 skrevs det återstående bokförda värdet ner till noll då bolaget då bolaget avser att ersätta systemet. Immateriella anläggningstillgångar har skrivits av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpats. Immateriella tillgångar 5 år Materiella och finansiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar har skrivits av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpats. Inventarier Datorutrustning 5 år 5 år Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas inflyta. Klientmedel Klienternas förskotterade betalningsmedel bokförs på därför avsedda klientmedelskonton i redovisningen och separeras därigenom från Fastums egna likvida medel. Förvaltade klientmedel insätts på bank på ett för klienten unikt bankkonto inom Fastums koncernvalutakonto för klientmedel och placeras delvis i värdepapper emitterade av banker och bostadsinstitut i enlighet med den placeringspolicy som fastställts av styrelsen. Dessa värdepapper värderas till anskaffningsvärde. Bland Fastums intäkter ingår ersättning avseende förvaltning av klientmedel. Tillgångar och skulder avseende klientmedel redovisas i balansräkningen. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar sedan tidigare års aktuella skatt.

16 Fastum UBC Förvaltning AB 15 Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Koncernredovisning Dotterföretag I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda företag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderföretagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intresseföretag Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har betydande inflytande men inte ett bestämmande inflytande. Vanligtvis sker detta genom ett innehav på mellan 20 och 50 % av rösterna. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretaget motsvaras av koncernens andel i intresseföretagets egna kapital. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

17 Fastum UBC Förvaltning AB 16 Noter Not 1 Försäljning mellan koncernbolag Moderbolaget har fakturerat dotterbolaget Fastum Collect AB 0 (192) tkr avseende administrativa kostnader under räkenskapsåret. Fastum Collect AB har till och med 2013 drivit in fordringar åt Fastum UBC Förvaltning AB. Det arvode som erhållits för denna tjänst redovisades inte som kostnad i moderbolaget. Arvodet avseende kunder till moderbolaget uppgår till 0 (1 055) tkr. Not 2 Revisionsarvode Koncernen Moderbolaget Revisionsuppdrag Revisionskostnad utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Not 3 Personal Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män Totalt Antal VD och andra ledande befattningshavare på balansdagen Kvinnor Män Totalt

18 Fastum UBC Förvaltning AB 17 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och VD Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och VD Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Not 4 Operationella leasingavtal Koncernen Moderbolaget Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år Förfaller till betalning senare än fem år Summa Under perioden kostnadsförda leasingavgifter I koncernens och moderföretagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda kontorslokaler. Avtalet om hyra av kontorslokalen i Stockholm löper på tre år till och med med möjlighet för företaget att förlänga avtalet i treårsperioder. Avtalet om hyra av kontorslokalen i Uppsala löper på fem år till och med med möjlighet för företaget att förlänga avtalet i treårsperioder. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing av kontorsmaskiner. Dessa leasas normalt på tre till fyra år med möjlighet till förlängning. Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag Nedskrivning av andelar i Fastum Collect AB Summa

19 Fastum UBC Förvaltning AB 18 Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget Ränteintäkter Summa Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget Övriga räntekostnader Summa Not 8 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Aktuell skatt för året Uppskjuten skatt Den beräknade uppskjutna skattefordran baserad på det outnyttjade underskottsavdraget uppgår till (4 496) tkr. Då bolaget bedömer att osäkerheten är för stor avseende om det outnyttjade underskottsavdraget kommer kunna utnyttjas inom rimlig tid har någon uppskjuten skattefordran inte redovisats över resultat- eller balansräkningen. Not 9 Koncernbidrag Koncernbidrag från Redutten Holding AB Summa

20 Fastum UBC Förvaltning AB 19 Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Koncernen Moderbolaget Ingående ack anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter Nedskrivningar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Avskrivningar Nedskrivningar Avskrivning på årets nedskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 11 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Årets avskrivningar Avskrivning på årets nedskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

21 Fastum UBC Förvaltning AB 20 Not 12 Aktier i dotterbolag Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Aktieägartillskott Fastum Collect AB Årets nedskrivning Fastum Collect AB Apportemission Redutten Holding AB Tidigare intressebolag Redutten Holding AB - 50 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Antal Kapital Eget Bokfört Namn aktier andel kapital värde Fastum Collect AB , Stockholm % Redutten Holding AB , Stockholm % Not 13 Aktier i intressebolag Ingående ackumulerade anskaffningsvärden - 50 Årets anskaffning - - Överfört till aktier i dotterbolag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - - Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Upplupna intäkter avseende klientmedel Upplupna ränteintäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda IT-kostnader Förutbetalda kostnader för försäkringar Upplupna intäkter Övriga poster Summa

22 Fastum UBC Förvaltning AB 21 Not 15 Förändring av eget kapital i koncernen Aktie- Övrigt Annat Summa kapital tillskjutet eget kap kapital Balanserad vinst mm Eget kapital Årets resultat Eget kapital Not 16 Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget Konvertibla skuldebrev Förfallodag mellan 1 och 5 år Förfallodag senare än 5 år Summa De konvertibla skuldebreven har inte fördelats på eget kapital och skuld, utan hela värdet är redovisat som långfristig skuld då en uppdelning inte är motiverad eftersom beloppen inte är väsentliga. Den ränta som konvertiblerna löper med bedöms vara marknadsmässig. Villkor för konvertibelprogrammet: Konverteringskursen är kr. Konvertibelns löptid är fem år och lånet förfaller till betalning i den mån konvertering inte skett innan dess. Ränta utgår med Stibor 90 dagar plus 2 % -enheter. Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering under perioden 1 februari-30 april Fastum har rätt att påkalla inlösen från och med konvertibelemissionen registreras. Vid detta tillfälle har konvertibelinnehavaren fritt rätt att välja återbetalning eller konvertering.

23 Fastum UBC Förvaltning AB 22 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Upplupna löner och ersättningar Upplupna semesterlöner Upplupen kompskuld Upplupna sociala avgifter enligt lag Upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader Upplupen kostnad klientmedel Förutbetalda kvartalsarvoden Övriga poster Summa Not 18 Klientmedel / avräkningsskuld klientmedel Långfristiga placeringar Specialinlåning bank Likvida medel bank och plusgiro Not 19 Förändring av eget kapital moderbolag Bundet eget Fritt eget Årets resultat kapital kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång

24

25

26 Mer om oss:

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning Braathens Aviation 2014

Årsredovisning Braathens Aviation 2014 Årsredovisning Braathens Aviation 2014 1 BRAATHENS AVIATION 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMheten 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 risk- och osäkerhetsfaktorer 6 flygplansflotta 7 MILJÖ

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013

KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013 KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Verisec AB (publ) Org nr får härmed avge redovisning för räkenskapsåren 2012 och 2013 Verisec AB (publ)2 (20) Resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer