ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING"

Transkript

1 STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM

2 Styrelsen och verksamhetschefen för IF Friskis&Svettis Stockholm avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN 2013 FÖRENINGEN OCH DESS ÄNDAMÅL Friskis&Svettis Stockholm är en allmännyttig ideell idrottsförening vars idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Visionen är ett Stockholm där alla mår bra och njuter av rörelseoch livsglädje. Föreningens huvudändamål är att få så många som möjligt att motionera. Friskis&Svettis Stockholm ingår i F&S-rörelsen som består av 160 svenska och utländska föreningar. Alla föreningar bedrivs i egna juridiska enheter och eventuellt överskott går alltid tillbaka till verksamheten. Rörelsen hålls samman av en paraplyorganisation F&S Riks, som äger varumärket, svarar för utbildningen av ledare och övriga funktionärer samt träningsformerna. MEDLEMMARNA Föreningens medlemsantal fortsatte även under 2013 att växa och var vid årsskiftet medlemmar ( medlemmar), en ökning med personer eller 14,4 procent, varav 7864 kommer från fusionen med Nackaföreningen. Det innebär att F&S Stockholm fortsatt är den största idrottsföreningen i Sverige. Medlemmarna besökte föreningen cirka 2,7 miljoner gånger (2,3 miljoner), en ökning med 16,2 procent eller med besök jämfört med INTÄKTER OCH KOSTNADER Intäkterna ökade i F&S Stockholm och i dess dotterbolag med 10 procent, till 205,5 mkr (187 mkr). Intäktsökningen kommer från fler medlemmar. Kostnaderna, inklusive avskrivningar, har under 2013 haft en något högre ökning än intäkterna. Största kostnadsposterna är hyror och andra lokalkostnader på anläggningarna på 73 mkr (60 mkr) och personalkostnader på 66 mkr (57 mkr). UTBUD Funktionärskåren är föreningens viktigaste framgångsfaktor för att träningsutbudet fortsatt ska ha en stor bredd, vara modernt och erbjuda ett stort antal träningsformer. Totalt är det cirka aktiva funktionärer (1400 aktiva funktionärer) som leder, instruerar eller tar hand om medlemmarna på anläggningarna på sin fritid. Under 2013 har det nyrekryterats 81 ledare/instruktörer (41 ledare/instruktörer) och 89 värdar (78 värdar). Medlemmarna i F&S Stockholm har drygt 60 träningsformer att välja på. Kärnverksamheten består av gruppträning, individuell träning och spinning. Medlemmar som kommer för att träna individuellt i gym eller hall ligger fortsatt på en hög nivå. Mer än varannan inpassering görs för individuell träning. Övrigt som har erbjudits medlemmarna är personlig träning (PT), friluftsaktiviteter, föreläsningar och kurser. Under 2013 har föreningen utvecklat erbjudandet inom individuell träning, dvs instruktörer som ger stöd och inspiration i medlemmarnas träning med hjälp av olika aktiviteter, dels individuellt och dels i mindre grupper, som träna med instruktör, tillgänglig instruktör samt bokningsbara instruktioner. Soft-träningen, dvs den träning som är mer inkännande och tar hänsyn avseende belastning för leder, växer i bredd och utökades med nyheten Flex soft och Spinning soft under Spinningkonceptet har fått en ny form där konditionsträningen ligger i fokus: Intervallpass respektive spinning+tid, som innebär mer distansbetonade pass. Träna ute-konceptet har också fått en ny paketering med ett vässat innehåll och nya benämningar. INVESTERINGAR Året 2013 har präglats av stora investeringar relativt sätt. Investeringarna under året är 66 procent högre än snittet för de två senaste åren. Genomförda investeringar avser till 42 procent förbättringsåtgärder (framförallt våtutrymme) i befintliga anläggningar, 13 procent i nyetablerade lokaler (Hagastan), 31 procent i träningsutrustning samt IT/kontor 15 procent. Alla investeringar under året är genomförda med egen kassa. Totalt uppgick investeringarna 2013 till 15,7 mkr (10,6 mkr). EKONOMI Föreningens goda ekonomi har under 2013 förbättrats ytterligare med ett bra resultat. Även likviditeten har förbättrats jämfört med 2012 och är på en mycket hög nivå. Orsaken till det starka resultatet är en fortsatt god medlemstillströmning. Vid årsskiftet fanns 53 mkr (37 mkr) i likvida medel (kassa och bank). Som framgår av balansräkningen har F&S Stockholm inga bankskulder. All drift och alla investeringar finansieras av medlemsavgifter och försäljning av träningskort. Inga bidrag erhålls från stat, kommun eller någon annan organisation. Det finns dock stora åtaganden i form av långsiktiga hyreskontrakt, 5-10 år, för de 14 anläggningarna. En verksamhetsplan för 2014 är fastställd och den innehåller fortsatt balanserad tillväxt. Föreningen inklusive bolag redovisar ett bra resultat på 4,0 mkr (10,2 mkr) för Framöver förväntas såväl kostnader som investeringar öka då expansionstakten i form av nya och/eller utbyggda anläggningar kommer att öka. STYRELSENS ARBETE Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten. Styrelsen har bland annat arbetat med föreningens strategi och fastställt sex långsiktiga mål. Det första är etableringstakten som ska öka, målet är satt till nya kvm per år. Det andra är medlemstillväxten, som är satt till att föreningen 2016 ska ha passerat medlemmar. Det tredje målet är det ekonomiska resultatet, målet är en rörelsemarginal efter avskrivningar på 1,5 procent. De sista målen mäter nöjdheten hos föreningens medlemmar respektive funktionärer och hur väl vi nyttjar vår fördel som ideell förening. I november beslutade styrelsen om en ny anläggning vid Skanstull, den kommer att öppna hösten VÄSENTLIGA HÄNDELSER Anläggningen Karolinska Institutet stängde 25 januari och anläggningen på Gävlegatan invigdes 15 februari. Den 21 februari beslutade F&S Nacka på sitt årsmöte att gå samman med F&S Stockholm. Henrik Ramstedt tillträde 1 mars som ny verksamhetschef. Kansliet flyttade till Gävlegatan 7 mars. Avtal på ny anläggning vid Skanstull tecknades 3 december. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Fusionen av Nacka Friskvårdsservice AB och Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB godkändes den 7 januari EKONOMISK UTVECKLING I KONCERNEN I SAMMANDRAG MSEK Intäkter 205,5 186,6 173,5 155,8 145,1 Verksamhetens resultat 4,0 10,2 4,8 0 0,2 Balansomslutning 133,3 112,1 98,9 94,5 89,1 Medelantal anställda Investeringar 15,7 10,6 8,3 23,1 15,5 Medlemsantal* Lokalfond 44,4 40,5 30,3 25,6 25,6 * enligt redovisning till Friskis&Svettis Riks Föreningen IF Friskis&Svettis Stockholm äger det helägda dotterbolaget Motionsidrottens servicebolag i Stockholm AB för att separera icke träningsverksamhet från den ideella föreningen. Bolagets verksamhet är främst att hyra ut anläggningar inklusive utrustning till föreningen och andra hyresgäster, samt stå för försäljningen av varor till medlemmarna. Föreningen äger även Regionbolaget i Stockholm AB. Bolaget ska verka för gemensam utveckling och kunskapsutbyte inom frågor som inte rör kärnverksamheten, träning. Beträffande koncernens och föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar. 2

3 RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING KKR Verksamhetens intäkter not Verksamhetens kostnader Personalkostnader samt arvoden not Lokalkostnader not Informations-/marknadsföringskostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader not Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat före avskrivningar och övriga verksamhetskostnader Avskrivningar not Övriga rörelsekostnader Verksamhetens resultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Summa finansiella intäkter & kostnader ÅRETS RESULTAT Avsättning till ändamålsbestämda medel Avsättning till / upplösning av lokalfonden Skatt på årets resultat not Kvarstående resultat

4 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING KKR TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill not Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar not 5,8,9 Inventarier och träningsutrustning Förbättringsutgifter på annans fastighet Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag not Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran not Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital not 12 Bundna reserver Reservfond Fria reserver Lokalfond Balanserat resultat Kvarstående resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Inga 4

5 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Verksamhetens resultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring finansiering Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel utgörs av tillgodohavanden i form av kontanter och medel på bankkonton och plusgirokonton. 5

6 NOTER med redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret, som utgörs av kläder och andra varor som säljs på anläggningarna, har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet med avdrag för beräknad inkurans. Inventarier och träningsutrustning Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Den ekonomiska livslängden beräknas till 5 år. Förbättringsutgifter på annans fastighet Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Den ekonomiska livslängden beräknas till 10 år. Föreningen har valt att göra avsteg från den normala principen om en avskrivningstid lika med hyresavtalets längd, då föreningen och dess bolag driver anläggningarna långsiktigt och strävar efter hyreskontrakt på normalt 10 års längd. Intäkter Intäkterna redovisas i den period de avser. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR7. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Ändamålsbestämda medel Föreningen har valt att avsätta sitt överskott till Lokalfonden. Koncernuppgifter Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR1, förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka föreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Försäljningen inom koncernen uppgick under 2013 till kkr ( kkr), vilket utgör 39% (35%) av total försäljning inom koncernen. Inköp inom koncernen uppgick till kkr ( kkr), vilket utgör 69% (69%) av totala inköp inom koncernen. Alla belopp redovisas i kkr om inte annat anges. NOT 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER Träningskort Medlemsavgifter Engångsbiljetter Trycksaker och litteratur Övrigt Under 2013 har periodiseringar av intäkter gjorts enligt en mer exakt metod, vilket har resulterat i en engångseffekt på resultatet på kkr. NOT 2. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda varav män varav män Föreningen Koncernen Fördelning ledande befattningshavare Styrelse Ledningsgrupp Löner och sociala kostnader anställd personal löner sociala kostnader löner sociala kostnader Föreningen Koncernen Pensionskostnader koncernen Arvoden på 89 kkr, exklusive sociala kostnader, avseende år 2013 har utbetalats till styrelsen. Av totala löner och ersättningar avser 796 kkr Verksamhetschefen för Stockholmsföreningen. Av totala pensionskostnader avser 190 kkr Verksamhetschefen för Stockholmsföreningen. NOT 3. LOKALKOSTNADER Hyra Övriga lokalkostnader Samtliga träningsanläggningar inryms i hyrda lokaler, som anpassats för verksamheten. Då denna bedrivs långsiktigt är hyreskontrakten normalt på lång tid, upp till 10 år eller längre. Det innebär att koncernen har avsevärda hyresåtaganden under ett antal år framåt. NOT 4. ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Övr arrangemangskostnader Klädinköp Avgifter kortförsäljning Kontorsmaterial Telefon, porto & frakt Datakostnader Utbildning funktionärer Uppdragsarvoden STIM & SAMI Föreningsavgifter Övriga kostnader NOT 5. AVSKRIVNINGAR Inventarier och träningsutrustning Förbättringsutgifter på annans fastighet

7 NOT 6. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Bolagen beskattas var för sig under 2013, Nacka Friskvårdsservice AB har en skatt på årets resultat med 4 kkr. Skattefordran avser debiterad prelskatt i koncernen. Motionsidrottens servicebolag AB & till viss del Regionbolaget i Stockholm AB kan i deklarationen utnyttja tidigare års underskottsavdrag varför årets resultat endast belastar en liten del i Regionbolaget. Skattefordran avser debiterad prelskatt i koncernen. Regionbolaget i Stockholm AB 1 Nacka Friskvårdsservice AB 4 NOT 7. GOODWILL Goodwill posten har uppstått i samband med förvärv och fusion av Nacka Friskvårdsservice AB. Värdet hänförs till hyreskontrakt och intäktsgenererande verksamhet. NOT 8. INVENTARIER OCH TRÄNINGSUTRUSTNING Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Försäljningar/utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Försäljningar/utrangeringar Planenligt restvärde vid årets slut NOT 9. FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Försäljningar/utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Försäljningar/utrangeringar Planenligt restvärde vid årets slut NOT 10. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB Antal andelar Andel i % Bokfört värde Org nr , Stockholm Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB IB och UB Bokfört värde Lämnade koncernbidrag under året uppgick till kkr. Företagets resultat för år 2013 var -88 kkr, eget kapital uppgick till kkr. Företaget har under året bedrivit varu- och tjänsteförsäljning samt uthyrningsverksamhet (lokaler). Antal Andel Bokfört Regionbolaget i Stockholm AB andelar i % värde Org nr , Stockholm Regionbolaget i Stockholm AB IB och UB Bokfört värde Företagets resultat för år 2013 var 38 kkr, eget kapital uppgick till -3 kkr. Företaget bedriver verksamhet att främja samarbetet mellan F&S föreningar i stockholmsregionen. NOT 11. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Hyra och el Funktionärskläder Övrigt NOT 12. EGET KAPITAL Fria reserver Bundna reserver Lokalfond Bal. resultat Koncernen Belopp vid årets början Resultatdisposition enligt årsstämmobeslut Villkorade aktieägartillskott Fusionsresultat Förändring lokalfond Kvarstående resultat Belopp vid årets utgång IF F&S Belopp vid årets början Årets resultat Förändring lokalfond Belopp vid årets utgång NOT 13. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner och arvoden Upplupna sociala avgifter Förutbetalda träningskort Övrigt

8 NAMNTECKNINGAR Stockholm den 18 mars 2014 Christopher Friis Ordförande Susanne Jidesten Oscar Ekeblad Christer Ferngren Vice ordförande Linda Hättström Anna Rosang Andreas Strömberg Henrik Ramstedt Verksamhetschef IF Friskis&Svettis Stockholm REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har Min granskningsrapport har avgivits den 18 mars avgivits den 18 mars Stefan Norell Auktoriserad revisor Jan Siegbahn Verksamhetsrevisor 8

9 Till föreningsstämman i IF Friskis&Svettis Stockholm Organisationsnummer REVISIONSBERÄTTELSE RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för IF Friskis&Svettis Stockholm för år STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. REVISORNS ANSVAR Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. UTTALANDEN Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för IF Friskis&Svettis för år STYRELSENS ANSVAR Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. REVISORNS ANSVAR Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. UTTALANDE Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 18 mars 2014 Stefan Norell Auktoriserad revisor 9

10 Till föreningsstämman i IF Friskis&Svettis Stockholm Organisationsnummer REVISIONSRAPPORT Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och styrelsens förvaltning för 2013 för IF Friskis & Svettis Stockholm. Det är styrelsen som är ansvarig för att upprätta årsredovisningen och koncernredovisningen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med föreningens stadgar. Jag har granskat: Att årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Att föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att föreningens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen har utförts genom att jag har tagit del av den auktoriserade revisorns granskningsrapporter, granskat styrelseprotokollen, följt upp beslut samt tagit del av styrelsens arbete. Baserat på min granskning anser jag att: Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baseras på en ordnad bokföring Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens stadgar. Jag anser således att: Årsstämman kan fastställa årsredovisningen, och bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Stockholm den 18 mars 2014 Jan Siegbahn Verksamhetsrevisor 10

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer