delårsrapport jan sept 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "delårsrapport jan sept 2008"

Transkript

1 delårsrapport jan sept 2008

2 Hyresintäkterna var 49,5 (51,8) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -16,8 (87,0) Mkr, vilket motsvarar -1,36 (7,02) kronor per aktie. Resultat före skatt uppgick till -59,2 (104,3) Mkr, varav värdeförändringar var -60,7 (94,3) Mkr. Värdejusteringarna under kvartal 3 är -10 Mkr efter justerat avkastningskrav. Det egna kapitalet var 466,1 (482,0) Mkr, vilket motsvarar 37,67 (38,87) kronor per aktie. Bolagets likvida medel uppgick till 299,3 (82,6) Mkr, vilket motsvarar 24,19 (6,68) kronor per aktie. Händelser efter periodens utgång Styrelsens förslag om inlösen av aktier antogs på en extra bolagsstämma den 20 oktober. Pia Andersson ny VD på Annehem. Tidigare VD Peter Strand lämnar Annehem för tjänsten som VD för Victoria Park AB. Perioden i korthet: Det råder en stor osäkerhet på den globala finansiella marknaden som knappast undgår någon. Trots rådande lågkonjunktur har Annehem haft ett bra 2008, mycket tack vare att vi den 2 juni frånträdde fastigheter till ett värde av 708 Mkr. Försäljningen har inneburit att bolaget frigjorde likviditet vilket gör att vi står fortsatt starka i en annars svag konjunktur. På den extra bolagsstämman som hölls den 20 oktober antogs styrelsens förslag om inlösen av aktier till ett värde motsvarande 123,7 miljoner kronor. Bolagets bedömning är att inlösenförfarandet inte långsiktigt påverkar bolagets utveckling. Exempelvis kommer vårt projekt POINT HYLLIE att påbörjas som planerat under första delen av Landskrona har medvind. Stora logistikföretag ser möjligheter för staden och etablerar sig med tusen nya arbetstillfällen som följd. Under perioden har Annehem tecknat ett antal nya hyreskontrakt för de centralt belägna fastigheterna i Landskrona. Inom loppet av några månader beräknas fem nya verksamheter slå upp portarna i nyrenoverade butikslägen i staden. Projektverksamheten fortskrider. I dagsläget ligger fokus på POINT HYLLIE, ett projekt som består av fyra huskroppar beläget mitt i den nya stadsdelen Hyllie i Malmö i anslutning till Citytunnelns station Hyllie. Markköpet som uppgick till 101 miljoner kronor godkändes den 30 oktober av kommunfullmäktige i Malmö. Projektet omfattar cirka kvadratmeter bostäder, handel- och kontorsytor. Den 24 oktober vann detaljplanen för POINT HYLLIE laga kraft. Annehem tillträder marken den 30 november. Intresset för projektet är stort och diskussioner pågår med ett antal olika potentiella hyresgäster. Ekonomisk översikt 30 sept sept dec 2007 Hyresintäkter, Mkr 49,5 51,8 73,6 Resultat före skatt, Mkr -59,2 104,3 103,4 Periodens resultat, Mkr -16,8 87,0 87,4 Resultat per aktie, kr -1,36 7,02 7,06 Balansomslutning, Mkr 784, , ,3 Eget kapital per aktie, kr 37,67 38,87 39,03 Soliditet, % 59,4 34,4 35,0 2 annehem delårsrapport januari september 2008

3 Affärsidé Annehem ska aktivt förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget kommer företrädesvis att prioritera investeringar i Öresundsregionen. Övergripande mål och strategier Annehems övergripande mål är att skapa och realisera värden inom fastighetsbranschen och därigenom skapa god avkastning till sina aktieägare. För att uppnå detta mål ska Annehem: aktivt förbättra fastighetsportföljen genom köp, förädling och försäljning av fastigheter. Realisering av förädlingsvärden ska utgöra en central del av verksamheten arbeta med förvärv och förädling av mark och utvecklingsfastigheter etablera ett nära samarbete med kommuner och näringsliv för att stödja den lokala utvecklingen Finansiella mål Annehems långsiktiga finansiella mål är att: avkastningen på eget kapital ska överstiga 15 procent soliditeten ska uppgå till lägst 20 procent. Verksamhetsbeskrivning Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de aktiva regionerna i Europa. Här utvecklar bolaget för närvarande tre projekt, bland annat det omfattande projektet på torget i Hyllie. Projektportföljen omfattar byggrätter på cirka kvadratmeter. Parallellt med utvecklingsprojekten har Annehem tidigare byggt upp en omfattande fastighetsportfölj i Skåne. Närmare 60 % av denna portfölj såldes i februari Efter försäljningen består fastighets beståndet av kommersiella lokaler och bostäder huvudsakligen belägna i Landskrona. Syftet har varit att erhålla ett stabilt kassaflöde. Portföljen av förvaltnings fastigheter är per 30 sept 2008 värderad till 373,1 miljoner kronor. Marknadsöversikt Lågkonjunkturens ankomst märks runt om i hela världen, också allt tydligare i Öresundsregionen. Orderingångar minskar, antalet varsel ökar och investeringar senareläggs. Risktagandet i Öresundsregionens bostadsmarknad har inneburit att bostadsköpare har kunnat spekulera i fortsatta prisuppgångar och projekt har igångsatts med alltför billigt kapital och på orealistiska antaganden. Runt om i Danmark och Sverige kommer signaler om att konjunkturen bromsar in. Globalt syns det genom att orderingången visade den snabbaste inbromsningen sedan hösten Öresundsinstitutet hävdar dock att en upprensning behövs i ekonomierna efter några år med för hög växel. Högre avkastningskrav gör att kapital och arbetskraft omallokeras till sektorer och regioner med växtkraft. Den långsiktiga effekten av lågkonjunkturen blir därmed att Öresundsregionens ekonomi växer mer än vad som annat vore fallet. Det låter paradoxalt, men enligt Öresundsinstitutet så kan Köpenhamnsregionen därmed visa sig vara lågkonjunkturens stora vinnare. Lågkonjunkturen må märkas i Malmöregionen men de senaste månadernas varsel och flyttningar av verksamheter tenderar att stärka Malmö som huvudort i Skåne. Ett exempel är Region Skåne som flyttat till Malmö för att, som regionledningen säger, vara där det händer. Koncentrationen till Malmö som Sydsveriges ekonomiska och politiska center ser ut att förstärkas. Enligt Öresundsinstitutet är det med stor sannolikhet så att fler företag och individer väljer att flytta till Skåne när det finns en stark huvudort att ta sikte på. Den nya stadsdelen Hyllie i Malmö kommer under hösten verka allt mer levande och verklig. Malmö arena öppnar i november portarna för stora evenemang som drar tusentals människor till området och Citytunnelns station Hyllie blir allt mer redo för att ta emot tågtrafiken över sundet. I anslutning till station Hyllie, mitt i den nya stadsdelen Hyllie, påbörjar Annehem projektet POINT HYLLIE i början av nästa år. Projektet består av cirka kvadratmeter yta till handel, boende och kontor. Både svenska, danska och internationella företag förväntas att etablera sig i området för att dra nytta av det centrala och strategiskt lämpliga läget ur kommunikationssynpunkt. Annehem för i dagsläget djupgående diskussioner både med lokala och internationella intressenter om att etablera sig i POINT HYLLIE. I drygt två år har Annehem storsatsat på att utveckla landskronas detaljhandel och centrumkärna. Sedan dess har mindre, lokala butiker kompletterats med stora varumärken. Att det råder medvind för Landskronas cityhandel råder det ingen tvekan om. Enligt Svensk Handel pekar siffrorna för centrumhandeln uppåt för staden och visar på en av de största ökningarna i Skåne under Ett annat bra exempel på stadens framgång är etableringen av transport- och logistikföretaget DSV som innebär att Landskrona blir ett logistikcenter i regionen med nya arbetstillfällen som följd. Detta är en signal om att Landskrona kan fylla en funktion i regionen och en bekräftelse på det ypperliga geografiska läge kommunen har. 3 annehem delårsrapport januari september 2008

4 Koncernens resultaträkning jan sept jan sept Juli sept Juli sept jan-dec Mkr Hyresintäkter 49,5 51,8 7,9 19,7 73,6 Fastighetskostnader -29,2-22,5-4,3-9,8-32,7 Driftnetto 20,3 29,3 3,6 9,9 40,9 Projektintäkter 85,8 0,0 0,1 0,0 34,5 Projektkostnader -82,8 0,0-1,0 0,0-32,5 Summa 3,0 0,0-0,9 0,0 2,0 Central administration -7,9-7,1-2,8-2,1-9,4 Övriga rörelseintäkter 1,5 4,2 1,5 4,2 0,0 Övriga rörelsekostnader -2,5-1,4-2,4 0,1-3,2 Realiserad värdeförändring -31,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Orealiserad värdeförändring -29,7 94,3-10,0 0,4 93,0 Rörelseresultat -46,3 119,3-11,0 12,5 124,8 Finansnetto -12,9-15,0 1,7-5,4-21,4 Resultat före skatt -59,2 104,3-9,2 7,1 103,4 Aktuell skatt 0,0 0,0 0,0 0,0-1,8 Uppskjuten skatt 42,4-17,3 2,8-0,1-14,2 Resultat -16,8 87,0-6,5 7,0 87,4 Resultat per aktie, kr -1,36 7,02-0,53 0,57 7,06 Antal utestående aktier, Miljoner 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 Hyresintäkter Bolagets hyresintäkter för perioden uppgick till 49,5 (51,8) Mkr och inkluderar hyresintäkter för de fastigheter som frånträddes den 2 juni Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick till 29,2 (22,5) Mkr och inkluderar fastighetskostnader för sålda fastigheter. I fastighetskostnader ingår drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt. Underhåll är uppdelat på löpande och planerat underhåll. Mindre hyresgästanpassningar ingår i underhåll medan större värdehöjande anpassningar aktiveras som investeringar i fastigheter. Fastighetsskatt ingår i fastighets kostnader, där flertalet av de kommersiella hyresgästerna betalar fastighetsskatten. Central administration De centrala administrationskostnaderna uppgick under perioden till 7,9 (7,1) Mkr. Kostnaderna består i huvudsak av personalkostnader och koncerngemensamma kostnader. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader I övriga rörelseintäkter inkluderas skadeståndsersättning om 1,2 miljoner kronor. Rörelsekostnader innefattar en nedskrivning av omsättningstillgångar om 1 miljon kronor. Finansiella poster Under perioden uppgick finansnettot till -12,9 (-15,0) Mkr. Räntekostnader inkluderar kostnader för sålda fastigheter. Den genomsnittliga låneräntan uppgick under perioden till 5,6 (4,3) %. En höjning av marknadsräntan med 1 procentenhet per bokslutsdagen med oförändrat lånebelopp och bindningstid skulle innebära en ökad räntekostnad med 2,9 Mkr på helårsbasis. Skatter Under perioden har fastigheter realiserats samt att nedskrivning gjorts vilket inneburit att uppskjuten skatt återlagts. Hyresintäkt per kategori totalt 49,5 Mkr 10 % Utfall Jan sept 2008 Hyresintäkt per ort totalt 49,5 Mkr 2 % Värdeförändringar Förvaltningsfastigheterna har per den 30 september 2008 värderats internt. Värderingen är baserad på en kassaflödesmodell där hänsyn tagits till fastighetens avkastningskrav. Följande variabler har använts; kalkylränta, vakanser, direktavkastning, geografiskt läge samt driftskostnader. Värderingen resulterade i en orealiserad värdeförändring om -29,7 Mkr. Värdejusteringen beror på stigande direktavkastningskrav. De realiserade värdeförändringarna är hänförliga till avyttringen av fastigheter i juni % 6 % 56 % Bostadsfastigheter Kommersiella fastigheter Vårdfastigheter 62 % 6 % 36 % Landskrona Sålda fastigheter Övriga orter 4 annehem delårsrapport januari september 2008

5 Koncernens balansräkning Mkr 30 sept sept dec 2007 TILLGÅNGAR Fastigheter 410, , ,6 Pågående nyanläggningar 38,8 118,4 87,5 Fordringar och övrigt 36,4 28,1 66,2 Likvida medel 299,3 82,6 104,0 Summa tillgångar 784, , ,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 466,1 482,0 482,9 Räntebärande skulder 286,9 804,7 753,1 Icke räntebärande skulder 31,6 113,5 145,3 Summa eget kapital och skulder 784, , ,3 Kommentarer till balansräkningen Fastigheter Bolagets förvaltningsfastigheter har per den 30 september 2008 värderats internt. Förvaltningsfastigheternas bedömda marknadsvärde är per den 30 september ,1 (1 056,7) Mkr. Projektfastigheternas bokförda värde uppgår till 37,0 (114,4) Mkr. Pågående nyanläggningar Pågående nyanläggningar minskade under perioden till följd av färdigställande av tre fastigheter. Två av fastigheterna ingår i försäljningen till danska Property Group och den tredje har sålts till en bostadsrättsförening. Fordringar och övrigt I fordringar ingår en revers om 10,0 Mkr, en skattefordran om 10,7 Mkr samt övriga fordringar om 15,7 Mkr. Likviditet Koncernens likvida medel uppgick per bokslutsdagen till 299,3 (82,6) Mkr. Eget kapital Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2008 till 466,1 (482,0) Mkr, vilket motsvarar 37,67 (38,87) kronor per aktie. Bolagets soliditet uppgick till 59,4 (34,4) %. Räntestruktur 30 september 2008 Räntebindning Genomsnittlig Förfalloår Mkr Ränta, % Andel, % ,9 5,6 100, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 Summa/snitt 286,9 5,6 100,0 Räntebärande skulder Koncernens räntebärande skulder per 30 september 2008 uppgick till 286,9 (804,7) Mkr och den genomsnittliga räntan var 5,6 (4,3) %. ränteförfall inom 12 månader av totala andelen lån är 100 %. För att reducera påverkan av högre marknadsräntor har bolaget tecknat derivatavtal. Bolaget har köpt ett räntetak om 150 Mkr på 5,00 procent med förfall Derivatavtalet är värderat till marknadsvärde. Icke räntebärande skulder I icke räntebärande skulder ingår upplupen skatteskuld om 20,5 Mkr, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om 7,5 Mkr, samt övriga skulder om 3,6 Mkr. Koncernens förändringar av eget kapital Övrigt aktie- tillskjutet Balanserat årets summa Mkr kapital kapital resultat resultat eget kapital IB 12,4 264,1 119,0 87,4 482,9 Disposition av föregående års resultat 0,0 0,0 87,4-87,4 0,0 Årets resultat 0,0 0,0 0,0-16,8-16,8 Eget kapital den 30 september ,4 264,1 206,4-16,8 466,1 5 annehem delårsrapport januari september 2008

6 Information gällande inlösen av aktier Balansräkning efter inlösen Mkr TILLGÅNGAR Fastigheter 410,1 Pågående nyanläggningar 38,8 Fordringar och övrigt 36,4 Likvida medel 175,6 SUMMA TILLGÅNGAR 660,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 342,4 Räntebärande skulder 286,9 Icke räntebärande skulder 31,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 660,9 På den extra bolagsstämman som hölls den 20 oktober antogs styrelsens förslag om inlösen av aktier till ett värde motsvarande 123,7 miljoner kronor. Ovan redovisas effekten av inlösen av aktier i proforma baserat på den 30 septembers balansräkning. Kassaflödesanalys Mkr Jan-sept Jan-sept Rörelseresultat -46,3 119,3 Räntenetto -12,9-15,0 Justeringar 152,1-98,3 Kassaflöde från rörelsen 92,9 6,0 Förändring i rörelsekapital -83,9 28,3 Kassaflöde från rörelsen efter förändring av rörelsekapital 9,0 34,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten 652,5-402,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -466,2 345,1 Periodens kassaflöde 195,3-23,4 Likvida medel vid periodens början 104,0 106,0 Likvida medel vid periodens slut 299,3 82,6 Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflödet från den löpande verksamheten genererade ett överskott om 92,9 Mkr. Finansieringen minskade med 466,2 Mkr. Likvida medel har under perioden ökat med 195,3 Mkr och uppgick per 30 september 2008 till 299,3 Mkr. Personal Per den 30 september 2008 uppgick antalet heltidsanställda till 13 personer, varav 8 var kvinnor. Under perioden har ytterligare tre personer anställts, en projektledare som kommer att förstärka projektet Point Hyllie, en försäljningsansvarig samt en kommunikationsansvarig på marknadssidan. All teknisk förvaltning har köpts in av externa förvaltningsbolag. Aktien och ägarstruktur Annehemaktien är noterad på OMX First North. Senaste betalkurs för aktien per 30 september 2008 var 29,00 (46,00) kronor. Antalet aktieägare per 30 september 2008 är 462 (511) stycken, vilket är en minskning med 9,6 % jämfört med den 31 december I nedanstående tabell visas de tio största aktieägarna i Annehem per den 30 september Aktieägare Antal aktier Ägande i % Grotton Holding AB ,2 Mcj Holding AB ,1 Mellby Gård AB ,8 Östersjöstiftelsen ,5 Peab AB ,9 Robina Holding Ltd ,4 Länsförsäkringar Fastighetsfond ,1 AB Possessor ,6 Hopkins Holding AB ,4 Hököpinge Brukspark i Vellinge AB ,4 Övriga ,6 Totalt ,0 Ägarstruktur Antal Antal Antal Antal aktieägare aktieägare i % aktier röster i % Totalt Redovisnings och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS. Redovisnings- och värderingsprinciper har beskrivits i den senaste årsredovisningen. Risker och osäkerheter Bolagets risker har inte förändrats från årsskiftet varför de redovisade riskerna i årsredovisningen 2007 på sidan 50 anses vara de som fortfarande är aktuella för bolaget. 6 annehem delårsrapport januari september 2008

7 Projektutveckling Under perioden har tre projekt färdigställts och sålts. Ett bostadsrättsprojekt som är beläget i limhamn, en vårdfastighet i Hyllie, samt en vårdfastighet i Lindeborg. Annehem arbetar kontinuerligt med att ut veckla och utvärdera olika projekt i ett antal skånska kommuner och har ett flertal såväl större som mindre projekt under bearbetning. Annehem har även ett flertal större projekt varav POINT HYLLIE och Oket 22 är störst, med ett projektvärde om 2 miljarder kronor. 7 annehem delårsrapport januari september 2008

8 POINT HYLLIE, Malmö Läge: Hyllie, Malmö Kategori: bostäder och kommersiella lokaler Yta: cirka kvm Arkitekt: CF Möller Byggstart: första kvartalet 2009 Inflyttning: slutet 2010 Point Hyllie blir navet i den nya stadsdelen Hyllie i Malmö och kommer att omringa torget och uppgången för station Hyllie som är en del av Citytunneln. Projektet utformas för att stimulera och fånga upp det myllrande folklivet i anslutning till den nya stationen. Många människor kommer att röra sig i området där alla möjligheter för boende och besökare ska finnas att äta, dricka, shoppa och ta del av serviceutbudet. Efter omarbetning omfattar projektet drygt kvadratmeter yta, fördelat på en tredjedel kontor/butik och två tredjedelar bostäder. Utformningen har förändrats för att minska komplexiteten och få en bättre utnyttjandegrad och därmed ge projektet en bättre ekonomi. Projektet kommer allt närmare byggstarten som planeras i början av Den 24 oktober vann detaljplanen laga kraft. Den 30 oktober antogs markavtalet i kommunfullmäktige och den 30 november tillträder Annehem marken för Point Hyllie. Point Hyllie är nu inne i ett bygglovsskede och uthyrning pågår för fullt. Malmö stad har omfattande planer för Hyllie, som blir en helt ny stadsdel med bostäder för personer och arbetsplatser för lika många. Området får också omfattande handel och service, parker och grönområden. Citytunneln och station Hyllie öppnar för trafik den 11 december I samband med detta knyts de nationella järnvägslinjerna samman med den lokala och regionala trafiken i Skåne. Citytunneln skapar möjligheter till arbetspendling på mindre än en timme till stora delar av Öresundsregionen. Från Point Hyllie blir kommunikationerna av världsklass, till Kastrups flygplats kommer man i framtiden att kunna åka tåg på 12 minuter, till Malmö C på 6 minuter, till Köpenhamns centrum på 27 minuter. Station Hyllie blir den första järnvägsstation som resande från Danmark når på den svenska sidan av Öresund. Stationen får på- och avstigande resenärer per dygn. Citytunneltrafiken kommer att omfatta cirka 400 tåg och totalt resenärer per dygn. Övriga aktörer i området är för närvarande Parkfast AB som bygger den nya evenemangsarenan som invigs i november 2008 och som får plats för åskådare, köpcentrumspecialisten Steen & ström vars köpcentrum Emporia i Hyllie öppnar våren 2011 samt Arthur Buchardt som planerar hotell med spa intill Point Hyllie. Därtill har ytterligare 40 intressenter anmält sitt intresse till Malmö stad för att bygga bostäder och kontor i området och 14 av dem har fått erbjudande om markanvisning. 8 annehem delårsrapport januari september 2008

9 Oket 22 Brf Bageriet 1 och 2 Läge: Intill Folkets park, Malmö Kategori: bostäder, bostadsrätter Yta: cirka kvadratmeter Antal lägenheter: 141 Arkitekt: Fojab Arkitekter AB Byggstart: preliminärt hösten 2009 Inflyttning: från vintern 2010 Projektet förvärvades under fjärde kvartalet 2007 med en färdig detaljplan och bygglovsansökan inlämnad. Bygglov har erhållits i januari Kvarteret Oket 22 är beläget i hjärtat av Malmö med Folkets park som närmaste granne. Det är ett mycket centralt läge i ett område där det inte har byggts några nya bostäder på många år. Bara ett stenkast bort ligger Möllevången där man finner ett myller av spännande mataffärer, caféer och restauranger. Dessutom ligger den kommande citytunnelstationen vid Triangeln bara ett par kvarter bort, vilket i framtiden möjliggör utmärkta kommunikationer för de närboende. Från station Triangeln till Kastrup tar man sig på cirka en kvart när den tas i drift Annehem har valt att döpa bostadsrättsföreningarna i projektet till Bageriet 1 och 2 för att bevara den historiska kopplingen till området tidigare låg Coops bageri Solidar här, ett bageri med anor från början av 1900 talet och med sina rötter i arbetarrörelsen. Projektet består av fyra huskroppar i fem våningar med källare under alla husen. I källaren finns garage, källarförråd och gemensamma ytor för bostadsrättsföreningen. Lägenhetsfördelningen är blandad från ett till fem rum och kök. Merparten av lägenheterna är 2 3 rum och kök, vilket också är det mest efterfrågade på marknaden. Under våren 2008 har en omarbetning av projektet gjorts för att göra lägenheterna bättre och mer anpassade mot de aktuella målgrupperna. Omarbetningen hade också till syfte att med bibehållna kundvärden göra husen enklare och mer kostnadseffektiva att bygga. I samband med omarbetningen har projektet även utökats med fyra extra lägenheter på taken av husen. Bygglov för dessa lägenheter har erhållits i oktober Upphandling av byggentreprenör pågår. Projektet kommer att delas upp i två etapper. På grund av den allmänna oron på bostadsmarknaden är det svårt att bedöma den exakta tidpunkten för säljstarten men den beräknas ske under första halvåret annehem delårsrapport januari september 2008

10 Lägerplatsen, Landskrona Läge: Strandvägen, Landskrona Kategori: bostäder 55+ Yta: cirka kvm Byggstart: slutet av 2009 Inflyttning: början av 2011 I ett attraktivt läge, med närhet till Öresund och småbåtshamnen, längs Strandvägen i Landskrona planerar Annehem nybyggnad av bostäder för ett 55+ boende. Projektet som omfattar totalt 31 lägenheter, består av fyra stadsvillor. Tomten ligger centralt placerad i staden. Det är första gången som nyproduktion av seniorboende planeras i Landskrona. Husen har 2 3 våningar och en indragen takvåning. De inramar en samland grönyta i mitten som öppnar sig mot väster. Här planeras för gräsytor, sittmöjligheter, odlingslotter och bouleplaner för de boende. Projektfastigheter Per den 30 september 2008 Fastighet ort adress Byggstart Hyllie* Malmö hyllie preliminärt våren 2009 Oket 22 Malmö helsingborgsgatan preliminärt i mitten av 2009 Lappmarken 1 Malmö Fosievägen 28 m.fl. preliminärt i slutet av 2009 Summa *Annehem tillträder fastigheten den 30 november Färdigställda och avyttrade fastigheter under 2008 Uthyrbar area (kvm) Byggår/ Fastighet ort adress omb. år Bostäder Kontor Butik Vård Totalt Brandvakten 3 Malmö annetorpsvägen Körmästaren 1 Malmö lindeborg centrum Klockan 12 Malmö högerudsgatan Summa annehem delårsrapport januari september 2008

11 Annehems fastigheter i centrala Landskrona Fastighetsförvaltning Citadellet Citadellvägen 100 m I Landskrona fortskrider Annehems satsningar för att utveckla cityhandeln och stadskärnan. Butiks- och restauranghyrorna fortsätter att stiga och lokaluthyrningsarbetet är i full gång. Idag äger Annehem cirka hälften av butiksfastigheterna utmed de tre gågatorna i Landskrona. Eriksgatan Regeringsgatan Sofia Albertina kyrka Storgatan L. Strandg. Rådhustorget Borgmästareg. N. Långg. Omsättningen för cityhandeln i Landskrona ökar stadigt. Förra året var ökningen totalt på 12,4 procent enligt Svensk Handels senaste undersökning, vilket innebär att ökningen av cityhandeln i Landskrona var bland de största i Skåne. Ökningen för sällanköpsvaror var hela 17,8 procent. Under perioden har två större lokaluthyrningar genomförts. Fitness24Seven öppnar under hösten 2008 sin verksamhet på Borgmästargatan i nyrenoverade lokaler, cirka 880 kvadratmeter. På Järnvägsgatan öppnade en barntillbehörsbutiken Toddler under hösten. Lokalen är drygt 200 kvadratmeter stor. Under våren har arbetet med att tömma gallerian i centrala Landskrona fortsatt och samtliga lokaler är nu tillgängliga. På detta sätt har Annehem skapat en möjlighet för ett större utvecklingsprojekt. Gallerians uthyrbara area uppgår till cirka kvadratmeter. Hyresvärde och uthyrningsgrad Fastighetsbeståndets hyresvärde bedöms på årsbasis uppgå till 39,7 mkr. 47 % av hyresvärdet utgörs av bostäder och 53 % Järnvägsg. Österleden Österg. Teatern Österg. Annehems fastigheter i centrala Landskrona. LANDSKRONA består av kommersiella lokaler. Hyresvärdet fördelat per ort motsvaras av 95 % i Landskrona samt 5 % på övriga orter. Annehems bestånd av förvaltningsfastigheter bestod den 30 september 2008 av 43 fastigheter i Landskrona, Sjöbo och Abbekås. Den totala uthyrbar arean är cirka kvadratmeter. Antalet bostadslägenheter uppgick till cirka 310 och antalet lokaler till cirka 110. Förvaltningsfastigheternas bedömda marknadsvärde per den 30 september 2008 är 373,1 mkr. Annehem arbetar i huvudsak med extern förvaltning av fastighetsbe ståndet. Uthyrning av lokaler, som är det bästa sättet att påverka marknadsvärdet GRAFIK: inom KRISTER Annehem, CRONQVIST sköts dock av egen anställd personal. Försäljning I februari avyttrades 45 av Annehems förvaltningsfastigheter till ett värde av 708 mkr. Den sammanlagda avyttrade ytan är kvadratmeter och innefattar hela bolagets bestånd i Malmö, Lund, Hörby och Hässleholm. Fastigheterna frånträddes den 2 juni Efter försäljningen har Annehem kvar förvaltningsfastigheter i Landskrona, Sjöbo och Abbekås. 11 annehem delårsrapport januari september 2008

12 Löptider för hyreskontrakt per 30 september 2008 K kontrakterad Andel, Andel, Förfalloår årshyra, Mkr % total % lokaler Bostadshyresavtal 16,6 52,5 Lokalhyresavtal Tillsvidareavtal 0,7 2,2 4, ,8 2,5 5, ,8 2,5 5, ,1 13,0 27,3 >2011 8,6 27,3 57,4 Totalt lokalhyresavtal 15,0 47,5 100,0 Totalt Annehem 31,6 100,0 100,0 Uthyrbar area per lokaltyp fördelat på ort per 30 september 2008 Bostäder Kontor Butik övrigt Totalt Andel % Landskrona Övriga orter Totalt Yta fördelat på bostäder och kommersiellt totalt m 2 Hyresvärde fördelat på bostäder och kommersiellt totalt 39,0 Mkr Yta fördelat på ort totalt m 2 Hyresvärde fördelat på ort totalt 39,0 Mkr 6 % 5 % 51 % 49 % 53 % 47 % 94 % 95 % Bostäder Kommersiellt Bostäder Kommersiellt Landskrona Sjöbo/Abbekås Landskrona Sjöbo/Abbekås 12 annehem delårsrapport januari september 2008

13 Förvaltningsfastigheter Per den 30 september 2008 Uthyrbar area, kvm Byggår/ Fastighet ort adress omb. år Bostäder Kontor Butik Övrigt Totalt Örmölla 13: Abbekås Segelvägen Karl XV 17 landskrona Järnvägsgatan 4 m.fl Östra Roten 21 Landskrona Järnvägsgatan 7 m.fl Banér 1 landskrona Borgmästaregatan 1 m.fl. <1929/ Banér 11 landskrona Borgmästaregatan 3 m.fl. <1929/ Erik Dahlberg 1 Landskrona Rådhustorget 6 m.fl. <1929/ Erik Dahlberg 13 Landskrona Rådhustorget 7 m.fl. <1929/ Erik Dahlberg 14 Landskrona Nygatan 7 m.fl Köpmannen 2 Landskrona Storgatan Köpmannen 13 Landskrona Storgatan Köpmannen 14 Landskrona Storgatan Karl XV 4 landskrona Borgmästargatan Karl XV 18 landskrona Järnvägsgatan 8 m.fl Karl XV 5 landskrona Borgmästargatan 18 m.fl. ~ Citadellstaden 7:1 Landskrona Föreningsgatan 217 ~ Blyertspennan 3-8 Sjöbo Läxgatan Bläckpennan 3-6 Sjöbo Läxgatan 6-8 m.fl Kritan 1 sjöbo Läxgatan Summa andel (%) annehem delårsrapport januari september 2008

14 Nyckeltal jan sept Jan sept Jan dec FINANSIELLA Avkastning på eget kapital, % -12,7 21,6 21,4 Avkastning på totalt kapital, % -5,1 8,6 9,3 Belåningsgrad fastigheter, % 70,0 66,1 67,0 Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 1,7 1,6 Soliditet, % 59,4 34,4 35,0 AKTIERELATERADE Börskurs 29,00 46,00 32,00 Periodens resultat per aktie, kr -1,36 7,02 7,06 Eget kapital per aktie, kr 37,67 38,87 39,03 FASTIGHETSRELATERADE Antal förvaltningsfastigheter Uthyrbar area, kvm Fastigheternas värde, Mkr 373, , ,8 MEDARBETARE Antal anställda Revisors rapport över översiktlig granskning av en delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 Kap årsredovisningslagen. Till styrelsen i Annehem Fastigheter AB Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag ( delårsrapport ) för Annehem Fastigheter AB per 30 september 2008 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Malmö den 20 november 2008 Ingvar Ganestam Auktoriserad revisor

15 Kommande rapporter Bokslutskommuniké 10 februari 2009 Årsstämma 7 maj 2009 Delårsrapport jan-mars 7 maj 2009 Delårsrapport jan-juni 24 augusti 2009 Delårsrapport jan-sept 3 november 2009 Informationen i denna delårsrapport är sådan information som annehem Fastigheter AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknad och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2008 kl Malmö den 20 november 2008 Annehem Fastigheter AB (publ). Pia Andersson, VD För ytterligare information, vänligen kontakta: Pia Andersson, VD Telefon Mats Andersson, Ekonomichef Telefon Besök även vår hemsida Definitioner FINANSIELLA Avkastning på eget kapital Resultat före skatt i procent av eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader i procent av balansomslutningen. Belåningsgrad fastigheter Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas marknadsvärde. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. AKTIERELATERADE Periodens resultat per aktie Periodens resultat i förhållande till antal aktier under perioden. Eget kapital per aktie Eget kapital vid periodens slut i förhållande antal aktier under perioden. FASTIGHETSRELATERADE Antal fastigheter Totalt antal fastigheter vid periodens slut. Uthyrbar area Total area som är tillgänglig för uthyrning. Fastigheternas marknads värde Marknadsvärde för förvaltningsfastigheter. MEDARBETARE Antal anställda Totalt antal tillsvidareanställda vid periodens slut. Annehem Fastigheter AB Djäknegatan 23 Box 4246 SE Malmö Tel Org. nr

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma)

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma) Delårsrapport Januari september 2005 Periodens resultat uppgick till 314 mkr (219 mkr proforma motsvarande period ), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,52 kr (11,71 kr proforma) Periodens hyresintäkter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014 Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Periodens resultat uppgick till 85 mkr (145) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an.

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an. Årsredovisning 2010 Innehåll 01 2010 i korthet 02 Intervju med VD 03 Intervju med styrelseordförande 04 Året som gick 06 Stora Frösunda 10 Fastighetsbeståndet 12 Stockholmsregionen 13 Göteborgsregionen

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015. Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015. Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015 Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr Periodens resultat uppgick till 242 mkr (85) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Innehåll. 49 Flerårsöversikt 50 Styrelse 51 Ledning 52 Information om årsstämma och kalender 53 Definitioner

Innehåll. 49 Flerårsöversikt 50 Styrelse 51 Ledning 52 Information om årsstämma och kalender 53 Definitioner Årsredovisning 2011 Urban gardening är ett nytt koncept i Sverige. Det kan till exempel innebära att ytor som tidigare inte utnyttjats optimalt, exempelvis tak, används av lokala restauranger för odling

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning 2003

Wihlborgs Årsredovisning 2003 Wihlborgs Årsredovisning 2003 Inbjudan till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 31 mars 2004 klockan 17.00 i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö.

Läs mer

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-december 2013 Q2 2013 Viktiga händelser under 2013 Hyresintäkter uppgick under kvartalet till 103,0 mkr (122,7) och under helåret 467,9 mkr (487,1) Driftsnettot

Läs mer

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL 2012 ÅRSREDOVISNING PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL INNEHÅLL Platzer på en minut 2 Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Strategisk inriktning 6 Verksamheten 7 Fastighetsbestånd 10 Finansiering 13 Medarbetare

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer