Labbdagarna Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare. Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Labbdagarna 2012. Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare. Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet!"

Transkript

1 Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare Labbdagarna 2012 Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet! A Biology of Business systemdesign för kvalitet i en komplex organisation Förbättringskultur och innovation genom medarbetardelaktighet Den analytiska cirkeln provtagningens inverkan på dataanalysen Provtagning på ett av världens effektivaste reningsverk Kontroll av restsubstanser i djur och animaliska produkter Håll dig stark på labbet med aktiv ergonomi Moderator Tom M Pettersson, LeanLabMed Talare Tom M Pettersson LeanLabMed Åsa Björkenor Unilabs Anna Karlsson Equalis Elias Hakalehto Finnoflag Claes Trägårdh Arbetsmiljöverket Bosse Rosén Balansverkstan Erik Alm Smittskyddsinstitutet Dervisa Karat Käppalaverket Joakim Engman Livsmedelsverket Anna-Lena Lindström Landstinget i Jönköpings län Linda Åkerberg Petronio Holmen Paper u 5-6 december 2012, Stockholm

2 Konferensprogram Onsdag 5 december Löpande registrering med smörgås och thé/kaffe Konferensen inleds av moderator Tom M Pettersson Tom Petterson har över 30 års erfarenhet inom laboratoriemedicin. Han har stor erfarenhet av utformning av effektiva servicelaboratorier i både offentlig och privat regi. Idag arbetar han som konsult inom verksamhetsutveckling, med fokus på implementering av Lean och ständiga förbättringar i bl.a. laboratoriemiljöer A Biology of Business systemdesign för kvalitet i en komplex organisation Prestationsfokus i såväl industriella som serviceverksamheter inriktar sig allt mer på värde för kund. Kundvärdet omfattar snabbhet i leveranser och felfria produkter till lägsta möjliga kostnad. Framgång bygger på design och anpassning av verksamhetsprocesserna till resurseffektivare och optimalare flöden i en medarbetardriven förbättringskultur. Anpassningsförmågan i komplexa biologiska system kan tjäna som modell för design av en effektiv organisation och samverkande processer - särskilt användbar i design av sjukvårdens komplexa system. Evolution eller revolution hur fungerar ett komplext biologiskt system? Processkvalitet för produktkvalitet en designutmaning Fostra motivation och kreativitet genom delaktighet och teamarbete Lean, Six Sigma och ISO synkronisering för värdefokus och ständig anpassningsbarhet Ledarskap för samordnad besluts- och verksamhetsprocess Tom M Pettersson, Klinisk Biokemist, Lean Facilitator, Innovationskonsult, LeanLabMed Bensträckare Förbättringskultur och innovation genom medarbetardelaktighet Beslut inom hälso- och sjukvården bygger till ca 80 % på diagnostikresultat. Utveckling av nya metoder, liksom vårdens ökade krav, kräver snabba och stora anpassningar av de laboratoriemedicinska processerna. Utmaningen ligger i att ersätta gamla processer med nya för att fullt utnyttja potentialen i ny teknik och involvera alla medarbetare i det ständiga förbättringsarbetet - detta med bibehållen hög kvalitet och patientsäkerhet. Från nuläget till ett framtida läge genom innovation att göra en vision konkret. Hur eliminerar man inte värdeskapande processinslag? Exempel från att utveckla en ny bakeriologiprocess Åsa Björkenor, Kvalitetschef, Unilabs laboratoriemedicin Lunch Sampling and methodological challenges in future bacteriology processing The complete mapping of the human genome has transformed the understanding of metabolic processing from a reductionist approach to system thinking. Focus is now transferred to the microbiome to disclose the extensive role of bacteria in human health and disease as well as their extensive importance in balancing ecosystems and protecting environment. Old procedures in bacteriology must be questioned. In the future real-time information of microbial metabolic reactions needs to be collected. This can be achieved with both pure and mixed cultures and various samples. Role of bacteria in the biotope BIB (Bacterial Intestinal Balance) and its contribution to our health The importance of sampling can it be improved? Avoid the time consuming cultivation on solid phase - Simulation of microscale biological functions in biotopes Design of a simplified continuous flow process for fast results with constant overall control of hospital entities Choosing among multiple testing alternatives including characterization of the strains besides the identification Elias Hakalehto, Adjunct Professor in Biotechnical Microbe Analytics, University of Eastern Finland, CEO, Finnoflag OY Kompetensprövningar för nationell standardisering och resultatharmonisering Analysmetoder utvecklar sig allt mer mot precis kvantifiering och resultatöverförbarhet genom standardisering. Verksamhet i regionala och globala nätverk kräver rutiner för övervakning av jämförbarhet av analysresultat. Equalis erbjuder ett stort antal externa kvalitetsprövningar för analys av allt från varierande biologiska vätskor och odlingar till vävnadsanalyser. Arbetet bedrivs idag under ackrediterade former. Det medicinska behovet av analysmetodstandardisering - disciplinvariation Hur hantera komplexa biologiska provmaterial? konsekvenser för medicinsk diagnostik Framtida utmaningar ur ett kompetensprövningsperspektiv Hur stödjer ackreditering ständiga förbättringar? Anna Karlsson, Kvalitetschef, Equalis Presentationen är på engelska.

3 Konferensprogram Torsdag 6 december Eftermiddagspaus Nya föreskrifter för Kemiska arbetsmiljörisker och Hygieniska gränsvärden De nya föreskrifterna gäller fr.o.m. 1 juli I samband med att de nya föreskrifterna trädde ikraft, upphörde bland annat föreskrifterna om Laboratoriearbete med kemikalier. Så ser förändringarna ut i de nya föreskrifterna för Kemiska arbetsmiljörisker och Hygieniska gränsvärden! Hur påverkas du och din laboratorieverksamhet av förändringarna? Säkerhetstänk vid hantering av kemikalier Förbättra arbetsmiljön och minimera riskerna en viktig del av kvalitetsarbetet Claes Trägårdh, Avdelningsdirektör, Arbetsmiljöverket Håll dig stark på labbet med aktiv ergonomi Laboratoriemiljön kan vara påfrestande med tunga lyft, monotona arbetsmoment och knepiga arbetsställningar. Många drabbas också av besvär från rygg, nacke och armar. Men många av besvären kan förebyggas med genomtänkt arbetsteknik och bra återhämtning. Under den här föreläsningen får du massor av konkreta tips på hur du kan göra för att hålla dig stark på jobbet. Stabil hållning stå och sitt på ett sätt som gör dig starkare Pauser, mikropauser och variation så får du kroppen att hålla längre Bra återhämtning hämta kraft på fyra sekunder Sköna pausövningar som får dig att hitta ny kraft Känn efter lär dig tolka tidiga tecken på överbelastning Smygträna på jobbet skapa bra vanor Bosse Rosén, Balansverkstan Bosse Rosén är legitimerad sjukgymnast med utbildning i belastningsergonomi. Bosse driver Balansverkstan som hjälper människor och företag att bli starkare genom utbildningar i ergonomi, träning och återhämtning Konferensen första dag avslutas Middag och stand-up comedy på Norra Brunn Träffa dina kollegor under det uppskattade kvällarrangemanget OBS! Separat anmälan Nya föreskrifter Konferensens andra dag inleds av moderatorn Den analytiska cirkeln provtagningens inverkan på dataanalysen Inom många laboratorieverksamheter ser man ofta provtagning och dataanalys som två ytterligheter, två ändar av en analytisk kedja. När man kvalitetssäkrar sitt system ser man till att varje länk i denna kedja är så nära ofelbar man kan komma, men man glömmer lätt att kedjan egentligen är en cirkel. Dataanalysen kopplar tillbaka till provtagningen på ett så pass intimt sätt att dessa delar kan ses som en enda enhet som kräver en gemensam vision och djup förståelse för den andra sidan. Analytisk kemiska grundbegrepp: Den analytiska kedjan, noggrannhet, precision, kalibrering och felfortplantning. Genomgång av några dataanalytiska metoder som förekommer på svenska laboratorier Hur knyter dessa metoder an till provtagningen, vilka krav ställs på provtagningens upplägg och kvalitet? Hur kan man få en helhetssyn i fall där provtagningen sker externt? Erik Alm, Bioinformatiker, Smittskyddsinstitutet Erik Alm är bioinformatiker på Smittskyddsinstitutet där han jobbar med analys av genomisk data från kliniska prover insamlade från sjukhus i hela Sverige. Han har under flera år föreläst om experimentell design och multivariata dataanalysmetoder för kemister på Stockholms Universitet och har där även disputerat inom Analytisk Kemi Förmiddagspaus med kaffe/thé och smörgås Provtagning på ett av världens effektivaste reningsverk Dagligen renar Käppalaverket avloppsvatten från en halv miljon människor i elva kommuner. Genom mekanisk, biologisk och kemisk rening tar reningsverket bort slam, fosfor och kväve ur avloppsvattnet innan vattnet når Östersjön. Provtagning på Miljö- & Vattenlaboratoriet Vilka metoder och utrustning använder vi vid provtagning av avloppsvatten? Hur utförs provtagningen samt hur hanteras och konserveras proverna innan analys? Fördelar och nackdelar med våra metoder i samband med provtagningsprocessen! Vad är viktigast att tänka på vid provtagningen - vad gör vi om det blir fel och hur rapporteras detta? Hur blir vi ännu bättre på provtagning och analys för att säkerställa vattenkvaliteten?

4 Dervisa Karat, Gruppledare laboratoriet, Käppalaverket Kontroll av restsubstanser i djur och animaliska produkter Inom ramen för Livsmedelsverkets kontrollprogram för att garantera livsmedelssäkerheten till konsumenterna, sker årligen över 5000 provtagningar på levande djur och animaliska produkter. Syftet är att säkerställa att våra livsmedel inte innehåller spår av läkemedelsrester, främmande ämnen, miljögifter och bekämpningsmedel. Ta del av våra metoder och utrustning vid kontroll på levande djur och animaliska produkter! Så ser riskerna och svårigheterna ut i samband med provtagning på djur! Hur undviker vi felaktiga provtagningar och problem vid kontrollerna? Joakim Engman, Kemist, Livsmedelsverket Lunch Kvalitetssäkring av blodprovtagning inom sjukvården Laboratoriemedicin i Jönköpings län utför över laboratorieanalyser per dygn. Det finns 29 provtagningsställen inom primärvården som bemannas av Biomedicinska analytiker, BMA, från laboratoriemedicin, men de flesta provtagningar sker på andra platser i vården av annan sjukvårdspersonal. Genomförande av en blodprovtagning Problematik risker och fallgropar vid provtagning Hur minimerar vi felkällorna? Provtagning på Livsmedelslaboratoriet Anna-Lena Lindström, laboratorieinstruktör, Medicinsk diagnostik, Landstinget i Jönköpings län Laboratoriemedicin Jönköping Hur ser processen ut och hur styr vi processen? Ta del av metoder och utrustning vi använder vid online-mätning och provtagning! Vilka fallgropar, osäkerheter och problematik finns det vid vår provtagning? Hur säkerställer vi att produkten uppfyller kvalitetskraven? Linda Åkerberg Petronio, Gruppchef Lab, Holmen Paper Eftermiddagspaus med kaffe/thé och fika Measurement uncertainty arising from sampling Eurachems vägledningsdokument för provtagning Eurachem är ett nätverk av organisationer och internationellt forum för analytisk kemi, med målsättningen att skapa ett system för spårbarhet för mätningar och förbättra mätkvaliteten. Eurachem ger ut guidelines inom analytisk kemi och här får du en översikt av vägledningsdokumentet för provtagning. Ta del av innehåll och användningsområde för provtagningsdokumentet Hur kan du använda dokumentet? Lär dig hur du kan använda dig av de praktiska exemplen i guiden! Joakim Engman, Sekreterare, Eurachem, kemist Livsmedelsverket Resumé Vad har vi lärt oss under årets konferens? Tom M Pettersson knyter ihop och sammanfattar Labbdagarna 2012! Konferensen avslutas Provtagning som säkerställer papperskvaliteten Provtagning på processindustrilaboratoriet Laboratorieverksamheten på Holmen Paper Bravikens Pappersbruk omfattar både miljökontroll med tyngdpunkt på provtagning på vattenrening av egen dricksvattentillverkning och utsläpp till recipient, samt provtagning på massaprodukten, pappersprodukten och vattnet i processen för att säkerställa att produktkvaliteten uppfylls.

5 Labbdagarna 2012 Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet! För 7:e året i rad erbjuder vi dig den främsta mötesplatsen och kunskapsforumet för dig inom laborativ verksamhet. Årets konferens erbjuder två fullspäckade dagar med ny kunskap, inspiration och tips för att du ska bli ännu bättre i ditt dagliga laboratoriearbete och utveckla ett effektivare laboratorium. Fokus kommer att ligga på kvaliteten i verksamhetsprocesserna och hur slutprodukten påverkas av processkvaliteten. Du får insikt i vad som krävs för att en verksamhet ska bli framgångsrik och i slutändan producera kundvärde och kvalitet. Ta del av metoder, ledarskap och arbetssätt som genererar resurseffektivare flöden och utvecklar plattformen för en medarbetardriven förbättringskultur. Ett system där alla processer samverkar och samarbetar har de bästa förutsättningarna för att lyckas A Biology of Business. Du och dina processer måste också vårdas och utvecklas, därför får du under det sista passet konkreta tips på hur du kan göra för att hålla dig stark på jobbet med aktiv ergonomi. Temat under den andra dagen är provtagning. Vi inleder med att lyfta några dataanalytiska metoder och hur dessa knyter an till provtagningen. Vilka krav ställs på provtagningens upplägg och kvalitet? Kan man få en helhetssyn i fall där provtagningen sker externt? Under fyra praktikfall från olika verksamheter får du ta del av och bekanta dig med det praktiska arbetet vid provtagning hos Laboratoriemedicin i Jönköpings län, processindustrilabbet på Holmen Paper, miljö- och vattenlaboratoriet på Käppalaverket samt Livsmedelsverket. Lär dig vilka provtagningsmetoder och vilken utrustning som används vid provtagning och mätning. Vilka krav, problematik och risker förekommer i det dagliga laboratoriearbetet? Vad är viktigast att tänka på vid provtagningen och hur säkerställer vi att produkten uppfyller kvalitetskraven? Du får en jämförelse på hur arbetet skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna. Ta även del av innehåll, användningsområde samt praktiska exempel ur Eurachems vägledningsdokument för provtagning. Dessutom har du möjlighet att umgås med dina kollegor under det uppskattade kvällsarrangemanget på Norra Brunn under onsdagen. 3-rätters middag serveras samtidigt som du möter några av Sveriges främsta komiker. Missa inte Labbdagarna 2012! Välkommen! Karl-Fredrik Atterhög Projektledare och civilingenjör Teknologisk Institut UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder dig en av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva lösningar mot en specifik kundgrupp, som utställare under våra konferenser. Du får givande möten med nya, etablerade och framförallt rätt kunder. Vill du marknadsföra dig under Labbdagarna 2012? Kontakta oss på för mer information om priser och paket. Målgrupp Laboratoriedagarna riktar sig till kemister, laboranter, kvalitetsansvariga, laboratorieassistenter, laboratorietekniker, laboratoriechefer, biomedicinska analytiker och andra som arbetar i en laboratoriemiljö. Konferensen utvecklar dig i din yrkesroll och ger dig ny kunskap, insikt och energi. Du träffar kollegor från hela landet och olika verksamheter som du kan utbyta erfarenheter med.

6 Porto betalt Sverige Labbdagarna 2012 TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! datum och plats Konferens 5-6 december 2012 (3508) Birger Jarl Konferens Tulegatan 8, Stockholm Buss och tunnelbana Närmaste T-banestation är Rådmansgatan (gröna linjen). Buss 2 och 43, hållplats Tegnérgatan Kontakt Birger Jarl Konferens Telefon: Webben: Hotell i närheten med avtal: Hotell Birger Jarl Telefon: Hotell Tegnérlunden Telefon: Hotell Lilla Rådmannen Telefon: För rabatt ange bokningskod: Teknologisk Institut Norra Brunn Konferensmiddag med Stand-up Comedy på Norra Brunn OBS! Separat anmälan. När: 5 december kl. 19:30. Var: Surbrunnsgatan 33. Pris: 900 kr exkl. moms I priset ingår entré, tre rätter, två glas vin eller öl samt kaffe ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta oss på eller maila Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändring av program, tid och plats. Pris Ordinarie pris Boka 3 eller fler - grupprabatt Konferens kr kr Middag på Norra Brunn 900 kr - I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Säkerhetsdatablad n Metodvalidering n Jämförelse mellan laboratorier n Provtagning i dricksvatten n Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp n Klassificering och märkning av kemiska produkter n Tillämpning av REACH n Kemi för icke-kemister n Retorik för kvinnor n Effektiv projektledning Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

några av våra föreläsare

några av våra föreläsare kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med det senaste inom laboratoriearbete och utveckla dina kunskaper för ett framgångsrikt arbete på labbet Inspireras av några av landets främsta föreläsare

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer

ÅRETS ANVÄNDARKONFERENS ÄR LITE AV ETT JUBILEUM DÅ DET ÄR 10:E ÅRET I RAD!

ÅRETS ANVÄNDARKONFERENS ÄR LITE AV ETT JUBILEUM DÅ DET ÄR 10:E ÅRET I RAD! 2015 ÅRETS ANVÄNDARKONFERENS ÄR LITE AV ETT JUBILEUM DÅ DET ÄR 10:E ÅRET I RAD! Det känns roligt att i år kunna erbjuda en intressant blandning av inbjudna specialister, inspiratörer, samarbetspartners

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Framtidens operationsavdelning 2014

Framtidens operationsavdelning 2014 SKRÄDDARSYDD KONFERENS UTIFRÅN ERA BEHOV Framtidens operationsavdelning 2014 Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Flera lärorika verksamhetsfall Arbetsprocessen för ny operationsenhet på Hospital Herlev

Läs mer

Går det som det ska eller blir det som det blir?

Går det som det ska eller blir det som det blir? Går det som det ska eller blir det som det blir? Styr du ekonomin eller styr ekonomin dig och ditt företag? Det är kanske dags att fundera över hur du vill att det ska vara? Alla beslut du tar får ekonomiska

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer