Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiebolaget Karlsborgsbostäder"

Transkript

1 Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Kassaflödesanalys Noter Underskrifter

2 1(21) Förvaltn i ngsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Karlsborgsbostäder, , får härmed avge berättelse för verksamhetsåret Allmänt om verksamheten AB Karlsborgsbostäder (org nr ) ingår i koncernen AB Vaberget, som ägs av Karlsborgs kommun. Styrelse AB Karlsborgsbostäders styrelse har följande sammansättning: Rolf Andersson ordförande Leif Andersson vice ordförande Jan-Erik Engqvist Roger Johansson Anders Åkerstedt Revisor Ernst & Young AB Auktoriserad revisor Ulf Ulkner Lekmannarevisor Rolf Blom Verkställande direktör Mikael Håkansson Sammanträden Ordinarie årsstämma hölls den 7 april Styrelsen har under året hållit 12 st. sammanträden. Organisationstillhörighet AB Karlsborgsbostäder är medlem i branchorganisationen SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag), HBV (Husbyggnadsvaror i förening upa) samt Fastigo (Fastighetsbranchens arbetsgivareorganisation ) Verksamhet AB Karlsborgsbostäder ska i samarbete med kommunen medverka till goda livsmiljöer och utveckla Karlsborg till en attraktiv bostadsort genom att erbjuda ett varierat utbud av hyresbostäder med god kvalitet och service. Arbetet med att bygga nya lägenheter på Mellangatan påbörjades under försommaren. Bygget blev försenat i över 1,5 år p.g.a. alla överklaganden av planändring och bygg lov. Vi har också påbörjat arbetet med att ändra detaljplanen för kvarteret Strömmen. Vi arbetar för att kunna bygga två sjuvåningshus på den tomten, för mestadels seniorboende. Vi har begärt en ändring av detaljplanen på fastigheten Rödesund 1, fö r att kunna bygga smålägenheter, främst avsedda för ungdomar och militärer. Vi har köpt industrifastigheten Lärlingen och köpekontrakt är påskrivet för försäljningen av två st. 1/1 fua -t dl ~ K

3 2(21) bostadsfastigheter med sammanlagt sex lägenheter i Forsvik. Tillträde för den nya köparen sker i början av Vi har konverterat värmesystemet på Järnvägsgatan i Mölltorp till bergvärme. Vi har radonsanerat 26 lägenheter på Västra vägen i Karlsborg. Radonsaneringen beräknas på under ytterligare några år. Personal Antal tillsvidareanställda har under året varit sju personer och under sommaren har vi erbjudit tre ungdomar sommarjobb. En person har övergått från nystartsjobb till tillsvidareanställning. Kund och marknad Bolaget har oförändrat 392 st. lägenheter inom Karlsborgs kommun, varav 286 st. belägna inom centralorten. Resterande lägenheter återfinns i Undenäs (16st.), Mölltorp (42st.) samt Forsvik (48st.). Efterfrågan på bolagets lägenheter har under året varit hög. Vi hyr ut många lägenheter till militärer så omsättningen på lägenheter är högre än normalt, då dessa får tjänstgöring på annan ort efter utbildning. Generationsväxlingen på villamarknaden som pågått under några år i kommunen har ytterligare medfört ett ökande antal som eftersöker ett annat boende med god tillgänglighet i centrala lägen. Detta märkte vi särskilt när vi släppte lägenheterna i vårt nya hus på Mellangatan. De första började köa redan på morgonen för att vara säkra på att få den lägenhet de ville ha. Den planerade byggnationen på Strömmen har under året varit mycket omskrivet. Läget på dessa hyreshus är nog de bästa i hela Skaraborg. Detta har medfört ett ökande intresse för inflyttning till Karlsborg. Sammanfattningsvis så uppvisar Karlsborg som boendealternativ ett ökande intresse. Vakansgraden i slutet av förra året var den lägsta sedan nedläggningen av flygflottiljen för snart 20 år sedan. Under 2014 har vakansgraden för outhyrda lägenheter i snitt varit 0,5% (2,1% jmf år 2013). Övervägande delen av vakanser avser lägenheter utanför Karlsborgs centralort. För vakanta lägenheter, garage och p-platser har bolaget under 2014 gått miste om 304 tkr i uteblivna hyresintäkter mot 522 tkr föregående verksamhetsår. En minskning med 41 %. Omflyttningsfrekvensen var under 2014 något lägre än föregående år. Detta kan delvis förklaras av bristen på alternativa bostäder i Karlsborg. I februari 2014 tecknades en förhandlingsöverrenskommelse med Hyresgästföreningen avseende hyresuttaget på bolagets lägenheter t o m februari Hyreshöjningen var i genomsnitt 1,4 %. Utöver förhandlingstillfället samt två boinflytandemöten hade företaget under året kontinuerliga kontakter med Hyresgästföreningen. I juni genomförde bolaget i samarbete med Hyresgästföreningen en hyresgästaktivitet. Hyresgästerna inbjöds att närvara vid en uteaktivitet där mat och dryck serverades under det att man underhölls aven engagerad artist. Aktiviteten uppskattades stort av närvarande hyresgäster och en liknande aktivitet genomförs under Hyresgästerna hade också möjlighet att närvara vid av bolaget arrangerade luciauppträdanden i Strandskolans matsal, där vi också bjöd på musikunderhållning. Efter att bolaget i slutet av 2013 via Aktiv-Bo utfört en enkätundersökning bland våra hyresgäster nominerades bolaget i början av 2014 som ett av tre bolag i landet till utmärkelsen "Bästa bostadsföretag". Hyresläget Karlsborg Intresset för centrala lägenheter har varit stort och vakanserna har under året varit små. Bristen på lägenheter begränsar Karlsborgs utveckling, försvårar generationsskiftet på villamarknaden och minskar möjligheten för inflyttning till kommunen. Det ökande intresset för Karlsborg som bostadsort kräver ett tillskott av lägenheter. För 2015 ser uthyrningsläget mycket ljust ut och vakanserna kommer att vara minimala.

4 3(21) Undenäs Efterfrågan på lägenheter i Undenäs är begränsad och man kan säga att det idag råder ba lans avseende tillgång/efterfrågan. Uthyrningsläget för 2015 är stabilt, med viss risk för mindre vakanser. Ingen står idag i kö för lägenhet i Undenäs. Forsvik Enstaka bostadssökande i kö men efterfrågan är begränsad. Uthyrningsläget är relativt stabilt med viss risk för mindre vakanser. Mölltorp För 2015 är uthyrningsläget i Mölltorp stabilt med en mindre kö av sökande när det gäller marklägenheter. Kortare vakanser kan uppstå under året men hyresförluster kommer vara minimala. Underhåll Under verksamhetsåret har i kostnader för yttre och inre underhåll nedlagts totalt tkr (115 kr/m2) mot 4186 tkr (148 kr/m2) föregående år. Av detta har i lägenhetsunderhåll nedlagts 2257 tkr mot tkr år På grund av ändrade redovisningsprinciper har under året 721 tkr i underhåll aktiverats i balansräkningen. Denna post har tidigare kostnadsförts. Om man tar hänsyn till detta så blir underhållet 143 kr/m2 under Miljö Bolaget har under ett antal år jobbat för att få bort fossila bränslen som värmekälla. Där fjärrvärmenät finns är samtliga fastigheter påkopplade. I övriga områden jobbar vi för att få över till värmepumpar. Vi använder oss främst av bergvärme men vid några anläggningar är vi fortfarande beroende av olja för att klara de allra kallaste dagarna. Den ökade elvärmeförbrukningen beror till stor del på att vi har övergått till varm hyror och därmed tagit över uppvärmningskostnaden från hyresgäster Fjärrvärme, MWh Olja, m3 7,2 10,5 8,6 6,8 El värme, MWh El övrig, MWh Vatten, m Ekonomi och finans Bolagets omsättning har i jämförelse med föregående år ökat med 3,0%, och uppgick till mot tkr år Rörelsekostnaderna för bolaget har i jämförelse mot 2013 ökat med 2,1 %, och uppgick till totalt tkr, mot tkr år Vid en genomgång av bolagets fastigheter har utrangeringar gjorts på totalt kr avseende tillgångar som genom åren bytts ut och inte längre används. Detta har minskat resultatet med kr. Bolagets soliditet uppgick till 13,5% (13,9 % år 2013). Nyupplåning har skett under år 2014 med 11,5 miljoner. Installation av bergvärme i Forsvik och Mölltorp samt inköp av fastigheten Lärlingen har finansierats utan upplåning, ca 7,5 miljoner. Finansieringen av Mellangatan kommer ske med 10 % egna medel, 45 % lån via Kommuninvest med kommunal borgen och 45 % lån via pantbrev i affärsbank. Bolaget har en mycket god ekonomi.

5 4(21) Framtiden Under 2015 förväntas inte någon förändring av den positiva trend bolaget haft de senaste åren. Beroendet av Försvarsmakten och försvarsrelaterade nyanställningar kommer fortsatt vara stor, men den mediala uppmärksamheten angående eventuell nyproduktion har även visat ett betydligt intresse från närliggande kommuner att bosätta sig i Karlsborg. Framtidsutsikterna skiljer sig även fortsättningsvis markant mellan de olika kommundelarna. Inom tätorten Karlsborg bedömst utsikterna för 2015 och de kommande åren vara mycket goda, med en stor efterfrågan på centralt belägna lägenheter med god tillgänglighet. Bristen på dess lägenheter har dock gjort att det pågående generationsskiftet på villamarknaden stannat upp. Den planerade nyproduktionen på kvarteret Strömmen har även den fått massmedialt intresse och flera personer har gjort intresseanmälningar. Dessa hus är tänkta att även innehålla butikslokaler, gemensamhetslokal och övernattningsrum. Mölltorp har idag en bostadsmarknad i balans. Efterfrågan på lägenheter med god tillgänglighet bedöms dock öka de närmaste åren. Även i Undenäs är bostadsmarknaden i balans men efterfrågan på lägenheter är förhållandevis låg och förväntas inte förändras nämnvärt de närmaste åren. I Forsvik förväntar vi att efterfrågan ska öka jämfört med tid igare år med tanke på övergången till varmhyror som mottogs väldigt positivt. Forsviks friskolas goda utveckling kan också bli en bidragande orsak till en förbättring av nuvarande läge på bostadsmarknaden i Forsvik. Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Nettoomsättning Rörelsemarginal % Balansomslutning Avkastning på tot.kapital% Avkastning på eget kapital % Soliditet % Kassalikviditet % Driftnetto % Driftnetto % exkl fast.köp Lärlingen 9, , , , , ,0 15,2 14,4 17,4 16,9 12, , , , , ,0 3,6 4,1 5,1 4,8 3,5 15,0 12,7 24,4 19,5 2,9 13,5 13,9 8,8 7,9 6,4 119,9 191,4 180,4 118,6 33,8 8,9 9,3 8,9 9,7 6,9 Nettoomsättning har angetts för samtliga år till skillnad från tidigare årsredovisningar när hela omsättningen har angetts. Rörelsemarginal anges nu istället för bruttomarginal som tidigare år har angetts. Omräkning har skett för alla angivna år års nyckeltal har räknats om enligt övergången till BFNAR 2012:1 (K3). Driftnetto redovisas här även exklusive köpet av fastigheten Lärlingen eftersom det genomfördes i slutet av december Avkastningen på eget kapital har minskat under 2013 p.g.a övergången till K3 där uppskjuten skattefordran och extra avskrivningar bokförts. Under 2014 har utrangeringar gjorts efter en genomgång av fastigheterna och gav en förlust på kr. Utan utrangeringarna skulle avkastningen på eget kapital varit 21 % Även avkastningen på totalt kapital har påverkats av detta och skulle annars varit 4,4 % år 2014.

6 5(21) Byte av redovisningsprincip Från och med den 1 januari 2014 tillämpar AB Karlsborgsbostäder BFNAR 2012: 1. Införandet av det allmänna rådet har inneburit ett byte av redovisningsprinciper och har haft betydande effekt på resultatoch balansräkningarna. För att uppnå jämförbarhet över företagets utveckling och ställning har omräkning skett av jämförelseåret. Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Balanserat resultat Arets resultat Totalt Balanseras i ny räkning Summa Belopp j kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

7 6(21 ) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader 4,5,6, Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Boks I utsd ispos itioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Arets resultat

8 7(21) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 15, Inventarier, verktyg och installationer 17, Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 19, Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 21, Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR

9 (21) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 27,28 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Arets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 29 ~ångfristiga skulder 30 Ovriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörssku Ider Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Fastigo Summa

10 9(21 ) Kassaflödesanalys Belopp i kr Den löpande verksamheten Resu ltat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning( -)/Minskning (+) av varulager Ökning( -)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning( + )/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Not Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 10(21 ) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Från och med första januari 2014 tillämpar AB Karlsborgsbostäder BFNAR 2012:1. Vid övergången har komponentavskrivning av byggnader införts vilket har medfört att avskrivningar på byggnader har ökat med kr, därmed har posten "Byggnader och mark" i balansräkningen för 2013 minskat med kr. Posten "Arets resultat" har i balansräkningen för 2013 minskat med kr. Enligt BFNAR 2012:1 bokförs även uppskjuten skatt vilket har ökat posten "Balanserad vinst eller förlust" med kr eftersom tidigare års nedskrivningar ger en uppskjuten skattefordran. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga ti ll förvärvet. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. För vissa av de materiell a anläggningstillgångarna (byggnader) har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Standardförbättringar Markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Ar 15,25,30,40,50,100 5,10,15, ,5

12 11 (2 1) Leasing - leasetagare Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra och utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Utländsk valuta Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensions planer. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandeiagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3). Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Företaget har förmånsbestämda pensions planer som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. Skatt Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdesberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. Ett rent substansförvärv är ett förvärv av andelar i företag där huvudsakliga identifierbara tillgångar är byggnader och mark samt där köpeskillingen så gott som uteslutande avser tillgången med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

13 12(21 ) Intäkter Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. Koncernbidrag och aktieägartillskott Huvudregel för redovisning av koncernbidrag en ligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999: 1229). Koncernbidrag som lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Nettoomsättning per rörelsegren Bostäder Lokaler Övrigt Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Rabatter Summa Not 3 Övriga rörelseintäkter Tillvalsavgifter Atervunna kundförluster Övriga ersättningar Summa Not 4 Drift-, underhåll- och reparationskostnader Driftskostnader Underhållskostnader Reparationskostnader NotS Övriga externa kostnader Taxebundna kostnader Uppvärmning F astighetsskattjavgift Övrigt

14 13(21) Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ernst & Young AB Revisionsarvode Andra uppdrag Summa Not 7 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Sverige Totalt Varav män Varav män 6 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1) ) Av företagets pensionskostnader avser kr (f.å ) företagets ledning avseende 1 (f.å. 2) personer. Not 8 Övriga rörelsekostnader Förlust vid avyttning byggnader och mark Summa Not 9 Operationell leasing - leasetagare Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal: Inom ett år Mellan ett och fem år Summa Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

15 Not 10 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter, övriga Summa (21) Not 11 Ränteintäkter och liknande intäkter Ränteintäkter, övriga Övrigt Summa Not 12 Räntekostnader och liknande kostnader Räntekostnader, övriga Summa Not 13 Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Förändring av periodiseringsfond Summa Not 14 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatt Restituerad skatt Summa A vstämning av effektiv skatt Redovisat resultat före skatt Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %) Skatteeffekt av: Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader Ej avdragsgilla kostnader Skattemässiga avskrivningar på byggnader Ej skattepliktiga intäkter Skattepliktig schablon p-fond Redovisad skatt Effektiv skattesats ,5% ,1% A/I~ L!f1 f ~ ~

16 15(21) Not 15 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början : -Byggnader -Standardförbättringar -KabelTV/Bred band -UER -Markanläggningar -Mark Nyanskaffningar: -Byggnader -Byggnader omklassificeringar -Standardförbättringar -Standardförbättringar om klassificeringar Avyttringar och utrangeringar: -Byggnader -Mark Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början: -Byggnader -Standardförbättringar -KabelTV/Bredband -UER -Markanläggningar -Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar Arets avskrivning: -Byggnader -Byggnader (K3-omläggning) -Standardförbättringar -Standardförbättringar (K3-omläggning) -KabelTV/Bredband -Markanläggningar Vid årets slut Ackumulerade nedskrivninar -Byggnader Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark: Not 16 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde Verkliga värdet baseras till 100 % på värderingar av utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella. Värderingen gjordes i juli månad vilket gör att förvärvet av fastigheten Lärl ingen 1 som genomfördes i

17 16(21) december ej är medtagen här. Dock är Lärlingen 1 med i det redovisade värdet med ca 3,5 miljoner eftersom det anges per. Det finns inga begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna eller att disponera hyresinkomst eller försäljningslikvid. Bolaget bygger en hyresfastighet med 16 lägenheter på Mellangatan i Karlsborg som ska vara klar för inflyttning i maj Not 17 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början -Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar -Vid årets början -Arets avskrivning Redovisat värde vid årets slut Not 18 Fordon Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar en ligt plan: -Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar Vid årets början Investeringar Redovisat värde vid årets slut Not 20 Pågående om- och tillbyggnader och förskott materiella anläggningstillgångar Vid årets början Om klassificeringar Investeringar Redovisat värde vid årets slut

18 17(21) Not 21 Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Andelarna avser 4 stycken andelar i Husbyggnadsvaror HBV El kr. Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början, premieobligationer Redovisat värde vid årets slut Not 23 Uppskjuten skatt Väsentliga temporära skillnader Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Uppskjuten skattefordran/skuld Uppskjuten skattefordraniskuld (netto) Väsentliga temporära skillnader Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Uppskjuten skattefordran/skuld Uppskjuten skattefordraniskuld (netto) Not 24 Andra långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Tillkommande fordringar Redovisat värde vid årets slut Fordran avser innestående medel hos Husbyggnadsvaror HBV Förening. Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda leasingavgifter långfristig del Förutbetalda försäkringspremier Upplupna ränteintäkter Övriga

19 18(21) Not 26 Likvida medel Följande de/komponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. De kan lätt omvandlas till kassamedel. De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. Not 27 Eget kapital i ingångsbalansräkning En ligt fastställd balansräkning Effekter av byte av redovisningsprincip (BR) Ändrade avskrivningstider byggnader Uppskjuten skatt Justerad balans efter byte av redovisningsprincip Arets resultat enligt fastställd resu ltaträkning Eget kapital Bundet eget kapital Andra fonder Balanserat resultat inkl årets resultat

20 19(21) Not 28 Eget kapital Bundet eget kapital Ingående balans Aktiekapital Nyemission under reg Uppskrivningsfond Justerad ingående balans Eget kapital Bundet eget kapital Ingående balans Reservfond Justerad ingående balans Omföring mellan poster i eget kapital Summa Omföringar Eget kapital Fritt eget kapital Ingående balans Ändrade avskrivningstider Uppskjuten skatt Överkursfond Fond för verkligt värde Balanserat resultat inkl årets resultat Justerad ingående balans Arets resultat Summa Förändringar i redovisade värden Eget kapital Villkorat aktieägartillskott har lämnats av AB Vaberget, uppgår till 3,2 miljoner kr (fg år 3,2 miljoner kr) och ingår i fritt eget kapital. Not 29 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2012 Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013 Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Karlsborgs Energi Försäljning AB

Karlsborgs Energi Försäljning AB Arsredovisning för Karlsborgs Energi Försäljning AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan KG aly6 or 9-3 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 556115-3999 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för SenzaGen AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer