FRA de första 70 åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRA de första 70 åren"

Transkript

1 FRA de första 70 åren Försök till kort kronologi över viktigare händelser Jan-Olof Grahn

2 FRA de första 70 åren Försök till kort kronologi över viktigare händelser av Jan-Olof Grahn 2

3 Protestera som bara fan, men tacka Gud för möjligheten! Copyright FRA Omslagsbild Geheimschreiber Foto: FRA Formgivning Nowa Kommunikation, Stockholm, 2012 Citat tillskrivet chefen för försvarsstabens signaltjänsteavdelning, Erik Anderberg, i samband med tysk begäran att få disponera delar av västkustkabeln

4 Hur det började FRA uppstod gradvis, först 1938 som en försvarsgemensam inhämtning i Karlskrona och några år senare i form av en sammanslagning av den spaning som bedrevs vid försvarsstabens signaltjänstavdelning och kryptoforceringen vid dess kryptoavdelning. Den självständiga myndigheten Försvarsväsendets radio anstalt kom till den 1 juli

5 Krigsåren Mandatet var brett under krigets undantagslagar och omfattade åtta huvudområden: n Det militära Tyskland n Det militära Sovjetunionen n Stöd till Allmänna säkerhetstjänsten rörande agentverksamhet i landet n Stöd till väderlekstjänsten SMHA n Stöd till den svenska särskilda underrättelseorganisationen C-byrån n Kryptologisk rådgivning för UD och krigsmakten n Signalkontroll för vapengrenarna Arne Beurlings lösning av ett av samtidens svåraste och viktigaste chiffersystem, det tyska Siemens & Halskes elektromekaniska kryptomaskin gav Sverige en helt unik insyn i tyskt agerande och tyska planer för Nordeuropa under kriget. Vi visste därmed när Hitler skulle an gripa Sovjetunionen, hur tyska förhandlares instruktioner och absoluta begränsningar såg ut för vår del, när och var möten med tyska agenter skulle Arne Beurling som löste ett av samtidens svåraste och viktigaste chiffersystem. ske i Stockholm samt tyska stridskrafters exakta dispositioner och svagheter i vårt närområde. Kort sagt, en kabelavlyssning som gav ett perfekt underlag för en framgångsrik neutralitet s politik. FRA upprätthöll ett informationsutbyte med 8 9

6 den finska radiospaningen, både under vinterkriget och fortsättningskriget. Det mynnade ut i en evakuering av delar av den finska organisationens personal, dokumentation och utrustning till Sverige i september 1944, den s k Stella Polaris-affären. Ett tjugotal finländare fick fast anställning vid FRA och många verkade i olika befattningar fram till sin pensionering. Från vänster: FRA samverkansman Axelson (i finsk uniform) med ledande företrädare för finsk underrättelsetjänst. FOTO: Ställt till FRA:s förfogande av Stig Axelsson Pejlutrustning typ KwEa av tyskt ursprung, förvärvad genom Stella Polaris. FOTO: FRA Från neutralitet till alliansfrihet Med undantagslagarnas upphävande 1945 bortföll många uppgifter för FRA, inklusive ka belavlyssningen. I viss mån kunde detta kompenseras genom förstärkt radioavlyssning och ett begynnande internationellt samarbete där svenskt material kunde bytas mot utländskt sådant, liksom teknik som annars skulle varit svåråtkomlig inom landet. Det kalla krigets ankomst ställde också nya krav på verksamheten. Ett sovjetiskt angrepp med kärnvapen blev ett realistiskt scenario, mot vilket utspridning och bergrum fick ökad aktualitet. En ny spaningsgren, så kallad teknisk signalspaning, byggdes upp mot radar- och 10 11

7 DC-3 eskorterad av en rote J 28 flyger över Berga slott. FOTO: DC-3-utredningen 2007, Christer Magnusson navigationssystem. Flygburen inhämtning, först försöksvis med ett äldre bombplan av typ B 3, sedan i etablerad form med DC-3, byggdes upp. Efter den oprovocerade nedskjutningen av DC- 3:an 1952 beslöts ett omgående återupptagande av flygverksamheten. Systerplanet som disponerats av FOA byggdes om, för att ersättas med en Vickers Varsity Ungernkrisen 1956 följdes upp av FRA och mynnade ut i omfattande rapportering. Med tillkomsten av matematikmaskinen BESK 1953 fick FRA för första gången tillgång till databeräkningskapacitet för forceringsuppgifter. Egna datorer kom dock först på 1960-talet

8 Internationell oro Det nya decenniet karaktäriserades av omfattande internationell oro. Kubakrisen 1962 utspelade sig i betydande grad på stort avstånd från FRA och bevakades därför i mindre utsträckning än sexdagarskriget i Mellanöstern samt den sovjetiska interventionen i Tjeckoslovakien. I det senare fallet följdes förberedande truppförflyttningar från Baltikum och Tyskland, liksom själva invasionsförloppet med dess omfattande flygrörelser. En ytterligare flygburen anskaffning gjordes mot slutet av 1950-talet i form av ett höghöjdsflygplan av typ English Electric Canberra, vilket förlängde räckvidden för spaningsarbetet, om än till priset av starkt begränsade prestanda i övrigt. Med 1970-talets ankomst blev det alltmer angeläget att se över stationsstrukturen och modernisera densamma. Så skedde genom ett antal nybyggnationer. Datastödet utvidgades men var fortfarande blygsamt utom för kryptoforceringen. Utvecklingen på kommunikationsområdet nödvändiggjorde upprättande av spaning även mot kommunikationssatelliter, en verksamhet som sedan kom att byggas ut i takt med ökande behov. IB-affären med dess avslöjanden om underrättelsetjänst ledde gradvis till större öppenhet kring verksamheten. Först rörande existensen av en svensk signalspaning över huvudtaget, senare något mer utförligt. En brytningstid En stor del av FRA:s personal anställdes under eller omedelbart efter andra världskriget. Detta 14 15

9 medförde mycket stora förväntade pensionsavgångar under 1980-talet. För radiopersonal utverkades ett tillstånd till viss förrekrytering, för att minska problemen i själva övergången. För militär bearbetning började en direktrekrytering av akademiker att ske, för att möta de kommande behoven. Nya uppgifter för FRA Ett innehållsstyrt automatiskt urval för satellitspaningen driftsattes under 1970-talet, för att vidare utvecklas under påföljande decennium. Inflödet av råmaterial ökade som en följd av detta. Sedan sin tillkomst hade FRA i huvudsak rapporterat signalspaningsfakta till sina avnämare, men avstått från tolkningar av dessa data. Under 1980-talet började politiska avnämare efterfråga FRA:s uppfattning i olika sakfrågor kopplade till den militära utvecklingen i omvärlden. Rappor teringen började därför lämna sådan tilläggs information, men var noga med att skilja denna från rena sakuppgifter. Frågeställningar som rörde Sovjetunionens faktiska militära förmåga till lands, till sjöss eller i luften kom därför att diskuteras mer än tidigare mellan FRA, den militära underrättelsetjänsten och departementens avnämare. Under 1980-talet var en stor del av försvarsmakten sysselsatt med att jaga ubåtar. Så även FRA, men utan resultat. Tvärt emot vissa medieuppgifter hörde FRA aldrig någon främmande ubåtssignal från svenska vatten. Med Sovjetunionens sönderfall uppstod många osäkerheter rörande tillbakadraganden och incidenter i samband med dessa. Oftast kunde FRA lugna oroliga intressenter, snarare än verka alarmerande. På 1990-talet fick FRA sin första super dator och fortsatte därefter att satsa på kraftfulla be räkningsdatorer. Ända sedan andra världskriget hade polisen bedrivit inhämtning mot främmande agentsändningar och radiospioner i Sverige ansågs tiden mogen att FRA tog över ansvaret för delar av denna verksamhet, nämligen de från utlandet kommande sändningarna. Så skedde efter en överenskommelse mellan Säpo och FRA. Sverige har en lång tradition av medverkan i freds bevarande internationella insatser. Så dock 16 17

10 inte FRA. Men från och med 1995 fanns en närvaro på Balkan, avsedd att ge självskydd och ta ktiskt underrättelsestöd till lokala militära chefer. Därmed blev utlandstjänstgöring en naturlig del av vardagen för stora delar av vår personal och stöd till desamma verklighet för än fler. I spåren av de stora förändringarna i Öst europa såg FRA över sin stationsstruktur och re ducerade antalet bemannade stationer. År 2000 fanns mindre än hälften kvar av det antal bemannade stationsplatser man haft ett decennium tidigare. Fjärrstyrning kunde också kompensera vissa olägen heter i sammanhanget. FRA:s engagemang på informationssäkerhetsområdet har gamla anor. Från kryptologisk rådgivning har utvecklingen gått mot mer allmänna frågeställningar. Medvetenheten om landets allt större beroende av datasystem och den sårbarhet detta medför, gjorde cyberförsvar till en allmänt begriplig nödvändighet och myndighetens ex pertis efterfrågades i allt fler sammanhang. Kunskaper som FRA förvärvar genom sin signal spaning skall komma Sverige till godo i form av ökad informationssäkerhet. FRA har en lång erfarenhet av signalunderrättelsetjänst mot terrorism. Inledningsvis var denna i huvudsak riktad mot sådan bedriven av etablerade stater, inte enskilda grupper eller aktörer. Men redan före den 11 september 2001 började en omorientering i detta avseende, som förstärktes av det som hände i USA. Lagstiftningsarbetet rörande signalspaning inne bar en övergång från ingen till omfattande reg lering av verksamheten och medförde en stor om ställning för såväl personal som uppdragsgivare. Den stora utmaningen Och framtiden? Ja, den är underrättelsetjänstens stora utmaning. Man kan lära av det förflutna, men får inte bita sig fast i det. Nya tider kräver nya arbetsformer och nya prioriteringar. Men det grundläggande kravet ligger fast att förse avnämarna med relevant information som inte kan hämtas in på annat vis

11 En föränderlig omvärld 40-talet Beredskap och nationellt oberoende. Upp tag ande av internationellt samarbete efter kriget. 50-talet Det kalla kriget. DC-3:an. Suezkrisen. Uppbyggnad av teknisk signalspaning. 90-talet Sovjetunionens sönderfall. Internationella insatser. Övertagande av polisiär inhämtning. Nya hot och omorientering av verksamheten. 00-talet Terrorism och cyberförsvar. Kabelinhämtning. Ökad öppenhet kring verksamheten. 60-talet Kubakrisen, Tjeckkrisen och Mellanöstern. 70-talet Modernisering av stationsstrukturen. Upptagande av spaning mot kommunikationssatelliter. En första ansats till ökad öppenhet. 80-talet Pensionsavgångar med förändrad rekryteringsbas för den militära bearbetningen. Tydligare inriktning mot militärpolitiska underrättelser och politiska beslutsfattare. Signalspaningsfartygets tillkomst. FRA-personal vid Elfviks gård på 40-talet.

12

13 FRA Box Bromma Tel

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2012

Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2012 Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2012 Ur innehållet: Transportflyget Incidentberedskap Signalspaning Flottiljen byggs upp Minnen som flygsignalist En solskenshistoria B R E D Å K R A B L A D E T Medlemsblad

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism 2015:6 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Utvärdering av en handlingsplan MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-12 2014/156-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-04 Ju2014/5325/D Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Charlotte Engel 2013

Charlotte Engel 2013 1 Charlotte Engel 2013 Fo rord År 2000 genomförde jag en omfattande diakonal inventering i Farsta församling. Efter ett stor antal intervjuer med såväl medarbetare i församlingen som företrädare för församlingens

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Dilemman i samarbete. politiker och tjänstemän. 3 Erfa-rapport. Leif Jonsson Viveka Nilsson Johan Wänström Mikael Hellström Ulf Ramberg

Dilemman i samarbete. politiker och tjänstemän. 3 Erfa-rapport. Leif Jonsson Viveka Nilsson Johan Wänström Mikael Hellström Ulf Ramberg Dilemman i samarbete mellan politiker och tjänstemän Leif Jonsson Viveka Nilsson Johan Wänström Mikael Hellström Ulf Ramberg 3 Erfa-rapport Dilemman i samarbete mellan politiker och tjänstemän Leif Jonsson,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011.

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011. Vägen till arbete Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011 Stockholm 2010 SOU 2010:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer