Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011"

Transkript

1 (13) Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse bildningsnämnden Övergripande redovisning...2 Nämnd- och styrelseverksamhet...3 Fritidsverksamhet...4 Kultur...6 Kulturskola...11 Investeringsredovisning Kultur- och fitdsnämnden...12 Prestationer/Nyckeltal...13

2 (13) Övergripande redovisning Driftsredovisning Budget 2011 Resultat 2011 Budget avvikelse 2011 Avvikelse 2010 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Kultur- och Fritidsnämnden Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Kulturskola Summa Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 459 tkr. Underskottet beror framförallt på att IT-kostnader lades ut på verksamheterna (från ks-förvaltningen) under året samt el-/va-kostnader för Kungsängens Nya IP som ej var budgeterat. Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden svarar för kommunens verksamhet i; kulturskola, biblioteks- och allmän kulturverksamhet samt för fritids- och föreningsverksamhet. Ekonomi- God ekonomisk hushållning Kultur- och fritidsnämnden har använt tilldelade medel i enlighet med god ekonomisk hushållning. Personal Uppgifter om personalen per 15 oktober resp. år Katego ri Ledning 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Bibliotekschef 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Bibliotekarier 6 6,00 100% 6 5,87 100% 6 5,87 100% Biblioteksassistenter 3 2,50 33% 3 2,50 33% 3 2,50 33% Kulturskolechef 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Musiklärare 14 10,05 100% 14 10,05 100% 15 10,25 94% Assistenter 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Bitr. kulturskolechef 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Anläggningschef 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Fritidskonsulent 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Kulturintendent 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Anlläggningsförest 1 1,00 100% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Badmästare 5 5,00 0% 5 5,00 0% 4 4,00 0% Receptionister 3 2,00 0% 3 2,00 0% 4 2,90 0% Idrottsplatsförest. 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Idrottsplatsvaktm. 3 3,00 0% 3 3,00 0% 3 3,00 0% Övrig personal 5 2,95 0% 5 2,95 0% 5 2,95 0% Summa 49 41, , ,47

3 (13) E-förvaltning / E-tjänster Bildningsförvaltningen har deltagit i det kommunövergripande ATT-projektet - En administration i takt med tiden. Inom delprojektet Beslutsstöd till chefer har ett pilotprojekt med applikationen QlikView genomförts och utvärderats, vilket ledde till beslut om införande av systemet from I två andra delprojekt byggs ett nytt Intranät/verksamhetsportal för intern kommunikation, och en lärplattform som ska täcka behoven av stöd i lärande och kommunikation från förskola till vuxenutbildning. Så långt som möjligt används samma teknik/ funktioner i de båda plattformarna. Lärplattformen kan ur medborgarperspektivet även sägas vara en e-tjänst, där föräldrarna kommer att kunna följa sitt barns lärande och kommunicera med förskolor och skolor. Intern kontroll Enligt kultur- och fritidsnämndens plan för intern kontroll har följande rutiner blivit föremål för granskning under 2011: Rutiner Kontroll av bidragshantering Kontrollen avsåg att bildningsförvaltningen följer de regler och rutiner som är uppsatta för de kontantbidrag som hanteras av kultur- och fritidsenheten. Kontroll av rutiner kring upphandling av varor och tjänster Kontrollen avsåg att budgetansvariga vid köp av varor och tjänster följer gällande regler kring upphandling och utnyttjar kommunens leverantörsavtal. Nämnd- och styrelseverksamhet Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Nettoavv Netto Nämnd- o styrelseverksamhet Underskottet beror på högre sammanträdeskostnader än budgeterat.

4 (13) Mål/uppdrag (m/u) Fritidsverksamhet Ansvarsområde Simhall/Upplevelsebad, Ungdomens hus med målgruppen år, idrottsplatser och anläggningar för fritidsverksamhet, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro mot droger samt administration. Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Nettoavv Netto Fritidsverksamhet Underskottet beror på att kostnader för el och vatten för nya Kungsängens IP ej var budgeterat för december månad. Mål/uppdrag (m/u) Samarbete ske med föreningar och andra brukare för drift och underhåll av idrottsplatser, föreningshuset och sporthallar (kf) (m) Under 2008 startades anläggningsråd på respektive idrottsplats (Bro IP, Kungsängens IP och Klockardalens IP.) Dessa har fortsatt att träffas regelbundet allt sedan dess. I anläggningsråden ingår representanter för IP-driften samt för berörda föreningar och där diskuteras frågor som har med drift och underhåll för respektive IP-anläggning. Ett antal möten har också genomförts med berörda föreningar med anledning av de genomförda och pågående anläggningssatsningarna. (Bro IP-fotbollshall, flytt av Kungsängens IP, marint föreningshus och ny kampsportslokal) Ett avtal har skrivits med Bro IK gällande driften av nya fotbollshallen på Bro IP (samt med Tibble Sjöscoutkår för det marina föreningshuset.) Diskussioner förs även med Kungsängens IF om ett visst driftansvar för nya IP. Vidare har vi haft regelbundna möten om Kungsängens sporthall där idrottslärare, vaktmästare och städpersonal deltagit. Möten har genomförts med berörda föreningar i samband med den årliga schemaläggningen av tiderna i sporthallarna Genom anläggningsråden samt övriga möten med berörda föreningar har samarbetet utvecklats. Ett större engagemang och en ökad delaktighet i driften av idrottsplatserna har uppnåtts. Anläggningsråden har kommit för att stanna och ger fortsatt möjlighet att ytterligare förbättra samsynen på anläggningarna. Utveckla brukarmedverkan för delaktighet, ansvar och för större inflytande i verksamheten. (kf) (m) Biblioteket köper in allt mer på efterfrågan, 2011 köptes ca 750 (ca 20%) barn och vuxenmedier in på invånarnas önskemål. Föreningarna som presenterar sin verksamhet som Månadens förening får låna bibliotekslokalen och teknisk utrustning utan kostnad för en programkväll. Biblioteket bör köpa in ännu fler medier via brukarnas inköpsförslag. Mål för 2012 är att uppnå minst 25% inköp via inköpsförslag.

5 (13) Ungdomar ska medverka i utvecklingen av verksamheten och driften av Ungdomens hus. (kf) (m) Ungdomsfestivalen vid Lillsjön: I år anordnades ungdomsfestivalen för 4:e gången i Upplands-Bro kommun. Ungdomarna på Ungdomens Hus var delaktiga med planeringen och styrningen av evenemanget. Planeringen av konserten som även i år påbörjades i mars, togs över av ungdomarna. Dvs. kontakt med artister, budget och inköp, showschema, planering inför säkerheten på plats osv. Ungdomens hus personal styr och ger feedback under den perioden. Under sommaren hyrdes en minibuss för transporter och fungerade som mobil fritidsgård. Ungdomens Hus medverkade som även fältare på Ung 08 festivalen i Stockholm. Ungdomens Hus har även fältat ute på Facebook. Personal har under vissa tider varit inloggad på chatten då ungdomar fritt och även i vissa fall anonymt fått möjlighet att ställa frågor eller bara få prata ut. Ungdomens Hus facebook admin fungerar som en informations site där UH nu har över 1500 vänner som får reda på utsänd info. Ungdomarnas delaktighet i verksamhetens utveckling har ökat. Öka möjligheten till spontanaktivitet för barn och ungdomar. (u) Sport och Höstlovsprogram med ett brett utbud av prova-på-aktiviteter har genomförts under 2011 som har uppskattats av både barn, ungdomar och föräldrar. Öppen Sporthall för föreningslös ungdom har under året fortsatt med stort nyttjande i samverkan med fritidsgårdarna, Ungdomens Hus och Håbro IF. Idrottslyftet har möjliggjort för många skolbarn att prova på olika idrottsaktiviteter och aktivt fortsatt deltagande i olika föreningars olika verksamheter. Öppen sporthall har i alla våra kommundelar gett möjlighet även för ungdomar utan föreningsanknytning att delta i idrottsaktiviteter. Verksamheten har varit uppskattad och välbesökt. Under sport-, höst- och sommarlovet har det funnits ett brett utbud av aktiviteter och de flesta har varit välbesökta. Programmet för sommarlovet behöver vi utveckla vidare. Tendensen är att den organiserade föreningsverksamheten minskar något men att möjligheten till spontana aktiviteter efterfrågas i stor omfattning. Detta är viktigt att ha med sig när framtidens fritidsverksamhet planeras. Träffpunkter som BMX-banor, skateramper, spontanidrottsplatser kommer att efterfrågas i närmiljön. Elever kan på detta sätt via idrottslyftet kunnat prova på olika idrotter på ett spontant sätt och hitta en fritidsaktivitet som passar. Minska skadegörelsen i kommunens anläggningar och lokaler (u) Öppen sporthall för föreningslös ungdom. Närmare dialog mellan brukare och skolpersonal vad gäller uthyrning av matsalar. Öppen sporthall kan bla ge minskad skadegörelse som alternativ till att driva omkring och närmare kontakt mellan förhyrare och uthyrare av matsalar förebygger också skadegörelse.

6 (13) Kultur Ansvarsområde Två bibliotek, allmänkulturell verksamhet med prioritet på barn och ungdomar samt Kultur i vården i samarbete med socialförvaltningen, nationaldagsfirande i samarbete med föreningar samt stöd till kulturverksamhet inom föreningslivet. Nationella styrdokument De lagar och regler som är styrande inom kulturområdet är framförallt bibliotekslagen. I den anges att det måste finnas ett folkbibliotek i varje kommun och att biblioteket har som syfte att främja medborgarnas intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Vidare ska folkbiblioteken verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare och på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Netto- avv Netto Kulturverksamhet Underskottet beror på ökade lokalkostnader för Kungsängens bibliotek i Tibble och ökade IT-kostnader. Mål/uppdrag (m/u) Invånarna ska ges möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande.(kf)(m) Den allmänkulturella verksamheten verkar för att erbjuda professionell kultur av hög kvalitet och ge tillfälle till konstnärliga upplevelser och möjlighet till eget skapande. Verksamheten stödjer det lokala föreningslivet och verkar för att tillgängliggöra den lokala kulturen i kommunen. Många aktiviteter bedrivs i samverkan med andra kommunala, regionala och statliga verksamheter, kulturaktörer och det lokala föreningslivet. Offentliga program Ett samarbete med hembygdsföreningarna i kommunen har inletts som ett led i föreningsutvecklingen och som ett sätt att skapa nya mötesplatser i befintliga lokaler. Samarbetet med Kungsängens hembygdsgård har under året genererat 3 aktiviteter; barnteaterföreställningarna Kloss och Veva veva positiv samt visstund med trubadur. Andra programpunkter är Kulturluncher med lokalhistorisk anknytning,ofta i samverkan med studieförbund och/eller föreningar. Musikföreställningen Vart tog alla hundar vägen med texter från Hasse och Tages revyer spelades på Ekhammarscenen. Utställningar i Furuhällshuset med vernissager och offentliga visningar. I läroplanerna står uttryckligen angivet betydelsen av att ge barn och unga förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk och att det kan vara ett led i barns och ungas lärande och utveckling. Förskolan (3-5 åringar) 1-2 teaterföreställningar per barn och år Dansprojekt för 4-åringar -enligt Upplands-Bro-modellen som består av Fortbildning med introduktionstillfälle för förskolepedagoger Danslek 4 tillfällen då barnen träffar en professionell barndanspedagog och en ackompanjerande musiker Utvald dansföreställning Utvärderingsdag då personalen får diskutera och utveckla sina erfarenheter och även fortbildning inför sitt eget arbete med dans och andra kreativa inslag i förskolan. Allmänkulturen anordnar även föreställningar för de privata enheterna. Skolan skapande skola år 1-9

7 (13) Regeringens stora kultursatsning för skolan, Skapande skola, har i Upplands-Bro hittills bidragit med kronor och generat ett stort antal aktiviteter. År 1 (2008/09) fick alla elever i skolår 8 göra film tillsammans med en anställd filmpedagog. År 2 (2009/10) har år 9 haft lektionstillfällen med anställda dans- sång- och teaterpedagoger och därefter haft möjlighet att planera och genomföra en scenshow. År 3 (2010/11) har skolår 1-9 fått ta del av en stor mängd aktiviteter. Författarbesök, teaterföreställningar, scenshower, konstverkstad mm. Skapande skolastödet ger skolan möjlighet att på ett demokratiskt sätt erbjuda alla elever konstnärliga upplevelser och eget skapande är själva grunden i alla aktiviteter. Kultur i vården programverksamhet för äldreboenden och omsorg En arbetsgrupp planerar och genomför arrangemang. Ett antal musikcaféer har genomförts Ständigt pågående utvecklingsarbete. 14 feriearbetare har erbjudits arbetstillfällen under 9 sommarveckor i samarbete med äldreboenden och omsorgen. Lovaktiviteter med skapande verksamhet spontankultur Cirkusskola har genomförts som sport- och sommarlovsaktivitet. Cirkusskolan lockar till eget skapande och är liksom filmverkstäder och filmrallyn en bra utgångspunkt för ungdomar att komma igång med en verksamhet. Genom att medverka vid Filmgala Norr ges kommunens ungdomar möjlighet att delta i en riktig filmgala med jurybedömt tävling bland annat. Ungdomar har en nära relation till filmen och med stöd av professionella filmskapare kan de hitta helt nya uttrycksformer. 1:a pris i tungviktsklassen (17-20 år) gick till en Upplands-Bro-ungdom. Det finns ett stort behov av skapande verksamhet i spontan form för unga som inte attraheras av förenings- och kursverksamhet Föreningsaktiviteter kulturstöd Föreningslivet behöver stöd särskilt inom kulturen i form av tillgång till lokaler, marknadsföring, coachning och ekonomiska resurser. Projektbidraget används för att stödja den ideella delen av kulturen och är den största delen av allmänkulturens budget. Se föreningsbidrag. För att möte behovet av marknadsföringshjälp har ett månatligt kulturkalendarium tagits fram. Utgivningen är beroende av personalresurser och ligger för närvarande nere.. Konstnärlig utsmyckning Inventering av kommunens innehav av konst genomförs i samarbete med Arbetsfokus (soc) och med stöd av arbetsmarknadsåtgärder. Konst inköps kontinuerligt, befintlig konst renoveras. Bildarkiv - föreningsarkiv En plan för bildhantering har tagits fram för att tillgängliggöra det stora kulturhistoriska bildmaterial som finns i kommunens ägo - främst via webben. Namnsättning, kulturmiljöfrågor Allmänkulturen har varit representerad i namnsättningsgruppen (sbf) Kulturen behöver lokaler för framförande av arrangemang och för kreativa möten och den behöver nå fram till kommuninvånarna (anslagstavlor, kulturkalendarier) Nya föreningar startas kontinuerligt vilket innebär fler aktörer och tillfällen till skapande och annan kulturell verksamhet. Dansprojektet bidrar till barnens fysiska, språkliga och sociala utveckling enligt de utvärderingar som varje år lämnas in efter projektets genomförande. Feriearbetet har varit mycket uppskattat både av ungdomarna och de äldre. Verksamheten har inneburit fler möjligheter till kulturupplevelser för åldersgruppen. Jämställdhets- och integrationsbidrag samt Kultur- verksamhets- och projektbidrag (se bilaga) Femton föreningar har ansökt om och erhållit kulturprojektbidrag under året. Det nya verksamhetsbidraget har sökts av och utbetalts till sex föreningar. Föreningar inom kulturområdet behöver andra former av stöd än idrottsföreningar, som påpekats tidigare. Lokaler är en form av stöd, ekonomiskt stöd en annan. Projektbidraget fungerar för föreningar, med arrangemangsinriktning, verksamhetsbidraget ger ett mer långsiktigt stöd. Projektbidraget har finansierat en stor mängd aktiviteter av typen centrumarrangemang - Fest i byn, Kungskalaset, Jul- och kulturmarknad - och hembygdsgårdsaktiviteter, Konstrundan och musikcaféer, filmprojekt och en nystartad pensionärskör har erhållit projektbidrag. Ett antal lovaktiviteter har genomförts med projektbidrag. Arrangemangen genomförs ofta i föreningens regi.

8 (13) Av de budgeterade resurserna har föreningarna nått ut till cirka personer med sina aktiviteter vilket visar på att det är ett effektivt sätt att nå ut till medborgarna. När Snabb slantbidraget hittat sin form bör det ge nya ringar på vattnet. Ett månatligt kulturkalendarium har tagits fram för spridning. Det har legat nere under en period pga stor arbetsbelastning. Utgivningen bör tas upp snarast då det innebär ett stort stöd, inte minst för synliggörande för de arrangerande föreningarna och utrymme inte finns i den existerande Kulturfoldern. Biblioteken ska utgöra ett aktivt stöd i det livslånga lärandet. (kf) (m) Biblioteksplan med inriktning på kartläggning av kommunens samlade biblioteksresurser antogs av KF Implementeringen sker kontinuerligt i samverkan med andra kommunala verksamheter t ex skola-förskola. Bibliotekschefen presenterade biblioteksplanen och dess intentioner vid möte med alla rektorer våren Kontakt har även tagits med skolchefen för att starta diskussion om upphandling av nytt biblioteksdatasystem för hela kommunen. Samverkan sker kontinuerligt med Vuxenutbildningen framför allt i Bro bibliotek. Studierum som är tillgängligt även när biblioteket är stängt via receptionen i Brohuset. Kurslitteratur för hemlån, bekostas av Vuxenutbildningen. Lån av kurslitteratur har ökat 2011 framför allt i Bro bibliotek. Kontinuerlig samverkan med Språkoteket, biblioteket har deltagit i möten med förskolepedagoger och berättat om bibliotekets resurser och verksamhet, inköpsförslag lämnas av Språkoteket på lämplig litteratur som via biblioteket bör erbjudas föräldrar och pedagoger som stöd för barns språkutveckling. Bibliotekets medier och material, lokaler och personalens kompetens finns som resurs för alla kommunens invånare (0-100 år). Följande arbetsmetoder/målgrupper arbetar biblioteket med för att uppfylla målet: Alla nyblivna föräldrar nås via samarbete med BVC:s föräldragrupper, inbjuds att besöka biblioteket. Boken Barnets första bok delas ut till alla nyfödda (2011 avhämtades 120 böcker). Alla 6-åringar bjuds in till visning/boklek, 2011 deltog åringar. Vid återbesök med förälder får barnen boken Barnens andra bok som gåva ( 77 böcker hämtades). Alla grundskoleelever erbjuds biblioteksvisningar (Detektivjakten) och bokprat, under 2011 deltog 651 elever ( ). Förskolan besöker biblioteket eller personalen går till förskolan, bokinformation till pedagogerna, arbete med Bokjuryn, boklådor och språkpåsar skickas till förskolorna. Alla elever i år 0 (6 år), år 5 och 8 bjuds in till biblioteksvisningar och läsinspiration. Barn- och ungdomsbibliotekarierna har anordnat och deltagit i möten på Öppna förskolan och skolbiblioteksmöten. Modersmålslärarna har haft två möten på biblioteket under Vid bägge tillfällena diskuterades hur bibliotekets resurser kan nyttjas i modersmålsundervisningen Läxhjälp för skolelever på biblioteket har inte kunnat anordnas under 2011 p g a brist på frivilliga läxhjälpare. Önskemål från flertal brukare att Läxhjälpen ska komma igång igen i Bro bibliotek. Sfi/vuxenutbildning har erbjudits visningar, eleverna får hjälp med studielitteratur, tillgång till studierum i Bro med särskilda datorer och tillgång till bibliotekets databaser. Kontakten med SFI och Komvux bör utökas. Läsklubbar på eftermiddagstid för barn från 10 år startades höst 2011, ca 33 barn har deltagit i verksamheten i Bro bibliotek, 2 barn i Kungsängen Kommunens högskolestuderande kan tentera på biblioteket, studerande erbjuds också möjlighet till inlån av studielitteratur från andra bibliotek. Biblioteket ger från och med hösten 2011 biblioteksservice till Kungsängens dagcentral och Kontakten. Det sker genom löpande avtal med omsorgen. Sedan många år säljer biblioteket service till Livgardet, 10 timmar/vecka. Under 2011 genomfördes fyra tillfällen med utbildning/föredrag för besökare i Internet, något som bör öka för att minska den demokratiska klyftan. Biblioteket deltar sedan höst 2011 i Digidel, en rikstäckande kampanj för att stödja Digital delaktighet Förbättrad tillgång till anpassade medier i olika format för personer med någon form av läshandikapp, till exempel Daisy eller storstilsböcker. Under 2011 startade projekt med egen nedladdning av Daisy från TPB:s hemsida. Hösten 2009 startade projektet Prosit, ett länsövergripande projekt som syftar till att utveckla samverkansformer mellan biblioteket och omsorgen. Projektet har statligt stöd under tre år och fyra representanter från omsorgen och biblioteket deltar. Många konkreta resultat har genomförts: temalådor, läsecirkel, omflyttning av medier med mera. Släktforskning via databasen Genline erbjuds på båda biblioteken sedan 2011.

9 Biblioteken ska vara en attraktiv mötesplats för alla. (kf) (m) (13) Under 2011 har ett stort antal öppna föredrag/program genomförts för olika ålders- och målgrupper i samverkan med enskilda, andra kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund och i egen regi. Antalet aktiviteter riktade mot barn har ökat Aktiviteten Månadens förening erbjuds till alla föreningar sedan hösten Det mest besökta föredraget för vuxna under året var höstensförfattarbesök i Bro bibliotek med Caroline af Ugglas som lockade 50 besökare en fredagskväll i december, ett samarrangemang med ABF. Den mest besökta barnaktiviteten var firandet av Nalledagen 27 oktober med invigning av Nalletavla, 90 förskolebarn och 15 pedagoger deltog. Biblioteket har bidragit med verksamheter vid Kungskalaset, Fest-i-byn och Julkulturmarknaden i Bro. Besöksrekordet var vid årets Julkulturmarknad med ca 900 besök. Bibliotekets ansvariga för uppsökande verksamhet har besökt dagcentralernas caféverksamhet och gett information om Boken kommer, talböcker med mera. Ansvarig har även deltagit i Kultur i vården-möten. Antalet Boken kommer-låntagare, som får böcker hemsänt till sig, var under personer. Tillgängligheten till bibliotekets resurser förbättras kontinurligt görs särskild investering i RFID-teknik vilket ökar besökarnas egenkontroll över lån m m. Fortsatt utveckling av fler interaktiva tjänster, t ex ungdomsblogg, via bibliotekets webbsidor ger ökad tillgänglighet till bibliotekets resurser och personalens kompetens. Biblioteket erbjuder tillgång till publika Internetdatorer, 5639 IT-användare 2011 (2010= 5298 IT-användare) Besöksantalen på biblioteket har ökat. Under 2011 hade biblioteket besök (2010= besök). Den största ökningen är 2011 i Bro bibliotek. Nedladdning av e-böcker via bibliotekskatalogen har ökat markant och var 2011 totalt 1302 (2010= 1101). Kostnaden för varje e-lån är idag 18:- en kostnad som förväntas öka och i förlängningen gör att inköp av fysiska medier krymper. Biblioteket har lägsta möjliga nivå på antal tillåtna e-bokslån/låntagare. Lillsjöbibblan var en nyhet sommaren Projektmedel användes för inköp av ett antal pocketböcker för unga. Afrika-tema med utställning, filmkväll, program m m under hösten 2011, i samverkan med föreningar, Ungdomens Hus och studieförbund. Antalet IT-användare har ökat 2011 framför allt i Bro bibliotek, från 5298 till Ett utbyte av datorerna gjordes under året vilket troligen bidragit till ökningen. En övergång till trådlöst publikt Internet skulle eventuellt ge en ytterligare höjning av antalet användare. Sedan hösten 2011 kan kostnadsfri datorhandledning i 30 minuter bokas. Biblioteket är sedan hösten 2011 ansluten till Digidel, en rikskampanj för att minska den digitala klyftan. Under 2012 bör biblioteket fortsätta att erbjuda kostnadsfri handledning. Från och med 2009 anställdes bibliotekarie med inriktning på uppsökande/social biblioteksverksamhet. Därmed har antalet låntagare som får Boken kommerservice har ökat med över 100%, idag är 30 personer inskrivna varav 14 är 80 år eller äldre. För att i framtiden kunna marknadsföra tjänsten aktivt bedöms en personalförstärkning med 0,5 person behövas. Uppgradering av biblioteksdatasystemet Libra och installation av utlåningsautomat även i Bro bibliotek har gett ökad tillgänglighet till bibliotekets resurser för besökarna. Under 2011 har lån gjorts via automaterna, ökning med 14%. Installation av fler automater och RFID-teknik under 2012 kommer att förbättra tillgängligheten ytterligare. Ökad möjlighet för besökarna att lämna inköpsförslag, minst 25 % av totala medieanslaget 2012 bör göras via inköpsförslag. Fortsatt låg tillgång till databaser (4 stycken) för kommunens studerande på olika nivåer. Samverkan med skola/utbildning skulle kunna ge ökad tillgång till bra databaser för studerande på alla nivåer. Prenumeration på bibliotekets Nyhetsbrev erbjuds alla besökare, 12 Nyhetsbrev skickades ut via e-post till 159 prenumeranter. Antalet deltagande barn i sagostunderna på biblioteket i Bro och i Kungsängen sedan hösten 2011 har ökat. Planen att åter starta språksagostunder kvarstår under Prioriterat är sagostunder på finska, somaliska och arabiska. För att se över hur bibliotekets resurser kan möta kommuninnevånarnas behov har arbete med medieplan startats under 2009, processen fortsätter under Under 2012 bör fokus läggas på gallring inför införande av ny teknik, RFID. Kontakten med SFI/Vuxenutbildningen bör utvecklas ytterligare under 2011.

10 Samarbeta med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling. (u) (13) Samverkan med förskolor, skolor, Språkotek och modersmålsundervisningen kring barns möjlighet att ta del av olika former av läsning, kulturaktiviteter och skapande verksamhet för att ge barnen tillfälle att utveckla sitt språk och sitt läsande. Förskolan går till biblioteket eller personalen går till förskolan, bokinformation ges till pedagogerna, nyhetsbrev till förskolor och skolor, arbete med Bokjuryn, boklådor och språkpåsar skickas till förskolorna. Alla elever i år 0 (6 år), år 5 och år 6 i Broskolan bjuds in till biblioteksvisningar och läsinspiration. Från hösten 2011 kan skolorna boka ett visst antal bokprat utan kostnad. Barn-och ungdomsbibliotekarierna har anordnat och deltagit i möten på Öppna förskolan, utbudskväll på Bro fritidsgård, möten med Språkoteket och skolbiblioteksmöten bland annat. Förskolorna erbjuds lån av Språkpåsar som kan lånas vidare till föräldrar och barn. Påsarna innehåller samma bok på svenska och på annat språk, t ex tigrinja, farsi m fl. Modersmålslärarna har haft två möte på biblioteket då man bland annat diskuterat hur biblioteket kan stödja modersmålsundervisningen En kultur- och fritidsplan ska färdigställas. (kf) (m) Kultur- och fritidsplan har framtagits för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden och som fastställdes i december i kommunfullmäktige. Stimulera föreningsarbetet för ökad mångfald. (u) Stöd till föreningar i form av lokaler och ekonomiskt bidrag. Information och hjälp med marknadsföring samt support och coachning för nya och gamla kulturföreningar. Ett månatligt kulturkalendarium ges ut där föreningsaktiviteter presenteras. Jämställdhets- och integrationsbidrag har utbetalts till sex föreningar. Bidrag har getts till: Kurdiska Kvinnoföreningen, ABF, Kungsängens IF, Tibble Kungsängens BTK, Bro IK, Mix kulturförening och Yarsans Demokratiska ungdomsförening. Kungsängens IF arrangerade Stockholm international paragames (innebandy) i Kungsängens sporthall med viss lokalsubvention från Kultur och Fritid samt ett projekt på UBK för att uppmuntra nya deltagare. Stödet har bidragit till att kulturföreningarna blivit fler och starkare. Kulturverksamhetens samarbete med föreningslivet innebär också ett stöd i sig. Kalendariet hjälper föreningarna att synas och publiken att hitta rätt. Aktivt medverka i den fördjupade utredningen om Kulturhus i Kungsängen (u) Arbetsgruppen för kulturhusarbetet har återupptagit arbetet. En studieresa till Danmark där stora satsningar gjorts på lokala kultur- och fritidsanläggningar. Ett antal kulturhus besöktes och arbetsgruppen där representanter från UB-Hus ledning, kommunledning, kultur- och fritid (+bibliotek och allmänkultur) även hade möjlighet till utveckling av idéer och planer. Arkitekten som skissat på tillbyggnaden deltog också. Resan gav tillfälle till eftertankar och en gemensam utgångspunkt för projekteringen Kultursatsningar ska göras till 0,5 1% av exploateringsprojektens budget (u) Kultur- och fritidsnämnden har framtagit förslag till regler som föreslagits kommunfullmäktige att anta. Ärendet har inte ännu kommit upp i kommunfullmäktige för ställningstagande Utreda skötsel av fornminnen (u) I samarbete med kommunstyrelseförvaltningen har Stockholms Läns museum ett underlag tagits fram för arbetet. En arkeologstudent har sedan anlitats för att kartlägga fornminnenas behov av skötsel. Beslöts göra en fördjupad utredning av 24 stycken. Kartläggningen visar på stora behov då skötseln varit eftersatt eller helt obefintlig under minst 15 år. Aktualisera vår turiststrategi i samverkan med kommunstyrelsen (u) Tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen har framtagits en analys av besöksnäringens betydelse i Upplands-Bro kommun. Analysen av besöksnäringen i Upplands-Bro kommun kommer att användas vid framtagandet av en turiststrategi.

11 (13) Utvärdera snabba slanten för eventuell utvidgning till att omfatta ideella krafter som gör insatser för samhället (u) Arbetet med att bygga upp rutiner för ungdomsstipendiet Snabb slant är inlett. Fritidsgårdspersonal, föreningsledare och föräldrar är några resurser i arbetet. Ungdomarna har inte hittat fram till detta nya stöd det är helt nytt och inga rutiner finns. Innan man startar hanteringen i stor skala är det viktigt att ett ungdomsdrivet projekt verkligen lyckas, för att inte ha motsatt effekt än den avsedda. Det innebär en möjlighet att länka in ungdomar i värdefulla aktiviteter på fritiden. Kulturskola Ansvarsområde Verksamheten består bl.a. av instrumental/sångundervisning, dansundervisning, orkestrar och ensembler för barn/ungdomar i åldrarna Kulturskolan har också i uppdrag att fullgöra del av musikundervisningen i grundskolan. Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Nettoavv Netto Kulturskola Lokalkostnaderna blev högre än budgeterat. Mål/uppdrag (m/u) Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle till att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans (kf) (m) Kulturskolan erbjuder undervisning i instrumentalspel, sång, dans, rockskola och musikal. Elever som vill satsa mer kan från årskurs 8 söka KAP, vår fördjupningskurs. Gymnasieelever erbjuds i samarbete med UBG musikprofil. Under året har orkesterverksamheten ökat och vi har nu 5 orkestrar som repeterar varje vecka. I dag deltar närmare 550 elever i våra ämneskurser. Dansen lockar 180 elever från 4 år t.o.m. gymnasiet. 6 elever går KAP och musikprofilen har 21 elever. Ca 80 elever deltar regelbundet i orkestrarna. För de elever som deltar i verksamheten finns många möjligheter att utvecklas och genom att orkesterverksamheten byggts ut får många elever flera speltillfällen i veckan. Kulturskolan ska bidra till ökad måluppfyllelse i grundskolan. (kf) (m) Kulturskolans verksamhet i grundskolan består till största delen av praktiskt utövande av musik och dans. Vi arbetar bl.a. med ramsor, sånger och danslekar. Luciatåg och traditionsbärande musik vid olika högtider ingår också. Vi genomför också varje år Den Stora Allsången då alla i årskurs 3 övar på sånger som sedan framförs gemensamt till ackompanjemang av elever och lärare från Kulturskolan. Skolorkestrar eller/och skolkörer finns på de flesta skolor. Att arbeta med ramsor, sånger och dans främjar språkinlärning, läsning och skrivning. Vi ger också barnen en gemensam sångskatt genom arbetet med allsångskonserten. Genom körer och orkestrar utvecklas respekt för varandra, lyhördhet och hänsynstagande. Inför nästa läsår kommer vi att göra en översyn av verksamheten med utgångspunkt från de nya kursplanerna

12 (13) Kulturskolan ska medverka till att musikundervisningen i grundskolan utformas så att eleverna ges fler uttrycksmöjligheter. (u) Kulturskolan arbetar i grundskolan med undervisning i musik och dans, stråkklasser, brassklasser, skolkörer och skolorkestrar. I dag har Kulturskolan verksamhet i alla kommunala F-5-skolor. Där får alla barn under något eller några läsår ta del av vår verksamhet och genom sång, spel och dans ges möjlighet till eget skapande. Tyvärr lägger de, på många skolor, undermåliga musiklokalerna hinder i vägen för att genomföra en så varierande undervisning som vi önskar. Utred konsekvenserna av en kulturcheck inom kultur- och musikskolan. (u) En internutredning har genomförts av kultur- och fritidsenheten avseende införandet av kulturcheck som redovisats för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet för vidare utredning. Två utredare på kommunstyrelseförvaltningen utreder ärendet vidare. Investeringsredovisning Kultur- och fritidsnämnden Total kalkyl Förbrukat tom 2010 Redovisat 2011 Redovisat 2011 Budget 2011 Kvar av projektbudget 2011 Netto Netto Utgifter Inkomster Utgifter Utgifter UTRUSTNING/INVENTARIER Renovering aulan Föreningshuset Svartviken Jobbpaket2010 Om-/tillbyggn. av K-ängens sporthall Inventarier K-ängens nya IP Summa Utrustning/inventarier. Reinvestering av inventarier och utrustning till idrottsplatser, simhall, bibliotek och kulturskolan Renovering aulan mm Kreditfaktura (333 tkr) som avser 2010 är bokförd Föreningshuset Svartviken Underskottet beror på tillkommande arbeten, framförallt grundarbeten och att inventarier ej var budgeterade från början Jobbpaket2010 Om-/tillbyggnad av Kungsängens sporthall Ny belysning har installerats i hela hallen. Ridåväggarna har bytts ut och basketkorgarna har fått motorer för upp- och nedhissning. Överskottet beror på att tänkt tillbyggnad för förråd, teori- och spinningrum ej genomförts därför tillbyggnaden blev så stor att den istället ska utföras av fastighetsägaren U-bro kommunfastigheter Inventarier Kungsängen nya IP Investeringar avseende Kungsängens IP är ej avslutade varför kvarstående medel förs över till Bidrag till anläggningen har erhållits från Sv fotbollsförbundet med 450 tkr.

13 (13) Prestationer/Nyckeltal Budget 2011 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Kultur- och fritidsverksamhet Badhuset: Antal besökare Kostnad/invånare för föreningsstöd (inkl lokaler), kr Kostnad/invånare för biblioteksverksamheten, kr Terminsavgift i Kulturskolan, kr Elever i Kulturskolans avgiftsbelagda undervisning

14 Projekt- verksamhets- och driftbidrag 2011 Förening Beviljat bidrag Arrangemang Antal Öråkers lada 7000 Sportlovsaktiviteter 100 Öråkers lada 6000 Operaafton 42 Öråkers lada 6000 Hantverksmarknad 300 Öråkers lada 3600 Annonskostn f antikrunda 400 Öråkers lada 9500 Kulturdagen 500 Öråkers lada 3800 Marknadsföring äppelmarknad 150 Öråkers lada 3600 Marknadsföring antikrunda 400 Öråkers lada 7500 Höstlovsprogram 100 Tibble Sjöscoutkår Valborgsmässofirande 300 ABF Sport- påsklovsakt, konstskola 330 UMTS Jazz på Alexandra 90 UMTS Musikkafé Torget 1200 Kungskalaset Centrumföreningen 1500 Konstformer Konstrunda 1700 Poetiska 5500 Göran Greider 50 PRO Bro 3600 Körsångsledare 10 Bro IK 3500 Midsommarfirande 500 Bro IK Dansgala 200 UKF 3500 Musikprogram 17 Vuxenskolan 1900 Program på biblioteket 75 Fest i byn Överfört t Maria Palm 1500 Bro Låssa mfl Jul- och kulturmarknad 3/ Sunnerdahlsföreningen 5500 Musikarrangemang Säbyholmsskolan 30 Yarsans Dem ungd förening 4500 Poesikväll 100 Projektbidrag s:a Verksamhetsbidrag 2011 Bro-Loss hbf Föreläsningar, musikarrangemang Håtuna-Håbo Tibble Julmarknad, Bygdens dag, forskning UKF Föreläsningar, guidade turer, forskning Öråker Kulturaktiviteter helger och kvällar Stockholms-Näs Föreläsningar, arrangemang Kungsängens folkdansgille Arrangemang, kursverksamhet Konstformer 0 UMTS 0 Verksamhetsbidrag s:a Snabb slant 0 Ungdomsstipendium Totalt summa Driftbidrag 2011 Öråkers lada 0 Stockholms Näs hbf Konstformer 0 Bro-Lossa hbf UKF 0 Kungs. folkdansgille 0 UMTS 0 Håtuna Håbo-Tibble För vård av byggnader

15 Kulturbojen 5000 Summa Jämställdhets- och integrationsbidrag 2011 Förening Beviljat bidrag Arrangemang Yarzans Fotbollscup mm f integration 100 Kurdiska kvinnoföreningen 4300 Internationella kvinnodagen 100 Yarzans 5900 Seminarium f integration 100 Kungsängens knights Kungsängens IF funktionshindrade 20 UB Ryttarförening Projekt jämställdhet för alla 20 Tibble Kungs btk 7250 Turnering, läger mm 20 ABF Afrikanskt projekt på biblioteket 150 Summa:

16 Föreningar i Upplands-Bro som fått föreningsbidrag 2011 FÖRENINGAR Bidrag Aktiv Ungdom Upplands-Bro Bro Bålsta Golfklubb* st föreningar Bro Idrottsförening * * = idrottsföreningar Bro Låssa Skytteförening * ~ = handikappföreningar Bro Sportfiskeklubb Broskolans IF * Totalt utbetalt :- Friluftsfrämjandet Friskis & Svettis * Föreningen Upplands-Bro Dansgymnaster * Föreningen Upplands-Bro Basket * Gymix Kungsängen * Halliwick kl. Isbjörnen ~ Hjärt & Lungsjukasfören. Järfälla/Uppl.-Bro ~ Håbro IF * Hörselskadades förening Järfälla/Uppl.-Bro ~ IAK IF * Islamisk Kulturförening 0 Kungsängens Bågskytteklubb * Kungsängens Folkdansgille 980 Kungsängens Idrottsförening * Kungsängens Kampsport & 48 Självförsv. 480 Fören * Kungsängens Sportfiske klubb 2 170* Kungsängens Sportklubbb 222 * 150 Kungsängens Tennisklubb 277 * 500 Kocktorps Motorklubb Reumatikerföreningen Järfälla/Upplands-Bro~ SRF Järfälla/Upplands-Bro ~1 890 Studio Bro Tibble Kungsängens Bollklubb * Tibble Sjöscoutkår Upplands-Bro Budoklubb *9 570 Upplands-Bro Gymnasiets 20 IF 650 * Upplands-Bro Musik o Teatersällskap Upplands-Bro Ryttarförening * Upplands-Bro Simsällskap 46 * 830 Unga För Unga Unga Örnar i Bro Yarsans Kulturförening Bro Låssa Hembygdsförening Stockholms Näs Hembygdsförening Håtuna Håbo Tibble Hembygdsförening Kulturbojen Öråkers Kultur förening PRO Kungsängen PRO Bro SPF Vikingarna Kaleva Seniorer HSO ~ Soldathemmet, Livgardet Järfälla Orienteringsklubb *

17 Studieförbund som fått bidrag kr är budgeterat på (Fritidsintendent) ABF Bilda Öst Studiefrämjandet Vuxenskolan Studieförbund Sensus Totalt :- Öppen sporthall, arvode :- ledare till SISU från Ledarutb.bidaget Totalt :- Totalt :- Summa :

18 Tillväxtkontoret Bo Larsson TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 12/ 1 Kultur- och fritidsnämnden Internbudget för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 2012, driftbudgeten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1. Kultur- och fritidsnämnden antar internbudget för 2012 fördelat på verksamhetsnivå enligt bilaga i förvaltningens förslag Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov. 3. Ekonomen får i uppdrag att vidta tekniska justeringar. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2012 vid sitt sammanträde 24 november Kultur- och fritidsnämnden tilldelades en ram på netto tkr, som nämnden själv får fördela på verksamhetsnivå. Till detta ska läggas budget för kapitaltjänstkostnader (räntor och avskrivningar) som kommer att läggas till genom den föreslagna tekniska justeringen. Förslaget till internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2012 är fördelat på verksamhetsnivå. Fördelning på verksamhetsnivå Förslaget till internbudget på verksamhetsnivå innebär att den totala ramen enligt kommunfullmäktiges beslut har delats upp på olika verksamhetsområden. Av bilagan framgår de övergripande mål och uppdrag samt i vissa fall verksamhetsvisa mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt. Därutöver framgår ytterligare verksamhetsvisa mål och uppdrag som fastställs av kultur- och fritidsnämnden. G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2012\kfn\kfn \02.01 Internbudget 2012 missiv.doc

19 Sida 2 Investeringsbudgeten Beslut enligt fullmäktige: Benämning Projektering, nödvändig upprustning av hus och park Kvistaberg Projektering och påbörjan av upprustning stall Prästtorp Reinvesteringar av inventarier/utrustning i samlingslokaler, sporthall, idrottsplats mm 2012, tkr RFID-teknik bibliotek, chip + larmbågar Staket Bro IP 100 Skateramp Klockardalen 100 Markarbeten föreningshus mot sjösidan 250 Summa Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov. TILLVÄXTKONTOR Bo Larsson Kultur- och fritidschef

20 1 (8) Driftbudget 2012 Förslag bilaga KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN De mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige har markerats med (kf) Innehållsförteckning Internbudget VISION, UPPDRAG, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH ÖVERSIKTSBUDGET (kf)...2 NÄMNDVERKSAMHET...3 FRITIDSVERKSAMHET...4 KULTURVERKSAMHET...5 ALLMÄNKULTUR...5 KULTURSKOLA...7 PRESTATION/NYCKELTAL...8 INVESTERINGSBUDGET 2012 (tkr)...8

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

KFN 15 september 2011

KFN 15 september 2011 KFN 15 september 2011 Kostnader för 0-: taxade föreningar om de betalade halv B-taxa för träningsperiod 2010-2011 (Halv taxa är: Sporthallar 15 kr, Bro bollhall 150 kr, Gymnastiksalar 10 kr och Dagcentraler/Villa

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014!

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! 1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! Sammanställning av föreningsbidrag Kultur och Fritid 2014 Anläggningsbidrag, Aktivitetsstöd, Ledarutbildningsbidrag, Kulturbidrag, Utvecklingsstöd,

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 april 2014

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 april 2014 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 april 2014 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Tillväxtkontoret Handläggare Datum Diarienummer Åsa Källström Kulturskolechef 2014-04-08 2014-003018

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Plats och tid: Konferenslokalen BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Benny Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Väsby kulturs strategi 2013-2016

Väsby kulturs strategi 2013-2016 Styrdokument, plan Utvecklingsledare 2013-09-04 Maebel Lindby 08-590 975 88 Dnr Fax 08-590 733 41 SVV/2013:63 Maebel.Lindby@upplandsvasby.se Väsby kulturs strategi 2013-2016 Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (17) Plats och tid: Kommunhuset 16.15-19.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Lindqvist (pf), ordförande Anders Westerlund (s), vice ordförande t o m 30 Robert Lövdahl (m), ledamot Andreas Olsson (c),

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Kultur och fritid. Nyckeltalsrapport 2014 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20150911

Kultur och fritid. Nyckeltalsrapport 2014 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20150911 Kultur och fritid Nyckeltalsrapport SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 215911 Handläggare/referens Malin Hedlund 8-535 317 21 Malin.hedlund@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Metod 4 Nyckeltal

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer