ÅRS- REDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRS- REDOVISNING 2014"

Transkript

1 ÅRS- REDOVISNING 2014

2 Verksamhet 1 året i korthet 2 koncernchefens kommentar 4 KUNDBEHOV 5 Omvärldsanalys och Makro 7 Marknaden 10 ERBJUDANDE 11 fördel nybyggt 16 jms 10 största projekt 19 LÖNSAMHET 20 AffärsidÉ och strategi 21 finansiella mål 22 värdeskapande i jms affär 24 bostadsbyggrätter 26 projektfastigheter 27 strukturerad projektutveckling 28 Risker och riskhantering 32 HÅLLBARHET 33 Hållbart samhällsbyggande 37 miljö 45 medarbetare 48 AFFÄRSETIK 49 leverantörer 50 uppförandekod för leverantörer 51 affärssegment Finansiella rapporter 57 Förvaltningsberättelse koncernen: 61 RESULTATRÄKNING 62 BALANSRÄKNING 64 Kassaflödesanalys 66 Förändringar i eget kapital 67 Koncernens noter moderbolaget: 83 resultaträkning och kassaflödesanalys 84 Balansräkning 85 Förändringar i eget kapital 86 Moderbolagets noter 90 Femårsöversikt KONCERNEN 92 Kvartalsöversikt KONCERNEN 93 KVARTALSÖVERSIKT AFFÄRSSEGMENT 94 Förslag till vinstdisposition 95 Revisionsberättelse 96 definitioner och ordlista Aktieägarinformation 97 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 104 STYRELSE OCH REVISORER 105 KONCERNLEDNING 106 JM-AKTIEN 108 kallelse till årsstämma och finansiell kalender 109 GRI-INDEX

3 JM är en av Nordens ledande projekt utveck lare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstads områden och universitets orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entre prenadverk samhet, huvudsakligen i Stor stockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitetsoch miljöarbete. Vi omsätter cirka 14 miljarder kronor och har cirka medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Norge Sverige Finland Danmark GEOGRAFISK FÖRDELNING AV INTÄKTER 2014 (2013) Belgien Utland 21 % (22) Övriga Sverige 20 % (22) Stockholm 59 % (56) Omslagsbilden : Gediget hantverk och miljögodkända material så bygger vi ett riktigt hem som håller för kommande generationer.

4 PROJEKTIDÉ ERFARENHETS- ÅTERFÖRING MARKNADS- ANALYS FÖRVALT- NING INFLYTT- NING VÄRDESKAPANDE GENOM PROJEKT- UTVECKLING MARK- FÖRVÄRV PLAN- ARBETE PRODUKTION PROJEKTERING FÖRSÄLJNING Ända sedan starten 1945 arbetar JM med projektutveckling av bostäder och vi har därför en mycket lång erfarenhet av att identifiera kundbehoven. Vi har utvecklat effektiva processer för byggande och samlat gedigen erfarenhet av stora och komplexa projekt. Projektutvecklingen inom JM innebär att obebyggd eller bebyggd mark förvärvas och förädlas till attraktiva bostäder eller kommersiella lokaler.

5 ÅRET I KORTHET 1 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till mkr (12 652) och rörelseresultatet ökade till mkr (1 576). Rörelse marginalen uppgick till 12,4 procent (12,5) Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till mkr (12 603) och rörelseresultatet ökade till mkr (1 523). Omräkningen är hänförlig till JM Utland med positiv resultateffekt om 103 mkr ( 53) Resultatet före skatt ökade till mkr (1 464). Resultat efter skatt ökade till mkr (1 104) Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 28,7 procent (25,0). Resultatet per aktie under året ökade till 17,00 kronor (14,10) Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 978 mkr (898) Antal sålda bostäder uppgick till (3 265) och produktionsstarterna ökade till (2 953) Övervärde exploateringsfastigheter om 2,8 mdkr (2,4) Styrelsen föreslår 8,00 kronor (7,25) i utdelning för 2014 samt förnyat återköpsbemyndigande. Mkr Intäkter enligt segments redovisning Rörelseresultat enligt segments redovisning Rörelsemarginal enligt segments redovisning, % 12,4 12,5 10,6 Intäkter 1) Rörelseresultat 1) Resultat före skatt 1) Rörelsemarginal, % 1) 12,8 12,1 11,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten Räntabilitet på eget kapital, % 1) 28,7 25,0 21,9 Soliditet, % 1) Resultat per aktie, kr 1) 17,00 14,10 11,70 Antal sålda bostäder Antal produktionsstartade bostäder Antal bostäder i pågående produktion ) Enligt IFRIC INTÄKTER PER AFFÄRSSEGMENT, mkr 2012 JM Utland RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSSEGMENT, mkr 2012 JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Fastighetsutveckling JM Produktion För koncernens resultat- och balansräkning tillämpas IFRIC 15 Avtal om upp förande av fastigheter. Detta innebär att intäkter och resultat för JMs verksamhet utanför Sverige, JM Utland, redovisas enligt färdigställandemetoden. Segments redovisningen och projektstyrningen redovisas enligt IAS 11, successiv vinst avräkning. Beskrivning av verksamheten görs utifrån segmentsredovisningen. För definitioner, se sidan 96.

6 2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄRDEUTVECKLING Intäkter och resultat ökade 2014 och Stockholm är fortsatt JMs största marknad med nästan 60 procent av intäkterna. Här har vi också många byggrätter i attraktiva lägen för framtida produktion. Vi kan se tillbaka på ett år då efterfrågan för JMs bostäder utvecklades positivt med fortsatt god försäljning i Stockholm. Även i övriga Sverige och i Norge utvecklades efterfrågan positivt. PRODUKTIONSSTARTER Med god efterfrågan och ett förbättrat läge vad gäller planprocesser har vi kunnat öka antalet produktionsstarter inom samtliga affärsegment. Vi startade bostäder och över tid bör vi kunna öka produktionsstarterna till cirka Nästan 300 av produktionsstarterna under 2014 var hyresrätts- och vårdbostäder i Stockholm och ambitionen är att bygga ett par hundra hyresbostäder per år de närmaste åren. Hyresbostäder utvecklas för långsiktig förvaltning inom JM eller hos extern part. Antalet bostäder i pågående produktion uppgår till vilket är drygt 700 bostäder fler än föregående år. STARK FINANSIELL STÄLLNING Genom god lönsamhet och starkt kassaflöde nådde vi våra finansiella mål; rörelsemarginalen uppgick till 12,8 procent (mål 10 procent) och soliditeten till 37 procent (mål 35 procent). JM har en fortsatt stark balansräkning och under året delade vi ut 558 mkr till aktieägarna som ordinarie utdelning avseende Efter årsstämman 2014 fram till sista december har dessutom egna aktier återköpts för totalt 375 mkr och vi planerar att fortsätta återköpa aktier fram till årsstämman i april BYGGRÄTTSPORTFÖLJEN JM har en fortsatt väldigt fin byggrättsportfölj med bra lägen centralt men även en bit utanför stadskärnan nära spårbunden trafik bra lägen med närhet till kommunikationer är viktigt. Avgörande för framtida produktion är att vi kan förvärva mark i bra lägen till rimlig kostnad. Mot bakgrund av att konkurrensen om välbelägen mark är fortsatt stor kommer vi att förvärva mark selektivt under det närmaste året. STORA UTVECKLINGSOMRÅDEN Kärnaffären är bostadsrätter i flerbostadshus, gärna i stora projektutvecklingsområden som Liljeholmskajen i Stockholm och Norra Älvstranden i Göteborg. JM har gedigen erfarenhet av stora projekt där vi tar ett helhetsgrepp och skapar nya bostadsområden och stadsdelar. Trenden i storstäderna är tydlig med stor inflyttning måste vi förtäta städerna, men det ska göras på ett ansvarsfullt sätt. Dalénum på Lidingö är ett bra exempel på riktigt stora projekt där vi förutom cirka bostäder med olika upplåtelseform utvecklar kommersiella lokaler, skolor, ett äldreboende och infrastruktur. I avsnittet Erbjudande på sidan 18 beskriver vi hur stadsdelen utvecklas med JMs samlade kompetens. KUNDEN I FOKUS Jag vill gärna lyfta fram att vi arbetar målmedvetet utifrån ett kund- och marknadsperspektiv. JM ska erbjuda miljöanpassade bostäder och lokaler med god standard och högt kundvärde vilket förutsätter en ständigt pågående dialog. Genom om världsbevakning, kundundersökningar och samarbete med avtalsleverantörer får vi goda kundinsikter och bygger boende kunskap. Genom att dessutom vara duktiga på byggprocessen och ha fokus på kostnader har vi goda förut sättningar att fortsatt kunna utveckla en bra och hållbar produkt. Ett viktigt område för våra kunder är att inredningen håller länge både avseende kvalitet och design. Det samarbete vi har med arkitekter och avtalsleverantörer inom områden som bostadsutformning, kök, bad och förvaring ger inspiration men också konkreta förslag till utveckling. Till exempel har vi under året tagit beslut om att öka ytorna något i badrum och att bygga balkonger med ökad möblerbarhet. Våra mest nöjda kunder har valt JM Original-inredning i sin nya bostad vilket visar att det lönar sig att utveckla genomtänkta lösningar både vad gäller planlösning och inredning. Ett bevis på att vi är på rätt väg är att JM för sjätte året i rad har branschens mest nöjda kunder i det bransch index där bostadsutvecklingsbranschen i Sverige mäter Nöjd Kund Index. Jag är mycket stolt att vi återigen hamnar i topp och får det bekräftat att lyhördhet gentemot våra kunders behov ger utdelning. ENERGISNÅL PRODUKTION I våra lågenergihus ska det beräknade energibehovet understiga den gällande normen för varje land med 25 procent. Inte bara i enstaka hus utan i hela vår produktion. En nybyggd bostad från JM är energieffektiv med sitt välisolerade klimatskal och vattensnåla installationer, vilket ger lägre driftkostnader för hushållen. God el- och ljudmiljö bidrar också till en bra boendemiljö. När det gäller produktionsprocessen har vi under året startat ett logistikprojekt tillsammans med våra leverantörer med målet att skapa förutsättningar för effektiva flöden

7 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 3 kompetens och ledarskap, skapar vi också förutsättningar för att kunna behålla kunniga medarbetare. Det är under mina arbetsplatsbesök ute i organisationen som jag får återkoppling på beslut vi har tagit centralt och jag ser en företagskultur som präglas av stort engagemang och ansvarstagande. HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE För oss handlar hållbarhet om långsiktigt värdeskapande och att ta ansvar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Grunden för vårt arbete utgörs av JMs Hållbarhetspolicy och JMs Uppförandekod för medarbetarna. Under året har vi bland annat satsat på att öka kunskapen om koncernens etiska riktlinjer samt jämställdhets- och mångfaldsplan hos samtliga ledningsgrupper i Sverige. Ambitionen är att JMs hållbarhetsarbete ska vara transparent för investerare och andra intressenter. Vi har identifierat ett antal aspekter som är förenade med betydande möjligheter och risker ur ett hållbarhetsperspektiv och har valt ut dem där vi ser en tydlig förbättringspotential. De aspekter vi kommer att prioritera i arbetet framöver beskrivs på sidorna Vi har valt att redovisa hållbarhetsarbetet baserat på Global Reporting Initiative (GRI) G4 (Core). JM stödjer Förenta Nationernas Global Compact och dess tio principer genom att ta tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. av material och verktyg. Det ligger i linje med vår målsättning att långsiktigt sänka produktionskostnaderna och korta produktionstiden. EN TRYGG ARBETSPLATS JM har en nollvision när det gäller olycksfall på arbetet och vi har satt som mål att halvera antalet olyckor med frånvaro fram till För att kunna förebygga och hantera arbetsmiljöproblem i vardagen har vi därför förstärkt arbetsmiljöorganisationen. Genom att utbilda medarbetarna och genom fler Ordning och Reda-revisioner på arbetsplatserna ser vi glädjande nog resultat. Vår framgång bygger på balans mellan laganda, prestation, trivsel och personlig utveckling. Därför satsar vi på att ge med arbetarna förutsättningar att växa i jobbet. Genom att ge möjlighet till kompetensutveckling, både vad gäller yrkes- GODA FÖRUTSÄTTNINGAR Med stor befolkningsökning på JMs marknader, en fortsatt urbaniseringstrend och inte minst ett stort intresse för våra produkter bedömer jag att förutsätt ningarna är goda för vår affär också under Konjunktur utvecklingen är visserligen något osäker och planprocesserna fortsatt gränssättande för JMs produktionsstarter men i mindre omfattning än tidigare. Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kronor per aktie till aktieägarna, baserat på den starka balansräkningen och goda kassaflöden. Dessutom kommer styrelsen föreslå att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ett förnyat återköpsprogram. Stockholm i mars 2015 Johan Skoglund

8 KUNDBEHOV JM lever nära kunden. Vi strävar efter att förstå hur drivkrafter som urbanisering och demografi påverkar kunderna, samt vilka krav och behov som är viktiga för dagens och morgondagens kunder.

9 KUNDBEHOV OMVÄRLDSANALYS OCH MAKRO 5 OMVÄRLDEN PÅVERKAR KUNDBEHOVEN JM ska vara kundens förstahandsval vid köp av ny bostad på våra marknader. Vi fokuserar på kundens behov och är ett kundnära företag. Det är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. För att vara ledande måste vi i god tid se och förstå hur människor lever, bor och arbetar. På lite längre sikt är de viktigaste samhällsförändringarna urbaniseringen, den åldrande befolkningen och ett starkare miljö- och hållbarhetsfokus. TRENDER SOM PÅVERKAR EFTERFRÅGAN: Demografiska förändringar, en åldrande befolkning och en stor generation unga som gör entré på bostadsmarknaden Urbaniseringstrenden är stark. Människor söker sig till valmöjlighet och mångfald Storstadsregionerna utvidgas, pendlingsavstånden ökar vilket gör nya bostadsmarknader intressanta Ny teknik skapar nya möjligheter men slår också ut gamla lösningar Ekonomisk utveckling; fortsatt ökning av den reala disponibla inkomsten samt att befolkningen är benägen att lägga en allt större del av sin inkomst på sitt boende Värderingsförskjutningar; tydligare individualism men också ansvarstagande för den gemensamma miljön Äkta vara och genuint hantverk Den växande gröna staden och miljön. GODA INSIKTER GER BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA JM använder en modell för det kontinuerliga utvecklingsarbetet som löper över hela året och inbegriper omvärldsbevakning, dialog med medarbetare och avtalsleverantörer samt kund- och marknadsundersökningar. OMVÄRLDSTRENDER Behovet av enkelhet i hemmet märks tydligt och JM jobbar därför mycket med att skapa yteffektiva bostäder. Detta märks i både hallen, köket och badrummet där JM har infört flera genomtänkta förvaringslösningar. Dagens konsumenter söker i allt större utsträckning produkter med en historia och koppling till det genuina, det trygga i det historiska. När det handlar om bostäder och lokalsamhället spelar JM en viktig roll som långsiktig och etable rad aktör. JM har funnits sedan 1945 då Byggmästaren John Mattson bildade bolaget och startade en tradition av att bygga bostäder med kvalitet, engagemang och stilkänsla. En hållbar urbanisering är först och främst beroende av en god hantering av miljöfrågorna, där energianvändningen varit i fokus de senaste åren. Därför har JM sedan ett antal år valt att ta fram lösningar som minskar energianvändningen och förbrukningen av andra resurser. KUNDINSIKTER Erfarenheten visar att det framför allt är livssituationen som styr valet av bostad och dess utformning. För att ha kunskap om vilka behov som finns kring boende genomför vi kontinuerligt olika kundundersökningar, såsom fokusgrupper, hemma-hos-intervjuer och webbpaneler. JM strävar också mot en ökad öppenhet och lyhördhet mot kunder när de köper sin bostad. Kunderna erbjuds att medverka i arbetet på ett så tidigt stadium som möjligt. Det finns en rad områden där de kan vara med och påverka. Det kan gälla förslag på bostadens utformning, önskvärd kringservice i bostadsområdet eller alternativa sätt att använda gemensamhetslokaler på.

10 6 KUNDBEHOV OMVÄRLDSANALYS OCH MAKRO UTVECKLINGSOMRÅDEN Kunskapen från leverantörer, medarbetare, kunder och omvärldstrender bearbetas och sammanfattas i olika förslag på prioriterade utvecklingsområden. Därefter fattas beslut om vilka utvecklingsförslag som ska genomföras. Ett utvecklingsområde kan bli ett rent produktförbättringsprojekt alternativt ett säljtema för marknadskommunikation. Bland utvecklingsprojekten kan nämnas: Kök: Vi ställer högre krav på vårt kök där vi tillbringar allt mer tid. Vi läser läxor, umgås och lagar mat. Allt detta ställer krav på moderna tekniska lösningar och yteffektivitet. Badrum: Ett av de viktigare rummen i bostaden som ibland kanske borde få kallas för egenrummet. Förvaring: Ett ständigt högprioriterat område för de allra flesta. Förvaringsutrymmena tycks aldrig kännas tillräckliga. JM tar en ansats för att skapa ännu smartare och bättre planerade förvaringsutrymmen. Stadsutveckling: JM tar ett helhetsgrepp kring hur vi ska tänka och göra för att skapa attraktiva stadsdelar och bostadsområden som en naturlig del i de ständigt växande storstadsområdena. VIKTIGA UTMANINGAR FÖR JM Allt mer kunniga och initiativrika kunder Ökad fokus på energisnåla bostäder Behov av mer flexibla och anpassningsbara bostäder för att möta behov av arbetsplats samt barn varannan vecka Förändrade bolånekrav Skuldsättning hos hushållen Amorteringskrav Bolånetaket ger effekt på skuldsättningsgraden.

11 KUNDBEHOV MARKNADEN 7 MARKNADEN JM är en av Nordens ledande utvecklare av nya bostäder. Verksamheten är främst inriktad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Totalt startade JM produktion av bostäder under 2014, att jämföra med bostäder året innan. I Sverige var siffran varav 98 procent var lägenheter i flerbostadshus (2 417 var bostadsrätter, 284 hyresrätter och 36 ägande rätter) och 2 procent småhus. I Norge produktionsstartades 499 bostäder, varav 82 procent var lägenheter och 18 procent småhus. I Belgien produktionsstartades 42 lägenheter, i Finland 83 lägenheter och i Danmark produktionsstartades 29 småhus. SVERIGE Jämfört med flera andra europeiska länder redovisar Sverige en relativt god BNP-tillväxt. För 2014 har BNP justerats ned under året på grund av den långsamma återhämtningen i Europa och förväntas hamna på drygt 2 procent. Sverige som är ett litet exportberoende land påverkas av den svaga konjunkturen i omvärlden. Det som driver tillväxten är i stället hushållens starka konsumtion. Hushållens inkomster ökar ännu snabbare än konsumtionen vilket samtidigt medför att sparandet ökar från en redan hög nivå. För bostadsmarknaden spelar också utvecklingen av hushållens finansiella tillgångar stor roll. Med ett högt sparande och en positiv utveckling på Stockholmsbörsen nådde hushållens tillgångar under 2014 rekordnivåer. Antalet påbörjade bostäder ökade under året medan antalet färdigställda bostäder var på bedömt oförändrad nivå. I Sverige har JM en bedömt marknadsledande position. De största delmarknaderna är storstadsområdena Stockholm, Uppsala, Malmö/Lund och Göteborg. STOCKHOLM Stockholmsregionen är dragloket i svensk ekonomi med en stark tillväxt och befolkningstillväxten är fortsatt hög. Bostadspriserna i Stockholm fortsatte att stiga under 2014 och nådde de högsta nivåerna någonsin. Detta gäller även flertalet andra kommuner i regionen. När hushållens finansiella tillgångar ökar snabbare än skulderna påverkar detta priserna positivt. Även den starka befolkningstillväxten, ett relativt lågt byggande och en historiskt låg ränta har bidragit till de stigande priserna. JM är marknadsledare på nyproduktion av bostadsrätter i Storstockholm. Bland de större projekten kan nämnas Liljeholmskajen i Stockholm, Kvarnholmen i Nacka, Söderdalen i Järfälla och Dalénum på Lidingö. UPPSALA Befolkningstillväxten i Uppsalaregionen är drygt 1 procent i årstakt. Den största bidragande orsaken är utrikes flyttnetto, men också inrikes flyttnetto och födelsenettot bidrar till befolkningstillväxten. Bostadsrättspriserna ökade kraftigt i Uppsala under Småhuspriserna steg inte lika snabbt men har ökat i samtliga kommuner i regionen. MALMÖ/LUND Malmöregionen har haft ett svagare år jämfört med de övriga storstadsregionerna. Sedan 2010 har regionen redovisat en minskad tillväxttakt i befolkning men utvecklingen under 2014 visar tydligt att trenden har vänt. Malmöregionen växer med drygt 1 procent i årstakt. Befolkningsökningen beror på ett ökat flyttnetto. BOSTADSRÄTTSPRISER I SVERIGES STORSTADS- OMRÅDEN UNDER DE SENASTE 10 ÅREN LÄGENHETSPRISER I OSLO, KÖPENHAMN OCH HELSINGFORS UNDER DE SENASTE 10 ÅREN SEK/m 2, löpande priser NOK, DKK/m 2, löpande priser /m 2 (Helsingfors), löpande priser :1 2006:1 2007:1 2008:1 2009:1 2010:1 2011:1 2012:1 2013:1 2014:1 Kvartal 2005:1 2006:1 2007:1 2008:1 2009:1 2010:1 2011:1 2012:1 2013:1 2014:1 Kvartal Stockholm, innerstad Stockholm, närförort Göteborg kommun Malmö kommun Uppsala kommun Källa: Mäklarsamfundet/Värderingsdata, Erik Olsson Fastighetsförmedling. Sammanställt av WSP Analys & Strategi. Oslo kommun Köpenhamn kommun Huvudstadsregionen Helsingfors Källa: Respektive lands statistikbyrå, sammanställt av WSP Analys & Strategi.

12 8 KUNDBEHOV MARKNADEN Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö centrum har varit svag sedan 2011 men priserna vid slutet av 2014 var på en högre nivå än Återhämtningen har varit trögare än i Stockholm och Göteborg vilket beror på en svagare regio nal konjunktur i Malmöregionen under finanskrisen och åren därefter. Malmöregionen påverkades negativt av den svaga utvecklingen i Danmark under och efter krisen. Små huspriserna i regionen uppvisar svagare utveckling än bostads rätts priserna. GÖTEBORG Göteborgsregionen hade ett gynnsamt Befolkningstillväxten har varit exceptionellt stark vilket till största delen beror på ett ökat utrikes flyttnetto. Bostadspriserna i Göteborg ökade i snabb takt och bostadsrättspriserna steg något snabbare än småhuspriserna. Prisökningen kan härledas till hushållens ökade finansiella tillgångar, låg ränta, god befolkningstillväxt och ett måttligt byggande. NORGE Efter ett svagt 2013 återhämtade sig den norska ekonomin påtagligt under Tillväxten drivs framförallt av privat konsumtion. Hushållen har visat sig starka med god köpkraft på grund av en motståndskraftig arbetsmarknad men också på grund av stigande huspriser som stärker konsumentförtroendet. Befolkningstillväxten i Norge är fortsatt hög, framförallt i Osloregionen. Bostadspriserna i Oslo och Bergen återhämtade sig under Endast Stavanger redovisar fortfarande ett avstånd till tidigare toppnivå men prisnivån är fortfarande hög. Både antalet färdigställda bostäder och byggstarter minskade under JM är en av Norges större bostadsbyggare med verksamhet i Osloregionen, Vestfold, Grenland, Bergen och Stavanger. Bland de större pågående projekten kan nämnas STÖRRE KONKURRENTER 2014, PRIVATA BOSTADS MARKNADEN Land Sverige Norge Danmark 1) Belgien 2) Finland 3) Större konkurrenter NCC, Peab, Skanska och HSB Selvaag Bolig, OBOS, Skanska, NCC och Veidekke NCC och Arkitekt Gruppen 1) Köpenhamnsregionen 2) Bryssel, Namur och Brabant Wallon 3) Huvudstadsregionen Thomas & Piron, Immobel, Bouygues, Besix RED, Bouwfonds och Matexi-Wilma YIT, Skanska, SRV, Lemminkäinen Talo och NCC Grefsen Stasjon i Oslo, Stongafjellet utanför Bergen samt Marius Brygge i Vestfold. DANMARK Efter flera års stagnation har Danmark återingen tillväxt hamnade tillväxten i BNP på cirka 1 procent. En starkare arbetsmarknad, stigande huspriser och låg ränta är bidragande orsaker till konjunkturuppgången. I Köpenhamn har befolkningen ökat kraftigt under flera år och under 2014 växte Köpenhamn med över 1,5 procent i års takt. Ägarrättspriserna i Köpenhamn har ökat sedan mitten av 2012 och fortsätter att öka under Både antalet färdigställda bostäder och byggstarter minskade under JMs verksamhet är koncentrerad till Köpenhamnsområdet. FINLAND Första kvartalet 2014 gick Finland återigen in i recession. Man har tidigare haft både strukturella och konjunkturella ANDEL AV JMs SÄLJSTARTADE BOSTADSRÄTTER I OLIKA PRISINTERVALL , SVERIGE ANDEL AV JMs SÄLJSTARTADE BOSTADSRÄTTER I OLIKA STORLEKSINTERVALL , SVERIGE % % < 1 mkr 1 2 mkr 2 3 mkr 3 4 mkr > 4 mkr m m m m m m 2 > 150 m

13 KUNDBEHOV MARKNADEN 9 BOSTADSBYGGANDET ANTAL PÅBÖRJADE BOSTÄDER Land Sverige Norge Danmark Finland n /a 1) ) Statistikcentralen i Finland har tills vidare avbrutit sin statistikpublicering. Källa: Respektive lands statistikbyrå sammanställt av WSP Analys & Strategi års värden är preliminära och fastställs i maj Liljeholmskajen, Stockholm problem och nu tillkom även krisen i Ryssland, inklusive handels sanktioner, som Finland drabbas hårt av. Totalt sett föll BNP under Huvudstadsregionen står för den största delen av befolkningstillväxten i Finland. Regionen växer med 1,5 procent i årstakt. Prisnivån i huvudstadsregionen har sjunkit något under året. Både antalet färdigställda bostäder och byggstarter minskade under JM bedriver verksamhet inom Helsingforsområdet. BELGIEN BNP växte med ungefär 1 procent i årstakt under Exporten är den komponent som ger det största bidraget men den ökade tillväxttakten beror också på en ökad inhemsk efter frågan som drivs av hushållens konsumtion och före tagens investeringar. Prisnivån har varit svagt stigande under året. JM utvecklar bostäder i Brysselregionen. JMs SÅLDA BOSTÄDER Land Sverige Norge Danmark Finland Belgien Totalt JMs PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER Land Sverige Norge Danmark Finland Belgien Totalt JMs BOSTÄDER I PÅGÅENDE PRODUKTION Antal bostäder i pågående produktion 1) 2) Andel sålda bostäder i pågående produktion, % 3) Andel bokade bostäder i pågående produktion, % Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, % ) Varav hyresrätts- och vårdbostäder i pågående produktion inom JM Fastighetsutveckling ingår ej i andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion Av dessa ingår bostäder i projekt där nedlagda kostnader endast redovisas som projektfastighet under uppförande ) Från och med produktionsstart till och med sista inflyttning enligt plan. 3) Andel sålda bostäder i form av bindande kontrakt med slutkund. GENOMSNITTSPRIS 1) JMs SÄLJSTARTADE BOSTÄDER , SVERIGE ANDEL AV JMs SÅLDA OCH BOKADE BOSTÄDER I PÅGÅENDE PRODUKTION, KONCERNEN Kr/bostad ) Pris = insats % Stockholm Övriga Sverige Sålda och bokade bostäder Sålda bostäder Bokade bostäder

14 ERBJUDANDE Genom att erbjuda våra kunder miljö anpassade bostäder i attraktiva lägen på utvalda marknader är JM väl positionerat att dra nytta av den kunskap vi har samlat om våra kunder och deras behov.

15 ERBJUDANDE FÖRDEL NYBYGGT 11 JM FÖRSTAHANDSVAL VID KÖP AV NY BOSTAD Det ska vara lika tryggt, enkelt och bekymmersfritt för kunden att köpa ett hem av JM som det är att bo i ett. JMs ambition är att vara kundens förstahandsval vid köp av en ny bostad där kundfokus och lyhördhet gentemot våra kunders behov är avgörande framgångsfaktorer. EN BRA DIALOG MED KUNDERNA Nöjda kunder är en viktig nyckel till framgång. För bostadsutvecklingsbranschen i Sverige finns ett branschindex som mäter Nöjd Kund Index (NKI). JM Sverige har för sjätte året i rad branschens mest nöjda kunder med ett NKI om 78, vilket kan jämföras med branschindex om 73 av 100 möjliga poäng (Källa: Prognoscentret). Att uppnå hög kundnöjdhet är ett betyg på att JM har en väl fungerande process för kundrelationen. Ambitionen är att JMs kunder ska uppleva att de har en bra dialog med JM under hela processen. En process som startar med en allmän bild av JM och en första intresseanmälan, kontraktsskrivande, informationsmöten, tillvalshantering och besök på byggplatsen, till att bostaden motsvarar förväntningarna vid inflyttning. VIP-KUNDER HAR FÖRETRÄDE Att vara VIP-kund hos JM innebär att kunden får erbjudande om förtur samt förhandsinformation om när, var och hur vi ska bygga nya bostäder. Detta innan de erbjuds till allmän försäljning. VIP-kunderna får även kundmagasinet entré som skic kas hem per post fyra gånger per år. Magasinet innehåller bland annat hemma-hos-reportage hos kunder som nyss flyttat in, beskrivning av nya bostadsområden, guider inom olika bostadsteman samt information om planerade bostadsprojekt.

16 12 ERBJUDANDE FÖRDEL NYBYGGT BRA MATERIALVAL Vikten av att välja material som håller länge, både gällande kvalitet och design, är en viktig del av arbetet med våra hus. Inte minst är detta viktigt i arbetet kring JMs Originalinredning. Därför påbörjas planeringen av bostadens invändiga ytor tidigt, så att ett samspel mellan områdets karaktär, byggnadens arkitektur samt god funktion och design uppstår. Inredningen är en viktig del av bostaden. Vid bokning av en bostad får kunden katalogen Inredningsval för projektet, där ett genomarbetat JM Original och de inredningsval vi erbjuder presenteras. Kunden möter sedan projektets inredningsansvarige och rådgör kring de val som kan göras för den blivande drömbostaden. JM arbetar kontinuerligt med material- och trendbevakning, vilket är en förutsättning för att skapa en bra grund anpassad för det enskilda projektet. Våra mest nöjda kunder har valt JM Original som inredning i sin nya bostad. JM ORIGINAL JM Original är omsorgsfullt utvald inredning i bostaden. Vi lägger fokus på stil och design som ska kännas rätt i tiden länge. JM gör miljömedvetna val och ser till att inredningen ska hålla för god funktion och hög kvalitet i många år.

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 INNEHÅLL Verksamhet 1 året i korthet 2 koncernchefens kommentar 4 KUNDBEHOV 5 Omvärldsanalys och Makro 7 Marknaden 10 erbjudande 11 fördel nybyggt 16 jms 10 största projekt 19 LÖNSAMHET

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 innehåll 1 året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och sstrategier 6 Affären JM 8 Marknadsöversikt 20 bostadsbyggrätter 22 projektfastigheter 23 affärssegment 28

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G J M

Å R S R E D O V I S N I N G J M JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 24-4 24 års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning

Magnolia Bostad Årsredovisning 2013 Magnolia Bostad Årsredovisning Innehåll Kort om Magnolia Bostad 2 Historik 3 2013 i korthet 4 Koncernens nyckeltal 5 VD har ordet 8 Marknaden 12 Verksamhetsbeskrivning 14 Strategisk inriktning 14

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen i utvecklingsfaser 17 Projekt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

ALM Equity ab årsredovisning 2011

ALM Equity ab årsredovisning 2011 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 ALM Equity ab årsredovisning 2011 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 5 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Affärsområden 14 Fastighetsportföljens

Läs mer

-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 2003-03 Vi sänker successivt kostnaderna och arbetar allt mer effektivt i produktutformning och produktion. Samtidigt breddar vi vårt utbud av bostäder för att möta kundefterfrågan i fler

Läs mer

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Nordisk bygg- och anläggningsmarknad 4 Affärsmodellen 9 Peabs sex koncernstrategier 10 Operativa och finansiella mål 12 En ny

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Verksamhetsbeskrivning 5 Fastighetsbestånd 7 Detaljplaneområdet 9 Möjligheter och risker 12 Aktien 19 Styrelsen 21 Bolagsstyrning

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

ALM Equity ab årsredovisning 2012

ALM Equity ab årsredovisning 2012 ALM Equity ab årsredovisning 2012 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 4 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljens utvecklingsfaser 17 svensk

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö. årsredovisning 2009 NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer årsredovisning VI FÅR PLATSER ATT VÄXA OCH UTVECKLAS Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Det här är vi Vi är ett av Sveriges största börs noterade fastighetsbolag. Noterat

Läs mer

Årsredovisning ncc 2006

Årsredovisning ncc 2006 Årsredovisning NCC 2006 INNEHÅLL Detta är NCC 1 Vd kommenterar 2 Koncernöversikt 6 Strategisk inriktning 10 Finansiella mål och utdelningspolicy 13 Marknad och konkurrenter 16 Medarbetarna 22 Miljö och

Läs mer

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Årsredovisning 2014 med Hållbarhetsredovisning Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Om Akademiska Hus Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med univers itet

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2

Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2 ÅRSREDOVISNING 2002-02 Omslag: Essinge Mälarstrand, Lilla Essingen, Stockholm. Välkommen till JMs bolagsstämma Aktieägarna i JM AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 kl.

Läs mer