Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år."

Transkript

1 Årsredovisning

2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Moderstiftelsen Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Tilläggsupplysningar 17 Noter 19 Revisionsberättelse 27 Styrelse 30 Principaler 32 Medicinsk revision 33 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2

3 Årsredovisning för Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjukhem med organisationsnummer , lämnar årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013, stiftelsens 146:e verksamhetsår. Koncernstruktur Koncernen har under året bestått av moderstiftelsen Stockholms Sjukhem och det helägda dotterbolaget Brommageriatriken AB. Allmän information om verksamheten Stiftelsen Stockholms Sjukhem grundades år 1867 och äger och driver sjukhus och sjukhem. Stiftelsen bedriver vård och omsorg utan vinstutdelning. Verksamheten bedrivs till största delen under vårdavtal med landstinget och kommuner i Stockholms län. Gemensamt för stiftelsens samtliga verksamheter är utgångspunkten att se hela människan och att se det friska i varje individ. Stiftelsen vill ge dess patienter och boende möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. En vård och omsorg full av hopp, tillit, kontinuitet och självständighet. Mötet mellan människor är kärnan i stiftelsens verksamhet. Ett möte som präglas av omtanke, respekt och kunskap. Ändamål Stiftelsens ändamål anges i 1 i grundreglerna för Stiftelsen: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer, företrädesvis från huvudstaden, och endast då utrymmet medgiver, från andra orter. Sjukhemmet skall, för att motsvara sin bestämmelse, vara så ordnat, att det, såvitt ske kan, för de därstädes intagna ersätter saknaden av ett gott hem. Den omvårdnad, som skall besörjas av den egentliga fattigvården med dess försörjnings- och sjukvårdsanstalter, tillhör icke Sjukhemmets verksamhetsområde. Ändamålsuppfyllelse Stiftelsen erbjuder idag ett diffe ren - tierat utbud av kvalificerad sjukvård, avancerad hemsjukvård, primärvårdsrehab, husläkarmottagning med basal hemsjukvård, medicinsk fotsjukvård, vård- och omsorgsboende samt läkartjänster i särskilt boende. Inom stiftelsens kliniska profiler bedriver stiftelsen egen forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet. Stockholms stad med kranskommuner utgör det väsentliga upptagningsområdet. Stiftelsens huvudsakliga avtal är tecknade med Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Under året har avtal funnits även med andra vårdgivare såsom Karolinska Universitetssjukhuset. Stiftelsen avsätter årligen stora belopp till vårdverksamheten för att denna skall kunna erbjuda ett mervärde i form av en god fysisk vårdmiljö och säkerställa en hög kompetens för dess vårdtjänster. Ledning och verksamhet Ledning Principaler Stiftelsen högsta beslutande organ är principalsammanträdet (även kallat principalmötet). Principalerna är för närvarande 50. Inval av ny principal sker genom öppen omröstning, varvid det krävs kvalificerad majoritet. Principalmöten hålls två gånger per år, det ordinarie principal mötet i maj månad och det andra under hösten med syftet att på varierande tema ge principalerna insikt i den operativa verksamheten. Principalmötet i november 2013 uppmärksammade det nya uppdraget för geriatrisk vård fr.o.m. juni 2013 samt det nya uppdraget för primärvårdsrehab på Bromma. På principalmöte väljs styrelseledamöter för 3

4 PRINCIPALER STYRELSE Äldreomsorg Verksamheten omfattar vård- och omsorgsboende med inriktning neurologi, demens samt somatik. Avtalet innefattar kundval. Den som fått bistånd för vård- och omsorgsboende kan via kvalitetsinformation som finns dels på Stockholms stads webbplats, dels på Socialstyrelsens webbplats Äldreguiden, välja vårdgivare. I början av 2013 flyttade verksamheten in i det nya vård- och omsorgboendet. Den nya vårdbyggnaden omfattar 99 lägenheter, varav nio för yngre personer med demenssjukdom. SJUKHUS- DIREKTÖR CHEFLÄKARE STABER MAS Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska BROMMA- GERIATRIKEN PALLIATIV VÅRD REHABILITERING & PRIMÄRVÅRD ÄLDRE- OMSORG SERVICE & INKÖP FOUU en mandatperiod av högst fyra år. Rullande mandatperioder tillämpas i syfte att säkerställa kontinuiteten i styrelsearbetet. Styrelse Stiftelsens styrelse består för närvarande av tio ledamöter och två suppleanter. En ledamot och två suppleanter är utsedda av de fackliga organisationerna på motsvarande sätt som stadgas i lagen om styrelserepresentation för de privatan - stäl lda. Styrelsen utser inom sig, en kassa direktör med särskilt ansvar för kapitalförvaltningen, en fastighetsdirektör med särskilt ansvar för fastigheter, en revisionskommitté samt en läkarledamot med särskilt ansvar för sjukvården. Under 2013 höll styrelsen sju sammanträden. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för styrelsen samt fastställt placeringsreglemente och instruktioner för sjukhusdirektören, placeringskommittén, revisionskommittén och fastighetskommittén. Under året har ordinarie styrelseledamöter Ingalill Rahm Hallberg samt Maria Eriksdotter tillträtt samt ordinarie ledamöter Dagmar Fornander, Lars-Olof Wahlund samt Cecilia Engelbrektsson-Lundberg har avgått. Styrelsen utser Sjukhusdirektör som tillsvidareanställs med ansvar för stiftelsens löpande förvaltning. VERKSAMHET Brommageriatriken Brommageriatriken ansvarar för akutgeriatrisk vård, rehabilitering samt en minnesmottagning för dem som bor i Hässelby/Vällingby, Bromma, Spånga/Tensta och Kista/Rinkeby stadsdelar samt Ekerö kommun. Här vårdas patienter som behöver medicinsk behandling och rehabilitering efter remiss från husläkare eller akutsjukhus. Inom den geriatriska vården finns specialistkunskaper för vård av äldre patienter som har flera sjukdomar och funktionsnedsättningar. Brommageriatriken bedriver även verksamhet för primärvårdsrehabilitering. Palliativ vård Den palliativa vården består av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och specialiserad palliativ slutenvård. Här vårdas patienter med remiss från akutsjukhus. Vården bygger på den palliativa vårdens helhetssyn och tar hänsyn till såväl patientens som de närståendes behov. Från och med 15 januari 2013 gäller vårdval inom ASIH och specialiserad palliativ slutenvård i Stockholms län. Stockholms Sjukhem är en av de godkända vårdgivarna. Rehabilitering & Primärvård Rehabilitering & primärvård består av Rehabcentrum Kungsholmen, husläkarmottagning, medicinsk fotsjukvård och läkarinsatser i särskilt boende. Rehabcentrum Kungsholmen tar emot patienter som har vårdats på akutsjukhus och behöver rehabilitering. Inom rehabcentrum erbjuds även neurologisk rehabilitering enligt vårdval, träningscenter M.E.R.A. för vuxna med rörelsehinder och ett neuroteam för Kungsholmen-Norrmalm. 4

5 Service & Inköp I försörjningen av tjänster ingår bl.a. den interna servicen för förvaltning av vårdfastigheten, vaktmästeri och receptionstjänster. Intern service ansvarar även för inköp, miljöarbetet samt kostverksamheten inom stiftelsen.god mat är en viktig del av vården och omsorgen. Inom stiftelsen erbjuds måltider av högsta kvalitet från stiftelsens egna kök. FoUU FoUU-enheten har funnits i 17 år. Stiftelsen har donerat två professu rer till Karolinska Institutet, i ger ia trik och palliativ medicin, och innehavarna är idag verksamma vid FoUUenheten. Stiftelsen strävar efter att leda utvecklingen inom dess profilområden, långvarigt eller obotligt sjuka, och forskningsen hetens arbete är mycket viktigt för att nå stiftelsens mål. Till forskningsenheten är professorer, universitetslektorer, docenter samt andra disputerade forskare knutna. Utbildningsenheten bedriver utbildning för både studenter och stiftelsens egna medarbetare. Syftet med utbildningsenheten är att förmedla kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom stiftelsens olika vårdområden. Miljö Stiftelsen arbetar aktivt med ständiga förbättringar för en långsiktig hållbar miljö som främjar människors hälsa, samt med att begränsa miljöpåverkan från verksamheten. Stiftelsens miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Exempel på miljöarbete är att stiftelsen använder sig av grön el, bergvärme och miljöbilar, köket är Krav-certifierat på nivå 1 och matavfall går till biogas. Stiftelsens bassängverksamhet är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Bassängen används regelbundet i stiftelsens vårdverksamhet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I början av 2013 meddelade landstinget att stiftelsen vunnit upphandlingen avseende geriatrisk vård för Brommageriatriken. Det nya uppdraget startade 1 juni Vård- och omsorgsboendet har flyttat till nya lokaler i mars Den nya vårdbyggnaden omfattar 99 lägenheter, varav nio för yngre personer med demenssjukdom. Auktorisation för palliativ slutenvård samt avancerad sjukvård i hemmet startade den 15 januari Auktorisation innebär vårdval där patienterna själva kan välja vårdgivare. Stiftelsen har vunnit upphandlingen avseende icke sjukhusbunden rehabilitering inom vårdkedjan ryggmärgsskadade KS. I december 2012 fattade styrelsen beslut om att investera i en renovering av befintlig byggnad, detta i syfte att kunna erbjuda vård med ytterligare slutenvårdsplatser. Renoveringen påbörjades under 2013 och beräknas klar till hösten De planerade förändringarna under 2013 med utökad vårdverksamhet och nya vårdavtal med justerade ersättningsnivåer har inneburit tillfälliga ekonomiska satsningar vilket påverkat resultatet för stiftelsen och koncernen under Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) beslutade den 3 februari 2014 att uppdraget att bedriva intensivträning för vuxna personer med rörelsehinder går över till annan vårdgivare. Detta innebär att stiftelsen kommer att avveckla denna verksamhet från och med 1 juni En tillväxt inom palliativ vård planeras, både inom slutenvården och ASIH. Avtalen för profilerad och specialiserad rehabilitering går ut den 31 december Besked om eventuell upphandling av dessa väntas under våren Ytterligare 42 slutenvårdsplatser finns tillgängliga från och med hösten Förväntad framtida utveckling Inflyttningen i stiftelsens nya hus med 99 moderna lägenheter för vård- och omsorgsboende, som omfattar boendeplatser bl a för yngre med demenssjukdom, ger stiftelsen möjligheter att fortsätta bidraga till utvecklingen av god äldrevård i staden. Stiftelsen öppnar ytterligare fler slutenvårdsplatser under 2014, efter renovering av befintlig vårdfastighet. Det innebär att stiftelsen kan ta ett större ansvar för sjukvården i ett växande Stockholm. Stiftelsen engagerar sig i vårdens utveckling med hjälp av FoUUenhe ten som tar ansvar i olika forsknings- och kunskapscentra. Införandet av auktoriseringar och vårdval öppnar stora möjligheter för stiftelsen som vårdgivare att utveckla vården och erbjuda mer vård hos stiftelsen inom dess kompetensområden. 5

6 6

7 Resultat och ställning Femårsöversikt, koncernen Mkr Externa vårdintäkter Resultat, vårdverksamheten Resultat, fastighetsförvaltning Resultat, finansförvaltning Årets resultat Eget kapital Medelantal anställda Femårsöversikt, moderstiftelsen Mkr Externa vårdintäkter Resultat, vårdverksamheten Resultat, fastighetsförvaltning Resultat, finansförvaltning Årets resultat Eget kapital Medelantal anställda Värdepapper och kassa Enligt stiftelsens grundregler ska kapitaltillgångarna förvaltas genom placeringar huvudsakligen på lång sikt och med lämplig riskfördelning med syfte att trygga stiftelsens verksamhet. Styrelsen har fastställt ett placeringsreglemente med risklimiter och en instruktion för placeringskommittén. Kommittén ska inom ramen för detta reglemente lämna kassadirektören allmänna anvisningar om hur stiftelsens tillgångar ska placeras. I placeringskommittén ingår kassadirektören, vice kassadirektören, styrelsens ordförande samt sjukhusdirektören. Ordförande i placeringskommittén är kassadirektören. Placeringsreglementet anger vilka tillgångsslag och storleken på olika exponeringar som stiftelsens tillgångar får placeras i. Stiftelsen tar etik- och miljöhänsyn genom att placera i företag som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige undertecknat, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt. De internationella normer som finns är formulerade i FN:s konventioner och omfattas av såväl FN:s Global Compact som OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I bedömningen av företagen spelar FN en viktig roll. FN rapporterar vilka länder som bryter mot de internationella konventionerna, och namnger även företag. Tillgångarna är placerade i värdepapper.värdepappersportföljen består av aktier och både svenska och utländska aktie- och ränterelaterade värdepapper. I syfte att minska beroendet av aktiemarknaderna har en portfölj av hedgefonder byggts upp vilka har en låg korrelation till börsutvecklingen. Under året har aktier sålts för att undvika att tillåten aktieandel enligt placeringsreglementet överskrids. Delar av en räntefond har sålts för att finansiera nybyggnationen, som under år 2013 krävt betalningar om 214 mkr. Portföljens totala avkastning 2013 var 15,07% (12,02% år 2012). 7

8 Koncernens kapitaltillgångar är fördelade enligt följande Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört Mkr värde värde värde värde Likviditet Aktier Aktiefonder Hedgefonder Ränterelaterade instrument Total De fem största enskilda aktieinnehaven är Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört Mkr värde värde värde värde Bergvik Bergvik Atlas Copco Atlas Copco H&M H&M SCA SKF Skanska Assa Abloy Förslag till disposition beträffande moderstiftelsens vinst. Moderstiftelsens resultat, tkr, balanseras i ny räkning enligt följande: Tkr Allmänna fonden Värderegleringsfonden Särskilt förvaltade fonder Summa

9 Koncernens resultaträkning Tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

10 Koncernens balansräkning Tkr Not Tillgångar AnläggningstillgångAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar, särskild förvaltning Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 Koncernens balansräkning Tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder 20 Övriga skulder, särskild förvaltning Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Donationsprofessur i respektive geriatrik samt palliativ medicin vid Karolinska institutet till innehavarnas ålderspensionering. 11

12 Koncernens kassaflödesanalys Tkr Not Den löpande VERKSAMHETEN Rörelseresultat Avskrivningar och nedskrivningar Resultat vid försäljning av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten InvesteringSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FinansieringSVERKSAMHETEN Erhållen ränta Erhållen utdelning Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Moderstiftelsens resultaträkning Tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

14 Moderstiftelsens balansräkning Tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 12, Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar, särskild förvaltning Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Moderstiftelsens balansräkning Tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder 20 Övriga skulder, särskild förvaltning Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Donationsprofessur i respektive geriatrik samt palliativ medicin vid Karolinska institutet till innehavarnas ålderspensionering. 15

16 Moderstiftelsens kassaflödesanalys Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Resultat vid försäljning av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 96 - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållen ränta Erhållen utdelning Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Klassificering Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen. Vissa omklassificeringar har skett. Främst avseende särskild löneskatt som tidigare till viss del redovisats som upplupen kostnad. Nu redovisas särskild löneskatt på pensionsförsäkringar i sin helhet i posten aktuella skattefordringar/skulder. Jämförelseårets siffror har justerats på motsvarande sätt. I kassaflödesanalysen avser be - talda skatter endast bolagets inkomstskatt. Särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas där som en del av kortfristiga skulder. Koncernredovisning Omfattning Koncernredovisningen omfattar moderstiftelsen och dotterföretag i vilka moderstiftelsen direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50% av rösterna. Redovisningsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderstiftelsens egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. Intäktsredovisning Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Byggnad som utgör materiell anläggningstillgång har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnad hus år Byggnadsinventarier år Markanläggning 30 år Inventarier 3 5 år Värdepapper Långfristiga värdepappersinnehav, innefattande såväl aktier som ränteoch aktierelaterade instrument upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde för innehavet i sin helhet (portföljvärdering). Anskaffningsvärde för realränteobligationer utgörs av ursprungligt anskaffningsvärde med tillägg för upplupen ränta och inflationskompensation. Marknadsvärde för värdepapper i utländsk valuta framräknas på basis av valutakursen på bokslutsdagen. Eget kapital Det egna kapitalet i Stiftelsen Stockholms Sjukhem består av föjande fonder: Allmänna fonden Värderegleringsfonden Särskilt förvaltade Hovjuvelerare K. Anderssons fond samt Ragnar och Carin Buscks fond. Allt eget kapital är att betrakta som fritt eget kapital Disposition av resultatet Allmänna fonden; till allmänna fonden avsätts eller tas i anspråk totala resultatet exklusive beslutad avsättning till de särskilt förvaltade fonderna samt till värderegleringsfonden. Värderegleringsfonden; till värderegleringsfonden avsätts eller tas i anspråk realisationsresultatet från värdepapper. Särskilt förvaltade; de särskilt förvaltade fonderna tilldelas sin faktiska årliga avkastning från egna värdepappersdepåer, detta omföres sedan till allmänna fonden för att bestrida kostnaderna i vårdverksamheten. För att på sikt tömma fonden skall årligen 20 % av årets ingående balans bestrida kostnaderna för vårdverksamheten, dvs omföras till allmänna fonden. 17

18 Fordringar, skulder och avsättningar Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges. Skatter inklusive uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. 18

19 Noter Not 1 Arvode till revisorer Koncernen Moderstiftelsen Tkr PwC Revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Not 2 Anställda och personalkostnader Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män Medelantalet anställda Moderstiftelsen % % Dotterföretag % % Totalt koncernen % % Löner och andra ersättningar Koncernen Moderstiftelsen Tkr Styrelse Sjukhusdirektör Sthlms Sjukhem Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för sjukhusdirektör Pensionskostnader övriga anställda Övriga sociala kostnader Pensionsförpliktelser Styrelse och Sjukhusdirektör Avgångsvederlag Avgångsvederlag för sjukhusdirektör. Vid uppsägning från stiftelsens sida utbetalas 18 månadslöner. 19

20 Koncernen Moderstiftelsen Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 30% 20% 30% 27% Andel män i styrelsen 70% 80% 70% 73% Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 45% 45% 45% 45% Andel män bland övriga ledande befattningshavare 55% 55% 55% 55% Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen. Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderstiftelsen Inköp som skett från andra företag inom koncernen Försäljning som skett till andra företag inom koncernen Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag Moderstiftelsen Resultat vid likvidation av dotterföretag Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Moderstiftelsen Tkr Erhållna utdelningar Ränteintäkter Resultat vid avyttringar Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Moderstiftelsen Tkr Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter

21 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Moderstiftelsen Tkr Räntekostnader till koncernföretag Övriga räntekostnader Not 8 Skatt på årets resultat Koncernen Moderstiftelsen Tkr Aktuell skatt Uppskjuten skatt Redovisat resultat före skatt Tillkommer: Schablonränta periodiseringsfond Korrigeringspost föregående år 7 - Övriga ej avdragsgilla kostnader Avgår: Ej skattepliktiga intäkter Beskattningsbar inkomst Not 9 Byggnader och mark Koncernen Moderstiftelsen Tkr Ingående anskaffningsvärden Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING innehåll VD HAR ORDET 4 ESS ett världsledande forskningscenter 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 8 Information om risker och osäkerhetsfaktorer 11 Miljöinformation

Läs mer

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRSREDOVISNING 213 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 3 Revisionsberättelse 31

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Söderenergi AB org. nr 556400-3175 avger härmed Årsredovisning för räkenskapsåret -01-01 -12-31 Alla beloppen redovisas,

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer