Årligt erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker för ett bättre arbetsliv 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årligt erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker för ett bättre arbetsliv 1"

Transkript

1 Årligt erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker för ett bättre arbetsliv 1 Går det att mobilisera hela folket i arbete? Vill de äldre arbeta efter pensioneringen? Varför har den allmänna sysselsättningen sjunkit så kraftigt sedan början av nittiotalet? Är arbetslivet familjevänligt? Går det att bedriva systematiska försök inom arbetsmarknadspolitiken kan vi slumpmässigt fördela arbetssökande på olika åtgärder i syfte att kunna avläsa deras effektivitet? Är det etiskt försvarbart? Frågorna var många när ett hundratal arbetsmarknadsforskare och -praktiker möttes i Växjö i oktober Temat för FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, första konferens i serien Arbetslivsforum var Hela folket i arbete. Syfte med denna årligen återkommande träff är att öka kunskapen och främja dialogen mellan teori och praktik. Växjö universitets rektor Magnus Söderström hälsade välkomna och raljerade en smula över vilka djupa akademiska rötter Växjö kunde ha haft om bara Lunds universitet gått med på att grunda en provinsialakademi på orten under Tegnérs tid som biskop i Växjö på 1830-talet. Nu fick man vänta till Anita Gradin, ordförande i FAS, öppnade konferensen. Hon tog avstamp i arbetets betydelse för individen. Ett arbete är en plattform att agera utifrån, en förutsättning för ekonomisk självständighet. Hon hoppades att problemställningar som de stora regionala skillnaderna i sjukskrivningstalen skulle belysas liksom hur man ska kunna kombinera arbete och familj. Hon undrade också vilka som är attraktiva för arbetsgivare. Man vill inte ha kvinnor i barnafödande ålder och inte äldre med stora kunskaper. Vem passar in mer än unga, svenska män? Anita Gradin trodde inte att den svenska arbetsmarknaden skulle klara sig utan arbetskraftsinvandring och hoppades att konferensdeltagarna skulle kasta ljus över den brytningstid vi alla lever i. Konferens fyra teman var Svensk arbetsmarknad i omvandling Att mobilisera arbetskraften Effekter av arbetsmarknadspolitik Från lokalt till globalt utblick i sidled och framåt Svensk arbetsmarknad i omvandling Lars Magnusson konstaterar i en tillbakablick på svensk arbetsmarknadspolitik detsamma som Gradin, att arbetslivet står mitt uppe i en förändringsprocess. Han pekar också på vilka konsekvenser obalansen på arbetsmarknaden kan få. Mis-matchproblemet arbetskraften som finns tillgänglig är inte den som efterfrågas medför överhettning och arbetsbrist på vissa områden medan arbetslösheten fortsätter att vara hög på andra. Den öppna arbetslösheten sjönk visserligen i oktober 2000 under 4-procentsgränsen men i olika typer av åtgärdsprogram fanns ytterligare 3,2 procent av arbetskraften. 1 Dokumentation av konferensen Hela folket i arbete forskning och erfarenhetsutbyte om den fulla sysselsättningens mål och möjligheter. Växjö universitet oktober Dokumentationen är utförd av frilansjournalisten Kia Roman på uppdrag av FAS. 1

2 Trots en snabb konjunkturåterhämtning finns det fortfarande stora regionala skillnader med de fyra skogslänen i norr i topp och Stockholmsregionen och Jönköpings län i botten. Den förhållandevis låga förvärvsfrekvensen var något som både praktiker och forskare återkom till. År 2001 uppgick den till 75,3 procent jämfört med 1990 då motsvarande siffra var 83,1 procent. Nedgången i åldersgruppen 25 till 55 år ökar kraftigare än i övriga grupper. Utslagningen verkar vara lika stor för män och kvinnor medan skillnaderna efter ålder och etnicitet är stora. Långtidssjukskrivningarna och förtidspensioneringarna påverkar också siffrorna. Lars Magnusson betonar att den traditionella bilden av fast heltidsarbete har en förhållandevis kort historia. Ännu i mellankrigstidens Sverige var det vanligt med olika former av tidsbegränsade anställningar och säsongsarbete. Efter andra världskriget har den svenska arbetsmarknaden präglats av tillsvidareanställningar vilket cirka 75 procent av arbetskraften har. Under hela 1990-talet ökade antalet visstidsanställningar, projektanställningar, vikariat andra tillfälliga anställningsformer och uppgår nu till cirka 15 procent. Vård, omsorg och handel svarar för cirka 40 procent av visstidsanställningarna. Arbetsmarknadsläget har märkbart förbättrats sedan slutet av 90-talet utan drastiska förändringar i regelverket. Men samtidigt präglas arbetsmarknaden av att arbetskraften blir äldre och andelen i yrkesverksam ålder färre samtidigt som efterfrågan på arbetskraft ökar. Susanne Ackum Agell från IFAU uttryckte förvåning över att Lars Magnusson inte påpekade den strukturförändring som en självständig Riksbank har inneburit liksom de förändringar som skett inom arbetsrätten. Magnusson höll med om att Riksbankens självständiga roll var en viktig strukturförändring och tillade: Förändringarna av den svenska modellen har skett under ytan genom att kollektivavtal mjukats upp och arbetsmarknadspolitiken gått att tänja inom rådande system. Robert Erikson, FAS, påpekade problemet med att det inom den offentliga sektorn inte finns någon effektivitetskvot och undrade om det är möjligt med lönenivåer som motsvarar arbetskraftsbehovet med anledning av det för dagen aktuella, i förtid uppsagda, löneavtalet inom Kommunal. Privatanställda hade tidigare kommunallönerna som golv vilket alltid utgjorde ett hot att dra igång en lönespiral om offentliga lönerna höjdes kraftigt. Motmedlet blev den kraftiga lågkonjunkturen som satte stopp för de privatanställdas löneutveckling och frös lönerna, svarade Magnusson. Kenneth Abrahamsson, programchef på FAS, funderade över sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa. Är det så att den minskade arbetslösheten återspeglas i den ökade ohälsan? Hur ska vi kunna utveckla metoder för att studera detta samspel? Vilken roll har diskriminering och undanträngning för utbudet av arbetskraft? Ett utmärkt område för grundforskning! replikerade Magnusson. Sambanden mellan sjukskrivning och arbetslöshet vet man väldigt lite om. Minskad diskriminering skulle absolut innebära ökad förvärvsfrekvens. Staffan Marklund, ALI, påpekade att sambandet mellan arbetslöshet på 90-talet och sjukskrivning är svagt. Arbete och utbildning var Rune Åbergs rubrik. Utgångspunkten för hans föreläsning var den ambitiösa svenska utbildningspolitiken och vad som händer med dem som inte hänger med i denna expansion. Han ställde också frågan ifall det rent av kan bli för mycket utbildning. Rune Åberg har studerat den formella utbildningens betydelse för chanserna på arbetsmarknaden och konstaterar att andelen personer med endast grundskoleutbildning har 2

3 sjunkit från 50 till 15 procent på 25 år. Men fortfarande räcker det med grundskola på procent av jobben. Något överraskande visade det sig att unga med gymnasieutbildning klarade sig sämre än de som bara hade grundskola under krisen i början av 90-talet om man enbart ser till arbetslöshetstal. Undersökningen visar att en fjärdedel av lågkonjunkturens studerande hellre hade jobbat. I arbetslöshetsstatistiken syntes dessa aldrig. Att mäta sysselsättningsfrekvensen ger ett mer rättvisande mått på hur många som verkligen står utanför arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta minskade dramatiskt under 90-talet. Men den största förändringen på arbetsmarknaden efter 90-talskrisen är vem som i verkligheten tar jobben med låga utbildningskrav. På 70-talet var det färre än 10 procent som tog jobb under sin utbildningsnivå men nu är vi på väg mot att en tredjedel av jobben med låga utbildningskrav tas av dem med minst treårigt gymnasium. Ut från arbetsmarknaden trängs de med bara grundskola. Ändå känns det statliga 50-procentsmålet, att hälften av varje årskull ska gå vidare till akademiska studier, inte som en överutbildning av unga människor, anser Rune Åberg. I dag krävs mer än treårig högskoleutbildning på 16 procent av jobben. Tar man med i beräkning de jobb som kräver kortare akademisk utbildning kommer man upp i 37 procent. Lena Gonäs från Arbetslivsinstitutet undrade vilka som tar jobb under sin utbildningsnivå. På okvalificerade jobb är kvinnor och invandrare klart överrepresenterade. Invandrare har svårigheter på arbetsmarknaden oberoende av utbildningsnivå. Arbetsgivare gör ofta kopplingen invandrare låg utbildning vilket ibland kan stämma men säkert lika ofta handla om diskriminering. Robert Erikson från FAS tog upp tråden om överutbildning. Att expandera högskolan utan ökade resurser måste obönhörligen leda till lägre kvalitet. Vem vill ha lågkvalificerad högskoleutbildad personal? Rune Åberg höll med om att faran finns att kvaliteten blir lidande om högskolorna bara satsar på kvantitet: För individen är utbildning den bästa karriärvägen oavsett om den är av direkt nytta för arbetsmarknaden Men vid någon punkt borde ändå högskolornas kvantitativa mål vägas mot utbildningens kvalitet, när undervisningstätheten tunnas ut måste kvaliteten påverkas negativt. Högskoleverkets indikator på utbildningen är värdelös eftersom den bara jämför hur många som utexamineras i förhållande till resurser. Enligt Levnadsnivåundersökningen anser 40 procent att de är överutbildade för det jobb de utför och 30 procent att de är underutbildade. Dan Grannas, tidigare ITPS, numera Näringsdepartementet, påpekade att det möjligen gällde ifall man använde AMS SSYK-kodning (Standard för svensk yrkesklassificering) för yrkesbeteckningar. Enligt ITPS blir siffrorna mer rättvisande om man jämför utbildningsnivå med faktiska arbetsuppgifter. Då visar det sig att 56 procent har adekvat utbildning för det arbete de utför och att 6 procent är överutbildade. Många är möjligen underutbildade men inte underkvalificerade. Att mobilisera arbetskraften Anders L Johansson, generaldirektör för AMS hade rubriken demografiska förändringar och ökade kompetenskrav arbetsmarknadspolitiken på 2000-talet. Innebörden av 90-talets arbetsmarknadspolitik kallar han svampaktigt oklar då man växlade mellan regionalpolitik, utvecklingspolitik och utbildningspolitik. Strategin för 2000-talet är utbudspolitik. En förändrad arbetsmarknad ställer andra krav på arbetsförmedlingarna, som utgör länken mellan politik och praktik. 3

4 Enligt AMS beräkningar kommer 1,7 miljoner arbetstagare att lämna arbetskraften fram till år Samtidigt tillkommer 1,3 miljoner arbetstagare vilket ger en nettoförlust på omkring individer. Kan man bromsa inflödena i sjukskrivningar och förtidspensionering och få upp förvärvsfrekvensen bland invandrare och deltidsarbetslösa skulle detta gott och väl balansera upp nettounderskottet på individer/år. Ett av problemen är att bilden av 90-talets arbetsmarknad finns kvar i huvudet hos både arbetstagare och arbetsgivare. Bilden är att det finns för många som vill ha de få jobb som finns trots att det egentligen är alldeles för många jobb som för få vill ha. Två saker är gemensamma för dem som hamnat utanför arbetsmarknaden: ingen färsk yrkeserfarenhet och dåligt med utbildning. Arbetslöshet leder till arbetslöshet. Nu gäller det att mobilisera de utanförstående, alla behövs. Vi måste se till att uppgradera och komplettera deras utbildning så att de är rustade att ta de jobb som kommer att finnas och inte fortsätter att belasta försäkringssystemen. Det som arbetsförmedlingskontoren runt om i landet ska syssla med är utbudspolitik i form av förmedling, utbildning och aktivitetsinsatser. Alltså att arbetssökande och arbetsgivare hittar varandra, att arbetssökande har rätt utbildning för att ta de jobb som finns och att satsa personalkapaciteten på kontoren på att göra kvalificerade bedömningsarbeten. Räcker det, undrade Anita Gradin, FAS. Behövs det inte arbetskraftsinvandring också? Hur många klarar försäkringsbolaget Sverige av att försörja, frågade Johansson retoriskt. Systemen håller på att bränna sönder. Men med större balans i systemen växer Sverige utan allvarlig inflation. Uppstår då behov av arbetskraftsinvandring ser jag det som ett tecken på bra tillväxt. Anders L Johansson är nöjd med att det blir en speciell minister med ansvar för arbetsmarknaden och socialförsäkringssystemet då bilden av utanförskapet och sjukskrivningarna är komplex. Det finns en stor leda hos många anställda anställda vill byta yrke eller arbetsplats. Den negativa resan mot sjukskrivning börjar för många med leda som övergår i korta sjukskrivningar på fredag och måndag. Detta är inget som gör chefen glad och man blir utan kompetensutveckling vilket leder till ännu större missnöje och lång sjukskrivning och så småningom förtidspension. Men kommer verkligen bristen att leda till att invandrare blir mer efterfrågade, ville Bengt Wittbom från Ledningskonsulterna veta. Med rätt instrument och insatser ja! Arbetsmarknadspolitiken blir effektiv när det uppstår brister men visst skulle vi kunna göra mycket mer för invandrare utanför arbetsmarknaden. Under vilka villkor kan och vill människor arbeta? Vilka räknar med att sluta före 65 års ålder, vilka kan tänka sig att arbeta efter 65? var Staffan Marklunds frågor. Omkring en fjärdedel av alla som är anställda bedömer att de kommer att sluta före 65 medan 13 procent kan tänka sig att fortsätta arbeta efter 65. Bland de statligt anställda finns fler som kan tänka sig att jobba efter 65 än bland anställda i kommun och landsting. Faktorer som inverkar på om man vill sluta i förtid är sådant som hälsoproblem och belastning i arbetsmiljön. Välutbildade personer med krävande arbetsuppgifter med god kontroll och goda kontakter med chefer och arbetskamrater kan tänka sig att jobba efter 65. Kvinnorna är ofta SACOanslutna eller arbetar i statlig tjänst medan männen är egenföretagare eller anslutna till en arbetsgivarorganisation. Vi har inte kunnat påvisa att familjeförhållanden eller belastningar i familjelivet har någon effekt. Men det finns skillnader mellan män och kvinnor. Dålig hälsa och otillräcklig 4

5 återhämtning har störst betydelse för män medan brister i den psykosociala arbetsmiljön och bristfälligt stöd i arbetet slår igenom hos kvinnor. På frågan vad som skulle få personerna att stanna fanns svar som: byta anställning, byta yrke, jobba dagtid, jobba deltid vilket tydligt visar att det måste till förändringar på många olika plan. Både arbetsvillkor, arbetsuppgifter och arbetstid, alltså en ökad flexibilitet som tar större hänsyn till individuella önskemål och behov, skulle gagna de äldre men är egentligen hänsyn som borde visas alla anställda oberoende av ålder. Gunnar Olofsson, sociologiprofessor i Växjö, pekade på problemet med mellangruppens uttåg från arbetsmarknaden och arbetsgivare, såväl offentliga som privata, som suckar över den som vill stanna kvar till 67. Äldre arbetstagare som är kompetenta kan uppfattas som besvärliga av arbetsgivaren men vad vore många sjukhus utan sina arga avdelningsföreståndare på 55? undrade Marklund. Kvinnorna, för det är oftast kvinnor, kan uppfattas som problematiska men behövs på sin post för att arbetet ska fungera. Är föräldratillsyn skäl till att människor slutar arbeta, undrade Kenneth Abrahamsson. Det förbryllade oss faktiskt att privatbelastningen inte alls angavs som skäl till att sluta jobba. Lite tillspetsat kan man väl säga att har man tur har man antingen friska eller döda anhöriga. Privatbelastningen är ett större problem när man är 40 än när man är 60 år. Erik Nyberg, CAFO, berättade kort om samlokaliseringsvinster man gjort i ett projekt i Rinkeby där arbetsförmedling, socialkontor och försäkringskassa satt i samma lokaler. Gemensamma kunder behandlades gemensamt och projektkostnaden på 5 miljoner gav en avkastning på 25 miljoner. Staffan Marklund höll inte med om att lokaliseringen är det viktiga men däremot att samverka. Men det finns problem då definitionerna för sjuk och frisk är olika för olika myndigheter. Att vara arbetsför enligt Riksförsäkringsverket är inte detsamma som att stå till arbetsmarknadens förfogande för AMS. Gemensamma klienter hos AMS och RFV är cirka 13 procent, med socialförvaltningen medtagen ligger det på 1 2 procent. Finns det plats för invandrare på den svenska arbetsmarknaden? handlade Jan Ekbergs inlägg om. En tillbakablick på invandrares sysselsättningsläge visar på försämringar sedan slutet av 70- talet. Från mitten av 90-talet måste det betraktas som katastrofalt dåligt för många invandrargrupper. Men skillnader mellan olika grupper och olika regioner är stor. Den förbättrade konjunkturen märks inte bland arbetslösa invandrare trots att det politiska budskapet hävdar motsatsen. Något förvånande är läget bättre för de invandrare som kom på 90-talet än för dem som kom på 80-talet. Att AMS frångick arbetslinjen hade förmodligen stor betydelse. Enligt senaste långtidsutredningen behövs en arbetskraftsinvandring om 5-10 år igen för att försörja den åldrande inhemska befolkningen. Forskning på CAFO visar att för invandrare är snabb kontakt med den svenska arbetsmarknaden helt avgörande för hur snart man kan nå egenförsörjning. Utbildningsprogram ger inte samma effekt. Om man fick upp sysselsättningsnivån bland invandrare till samma nivå som bland svenskar skulle det innebära ett tillskott på individer. Det skulle ge ett plus på 30 miljarder kronor per år till den offentliga sektorn i form av breddad skattebas och minskat socialförsäkringsuttag. 5

6 För att få samma positiva tillskott med arbetskraftsinvandring behövs individer eftersom Sverige av princip inte importerar arbetskraft utan familjer. Anita Gradin såg 1971 som en skiljelinje i svensk invandringshistoria. Därefter har Sverige mest tagit emot flyktingar. Jag tror inte att det är realistiskt att välja en av Jan Ekbergs modeller utan båda kommer att behövas framöver. Alla de arbetslösa invandrarna kommer aldrig att komma i arbete. Gränslöst arbete som språngbräda eller inlåsning var Gunnar Aronssons fråga. Förändrade arbetsvillkor har gett effekter för individen. Numera är det ovanligt med befattningsbeskrivningar som ramar för vilka uppgifter var och en har. Att hänvisa till att uppgiften tillhör någon annan är en omodern inställning. Denna gränslöshet skapar för vissa osäkerhet och i förlängningen hälsoproblem av varierande grad. Minst påverkas de projektanställda, ett anställningsförhållande som ofta innehas av män med hög utbildning. Störst hälsopåverkan ser man hos de vikariats- eller behovsanställda där lågutbildade kvinnor är kraftigt överrepresenterade. Men betyder detta att rätt kvinna/man är på rätt plats? I en studie från 1997 uppger 20 procent av de fast anställda att de varken är på önskad arbetsplats eller i önskat yrke. Bland visstidsanställda är siffran 40 procent. Denna dubbelinlåsning, alltså att varken vara på önskad arbetsplats eller i önskat yrke, påverkar hälsan negativt. De rapporterar oftare magbesvär, olust, trötthet och håglöshet. De dubbelinlåsta utgör minst personer med anställningsförhållanden långt ifrån de optimala. En tendens är att de yrkesinlåsta minskar medan arbetsplatsinlåsta ökar. Vi har inte kunnat se några könsskillnader, snarare är det en klass- och utbildningsfråga. Bland LO-grupperna och lågutbildade är inlåsningen högre än bland anställda inom skola, teknik och data. Bland vanliga låglönejobb uppgav 55 procent av städarna, 42 procent av kassapersonal, 39 procent av undersköterskorna och maskinoperatörerna, 37 procent av barnsköterskorna/fritidspedagogerna och 27 procent av förskollärarna att de var dubbelinlåsta. När friårserbjudandet gäller alla från 2005 kommer förmodligen de dubbelinlåsta att vara överrepresenterade bland dem som nappar på erbjudandet. Arbetslivsinstitutet kommer att följa friårsförsöket under tio år. Flera företrädare från förmedlingskontor runt om i landet bekräftade bilden att många med jobb är aktiva arbetssökande på grund av dålig trivsel där de är. Bland de långtidssjukskrivna som återkommit i arbete har 25 procent bytt jobb, av dessa tror tre fjärdedelar att bytet haft stor eller helt avgörande betydelse för återgången. 38 procent har bytt arbetsplats och 69 procent har fått förändrade arbetsuppgifter. Arbetsplats/yrkesbyte väger tungt för både män och kvinnor. Arbetstiden är den andra faktorn som haft störst betydelse för återgång. Vi kunde inte se att insatser från försäkringskassan eller vården påverkade återgången. De som varit deprimerade eller utbrända hade hög förväntan att återgå till jobbet medan de med värk eller psykiska besvär hade låg. Även nästa ämne handlade om flexibilitet och gränslöshetens inverkan på livet utanför jobbet. Gunn Johansson har koncentrerat sig på negativa effekter av obalans mellan arbetsdomänen och övriga domäner. Aktuell forskning gäller flexibilitet i arbetet, kvinnors karriärmönster och tidiga signaler på utbrändhet och utmattningsdepression. Utgångspunkten har varit kvinnors ökade arbetsfrekvens och mäns förändrade föräldraroll. Mellan de två sektorerna arbete och fritid sker överspridningar som både kan leda till arbetströtthet men också ha gynnsamma effekter på individen. 6

7 Forskning har visat att kvinnor som gick från hemarbete till deltidsarbete och de som gick från deltidsarbete till heltidsarbete förbättrade sin mentala hälsa. Förändring i motsatt riktning gav sämre hälsa. Yrkesengagerade personer får bättre självförtroende som inverkar positivt på privatlivet. Fler roller ger bättre tillgång till socialt stöd vilket leder till bättre hälsa och detta märks tydligare hos kvinnor än hos män. Men rollkonflikter mellan arbete och familj ger sämre hälsa och lägre produktivitet. Så hur uppnå balans mellan arbete och familj, vad gynnar och vad försvårar balansen? Vi har tittat på vad flexibelt arbete kan betyda. Det visade sig betyda väldigt olika saker i olika organisationer. Arbetet och arbetsorganisationen blir, för att uttrycka det annorlunda, mer gränslös. För arbetskraften innebär detta att allt större krav i form av ansvar, belastning och förväntan läggs på den enskilde individen. Några företeelser som kan ge bättre balans är att det finns möjligheter till andrum, perioder med lägre arbetstakt och möjlighet att jobba deltid. Mellanorganisatorisk flexibilitet, alltså att kunna byta jobb med bibehållen anställningstrygghet, är också gynnsamt för balansen. Trots allt är det ju för de flesta rimligare att byta jobb än att byta familj! Vi ska inte heller glömma bort att det är normalt att känna stress inför obalansen. Men konsekvenserna för de närmaste som en följd av överbelastning är inget som drabbar män och kvinnor lika, visar Gunn Johanssons forskning. Överbelastning på jobbet påverkar fritiden för både män och kvinnor. Män som är överbelastade på jobbet belastar sina kvinnor medan kvinnor som är överbelastade på jobbet inte för över detta till sina män. Kvinnors överbelastning hemma tenderar att färga av sig på jobbet. Avslutningsvis plockade Gunn Johansson ut en del data ur en undersökning som hon just nu är i färd med att analysera. Hon har studerat karriärmönster för ett antal män och kvinnor i Örebrotrakten. Kvinnorna uppvisar ett väldigt brett spektrum av karriärvägar med avbrott för barn och studier. Vid 43 års ålder uppger 37 procent av kvinnorna att de ännu inte nått de arbetsmässiga mål de satt upp och 43 procent planerade för mera utbildning. 85 procent uppgav att de hade nytta av sin utbildning. Männens svar är ännu inte analyserade. För en gångs skull kommer kvinnornas data att utgöra norm och männens data att betraktas som avvikelser från normen. Kenneth Abrahamsson, FAS föreslog, med glimten i ögat, familjelogistik som ett nytt ämne på universiteten. Hur påverkas nästa generation när familjelivet är i obalans, vilka blir undanträngningseffekterna på barnen? Effekter av arbetsmarknadspolitik Susanne Ackum Agell, IFAU, gick igenom de olika program och åtgärder för arbetslösa som fanns under 90-talet. Hennes slutsats var att arbetsförmedlingens basservice var bättre eller lika bra som programmen. Undantaget är rekryteringsstödet. Praktik från vanligt jobb var det som fungerade bäst för individen. Den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen var inte effektiv då syftet i första hand var att förhindra utförsäkring och inte motsvarade någon reell efterfrågan. Det visade sig att det aktiva jobbsökandet avtog under programtiden. De program som är mest effektiva för individen verkar leda till störst undanträngning. Systematisk utvärdering av de arbetsmarknadspolitiska programmen skulle väsentligt förbättra underlagen för politikutformningen: Pröva i mindre form och utvärdera innan de erbjuds på bred front! var Ackum Agells råd. Rune Åberg hade också tittat på sökaktiviteten hos arbetslösa i program: 7

8 Det borde vara självklart att man söker jobb som arbetslös men det är svårt att tolka aktivitetsgraden. Vi fann att 40 procent av de arbetslösa under vissa undersökta veckor inte sökt ett enda jobb. Men de som inte sökte fick jobb. Arbetsgivare anställer hellre den som deltagit i arbetsmarknadsutbildning än den som varit öppet arbetslös. Ju längre arbetslöshetsperiod desto sämre arbetsmarknadsvärde anser 60 procent av arbetsgivarna. Om effektivitet i arbetsmarknadspolitiska organisationer handlade Lars Behrenz inlägg. Hans forskning visar på stora olikheter mellan orter och regioner när det gäller arbetsförmedlingarnas effektivitet. Med effektivitet avsåg han hur många som kommer ut i arbete på vilken tid. Samma resurser kan ge olika produktivitet. Arbetsförmedlingen kan aldrig vara maximalt effektiv men det går att mäta den relativa produktiviteten, hävdade han. Arbetssätt, synsätt och angreppssätt varierade stort. Vi hittade arbetsförmedlingar som tog emot arbetssökande som om det var frågan om ett patientbesök. I andra änden fanns de kontor som fungerade som rekryteringsbyrå och ägnade sig åt att fixa bostäder och dagisplats åt folk som kom till orten. Tre faktorer skiljde: olika tillgång till resurser, olika effektivt arbete, olika omvärldsfaktorer såsom egenskaper hos de sökande. Behrenz hade koncentrerat sig på kontorens effektivitet men fick förslag om att istället mäta programmens effektivitet. Marianne Axling, AMS, Stockholm trodde inte att resultatet skulle bli detsamma i dag, nio år senare. Enhetligheten är större och mer rättvis för sökande. Välkomna ut igen som handelsresande i effektivitetsforskning! hälsade hon. Jan Åbjörnsson, LAN, Skåne berättade om experiment i Malmö, Södertälje och Göteborg där man plockat ut 100 invandrare på varje kontor och gett dem samma resurser för att se vad resultatet blev. Behrenz ansåg inte att försöket var något egentligt experiment då kontrollgrupp saknades. Birgitta Johansson, LAN Växjö, protesterade mot att utsätta arbetssökande för experiment och fick omedelbart svar av Lars Behrenz, som kraftfullt argumenterade för möjligheten att göra experiment inom arbetsmarknadspolitiken: I sjukvården utsätter man dagligen patienter för experiment och då handlar det om liv och död. Nu handlar det om arbetsmarknadspolitik och du är tveksam. Hur kan vi utsätta arbetslösa för programmen om det finns något oetiskt i dem? Robert Erikson, FAS underströk slumpens säkerhet som det enda sättet att eliminera individskillnader när man forskar om effekter av olika åtgärder. Även Harald Niklasson, professor vid CAFO, instämde i behovet av interventionsforskning men underströk också vikten av att noggrant analysera etiska frågor innan något större experiment lanserades. Från lokalt till globalt utblick i sidled och framåt Anne-Marie Qvarfort från svenska ESF-rådet redogjorde för den Europeiska socialfonden som regionalt redskap och gav exempel på lokala projekt och centrala idéer för bidrag. ESF har funnits och verkat i över 40 år. Syftet har varit att öka sysselsättningsmöjligheterna och arbetskraftsrörligheten inom EU. Socialfonden är EU:s främsta finansiella verktyg att förverkliga den europeiska sysselsättningsstrategin. Svenska ESF-rådet är en förvaltningsmyndighet för socialfonden i Mål 3-området och Equal. Socialfondsprogrammet följs upp av en övervakningskommitté, tillsatt av regeringen. Motsvarande övervakning på regional nivå sker via partnerskapet. 8

9 En förutsättning för att Växtkraft Mål 3 programmet, som finansieras via ESF, ska få en tydlig profil mot utveckling och lönsam tillväxt för såväl individer som arbetsplatser är ett aktivt regionalt partnerskap med bred representation. Sedan starten av Mål 3-programmet år 2000 har närmare arbetsplatser med drygt anställda fått stöd för analys och kompetensutveckling. Den svenska statsbudgeten och ESF delar på kostnaderna. Närmare arbetslösa har deltagit i arbetsmarknadsprojekt som finansieras till 50 procent av socialfonden. Den andra hälften garanteras av någon annan offentlig aktör, ofta arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Equal är ESF:s program mot diskriminering och utestängning ur arbetslivet. Kommuner, företag, offentliga förvaltningar och föreningslivet deltar. Bengt Wittbom, Ledningskonsulterna undrade ifall frånvaron av riskkapital inom ESF beror på EU-regler eller inhemska regler och fick till svar att reglerna är sådana att om deltagarna i ett planerat projekt uteblir så utbetalas inga pengar. Sverige och den europeiska arbetsmarknadskartan förebild eller efterföljare? undrade Allan Larsson med underrubriken Eftertankar om den europeiska sysselsättningsstrategin. Med erfarenheter från bland annat OECD:s rundabordsgrupp för uthållig utveckling och medlemskap i Kofi Annans expertpanel om arbetsmarknaden för ungdomar och som generaldirektör vid EU-kommissionen hade Larsson utblick som nådde långt utanför landets gränser. Efter en genomgång av det globala perspektivet sett från FN i New York med utvecklingsländernas stora sysselsättningsproblem, låga produktivitet och dilemmat med att beskriva den stora tillströmningen av ung arbetskraft som ett problem eller en potential, övergick han till det europeiska läget. Larsson pekade på den förhållandevis låga sysselsättningsfrekvensen i Europa, 60 procent, jämfört med 74 procent i USA som en följd av makroekonomiska chocker och oförmåga att hantera den ständigt pågående strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. En titt in i framtiden visar stora variationer i befolkningstillväxt, färre unga i arbetskraften, fler äldre och en fördubbling av dem över 85 år. De nya ansökarländerna har i stort sätt samma demografiska utveckling. På väg mot en europeisk sysselsättningsstrategi finns ett antal milstolpar, några av dem har Sverige varit med och arbetat fram såsom att i Amsterdam 1997 se till att sysselsättningen som en gemensam angelägenhet fanns med i fördraget. Andra områden där Sverige fungerat som förebild gäller det livslånga lärandet och kampen mot långtidsarbetslöshet genom en förebyggande strategi. Här finns två synsätt; antingen att hjälpa de långtidsarbetslösa eller att motverka långtidsarbetslöshet. Konferensens avslutande kommentar stod FAS huvudsekreterare Robert Erikson för. Svaret på frågan ifall det går att forska fram en bättre arbetsmarknad blev ett bestämt nej. Men forskningen kan bidra till en bättre arbetsmarknad genom att forskarna tar fram bra analyser, beskrivningar och orsakssamband och statsmakterna tar till sig resultaten. Förutsättningarna för bra arbetsmarknadsforskning bygger på bra databaser och bra registermaterial och att forskarna utnyttjar de dataregister som lagen ger tillgång till. Data på individnivå behövs för goda analyser av samhällsprocesser. Erikson uppmanade också till interaktion mellan forskare och praktiker: Visa oss hur problembilden ser ut i praktiken! Goda forskare behövs och goda forskare behöver resurser. FAS har en del finansiella resurser för forskning inom arbetsmarknadsområdet. 9

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Gärna ökad rörlighet men inte för rörligt

Gärna ökad rörlighet men inte för rörligt 1 Dokumentation av Arbetslivsforum Ett rörligt arbetsliv, 21 22 oktober 2003 i Växjö 1. Gärna ökad rörlighet men inte för rörligt Är verkligen de fasta anställningarnas tid förbi, anställningstrygghet

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

A2001:006. Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad En förstudie av matchningen mellan utbildning och kvalifikationskrav

A2001:006. Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad En förstudie av matchningen mellan utbildning och kvalifikationskrav A2001:006 Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad En förstudie av matchningen mellan utbildning och kvalifikationskrav Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad - en förstudie

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Att vissa arbetsgivare ifrågasätter en äldre persons arbetsförmåga kan självklart vara befogat. Men kan man verkligen generalisera om äldre som grupp? 1 AMF Kerstin

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer