Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011"

Transkript

1 (13) Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse bildningsnämnden Övergripande redovisning...2 Nämnd- och styrelseverksamhet...3 Fritidsverksamhet...4 Kultur...6 Kulturskola...11 Investeringsredovisning Kultur- och fitdsnämnden...12 Prestationer/Nyckeltal...13

2 (13) Övergripande redovisning Driftsredovisning Budget 2011 Resultat 2011 Budget avvikelse 2011 Avvikelse 2010 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Kultur- och Fritidsnämnden Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Kulturskola Summa Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 459 tkr. Underskottet beror framförallt på att IT-kostnader lades ut på verksamheterna (från ks-förvaltningen) under året samt el-/va-kostnader för Kungsängens Nya IP som ej var budgeterat. Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden svarar för kommunens verksamhet i; kulturskola, biblioteks- och allmän kulturverksamhet samt för fritids- och föreningsverksamhet. Ekonomi- God ekonomisk hushållning Kultur- och fritidsnämnden har använt tilldelade medel i enlighet med god ekonomisk hushållning. Personal Uppgifter om personalen per 15 oktober resp. år Katego ri Ledning 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Bibliotekschef 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Bibliotekarier 6 6,00 100% 6 5,87 100% 6 5,87 100% Biblioteksassistenter 3 2,50 33% 3 2,50 33% 3 2,50 33% Kulturskolechef 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Musiklärare 14 10,05 100% 14 10,05 100% 15 10,25 94% Assistenter 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Bitr. kulturskolechef 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Anläggningschef 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Fritidskonsulent 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Kulturintendent 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Anlläggningsförest 1 1,00 100% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Badmästare 5 5,00 0% 5 5,00 0% 4 4,00 0% Receptionister 3 2,00 0% 3 2,00 0% 4 2,90 0% Idrottsplatsförest. 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Idrottsplatsvaktm. 3 3,00 0% 3 3,00 0% 3 3,00 0% Övrig personal 5 2,95 0% 5 2,95 0% 5 2,95 0% Summa 49 41, , ,47

3 (13) E-förvaltning / E-tjänster Bildningsförvaltningen har deltagit i det kommunövergripande ATT-projektet - En administration i takt med tiden. Inom delprojektet Beslutsstöd till chefer har ett pilotprojekt med applikationen QlikView genomförts och utvärderats, vilket ledde till beslut om införande av systemet from I två andra delprojekt byggs ett nytt Intranät/verksamhetsportal för intern kommunikation, och en lärplattform som ska täcka behoven av stöd i lärande och kommunikation från förskola till vuxenutbildning. Så långt som möjligt används samma teknik/ funktioner i de båda plattformarna. Lärplattformen kan ur medborgarperspektivet även sägas vara en e-tjänst, där föräldrarna kommer att kunna följa sitt barns lärande och kommunicera med förskolor och skolor. Intern kontroll Enligt kultur- och fritidsnämndens plan för intern kontroll har följande rutiner blivit föremål för granskning under 2011: Rutiner Kontroll av bidragshantering Kontrollen avsåg att bildningsförvaltningen följer de regler och rutiner som är uppsatta för de kontantbidrag som hanteras av kultur- och fritidsenheten. Kontroll av rutiner kring upphandling av varor och tjänster Kontrollen avsåg att budgetansvariga vid köp av varor och tjänster följer gällande regler kring upphandling och utnyttjar kommunens leverantörsavtal. Nämnd- och styrelseverksamhet Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Nettoavv Netto Nämnd- o styrelseverksamhet Underskottet beror på högre sammanträdeskostnader än budgeterat.

4 (13) Mål/uppdrag (m/u) Fritidsverksamhet Ansvarsområde Simhall/Upplevelsebad, Ungdomens hus med målgruppen år, idrottsplatser och anläggningar för fritidsverksamhet, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro mot droger samt administration. Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Nettoavv Netto Fritidsverksamhet Underskottet beror på att kostnader för el och vatten för nya Kungsängens IP ej var budgeterat för december månad. Mål/uppdrag (m/u) Samarbete ske med föreningar och andra brukare för drift och underhåll av idrottsplatser, föreningshuset och sporthallar (kf) (m) Under 2008 startades anläggningsråd på respektive idrottsplats (Bro IP, Kungsängens IP och Klockardalens IP.) Dessa har fortsatt att träffas regelbundet allt sedan dess. I anläggningsråden ingår representanter för IP-driften samt för berörda föreningar och där diskuteras frågor som har med drift och underhåll för respektive IP-anläggning. Ett antal möten har också genomförts med berörda föreningar med anledning av de genomförda och pågående anläggningssatsningarna. (Bro IP-fotbollshall, flytt av Kungsängens IP, marint föreningshus och ny kampsportslokal) Ett avtal har skrivits med Bro IK gällande driften av nya fotbollshallen på Bro IP (samt med Tibble Sjöscoutkår för det marina föreningshuset.) Diskussioner förs även med Kungsängens IF om ett visst driftansvar för nya IP. Vidare har vi haft regelbundna möten om Kungsängens sporthall där idrottslärare, vaktmästare och städpersonal deltagit. Möten har genomförts med berörda föreningar i samband med den årliga schemaläggningen av tiderna i sporthallarna Genom anläggningsråden samt övriga möten med berörda föreningar har samarbetet utvecklats. Ett större engagemang och en ökad delaktighet i driften av idrottsplatserna har uppnåtts. Anläggningsråden har kommit för att stanna och ger fortsatt möjlighet att ytterligare förbättra samsynen på anläggningarna. Utveckla brukarmedverkan för delaktighet, ansvar och för större inflytande i verksamheten. (kf) (m) Biblioteket köper in allt mer på efterfrågan, 2011 köptes ca 750 (ca 20%) barn och vuxenmedier in på invånarnas önskemål. Föreningarna som presenterar sin verksamhet som Månadens förening får låna bibliotekslokalen och teknisk utrustning utan kostnad för en programkväll. Biblioteket bör köpa in ännu fler medier via brukarnas inköpsförslag. Mål för 2012 är att uppnå minst 25% inköp via inköpsförslag.

5 (13) Ungdomar ska medverka i utvecklingen av verksamheten och driften av Ungdomens hus. (kf) (m) Ungdomsfestivalen vid Lillsjön: I år anordnades ungdomsfestivalen för 4:e gången i Upplands-Bro kommun. Ungdomarna på Ungdomens Hus var delaktiga med planeringen och styrningen av evenemanget. Planeringen av konserten som även i år påbörjades i mars, togs över av ungdomarna. Dvs. kontakt med artister, budget och inköp, showschema, planering inför säkerheten på plats osv. Ungdomens hus personal styr och ger feedback under den perioden. Under sommaren hyrdes en minibuss för transporter och fungerade som mobil fritidsgård. Ungdomens Hus medverkade som även fältare på Ung 08 festivalen i Stockholm. Ungdomens Hus har även fältat ute på Facebook. Personal har under vissa tider varit inloggad på chatten då ungdomar fritt och även i vissa fall anonymt fått möjlighet att ställa frågor eller bara få prata ut. Ungdomens Hus facebook admin fungerar som en informations site där UH nu har över 1500 vänner som får reda på utsänd info. Ungdomarnas delaktighet i verksamhetens utveckling har ökat. Öka möjligheten till spontanaktivitet för barn och ungdomar. (u) Sport och Höstlovsprogram med ett brett utbud av prova-på-aktiviteter har genomförts under 2011 som har uppskattats av både barn, ungdomar och föräldrar. Öppen Sporthall för föreningslös ungdom har under året fortsatt med stort nyttjande i samverkan med fritidsgårdarna, Ungdomens Hus och Håbro IF. Idrottslyftet har möjliggjort för många skolbarn att prova på olika idrottsaktiviteter och aktivt fortsatt deltagande i olika föreningars olika verksamheter. Öppen sporthall har i alla våra kommundelar gett möjlighet även för ungdomar utan föreningsanknytning att delta i idrottsaktiviteter. Verksamheten har varit uppskattad och välbesökt. Under sport-, höst- och sommarlovet har det funnits ett brett utbud av aktiviteter och de flesta har varit välbesökta. Programmet för sommarlovet behöver vi utveckla vidare. Tendensen är att den organiserade föreningsverksamheten minskar något men att möjligheten till spontana aktiviteter efterfrågas i stor omfattning. Detta är viktigt att ha med sig när framtidens fritidsverksamhet planeras. Träffpunkter som BMX-banor, skateramper, spontanidrottsplatser kommer att efterfrågas i närmiljön. Elever kan på detta sätt via idrottslyftet kunnat prova på olika idrotter på ett spontant sätt och hitta en fritidsaktivitet som passar. Minska skadegörelsen i kommunens anläggningar och lokaler (u) Öppen sporthall för föreningslös ungdom. Närmare dialog mellan brukare och skolpersonal vad gäller uthyrning av matsalar. Öppen sporthall kan bla ge minskad skadegörelse som alternativ till att driva omkring och närmare kontakt mellan förhyrare och uthyrare av matsalar förebygger också skadegörelse.

6 (13) Kultur Ansvarsområde Två bibliotek, allmänkulturell verksamhet med prioritet på barn och ungdomar samt Kultur i vården i samarbete med socialförvaltningen, nationaldagsfirande i samarbete med föreningar samt stöd till kulturverksamhet inom föreningslivet. Nationella styrdokument De lagar och regler som är styrande inom kulturområdet är framförallt bibliotekslagen. I den anges att det måste finnas ett folkbibliotek i varje kommun och att biblioteket har som syfte att främja medborgarnas intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Vidare ska folkbiblioteken verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare och på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Netto- avv Netto Kulturverksamhet Underskottet beror på ökade lokalkostnader för Kungsängens bibliotek i Tibble och ökade IT-kostnader. Mål/uppdrag (m/u) Invånarna ska ges möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande.(kf)(m) Den allmänkulturella verksamheten verkar för att erbjuda professionell kultur av hög kvalitet och ge tillfälle till konstnärliga upplevelser och möjlighet till eget skapande. Verksamheten stödjer det lokala föreningslivet och verkar för att tillgängliggöra den lokala kulturen i kommunen. Många aktiviteter bedrivs i samverkan med andra kommunala, regionala och statliga verksamheter, kulturaktörer och det lokala föreningslivet. Offentliga program Ett samarbete med hembygdsföreningarna i kommunen har inletts som ett led i föreningsutvecklingen och som ett sätt att skapa nya mötesplatser i befintliga lokaler. Samarbetet med Kungsängens hembygdsgård har under året genererat 3 aktiviteter; barnteaterföreställningarna Kloss och Veva veva positiv samt visstund med trubadur. Andra programpunkter är Kulturluncher med lokalhistorisk anknytning,ofta i samverkan med studieförbund och/eller föreningar. Musikföreställningen Vart tog alla hundar vägen med texter från Hasse och Tages revyer spelades på Ekhammarscenen. Utställningar i Furuhällshuset med vernissager och offentliga visningar. I läroplanerna står uttryckligen angivet betydelsen av att ge barn och unga förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk och att det kan vara ett led i barns och ungas lärande och utveckling. Förskolan (3-5 åringar) 1-2 teaterföreställningar per barn och år Dansprojekt för 4-åringar -enligt Upplands-Bro-modellen som består av Fortbildning med introduktionstillfälle för förskolepedagoger Danslek 4 tillfällen då barnen träffar en professionell barndanspedagog och en ackompanjerande musiker Utvald dansföreställning Utvärderingsdag då personalen får diskutera och utveckla sina erfarenheter och även fortbildning inför sitt eget arbete med dans och andra kreativa inslag i förskolan. Allmänkulturen anordnar även föreställningar för de privata enheterna. Skolan skapande skola år 1-9

7 (13) Regeringens stora kultursatsning för skolan, Skapande skola, har i Upplands-Bro hittills bidragit med kronor och generat ett stort antal aktiviteter. År 1 (2008/09) fick alla elever i skolår 8 göra film tillsammans med en anställd filmpedagog. År 2 (2009/10) har år 9 haft lektionstillfällen med anställda dans- sång- och teaterpedagoger och därefter haft möjlighet att planera och genomföra en scenshow. År 3 (2010/11) har skolår 1-9 fått ta del av en stor mängd aktiviteter. Författarbesök, teaterföreställningar, scenshower, konstverkstad mm. Skapande skolastödet ger skolan möjlighet att på ett demokratiskt sätt erbjuda alla elever konstnärliga upplevelser och eget skapande är själva grunden i alla aktiviteter. Kultur i vården programverksamhet för äldreboenden och omsorg En arbetsgrupp planerar och genomför arrangemang. Ett antal musikcaféer har genomförts Ständigt pågående utvecklingsarbete. 14 feriearbetare har erbjudits arbetstillfällen under 9 sommarveckor i samarbete med äldreboenden och omsorgen. Lovaktiviteter med skapande verksamhet spontankultur Cirkusskola har genomförts som sport- och sommarlovsaktivitet. Cirkusskolan lockar till eget skapande och är liksom filmverkstäder och filmrallyn en bra utgångspunkt för ungdomar att komma igång med en verksamhet. Genom att medverka vid Filmgala Norr ges kommunens ungdomar möjlighet att delta i en riktig filmgala med jurybedömt tävling bland annat. Ungdomar har en nära relation till filmen och med stöd av professionella filmskapare kan de hitta helt nya uttrycksformer. 1:a pris i tungviktsklassen (17-20 år) gick till en Upplands-Bro-ungdom. Det finns ett stort behov av skapande verksamhet i spontan form för unga som inte attraheras av förenings- och kursverksamhet Föreningsaktiviteter kulturstöd Föreningslivet behöver stöd särskilt inom kulturen i form av tillgång till lokaler, marknadsföring, coachning och ekonomiska resurser. Projektbidraget används för att stödja den ideella delen av kulturen och är den största delen av allmänkulturens budget. Se föreningsbidrag. För att möte behovet av marknadsföringshjälp har ett månatligt kulturkalendarium tagits fram. Utgivningen är beroende av personalresurser och ligger för närvarande nere.. Konstnärlig utsmyckning Inventering av kommunens innehav av konst genomförs i samarbete med Arbetsfokus (soc) och med stöd av arbetsmarknadsåtgärder. Konst inköps kontinuerligt, befintlig konst renoveras. Bildarkiv - föreningsarkiv En plan för bildhantering har tagits fram för att tillgängliggöra det stora kulturhistoriska bildmaterial som finns i kommunens ägo - främst via webben. Namnsättning, kulturmiljöfrågor Allmänkulturen har varit representerad i namnsättningsgruppen (sbf) Kulturen behöver lokaler för framförande av arrangemang och för kreativa möten och den behöver nå fram till kommuninvånarna (anslagstavlor, kulturkalendarier) Nya föreningar startas kontinuerligt vilket innebär fler aktörer och tillfällen till skapande och annan kulturell verksamhet. Dansprojektet bidrar till barnens fysiska, språkliga och sociala utveckling enligt de utvärderingar som varje år lämnas in efter projektets genomförande. Feriearbetet har varit mycket uppskattat både av ungdomarna och de äldre. Verksamheten har inneburit fler möjligheter till kulturupplevelser för åldersgruppen. Jämställdhets- och integrationsbidrag samt Kultur- verksamhets- och projektbidrag (se bilaga) Femton föreningar har ansökt om och erhållit kulturprojektbidrag under året. Det nya verksamhetsbidraget har sökts av och utbetalts till sex föreningar. Föreningar inom kulturområdet behöver andra former av stöd än idrottsföreningar, som påpekats tidigare. Lokaler är en form av stöd, ekonomiskt stöd en annan. Projektbidraget fungerar för föreningar, med arrangemangsinriktning, verksamhetsbidraget ger ett mer långsiktigt stöd. Projektbidraget har finansierat en stor mängd aktiviteter av typen centrumarrangemang - Fest i byn, Kungskalaset, Jul- och kulturmarknad - och hembygdsgårdsaktiviteter, Konstrundan och musikcaféer, filmprojekt och en nystartad pensionärskör har erhållit projektbidrag. Ett antal lovaktiviteter har genomförts med projektbidrag. Arrangemangen genomförs ofta i föreningens regi.

8 (13) Av de budgeterade resurserna har föreningarna nått ut till cirka personer med sina aktiviteter vilket visar på att det är ett effektivt sätt att nå ut till medborgarna. När Snabb slantbidraget hittat sin form bör det ge nya ringar på vattnet. Ett månatligt kulturkalendarium har tagits fram för spridning. Det har legat nere under en period pga stor arbetsbelastning. Utgivningen bör tas upp snarast då det innebär ett stort stöd, inte minst för synliggörande för de arrangerande föreningarna och utrymme inte finns i den existerande Kulturfoldern. Biblioteken ska utgöra ett aktivt stöd i det livslånga lärandet. (kf) (m) Biblioteksplan med inriktning på kartläggning av kommunens samlade biblioteksresurser antogs av KF Implementeringen sker kontinuerligt i samverkan med andra kommunala verksamheter t ex skola-förskola. Bibliotekschefen presenterade biblioteksplanen och dess intentioner vid möte med alla rektorer våren Kontakt har även tagits med skolchefen för att starta diskussion om upphandling av nytt biblioteksdatasystem för hela kommunen. Samverkan sker kontinuerligt med Vuxenutbildningen framför allt i Bro bibliotek. Studierum som är tillgängligt även när biblioteket är stängt via receptionen i Brohuset. Kurslitteratur för hemlån, bekostas av Vuxenutbildningen. Lån av kurslitteratur har ökat 2011 framför allt i Bro bibliotek. Kontinuerlig samverkan med Språkoteket, biblioteket har deltagit i möten med förskolepedagoger och berättat om bibliotekets resurser och verksamhet, inköpsförslag lämnas av Språkoteket på lämplig litteratur som via biblioteket bör erbjudas föräldrar och pedagoger som stöd för barns språkutveckling. Bibliotekets medier och material, lokaler och personalens kompetens finns som resurs för alla kommunens invånare (0-100 år). Följande arbetsmetoder/målgrupper arbetar biblioteket med för att uppfylla målet: Alla nyblivna föräldrar nås via samarbete med BVC:s föräldragrupper, inbjuds att besöka biblioteket. Boken Barnets första bok delas ut till alla nyfödda (2011 avhämtades 120 böcker). Alla 6-åringar bjuds in till visning/boklek, 2011 deltog åringar. Vid återbesök med förälder får barnen boken Barnens andra bok som gåva ( 77 böcker hämtades). Alla grundskoleelever erbjuds biblioteksvisningar (Detektivjakten) och bokprat, under 2011 deltog 651 elever ( ). Förskolan besöker biblioteket eller personalen går till förskolan, bokinformation till pedagogerna, arbete med Bokjuryn, boklådor och språkpåsar skickas till förskolorna. Alla elever i år 0 (6 år), år 5 och 8 bjuds in till biblioteksvisningar och läsinspiration. Barn- och ungdomsbibliotekarierna har anordnat och deltagit i möten på Öppna förskolan och skolbiblioteksmöten. Modersmålslärarna har haft två möten på biblioteket under Vid bägge tillfällena diskuterades hur bibliotekets resurser kan nyttjas i modersmålsundervisningen Läxhjälp för skolelever på biblioteket har inte kunnat anordnas under 2011 p g a brist på frivilliga läxhjälpare. Önskemål från flertal brukare att Läxhjälpen ska komma igång igen i Bro bibliotek. Sfi/vuxenutbildning har erbjudits visningar, eleverna får hjälp med studielitteratur, tillgång till studierum i Bro med särskilda datorer och tillgång till bibliotekets databaser. Kontakten med SFI och Komvux bör utökas. Läsklubbar på eftermiddagstid för barn från 10 år startades höst 2011, ca 33 barn har deltagit i verksamheten i Bro bibliotek, 2 barn i Kungsängen Kommunens högskolestuderande kan tentera på biblioteket, studerande erbjuds också möjlighet till inlån av studielitteratur från andra bibliotek. Biblioteket ger från och med hösten 2011 biblioteksservice till Kungsängens dagcentral och Kontakten. Det sker genom löpande avtal med omsorgen. Sedan många år säljer biblioteket service till Livgardet, 10 timmar/vecka. Under 2011 genomfördes fyra tillfällen med utbildning/föredrag för besökare i Internet, något som bör öka för att minska den demokratiska klyftan. Biblioteket deltar sedan höst 2011 i Digidel, en rikstäckande kampanj för att stödja Digital delaktighet Förbättrad tillgång till anpassade medier i olika format för personer med någon form av läshandikapp, till exempel Daisy eller storstilsböcker. Under 2011 startade projekt med egen nedladdning av Daisy från TPB:s hemsida. Hösten 2009 startade projektet Prosit, ett länsövergripande projekt som syftar till att utveckla samverkansformer mellan biblioteket och omsorgen. Projektet har statligt stöd under tre år och fyra representanter från omsorgen och biblioteket deltar. Många konkreta resultat har genomförts: temalådor, läsecirkel, omflyttning av medier med mera. Släktforskning via databasen Genline erbjuds på båda biblioteken sedan 2011.

9 Biblioteken ska vara en attraktiv mötesplats för alla. (kf) (m) (13) Under 2011 har ett stort antal öppna föredrag/program genomförts för olika ålders- och målgrupper i samverkan med enskilda, andra kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund och i egen regi. Antalet aktiviteter riktade mot barn har ökat Aktiviteten Månadens förening erbjuds till alla föreningar sedan hösten Det mest besökta föredraget för vuxna under året var höstensförfattarbesök i Bro bibliotek med Caroline af Ugglas som lockade 50 besökare en fredagskväll i december, ett samarrangemang med ABF. Den mest besökta barnaktiviteten var firandet av Nalledagen 27 oktober med invigning av Nalletavla, 90 förskolebarn och 15 pedagoger deltog. Biblioteket har bidragit med verksamheter vid Kungskalaset, Fest-i-byn och Julkulturmarknaden i Bro. Besöksrekordet var vid årets Julkulturmarknad med ca 900 besök. Bibliotekets ansvariga för uppsökande verksamhet har besökt dagcentralernas caféverksamhet och gett information om Boken kommer, talböcker med mera. Ansvarig har även deltagit i Kultur i vården-möten. Antalet Boken kommer-låntagare, som får böcker hemsänt till sig, var under personer. Tillgängligheten till bibliotekets resurser förbättras kontinurligt görs särskild investering i RFID-teknik vilket ökar besökarnas egenkontroll över lån m m. Fortsatt utveckling av fler interaktiva tjänster, t ex ungdomsblogg, via bibliotekets webbsidor ger ökad tillgänglighet till bibliotekets resurser och personalens kompetens. Biblioteket erbjuder tillgång till publika Internetdatorer, 5639 IT-användare 2011 (2010= 5298 IT-användare) Besöksantalen på biblioteket har ökat. Under 2011 hade biblioteket besök (2010= besök). Den största ökningen är 2011 i Bro bibliotek. Nedladdning av e-böcker via bibliotekskatalogen har ökat markant och var 2011 totalt 1302 (2010= 1101). Kostnaden för varje e-lån är idag 18:- en kostnad som förväntas öka och i förlängningen gör att inköp av fysiska medier krymper. Biblioteket har lägsta möjliga nivå på antal tillåtna e-bokslån/låntagare. Lillsjöbibblan var en nyhet sommaren Projektmedel användes för inköp av ett antal pocketböcker för unga. Afrika-tema med utställning, filmkväll, program m m under hösten 2011, i samverkan med föreningar, Ungdomens Hus och studieförbund. Antalet IT-användare har ökat 2011 framför allt i Bro bibliotek, från 5298 till Ett utbyte av datorerna gjordes under året vilket troligen bidragit till ökningen. En övergång till trådlöst publikt Internet skulle eventuellt ge en ytterligare höjning av antalet användare. Sedan hösten 2011 kan kostnadsfri datorhandledning i 30 minuter bokas. Biblioteket är sedan hösten 2011 ansluten till Digidel, en rikskampanj för att minska den digitala klyftan. Under 2012 bör biblioteket fortsätta att erbjuda kostnadsfri handledning. Från och med 2009 anställdes bibliotekarie med inriktning på uppsökande/social biblioteksverksamhet. Därmed har antalet låntagare som får Boken kommerservice har ökat med över 100%, idag är 30 personer inskrivna varav 14 är 80 år eller äldre. För att i framtiden kunna marknadsföra tjänsten aktivt bedöms en personalförstärkning med 0,5 person behövas. Uppgradering av biblioteksdatasystemet Libra och installation av utlåningsautomat även i Bro bibliotek har gett ökad tillgänglighet till bibliotekets resurser för besökarna. Under 2011 har lån gjorts via automaterna, ökning med 14%. Installation av fler automater och RFID-teknik under 2012 kommer att förbättra tillgängligheten ytterligare. Ökad möjlighet för besökarna att lämna inköpsförslag, minst 25 % av totala medieanslaget 2012 bör göras via inköpsförslag. Fortsatt låg tillgång till databaser (4 stycken) för kommunens studerande på olika nivåer. Samverkan med skola/utbildning skulle kunna ge ökad tillgång till bra databaser för studerande på alla nivåer. Prenumeration på bibliotekets Nyhetsbrev erbjuds alla besökare, 12 Nyhetsbrev skickades ut via e-post till 159 prenumeranter. Antalet deltagande barn i sagostunderna på biblioteket i Bro och i Kungsängen sedan hösten 2011 har ökat. Planen att åter starta språksagostunder kvarstår under Prioriterat är sagostunder på finska, somaliska och arabiska. För att se över hur bibliotekets resurser kan möta kommuninnevånarnas behov har arbete med medieplan startats under 2009, processen fortsätter under Under 2012 bör fokus läggas på gallring inför införande av ny teknik, RFID. Kontakten med SFI/Vuxenutbildningen bör utvecklas ytterligare under 2011.

10 Samarbeta med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling. (u) (13) Samverkan med förskolor, skolor, Språkotek och modersmålsundervisningen kring barns möjlighet att ta del av olika former av läsning, kulturaktiviteter och skapande verksamhet för att ge barnen tillfälle att utveckla sitt språk och sitt läsande. Förskolan går till biblioteket eller personalen går till förskolan, bokinformation ges till pedagogerna, nyhetsbrev till förskolor och skolor, arbete med Bokjuryn, boklådor och språkpåsar skickas till förskolorna. Alla elever i år 0 (6 år), år 5 och år 6 i Broskolan bjuds in till biblioteksvisningar och läsinspiration. Från hösten 2011 kan skolorna boka ett visst antal bokprat utan kostnad. Barn-och ungdomsbibliotekarierna har anordnat och deltagit i möten på Öppna förskolan, utbudskväll på Bro fritidsgård, möten med Språkoteket och skolbiblioteksmöten bland annat. Förskolorna erbjuds lån av Språkpåsar som kan lånas vidare till föräldrar och barn. Påsarna innehåller samma bok på svenska och på annat språk, t ex tigrinja, farsi m fl. Modersmålslärarna har haft två möte på biblioteket då man bland annat diskuterat hur biblioteket kan stödja modersmålsundervisningen En kultur- och fritidsplan ska färdigställas. (kf) (m) Kultur- och fritidsplan har framtagits för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden och som fastställdes i december i kommunfullmäktige. Stimulera föreningsarbetet för ökad mångfald. (u) Stöd till föreningar i form av lokaler och ekonomiskt bidrag. Information och hjälp med marknadsföring samt support och coachning för nya och gamla kulturföreningar. Ett månatligt kulturkalendarium ges ut där föreningsaktiviteter presenteras. Jämställdhets- och integrationsbidrag har utbetalts till sex föreningar. Bidrag har getts till: Kurdiska Kvinnoföreningen, ABF, Kungsängens IF, Tibble Kungsängens BTK, Bro IK, Mix kulturförening och Yarsans Demokratiska ungdomsförening. Kungsängens IF arrangerade Stockholm international paragames (innebandy) i Kungsängens sporthall med viss lokalsubvention från Kultur och Fritid samt ett projekt på UBK för att uppmuntra nya deltagare. Stödet har bidragit till att kulturföreningarna blivit fler och starkare. Kulturverksamhetens samarbete med föreningslivet innebär också ett stöd i sig. Kalendariet hjälper föreningarna att synas och publiken att hitta rätt. Aktivt medverka i den fördjupade utredningen om Kulturhus i Kungsängen (u) Arbetsgruppen för kulturhusarbetet har återupptagit arbetet. En studieresa till Danmark där stora satsningar gjorts på lokala kultur- och fritidsanläggningar. Ett antal kulturhus besöktes och arbetsgruppen där representanter från UB-Hus ledning, kommunledning, kultur- och fritid (+bibliotek och allmänkultur) även hade möjlighet till utveckling av idéer och planer. Arkitekten som skissat på tillbyggnaden deltog också. Resan gav tillfälle till eftertankar och en gemensam utgångspunkt för projekteringen Kultursatsningar ska göras till 0,5 1% av exploateringsprojektens budget (u) Kultur- och fritidsnämnden har framtagit förslag till regler som föreslagits kommunfullmäktige att anta. Ärendet har inte ännu kommit upp i kommunfullmäktige för ställningstagande Utreda skötsel av fornminnen (u) I samarbete med kommunstyrelseförvaltningen har Stockholms Läns museum ett underlag tagits fram för arbetet. En arkeologstudent har sedan anlitats för att kartlägga fornminnenas behov av skötsel. Beslöts göra en fördjupad utredning av 24 stycken. Kartläggningen visar på stora behov då skötseln varit eftersatt eller helt obefintlig under minst 15 år. Aktualisera vår turiststrategi i samverkan med kommunstyrelsen (u) Tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen har framtagits en analys av besöksnäringens betydelse i Upplands-Bro kommun. Analysen av besöksnäringen i Upplands-Bro kommun kommer att användas vid framtagandet av en turiststrategi.

11 (13) Utvärdera snabba slanten för eventuell utvidgning till att omfatta ideella krafter som gör insatser för samhället (u) Arbetet med att bygga upp rutiner för ungdomsstipendiet Snabb slant är inlett. Fritidsgårdspersonal, föreningsledare och föräldrar är några resurser i arbetet. Ungdomarna har inte hittat fram till detta nya stöd det är helt nytt och inga rutiner finns. Innan man startar hanteringen i stor skala är det viktigt att ett ungdomsdrivet projekt verkligen lyckas, för att inte ha motsatt effekt än den avsedda. Det innebär en möjlighet att länka in ungdomar i värdefulla aktiviteter på fritiden. Kulturskola Ansvarsområde Verksamheten består bl.a. av instrumental/sångundervisning, dansundervisning, orkestrar och ensembler för barn/ungdomar i åldrarna Kulturskolan har också i uppdrag att fullgöra del av musikundervisningen i grundskolan. Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Nettoavv Netto Kulturskola Lokalkostnaderna blev högre än budgeterat. Mål/uppdrag (m/u) Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle till att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans (kf) (m) Kulturskolan erbjuder undervisning i instrumentalspel, sång, dans, rockskola och musikal. Elever som vill satsa mer kan från årskurs 8 söka KAP, vår fördjupningskurs. Gymnasieelever erbjuds i samarbete med UBG musikprofil. Under året har orkesterverksamheten ökat och vi har nu 5 orkestrar som repeterar varje vecka. I dag deltar närmare 550 elever i våra ämneskurser. Dansen lockar 180 elever från 4 år t.o.m. gymnasiet. 6 elever går KAP och musikprofilen har 21 elever. Ca 80 elever deltar regelbundet i orkestrarna. För de elever som deltar i verksamheten finns många möjligheter att utvecklas och genom att orkesterverksamheten byggts ut får många elever flera speltillfällen i veckan. Kulturskolan ska bidra till ökad måluppfyllelse i grundskolan. (kf) (m) Kulturskolans verksamhet i grundskolan består till största delen av praktiskt utövande av musik och dans. Vi arbetar bl.a. med ramsor, sånger och danslekar. Luciatåg och traditionsbärande musik vid olika högtider ingår också. Vi genomför också varje år Den Stora Allsången då alla i årskurs 3 övar på sånger som sedan framförs gemensamt till ackompanjemang av elever och lärare från Kulturskolan. Skolorkestrar eller/och skolkörer finns på de flesta skolor. Att arbeta med ramsor, sånger och dans främjar språkinlärning, läsning och skrivning. Vi ger också barnen en gemensam sångskatt genom arbetet med allsångskonserten. Genom körer och orkestrar utvecklas respekt för varandra, lyhördhet och hänsynstagande. Inför nästa läsår kommer vi att göra en översyn av verksamheten med utgångspunkt från de nya kursplanerna

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2011-10-31

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 5 2 Måluppföljning... 7 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren.

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren. Kallelse utbildningsnämnden Tid Plats Ordförande Torsdagen den 26 mars 215 kl.8.3-13. Kommunhuset Kungshamn, lokal: Hållö Mikael Sternemar Den ledamot som har förhinder att närvara kallar själv in sin

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013 2015 Nämndens ordförande Karola Svensson 0500 49 13 62 karola.svensson@falkoping.se Förvaltningschef

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Kultur och fritid i Botkyrka

Kultur och fritid i Botkyrka PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kultur och fritid i Botkyrka - EN GENDER BUDGET-ANALYS 1 Förord en ojämställd budget är inte i balans Detta dokument är en ansats till en gender budget-analys av Kultur-

Läs mer