Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år."

Transkript

1 Årsredovisning

2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Moderstiftelsen Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Tilläggsupplysningar 17 Noter 19 Revisionsberättelse 27 Styrelse 30 Principaler 32 Medicinsk revision 33 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2

3 Årsredovisning för Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjukhem med organisationsnummer , lämnar årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013, stiftelsens 146:e verksamhetsår. Koncernstruktur Koncernen har under året bestått av moderstiftelsen Stockholms Sjukhem och det helägda dotterbolaget Brommageriatriken AB. Allmän information om verksamheten Stiftelsen Stockholms Sjukhem grundades år 1867 och äger och driver sjukhus och sjukhem. Stiftelsen bedriver vård och omsorg utan vinstutdelning. Verksamheten bedrivs till största delen under vårdavtal med landstinget och kommuner i Stockholms län. Gemensamt för stiftelsens samtliga verksamheter är utgångspunkten att se hela människan och att se det friska i varje individ. Stiftelsen vill ge dess patienter och boende möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. En vård och omsorg full av hopp, tillit, kontinuitet och självständighet. Mötet mellan människor är kärnan i stiftelsens verksamhet. Ett möte som präglas av omtanke, respekt och kunskap. Ändamål Stiftelsens ändamål anges i 1 i grundreglerna för Stiftelsen: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer, företrädesvis från huvudstaden, och endast då utrymmet medgiver, från andra orter. Sjukhemmet skall, för att motsvara sin bestämmelse, vara så ordnat, att det, såvitt ske kan, för de därstädes intagna ersätter saknaden av ett gott hem. Den omvårdnad, som skall besörjas av den egentliga fattigvården med dess försörjnings- och sjukvårdsanstalter, tillhör icke Sjukhemmets verksamhetsområde. Ändamålsuppfyllelse Stiftelsen erbjuder idag ett diffe ren - tierat utbud av kvalificerad sjukvård, avancerad hemsjukvård, primärvårdsrehab, husläkarmottagning med basal hemsjukvård, medicinsk fotsjukvård, vård- och omsorgsboende samt läkartjänster i särskilt boende. Inom stiftelsens kliniska profiler bedriver stiftelsen egen forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet. Stockholms stad med kranskommuner utgör det väsentliga upptagningsområdet. Stiftelsens huvudsakliga avtal är tecknade med Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Under året har avtal funnits även med andra vårdgivare såsom Karolinska Universitetssjukhuset. Stiftelsen avsätter årligen stora belopp till vårdverksamheten för att denna skall kunna erbjuda ett mervärde i form av en god fysisk vårdmiljö och säkerställa en hög kompetens för dess vårdtjänster. Ledning och verksamhet Ledning Principaler Stiftelsen högsta beslutande organ är principalsammanträdet (även kallat principalmötet). Principalerna är för närvarande 50. Inval av ny principal sker genom öppen omröstning, varvid det krävs kvalificerad majoritet. Principalmöten hålls två gånger per år, det ordinarie principal mötet i maj månad och det andra under hösten med syftet att på varierande tema ge principalerna insikt i den operativa verksamheten. Principalmötet i november 2013 uppmärksammade det nya uppdraget för geriatrisk vård fr.o.m. juni 2013 samt det nya uppdraget för primärvårdsrehab på Bromma. På principalmöte väljs styrelseledamöter för 3

4 PRINCIPALER STYRELSE Äldreomsorg Verksamheten omfattar vård- och omsorgsboende med inriktning neurologi, demens samt somatik. Avtalet innefattar kundval. Den som fått bistånd för vård- och omsorgsboende kan via kvalitetsinformation som finns dels på Stockholms stads webbplats, dels på Socialstyrelsens webbplats Äldreguiden, välja vårdgivare. I början av 2013 flyttade verksamheten in i det nya vård- och omsorgboendet. Den nya vårdbyggnaden omfattar 99 lägenheter, varav nio för yngre personer med demenssjukdom. SJUKHUS- DIREKTÖR CHEFLÄKARE STABER MAS Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska BROMMA- GERIATRIKEN PALLIATIV VÅRD REHABILITERING & PRIMÄRVÅRD ÄLDRE- OMSORG SERVICE & INKÖP FOUU en mandatperiod av högst fyra år. Rullande mandatperioder tillämpas i syfte att säkerställa kontinuiteten i styrelsearbetet. Styrelse Stiftelsens styrelse består för närvarande av tio ledamöter och två suppleanter. En ledamot och två suppleanter är utsedda av de fackliga organisationerna på motsvarande sätt som stadgas i lagen om styrelserepresentation för de privatan - stäl lda. Styrelsen utser inom sig, en kassa direktör med särskilt ansvar för kapitalförvaltningen, en fastighetsdirektör med särskilt ansvar för fastigheter, en revisionskommitté samt en läkarledamot med särskilt ansvar för sjukvården. Under 2013 höll styrelsen sju sammanträden. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för styrelsen samt fastställt placeringsreglemente och instruktioner för sjukhusdirektören, placeringskommittén, revisionskommittén och fastighetskommittén. Under året har ordinarie styrelseledamöter Ingalill Rahm Hallberg samt Maria Eriksdotter tillträtt samt ordinarie ledamöter Dagmar Fornander, Lars-Olof Wahlund samt Cecilia Engelbrektsson-Lundberg har avgått. Styrelsen utser Sjukhusdirektör som tillsvidareanställs med ansvar för stiftelsens löpande förvaltning. VERKSAMHET Brommageriatriken Brommageriatriken ansvarar för akutgeriatrisk vård, rehabilitering samt en minnesmottagning för dem som bor i Hässelby/Vällingby, Bromma, Spånga/Tensta och Kista/Rinkeby stadsdelar samt Ekerö kommun. Här vårdas patienter som behöver medicinsk behandling och rehabilitering efter remiss från husläkare eller akutsjukhus. Inom den geriatriska vården finns specialistkunskaper för vård av äldre patienter som har flera sjukdomar och funktionsnedsättningar. Brommageriatriken bedriver även verksamhet för primärvårdsrehabilitering. Palliativ vård Den palliativa vården består av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och specialiserad palliativ slutenvård. Här vårdas patienter med remiss från akutsjukhus. Vården bygger på den palliativa vårdens helhetssyn och tar hänsyn till såväl patientens som de närståendes behov. Från och med 15 januari 2013 gäller vårdval inom ASIH och specialiserad palliativ slutenvård i Stockholms län. Stockholms Sjukhem är en av de godkända vårdgivarna. Rehabilitering & Primärvård Rehabilitering & primärvård består av Rehabcentrum Kungsholmen, husläkarmottagning, medicinsk fotsjukvård och läkarinsatser i särskilt boende. Rehabcentrum Kungsholmen tar emot patienter som har vårdats på akutsjukhus och behöver rehabilitering. Inom rehabcentrum erbjuds även neurologisk rehabilitering enligt vårdval, träningscenter M.E.R.A. för vuxna med rörelsehinder och ett neuroteam för Kungsholmen-Norrmalm. 4

5 Service & Inköp I försörjningen av tjänster ingår bl.a. den interna servicen för förvaltning av vårdfastigheten, vaktmästeri och receptionstjänster. Intern service ansvarar även för inköp, miljöarbetet samt kostverksamheten inom stiftelsen.god mat är en viktig del av vården och omsorgen. Inom stiftelsen erbjuds måltider av högsta kvalitet från stiftelsens egna kök. FoUU FoUU-enheten har funnits i 17 år. Stiftelsen har donerat två professu rer till Karolinska Institutet, i ger ia trik och palliativ medicin, och innehavarna är idag verksamma vid FoUUenheten. Stiftelsen strävar efter att leda utvecklingen inom dess profilområden, långvarigt eller obotligt sjuka, och forskningsen hetens arbete är mycket viktigt för att nå stiftelsens mål. Till forskningsenheten är professorer, universitetslektorer, docenter samt andra disputerade forskare knutna. Utbildningsenheten bedriver utbildning för både studenter och stiftelsens egna medarbetare. Syftet med utbildningsenheten är att förmedla kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom stiftelsens olika vårdområden. Miljö Stiftelsen arbetar aktivt med ständiga förbättringar för en långsiktig hållbar miljö som främjar människors hälsa, samt med att begränsa miljöpåverkan från verksamheten. Stiftelsens miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Exempel på miljöarbete är att stiftelsen använder sig av grön el, bergvärme och miljöbilar, köket är Krav-certifierat på nivå 1 och matavfall går till biogas. Stiftelsens bassängverksamhet är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Bassängen används regelbundet i stiftelsens vårdverksamhet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I början av 2013 meddelade landstinget att stiftelsen vunnit upphandlingen avseende geriatrisk vård för Brommageriatriken. Det nya uppdraget startade 1 juni Vård- och omsorgsboendet har flyttat till nya lokaler i mars Den nya vårdbyggnaden omfattar 99 lägenheter, varav nio för yngre personer med demenssjukdom. Auktorisation för palliativ slutenvård samt avancerad sjukvård i hemmet startade den 15 januari Auktorisation innebär vårdval där patienterna själva kan välja vårdgivare. Stiftelsen har vunnit upphandlingen avseende icke sjukhusbunden rehabilitering inom vårdkedjan ryggmärgsskadade KS. I december 2012 fattade styrelsen beslut om att investera i en renovering av befintlig byggnad, detta i syfte att kunna erbjuda vård med ytterligare slutenvårdsplatser. Renoveringen påbörjades under 2013 och beräknas klar till hösten De planerade förändringarna under 2013 med utökad vårdverksamhet och nya vårdavtal med justerade ersättningsnivåer har inneburit tillfälliga ekonomiska satsningar vilket påverkat resultatet för stiftelsen och koncernen under Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) beslutade den 3 februari 2014 att uppdraget att bedriva intensivträning för vuxna personer med rörelsehinder går över till annan vårdgivare. Detta innebär att stiftelsen kommer att avveckla denna verksamhet från och med 1 juni En tillväxt inom palliativ vård planeras, både inom slutenvården och ASIH. Avtalen för profilerad och specialiserad rehabilitering går ut den 31 december Besked om eventuell upphandling av dessa väntas under våren Ytterligare 42 slutenvårdsplatser finns tillgängliga från och med hösten Förväntad framtida utveckling Inflyttningen i stiftelsens nya hus med 99 moderna lägenheter för vård- och omsorgsboende, som omfattar boendeplatser bl a för yngre med demenssjukdom, ger stiftelsen möjligheter att fortsätta bidraga till utvecklingen av god äldrevård i staden. Stiftelsen öppnar ytterligare fler slutenvårdsplatser under 2014, efter renovering av befintlig vårdfastighet. Det innebär att stiftelsen kan ta ett större ansvar för sjukvården i ett växande Stockholm. Stiftelsen engagerar sig i vårdens utveckling med hjälp av FoUUenhe ten som tar ansvar i olika forsknings- och kunskapscentra. Införandet av auktoriseringar och vårdval öppnar stora möjligheter för stiftelsen som vårdgivare att utveckla vården och erbjuda mer vård hos stiftelsen inom dess kompetensområden. 5

6 6

7 Resultat och ställning Femårsöversikt, koncernen Mkr Externa vårdintäkter Resultat, vårdverksamheten Resultat, fastighetsförvaltning Resultat, finansförvaltning Årets resultat Eget kapital Medelantal anställda Femårsöversikt, moderstiftelsen Mkr Externa vårdintäkter Resultat, vårdverksamheten Resultat, fastighetsförvaltning Resultat, finansförvaltning Årets resultat Eget kapital Medelantal anställda Värdepapper och kassa Enligt stiftelsens grundregler ska kapitaltillgångarna förvaltas genom placeringar huvudsakligen på lång sikt och med lämplig riskfördelning med syfte att trygga stiftelsens verksamhet. Styrelsen har fastställt ett placeringsreglemente med risklimiter och en instruktion för placeringskommittén. Kommittén ska inom ramen för detta reglemente lämna kassadirektören allmänna anvisningar om hur stiftelsens tillgångar ska placeras. I placeringskommittén ingår kassadirektören, vice kassadirektören, styrelsens ordförande samt sjukhusdirektören. Ordförande i placeringskommittén är kassadirektören. Placeringsreglementet anger vilka tillgångsslag och storleken på olika exponeringar som stiftelsens tillgångar får placeras i. Stiftelsen tar etik- och miljöhänsyn genom att placera i företag som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige undertecknat, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt. De internationella normer som finns är formulerade i FN:s konventioner och omfattas av såväl FN:s Global Compact som OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I bedömningen av företagen spelar FN en viktig roll. FN rapporterar vilka länder som bryter mot de internationella konventionerna, och namnger även företag. Tillgångarna är placerade i värdepapper.värdepappersportföljen består av aktier och både svenska och utländska aktie- och ränterelaterade värdepapper. I syfte att minska beroendet av aktiemarknaderna har en portfölj av hedgefonder byggts upp vilka har en låg korrelation till börsutvecklingen. Under året har aktier sålts för att undvika att tillåten aktieandel enligt placeringsreglementet överskrids. Delar av en räntefond har sålts för att finansiera nybyggnationen, som under år 2013 krävt betalningar om 214 mkr. Portföljens totala avkastning 2013 var 15,07% (12,02% år 2012). 7

8 Koncernens kapitaltillgångar är fördelade enligt följande Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört Mkr värde värde värde värde Likviditet Aktier Aktiefonder Hedgefonder Ränterelaterade instrument Total De fem största enskilda aktieinnehaven är Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört Mkr värde värde värde värde Bergvik Bergvik Atlas Copco Atlas Copco H&M H&M SCA SKF Skanska Assa Abloy Förslag till disposition beträffande moderstiftelsens vinst. Moderstiftelsens resultat, tkr, balanseras i ny räkning enligt följande: Tkr Allmänna fonden Värderegleringsfonden Särskilt förvaltade fonder Summa

9 Koncernens resultaträkning Tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

10 Koncernens balansräkning Tkr Not Tillgångar AnläggningstillgångAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar, särskild förvaltning Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 Koncernens balansräkning Tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder 20 Övriga skulder, särskild förvaltning Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Donationsprofessur i respektive geriatrik samt palliativ medicin vid Karolinska institutet till innehavarnas ålderspensionering. 11

12 Koncernens kassaflödesanalys Tkr Not Den löpande VERKSAMHETEN Rörelseresultat Avskrivningar och nedskrivningar Resultat vid försäljning av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten InvesteringSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FinansieringSVERKSAMHETEN Erhållen ränta Erhållen utdelning Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Moderstiftelsens resultaträkning Tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

14 Moderstiftelsens balansräkning Tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 12, Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar, särskild förvaltning Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Moderstiftelsens balansräkning Tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder 20 Övriga skulder, särskild förvaltning Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Donationsprofessur i respektive geriatrik samt palliativ medicin vid Karolinska institutet till innehavarnas ålderspensionering. 15

16 Moderstiftelsens kassaflödesanalys Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Resultat vid försäljning av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 96 - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållen ränta Erhållen utdelning Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Klassificering Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen. Vissa omklassificeringar har skett. Främst avseende särskild löneskatt som tidigare till viss del redovisats som upplupen kostnad. Nu redovisas särskild löneskatt på pensionsförsäkringar i sin helhet i posten aktuella skattefordringar/skulder. Jämförelseårets siffror har justerats på motsvarande sätt. I kassaflödesanalysen avser be - talda skatter endast bolagets inkomstskatt. Särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas där som en del av kortfristiga skulder. Koncernredovisning Omfattning Koncernredovisningen omfattar moderstiftelsen och dotterföretag i vilka moderstiftelsen direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50% av rösterna. Redovisningsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderstiftelsens egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. Intäktsredovisning Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Byggnad som utgör materiell anläggningstillgång har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnad hus år Byggnadsinventarier år Markanläggning 30 år Inventarier 3 5 år Värdepapper Långfristiga värdepappersinnehav, innefattande såväl aktier som ränteoch aktierelaterade instrument upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde för innehavet i sin helhet (portföljvärdering). Anskaffningsvärde för realränteobligationer utgörs av ursprungligt anskaffningsvärde med tillägg för upplupen ränta och inflationskompensation. Marknadsvärde för värdepapper i utländsk valuta framräknas på basis av valutakursen på bokslutsdagen. Eget kapital Det egna kapitalet i Stiftelsen Stockholms Sjukhem består av föjande fonder: Allmänna fonden Värderegleringsfonden Särskilt förvaltade Hovjuvelerare K. Anderssons fond samt Ragnar och Carin Buscks fond. Allt eget kapital är att betrakta som fritt eget kapital Disposition av resultatet Allmänna fonden; till allmänna fonden avsätts eller tas i anspråk totala resultatet exklusive beslutad avsättning till de särskilt förvaltade fonderna samt till värderegleringsfonden. Värderegleringsfonden; till värderegleringsfonden avsätts eller tas i anspråk realisationsresultatet från värdepapper. Särskilt förvaltade; de särskilt förvaltade fonderna tilldelas sin faktiska årliga avkastning från egna värdepappersdepåer, detta omföres sedan till allmänna fonden för att bestrida kostnaderna i vårdverksamheten. För att på sikt tömma fonden skall årligen 20 % av årets ingående balans bestrida kostnaderna för vårdverksamheten, dvs omföras till allmänna fonden. 17

18 Fordringar, skulder och avsättningar Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges. Skatter inklusive uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. 18

19 Noter Not 1 Arvode till revisorer Koncernen Moderstiftelsen Tkr PwC Revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Not 2 Anställda och personalkostnader Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män Medelantalet anställda Moderstiftelsen % % Dotterföretag % % Totalt koncernen % % Löner och andra ersättningar Koncernen Moderstiftelsen Tkr Styrelse Sjukhusdirektör Sthlms Sjukhem Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för sjukhusdirektör Pensionskostnader övriga anställda Övriga sociala kostnader Pensionsförpliktelser Styrelse och Sjukhusdirektör Avgångsvederlag Avgångsvederlag för sjukhusdirektör. Vid uppsägning från stiftelsens sida utbetalas 18 månadslöner. 19

20 Koncernen Moderstiftelsen Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 30% 20% 30% 27% Andel män i styrelsen 70% 80% 70% 73% Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 45% 45% 45% 45% Andel män bland övriga ledande befattningshavare 55% 55% 55% 55% Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen. Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderstiftelsen Inköp som skett från andra företag inom koncernen Försäljning som skett till andra företag inom koncernen Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag Moderstiftelsen Resultat vid likvidation av dotterföretag Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Moderstiftelsen Tkr Erhållna utdelningar Ränteintäkter Resultat vid avyttringar Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Moderstiftelsen Tkr Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter

21 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Moderstiftelsen Tkr Räntekostnader till koncernföretag Övriga räntekostnader Not 8 Skatt på årets resultat Koncernen Moderstiftelsen Tkr Aktuell skatt Uppskjuten skatt Redovisat resultat före skatt Tillkommer: Schablonränta periodiseringsfond Korrigeringspost föregående år 7 - Övriga ej avdragsgilla kostnader Avgår: Ej skattepliktiga intäkter Beskattningsbar inkomst Not 9 Byggnader och mark Koncernen Moderstiftelsen Tkr Ingående anskaffningsvärden Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Årsredovisning 2012 1 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Redovisnings- och värderingsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. STOCKHOLMS SJUKHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 1 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Moderstiftelsen Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (tkr). Uppgifter inom parentes anger föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (tkr). Uppgifter inom parentes anger föregående år. Årsredovisning 2010 1 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Kassaflödesanalys 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys 15 Redovisnings- och värderingsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer