Årsredovisning. Bostadsrättsfiireningen Tallen I i Stockholm. Org.Nr IOr. 2At Råikenskapsåret I BVK BoVeru Konsrh nb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsfiireningen Tallen I i Stockholm. Org.Nr 769605-4993. IOr. 2At3-01-01 - Råikenskapsåret 2013- I 2-31. BVK BoVeru Konsrh nb"

Transkript

1 Bostadsrättsftireningen Tallen 8 i Stockholm Org. Nr Årsredovisning tu. IOr Bostadsrättsfiireningen Tallen I i Stockholm Org.Nr Råikenskapsåret 2At I 2-31 Detta material rir på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVeru Konsrh nb

2 f Bostadsrättsftireningen Tallen 8 i Stockholm Org. Nr Styrelsen ftir Bostadsrättftireningen Tallen 8 i Stockholm, Engelbrektsgatan 16, Stockholm. Organisationsnufirmer får härmed avge årsredovisning ftir föreningens verksamhet under räkenskapsfuet O I Fö rvaltningsberättelse Grundfakta om ftireningen: Föreningen forvärvade 2A6-7-l fastigheten Tallen 8 i Stockholms kommun. Den totala anskaffningskostnaden uppgick till kt. Föreningen är ett privatbostadsftiretag (äkta bostadsrättsfiirening). Föreningens ändamål: Föreningen har till iindamål att äga och fiirvalta fastigheten Tallen 8 i Stockholms kommun med adress Engelbrektsgatan 16, ll4 32 Stockholm, samt d?iri åt sina medlemmar upplåta bostiider till nyttjanderätt utan begriinsning i tiden. Medlemmar: Föreningen har per I tatalt 34 medlemmar. tyrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft ftiljande sammansättning. Ordinarie ledamöter: Jon Cohen Johan Hast Mashi Yazdi Angela Wachtmeister Aina Larsson Suppleanter: Åsa Karsberg Sara Lindbäck Sammanträden: Ordinarie fiireningsstiimma hölls 3 juri 213. Styrelsen har under aret avhållit 7 protokoll{örda sammanträden. Förvaltning: Den ekonomiska fijrvaltningen sköts av BoVera Konsult AB, org.nr Revisor: Till ftireningens revisor har utsetts Lena Gustavsson, Allegretto Revision AB Valberedning: Isa Earl, Roland Sanddn. Avgifter: Under året har inga avgiftsåindringar genomftirts. Överlåtelser: Under räkenskapsåret har bostadsrätten till fyra lägenheter överlåtits.

3 f Bostadsrättsfdreningen Tallen 8 i Stockholm Org. Nr Fastigheten: Föreningen disponerar tomtmark och byggnader med beteckningen Tallen 8 i Stockholm. Markareal för tomten uppgfu titl974 kvadratmeter. Lägenhetsytorna uppgår till kvadratmeter och lokalytorna uppgår till 85 kvadratneter, total yta kvadratmeter. Fastigheten är bebyggd med ett gathus som åir sammanbyggt med ett gårdshus. Gårdshuset uppfrrdes ursprungligen 1879 och gathuset uppftirdes ursprungligen192. Byggnaderna ombyggdes Stambyte och installation av ny elservice gjordes Installation av såikerhetsdörrar giordes 21. Godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OYK) gjordes 211. Byggnaderna innehåller totalt 22 bostadslägenheter och 2 lokaler. Försäkring: Fastigheten iir sedan fullviirdesfiirsälaad hos Brandkontoret. tr'astighetslån och taxeringsvärde: Per hade ftireningen låneskulder på sammanlag! kronor. Föreningens låneskulder med bl.a. uppgift om ränlesafser redovisas i noter till resultat- och balansriikningen. Fastighetens sammanlagda taxeringsvåtrde uppgår per 21, till kronor fbrdelat enlis ftiljande: Bvepnad Mark Summa Bostäder t Lokaler Toält CI 48 7s9 Ilistorik: I juli manad 26 köptes huset av Bostadsråittsftireningen Tallen 8 i Stockholm. Verksamhetsberättelse: Under 2A1.3 har styrelsen fortsatt med den successiva renoveringen av fastigheten i stort sätt efter de intentioner som redovisades på Stiimman 213. Föreningen har under 213 fortsatt haft en konservativ hantering av sina banhan med77o/o av lånen till bunden riinta 1-5 år. Den genomsnittliga räntan under året har varit 3. 3 % j ämfört med 3.2oÄ under 2 I 2 Båda affrirslokalerna har varit uthyrda under året liksom lagerlokalen i k?illaren och den gamla matkällaren. Genomgång av fastighetens ftinster och målning av de fdnster som iir i behov av målning utftirs av Svensk måleriservice under sofilmaren 213. Porten mot gården målas i sin ursprungsftirg och dörrar och ftnster på bottenplanet mot gatan som är i behov av målning målas också för att fä en ny enhetlig svart ftirg som ftinstren i butikema redan tidigare hade. Underhållsbehovet av balkongräckena av jiirn mot gatan?ir stort och offerter för att måla dem har tagits in ftir att målning skall kunna ske under 214. Ytskiktet på södra gården iir i behov att göras om. Förhandlingar med ett flertal ftiretag görs och offertertagits in samt samtal med experter på området har giorts. Efter en genomgång av husets fasader görs med hjåilp av Teknik{tirvaltningen lagningar på de stälen där man finner att putsen åir i behov av lagning. Efter undersökning så finner man att totalt sett så iir inte fasaden i något behov av att totalrenoveras iin. Nya snöras-s dd monteras infrr vintern på k?insliga ställen diir risken ftir snöras har varit hög tidigare år. Beslut att ta in en optisk fiberkabel till huset fattas. En optisk fiberkabel ger möjlighet att ansluta till media (internet, digital TV, telefon) med en mycket högre kapacitet och kvalitd iin vad som är möjligt idag med nuvarande system. Avropsavtal ftir (snö)skotftring av taket har gjorts med Plåtslagargruppen i Stockholm City AB som bostadsrättsftreningen har anlitat tidigare ftir samma uppgrft.

4 Bostadsrättsfiireningen Tallen 8 i Stockholm Org. Nr Verksamhetsplan infiir det kommande verksamhetsåret: Under 214 avser Styrelsen att fortsättå den successiva renoveringen av fastigheten i mån av utrymme i budgeten. Baserat på Riksbankens och marknadens ränteftirvzintningar och det faktum att Riksbanken i december 213 sänkte räntan, är föreningens prognos att den genomsnittliga räntan under 214 kommer attvara något lägre?in föregående år. Föreningen avsff att ftirliinga lån som ftirfaller wder 2AM med liknande genomsnittlig rtintebindningstid som vid utgången av 213. Föreningen hade vid årsskiftet ca 1 miljon kronor i kassan. Den del som överstiger det likviditetsbehov föreningen antas behöva över tid samt det positiva kassaflöde som fiirväntas under 213, kommer att användas till de renoveringsbehov av fastigheten som föreningen ser. Dessa innefattar en eventuell renovering av ytskikten på gården, målning av järnriicken på balkongerna mot gatan. I den utsträckning överlikviditeten inte anviinds till renoveringar fullt ut kommer detta användas till att amortera på föreningens lan. Nyckeltal: Nettoomsättning Res. efter finansiella poster s36 s At t t t sl ss Balansomslutning Soliditet Lån per kvm bostadsyta vid årets utgång Genomsnittlig skuldränta s7 32 6s7 71,7 oä B 521 3% % B 526 3,2o/o 57 47OSZ4 57 s r7 71,1Ä 71,1o/o 7l,2Yo I ,31o/o 2,41yo 2,58yo fusavgift per kvm Soliditet definieras som Eget Kapital i ftirhållande till total balansomslutning. Genomsnittlig skuldriinta definieras som bokfdrd riintekostnad i fiirhållande till genomsnittligt fastighetslån. Förslag till disposition beträffande fiireningens rsultat: Till stiimmans fiirfosande fiqqs ftiliande medel: Balanserat resultat Å.rets resultat Summa Styrelsen ftreslår ftiljande disposition till stiimman: Avsättning till yttre underhållsfond (,3% av taxeringsviirde) Att balansera i ny riikning kronor kronor kronor kronor kronor Beträffande frreningens resultat och stiillning i öwigt h?invisas till ftiljande resultat- och balansräkning med noter. 4

5 q Bostadsrättsföreningen Tallen 8 i Stockholm Org. Nr RESULTATRÄKNING Belopp i kr Intäkter Hyror,lokaler Årsavgifter UMMA Huvudintäkter Öwiga inttikter UMMA INTIIKTER Kostnader Not ' I I t28 I 276 t28 r t Underhåll Driftskostnader Fastighetsförsåikringar Fastighetsskatt Redovisningstjänster Summa Rörelsens kostnader Avskrivningar Byggnader och byggnadsinv. umma Avskrivningar Rörelseresultat FinansiellA ooster Utdelning aktier Ränteintiikter Rilntekostnader Summa Finansiella Poster Resultat eftor finansiella poster -77 A t zrc W (D t ts3 3 s t Årets resultat

6 Bostadsrättsföreningen Tallen 8 i Stockholm Org. Nr 7696A Balansräkning Tillgångar Anläggnin gstillgån gar Byggnader och mark umma Anläggningstillgångar Omsättnin gstillgångar Kortfristiga fordriugar Fordran påmedlemmar Förutbealda kostrlupplupna int. umma Kortfristiga fordringar Banh Checkräkningskonto umma Omsättningstillgångar Summa Tillgångar s tt A I 16 3 s I

7 Bostadsrättsftireningen Tallen 8 i Stockholm Org. Nr Balansräkning Eget kapital och Skulder Eget Kapital Bundet eget kapital: Insatser Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Summa Bunda eget kapital Fritt eget kapital: Balanserad resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital umma Eget Kapital Långfristiga skulder Reverslån Mottagna depositioner umma Långfristiga Skulder Kortfristiga skulder t r t A s t 34t A Leverantörsskulder Förskottsbetalda årsavgifter o hyror Skatteskulder Upplupna kostn/ffirutbet. intäkter 7 8 r t33 t t Summa Kortfristiga kulder Summa Eget kapital och Skulder s Ställda panter, säkerheter och ansvarsförbindelser F asti ghets inteckningar Ansvarsftirbindelser Inga lnga

8 4 Bostadsrättsfiireningen Tallen 8 i Stockholm Org. Nr Redovisnines och Vörderinsspfincioer Noter till Result4träkninsen och Balansräkninsen Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokftiringsniimndens allmåinna råd. Fordringar har upptagits till de belopp var med dem beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvåirden diir inget annat anges. Byggnader skrivs av efter en 1-årig avskrivningsplan. Byggnadsinventarier skrivs av efter en 1 årig avskrivningsplan. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not 1, Driftskostnader Elavgifter Uppvåirmning Vatten & avlopp Trädgårdskostnader Sophantering o tidningsupphiimtning Städning Snördjning Hissar F örbruknings inventarier Förbrukningsmaterial Representation Revisionsarvode Kabel TV Teknisk fiirvaltring Bank- och expeditionskostnad Serviceavgift branschorganisation Övriga extema tjänster Summa Driftskostnader t t6 651 t t tt t 28 ll t 724 tl Not 2, Föreninsens skatter Taxeringsv?irde Inkomsträntor Antal 1ägenheter Skattesats Skatt Fastighetsskatt: Hyreshus, bostäder Hyreshus, lokaler Summa Fastighetsskatt kr 1, /o Skuld Tax 213 Fordran Skattekontot Summa Skatteskulder per 31/

9 ( Bostadsrättsftireningen Tallen 8 i Stockholm Org. Nr ,Not 3, An löe en ine stllls åne ar Vid ftirdelningen av anskaffningsviirdet mellan byggnader och mark har taxeringsvärdet fiir byggrader respektive mark använts som fördelningsnyckel. Byggnader och mark Byggnader Årets anskaffningar standardfiirb?ittringar Byggnadsinventarier Ack. avskrivningar byggnader Årets avskrivningar byggrrader Ack. avskrivningar byggnadsinventarier Årets avskrivningar byggnadsinventarier Mark Utgående redovisat restvärde Byggnader och Mark Utgående redovisat restvärde Anläggningstillgångar t s s An-n4t t t Not 4, F1rutbetalda kostnader/uopluona intiikter Förutbetald fiirsäkring Förutbetalda räntor Förutbetald snöskottning Summa Förutbetalda kostn/uppl.intäkter Not 5, Eset Kaoital Belopp vid årets början Reservering l,ttre fond Omfiiring av ftiregående års resultat enligt årssttimma Årets resultat Inbetalda Upplåtelseinsatser avgifter 41 34r Fond yttre underhåll 64t Balanserat resultat Belopp vid årets utgang Årets resultat s

10 Bostadsrättsftireningen Tallen 8 i Stockholm Org. Nr Not 6, Reverslån Föreningens Låneskulder per är 16 5Il 93 kronor. Föreningens län 1,2 och 4 tu placerade hos SBAB och lan 3 är placerade hos Swedbank AJt enligt nedanstaende: Lån 1: åir placerat till en fast rintapä},74 yo p.a. fram tills konverteringstidpunkten som är Lån 2: iir placerat till en fast ränta på 3,25 yo p.a. fram tills konverteringstidpunkten som är Lån 2 löper utan amortering. Lån 3: är placerat till en fast riinta på 2,62yo p.a. fram till konverteringstidpunkten som iir Lan 3 löper utan amortering Län 4z 5 tir placerat till en fast räntapä3,41yo p.a. fram tills konverteringstidpunkten som iir Lån 4 löper utan amortering. Not 7. Föfskoilsbetaldg årsqgifter Beloppet utgör årsavgifter ftr del av 214 som inbetalats av medlemmarna under december 213. Not 8, Unpluona kostnader/förutbetslda,intdfuer Fortum Markets, el Fortum Fjiirrviirme Stockholm Vatten Sophantering Snör<ijning Bankkostnader Beräknad revisionsarvode umma Upplupna kostnaderlfdrutbet. intiikter t Q2A fi I I t Underskrifter Stockholm zam- c5-15 Styrelsen ftr Bostadsrättsftireningen Tallen 8 Aina Larsson Min revisionsberättelse har lämnats 214 Lena Godkänd 1

11 Revision AB Revisionsberättelse Till fiireningsstämman i Brf Tallen 8 i Stockholm Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfort en revision av ärsredovisningen ftir Brf Tallen 8 i Stockholm ftir r2ikenskapsåret 213. Styrelsens ansvar fiir årsredovisningen Det åir styrelsen som har ansvaret ftir att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och ftir den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar ar attuttalamig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen ftir att uppnå rimlig säkerhet att arsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefaffar att genom olika åtgärder inh?imta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgiirder som ska utftiras, bland annat genom att bedöma riskema ftir väsentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta ftir hur foreningen upprättar å,rsredovisningen ftir att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstzindigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i ftireningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvåints oeh av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillräckliga och åindamålsenliga som grund ftjr mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den och av dess finansiella resultat och kassaflöden fiir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen iir ftirenlig med arsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därftir att ftireningsstlimman fastställer resultatriikningen och balansriikningen fi)r ftireningen. Brf Tallen 8 i Stockholm, Org.nr (2)

12 Revision AB Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av ftirslaget till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller örlust samt styrelsens forvaltning ftir Brf Tallen 8 i Stockholm fi)r riikenskapsåret213. Styrelsens ansvar»ät iir styrelsen som har ansvaret fiir ftirslaget till dispositioner beträfflande ftireningens vinst eller ftirlust, och det 2ir styrelsen som har ansvaret ftir ftlrvaltningen enligt lagen om ekonomiska foreningar. Revisorns onsvor Mitt ansvar är att med rimlig siikerhet uttala mig om ftirslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller forlust och om ftirvaltningen på grundval av min revision. Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag ft)r mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner beträffande foreningens vinst eller ftlrlust har jag granskat om forslaget är ft)renligt med lagen om ekonomiska foreningar. Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och ftirhållanden i ftireningen ftir att kunna bedöma om någon styrelseledamot Zir ersättningss ldig mot foreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska ftireningar, årsredovisningslagen eller fiireningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inh2imtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftlr mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att ftireningsstämman behandlar ftirlusten enligt forslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansva.rsfrihet ftlr räkenskapsaret. a Gusta Brf Tallen 8 i Stockholm, Org.nr (2)

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Räkenskapsåret 2008-01-01 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen Plogen 7,

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:s BRF Dalen i Järfälla. Org. nr 716417-6625. ÅnsnEDovISNING. för räkenskapsåret 2AA

HSB:s BRF Dalen i Järfälla. Org. nr 716417-6625. ÅnsnEDovISNING. för räkenskapsåret 2AA HSB:s BRF Dalen i Järfälla Org. nr 716417-6625 ÅnsnEDovISNING för räkenskapsåret 2AA HSB:s BRF Dalen ijärftilla Org. nr 7!6417-6625 l(13) FÖRVALTNINGSBERIiTTELSE Styrelsen för Brf Dalen i Jär'ftilla, Järfiilla

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren.

Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren. Brf Berghållen '1 76966-534 Årsredovisning Bosta dsrättsf ören in gen Berghällen 1 Styrelsen får hårmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Förva ltn i n gsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening S;~!~~~ Org.nr. 757203-0992 Bostadsrättsförening 0 Arsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Sid 1-5 Sid 6 Sid 7-8 Sid 9-13 Sid 13 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer