Skriftlig redovisning Hampus Holmer,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriftlig redovisning Hampus Holmer, hampus.holmer.220@student.lu.se"

Transkript

1 Skriftlig redovisning Hampus Holmer, Internationell Medicinsk Erfarenhet, VT15 Utrikesdepartementet, Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete Stockholm, Sverige

2 Under vårterminen 2015 genomförde jag en termins praktik vid Utrikesdepartementet (UD) i Stockholm. Jag arbetade tillsammans med fem andra praktikanter på enheten för multilateralt utvecklingssamarbete (MU), och var, så vitt jag vet, den förste läkarstudenten som praktiserat på UD. I detta dokument finner du en introduktion till Utrikesdepartementet och Sveriges övergripande roll i global hälsa, följt av en mer ingående beskrivning och reflektioner kring min praktik. Utrikesdepartementet Utrikesdepartementet är ett av elva departement inom Regeringskansliet, som sammanlagt har ca 4600 anställda. 1 UD har ca 750 anställda i Stockholm 2, och ett 50- tal praktikanter varje termin. Förutom Stockholmskontoret finns ett hundratal utlandsmyndigheter (ambassader, representationer, delegationer och konsulat) med sammanlagt 500 utsända och ca 1300 lokalt anställda. Även utlandsmyndigheterna har praktikanter. UD:s kärnverksamhet rör svensk utrikespolitik, inklusive internationell handels-, säkerhets- och utvecklingspolitik (även kallat biståndspolitik). Även andra departement och myndigheter arbetar med internationella frågor. Exempelvis har Socialdepartementets internationella enhet huvudansvar för Sveriges kontakter med WHO. På UD råder en utpräglat hierarkisk struktur, på gott och ont. Detta innebär inte nödvändigtvis att det råder översittarfasoner eller hierarki i en negativ mening, utan betyder huvudsakligen att varje medarbetare har en chef som i sin tur har en chef hela vägen upp till ministern. Detta tjänar till att filtrera vilken information och vilka beslut som måste föras högre upp i organisationen och vilket ansvar som vilar på enskilda medarbetare. De högsta tjänstemännen på departementet är utrikesministerns kabinettssekreterare Annika Söder och biståndsministerns statssekreterare Ulrika Modéer. Ministrarna och deras kansli kallas för Ministerkansliet. Där sitter även politiskt sakkunniga och samordnare. Under ministerkansliet finns geografiska enheter som ansvarar för specifika regioner och länder, funktionella enheter som ansvarar för politikområden, som till exempel det multilaterala utvecklingssamarbetet, samt en rad övriga enheter som sysslar med allt ifrån departementets ekonomi och personal till säkerhet och juridik. 1 regering/ 2 regering/utrikesdepartementet/utrikesdepartementets- organisation/ 1

3 Svenskt bistånd Totalt uppgår Sveriges biståndsbudget, inklusive omkostnader för mottagande av asylsökande, till ca en procent av Sveriges Bruttonationalinkomst (BNI), eller 40 miljarder kronor. Det innebär att Sverige är ett av de länder i världen som ger absolut mest bistånd i förhållande till vår storlek. Utrikesdepartemenets enhet för multilateralt utvecklingssamarbete hanterar den del av Sveriges bistånd som går till internationella, s.k. multilaterala organisationer från FN- organen till Utvecklingsbankerna (Världsbanken m.fl.). Resten av Sveriges bistånd hanteras av styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och går direkt till samarbetsländer (bilateralt stöd) eller kanaliseras via internationella organisationer (multi- bi- stöd). Biståndsministern är den minister som ansvarar för Sveriges biståndspolitik, både genom UD och Sida. Sedan oktober 2014 heter Sveriges biståndsminister Isabella Lövin, och tillhör miljöpartiet. Hon styr biståndet från sitt kontor på Utrikesdepartementet, som hon delar med den socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström, som i sin tur är chef för hela departementet. Utvecklingspolitiken styrs dels genom långsiktiga strategier för specifika länder, som Afghanistan eller Bangladesh, regioner och politikområden och dels genom löpande ställningstaganden som görs på olika nivåer i organisationen. Riksdagens ledamöter följer och försöker påverka ministerns arbete enskilt och genom bl.a. Utrikesutskottet. Biståndet inom hälsosektorn UD står för ca 60 % av biståndet inom hälsosektorn, och står för s.k. kärnstöd, d.v.s. bidrag som går direkt in i mottagarorganisationens budget utan specifika krav på vad pengarna skall användas till. Denna typ av stöd anses som allra bäst, eftersom det ger organisationen maximal rörelsefrihet att satsa pengar där de behövs mest. Exempelvis anses WHO:s otillräckliga svar på ebolautbrottet vara en direkt konsekvens av att dess budget till % består av öronmärkt stöd som är låst till specifika aktiviteter. Med en större andel kärnstöd hade WHO haft en bättre chans att skapa och finansiera en adekvat organisation. Utmaningen med kärnstöd är dock att sådant stöd är mindre tydligt länder som ger ett mindre, riktat stöd får ofta mycket större uppmärksamhet än länder som Sverige som ger miljardbelopp varje år direkt till organisationer. Det är också en utmaning att följa upp budgetar och resultat för enorma belopp, både för organisationerna själva och för UD:s handläggare. Våra mottagare av kärnstöd är Globala Fonden, UNFPA, Gavi, Världsbanken, Unicef, UNAIDS, Europeiska Kommissionen och WHO (som får medlemsavgift genom Socialdepartementet och direkt stöd från både UD och Sida). 2

4 Sida har hand om övriga 40 % av biståndet inom hälsosektorn, som går till en rad länder, inklusive Bangladesh, DR Kongo, Somalia, Zambia och Uganda, men även genom regionala och globala kanaler. Generellt är sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), inklusive hiv och aids, samt mödra- och barnhälsa (millenniemål 4 och 5) i fokus för hälsostödet både genom UD och Sida. I samband med att man under 2015 fattar nya mål för den globala utvecklingsagendan, som skall ersätta millenniemålen, kommer Sveriges biståndspolitiska plattform Plattform för Global Utveckling, PGU också uppdateras. Möjligen kommer fokus att skifta än mer mot hälsosystem och mer horisontella system som kan stödja bredare insatser än enbart vertikala program inriktade på enskilda sjukdomar något som efterfrågas inte minst i kölvattnet till ebolautbrottet där det bland annat anses att bättre sjukvårdssystem hade kunnat stävja utbrottet i sin linda, som i exempelvis Uganda 2012 (då jag händelsevis var där genom Medicinska Fakultetens sommarforskarskola). Sverige och Global Hälsa Sverige arbetar med global hälsa på många olika sätt. På biståndssidan är det Sida och UD som huvudsakligen sköter arbetet med att fördela och följa upp de sammanlagt ca fyra miljarder som betalas ut som bistånd inom hälsosektorn varje år. Utöver utvecklingspolitiken som förvisso ökat i anseende på senare tid och numera av många anses vara ett kärnområde för hela utrikespolitiken, från att tidigare ansetts som mer flummigt driver Sverige internationella hälsofrågor genom Socialdepartementet som bland annat ansvarar för Sveriges arbete i WHO. Där har vi inte minst varit drivande för en nyligen antagen resolution och ännu mer nylige antagen global handlingsplan inom antibiotikaresistens. Dessutom har Sverige just fått en plats som ledamot i WHO:s exekutiva styrelse (Executive Board), som förbereder den årliga Världshälsoförsamlingen samt bistår organisationens sekretariat i dess löpande arbete. I Executive Board representeras Sverige av Socialstyrelsens Generaldirektör, som fram till i oktober är onkologen Lars- Erik Holm. Även Folkhälsomyndigheten, som bildades 1 januari 2014 efter sammanslagning av Statens Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet, arbetar internationellt med hälsofrågor av mer teknisk natur. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap började i och med ebolautbrottet att sända medicinsk personal, utöver experter inom områden som logistik och kommunikation. Akademiskt arbetar ett flertal svenska universitet och forskargrupper med forskning och utbildning inom global hälsa, delvis finansierat genom Vetenskapsrådets särskilda utlysning för utvecklingsforskning. Röda korset och Läkare Utan Gränser skickar fältpersonal, och andra civilsamhällesorganisationer som t.ex. RFSU bedriver påverkansarbete kring hälsofrågor. Inalles har jag identifierat över 100 olika aktörer 3

5 som verkar direkt eller indirekt inom global hälsa bara i Sverige. Samtidigt är begreppet global hälsa fortfarande löst definierat, och spänner på gott och ont från tropikmedicin till toppmodern specialistvård. 4

6 Att praktisera på UD Jag praktiserade på UD inom ramen för breddnings- och fördjupningskursen Internationell Medicinsk Erfarenhet på läkarprogrammets termin 11. UD kräver nämligen att alla praktikanter är inskrivna på universitet under praktikperioden av försäkringsskäl. Detta innebar också att jag kunde finansiera min obetalda praktikperiod genom CSN. Andra praktikanter på UD var huvudsakligen studenter inom juridik, statsvetenskap eller nationalekonomi, vilket ledde till väldigt intressanta diskussioner och ögonöppnande möten. Varje praktikant på UD har en handledare som fördelar arbetsuppgifter och ger stöd. Min handledare, departementssekreteraren och ämnesrådet Pia Engstrand, utlånad från Sida under en treårsperiod, arbetar inom UD- MU:s FN- grupp. Mitt dagliga arbete har gått ut på att bistå handledaren med hennes arbetsuppgifter som omfattar Sveriges relationer och omfattande finansiella bidrag till den globala finansieringsmekanismen Globala Fonden mot hiv och aids, malaria och tuberkulos samt FN:s hiv- och aidsprogram UNAIDS. Dessutom ingår Pia tillsammans med handläggare för Globala vaccinalliansen Gavi, Unicef, WHO och UNFPA i det s.k. hälsoklustret, med ansvar för bredare hälsofrågor. I klustret ingick även Sveriges dåvarande ambassadör för Global Hälsa, läkaren Anders Nordström, som dock hastigt lämnade departementet under terminen för att bli chef för WHOs landkontor i Sierra Leone. Som praktikant tilldelades jag uppgifter från handledaren, men även direkt från gruppchefen, enhetschefen, hälsoambassadören och andra kollegor som tyckte sig ha lämpliga arbetsuppgifter. Jag har under terminen tillsammans med kollegor producerat otaliga sidor text i form av rapporter exempelvis en omfattande rapport om Sveriges insatser mot ebola i Västafrika, och en annan rapport om Sveriges samlade bistånd på hälsoområdet år 2014 bakgrundsmaterial till diverse möten och förhandlingar samt talepunkter inom hälsofrågor till ministrar och ambassadörer. Jag har hjälpt till att arrangera ett antal möten och seminarier för UD, varit med och tagit emot internationella gäster, såsom FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Ebola, Dr. David Nabarro, och deltagit i återkommande sammanträden med andra departement och myndigheter. Västafrika i april En av de mest spännande upplevelserna under våren var när jag fick möjlighet att följa med Anders Nordström till Västafrika för att skriva en FN- rapport om ebolaresponsen. Anders, som förutom ambassadör för global hälsa också var sekonderad (utlånad) genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) till David Nabarros kontor i New York, lyckades med konststycket att få mig anställd av MSB under en veckas tid, för att de skulle kunna stå för försäkring och resekostnader, mot 5

7 att jag tog ledigt från praktiken vid UD den veckan. Tillsammans med norrmannen och läkaren Trygve Ottersen, som också arbetade för David Nabarros kontor på FN i New York, och Jo Nickolls, nyligen anställd hos David, men rutinerad i FN- systemet, genomförde vi under en intensiv vecka i slutet av april ett trettiotal intervjuer med nyckelpersoner för ebolaarbetet i Sierra Leone, Guinea och Liberia, för att kunna beskriva deras syn på händelseförloppet från början av 2014 fram till nutid. Vi flög till Freetown, Sierra Leones huvudstad, som jag besökt förut i samband med en konferens i juni Då hade enstaka fall av blödarfebern ebola rapporterats nära gränsen till Guinea, där utbrottet började i december När vi kom till Freetown i april 2015 hade landet gått igenom en skärseld av utbredd smittspridning, vilket lämnat spår. En del gick att se från vår stora FN- jeep tunnor med klorvatten för handtvättning utanför varje byggnad, stora plakat med budskap om faran med ebola och hur man skyddar sig medan andra, djupa spår i ekonomin och det redan tidigare svaga sjukvårdssystemet, var och är tydligare smärtsamt tydliga för landets egen befolkning. Kontrasten mellan lyxhotellet Radisson där vi och de flesta internationella hjälparbetare bodde, och där amerikanska CDC hade satt upp sitt lokala kontor, och de behandlingscentra där patienter fortfarande hjälplöst dog varje dag var skrämmande. Samtidigt fanns en rädsla som vi försökte rationalisera bort, att någon rest av viruset tagit sig in på hotellet där vi bodde, i bilen vi åkte med eller till kontoret där vi träffade ledande personer för intervjuer. Varje känsla av feber eller illamående var en källa till oro även om vi visste att detta är vanliga symptom för den som just flugit i 20 timmar och sedan i gryningen tagit sig med båt från flygplatsen till Freetown där luftfuktigheten närmar sig 100 % och temperaturen 35 C. Vi arbetade hårt under veckan och hade många mycket intressanta möten med representanter från de många grupper som arbetade i området från FN:s koordinationsorgan UNMEER som satts upp specifikt för att koordinera ebolaresponsen, och som kritiserats för att den kanske inte riktigt behövdes (det är alltid lätt att vara efterklok) till specifika organ som WHO och Unicef, till CDC, USA:s och Frankrikes ambassad och Röda Korset. Från Freetown flög vi med FN- flyg, som tillhandahålls av World Food Programme, till Conakry, Guinea, och sedan vidare till Monrovia i Liberia i slutet av veckan. Liberia hade lyckats bäst med att stävja utbrottet landet var helt ebolafritt när vi anlände, men fick ytterligare ett sista fall under tiden vi var där. Framgången kan kanske delvis tillskrivas USA:s kraftfulla militära och civila agerande (de tre länderna hade i princip var sitt västland som huvudsponsor USA i Liberia, Frankrike i Guinea och Storbritannien i Sierra Leone), men huvudsakligen berodde framgången på att befolkningen förstod vikten av att följa riktlinjer om 6

8 handhygien och försiktighet med kroppskontakt, särskilt med döda. I alla tre länderna är beröring en viktig del av begravningsriten, den avlidne skall tvättas noggrant för att dennes själ skall kunna få ro. Tyvärr var detta också ett utmärkt sätt att sprida ett virus som smittar genom kroppsvätskor som svett, avföring och blod. Att Liberia såg en särskilt kraftig smittspridning med många döda på gator och offentliga platser anses ha bidragit starkt till att befolkningen gick med på att samarbeta för att begränsa smittan, i ett läge där de andra länderna fortfarande kämpade med ryktesspridning och förnekelse av att ebola över huvud taget fanns. Internationella organisationer och regeringar kom in kraftfullt (Sverige skickade nära 200 personer och satsade över en halv miljard kronor), men relativt sent i utbrottets förlopp. Det är därför viktigt att inte glömma lokalbefolkningens helt avgörande roll, och tro att det enbart var utländska hjälparbetare som räddade situationen. Inom bl.a. FN- organen och Läkare Utan Gränser var dessutom % av de anställda som arbetade mot ebola lokalt anställd personal. Av utländska hjälparbetare var en majoritet icke- medicinsk personal med expertis inom logistik, ledarskap och dylikt. I Liberia fick vi också möjlighet att besöka West Point, Monrovias fattigaste slumområde. West Point stängdes ner under en period, och befolkningen besköts av militär under demonstrationer mot att man förlagt ett stort behandlingscentrum i stadsdelen. När vi kom dit, eskorterade av amerikansk militär, som för övrigt är förvånansvärt populära i Liberia, betydligt mer populära än den liberianska armen, fick vi bevittna en del av återuppbyggnaden av det behandlingscentrum som gav upphov till tidigare månaders blodiga konflikt. Centrat var innan ebolautbrottet en skola för slummens barn, av inte minst symbolisk betydelse för dess invånare. Återuppbyggnaden av skolan, från sanering till murning och målning, en viktig samlingspunkt där alla som kunde bidrog gratis med tid och arbetskraft. En månad efter att vi återvänt från Västafrika fick vi ett glädjande besked skolan, som hade varit i undermåligt skick och delvis saknat tak, var nu återställd, på samma dag som Liberia deklarerades ebolafritt för andra gången. Om man ändå fått vara med om firandet i West Point den kvällen! 7

9 Reflektioner Jag värderar min erfarenhet av praktik på UD väldigt högt av flera skäl. Först och främst har jag funnit vänner för livet i både praktikantkollegor och medarbetare på UD. Erfarenheterna, kontaktnätet och meriten att ha arbetat med global hälsa på UD kommer att komma väl till pass inför framtida internationellt arbete. Jag har försökt samla på mig en bredd av erfarenheter, genom en Sida- finansierad praktikplats på WHO respektive forskningsvistelse i Rwanda 2014, forskning inom global hälsa med bas i Boston, USA, , utbyte genom läkarprogrammet till Tyskland 2014 och nu praktik på UD. Alla dessa erfarenheter har varit möjliga genom att jag själv aktivt letat och sökt, men också tack vare fakultetens flexibilitet och stöd. Att arbeta med ett internationellt perspektiv akademiskt eller byråkratiskt, på hemmaplan eller utomlands har inte bara inneburit värdefulla insikter i hur det internationella systemet av FN- organ, länder och andra stora aktörer fungerar, utan också fått mig att tänka mer kritiskt på den svenska sjukvården. Jag har insett hur lite jag, liksom de flesta läkarstudenter och vårdpersonal faktiskt känner till om hur vårt eget lands sjukvård styrs politiskt och byråkratiskt, för att inte nämna de internationella processer som inte sällan får inverkan på den kliniska verkligheten hemma i Sverige. Samtidigt inser jag att det bara är genom att vara insatt och förstå processer och olika beslutsnivåer som man konkret kan påverka sjukvården. För egen del har det krävts en hel del arbete och exponering för en rad miljöer för att komma till dessa enkla insikter, och ibland räcker det inte att få höra något av en föreläsare eller läsa i en bok, utan man måste faktiskt uppleva något för att förstå. Så är det också med global hälsa. Det absolut vanligaste rådet som seniora personer inom ämnet ger till oss yngre förmågor är att man måste se till att skaffa sig fälterfarenhet. Även om begreppet fält borde tillhöra historieböckerna sedan decennier ligger det något väldigt viktigt i detta råd, nämligen att för att vara relevant krävs det att man har erfarenhet och har exponerats för hälsoproblem i olika miljöer men också för de strukturer och system som skapats för att lösa problemen. Samtidigt tycker jag att man skall ifrågasätta hur relevant det är att ensidigt förespråka erfarenheter från låginkomstländer, som självklart är en viktig del av pusslet, men som idag står för en väldigt liten del av världens befolkning och sjukdomsbörda. För mig har läkarutbildningen givit en viktig kunskapsmässig grund även för globala hälsodiskussioner. Folkhälsa och statistik har delvis en större tyngdpunkt inom de internationella hälsofrågorna än i den kliniska vardagen, och att kritiskt kunna granska forskning är viktigare än jag kanske tidigare förstått. Att kunna bemöta människor, både kollegor och andra, på ett respektfullt 8

10 och professionellt sätt är en viktig komponent av läkarrollen som också varit väldigt användbar. Att snabbt kunna inhämta information och sedan kommunicera och skriva kortfattat och tydligt är centralt, liksom att tåla stress och många parallella arbetsprocesser. Till den som är intresserad av global hälsa och någon gång skulle vilja prova på att arbeta internationellt finns det en del råd att ge. Framför allt tycker jag att det är bra att skaffa sig en bredd av erfarenheter och samtidigt känna på vad som känns roligt. Läkarutbildningen är ett utmärkt tillfälle att börja skaffa sig olika erfarenheter från olika länder och miljöer. Efter examen finns alla möjligheter att fortsätta att göra spännande, intressanta och meningsfulla saker internationellt och på hemmaplan, för synergierna mellan det internationella och det nationella är uppenbara. Jag skulle verkligen rekommendera praktik inom Regeringskansliet. Även om det är långt från den kliniska vardagen har det gett mig en svårslagen överblick över Sveriges global hälsa- landskap. Liknande erfarenheter skulle man eventuellt också kunna få genom praktik på Socialdepartementets internationella enhet, Sida eller representationen i Genève. För den som är mest intresserad av svensk sjukvård tror jag att en praktik på Socialdepartementet eller till och med region- eller sjukhusledningsnivå vore mycket värdefull, just för att förstå de processer som direkt påverkar sjukvårdens vardag. Alla som är intresserade av att veta mer om mina erfarenheter är välkomna att höra av sig. 9

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Aktuellt läge 150706 följ uppdateringar av situationen och rekommendationerna på vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/sjukdomar/sidor/ebola Kan ebola

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA?

SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA? SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA? EN GRANSKNING AV FINANSIERINGEN AV SEXUELL OCH RE PRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER INOM DET SVENSKA UTVECKLINGSSAMARBETET. RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Staffan Bergström Averting Maternal Death & Disability (AMDD) Program, Columbia University, New York, USA & Division

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Utkast 4 A Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 As - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Delges: Louise Skoog Praktikant Alexandros Maditianos 19830514-3557 Masterprogrammet i Offentlig förvaltning Inriktning

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Ebolautbrottet i Västafrika 2014 Smittvägar Kontaktsmitta (droppsmitta) Ebolavirus överlever flera dagar både i vätska och intorkat tillstånd Hög risk för smitta

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab-sek Personalenheten Datum 2015-05-06 Referens 150276 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Reseberättelse Bombay (Mumbai)

Reseberättelse Bombay (Mumbai) Reseberättelse Bombay (Mumbai) Utbyte på KEM Hospital ordnas via hemsidan (kem.edu) där ansökningsförfarandet beskrivs. Viktigt är att vara ute i god tid, eftersom det är mycket byråkrati som skall genomgås.

Läs mer

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Bildkälla: CDC Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av pulverbrev ( antraxsporer ) per

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

Internationellt. 7 bistånd

Internationellt. 7 bistånd Internationellt 7 bistånd Förslag till statens budget för 2016 Internationellt bistånd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd... 9 2.1 Omfattning...

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

2015-07-06 www.smittskyddstockholm.se. Ebola. Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version

2015-07-06 www.smittskyddstockholm.se. Ebola. Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version Virala hemorragiska febrar Blödarfebrar orsakade av virus = virala hemorragiska febrar (VHF) Ebola, Marburg, Lassa, Krim-Kongo m.fl. Djur eller insekts-reservoarer

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform Sida 1 av 5 Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform 14 augusti 2012 Vi välkomnar att regeringen tagit initiativ till en biståndspolitisk plattform och skriver detta

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Utbildnings- och utbytestjänstgöring

Utbildnings- och utbytestjänstgöring Utbildnings- och utbytestjänstgöring i utlandet Information om vilka möjligheter du som statstjänsteman har att arbeta i ett annat EU-land eller i en internationell organisation under en kortare period.

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier: 2007 12 19 Utrikesdepartementet Strategi för globala utvecklingsinsatser 2008-2010 1. Inledning Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

En ny solidaritetspolitik

En ny solidaritetspolitik september 2008 En ny solidaritetspolitik En rättvis värld är möjlig Socialdemokraterna RÅDSLAG VÅR VÄRLD Innehållsförteckning En ny solidaritetspolitik 3 Fattigdomsbekämpning i centrum 4 Demokrati, mänskliga

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

reellt inflytande i FN ökat tack vare EUmedlemsskapet.

reellt inflytande i FN ökat tack vare EUmedlemsskapet. FN-fakta Sverige och FN RÄTTVIS FN OCH HANDEL EU Foto: FN/Eskinder Debebe FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon träffar barn på en skola i Stockholm i oktober 2009. Sverige en trogen vän till FN Stödet för

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien Statsvetenskapliga institutionen Stockholms Universitet Handledare: Monica Andersson Isabelle Gebretensaye Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Yrkesförberedande praktik - praktikrapport

Yrkesförberedande praktik - praktikrapport - praktikrapport Arbetsgivare: Global Utmaning Praktikperiod: september 2010 januari 2011, heltid Handledare: Johan Danielson, kanslichef och Christina Rådelius, programchef Adress: Birger Jarlsgatan 27,

Läs mer

Ebola erfarenheter av samverkan. Per Follin Smittskyddsläkare

Ebola erfarenheter av samverkan. Per Follin Smittskyddsläkare Ebola erfarenheter av samverkan Per Follin Smittskyddsläkare 1 Smittskyddens varierande perspektiv 21 landsting / regioner 21 smittskyddsläkare (SmL) Totalt 198 personer i landet (SmL, biträdande SmL,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp.

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp. REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Arbetspapper 05 Delges: Sammanfattning - gruppdiskussioner Grupperna ombads att identifiera och diskutera biståndets utmaningar, hot och möjligheter för en hållbar

Läs mer

Global hälsa och Finlands roll

Global hälsa och Finlands roll Global hälsa och Finlands roll Iina-Elina Älli och Gisela Blumenthal Då man talar om global hälsa är det ofta i samband med problem inom hälsosektorn: Det handlar om hur hiv och aids, malaria och tuberkulos

Läs mer

Vi frågade de fältarbetare som vi sänt till Västafrika vad de minns från ett år med ebola. Vad vill de att världen ska veta? Här är deras svar:

Vi frågade de fältarbetare som vi sänt till Västafrika vad de minns från ett år med ebola. Vad vill de att världen ska veta? Här är deras svar: Historiens värsta ebolaepidemi bröt ut för exakt ett år sedan. Aldrig tidigare har vi förlorat så många patienter och personal i en akut katastrof. Över 2500 patienter miste sina liv, 14 av dem från vår

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet 1. Vilket program läser du på? Logopedprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University i staden

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Gemensamt ansvar för global utveckling

Gemensamt ansvar för global utveckling Gemensamt ansvar för global utveckling 2Vad påverkar utveckling? Vad påverkar global utveckling? Utveckling drivs ytterst av människors egen vilja och förmåga. Men människors möjlighet att förändra sin

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011 2014 Bilaga 2011-03-31 UF2011/19399/UD/SP Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer