Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008"

Transkript

1 1(24) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: RUS, regionalt uppföljningssystem för miljömålen Projektnamn: Regionalt uppföljningssystem för miljömålen Diarienummer: RUS har arbetat vidare enligt projektplanen. Indikatoruppdatering gjordes endast under våren 2008 beroende på att portalen gjordes om under hösten, ett arbete där RUS stöttade miljömålskansliet. Utveckling av indikatorer och dataflöden fortsatte. I utvecklingsprojekt och samarbete med Naturvårdsverket har förbättrade utsläppsdata på regional och lokal nivå tagits fram. Ett liknande arbete pågår med förbättring av energistatistik. Den årliga miljömålsenkäten har genomförts i samarbete med Boverket som underlag för bedömning av God bebyggd miljö. En ny bristanalys av indikatorer togs fram. Stöd har getts till länsstyrelserna i målbedömningarna och de har kvalitetsgranskats före publiceringen på Miljömålsportalen. En sammanställning av de regionala bedömningarna har gjorts som underlag för de Facto. En tryckt version av sammanfattningen av länsstyrelsernas fördjupade utvärderingar gavs ut i början av året. Rekommendationer om remissbehandlingen av Miljömålsrådets fördjupade utvärdering har lämnats till länsstyrelserna. Miljömålsdagarna arrangerades i Visby i samarbete med Länsstyrelsen Gotland och Miljömålskansliet. RUS har också deltagit tillsammans med Miljömålskansliet, SKL och Svenskt Näringsliv som arrangör av tre regionala konferenser med anledning av Miljömålsrådets fördjupade utvärdering. Det sedvanliga mötet med länen hölls i december. RUS har bedömt ansökningarna om miljömålsmedel inom rampost 8 och lämnat sin rekommendation till beslut. Information samlas på RUS hemsida Ansvarig myndighet/organisation: : Länsstyrelsen i Västerbotten Projektnamn: Regional miljömålsuppföljning Diarienummer: Det regionala miljömålsarbetet har uppnått de resultat och delmål som beskrivs i projektet. En Nationell/regional miljömålskonferens samt en konferens om kretsloppsanpassat byggande i kallt klimat hölls den 6-8 november. Den 8.e november var det en mässa för allmänheten om Hållbar livsstil. Antalet besökare uppgick till ca 1500 personer se Informationsmaterial mm har tagits fram till konferenserna och mässan. Vi har tillsammans med Dragonskolan och Högstadieklasser i Umeå arbetat med miljömålen och haft en tävling som presenterades på miljömålskonferensen.

2 2(24) Konferenser, möten och träffar har hållits med fjällänen och SLU, Umeå i syfte att ta fram underlag och metoder för att kunna följa upp Klimatförändringar. Ett förslag till ny indikator Klimat fjäll och fåglar har arbetats fram. En rapport Miljötillståndet i Västerbottens län- Uppföljning av miljömålen 2007 har tagits fram. Se En rapport Kretsloppsanpassat byggand i Kallt klimat har också tagits fram i samarbete med aktörer inom byggbranschen och används som fakta underlag för Hållbart byggande. Kemikalie och energiinventering är genomförd rapport nästan klar. Trafikräkning på skoterleder ligger nere det får genomföras ett annat år. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län Projektnamn: Åtgärdspaket för Stockholms läns prioriterade miljökvalitetsmål Diarienummer: Projektet mål har varit att utarbeta och implementera åtgärdspaket för Stockholms läns prioriterade miljökvalitetsmål; Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Frisk luft, God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. Arbetet har skett enligt dessa steg: 1. Trafiken påverkar alla miljömål, varför en lista upprättades över Länsstyrelsens pågående processer kring trafik. Länsstyrelsens arbete med två av länets prioriterade miljökvalitetsmål, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård kartlades (se bifogad länk nedan). Vi har också tittat på andra läns och målmyndigheters åtgärdsarbete. Utifrån underlaget beslutades om ett åtgärdspaket för Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård. 2. Åtgärdspaketet Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden är ett pilotprojekt kring ett avrinningsområde. Syftet med pilotprojektet är att visa lantbrukarna i området vilka verktyg de har för att minska växtnäringsläckaget. Projektet är ett samarbete mellan miljöövervakningen, vattenförvaltningen och lantbruksenheten och i viss mån miljöskydd internt och kommunen och LRF externt. En broschyr har tagits fram och spridits och ett seminarium har hållits. Se bifogad länk nedan. Nu ska projektet även kopplas ihop med regeringens havsmiljösatsning. 3. Information om åtgärdspaketet har till exempel lagts ut på Länsstyrelsens webbplats, tagits upp på ett samverkansmöte med de andra Mälardalslänen och på relevanta vattenförvaltningsmöten. Information kommer också att spridas via nyhetsbrevet Miljö och Plan-nytt i Stockholms län och mer internt på Länsstyrelsen. Länk till information om och rapporten Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden : asp Länk till kartering av Länsstyrelsens åtgärder för att nå Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård: priomal%20-%20styrgrupp.doc

3 3(24) Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Abiskoögat Diarienummer: Projektets syfte har varit att ta fram en webplats som beskriver miljö- och klimatförändringar i Abiskofjällen. Abisko Naturvetenskapliga station har snart 100-åriga mätserier som bl a belyser förändringar i klimatet. Det finns även en mångfald av forskningsverksamhet som bedrivits vid stationen. Tanken med projektet har varit att välja ut de publikt mest intressanta mätserierna, bildserierna och forskningstudierna och presentera dom på en webplats som kan besökas av alla. Webplatsen skall sedan årligen uppdateras med det senaste data, bilderna och nytillkomna studier. Projektet har resulterat i en webplats där besökaren kan se hur temperatur, nederbörd och isliggetiden på Torneträsk har förändrats i ett hundraårsperspektiv. Kortare mätserier finns även för hur marktemperaturen förändrats och när vårfåglarna anländer. Resultaten från ett par studier om trädoch skogsgränsförändringar presenteras även på webplatsen. Till mätserierna och studierna har det även tagits fram textavsnitt med bakgrundsinformation. En ordlista med förklaringar av dom vetenskapliga begreppen underlättar förståelsen av innehållet. Besökarna på webplatsen kan även få allmän information om Abisko, forskningsstationen och den forskningsverksamhet som bedrivs där. Webplatsen Abiskoögat återfinns på adressen: Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Förändringar av skärgårdens fiskemiljöer metodutveckling för miljömålsuppföljning Diarienummer: Länsstyrelsen har under 2008 drivit ett projekt i syfte att utveckla metoder för att följa förändringar i tillståndet för bebyggelse, markanvändning samt forn- och kulturlämningar i ett urval fiskemiljöer belägna i den norrbottniska skärgården. De i projektet framtagna uppföljningsmetoderna har sedan testats i två av skärgårdens fiskemiljöer. Därefter har en utvärdering gjorts av om de framtagna metoderna fungerar för att följa förändringar av tillståndet i de norrbottniska fiskelägena. Vid fältarbetet har digitala fältformulär använts för registreringar av såväl tabelldata som lägesbunden information rörande byggnader, markanvändning samt forn- och kulturlämningar. Trots att fälttesterna genomförts i tämligen begränsad omfattning visar resultaten att metoderna fungerar för att följa förändringar i tillståndet. Exempelvis kan

4 4(24) man för byggnader följa om byggnadernas funktion förändrats (t.ex. sjöbodar som omvandlas till fritidshus), om nya tak- och fasadmaterial tillkommit samt om byggnaden är förfallen eller i behov av underhåll. Detta har i sin tur gett underlag för bedömningar av byggelsens bevarandegrad där bevarandegraden räknats fram genom att poängsätta bevarandevärdet. Resultaten från fälttesterna visar även att det går att följa om tidigare kända fornoch kulturlämningar finns kvar, om det finns skadade forn- och kulturlämningar och i så fall typen och graden av skada (från ringa till grovt skadad). För markanvändningen kan man av inventeringsresultaten läsa ut förändringar i tillståndet främst genom den bedömning som gjorts av skicket för olika anläggningar. Exempelvis ger bedömningen av skicket på spänger information om hur rörelsemönstret förändrats i fiskeläget. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Projektnamn: Utveckling av regional uppföljning och miljömålsinformation. Diarienummer: För att miljömålsarbetet ska kunna förankras i länet krävs en samordning med vattenförvaltningen, miljöövervakningen, tillsynsvägledningen och övriga områden inom Länsstyrelsens verksamhet. En av svårigheterna inom miljömålsarbetetet är att hitta metoder för att mäta resultatet av Länsstyrelsens ärendehantering (prövning, tillsyn, dispenser etc.) i relation till länets miljömål. Under 2008 genomfördes därför en omstrukturering av organisationen för miljömålsfrågor på Länsstyrelsen i Uppsala län. Andra fördelar med den nya organisationen är en större samverkan i strategiska miljöfrågor för länet och att de olika verksamhetsområdena kopplas ihop, något som också har visat sig vara av betydelse för att öka kunskap och förståelse för ett bredare perspektiv hos enskilda handläggare. Vid revidering av länets miljöövervakningsprogram har miljömålen utgjort en viktig bas. Detta tydliggjordes vid genomgången av det gamla programmet, som inte var anpassat för uppföljningen av miljömålen. Eftersom miljöövervakningsprogrammet endast stödjer delar av uppföljningsbehovet, förtydligas också behovet av att kunna mäta resultat av Länsstyrelsen övriga arbete enligt beskrivning ovan. Ytterligare insatser som genomförts inom ramposten under 2008: Under första halvåret slutfördes den revidering av länets miljömål som påbörjades år Ett faktablad har tagits fram, tryckts upp och skickats till alla remissinstanser som deltog i processen. (www.c.lst.se/upload/publikationer/natur_och_miljo/miljomal/2008_faktabl ad_miljomal.pdf). Regionala mål för miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv har tagits fram i bred samverkan med kommuner och ideella organisationer. Våren 2009 arrangerades en workshop inför framtagningen av målen.

5 5(24) Faktablad (http://www.c.lst.se/templates/pagelistdoc.aspx?id=1732) om mätningar av kvicksilver och cesium i fisk har tagits fram för de sjöar som provtagits inom miljöövervakningen, i ett försök att etablera nya möjligheter att ta fram nytt analysmaterial och metod (indikator) för uppföljning av miljömål till relativt liten kostnad för Länsstyrelsen. En efterfrågad sammanställning av Länsstyrelsens bedömningar av miljömålen 2008 togs fram för att skickas till länets kommuner. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Södermanlands län Projektnamn: Regional samverkan kring uppföljning och indikatorer på regional och lokal nivå. Diarienummer: Projektets syfte var att utveckla samverkan kring miljömålsuppföljning på lokal och regional nivå i Södermanlands län. Viktiga aktörer var kommunerna, Regionförbundet Sörmland och Landstinget Sörmland. En inventering av miljöstrategiskt arbete och uppföljningsarbete har gjorts av länsstyrelsen för dessa aktörer. Regelbundna träffar har genomförts med Regionförbundet där miljömålens koppling till utvecklings- näringslivs- och planeringsfrågor diskuterats. Underlag från miljömålsuppföljningen kommer att ingå i en statistik-publikation från Regionförbundet. Ett samarbete med Landstinget har startats upp för diskussion av bl.a. miljöstrategiska frågor och miljöövervakning. Samtliga kommuner har kontaktats med frågor kring samarbetet med länsstyrelsen och behov/tankar kring miljömålsuppföljning och lokala indikatorer. Sammanställningen visar att kommunerna gärna ser ett samarbete med länsstyrelsen i miljöstrategiska frågor, framförallt kring konkreta frågor eller projekt. Miljömålsportalens indikatorer används någon gång per månad eller mer sällan. Huvuddelen av kommunerna är intresserade av att anpassa texterna för indikatorerna på miljömålsportalen. Man tycker att ytterligare kommunala indikatorer skulle vara intressant, men är tveksamma om det är praktiskt genomförbart pga resursskäl. I kommunerna finns ett etablerat samarbete mellan miljöstrategerna, bl.a. genom regelbundna träffar. En lämplig form för fortsatt samarbete mellan länsstyrelsen och kommunerna är att länsstyrelsen medverkar på dessa träffar. En uppföljningsrapport med tema klimat- och energi samt havsmiljö trycks i maj 2009 och kommer att förmedlas till aktörerna i projektet. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen Östergötland Projektnamn: Handlingsprogram kommunikation och förankring Diarienummer: Under året kommunicerades goda exempel på insatser knutna till länets handlingsprogram för att nå miljömålen i form av magasinet Rena Affärer

6 6(24) (http://www.lansstyrelsen.se/nr/rdonlyres /B676F FFA-9C4C- 6ED4D /123026/Rena_affarer1.pdf). Magasinet producerades av Länsstyrelsen och syftar till att tydliggöra och lyfta fram goda exempel på kopplingen mellan miljömål och företagande inom miljöteknik. Skriften skickades i tryckt version till cirka 700 företag, kommuner och andra relevanta aktörer samt kommuniceras i olika sammanhang. Som ett led i att stimulera fler åtgärder från länets handlingsprogram har skriften När når vi miljö målen? (http://www.lansstyrelsen.se/nr/rdonlyres/b79ca1e1-932b b88- CA5FFA6ED147/0/Nar_nar_vi_miljomalen_2008.pdf ) tagits fram och kommunicerats brett. Projektet Räkna Q har genomförts för att fastställa i vilken omfattning länets kulturvärden är tillvaratagna och vilka insatser som behöver göras för att stärka skyddet där det inte motsvarar kraven. En slutsats som redan nu kan dras, är att stora delar av Östergötlands kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse saknar varsamhets- och skyddsbestämmelser. Kontakter och möten har under året hållits mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsens motsvarande distrikt. Syftet är att utveckla och stärka samarbetsformerna kring skogsfrågor och miljömål och nå ut till flera relevanta målgrupper via redan etablerade arenor. Under året påbörjades arbetet med att stödja fem av länets mindre kommuner i sin översiktsplanering. Inom ramen för det arbetet kommer miljömål och handlingsprogram in som en naturlig del. Handlingsprogrammet (särskilt Övergödning) har också diskuterats vid en av de träffar Länsstyrelsen regelbundet anordnar för kommunernas handläggare inom enskilda avlopp. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Projektnamn: Miljömålsuppföljning i Jönköpings län Diarienummer: Projektet har genomförts av miljömålssekretariatet på Länsstyrelsen i Jönköping. Inom projektet har sekretariatet följt upp länets 14 regionala miljökvalitetsmål med tillhörande 70 delmål och redovisat uppföljningen dels på miljömålsportalen, dels i en rapport, meddelande 2008:28. Rapporten finns på Länsstyrelsens webbplats, Uppföljningen visar att ett miljökvalitetsmål kommer att nås, fem kan nås om ytterligare åtgärder genomförs medan åtta blir mycket svåra eller inte möjliga att nå inom tidsramen. Inom projektet har sekretariatet även genomfört den regionala uppdateringen av indikatorer på miljömålsportalen. Sekretariatet har också arbetat med den lokala indikatorn gifter i slam. Vidare har miljömålssekretariatet bistått länets kommuner, Skogsstyrelsen, föreningar och andra intresserade med information om miljökvalitetsmålen. Sekretariatet var även med på en klimatkonferens med 500 deltagare i Jönköping där vi delade ut information och diskuterade miljömålsarbetet. En del av informationsarbetet genomfördes som en kommunturné under våren där länets 13 kommuner besöktes. Turnén genomfördes tillsammans med Länsstyrelsens beredningssekretariat för vatten. På dessa dagar deltog tjänstemän, kommunalråd

7 7(24) och kommunernas miljösamordnare. Dagarna inleddes med att en kommunrepresentant berättade om det miljöarbete som görs inom kommunen, därefter redogjorde miljömålssekretariatet för arbetet med miljömålen och den senaste uppföljningen. Dessa dagar var mycket uppskattade av kommunerna. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Kronobergs län Projektnamn: Miljömålsarbete i Kronobergs län Diarienummer: Miljömålssekretariatet vid Länsstyrelsen i Kronobergs län har besökt Ljungby kommun (en av två kommuner som återstod av 2007 års kommunturné) och diskuterat miljömålsarbetet med kommunens tjänstemän. Två nyhetsbrev för miljömålsarbetet har kommit ut. Dessa skickas via e-post till drygt 600 prenumeranter, företag, kommuntjänstemän, länsstyrelser, skolor, organisationer m.fl. Nyhetsbreven finns att ta del av på Länsstyrelsens hemsida Dessutom går de ut i tryckt form till kommunernas styrelser och nämnder. De regionala indikatortexterna har uppdaterats och bedömning av miljömålens uppfyllande har gjorts på miljömålsportalen. Länsstyrelsen har yttrat sig över remissen från miljömålsrådet inför den fördjupade utvärderingen. Länsstyrelsen deltog vid miljömålsdagarna på Gotland. Intern samordning har inbegripit att miljömålsgruppen har träffats regelbundet för att planera miljömålsarbetet och interna miljömålsfora har organiserats. Länsstyrelsens hemsida för miljömålsarbetet har uppdaterats regelbundet. Länsstyrelserna i sydlänen samarbetar för att utveckla miljömålsarbetet. Möte har hållits i Linköping och telefonmöten har genomförts i maj och augusti för att samordna gemensamma utvecklingsprojekt. Data och metadata från Kronobergs läns miljömålsuppföljning har matats in i databasen adminabz. Data har dels hämtats från tidigare producerade rapporter och dels genom direkt kontakt med berörda handläggare. Data för framför allt tidsserier anpassade för att man ska kunna ta fram diagram har matats in i systemet, tillsammans med grundläggande metadata. Data och metadata i adminabz har organiserats överskådligt och data kan nu lätt tas fram för t.ex. diagram till Nyhetsbrev, till uppföljning av miljömålsarbetet och som underlag i rapporter. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen Kalmar län Projektnamn: Miljömålsuppföljning i Kalmar län Diarienummer: Som en del i arbetet med övergödningsmålet har kostnadseffektivitetsanalyser gjorts avseende musselodling och skörd av alger som åtgärder för att övergödningssituationen i havsvikar.

8 8(24) Under 2008 har Länsstyrelsen uppdaterat de regionala miljömålen i enlighet med uppdraget från Miljömålsrådet. De tidigare 117 regionala miljömålen ersattes av 93 mål. Några mål är ändrade men flertalet har kvar den tidigare inriktningen. Synpunkter från kommuner, näringsliv och ideella föreningar har hämtats in vid två seminarier i december 2007 samt vid en bred remissrunda under våren De nya målen kan hittas på Länsstyrelsen har under 2008 bistått Oskarhamns och Nybro kommuner med underlag för arbetet med framtagande av lokala miljömål. För att stärka kopplingen mellan miljömålsarbetet och miljöövervakningen ingår Miljömålssamordnaren från och med 2008 i den grupp på Länsstyrelsen som arbetar med miljöövervakningsprogrammen. Miljömålssamordnaren och nätverket med sakkunniga på Länsstyrelsen har i samarbete med Skogsstyrelsen genomfört de årliga uppföljningsuppgifterna i miljömålsarbetet uppdatering av indikatorer och bedömning av möjligheterna att nå de regionala målen. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen Gotland Projektnamn: Miljömålen hos barn och ungdom Diarienummer: Under hösten 2008 genomfördes en studiedag för lärare år 1-9 om miljömålen. Rubrik för dagen var Miljömålen visar vägen till det hållbara samhället hur kommer skolan in? Under förmiddagen fick lärarna först information om varför vi har miljömål och själva miljömålssystemet. Kopplingen till läroplanen belystes. De fick sedan mer konkret information om hur man kan arbeta med miljömålen i undervisningen. Under eftermiddagen arbetade lärarna i studieanpassade workshops med konkreta lektionsupplägg. Det var totalt 15 anmälda låg- och mellanstadielärare och ca 30 högstadielärare. Dagen genomfördes i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen och föreläsare var engagerade från Håll Sverige Rent och från Gotland. I den utvärdering som gjordes med nivåer i fem steg från mycket missnöjd (1)till mycket nöjd (5) blev medelbetyget för förmiddagen 4,2 och för eftermiddagen 4,4. Dagen var alltså mycket uppskattad. Samtidigt med studiedagen invigdes en miljömålsutställning på länsmuseet som lärarna under hösten kunde besöka med sina skolklasser. En tävling för skolklasserna genomfördes också för att lärarna skulle få hjälp att sporra sina elever att arbeta med miljömålen. De tävlingsbidrag som kom in ställdes sedan ut på Almedalsbiblioteket. Under hösten hade en av de största Högstadieskolorna på Gotland, med inspiration från studiedagen, arbetat med Miljömålen på elevens val. Information om Sola Säkert och online mätning av UV-index har genomförts under sommarsäsongen i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet på Gotland.

9 9(24) Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen Blekinge Projektnamn: Kartläggning av maritima lämningar i Blekinge län Diarienummer: Projektet Kartläggning av maritima lämningar i Blekinge län genomfördes under hösten Syftet var att öka kunskapen om vad som finns på havets botten och i strandområdet. Det har uppnåtts med gott resultat. Antalet registrerade vrak har ökat med över 70% (från 127 till ca 225), samtidigt som samarbete med sportdykare, fiskare och lokala museer har etablerats. Kulturarvet under ytan har synliggjorts och medvetenheten har ökat om den potentiella miljöfaran med sentida förlisningar. Längs Blekinges kust finns flera vrak från 2000-talet. Även flygplan, ballastplatser, fossila skogar, fasta fisken, spärranordningar, bilvrak m.m. har registrerats. Statens maritima museer kvalitetsgranskar uppgifterna och under våren läggs de in i databasen Fornsök som är tillgänglig för allmänheten. Metoden att kontakta intressegrupper som t ex sportdykare har visat sig fungera väl. Det kom in fler uppgifter än vad som kunde bearbetas under De uppgifterna kommer istället att registreras under De inkomna uppgifterna har redan varit till nytta i länsstyrelsens ärendehantering inom flera sakområden. Det innebär att man kan undvika att skada känsliga fornlämningar eller rubba potentiellt miljöfarliga vrak vid t ex kabeldragningar, muddringar och vindkraftverksbyggen. Media har uppmärksammat projektet med tidningsartiklar och en radiointervju. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Projektnamn: Miljötillståndsrapport Diarienummer: En rapport som beskriver miljötillståndet i Blekinge i förhållande till de 15 nationella miljökvalitetsmål som berör Blekinge och de 64 regionala delmålen har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. För varje miljökvalitetsmål görs en övergripande beskrivning av miljöproblemen och en bedömning av möjligheten att nå respektive miljökvalitetsmål till år 2020 samt bedömningar av möjligheten att nå de enskilda delmålen i ett kortare tidsperspektiv. Dataunderlaget till diagrammen är i huvudsak hämtade från indikatorsidorna på Därefter följer några exempel på vad som görs internationellt, nationellt och i Blekinge för att nå respektive miljökvalitetsmål. Varje avsnitt avslutas med några enkla vardagstips på åtgärder som var och en kan bidra med för att vi ska nå våra miljömål. Exemplen är till största delen hämtade från men har delvis kompletterats med exempel som är mer specifika för Blekinge. Rapporten Miljötillståndet i Blekinge Uppföljning av de regionala miljömålen ( nr 2009:6) har publicerats på länsstyrelsens hemsida och

10 10(24) kommer att skickas ut till berörda inom länet (kommunala och regionala politiker och tjänstemän, regionala myndigheter, intresseorganisationer, skolor, bibliotek, företag, m.fl.) under vecka 14. Rapporten kommer att användas av Länsstyrelsen vid kommunträffar, branschträffar, seminarier, naturumverksamhet mm. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Skåne Projektnamn: Miljömålsuppföljning i Skåne Diarienummer: Länsstyrelsen har under året samordnat det regionala miljömålsarbetet såväl internt som externt. Internt på länsstyrelsen anordnas regelbundet mötet med miljökvalitetsmålsansvariga personer samt målvisa möten för varje mål. Den interna miljömålswebben uppdateras regelbundet och de interna åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet följs upp i samband med tertialuppföljningen. Under året har en broschyr med de reviderade delmålen tagits fram och samtliga åtgärder i miljöhandlingsprogrammet har reviderats. En extern uppföljning av åtgärder i miljöhandlingsprogrammet där kommunerna är ansvariga, främst årgärder inom EET-strategin, har genomförts genom besök på de flesta kommuner i länet. Länsstyrelsen har under 2008 givit ut ett nyhetsbrev, miljömåsnytt. Detta är ett webbaserat nyhetsbrev som går ut till aktörer inom miljömålsområdet och fortsättningsvis kommer att komma ut två gånger per år. För kommunernas miljömålssamordnare har ett miljömålsnätverk påbörjats och ett möte har anordnats. Uppföljningen av miljömålen har sammanställts i en årsrapport och en konferens där denna presenterades har anordnats. Årets konferens hade tema klimat och havsmiljö med seminarier inom dessa områden. Konferensen var välbesökt och uppskattad. Det har tagits fram en kommunikationsstrategi som beskriver syfte, mål, strategier och budskap för miljömålskommunikationen samt vilka målgrupper som ska prioriteras i kommunikationen. Utifrån strategin har vi för 2008 (och även för 2009) tagit fram konkret kommunikationsplan med de aktiviteter som ska genomföras under respektive år. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Projektnamn: Informationsinsatser kopplade till miljömålsuppföljning (inom nyckel) Diarienummer:

11 11(24) Inom projektet har eget deltagande i konferenser, information av miljömålen riktad till kommuner och organisationer inom länet, uppföljning av åtgärdsarbete och sammanställning av resultaten, anordnande av egen uppföljningskonferens och tryckning av uppföljningrapport finansierats. Uppföljningsrapporten "Hur mår Halland?" behandlar årligen samtliga miljökvalitetsmål fokuserades särskilt på effekter av klimatförändringar. De flesta artiklarna skrivs av lst egen personal, men visst material har köpts in utifrån. Den årliga miljömålskonferensen hölls i början av februari 2008 i Falkenberg med ca 170 deltagare från kommuner, landsting, Region Halland, företag och organisationer. Konferensen hade uppföljningsrapporten Hur mår Halland? 2008 som utgångspunkt. I september deltog miljömålssekretariatet i SopOperans mässa i Halmstad 9-14 september 2008 som var välbesökt av framförallt skolklasser. Totalt sett beräknas minst 1000 personer besökt miljömålsmontern. Kostnader för utställningen som inte täcks av projekt har finansierats av projekt Rapporter: Hur mår Halland? 2008 Uppföljning av Handlingsprogram för miljömål Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Projektnamn: Information och uppföljning av de regionala miljömålen i Västra Götalands län Diarienummer: Information. Fyra kommunala milömålsdagar genomfördes i september i Göteborg, Uddevalla, Skövde och Borås. Syftet var att ge inspiration och stöd i det lokala arbetet med miljömålen och att utöver miljö- och naturvårdstjänstemän även locka planerare och politiker. Det lyckades så till vida att häften av dem som kom var från den första kategorin och den andra hälften bestod av ¼ politiker och ¼ planerare. Träffarna hade olika tema; Kommunikation och dialog, Vatten, Naturresurser och biologisk mångfald samt Klimat. Dagen inleddes med ett tal av Landshövdingen, därefter presenterades de nya regionala målen liksom det kommande arbetet med uppföljning och åtgärdssamarbete. Huvuddelen av dagen ägnades därefter åt konkreta exempel från olika kommuners miljömålsarbete. Totalt kom 193 personer och utvärderingarna signalerade att de flesta deltagarna var nöjda eller mycket nöjda. Sammanlagt var 41 av länets 49 kommuner representerade. Vidare deltog även representanter för Västra Götalandsregionen på mötena.

12 12(24) Vidare lät länsstyrelsen en konsult ta fram ett första utkast till kommunikationsplan, för att strukturera det vidare arbetet med att bredare föra ut information om miljömålen. Indikatorer 4. Agrara småindustrier längs vattendrag: Inom ramen för kulturmiljöenhetens temasatsning på jordbrukets och vattenbrukets byggnader har Forsviks Industriminnen tillsammans med övriga museer inom Västarvet genomfört en inventering av länets agrara småindustri. För att möjliggöra en uppföljning av kulturmiljövärdena vid sjöar och vattendrag kommer detta kunskapsunderlag att göras tillgängligt genom O-GIS och inläggning i Kulturmiljövårdens bebyggelseregister. Ett flertal av de anläggningar som redovisats ligger i anslutning till vattendrag då vattenkraften i de flesta fall varit den ursprungliga kraftkällan. Materialet har därför en tydlig koppling till miljömålet levande sjöar och vattendrag. Enligt miljömålet gäller att Anläggningar med stort kulturhistoriskt värde som använder vatten som resurs kan fortsätta att brukas. Genom att inventeringen är daterad, materialet är sammanställt under år 2006, är det också lätt följas upp. Åtgärder kan t.ex. läggas in allt eftersom och en uppföljning görs inom miljömålets tidsramar. 5. Användningsområden för naturgrus: Projektet har kartlagt användningen av naturgrus i länet, för att följa upp delmålet om naturgrus. Två indikatorer har tagits fram. En ena visar naturgrusanvändningen, som minskar men inte i den takt som behövs för att nå målet. Den andra visar vilka användningsområdena var för naturgrus var 2006, bl.a. gick häften till betongtillverkning. 6. Bottenfaunaindikatorer: I delprojektet har data från vattenvårdsförbund, kalkning och miljöövervakning sammanställts till index som indikatorer för Bara naturlig försurning (MISA-index), Ingen övergödning (DJ-index), Levande sjöar och vattendrag (ASPT) och Ett rikt växt- och djurliv (Shannon-index). För varje index har ett diagram med tidsserie och en karta med situationen i länet tagits fram, sammanlagt 8 indikatorer som finns på länsstyrelsens webbplats. 7. Förtätning av miljöhälsoenkät: Projektet är flerårigt och pågår fortfarande, slutredovisningen ska vara klar 31 december Organiska biprodukter från livsmedelsindustrin: Projektet är försenat, men är i gång och rapport kommer före sommaren 9. Skalbaggar i ädellövskog: Inom delprojektet har tillsammans med miljöövervakningen 10 lövskogar med ek inventerats på vedskalbaggar. Vedskalbaggar utgör en viktig ekologisk grupp i ädellövskogar som är mycket dålig känd från länet. Inventeringen utgör ett viktigt underlag i bedömningen av Levande skogar och första steget mot att ta fram en kvalitetsindikator för Levande skogar i länet. Delprojektet avrapporteras i rapporten Inventering av skalbaggar i 10 lövskogsområden i Västra Götalands län 2008, 2009:4 som snart kommer att läggas ut på länsstyrelsens webbplats. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Värmland

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning 1(35) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Miljömålskommunikation

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S 1(42) SWE D I S H E NV I R O NME N T A L P R OTE C T I O N A GEN C Y Notter, Manuela Tel: 010-698 1061 manuela.notter@naturvardsverket.se SKRIVELSE 2012-02-16 Ärendenr: NV-06965-11 Regeringskansliet Miljödepartementet

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet SGU-rapport 2004:13 Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Lena Ojala & Elin Mellqvist SGU-rapport 2004:13 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Redovisning av metodutvecklingsarbetet under åren 2008-2010 samt våren 2011 Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Boverket Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Miljömålsprojekt Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer