Lunds kommun Medieanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31"

Transkript

1 Lunds kommun Medieanalys

2 Inledning Retriever har på uppdrag av Lunds kommun sammanställt exponeringen av fem festivaler i medierna. Festivalerna som har varit föremål för analys är bibu.se, Lunds humorfestival, Lund International ChoralFestival, Fantastisk filmfestival samt LitteraLund. Analysen ämnar förklara vad medieexponeringen betyder för bilden av Lund som festivalstad samt Lunds kulturliv. Under perioden till publicerades totalt 739 artiklar där de fem festivalerna omnämndes. Alla artiklar har bedömts antingen som positiva, negativa eller neutrala för respektive festivals mediebild. Analysunderlaget bygger på sökningar i webbpublikationer, 448 tryckta tidningar samt 65 eterkällor. Underlaget har även kompletterats med artiklar insamlade av Lunds kommun. Rapportens innehåll: Del 1 Inledning och överblick av den totala publiciteten som medieexponeringen resulterat i. Antal artiklar per festival samt den totala tendensfördelning redovisas i diagram. Del 2 För varje enskild festival redovisas antal artiklar per månad, tendens, medieexponering per län, källtoppen, PR-värde samt antal potentiella läsare Del 3 Avslutande reflektioner kring mediebilden av Lund som festivalstad samt Lunds kulturliv

3 Överblick över festivalernas totala publicitet % 57% 50 0 Bibu Lunds humorfestival Fantastisk Filmfestival Lund International Choral Festival LitteraLund Neutral Positiv Under mätperioden publicerades totalt 739 artiklar där någon av de fem undersökta festivalerna omnämndes. Lunds humorfestival hade flest antal publiceringar och stod för 39% av det totala antalet artiklar. Näst flest omnämningar hade LitteraLund som förekom i 20% av publiciteten, tätt följd av Lund International Choral Festival som stod för 19% den totala exponeringen. I övrigt kännetecknades publiciteten av en hög andel positiva omnämnanden. Inga negativa omnämnanden har noterats för någon av festivalerna.

4 Lunds humorfestival

5 Lunds humorfestival Tendens och antal artiklar 40% Lunds humorfestival är den festival som genererade störst antal artiklar under Mest publicitet genererades under augusti månad, samma månad som festivalen ägde rum. Lunds humorfestival har omnämnts i totalt 284 artiklar. Till övervägande del omskrevs festivalen i positiva ordalag % Neutral Positiv Festivalens instiftande samt bokande av prominenta akter genererade en stor andel positiv publicitet under perioden innan festivalens invigning. Vi ser fram emot att skapa en rolig mötesplats och vi jobbar för fullt med att göra en riktigt bra festival som många får glädje av, säger Johan Wester (Norrbottens-Kuriren ). Mycket av den genererade publiciteten innehåller citat och intervjuer med arrangörerna samt medverkande komiker. Det stora intresset från Sveriges humorelit för att medverka under festivalen omskrevs i positiva ordalag flertalet artiklar. Exempelvis kan man lyfta fram inslaget Humorfestival spränger gränserna i SR P4 Malmöhus. ( ). Efter humorfestivalens genomförande beskrevs festivalen som lyckad i medierna. Årets humorfestival blev en framgång för arrangörerna lundakomikerna Anders Jansson och Johan Wester, med fyrtio föreställningar, 130 artister och drygt sålda biljetter. (Sydsvenskan ) 20 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Det förekom ingen publicitet kring Lunds humorfestival med negativ vinkling. Neutral Positiv

6 Lunds humorfestival Länsfördelning Denna tematiska karta illustrerar hur publiciteten är fördelad per län. En del tidningar omfattar mer än ett län och då räknas dessa enskilda artiklar med i publiciteten för flera län. I kartan har de rikstäckande medierna exkluderats för att tydliggör regionala skillnader i publiciteten. I tabellen redovisas de tio regioner inom vilka mest publicitet genererats I kartan framgår det att Lunds humorfestival har fått medial uppmärksamhet i merparten av länen. Även här har flest artiklar publicerats i Skåne län. Avsaknaden av publicitet var total i Jönköpings län, Stockholms län och Gotlands län. Län Total Skåne län 178 Västra Götalands län 16 Hallands län 14 Kalmar län 12 Riks 11 Örebro län 8 Gävleborgs län 8 Blekinge län 6 Östergötlands län 5 Västernorrlands län 5

7 Lunds humorfestival - Mediekanal och källtoppen 1% Diagrammet till vänster illustrerar den procentuella fördelningen mellan olika mediekanaler. 51% Webb Tryckt press TV / Radio 48% Publiciteten kring humorfestivalen har en relativt jämn fördelning mellan tryckt press och webbkällor. Endast en procent av publiciteten utgjordes av eterinslag. Analogt med var som kan förväntas återfinns källor från regionen på de högsta placeringarna i källtoppen. Genomslaget i rikspress beror främst på publicitet kring återföreningar av "Helt apropå" gänget, lansering av Starke man, generell information kring festivalen, bokningar samt utläggningar kring bokade prominenta akter. Mediekanal Källa Total Tryckt press Sydsvenskan 48 Webb Sydsvenskan 29 Tryckt press City Lund 25 Webb Skånska Dagbladet 12 Tryckt press Kvällsposten 11 Webb Norra Skåne 8 Webb Laholms Tidning 8 Tryckt press Kristianstadsbladet 7 Tryckt press Nerikes Allehanda 6 Webb Kristianstadbladet 4

8 Lunds humorfestival PR-värde Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Total kr kr kr kr kr kr kr kr kr Under den undersökta perioden har det redaktionella materialet där Lunds humorfestival omnämns ett PR-värde motsvarande sek. Varje artikel har i utgångsläget ett annonsvärde som baseras på artikelns storlek i spaltmeter (och givetvis beroende på vilken källa den publiceras i). Detta annonsvärde ligger sedan till grund för vårt PR-värde. PR-värdet räknas ut på följande sätt: Annonsvärde SEK = (Nyhetsstorlek i spaltmeter) x (Annonspris SEK) PR-värde SEK= (Annonsvärde SEK) x (Tendensbedömning = 3 för positiv, 1 för neutral och 1 för negativ) Vidare modifieras det framräknade PR-värdet med en impact-variabel som sträcker sig över en femgradig skala (från x 0.25 till x2), beroende på var i artikeln varumärket förekommer.

9 Lunds humorfestival - Antal potentiella läsare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Räckvidd Jan - Feb - Mar - Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec - Total Det totala medieexponeringen för Lunds humorfestival under 2010, genererade en potentiell spridning till totalt ca 33,8 miljoner läsare (talet är avrundat till närmaste hundratusental) Siffororna är baserade på varje enskild källas räckvidd. Den sammanlagda räckvidden kan upplevas som hög då det är bruttotalet som redovisas. Räckviddsiffrorna kommer från TS.

10 LitteraLund

11 LitteraLund Tendens och antal artiklar % Neutral Positiv 75% LitteraLund omnämndes under mätperioden i 149 artiklar. Även för denna festival saknas det negativ publicitet. Andelen positiv publicitet var hög, dock lägre än exempelvis Lunds humorfestival som hade en andel av positiv publicitet på hela 60 %. LitteraLund omnämndes ofta i deskriptiva artiklar utan värdeladdade uttryck. Dessa beskriver själva festivalen, punkter på festivalens program eller individuella författarskap. I de fall det förekom värdeladdade artiklar låg fokus snarare på specifika författare samt andra företeelser som står i relation till LitteraLund. Stefan Casta uttalar sig om LitterLund på följande sätt i Metro Skåne - Jag tror att alla barn har glädje av en festival som LitteraLund. ( ). Festivalen beskrivs i ett flertal artiklar som Sveriges största barn- och ungdoms litteraturfestival. Noterbart är att LitteraLund inte alltid omskrivs som en festival. I samband med publicitet kring akter som är kopplade till konferensprogrammet för vuxna omskrivs LitteraLund som just en konferens i ett antal artiklar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Neutral Jul Aug Sep Okt Nov Dec Positiv

12 LitteraLund Länsfördelning Denna tematiska karta illustrerar hur publiciteten är fördelad per län. En del tidningar omfattar mer än ett län och då räknas dessa enskilda artiklar med i publiciteten för flera län. I kartan har de rikstäckande medierna exkluderats för att tydliggör regionala skillnader i publiciteten. I tabellen redovisas de tio regioner inom vilka mest publicitet genererats LitteraLund har givits mest publicitet i lokala källor. I Stockholms län publiceras en notis med bild i Metro som konstaterar att I dag inleds LitteraLund i Lund.. Samma notis publicerades även Metro i Västra Götalands län. I samma län publicerades även en artikel i Kvällsposten kring en utställning av barnboksförfattaren Stefan Casta illustrationer. Laholms tidning publicerade fem artiklar där LitteraLund omnämns under Utöver dessa regionala artiklar publicerades även sex artiklar i rikstäckande medier. Län Total Skåne län 135 Riks 6 Hallands län 5 Västra Götalands län 2 Stockholms län 1

13 LitteraLund - Mediekanal och källtoppen 3% Diagrammet till vänster illustrerar den procentuella fördelningen mellan olika mediekanaler. 40% Merparten av publiciteten kring LitteraLund återfanns under 2010 i tryckt press. 41 procent av artiklarna härrörde från webbkällor. Endast en procent av publiciteten utgjordes av TV/Radio. 57% Likt vad som illustreras på föregående sida publicerades merparten av LitterarLunds omnämnanden i Skåne län. Den källa som genererade flest omnämnanden är Sydsvenskan. Webb Tryckt press TV / Radio Mediekanal Källa Total Tryckt press Sydsvenskan 56 Webb Sydsvenskan 21 Webb Skånska Dagbladet 11 Webb Lokaltidningen Lund 9 Webb Lokaltidningen Båstad 8 Webb Norra Skåne 6 Webb Laholms Tidning 5 Tryckt press City Lund 3 Tryckt press Skånska Dagbladet 3 Webb Svenska Dagbladet 2

14 LitteraLund PR-värde kr kr kr kr kr kr kr kr - kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Total 367 kr kr kr kr kr kr 3622 kr kr kr kr kr kr kr Under den undersökta perioden har det redaktionella materialet där LitteraLund omnämndes ett PR-värde motsvarande sek. Varje artikel har i utgångsläget ett annonsvärde som baseras på artikelns storlek i spaltmeter (och givetvis beroende på vilken källa den publiceras i). Detta annonsvärde ligger sedan till grund för vårt PR-värde. PR-värdet räknas ut på följande sätt: Annonsvärde SEK = (Nyhetsstorlek i spaltmeter) x (Annonspris SEK) PR-värde SEK= (Annonsvärde SEK) x (Tendensbedömning = 3 för positiv, 1 för neutral och 1 för negativ) Vidare modifieras det framräknade PR-värdet med en impact-variabel som sträcker sig över en femgradig skala (från x 0.25 till x2), beroende på var i artikeln varumärket förekommer.

15 LitteraLund Antal potentiella läsare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Räckvidd Jan - Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Det totala medieexponeringen för LitteraLund under 2010, genererade en potentiell spridning till totalt ca 24,9 miljoner läsare (talet är avrundat till närmaste hundratusental) Siffororna är baserade på varje enskild källas räckvidd. Den sammanlagda räckvidden kan upplevas som hög då det är bruttotalet som redovisas. Räckviddsiffrorna kommer från TS.

16 Lund International Choral Festival

17 Lund International Choral Festival Tendens och antal artiklar 49% 51% Under mätperioden nämndes Lunds körfestival i totalt 137 artiklar. Antalet artiklar ökade markant under månaden då festivalen ägde rum. Publiciteten har generellt bedömts vara fördelaktig för både körfestivalens och värdstaden Lunds mediebild. Några exempel på prominenta artiklar är Lund fylls av körsång i Dagens Nyheter ( ), Körstaden Lund spänner musklerna i Sydsvenskan ( ) samt Nytt körrekord i lärdomsstaden i Kvällsposten ( ) Neutral Positiv Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Festivalen lyfts fram som Sveriges största körfestival och Lund som en körstad i nationell toppklass. Körfestivalen omnämns också som den festival som sätter Lund på den internationella musik- och kulturkartan. Avsaknaden av ett konserthus nämns som ett problem när det kommer till att arrangera större internationella gästspel. Körfestivalen slog publikrekord i år och även detta lyfts fram i ett flertal artiklar. Lund International Choral Festival har sedan starten 2006 etablerat sig som Sveriges största körfestival. Och blivit en plattform för ett musikliv som fortfarande är vår största folkrörelse efter idrotten men som de senaste decennierna alltmer tappat plats i offentligheten. (Dagens Nyheter ) Neutral Positiv

18 Lund International Choral Festival Länsfördelning Denna tematiska karta illustrerar hur publiciteten är fördelad per län. En del tidningar omfattar mer än ett län och då räknas dessa enskilda artiklar med i publiciteten för flera län. I kartan har de rikstäckande medierna exkluderats för att tydliggör regionala skillnader i publiciteten. I tabellen redovisas de tio regioner inom vilka mest publicitet genererats. Likt de övriga fyra festivalerna är merparten av publiciteten kring körfestivalen koncentrerad till Skåne län. Det höga antalet artiklar i norra Sverige berodde främst på att kören Arctic Light från norrbotten medverkade under körfestivalen. Län Antal artiklar Skåne län 101 Norrbottens län 8 Kalmar län 5 Västerbottens län 3 Västra Götalands län 2 Blekinge län 1 Riks 13

19 Lund International Choral Festival - Mediekanal och källtoppen 6% Diagrammet till vänster illustrerar den procentuella fördelningen mellan olika mediekanaler. 31% Totalt publicerades det 86 artiklar i tryckt press, 43 webbartiklar och åtta eterinslag. De tidningar som toppar listan med antalet publiceringar är framförallt skånska tidningar. Noterbart är att Dagens Nyheter publicerade tre artiklar om Lunds körfestival under % Webb Tryckt press TV / Radio Mediekanal Källa Total Tryckt press Sydsvenskan 27 Webb Sydsvenskan 15 Tryckt press Skånska Dagbladet 8 Webb Skånska Dagbladet 7 Webb Lokaltidningen Lund 6 TV/Radio Sveriges Radio 6 Tryckt press Ystads Allehanda 5 Tryckt press Kristianstadsbladet 4 Tryckt press City Lund 4 Tryckt press Dagens Nyheter 3

20 Lund International Choral Festival - PR-värde Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Total Jan 122 kr Feb - Mar - Apr kr Maj kr Jun kr Jul kr Aug kr Sep kr Okt kr Nov kr Dec - Total kr Under den undersökta perioden har det redaktionella materialet där Lunds körfestival omnämns ett PR-värde motsvarande kr SEK. Varje artikel har i utgångsläget ett annonsvärde som baseras på artikelns storlek i spaltmeter (och givetvis beroende på vilken källa den publiceras i). Detta annonsvärde ligger sedan till grund för vårt PR-värde. PR-värdet räknas ut på följande sätt: Annonsvärde SEK = (Nyhetsstorlek i spaltmeter) x (Annonspris SEK) PR-värde SEK= (Annonsvärde SEK) x (Tendensbedömning = 3 för positiv, 1 för neutral och 1 för negativ) Vidare modifieras det framräknade PR-värdet med en impact-variabel som sträcker sig över en femgradig skala (från x 0.25 till x2), beroende på var i artikeln varumärket förekommer.

21 Lund International Choral Festival - Antal potentiella läsare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Räckvidd Jan - Feb - Mar - Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec - Total Publiciteten kring Lunds körfestival gav under 2010 en potentiell spridning till totalt ca 18,5 miljoner läsare (talet är avrundat till närmaste hundratusental) Siffororna är baserade på varje enskild källas räckvidd. Den sammanlagda räckvidden kan upplevas som hög då det är bruttotalet som redovisas. Räckviddsiffrorna kommer från TS.

22 Bibu.se

23 Bibu.se Tendens och antal artiklar 24% 76% Bibu festival har under mätperioden nämnts i totalt 100 artiklar. Den positiva delen av publiciteten lyfter fram den bredd och mångfald som Bibu erbjuder i arbetet med scenkonst för barn. Det höga internationella deltagandet lyftes också fram ett positivt inslag i festivalen. I Östgöta Correspondenten ( ) skriver teater- och litteraturskribenten Margareta Walin följande: I den bästa av världar smittar även årets Scenkonstbiennal för barn och unga i Lund (Bibu) av sig och gör så att fler får en chans att ta del av fantastisk teater från Sverige, Norden och övriga världen. (Östgöta Correspondenten ) Neutral Positiv Anders E Larsson i Kvällsposten ( ), som för övrigt uttrycker sig kritiskt mot Lund kommuns sätt att satsa på kulturlivet, beskriver Bibu som imponerande och inspirerande. Bibu hyllades även i Göteborgs-Posten: Bibu.se utvecklar en upplyftande energi. Scenkonst som ser barnen i ögonen har framtiden för sig. har fått minst antal omnämningar i medierna. (Götebrogs-Posten ) Bibus publicitet präglades totalt sett av korta omnämnanden i samband med publiceringar om festivalens deltagare. Inga negativa artiklar noterades, dock en kritik mot att Lunds kommun inte i en större utsträckning satsar på annan form av kulturfestivaler än de som har barn som målgrupp. Denna kritik framfördes av författaren Katarina Mazetti. 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Neutral Positiv

24 Bibu.se Länsfördelning och källtoppen Denna tematiska karta illustrerar hur publiciteten är fördelad per län. En del tidningar omfattar mer än ett län och då räknas dessa enskilda artiklar med i publiciteten för flera län. I kartan har de rikstäckande medierna exkluderats för att tydliggör regionala skillnader i publiciteten. I tabellen redovisas de tio regioner inom vilka mest publicitet genererats. Bibu är den festivalen som har procentuellt sett fått en stor andel länsöverskridande publicitet efter. De rikstäckande källorna består av bland annat Expressen, SVT och Dagens Nyheter. Bibu kan därmed ses mer som en länsöverskridande festival än en lokal angelägenhet. Den mediala uppmärksamheten i de norra delar av Sverige beror främst på att Giron sámi teáhter och Jämtlands länsteater medverkade i Bibu. Län Total Skåne län 58 Riks 12 Kalmar län 5 Jämtlands län 4 Östergötlands län 3 Västernorrlands län 3 Norrbottens län 3 Västra Götalands län 2 Hallands län 1 Jönköpings län 1

25 Bibu.se - Mediekanal och källtoppen 4% 32% Diagrammet till vänster illustrerar den procentuella fördelningen mellan olika mediekanaler. 64% Totalt har Bibu nämnts i 64 artiklar i tryckt press, 32 webbartiklar samt 4 eterinslag. Det höga antalet artiklar i tryckt press kan ses som positivt då det genererar ett högre PR-värde. Det är också värt att notera att källtoppen omfattar två tidningar som inte är från Skåne län. Webb Tryckt press TV / Radio Mediekanal Källa Total Tryckt press Sydsvenskan 20 Webb Sydsvenskan 8 Webb Lokaltidningen Lund 5 Tryckt press Trelleborgs Allehanda 5 Webb Skånska Dagbladet 5 Tryckt press Landskrona Posten 4 Tryckt press Östgöta Correspondenten 3 Tryckt press City Lund 3 Webb Svenska Dagbladet 2 Tryckt press Länstidningen Östersund 2

26 Bibu.se PR-värde kr kr kr kr kr Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Total kr kr kr kr kr 74 kr 82 kr kr kr kr -kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Under den undersökta perioden har det redaktionella materialet där Bibu omnämns ett PR-värde motsvarande sek. Varje artikel har i utgångsläget ett annonsvärde som baseras på artikelns storlek i spaltmeter (och givetvis beroende på vilken källa den publiceras i). Detta annonsvärde ligger sedan till grund för vårt PR-värde. PR-värdet räknas ut på följande sätt: Annonsvärde SEK = (Nyhetsstorlek i spaltmeter) x (Annonspris SEK) PR-värde SEK= (Annonsvärde SEK) x (Tendensbedömning = 3 för positiv, 1 för neutral och 1 för negativ) Vidare modifieras det framräknade PR-värdet med en impact-variabel som sträcker sig över en femgradig skala (från x 0.25 till x2), beroende på var i artikeln varumärket förekommer.

27 Bibu.se Antal potentiella läsare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Räckvidd Jan Feb Mar Apr Maj Jun - Jul - Aug - Sep Okt - Nov Dec - Total Publiciteten kring Bibu gav under 2010 en potentiell spridning till totalt ca 14,9 miljoner läsare (talet är avrundat till närmaste hundratusental) Siffororna är baserade på varje enskild källas räckvidd. Den sammanlagda räckvidden kan upplevas som hög då det är bruttotalet som redovisas. Räckviddsiffrorna kommer från TS.

28 Fantastisk filmfestival

29 Fantastisk Filmfestival Tendens och antal artiklar 26% Neutral Positiv 74% Fantastisk filmfestival (FFF) har under mätperioden nämnts i totalt 69 artiklar. FFF är därmed den festivalen som har fått minst antal omnämningar i medierna. Merparten av publiciteten är koncentrerad till månaderna som ligger i anknytning till själva festivalen. Totalt publicerades 18 artiklar som har bedömts vara fördelaktiga för FFF:s mediebild. Festivalen beskrivs i Sydsvenskan som en kulturuppiggande injektion i det retrogardistiska Lund. Festivalen hyllas också i en artikel i Tidningen Kulturen för att vara vital och levande trots den ansträngda ekonomin. Det bör också nämnas att FFF vann Malmö/Lunda-Priset som Årets glädjespridare vilket presenterades i tidningen Nöjesguiden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Neutral Positiv Inga negativa artiklar har noterats om FFF under mätperioden. Dock kan viss kritik mot Lunds kommun urskiljas. I Kvällsposten ( ) kritiserar journalisten Anders E Larsson kommunen för att ha minskat de ekonomiska anslagen till festivalen och kommunen uppmanas att inse värdet av sin enda internationella filmfestival och höja anslagen. FFF är numera en etablerad, tydligt profilerad festival som breddar Lunds filmutbud avsevärt (Kvällsposten, ) I övrigt omskrivs FFF i neutrala ordalag, oftast i samband med recensioner och omskrivningar av de filmer som visas på festivalen.

30 Fantastisk Filmfestival Länsfördelning och källtoppen Denna tematiska karta illustrerar hur publiciteten är fördelad per län. En del tidningar omfattar mer än ett län och då räknas dessa enskilda artiklar med i publiciteten för flera län. I kartan har de rikstäckande medierna exkluderats för att tydliggör regionala skillnader i publiciteten. I tabellen redovisas de tio regioner inom vilka mest publicitet genererats Den regionala spridningen på FFF:s publicitet är begränsad till Skåne län. Ett fåtal artiklar har publicerats i Västra Götalands län samt i Hallands län. Totalt åtta artiklar är rikstäckande och beräknas ha nått de resterande länen. Län Total Skåne län 56 Västra Götalands län 3 Hallands län 2 Riks 9

31 Fantastisk Filmfestival Mediekanal och källtoppen 3% Diagrammet till vänster illustrerar den procentuella fördelningen mellan olika mediekanaler. 43% 54% Fantastisk Filmfestival har under mätperioden förekommit i 30 artiklar i tryckt press, 36 webbartiklar och två eterinslag. De mest prominenta artiklarna har publicerats i Sydsvenskan som för övrigt står för mer än 50% av alla publiceringar. Som ovan nämnt är FFF:s medieexponering till merparten koncentrerad till Skåne. Kvällsposten är dock den tidningen som procentuellt sett har publicerat flest antal positiva artiklar om FFF. Webb Tryckt press TV / Radio De rikstäckande källorna består av bland annat svt.se, FilmNyheterna, Tidningen Kulturen samt ETC. Ett eterinslag har noterats i SR P4 Malmöhus. Mediekanal Källa Total Tryckt press Sydsvenskan 15 Webb Sydsvenskan 10 Webb Skånska Dagbladet 6 Tryckt press City Lund 5 Tryckt press Kvällsposten 5 Webb Kvällsposten 3 Webb Lokaltidningen Lund 3 Webb Norra Skåne 2 Tryckt press Metro - Skåne 2 Webb Nöjesguiden 2 Slutligen kan man säga att FFF är den festival som har haft minst antal länsöverskridande publiceringar.

32 Fantastisk Filmfestival PR-värde Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Total Jan 0 Feb 0 Mar Apr Maj Jun 0 Jul 0 Aug Sep Okt Nov Dec 0 Total Under den undersökta perioden har det redaktionella materialet där Fantastisk filmfestival omnämns ett PR-värde motsvarande sek. Varje artikel har i utgångsläget ett annonsvärde som baseras på artikelns storlek i spaltmeter (och givetvis beroende på vilken källa den publiceras i). Detta annonsvärde ligger sedan till grund för vårt PR-värde. PR-värdet räknas ut på följande sätt: Annonsvärde SEK = (Nyhetsstorlek i spaltmeter) x (Annonspris SEK) PR-värde SEK= (Annonsvärde SEK) x (Tendensbedömning = 3 för positiv, 1 för neutral och 1 för negativ) Vidare modifieras det framräknade PR-värdet med en impact-variabel som sträcker sig över en femgradig skala (från x 0.25 till x2), beroende på var i artikeln varumärket förekommer.

33 Fantastisk Filmfestival Antal potentiella läsare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Räckvidd Jan - Feb - Mar Apr Maj Jun - Jul - Aug Sep Okt Nov Dec - Total Publiciteten kring Fantastisk filmfestival gav under 2010 en potentiell spridning till totalt ca 8,5 miljoner läsare (talet är avrundat till närmaste hundratusental) Siffororna är baserade på varje enskild källas räckvidd. Den sammanlagda räckvidden kan upplevas som hög då det är bruttotalet som redovisas. Räckviddsiffrorna kommer från TS.

34 Sammanfattning

35 Lund - Festivalstad Lunds kommun Lund i samband med festival Lunds kommun i samband med festival 132 Lund i festivalernas publicitet De fem festivaler som har ingått i den här analysen har sammanlagt gett 730 artiklar. I dessa har begreppet Lunds kommun återgetts i 132 artiklar. Det betyder att Lunds kommun har nämnts i 18% procent av festivalernas totala publicitet. Lunds kommun, utan koppling till festivalerna hade under 2010 omskrivits i artiklar. Dessa siffror baseras på en sökning på det formella begreppet Lunds kommun och den låga antalet artiklar kan förklaras med att begreppet Lunds kommun oftast används för att beskriva den kommunala organisationen. För att göra en koppling mellan just begreppet Lund och festivalerna har en sökning på begreppet Lund gjorts i de 730 artiklar som festivalerna omnämnts i. Begreppet noterades i totalt 644 artiklar. Det innebär att 88% av all publicitet som rör festivalerna på ett eller annat sätt är kopplade till Lund. (Se diagram på följande sida)

36 Lund i Festivalpublicitet 12% 18% 88% 82% Lund omnämns Lund omnämns inte Lunds kommun omnämns Lunds kommun omnämns inte Generellt sett fokuserar merparten av publiciteten på festivalerna och Lund omnämns oftast som ett svar på var festivalerna äger rum eller som en del av festivalens namn. Lund med epiteten festivalstad omnämns flest gånger i publiciteten kring humorfestivalen. I medieexponeringen kring festivaler där Lund som stad får större utrymme är det ett antal kvalitéer som lyfts fram: 1) Atmosfär: Lund beskrivs som en mysig plats med korta avstånd i kontakten mellan människor. Staden beskrivs även som tolerant och vidsynt. 2) Avstånd: Stadens storlek lyfts fram som fördelaktig för festivalevenemang i och med de korta avstånden mellan olika eventlokaler. En förutsättning som ger en stor tillgängighet samt få logistiska svårigheter under festivalerna i staden. 3) Lokala tillgångar: Här lyfts det fram specifika kvalitéer som finns i Lund, exempelvis en lång humor tradition, samt att Lund är en av de körtätaste städerna i landet. Dessa beskrivs som en god grogrund för framväxten av festivaler inom vissa kultursegment.

37 Bilden av Lund som festivalstad I medieexponeringen från Lunds festivaler sker en rad omnämnanden av Lund som festivalstad. Här följer ett antal exempel på mer framträdande artiklar där Lund beskrivs i samband med festivalerna: Ur Humorfestivalen: I en artikel citeras Mats Helmfrid (ordförande i kommunstyrelsen): Lunds själ ska bevaras. Med andra ord småskaligt och mysigt ( Skånskan.se) Komikerna Johan Wester, en av initiativtagarna bakom Lunds humorfestival uttrycker i en artikel i Sydsvenskan ( ) en av fördelarna med Lund som festival stad: Lund är lagom stort för den här typen av evenemang. På Norraskåne.se ( ) beskriver komikern Anders Jansson Lund som festivalstad: Vi tycker att Lund med sin kompakta stadskärna lämpar sig som festivalstad. Och så var vi på en liten festival i Edinburgh och inspirerades av det sammelsurium vi såg där. Man hann inte se allt där men man skulle hunnit om man haft tid. Komikern Johan Wester ur Sydsvenskan : Vissa pratar om att Lund är insnöat, tvärtom tycker jag den är tolerant och vidsynt. En universitetsstad blir ofta så rent naturligt. Lund har en potential som är enorm, tycker jag. Men många verkar ha komplex mot stan och hackar gärna. Fram med folk som vill skapa, tänka nytt och vågar satsa. I en artikel av Martin Degrell beskrivs Lund som festival stad på följande vis: Lund är storleksmässigt närmast perfekt för ett arrangemang av det här slaget. Samtliga scener ligger inom gångavstånd från varandra, och i princip alla uppträdanden sker i teatermiljö och inte på krogen, vilket gynnar både artist och åhörare. Även publikintresset har varit stort en majoritet av föreställningarna var utsålda, trots höga biljettpriser. Folk fick sitta i trappor och på extrastolar för att få plats på vissa programpunkter. Frågan är vad som händer om, eller snarare när, festivalen vill växa. (Sydsvenskan )

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli Medieanalys UEFA Dam-EM 2013 Linköping Analysperiod: 1 januari 31 juli Bakgrund Svenska Fotbollförbundet och värdorterna har beställt en analys av det mediala genomslaget kopplat till EM i fotboll

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Syfte och avgränsningar Syfte och förutsättning: Den svenska skolan är ständigt aktuell, så väl medialt som i

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

STCC. 1 juni 8 juli 2011 MEDIEANALYS. Rapporten är utförd av Anna Lioufas Anna.Lioufas@mediapilot.se

STCC. 1 juni 8 juli 2011 MEDIEANALYS. Rapporten är utförd av Anna Lioufas Anna.Lioufas@mediapilot.se STCC 1 juni 8 juli 2011 Rapporten är utförd av Anna Lioufas Anna.Lioufas@mediapilot.se SEK INLEDNING Denna medieanalys har genomförts med hjälp av verktyget MediaPilot 3.0. Analysmaterialet består av totalt

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010 Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår 3 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aftonbladet söndag Aftonbladet vardag Aktiespararen Allas Allers Allers Trädgård Allt i Hemmet

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Media Monitor Report April 2009

Media Monitor Report April 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-05-07 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, caroli Media Monitor Report April 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Key Findings Jobbiga tankar

Key Findings  Jobbiga tankar Key Findings 48 procent av Sveriges unga känner sig antingen oroliga och ångestfyllda eller ledsna och nedstämda vid tanken på framtiden. 21 procent känner inget särskilt och endast 31 procent känner sig

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer