Lunds kommun Medieanalys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31"

Transkript

1 Lunds kommun Medieanalys

2 Inledning Retriever har på uppdrag av Lunds kommun sammanställt exponeringen av fem festivaler i medierna. Festivalerna som har varit föremål för analys är bibu.se, Lunds humorfestival, Lund International ChoralFestival, Fantastisk filmfestival samt LitteraLund. Analysen ämnar förklara vad medieexponeringen betyder för bilden av Lund som festivalstad samt Lunds kulturliv. Under perioden till publicerades totalt 739 artiklar där de fem festivalerna omnämndes. Alla artiklar har bedömts antingen som positiva, negativa eller neutrala för respektive festivals mediebild. Analysunderlaget bygger på sökningar i webbpublikationer, 448 tryckta tidningar samt 65 eterkällor. Underlaget har även kompletterats med artiklar insamlade av Lunds kommun. Rapportens innehåll: Del 1 Inledning och överblick av den totala publiciteten som medieexponeringen resulterat i. Antal artiklar per festival samt den totala tendensfördelning redovisas i diagram. Del 2 För varje enskild festival redovisas antal artiklar per månad, tendens, medieexponering per län, källtoppen, PR-värde samt antal potentiella läsare Del 3 Avslutande reflektioner kring mediebilden av Lund som festivalstad samt Lunds kulturliv

3 Överblick över festivalernas totala publicitet % 57% 50 0 Bibu Lunds humorfestival Fantastisk Filmfestival Lund International Choral Festival LitteraLund Neutral Positiv Under mätperioden publicerades totalt 739 artiklar där någon av de fem undersökta festivalerna omnämndes. Lunds humorfestival hade flest antal publiceringar och stod för 39% av det totala antalet artiklar. Näst flest omnämningar hade LitteraLund som förekom i 20% av publiciteten, tätt följd av Lund International Choral Festival som stod för 19% den totala exponeringen. I övrigt kännetecknades publiciteten av en hög andel positiva omnämnanden. Inga negativa omnämnanden har noterats för någon av festivalerna.

4 Lunds humorfestival

5 Lunds humorfestival Tendens och antal artiklar 40% Lunds humorfestival är den festival som genererade störst antal artiklar under Mest publicitet genererades under augusti månad, samma månad som festivalen ägde rum. Lunds humorfestival har omnämnts i totalt 284 artiklar. Till övervägande del omskrevs festivalen i positiva ordalag % Neutral Positiv Festivalens instiftande samt bokande av prominenta akter genererade en stor andel positiv publicitet under perioden innan festivalens invigning. Vi ser fram emot att skapa en rolig mötesplats och vi jobbar för fullt med att göra en riktigt bra festival som många får glädje av, säger Johan Wester (Norrbottens-Kuriren ). Mycket av den genererade publiciteten innehåller citat och intervjuer med arrangörerna samt medverkande komiker. Det stora intresset från Sveriges humorelit för att medverka under festivalen omskrevs i positiva ordalag flertalet artiklar. Exempelvis kan man lyfta fram inslaget Humorfestival spränger gränserna i SR P4 Malmöhus. ( ). Efter humorfestivalens genomförande beskrevs festivalen som lyckad i medierna. Årets humorfestival blev en framgång för arrangörerna lundakomikerna Anders Jansson och Johan Wester, med fyrtio föreställningar, 130 artister och drygt sålda biljetter. (Sydsvenskan ) 20 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Det förekom ingen publicitet kring Lunds humorfestival med negativ vinkling. Neutral Positiv

6 Lunds humorfestival Länsfördelning Denna tematiska karta illustrerar hur publiciteten är fördelad per län. En del tidningar omfattar mer än ett län och då räknas dessa enskilda artiklar med i publiciteten för flera län. I kartan har de rikstäckande medierna exkluderats för att tydliggör regionala skillnader i publiciteten. I tabellen redovisas de tio regioner inom vilka mest publicitet genererats I kartan framgår det att Lunds humorfestival har fått medial uppmärksamhet i merparten av länen. Även här har flest artiklar publicerats i Skåne län. Avsaknaden av publicitet var total i Jönköpings län, Stockholms län och Gotlands län. Län Total Skåne län 178 Västra Götalands län 16 Hallands län 14 Kalmar län 12 Riks 11 Örebro län 8 Gävleborgs län 8 Blekinge län 6 Östergötlands län 5 Västernorrlands län 5

7 Lunds humorfestival - Mediekanal och källtoppen 1% Diagrammet till vänster illustrerar den procentuella fördelningen mellan olika mediekanaler. 51% Webb Tryckt press TV / Radio 48% Publiciteten kring humorfestivalen har en relativt jämn fördelning mellan tryckt press och webbkällor. Endast en procent av publiciteten utgjordes av eterinslag. Analogt med var som kan förväntas återfinns källor från regionen på de högsta placeringarna i källtoppen. Genomslaget i rikspress beror främst på publicitet kring återföreningar av "Helt apropå" gänget, lansering av Starke man, generell information kring festivalen, bokningar samt utläggningar kring bokade prominenta akter. Mediekanal Källa Total Tryckt press Sydsvenskan 48 Webb Sydsvenskan 29 Tryckt press City Lund 25 Webb Skånska Dagbladet 12 Tryckt press Kvällsposten 11 Webb Norra Skåne 8 Webb Laholms Tidning 8 Tryckt press Kristianstadsbladet 7 Tryckt press Nerikes Allehanda 6 Webb Kristianstadbladet 4

8 Lunds humorfestival PR-värde Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Total kr kr kr kr kr kr kr kr kr Under den undersökta perioden har det redaktionella materialet där Lunds humorfestival omnämns ett PR-värde motsvarande sek. Varje artikel har i utgångsläget ett annonsvärde som baseras på artikelns storlek i spaltmeter (och givetvis beroende på vilken källa den publiceras i). Detta annonsvärde ligger sedan till grund för vårt PR-värde. PR-värdet räknas ut på följande sätt: Annonsvärde SEK = (Nyhetsstorlek i spaltmeter) x (Annonspris SEK) PR-värde SEK= (Annonsvärde SEK) x (Tendensbedömning = 3 för positiv, 1 för neutral och 1 för negativ) Vidare modifieras det framräknade PR-värdet med en impact-variabel som sträcker sig över en femgradig skala (från x 0.25 till x2), beroende på var i artikeln varumärket förekommer.

9 Lunds humorfestival - Antal potentiella läsare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Räckvidd Jan - Feb - Mar - Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec - Total Det totala medieexponeringen för Lunds humorfestival under 2010, genererade en potentiell spridning till totalt ca 33,8 miljoner läsare (talet är avrundat till närmaste hundratusental) Siffororna är baserade på varje enskild källas räckvidd. Den sammanlagda räckvidden kan upplevas som hög då det är bruttotalet som redovisas. Räckviddsiffrorna kommer från TS.

10 LitteraLund

11 LitteraLund Tendens och antal artiklar % Neutral Positiv 75% LitteraLund omnämndes under mätperioden i 149 artiklar. Även för denna festival saknas det negativ publicitet. Andelen positiv publicitet var hög, dock lägre än exempelvis Lunds humorfestival som hade en andel av positiv publicitet på hela 60 %. LitteraLund omnämndes ofta i deskriptiva artiklar utan värdeladdade uttryck. Dessa beskriver själva festivalen, punkter på festivalens program eller individuella författarskap. I de fall det förekom värdeladdade artiklar låg fokus snarare på specifika författare samt andra företeelser som står i relation till LitteraLund. Stefan Casta uttalar sig om LitterLund på följande sätt i Metro Skåne - Jag tror att alla barn har glädje av en festival som LitteraLund. ( ). Festivalen beskrivs i ett flertal artiklar som Sveriges största barn- och ungdoms litteraturfestival. Noterbart är att LitteraLund inte alltid omskrivs som en festival. I samband med publicitet kring akter som är kopplade till konferensprogrammet för vuxna omskrivs LitteraLund som just en konferens i ett antal artiklar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Neutral Jul Aug Sep Okt Nov Dec Positiv

12 LitteraLund Länsfördelning Denna tematiska karta illustrerar hur publiciteten är fördelad per län. En del tidningar omfattar mer än ett län och då räknas dessa enskilda artiklar med i publiciteten för flera län. I kartan har de rikstäckande medierna exkluderats för att tydliggör regionala skillnader i publiciteten. I tabellen redovisas de tio regioner inom vilka mest publicitet genererats LitteraLund har givits mest publicitet i lokala källor. I Stockholms län publiceras en notis med bild i Metro som konstaterar att I dag inleds LitteraLund i Lund.. Samma notis publicerades även Metro i Västra Götalands län. I samma län publicerades även en artikel i Kvällsposten kring en utställning av barnboksförfattaren Stefan Casta illustrationer. Laholms tidning publicerade fem artiklar där LitteraLund omnämns under Utöver dessa regionala artiklar publicerades även sex artiklar i rikstäckande medier. Län Total Skåne län 135 Riks 6 Hallands län 5 Västra Götalands län 2 Stockholms län 1

13 LitteraLund - Mediekanal och källtoppen 3% Diagrammet till vänster illustrerar den procentuella fördelningen mellan olika mediekanaler. 40% Merparten av publiciteten kring LitteraLund återfanns under 2010 i tryckt press. 41 procent av artiklarna härrörde från webbkällor. Endast en procent av publiciteten utgjordes av TV/Radio. 57% Likt vad som illustreras på föregående sida publicerades merparten av LitterarLunds omnämnanden i Skåne län. Den källa som genererade flest omnämnanden är Sydsvenskan. Webb Tryckt press TV / Radio Mediekanal Källa Total Tryckt press Sydsvenskan 56 Webb Sydsvenskan 21 Webb Skånska Dagbladet 11 Webb Lokaltidningen Lund 9 Webb Lokaltidningen Båstad 8 Webb Norra Skåne 6 Webb Laholms Tidning 5 Tryckt press City Lund 3 Tryckt press Skånska Dagbladet 3 Webb Svenska Dagbladet 2

14 LitteraLund PR-värde kr kr kr kr kr kr kr kr - kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Total 367 kr kr kr kr kr kr 3622 kr kr kr kr kr kr kr Under den undersökta perioden har det redaktionella materialet där LitteraLund omnämndes ett PR-värde motsvarande sek. Varje artikel har i utgångsläget ett annonsvärde som baseras på artikelns storlek i spaltmeter (och givetvis beroende på vilken källa den publiceras i). Detta annonsvärde ligger sedan till grund för vårt PR-värde. PR-värdet räknas ut på följande sätt: Annonsvärde SEK = (Nyhetsstorlek i spaltmeter) x (Annonspris SEK) PR-värde SEK= (Annonsvärde SEK) x (Tendensbedömning = 3 för positiv, 1 för neutral och 1 för negativ) Vidare modifieras det framräknade PR-värdet med en impact-variabel som sträcker sig över en femgradig skala (från x 0.25 till x2), beroende på var i artikeln varumärket förekommer.

15 LitteraLund Antal potentiella läsare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Räckvidd Jan - Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Det totala medieexponeringen för LitteraLund under 2010, genererade en potentiell spridning till totalt ca 24,9 miljoner läsare (talet är avrundat till närmaste hundratusental) Siffororna är baserade på varje enskild källas räckvidd. Den sammanlagda räckvidden kan upplevas som hög då det är bruttotalet som redovisas. Räckviddsiffrorna kommer från TS.

16 Lund International Choral Festival

17 Lund International Choral Festival Tendens och antal artiklar 49% 51% Under mätperioden nämndes Lunds körfestival i totalt 137 artiklar. Antalet artiklar ökade markant under månaden då festivalen ägde rum. Publiciteten har generellt bedömts vara fördelaktig för både körfestivalens och värdstaden Lunds mediebild. Några exempel på prominenta artiklar är Lund fylls av körsång i Dagens Nyheter ( ), Körstaden Lund spänner musklerna i Sydsvenskan ( ) samt Nytt körrekord i lärdomsstaden i Kvällsposten ( ) Neutral Positiv Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Festivalen lyfts fram som Sveriges största körfestival och Lund som en körstad i nationell toppklass. Körfestivalen omnämns också som den festival som sätter Lund på den internationella musik- och kulturkartan. Avsaknaden av ett konserthus nämns som ett problem när det kommer till att arrangera större internationella gästspel. Körfestivalen slog publikrekord i år och även detta lyfts fram i ett flertal artiklar. Lund International Choral Festival har sedan starten 2006 etablerat sig som Sveriges största körfestival. Och blivit en plattform för ett musikliv som fortfarande är vår största folkrörelse efter idrotten men som de senaste decennierna alltmer tappat plats i offentligheten. (Dagens Nyheter ) Neutral Positiv

18 Lund International Choral Festival Länsfördelning Denna tematiska karta illustrerar hur publiciteten är fördelad per län. En del tidningar omfattar mer än ett län och då räknas dessa enskilda artiklar med i publiciteten för flera län. I kartan har de rikstäckande medierna exkluderats för att tydliggör regionala skillnader i publiciteten. I tabellen redovisas de tio regioner inom vilka mest publicitet genererats. Likt de övriga fyra festivalerna är merparten av publiciteten kring körfestivalen koncentrerad till Skåne län. Det höga antalet artiklar i norra Sverige berodde främst på att kören Arctic Light från norrbotten medverkade under körfestivalen. Län Antal artiklar Skåne län 101 Norrbottens län 8 Kalmar län 5 Västerbottens län 3 Västra Götalands län 2 Blekinge län 1 Riks 13

19 Lund International Choral Festival - Mediekanal och källtoppen 6% Diagrammet till vänster illustrerar den procentuella fördelningen mellan olika mediekanaler. 31% Totalt publicerades det 86 artiklar i tryckt press, 43 webbartiklar och åtta eterinslag. De tidningar som toppar listan med antalet publiceringar är framförallt skånska tidningar. Noterbart är att Dagens Nyheter publicerade tre artiklar om Lunds körfestival under % Webb Tryckt press TV / Radio Mediekanal Källa Total Tryckt press Sydsvenskan 27 Webb Sydsvenskan 15 Tryckt press Skånska Dagbladet 8 Webb Skånska Dagbladet 7 Webb Lokaltidningen Lund 6 TV/Radio Sveriges Radio 6 Tryckt press Ystads Allehanda 5 Tryckt press Kristianstadsbladet 4 Tryckt press City Lund 4 Tryckt press Dagens Nyheter 3

20 Lund International Choral Festival - PR-värde Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Total Jan 122 kr Feb - Mar - Apr kr Maj kr Jun kr Jul kr Aug kr Sep kr Okt kr Nov kr Dec - Total kr Under den undersökta perioden har det redaktionella materialet där Lunds körfestival omnämns ett PR-värde motsvarande kr SEK. Varje artikel har i utgångsläget ett annonsvärde som baseras på artikelns storlek i spaltmeter (och givetvis beroende på vilken källa den publiceras i). Detta annonsvärde ligger sedan till grund för vårt PR-värde. PR-värdet räknas ut på följande sätt: Annonsvärde SEK = (Nyhetsstorlek i spaltmeter) x (Annonspris SEK) PR-värde SEK= (Annonsvärde SEK) x (Tendensbedömning = 3 för positiv, 1 för neutral och 1 för negativ) Vidare modifieras det framräknade PR-värdet med en impact-variabel som sträcker sig över en femgradig skala (från x 0.25 till x2), beroende på var i artikeln varumärket förekommer.

21 Lund International Choral Festival - Antal potentiella läsare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Räckvidd Jan - Feb - Mar - Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec - Total Publiciteten kring Lunds körfestival gav under 2010 en potentiell spridning till totalt ca 18,5 miljoner läsare (talet är avrundat till närmaste hundratusental) Siffororna är baserade på varje enskild källas räckvidd. Den sammanlagda räckvidden kan upplevas som hög då det är bruttotalet som redovisas. Räckviddsiffrorna kommer från TS.

22 Bibu.se

23 Bibu.se Tendens och antal artiklar 24% 76% Bibu festival har under mätperioden nämnts i totalt 100 artiklar. Den positiva delen av publiciteten lyfter fram den bredd och mångfald som Bibu erbjuder i arbetet med scenkonst för barn. Det höga internationella deltagandet lyftes också fram ett positivt inslag i festivalen. I Östgöta Correspondenten ( ) skriver teater- och litteraturskribenten Margareta Walin följande: I den bästa av världar smittar även årets Scenkonstbiennal för barn och unga i Lund (Bibu) av sig och gör så att fler får en chans att ta del av fantastisk teater från Sverige, Norden och övriga världen. (Östgöta Correspondenten ) Neutral Positiv Anders E Larsson i Kvällsposten ( ), som för övrigt uttrycker sig kritiskt mot Lund kommuns sätt att satsa på kulturlivet, beskriver Bibu som imponerande och inspirerande. Bibu hyllades även i Göteborgs-Posten: Bibu.se utvecklar en upplyftande energi. Scenkonst som ser barnen i ögonen har framtiden för sig. har fått minst antal omnämningar i medierna. (Götebrogs-Posten ) Bibus publicitet präglades totalt sett av korta omnämnanden i samband med publiceringar om festivalens deltagare. Inga negativa artiklar noterades, dock en kritik mot att Lunds kommun inte i en större utsträckning satsar på annan form av kulturfestivaler än de som har barn som målgrupp. Denna kritik framfördes av författaren Katarina Mazetti. 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Neutral Positiv

24 Bibu.se Länsfördelning och källtoppen Denna tematiska karta illustrerar hur publiciteten är fördelad per län. En del tidningar omfattar mer än ett län och då räknas dessa enskilda artiklar med i publiciteten för flera län. I kartan har de rikstäckande medierna exkluderats för att tydliggör regionala skillnader i publiciteten. I tabellen redovisas de tio regioner inom vilka mest publicitet genererats. Bibu är den festivalen som har procentuellt sett fått en stor andel länsöverskridande publicitet efter. De rikstäckande källorna består av bland annat Expressen, SVT och Dagens Nyheter. Bibu kan därmed ses mer som en länsöverskridande festival än en lokal angelägenhet. Den mediala uppmärksamheten i de norra delar av Sverige beror främst på att Giron sámi teáhter och Jämtlands länsteater medverkade i Bibu. Län Total Skåne län 58 Riks 12 Kalmar län 5 Jämtlands län 4 Östergötlands län 3 Västernorrlands län 3 Norrbottens län 3 Västra Götalands län 2 Hallands län 1 Jönköpings län 1

25 Bibu.se - Mediekanal och källtoppen 4% 32% Diagrammet till vänster illustrerar den procentuella fördelningen mellan olika mediekanaler. 64% Totalt har Bibu nämnts i 64 artiklar i tryckt press, 32 webbartiklar samt 4 eterinslag. Det höga antalet artiklar i tryckt press kan ses som positivt då det genererar ett högre PR-värde. Det är också värt att notera att källtoppen omfattar två tidningar som inte är från Skåne län. Webb Tryckt press TV / Radio Mediekanal Källa Total Tryckt press Sydsvenskan 20 Webb Sydsvenskan 8 Webb Lokaltidningen Lund 5 Tryckt press Trelleborgs Allehanda 5 Webb Skånska Dagbladet 5 Tryckt press Landskrona Posten 4 Tryckt press Östgöta Correspondenten 3 Tryckt press City Lund 3 Webb Svenska Dagbladet 2 Tryckt press Länstidningen Östersund 2

26 Bibu.se PR-värde kr kr kr kr kr Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Total kr kr kr kr kr 74 kr 82 kr kr kr kr -kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Under den undersökta perioden har det redaktionella materialet där Bibu omnämns ett PR-värde motsvarande sek. Varje artikel har i utgångsläget ett annonsvärde som baseras på artikelns storlek i spaltmeter (och givetvis beroende på vilken källa den publiceras i). Detta annonsvärde ligger sedan till grund för vårt PR-värde. PR-värdet räknas ut på följande sätt: Annonsvärde SEK = (Nyhetsstorlek i spaltmeter) x (Annonspris SEK) PR-värde SEK= (Annonsvärde SEK) x (Tendensbedömning = 3 för positiv, 1 för neutral och 1 för negativ) Vidare modifieras det framräknade PR-värdet med en impact-variabel som sträcker sig över en femgradig skala (från x 0.25 till x2), beroende på var i artikeln varumärket förekommer.

27 Bibu.se Antal potentiella läsare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Räckvidd Jan Feb Mar Apr Maj Jun - Jul - Aug - Sep Okt - Nov Dec - Total Publiciteten kring Bibu gav under 2010 en potentiell spridning till totalt ca 14,9 miljoner läsare (talet är avrundat till närmaste hundratusental) Siffororna är baserade på varje enskild källas räckvidd. Den sammanlagda räckvidden kan upplevas som hög då det är bruttotalet som redovisas. Räckviddsiffrorna kommer från TS.

28 Fantastisk filmfestival

29 Fantastisk Filmfestival Tendens och antal artiklar 26% Neutral Positiv 74% Fantastisk filmfestival (FFF) har under mätperioden nämnts i totalt 69 artiklar. FFF är därmed den festivalen som har fått minst antal omnämningar i medierna. Merparten av publiciteten är koncentrerad till månaderna som ligger i anknytning till själva festivalen. Totalt publicerades 18 artiklar som har bedömts vara fördelaktiga för FFF:s mediebild. Festivalen beskrivs i Sydsvenskan som en kulturuppiggande injektion i det retrogardistiska Lund. Festivalen hyllas också i en artikel i Tidningen Kulturen för att vara vital och levande trots den ansträngda ekonomin. Det bör också nämnas att FFF vann Malmö/Lunda-Priset som Årets glädjespridare vilket presenterades i tidningen Nöjesguiden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Neutral Positiv Inga negativa artiklar har noterats om FFF under mätperioden. Dock kan viss kritik mot Lunds kommun urskiljas. I Kvällsposten ( ) kritiserar journalisten Anders E Larsson kommunen för att ha minskat de ekonomiska anslagen till festivalen och kommunen uppmanas att inse värdet av sin enda internationella filmfestival och höja anslagen. FFF är numera en etablerad, tydligt profilerad festival som breddar Lunds filmutbud avsevärt (Kvällsposten, ) I övrigt omskrivs FFF i neutrala ordalag, oftast i samband med recensioner och omskrivningar av de filmer som visas på festivalen.

30 Fantastisk Filmfestival Länsfördelning och källtoppen Denna tematiska karta illustrerar hur publiciteten är fördelad per län. En del tidningar omfattar mer än ett län och då räknas dessa enskilda artiklar med i publiciteten för flera län. I kartan har de rikstäckande medierna exkluderats för att tydliggör regionala skillnader i publiciteten. I tabellen redovisas de tio regioner inom vilka mest publicitet genererats Den regionala spridningen på FFF:s publicitet är begränsad till Skåne län. Ett fåtal artiklar har publicerats i Västra Götalands län samt i Hallands län. Totalt åtta artiklar är rikstäckande och beräknas ha nått de resterande länen. Län Total Skåne län 56 Västra Götalands län 3 Hallands län 2 Riks 9

31 Fantastisk Filmfestival Mediekanal och källtoppen 3% Diagrammet till vänster illustrerar den procentuella fördelningen mellan olika mediekanaler. 43% 54% Fantastisk Filmfestival har under mätperioden förekommit i 30 artiklar i tryckt press, 36 webbartiklar och två eterinslag. De mest prominenta artiklarna har publicerats i Sydsvenskan som för övrigt står för mer än 50% av alla publiceringar. Som ovan nämnt är FFF:s medieexponering till merparten koncentrerad till Skåne. Kvällsposten är dock den tidningen som procentuellt sett har publicerat flest antal positiva artiklar om FFF. Webb Tryckt press TV / Radio De rikstäckande källorna består av bland annat svt.se, FilmNyheterna, Tidningen Kulturen samt ETC. Ett eterinslag har noterats i SR P4 Malmöhus. Mediekanal Källa Total Tryckt press Sydsvenskan 15 Webb Sydsvenskan 10 Webb Skånska Dagbladet 6 Tryckt press City Lund 5 Tryckt press Kvällsposten 5 Webb Kvällsposten 3 Webb Lokaltidningen Lund 3 Webb Norra Skåne 2 Tryckt press Metro - Skåne 2 Webb Nöjesguiden 2 Slutligen kan man säga att FFF är den festival som har haft minst antal länsöverskridande publiceringar.

32 Fantastisk Filmfestival PR-värde Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Total Jan 0 Feb 0 Mar Apr Maj Jun 0 Jul 0 Aug Sep Okt Nov Dec 0 Total Under den undersökta perioden har det redaktionella materialet där Fantastisk filmfestival omnämns ett PR-värde motsvarande sek. Varje artikel har i utgångsläget ett annonsvärde som baseras på artikelns storlek i spaltmeter (och givetvis beroende på vilken källa den publiceras i). Detta annonsvärde ligger sedan till grund för vårt PR-värde. PR-värdet räknas ut på följande sätt: Annonsvärde SEK = (Nyhetsstorlek i spaltmeter) x (Annonspris SEK) PR-värde SEK= (Annonsvärde SEK) x (Tendensbedömning = 3 för positiv, 1 för neutral och 1 för negativ) Vidare modifieras det framräknade PR-värdet med en impact-variabel som sträcker sig över en femgradig skala (från x 0.25 till x2), beroende på var i artikeln varumärket förekommer.

33 Fantastisk Filmfestival Antal potentiella läsare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Räckvidd Jan - Feb - Mar Apr Maj Jun - Jul - Aug Sep Okt Nov Dec - Total Publiciteten kring Fantastisk filmfestival gav under 2010 en potentiell spridning till totalt ca 8,5 miljoner läsare (talet är avrundat till närmaste hundratusental) Siffororna är baserade på varje enskild källas räckvidd. Den sammanlagda räckvidden kan upplevas som hög då det är bruttotalet som redovisas. Räckviddsiffrorna kommer från TS.

34 Sammanfattning

35 Lund - Festivalstad Lunds kommun Lund i samband med festival Lunds kommun i samband med festival 132 Lund i festivalernas publicitet De fem festivaler som har ingått i den här analysen har sammanlagt gett 730 artiklar. I dessa har begreppet Lunds kommun återgetts i 132 artiklar. Det betyder att Lunds kommun har nämnts i 18% procent av festivalernas totala publicitet. Lunds kommun, utan koppling till festivalerna hade under 2010 omskrivits i artiklar. Dessa siffror baseras på en sökning på det formella begreppet Lunds kommun och den låga antalet artiklar kan förklaras med att begreppet Lunds kommun oftast används för att beskriva den kommunala organisationen. För att göra en koppling mellan just begreppet Lund och festivalerna har en sökning på begreppet Lund gjorts i de 730 artiklar som festivalerna omnämnts i. Begreppet noterades i totalt 644 artiklar. Det innebär att 88% av all publicitet som rör festivalerna på ett eller annat sätt är kopplade till Lund. (Se diagram på följande sida)

36 Lund i Festivalpublicitet 12% 18% 88% 82% Lund omnämns Lund omnämns inte Lunds kommun omnämns Lunds kommun omnämns inte Generellt sett fokuserar merparten av publiciteten på festivalerna och Lund omnämns oftast som ett svar på var festivalerna äger rum eller som en del av festivalens namn. Lund med epiteten festivalstad omnämns flest gånger i publiciteten kring humorfestivalen. I medieexponeringen kring festivaler där Lund som stad får större utrymme är det ett antal kvalitéer som lyfts fram: 1) Atmosfär: Lund beskrivs som en mysig plats med korta avstånd i kontakten mellan människor. Staden beskrivs även som tolerant och vidsynt. 2) Avstånd: Stadens storlek lyfts fram som fördelaktig för festivalevenemang i och med de korta avstånden mellan olika eventlokaler. En förutsättning som ger en stor tillgängighet samt få logistiska svårigheter under festivalerna i staden. 3) Lokala tillgångar: Här lyfts det fram specifika kvalitéer som finns i Lund, exempelvis en lång humor tradition, samt att Lund är en av de körtätaste städerna i landet. Dessa beskrivs som en god grogrund för framväxten av festivaler inom vissa kultursegment.

37 Bilden av Lund som festivalstad I medieexponeringen från Lunds festivaler sker en rad omnämnanden av Lund som festivalstad. Här följer ett antal exempel på mer framträdande artiklar där Lund beskrivs i samband med festivalerna: Ur Humorfestivalen: I en artikel citeras Mats Helmfrid (ordförande i kommunstyrelsen): Lunds själ ska bevaras. Med andra ord småskaligt och mysigt ( Skånskan.se) Komikerna Johan Wester, en av initiativtagarna bakom Lunds humorfestival uttrycker i en artikel i Sydsvenskan ( ) en av fördelarna med Lund som festival stad: Lund är lagom stort för den här typen av evenemang. På Norraskåne.se ( ) beskriver komikern Anders Jansson Lund som festivalstad: Vi tycker att Lund med sin kompakta stadskärna lämpar sig som festivalstad. Och så var vi på en liten festival i Edinburgh och inspirerades av det sammelsurium vi såg där. Man hann inte se allt där men man skulle hunnit om man haft tid. Komikern Johan Wester ur Sydsvenskan : Vissa pratar om att Lund är insnöat, tvärtom tycker jag den är tolerant och vidsynt. En universitetsstad blir ofta så rent naturligt. Lund har en potential som är enorm, tycker jag. Men många verkar ha komplex mot stan och hackar gärna. Fram med folk som vill skapa, tänka nytt och vågar satsa. I en artikel av Martin Degrell beskrivs Lund som festival stad på följande vis: Lund är storleksmässigt närmast perfekt för ett arrangemang av det här slaget. Samtliga scener ligger inom gångavstånd från varandra, och i princip alla uppträdanden sker i teatermiljö och inte på krogen, vilket gynnar både artist och åhörare. Även publikintresset har varit stort en majoritet av föreställningarna var utsålda, trots höga biljettpriser. Folk fick sitta i trappor och på extrastolar för att få plats på vissa programpunkter. Frågan är vad som händer om, eller snarare när, festivalen vill växa. (Sydsvenskan )

Agenda. Del 2 Jämförelse mellan festivalerna Nyckeltal Mediekanal Tendens

Agenda. Del 2 Jämförelse mellan festivalerna Nyckeltal Mediekanal Tendens Lunds kommun 2010 Agenda Del 1 Fem festivaler har granskats kvalitativt under år 2010 Lunds humorfestival LitteraLund Lund International Choral Festival Bibu Fantastisk Filmfestival Vad har vi tittat på?

Läs mer

Dramaten& Women in Science 2013. Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering

Dramaten& Women in Science 2013. Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering Dramaten& Women in Science 2013 Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering Medieexponering annonsvärde Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Totalt Utvalda artiklar 0 1639414 278943 1200 0

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet Publicitetsanalys 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet i medierna 2012 Den mediala rapporteringen om Reumatikerförbundet ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2011

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Medieanalys. U21-EM i Malmö. Medieanalytiker: Andreas Leifsson

Medieanalys. U21-EM i Malmö. Medieanalytiker: Andreas Leifsson Medieanalys U21-EM i Malmö Medieanalytiker: Andreas Leifsson www.infopaq.se Analys av publiciteten för Malmö som värdstad för U21- EM 2009 Denna analys visar hur mycket Malmö har synts i webbmedia i anslutning

Läs mer

Utvärdering. PR-värde Uddevalla Solid Sound 2014/2015

Utvärdering. PR-värde Uddevalla Solid Sound 2014/2015 Utvärdering PR-värde Uddevalla Solid Sound 04/05 PR-värde: Från oktober 04 till och med juni 05 har Welcom arbetat aktivt med PR och kommunikation för Uddevalla Solid Sound. Under denna period har det

Läs mer

Media Monitor Report Februari 2012

Media Monitor Report Februari 2012 Utskriftsdatum: 2012-03-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Februari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år. Analytiker: Måns Bergh

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år. Analytiker: Måns Bergh Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år Analytiker: Måns Bergh Infopaq har på uppdrag av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund analyserat mediernas rapportering kring föreningen

Läs mer

Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) Publicitetsrapport

Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) Publicitetsrapport Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) Publicitetsrapport 2016 2017-01-11 Syfte, avgränsningar och innehåll Om analysen Medieanalysen är utförd av Retriever på uppdrag av Sieps. Analysen

Läs mer

SM-veckan Sundsvall 2015

SM-veckan Sundsvall 2015 SM-veckan Sundsvall 2015 Medierapport 2015.06.01-2015.08.02 Sid 1 Statistikrapport Index Denna statistikrapport återger mediegenomslaget för SM-veckan i Sundsvall under perioden 2015.06.01-2015.08.02.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

SM-veckan Umeå 2014. Medierapport 2013.12.16-2014.02.16. Sid 1 Statistikrapport

SM-veckan Umeå 2014. Medierapport 2013.12.16-2014.02.16. Sid 1 Statistikrapport SM-veckan Umeå 2014 Medierapport 2013.12.16-2014.02.16 Sid 1 Statistikrapport Index Denna statistikrapport återger mediegenomslaget för SM-veckan i Umeå under perioden vecka 51 t.o.m. vecka 7 2014. (16

Läs mer

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013 Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012 Mars 2013 Översikt och innehåll Medieanalysen översikt Medieanalysen undersöker mediebevakningen av den internationella kvinnodagen

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2012-31.03.2012 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 62 62 Vårdförbundet 22 22 Dagens Medicin 14 14 Landskrona Posten 13 13 Helsingborgs

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli Medieanalys UEFA Dam-EM 2013 Linköping Analysperiod: 1 januari 31 juli Bakgrund Svenska Fotbollförbundet och värdorterna har beställt en analys av det mediala genomslaget kopplat till EM i fotboll

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2013-31.03.2013 Källa 03/13 Totalt Vårdfokus 46 46 Vårdförbundet 18 18 Tidningarnas Telegrambyrå 16 16 Skånska Dagbladet 16 16 Skånska Dagbladet

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.01.2014-31.03.2014 Källa 01/14 02/14 03/14 Totalt Vårdfokus 31 32 31 94 Vårdförbundet 12 15 17 44 Dagens Medicin 6 12 9 27 Falu Kuriren 12

Läs mer

Nacka kommun april juni 2008. Ulrika Isaksson

Nacka kommun april juni 2008. Ulrika Isaksson Nacka kommun april juni 2008 Ulrika Isaksson 2 Publiciteten i nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Genomslag Räckvidd i miljoner 56 53 46 36 34 51 Antal artiklar/inslag 155 157 191 137 121 173 Medievinkling

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.06.2013-31.08.2013 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 70 70 Vårdförbundet 34 34 Tidningarnas Telegrambyrå 31 31 TV4 29 29 Upsala Nya Tidning

Läs mer

Kampanjutvärdering - medierapportering

Kampanjutvärdering - medierapportering Kampanjutvärdering - medierapportering Oktober 2012 Analytiker: Karin Larsson Innehåll Totalt genomslag 3 Teman & målgrupper 4 Regional spridning & mediekategorier 5 Talespersoner 6 Pressaktiviteter 7

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.02.2013-28.02.2013 Källa 02/13 Totalt Vårdfokus 36 36 Vårdförbundet 18 18 Dagens Medicin 14 14 Dagens Medicin 13 13 Landskrona Posten 12 12

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Media Tracking TV/Press/Webb. Säsongen 2014/2015. september augusti

Media Tracking TV/Press/Webb. Säsongen 2014/2015. september augusti Media Tracking TV/Press/Webb Säsongen 2014/2015 september augusti TV Sammanställning exponering i TV Antal inslag TV-tid Total TV-publik (hh:mm:ss) (1000-tal) 2014 September 27 4:51:30 4 634 Oktober 22

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Media Monitor Report September 2009

Media Monitor Report September 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-10-09 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, mats.n Media Monitor Report September 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Mediebilden av Lidingö Stad. December 2006 november 2007

Mediebilden av Lidingö Stad. December 2006 november 2007 Mediebilden av Lidingö Stad December 2006 november 2007 Projektledare: Erik Lundbom Analytiker: Tom Ehrling Cision Sverige AB 08-50 74 12 11 resp 08-50 74 12 00 erik.lundbom@cision.com resp tom.ehrling@cision.com

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Media Monitor Report Juli 2009

Media Monitor Report Juli 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-08-0 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, caroli Media Monitor Report Juli 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD

MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Reformklubben Lisa Wärn, Martina Ternheim, Nora Anter och Therese Sarlin INNEHÅLL Inledning - Syfte - Frågeställningar Metod - Inhämtning - Bearbetning

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerak i medier. Analysperioden:

EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerak i medier. Analysperioden: EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerak i medier Analysperioden: 27-- 22-2-3 23.5.22 Syfte, underlag och innehåll Syfte Analysen syftar till att belysa hur det gränsregionala EU-programmet

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2002 Observer Sverige AB Erika Wiklund 08-507 412 15 erika.wiklund@observer.se Projektledare: Maria Lundahl maria.lundahl@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.05.2013-31.05.2013 Källa 05/13 Totalt Vårdfokus 23 23 Dagens Medicin 17 17 Dagens Medicin 15 15 Sundsvalls Tidning 11 11 Dagens sjuksköterska

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 3 2016 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier. Antibiotika försålt på slutenvårdsrekvisition

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

LÄN/OMRÅDE TIDNING LÄNK/EMAIL

LÄN/OMRÅDE TIDNING LÄNK/EMAIL LÄN/OMRÅDE TIDNING LÄNK/EMAIL Blekinge Blekinge Blekinge Blekinge Blekinge länstidning Blekingeposten BLT Sydöstran http://www.bltsydostran.se/opinion/insandare-tillblt(2868199).gm http://www.blekingeposten.se/cutenote/register.p

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Månadsrapport. Juni 2016

Månadsrapport. Juni 2016 statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 689 326 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,1% (juni 2015) ARBETSLÖSHET 11 618 personer (1,7%) Med ersättning 64% (7

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Juni 2013 Förändringar andra kvartalet 2013 Under andra kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under andra

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet

TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL 2015:12 Kortare tid i arbetslöshet TSL-rapport okt 2015 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL-rapport feb 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer