Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008"

Transkript

1 1(24) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: RUS, regionalt uppföljningssystem för miljömålen Projektnamn: Regionalt uppföljningssystem för miljömålen Diarienummer: RUS har arbetat vidare enligt projektplanen. Indikatoruppdatering gjordes endast under våren 2008 beroende på att portalen gjordes om under hösten, ett arbete där RUS stöttade miljömålskansliet. Utveckling av indikatorer och dataflöden fortsatte. I utvecklingsprojekt och samarbete med Naturvårdsverket har förbättrade utsläppsdata på regional och lokal nivå tagits fram. Ett liknande arbete pågår med förbättring av energistatistik. Den årliga miljömålsenkäten har genomförts i samarbete med Boverket som underlag för bedömning av God bebyggd miljö. En ny bristanalys av indikatorer togs fram. Stöd har getts till länsstyrelserna i målbedömningarna och de har kvalitetsgranskats före publiceringen på Miljömålsportalen. En sammanställning av de regionala bedömningarna har gjorts som underlag för de Facto. En tryckt version av sammanfattningen av länsstyrelsernas fördjupade utvärderingar gavs ut i början av året. Rekommendationer om remissbehandlingen av Miljömålsrådets fördjupade utvärdering har lämnats till länsstyrelserna. Miljömålsdagarna arrangerades i Visby i samarbete med Länsstyrelsen Gotland och Miljömålskansliet. RUS har också deltagit tillsammans med Miljömålskansliet, SKL och Svenskt Näringsliv som arrangör av tre regionala konferenser med anledning av Miljömålsrådets fördjupade utvärdering. Det sedvanliga mötet med länen hölls i december. RUS har bedömt ansökningarna om miljömålsmedel inom rampost 8 och lämnat sin rekommendation till beslut. Information samlas på RUS hemsida Ansvarig myndighet/organisation: : Länsstyrelsen i Västerbotten Projektnamn: Regional miljömålsuppföljning Diarienummer: Det regionala miljömålsarbetet har uppnått de resultat och delmål som beskrivs i projektet. En Nationell/regional miljömålskonferens samt en konferens om kretsloppsanpassat byggande i kallt klimat hölls den 6-8 november. Den 8.e november var det en mässa för allmänheten om Hållbar livsstil. Antalet besökare uppgick till ca 1500 personer se Informationsmaterial mm har tagits fram till konferenserna och mässan. Vi har tillsammans med Dragonskolan och Högstadieklasser i Umeå arbetat med miljömålen och haft en tävling som presenterades på miljömålskonferensen.

2 2(24) Konferenser, möten och träffar har hållits med fjällänen och SLU, Umeå i syfte att ta fram underlag och metoder för att kunna följa upp Klimatförändringar. Ett förslag till ny indikator Klimat fjäll och fåglar har arbetats fram. En rapport Miljötillståndet i Västerbottens län- Uppföljning av miljömålen 2007 har tagits fram. Se En rapport Kretsloppsanpassat byggand i Kallt klimat har också tagits fram i samarbete med aktörer inom byggbranschen och används som fakta underlag för Hållbart byggande. Kemikalie och energiinventering är genomförd rapport nästan klar. Trafikräkning på skoterleder ligger nere det får genomföras ett annat år. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län Projektnamn: Åtgärdspaket för Stockholms läns prioriterade miljökvalitetsmål Diarienummer: Projektet mål har varit att utarbeta och implementera åtgärdspaket för Stockholms läns prioriterade miljökvalitetsmål; Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Frisk luft, God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. Arbetet har skett enligt dessa steg: 1. Trafiken påverkar alla miljömål, varför en lista upprättades över Länsstyrelsens pågående processer kring trafik. Länsstyrelsens arbete med två av länets prioriterade miljökvalitetsmål, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård kartlades (se bifogad länk nedan). Vi har också tittat på andra läns och målmyndigheters åtgärdsarbete. Utifrån underlaget beslutades om ett åtgärdspaket för Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård. 2. Åtgärdspaketet Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden är ett pilotprojekt kring ett avrinningsområde. Syftet med pilotprojektet är att visa lantbrukarna i området vilka verktyg de har för att minska växtnäringsläckaget. Projektet är ett samarbete mellan miljöövervakningen, vattenförvaltningen och lantbruksenheten och i viss mån miljöskydd internt och kommunen och LRF externt. En broschyr har tagits fram och spridits och ett seminarium har hållits. Se bifogad länk nedan. Nu ska projektet även kopplas ihop med regeringens havsmiljösatsning. 3. Information om åtgärdspaketet har till exempel lagts ut på Länsstyrelsens webbplats, tagits upp på ett samverkansmöte med de andra Mälardalslänen och på relevanta vattenförvaltningsmöten. Information kommer också att spridas via nyhetsbrevet Miljö och Plan-nytt i Stockholms län och mer internt på Länsstyrelsen. Länk till information om och rapporten Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden : asp Länk till kartering av Länsstyrelsens åtgärder för att nå Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård: priomal%20-%20styrgrupp.doc

3 3(24) Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Abiskoögat Diarienummer: Projektets syfte har varit att ta fram en webplats som beskriver miljö- och klimatförändringar i Abiskofjällen. Abisko Naturvetenskapliga station har snart 100-åriga mätserier som bl a belyser förändringar i klimatet. Det finns även en mångfald av forskningsverksamhet som bedrivits vid stationen. Tanken med projektet har varit att välja ut de publikt mest intressanta mätserierna, bildserierna och forskningstudierna och presentera dom på en webplats som kan besökas av alla. Webplatsen skall sedan årligen uppdateras med det senaste data, bilderna och nytillkomna studier. Projektet har resulterat i en webplats där besökaren kan se hur temperatur, nederbörd och isliggetiden på Torneträsk har förändrats i ett hundraårsperspektiv. Kortare mätserier finns även för hur marktemperaturen förändrats och när vårfåglarna anländer. Resultaten från ett par studier om trädoch skogsgränsförändringar presenteras även på webplatsen. Till mätserierna och studierna har det även tagits fram textavsnitt med bakgrundsinformation. En ordlista med förklaringar av dom vetenskapliga begreppen underlättar förståelsen av innehållet. Besökarna på webplatsen kan även få allmän information om Abisko, forskningsstationen och den forskningsverksamhet som bedrivs där. Webplatsen Abiskoögat återfinns på adressen: Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Förändringar av skärgårdens fiskemiljöer metodutveckling för miljömålsuppföljning Diarienummer: Länsstyrelsen har under 2008 drivit ett projekt i syfte att utveckla metoder för att följa förändringar i tillståndet för bebyggelse, markanvändning samt forn- och kulturlämningar i ett urval fiskemiljöer belägna i den norrbottniska skärgården. De i projektet framtagna uppföljningsmetoderna har sedan testats i två av skärgårdens fiskemiljöer. Därefter har en utvärdering gjorts av om de framtagna metoderna fungerar för att följa förändringar av tillståndet i de norrbottniska fiskelägena. Vid fältarbetet har digitala fältformulär använts för registreringar av såväl tabelldata som lägesbunden information rörande byggnader, markanvändning samt forn- och kulturlämningar. Trots att fälttesterna genomförts i tämligen begränsad omfattning visar resultaten att metoderna fungerar för att följa förändringar i tillståndet. Exempelvis kan

4 4(24) man för byggnader följa om byggnadernas funktion förändrats (t.ex. sjöbodar som omvandlas till fritidshus), om nya tak- och fasadmaterial tillkommit samt om byggnaden är förfallen eller i behov av underhåll. Detta har i sin tur gett underlag för bedömningar av byggelsens bevarandegrad där bevarandegraden räknats fram genom att poängsätta bevarandevärdet. Resultaten från fälttesterna visar även att det går att följa om tidigare kända fornoch kulturlämningar finns kvar, om det finns skadade forn- och kulturlämningar och i så fall typen och graden av skada (från ringa till grovt skadad). För markanvändningen kan man av inventeringsresultaten läsa ut förändringar i tillståndet främst genom den bedömning som gjorts av skicket för olika anläggningar. Exempelvis ger bedömningen av skicket på spänger information om hur rörelsemönstret förändrats i fiskeläget. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Projektnamn: Utveckling av regional uppföljning och miljömålsinformation. Diarienummer: För att miljömålsarbetet ska kunna förankras i länet krävs en samordning med vattenförvaltningen, miljöövervakningen, tillsynsvägledningen och övriga områden inom Länsstyrelsens verksamhet. En av svårigheterna inom miljömålsarbetetet är att hitta metoder för att mäta resultatet av Länsstyrelsens ärendehantering (prövning, tillsyn, dispenser etc.) i relation till länets miljömål. Under 2008 genomfördes därför en omstrukturering av organisationen för miljömålsfrågor på Länsstyrelsen i Uppsala län. Andra fördelar med den nya organisationen är en större samverkan i strategiska miljöfrågor för länet och att de olika verksamhetsområdena kopplas ihop, något som också har visat sig vara av betydelse för att öka kunskap och förståelse för ett bredare perspektiv hos enskilda handläggare. Vid revidering av länets miljöövervakningsprogram har miljömålen utgjort en viktig bas. Detta tydliggjordes vid genomgången av det gamla programmet, som inte var anpassat för uppföljningen av miljömålen. Eftersom miljöövervakningsprogrammet endast stödjer delar av uppföljningsbehovet, förtydligas också behovet av att kunna mäta resultat av Länsstyrelsen övriga arbete enligt beskrivning ovan. Ytterligare insatser som genomförts inom ramposten under 2008: Under första halvåret slutfördes den revidering av länets miljömål som påbörjades år Ett faktablad har tagits fram, tryckts upp och skickats till alla remissinstanser som deltog i processen. (www.c.lst.se/upload/publikationer/natur_och_miljo/miljomal/2008_faktabl ad_miljomal.pdf). Regionala mål för miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv har tagits fram i bred samverkan med kommuner och ideella organisationer. Våren 2009 arrangerades en workshop inför framtagningen av målen.

5 5(24) Faktablad (http://www.c.lst.se/templates/pagelistdoc.aspx?id=1732) om mätningar av kvicksilver och cesium i fisk har tagits fram för de sjöar som provtagits inom miljöövervakningen, i ett försök att etablera nya möjligheter att ta fram nytt analysmaterial och metod (indikator) för uppföljning av miljömål till relativt liten kostnad för Länsstyrelsen. En efterfrågad sammanställning av Länsstyrelsens bedömningar av miljömålen 2008 togs fram för att skickas till länets kommuner. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Södermanlands län Projektnamn: Regional samverkan kring uppföljning och indikatorer på regional och lokal nivå. Diarienummer: Projektets syfte var att utveckla samverkan kring miljömålsuppföljning på lokal och regional nivå i Södermanlands län. Viktiga aktörer var kommunerna, Regionförbundet Sörmland och Landstinget Sörmland. En inventering av miljöstrategiskt arbete och uppföljningsarbete har gjorts av länsstyrelsen för dessa aktörer. Regelbundna träffar har genomförts med Regionförbundet där miljömålens koppling till utvecklings- näringslivs- och planeringsfrågor diskuterats. Underlag från miljömålsuppföljningen kommer att ingå i en statistik-publikation från Regionförbundet. Ett samarbete med Landstinget har startats upp för diskussion av bl.a. miljöstrategiska frågor och miljöövervakning. Samtliga kommuner har kontaktats med frågor kring samarbetet med länsstyrelsen och behov/tankar kring miljömålsuppföljning och lokala indikatorer. Sammanställningen visar att kommunerna gärna ser ett samarbete med länsstyrelsen i miljöstrategiska frågor, framförallt kring konkreta frågor eller projekt. Miljömålsportalens indikatorer används någon gång per månad eller mer sällan. Huvuddelen av kommunerna är intresserade av att anpassa texterna för indikatorerna på miljömålsportalen. Man tycker att ytterligare kommunala indikatorer skulle vara intressant, men är tveksamma om det är praktiskt genomförbart pga resursskäl. I kommunerna finns ett etablerat samarbete mellan miljöstrategerna, bl.a. genom regelbundna träffar. En lämplig form för fortsatt samarbete mellan länsstyrelsen och kommunerna är att länsstyrelsen medverkar på dessa träffar. En uppföljningsrapport med tema klimat- och energi samt havsmiljö trycks i maj 2009 och kommer att förmedlas till aktörerna i projektet. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen Östergötland Projektnamn: Handlingsprogram kommunikation och förankring Diarienummer: Under året kommunicerades goda exempel på insatser knutna till länets handlingsprogram för att nå miljömålen i form av magasinet Rena Affärer

6 6(24) (http://www.lansstyrelsen.se/nr/rdonlyres /B676F FFA-9C4C- 6ED4D /123026/Rena_affarer1.pdf). Magasinet producerades av Länsstyrelsen och syftar till att tydliggöra och lyfta fram goda exempel på kopplingen mellan miljömål och företagande inom miljöteknik. Skriften skickades i tryckt version till cirka 700 företag, kommuner och andra relevanta aktörer samt kommuniceras i olika sammanhang. Som ett led i att stimulera fler åtgärder från länets handlingsprogram har skriften När når vi miljö målen? (http://www.lansstyrelsen.se/nr/rdonlyres/b79ca1e1-932b b88- CA5FFA6ED147/0/Nar_nar_vi_miljomalen_2008.pdf ) tagits fram och kommunicerats brett. Projektet Räkna Q har genomförts för att fastställa i vilken omfattning länets kulturvärden är tillvaratagna och vilka insatser som behöver göras för att stärka skyddet där det inte motsvarar kraven. En slutsats som redan nu kan dras, är att stora delar av Östergötlands kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse saknar varsamhets- och skyddsbestämmelser. Kontakter och möten har under året hållits mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsens motsvarande distrikt. Syftet är att utveckla och stärka samarbetsformerna kring skogsfrågor och miljömål och nå ut till flera relevanta målgrupper via redan etablerade arenor. Under året påbörjades arbetet med att stödja fem av länets mindre kommuner i sin översiktsplanering. Inom ramen för det arbetet kommer miljömål och handlingsprogram in som en naturlig del. Handlingsprogrammet (särskilt Övergödning) har också diskuterats vid en av de träffar Länsstyrelsen regelbundet anordnar för kommunernas handläggare inom enskilda avlopp. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Projektnamn: Miljömålsuppföljning i Jönköpings län Diarienummer: Projektet har genomförts av miljömålssekretariatet på Länsstyrelsen i Jönköping. Inom projektet har sekretariatet följt upp länets 14 regionala miljökvalitetsmål med tillhörande 70 delmål och redovisat uppföljningen dels på miljömålsportalen, dels i en rapport, meddelande 2008:28. Rapporten finns på Länsstyrelsens webbplats, Uppföljningen visar att ett miljökvalitetsmål kommer att nås, fem kan nås om ytterligare åtgärder genomförs medan åtta blir mycket svåra eller inte möjliga att nå inom tidsramen. Inom projektet har sekretariatet även genomfört den regionala uppdateringen av indikatorer på miljömålsportalen. Sekretariatet har också arbetat med den lokala indikatorn gifter i slam. Vidare har miljömålssekretariatet bistått länets kommuner, Skogsstyrelsen, föreningar och andra intresserade med information om miljökvalitetsmålen. Sekretariatet var även med på en klimatkonferens med 500 deltagare i Jönköping där vi delade ut information och diskuterade miljömålsarbetet. En del av informationsarbetet genomfördes som en kommunturné under våren där länets 13 kommuner besöktes. Turnén genomfördes tillsammans med Länsstyrelsens beredningssekretariat för vatten. På dessa dagar deltog tjänstemän, kommunalråd

7 7(24) och kommunernas miljösamordnare. Dagarna inleddes med att en kommunrepresentant berättade om det miljöarbete som görs inom kommunen, därefter redogjorde miljömålssekretariatet för arbetet med miljömålen och den senaste uppföljningen. Dessa dagar var mycket uppskattade av kommunerna. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Kronobergs län Projektnamn: Miljömålsarbete i Kronobergs län Diarienummer: Miljömålssekretariatet vid Länsstyrelsen i Kronobergs län har besökt Ljungby kommun (en av två kommuner som återstod av 2007 års kommunturné) och diskuterat miljömålsarbetet med kommunens tjänstemän. Två nyhetsbrev för miljömålsarbetet har kommit ut. Dessa skickas via e-post till drygt 600 prenumeranter, företag, kommuntjänstemän, länsstyrelser, skolor, organisationer m.fl. Nyhetsbreven finns att ta del av på Länsstyrelsens hemsida Dessutom går de ut i tryckt form till kommunernas styrelser och nämnder. De regionala indikatortexterna har uppdaterats och bedömning av miljömålens uppfyllande har gjorts på miljömålsportalen. Länsstyrelsen har yttrat sig över remissen från miljömålsrådet inför den fördjupade utvärderingen. Länsstyrelsen deltog vid miljömålsdagarna på Gotland. Intern samordning har inbegripit att miljömålsgruppen har träffats regelbundet för att planera miljömålsarbetet och interna miljömålsfora har organiserats. Länsstyrelsens hemsida för miljömålsarbetet har uppdaterats regelbundet. Länsstyrelserna i sydlänen samarbetar för att utveckla miljömålsarbetet. Möte har hållits i Linköping och telefonmöten har genomförts i maj och augusti för att samordna gemensamma utvecklingsprojekt. Data och metadata från Kronobergs läns miljömålsuppföljning har matats in i databasen adminabz. Data har dels hämtats från tidigare producerade rapporter och dels genom direkt kontakt med berörda handläggare. Data för framför allt tidsserier anpassade för att man ska kunna ta fram diagram har matats in i systemet, tillsammans med grundläggande metadata. Data och metadata i adminabz har organiserats överskådligt och data kan nu lätt tas fram för t.ex. diagram till Nyhetsbrev, till uppföljning av miljömålsarbetet och som underlag i rapporter. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen Kalmar län Projektnamn: Miljömålsuppföljning i Kalmar län Diarienummer: Som en del i arbetet med övergödningsmålet har kostnadseffektivitetsanalyser gjorts avseende musselodling och skörd av alger som åtgärder för att övergödningssituationen i havsvikar.

8 8(24) Under 2008 har Länsstyrelsen uppdaterat de regionala miljömålen i enlighet med uppdraget från Miljömålsrådet. De tidigare 117 regionala miljömålen ersattes av 93 mål. Några mål är ändrade men flertalet har kvar den tidigare inriktningen. Synpunkter från kommuner, näringsliv och ideella föreningar har hämtats in vid två seminarier i december 2007 samt vid en bred remissrunda under våren De nya målen kan hittas på Länsstyrelsen har under 2008 bistått Oskarhamns och Nybro kommuner med underlag för arbetet med framtagande av lokala miljömål. För att stärka kopplingen mellan miljömålsarbetet och miljöövervakningen ingår Miljömålssamordnaren från och med 2008 i den grupp på Länsstyrelsen som arbetar med miljöövervakningsprogrammen. Miljömålssamordnaren och nätverket med sakkunniga på Länsstyrelsen har i samarbete med Skogsstyrelsen genomfört de årliga uppföljningsuppgifterna i miljömålsarbetet uppdatering av indikatorer och bedömning av möjligheterna att nå de regionala målen. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen Gotland Projektnamn: Miljömålen hos barn och ungdom Diarienummer: Under hösten 2008 genomfördes en studiedag för lärare år 1-9 om miljömålen. Rubrik för dagen var Miljömålen visar vägen till det hållbara samhället hur kommer skolan in? Under förmiddagen fick lärarna först information om varför vi har miljömål och själva miljömålssystemet. Kopplingen till läroplanen belystes. De fick sedan mer konkret information om hur man kan arbeta med miljömålen i undervisningen. Under eftermiddagen arbetade lärarna i studieanpassade workshops med konkreta lektionsupplägg. Det var totalt 15 anmälda låg- och mellanstadielärare och ca 30 högstadielärare. Dagen genomfördes i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen och föreläsare var engagerade från Håll Sverige Rent och från Gotland. I den utvärdering som gjordes med nivåer i fem steg från mycket missnöjd (1)till mycket nöjd (5) blev medelbetyget för förmiddagen 4,2 och för eftermiddagen 4,4. Dagen var alltså mycket uppskattad. Samtidigt med studiedagen invigdes en miljömålsutställning på länsmuseet som lärarna under hösten kunde besöka med sina skolklasser. En tävling för skolklasserna genomfördes också för att lärarna skulle få hjälp att sporra sina elever att arbeta med miljömålen. De tävlingsbidrag som kom in ställdes sedan ut på Almedalsbiblioteket. Under hösten hade en av de största Högstadieskolorna på Gotland, med inspiration från studiedagen, arbetat med Miljömålen på elevens val. Information om Sola Säkert och online mätning av UV-index har genomförts under sommarsäsongen i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet på Gotland.

9 9(24) Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen Blekinge Projektnamn: Kartläggning av maritima lämningar i Blekinge län Diarienummer: Projektet Kartläggning av maritima lämningar i Blekinge län genomfördes under hösten Syftet var att öka kunskapen om vad som finns på havets botten och i strandområdet. Det har uppnåtts med gott resultat. Antalet registrerade vrak har ökat med över 70% (från 127 till ca 225), samtidigt som samarbete med sportdykare, fiskare och lokala museer har etablerats. Kulturarvet under ytan har synliggjorts och medvetenheten har ökat om den potentiella miljöfaran med sentida förlisningar. Längs Blekinges kust finns flera vrak från 2000-talet. Även flygplan, ballastplatser, fossila skogar, fasta fisken, spärranordningar, bilvrak m.m. har registrerats. Statens maritima museer kvalitetsgranskar uppgifterna och under våren läggs de in i databasen Fornsök som är tillgänglig för allmänheten. Metoden att kontakta intressegrupper som t ex sportdykare har visat sig fungera väl. Det kom in fler uppgifter än vad som kunde bearbetas under De uppgifterna kommer istället att registreras under De inkomna uppgifterna har redan varit till nytta i länsstyrelsens ärendehantering inom flera sakområden. Det innebär att man kan undvika att skada känsliga fornlämningar eller rubba potentiellt miljöfarliga vrak vid t ex kabeldragningar, muddringar och vindkraftverksbyggen. Media har uppmärksammat projektet med tidningsartiklar och en radiointervju. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Projektnamn: Miljötillståndsrapport Diarienummer: En rapport som beskriver miljötillståndet i Blekinge i förhållande till de 15 nationella miljökvalitetsmål som berör Blekinge och de 64 regionala delmålen har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. För varje miljökvalitetsmål görs en övergripande beskrivning av miljöproblemen och en bedömning av möjligheten att nå respektive miljökvalitetsmål till år 2020 samt bedömningar av möjligheten att nå de enskilda delmålen i ett kortare tidsperspektiv. Dataunderlaget till diagrammen är i huvudsak hämtade från indikatorsidorna på Därefter följer några exempel på vad som görs internationellt, nationellt och i Blekinge för att nå respektive miljökvalitetsmål. Varje avsnitt avslutas med några enkla vardagstips på åtgärder som var och en kan bidra med för att vi ska nå våra miljömål. Exemplen är till största delen hämtade från men har delvis kompletterats med exempel som är mer specifika för Blekinge. Rapporten Miljötillståndet i Blekinge Uppföljning av de regionala miljömålen ( nr 2009:6) har publicerats på länsstyrelsens hemsida och

10 10(24) kommer att skickas ut till berörda inom länet (kommunala och regionala politiker och tjänstemän, regionala myndigheter, intresseorganisationer, skolor, bibliotek, företag, m.fl.) under vecka 14. Rapporten kommer att användas av Länsstyrelsen vid kommunträffar, branschträffar, seminarier, naturumverksamhet mm. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Skåne Projektnamn: Miljömålsuppföljning i Skåne Diarienummer: Länsstyrelsen har under året samordnat det regionala miljömålsarbetet såväl internt som externt. Internt på länsstyrelsen anordnas regelbundet mötet med miljökvalitetsmålsansvariga personer samt målvisa möten för varje mål. Den interna miljömålswebben uppdateras regelbundet och de interna åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet följs upp i samband med tertialuppföljningen. Under året har en broschyr med de reviderade delmålen tagits fram och samtliga åtgärder i miljöhandlingsprogrammet har reviderats. En extern uppföljning av åtgärder i miljöhandlingsprogrammet där kommunerna är ansvariga, främst årgärder inom EET-strategin, har genomförts genom besök på de flesta kommuner i länet. Länsstyrelsen har under 2008 givit ut ett nyhetsbrev, miljömåsnytt. Detta är ett webbaserat nyhetsbrev som går ut till aktörer inom miljömålsområdet och fortsättningsvis kommer att komma ut två gånger per år. För kommunernas miljömålssamordnare har ett miljömålsnätverk påbörjats och ett möte har anordnats. Uppföljningen av miljömålen har sammanställts i en årsrapport och en konferens där denna presenterades har anordnats. Årets konferens hade tema klimat och havsmiljö med seminarier inom dessa områden. Konferensen var välbesökt och uppskattad. Det har tagits fram en kommunikationsstrategi som beskriver syfte, mål, strategier och budskap för miljömålskommunikationen samt vilka målgrupper som ska prioriteras i kommunikationen. Utifrån strategin har vi för 2008 (och även för 2009) tagit fram konkret kommunikationsplan med de aktiviteter som ska genomföras under respektive år. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Projektnamn: Informationsinsatser kopplade till miljömålsuppföljning (inom nyckel) Diarienummer:

11 11(24) Inom projektet har eget deltagande i konferenser, information av miljömålen riktad till kommuner och organisationer inom länet, uppföljning av åtgärdsarbete och sammanställning av resultaten, anordnande av egen uppföljningskonferens och tryckning av uppföljningrapport finansierats. Uppföljningsrapporten "Hur mår Halland?" behandlar årligen samtliga miljökvalitetsmål fokuserades särskilt på effekter av klimatförändringar. De flesta artiklarna skrivs av lst egen personal, men visst material har köpts in utifrån. Den årliga miljömålskonferensen hölls i början av februari 2008 i Falkenberg med ca 170 deltagare från kommuner, landsting, Region Halland, företag och organisationer. Konferensen hade uppföljningsrapporten Hur mår Halland? 2008 som utgångspunkt. I september deltog miljömålssekretariatet i SopOperans mässa i Halmstad 9-14 september 2008 som var välbesökt av framförallt skolklasser. Totalt sett beräknas minst 1000 personer besökt miljömålsmontern. Kostnader för utställningen som inte täcks av projekt har finansierats av projekt Rapporter: Hur mår Halland? 2008 Uppföljning av Handlingsprogram för miljömål Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Projektnamn: Information och uppföljning av de regionala miljömålen i Västra Götalands län Diarienummer: Information. Fyra kommunala milömålsdagar genomfördes i september i Göteborg, Uddevalla, Skövde och Borås. Syftet var att ge inspiration och stöd i det lokala arbetet med miljömålen och att utöver miljö- och naturvårdstjänstemän även locka planerare och politiker. Det lyckades så till vida att häften av dem som kom var från den första kategorin och den andra hälften bestod av ¼ politiker och ¼ planerare. Träffarna hade olika tema; Kommunikation och dialog, Vatten, Naturresurser och biologisk mångfald samt Klimat. Dagen inleddes med ett tal av Landshövdingen, därefter presenterades de nya regionala målen liksom det kommande arbetet med uppföljning och åtgärdssamarbete. Huvuddelen av dagen ägnades därefter åt konkreta exempel från olika kommuners miljömålsarbete. Totalt kom 193 personer och utvärderingarna signalerade att de flesta deltagarna var nöjda eller mycket nöjda. Sammanlagt var 41 av länets 49 kommuner representerade. Vidare deltog även representanter för Västra Götalandsregionen på mötena.

12 12(24) Vidare lät länsstyrelsen en konsult ta fram ett första utkast till kommunikationsplan, för att strukturera det vidare arbetet med att bredare föra ut information om miljömålen. Indikatorer 4. Agrara småindustrier längs vattendrag: Inom ramen för kulturmiljöenhetens temasatsning på jordbrukets och vattenbrukets byggnader har Forsviks Industriminnen tillsammans med övriga museer inom Västarvet genomfört en inventering av länets agrara småindustri. För att möjliggöra en uppföljning av kulturmiljövärdena vid sjöar och vattendrag kommer detta kunskapsunderlag att göras tillgängligt genom O-GIS och inläggning i Kulturmiljövårdens bebyggelseregister. Ett flertal av de anläggningar som redovisats ligger i anslutning till vattendrag då vattenkraften i de flesta fall varit den ursprungliga kraftkällan. Materialet har därför en tydlig koppling till miljömålet levande sjöar och vattendrag. Enligt miljömålet gäller att Anläggningar med stort kulturhistoriskt värde som använder vatten som resurs kan fortsätta att brukas. Genom att inventeringen är daterad, materialet är sammanställt under år 2006, är det också lätt följas upp. Åtgärder kan t.ex. läggas in allt eftersom och en uppföljning görs inom miljömålets tidsramar. 5. Användningsområden för naturgrus: Projektet har kartlagt användningen av naturgrus i länet, för att följa upp delmålet om naturgrus. Två indikatorer har tagits fram. En ena visar naturgrusanvändningen, som minskar men inte i den takt som behövs för att nå målet. Den andra visar vilka användningsområdena var för naturgrus var 2006, bl.a. gick häften till betongtillverkning. 6. Bottenfaunaindikatorer: I delprojektet har data från vattenvårdsförbund, kalkning och miljöövervakning sammanställts till index som indikatorer för Bara naturlig försurning (MISA-index), Ingen övergödning (DJ-index), Levande sjöar och vattendrag (ASPT) och Ett rikt växt- och djurliv (Shannon-index). För varje index har ett diagram med tidsserie och en karta med situationen i länet tagits fram, sammanlagt 8 indikatorer som finns på länsstyrelsens webbplats. 7. Förtätning av miljöhälsoenkät: Projektet är flerårigt och pågår fortfarande, slutredovisningen ska vara klar 31 december Organiska biprodukter från livsmedelsindustrin: Projektet är försenat, men är i gång och rapport kommer före sommaren 9. Skalbaggar i ädellövskog: Inom delprojektet har tillsammans med miljöövervakningen 10 lövskogar med ek inventerats på vedskalbaggar. Vedskalbaggar utgör en viktig ekologisk grupp i ädellövskogar som är mycket dålig känd från länet. Inventeringen utgör ett viktigt underlag i bedömningen av Levande skogar och första steget mot att ta fram en kvalitetsindikator för Levande skogar i länet. Delprojektet avrapporteras i rapporten Inventering av skalbaggar i 10 lövskogsområden i Västra Götalands län 2008, 2009:4 som snart kommer att läggas ut på länsstyrelsens webbplats. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Värmland

13 13(24) Projektnamn: Vidareutveckling och revidering av länsegna indikatorer och system för miljömålsuppföljning. Diarienummer: Under våren 2008 genomförde länsstyrelsen i Värmlands län en systematisk genomgång av samtliga länsegna miljömålsindikatorer. Genomgången utfördes av miljömålsansvariga tillsammans med miljömålssamordnare. För att kunna utföra en bristanalys över befintliga indikatorer utvärderades de med avseende på följande kriterier: Datakvalitet (underlag för statistisk analys, hur väl data representerar tillståndet i länet, samt längd på tidsserier) Hur väl indikator möter målet Illustrativt värde/kommunikation (hur användbar indikator är för att beskriva miljötillståndet för allmänhet och politiker) DPSIR Kostnadseffektivitet Eventuellt överlapp med RUS-indikatorer Efter att ha tagit bort de indikatorer som bedömdes undermåliga kartlades behovet av nya. Här utgick vi ifrån de regionala miljömålen och undersökte hur väl de kvarvarande länsegna indikatorerna tillsammans med RUS-indikatorer kunde svara på hur länet ligger till i förhållande till uppsatta miljömål. I några fall fanns redan bra data inom miljöövervakningen, men i flera fall konstaterades att helt nya indikatorer behövde tas fram för Värmland. I och med revideringen av den regionala miljöövervakningen under 2008 har ett antal nya statusindikatorer (dvs S i DPSIR-systemet) tagits fram och kommer att införlivas i det länsegna indikatorsystemet under (då data samlats in). När det gäller utveckling av indikatorer med koppling till miljömålen som berörs av åtgärdsstrategin för effektivare energianvändning och transporter har en upphandling genomförts för att utveckla vår interna emissionsdatabas. Moment i arbetet inför det kräver omfattande kartläggning och beräkningar av utsläpp, energiförbrukning mm från olika källor. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Projektnamn: Utveckling av regional miljömålsuppföljning Diarienummer: Medlen har huvudsakligen använts till en rapport som redovisar uppföljningen av de regionala miljömålen och det regionala åtgärdsarbetet. En webbaserad enkät har tagits fram och ansvariga aktörer har redovisat hur arbetet med miljömålsåtgärderna har fungerat. Resultaten har sammanställts och redovisats i ett grundmaterial och i en tryckt rapport. Rapporten går att ladda ner från länsstyrelsens hemsida ämnesområde miljömål.

14 14(24) Uppföljningen av åtgärdsarbetet visar att nästan 70 procent av de enskilda åtgärdsprojekt som planerats genomföras under har påbörjats men att endast 30 procent av de planerade åtgärderna avslutats senast Av de åtgärder som ska bedrivas löpande har drygt tre fjärdedelar kommit i gång och arbetet med en merpart av åtgärderna fungerar bra enligt de ansvariga aktörerna. Enligt de ansvariga aktörerna för åtgärdsarbetet är ökad finansiering av åtgärdsarbetet, förbättrade ekonomiska styrmedel och ökad acceptans för miljöarbetet i den egna organisationen de viktigaste behoven att arbeta med för att förbättra miljömålsarbetet. Intervjuer har hållits med företrädare för ett antal åtgärder vilka är goda exempel på åtgärdsarbete i linje med miljömålen. Projekten presenteras i en särskild del i rapporten. Erhållet bidrag har använts till visstidsanställning, konsultkostnader inköp av bilder och resor. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Västmanlands län Projektnamn: Regional miljömålsuppföljning Diarienummer: Det huvudsakliga innehållet i periodens arbete har varit att komma igång med åtgärdsarbetet, utveckla metoder för att koppla samman miljömålen med mål för regionalekonomisk utveckling och information. En del av det vi planerat har kunnat finansieras på annat håll Vi har tagit fram en metodbeskrivning för hur åtgärder skall tas fram. Metodbeskrivningen anger definitioner och arbetsgång vid framtagande av åtgärder. Arbetet har föregåtts av en genomgång av åtgärdsarbetet på de andra länsstyrelserna i Sverige. Denna kartläggning fortsätter nu f ö med en fördjupning som kompletteras med intervjuer. Underhandskontakt har hållits med andra länsstyrelser, fr a Jönköping och Malmö för att samordna eftersom projekt på samma tema drivs även där. Vi har även med särskild metod gått igenom länets kommuner för att kartlägga deras miljömålsarbete i syfte att det bättre kopplas till det arbete som drivs av Länsstyrelsen. För att länka samman miljömålsarbetet med f o f det regional utvecklingsprogrammet, RUP, har regionala hållbarhetsindikatorer tagits fram i samarbete med statistiska centralbyrån. Länsstyrelsen har i samarbete med Förbundet Agenda 21, Landstinget och Västerås stad arrangerat en särskild konferens med utgångspunkt från Länsstyrelsens/Landstingets gemensamma Miljö- och häsouppföljningsrapport för länets gymnasieungdomar. Inriktningen var åtgärder. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Dalarnas län Projektnamn: Övergripande samordning av regional miljömålsuppföljning Diarienummer:

15 15(24) 1. Länsstyrelsen har under 2008 medverkat i arbetet med Miljömålsportalen (www.miljomal.nu) genom att presentera Dalarnas bedömning av möjligheterna att nå samtliga regionala mål och uppdatering av ca 30 regionala indikatortexter. En person från Länsstyrelsen deltog på miljömålsdagarna på Gotland i april och två personer på RUS uppföljningsdag i Uppsala i december. 2. Samordning av det regionala uppföljningsarbetet har skett fortlöpande. Den regionala samrådsgruppen för miljömålsuppföljning har träffats vid två tillfällen under I gruppen ingår representanter från kommuner, Region Dalarna, Landstinget Dalarna, Skogsstyrelsen, Dalälvens vattenvårdsförening, Dalarnas luftvårdsförbund och Gävle Dala Energikontor. 3. Reviderade Dalarnas miljömål fastställdes i april Under 2008 påbörjades revidering/omarbetning av Program för regional uppföljning av miljömål och åtgärder i Dalarna Ett nytt regionalt program för miljömålsuppföljning väntas bli klart våren Uppföljningen av Dalarnas miljömål presenteras fortlöpande på länets miljömålswebb (www.lansstyrelsen.se/dalarna/miljomal). 5. Totalt finns idag 120 indikatorer på Dalarnas miljömålswebb. Under har sammanlagt 40 indikatorer tagits fram regionalt av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Närmare 30 av indikatorerna presenteras på kommunal nivå. Indikatorerna uppdateras med 1-5 års mellanrum. 6. I januari 2008 gjordes den fjärde årliga uppföljningen av åtgärderna i handlingsplanen för Dalarnas miljömål. Resultatet presenteras på Dalarnas miljömålswebb. 7. En analys av behovet av ytterligare indikatorer för regional miljömålsuppföljning och i vilken utsträckning data för dessa genereras av regional miljöövervakning gjordes under Denna behovsanalys fungerade som ett underlag vid revideringen av det regionala miljöövervakningsprogrammet som genomfördes Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Projektnamn: Användning av regionala medel för miljömålsuppföljning i Gävleborg Diarienummer: Vårens externa miljömålsdag hade konsumtion och miljö som tema och ca 100 personer från länets kommuner, myndigheter och företag deltog. Dessutom har det hållits två seminarier Miljöarbetet stärker affärerna för länets småföretagare. Seminarierna arrangerades i samarbete med Nutek och Almi. Två träffar för miljömålshandläggare på kommunerna har hållits under året. Dessutom har miljömålssamordnarna träffat kommunstyrelsen i en kommun för att hjälpa dem komma vidare i det kommunala miljömålsarbetet. Länsstyrelsen har tagit fram tre nummer av nyhetsbrevet MiljöXtra.

16 16(24) Länsstyrelsen i Gävleborg publicerade i juni 2008 en ny uppföljningsrapport som har spridits runt om i länet, denna har sedan legat till grund för höstens redovisning på Miljömålsportalen. Inom ramen för miljömålsarbetet och i samarbete med Uppsala länsstyrelse har en energiutbildning ordnats med deltagare från myndigheter och företag. För att öka kompetensen kring kulturvärdena i skogen har familjedagar ordnats med exkursioner. Ansvariga utförare var Hälsinglands museum. Inom ramen för miljömålsarbetet har länsstyrelsen även jobbat med en radonenkät till kommunerna, slutredovisningen av denna enkät kommer att ske under våren I samarbete med flera län skickades en växthusgasenkät ut till länets företag. 48 stycken av 100 kontaktade företag svarade. Allt håller på att sammanställas i en emissionsdatabas. Se även bifogade filer för mer information. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen Västernorrland Projektnamn: Miljömålsuppföljning i Västernorrlands län Diarienummer: Kunskap har inhämtats om mjukbottenfauna och vattenkemiparametrar längs kusten i syfte att bland annat möjliggöra regional miljömålsuppföljning. Resultatet finns samlat i rapporten Utökad regional miljöövervakning I Västernorrlands län, Området Sundsvall-Härnösand år Länsstyrelsen höll ett seminarium om möjligheterna att skapa moderna och bra vattenskyddsföreskrifter för länets vattenförsörjning. Detta som ett led i arbetet med Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. Målgrupper var kommunerna och kommunala bolag. Länsstyrelsen har genomfört ett kemikaliekartläggningsprojekt inom Giftfri miljö. Målgrupper: kommuner och företag. Läs mer på länsstyrelsens hemsida. Länsstyrelsen har genomfört ansvarseminarier avseende förorenade områden kopplat till Giftfri miljö. Målgrupp kommunerna och länsstyrelsen. En kunskapshöjande studieresa har genomförts med utsedda miljömålsledare. Dagens tema var God bebyggd miljö. Stöd till Studiefrämjandets och Naturskyddsföreningen Timrås informationsteater Miljörock. Teatern har informerat 600 personer om de 16 regionala miljömålen. Under den debatt som följde med Coca Cola har teatern uppmärksammats i lokal och nationell media. Stöd även till en kommande informationsteater om rovdjur kopplat till Ett rikt växt- och djurliv. Deltagande på miljömålsdagar på Gotland, införskaffande av regional miljömålssymbol i form av ett lamm och kunskapshöjande insatser kring EcoDriving.

17 17(24) Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Projektnamn: Nyckelfördelade medel BÅ2008 Diarienummer: Delprojekt A, Indikatorutveckling för länsegna mål En projektanställd har arbetat med indikatorutveckling från och med 1 oktober Arbetet inleddes med en genomgång av befintliga indikatorer och material, en undersökning av andra verksamheters indikatorer och uppföljningsarbete, samt kontakt med målansvariga och övriga berörda både inom och utanför Länsstyrelsen. En stor del i det inledande arbetet bestod i att delta i möten för miljömålsbedömningarna. (9 grupper med deltagare från respektive ämnesområden inom Länsstyrelsen diskuterade måluppfyllelsen inför rapporteringen 30 november. Vid mötena diskuterades brister i befintliga indikatorer och behov av nya. ) Därefter har indikatorer utvecklats för varje miljömål och data har samlats in. Dataunderlaget har hämtats från befintlig data inom Länsstyrelsens verksamhet, men även från bland annat SCB, Milko och Artdatabanken. Av ett stort antal potentiella indikatorer, som identifierades i projektstarten, är det i dagsläget 26 indikatorer som har färdigställt dataunderlag. Utöver dessa finns 16 indikatorer som kan vara aktuella, men där det varit svårare att säkerställa dataleverans. Projektmedlen har inte använts till inköp av statistik, vilket var beräknat innan projektstart, eftersom kostnadsfritt dataunderlag redan funnits tillgängligt. Istället har medlen använts till den projektanställda, som arbetat med att ta fram och sammanställa allt dataunderlag. Arbetet fortsätter främst under våren En komplett uppsättning av länsegna indikatorer kommer att publiceras på Miljömålsportalen och även på Miljöwebben, som är den regionala webbportalen för miljömålskommunikation (se delprojekt B) Delprojekt B, Löpande spridning av uppföljning Detta delprojekt har fått nedprioriterats pga personalbrist/tidsbrist inom miljömålsfunktionen, samt problem med externa webbkonsulters tillgång till det nyligen migrerade IT-systemet på länsstyrelserna. Vi har prioriterat delprojekt A istället, indikatorutveckling. Projektet med webbportalen för miljökommunikation - som ska underlätta för löpande kommunicering av uppföljning/indikatorer, miljömålsarbetet i stort, mm - har emellertid fortsatt men till mer begränsad omfattning. Vi har bland annat jobbat med en fotograf för att ta fram bilder som ska illustrera miljökommunikation (människor, ansiktsuttryck) och bilder inom prioriterade ämnesområden inom uppföljningen, främst energi- och klimatfrågor. Det är fortfarande meningen att Miljöwebben ska lanseras under våren. Det är vår målsättning och stora förhoppning. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Projektnamn: Häckande fåglar som RUS-indikatorer för biologisk mångfald

18 18(24) Diarenummer: Indikatorer för Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag lades ut på miljömålsportalen redan förra året. Förstudierna avseende Hav i balans och God bebyggd miljö är muntligt redovisade, men skriftlig redovisning återstår. För Hav i balans behövs ytterligare inventeringsunderlag, vilket kan komma genom den regionala miljöövervakningen och för God bebyggd miljö räcker häcktax-data till en nationell indikator, vilken beräknas läggas ut på portalen hösten Indikatorn för Ett rikt växt och djurliv har utvecklats och läggs ut på portalen i juni Rapporten som summerar genomfört arbete om häckfågeltaxeringen som underlag för RUS-indikatorer redovisas i april Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Projektnamn: Utvärdering och utveckling av indikator för God bebyggd miljö, delmål 1 och delmål 2 Diarienummer: Den tabellblankett som används för registrering av objekt där kulturvärdena reglerats med skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplaner enligt PBL har utvärderats och reviderats. Fälten har delats upp i obligatoriska och valfria, utöver det kan egna kolumner för exempelvis bilder läggas in. Blanketten har utökats så att bestämmelser som hänvisar till äldre lagstiftning kan matas in. Resultatet är en tabellblankett som fungerar i samtliga länsstyrelsers datasystem och som är så enkel att den bara behöver mailas till nya användare. Till inmatningsblanketten finns en skriven manual för hur data skall vara formaterad när den matas in. De analysredskap som tagits fram består av färdigprogrammerade toolboxar i Arc.GIS 9.2. Med hjälp av toolboxarna kan olika typer av data plockas ut, analyseras och presenteras på karta, för data som skall presenteras i diagramform görs ett uttag av vissa data som användaren sedan kan föra över i Excel för bearbetning och diagrampresentation. I toolboxarna finns en manual för användningen och denna kompletteras också med en utförligt skriven manual. För de som är ovana att arbeta med IT/GIS är manualen viktig för att känna sig säker i användningen. Efter ett tag vänjer sig användare i att arbeta med verktyget toolbox och kan då göra egna toolboxar för specifika analyser i respektive län. En kortfattad rapport över arbetet och som också beskriver hur det analyserade materialet kan användas för att påverka, skapa medvetenhet, rikta åtgärder inom miljömålsarbetet kommer att läggas upp på länsstyrelsen i Örebro läns hemsida. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Projektnamn: Indikator Måluppfyllelse kalkning Diarienummer:

19 19(24) Sex indikatorer från kalkningsverksamheten har testats för åren 2000 till och med 2007 i tre avrinningsområden med olika försurningsbelastning; Nissan i sydvästra, Emån i sydöstra och Gideälven i norra Sverige. Indikatorerna var följande: Spridd kalkmängd Vattenkemisk måluppfyllelse - lägsta ph Vattenkemisk måluppfyllelse överkalkning Vattenkemisk måluppfyllelse lägsta ph och överkalkning Bottenfaunans tillstånd i kalkade vattendrag Mörtföryngring i kalkade sjöar De indikatorer som projektet föreslår per huvudavrinningsområde, län och år är: Spridd kalkmängd relaterat till yta åtgärdsområde. Vattenkemisk måluppfyllelse - lägsta ph relaterat till längd för vattendrag och yta för sjöar. Bottenfaunans tillstånd i kalkade vattendrag - ekologisk kvalitetskvot för MISA relaterat till längd vattendrag. För dessa indikatorer föreslås rutiner hur de kan tas fram och hur de kan presenteras på miljömålsportalen. Rapporten går att ladda ner på Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats: Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Projektnamn: Marknära ozon i södra Sverige - Utveckling av en manual för bedömning av överskridanden av målvärden Diarienummer: Nedan redovisas en sammanfattning av uppnådda resultat på grund av en försening hos IVL. Den slutliga redovisningen skall enligt överenskommelse vara Länsstyrelsen i Skåne län tillhanda senast den sista april Den slutgiltiga rapporten skickas till naturvårdsverket när den kommit in till Länsstyrelsen. På uppdrag av Länsstyrelserna i O, N, M, G, F, K samt H län har IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs Universitet genomfört en studie av förekomsten av marknära ozon i södra Sverige. Variationen i ozonförekomsten från kust och inåt landet har undersökts genom timvisa mätningar av ozonhalter och meteorologi med ett mobilt mätsystem i Skåne. Månadsvisa mätningar har genomförts av ozon och kvävedioxid med diffusiva provtagare samt enklare meteorologiska parametrar. Vidare har de timvisa ozonmätningar som bedrivs vid Asa, SLU s försökspark strax norr om Växjö, utvärderats med avseende på jämförelser med andra timvisa ozonmätningar som bedrivs i södra Sverige.

20 20(24) Mätningarna av ozonförekomsten från kust och inåt landet vid Skånes sydkust komplicerades av en oväntat hög förekomst av NO2. De höga NO2-nivåerna förklaras av sjöfarten längs Sydkusten. Även för ozon, uppmätt med diffusiva provtagare, observerades en avtagande trend med växande avstånd från kusten. Kusteffekt med avseende på ozon sträcker sig 4-8 km in över land. Mätningar av timvisa ozonhalter och meteorologi med ett mobilt system på 0, 8 respektive 24 km avstånd från kusten visade på ozonhalter som överensstämde relativt väl med den permanenta stationen Vavihill, belägen på Söderåsens sydliga sluttning. En analys av de timvisa ozonmätningarna med instrument vid Asa visar att de fyller en viktig funktion såsom representerandes ozonförekomsten vid platser som ligger topografisk relativt lågt i skogslandskapet och som är i större utsträckning påverkat av förorenade luftmassor från söder och öster, jämfört med en annan, lågt belägen mätplats för ozon i Västra Götalands inland. En manual är under utarbetande som avser att ge möjlighet till en länvis, yttäckande bedömningar av ozonförekomsten, uttryckt som de ozonindex som används inom miljökvalitetsnormerna samt inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Metoden baserar sig på en geografisk uppdelning på tre olika ozonklimatzoner inom varje län; kustnära, låglänt i inlandet samt höglänt i inlandet. För de ozonindex som är integrerade över längre tidsinvervall kommer årsvisa värden att erhållas för varje län och zon från det nystartade Ozonmätnätet i södra Sverige, där alla ovan nämnda län deltar. Vad gäller de ozonindex som beror av korta episoder med höga ozonhalter, såsom det maximala en-timmas och 8- timmars medelvärdet, kommer för varje län och zon att anges en mätstation med timvisa instrumentmätningar som kan anses vara representativ för länet och zonen ifråga. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Projektnamn: Lätt greppbara indikatorer Diarienummer: Resultat Sexton tänkbara indikatorer för försurning och kvävebelastning i olika livsmiljöer undersöktes för artgrupperna växter, djur, svampar och lavar (se bifogad tabell). Sju indikartorer befanns vara särskilt lämpliga och med tydliga positiva eller negativa reaktioner på försurningsdrivande variabler. Alla sju indikatorer är välkända, vanliga och lätt igenkännbara arter eller i ett fall en, artgrupp. Fyra av de sju arterna är växter och två av dessa är utmärkta indikatorer för kväve: backsippa - minskar med ökat kvävenedfall och hallon - gynnas av ökat kvävenedfall. De andra två indikatorerna är känsliga för syra: blåsippa, som minskar vid försurning och harsyra, som ökar vid försurning i skog. En av de sju indikatorerna utgörs av artgruppen brungrodor. Förekomst av groddjur i ett vatten visar allmänt på en god vattenmiljö. Groddjur är känsliga för aluminium, som ökar i vattnet vid försurning. Brungrodor som omfattar vanlig groda, åkergroda och långbensgroda är vanliga och deras spel på våren hörs ljudligt.

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås.

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Regeringsförklaringen 3 oktober 2014 De nationella miljömålen ska klaras. Budgetproppen 2014/15:1 Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Möte Utvecklingsprogram & Sektorsprogram 30 mars

Läs mer

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd Kommunikationsplan för Södermanlands miljö- och klimatråd Bakgrund Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna och de prioriteringar

Läs mer

Miljömålen regionalt och RUS.

Miljömålen regionalt och RUS. Miljömålen regionalt och RUS www.rus.lst.se Miljömålsproppen 2009/10:155 5.2 Regionala miljömål och regionalt miljöarbete Regeringens bedömning: Regionala miljömål beslutas av regionalt miljömåls-ansvariga

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/ miljömål.

Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/ miljömål. Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/ miljömål. Titel: Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö-miljömål Beställare: RUS Länsstyrelserna

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Miljömål.se den svenska miljömålsportalen

Miljömål.se den svenska miljömålsportalen Sida 1 av 7 Start Miljömålen Sveriges miljömål Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar. Frisk luft. Bild: Tobias Flygar. Be gr än Sk yd da Fri sk luft Sä ke r Ba ra na In ge n Frisk

Läs mer

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se Sida 1 av 8 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Miljömålsrådets verksamhetsrapport för 2008

Miljömålsrådets verksamhetsrapport för 2008 1 (15) Miljömålsrådets I. Uppföljning av miljökvalitetsmålen - verksamhet och projekt som beviljats bidrag MILJÖMÅLSRÅDET 1 Förord Denna rapport är en kortfattad redovisning av hur Miljömålsrådets medel

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 Anna Ek, vik. miljömålssamordnare, 3 december 2015 Varför ett nytt åtgärdsprogram? Länsstyrelsens instruktion 5a: Länsstyrelsen ska

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Miljö Energi Klimat Var står vi och vart går vi? Sofia Frising, klimat- och energisamordnare Martin Gometz, vik miljömålssekreterare

Miljö Energi Klimat Var står vi och vart går vi? Sofia Frising, klimat- och energisamordnare Martin Gometz, vik miljömålssekreterare Miljö Energi Klimat Var står vi och vart går vi? Sofia Frising, klimat- och energisamordnare Martin Gometz, vik miljömålssekreterare Var står vi? Bedömning av måluppfyllelse varje senhöst Ingen bedömning

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Miljömålsdagarna maj På gång i RUS Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS, Länsstyrelsen Dalarna.

Miljömålsdagarna maj På gång i RUS Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS, Länsstyrelsen Dalarna. Miljömålsdagarna maj 2011 På gång i RUS 2011 Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS, Länsstyrelsen Dalarna www.rus.lst.se RUS roll och uppgifter Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet Länsstyrelsegemensamma

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Miljömålssystemet i korthet

Miljömålssystemet i korthet Miljömålssystemet i korthet 1999 fastställde riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Även fyra så kallade övergripande miljömålsfrågor ingick i miljömålssystemet: Naturmiljön, Kulturmiljön, Hälsofrågor

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

LÄNSSTYRELSENS INSTRUKTION

LÄNSSTYRELSENS INSTRUKTION Miljömålens syfte: - Strukturerat miljöarbete - Systematisk uppföljning - Mål för miljödimensionen av hållbar utveckling - Ett gemensamt arbete miljömål.se LÄNSSTYRELSENS INSTRUKTION 5 a Länsstyrelsen

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 1(29) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Projektnamn: Medel inom nyckel, Utveckling

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Dansk Byplanmøde 2 oktober 2008, Helsingør, Delmøde K Målbare miljøindsatser Tommy Persson, miljöstrateg, Miljökontoret, Helsingborgs stad & Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Miljö- och klimatdialog

Miljö- och klimatdialog Miljö- och klimatdialog Arbetsmaterial kommunträffar 2015 Kommunen har en viktig roll i åtgärdsarbetet För att främja arbetet inom miljö och klimat har flera åtgärdsprogram och handlingsplaner arbetats

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Arbetet för en miljömässigt hållbar utveckling av samhället utgår till stor del från nationella miljömål som fastställts av riksdagen. Målens ambitionsnivå är att till nästa generation, det vill

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås för

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Socialstyrelsens arbete len

Socialstyrelsens arbete len Socialstyrelsens arbete med miljömålen len 1. Hälsa i miljömålen 2. Fördjupad utvärdering Johanna Bengtsson Ryberg, johanna.bengtsson.ryberg@socialstyrelsen.se 1. Hälsa H i miljömålen len Folkhälsom lsomål

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Bilaga 2. Regionalt miljömålsarbete

Bilaga 2. Regionalt miljömålsarbete Bilaga 2 Regionalt miljömålsarbete Underlag till fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Frisk luft NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se

Läs mer

Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige.

Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige. Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige. Elva länsstyrelser i två vattendistrikt i samverkan 2010-2016 Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Kronoberg, Halland,

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar 1(6) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar Ansvarig myndighet/organisation: Klimatkommunerna/Sveriges Ekokommuner Projektnamn: Kommunikation av lokalt miljömålsarbete

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Vattenplan 2013 2021 Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Målet är att diskutera mål, möjliga åtgärder och förslag till utformning av den reviderade planen. I Eskilstuna vill vi ha ett

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

Regional statistik om utsläpp till luft per bransch

Regional statistik om utsläpp till luft per bransch Regional statistik om utsläpp till luft per bransch Miljöräkenskaper på SCB Nancy Steinbach och Maria Lidén Miljöekonomi och naturresurser RM/MN Frukostseminarium 2016-12-07 Varför regional statistik just

Läs mer

Diskussion. Nedfall och effekter av luftföroreningar Program 2007 för regional övervakning. Uppdelningen resultatrapport plus Temarapporter

Diskussion. Nedfall och effekter av luftföroreningar Program 2007 för regional övervakning. Uppdelningen resultatrapport plus Temarapporter Diskussion Nedfall och effekter av luftföroreningar Program 27 för regional Uppdelningen resultatrapport plus Temarapporter Kan resultaten presenteras tydligare i rapporterna? Hur kan vi anpassa resultaten

Läs mer

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med * är

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Uppföljning av hälsa i miljömålen

Uppföljning av hälsa i miljömålen Uppföljning av hälsa i miljömålen Greta Smedje 2013-09-24 Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Lägesbild för klimatarbete i Sverige

Lägesbild för klimatarbete i Sverige Lägesbild för klimatarbete i Sverige Kontrollstation 2015 inför målåret 2020 Elin Andersson Länsstyrelsen Jämtlands län Tidslinje över nationella klimatarbetet 1999 miljömål 2007 Klimat- och sårbarhetsutredning

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 16. Ryssåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 16. Ryssåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna oss? Regional handlingsplan för Kronobergs län Dokumentation från klimatanpassningsmöte, Alvesta 14 november 2012 Seminariet är en del av Länsstyrelsens

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Verksamhetsplan Sammanfattning av verksamhetsplanen: Uppföljning, utvärdering, miljöinformationsförsörjning

Verksamhetsplan Sammanfattning av verksamhetsplanen: Uppföljning, utvärdering, miljöinformationsförsörjning Verksamhetsplan 2016 Slutligt fastställd av RUS styrgrupp (behandlad vid möte 2016-02-02 och slutligt fastställd per capsulam) och behandlad i länsrådsgrupp 6 för miljö genom Veronica Lauritzsen. Verksamhetsplanen

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

MILJÖMÅLSNYTT. Ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne län. Nr.1 Hösten 2008

MILJÖMÅLSNYTT. Ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne län. Nr.1 Hösten 2008 MILJÖMÅLSNYTT Ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne län Nr.1 Hösten 2008 Nyhetsbrev om miljömålsarbetet i Skåne Detta är första numret av ett nyhetsbrev som Länsstyrelsen i Skåne skickar ut till dig

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Nedfall, markvattenkemi och lufthalter i Kronobergs län Reslutat för det hydrologiska året 2010/11

Nedfall, markvattenkemi och lufthalter i Kronobergs län Reslutat för det hydrologiska året 2010/11 Nedfall, markvattenkemi och lufthalter i Kronobergs län Reslutat för det hydrologiska året 2010/11 Sofie Hellsten, Cecilia Akselsson, Per Erik Karlsson, Veronika Kronnäs och Gunilla Pihl Karlsson Upplägg

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer