Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013"

Transkript

1 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området professionell teater med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Under perioden har Smålands Musik och Teater kontinuerligt arbetat för att stärka den konstnärliga kvaliteten och teaterns konstnärliga identitet. Teatern har arbetat målinriktat för att Spira skall vara en nod för scenkonsten i Jönköpings län. Teaterns föreställningar har stundtals varit konstnärligt utmanande. Det har varit en medveten strategi för att teatern skall positionera sig som en högkvalitativ konstnärlig institution. Det valet har synliggjorts genom att vi vid ett flertal tillfällen fått nationell uppmärksamhet och hyllats i nationell press. Det har stärkt vår identitet som en högkvalitativ scenkonstinstitution var Smålands Musik och Teater värdar för Scenkonstbiennalen. Även detta hjälpte till att sätta Smålands Musik och Teater på den nationella kulturkartan. I och med flytten från den mindre gamla teatern, in i Spira, har teatern fått en mer pressad budget på grund av den ökade produktionskostnaden som en större scen medför. Vi är sju fastanställda skådespelare och har inte haft råd att anställa så många frilansskådespelare som vi önskar och behöver för att tillfredställa publikens och skådespelarnas behov av nya intryck och utveckling. Val av repertoar påverkas naturligtvis också av antal tillgängliga skådespelare. Vi har genomfört ett lyckat projekt som riktat sig till och spelades på äldreboenden i länet. Teatern har under perioden varit inblandad i ett flertal produktioner och evenemang i Jönköping och regionen vilket stärkt samverkan med de fria utövarna och kommunerna. Regional utveckling Telefon: Plusgiro: Regional utveckling stab E-post: Bankgiro: Husargatan 4 Hemsida: lj.se/regionalutveckling Orgnr: Box Jönköping

2 2(27) Ett nytt projekt där ensemblen besökte flera av länets kommuner med högläsning av pjäser genomfördes. Efter läsningen hölls en diskussion om den lästa pjäsen och om teater i stort. Teatern har gjort några mycket spännande samarbeten. T.ex. turnéföreställningen Dödsdansen och Vi har det bra i samarbete med Riksteatern som förutom två veckors spelperiod hos oss på Spira även turnerade i större delar av Sverige och i även i Finland. Projektet Världshistorien ihop med Radioteatern var ett annat lyckat samarbetsprojekt. Vi är även mitt uppe i en samproduktion med Örebro länsteater där vi gör en stor föreställningen ihop. Våra två ensembler och viss ateljépersonal arbetar tillsammans över länsgränserna. Föreställningen kommer att spela på båda teatrarna. Teatern har under säsongen 2012/2014 också bjudit på många spännande och publika gästspel med stor bredd både för unga och gamla. Vi har ett mycket tätt samarbete med riksteatern i Jönköpings läns teaterkonsulent och har tillsammans på olika sätt arbetat med stärkandet av arrangörsleden. I den regionala kulturplanen står det att teatern skall arbeta för att bli en repertoarteater, vilket skulle utveckla den egna verksamheten, öka tillgängligheten och nå en bredare publik. Det har varit svårt att genomföra än så länge på grund av brist på ekonomiska och personella resurser. En annan sak värd att nämna är att i och med igångsättandet av Spiras verkstad tillverkar teatern numera sin egen dekor vilket är tids- och kostnadseffektivt och identitetsstärkande. 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell teater. Som länets enda professionella institutionsteater har vi ett stort ansvar att ständigt bevaka och utveckla våra konstnärliga resultat. Detta gäller även teaterns gästspel. Ett krav för att ta in gästspel är att vi skall ha sett föreställningarna som vi tar in. Det har ökat vårt uppsökande arbete och deltagande i utbudsdagar, festivaler. Teatern är mitt uppe i ett identitetsskapande och konstnärligt utvecklingsarbete. Det går till på olika sätt. Teatern har till exempel bildat flera arbetsgrupper: Pjäsläsningsgruppen, Levande Foajégruppen, Fånga tidengruppen, Offentliga samtalsgruppen. Mallengruppen (Vilket har resulterat i att det har framtagits en arbetsmall Att arbeta tillsammans som vi använder oss av i arbetet med teaterns produktioner). Vid våra konstnärliga utvärderingar har det framkommit att delaktighet under repetitionsarbetet är en av de viktigaste faktorerna för att nå hög konstnärlig kvalitet). Teatern fick en utökad ram med 1,5 milj. kronor. Detta har medfört att vi bättre kan ha en fungerande kvalitativ verksamhet.

3 3(27) 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell teater: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Barns och ungas rätt till kultur: Smålands Musik och Teater har, inom befintlig organisation, skapat en ny sälj- och koordinatortjänst som helt riktar sig mot barn och unga. Detta för att utveckla och stärka barn och ungas rätt till kultur. En arbetsgrupp har även bildats för att sätta fokus på barn/unga. Det täta samarbetet med den fria teatergruppen Teateri har fortgått och utvecklats. Internationalisering: Scenkonstbiennalen var ett internationellt arrangemang med flera internationella scenkonstföreställningar. Annars har våra resurser inte räckt till för att på ett tillfredställande sätt arbeta med internationalisering. Ett påbörjat samarbete med en vänprovins i Kina, var på god väg att förverkligas. Men på grund av sjukskrivning av projektledaren på Landstinget, som drev det arbetet, har det än så länge inte blivit något av det samarbetet. Interkulturellt arbete: Teatern har arbetat med interkulturellt arbete i flera olika projekt. Vår organisationsstruktur bjuder in till konstformsöverskridande arbeten. Det har resulterat i flera interkulturella samarbeten. Professionell dans 1. Samlad bedömning av resultaten inom området professionell dans med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. En av de viktigaste prioriteringarna är att utveckla scenkonsten, i detta fall dansen startade vi upp ett samarbete med Cullbergbaletten. Detta var ett stort steg för att utveckla kvaliteten på dansen i regionen. En nytillträdd, 100 % anställd, konstnärlig koordinator för dansen är ansvarig för satsningen för dansutvecklingen på Smålands Musik och Teater. Vi har, under år 2013, presenterat 16 föreställningar för ungdomar från 16 år och för vuxen publik. Bland annat Cullbergbalettens gästspel Playback och med produktion Word of mouth som turnérade även i Skåne län. Vi har producerat och organiserat workshops för studenter på Kulturhuset Spira och i skolor i regionen. Vi har tillsammans med Landstinget i Jönköpings län samproducerat en föreläsning/ workshop för lärare i regionen. Detta arbete leddes av den dåvarande Culbergbaletten konstnärliga ledare Anna Grip.

4 4(27) Under år 2014 kommer vi att presentera 17 föreställningar för barn och ungdomar i åldrarna 6 månader till unga vuxna och familjer, samt 2 gästspel för vuxen publik. Vi vill främja internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Vår samproduktion med Cullberg Baletten, Word of mouth, koreograferades av Tilman O Donnel (USA), som utfördes av Shintaro Oue (Japan) och Marcus Doverud (Sverige), ljus och scenografi av Thomas Zamolo (Frankrike) och ljud konstruktion av Cyril Baldy (Frankrike). Vi vill främja kvalitet och konstnärlig förnyelse genom att producera och bjuda högsta kvalitet på artister och uppträdanden till Kulturhuset Spira. Vi vill skapa en betydande regional utveckling och internationalisering genom att presentera ett brett utbud av dans i regionen. 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell dans. Inget ytterligare att tillägga. Se svar Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell dans: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Smålands Musik och Teater har, (som nämnts under svar 3), nyligen skapat en särskild tjänst för samordningen av teater, musik och dans, som riktar sig till barn och unga. Detta för att förbättra kommunikationen med skolor och ungdomsorganisationer i regionen när det gäller Smålands Musik och Teater kulturella utbud och för att säkerställa barn och ungdomars rätt att få tillgång till bra kultur. Smålands Musik och Teater har en medveten prissättningsstrategi för att underlätta barn och ungas möjlighet att få ta del av vårt dansutbud. Mångfalden av artister och uppträdanden inbjudna till Kulturhuset Spira är en mycket viktig aspekt av våra insatser för interkulturellt arbete och internationaliseringen av dansscenen i regionen.

5 5(27) Professionell musik 1. Samlad bedömning av resultaten inom området professionell musik med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Smålands Musik och Teater har under perioden arbetat målinriktat på att utöka stommen av musiker i Jönköpings Sinfonietta, då orkestern hittills har varit för liten till att spela den befintliga repertoaren. Det har betytt att stora delar av Smålands Musik och Teaters budget hittills har gått åt förhöjda produktionskostnader pga. detta. Landstinget i Jönköpings län skrev i 2012 in i Kulturplanen att Jönköpings Sinfonietta skulle utökas med 4 musiker för att effektivisera detta problem. Sinfoniettan tilldelades 1,5 milj till en utökning vilket har betytt att orkestern nu håller på att rekrytera 4 nya musiker. De pengar som frigörs i budgeten pga. utökningen ger oss möjlighet att producera fler konserter av högre kvalité. Utökningen har också betytt en kvalitétshöjning för Jönköpings Sinfonietta som orkester, då nya musiker i en orkester för med sig energi och spelgläjde in i arbetet som har en positiv effekt på resten av musikerkollektivet. Vi har infört nya rutiner för hur vi engagerar ensembler, solister och artister till Musiken på Smålands Musik och Teater. Ett krav är att vi alltid ska ha lyssnat till det eller den vi vill engagera och helst live. Våra producenter har därför ökat sitt uppsökande arbete och deltar i flera utbudsdagar, festivaler och nätverksträffar runtom i världen. Genom ökad samverkan utanför Jönköpings län skapade vi under 2014 möjlighet för Jönköpings Sinfonietta att turnéra i störra delar av södra Sverige med operan La Boheme. En produktion som Norrlandsoperan satte upp och som Riksteatern sen gav möjlighet till turné i resten av landet. Under 2013 erbjöd Smålands Musik och Teater/Musiken publiken i Jönköpings läns samtliga kommuner musikupplevelser av hög kvalité och av många olika genrer. Fyra beställningsverk uruppfördes samt ett antal nyskrivna arrangemang och musikverk kanske största musikteaterupplevelse i Smålands Musik och Teater s regi var framförandet av Carmina Burana under Scenkonstbiennalen i samarbete med Folkoperan. 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell musik. Som länets enda professionella musikinstitution har vi ett stort ansvar att konstant bevaka och utvärdera våra konstnärliga resultat. Detta har vi gjort på följande sätt: Intern utvärdering - musiker och andra personalgrupper Extern utvärdering - publikreferensgrupp

6 6(27) 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell musik: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Barn och Unga: Under en 3-årsperiod har Smålands Musik och Teater/Musiken haft ett regionalt utvecklingsbidrag från Kulturrådet om kr per år för att kunna utveckla vår barn- och ungaverksamhet. Satsningen har medfört att Smålands Musik och Teater under perioden har kunna utveckla nya verksamheter som i dag är integrerade i verksamheten. Under 2014 utökade Musiken sin barnoch ungdomsverksamhet och nådde därmed publik i samtliga 13 kommuner i Jönköpings län. Målet är att barn i samtliga 13 kommuner ska få uppleva mötet med professionella musiker varje år. Smålands Musik och Teater har, inom befintlig organisation, skapat en ny sälj- och koordinatortjänst som helt riktar sig mot barn och unga. Detta för att utveckla och stärka barn och ungas rätt till kultur. En arbetsgrupp har även bildats för att sätta fokus på barn/unga. Ett arbete med länets 13 kommuner har påbörjats för att titta på begreppet kulturbussar. En arbetsgrupp bestående av skolchefer från några kommuner har bildats som ska ta fram en plan för hur Smålands Musik och Teater ska kunna börja ta emot alla 8 åringar från Jönköpings län på Kulturhuset Spira under ett spelår. Långsiktigt är målet att alla barn i Jönköpings län under sin skolgång får ta del av en professionell scenkonstupplevelse. Internationalisering: i Smålands Musik och Teaters arbete med det fria musiklivet har vi engagerat oss i ett stort arbete för att kunna presentera den internationella kammarmusiken här i Småland. Smålands Musik och Teater har deltagit i projektet Internationell Kammarmusiknätverk som ägs av Kammarmusikförbundet och som har finansierats av bidrag på 1 miljon från Statens Musikverk. Vårt engagemang i projektet har betytt att vi bl.a. har kunnat presentera en fransk stråkkvartett av hög musikalisk kvalité för vår publik i Jönköpings län. Projektet genomförs i samarbete med Västmanlandmusiken, Länsmusiken i Kalmar län och Musik i Gävleborg. Interkulturellt arbete: i vår organisationsstruktur finns möjligheten till konstformsöverskridande arbete naturligt och inom producentledet finns det en nyfikenhet på interkulturella samarbeten. De flesta produktioner av denna typ uppstår genom produktionsidéer som sen realiseras genom samverkan både internt och externt med t.ex. Länsmuseet i Jönköping.

7 7(27) Museiverksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området museiverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. I kulturplanen uttrycks en vilja att Jönköpings läns museum ska bli nästa generation museum och det har vi arbetat med genom att professionalisera vår verksamhet. Vi har idag moderna processer och policys för att hantera ekonomi, HR och administration, organisationen har effektiviserats genom sammanslagning av avdelningar till färre enheter och ledningsarbetet innebär att vi kan arbeta långsiktigt och med överblick. Vi har också effektiviserat verksamhetens processer som arbetet kring samlingar, publik verksamhet och kulturmiljövård. Vi arbetar med att stärka samarbetet mellan regional och kommunal samverkan genom långsiktiga samarbetsavtal men också projekt med kortsiktiga mål. Det kan vara publika projekt men också att arbeta med stöd och hjälp när det gäller museirelatera frågor. Vi arbetar med att tillgängliggöra och problematisera kulturavets betydelse genom bl.a. projektet 100xKulturarv där vi tillsammans med civilsamhället, skolan, högskola/universitet, föreningar och enskilda utgår från länsmuseets samlingar reflekterar över vad kulturarv kan betyda och tolkas. Delaktigheten och dialog är A och O och präglar nu allt mer av länsmuseets både interna som externa verksamhet. För att kunna möte de krav som det innebär att vara nästa generations museum har vi genom medel från Europeiska Socialfonden (ESF) genomfört ett omfattande kompetensutvecklingsprogram där alla medarbetare haft tillgång till utbildningar i ämnen som avtalsrätt, mikrobiologiska risker i museiarbetet och ökad kunskap om retorik. Projektet har genomförts tillsammans med Kulturparken Småland och Macken i Växjö. Projektet avslutas i juni 2014 och personalen har då genomgått 23 utbildningsinsatser där det även har ingått transnationellt utbyte. Den förändring som nu sker inom museisektorn innebär att vi blir en allt viktigare samhällsaktör och det ställer krav på att vi genomför aktiviteter som är relevanta för dagens samhälle, det sker genom bl.a. genom publika aktiviteter men också genom att bli en mötesplats där länets innevånare kan komma för att reflektera, debattera, samtala men också engageras och inspireras för att själva bli utförare. Museets samlingar tillgängliggörs kontinuerligt på många av nätets plattformer, vi har idag fler digitala besökare än fysiska. Interaktionen med dessa digitala besökare ger många en möjlighet att bli delaktiga i museets kunskaps uppbyggnad. Arbetet med att bli mer delaktiga i det regionala arbetet pågår, museets resurser möjliggör inte att vi är tillgängliga på ett traditionellt sätt i länet utan här pågår ett utvecklingsarbete med att identifiera behov.

8 8(27) 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området museiverksamhet. Se tidigare svar. 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området museiverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete I samarbete med Kulturskolan i Jönköping, och med medel från Skapande skola, möjliggör vi för kommunens skolor att få tillgång till länsmuseets konstutställningar och tillsammans med bildpedagog få kunskap och själva arbeta utifrån konstens villkor. Vi arbetar också med visningar för barn och unga samt pröva på verksamhet inom ramen för Söndagsbarn. Vi har också permanent en Sagogarderob inspirerad av John Bauers sagovärld som flitigt används av både barn och vuxna. Vi har haft transnationellt utbyte med museer i Glasgow som har resulterat i besök i Glasgow med efterföljande workshop i Jönköping men också i Växjö tillsammans med Kulturparken Småland. Vi har haft utbyte inom kulturmiljövården genom att två medarbetare deltog i en konferens i Plzen, Tjeckien. Om ni med interkulturellt arbete menar att vi samarbetar med andra inom regionens område så gör vi det både med Landstingets utvecklare och där fördjupar vi nu samarbetet genom ett gemensamt projekt mellan bild och form, hemslöjd och museum, vi tar också med Nässjö konsthall. Vi har också samarbetat med konsulenen för dans. I regionen samarbetar vi med alla kommunala museer men också med museer med andra huvudmän. Vi har ett fördjupat engagemang med en rad stiftelser genom deras styrelser. Vi arbetar också med hembygdsförbund och deras föreningar samt med Jönköpings läns konstförening. Vi är också engagerade i Skådebanan och har fördjupat arbete med en del av de organisationerna som ingår i styrelsen. Inom ABM Arkiv, bibliotek och museum) arbetar vi med allt från gemensam bemanning av forskarsal till projekt med Jönköpings läns Folkrörelsearkiv där vi gemensamt dokumenterar Punkens kulturav med utgångspunkt från Tranås. Vi deltar också i de projekt som Landstinget driver som innebär att man aktiverar människor drabbade av demens genom projektet Möten med Minnen. Vi har under 2013 haft tre visningar på länsmuseet. Vi har också haft en grupp som har blivit ordinerade kultur på recept. Vi fortsätter att arbeta med både dessa projekt under Menar ni att interkulturellt arbete är mer knutet till ett mångfaldsperspektiv så har vi med hjälp av medel från kommunens integrationssamordnare arbetat

9 9(27) tillsammans med Vårsol-SARA och Mullsjö Folkhögskolan sammankopplat ensamkommande flyktingungdomar med elever från skolan bildlinje. Biblioteksverksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området bibliotekverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. De prioriteringar/målsättningar som beskrivs under rubriken Biblioteksverksamhet är uppfyllda. Inom samtliga områden pågår mer eller mindre omfattande utvecklingsarbeten eller projekt. Via Länsbibliotek Jönköpings webbplats finns i stort sett samtliga beskrivna. Dialogen med bibliotekscheferna har strukturerats ytterligare vilket är ett led i att stärka samverkan och ökat samarbete. Externa uppdragsgivare har fått i uppdrag att kartlägga områden som medieförsörjning, ökad samverkan mellan biblioteken på Höglandet samt inom Litteraturområdet. Dessa rapporter är tänka som underlag för fortsatt utveckling inom respektive område och för arbetet med strategiska planer av olika slag. Utvecklingsarbete med fokus på berättelsen, språket och bibliotekets roll samlas inom Kreativ läsning, ett länsövergripande läsfrämjande arbete under utveckling. Kontakterna med högskolan för lärande och kommunikation har utvecklats, vilket stärker den professionsöverskridande delen för läsfrämjande insatser. Detsamma gör projektet Läsambassadör med regional profilering. Digital tillgänglighet, delaktighet och kompetens är ett prioriterat område där samverkan skett med folkbildningen men också med särskilt fokus på bibliotekspersonalens kompetens. Verksamheten har påverkats av tjänstledighet och vakant tjänst. Till viss del har detta kompenserats med köp av externa tjänster. 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området bibliotekverksamhet. Framtagandet av rapporterna. Förutsättningar för ökad mediesamverkan inom Jönköpings län. Folkbiblioteken och Libris i Jönköpings län. Ett gemensamt bibliotek på Höglandet. Ett samlat litteraturår i Jönköpings län. De ger tillsammans en bild av nuläget inom angelägna och prioriterade utvecklingsområden, bildar underlag för fortsatta samtal samt planering av verksamheterna vilket, i samtliga fall, syftar till att höja kvalitén. Kompetensutveckling inom skilda områden men främst för verksamhet riktad mot barn och unga samt inom det digitala området.

10 10(27) 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området bibliotekverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete För den regionala biblioteksverksamheten är verksamhet för barn och unga ett gemensamt och övergripande verksamhetsområde. Utvecklingsinsatser inom detta område prioriteras år: Läsambassadör, ett projekt med regional profilering. En läsfrämjande insats med målgruppen vuxna som barn och ungas läsande förebilder. Det handlar om föräldrar, pedagoger, bibliotekarier, politiker m.fl år: Pojkar läser ett läsfrämjande projekt med särskilt fokus på pojkars läsning som genomfördes i Värnamo kommun med regionalt stöd. Cirkelpodden - ett utvecklingsarbete riktat mot skolelever där ny teknik används i det läsfrämjande arbetet. Genomfördes i Gislaveds kommun med regionalt stöd. Bilderbokens möjligheter projekt där Vetlanda bibliotek och Vetlanda museum med Bilderbokens möjligheter vill ta ett steg till i samarbetet att lyfta bilderboken som ett pedagogiskt redskap. Genomfördes med regionalt stöd. Läshundar i Småland en förstudie genomfördes under år 2013; R.E.A.D.-hundar i Sverige. Studien syftade till att undersöka förutsättningar för att använda läshundar i läsfrämjande verksamhet på Bankeryds bibliotek. Genomfördes med regionalt stöd år: Allt är möjligt ett projekt i Nässjö kommun som vill skapa möjligheter för ungdomar att testa olika former av kreativt berättande och kreativt utövande. På ungdomsgården, i anslutning till Kulturhuset Pigalle, skapas en testmiljö där kreativiteten hos ungdomarna ska stimuleras och utvecklas. Att tillsammans med ungdomar hitta drivkraften för berättande utifrån deras eget individuella behov. Genomfördes med regionalt stöd. Internationalisering Den regionala biblioteksverksamheten har givit stöd till ett folkbibliotek som tillsammans med kommunens gymnasieskola deltar i ett projekt i Kenya. Stödet har varit till uppbyggnad av skolbibliotek. Interkulturellt arbete Ingen verksamhet inom detta fält under 2013.

11 11(27) Konst- och kulturfrämjande verksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området konstoch kulturfrämjande verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Bild och form Under har det pågått och pågår flera genomgripande förändringar och omstruktureringar inom bild- och formområdet. Tonvikten i arbetet har varit att till viss del avveckla de ordinära utställningsverksamheterna till fördel för samtal, kunskapsöverföring och nätverksbyggande kring samtidskonsten. Vi driver flera projekt bl.a. ART TALKS, KONSTRAZZIA och utvecklar bl.a. utställnings projektet SIDE SHOW och etableringen av ett A.I.R i länet samt processarbetet med kvalitetssäkringen av enprocents regeln och det interregionala arbetet med att få den internationella konstbiennalen MANIFESTA till Småland. Samtliga arbeten och projekt har utvecklats med hänsyn till de prioriterade områden och till målen för bild och form som finns inskriven i kulturplanen. ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto och formkonstnärer som arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera. KONST>RAZZIA är namnet på Landstinget i Jönköpings läns nätverk för skolungdomar och studerande inom bild- och formområdet. Syftet med KONST>RAZZIA är att bygga upp ett nätverk mellan vårt läns olika gymnasieoch folkhögskolor som på olika sätt arbetar med bild och form. KONST>RAZZIA inleddes med fem resor för tolv skolklasser till några angelägna konstutställningar och konsthändelser i Sverige. KONST>RAZZIA fortsätter nu i samspråk med lärarna i form av konstnärsworkshop och masterclasses och vi ger även möjlighet för utbildningarna att ställa ut i vårt utställningsrum på Länssjukhuset Ryhov. SIDE SHOW är arbetsnamnet på ett utställningsprojekt tillsammans med Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaveds kommuner so m berör platsspecifik konst och projektleds av curatorn Therese Kellner och är under uppbyggnad. A.I.R Vi samarbetar också med Vandalorum för att etablera ett internationellt och regionalt ARTIST-IN-RESIDENCE.

12 12(27) Inom ramarna för ART TALKS arrangerade vi också en resa till konstutställningen Venedig Biennalen där de inbjudna deltagarna bestod av länets viktigaste konstaktörer med syfte att stärka samarbeten och nätverk. Vi har också inlett en dialog med Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun för att skapa ett gemensamt nätverk för samtidskonsten i länet. Arbetet med detta är essentiellt för en vidareutveckling av konsten i länet och kommer att fortsätta under Därtill är Bild och form drivande i processerna med att få den internationella konstutställningen MANIFESTA till Småland Vi arbetar också med kvalitetssäkringen och implementeringen av 1 % regeln. Syftet med ovannämnda arbeten och projekt är att: främja diskussioner och förstärka kunskapsförmedlingen inom bild- och formområdet till olika grupper över hela Jönköpings län lokalisera och bilda ett starkt nätverk av samarbetspartners med syftet att samverka kring samtidskonsten utveckla länets internationella kontaktytor och stimulera samverkan mellan de fria aktörerna, institutionerna och kommunerna stärka och stimulera konstnärlig utveckling i länet förbättra konstnärernas villkor arbeta för att genomföra principen om att avsätta 1 procent av budgeten vid större till- och nybyggnationer till konstnärlig gestaltning tillämpa MU-avtalet stärka kunskapen inom bild- och formområdet hos elever och lärare i Jönköpings län stärka flödet till och intresset för våra kulturinstitutioner och att koppla samman konstintresserade ungdomar till det konstutbud som finns i länet lokalisera och bygga nätverk mellan de olika gymnasie- och folkhögskolornas bild- och formutbildningar som finns i länet stödja lokalt verksamma konstnärer lägga grunden till ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet i länet kvalitetssäkra och implementera 1 % regeln Dans Dansen jobbade på att få en permanent daglig träning för dansen inom länet. Detta har inte kunnat genomföras då det varit en negativ utveckling kring fria dansgrupper och professionella grupper inom länet. Dansen har även jobbat med samverkan mellan länets kommuner, då med professionella dansare, men detta med en förhoppning att det ska gynna den fria dansen. Så att den ska kunna berikas.

13 13(27) 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Bild och form Beträffande barn och ungas rätt till kultur har vi sjösatt KONST>RAZZIA. KONST>RAZZIA är namnet på Landstinget i Jönköpings läns nätverk för skolungdomar och studerande inom bild- och formområdet. Syftet med KONST>RAZZIA är att bygga upp ett nätverk mellan vårt läns olika gymnasieoch folkhögskolor som på olika sätt arbetar med bild och form. KONST>RAZZIA inleddes 2013 med fem resor för tolv skolklasser till några angelägna konstutställningar och konsthändelser i Sverige inkl. Göteborg Internationella konst biennal och Moderna Museet. KONST>RAZZIA fortsätter nu i samspråk med lärarna utveckla nya insatser för att uppmuntra och stärka ungdomarnas intresse för samtidskonsten med t.ex. konstnärsworkshop och masterclasses. Vi ger nu även möjlighet för utbildningarna att ställa ut i vårt utställningsrum på Länssjukhuset Ryhov. Beträffande internationaliseringen så har vi förutom en nätverksresa till konstutställningen Venedig Biennalen där de inbjudna deltagarna bestod av länets viktigaste konstaktörer har vi också engagerat flera internationella konstnärer i vår ART TALKS serie. Vi har också varit drivande i processerna med att få den internationella konstutställningen MANIFESTA till Småland. Beträffande interkulturellt arbete så har vi flera samarbeten med hemslöjds utvecklarna bl.a med utställningsprojektet Homo-Hortus och med radikalslöjdaren Lagombra (Anders Jakobsen) Dans Dansen har erbjudit fortbildningar genomförda av en utbildad danspedagog från länet som gett lektioner för dansledare (inom studieförbund) inom länet. Dessa fortbildningar har varit inspirerande för deltagarna som i sin tur inspirerat sina elever. Under hösten har ett samarbete med Gnosjö kommun startat, där kommunensbehov och de deltagande danskonstnärernas kompetenser resulterade i ett samarbete med åk 5 elever på Bäckaskolan i kommunen. Detta samarbete blev

14 14(27) grunden till en dansföreställning som visades under våren 2014 för alla åk 1-6 elever i Gnosjö kommun, språkstugan, särskolan och nyanlända. Dansen har under året aktivt jobbat på att få in gästlärare, regionalt, nationellt och internationellt till de fortbildningar vi erbjudit professionella dansare och danspedagoger verksamma i länet. Regional enskild arkivverksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området regional enskild arkviverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Arkivet har under året hållits öppet och tillgängligt för allmänheten, både för sökning och användning av originalmaterial, och för sökning och användning digitalt. Satsningen på arkivets hemsida har gjort att vi nu når allt fler och genom sidan har vi förbättrat den geografiska rättvisan vad gäller tillgänglighet. Digitaliseringen av arkivmaterial har varit omfattande och fortsätter. Folkrörelsearkivet har även varit pådrivande för skapandet av en regional kulturportal på nätet. I all vår verksamhet framhåller vi föreningen som en viktig del av demokratin. Vi har dessutom lyft fram vissa händelser och processer som lett fram till det demokratiska Sverige, t ex genom en utställning om 1 maj-demonstrationernas historia (även om yttrandefrihet och rösträtt). Inom området barn och ungdomar har vi gjort en satsning på ungdomsmusik under olika tidsperioder. Det handlar om tre projekt: Jazz i Jönköping, Popmusik i Jönköpings Folkets Hus på 1960-talet och Punk i Tranås. Projektet Jazz i Jönköping handlar om ungdomars musik och kultur på och 1950-talet. I detta deltar ett femtontal personer som var unga på den tiden, och målet är en publikation. Popmusik i Jönköpings Folkets Hus på 1960-talet är en omfattande dokumentation som också kommer att bli en bok. Det tredje projektet är en dokumentation av punkrörelsen, med särskilt fokus på Tranås där rörelsen var stark. Dokumentationen är både historisk (från sent 1970-tal) och samtida. Projektet är ett samarbete mellan Folkrörelsearkivet och Tranås kommun, Tranås bibliotek, Studiefrämjandet i Tranås och Jönköpings läns museum. Dokumentationen presenteras dels löpande på en hemsida och under även i två utställningar, den ena i Tranås och den andra på Jönköpings läns museum. Genom samarbete med främst Jönköpings kommun och ABF har också flera program genomförts på äldreboende/träffpunkter för äldre. Tillsammans med Landstinget, Jönköpings kommun, Jönköpings läns museum och Jönköpings läns arkivförbund arrangerades också en ABM-konferens (Arkiv Bibliotek Museum), med ett 60-tal deltagare från hela landet. Denna gav tillfälle till viktiga samtal om samarbeten på både regional och nationell nivå

15 15(27) 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området regional enskild arkivverksamhet. Arkivets väg från arkivlämnare till användare är en process med många delmoment som vi kontinuerligt utvärderar och försöker effektivisera; allt från mottagning och kvittering till ordnande och förtecknande, utan att för den skulle göra avkall på slutmålet som är en säker förvaring och en god tillgänglighet för nutida och framtida användare. Under 2013 har vi vid flera tillfällen analyserat arbetsflödet och våra rutiner vid hantering av olika typer av arkivalier som ska digitaliseras såsom fotografier, negativ, film och ljudband. Därefter har vi, för att underlätta återsökning och framtagning av arkiv, förfinat registreringsmöjligheterna i vår databas. I takt med att allt mer material blir digitaliserat krävs större lagringsutrymmen på servrar och datorer, och även på den fronten har vi investerat under året. Nästa steg för oss blir att koppla upp vår databas till hemsidan, så att våra forskare kan nå källmaterialet var de än befinner sig. 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området regional enskild arkivverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Barn och ungas rätt till kultur Under 2013 har det tidigare nämnda projektet Punk i Tranås igångsatts, vilket kommer involvera tonåringar i ett antal program i samband med utställningsperioden i november-december. Interkulturell kulturverksamhet Under året har vi även haft en person tillfälligt anställd för planering av projektet Global folkrörelse i Jönköpings län, vilket har till syfte att dokumentera invandrarföreningar och insamla material från dessa. Medel söks till hösten och då räknar vi med att komma igång omgående.

16 16(27) Filmkulturell verksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området filmkulturell verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Under perioden har Film i Jönköpings län arbetat målinriktat för att filmare som är verksamma i länet ska få möjlighet att producera och göra film. Utvecklingsbidraget för manusutveckling ger filmare möjlighet till att komma igång med sina produktioner. Under dessa år har vi byggt upp ett nätverk för filmare i länet och vi har genomfört dialogmöten. Samverkan med Mediacenter, Studieförbundet Bilda och folkets bio har genomförts för att sprida filmpedagogik i länets skolor och projektet Boken på duken. Aktivt hjälpa nya filmare med kontakt till de visningsarenorna för att främja möjligheten till att kunna visa sina filmer offentligt, med marknadsföring och ekonomiskt bidrag. Under anordnades ett par visningar i länet. Ett antal filmare har fått bidrag för att besöka filmfestivaler och nätverksträffar i Sverige. Samarbete med Kulturskolan i Jönköping, med medel från Skapande skola, möjliggör vi för Jönköpings kommuns skolor att få tillgång att skapande med rörlig bild i verksamheten. Fortbildningsdagar och seminarier för lärare har genomförts i länet. Tellus filmfestival, filmtävling för Smålands- och Blekinge-filmare. Ett samarbete mellan Reaktorsydost, Film i Jönköpings län och studieförbundet Bilda. Film klubb, ett samarbete med Reaktorsydost och studieförbundet Bilda som utvecklar nya visningsarenor för ungdomar att se film med kvalité på fritiden har startat under 2013 och pågår fortfarande. Vi har aktivt sökt upp unga tjejer och kvinnor som är intresserade av att göra film. Målet är att fler tjejer och kvinnor får möjlighet och kunskap för att kunna producera film i vårt län. Under finns tre kvinnor i länet som producerar film och samtliga har fått stöd från oss. Under åren har vi hjälpt till med kunskap och teknik till projektet Äldre och Kultur, animationsprojekt med äldre i länet. 2. Prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området filmkulturell verksamhet. Se förra frågan.

17 17(27) 3. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området filmkulturell verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Film i Jönköpings län arbetar och stöttar alla oavsett kön, ålder, utbildning, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Film i Jönköpings län jobbar aktivt mot skolor och lärare och genom medel från Skapande skola, möjliggör vi för Jönköpings läns skolor att få tillgång till att skapa med rörlig och animerad bild verksamheten. Projektet Boken på duken, ett samarbete med Mediacenter, får elever och ungdomar i skolor och på fritisdagårdar möjlighet att läsa och diskutera en bok och se filmen som bygger på boken. Aktivt stärka filmskapandet bland ungdomar i länet. Talangutveckling för unga filmare, bidrag, nätverk, filmfestivaler. Dialogmöten. Hemslöjdsfrämjande verksamhet 1. Samlad bedömning av resultaten inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Vi arbetar med att lyfta Hemslöjd ur olika infallsvinklar och skapa nya kontaktytor för att ge en breddad syn på vårt område. Detta för att visa det självklara i att hemslöjd är kultur och vad hemslöjd kan betyda för individ och samhälle. Under våren och sommarens träbiennal på Virserums konsthall deltog Hemslöjd, i samarbete med kollegor i Kalmar och Kronoberg, med slöjdutställningen: Bäst i Sverige. Utställningen besöktes av och i konsthallens egen kundundersökning var Hemslöjdens utställning den mest uppskattade. För att öka intresset för vävning och stimulera redan vävkunniga till ökad aktivitet visades utställningen Vävning för alla. Utställningen och programverksamhet genomfördes i samarbete med Handvävare i Jönköpings län. Samarbetet har fungerat bra och lett till en ökad aktivitet. Från och med hösten 2013 erbjuder landstinget Kultur på recept. Hemslöjd är med och utformar den del som kallas Skapande. Dessutom används våra lokaler som samlingslokal för flera aktiviteter i projektet. Enligt utvärderingen har projektet fungerat bra och Hemslöjd har fått goda omdömen. Hemslöjd har arbetat med utformningen av Jönköpings kommuns Artist in Residence program, så att de tre första konstnärerna arbetar gränsöverskridande med slöjd, konst och design.

18 18(27) 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet. Hemslöjd fortsätter med konceptet Vi sätter ljuset på, där vi visar upp en enskild aktör eller grupp under en månad. Samtidigt som de får en plats att exponera sin verksamhet på får alla de grupper som varje månad samlas i Hemslöjdens Hus förändrade lokaler. Detta ger inspiration för deras skapande och förståelse för olika tekniker och material. Utställningsformatet ger oss också friheten att ha andra motiv och bevekelsegrunder än vad som normalt är fallet i utställningssammanhang. Vi har prioriterat växthusverksamhet och det civila samhället. Insatsen har uppskattats av både besökare och utställare och vi har nått ut till nya målgrupper. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Hantverk och hemslöjd är universellt och en gemensam nämnare för alla oavsett kön, ålder, utbildning, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Landstingets strategi för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län processleds av Hemslöjd i den regionala gruppen Kulturutveckling för barn och unga i Jönköpings län. Hemslöjd driver Slöjdklubben, en verksamhet för barn 7-14 år, där barnen får utveckla sina personliga identiteter utifrån det egna skapandet, samt få förutsättningar för att göra medvetna val. Arbetet i Slöjdklubben uppfylls av en samtida hållbar utveckling. Hemslöjd har inlett ett samarbete med Spelarena för digitalkultur och medverkat i Consolidate, event och e-sport, med hantverk i Cosplay-kulturen. Smålands Kulturfestival har många olika delar och i detta mångfacetterade sammanhang medverkade Hemslöjd med en utställning i Komstad, utanför Sävsjö. På temat hemproducerat i världen visades slöjd av åtta slöjdare från Jönköpings och Kronobergs län, alla med kopplingen till en global och lokal värld. Hemslöjd har också medverkat med barnaktiviteter på Smålands Kulturfestival.

19 19(27) Områdesövergripande frågor 4. Prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom samtliga områden som anges i förordningens 8 : jämställdhet tillgänglighet Smålands Musik och Teater På Smålands Musik & Teater har vår likabehandlingsgrupp framtagit en likabehandlingsfolder som bygger på Regional Utvecklings likabehandlingsplan. Teatern använder sig av teaterförbundets jämställdhetscheck i repertoararbetet för att undvika att hamna i oreflekterade konstnärliga val. Vi genomlyser alltid repertoaren och det konstnärliga arbetet ur jämställdhet, genus och mångfaldsperspektiv. Smålands Musik och Teater arbetar kontinuerligt både internt och externt med ett jämställdhetsperspektiv. Vi gör kartläggningar inför lönesättning. Vi har teckentolkat ett flertal föreställningar. Dessutom pågår det ett kontinuerligt arbete i produktionsprocessen kring urval av artister och medverkan de för att spegla samhället. Jönköpings läns museum Jönköpings läns museum arbetar både internt och externt med ett jämställdhetsperspektiv. Vi gör kartläggningar inför lönesättning för att det inte ska uppstå ojämlikhet. Inom kompetensutbildningsprojektet som vi genomfört inom ramen för ESF har jämställdhet varit en ständigt närvarande aspekt vid urval till fokusgrupp samt val av utbildningar. För det publika arbetet finns det framtagna värdeord där jämställdhet är en av dem som hjälper oss vid valet av utställningar, program och andra aktiviteter. Länsbibliotek Jönköping Jämställdhet Pojkar läser ett läsfrämjande projekt med särskilt fokus på pojkars läsning som genomfördes i Värnamo kommun med regionalt stöd. Tillgänglighet Särskilda medel för medier till regional Äppelhylla.

20 20(27) Bild och form Konsten är en gemensam nämnare för alla inblandade oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Våra projekt utspelar sig ofta i samarbete med andra institutioner, organisationer och skolor. Vi försöker alltid följa Landstingets-, kommunernas-, konstinstitutionernas- och skolornas tillgänglighetsprinciper. Dans Dansen har inför varje projekt aktivt och medvetet jobbat med att få en jämställdhet i gruppen. Detsamma gäller med de gästlärare som vi tagit i till de fortbildningar vi erbjudit professionella dansare och pedagoger i länet. Dansen har inte enbart jobbat med jämställdhet mellan könen, utan även medvetet försökt få en spridning i ålder. Dansen har haft ett projekt där ett av huvudmålen har varit tillgänglighet. Projektet Dansröster bygger på att kunna ta sig ut till kommuner som tidigare inte har haft möjlighet att ta emot dansföreställningar då man inte har en scen som lämpar sig för sceniskdans. Dansröster är dansföreställningar i små format som kan spelas i vilken lokal som helst, med enda kriteriet att det är en yta på 4 ½ X 5 m. Detta projekt sträcker sig in i 2014, men påbörjades under Regional enskild arkivverksamhet: Valberedningen för Folkrörelsearkivet har efter diskussioner upprättat en plan samt genomfört åtgärder för en jämnare könsfördelning i styrelsen. I vår utställnings- och programverksamhet försöker vi nu alltid få med genusperspektiv. Arkivet är öppet och tillgängligt för alla, oavsett kön, ålder och bakgrund. Dock har de lokaler som Folkrörelsearkivet hyr av Jönköpings kommun stora brister vad gäller handikappanpassning. Tillgängligheten ur geografisk synpunkt arbetar vi med dels genom utbyggnad av vår hemsida, dels genom samverkan med länets olika kommuner. Under arbetar vi särskilt med Nässjö kommun, men har haft informationsträffar och program i flera andra kommuner. Satsningen på arkivets hemsida och på arbetet med att digitalisera material har gjort att vi nu når allt fler som av olika anledningar kan ha svårt att fysiskt besöka oss i Arkivhuset. Genom sidan har vi förbättrat den geografiska rättvisan vad gäller tillgänglighet. Digitaliseringen av arkivmaterial har varit omfattande och fortsätter.

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen

Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen Beslut 2012-09-26 S 2012:29 Dnr: KUR 2012/3970 Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen version 2. Reviderad 140212 Samtliga svar ska kopplas till de mål/prioriteringar som är uppsatta i regionens/landstingets

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län Kulturkartläggning 2013 JÖNKÖPINGS LÄN Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län INNEHÅLL Kulturlivets utgångspunkter Länsstyrelsens organisation Administrativ organisation Länsstyrelsens kulturpolitik Länsstyrelsens

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006

Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006 Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006 Inledning Amatörteaterkonsulenttjänsten inrättades vid Örebro läns landstings kulturavdelning 1983. 1988 tillträdde nuvarande befattningshavare, Per Skjöldebrand,

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer