Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla"

Transkript

1 Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

2

3 Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014

4 Innehåll 1. Bidrag från arbetsmarknadens parter... 3 Inledning... 3 Kort om lönebildning i Sverige... 3 Exempel på parternas aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen av Europa Kommentarer till det nationella reformprogrammet Bidrag från SKL företrädare för den regionala och lokala nivån Det strategiska arbetet med Europa 2020-strategin Vikten av flernivåstyrning och sammanhållningspolitik för strategins genomförande Regionala och lokala exempel som bidrar till att uppfylla Sveriges nationella mål Exempel inom ramen för SKL Regionala exempel Lokala exempel Bidrag från lokal och regional nivå Exempel på hur Örebroregionen bidrar till uppfyllandet av Europa Bidrag från organisationer i det civila samhället COOMPANION Famna SKOOPI Sveriges Kvinnolobby Vetenskap & Allmänhet (VA)

5 1. Bidrag från arbetsmarknadens parter Inledning De centrala arbetsmarknadsorganisationerna i Sverige Arbetsgivarverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) samt Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) ger i det följande exempel på aktiviteter som de menar bidrar till uppfyllelsen av målen för Europa Exemplen är ett urval och inte en heltäckande redovisning. Några av dem baseras på gemensamma överenskommelser med alla organisationerna, andra är överenskommelser mellan vissa av organisationerna. Övriga exempel är ensidiga åtgärder från någon av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna och/eller deras medlemsförbund. Kort om lönebildning i Sverige Arbetsmarknadens parter har ansvar för lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden och värnar om partsautonomin. Grundläggande delar i modellen är fackliga organisationer med hög organisationsgrad, arbetsgivarparter med hög anslutningsgrad, en stark ställning för kollektivavtalet, företrädare på arbetsplatserna med förhandlingsmandat samt självständighet och oberoende från staten för arbetsmarknadens parter. Självständigheten manifesteras bland annat av att den största delen av arbetsmarknaden regleras av ett antal huvudavtal som träffats på central nivå mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, och som bland annat reglerar förhandlingsordningen, ordning vid tvistemål och utvecklingsfrågor. Det finns idag drygt 650 centrala kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor i Sverige. Exempel på parternas aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen av Europa Sysselsättning 80 % av kvinnor och män år ska arbeta 1.1 Integration av ungdomar på arbetsmarknaden Yrkesintroduktionsavtal Under hösten 2011 initierade regeringen så kallade trepartssamtal med arbetsmarknadens parter. Syftet var att finna lösningar till identifierade problem på arbetsmarknaden så som den höga ungdomsarbetslösheten. Trepartssamtalen har förts med de centrala partsorganisationerna och sedan januari 2013 med avtalsslutande parter på branschnivå. 3

6 Till grund för yrkesintroduktionsanställningar ligger kollektivavtal som tecknas självständigt mellan parterna på arbetsmarknaden. Målgruppen för avtalen är unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet. Avtalens konstruktion varierar mellan branscherna men genomgående är att arbete kombineras med utbildning (tiden i utbildning är begränsad till max 25 procent av arbetstiden). Utbildningen kan antingen vara arbetsplatsförlagd eller tillhandahållas av extern utförare. Tiden i utbildning är inte lönegrundande. För närvarande (februari 2014) har centrala överenskommelser om yrkesintroduktionsavtal tecknats inom följande branscher: Handeln (Svensk Handel och Handelsanställdas förbund), den kommunala sektorn (SKL/Pacta och Kommunal), sågverksindustrin (Skogsindustrierna och GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch), delar av tillverkningsindustrin (Teknikarbetsgivarna/IKEM/Svemek/GAF/Stål och Metallarbetsgivarförbundet och IF Metall) och Fastighetsbranschen (Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas förbund). Fler branscher för diskussioner med regeringen om utvecklande av avtal, med undantag för Byggnadsarbetarförbundet och Transportarbetarförbundet. Den kommunala sektorn (SKL/Pacta och Kommunal) har också tecknat ett avtal (BAL13) som riktar sig till arbetslösa ungdomar år och som saknar tidigare erfarenhet från branschen. Anställningsformen är tidsbegränsad och arbetstagaren anställs under ett år. Regeringen stödjer parternas tecknade av yrkesintroduktionsavtal genom stödstrukturer för avtalen: - Lönesubvention motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent) - Handledarstöd motsvarande kronor i månaden och anställd - Nationell stödstruktur för utbildningsinnehållet - Medel till parterna för främjandeinsatser Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning I juni 2013 kom de europeiska arbetsmarknadsparterna överens om ett europeiskt ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning. De svenska parterna har under hösten gjort en gemensam översättning av ramverket, och inledde i mars 2014 implementeringen av ramverket med ett seminarium om ungas sysselsättning. Vid det fullsatta seminariet deltog såväl arbetsmarknadsministern som ledande företrädare för de svenska arbetsmarknadsparterna. Studentmedarbetare I syfte att underlätta övergången mellan studier och arbete har flera av Sacos medlemsförbund uppmuntrat arbetsgivare att anställa s.k. studentmedarbetare. Tanken är att studenten ska få praktisk arbetserfarenhet som är nära kopplad till studierna. Ett tjugotal arbetsgivare, framförallt i den kommunala sektorn, har 4

7 redan studentmedarbetare anställda. Inom den statliga sektorn har ett studentmedarbetaravtal tecknats i februari 2014 att gälla fr.o.m. den 1 april Avtalet medger heltidsstuderande med minst motsvarande ett års avklarade studier, tidsbegränsade s.k. studentmedarbetaranställningar i upp till fyra högskoleterminer om motsvarande högst 25 procent av heltid för att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter. Avtalet ger myndigheter och övriga inom det statliga avtalsområdet ökade förutsättningar att ta tillvara kompetens hos universitets- och högskolestuderande och chans att visa upp verksamheten för snart examinerade. För de studerande kan avtalet underlätta övergången mellan studier och arbetsliv och bidra till fler kvalificerade extraarbeten under studietiden. Unga i arbete SKL prioriterar frågan Unga till arbete även 2014 och inom ramen för detta arbete utvecklar förbundet sitt stöd till kommunerna i deras strävan att främja unga människors väg till egen försörjning. Arbetet sker även via kommunikationssatsningen Sveriges Viktigaste Jobb för att uppmuntra ungdomar att välja inriktningar som ger jobb, med målet att rekrytera till välfärdssektorn. I linje med detta arbete presenterade SKL i början av 2013 en guide om informationsansvaret till kommunerna. Guiden är praktiskt inriktad och SKL:s förhoppning är att den ska inspirera politiker och tjänstemän i det lokala arbetet. Förhoppningen är även att arbetet med Arbetsförmedlingen ska förbättras och att deras roll i blir tydligare. Nio av tio kommuner erbjuder idag insatser till denna grupp unga men det kan göras mycket mer effektivt i samverkan med Arbetsförmedlingen. SKL samarbetar också med forskningsprojektet Osäkra övergångar, som undersöker hur lokala faktorer påverkar ungas möjligheter till egen försörjning. De har bland annat studerat vilka strategier och insatser som finns i kommunerna för att stödja ungas övergång från skola till arbetsliv. Vägledning för ungdomar Saco och medlemsförbunden ger varje år ut två publikationer som riktar sig till elever som snart ska avsluta sina gymnasiestudier. Välja yrke och högskoleutbildning beskriver ca 160 yrken: arbetsinnehåll, utbildningsvägar, lönenivåer mm, medan Framtidsutsikter innehåller arbetsmarknadsprognoser för ett urval av ca 60 högskoleyrken på fem års sikt. Motsvarande information finns också på internet (www.saco.se/valjayrke). Besökarna kan dessutom bl.a. göra personlighetstest, få planeringsstöd och ställa yrkesrelaterade frågor. Sajten hade ca 2 miljoner sidvisningar under Saco Studentmässor anordnas varje år i Stockholm och Malmö. På mässorna finns representanter för utbildningsanordnare, framtida arbetsgivare och flera myndigheter och organisationer, inklusive Sacos förbund, som studenterna kan ha kontakt med under studietiden. Mässorna besöktes år 2013 av drygt en fjärdedel av alla 19- åringar i Sverige. Saco genomför också Kompetensutvecklingsprogram för studievägledare. 5

8 Underlätta samverkan mellan skolor och företag Samverkan mellan skola och näringsliv är en del av skolans uppdrag. Samverkan stärker kvalitén på utbildningen och gör den mer relevant. För företag är praktikperioden en unik möjlighet att lära känna framtida medarbetare och bättre förstå deras behov och intressen. Svenskt Näringsliv har mot bakgrund av vikten av en god samverkan mellan skola och näringsliv tagit fram ett konkret material kallat i Praktiken som syftar till att underlätta och uppmuntra till ökad samverkan mellan skolor och företag genom prao och praktik. I Praktiken är ett material i tre delar: för elev, skola och företag. Genom tips och övningar som både är kopplade till företagets och till skolans verksamhet sätts praktiken i ett sammanhang och underlättar för alla parter. Materialet ger ett handfast stöd före, under och efter prao och praktik. En bra praktik kan bidra till att förenkla för eleven att göra informerade utbildnings- och yrkesval vilket kan bidra till en smidigare övergång från utbildning till arbete. 1.2 Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden Rådet för integration i arbetslivet mot främlingsfientlighet och rasism Svenskt näringsliv, SKL, Arbetsgivarverket, LO, TCO och SACO driver tillsammans Rådet för integration i arbetslivet. En konferens i oktober 2013 samlade företrädare för lokala parter till diskussion med rådet och Sveriges integrationsminister om Svenska modellen och integration. Främlingsfientlighet och rasism måste bekämpas. Samtidigt publicerades en gemensam artikel på samma tema. Huvudbudskapet är att främlingsfientlighet och rasism inte bara kränker individen och är oförsvarbart ur medmänsklig synvinkel, det skapar dessutom oro och spänningar i samhället och försämrar trivsel, lönsamhet och effektivitet på arbetsplatsen. Den svenska modellen med uppdelat ansvar mellan parterna och statsmakterna är i sammanhanget en styrka. Den har vuxit fram för att den möjliggör former att effektivt lösa problem och utmaningar i arbetslivet. Bazaren Flera av parterna har under ett antal år deltagit som medarrangörer av Bazaren i Stockholm, som 2014 besöktes av c:a personer. På Bazaren, som riktar sig till utrikes födda, kan man träffa arbetsgivare som rekryterar personal, få information om hur man kan starta eget företag, om högskolestudier och annan utbildning samt om hur man kan få sina utländska betyg och examina validerade. Saco håller träningsintervjuer samt informerar om svensk arbetsmarknad. Portalen Omstart Sacos och Sacoförbundens webbportal Omstart vänder sig till nyanlända invandrade akademiker som ännu inte etablerat sig inom sitt yrkes- eller utbildningsområde i Sverige. Portalen, som finns i en svensk och en engelsk version, samlar information som tidigare var uppdelad på ett antal olika webbplatser. Den ger därmed en bättre överblick för den som inte känner till den svenska myndighetsstrukturen. Omstart samlar allt från allmän information om den svenska arbetsmarknaden till specifika uppgifter om sådant som är 6

9 viktigt att veta för enskilda yrkesgrupper. Omstart länkar också till andra relevanta webbplatser. Mentorsprogram och etableringslots Flera Sacoförbund har mentorsprogram för nyanlända akademiker. I programmen paras en nyanländ akademiker ihop med en professionskollega. Målen för den invandrade akademikern är att utöka det professionella kontaktnätet och att få ett ökat självförtroende i karriärarbetet. Sveriges läkarförbund bedriver en verksamhet som etableringslots. Syftet är att förkorta och förbättra vägen fram till en svensk läkarlegitimation. Gästmedlemskap i fackförbund för tredjelandsmedborgare Unionen, ett förbund inom centralorganisationen TCO, erbjuder gästmedlemskap för personer som har fått ett arbetstillstånd för att utföra arbete i Sverige och som är medborgare i länder utanför EU/EES-området och Schweiz. Detta ger samma förmåner som andra medlemmar men skiljer sig åt i att det dels finns en tidsgräns på högst ett år samt att avgiften är mycket lägre än vanligt medlemskap. Att vara gästmedlem ger personen rätt till rådgivning, och efter tre månader rätt till representation i förhandlingar. 1.3 Integration av individer med svagare anknytning till den reguljära arbetsmarknaden Särskilt villkorsavtal inom staten för anställda inom ramen för arbetsmarknadspolitisk åtgärd Inom den statliga sektorn har i oktober 2013 ett särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar träffats. Avtalet reglerar villkor för tidsbegränsade anställningar som kan motiveras inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Avtalsvillkoren har utformats för att arbetsgivaren, utifrån arbetstagarens individuella förutsättningar, ska ha större möjlighet att forma anställningen utifrån individens behov av stöd, utveckling och erfarenhet. Genom avtalet tar parterna ett gemensamt ansvar för individer med en svagare anknytning till den reguljära arbetsmarknaden. Den anställde får arbetslivserfarenhet och ökad anställningsbarhet och verksamheter inom det statliga avtalsområdet ökade möjligheter att bidra arbetsmarknadspolitiskt. Avtalet medger tidsbegränsad anställning i upp till ett år inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 1.4 Arbetsmiljö Metodstöd för att hantera ständig förändring Partsrådet inom den statliga sektorn driver arbetsområdet Förändring och utveckling ett konstant tillstånd. Seminarier och utvecklingsprogram för arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare på statliga arbetsplatser behandlar teman som omvärldsbevakning, förändringsmotstånd och förändringsvilja, medarbetardrivet förändringsarbete, förändringsledning och strategisk kompetensförsörjning. Syftet är att inspirera lokala parter i arbetet med att skapa 7

10 en förändrings- och utvecklingsorienterad kultur där metoderna för att nå verksamhetens mål ständigt förbättras. Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv I Partsrådets regi driver parterna inom den statliga sektorn sedan år 2013 ett arbete kring arbetsmiljöfrågor ur ett partsperspektiv. Syftet med arbetsområdet är att stödja lokala parter i sitt arbete med att förebygga, samverka och hantera hot och våld i arbetet. I kollektivavtal för åren utvidgades arbetsområdet till att omfatta att även genomföra arbetsmiljöutbildningar. Kartläggning av insatser i små och medelstora företag LO och medlemsförbunden har under 2013 påbörjat ett projekt med kartläggning och insatser för arbetsmiljön för tillfällig/externt anställda arbetstagare i små och medelstora företag. 1.5 Jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden Jämställdhetsråd Arbetsgivare och fackliga organisationer inom den kommunala sektorn har kommit överens om ett Jämställdhetsråd. Rådets syfte är att ur ett jämställdhetsperspektiv följa utvecklingen avseende löner och anställningsvillkor och föreslå aktiva åtgärder i syfte att uppnå ett mer jämställt arbetsliv. Målet är att arbets- och anställningsvillkor inom kommuner, landsting och regioner ska leda till attraktiva och jämställda arbeten där verksamheten är effektiv och av god kvalitet. Metodstöd för att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män Lokala parter i den statliga sektorn vittnar om att metodstödet för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män, den s.k. BESTA-vägen, möter ett behov i de egna organisationerna av att säkerställa att osakliga löneskillnader inte uppkommer. Metodstödet har utarbetats gemensamt av parterna i den statliga sektorn och stödjer de principer som gäller för lönebildningen inom avtalsområdet. Jämställdhetsintegrering SKL är en av initiativtagarna till tillsammans med Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Vinnova och Tema Likabehandling. Detta är ett verktyg för det dagliga arbetet med jämställdhet. SKL har även utvecklat ett särskilt verktyg för att följa upp och jämföra arbetet med jämställdhetsintegrering, 1.6 Omställning Omställningsavtal Majoriteten av de anställda på svensk arbetsmarknad omfattas av omställningsavtal. Sådana avtal avser att underlätta för anställda som blivit eller riskerar att bli uppsagda att få hjälp till nytt arbete genom aktivt 8

11 omställningsarbete och ekonomiska förmåner vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Parterna på den svenska arbetsmarknaden, där det finns kollektivavtal, har omställningsavtal på såväl privat sektor, statlig sektor som i kommunsektorn. Sverige är unikt i och med att arbetsmarknadsparterna på detta sätt tar ansvar för så stor del av aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 2. Utbildning Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 % Drop-outs och Plug-In SKL:s arbete med Drop-outs är även under 2014 fokuserat på projektet Plug-In som SKL driver tillsammans med 5 regionförbund och 55 kommuner. Detta är ett arbete som drivs nationellt, regionalt samt lokalt på en och samma gång. Projektet är delfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), omfattar 200 miljoner kronor, och pågår till den 30 juni Delar av resultaten kommer att presenteras på en konferens den april i Stockholm. Projektet, som syftar till att motverka avbrott från gymnasieskolan, och att få de som avbrutit att återuppta gymnasiestudier, har som syfte att arbeta fram och sammanställa konkreta förslag till hur arbetet generellt kan förändras för att nå bättre framgångar när det gäller att få ungdomar att fullfölja gymnasiet. Projektet har väckt internationellt intresse. PlugInnovation är en nationell plattform för att förhindra avhopp från gymnasieskolan. Där finns bland annat information om forskning och studier om skolfrånvaro. Kommentarer till det nationella reformprogrammet Kommentarer från LO, TCO och Saco 1. Hållbara offentliga finanser Vi anser att överskottsmålet i de offentliga finanserna på 1 procentenhet av BNP har tjänat Sverige väl. Under de gångna 15 åren har den offentliga bruttoskulden nära nog halverats i termer av BNP samtidigt som den tidigare nettoskulden övergått i en nettotillgång. Därmed har huvudsyftet med detta mycket ambitiösa mål uppnåtts och det finns goda skäl att sänka målet för de offentliga finanserna. Den exakta nivån på målet för det offentliga sparandet bör utredas. 2. Privat skuldsättning (hushåll och företag) Vi delar uppfattningen att den höga privata skuldsättningen innebär betydande risker för svensk ekonomi. Flera olika faktorer har bidragit till denna utveckling. En sådan faktor är det under flera år mycket låga ränteläget, vilket dock ur stabiliseringspolitisk synvinkel har varit nödvändigt. En annan bidragande faktor har varit det låga bostadsbyggandet i framför allt storstadsregionerna. Det är troligt att räntenivån kommer att normaliseras under de kommande åren. Detta kan komma att sätta fastighetspriser och högt belånade hushåll under stark press. 9

12 Vi anser det vara direkt olämpligt att använda penningpolitiken i syfte att påverka fastighetspriser och skuldsättning. Reporäntan utgör i detta avseende ett mycket trubbigt instrument som ger obetydlig effekt och som dessutom riskerar att ge negativa samhällsekonomiska effekter, exempelvis på arbetslöshet och bostadsbyggande. Den låga amorteringstakten tillsammans med den låga inflationen utgör här ett problem som ökar de samhällsekonomiska riskerna på längre sikt. Vi välkomnar de åtgärder som hittills vidtagits, såsom lånetak på 85 procent. Vi anser dock inte att detta har varit tillräckligt. 3. Etablering på arbetsmarknaden (unga med bristfällig utbildning och personer med utländsk bakgrund) En viktig anledning till etableringssvårigheter på arbetsmarknaden är avsaknad av gymnasial utbildning. Unga vuxna utan fullständig gymnasieutbildning har en mer utsatt situation på arbetsmarknaden. Detsamma gäller utrikes födda. Åtgärder för att förbättra skolans kvalitet, både i termer av lärarkompetens och tidiga stödinsatser i framförallt grundskolan, bör prioriteras för att minska avhoppen i gymnasiet och är därför väsentliga åtgärder för att stärka unga vuxnas ställning på arbetsmarknaden. Regeringen bör höja ambitionerna för det svenska Europa 2020 målet för hur stor andel som ska ha genomgått högskola. Det innebär att fler högskoleplatser, med tillhörande tillräckliga resurser, behöver skapas, och insatser för att minska social snedrekrytering vidtas. Både för unga vuxna och för personer med utländsk bakgrund är en aktiv arbetsmarknadspolitik med effektiva och tidiga insatser viktigt för att stärka övergången mellan skola och arbetsliv och för att överbrygga bristfälliga kontakter och nätverk av betydelse för arbetsmarknaden. Vad gäller personer med utländsk bakgrund mer specifikt är tillgång till validering av tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter samt goda möjligheter att komplettera studier på grund-, gymnasie- och eftergymnasial nivå nyckelfrågor. Svenska för invandrare måste också hålla en hög kvalitet och anpassas till individens nivå och behov. Personer som invandrar till Sverige är en mycket heterogen grupp. I dagsläget är de åtgärder som finns i hög utsträckning inriktade på att stödja arbetssökande med låg utbildningsnivå som har kommit till Sverige som flyktingar. För ökad tillväxt och en bättre fungerande arbetsmarknad bör individens kompetens, förmåga och ambitioner i högre utsträckning stå i fokus. Ett viktigt perspektiv som bör beaktas i högre utsträckning än i dag är att se till att det finns insatser som främjar en förbättrad matchning på arbetsmarknaden. Alla som invandrar till Sverige skulle vara betjänta av vägledning till information om svensk arbetsmarknad, och bör erbjudas utbildning i svenska samt valideringsinsatser. Mycket av detta saknas eller är bristfälligt i dagsläget. 10

13 Kommentarer från Svenskt Näringsliv 1. Överskottsmålet har uppfyllt sitt ursprungliga syfte att amortera bort nettoskulden. Inom ramen för ett fortsatt stabilt ramverk kan målet nu justeras till ett saldomål. För att säkra en transparent och förtroendebevarande övergång bör detta föregås av en utredning. 2. Svenskt Näringsliv välkomnar EU-kommissionens analys av hushållens skulder, då erfarenheten visar att alltför hög skuldsättning kan orsaka omfattande problem. Regeringen bör noggrant följa utvecklingen och utreda hur riskerna med en stigande skuldsättning kan minskas. 3. Svenskt Näringsliv delar uppfattningen att hyresregleringen förvärrar bostadsbristen vilken får negativa effekter på matchningen på arbetsmarknaden. Förenklade byggregler och planprocesser är väsentliga för att öka byggandet. Särskilt viktigt är att ta bort de kommunala särkraven som fördyrar byggandet och försämrar konkurrensen. 4. Svenskt Näringsliv välkomnar de reformer som genomförts under de senaste åren vilka har stärkt incitamenten för att arbeta och lett till ökat arbetskraftsutbud. Fler åtgärder krävs för att ytterligare integrera så kallade svaga grupper på arbetsmarknaden. Att unga fullföljer grund- och gymnasieskolan med slutbetyg och att yrkesprogrammens attraktivitet, kvalité och relevans stärks är viktigt. Yrkesvux bör bli ett permanent inslag inom vuxenutbildningen. Den högre utbildningen bör kompletteras med mål för examensfrekvens och etablering. Höga lägstalöner i kombination med konfliktreglernas och anställningsskyddets utformning försvårar etableringen på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv anser att det bör införas en proportionalitetsprincip gällande stridsåtgärder på arbetsmarknaden och ett förbud mot sympatiåtgärder i MBL. Vidare bör anställningsskyddet för tillsvidareanställningar reformeras så det stimulerar jobbskapande, ökar möjligheterna för svaga gruppers etablering och möjliggör att företagen kan rekrytera och behålla de medarbetare med den bästa kompetensen för företagets verksamhet, till exempel i enligt med OECD:s rekommendationer. 11

14 2. Bidrag från SKL företrädare för den regionala och lokala nivån Det strategiska arbetet med Europa 2020-strategin Europa 2020-strategin berör flera politikområden som kommuner landsting och regioner ansvarar för i Sverige. SKL delar därför kommissionens syn på att ett förstärkt deltagande av kommuner och regioner, liksom av arbetsmarknadens parter på nationell och europeisk nivå, är avgörande för att strategin ska bli framgångsrik. Många av Sveriges kommuner, landsting och regioner har integrerat målsättningarna i Europa 2020-strategin i sina utvecklingsplaner, verksamhetsplaner och årsbudgetar. Det finns ett gediget strategiskt arbete kring uppföljning av mål och indikatorer som fastställts i enlighet med strategin. I detta sammanhang är det viktigt att betona att för de regioner och landsting, som har det regionala tillväxtansvaret, ingår i deras grunduppdrag att arbeta med och driva många av de frågor som lyfts upp inom strategin. Även de 290 kommunerna runt om i Sverige arbetar på många fronter och inom många av sina kärnverksamheter med insatser som kan kopplas till målen inom Europa I flertalet regionförbund har också kommunerna integrerat strategins mål i kommunens verksamhetsplan och budget samt utformat mätbara indikatorer. En konferens med fokus på implementeringen av Europa 2020 Hur har det hittills gått? anordnades den 20 februari 2014 i Sundsvall. Konferensens mål var att stärka dialogen mellan den lokala, regionala och nationella nivån och EUnivån, dvs. som del i en pågående politisk diskussion och beslutsprocess (planering-europa2020). Synpunkter som uppkom under konferensen, på och utanför scen, var behovet av dialog och mötesplatser för denna process. Konferensen var ett samarbete mellan SKL, Regeringskansliet (Statsrådsberedningen), EU-kommissionen, Europaforum Norra Sverige samt Landstinget Västernorrland. Deltog gjorde bl.a. EU-kommissionär Cecilia Malmström, Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare, EU-ministern, Statsrådsberedningen samt Pierre Schellekens, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige. Vikten av flernivåstyrning och sammanhållningspolitik för strategins genomförande Sveriges kommuner, landsting och regioner har en avgörande roll för att Europa strategin i Sverige ska kunna genomföras. Sammanhållningspolitiken bör här lyftas fram som metod och strukturfonderna som instrument för att styra och genomföra tillväxt- och utvecklingsarbetet på lokal och regional nivå. Båda är mycket viktiga och helt avgörande redskap för förverkligandet av strategin. SKL anser att sammanhållningspolitiken förutsätter en tydlig och stark roll för den lokala och regionala nivån i frågor som rör hållbar utveckling och sammanhållning. Den kräver dessutom en väl fungerande dialog mellan de olika nivåerna utifrån ett flernivåperspektiv som respekterar subsidiaritet och proportionalitet. De behörigheter som finns i medlemsstaterna måste enligt 12

15 dessa principer respekteras. En särskild utmaning är att kombinera flernivåstyrningens möjligheter till pragmatiska lösningar, breda partnerskap och förvaltningsmässig effektivitet med krav på öppenhet och demokratiskt ansvarsutkrävande. Därför är det viktigt att det utvecklas metoder för partnerskapens sammansättning, ansvar och roll när det gäller planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av program för territoriell utveckling. Regionala och lokala exempel som bidrar till att uppfylla Sveriges nationella mål Runt om i Sverige pågår en mängd olika projekt, på lokal och regional nivå, som syftar till att uppfylla strategins mål. De exempel som redovisas nedan är inte representativa för alla kommuner, landsting och regioner utan ska ses som ett axplock av goda exempel på framgångsrikt arbete från olika delar av landet. Exempel inom ramen för SKL Unga till arbete Att minska ungdomsarbetslösheten handlar i första hand om unga människors möjligheter till ett självständigt liv. Även för kommunerna är en hög sysselsättning av stor betydelse, både för att säkerställa nödvändiga skatteintäkter och för att begränsa kostnaderna för ekonomiskt bistånd m.m. SKL prioriterar frågan Unga till arbete även 2014 och inom ramen för detta arbete utvecklar förbundet sitt stöd till kommunerna i deras strävan att främja unga människors väg till egen försörjning. Arbetet sker även via kommunikationssatsningen Sveriges Viktigaste Jobb för att uppmuntra ungdomar att välja inriktningar som ger jobb, med målet att rekrytera till välfärdssektorn. SKL samarbetar också med forskningsprojektet Osäkra övergångar, som undersöker hur lokala faktorer påverkar ungas möjligheter till egen försörjning. De har bland annat studerat vilka strategier och insatser som finns i kommunerna för att stödja ungas övergång från skola till arbetsliv. Drop-outs och Plug In SKL:s arbete med Drop-outs är även under 2014 fokuserat på projektet Plug-In. Detta driver SKL tillsammans med fem regionförbund och 55 kommuner. Arbete drivs såväl nationellt, regionalt samt lokalt på en och samma gång. Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF), omfattar 200 miljoner kronor, och pågår till och med juni Projektet, som syftar till att motverka avbrott från gymnasieskolan, och att få de som avbrutit att återuppta gymnasiestudier, har som syfte att arbeta fram och sammanställa konkreta förslag till hur arbetet generellt kan förändras för att nå bättre framgångar när det gäller att få ungdomar att fullfölja gymnasiet. Projektet har väckt internationellt intresse hos OECD tack vare den strategiska flernivåsatsning som projektet utgör. OECD och dess utvecklingsprogram LEED (Local 13

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram

Sveriges nationella reformprogram 2010-11-15 Utkast till Sveriges nationella reformprogram Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 1. Inledning Den svenska regeringens långsiktiga målsättning för den ekonomiska

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 ÄRENDE 3 2 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går

Läs mer