Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla"

Transkript

1 Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

2

3 Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014

4 Innehåll 1. Bidrag från arbetsmarknadens parter... 3 Inledning... 3 Kort om lönebildning i Sverige... 3 Exempel på parternas aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen av Europa Kommentarer till det nationella reformprogrammet Bidrag från SKL företrädare för den regionala och lokala nivån Det strategiska arbetet med Europa 2020-strategin Vikten av flernivåstyrning och sammanhållningspolitik för strategins genomförande Regionala och lokala exempel som bidrar till att uppfylla Sveriges nationella mål Exempel inom ramen för SKL Regionala exempel Lokala exempel Bidrag från lokal och regional nivå Exempel på hur Örebroregionen bidrar till uppfyllandet av Europa Bidrag från organisationer i det civila samhället COOMPANION Famna SKOOPI Sveriges Kvinnolobby Vetenskap & Allmänhet (VA)

5 1. Bidrag från arbetsmarknadens parter Inledning De centrala arbetsmarknadsorganisationerna i Sverige Arbetsgivarverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) samt Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) ger i det följande exempel på aktiviteter som de menar bidrar till uppfyllelsen av målen för Europa Exemplen är ett urval och inte en heltäckande redovisning. Några av dem baseras på gemensamma överenskommelser med alla organisationerna, andra är överenskommelser mellan vissa av organisationerna. Övriga exempel är ensidiga åtgärder från någon av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna och/eller deras medlemsförbund. Kort om lönebildning i Sverige Arbetsmarknadens parter har ansvar för lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden och värnar om partsautonomin. Grundläggande delar i modellen är fackliga organisationer med hög organisationsgrad, arbetsgivarparter med hög anslutningsgrad, en stark ställning för kollektivavtalet, företrädare på arbetsplatserna med förhandlingsmandat samt självständighet och oberoende från staten för arbetsmarknadens parter. Självständigheten manifesteras bland annat av att den största delen av arbetsmarknaden regleras av ett antal huvudavtal som träffats på central nivå mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, och som bland annat reglerar förhandlingsordningen, ordning vid tvistemål och utvecklingsfrågor. Det finns idag drygt 650 centrala kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor i Sverige. Exempel på parternas aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen av Europa Sysselsättning 80 % av kvinnor och män år ska arbeta 1.1 Integration av ungdomar på arbetsmarknaden Yrkesintroduktionsavtal Under hösten 2011 initierade regeringen så kallade trepartssamtal med arbetsmarknadens parter. Syftet var att finna lösningar till identifierade problem på arbetsmarknaden så som den höga ungdomsarbetslösheten. Trepartssamtalen har förts med de centrala partsorganisationerna och sedan januari 2013 med avtalsslutande parter på branschnivå. 3

6 Till grund för yrkesintroduktionsanställningar ligger kollektivavtal som tecknas självständigt mellan parterna på arbetsmarknaden. Målgruppen för avtalen är unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet. Avtalens konstruktion varierar mellan branscherna men genomgående är att arbete kombineras med utbildning (tiden i utbildning är begränsad till max 25 procent av arbetstiden). Utbildningen kan antingen vara arbetsplatsförlagd eller tillhandahållas av extern utförare. Tiden i utbildning är inte lönegrundande. För närvarande (februari 2014) har centrala överenskommelser om yrkesintroduktionsavtal tecknats inom följande branscher: Handeln (Svensk Handel och Handelsanställdas förbund), den kommunala sektorn (SKL/Pacta och Kommunal), sågverksindustrin (Skogsindustrierna och GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch), delar av tillverkningsindustrin (Teknikarbetsgivarna/IKEM/Svemek/GAF/Stål och Metallarbetsgivarförbundet och IF Metall) och Fastighetsbranschen (Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas förbund). Fler branscher för diskussioner med regeringen om utvecklande av avtal, med undantag för Byggnadsarbetarförbundet och Transportarbetarförbundet. Den kommunala sektorn (SKL/Pacta och Kommunal) har också tecknat ett avtal (BAL13) som riktar sig till arbetslösa ungdomar år och som saknar tidigare erfarenhet från branschen. Anställningsformen är tidsbegränsad och arbetstagaren anställs under ett år. Regeringen stödjer parternas tecknade av yrkesintroduktionsavtal genom stödstrukturer för avtalen: - Lönesubvention motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent) - Handledarstöd motsvarande kronor i månaden och anställd - Nationell stödstruktur för utbildningsinnehållet - Medel till parterna för främjandeinsatser Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning I juni 2013 kom de europeiska arbetsmarknadsparterna överens om ett europeiskt ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning. De svenska parterna har under hösten gjort en gemensam översättning av ramverket, och inledde i mars 2014 implementeringen av ramverket med ett seminarium om ungas sysselsättning. Vid det fullsatta seminariet deltog såväl arbetsmarknadsministern som ledande företrädare för de svenska arbetsmarknadsparterna. Studentmedarbetare I syfte att underlätta övergången mellan studier och arbete har flera av Sacos medlemsförbund uppmuntrat arbetsgivare att anställa s.k. studentmedarbetare. Tanken är att studenten ska få praktisk arbetserfarenhet som är nära kopplad till studierna. Ett tjugotal arbetsgivare, framförallt i den kommunala sektorn, har 4

7 redan studentmedarbetare anställda. Inom den statliga sektorn har ett studentmedarbetaravtal tecknats i februari 2014 att gälla fr.o.m. den 1 april Avtalet medger heltidsstuderande med minst motsvarande ett års avklarade studier, tidsbegränsade s.k. studentmedarbetaranställningar i upp till fyra högskoleterminer om motsvarande högst 25 procent av heltid för att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter. Avtalet ger myndigheter och övriga inom det statliga avtalsområdet ökade förutsättningar att ta tillvara kompetens hos universitets- och högskolestuderande och chans att visa upp verksamheten för snart examinerade. För de studerande kan avtalet underlätta övergången mellan studier och arbetsliv och bidra till fler kvalificerade extraarbeten under studietiden. Unga i arbete SKL prioriterar frågan Unga till arbete även 2014 och inom ramen för detta arbete utvecklar förbundet sitt stöd till kommunerna i deras strävan att främja unga människors väg till egen försörjning. Arbetet sker även via kommunikationssatsningen Sveriges Viktigaste Jobb för att uppmuntra ungdomar att välja inriktningar som ger jobb, med målet att rekrytera till välfärdssektorn. I linje med detta arbete presenterade SKL i början av 2013 en guide om informationsansvaret till kommunerna. Guiden är praktiskt inriktad och SKL:s förhoppning är att den ska inspirera politiker och tjänstemän i det lokala arbetet. Förhoppningen är även att arbetet med Arbetsförmedlingen ska förbättras och att deras roll i blir tydligare. Nio av tio kommuner erbjuder idag insatser till denna grupp unga men det kan göras mycket mer effektivt i samverkan med Arbetsförmedlingen. SKL samarbetar också med forskningsprojektet Osäkra övergångar, som undersöker hur lokala faktorer påverkar ungas möjligheter till egen försörjning. De har bland annat studerat vilka strategier och insatser som finns i kommunerna för att stödja ungas övergång från skola till arbetsliv. Vägledning för ungdomar Saco och medlemsförbunden ger varje år ut två publikationer som riktar sig till elever som snart ska avsluta sina gymnasiestudier. Välja yrke och högskoleutbildning beskriver ca 160 yrken: arbetsinnehåll, utbildningsvägar, lönenivåer mm, medan Framtidsutsikter innehåller arbetsmarknadsprognoser för ett urval av ca 60 högskoleyrken på fem års sikt. Motsvarande information finns också på internet (www.saco.se/valjayrke). Besökarna kan dessutom bl.a. göra personlighetstest, få planeringsstöd och ställa yrkesrelaterade frågor. Sajten hade ca 2 miljoner sidvisningar under Saco Studentmässor anordnas varje år i Stockholm och Malmö. På mässorna finns representanter för utbildningsanordnare, framtida arbetsgivare och flera myndigheter och organisationer, inklusive Sacos förbund, som studenterna kan ha kontakt med under studietiden. Mässorna besöktes år 2013 av drygt en fjärdedel av alla 19- åringar i Sverige. Saco genomför också Kompetensutvecklingsprogram för studievägledare. 5

8 Underlätta samverkan mellan skolor och företag Samverkan mellan skola och näringsliv är en del av skolans uppdrag. Samverkan stärker kvalitén på utbildningen och gör den mer relevant. För företag är praktikperioden en unik möjlighet att lära känna framtida medarbetare och bättre förstå deras behov och intressen. Svenskt Näringsliv har mot bakgrund av vikten av en god samverkan mellan skola och näringsliv tagit fram ett konkret material kallat i Praktiken som syftar till att underlätta och uppmuntra till ökad samverkan mellan skolor och företag genom prao och praktik. I Praktiken är ett material i tre delar: för elev, skola och företag. Genom tips och övningar som både är kopplade till företagets och till skolans verksamhet sätts praktiken i ett sammanhang och underlättar för alla parter. Materialet ger ett handfast stöd före, under och efter prao och praktik. En bra praktik kan bidra till att förenkla för eleven att göra informerade utbildnings- och yrkesval vilket kan bidra till en smidigare övergång från utbildning till arbete. 1.2 Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden Rådet för integration i arbetslivet mot främlingsfientlighet och rasism Svenskt näringsliv, SKL, Arbetsgivarverket, LO, TCO och SACO driver tillsammans Rådet för integration i arbetslivet. En konferens i oktober 2013 samlade företrädare för lokala parter till diskussion med rådet och Sveriges integrationsminister om Svenska modellen och integration. Främlingsfientlighet och rasism måste bekämpas. Samtidigt publicerades en gemensam artikel på samma tema. Huvudbudskapet är att främlingsfientlighet och rasism inte bara kränker individen och är oförsvarbart ur medmänsklig synvinkel, det skapar dessutom oro och spänningar i samhället och försämrar trivsel, lönsamhet och effektivitet på arbetsplatsen. Den svenska modellen med uppdelat ansvar mellan parterna och statsmakterna är i sammanhanget en styrka. Den har vuxit fram för att den möjliggör former att effektivt lösa problem och utmaningar i arbetslivet. Bazaren Flera av parterna har under ett antal år deltagit som medarrangörer av Bazaren i Stockholm, som 2014 besöktes av c:a personer. På Bazaren, som riktar sig till utrikes födda, kan man träffa arbetsgivare som rekryterar personal, få information om hur man kan starta eget företag, om högskolestudier och annan utbildning samt om hur man kan få sina utländska betyg och examina validerade. Saco håller träningsintervjuer samt informerar om svensk arbetsmarknad. Portalen Omstart Sacos och Sacoförbundens webbportal Omstart vänder sig till nyanlända invandrade akademiker som ännu inte etablerat sig inom sitt yrkes- eller utbildningsområde i Sverige. Portalen, som finns i en svensk och en engelsk version, samlar information som tidigare var uppdelad på ett antal olika webbplatser. Den ger därmed en bättre överblick för den som inte känner till den svenska myndighetsstrukturen. Omstart samlar allt från allmän information om den svenska arbetsmarknaden till specifika uppgifter om sådant som är 6

9 viktigt att veta för enskilda yrkesgrupper. Omstart länkar också till andra relevanta webbplatser. Mentorsprogram och etableringslots Flera Sacoförbund har mentorsprogram för nyanlända akademiker. I programmen paras en nyanländ akademiker ihop med en professionskollega. Målen för den invandrade akademikern är att utöka det professionella kontaktnätet och att få ett ökat självförtroende i karriärarbetet. Sveriges läkarförbund bedriver en verksamhet som etableringslots. Syftet är att förkorta och förbättra vägen fram till en svensk läkarlegitimation. Gästmedlemskap i fackförbund för tredjelandsmedborgare Unionen, ett förbund inom centralorganisationen TCO, erbjuder gästmedlemskap för personer som har fått ett arbetstillstånd för att utföra arbete i Sverige och som är medborgare i länder utanför EU/EES-området och Schweiz. Detta ger samma förmåner som andra medlemmar men skiljer sig åt i att det dels finns en tidsgräns på högst ett år samt att avgiften är mycket lägre än vanligt medlemskap. Att vara gästmedlem ger personen rätt till rådgivning, och efter tre månader rätt till representation i förhandlingar. 1.3 Integration av individer med svagare anknytning till den reguljära arbetsmarknaden Särskilt villkorsavtal inom staten för anställda inom ramen för arbetsmarknadspolitisk åtgärd Inom den statliga sektorn har i oktober 2013 ett särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar träffats. Avtalet reglerar villkor för tidsbegränsade anställningar som kan motiveras inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Avtalsvillkoren har utformats för att arbetsgivaren, utifrån arbetstagarens individuella förutsättningar, ska ha större möjlighet att forma anställningen utifrån individens behov av stöd, utveckling och erfarenhet. Genom avtalet tar parterna ett gemensamt ansvar för individer med en svagare anknytning till den reguljära arbetsmarknaden. Den anställde får arbetslivserfarenhet och ökad anställningsbarhet och verksamheter inom det statliga avtalsområdet ökade möjligheter att bidra arbetsmarknadspolitiskt. Avtalet medger tidsbegränsad anställning i upp till ett år inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 1.4 Arbetsmiljö Metodstöd för att hantera ständig förändring Partsrådet inom den statliga sektorn driver arbetsområdet Förändring och utveckling ett konstant tillstånd. Seminarier och utvecklingsprogram för arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare på statliga arbetsplatser behandlar teman som omvärldsbevakning, förändringsmotstånd och förändringsvilja, medarbetardrivet förändringsarbete, förändringsledning och strategisk kompetensförsörjning. Syftet är att inspirera lokala parter i arbetet med att skapa 7

10 en förändrings- och utvecklingsorienterad kultur där metoderna för att nå verksamhetens mål ständigt förbättras. Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv I Partsrådets regi driver parterna inom den statliga sektorn sedan år 2013 ett arbete kring arbetsmiljöfrågor ur ett partsperspektiv. Syftet med arbetsområdet är att stödja lokala parter i sitt arbete med att förebygga, samverka och hantera hot och våld i arbetet. I kollektivavtal för åren utvidgades arbetsområdet till att omfatta att även genomföra arbetsmiljöutbildningar. Kartläggning av insatser i små och medelstora företag LO och medlemsförbunden har under 2013 påbörjat ett projekt med kartläggning och insatser för arbetsmiljön för tillfällig/externt anställda arbetstagare i små och medelstora företag. 1.5 Jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden Jämställdhetsråd Arbetsgivare och fackliga organisationer inom den kommunala sektorn har kommit överens om ett Jämställdhetsråd. Rådets syfte är att ur ett jämställdhetsperspektiv följa utvecklingen avseende löner och anställningsvillkor och föreslå aktiva åtgärder i syfte att uppnå ett mer jämställt arbetsliv. Målet är att arbets- och anställningsvillkor inom kommuner, landsting och regioner ska leda till attraktiva och jämställda arbeten där verksamheten är effektiv och av god kvalitet. Metodstöd för att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män Lokala parter i den statliga sektorn vittnar om att metodstödet för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män, den s.k. BESTA-vägen, möter ett behov i de egna organisationerna av att säkerställa att osakliga löneskillnader inte uppkommer. Metodstödet har utarbetats gemensamt av parterna i den statliga sektorn och stödjer de principer som gäller för lönebildningen inom avtalsområdet. Jämställdhetsintegrering SKL är en av initiativtagarna till tillsammans med Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Vinnova och Tema Likabehandling. Detta är ett verktyg för det dagliga arbetet med jämställdhet. SKL har även utvecklat ett särskilt verktyg för att följa upp och jämföra arbetet med jämställdhetsintegrering, 1.6 Omställning Omställningsavtal Majoriteten av de anställda på svensk arbetsmarknad omfattas av omställningsavtal. Sådana avtal avser att underlätta för anställda som blivit eller riskerar att bli uppsagda att få hjälp till nytt arbete genom aktivt 8

11 omställningsarbete och ekonomiska förmåner vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Parterna på den svenska arbetsmarknaden, där det finns kollektivavtal, har omställningsavtal på såväl privat sektor, statlig sektor som i kommunsektorn. Sverige är unikt i och med att arbetsmarknadsparterna på detta sätt tar ansvar för så stor del av aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 2. Utbildning Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 % Drop-outs och Plug-In SKL:s arbete med Drop-outs är även under 2014 fokuserat på projektet Plug-In som SKL driver tillsammans med 5 regionförbund och 55 kommuner. Detta är ett arbete som drivs nationellt, regionalt samt lokalt på en och samma gång. Projektet är delfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), omfattar 200 miljoner kronor, och pågår till den 30 juni Delar av resultaten kommer att presenteras på en konferens den april i Stockholm. Projektet, som syftar till att motverka avbrott från gymnasieskolan, och att få de som avbrutit att återuppta gymnasiestudier, har som syfte att arbeta fram och sammanställa konkreta förslag till hur arbetet generellt kan förändras för att nå bättre framgångar när det gäller att få ungdomar att fullfölja gymnasiet. Projektet har väckt internationellt intresse. PlugInnovation är en nationell plattform för att förhindra avhopp från gymnasieskolan. Där finns bland annat information om forskning och studier om skolfrånvaro. Kommentarer till det nationella reformprogrammet Kommentarer från LO, TCO och Saco 1. Hållbara offentliga finanser Vi anser att överskottsmålet i de offentliga finanserna på 1 procentenhet av BNP har tjänat Sverige väl. Under de gångna 15 åren har den offentliga bruttoskulden nära nog halverats i termer av BNP samtidigt som den tidigare nettoskulden övergått i en nettotillgång. Därmed har huvudsyftet med detta mycket ambitiösa mål uppnåtts och det finns goda skäl att sänka målet för de offentliga finanserna. Den exakta nivån på målet för det offentliga sparandet bör utredas. 2. Privat skuldsättning (hushåll och företag) Vi delar uppfattningen att den höga privata skuldsättningen innebär betydande risker för svensk ekonomi. Flera olika faktorer har bidragit till denna utveckling. En sådan faktor är det under flera år mycket låga ränteläget, vilket dock ur stabiliseringspolitisk synvinkel har varit nödvändigt. En annan bidragande faktor har varit det låga bostadsbyggandet i framför allt storstadsregionerna. Det är troligt att räntenivån kommer att normaliseras under de kommande åren. Detta kan komma att sätta fastighetspriser och högt belånade hushåll under stark press. 9

12 Vi anser det vara direkt olämpligt att använda penningpolitiken i syfte att påverka fastighetspriser och skuldsättning. Reporäntan utgör i detta avseende ett mycket trubbigt instrument som ger obetydlig effekt och som dessutom riskerar att ge negativa samhällsekonomiska effekter, exempelvis på arbetslöshet och bostadsbyggande. Den låga amorteringstakten tillsammans med den låga inflationen utgör här ett problem som ökar de samhällsekonomiska riskerna på längre sikt. Vi välkomnar de åtgärder som hittills vidtagits, såsom lånetak på 85 procent. Vi anser dock inte att detta har varit tillräckligt. 3. Etablering på arbetsmarknaden (unga med bristfällig utbildning och personer med utländsk bakgrund) En viktig anledning till etableringssvårigheter på arbetsmarknaden är avsaknad av gymnasial utbildning. Unga vuxna utan fullständig gymnasieutbildning har en mer utsatt situation på arbetsmarknaden. Detsamma gäller utrikes födda. Åtgärder för att förbättra skolans kvalitet, både i termer av lärarkompetens och tidiga stödinsatser i framförallt grundskolan, bör prioriteras för att minska avhoppen i gymnasiet och är därför väsentliga åtgärder för att stärka unga vuxnas ställning på arbetsmarknaden. Regeringen bör höja ambitionerna för det svenska Europa 2020 målet för hur stor andel som ska ha genomgått högskola. Det innebär att fler högskoleplatser, med tillhörande tillräckliga resurser, behöver skapas, och insatser för att minska social snedrekrytering vidtas. Både för unga vuxna och för personer med utländsk bakgrund är en aktiv arbetsmarknadspolitik med effektiva och tidiga insatser viktigt för att stärka övergången mellan skola och arbetsliv och för att överbrygga bristfälliga kontakter och nätverk av betydelse för arbetsmarknaden. Vad gäller personer med utländsk bakgrund mer specifikt är tillgång till validering av tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter samt goda möjligheter att komplettera studier på grund-, gymnasie- och eftergymnasial nivå nyckelfrågor. Svenska för invandrare måste också hålla en hög kvalitet och anpassas till individens nivå och behov. Personer som invandrar till Sverige är en mycket heterogen grupp. I dagsläget är de åtgärder som finns i hög utsträckning inriktade på att stödja arbetssökande med låg utbildningsnivå som har kommit till Sverige som flyktingar. För ökad tillväxt och en bättre fungerande arbetsmarknad bör individens kompetens, förmåga och ambitioner i högre utsträckning stå i fokus. Ett viktigt perspektiv som bör beaktas i högre utsträckning än i dag är att se till att det finns insatser som främjar en förbättrad matchning på arbetsmarknaden. Alla som invandrar till Sverige skulle vara betjänta av vägledning till information om svensk arbetsmarknad, och bör erbjudas utbildning i svenska samt valideringsinsatser. Mycket av detta saknas eller är bristfälligt i dagsläget. 10

13 Kommentarer från Svenskt Näringsliv 1. Överskottsmålet har uppfyllt sitt ursprungliga syfte att amortera bort nettoskulden. Inom ramen för ett fortsatt stabilt ramverk kan målet nu justeras till ett saldomål. För att säkra en transparent och förtroendebevarande övergång bör detta föregås av en utredning. 2. Svenskt Näringsliv välkomnar EU-kommissionens analys av hushållens skulder, då erfarenheten visar att alltför hög skuldsättning kan orsaka omfattande problem. Regeringen bör noggrant följa utvecklingen och utreda hur riskerna med en stigande skuldsättning kan minskas. 3. Svenskt Näringsliv delar uppfattningen att hyresregleringen förvärrar bostadsbristen vilken får negativa effekter på matchningen på arbetsmarknaden. Förenklade byggregler och planprocesser är väsentliga för att öka byggandet. Särskilt viktigt är att ta bort de kommunala särkraven som fördyrar byggandet och försämrar konkurrensen. 4. Svenskt Näringsliv välkomnar de reformer som genomförts under de senaste åren vilka har stärkt incitamenten för att arbeta och lett till ökat arbetskraftsutbud. Fler åtgärder krävs för att ytterligare integrera så kallade svaga grupper på arbetsmarknaden. Att unga fullföljer grund- och gymnasieskolan med slutbetyg och att yrkesprogrammens attraktivitet, kvalité och relevans stärks är viktigt. Yrkesvux bör bli ett permanent inslag inom vuxenutbildningen. Den högre utbildningen bör kompletteras med mål för examensfrekvens och etablering. Höga lägstalöner i kombination med konfliktreglernas och anställningsskyddets utformning försvårar etableringen på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv anser att det bör införas en proportionalitetsprincip gällande stridsåtgärder på arbetsmarknaden och ett förbud mot sympatiåtgärder i MBL. Vidare bör anställningsskyddet för tillsvidareanställningar reformeras så det stimulerar jobbskapande, ökar möjligheterna för svaga gruppers etablering och möjliggör att företagen kan rekrytera och behålla de medarbetare med den bästa kompetensen för företagets verksamhet, till exempel i enligt med OECD:s rekommendationer. 11

14 2. Bidrag från SKL företrädare för den regionala och lokala nivån Det strategiska arbetet med Europa 2020-strategin Europa 2020-strategin berör flera politikområden som kommuner landsting och regioner ansvarar för i Sverige. SKL delar därför kommissionens syn på att ett förstärkt deltagande av kommuner och regioner, liksom av arbetsmarknadens parter på nationell och europeisk nivå, är avgörande för att strategin ska bli framgångsrik. Många av Sveriges kommuner, landsting och regioner har integrerat målsättningarna i Europa 2020-strategin i sina utvecklingsplaner, verksamhetsplaner och årsbudgetar. Det finns ett gediget strategiskt arbete kring uppföljning av mål och indikatorer som fastställts i enlighet med strategin. I detta sammanhang är det viktigt att betona att för de regioner och landsting, som har det regionala tillväxtansvaret, ingår i deras grunduppdrag att arbeta med och driva många av de frågor som lyfts upp inom strategin. Även de 290 kommunerna runt om i Sverige arbetar på många fronter och inom många av sina kärnverksamheter med insatser som kan kopplas till målen inom Europa I flertalet regionförbund har också kommunerna integrerat strategins mål i kommunens verksamhetsplan och budget samt utformat mätbara indikatorer. En konferens med fokus på implementeringen av Europa 2020 Hur har det hittills gått? anordnades den 20 februari 2014 i Sundsvall. Konferensens mål var att stärka dialogen mellan den lokala, regionala och nationella nivån och EUnivån, dvs. som del i en pågående politisk diskussion och beslutsprocess (planering-europa2020). Synpunkter som uppkom under konferensen, på och utanför scen, var behovet av dialog och mötesplatser för denna process. Konferensen var ett samarbete mellan SKL, Regeringskansliet (Statsrådsberedningen), EU-kommissionen, Europaforum Norra Sverige samt Landstinget Västernorrland. Deltog gjorde bl.a. EU-kommissionär Cecilia Malmström, Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare, EU-ministern, Statsrådsberedningen samt Pierre Schellekens, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige. Vikten av flernivåstyrning och sammanhållningspolitik för strategins genomförande Sveriges kommuner, landsting och regioner har en avgörande roll för att Europa strategin i Sverige ska kunna genomföras. Sammanhållningspolitiken bör här lyftas fram som metod och strukturfonderna som instrument för att styra och genomföra tillväxt- och utvecklingsarbetet på lokal och regional nivå. Båda är mycket viktiga och helt avgörande redskap för förverkligandet av strategin. SKL anser att sammanhållningspolitiken förutsätter en tydlig och stark roll för den lokala och regionala nivån i frågor som rör hållbar utveckling och sammanhållning. Den kräver dessutom en väl fungerande dialog mellan de olika nivåerna utifrån ett flernivåperspektiv som respekterar subsidiaritet och proportionalitet. De behörigheter som finns i medlemsstaterna måste enligt 12

15 dessa principer respekteras. En särskild utmaning är att kombinera flernivåstyrningens möjligheter till pragmatiska lösningar, breda partnerskap och förvaltningsmässig effektivitet med krav på öppenhet och demokratiskt ansvarsutkrävande. Därför är det viktigt att det utvecklas metoder för partnerskapens sammansättning, ansvar och roll när det gäller planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av program för territoriell utveckling. Regionala och lokala exempel som bidrar till att uppfylla Sveriges nationella mål Runt om i Sverige pågår en mängd olika projekt, på lokal och regional nivå, som syftar till att uppfylla strategins mål. De exempel som redovisas nedan är inte representativa för alla kommuner, landsting och regioner utan ska ses som ett axplock av goda exempel på framgångsrikt arbete från olika delar av landet. Exempel inom ramen för SKL Unga till arbete Att minska ungdomsarbetslösheten handlar i första hand om unga människors möjligheter till ett självständigt liv. Även för kommunerna är en hög sysselsättning av stor betydelse, både för att säkerställa nödvändiga skatteintäkter och för att begränsa kostnaderna för ekonomiskt bistånd m.m. SKL prioriterar frågan Unga till arbete även 2014 och inom ramen för detta arbete utvecklar förbundet sitt stöd till kommunerna i deras strävan att främja unga människors väg till egen försörjning. Arbetet sker även via kommunikationssatsningen Sveriges Viktigaste Jobb för att uppmuntra ungdomar att välja inriktningar som ger jobb, med målet att rekrytera till välfärdssektorn. SKL samarbetar också med forskningsprojektet Osäkra övergångar, som undersöker hur lokala faktorer påverkar ungas möjligheter till egen försörjning. De har bland annat studerat vilka strategier och insatser som finns i kommunerna för att stödja ungas övergång från skola till arbetsliv. Drop-outs och Plug In SKL:s arbete med Drop-outs är även under 2014 fokuserat på projektet Plug-In. Detta driver SKL tillsammans med fem regionförbund och 55 kommuner. Arbete drivs såväl nationellt, regionalt samt lokalt på en och samma gång. Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF), omfattar 200 miljoner kronor, och pågår till och med juni Projektet, som syftar till att motverka avbrott från gymnasieskolan, och att få de som avbrutit att återuppta gymnasiestudier, har som syfte att arbeta fram och sammanställa konkreta förslag till hur arbetet generellt kan förändras för att nå bättre framgångar när det gäller att få ungdomar att fullfölja gymnasiet. Projektet har väckt internationellt intresse hos OECD tack vare den strategiska flernivåsatsning som projektet utgör. OECD och dess utvecklingsprogram LEED (Local 13

16 Economic and Employment Development Program) håller på att göra en fallstudie där Plug-In kommer att jämföras med liknande projekt i andra länder. Presentation av resultaten kommer sannolikt att presenteras på ett seminarium på Den årliga LEED-konferensen i Stockholm den april, som medarrangeras av SKL, Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen. Flera Plug-In-projekt kommer att presenteras under konferensen. Kungsbacka är en av de kommuner som ingår i Plug In. Arbetet syftar till att fler i åldersgruppen år ska slutföra gymnasiestudier. I arbetet finns ett särskilt fokus på att utveckla lärandemiljön för elever med autistism eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det innebär handledning och fortbildning av lärare i det speciella bemötande som dessa elever behöver. PlugInnovation är en nationell plattform för att förhindra avhopp från gymnasieskolan. Där finns bland annat information om forskning och studier om skolfrånvaro. Regionala exempel Studentmedarbetare Regionförbundet Södra Småland har byggt vidare på ett danskt koncept Studentmedarbetare. Genom projektet erbjuds högskolestudenter kvalificerade och relevanta jobb under studietiden, vilket bidrar till att de får möjlighet att skapa kontaktnät inom det regionala arbetslivet. Syftet är att förbättra förutsättningarna för arbetsgivare i Kronobergs län att rekrytera högskoleutbildad personal och att öka studenters benägenhet att stanna kvar i regionen efter examen. Studentmedarbetare Kronoberg startade i januari 2013 och bedrivs under tre år. Ingjuta I Jönköpings län med omnejd pågår Ingjuta, ett socialfondsprojekt. Ingjuta är ett samverkansprojekt mellan Sävsjö, Vimmerby, Vetlanda och Hultsfreds kommuner, Hälsohögskolan i Jönköping, Arbetsförmedlingen, gjuteriföretag, IF Metall samt Swerea/Swecast. Projektet engagerar gjuterier i eller omkring ovan nämnda kommuner och erbjuder projektets deltagare yrkespraktik inom ordinarie produktion med handledare från företagen. Syftet är att öka integration och sysselsättning, samtidigt som gjuteriindustrins behov av yrkesutbildad arbetskraft tillgodoses. Deltagarna är unga vuxna år som inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet startade 2012 och pågår till juni Hittills har 54 procent av deltagarna fått arbete efter slutförd gjuteriutbildning. UngSam Inom ramen för UngSam har det hittills skapats/förmedlats 130 jobb till unga genom uppsökande verksamhet från projektets kommunala rekryterare. Projektet arbetar även med En väg in för ungdomar mellan som skapat modeller för samlad och tydligare kontakt med kommun och arbetsgivare för 14

17 unga som slutat skolan. Landstinget har vidareutvecklat sitt koncept Liv i Livet för att hjälpa de unga som står längst från arbetsmarknaden. Exportsäljarprogrammet I Region Skåne finns Exportsäljarprogrammet vilket riktas till skånska företag inom alla branscher som vill stärka sitt internationella marknadsarbete och sin konkurrenskraft genom att ta in praktiserande exportsäljare. Exportsäljarutbildningen syftar till att öka sysselsättningen och riktar sig till utlandsfödda akademiker som står utanför arbetsmarknaden för att få fler av regionens företag att öka sin konkurrenskraft genom att ta tillvara på utlandsfödd kompetens. Region Skåne och Arbetsförmedlingen medfinansierar denna satsning vilket bland annat innebär att företaget inte betalar någon lön till traineen utan arbetet klassas som arbetspraktik. Min-Novations I Regionförbundet Örebro pågår projektet Min-Novations som syftar till att bygga upp ett regionalt och internationellt nätverk mellan universitet, forskningsaktörer och de små och medelstora företag som utvinner råvaror ur avfallsdeponier från gruvverksamhet i Östersjöregionen. Företagen i nätverket ska erbjudas teknisk/vetenskaplig hjälp att använda den nya tekniken för att uppnå ett bättre råvaruutnyttjande, en förbättrad lönsamhet och ett bättre miljömässigt resultat. Detta projekt svarar mot Europa 2020-strategins målsättningar om smart specialisering, ökad konkurrenskraft och miljömålen. De svenska parterna Regionförbundet Örebro i samarbete med Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening och Örebro Universitet (Institutionen Människa Teknik Miljö) har en budget för sitt deltagande om cirka 2,5 miljoner kronor respektive 4,8 miljoner kronor. Min-Novations är ett projekt med 12 partner i sex Östersjöländer, Polen, Tyskland, Norge, Sverige, Estland och Finland inom EU-finansierade Baltic Sea Region Program. Total budget för det treåriga projektet är cirka 37 miljoner kronor. Nya digitala perspektiv Projektet Nya digitala perspektiv i Västernorrland syftar till att bidra till den nationella digitala agendan så att länets alla invånare och företag har tillgång till en fullt utbyggd IT-infrastruktur med konkurrenskraftig hastighet och kapacitet och att IT-användningen är väl främjad med små digitala klyftor bland invånare och företag. I detta ingår även att skapa förutsättningar för vidareutveckling av samarbetsnätverk och strategiska sammarbeten lokalt, regionalt och nationellt. Förutom de processer och samverkansformer som krävs för att skapa och förankra en regional digital agenda och en handlingsplan för utbyggnad av ITinfrastruktur så ska projektet bidra med att utveckla nya former för samfinansiering med privata och offentliga aktörer. En samlad och fokuserad satsning inom det digitala området bidrar till en attraktiv och konkurrenskraftig region. Projektet pågår från 2013 till slutet av

18 Lokala exempel Ung Arena Ung Arena är ett samverkansprojekt i Jönköpings kommun mellan fyra olika förvaltningar med syfte att förebygga att unga i åldern år, som inte börjat eller fullföljt gymnasieskolan och inte direkt är anställningsbara, hamnar i utanförskap. Nya angreppssätt och individuella kartläggande samtal med ungdomarna i målgruppen utgör grund för utveckling av metoder och riktade insatser som samlat antas kunna möte de ungas behov bättre än tidigare. Genom insatserna kan en bestående länk mellan skola och arbetsliv skapas för att på sikt öka ungas anställningsbarhet och därmed den regionala tillväxten. Resultaten visar vikten av att fånga upp ungdomarna redan innan ett utanförskap har etablerats. Mycket stora samhällsekonomiska vinster kan påvisas genom investeringar i de unga. Jobba i Västerås Satsningen Jobba i Västerås är ett projekt som lyckats i både i avseendet att samarbeta parter emellan men också avseende så kallad skills mismatch. Projektet blev navet i en satsning som samlade näringsliv, offentlig sektor, utbildningssektor och arbetsmarknadsreglerande parter i Västerås största arbetsmarknadssatsning i modern tid. Det fokuserar på att locka ungdomar att intressera sig för tekniska utbildningar och det faktum att många aktörer samverkar är en av orsakerna till att det är framgångsrikt. Rätt väg ut Rätt väg ut är ett samarbetsprojekt mellan Medlefors och Solviks folkhögskolor, Urkraft och Skellefteå kommun som riktar sig till ungdomar mellan år som inte fullgjort gymnasiestudier. Målet är att projektet ska bidra till att alla unga i Skellefteå finner en plats och tillhörighet, där de kan utveckla förmågor och kompetenser de behöver för att vara delaktiga i samhället. MakerSpaceYouth MakerSpace Youth är ett koncept utvecklat av Blekinge Tekniska Högskola som erbjuder en innovationsmiljö där arbetslösa unga samt studenter kunnat utveckla sina idéer förbi prototypstadiet i samverkan med företag och handledare. Hållbara Järva Hållbara Järva är ett projekt som syftar till att stadsdelarna kring Järvafältet utvecklas till ett av Stockholms miljöprofilområden samtidigt som den stora renoveringen av miljonprogrammet pågår. Målet är att Järva ska bli en nationell och internationell förebild för hållbar upprustning av miljonprogramsområden. Satsningen på solceller innebär att Järva blir en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar. Det unika i projektet är att det tar ett större grepp om en hel stadsdel och gör en samlad satsning på just solceller. 16

19 3. Bidrag från lokal och regional nivå Exempel på hur Örebroregionen bidrar till uppfyllandet av Europa 2020 Med denna sammanfattande skrivning avser Regionförbundet Örebro att besvara Regeringskansliets förfrågan om att bidra med exempel från lokal och regional nivå till skrivningen av Sveriges nationella reformprogram. Nedan följer ett urval av vad Örebroregionen konkret gör för att uppnå målen i Europa 2020-strategin. Smart tillväxt Under 2013 pågår arbetet med att ta fram en regional innovationsstrategi för Örebroregionen. Strategin syftar till att lyfta fram de innovativa processer och förutsättningar som måste till för att målen i den regionala utvecklingsstrategin ska förverkligas. Dessa processer är också en förutsättning för att innovationsstödsystemet ska utgöra motor för regionens innovativa utveckling och tillväxt. Strategin tar sin utgångspunkt i den nationella innovationsstrategin som har en tydlig koppling till Europa 2020 och flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen. Framtagandet av den regionala strategin ska även ses som ett led i Örebroregionens arbete med Smart Specialisering. Som ett led i att förstärka regionens innovationsarbete har landstinget upprättat en innovationssluss var syfte är att stimulera kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården. Medarbetare inom landstinget ska genom slussen få hjälp och stöd att utveckla sina idéer och omsätta dessa till verkstad. Innovationsslussen ska även fungera som kontaktnod för företag och underlätta introduktionen av innovationer inom hälso- och sjukvården. Örebro län ligger i absoluta Sverigetoppen när det gäller bredbandstäckning. Här finns därför särskilt goda förutsättningar för att använda och utnyttja den digitala tekniken och förverkliga målen i Europa 2020 strategins flaggskeppsinitiativ en digital agenda för Europa. Örebro län var först ut i Sverige med att påbörja arbetet med en digital agenda på regional nivå och agendan har varit ute på remiss i länet. I regionen pågår även projektet Klivet 11 för utbyggnad av kanalisation för att på så sätt sänka kostnaden för utbyggnad av bredband på landsbygden. Hållbar tillväxt Regionförbundet Örebro och Länsstyrelsen i Örebro län tog under 2012 fram ett nytt program för energi och klimat i Örebro län. Planen hänger starkt ihop med de mål kring klimatutsläpp och energiförsörjning som finns inom Europa 2020-strategin. Visionen för Örebroregionen är att skapa ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ett antal pågående eller precis avslutade aktiviteter har genomförts runt om i länet för att förverkliga energi- och klimatprogrammet 17

20 och målen inom Europa 2020 strategin. Bland annat drivs ett projekt för att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och klimatsmarta godstransporter. Projektet är uppbyggt kring fem dialogforum där transportköpare och transportutförare möts. Forumens teman är bland annat verktyg för miljökrav vid inköp av godstransporter, metoder för avtalsuppföljning, att spara och byta drivmedel och effektivare logistikupplägg. Energieffektiviseringsprojekt drivs även inom livsmedelshandeln samt för att skapa hållbara och klimatsmarta offentliga kök i Örebroregionen. I ett nyligen avslutat projekt har även 31 idrottsföreningar fått en genomgång av sin anläggning av en energiexpert för att hitta energitjuvar som föreningarna kan åtgärda och på så sätt spara energi och pengar. Tillväxt för alla Örebroregionen har nationellt sett låga resultat på grundskolenivå vilket påverkar regionens utveckling negativt. Sedan våren 2012 finns det ett regionalt skolstödsprojekt på regionförbundet. Skolstödsprojektet finns för att stödja skolhuvudmän, skolledare och skolor i deras arbete med att stödja barn och ungdomars lärande mot ökad måluppfyllelse och likvärdiga förutsättningar. Projektet har hittills bl.a. genomfört kartläggningar av 14 olika skolor som därefter fastställt en utvecklingsplan för sitt fortsatta arbete. Målen för Europa 2020 är högst relevanta då en likvärdig skola med ökad måluppfyllelse bidrar till bättre utbildningsmöjligheter som på sikt bidrar till ökade möjligheter till sysselsättning och minskar risken för social exkludering. Om Örebroregionens företag och organisationer ska klara en hårdare konkurrens behöver utbildningarna på ett bättre sätt motsvara arbetslivets behov, de anställds kompetens behöver utvecklas och vi behöver ta tillvara den kompetens som idag står utanför arbetsmarknaden. Samtliga perspektiv lyfts i den nyligen framtagna regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning i Örebroregionen. Handlingsplanen är ett tydligt instrument för att nå målen i Europa 2020 kring ökad sysselsättning och ökad utbildningsnivå. Handlingsplanen lyfter fram totalt 22 åtgärder och talar om när åtgärden ska påbörjas, vilken aktör som har huvudansvaret och vilka aktörer som samhandlar. Varje åtgärd kräver i sin tur handlingsplaner/projektplaner för att ytterligare tydliggöra och synliggöra vad som behöver göras för att nå målen. 18

Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas.

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT och utvecklat idéburet företagande Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och utvecklat

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Anders Kessling Tillträdande unga (16 30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008 2025 De

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b!

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! genom ett ökat idéburet företagande n ä r i n g s p o l i t i k f ö r idéburet företagande Företagande skapar värde för enskilda individer

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1402-0240 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN U-05-2 0 0002 7 Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

SKL:s kongressmål och prioritering

SKL:s kongressmål och prioritering SKL:s kongressmål och prioritering SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer