ÅRSREDOVISNING för. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013-01-01--2013-12-31 för. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar 10 Noter 11 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1 (16)

2 ÅRSREDOVISNING FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN I STOR- STOCKHOLM AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning AISAB utför enligt avtal ambulanssjukvårdstjänster åt Stockholms läns landsting (SLL). År 2013 var AISABs tjugonde verksamhetsår och det andra året i bolagets femte avtalsperiod. Bolaget finns lokaliserat på sju olika ambulansstationer i länet, främst de centrala och västra delarna. Under året har tilläggsavtal slutits med HSN om en ambulansenhet från april och två enheter från november månad. AISAB har under 2013 utfört ambulansuppdrag. Vid årets slut omfattar avtalet driften av 27 akutambulanser, inkl en intensivvårdsambulans och en utomlänsambulans. AISAB utför enligt särskilt avtal transport av avlidna. Verksamhetsvolymen som utfördes under året var uppdrag. Driften omfattar en dygnsbil och en dagbil. Avtalet har samma löptid som ambulansavtalet. Ägarförhållanden AISAB ägs till 100 % av Landstingshuset i Stockholm AB, org.nr med säte i Stockholm som i sin tur ägs till 100 % av Stockholms läns landsting, Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut År 2013 är det andra året i avtalsperioden och året har i hög grad präglats av fortsatt uppgradering av organisation, fordon och material för att klara den ökade volymen uppdrag och högre graden av beredskap. Verksamheten har under året utökats med ytterligare tre nya ambulansenheter. Under året har 60 nya medarbetare rekryterats och 34 medarbetare har slutat. Sent under hösten kunde leveransen av en ny intensivvårdsambulans godkännas efter ett långdraget förfarande med typbesiktning av fordonet som är unikt i sitt slag. Fordonet kommer att tas i drift under våren Den årliga investeringsvolymen ambulansfordon planeras till 6 fordon. Under året har AISAB köpt in ytterligare två fordon till reducerat pris för att klara beslutade utökningar. Därutöver har fordonet som används som utomlänsambulans ersatts. De två fordon som används för transport av avlidna utrangerades och ersattes under året. Den årliga revisionen av kvalitets-, arbetsmiljö- och miljösystemen har genomförts. År 2013 har patientstyrning till närakuter införts. Stockholms läns landsting har slutit avtal med SOS Alarm och dirigerings- och prioriteringstjänsten för ambulanssjukvården. Tidigare beslut om tilldelning till Medhelp överklagades till förvaltningsrätten som biföll SOS Alarms överprövning. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2 (16)

3 Omsättning, resultat och ställning Intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Avkastning på totalt kapital -0,1 % 2,1 % 3,3 % 3,6 % 2,6 % Antal årsarbetare AISAB:s resultat efter finansnetto är -188 tkr. Resultatet innehåller jämförelsestörande poster om tkr. Den största posten består av en beräknad återbetalning av AGS-premier från FORA för åren 2005 och 2006, motsvarande ett belopp om tkr. Den andra posten utgörs av förändrade ränteantaganden i pensionsskulden, vilket har påverkat pensionsavsättningen med ett belopp om 727 tkr samt löneskatt om 176. Effekten av det förändrade ränteantagandet ligger bokad som en minskad finansiell kostnad varför de finansiella kostnaderna för året är positiva. Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till -188 tkr. Av bolagets totala kostnader tkr utgör personalkostnader tkr (76 %). AISABs soliditet är 23 % år En justering av avtalsersättning till 2013 års prisnivå har skett med 2,8 % från maj månad. Produktion Antalet utförda uppdrag i ambulansverksamheten var under året (74 119), vilket är (8 059) fler än föregående år. Uppdragen inom transport av avlidna var (3 776), en skillnad med -11 (+380) uppdrag jämfört med föregående år. Kvalitetsarbete AISAB har ett systematiskt kvalitetsarbete genom avtalsuppföljning och utvecklingsavtal med beställaren samt interna kvalitetssystem. Tillgänglighet och bemötande är prioriterade områden för kvalitet. Tillgängligheten under 2013 uppgick till 99,8 %, vilket överstiger den avtalsenliga tillgängligheten 99,7 %. Klagomål avseende bemötande uppgick till sju år 2013, vilket är en ökning med ett klagomål jämfört med Arbetet fortsätter för att utveckla rutiner och analys vid hanteringen av avvikelser i syfte att förbättra erfarenhetsutbytet i verksamheten. Vidare pågår arbetet med att förbättra uppföljningen av verksamhetens mål vad gäller tillgänglighet och startintervall. AISAB arbetar med integrerat ledningssystem och verksamheten certifierades 2008 enligt ISO Detta gäller även arbetsmiljödelen enligt AFS Miljöledningssystemet är sedan tidigare certifierat och en periodisk revision genomfördes under året. 1 Begreppet årsarbetare definieras som summan av samtliga anställdas sysselsättningsgrad och inkluderar även anställda som är tjänstlediga och föräldralediga. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 3 (16)

4 Investeringar Under året har nio nya ambulansfordon köpts in. Enligt investeringsplanerna ska sex ambulansfordon anskaffas årligen. Utökningen med tre enheter 2013 föranledde ett ökat behov och två ytterligare fordon köptes in till reducerat pris under hösten. Utomlänsambulansfordonet var hårt slitet och ersattes också under hösten. Den nya intensivvårdsambulansen levererades också under hösten. Leveransen var försenad bl a på grund av ett utdraget förfarande för typbesiktningen av det unika fordonet. Fordonet tas i drift våren För transport av avlidna har AISAB två fordon som ersatts under hösten. Sammanlagt har således tolv fordon köpts in under året. Personal AISAB har i medeltal haft 254 (239) medarbetare. Antalet har ökat jämfört med föregående år till följd av idrifttagandet av tre nya ambulansenheter. En ny årlig medarbetarundersökning har genomförts under hösten. Den nya medarbetarundersökningen fick ett något bättre resultat än 2012 men svarsfrekvensen var lägre. Miljö Bolagets ledningssystem är miljöcertifierat enligt ISO En periodisk certifiering gjordes under sommaren Det viktigaste miljömålet i verksamheten är att öka andelen förnyelsebart drivmedel till fordonen. År 2013 uppnådde AISAB 35 % genom en ökad andel gasdrivna fordon och övergång till Evolution Diesel, vilket överskred målet på 30 %. Framtida utveckling Antalet uppdrag har fortsatt att öka, vilket är en anledning till utökningarna i det nya avtalet. Ökningstakten är dock lägre än Befolkningen i länet ökar kraftigt. Samtidigt ökar tidåtgången för varje uppdrag av olika skäl. I framtiden kommer planerade omstruktureringar att öka kraven på ambulansverksamheten ytterligare i och med att Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna tas i drift. Ambulansverksamhetens roll kommer att förändras med den ökande specialiseringen inom vården. AISAB arbetar på olika sätt med att anpassa kompetens, organisation, utrustning och arbetssätt till nya krav. AISAB har under 2013 infört Akademiska ambulans, en organisation med syftet att främja samverkan mellan lärosäten, ambulanssjukvården och forskning för att stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling. Det nya ambulansavtalet innebär tydligare mål och krav från beställaren. Arbetet med att utveckla uppföljning och analys har fått en ökad tyngd och resurser har tillsatts inom huvudkontoret under hösten för att förbättra statistik- och kvalitetsarbetet. Utveckling och samordning av ISO-systemen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö fortsätter. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4 (16)

5 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande balanserade medel (kronor): Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överföres STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 5 (16)

6 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter 12 Intäkter ambulanssjukvård och transport av avlidna Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader 12 Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, 13, 14, Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster 4 Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat före bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Årets resultat STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 6 (16)

7 Balansräkning per den 31 december Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och teknisk utrustning Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos SLL-enheter Övriga fordringar 0 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernkonto hos SLL Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 7 (16)

8 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till SLL-enheter Summa långfristiga skulder Avsättningar Avsättningar för pensioner Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till SLL-enheter Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda säkerheter Inga Inga STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 8 (16)

9 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Not Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Bokfört värde utrangerade anläggningstillgångar Förändring av avsättningar för pensioner Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel) Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lånefinansiering Förändring av långfristig upplåning Aktieägarfinansiering Utbetalt koncernbidrag Aktieägartillskott Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Summa disponibla likvida medel STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 9 (16)

10 Redovisnings- och värderingsprinciper De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från 2012 har redovisningsprincipen för koncernbidrag ändrats. Koncernbidrag redovisas fortsättningsvis över resultaträkningen. Tidigare redovisades de direkt över balansräkningen. Rörelseintäkter I posten Intäkter ambulanssjukvård och transport av avlidna ingår intäkter för sålda primärtjänster dvs ambulanssjukvård och transport av avlidna. Övriga intäkter redovisas som Övriga rörelseintäkter. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Inventarier och teknisk utrustning skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Ombyggnation hyrda lokaler Inventarier Datorer Fordon Medicinteknisk utrustning Utrustning ambulans Kommunikationsutrustning 10 år 5-10 år 3 år 5 år 5 år 5 år 3-5 år SLL-enheter Med SLL-enheter avses samtliga helägda aktiebolag och förvaltningar inom SLL. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Nyckeltalsdefinitioner Avkastning på totalt kapital beräknas som resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 10 (16)

11 NOTER Not 1 Övriga intäkter Försäkringsersättningar Såld utbildning Premieåterbetalning från AFA Övriga intäkter Summa Not 2 Ersättning till revisorerna Revision: Lekmannarevision Ernst & Young Revisionsuppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner Lagstadgad arb.giv.avg Pensioner/amf Övr pers.kostn SUMMA STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 11 (16)

12 Varav ersättning till styrelse, VD och tidigare VD Löner Lagstadgad arb.giv.avg Pensioner/amf SUMMA Bolagets totala personalkostnader uppgår till tkr ( tkr). Minskning av pensionsskulden till följd av höjning av diskonteringsräntan, 727 tkr, redovisas som finansiell minskad kostnad. Den minskade kostnaden ingår dock i pensionskostnaden för VD och tidigare VD. Övriga personalkostnader omfattar bland annat måltidsersättning, reseersättning, traktamenten, utbildning, arbetskläder, företagshälsovård, friskvård och personalrepresentation. Av bolagets löner och andra ersättningar inkl sociala avgifter avser tkr (2 596 tkr) gruppen styrelse och VD. Bolaget har rätt att säga upp VD med omedelbar verkan. Lön skall i sådant fall utgå till VD under 24 månader dock längst till pensionsåldern uppnåtts. Samordning sker med angiven uppsägningslön om högst 24 månader vid annan anställning inom SLL. Är grunden för uppsägning det förhållandet att VD grovt åsidosatt sina åligganden mot bolaget, äger VD inte rätt till ovan nämnda ersättning. Not 4 Ränteintäkter/räntekostnader Ränteintäkt koncernkonto Räntekostnad lån SLL -5 0 Effekt av sänkning av diskonteringsräntan för pensioner Räntekostnad pensionsskuld Övriga räntekostnader Räntenetto Not 5 Resultat Från år 2012 redovisas lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Tidigare redovisades posten direkt över balansräkningen. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 12 (16)

13 Not 6 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och teknisk utrustning Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Av planenligt restvärde avser tkr ( tkr) fordon. Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 Förutbetalda hyror Upplupen premieåterbetalning från AFA Övriga förutbetalda kostnader Summa Not 8 Kassa och bank Bankkontot är en del av ett koncernvalutakonto. Huvudkontot innehas av SLL. Not 9 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reserv -fond Fritt eget kapital Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång ( st aktier) Årets resultat Belopp vid årets utgång Villkorade aktieägartillskott STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 13 (16)

14 Not 10 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar tryggade genom kommunal borgen Summa förpliktelser Varav styrelseledamöter, VD och tidigare VD Avsättningar Summa förpliktelser Av bolagets pensionsskuld avser tkr (1 524 tkr) bolagets VD och tkr (2 224 tkr) bolagets tidigare VD som gick i pension i maj I bolaget har avsättningar för pensioner (och liknande avsättningar) redovisats enligt gällande praxis och redovisningssed utifrån Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter. För år 2013 gäller den diskonteringsränta som fastställts av Finansinspektionen, 2,6% (2,2%). Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala kostnader enligt avtal Upplupen lönekostnad Semesterlöne- och kompskuld inkl arbetsgivaravgift Upplupen arbetsgivaravgift Övriga förskottsbetalda intäkter och upplupna kostnader Summa Not 12 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning som avser andra förvaltningar och bolag inom SLL koncernen. Inköp 4 % 2 % Försäljning 98 % 99 % Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 14 (16)

15 Not 13 Medelantal anställda Medelantal anställda Varav män Medelantal anställda Varav män Summa % % Medelantal anställda: Totalt betalda närvarotimmar/normal årsarbetstid Not 14 Fördelning mellan män och kvinnor i ledningsfunktioner Antal Varav män Antal Varav män Styrelsen 5 20 % 5 40 % Verkställande Direktör % % Ledningsgrupp 8 63 % 8 63 % Not 15 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,21 % 5,68 % - långtidsfrånvaro 52,15 % 50,80 % - sjukfrånvaro män 4,72 % 4,58 % - sjukfrånvaro kvinnor 6,04 % 7,64 % - anställda - 29 år 3,68 % 3,35 % - anställda år 4,53 % 5,89 % - anställda 50 år - 7,89 % 5,57 % STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 15 (16)

16 Stockholm Agneta Edberg Ordförande Annelie Hedman Ledamot Rolf Karlsten Ledamot Kristina Wallentin Ledamot Sara Karlin Ledamot Tomas Buxbaum Arbetstagarrepresentant Åke Östman Verkställande direktör Jens Eriksen Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har avgivits Ernst & Young AB Mikael Sjölander Auktoriserad revisor Lekmannarevisorernas granskningsrapport är avgiven den STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 16 (16)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr. 556437-1424 VÄSENTLIGA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer