delårsrapport jan sept 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "delårsrapport jan sept 2008"

Transkript

1 delårsrapport jan sept 2008

2 Hyresintäkterna var 49,5 (51,8) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -16,8 (87,0) Mkr, vilket motsvarar -1,36 (7,02) kronor per aktie. Resultat före skatt uppgick till -59,2 (104,3) Mkr, varav värdeförändringar var -60,7 (94,3) Mkr. Värdejusteringarna under kvartal 3 är -10 Mkr efter justerat avkastningskrav. Det egna kapitalet var 466,1 (482,0) Mkr, vilket motsvarar 37,67 (38,87) kronor per aktie. Bolagets likvida medel uppgick till 299,3 (82,6) Mkr, vilket motsvarar 24,19 (6,68) kronor per aktie. Händelser efter periodens utgång Styrelsens förslag om inlösen av aktier antogs på en extra bolagsstämma den 20 oktober. Pia Andersson ny VD på Annehem. Tidigare VD Peter Strand lämnar Annehem för tjänsten som VD för Victoria Park AB. Perioden i korthet: Det råder en stor osäkerhet på den globala finansiella marknaden som knappast undgår någon. Trots rådande lågkonjunktur har Annehem haft ett bra 2008, mycket tack vare att vi den 2 juni frånträdde fastigheter till ett värde av 708 Mkr. Försäljningen har inneburit att bolaget frigjorde likviditet vilket gör att vi står fortsatt starka i en annars svag konjunktur. På den extra bolagsstämman som hölls den 20 oktober antogs styrelsens förslag om inlösen av aktier till ett värde motsvarande 123,7 miljoner kronor. Bolagets bedömning är att inlösenförfarandet inte långsiktigt påverkar bolagets utveckling. Exempelvis kommer vårt projekt POINT HYLLIE att påbörjas som planerat under första delen av Landskrona har medvind. Stora logistikföretag ser möjligheter för staden och etablerar sig med tusen nya arbetstillfällen som följd. Under perioden har Annehem tecknat ett antal nya hyreskontrakt för de centralt belägna fastigheterna i Landskrona. Inom loppet av några månader beräknas fem nya verksamheter slå upp portarna i nyrenoverade butikslägen i staden. Projektverksamheten fortskrider. I dagsläget ligger fokus på POINT HYLLIE, ett projekt som består av fyra huskroppar beläget mitt i den nya stadsdelen Hyllie i Malmö i anslutning till Citytunnelns station Hyllie. Markköpet som uppgick till 101 miljoner kronor godkändes den 30 oktober av kommunfullmäktige i Malmö. Projektet omfattar cirka kvadratmeter bostäder, handel- och kontorsytor. Den 24 oktober vann detaljplanen för POINT HYLLIE laga kraft. Annehem tillträder marken den 30 november. Intresset för projektet är stort och diskussioner pågår med ett antal olika potentiella hyresgäster. Ekonomisk översikt 30 sept sept dec 2007 Hyresintäkter, Mkr 49,5 51,8 73,6 Resultat före skatt, Mkr -59,2 104,3 103,4 Periodens resultat, Mkr -16,8 87,0 87,4 Resultat per aktie, kr -1,36 7,02 7,06 Balansomslutning, Mkr 784, , ,3 Eget kapital per aktie, kr 37,67 38,87 39,03 Soliditet, % 59,4 34,4 35,0 2 annehem delårsrapport januari september 2008

3 Affärsidé Annehem ska aktivt förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget kommer företrädesvis att prioritera investeringar i Öresundsregionen. Övergripande mål och strategier Annehems övergripande mål är att skapa och realisera värden inom fastighetsbranschen och därigenom skapa god avkastning till sina aktieägare. För att uppnå detta mål ska Annehem: aktivt förbättra fastighetsportföljen genom köp, förädling och försäljning av fastigheter. Realisering av förädlingsvärden ska utgöra en central del av verksamheten arbeta med förvärv och förädling av mark och utvecklingsfastigheter etablera ett nära samarbete med kommuner och näringsliv för att stödja den lokala utvecklingen Finansiella mål Annehems långsiktiga finansiella mål är att: avkastningen på eget kapital ska överstiga 15 procent soliditeten ska uppgå till lägst 20 procent. Verksamhetsbeskrivning Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de aktiva regionerna i Europa. Här utvecklar bolaget för närvarande tre projekt, bland annat det omfattande projektet på torget i Hyllie. Projektportföljen omfattar byggrätter på cirka kvadratmeter. Parallellt med utvecklingsprojekten har Annehem tidigare byggt upp en omfattande fastighetsportfölj i Skåne. Närmare 60 % av denna portfölj såldes i februari Efter försäljningen består fastighets beståndet av kommersiella lokaler och bostäder huvudsakligen belägna i Landskrona. Syftet har varit att erhålla ett stabilt kassaflöde. Portföljen av förvaltnings fastigheter är per 30 sept 2008 värderad till 373,1 miljoner kronor. Marknadsöversikt Lågkonjunkturens ankomst märks runt om i hela världen, också allt tydligare i Öresundsregionen. Orderingångar minskar, antalet varsel ökar och investeringar senareläggs. Risktagandet i Öresundsregionens bostadsmarknad har inneburit att bostadsköpare har kunnat spekulera i fortsatta prisuppgångar och projekt har igångsatts med alltför billigt kapital och på orealistiska antaganden. Runt om i Danmark och Sverige kommer signaler om att konjunkturen bromsar in. Globalt syns det genom att orderingången visade den snabbaste inbromsningen sedan hösten Öresundsinstitutet hävdar dock att en upprensning behövs i ekonomierna efter några år med för hög växel. Högre avkastningskrav gör att kapital och arbetskraft omallokeras till sektorer och regioner med växtkraft. Den långsiktiga effekten av lågkonjunkturen blir därmed att Öresundsregionens ekonomi växer mer än vad som annat vore fallet. Det låter paradoxalt, men enligt Öresundsinstitutet så kan Köpenhamnsregionen därmed visa sig vara lågkonjunkturens stora vinnare. Lågkonjunkturen må märkas i Malmöregionen men de senaste månadernas varsel och flyttningar av verksamheter tenderar att stärka Malmö som huvudort i Skåne. Ett exempel är Region Skåne som flyttat till Malmö för att, som regionledningen säger, vara där det händer. Koncentrationen till Malmö som Sydsveriges ekonomiska och politiska center ser ut att förstärkas. Enligt Öresundsinstitutet är det med stor sannolikhet så att fler företag och individer väljer att flytta till Skåne när det finns en stark huvudort att ta sikte på. Den nya stadsdelen Hyllie i Malmö kommer under hösten verka allt mer levande och verklig. Malmö arena öppnar i november portarna för stora evenemang som drar tusentals människor till området och Citytunnelns station Hyllie blir allt mer redo för att ta emot tågtrafiken över sundet. I anslutning till station Hyllie, mitt i den nya stadsdelen Hyllie, påbörjar Annehem projektet POINT HYLLIE i början av nästa år. Projektet består av cirka kvadratmeter yta till handel, boende och kontor. Både svenska, danska och internationella företag förväntas att etablera sig i området för att dra nytta av det centrala och strategiskt lämpliga läget ur kommunikationssynpunkt. Annehem för i dagsläget djupgående diskussioner både med lokala och internationella intressenter om att etablera sig i POINT HYLLIE. I drygt två år har Annehem storsatsat på att utveckla landskronas detaljhandel och centrumkärna. Sedan dess har mindre, lokala butiker kompletterats med stora varumärken. Att det råder medvind för Landskronas cityhandel råder det ingen tvekan om. Enligt Svensk Handel pekar siffrorna för centrumhandeln uppåt för staden och visar på en av de största ökningarna i Skåne under Ett annat bra exempel på stadens framgång är etableringen av transport- och logistikföretaget DSV som innebär att Landskrona blir ett logistikcenter i regionen med nya arbetstillfällen som följd. Detta är en signal om att Landskrona kan fylla en funktion i regionen och en bekräftelse på det ypperliga geografiska läge kommunen har. 3 annehem delårsrapport januari september 2008

4 Koncernens resultaträkning jan sept jan sept Juli sept Juli sept jan-dec Mkr Hyresintäkter 49,5 51,8 7,9 19,7 73,6 Fastighetskostnader -29,2-22,5-4,3-9,8-32,7 Driftnetto 20,3 29,3 3,6 9,9 40,9 Projektintäkter 85,8 0,0 0,1 0,0 34,5 Projektkostnader -82,8 0,0-1,0 0,0-32,5 Summa 3,0 0,0-0,9 0,0 2,0 Central administration -7,9-7,1-2,8-2,1-9,4 Övriga rörelseintäkter 1,5 4,2 1,5 4,2 0,0 Övriga rörelsekostnader -2,5-1,4-2,4 0,1-3,2 Realiserad värdeförändring -31,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Orealiserad värdeförändring -29,7 94,3-10,0 0,4 93,0 Rörelseresultat -46,3 119,3-11,0 12,5 124,8 Finansnetto -12,9-15,0 1,7-5,4-21,4 Resultat före skatt -59,2 104,3-9,2 7,1 103,4 Aktuell skatt 0,0 0,0 0,0 0,0-1,8 Uppskjuten skatt 42,4-17,3 2,8-0,1-14,2 Resultat -16,8 87,0-6,5 7,0 87,4 Resultat per aktie, kr -1,36 7,02-0,53 0,57 7,06 Antal utestående aktier, Miljoner 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 Hyresintäkter Bolagets hyresintäkter för perioden uppgick till 49,5 (51,8) Mkr och inkluderar hyresintäkter för de fastigheter som frånträddes den 2 juni Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick till 29,2 (22,5) Mkr och inkluderar fastighetskostnader för sålda fastigheter. I fastighetskostnader ingår drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt. Underhåll är uppdelat på löpande och planerat underhåll. Mindre hyresgästanpassningar ingår i underhåll medan större värdehöjande anpassningar aktiveras som investeringar i fastigheter. Fastighetsskatt ingår i fastighets kostnader, där flertalet av de kommersiella hyresgästerna betalar fastighetsskatten. Central administration De centrala administrationskostnaderna uppgick under perioden till 7,9 (7,1) Mkr. Kostnaderna består i huvudsak av personalkostnader och koncerngemensamma kostnader. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader I övriga rörelseintäkter inkluderas skadeståndsersättning om 1,2 miljoner kronor. Rörelsekostnader innefattar en nedskrivning av omsättningstillgångar om 1 miljon kronor. Finansiella poster Under perioden uppgick finansnettot till -12,9 (-15,0) Mkr. Räntekostnader inkluderar kostnader för sålda fastigheter. Den genomsnittliga låneräntan uppgick under perioden till 5,6 (4,3) %. En höjning av marknadsräntan med 1 procentenhet per bokslutsdagen med oförändrat lånebelopp och bindningstid skulle innebära en ökad räntekostnad med 2,9 Mkr på helårsbasis. Skatter Under perioden har fastigheter realiserats samt att nedskrivning gjorts vilket inneburit att uppskjuten skatt återlagts. Hyresintäkt per kategori totalt 49,5 Mkr 10 % Utfall Jan sept 2008 Hyresintäkt per ort totalt 49,5 Mkr 2 % Värdeförändringar Förvaltningsfastigheterna har per den 30 september 2008 värderats internt. Värderingen är baserad på en kassaflödesmodell där hänsyn tagits till fastighetens avkastningskrav. Följande variabler har använts; kalkylränta, vakanser, direktavkastning, geografiskt läge samt driftskostnader. Värderingen resulterade i en orealiserad värdeförändring om -29,7 Mkr. Värdejusteringen beror på stigande direktavkastningskrav. De realiserade värdeförändringarna är hänförliga till avyttringen av fastigheter i juni % 6 % 56 % Bostadsfastigheter Kommersiella fastigheter Vårdfastigheter 62 % 6 % 36 % Landskrona Sålda fastigheter Övriga orter 4 annehem delårsrapport januari september 2008

5 Koncernens balansräkning Mkr 30 sept sept dec 2007 TILLGÅNGAR Fastigheter 410, , ,6 Pågående nyanläggningar 38,8 118,4 87,5 Fordringar och övrigt 36,4 28,1 66,2 Likvida medel 299,3 82,6 104,0 Summa tillgångar 784, , ,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 466,1 482,0 482,9 Räntebärande skulder 286,9 804,7 753,1 Icke räntebärande skulder 31,6 113,5 145,3 Summa eget kapital och skulder 784, , ,3 Kommentarer till balansräkningen Fastigheter Bolagets förvaltningsfastigheter har per den 30 september 2008 värderats internt. Förvaltningsfastigheternas bedömda marknadsvärde är per den 30 september ,1 (1 056,7) Mkr. Projektfastigheternas bokförda värde uppgår till 37,0 (114,4) Mkr. Pågående nyanläggningar Pågående nyanläggningar minskade under perioden till följd av färdigställande av tre fastigheter. Två av fastigheterna ingår i försäljningen till danska Property Group och den tredje har sålts till en bostadsrättsförening. Fordringar och övrigt I fordringar ingår en revers om 10,0 Mkr, en skattefordran om 10,7 Mkr samt övriga fordringar om 15,7 Mkr. Likviditet Koncernens likvida medel uppgick per bokslutsdagen till 299,3 (82,6) Mkr. Eget kapital Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2008 till 466,1 (482,0) Mkr, vilket motsvarar 37,67 (38,87) kronor per aktie. Bolagets soliditet uppgick till 59,4 (34,4) %. Räntestruktur 30 september 2008 Räntebindning Genomsnittlig Förfalloår Mkr Ränta, % Andel, % ,9 5,6 100, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 Summa/snitt 286,9 5,6 100,0 Räntebärande skulder Koncernens räntebärande skulder per 30 september 2008 uppgick till 286,9 (804,7) Mkr och den genomsnittliga räntan var 5,6 (4,3) %. ränteförfall inom 12 månader av totala andelen lån är 100 %. För att reducera påverkan av högre marknadsräntor har bolaget tecknat derivatavtal. Bolaget har köpt ett räntetak om 150 Mkr på 5,00 procent med förfall Derivatavtalet är värderat till marknadsvärde. Icke räntebärande skulder I icke räntebärande skulder ingår upplupen skatteskuld om 20,5 Mkr, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om 7,5 Mkr, samt övriga skulder om 3,6 Mkr. Koncernens förändringar av eget kapital Övrigt aktie- tillskjutet Balanserat årets summa Mkr kapital kapital resultat resultat eget kapital IB 12,4 264,1 119,0 87,4 482,9 Disposition av föregående års resultat 0,0 0,0 87,4-87,4 0,0 Årets resultat 0,0 0,0 0,0-16,8-16,8 Eget kapital den 30 september ,4 264,1 206,4-16,8 466,1 5 annehem delårsrapport januari september 2008

6 Information gällande inlösen av aktier Balansräkning efter inlösen Mkr TILLGÅNGAR Fastigheter 410,1 Pågående nyanläggningar 38,8 Fordringar och övrigt 36,4 Likvida medel 175,6 SUMMA TILLGÅNGAR 660,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 342,4 Räntebärande skulder 286,9 Icke räntebärande skulder 31,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 660,9 På den extra bolagsstämman som hölls den 20 oktober antogs styrelsens förslag om inlösen av aktier till ett värde motsvarande 123,7 miljoner kronor. Ovan redovisas effekten av inlösen av aktier i proforma baserat på den 30 septembers balansräkning. Kassaflödesanalys Mkr Jan-sept Jan-sept Rörelseresultat -46,3 119,3 Räntenetto -12,9-15,0 Justeringar 152,1-98,3 Kassaflöde från rörelsen 92,9 6,0 Förändring i rörelsekapital -83,9 28,3 Kassaflöde från rörelsen efter förändring av rörelsekapital 9,0 34,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten 652,5-402,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -466,2 345,1 Periodens kassaflöde 195,3-23,4 Likvida medel vid periodens början 104,0 106,0 Likvida medel vid periodens slut 299,3 82,6 Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflödet från den löpande verksamheten genererade ett överskott om 92,9 Mkr. Finansieringen minskade med 466,2 Mkr. Likvida medel har under perioden ökat med 195,3 Mkr och uppgick per 30 september 2008 till 299,3 Mkr. Personal Per den 30 september 2008 uppgick antalet heltidsanställda till 13 personer, varav 8 var kvinnor. Under perioden har ytterligare tre personer anställts, en projektledare som kommer att förstärka projektet Point Hyllie, en försäljningsansvarig samt en kommunikationsansvarig på marknadssidan. All teknisk förvaltning har köpts in av externa förvaltningsbolag. Aktien och ägarstruktur Annehemaktien är noterad på OMX First North. Senaste betalkurs för aktien per 30 september 2008 var 29,00 (46,00) kronor. Antalet aktieägare per 30 september 2008 är 462 (511) stycken, vilket är en minskning med 9,6 % jämfört med den 31 december I nedanstående tabell visas de tio största aktieägarna i Annehem per den 30 september Aktieägare Antal aktier Ägande i % Grotton Holding AB ,2 Mcj Holding AB ,1 Mellby Gård AB ,8 Östersjöstiftelsen ,5 Peab AB ,9 Robina Holding Ltd ,4 Länsförsäkringar Fastighetsfond ,1 AB Possessor ,6 Hopkins Holding AB ,4 Hököpinge Brukspark i Vellinge AB ,4 Övriga ,6 Totalt ,0 Ägarstruktur Antal Antal Antal Antal aktieägare aktieägare i % aktier röster i % Totalt Redovisnings och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS. Redovisnings- och värderingsprinciper har beskrivits i den senaste årsredovisningen. Risker och osäkerheter Bolagets risker har inte förändrats från årsskiftet varför de redovisade riskerna i årsredovisningen 2007 på sidan 50 anses vara de som fortfarande är aktuella för bolaget. 6 annehem delårsrapport januari september 2008

7 Projektutveckling Under perioden har tre projekt färdigställts och sålts. Ett bostadsrättsprojekt som är beläget i limhamn, en vårdfastighet i Hyllie, samt en vårdfastighet i Lindeborg. Annehem arbetar kontinuerligt med att ut veckla och utvärdera olika projekt i ett antal skånska kommuner och har ett flertal såväl större som mindre projekt under bearbetning. Annehem har även ett flertal större projekt varav POINT HYLLIE och Oket 22 är störst, med ett projektvärde om 2 miljarder kronor. 7 annehem delårsrapport januari september 2008

8 POINT HYLLIE, Malmö Läge: Hyllie, Malmö Kategori: bostäder och kommersiella lokaler Yta: cirka kvm Arkitekt: CF Möller Byggstart: första kvartalet 2009 Inflyttning: slutet 2010 Point Hyllie blir navet i den nya stadsdelen Hyllie i Malmö och kommer att omringa torget och uppgången för station Hyllie som är en del av Citytunneln. Projektet utformas för att stimulera och fånga upp det myllrande folklivet i anslutning till den nya stationen. Många människor kommer att röra sig i området där alla möjligheter för boende och besökare ska finnas att äta, dricka, shoppa och ta del av serviceutbudet. Efter omarbetning omfattar projektet drygt kvadratmeter yta, fördelat på en tredjedel kontor/butik och två tredjedelar bostäder. Utformningen har förändrats för att minska komplexiteten och få en bättre utnyttjandegrad och därmed ge projektet en bättre ekonomi. Projektet kommer allt närmare byggstarten som planeras i början av Den 24 oktober vann detaljplanen laga kraft. Den 30 oktober antogs markavtalet i kommunfullmäktige och den 30 november tillträder Annehem marken för Point Hyllie. Point Hyllie är nu inne i ett bygglovsskede och uthyrning pågår för fullt. Malmö stad har omfattande planer för Hyllie, som blir en helt ny stadsdel med bostäder för personer och arbetsplatser för lika många. Området får också omfattande handel och service, parker och grönområden. Citytunneln och station Hyllie öppnar för trafik den 11 december I samband med detta knyts de nationella järnvägslinjerna samman med den lokala och regionala trafiken i Skåne. Citytunneln skapar möjligheter till arbetspendling på mindre än en timme till stora delar av Öresundsregionen. Från Point Hyllie blir kommunikationerna av världsklass, till Kastrups flygplats kommer man i framtiden att kunna åka tåg på 12 minuter, till Malmö C på 6 minuter, till Köpenhamns centrum på 27 minuter. Station Hyllie blir den första järnvägsstation som resande från Danmark når på den svenska sidan av Öresund. Stationen får på- och avstigande resenärer per dygn. Citytunneltrafiken kommer att omfatta cirka 400 tåg och totalt resenärer per dygn. Övriga aktörer i området är för närvarande Parkfast AB som bygger den nya evenemangsarenan som invigs i november 2008 och som får plats för åskådare, köpcentrumspecialisten Steen & ström vars köpcentrum Emporia i Hyllie öppnar våren 2011 samt Arthur Buchardt som planerar hotell med spa intill Point Hyllie. Därtill har ytterligare 40 intressenter anmält sitt intresse till Malmö stad för att bygga bostäder och kontor i området och 14 av dem har fått erbjudande om markanvisning. 8 annehem delårsrapport januari september 2008

9 Oket 22 Brf Bageriet 1 och 2 Läge: Intill Folkets park, Malmö Kategori: bostäder, bostadsrätter Yta: cirka kvadratmeter Antal lägenheter: 141 Arkitekt: Fojab Arkitekter AB Byggstart: preliminärt hösten 2009 Inflyttning: från vintern 2010 Projektet förvärvades under fjärde kvartalet 2007 med en färdig detaljplan och bygglovsansökan inlämnad. Bygglov har erhållits i januari Kvarteret Oket 22 är beläget i hjärtat av Malmö med Folkets park som närmaste granne. Det är ett mycket centralt läge i ett område där det inte har byggts några nya bostäder på många år. Bara ett stenkast bort ligger Möllevången där man finner ett myller av spännande mataffärer, caféer och restauranger. Dessutom ligger den kommande citytunnelstationen vid Triangeln bara ett par kvarter bort, vilket i framtiden möjliggör utmärkta kommunikationer för de närboende. Från station Triangeln till Kastrup tar man sig på cirka en kvart när den tas i drift Annehem har valt att döpa bostadsrättsföreningarna i projektet till Bageriet 1 och 2 för att bevara den historiska kopplingen till området tidigare låg Coops bageri Solidar här, ett bageri med anor från början av 1900 talet och med sina rötter i arbetarrörelsen. Projektet består av fyra huskroppar i fem våningar med källare under alla husen. I källaren finns garage, källarförråd och gemensamma ytor för bostadsrättsföreningen. Lägenhetsfördelningen är blandad från ett till fem rum och kök. Merparten av lägenheterna är 2 3 rum och kök, vilket också är det mest efterfrågade på marknaden. Under våren 2008 har en omarbetning av projektet gjorts för att göra lägenheterna bättre och mer anpassade mot de aktuella målgrupperna. Omarbetningen hade också till syfte att med bibehållna kundvärden göra husen enklare och mer kostnadseffektiva att bygga. I samband med omarbetningen har projektet även utökats med fyra extra lägenheter på taken av husen. Bygglov för dessa lägenheter har erhållits i oktober Upphandling av byggentreprenör pågår. Projektet kommer att delas upp i två etapper. På grund av den allmänna oron på bostadsmarknaden är det svårt att bedöma den exakta tidpunkten för säljstarten men den beräknas ske under första halvåret annehem delårsrapport januari september 2008

10 Lägerplatsen, Landskrona Läge: Strandvägen, Landskrona Kategori: bostäder 55+ Yta: cirka kvm Byggstart: slutet av 2009 Inflyttning: början av 2011 I ett attraktivt läge, med närhet till Öresund och småbåtshamnen, längs Strandvägen i Landskrona planerar Annehem nybyggnad av bostäder för ett 55+ boende. Projektet som omfattar totalt 31 lägenheter, består av fyra stadsvillor. Tomten ligger centralt placerad i staden. Det är första gången som nyproduktion av seniorboende planeras i Landskrona. Husen har 2 3 våningar och en indragen takvåning. De inramar en samland grönyta i mitten som öppnar sig mot väster. Här planeras för gräsytor, sittmöjligheter, odlingslotter och bouleplaner för de boende. Projektfastigheter Per den 30 september 2008 Fastighet ort adress Byggstart Hyllie* Malmö hyllie preliminärt våren 2009 Oket 22 Malmö helsingborgsgatan preliminärt i mitten av 2009 Lappmarken 1 Malmö Fosievägen 28 m.fl. preliminärt i slutet av 2009 Summa *Annehem tillträder fastigheten den 30 november Färdigställda och avyttrade fastigheter under 2008 Uthyrbar area (kvm) Byggår/ Fastighet ort adress omb. år Bostäder Kontor Butik Vård Totalt Brandvakten 3 Malmö annetorpsvägen Körmästaren 1 Malmö lindeborg centrum Klockan 12 Malmö högerudsgatan Summa annehem delårsrapport januari september 2008

11 Annehems fastigheter i centrala Landskrona Fastighetsförvaltning Citadellet Citadellvägen 100 m I Landskrona fortskrider Annehems satsningar för att utveckla cityhandeln och stadskärnan. Butiks- och restauranghyrorna fortsätter att stiga och lokaluthyrningsarbetet är i full gång. Idag äger Annehem cirka hälften av butiksfastigheterna utmed de tre gågatorna i Landskrona. Eriksgatan Regeringsgatan Sofia Albertina kyrka Storgatan L. Strandg. Rådhustorget Borgmästareg. N. Långg. Omsättningen för cityhandeln i Landskrona ökar stadigt. Förra året var ökningen totalt på 12,4 procent enligt Svensk Handels senaste undersökning, vilket innebär att ökningen av cityhandeln i Landskrona var bland de största i Skåne. Ökningen för sällanköpsvaror var hela 17,8 procent. Under perioden har två större lokaluthyrningar genomförts. Fitness24Seven öppnar under hösten 2008 sin verksamhet på Borgmästargatan i nyrenoverade lokaler, cirka 880 kvadratmeter. På Järnvägsgatan öppnade en barntillbehörsbutiken Toddler under hösten. Lokalen är drygt 200 kvadratmeter stor. Under våren har arbetet med att tömma gallerian i centrala Landskrona fortsatt och samtliga lokaler är nu tillgängliga. På detta sätt har Annehem skapat en möjlighet för ett större utvecklingsprojekt. Gallerians uthyrbara area uppgår till cirka kvadratmeter. Hyresvärde och uthyrningsgrad Fastighetsbeståndets hyresvärde bedöms på årsbasis uppgå till 39,7 mkr. 47 % av hyresvärdet utgörs av bostäder och 53 % Järnvägsg. Österleden Österg. Teatern Österg. Annehems fastigheter i centrala Landskrona. LANDSKRONA består av kommersiella lokaler. Hyresvärdet fördelat per ort motsvaras av 95 % i Landskrona samt 5 % på övriga orter. Annehems bestånd av förvaltningsfastigheter bestod den 30 september 2008 av 43 fastigheter i Landskrona, Sjöbo och Abbekås. Den totala uthyrbar arean är cirka kvadratmeter. Antalet bostadslägenheter uppgick till cirka 310 och antalet lokaler till cirka 110. Förvaltningsfastigheternas bedömda marknadsvärde per den 30 september 2008 är 373,1 mkr. Annehem arbetar i huvudsak med extern förvaltning av fastighetsbe ståndet. Uthyrning av lokaler, som är det bästa sättet att påverka marknadsvärdet GRAFIK: inom KRISTER Annehem, CRONQVIST sköts dock av egen anställd personal. Försäljning I februari avyttrades 45 av Annehems förvaltningsfastigheter till ett värde av 708 mkr. Den sammanlagda avyttrade ytan är kvadratmeter och innefattar hela bolagets bestånd i Malmö, Lund, Hörby och Hässleholm. Fastigheterna frånträddes den 2 juni Efter försäljningen har Annehem kvar förvaltningsfastigheter i Landskrona, Sjöbo och Abbekås. 11 annehem delårsrapport januari september 2008

12 Löptider för hyreskontrakt per 30 september 2008 K kontrakterad Andel, Andel, Förfalloår årshyra, Mkr % total % lokaler Bostadshyresavtal 16,6 52,5 Lokalhyresavtal Tillsvidareavtal 0,7 2,2 4, ,8 2,5 5, ,8 2,5 5, ,1 13,0 27,3 >2011 8,6 27,3 57,4 Totalt lokalhyresavtal 15,0 47,5 100,0 Totalt Annehem 31,6 100,0 100,0 Uthyrbar area per lokaltyp fördelat på ort per 30 september 2008 Bostäder Kontor Butik övrigt Totalt Andel % Landskrona Övriga orter Totalt Yta fördelat på bostäder och kommersiellt totalt m 2 Hyresvärde fördelat på bostäder och kommersiellt totalt 39,0 Mkr Yta fördelat på ort totalt m 2 Hyresvärde fördelat på ort totalt 39,0 Mkr 6 % 5 % 51 % 49 % 53 % 47 % 94 % 95 % Bostäder Kommersiellt Bostäder Kommersiellt Landskrona Sjöbo/Abbekås Landskrona Sjöbo/Abbekås 12 annehem delårsrapport januari september 2008

13 Förvaltningsfastigheter Per den 30 september 2008 Uthyrbar area, kvm Byggår/ Fastighet ort adress omb. år Bostäder Kontor Butik Övrigt Totalt Örmölla 13: Abbekås Segelvägen Karl XV 17 landskrona Järnvägsgatan 4 m.fl Östra Roten 21 Landskrona Järnvägsgatan 7 m.fl Banér 1 landskrona Borgmästaregatan 1 m.fl. <1929/ Banér 11 landskrona Borgmästaregatan 3 m.fl. <1929/ Erik Dahlberg 1 Landskrona Rådhustorget 6 m.fl. <1929/ Erik Dahlberg 13 Landskrona Rådhustorget 7 m.fl. <1929/ Erik Dahlberg 14 Landskrona Nygatan 7 m.fl Köpmannen 2 Landskrona Storgatan Köpmannen 13 Landskrona Storgatan Köpmannen 14 Landskrona Storgatan Karl XV 4 landskrona Borgmästargatan Karl XV 18 landskrona Järnvägsgatan 8 m.fl Karl XV 5 landskrona Borgmästargatan 18 m.fl. ~ Citadellstaden 7:1 Landskrona Föreningsgatan 217 ~ Blyertspennan 3-8 Sjöbo Läxgatan Bläckpennan 3-6 Sjöbo Läxgatan 6-8 m.fl Kritan 1 sjöbo Läxgatan Summa andel (%) annehem delårsrapport januari september 2008

14 Nyckeltal jan sept Jan sept Jan dec FINANSIELLA Avkastning på eget kapital, % -12,7 21,6 21,4 Avkastning på totalt kapital, % -5,1 8,6 9,3 Belåningsgrad fastigheter, % 70,0 66,1 67,0 Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 1,7 1,6 Soliditet, % 59,4 34,4 35,0 AKTIERELATERADE Börskurs 29,00 46,00 32,00 Periodens resultat per aktie, kr -1,36 7,02 7,06 Eget kapital per aktie, kr 37,67 38,87 39,03 FASTIGHETSRELATERADE Antal förvaltningsfastigheter Uthyrbar area, kvm Fastigheternas värde, Mkr 373, , ,8 MEDARBETARE Antal anställda Revisors rapport över översiktlig granskning av en delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 Kap årsredovisningslagen. Till styrelsen i Annehem Fastigheter AB Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag ( delårsrapport ) för Annehem Fastigheter AB per 30 september 2008 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Malmö den 20 november 2008 Ingvar Ganestam Auktoriserad revisor

15 Kommande rapporter Bokslutskommuniké 10 februari 2009 Årsstämma 7 maj 2009 Delårsrapport jan-mars 7 maj 2009 Delårsrapport jan-juni 24 augusti 2009 Delårsrapport jan-sept 3 november 2009 Informationen i denna delårsrapport är sådan information som annehem Fastigheter AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknad och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2008 kl Malmö den 20 november 2008 Annehem Fastigheter AB (publ). Pia Andersson, VD För ytterligare information, vänligen kontakta: Pia Andersson, VD Telefon Mats Andersson, Ekonomichef Telefon Besök även vår hemsida Definitioner FINANSIELLA Avkastning på eget kapital Resultat före skatt i procent av eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader i procent av balansomslutningen. Belåningsgrad fastigheter Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas marknadsvärde. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. AKTIERELATERADE Periodens resultat per aktie Periodens resultat i förhållande till antal aktier under perioden. Eget kapital per aktie Eget kapital vid periodens slut i förhållande antal aktier under perioden. FASTIGHETSRELATERADE Antal fastigheter Totalt antal fastigheter vid periodens slut. Uthyrbar area Total area som är tillgänglig för uthyrning. Fastigheternas marknads värde Marknadsvärde för förvaltningsfastigheter. MEDARBETARE Antal anställda Totalt antal tillsvidareanställda vid periodens slut. Annehem Fastigheter AB Djäknegatan 23 Box 4246 SE Malmö Tel Org. nr

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 1 (6) PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2007 Årets resultat efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (398) Resultatet per aktie uppgick till 3,09 kronor

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK.

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK. Stockholm 28 april 2010 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2010 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-4,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,27) SEK. Redovisat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234). Motsvarande en ökning med 14 %. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter. Driftnettot uppgick till 1

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014

PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014 PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport Januari-juni 2014 Prime Living AB (publ) Sturegatan 32 Box 5317 102 47 Stockholm +46 (0)8 410 491 30 www.primeliving.se PRIME LIVING AB (publ) tillika

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Garden Box av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer