Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011"

Transkript

1 (13) Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse bildningsnämnden Övergripande redovisning...2 Nämnd- och styrelseverksamhet...3 Fritidsverksamhet...4 Kultur...6 Kulturskola...11 Investeringsredovisning Kultur- och fitdsnämnden...12 Prestationer/Nyckeltal...13

2 (13) Övergripande redovisning Driftsredovisning Budget 2011 Resultat 2011 Budget avvikelse 2011 Avvikelse 2010 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Kultur- och Fritidsnämnden Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Kulturskola Summa Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 459 tkr. Underskottet beror framförallt på att IT-kostnader lades ut på verksamheterna (från ks-förvaltningen) under året samt el-/va-kostnader för Kungsängens Nya IP som ej var budgeterat. Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden svarar för kommunens verksamhet i; kulturskola, biblioteks- och allmän kulturverksamhet samt för fritids- och föreningsverksamhet. Ekonomi- God ekonomisk hushållning Kultur- och fritidsnämnden har använt tilldelade medel i enlighet med god ekonomisk hushållning. Personal Uppgifter om personalen per 15 oktober resp. år Katego ri Ledning 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Bibliotekschef 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Bibliotekarier 6 6,00 100% 6 5,87 100% 6 5,87 100% Biblioteksassistenter 3 2,50 33% 3 2,50 33% 3 2,50 33% Kulturskolechef 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Musiklärare 14 10,05 100% 14 10,05 100% 15 10,25 94% Assistenter 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Bitr. kulturskolechef 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Anläggningschef 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Fritidskonsulent 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Kulturintendent 1 1,00 100% 1 1,00 100% 1 1,00 100% Anlläggningsförest 1 1,00 100% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Badmästare 5 5,00 0% 5 5,00 0% 4 4,00 0% Receptionister 3 2,00 0% 3 2,00 0% 4 2,90 0% Idrottsplatsförest. 1 1,00 0% 1 1,00 0% 1 1,00 0% Idrottsplatsvaktm. 3 3,00 0% 3 3,00 0% 3 3,00 0% Övrig personal 5 2,95 0% 5 2,95 0% 5 2,95 0% Summa 49 41, , ,47

3 (13) E-förvaltning / E-tjänster Bildningsförvaltningen har deltagit i det kommunövergripande ATT-projektet - En administration i takt med tiden. Inom delprojektet Beslutsstöd till chefer har ett pilotprojekt med applikationen QlikView genomförts och utvärderats, vilket ledde till beslut om införande av systemet from I två andra delprojekt byggs ett nytt Intranät/verksamhetsportal för intern kommunikation, och en lärplattform som ska täcka behoven av stöd i lärande och kommunikation från förskola till vuxenutbildning. Så långt som möjligt används samma teknik/ funktioner i de båda plattformarna. Lärplattformen kan ur medborgarperspektivet även sägas vara en e-tjänst, där föräldrarna kommer att kunna följa sitt barns lärande och kommunicera med förskolor och skolor. Intern kontroll Enligt kultur- och fritidsnämndens plan för intern kontroll har följande rutiner blivit föremål för granskning under 2011: Rutiner Kontroll av bidragshantering Kontrollen avsåg att bildningsförvaltningen följer de regler och rutiner som är uppsatta för de kontantbidrag som hanteras av kultur- och fritidsenheten. Kontroll av rutiner kring upphandling av varor och tjänster Kontrollen avsåg att budgetansvariga vid köp av varor och tjänster följer gällande regler kring upphandling och utnyttjar kommunens leverantörsavtal. Nämnd- och styrelseverksamhet Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Nettoavv Netto Nämnd- o styrelseverksamhet Underskottet beror på högre sammanträdeskostnader än budgeterat.

4 (13) Mål/uppdrag (m/u) Fritidsverksamhet Ansvarsområde Simhall/Upplevelsebad, Ungdomens hus med målgruppen år, idrottsplatser och anläggningar för fritidsverksamhet, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro mot droger samt administration. Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Nettoavv Netto Fritidsverksamhet Underskottet beror på att kostnader för el och vatten för nya Kungsängens IP ej var budgeterat för december månad. Mål/uppdrag (m/u) Samarbete ske med föreningar och andra brukare för drift och underhåll av idrottsplatser, föreningshuset och sporthallar (kf) (m) Under 2008 startades anläggningsråd på respektive idrottsplats (Bro IP, Kungsängens IP och Klockardalens IP.) Dessa har fortsatt att träffas regelbundet allt sedan dess. I anläggningsråden ingår representanter för IP-driften samt för berörda föreningar och där diskuteras frågor som har med drift och underhåll för respektive IP-anläggning. Ett antal möten har också genomförts med berörda föreningar med anledning av de genomförda och pågående anläggningssatsningarna. (Bro IP-fotbollshall, flytt av Kungsängens IP, marint föreningshus och ny kampsportslokal) Ett avtal har skrivits med Bro IK gällande driften av nya fotbollshallen på Bro IP (samt med Tibble Sjöscoutkår för det marina föreningshuset.) Diskussioner förs även med Kungsängens IF om ett visst driftansvar för nya IP. Vidare har vi haft regelbundna möten om Kungsängens sporthall där idrottslärare, vaktmästare och städpersonal deltagit. Möten har genomförts med berörda föreningar i samband med den årliga schemaläggningen av tiderna i sporthallarna Genom anläggningsråden samt övriga möten med berörda föreningar har samarbetet utvecklats. Ett större engagemang och en ökad delaktighet i driften av idrottsplatserna har uppnåtts. Anläggningsråden har kommit för att stanna och ger fortsatt möjlighet att ytterligare förbättra samsynen på anläggningarna. Utveckla brukarmedverkan för delaktighet, ansvar och för större inflytande i verksamheten. (kf) (m) Biblioteket köper in allt mer på efterfrågan, 2011 köptes ca 750 (ca 20%) barn och vuxenmedier in på invånarnas önskemål. Föreningarna som presenterar sin verksamhet som Månadens förening får låna bibliotekslokalen och teknisk utrustning utan kostnad för en programkväll. Biblioteket bör köpa in ännu fler medier via brukarnas inköpsförslag. Mål för 2012 är att uppnå minst 25% inköp via inköpsförslag.

5 (13) Ungdomar ska medverka i utvecklingen av verksamheten och driften av Ungdomens hus. (kf) (m) Ungdomsfestivalen vid Lillsjön: I år anordnades ungdomsfestivalen för 4:e gången i Upplands-Bro kommun. Ungdomarna på Ungdomens Hus var delaktiga med planeringen och styrningen av evenemanget. Planeringen av konserten som även i år påbörjades i mars, togs över av ungdomarna. Dvs. kontakt med artister, budget och inköp, showschema, planering inför säkerheten på plats osv. Ungdomens hus personal styr och ger feedback under den perioden. Under sommaren hyrdes en minibuss för transporter och fungerade som mobil fritidsgård. Ungdomens Hus medverkade som även fältare på Ung 08 festivalen i Stockholm. Ungdomens Hus har även fältat ute på Facebook. Personal har under vissa tider varit inloggad på chatten då ungdomar fritt och även i vissa fall anonymt fått möjlighet att ställa frågor eller bara få prata ut. Ungdomens Hus facebook admin fungerar som en informations site där UH nu har över 1500 vänner som får reda på utsänd info. Ungdomarnas delaktighet i verksamhetens utveckling har ökat. Öka möjligheten till spontanaktivitet för barn och ungdomar. (u) Sport och Höstlovsprogram med ett brett utbud av prova-på-aktiviteter har genomförts under 2011 som har uppskattats av både barn, ungdomar och föräldrar. Öppen Sporthall för föreningslös ungdom har under året fortsatt med stort nyttjande i samverkan med fritidsgårdarna, Ungdomens Hus och Håbro IF. Idrottslyftet har möjliggjort för många skolbarn att prova på olika idrottsaktiviteter och aktivt fortsatt deltagande i olika föreningars olika verksamheter. Öppen sporthall har i alla våra kommundelar gett möjlighet även för ungdomar utan föreningsanknytning att delta i idrottsaktiviteter. Verksamheten har varit uppskattad och välbesökt. Under sport-, höst- och sommarlovet har det funnits ett brett utbud av aktiviteter och de flesta har varit välbesökta. Programmet för sommarlovet behöver vi utveckla vidare. Tendensen är att den organiserade föreningsverksamheten minskar något men att möjligheten till spontana aktiviteter efterfrågas i stor omfattning. Detta är viktigt att ha med sig när framtidens fritidsverksamhet planeras. Träffpunkter som BMX-banor, skateramper, spontanidrottsplatser kommer att efterfrågas i närmiljön. Elever kan på detta sätt via idrottslyftet kunnat prova på olika idrotter på ett spontant sätt och hitta en fritidsaktivitet som passar. Minska skadegörelsen i kommunens anläggningar och lokaler (u) Öppen sporthall för föreningslös ungdom. Närmare dialog mellan brukare och skolpersonal vad gäller uthyrning av matsalar. Öppen sporthall kan bla ge minskad skadegörelse som alternativ till att driva omkring och närmare kontakt mellan förhyrare och uthyrare av matsalar förebygger också skadegörelse.

6 (13) Kultur Ansvarsområde Två bibliotek, allmänkulturell verksamhet med prioritet på barn och ungdomar samt Kultur i vården i samarbete med socialförvaltningen, nationaldagsfirande i samarbete med föreningar samt stöd till kulturverksamhet inom föreningslivet. Nationella styrdokument De lagar och regler som är styrande inom kulturområdet är framförallt bibliotekslagen. I den anges att det måste finnas ett folkbibliotek i varje kommun och att biblioteket har som syfte att främja medborgarnas intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Vidare ska folkbiblioteken verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare och på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Netto- avv Netto Kulturverksamhet Underskottet beror på ökade lokalkostnader för Kungsängens bibliotek i Tibble och ökade IT-kostnader. Mål/uppdrag (m/u) Invånarna ska ges möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande.(kf)(m) Den allmänkulturella verksamheten verkar för att erbjuda professionell kultur av hög kvalitet och ge tillfälle till konstnärliga upplevelser och möjlighet till eget skapande. Verksamheten stödjer det lokala föreningslivet och verkar för att tillgängliggöra den lokala kulturen i kommunen. Många aktiviteter bedrivs i samverkan med andra kommunala, regionala och statliga verksamheter, kulturaktörer och det lokala föreningslivet. Offentliga program Ett samarbete med hembygdsföreningarna i kommunen har inletts som ett led i föreningsutvecklingen och som ett sätt att skapa nya mötesplatser i befintliga lokaler. Samarbetet med Kungsängens hembygdsgård har under året genererat 3 aktiviteter; barnteaterföreställningarna Kloss och Veva veva positiv samt visstund med trubadur. Andra programpunkter är Kulturluncher med lokalhistorisk anknytning,ofta i samverkan med studieförbund och/eller föreningar. Musikföreställningen Vart tog alla hundar vägen med texter från Hasse och Tages revyer spelades på Ekhammarscenen. Utställningar i Furuhällshuset med vernissager och offentliga visningar. I läroplanerna står uttryckligen angivet betydelsen av att ge barn och unga förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk och att det kan vara ett led i barns och ungas lärande och utveckling. Förskolan (3-5 åringar) 1-2 teaterföreställningar per barn och år Dansprojekt för 4-åringar -enligt Upplands-Bro-modellen som består av Fortbildning med introduktionstillfälle för förskolepedagoger Danslek 4 tillfällen då barnen träffar en professionell barndanspedagog och en ackompanjerande musiker Utvald dansföreställning Utvärderingsdag då personalen får diskutera och utveckla sina erfarenheter och även fortbildning inför sitt eget arbete med dans och andra kreativa inslag i förskolan. Allmänkulturen anordnar även föreställningar för de privata enheterna. Skolan skapande skola år 1-9

7 (13) Regeringens stora kultursatsning för skolan, Skapande skola, har i Upplands-Bro hittills bidragit med kronor och generat ett stort antal aktiviteter. År 1 (2008/09) fick alla elever i skolår 8 göra film tillsammans med en anställd filmpedagog. År 2 (2009/10) har år 9 haft lektionstillfällen med anställda dans- sång- och teaterpedagoger och därefter haft möjlighet att planera och genomföra en scenshow. År 3 (2010/11) har skolår 1-9 fått ta del av en stor mängd aktiviteter. Författarbesök, teaterföreställningar, scenshower, konstverkstad mm. Skapande skolastödet ger skolan möjlighet att på ett demokratiskt sätt erbjuda alla elever konstnärliga upplevelser och eget skapande är själva grunden i alla aktiviteter. Kultur i vården programverksamhet för äldreboenden och omsorg En arbetsgrupp planerar och genomför arrangemang. Ett antal musikcaféer har genomförts Ständigt pågående utvecklingsarbete. 14 feriearbetare har erbjudits arbetstillfällen under 9 sommarveckor i samarbete med äldreboenden och omsorgen. Lovaktiviteter med skapande verksamhet spontankultur Cirkusskola har genomförts som sport- och sommarlovsaktivitet. Cirkusskolan lockar till eget skapande och är liksom filmverkstäder och filmrallyn en bra utgångspunkt för ungdomar att komma igång med en verksamhet. Genom att medverka vid Filmgala Norr ges kommunens ungdomar möjlighet att delta i en riktig filmgala med jurybedömt tävling bland annat. Ungdomar har en nära relation till filmen och med stöd av professionella filmskapare kan de hitta helt nya uttrycksformer. 1:a pris i tungviktsklassen (17-20 år) gick till en Upplands-Bro-ungdom. Det finns ett stort behov av skapande verksamhet i spontan form för unga som inte attraheras av förenings- och kursverksamhet Föreningsaktiviteter kulturstöd Föreningslivet behöver stöd särskilt inom kulturen i form av tillgång till lokaler, marknadsföring, coachning och ekonomiska resurser. Projektbidraget används för att stödja den ideella delen av kulturen och är den största delen av allmänkulturens budget. Se föreningsbidrag. För att möte behovet av marknadsföringshjälp har ett månatligt kulturkalendarium tagits fram. Utgivningen är beroende av personalresurser och ligger för närvarande nere.. Konstnärlig utsmyckning Inventering av kommunens innehav av konst genomförs i samarbete med Arbetsfokus (soc) och med stöd av arbetsmarknadsåtgärder. Konst inköps kontinuerligt, befintlig konst renoveras. Bildarkiv - föreningsarkiv En plan för bildhantering har tagits fram för att tillgängliggöra det stora kulturhistoriska bildmaterial som finns i kommunens ägo - främst via webben. Namnsättning, kulturmiljöfrågor Allmänkulturen har varit representerad i namnsättningsgruppen (sbf) Kulturen behöver lokaler för framförande av arrangemang och för kreativa möten och den behöver nå fram till kommuninvånarna (anslagstavlor, kulturkalendarier) Nya föreningar startas kontinuerligt vilket innebär fler aktörer och tillfällen till skapande och annan kulturell verksamhet. Dansprojektet bidrar till barnens fysiska, språkliga och sociala utveckling enligt de utvärderingar som varje år lämnas in efter projektets genomförande. Feriearbetet har varit mycket uppskattat både av ungdomarna och de äldre. Verksamheten har inneburit fler möjligheter till kulturupplevelser för åldersgruppen. Jämställdhets- och integrationsbidrag samt Kultur- verksamhets- och projektbidrag (se bilaga) Femton föreningar har ansökt om och erhållit kulturprojektbidrag under året. Det nya verksamhetsbidraget har sökts av och utbetalts till sex föreningar. Föreningar inom kulturområdet behöver andra former av stöd än idrottsföreningar, som påpekats tidigare. Lokaler är en form av stöd, ekonomiskt stöd en annan. Projektbidraget fungerar för föreningar, med arrangemangsinriktning, verksamhetsbidraget ger ett mer långsiktigt stöd. Projektbidraget har finansierat en stor mängd aktiviteter av typen centrumarrangemang - Fest i byn, Kungskalaset, Jul- och kulturmarknad - och hembygdsgårdsaktiviteter, Konstrundan och musikcaféer, filmprojekt och en nystartad pensionärskör har erhållit projektbidrag. Ett antal lovaktiviteter har genomförts med projektbidrag. Arrangemangen genomförs ofta i föreningens regi.

8 (13) Av de budgeterade resurserna har föreningarna nått ut till cirka personer med sina aktiviteter vilket visar på att det är ett effektivt sätt att nå ut till medborgarna. När Snabb slantbidraget hittat sin form bör det ge nya ringar på vattnet. Ett månatligt kulturkalendarium har tagits fram för spridning. Det har legat nere under en period pga stor arbetsbelastning. Utgivningen bör tas upp snarast då det innebär ett stort stöd, inte minst för synliggörande för de arrangerande föreningarna och utrymme inte finns i den existerande Kulturfoldern. Biblioteken ska utgöra ett aktivt stöd i det livslånga lärandet. (kf) (m) Biblioteksplan med inriktning på kartläggning av kommunens samlade biblioteksresurser antogs av KF Implementeringen sker kontinuerligt i samverkan med andra kommunala verksamheter t ex skola-förskola. Bibliotekschefen presenterade biblioteksplanen och dess intentioner vid möte med alla rektorer våren Kontakt har även tagits med skolchefen för att starta diskussion om upphandling av nytt biblioteksdatasystem för hela kommunen. Samverkan sker kontinuerligt med Vuxenutbildningen framför allt i Bro bibliotek. Studierum som är tillgängligt även när biblioteket är stängt via receptionen i Brohuset. Kurslitteratur för hemlån, bekostas av Vuxenutbildningen. Lån av kurslitteratur har ökat 2011 framför allt i Bro bibliotek. Kontinuerlig samverkan med Språkoteket, biblioteket har deltagit i möten med förskolepedagoger och berättat om bibliotekets resurser och verksamhet, inköpsförslag lämnas av Språkoteket på lämplig litteratur som via biblioteket bör erbjudas föräldrar och pedagoger som stöd för barns språkutveckling. Bibliotekets medier och material, lokaler och personalens kompetens finns som resurs för alla kommunens invånare (0-100 år). Följande arbetsmetoder/målgrupper arbetar biblioteket med för att uppfylla målet: Alla nyblivna föräldrar nås via samarbete med BVC:s föräldragrupper, inbjuds att besöka biblioteket. Boken Barnets första bok delas ut till alla nyfödda (2011 avhämtades 120 böcker). Alla 6-åringar bjuds in till visning/boklek, 2011 deltog åringar. Vid återbesök med förälder får barnen boken Barnens andra bok som gåva ( 77 böcker hämtades). Alla grundskoleelever erbjuds biblioteksvisningar (Detektivjakten) och bokprat, under 2011 deltog 651 elever ( ). Förskolan besöker biblioteket eller personalen går till förskolan, bokinformation till pedagogerna, arbete med Bokjuryn, boklådor och språkpåsar skickas till förskolorna. Alla elever i år 0 (6 år), år 5 och 8 bjuds in till biblioteksvisningar och läsinspiration. Barn- och ungdomsbibliotekarierna har anordnat och deltagit i möten på Öppna förskolan och skolbiblioteksmöten. Modersmålslärarna har haft två möten på biblioteket under Vid bägge tillfällena diskuterades hur bibliotekets resurser kan nyttjas i modersmålsundervisningen Läxhjälp för skolelever på biblioteket har inte kunnat anordnas under 2011 p g a brist på frivilliga läxhjälpare. Önskemål från flertal brukare att Läxhjälpen ska komma igång igen i Bro bibliotek. Sfi/vuxenutbildning har erbjudits visningar, eleverna får hjälp med studielitteratur, tillgång till studierum i Bro med särskilda datorer och tillgång till bibliotekets databaser. Kontakten med SFI och Komvux bör utökas. Läsklubbar på eftermiddagstid för barn från 10 år startades höst 2011, ca 33 barn har deltagit i verksamheten i Bro bibliotek, 2 barn i Kungsängen Kommunens högskolestuderande kan tentera på biblioteket, studerande erbjuds också möjlighet till inlån av studielitteratur från andra bibliotek. Biblioteket ger från och med hösten 2011 biblioteksservice till Kungsängens dagcentral och Kontakten. Det sker genom löpande avtal med omsorgen. Sedan många år säljer biblioteket service till Livgardet, 10 timmar/vecka. Under 2011 genomfördes fyra tillfällen med utbildning/föredrag för besökare i Internet, något som bör öka för att minska den demokratiska klyftan. Biblioteket deltar sedan höst 2011 i Digidel, en rikstäckande kampanj för att stödja Digital delaktighet Förbättrad tillgång till anpassade medier i olika format för personer med någon form av läshandikapp, till exempel Daisy eller storstilsböcker. Under 2011 startade projekt med egen nedladdning av Daisy från TPB:s hemsida. Hösten 2009 startade projektet Prosit, ett länsövergripande projekt som syftar till att utveckla samverkansformer mellan biblioteket och omsorgen. Projektet har statligt stöd under tre år och fyra representanter från omsorgen och biblioteket deltar. Många konkreta resultat har genomförts: temalådor, läsecirkel, omflyttning av medier med mera. Släktforskning via databasen Genline erbjuds på båda biblioteken sedan 2011.

9 Biblioteken ska vara en attraktiv mötesplats för alla. (kf) (m) (13) Under 2011 har ett stort antal öppna föredrag/program genomförts för olika ålders- och målgrupper i samverkan med enskilda, andra kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund och i egen regi. Antalet aktiviteter riktade mot barn har ökat Aktiviteten Månadens förening erbjuds till alla föreningar sedan hösten Det mest besökta föredraget för vuxna under året var höstensförfattarbesök i Bro bibliotek med Caroline af Ugglas som lockade 50 besökare en fredagskväll i december, ett samarrangemang med ABF. Den mest besökta barnaktiviteten var firandet av Nalledagen 27 oktober med invigning av Nalletavla, 90 förskolebarn och 15 pedagoger deltog. Biblioteket har bidragit med verksamheter vid Kungskalaset, Fest-i-byn och Julkulturmarknaden i Bro. Besöksrekordet var vid årets Julkulturmarknad med ca 900 besök. Bibliotekets ansvariga för uppsökande verksamhet har besökt dagcentralernas caféverksamhet och gett information om Boken kommer, talböcker med mera. Ansvarig har även deltagit i Kultur i vården-möten. Antalet Boken kommer-låntagare, som får böcker hemsänt till sig, var under personer. Tillgängligheten till bibliotekets resurser förbättras kontinurligt görs särskild investering i RFID-teknik vilket ökar besökarnas egenkontroll över lån m m. Fortsatt utveckling av fler interaktiva tjänster, t ex ungdomsblogg, via bibliotekets webbsidor ger ökad tillgänglighet till bibliotekets resurser och personalens kompetens. Biblioteket erbjuder tillgång till publika Internetdatorer, 5639 IT-användare 2011 (2010= 5298 IT-användare) Besöksantalen på biblioteket har ökat. Under 2011 hade biblioteket besök (2010= besök). Den största ökningen är 2011 i Bro bibliotek. Nedladdning av e-böcker via bibliotekskatalogen har ökat markant och var 2011 totalt 1302 (2010= 1101). Kostnaden för varje e-lån är idag 18:- en kostnad som förväntas öka och i förlängningen gör att inköp av fysiska medier krymper. Biblioteket har lägsta möjliga nivå på antal tillåtna e-bokslån/låntagare. Lillsjöbibblan var en nyhet sommaren Projektmedel användes för inköp av ett antal pocketböcker för unga. Afrika-tema med utställning, filmkväll, program m m under hösten 2011, i samverkan med föreningar, Ungdomens Hus och studieförbund. Antalet IT-användare har ökat 2011 framför allt i Bro bibliotek, från 5298 till Ett utbyte av datorerna gjordes under året vilket troligen bidragit till ökningen. En övergång till trådlöst publikt Internet skulle eventuellt ge en ytterligare höjning av antalet användare. Sedan hösten 2011 kan kostnadsfri datorhandledning i 30 minuter bokas. Biblioteket är sedan hösten 2011 ansluten till Digidel, en rikskampanj för att minska den digitala klyftan. Under 2012 bör biblioteket fortsätta att erbjuda kostnadsfri handledning. Från och med 2009 anställdes bibliotekarie med inriktning på uppsökande/social biblioteksverksamhet. Därmed har antalet låntagare som får Boken kommerservice har ökat med över 100%, idag är 30 personer inskrivna varav 14 är 80 år eller äldre. För att i framtiden kunna marknadsföra tjänsten aktivt bedöms en personalförstärkning med 0,5 person behövas. Uppgradering av biblioteksdatasystemet Libra och installation av utlåningsautomat även i Bro bibliotek har gett ökad tillgänglighet till bibliotekets resurser för besökarna. Under 2011 har lån gjorts via automaterna, ökning med 14%. Installation av fler automater och RFID-teknik under 2012 kommer att förbättra tillgängligheten ytterligare. Ökad möjlighet för besökarna att lämna inköpsförslag, minst 25 % av totala medieanslaget 2012 bör göras via inköpsförslag. Fortsatt låg tillgång till databaser (4 stycken) för kommunens studerande på olika nivåer. Samverkan med skola/utbildning skulle kunna ge ökad tillgång till bra databaser för studerande på alla nivåer. Prenumeration på bibliotekets Nyhetsbrev erbjuds alla besökare, 12 Nyhetsbrev skickades ut via e-post till 159 prenumeranter. Antalet deltagande barn i sagostunderna på biblioteket i Bro och i Kungsängen sedan hösten 2011 har ökat. Planen att åter starta språksagostunder kvarstår under Prioriterat är sagostunder på finska, somaliska och arabiska. För att se över hur bibliotekets resurser kan möta kommuninnevånarnas behov har arbete med medieplan startats under 2009, processen fortsätter under Under 2012 bör fokus läggas på gallring inför införande av ny teknik, RFID. Kontakten med SFI/Vuxenutbildningen bör utvecklas ytterligare under 2011.

10 Samarbeta med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling. (u) (13) Samverkan med förskolor, skolor, Språkotek och modersmålsundervisningen kring barns möjlighet att ta del av olika former av läsning, kulturaktiviteter och skapande verksamhet för att ge barnen tillfälle att utveckla sitt språk och sitt läsande. Förskolan går till biblioteket eller personalen går till förskolan, bokinformation ges till pedagogerna, nyhetsbrev till förskolor och skolor, arbete med Bokjuryn, boklådor och språkpåsar skickas till förskolorna. Alla elever i år 0 (6 år), år 5 och år 6 i Broskolan bjuds in till biblioteksvisningar och läsinspiration. Från hösten 2011 kan skolorna boka ett visst antal bokprat utan kostnad. Barn-och ungdomsbibliotekarierna har anordnat och deltagit i möten på Öppna förskolan, utbudskväll på Bro fritidsgård, möten med Språkoteket och skolbiblioteksmöten bland annat. Förskolorna erbjuds lån av Språkpåsar som kan lånas vidare till föräldrar och barn. Påsarna innehåller samma bok på svenska och på annat språk, t ex tigrinja, farsi m fl. Modersmålslärarna har haft två möte på biblioteket då man bland annat diskuterat hur biblioteket kan stödja modersmålsundervisningen En kultur- och fritidsplan ska färdigställas. (kf) (m) Kultur- och fritidsplan har framtagits för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden och som fastställdes i december i kommunfullmäktige. Stimulera föreningsarbetet för ökad mångfald. (u) Stöd till föreningar i form av lokaler och ekonomiskt bidrag. Information och hjälp med marknadsföring samt support och coachning för nya och gamla kulturföreningar. Ett månatligt kulturkalendarium ges ut där föreningsaktiviteter presenteras. Jämställdhets- och integrationsbidrag har utbetalts till sex föreningar. Bidrag har getts till: Kurdiska Kvinnoföreningen, ABF, Kungsängens IF, Tibble Kungsängens BTK, Bro IK, Mix kulturförening och Yarsans Demokratiska ungdomsförening. Kungsängens IF arrangerade Stockholm international paragames (innebandy) i Kungsängens sporthall med viss lokalsubvention från Kultur och Fritid samt ett projekt på UBK för att uppmuntra nya deltagare. Stödet har bidragit till att kulturföreningarna blivit fler och starkare. Kulturverksamhetens samarbete med föreningslivet innebär också ett stöd i sig. Kalendariet hjälper föreningarna att synas och publiken att hitta rätt. Aktivt medverka i den fördjupade utredningen om Kulturhus i Kungsängen (u) Arbetsgruppen för kulturhusarbetet har återupptagit arbetet. En studieresa till Danmark där stora satsningar gjorts på lokala kultur- och fritidsanläggningar. Ett antal kulturhus besöktes och arbetsgruppen där representanter från UB-Hus ledning, kommunledning, kultur- och fritid (+bibliotek och allmänkultur) även hade möjlighet till utveckling av idéer och planer. Arkitekten som skissat på tillbyggnaden deltog också. Resan gav tillfälle till eftertankar och en gemensam utgångspunkt för projekteringen Kultursatsningar ska göras till 0,5 1% av exploateringsprojektens budget (u) Kultur- och fritidsnämnden har framtagit förslag till regler som föreslagits kommunfullmäktige att anta. Ärendet har inte ännu kommit upp i kommunfullmäktige för ställningstagande Utreda skötsel av fornminnen (u) I samarbete med kommunstyrelseförvaltningen har Stockholms Läns museum ett underlag tagits fram för arbetet. En arkeologstudent har sedan anlitats för att kartlägga fornminnenas behov av skötsel. Beslöts göra en fördjupad utredning av 24 stycken. Kartläggningen visar på stora behov då skötseln varit eftersatt eller helt obefintlig under minst 15 år. Aktualisera vår turiststrategi i samverkan med kommunstyrelsen (u) Tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen har framtagits en analys av besöksnäringens betydelse i Upplands-Bro kommun. Analysen av besöksnäringen i Upplands-Bro kommun kommer att användas vid framtagandet av en turiststrategi.

11 (13) Utvärdera snabba slanten för eventuell utvidgning till att omfatta ideella krafter som gör insatser för samhället (u) Arbetet med att bygga upp rutiner för ungdomsstipendiet Snabb slant är inlett. Fritidsgårdspersonal, föreningsledare och föräldrar är några resurser i arbetet. Ungdomarna har inte hittat fram till detta nya stöd det är helt nytt och inga rutiner finns. Innan man startar hanteringen i stor skala är det viktigt att ett ungdomsdrivet projekt verkligen lyckas, för att inte ha motsatt effekt än den avsedda. Det innebär en möjlighet att länka in ungdomar i värdefulla aktiviteter på fritiden. Kulturskola Ansvarsområde Verksamheten består bl.a. av instrumental/sångundervisning, dansundervisning, orkestrar och ensembler för barn/ungdomar i åldrarna Kulturskolan har också i uppdrag att fullgöra del av musikundervisningen i grundskolan. Ekonomi (tkr) Verksamhet Budget 2011 Redovisning 2011 Avvikelse 2011 Redov 2010 Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Intäkter Nettoavv Netto Kulturskola Lokalkostnaderna blev högre än budgeterat. Mål/uppdrag (m/u) Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle till att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans (kf) (m) Kulturskolan erbjuder undervisning i instrumentalspel, sång, dans, rockskola och musikal. Elever som vill satsa mer kan från årskurs 8 söka KAP, vår fördjupningskurs. Gymnasieelever erbjuds i samarbete med UBG musikprofil. Under året har orkesterverksamheten ökat och vi har nu 5 orkestrar som repeterar varje vecka. I dag deltar närmare 550 elever i våra ämneskurser. Dansen lockar 180 elever från 4 år t.o.m. gymnasiet. 6 elever går KAP och musikprofilen har 21 elever. Ca 80 elever deltar regelbundet i orkestrarna. För de elever som deltar i verksamheten finns många möjligheter att utvecklas och genom att orkesterverksamheten byggts ut får många elever flera speltillfällen i veckan. Kulturskolan ska bidra till ökad måluppfyllelse i grundskolan. (kf) (m) Kulturskolans verksamhet i grundskolan består till största delen av praktiskt utövande av musik och dans. Vi arbetar bl.a. med ramsor, sånger och danslekar. Luciatåg och traditionsbärande musik vid olika högtider ingår också. Vi genomför också varje år Den Stora Allsången då alla i årskurs 3 övar på sånger som sedan framförs gemensamt till ackompanjemang av elever och lärare från Kulturskolan. Skolorkestrar eller/och skolkörer finns på de flesta skolor. Att arbeta med ramsor, sånger och dans främjar språkinlärning, läsning och skrivning. Vi ger också barnen en gemensam sångskatt genom arbetet med allsångskonserten. Genom körer och orkestrar utvecklas respekt för varandra, lyhördhet och hänsynstagande. Inför nästa läsår kommer vi att göra en översyn av verksamheten med utgångspunkt från de nya kursplanerna

12 (13) Kulturskolan ska medverka till att musikundervisningen i grundskolan utformas så att eleverna ges fler uttrycksmöjligheter. (u) Kulturskolan arbetar i grundskolan med undervisning i musik och dans, stråkklasser, brassklasser, skolkörer och skolorkestrar. I dag har Kulturskolan verksamhet i alla kommunala F-5-skolor. Där får alla barn under något eller några läsår ta del av vår verksamhet och genom sång, spel och dans ges möjlighet till eget skapande. Tyvärr lägger de, på många skolor, undermåliga musiklokalerna hinder i vägen för att genomföra en så varierande undervisning som vi önskar. Utred konsekvenserna av en kulturcheck inom kultur- och musikskolan. (u) En internutredning har genomförts av kultur- och fritidsenheten avseende införandet av kulturcheck som redovisats för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet för vidare utredning. Två utredare på kommunstyrelseförvaltningen utreder ärendet vidare. Investeringsredovisning Kultur- och fritidsnämnden Total kalkyl Förbrukat tom 2010 Redovisat 2011 Redovisat 2011 Budget 2011 Kvar av projektbudget 2011 Netto Netto Utgifter Inkomster Utgifter Utgifter UTRUSTNING/INVENTARIER Renovering aulan Föreningshuset Svartviken Jobbpaket2010 Om-/tillbyggn. av K-ängens sporthall Inventarier K-ängens nya IP Summa Utrustning/inventarier. Reinvestering av inventarier och utrustning till idrottsplatser, simhall, bibliotek och kulturskolan Renovering aulan mm Kreditfaktura (333 tkr) som avser 2010 är bokförd Föreningshuset Svartviken Underskottet beror på tillkommande arbeten, framförallt grundarbeten och att inventarier ej var budgeterade från början Jobbpaket2010 Om-/tillbyggnad av Kungsängens sporthall Ny belysning har installerats i hela hallen. Ridåväggarna har bytts ut och basketkorgarna har fått motorer för upp- och nedhissning. Överskottet beror på att tänkt tillbyggnad för förråd, teori- och spinningrum ej genomförts därför tillbyggnaden blev så stor att den istället ska utföras av fastighetsägaren U-bro kommunfastigheter Inventarier Kungsängen nya IP Investeringar avseende Kungsängens IP är ej avslutade varför kvarstående medel förs över till Bidrag till anläggningen har erhållits från Sv fotbollsförbundet med 450 tkr.

13 (13) Prestationer/Nyckeltal Budget 2011 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Kultur- och fritidsverksamhet Badhuset: Antal besökare Kostnad/invånare för föreningsstöd (inkl lokaler), kr Kostnad/invånare för biblioteksverksamheten, kr Terminsavgift i Kulturskolan, kr Elever i Kulturskolans avgiftsbelagda undervisning

14 Projekt- verksamhets- och driftbidrag 2011 Förening Beviljat bidrag Arrangemang Antal Öråkers lada 7000 Sportlovsaktiviteter 100 Öråkers lada 6000 Operaafton 42 Öråkers lada 6000 Hantverksmarknad 300 Öråkers lada 3600 Annonskostn f antikrunda 400 Öråkers lada 9500 Kulturdagen 500 Öråkers lada 3800 Marknadsföring äppelmarknad 150 Öråkers lada 3600 Marknadsföring antikrunda 400 Öråkers lada 7500 Höstlovsprogram 100 Tibble Sjöscoutkår Valborgsmässofirande 300 ABF Sport- påsklovsakt, konstskola 330 UMTS Jazz på Alexandra 90 UMTS Musikkafé Torget 1200 Kungskalaset Centrumföreningen 1500 Konstformer Konstrunda 1700 Poetiska 5500 Göran Greider 50 PRO Bro 3600 Körsångsledare 10 Bro IK 3500 Midsommarfirande 500 Bro IK Dansgala 200 UKF 3500 Musikprogram 17 Vuxenskolan 1900 Program på biblioteket 75 Fest i byn Överfört t Maria Palm 1500 Bro Låssa mfl Jul- och kulturmarknad 3/ Sunnerdahlsföreningen 5500 Musikarrangemang Säbyholmsskolan 30 Yarsans Dem ungd förening 4500 Poesikväll 100 Projektbidrag s:a Verksamhetsbidrag 2011 Bro-Loss hbf Föreläsningar, musikarrangemang Håtuna-Håbo Tibble Julmarknad, Bygdens dag, forskning UKF Föreläsningar, guidade turer, forskning Öråker Kulturaktiviteter helger och kvällar Stockholms-Näs Föreläsningar, arrangemang Kungsängens folkdansgille Arrangemang, kursverksamhet Konstformer 0 UMTS 0 Verksamhetsbidrag s:a Snabb slant 0 Ungdomsstipendium Totalt summa Driftbidrag 2011 Öråkers lada 0 Stockholms Näs hbf Konstformer 0 Bro-Lossa hbf UKF 0 Kungs. folkdansgille 0 UMTS 0 Håtuna Håbo-Tibble För vård av byggnader

15 Kulturbojen 5000 Summa Jämställdhets- och integrationsbidrag 2011 Förening Beviljat bidrag Arrangemang Yarzans Fotbollscup mm f integration 100 Kurdiska kvinnoföreningen 4300 Internationella kvinnodagen 100 Yarzans 5900 Seminarium f integration 100 Kungsängens knights Kungsängens IF funktionshindrade 20 UB Ryttarförening Projekt jämställdhet för alla 20 Tibble Kungs btk 7250 Turnering, läger mm 20 ABF Afrikanskt projekt på biblioteket 150 Summa:

16 Föreningar i Upplands-Bro som fått föreningsbidrag 2011 FÖRENINGAR Bidrag Aktiv Ungdom Upplands-Bro Bro Bålsta Golfklubb* st föreningar Bro Idrottsförening * * = idrottsföreningar Bro Låssa Skytteförening * ~ = handikappföreningar Bro Sportfiskeklubb Broskolans IF * Totalt utbetalt :- Friluftsfrämjandet Friskis & Svettis * Föreningen Upplands-Bro Dansgymnaster * Föreningen Upplands-Bro Basket * Gymix Kungsängen * Halliwick kl. Isbjörnen ~ Hjärt & Lungsjukasfören. Järfälla/Uppl.-Bro ~ Håbro IF * Hörselskadades förening Järfälla/Uppl.-Bro ~ IAK IF * Islamisk Kulturförening 0 Kungsängens Bågskytteklubb * Kungsängens Folkdansgille 980 Kungsängens Idrottsförening * Kungsängens Kampsport & 48 Självförsv. 480 Fören * Kungsängens Sportfiske klubb 2 170* Kungsängens Sportklubbb 222 * 150 Kungsängens Tennisklubb 277 * 500 Kocktorps Motorklubb Reumatikerföreningen Järfälla/Upplands-Bro~ SRF Järfälla/Upplands-Bro ~1 890 Studio Bro Tibble Kungsängens Bollklubb * Tibble Sjöscoutkår Upplands-Bro Budoklubb *9 570 Upplands-Bro Gymnasiets 20 IF 650 * Upplands-Bro Musik o Teatersällskap Upplands-Bro Ryttarförening * Upplands-Bro Simsällskap 46 * 830 Unga För Unga Unga Örnar i Bro Yarsans Kulturförening Bro Låssa Hembygdsförening Stockholms Näs Hembygdsförening Håtuna Håbo Tibble Hembygdsförening Kulturbojen Öråkers Kultur förening PRO Kungsängen PRO Bro SPF Vikingarna Kaleva Seniorer HSO ~ Soldathemmet, Livgardet Järfälla Orienteringsklubb *

17 Studieförbund som fått bidrag kr är budgeterat på (Fritidsintendent) ABF Bilda Öst Studiefrämjandet Vuxenskolan Studieförbund Sensus Totalt :- Öppen sporthall, arvode :- ledare till SISU från Ledarutb.bidaget Totalt :- Totalt :- Summa :

18 Tillväxtkontoret Bo Larsson TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 12/ 1 Kultur- och fritidsnämnden Internbudget för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 2012, driftbudgeten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1. Kultur- och fritidsnämnden antar internbudget för 2012 fördelat på verksamhetsnivå enligt bilaga i förvaltningens förslag Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov. 3. Ekonomen får i uppdrag att vidta tekniska justeringar. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2012 vid sitt sammanträde 24 november Kultur- och fritidsnämnden tilldelades en ram på netto tkr, som nämnden själv får fördela på verksamhetsnivå. Till detta ska läggas budget för kapitaltjänstkostnader (räntor och avskrivningar) som kommer att läggas till genom den föreslagna tekniska justeringen. Förslaget till internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2012 är fördelat på verksamhetsnivå. Fördelning på verksamhetsnivå Förslaget till internbudget på verksamhetsnivå innebär att den totala ramen enligt kommunfullmäktiges beslut har delats upp på olika verksamhetsområden. Av bilagan framgår de övergripande mål och uppdrag samt i vissa fall verksamhetsvisa mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt. Därutöver framgår ytterligare verksamhetsvisa mål och uppdrag som fastställs av kultur- och fritidsnämnden. G:\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2012\kfn\kfn \02.01 Internbudget 2012 missiv.doc

19 Sida 2 Investeringsbudgeten Beslut enligt fullmäktige: Benämning Projektering, nödvändig upprustning av hus och park Kvistaberg Projektering och påbörjan av upprustning stall Prästtorp Reinvesteringar av inventarier/utrustning i samlingslokaler, sporthall, idrottsplats mm 2012, tkr RFID-teknik bibliotek, chip + larmbågar Staket Bro IP 100 Skateramp Klockardalen 100 Markarbeten föreningshus mot sjösidan 250 Summa Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov. TILLVÄXTKONTOR Bo Larsson Kultur- och fritidschef

20 1 (8) Driftbudget 2012 Förslag bilaga KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN De mål och uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige har markerats med (kf) Innehållsförteckning Internbudget VISION, UPPDRAG, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH ÖVERSIKTSBUDGET (kf)...2 NÄMNDVERKSAMHET...3 FRITIDSVERKSAMHET...4 KULTURVERKSAMHET...5 ALLMÄNKULTUR...5 KULTURSKOLA...7 PRESTATION/NYCKELTAL...8 INVESTERINGSBUDGET 2012 (tkr)...8

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

KFN 15 september 2011

KFN 15 september 2011 KFN 15 september 2011 Kostnader för 0-: taxade föreningar om de betalade halv B-taxa för träningsperiod 2010-2011 (Halv taxa är: Sporthallar 15 kr, Bro bollhall 150 kr, Gymnastiksalar 10 kr och Dagcentraler/Villa

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Nämndplan med budget 2013

Nämndplan med budget 2013 Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2013 www.ale.se Nämndplan och budget för Kultur och fritidsnämnden 2013 1. Nämndens uppdrag Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Kulturnämnden Kulturnämnden ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar. Flera av nämndens verksamheter riktar sig direkt till barn och ungdomar, medan

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Motion om översyn av bidrag till föreningar

Motion om översyn av bidrag till föreningar 2010 05 31 84 206 Kommunstyrelsen 2011 08 15 162 354 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 120 238 Dnr 10.356 008 majkf25 Motion om översyn av bidrag till föreningar Bilaga: Bestämmelser om bidrag till

Läs mer

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-02 119 Hälsa Stillasittande fritid har blivit allt vanligare i vårt samhälle. Vi ser också en ökad fysisk inaktivitet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer