Stockholms Byggmästareförening. och. Stockholms Byggmästareförenings Service AB. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Byggmästareförening. och. Stockholms Byggmästareförenings Service AB. Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31"

Transkript

1 Stockholms Byggmästareförening och Stockholms Byggmästareförenings Service AB Årsredovisning

2

3 Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm Byggmästareförening och Stockholms Byggmästareförenings Service AB får härmed avge Årsredovisning för föreningen och koncernen Den beskrivande texten avser kalenderåret 2013 Stockholms Byggmästareförening Org nr Innehåll Förvaltningsberättelse Sida Inledning II Branschutskott V Styrelse och revisorer VII Valberedningens förslag VIII Innehåll Ekonomi Koncernen Resultat- och balansräkning 1 Föreningen Resultat- och balansräkning 4 Noter 7 Revisionsberättelse 16 Stockholms Byggmästareförenings Service AB Org nr Förvaltningsberättelse 17 Ekonomi Resultat- och balansräkning 18 Noter 21 Revisionsberättelse 25

4 Förvaltningsberättelse 2013 Medlemmar Vid årets slut 2013 hade föreningen 803 aktiva medlemmar (2012: 822 medlemmar), under året har 36 medlemmar inträtt i föreningen samtidigt som 55 företag lämnat på grund av organisationsförändringar, arbetsbrist eller konkurs. För att ge de nya medlemsföretagen information om föreningens verksamhet och om de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet genomförs regelbundna introduktionsmöten. Under 2013 har 6 introduktionsmöten anordnats. Antalet medlemsföretag som under året tagit del av föreningens service har uppgått till totalt 670 stycken. Detta innebär att 74% av medlemsföretagen har deltagit i föreningens medlemsmöten, branschutskott, kursverksamhet, erhållit rådgivning i entreprenadjuridiska ärenden eller varit föremål för lokal facklig förhandling. Motsvarande siffra 2012 var 68%. Förenings- och styrelsesammanträden Föreningen har haft ett årsmöte och ett kvartalsmöte och en medlemsträff under året: Årsmöte den 11 april Utöver de normalt förekommande punkterna vid årsmötet med godkännande av balans- och resultaträkning och val av styrelseledamöter fick deltagarna en redovisning av den nyss avslutade avtalsrörelsen samt lyssna till ett engagerat föredrag om Ett Modernt Medarbetaravtal. Innan middagen fick 14 studenter vid byggutbildningen vid Nackademin och 3 studenter vid KTH ta emot stipendier ur Byggmästare Eric Forss stipendiestiftelse; Båtresa och visning av Artipelag den 22 augusti Medlemmarna kunde efter sommarsemestern samlas till den traditionella båtutflykten. Denna gång var målet konsthallen Artipelag på Värmdölandet, skaparen Björn Jakobson guidade byggarna innan det var dags att inta måltiden i de vackra lokalerna. Kvartalsmöte den 28 november I november samlades medlemmarna till kvartalsmöte på Bryggarsalen. Ämnet för informationen som lämnades var Ordning & Reda i byggbranschen med inblickar i det pågående arbetet med att tillsammans med fackförbundet Byggnads skapa ett system som gör att byggmarknaden kan präglas av sund konkurrens på lika villkor. Inbjuden talare var Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson. Styrelsen Styrelsen har under året haft 17 sammanträden, varav ett konstituerande samt 9 cirkulationssammanträden om medlemsärenden. Ett entreprenadutskott har etablerats sedan väg- och anläggningsutskottets frågor till stor del fördes över i LOU-utskottet. En Säker Arbetsplats I anslutning till Sveriges Byggindustriers satsning på tema En Säker Arbetsplats som ska stödja medlemsföretagen med information och utbildning har föreningen anslagit resurser för ett antal infoträffar som varit kostnadsfria för de deltagande företagen. Efter en inledning med presentation av satsningen har föreningens utbildare hållit en kurs i HLR hjärt/lungräddning och krishantering. Samarbetsfrågor Under året har samverkan mellan entreprenadjuristerna på Stockholms BF och BI Kansli fortsatt med regelbundna II

5 avstämningsträffar och den gemensamma frågespalten i tidningen Byggindustrin. Ett informellt samarbete har etablerats mellan ansvariga för byggmästareföreningens produktcertifieringssystem BF9K och för Sveriges Byggindustriers verksamhetsledningssystem Povel. Fastigheten Efter att stadsbyggnadsnämnden i oktober 2012 godkände programmet för en ökad bostadsbebyggelse i Marieberg där föreningens fastighet är belägen, gavs klartecken för det fortsatta arbetet med detaljplanen. Det kan konstateras att den preliminära tidplanen kommer att revideras då bullerfrågorna i området inte är lösta, enligt den bedömning som gjordes vid årsskiftet 2013/14 skulle detta kunna ske tidigast under andra kvartalet Detta innebär att förutsättningarna inte funnits under 2013 att genomföra den förhandling om ett markbyte som kommer att vara nödvändigt vid ett framtida genomförande av en ny detaljplan. Kista Byggård I och med att Arbetsförmedlingens valideringstjänst har avvecklats och efterfrågan på praktiska kurser har minskat finns inte längre behov av föreningens utbildningslokaler för praktisk byggutbildning i Kista. Styrelsen beslutade därför, vid möte den 21 januari 2013, att avveckla verksamheten vid föreningens utbildningsanläggning i Kista. Denna omfattar förutom ett antal byggbodar och förråd en utbildningshall som uppfördes 1999 enligt ett tidsbegränsat bygglov på mark som upplåtits av Kista Gymnasium. Avvecklingen ska vara genomförd under våren Externa samarbetsprojekt Föreningen har under 2013 ingått ett avtal att ingå i Stockholmsguppen för Tillväxt som etablerats på initiativ av Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Handelskammare. Avsikten med samarbetet är att ta fram ett underlag och gemensamt driva en opinionsbildning om vilka hinder som måste undanröjas för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande och satsning på utbyggnad av infrastrukturen i regionen. Processer Under året har styrelsen arbetat vidare med att anta instruktioner och processbeskrivningar för verksamheten. Ekonomi I enlighet med det placeringsreglemente för förvaltningen av föreningens förmögenhet som fastställdes 2010 har Svenska Handelsbanken ett uppdrag att förvalta föreningens tillgångar. Banken har successivt under året sålt delar av tidigare aktieinnehav för omplacering i andra tillgångsslag för att åstadkomma en fördelning i tillgångsslag i enlighet med det antagna placeringsreglementet. Genom försäljningen av aktier som funnits under lång tid i föreningens ägo har realisationsvinster uppkommit under året. Koncernens resultat före skatt uppgår till 5,3 miljoner kronor. Flerårsöversikt Föreningen /09 Omsättning Resutltat efter finansiella poster Årets resultat Balansomslutning Soliditet 81% 80% 79% 75% 71% III

6 Flerårsöversikt Koncernen /09 Omsättning Resutltat efter finansiella poster Årets resultat Balansomslutning Soliditet 85% 87% 90% 85% 89% Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Fritt eget kapital i föreningen Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs IV

7 BRANSCHUTSKOTT 2013 BF9K Mats Lund, ordf Sven Berg Marie Envall Niclas Wendel Christer Sernbrandt Pelle Åkerström Karl Johan Brännström Anna Runberg Kjell Fredriksson Håkan Klinga, sekr Bostadsutskottet Staffan Grundmark, ordf Martin Arkad Christina Lamminen Per Jutner Tomas Pousette Peter Skott Peeter Trepp Mikael Åslund Christan Dahlman Björn Wellhagen, adj Elisabeth Martin Sofia Jonsson Marie Dolk Persson, sekr Egenföretagarutskottet Jan Johansson, ordf Marcus Andersson Mårten Hansén Nils Hanson Lennart Pettersson Lars Sunder Hans Åkerlund, sekr Entreprenadutskottet Claes Rising, ordf Lennart Andersson Johan Sahlberg/Roger Holmqvist Mats Kimby Lars Westman Christian Benfatto Jens Lackmann Vakant Rolf Lundqvist Louise Wibert Uggla Claes Sahlin, sekr Arriba Byggnads AB Industri & Skadesanering AB Q-gruppen AB Lindqvist Bygg AB Warrantor Bygg AB SBG Byggen AB Dipart Entreprenad AB SH bygg sten & anläggning AB BF9K - handledare Stockholms Byggmästareförening Besqab Projekt och Fastigheter AB Järntorget Bygg AB NCC Boende AB Region Stockholm Einar Mattsson Projekt AB Peab Bostad AB Skanska Nya Hem AB Veidekke Bostad AB JM AB Ikano Bostad Sveriges Byggindustrier Stockholms Byggmästareförening Stockholms Byggmästareförening Stockholms Byggmästareförening Zool Byggkonsult AB Byggillet i Stockholm AB Kanfast AB Byggnadsfirman Viktor Hanson AB Betege byggen AB Lars Sunder Consulting AB Stockholms Byggmästareförening Peab Sverige AB BTH Bygg AB/Q-gruppen AB ByggPartner Stockholm AB IN3PRENÖR AB NCC Construction Sverige AB Reg Sthlm/Mälardalen JM Entreprenad AB Strabag Projektutveckling AB Skanska Sverige AB Veidekke Entreprenad AB Stockholms Byggmästareförening Stockholms Byggmästareförening V

8 LOU-utskottet Fredric Kastevik, ordf Anders Arfvén Sven Brunner Gunnar Eriksson Joakim Persson Maria Zimdahl Olof Johnson Niklas Kåvius, sekr ROT-utskottet Kalle Eriksson, ordf Anders Arfvén Lars Benton Mats Forsberg Marie Dolk Persson Sofia Jonsson, sekr Specialföretagsutskottet Richard Danielsson, ordf Johan Ericsson Peter Holmblad Håkan Karlsson Putte Köhler Sören Olausson Rolf Strindberg Erika Hann Robert Ahlqvist, sekr JM Entreprenad AB Peab Sverige AB Brunner & Brunner Bygg AB Q-gruppen AB Reomti Bygg AB NCC Construction Sverige AB Reg Sthlm/Mälardalen Sveriges Byggindustrier, kansli Stockholms Byggmästareförening Reomti Bygg AB/Heving & Hägglund AB Peab Sverige AB Byggnadsfirman Viktor Hanson AB Metrolit Byggnads AB Stockholms Byggmästareförening Stockholms Byggmästareförening Håltagarna Borrteknik Sverige AB John Ericssons Plattsättning AB Rönnmarks Undertak AB Riviära Team AB Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB Golvmästarna i Järfälla AB Plus Montage AB Sveriges Byggindustrier, BI Öst Stockholms Byggmästareförening Teknik - och miljöutskottet Anders Nilsson, ordf Skanska Nya Hem AB Johan Alte Veidekke Entreprenad AB Maria Brogren Sveriges Byggindustrier Marianne Hedberg Peab Sverige AB Lennart Henriz JM AB Mikael Jonasson AB Frijo Peter Nilsson Byggnadsfirman Viktor Hanson AB Susanne Ekosander NCC Construction Sverige AB Danielle Freilich/Maria Brogren, adj Sveriges Byggindustrier Kjell Fredriksson, sekr Stockholms Byggmästareförening VI

9 STYRELSE och REVISORER Styrelse Ledamöter: Jan Kjellson, ordf Fredric Kastevik Anders Arfvén Richard Danielsson Anders Drakes Jan Henriksson Lars Jonson Freddie Norvell Maria Zimdahl Suppleanter: Erik Alteryd Marcus Andersson Mikael Bennarp Jens Hoffmann Joakim Persson Johan Sahlberg Revisorer: Ordinarie: Evy Jakobsson, aukt revisor Göran Sundvall Suppleanter: Lennart Danielsson, aukt revisor Inge Tallberg VII

10 Valberedningens förslag Inför årsmötet 2014 har valberedningen i Stockholms Byggmästareförening enats om följande förslag. Styrelseledamöter Valperioden är 2 år om inget annat anges. Ordinarie: Anders Arfvén omval Supple- Marcus Andersson vald till 2015 Richard Danielsson omval anter Mikael Bennarp vald till 2015 Anders Drakes vald till 2015 Johan Eriksson nyval Jan Henriksson omval Anette Frumerie nyval Lars Jonson vald till 2015 Jens Hoffmann vald till 2015 Fredric Kastevik vald till 2015 Sverker Källgården nyval Jan Kjellson vald till 2015 John Söderberg nyval Joakim Persson omval Maria Zimdahl omval Till ordförande föreslås Jan Kjellson och till vice ordförande Maria Zimdahl Valberedningen föreslår att föreningen beslutar att suppleant för Jan Kjellson, Fredric Kastevik, Lars Jonson och Maria Zimdahl skall vara Sverker Källgården, att suppleanter för Jan Henriksson, Anders Arfvén och Joakim Persson skall vara Marcus Andersson, Jens Hoffmann och Anette Frumerie och John Söderberg, att suppleant för Richard Danielsson och Anders Drakes skall vara Mikael Bennarp och Johan Eriksson samt att suppleanterna skall inkallas i den ordning de nu nämnts. Revisorer, valda på ett år Ordinarie: Evy Jakobsson, aukt revisor Göran Sundvall Suppleanter: Cesar Moré, aukt revisor Inge Tallberg Stockholm i februari 2014 Lars Sunder Håkan Karlsson Ove Sandin Putte Köhler Peter Sundgren Alf Björk VIII

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

SÖDERTÄLJE BYGGMÄSTAREFÖRENING

SÖDERTÄLJE BYGGMÄSTAREFÖRENING Innehåll SÖDERTÄLJE BYGGMÄSTAREFÖRENING Styrelsens berättelse..2 Internrevisorns berättelse..7 Valberedningens förslag...8 1 SÖDERTÄLJE BYGGMÄSTAREFÖRENING Styrelsens berättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

södert älje byggmäst areförening 19 36 2011

södert älje byggmäst areförening 19 36 2011 75 södertälje byggmästareförening 1936 2011 Vi firar år Eldsjälar startade föreningen för 75 år sedan 2011 var det 75 år sedan Södertälje Byggmästareförening startades. Det var några eldsjälar bland byggmästarna

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2 ÅRSREDOVISNING 2002-02 Omslag: Essinge Mälarstrand, Lilla Essingen, Stockholm. Välkommen till JMs bolagsstämma Aktieägarna i JM AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 kl.

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 6 1 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 Innehåll EIO:s HUNDRAÅRSJUBILEUM 4 100 ÅR MED EIO 1906 2006 6 POSITIV MARKNADSUTVECKLING 8 ARBETSGIVARVERKSAMHETEN 12 INFORMATION, IT

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 04 OM EUROCON 05 EUROCON I KORTHET 2013 12 KOMMENTAR AV VD 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omsättning och resultat Kassaflöde och finansiell ställning Väsentliga händelser efter

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2014 Ett nätverk av betongkunskap! Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2014 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING

GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING EKMANSGATAN 1 411 EKMANSGATAN 32 GÖTEBORG 1 411 32 VERKSAMHETEN 2014 Innehållsföteckning Föreningsstämma 2015-04-22 Verksamheten 2014... sid. 4 Medlemsaktiviteter

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsstyrningsrapport 2011 Bolagsstyrningsrapport 2011 Wihlborgs är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Svensk kod for bolagsstyrning (koden) tillämpas av Wihlborgs. Denna rapport ingår ej i den

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 2003-03 Vi sänker successivt kostnaderna och arbetar allt mer effektivt i produktutformning och produktion. Samtidigt breddar vi vårt utbud av bostäder för att möta kundefterfrågan i fler

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2007 Ett nätverk av betongkunskap! 2 Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2007 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 2 3. ARBETE

Läs mer

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27.

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Till samtliga föreningar Förbundsstyrelsen, kretsarna och rikstränarna för kännedom Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer