ÅRS- REDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRS- REDOVISNING 2014"

Transkript

1 ÅRS- REDOVISNING 2014

2 Verksamhet 1 året i korthet 2 koncernchefens kommentar 4 KUNDBEHOV 5 Omvärldsanalys och Makro 7 Marknaden 10 ERBJUDANDE 11 fördel nybyggt 16 jms 10 största projekt 19 LÖNSAMHET 20 AffärsidÉ och strategi 21 finansiella mål 22 värdeskapande i jms affär 24 bostadsbyggrätter 26 projektfastigheter 27 strukturerad projektutveckling 28 Risker och riskhantering 32 HÅLLBARHET 33 Hållbart samhällsbyggande 37 miljö 45 medarbetare 48 AFFÄRSETIK 49 leverantörer 50 uppförandekod för leverantörer 51 affärssegment Finansiella rapporter 57 Förvaltningsberättelse koncernen: 61 RESULTATRÄKNING 62 BALANSRÄKNING 64 Kassaflödesanalys 66 Förändringar i eget kapital 67 Koncernens noter moderbolaget: 83 resultaträkning och kassaflödesanalys 84 Balansräkning 85 Förändringar i eget kapital 86 Moderbolagets noter 90 Femårsöversikt KONCERNEN 92 Kvartalsöversikt KONCERNEN 93 KVARTALSÖVERSIKT AFFÄRSSEGMENT 94 Förslag till vinstdisposition 95 Revisionsberättelse 96 definitioner och ordlista Aktieägarinformation 97 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 104 STYRELSE OCH REVISORER 105 KONCERNLEDNING 106 JM-AKTIEN 108 kallelse till årsstämma och finansiell kalender 109 GRI-INDEX

3 JM är en av Nordens ledande projekt utveck lare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstads områden och universitets orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entre prenadverk samhet, huvudsakligen i Stor stockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitetsoch miljöarbete. Vi omsätter cirka 14 miljarder kronor och har cirka medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Norge Sverige Finland Danmark GEOGRAFISK FÖRDELNING AV INTÄKTER 2014 (2013) Belgien Utland 21 % (22) Övriga Sverige 20 % (22) Stockholm 59 % (56) Omslagsbilden : Gediget hantverk och miljögodkända material så bygger vi ett riktigt hem som håller för kommande generationer.

4 PROJEKTIDÉ ERFARENHETS- ÅTERFÖRING MARKNADS- ANALYS FÖRVALT- NING INFLYTT- NING VÄRDESKAPANDE GENOM PROJEKT- UTVECKLING MARK- FÖRVÄRV PLAN- ARBETE PRODUKTION PROJEKTERING FÖRSÄLJNING Ända sedan starten 1945 arbetar JM med projektutveckling av bostäder och vi har därför en mycket lång erfarenhet av att identifiera kundbehoven. Vi har utvecklat effektiva processer för byggande och samlat gedigen erfarenhet av stora och komplexa projekt. Projektutvecklingen inom JM innebär att obebyggd eller bebyggd mark förvärvas och förädlas till attraktiva bostäder eller kommersiella lokaler.

5 ÅRET I KORTHET 1 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till mkr (12 652) och rörelseresultatet ökade till mkr (1 576). Rörelse marginalen uppgick till 12,4 procent (12,5) Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till mkr (12 603) och rörelseresultatet ökade till mkr (1 523). Omräkningen är hänförlig till JM Utland med positiv resultateffekt om 103 mkr ( 53) Resultatet före skatt ökade till mkr (1 464). Resultat efter skatt ökade till mkr (1 104) Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 28,7 procent (25,0). Resultatet per aktie under året ökade till 17,00 kronor (14,10) Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 978 mkr (898) Antal sålda bostäder uppgick till (3 265) och produktionsstarterna ökade till (2 953) Övervärde exploateringsfastigheter om 2,8 mdkr (2,4) Styrelsen föreslår 8,00 kronor (7,25) i utdelning för 2014 samt förnyat återköpsbemyndigande. Mkr Intäkter enligt segments redovisning Rörelseresultat enligt segments redovisning Rörelsemarginal enligt segments redovisning, % 12,4 12,5 10,6 Intäkter 1) Rörelseresultat 1) Resultat före skatt 1) Rörelsemarginal, % 1) 12,8 12,1 11,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten Räntabilitet på eget kapital, % 1) 28,7 25,0 21,9 Soliditet, % 1) Resultat per aktie, kr 1) 17,00 14,10 11,70 Antal sålda bostäder Antal produktionsstartade bostäder Antal bostäder i pågående produktion ) Enligt IFRIC INTÄKTER PER AFFÄRSSEGMENT, mkr 2012 JM Utland RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSSEGMENT, mkr 2012 JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Fastighetsutveckling JM Produktion För koncernens resultat- och balansräkning tillämpas IFRIC 15 Avtal om upp förande av fastigheter. Detta innebär att intäkter och resultat för JMs verksamhet utanför Sverige, JM Utland, redovisas enligt färdigställandemetoden. Segments redovisningen och projektstyrningen redovisas enligt IAS 11, successiv vinst avräkning. Beskrivning av verksamheten görs utifrån segmentsredovisningen. För definitioner, se sidan 96.

6 2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄRDEUTVECKLING Intäkter och resultat ökade 2014 och Stockholm är fortsatt JMs största marknad med nästan 60 procent av intäkterna. Här har vi också många byggrätter i attraktiva lägen för framtida produktion. Vi kan se tillbaka på ett år då efterfrågan för JMs bostäder utvecklades positivt med fortsatt god försäljning i Stockholm. Även i övriga Sverige och i Norge utvecklades efterfrågan positivt. PRODUKTIONSSTARTER Med god efterfrågan och ett förbättrat läge vad gäller planprocesser har vi kunnat öka antalet produktionsstarter inom samtliga affärsegment. Vi startade bostäder och över tid bör vi kunna öka produktionsstarterna till cirka Nästan 300 av produktionsstarterna under 2014 var hyresrätts- och vårdbostäder i Stockholm och ambitionen är att bygga ett par hundra hyresbostäder per år de närmaste åren. Hyresbostäder utvecklas för långsiktig förvaltning inom JM eller hos extern part. Antalet bostäder i pågående produktion uppgår till vilket är drygt 700 bostäder fler än föregående år. STARK FINANSIELL STÄLLNING Genom god lönsamhet och starkt kassaflöde nådde vi våra finansiella mål; rörelsemarginalen uppgick till 12,8 procent (mål 10 procent) och soliditeten till 37 procent (mål 35 procent). JM har en fortsatt stark balansräkning och under året delade vi ut 558 mkr till aktieägarna som ordinarie utdelning avseende Efter årsstämman 2014 fram till sista december har dessutom egna aktier återköpts för totalt 375 mkr och vi planerar att fortsätta återköpa aktier fram till årsstämman i april BYGGRÄTTSPORTFÖLJEN JM har en fortsatt väldigt fin byggrättsportfölj med bra lägen centralt men även en bit utanför stadskärnan nära spårbunden trafik bra lägen med närhet till kommunikationer är viktigt. Avgörande för framtida produktion är att vi kan förvärva mark i bra lägen till rimlig kostnad. Mot bakgrund av att konkurrensen om välbelägen mark är fortsatt stor kommer vi att förvärva mark selektivt under det närmaste året. STORA UTVECKLINGSOMRÅDEN Kärnaffären är bostadsrätter i flerbostadshus, gärna i stora projektutvecklingsområden som Liljeholmskajen i Stockholm och Norra Älvstranden i Göteborg. JM har gedigen erfarenhet av stora projekt där vi tar ett helhetsgrepp och skapar nya bostadsområden och stadsdelar. Trenden i storstäderna är tydlig med stor inflyttning måste vi förtäta städerna, men det ska göras på ett ansvarsfullt sätt. Dalénum på Lidingö är ett bra exempel på riktigt stora projekt där vi förutom cirka bostäder med olika upplåtelseform utvecklar kommersiella lokaler, skolor, ett äldreboende och infrastruktur. I avsnittet Erbjudande på sidan 18 beskriver vi hur stadsdelen utvecklas med JMs samlade kompetens. KUNDEN I FOKUS Jag vill gärna lyfta fram att vi arbetar målmedvetet utifrån ett kund- och marknadsperspektiv. JM ska erbjuda miljöanpassade bostäder och lokaler med god standard och högt kundvärde vilket förutsätter en ständigt pågående dialog. Genom om världsbevakning, kundundersökningar och samarbete med avtalsleverantörer får vi goda kundinsikter och bygger boende kunskap. Genom att dessutom vara duktiga på byggprocessen och ha fokus på kostnader har vi goda förut sättningar att fortsatt kunna utveckla en bra och hållbar produkt. Ett viktigt område för våra kunder är att inredningen håller länge både avseende kvalitet och design. Det samarbete vi har med arkitekter och avtalsleverantörer inom områden som bostadsutformning, kök, bad och förvaring ger inspiration men också konkreta förslag till utveckling. Till exempel har vi under året tagit beslut om att öka ytorna något i badrum och att bygga balkonger med ökad möblerbarhet. Våra mest nöjda kunder har valt JM Original-inredning i sin nya bostad vilket visar att det lönar sig att utveckla genomtänkta lösningar både vad gäller planlösning och inredning. Ett bevis på att vi är på rätt väg är att JM för sjätte året i rad har branschens mest nöjda kunder i det bransch index där bostadsutvecklingsbranschen i Sverige mäter Nöjd Kund Index. Jag är mycket stolt att vi återigen hamnar i topp och får det bekräftat att lyhördhet gentemot våra kunders behov ger utdelning. ENERGISNÅL PRODUKTION I våra lågenergihus ska det beräknade energibehovet understiga den gällande normen för varje land med 25 procent. Inte bara i enstaka hus utan i hela vår produktion. En nybyggd bostad från JM är energieffektiv med sitt välisolerade klimatskal och vattensnåla installationer, vilket ger lägre driftkostnader för hushållen. God el- och ljudmiljö bidrar också till en bra boendemiljö. När det gäller produktionsprocessen har vi under året startat ett logistikprojekt tillsammans med våra leverantörer med målet att skapa förutsättningar för effektiva flöden

7 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 3 kompetens och ledarskap, skapar vi också förutsättningar för att kunna behålla kunniga medarbetare. Det är under mina arbetsplatsbesök ute i organisationen som jag får återkoppling på beslut vi har tagit centralt och jag ser en företagskultur som präglas av stort engagemang och ansvarstagande. HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE För oss handlar hållbarhet om långsiktigt värdeskapande och att ta ansvar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Grunden för vårt arbete utgörs av JMs Hållbarhetspolicy och JMs Uppförandekod för medarbetarna. Under året har vi bland annat satsat på att öka kunskapen om koncernens etiska riktlinjer samt jämställdhets- och mångfaldsplan hos samtliga ledningsgrupper i Sverige. Ambitionen är att JMs hållbarhetsarbete ska vara transparent för investerare och andra intressenter. Vi har identifierat ett antal aspekter som är förenade med betydande möjligheter och risker ur ett hållbarhetsperspektiv och har valt ut dem där vi ser en tydlig förbättringspotential. De aspekter vi kommer att prioritera i arbetet framöver beskrivs på sidorna Vi har valt att redovisa hållbarhetsarbetet baserat på Global Reporting Initiative (GRI) G4 (Core). JM stödjer Förenta Nationernas Global Compact och dess tio principer genom att ta tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. av material och verktyg. Det ligger i linje med vår målsättning att långsiktigt sänka produktionskostnaderna och korta produktionstiden. EN TRYGG ARBETSPLATS JM har en nollvision när det gäller olycksfall på arbetet och vi har satt som mål att halvera antalet olyckor med frånvaro fram till För att kunna förebygga och hantera arbetsmiljöproblem i vardagen har vi därför förstärkt arbetsmiljöorganisationen. Genom att utbilda medarbetarna och genom fler Ordning och Reda-revisioner på arbetsplatserna ser vi glädjande nog resultat. Vår framgång bygger på balans mellan laganda, prestation, trivsel och personlig utveckling. Därför satsar vi på att ge med arbetarna förutsättningar att växa i jobbet. Genom att ge möjlighet till kompetensutveckling, både vad gäller yrkes- GODA FÖRUTSÄTTNINGAR Med stor befolkningsökning på JMs marknader, en fortsatt urbaniseringstrend och inte minst ett stort intresse för våra produkter bedömer jag att förutsätt ningarna är goda för vår affär också under Konjunktur utvecklingen är visserligen något osäker och planprocesserna fortsatt gränssättande för JMs produktionsstarter men i mindre omfattning än tidigare. Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kronor per aktie till aktieägarna, baserat på den starka balansräkningen och goda kassaflöden. Dessutom kommer styrelsen föreslå att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ett förnyat återköpsprogram. Stockholm i mars 2015 Johan Skoglund

8 KUNDBEHOV JM lever nära kunden. Vi strävar efter att förstå hur drivkrafter som urbanisering och demografi påverkar kunderna, samt vilka krav och behov som är viktiga för dagens och morgondagens kunder.

9 KUNDBEHOV OMVÄRLDSANALYS OCH MAKRO 5 OMVÄRLDEN PÅVERKAR KUNDBEHOVEN JM ska vara kundens förstahandsval vid köp av ny bostad på våra marknader. Vi fokuserar på kundens behov och är ett kundnära företag. Det är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. För att vara ledande måste vi i god tid se och förstå hur människor lever, bor och arbetar. På lite längre sikt är de viktigaste samhällsförändringarna urbaniseringen, den åldrande befolkningen och ett starkare miljö- och hållbarhetsfokus. TRENDER SOM PÅVERKAR EFTERFRÅGAN: Demografiska förändringar, en åldrande befolkning och en stor generation unga som gör entré på bostadsmarknaden Urbaniseringstrenden är stark. Människor söker sig till valmöjlighet och mångfald Storstadsregionerna utvidgas, pendlingsavstånden ökar vilket gör nya bostadsmarknader intressanta Ny teknik skapar nya möjligheter men slår också ut gamla lösningar Ekonomisk utveckling; fortsatt ökning av den reala disponibla inkomsten samt att befolkningen är benägen att lägga en allt större del av sin inkomst på sitt boende Värderingsförskjutningar; tydligare individualism men också ansvarstagande för den gemensamma miljön Äkta vara och genuint hantverk Den växande gröna staden och miljön. GODA INSIKTER GER BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA JM använder en modell för det kontinuerliga utvecklingsarbetet som löper över hela året och inbegriper omvärldsbevakning, dialog med medarbetare och avtalsleverantörer samt kund- och marknadsundersökningar. OMVÄRLDSTRENDER Behovet av enkelhet i hemmet märks tydligt och JM jobbar därför mycket med att skapa yteffektiva bostäder. Detta märks i både hallen, köket och badrummet där JM har infört flera genomtänkta förvaringslösningar. Dagens konsumenter söker i allt större utsträckning produkter med en historia och koppling till det genuina, det trygga i det historiska. När det handlar om bostäder och lokalsamhället spelar JM en viktig roll som långsiktig och etable rad aktör. JM har funnits sedan 1945 då Byggmästaren John Mattson bildade bolaget och startade en tradition av att bygga bostäder med kvalitet, engagemang och stilkänsla. En hållbar urbanisering är först och främst beroende av en god hantering av miljöfrågorna, där energianvändningen varit i fokus de senaste åren. Därför har JM sedan ett antal år valt att ta fram lösningar som minskar energianvändningen och förbrukningen av andra resurser. KUNDINSIKTER Erfarenheten visar att det framför allt är livssituationen som styr valet av bostad och dess utformning. För att ha kunskap om vilka behov som finns kring boende genomför vi kontinuerligt olika kundundersökningar, såsom fokusgrupper, hemma-hos-intervjuer och webbpaneler. JM strävar också mot en ökad öppenhet och lyhördhet mot kunder när de köper sin bostad. Kunderna erbjuds att medverka i arbetet på ett så tidigt stadium som möjligt. Det finns en rad områden där de kan vara med och påverka. Det kan gälla förslag på bostadens utformning, önskvärd kringservice i bostadsområdet eller alternativa sätt att använda gemensamhetslokaler på.

10 6 KUNDBEHOV OMVÄRLDSANALYS OCH MAKRO UTVECKLINGSOMRÅDEN Kunskapen från leverantörer, medarbetare, kunder och omvärldstrender bearbetas och sammanfattas i olika förslag på prioriterade utvecklingsområden. Därefter fattas beslut om vilka utvecklingsförslag som ska genomföras. Ett utvecklingsområde kan bli ett rent produktförbättringsprojekt alternativt ett säljtema för marknadskommunikation. Bland utvecklingsprojekten kan nämnas: Kök: Vi ställer högre krav på vårt kök där vi tillbringar allt mer tid. Vi läser läxor, umgås och lagar mat. Allt detta ställer krav på moderna tekniska lösningar och yteffektivitet. Badrum: Ett av de viktigare rummen i bostaden som ibland kanske borde få kallas för egenrummet. Förvaring: Ett ständigt högprioriterat område för de allra flesta. Förvaringsutrymmena tycks aldrig kännas tillräckliga. JM tar en ansats för att skapa ännu smartare och bättre planerade förvaringsutrymmen. Stadsutveckling: JM tar ett helhetsgrepp kring hur vi ska tänka och göra för att skapa attraktiva stadsdelar och bostadsområden som en naturlig del i de ständigt växande storstadsområdena. VIKTIGA UTMANINGAR FÖR JM Allt mer kunniga och initiativrika kunder Ökad fokus på energisnåla bostäder Behov av mer flexibla och anpassningsbara bostäder för att möta behov av arbetsplats samt barn varannan vecka Förändrade bolånekrav Skuldsättning hos hushållen Amorteringskrav Bolånetaket ger effekt på skuldsättningsgraden.

11 KUNDBEHOV MARKNADEN 7 MARKNADEN JM är en av Nordens ledande utvecklare av nya bostäder. Verksamheten är främst inriktad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Totalt startade JM produktion av bostäder under 2014, att jämföra med bostäder året innan. I Sverige var siffran varav 98 procent var lägenheter i flerbostadshus (2 417 var bostadsrätter, 284 hyresrätter och 36 ägande rätter) och 2 procent småhus. I Norge produktionsstartades 499 bostäder, varav 82 procent var lägenheter och 18 procent småhus. I Belgien produktionsstartades 42 lägenheter, i Finland 83 lägenheter och i Danmark produktionsstartades 29 småhus. SVERIGE Jämfört med flera andra europeiska länder redovisar Sverige en relativt god BNP-tillväxt. För 2014 har BNP justerats ned under året på grund av den långsamma återhämtningen i Europa och förväntas hamna på drygt 2 procent. Sverige som är ett litet exportberoende land påverkas av den svaga konjunkturen i omvärlden. Det som driver tillväxten är i stället hushållens starka konsumtion. Hushållens inkomster ökar ännu snabbare än konsumtionen vilket samtidigt medför att sparandet ökar från en redan hög nivå. För bostadsmarknaden spelar också utvecklingen av hushållens finansiella tillgångar stor roll. Med ett högt sparande och en positiv utveckling på Stockholmsbörsen nådde hushållens tillgångar under 2014 rekordnivåer. Antalet påbörjade bostäder ökade under året medan antalet färdigställda bostäder var på bedömt oförändrad nivå. I Sverige har JM en bedömt marknadsledande position. De största delmarknaderna är storstadsområdena Stockholm, Uppsala, Malmö/Lund och Göteborg. STOCKHOLM Stockholmsregionen är dragloket i svensk ekonomi med en stark tillväxt och befolkningstillväxten är fortsatt hög. Bostadspriserna i Stockholm fortsatte att stiga under 2014 och nådde de högsta nivåerna någonsin. Detta gäller även flertalet andra kommuner i regionen. När hushållens finansiella tillgångar ökar snabbare än skulderna påverkar detta priserna positivt. Även den starka befolkningstillväxten, ett relativt lågt byggande och en historiskt låg ränta har bidragit till de stigande priserna. JM är marknadsledare på nyproduktion av bostadsrätter i Storstockholm. Bland de större projekten kan nämnas Liljeholmskajen i Stockholm, Kvarnholmen i Nacka, Söderdalen i Järfälla och Dalénum på Lidingö. UPPSALA Befolkningstillväxten i Uppsalaregionen är drygt 1 procent i årstakt. Den största bidragande orsaken är utrikes flyttnetto, men också inrikes flyttnetto och födelsenettot bidrar till befolkningstillväxten. Bostadsrättspriserna ökade kraftigt i Uppsala under Småhuspriserna steg inte lika snabbt men har ökat i samtliga kommuner i regionen. MALMÖ/LUND Malmöregionen har haft ett svagare år jämfört med de övriga storstadsregionerna. Sedan 2010 har regionen redovisat en minskad tillväxttakt i befolkning men utvecklingen under 2014 visar tydligt att trenden har vänt. Malmöregionen växer med drygt 1 procent i årstakt. Befolkningsökningen beror på ett ökat flyttnetto. BOSTADSRÄTTSPRISER I SVERIGES STORSTADS- OMRÅDEN UNDER DE SENASTE 10 ÅREN LÄGENHETSPRISER I OSLO, KÖPENHAMN OCH HELSINGFORS UNDER DE SENASTE 10 ÅREN SEK/m 2, löpande priser NOK, DKK/m 2, löpande priser /m 2 (Helsingfors), löpande priser :1 2006:1 2007:1 2008:1 2009:1 2010:1 2011:1 2012:1 2013:1 2014:1 Kvartal 2005:1 2006:1 2007:1 2008:1 2009:1 2010:1 2011:1 2012:1 2013:1 2014:1 Kvartal Stockholm, innerstad Stockholm, närförort Göteborg kommun Malmö kommun Uppsala kommun Källa: Mäklarsamfundet/Värderingsdata, Erik Olsson Fastighetsförmedling. Sammanställt av WSP Analys & Strategi. Oslo kommun Köpenhamn kommun Huvudstadsregionen Helsingfors Källa: Respektive lands statistikbyrå, sammanställt av WSP Analys & Strategi.

12 8 KUNDBEHOV MARKNADEN Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö centrum har varit svag sedan 2011 men priserna vid slutet av 2014 var på en högre nivå än Återhämtningen har varit trögare än i Stockholm och Göteborg vilket beror på en svagare regio nal konjunktur i Malmöregionen under finanskrisen och åren därefter. Malmöregionen påverkades negativt av den svaga utvecklingen i Danmark under och efter krisen. Små huspriserna i regionen uppvisar svagare utveckling än bostads rätts priserna. GÖTEBORG Göteborgsregionen hade ett gynnsamt Befolkningstillväxten har varit exceptionellt stark vilket till största delen beror på ett ökat utrikes flyttnetto. Bostadspriserna i Göteborg ökade i snabb takt och bostadsrättspriserna steg något snabbare än småhuspriserna. Prisökningen kan härledas till hushållens ökade finansiella tillgångar, låg ränta, god befolkningstillväxt och ett måttligt byggande. NORGE Efter ett svagt 2013 återhämtade sig den norska ekonomin påtagligt under Tillväxten drivs framförallt av privat konsumtion. Hushållen har visat sig starka med god köpkraft på grund av en motståndskraftig arbetsmarknad men också på grund av stigande huspriser som stärker konsumentförtroendet. Befolkningstillväxten i Norge är fortsatt hög, framförallt i Osloregionen. Bostadspriserna i Oslo och Bergen återhämtade sig under Endast Stavanger redovisar fortfarande ett avstånd till tidigare toppnivå men prisnivån är fortfarande hög. Både antalet färdigställda bostäder och byggstarter minskade under JM är en av Norges större bostadsbyggare med verksamhet i Osloregionen, Vestfold, Grenland, Bergen och Stavanger. Bland de större pågående projekten kan nämnas STÖRRE KONKURRENTER 2014, PRIVATA BOSTADS MARKNADEN Land Sverige Norge Danmark 1) Belgien 2) Finland 3) Större konkurrenter NCC, Peab, Skanska och HSB Selvaag Bolig, OBOS, Skanska, NCC och Veidekke NCC och Arkitekt Gruppen 1) Köpenhamnsregionen 2) Bryssel, Namur och Brabant Wallon 3) Huvudstadsregionen Thomas & Piron, Immobel, Bouygues, Besix RED, Bouwfonds och Matexi-Wilma YIT, Skanska, SRV, Lemminkäinen Talo och NCC Grefsen Stasjon i Oslo, Stongafjellet utanför Bergen samt Marius Brygge i Vestfold. DANMARK Efter flera års stagnation har Danmark återingen tillväxt hamnade tillväxten i BNP på cirka 1 procent. En starkare arbetsmarknad, stigande huspriser och låg ränta är bidragande orsaker till konjunkturuppgången. I Köpenhamn har befolkningen ökat kraftigt under flera år och under 2014 växte Köpenhamn med över 1,5 procent i års takt. Ägarrättspriserna i Köpenhamn har ökat sedan mitten av 2012 och fortsätter att öka under Både antalet färdigställda bostäder och byggstarter minskade under JMs verksamhet är koncentrerad till Köpenhamnsområdet. FINLAND Första kvartalet 2014 gick Finland återigen in i recession. Man har tidigare haft både strukturella och konjunkturella ANDEL AV JMs SÄLJSTARTADE BOSTADSRÄTTER I OLIKA PRISINTERVALL , SVERIGE ANDEL AV JMs SÄLJSTARTADE BOSTADSRÄTTER I OLIKA STORLEKSINTERVALL , SVERIGE % % < 1 mkr 1 2 mkr 2 3 mkr 3 4 mkr > 4 mkr m m m m m m 2 > 150 m

13 KUNDBEHOV MARKNADEN 9 BOSTADSBYGGANDET ANTAL PÅBÖRJADE BOSTÄDER Land Sverige Norge Danmark Finland n /a 1) ) Statistikcentralen i Finland har tills vidare avbrutit sin statistikpublicering. Källa: Respektive lands statistikbyrå sammanställt av WSP Analys & Strategi års värden är preliminära och fastställs i maj Liljeholmskajen, Stockholm problem och nu tillkom även krisen i Ryssland, inklusive handels sanktioner, som Finland drabbas hårt av. Totalt sett föll BNP under Huvudstadsregionen står för den största delen av befolkningstillväxten i Finland. Regionen växer med 1,5 procent i årstakt. Prisnivån i huvudstadsregionen har sjunkit något under året. Både antalet färdigställda bostäder och byggstarter minskade under JM bedriver verksamhet inom Helsingforsområdet. BELGIEN BNP växte med ungefär 1 procent i årstakt under Exporten är den komponent som ger det största bidraget men den ökade tillväxttakten beror också på en ökad inhemsk efter frågan som drivs av hushållens konsumtion och före tagens investeringar. Prisnivån har varit svagt stigande under året. JM utvecklar bostäder i Brysselregionen. JMs SÅLDA BOSTÄDER Land Sverige Norge Danmark Finland Belgien Totalt JMs PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER Land Sverige Norge Danmark Finland Belgien Totalt JMs BOSTÄDER I PÅGÅENDE PRODUKTION Antal bostäder i pågående produktion 1) 2) Andel sålda bostäder i pågående produktion, % 3) Andel bokade bostäder i pågående produktion, % Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, % ) Varav hyresrätts- och vårdbostäder i pågående produktion inom JM Fastighetsutveckling ingår ej i andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion Av dessa ingår bostäder i projekt där nedlagda kostnader endast redovisas som projektfastighet under uppförande ) Från och med produktionsstart till och med sista inflyttning enligt plan. 3) Andel sålda bostäder i form av bindande kontrakt med slutkund. GENOMSNITTSPRIS 1) JMs SÄLJSTARTADE BOSTÄDER , SVERIGE ANDEL AV JMs SÅLDA OCH BOKADE BOSTÄDER I PÅGÅENDE PRODUKTION, KONCERNEN Kr/bostad ) Pris = insats % Stockholm Övriga Sverige Sålda och bokade bostäder Sålda bostäder Bokade bostäder

14 ERBJUDANDE Genom att erbjuda våra kunder miljö anpassade bostäder i attraktiva lägen på utvalda marknader är JM väl positionerat att dra nytta av den kunskap vi har samlat om våra kunder och deras behov.

15 ERBJUDANDE FÖRDEL NYBYGGT 11 JM FÖRSTAHANDSVAL VID KÖP AV NY BOSTAD Det ska vara lika tryggt, enkelt och bekymmersfritt för kunden att köpa ett hem av JM som det är att bo i ett. JMs ambition är att vara kundens förstahandsval vid köp av en ny bostad där kundfokus och lyhördhet gentemot våra kunders behov är avgörande framgångsfaktorer. EN BRA DIALOG MED KUNDERNA Nöjda kunder är en viktig nyckel till framgång. För bostadsutvecklingsbranschen i Sverige finns ett branschindex som mäter Nöjd Kund Index (NKI). JM Sverige har för sjätte året i rad branschens mest nöjda kunder med ett NKI om 78, vilket kan jämföras med branschindex om 73 av 100 möjliga poäng (Källa: Prognoscentret). Att uppnå hög kundnöjdhet är ett betyg på att JM har en väl fungerande process för kundrelationen. Ambitionen är att JMs kunder ska uppleva att de har en bra dialog med JM under hela processen. En process som startar med en allmän bild av JM och en första intresseanmälan, kontraktsskrivande, informationsmöten, tillvalshantering och besök på byggplatsen, till att bostaden motsvarar förväntningarna vid inflyttning. VIP-KUNDER HAR FÖRETRÄDE Att vara VIP-kund hos JM innebär att kunden får erbjudande om förtur samt förhandsinformation om när, var och hur vi ska bygga nya bostäder. Detta innan de erbjuds till allmän försäljning. VIP-kunderna får även kundmagasinet entré som skic kas hem per post fyra gånger per år. Magasinet innehåller bland annat hemma-hos-reportage hos kunder som nyss flyttat in, beskrivning av nya bostadsområden, guider inom olika bostadsteman samt information om planerade bostadsprojekt.

16 12 ERBJUDANDE FÖRDEL NYBYGGT BRA MATERIALVAL Vikten av att välja material som håller länge, både gällande kvalitet och design, är en viktig del av arbetet med våra hus. Inte minst är detta viktigt i arbetet kring JMs Originalinredning. Därför påbörjas planeringen av bostadens invändiga ytor tidigt, så att ett samspel mellan områdets karaktär, byggnadens arkitektur samt god funktion och design uppstår. Inredningen är en viktig del av bostaden. Vid bokning av en bostad får kunden katalogen Inredningsval för projektet, där ett genomarbetat JM Original och de inredningsval vi erbjuder presenteras. Kunden möter sedan projektets inredningsansvarige och rådgör kring de val som kan göras för den blivande drömbostaden. JM arbetar kontinuerligt med material- och trendbevakning, vilket är en förutsättning för att skapa en bra grund anpassad för det enskilda projektet. Våra mest nöjda kunder har valt JM Original som inredning i sin nya bostad. JM ORIGINAL JM Original är omsorgsfullt utvald inredning i bostaden. Vi lägger fokus på stil och design som ska kännas rätt i tiden länge. JM gör miljömedvetna val och ser till att inredningen ska hålla för god funktion och hög kvalitet i många år.

17 ERBJUDANDE FÖRDEL NYBYGGT 13 DIGITALT MÖTE MED KUNDERNA JM är tillgängliga där våra kunder finns, därför spelar de digitala kanalerna en viktig roll i kommunikationen med kunder och omvärld. Vill en potentiell kund veta om det finns någon passande JM-bostad till salu då ska information gå att få, oavsett tid och plats. Webbplatsen är navet för vår digitala kommunikation och samverkar med alla våra digitala initiativ och marknadsaktiviteter. Vi var en av de första i branschen att erbjuda bostäder via vår webbplats och har sedan dess valt att ligga långt fram när det gäller att erbjuda produkter och tjänster i de nya digitala kanaler som kommer. JM vill bjuda på inspiration, tips och trender och för att hjälpa våra kunder att hitta hemkänslan i sin nya bostad skriver två av JMs inredningsansvariga inredningsbloggen Hitta hem. Vi utvecklar ständigt våra digitala initiativ. För att möta de ökade kraven på mobilitet och nya kundbeteenden är våra webbplatser helt responsiva. visning på samma dag med samma tema; under våren Kök och Balkong/Uteplats, och under hösten Äkta vara/hantverk samt tema Vardagsrum. Intresset för visningsdagarna är stort, med ett genomsnittligt besöksantal om totalt cirka personer per tillfälle. De lockar många nya potentiella köpare och övervägande del är förstagångsbesökare. Majoriteten av besökarna anger att besöket har ökat deras intresse för att köpa en JM-bostad i framtiden. VISNINGSDAGAR I PÅGÅENDE PROJEKT Stora Visningsdagen arrangeras fem gånger per år och innebär att alla JMs bostadsprojekt håller öppet för visning under samma dag. Under 2014 hade JMs samtliga marknader

18 14 ERBJUDANDE FÖRDEL NYBYGGT FEM SKÄL ATT VÄLJA EN NYBYGGD BOSTAD FRÅN JM Fördelarna med att välja en nybyggd bostad från JM är flera. Genomtänkta planlösningar och funktioner, modern arkitektur och att vi bygger där människor vill bo. Allt är klart vid inflyttning och kommer att hålla lång tid framöver. En JM-kund kan lägga både tid och pengar på annat än renovering. FOKUS PÅ BOSTÄDER Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder, och vi är en av Nordens ledande inom vårt område. BYGGER DÄR MÄNNISKOR VILL BO Kunden ska ju inte bara trivas i sin nya bostad, själva området är också viktigt. Därför bygger vi alla våra bostäder i city-, natur- eller sjönära lägen och med närhet till goda kommunikationer och bra infrastruktur. För oss är det också viktigt att sådant som gatumiljö, gräsmattor och lekparker är klart när kunderna flyttar in. En mycket viktig komponent för oss som samhällsbyggare är att bygga trygga bostadsområden och bostadsmiljöer. Tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige har vi arbetat fram ett trygghetsprogram, som säkerställer att vi beaktar trygghets frågor i allt från förvärv och planering till produktion och inflyttning. GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR Vi utgår från en modern arkitektur som tilltalar människor med ljusa, väl genomtänkta planlösningar som skapar mycket rymd. I alla bostäder ingår JM Original som är en noga utvald inredning med fokus på design, trend, kvalitet och miljö. Vår katalog Inredningsval är skräddarsydd för varje bostadsområde och gör det enkelt för den kund som vill vara med och sätta sin egen prägel på sin nya bostad. ENERGIANVÄNDNING PRIORITERAT I VÅRT MILJÖARBETE En energisnål bostad är billigare i drift och bättre för miljön, därför bygger vi enbart lågenergihus med bland annat extra isolering i fönster, väggar och tak. Vi energiklassar också alla nya bostäder till nytta för våra kunder. Vår övertygelse är att ett energisnålt byggande är det enda som håller i längden, något som våra kunder håller med om. För oss är det också självklart att välja beprövade naturmaterial, som inte är allergiframkallande, i våra bostäder. ALLA ERBJUDS EN TRYGG BOSTADSAFFÄR Det ska vara och kännas tryggt att köpa sin bostad av JM. Vi erbjuder därför ett trygghetspaket där vi tänker på helheten i en bostadsaffär och därför skyddar dels kunden, men även bostaden, fastigheten och bostadsrättsföreningen. Kunden skyddas bland annat mot dubbel boendekostnad och med tillträdesskydd kan kunden efter prövning skjuta upp sin inflyttning med upp till tre månader om denna av någon anledning inte kan ske på utsatt datum. Arbeten utförda i bostaden har en garantitid om fem år. Vitvaror, VS-armaturer, målningsarbeten och tapetdragning har en garanti tid om två år. Vi eftersträvar alltid god kvalitet och att kunna lämna över en felfri bostad i rätt tid. Naturligtvis vill vi alltid bemöta kunden på ett bra sätt, men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. Därför har JM sedan många år en Kundombudsman. Denna har till uppgift att från en utgångspunkt utanför det aktuella projektet pröva kundens klagomål och vid behov medla mellan kunden och JM.

19 ERBJUDANDE FÖRDEL NYBYGGT 15 HUS VI BYGGER IDAG, PÅVERKAR HUR VI LEVER IMORGON Den som köper en lägenhet eller hus av JM ska få en sund boendemiljö. Samtidigt vill vi också ta ansvar för våra barns framtida miljö. Läs mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete på sidorna FÖNSTER SOM SPAR ENERGI Fönster är ofta en stor källa till värmeförluster i en byggnad. Samtliga fönster i våra nya bostäder är därför extra värmeisolerande med ett så kallat Uw-värde på 0,9 W/kvmK. ALLERGIHÄNSYN Forskning har visat att det kan finnas ett samband mellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. JMs bostäder har PVC-fria väggar och golv. Till de planteringar som omger JMs hus undviks växter och träd som är giftiga eller olämpliga för allergiker. I köket undviks damm hyllor genom takansluten skåpinredning. ENERGISNÅLA VITVAROR Vitvaror kan stå för en stor del av de boendes användning av hushållsel. På JM har vi beslutat att utrusta våra bostäder med energisnåla vitvaror. Samtliga bostäder som projekteras fram över ska utrustas med induktionshäll, vilket kan ge upp till 20 procent energibesparing jämfört med en traditionell häll. EN GOD ELMILJÖ Vi minimerar exponeringen för elektriska och magne tiska fält. Dels dras alltid ett femledarsystem, vilket begränsar de magnetiska fälten i hela fastigheten, dels undviks placering av elcentraler i anslutning till sovrum. EN GOD LJUDMILJÖ Störande ljud och buller uppfattas av många som det största problemet i boendemiljön. Våra bostäder är tystare än vad de svenska bygg reglerna kräver. Extra tjocka väggar och bjälklag ger en mycket god isolering mellan lägenheterna. Vi har också krav på att ytterdörrarna ska ha god ljudklass och undviker därför brevinkast i dörrarna genom att placera postboxar i trapphusens entréer och tidningshållare vid lägenhetsdörrarna. MÖJLIGHET ATT SJÄLV PÅVERKA ENERGIANVÄNDNINGEN Genom att samtliga våra nya bostäder byggs enligt JMs koncept för lågenergihus har den boende en god förutsättning att få låga driftskostnader och bidra till att vi minskar energianvändningen. Dessutom mäts användningen av tappvarmvatten individuellt i varje lägenhet, vilket medvetandegör den boende om att ett sparsamt användande av varmvatten också ger en lägre kostnad. SUNDA MATERIAL Trä, sten, kakel och klinker. Vi använder i så stor utsträckning som möjligt naturmaterial. Sedan 1996 har vi utvecklat en miljövarudatabas där vi kontrollerar relevanta produkter. På så sätt kan vi bygga hus som är bra för hälsan och undvika vissa farliga ämnen.

20 16 ERBJUDANDE JMs 10 STÖRSTA PROJEKT 2014 LILJEHOLMSKAJEN, STOCKHOLM Utvecklingsperiod: Bostadstyp: Flerbostadshus Antal bostäder: Totalt: cirka Påbörjade: Produktionsstartade under 2014: 275 Lägenhetsstorlekar: m 2, 1 5 Rum och kök Antal kvarvarande byggrätter: cirka Läge: Centralt, 5 km från Stockholm centrum KVARNHOLMEN, NACKA Utvecklingsperiod: Bostadstyp: Flerbostadshus Antal bostäder: Totalt: cirka Påbörjade: 198 Produktionsstartade under 2014: 0 Lägenhetsstorlekar: m 2, 1 5 Rum och kök Antal kvarvarande byggrätter: cirka Läge: Centralt, 6 km till Stockholm centrum SÖDERDALEN, JÄRFÄLLA Utvecklingsperiod: Bostadstyp: Småhus/Flerbostadshus Antal bostäder: Totalt: cirka Påbörjade: 147 Produktionsstartade under 2014: 147 Lägenhetsstorlekar: m 2, 1 5 Rum och kök Antal kvarvarande byggrätter: cirka 950 Läge: Cirka 20 km till Stockholm centrum JÄRVASTADEN, SOLNA OCH SUNDBYBERG Utvecklingsperiod: Bostadstyp: Småhus/Flerbostadshus Antal bostäder: Totalt: drygt Påbörjade: 885 varav 174 småhus Produktionsstartade under 2014: 102 Lägenhetsstorlekar: m 2, 2 5 Rum och kök Antal kvarvarande byggrätter: cirka 250 Läge: Naturnära, 8 km till Stockholm centrum DALÉNUM, LIDINGÖ Utvecklingsperiod: Bostadstyp: Flerbostadshus Antal bostäder Totalt: cirka 800 1) Påbörjade: 297 1) Produktionsstartade under 2014: 36 äganderätter 2) Lägenhetsstorlekar: m 2, 1 5 Rum och kök Antal kvarvarande byggrätter: cirka 500 Läge: Centralt, 9 km till Stockholm centrum En del av Stockholms innerstad Unikt läge vid Stockholms inlopp En del av det nya Jakobsberg Trädgårdsstad med stadskänsla nära city På klassisk mark på Lidingö 1) Därutöver finns 243 startade hyresrätter. 2) Därutöver tillkommer 97 startade hyresrätter.

ÅRS- REDOVISNING 2015

ÅRS- REDOVISNING 2015 15 ÅRS- REDOVISNING 2015 Verksamhet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Kundbehov 5 OMVÄRLDSANALYS OCH MAKRO 7 MARKNADEN 10 Erbjudande 11 FÖRDEL NYBYGGT 16 JMs 10 STÖRSTA PROJEKT 19 Lönsamhet

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 INNEHÅLL Verksamhet 1 året i korthet 2 koncernchefens kommentar 4 KUNDBEHOV 5 Omvärldsanalys och Makro 7 Marknaden 10 erbjudande 11 fördel nybyggt 16 jms 10 största projekt 19 LÖNSAMHET

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde: 17,2 mdkr 18

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Bokslutskommuniké 2016 Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Koncernen Intäkter: 15,3 mdkr Balansomslutning: 12,5 mdkr Antal byggrätter: 32 500 Antal anställda: 2 422 Börsvärde: 19,2 mdkr 20

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2010

ÅRS- REDOVISNING 2010 ÅRS- REDOVISNING 2010 innehåll VERKSAMHET Finansiella rapporter 73 Moderbolagets noter aktieägarinformation 1 året i korthet 43 Förvaltningsberättelse 76 Femårsöversikt 85 bolagsstyrningsrapport 2 Koncernchefens

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

EN PRESENTATION AV JM-KONCERNEN HUS ATT TRIVAS I

EN PRESENTATION AV JM-KONCERNEN HUS ATT TRIVAS I EN PRESENTATION AV JM-KONCERNEN HUS ATT TRIVAS I JM I KORTHET 2 JM I KORTHET 2 VÄRDESKAPANDE GENOM PROJEKT UTVECKLING 3 MARKNADER 4 OMVÄRLDEN PÅVERKAR KUNDBEHOVEN 6 FRÅN OBRUTEN MARK TILL NYTT BOSTADSOMRÅDE

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag

Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag Dalénum, 27 november 2009 Agenda Goda förutsättningar framåt Johan Skoglund, VD och koncernchef Strukturerad projektutveckling och miljösatsning Lennart Henriz, chef

Läs mer

Hus att trivas i E N P R E S E N T A T I O N A V J M - K O N C E R N E N

Hus att trivas i E N P R E S E N T A T I O N A V J M - K O N C E R N E N Hus att trivas i E N P R E S E N T A T I O N A V J M - K O N C E R N E N JM i korthet 2 JM i korthet 2 Värdeskapande genom PROJEKT utveckling 3 Marknader 4 Omvärlden påverkar kundbehoven 6 Från obruten

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Stockholmsverksamheten bostäder. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion

Stockholmsverksamheten bostäder. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion Stockholmsverksamheten bostäder Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion JM Bostad Stockholm Januari september Mkr 2007 2006 Intäkter 3 596 3 302 Rörelseresultat 788 579

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2016

ÅRS- REDOVISNING 2016 16 ÅRS- REDOVISNING 2016 Verksamhet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Kundbehov 5 OMVÄRLDSANALYS OCH MAKRO 7 MARKNADEN 10 Erbjudande 11 FÖRDEL NYBYGGT 16 JMs 10 STÖRSTA PROJEKT 19 Lönsamhet

Läs mer

Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag. Kvarnholmen 25 november 2011

Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag. Kvarnholmen 25 november 2011 Välkommen till JMs Kapitalmarknadsdag Kvarnholmen 25 november 2011 Agenda Goda fundamentala förutsättningar Johan Skoglund, VD och koncernchef Bostäder i Stockholm Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM

Läs mer

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Delårsrapport 3/ 214 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 214 GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 9 729 mkr (9 54) och rörelseresultatet ökade

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 innehåll 1 året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och sstrategier 6 Affären JM 8 Marknadsöversikt 20 bostadsbyggrätter 22 projektfastigheter 23 affärssegment 28

Läs mer

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Utlandsverksamheten. Sten Hamberg, Affärsenhetschef JM Norge samt JM Danmark, Finland och Belgien

Utlandsverksamheten. Sten Hamberg, Affärsenhetschef JM Norge samt JM Danmark, Finland och Belgien Utlandsverksamheten Sten Hamberg, Affärsenhetschef JM Norge samt JM Danmark, Finland och Belgien Affärssegment JM Utland Etablering: (Sverige - 1945) Belgien - 1973 Norge - 1998 Danmark - 1999 Finland

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2015. Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015

Delårsrapport Januari juni 2015. Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde: 17,2

Läs mer

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning ger handlingsfrihet Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Rörelsemarginal Mål % % 8 5 6 4 3 4 2 2 1 23 24 25 26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT)

Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT) Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT) Strukturerad projektutveckling en långsiktig investering 2003 2004 2005

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227)

Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227) Delårsrapport 1/ 213 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 213 FORTSATT FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN I STOCKHOLM Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 2 875 mkr (3 188) och rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Bostäder i Stockholm. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Fastighetsutveckling

Bostäder i Stockholm. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Fastighetsutveckling Bostäder i Stockholm Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Fastighetsutveckling Prisutveckling på andrahandsmarknaden Kr/m 2 70 000 60 000 Priser på bostadsrätter i Stockholmsregionen

Läs mer

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 1/217 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 217 FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT JANUARI MARS 217 Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 4 245 mkr (3 757) och rörelseresultatet

Läs mer

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Fortsatt fokus på balansräkningen. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Fortsatt fokus på balansräkningen. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Fortsatt fokus på balansräkningen Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål 1) Mål 2006 2005 2004 2003 2002 Rörelsemarginal (%) 10,0 15,6 12,5 9,3 2,4 5,4 Utdelning, andel vinst

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016 Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde:

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN 2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 12 731 mkr (12 065) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Fortsatt prioritering av balansräkning och kassaflöde. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Fortsatt prioritering av balansräkning och kassaflöde. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Fortsatt prioritering av balansräkning och kassaflöde Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål Mål 2008 2007 2006 2005 2004 Rörelsemarginal (%) 10,0 8,9 18,1 15,6 12,5 9,3 Utdelning,

Läs mer

3/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017

3/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017 3/217 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 217 AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM - STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE JANUARI SEPTEMBER 217 Intäkterna ökade till 12 457 mkr (11 456) och rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till mkr (1 149). Resultat efter skatt minskade till 775 mkr (871)

Resultatet före skatt minskade till mkr (1 149). Resultat efter skatt minskade till 775 mkr (871) Delårsrapport 3/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 215 STARK FÖRSÄLJNING MEDGER FORTSATT HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 1 489 mkr (9 729) och rörelseresultatet

Läs mer

HSB Bostad. i ord och siffror

HSB Bostad. i ord och siffror HSB Bostad i ord och siffror HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 1 Vår vision är att vi ska skapa framtidens bästa boende tillsammans med våra ägare // SKISSBILD // 2 HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 innehåll

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET

ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET Bokslutskommuniké 216 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 216 ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 15 752 mkr (14 447) och rörelseresultatet ökade

Läs mer

STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Bokslutskommuniké 215 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 215 STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 14 447 mkr (13 869) och rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. www.global-reports.com

ÅRSREDOVISNING. www.global-reports.com JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 464). Resultat efter skatt ökade till mkr (1 104)

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 464). Resultat efter skatt ökade till mkr (1 104) Bokslutskommuniké 214 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 214 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 13 869 mkr (12 652) och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till mkr (775)

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till mkr (775) Delårsrapport 3/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 216 FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 11 456 mkr (1 489) och rörelseresultatet

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Delårsrapport JANUARI - MARS 2008, JM-KONCERNEN 1/2008 Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 5 procent till 3 166 mkr (3 027) och antal sålda bostäder

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN 2006 Fortsatt hög lönsamhet Intäkterna ökade med 22 procent till 12 065 mkr (9 887) och antal sålda bostäder uppgick till 3 790 (4 240) Resultatet

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Affärsplan 2011 2015 2015 Lönsam tillväxt Koncernen resultat och lönsamhet Mdr kr 2011 2010 Årets resultat 8,1 3,9 Avkastning på eget kapital, %

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Omräknat enligt IFRIC 15 uppgick intäkterna till mkr (12 480) och rörelseresultatet ökade till mkr (1 374)

Omräknat enligt IFRIC 15 uppgick intäkterna till mkr (12 480) och rörelseresultatet ökade till mkr (1 374) Bokslutskommuniké 213 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 213 STABIL AVSLUTNING PÅ ÅRET STARKT KASSAFLÖDE Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 12 652 mkr (13 134) men rörelseresultatet ökade

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Sollentuna Centrum 2011-05-05 NCC AB 1 Agenda Resultat och avkastning Orderingång och

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011 Skanskas Årsstämma Stockholm, 5 april 2011 Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Koncernen Resultat 2010 i korthet Mdr kr 2010 2009 Rörelseresultat 5,3 5,2 Avkastning på eget kapital,

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2006, JM-KONCERNEN 3/2006 Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Intäkterna ökade med 19 procent till 8 352 mkr (7 01 och antal sålda bostäder uppgick till 2 906

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72 Förvaltningsresultat Mkr 2 000 1 500 Fastighetsvärde Mkr 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark och Finland. Balder skapar attraktiva

Läs mer

SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN.

SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN. SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN. PROCESS & ORGANISATION MARKNAD LANSERING METODISKT & LÅNGSIKTIGT FÖRSÄLJNINGSARBETE EFTERMARKNAD TILLTRÄDE WWW.CHOKLADFABRIKEN2.SE ETABLERAD PROCESS MED TYDLIGT

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN 2010 Hammarby Sjöstad, Stockholm Älta, Stockholm Långbro Park, Stockholm Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN God försäljning och

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014

Delårsrapport januari-juni 2014 Brf Kanonen i Upplands Väsby 39 yteffektiva smålägenheter med egen uteplats tillträddes i juni 2014. Delårsrapport januari-juni 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2014-08-28 PRESS- OCH

Läs mer

Willhem. Vision Willhems vision är "En värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende - alla vill hem".

Willhem. Vision Willhems vision är En värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende - alla vill hem. Willhemlyftet Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige.??Willhemlyftet är vårt koncept där

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer