Skriftlig redovisning Hampus Holmer,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriftlig redovisning Hampus Holmer, hampus.holmer.220@student.lu.se"

Transkript

1 Skriftlig redovisning Hampus Holmer, Internationell Medicinsk Erfarenhet, VT15 Utrikesdepartementet, Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete Stockholm, Sverige

2 Under vårterminen 2015 genomförde jag en termins praktik vid Utrikesdepartementet (UD) i Stockholm. Jag arbetade tillsammans med fem andra praktikanter på enheten för multilateralt utvecklingssamarbete (MU), och var, så vitt jag vet, den förste läkarstudenten som praktiserat på UD. I detta dokument finner du en introduktion till Utrikesdepartementet och Sveriges övergripande roll i global hälsa, följt av en mer ingående beskrivning och reflektioner kring min praktik. Utrikesdepartementet Utrikesdepartementet är ett av elva departement inom Regeringskansliet, som sammanlagt har ca 4600 anställda. 1 UD har ca 750 anställda i Stockholm 2, och ett 50- tal praktikanter varje termin. Förutom Stockholmskontoret finns ett hundratal utlandsmyndigheter (ambassader, representationer, delegationer och konsulat) med sammanlagt 500 utsända och ca 1300 lokalt anställda. Även utlandsmyndigheterna har praktikanter. UD:s kärnverksamhet rör svensk utrikespolitik, inklusive internationell handels-, säkerhets- och utvecklingspolitik (även kallat biståndspolitik). Även andra departement och myndigheter arbetar med internationella frågor. Exempelvis har Socialdepartementets internationella enhet huvudansvar för Sveriges kontakter med WHO. På UD råder en utpräglat hierarkisk struktur, på gott och ont. Detta innebär inte nödvändigtvis att det råder översittarfasoner eller hierarki i en negativ mening, utan betyder huvudsakligen att varje medarbetare har en chef som i sin tur har en chef hela vägen upp till ministern. Detta tjänar till att filtrera vilken information och vilka beslut som måste föras högre upp i organisationen och vilket ansvar som vilar på enskilda medarbetare. De högsta tjänstemännen på departementet är utrikesministerns kabinettssekreterare Annika Söder och biståndsministerns statssekreterare Ulrika Modéer. Ministrarna och deras kansli kallas för Ministerkansliet. Där sitter även politiskt sakkunniga och samordnare. Under ministerkansliet finns geografiska enheter som ansvarar för specifika regioner och länder, funktionella enheter som ansvarar för politikområden, som till exempel det multilaterala utvecklingssamarbetet, samt en rad övriga enheter som sysslar med allt ifrån departementets ekonomi och personal till säkerhet och juridik. 1 regering/ 2 regering/utrikesdepartementet/utrikesdepartementets- organisation/ 1

3 Svenskt bistånd Totalt uppgår Sveriges biståndsbudget, inklusive omkostnader för mottagande av asylsökande, till ca en procent av Sveriges Bruttonationalinkomst (BNI), eller 40 miljarder kronor. Det innebär att Sverige är ett av de länder i världen som ger absolut mest bistånd i förhållande till vår storlek. Utrikesdepartemenets enhet för multilateralt utvecklingssamarbete hanterar den del av Sveriges bistånd som går till internationella, s.k. multilaterala organisationer från FN- organen till Utvecklingsbankerna (Världsbanken m.fl.). Resten av Sveriges bistånd hanteras av styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och går direkt till samarbetsländer (bilateralt stöd) eller kanaliseras via internationella organisationer (multi- bi- stöd). Biståndsministern är den minister som ansvarar för Sveriges biståndspolitik, både genom UD och Sida. Sedan oktober 2014 heter Sveriges biståndsminister Isabella Lövin, och tillhör miljöpartiet. Hon styr biståndet från sitt kontor på Utrikesdepartementet, som hon delar med den socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström, som i sin tur är chef för hela departementet. Utvecklingspolitiken styrs dels genom långsiktiga strategier för specifika länder, som Afghanistan eller Bangladesh, regioner och politikområden och dels genom löpande ställningstaganden som görs på olika nivåer i organisationen. Riksdagens ledamöter följer och försöker påverka ministerns arbete enskilt och genom bl.a. Utrikesutskottet. Biståndet inom hälsosektorn UD står för ca 60 % av biståndet inom hälsosektorn, och står för s.k. kärnstöd, d.v.s. bidrag som går direkt in i mottagarorganisationens budget utan specifika krav på vad pengarna skall användas till. Denna typ av stöd anses som allra bäst, eftersom det ger organisationen maximal rörelsefrihet att satsa pengar där de behövs mest. Exempelvis anses WHO:s otillräckliga svar på ebolautbrottet vara en direkt konsekvens av att dess budget till % består av öronmärkt stöd som är låst till specifika aktiviteter. Med en större andel kärnstöd hade WHO haft en bättre chans att skapa och finansiera en adekvat organisation. Utmaningen med kärnstöd är dock att sådant stöd är mindre tydligt länder som ger ett mindre, riktat stöd får ofta mycket större uppmärksamhet än länder som Sverige som ger miljardbelopp varje år direkt till organisationer. Det är också en utmaning att följa upp budgetar och resultat för enorma belopp, både för organisationerna själva och för UD:s handläggare. Våra mottagare av kärnstöd är Globala Fonden, UNFPA, Gavi, Världsbanken, Unicef, UNAIDS, Europeiska Kommissionen och WHO (som får medlemsavgift genom Socialdepartementet och direkt stöd från både UD och Sida). 2

4 Sida har hand om övriga 40 % av biståndet inom hälsosektorn, som går till en rad länder, inklusive Bangladesh, DR Kongo, Somalia, Zambia och Uganda, men även genom regionala och globala kanaler. Generellt är sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), inklusive hiv och aids, samt mödra- och barnhälsa (millenniemål 4 och 5) i fokus för hälsostödet både genom UD och Sida. I samband med att man under 2015 fattar nya mål för den globala utvecklingsagendan, som skall ersätta millenniemålen, kommer Sveriges biståndspolitiska plattform Plattform för Global Utveckling, PGU också uppdateras. Möjligen kommer fokus att skifta än mer mot hälsosystem och mer horisontella system som kan stödja bredare insatser än enbart vertikala program inriktade på enskilda sjukdomar något som efterfrågas inte minst i kölvattnet till ebolautbrottet där det bland annat anses att bättre sjukvårdssystem hade kunnat stävja utbrottet i sin linda, som i exempelvis Uganda 2012 (då jag händelsevis var där genom Medicinska Fakultetens sommarforskarskola). Sverige och Global Hälsa Sverige arbetar med global hälsa på många olika sätt. På biståndssidan är det Sida och UD som huvudsakligen sköter arbetet med att fördela och följa upp de sammanlagt ca fyra miljarder som betalas ut som bistånd inom hälsosektorn varje år. Utöver utvecklingspolitiken som förvisso ökat i anseende på senare tid och numera av många anses vara ett kärnområde för hela utrikespolitiken, från att tidigare ansetts som mer flummigt driver Sverige internationella hälsofrågor genom Socialdepartementet som bland annat ansvarar för Sveriges arbete i WHO. Där har vi inte minst varit drivande för en nyligen antagen resolution och ännu mer nylige antagen global handlingsplan inom antibiotikaresistens. Dessutom har Sverige just fått en plats som ledamot i WHO:s exekutiva styrelse (Executive Board), som förbereder den årliga Världshälsoförsamlingen samt bistår organisationens sekretariat i dess löpande arbete. I Executive Board representeras Sverige av Socialstyrelsens Generaldirektör, som fram till i oktober är onkologen Lars- Erik Holm. Även Folkhälsomyndigheten, som bildades 1 januari 2014 efter sammanslagning av Statens Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet, arbetar internationellt med hälsofrågor av mer teknisk natur. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap började i och med ebolautbrottet att sända medicinsk personal, utöver experter inom områden som logistik och kommunikation. Akademiskt arbetar ett flertal svenska universitet och forskargrupper med forskning och utbildning inom global hälsa, delvis finansierat genom Vetenskapsrådets särskilda utlysning för utvecklingsforskning. Röda korset och Läkare Utan Gränser skickar fältpersonal, och andra civilsamhällesorganisationer som t.ex. RFSU bedriver påverkansarbete kring hälsofrågor. Inalles har jag identifierat över 100 olika aktörer 3

5 som verkar direkt eller indirekt inom global hälsa bara i Sverige. Samtidigt är begreppet global hälsa fortfarande löst definierat, och spänner på gott och ont från tropikmedicin till toppmodern specialistvård. 4

6 Att praktisera på UD Jag praktiserade på UD inom ramen för breddnings- och fördjupningskursen Internationell Medicinsk Erfarenhet på läkarprogrammets termin 11. UD kräver nämligen att alla praktikanter är inskrivna på universitet under praktikperioden av försäkringsskäl. Detta innebar också att jag kunde finansiera min obetalda praktikperiod genom CSN. Andra praktikanter på UD var huvudsakligen studenter inom juridik, statsvetenskap eller nationalekonomi, vilket ledde till väldigt intressanta diskussioner och ögonöppnande möten. Varje praktikant på UD har en handledare som fördelar arbetsuppgifter och ger stöd. Min handledare, departementssekreteraren och ämnesrådet Pia Engstrand, utlånad från Sida under en treårsperiod, arbetar inom UD- MU:s FN- grupp. Mitt dagliga arbete har gått ut på att bistå handledaren med hennes arbetsuppgifter som omfattar Sveriges relationer och omfattande finansiella bidrag till den globala finansieringsmekanismen Globala Fonden mot hiv och aids, malaria och tuberkulos samt FN:s hiv- och aidsprogram UNAIDS. Dessutom ingår Pia tillsammans med handläggare för Globala vaccinalliansen Gavi, Unicef, WHO och UNFPA i det s.k. hälsoklustret, med ansvar för bredare hälsofrågor. I klustret ingick även Sveriges dåvarande ambassadör för Global Hälsa, läkaren Anders Nordström, som dock hastigt lämnade departementet under terminen för att bli chef för WHOs landkontor i Sierra Leone. Som praktikant tilldelades jag uppgifter från handledaren, men även direkt från gruppchefen, enhetschefen, hälsoambassadören och andra kollegor som tyckte sig ha lämpliga arbetsuppgifter. Jag har under terminen tillsammans med kollegor producerat otaliga sidor text i form av rapporter exempelvis en omfattande rapport om Sveriges insatser mot ebola i Västafrika, och en annan rapport om Sveriges samlade bistånd på hälsoområdet år 2014 bakgrundsmaterial till diverse möten och förhandlingar samt talepunkter inom hälsofrågor till ministrar och ambassadörer. Jag har hjälpt till att arrangera ett antal möten och seminarier för UD, varit med och tagit emot internationella gäster, såsom FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Ebola, Dr. David Nabarro, och deltagit i återkommande sammanträden med andra departement och myndigheter. Västafrika i april En av de mest spännande upplevelserna under våren var när jag fick möjlighet att följa med Anders Nordström till Västafrika för att skriva en FN- rapport om ebolaresponsen. Anders, som förutom ambassadör för global hälsa också var sekonderad (utlånad) genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) till David Nabarros kontor i New York, lyckades med konststycket att få mig anställd av MSB under en veckas tid, för att de skulle kunna stå för försäkring och resekostnader, mot 5

7 att jag tog ledigt från praktiken vid UD den veckan. Tillsammans med norrmannen och läkaren Trygve Ottersen, som också arbetade för David Nabarros kontor på FN i New York, och Jo Nickolls, nyligen anställd hos David, men rutinerad i FN- systemet, genomförde vi under en intensiv vecka i slutet av april ett trettiotal intervjuer med nyckelpersoner för ebolaarbetet i Sierra Leone, Guinea och Liberia, för att kunna beskriva deras syn på händelseförloppet från början av 2014 fram till nutid. Vi flög till Freetown, Sierra Leones huvudstad, som jag besökt förut i samband med en konferens i juni Då hade enstaka fall av blödarfebern ebola rapporterats nära gränsen till Guinea, där utbrottet började i december När vi kom till Freetown i april 2015 hade landet gått igenom en skärseld av utbredd smittspridning, vilket lämnat spår. En del gick att se från vår stora FN- jeep tunnor med klorvatten för handtvättning utanför varje byggnad, stora plakat med budskap om faran med ebola och hur man skyddar sig medan andra, djupa spår i ekonomin och det redan tidigare svaga sjukvårdssystemet, var och är tydligare smärtsamt tydliga för landets egen befolkning. Kontrasten mellan lyxhotellet Radisson där vi och de flesta internationella hjälparbetare bodde, och där amerikanska CDC hade satt upp sitt lokala kontor, och de behandlingscentra där patienter fortfarande hjälplöst dog varje dag var skrämmande. Samtidigt fanns en rädsla som vi försökte rationalisera bort, att någon rest av viruset tagit sig in på hotellet där vi bodde, i bilen vi åkte med eller till kontoret där vi träffade ledande personer för intervjuer. Varje känsla av feber eller illamående var en källa till oro även om vi visste att detta är vanliga symptom för den som just flugit i 20 timmar och sedan i gryningen tagit sig med båt från flygplatsen till Freetown där luftfuktigheten närmar sig 100 % och temperaturen 35 C. Vi arbetade hårt under veckan och hade många mycket intressanta möten med representanter från de många grupper som arbetade i området från FN:s koordinationsorgan UNMEER som satts upp specifikt för att koordinera ebolaresponsen, och som kritiserats för att den kanske inte riktigt behövdes (det är alltid lätt att vara efterklok) till specifika organ som WHO och Unicef, till CDC, USA:s och Frankrikes ambassad och Röda Korset. Från Freetown flög vi med FN- flyg, som tillhandahålls av World Food Programme, till Conakry, Guinea, och sedan vidare till Monrovia i Liberia i slutet av veckan. Liberia hade lyckats bäst med att stävja utbrottet landet var helt ebolafritt när vi anlände, men fick ytterligare ett sista fall under tiden vi var där. Framgången kan kanske delvis tillskrivas USA:s kraftfulla militära och civila agerande (de tre länderna hade i princip var sitt västland som huvudsponsor USA i Liberia, Frankrike i Guinea och Storbritannien i Sierra Leone), men huvudsakligen berodde framgången på att befolkningen förstod vikten av att följa riktlinjer om 6

8 handhygien och försiktighet med kroppskontakt, särskilt med döda. I alla tre länderna är beröring en viktig del av begravningsriten, den avlidne skall tvättas noggrant för att dennes själ skall kunna få ro. Tyvärr var detta också ett utmärkt sätt att sprida ett virus som smittar genom kroppsvätskor som svett, avföring och blod. Att Liberia såg en särskilt kraftig smittspridning med många döda på gator och offentliga platser anses ha bidragit starkt till att befolkningen gick med på att samarbeta för att begränsa smittan, i ett läge där de andra länderna fortfarande kämpade med ryktesspridning och förnekelse av att ebola över huvud taget fanns. Internationella organisationer och regeringar kom in kraftfullt (Sverige skickade nära 200 personer och satsade över en halv miljard kronor), men relativt sent i utbrottets förlopp. Det är därför viktigt att inte glömma lokalbefolkningens helt avgörande roll, och tro att det enbart var utländska hjälparbetare som räddade situationen. Inom bl.a. FN- organen och Läkare Utan Gränser var dessutom % av de anställda som arbetade mot ebola lokalt anställd personal. Av utländska hjälparbetare var en majoritet icke- medicinsk personal med expertis inom logistik, ledarskap och dylikt. I Liberia fick vi också möjlighet att besöka West Point, Monrovias fattigaste slumområde. West Point stängdes ner under en period, och befolkningen besköts av militär under demonstrationer mot att man förlagt ett stort behandlingscentrum i stadsdelen. När vi kom dit, eskorterade av amerikansk militär, som för övrigt är förvånansvärt populära i Liberia, betydligt mer populära än den liberianska armen, fick vi bevittna en del av återuppbyggnaden av det behandlingscentrum som gav upphov till tidigare månaders blodiga konflikt. Centrat var innan ebolautbrottet en skola för slummens barn, av inte minst symbolisk betydelse för dess invånare. Återuppbyggnaden av skolan, från sanering till murning och målning, en viktig samlingspunkt där alla som kunde bidrog gratis med tid och arbetskraft. En månad efter att vi återvänt från Västafrika fick vi ett glädjande besked skolan, som hade varit i undermåligt skick och delvis saknat tak, var nu återställd, på samma dag som Liberia deklarerades ebolafritt för andra gången. Om man ändå fått vara med om firandet i West Point den kvällen! 7

9 Reflektioner Jag värderar min erfarenhet av praktik på UD väldigt högt av flera skäl. Först och främst har jag funnit vänner för livet i både praktikantkollegor och medarbetare på UD. Erfarenheterna, kontaktnätet och meriten att ha arbetat med global hälsa på UD kommer att komma väl till pass inför framtida internationellt arbete. Jag har försökt samla på mig en bredd av erfarenheter, genom en Sida- finansierad praktikplats på WHO respektive forskningsvistelse i Rwanda 2014, forskning inom global hälsa med bas i Boston, USA, , utbyte genom läkarprogrammet till Tyskland 2014 och nu praktik på UD. Alla dessa erfarenheter har varit möjliga genom att jag själv aktivt letat och sökt, men också tack vare fakultetens flexibilitet och stöd. Att arbeta med ett internationellt perspektiv akademiskt eller byråkratiskt, på hemmaplan eller utomlands har inte bara inneburit värdefulla insikter i hur det internationella systemet av FN- organ, länder och andra stora aktörer fungerar, utan också fått mig att tänka mer kritiskt på den svenska sjukvården. Jag har insett hur lite jag, liksom de flesta läkarstudenter och vårdpersonal faktiskt känner till om hur vårt eget lands sjukvård styrs politiskt och byråkratiskt, för att inte nämna de internationella processer som inte sällan får inverkan på den kliniska verkligheten hemma i Sverige. Samtidigt inser jag att det bara är genom att vara insatt och förstå processer och olika beslutsnivåer som man konkret kan påverka sjukvården. För egen del har det krävts en hel del arbete och exponering för en rad miljöer för att komma till dessa enkla insikter, och ibland räcker det inte att få höra något av en föreläsare eller läsa i en bok, utan man måste faktiskt uppleva något för att förstå. Så är det också med global hälsa. Det absolut vanligaste rådet som seniora personer inom ämnet ger till oss yngre förmågor är att man måste se till att skaffa sig fälterfarenhet. Även om begreppet fält borde tillhöra historieböckerna sedan decennier ligger det något väldigt viktigt i detta råd, nämligen att för att vara relevant krävs det att man har erfarenhet och har exponerats för hälsoproblem i olika miljöer men också för de strukturer och system som skapats för att lösa problemen. Samtidigt tycker jag att man skall ifrågasätta hur relevant det är att ensidigt förespråka erfarenheter från låginkomstländer, som självklart är en viktig del av pusslet, men som idag står för en väldigt liten del av världens befolkning och sjukdomsbörda. För mig har läkarutbildningen givit en viktig kunskapsmässig grund även för globala hälsodiskussioner. Folkhälsa och statistik har delvis en större tyngdpunkt inom de internationella hälsofrågorna än i den kliniska vardagen, och att kritiskt kunna granska forskning är viktigare än jag kanske tidigare förstått. Att kunna bemöta människor, både kollegor och andra, på ett respektfullt 8

10 och professionellt sätt är en viktig komponent av läkarrollen som också varit väldigt användbar. Att snabbt kunna inhämta information och sedan kommunicera och skriva kortfattat och tydligt är centralt, liksom att tåla stress och många parallella arbetsprocesser. Till den som är intresserad av global hälsa och någon gång skulle vilja prova på att arbeta internationellt finns det en del råd att ge. Framför allt tycker jag att det är bra att skaffa sig en bredd av erfarenheter och samtidigt känna på vad som känns roligt. Läkarutbildningen är ett utmärkt tillfälle att börja skaffa sig olika erfarenheter från olika länder och miljöer. Efter examen finns alla möjligheter att fortsätta att göra spännande, intressanta och meningsfulla saker internationellt och på hemmaplan, för synergierna mellan det internationella och det nationella är uppenbara. Jag skulle verkligen rekommendera praktik inom Regeringskansliet. Även om det är långt från den kliniska vardagen har det gett mig en svårslagen överblick över Sveriges global hälsa- landskap. Liknande erfarenheter skulle man eventuellt också kunna få genom praktik på Socialdepartementets internationella enhet, Sida eller representationen i Genève. För den som är mest intresserad av svensk sjukvård tror jag att en praktik på Socialdepartementet eller till och med region- eller sjukhusledningsnivå vore mycket värdefull, just för att förstå de processer som direkt påverkar sjukvårdens vardag. Alla som är intresserade av att veta mer om mina erfarenheter är välkomna att höra av sig. 9

BISTÅND GENOM FN. Gott hopp om nya utvecklingsmål. Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 15 SIDAN 18 EN BÄTTRE VÄRLD

BISTÅND GENOM FN. Gott hopp om nya utvecklingsmål. Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 15 SIDAN 18 EN BÄTTRE VÄRLD EN BÄTTRE VÄRLD SVENSKA FN-FÖRBUNDET EN BÄTTRE VÄRLD NUMMER 2 2014 Gott hopp om nya utvecklingsmål SIDAN 15 Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 18 BISTÅND GENOM FN Gabon är ett av tio länder som anslutit

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Global Hälsa. i en ny värld. Rapport från Svenska Läkaresällskapets jubileumskonferens Global Health in a New World i Göteborg den 28 november 2008

Global Hälsa. i en ny värld. Rapport från Svenska Läkaresällskapets jubileumskonferens Global Health in a New World i Göteborg den 28 november 2008 Global Hälsa i en ny värld Rapport från Svenska Läkaresällskapets jubileumskonferens Global Health in a New World i Göteborg den 28 november 2008 Text Eva Nordin 1 Rapport från Svenska Läkaresällskapets

Läs mer

Presentation av Gunilla Törnqvist på seminariet Öppna biståndet - Redovisning av uppdraget från biståndsminister Gunilla Carlsson.

Presentation av Gunilla Törnqvist på seminariet Öppna biståndet - Redovisning av uppdraget från biståndsminister Gunilla Carlsson. Presentation av Gunilla Törnqvist på seminariet Öppna biståndet - Redovisning av uppdraget från biståndsminister Gunilla Carlsson. Kolleger och vänner! Innan jag går in på vad jag sett och ser vill jag

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing ANNONS hela denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing ANNONS DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing 2008 Den statliga verksamheten är full av utmaningar

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Expertgruppen för biståndsanalys

Expertgruppen för biståndsanalys Expertgruppen för biståndsanalys Regeringen inrättade 2013 en expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Gruppen har antagit namnet Expertgruppen för biståndsanalys, förkortat

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer