Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiebolaget Karlsborgsbostäder"

Transkript

1 Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Kassaflödesanalys Noter Underskrifter

2 1(21) Förvaltn i ngsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Karlsborgsbostäder, , får härmed avge berättelse för verksamhetsåret Allmänt om verksamheten AB Karlsborgsbostäder (org nr ) ingår i koncernen AB Vaberget, som ägs av Karlsborgs kommun. Styrelse AB Karlsborgsbostäders styrelse har följande sammansättning: Rolf Andersson ordförande Leif Andersson vice ordförande Jan-Erik Engqvist Roger Johansson Anders Åkerstedt Revisor Ernst & Young AB Auktoriserad revisor Ulf Ulkner Lekmannarevisor Rolf Blom Verkställande direktör Mikael Håkansson Sammanträden Ordinarie årsstämma hölls den 7 april Styrelsen har under året hållit 12 st. sammanträden. Organisationstillhörighet AB Karlsborgsbostäder är medlem i branchorganisationen SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag), HBV (Husbyggnadsvaror i förening upa) samt Fastigo (Fastighetsbranchens arbetsgivareorganisation ) Verksamhet AB Karlsborgsbostäder ska i samarbete med kommunen medverka till goda livsmiljöer och utveckla Karlsborg till en attraktiv bostadsort genom att erbjuda ett varierat utbud av hyresbostäder med god kvalitet och service. Arbetet med att bygga nya lägenheter på Mellangatan påbörjades under försommaren. Bygget blev försenat i över 1,5 år p.g.a. alla överklaganden av planändring och bygg lov. Vi har också påbörjat arbetet med att ändra detaljplanen för kvarteret Strömmen. Vi arbetar för att kunna bygga två sjuvåningshus på den tomten, för mestadels seniorboende. Vi har begärt en ändring av detaljplanen på fastigheten Rödesund 1, fö r att kunna bygga smålägenheter, främst avsedda för ungdomar och militärer. Vi har köpt industrifastigheten Lärlingen och köpekontrakt är påskrivet för försäljningen av två st. 1/1 fua -t dl ~ K

3 2(21) bostadsfastigheter med sammanlagt sex lägenheter i Forsvik. Tillträde för den nya köparen sker i början av Vi har konverterat värmesystemet på Järnvägsgatan i Mölltorp till bergvärme. Vi har radonsanerat 26 lägenheter på Västra vägen i Karlsborg. Radonsaneringen beräknas på under ytterligare några år. Personal Antal tillsvidareanställda har under året varit sju personer och under sommaren har vi erbjudit tre ungdomar sommarjobb. En person har övergått från nystartsjobb till tillsvidareanställning. Kund och marknad Bolaget har oförändrat 392 st. lägenheter inom Karlsborgs kommun, varav 286 st. belägna inom centralorten. Resterande lägenheter återfinns i Undenäs (16st.), Mölltorp (42st.) samt Forsvik (48st.). Efterfrågan på bolagets lägenheter har under året varit hög. Vi hyr ut många lägenheter till militärer så omsättningen på lägenheter är högre än normalt, då dessa får tjänstgöring på annan ort efter utbildning. Generationsväxlingen på villamarknaden som pågått under några år i kommunen har ytterligare medfört ett ökande antal som eftersöker ett annat boende med god tillgänglighet i centrala lägen. Detta märkte vi särskilt när vi släppte lägenheterna i vårt nya hus på Mellangatan. De första började köa redan på morgonen för att vara säkra på att få den lägenhet de ville ha. Den planerade byggnationen på Strömmen har under året varit mycket omskrivet. Läget på dessa hyreshus är nog de bästa i hela Skaraborg. Detta har medfört ett ökande intresse för inflyttning till Karlsborg. Sammanfattningsvis så uppvisar Karlsborg som boendealternativ ett ökande intresse. Vakansgraden i slutet av förra året var den lägsta sedan nedläggningen av flygflottiljen för snart 20 år sedan. Under 2014 har vakansgraden för outhyrda lägenheter i snitt varit 0,5% (2,1% jmf år 2013). Övervägande delen av vakanser avser lägenheter utanför Karlsborgs centralort. För vakanta lägenheter, garage och p-platser har bolaget under 2014 gått miste om 304 tkr i uteblivna hyresintäkter mot 522 tkr föregående verksamhetsår. En minskning med 41 %. Omflyttningsfrekvensen var under 2014 något lägre än föregående år. Detta kan delvis förklaras av bristen på alternativa bostäder i Karlsborg. I februari 2014 tecknades en förhandlingsöverrenskommelse med Hyresgästföreningen avseende hyresuttaget på bolagets lägenheter t o m februari Hyreshöjningen var i genomsnitt 1,4 %. Utöver förhandlingstillfället samt två boinflytandemöten hade företaget under året kontinuerliga kontakter med Hyresgästföreningen. I juni genomförde bolaget i samarbete med Hyresgästföreningen en hyresgästaktivitet. Hyresgästerna inbjöds att närvara vid en uteaktivitet där mat och dryck serverades under det att man underhölls aven engagerad artist. Aktiviteten uppskattades stort av närvarande hyresgäster och en liknande aktivitet genomförs under Hyresgästerna hade också möjlighet att närvara vid av bolaget arrangerade luciauppträdanden i Strandskolans matsal, där vi också bjöd på musikunderhållning. Efter att bolaget i slutet av 2013 via Aktiv-Bo utfört en enkätundersökning bland våra hyresgäster nominerades bolaget i början av 2014 som ett av tre bolag i landet till utmärkelsen "Bästa bostadsföretag". Hyresläget Karlsborg Intresset för centrala lägenheter har varit stort och vakanserna har under året varit små. Bristen på lägenheter begränsar Karlsborgs utveckling, försvårar generationsskiftet på villamarknaden och minskar möjligheten för inflyttning till kommunen. Det ökande intresset för Karlsborg som bostadsort kräver ett tillskott av lägenheter. För 2015 ser uthyrningsläget mycket ljust ut och vakanserna kommer att vara minimala.

4 3(21) Undenäs Efterfrågan på lägenheter i Undenäs är begränsad och man kan säga att det idag råder ba lans avseende tillgång/efterfrågan. Uthyrningsläget för 2015 är stabilt, med viss risk för mindre vakanser. Ingen står idag i kö för lägenhet i Undenäs. Forsvik Enstaka bostadssökande i kö men efterfrågan är begränsad. Uthyrningsläget är relativt stabilt med viss risk för mindre vakanser. Mölltorp För 2015 är uthyrningsläget i Mölltorp stabilt med en mindre kö av sökande när det gäller marklägenheter. Kortare vakanser kan uppstå under året men hyresförluster kommer vara minimala. Underhåll Under verksamhetsåret har i kostnader för yttre och inre underhåll nedlagts totalt tkr (115 kr/m2) mot 4186 tkr (148 kr/m2) föregående år. Av detta har i lägenhetsunderhåll nedlagts 2257 tkr mot tkr år På grund av ändrade redovisningsprinciper har under året 721 tkr i underhåll aktiverats i balansräkningen. Denna post har tidigare kostnadsförts. Om man tar hänsyn till detta så blir underhållet 143 kr/m2 under Miljö Bolaget har under ett antal år jobbat för att få bort fossila bränslen som värmekälla. Där fjärrvärmenät finns är samtliga fastigheter påkopplade. I övriga områden jobbar vi för att få över till värmepumpar. Vi använder oss främst av bergvärme men vid några anläggningar är vi fortfarande beroende av olja för att klara de allra kallaste dagarna. Den ökade elvärmeförbrukningen beror till stor del på att vi har övergått till varm hyror och därmed tagit över uppvärmningskostnaden från hyresgäster Fjärrvärme, MWh Olja, m3 7,2 10,5 8,6 6,8 El värme, MWh El övrig, MWh Vatten, m Ekonomi och finans Bolagets omsättning har i jämförelse med föregående år ökat med 3,0%, och uppgick till mot tkr år Rörelsekostnaderna för bolaget har i jämförelse mot 2013 ökat med 2,1 %, och uppgick till totalt tkr, mot tkr år Vid en genomgång av bolagets fastigheter har utrangeringar gjorts på totalt kr avseende tillgångar som genom åren bytts ut och inte längre används. Detta har minskat resultatet med kr. Bolagets soliditet uppgick till 13,5% (13,9 % år 2013). Nyupplåning har skett under år 2014 med 11,5 miljoner. Installation av bergvärme i Forsvik och Mölltorp samt inköp av fastigheten Lärlingen har finansierats utan upplåning, ca 7,5 miljoner. Finansieringen av Mellangatan kommer ske med 10 % egna medel, 45 % lån via Kommuninvest med kommunal borgen och 45 % lån via pantbrev i affärsbank. Bolaget har en mycket god ekonomi.

5 4(21) Framtiden Under 2015 förväntas inte någon förändring av den positiva trend bolaget haft de senaste åren. Beroendet av Försvarsmakten och försvarsrelaterade nyanställningar kommer fortsatt vara stor, men den mediala uppmärksamheten angående eventuell nyproduktion har även visat ett betydligt intresse från närliggande kommuner att bosätta sig i Karlsborg. Framtidsutsikterna skiljer sig även fortsättningsvis markant mellan de olika kommundelarna. Inom tätorten Karlsborg bedömst utsikterna för 2015 och de kommande åren vara mycket goda, med en stor efterfrågan på centralt belägna lägenheter med god tillgänglighet. Bristen på dess lägenheter har dock gjort att det pågående generationsskiftet på villamarknaden stannat upp. Den planerade nyproduktionen på kvarteret Strömmen har även den fått massmedialt intresse och flera personer har gjort intresseanmälningar. Dessa hus är tänkta att även innehålla butikslokaler, gemensamhetslokal och övernattningsrum. Mölltorp har idag en bostadsmarknad i balans. Efterfrågan på lägenheter med god tillgänglighet bedöms dock öka de närmaste åren. Även i Undenäs är bostadsmarknaden i balans men efterfrågan på lägenheter är förhållandevis låg och förväntas inte förändras nämnvärt de närmaste åren. I Forsvik förväntar vi att efterfrågan ska öka jämfört med tid igare år med tanke på övergången till varmhyror som mottogs väldigt positivt. Forsviks friskolas goda utveckling kan också bli en bidragande orsak till en förbättring av nuvarande läge på bostadsmarknaden i Forsvik. Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Nettoomsättning Rörelsemarginal % Balansomslutning Avkastning på tot.kapital% Avkastning på eget kapital % Soliditet % Kassalikviditet % Driftnetto % Driftnetto % exkl fast.köp Lärlingen 9, , , , , ,0 15,2 14,4 17,4 16,9 12, , , , , ,0 3,6 4,1 5,1 4,8 3,5 15,0 12,7 24,4 19,5 2,9 13,5 13,9 8,8 7,9 6,4 119,9 191,4 180,4 118,6 33,8 8,9 9,3 8,9 9,7 6,9 Nettoomsättning har angetts för samtliga år till skillnad från tidigare årsredovisningar när hela omsättningen har angetts. Rörelsemarginal anges nu istället för bruttomarginal som tidigare år har angetts. Omräkning har skett för alla angivna år års nyckeltal har räknats om enligt övergången till BFNAR 2012:1 (K3). Driftnetto redovisas här även exklusive köpet av fastigheten Lärlingen eftersom det genomfördes i slutet av december Avkastningen på eget kapital har minskat under 2013 p.g.a övergången till K3 där uppskjuten skattefordran och extra avskrivningar bokförts. Under 2014 har utrangeringar gjorts efter en genomgång av fastigheterna och gav en förlust på kr. Utan utrangeringarna skulle avkastningen på eget kapital varit 21 % Även avkastningen på totalt kapital har påverkats av detta och skulle annars varit 4,4 % år 2014.

6 5(21) Byte av redovisningsprincip Från och med den 1 januari 2014 tillämpar AB Karlsborgsbostäder BFNAR 2012: 1. Införandet av det allmänna rådet har inneburit ett byte av redovisningsprinciper och har haft betydande effekt på resultatoch balansräkningarna. För att uppnå jämförbarhet över företagets utveckling och ställning har omräkning skett av jämförelseåret. Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Balanserat resultat Arets resultat Totalt Balanseras i ny räkning Summa Belopp j kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

7 6(21 ) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader 4,5,6, Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Boks I utsd ispos itioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Arets resultat

8 7(21) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 15, Inventarier, verktyg och installationer 17, Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 19, Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 21, Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR

9 (21) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 27,28 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Arets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 29 ~ångfristiga skulder 30 Ovriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörssku Ider Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Fastigo Summa

10 9(21 ) Kassaflödesanalys Belopp i kr Den löpande verksamheten Resu ltat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning( -)/Minskning (+) av varulager Ökning( -)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning( + )/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Not Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 10(21 ) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Från och med första januari 2014 tillämpar AB Karlsborgsbostäder BFNAR 2012:1. Vid övergången har komponentavskrivning av byggnader införts vilket har medfört att avskrivningar på byggnader har ökat med kr, därmed har posten "Byggnader och mark" i balansräkningen för 2013 minskat med kr. Posten "Arets resultat" har i balansräkningen för 2013 minskat med kr. Enligt BFNAR 2012:1 bokförs även uppskjuten skatt vilket har ökat posten "Balanserad vinst eller förlust" med kr eftersom tidigare års nedskrivningar ger en uppskjuten skattefordran. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga ti ll förvärvet. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. För vissa av de materiell a anläggningstillgångarna (byggnader) har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Standardförbättringar Markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Ar 15,25,30,40,50,100 5,10,15, ,5

12 11 (2 1) Leasing - leasetagare Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra och utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Utländsk valuta Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensions planer. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandeiagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3). Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Företaget har förmånsbestämda pensions planer som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. Skatt Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdesberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. Ett rent substansförvärv är ett förvärv av andelar i företag där huvudsakliga identifierbara tillgångar är byggnader och mark samt där köpeskillingen så gott som uteslutande avser tillgången med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

13 12(21 ) Intäkter Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. Koncernbidrag och aktieägartillskott Huvudregel för redovisning av koncernbidrag en ligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999: 1229). Koncernbidrag som lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Nettoomsättning per rörelsegren Bostäder Lokaler Övrigt Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Rabatter Summa Not 3 Övriga rörelseintäkter Tillvalsavgifter Atervunna kundförluster Övriga ersättningar Summa Not 4 Drift-, underhåll- och reparationskostnader Driftskostnader Underhållskostnader Reparationskostnader NotS Övriga externa kostnader Taxebundna kostnader Uppvärmning F astighetsskattjavgift Övrigt

14 13(21) Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ernst & Young AB Revisionsarvode Andra uppdrag Summa Not 7 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Sverige Totalt Varav män Varav män 6 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1) ) Av företagets pensionskostnader avser kr (f.å ) företagets ledning avseende 1 (f.å. 2) personer. Not 8 Övriga rörelsekostnader Förlust vid avyttning byggnader och mark Summa Not 9 Operationell leasing - leasetagare Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal: Inom ett år Mellan ett och fem år Summa Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

15 Not 10 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter, övriga Summa (21) Not 11 Ränteintäkter och liknande intäkter Ränteintäkter, övriga Övrigt Summa Not 12 Räntekostnader och liknande kostnader Räntekostnader, övriga Summa Not 13 Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Förändring av periodiseringsfond Summa Not 14 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatt Restituerad skatt Summa A vstämning av effektiv skatt Redovisat resultat före skatt Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %) Skatteeffekt av: Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader Ej avdragsgilla kostnader Skattemässiga avskrivningar på byggnader Ej skattepliktiga intäkter Skattepliktig schablon p-fond Redovisad skatt Effektiv skattesats ,5% ,1% A/I~ L!f1 f ~ ~

16 15(21) Not 15 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början : -Byggnader -Standardförbättringar -KabelTV/Bred band -UER -Markanläggningar -Mark Nyanskaffningar: -Byggnader -Byggnader omklassificeringar -Standardförbättringar -Standardförbättringar om klassificeringar Avyttringar och utrangeringar: -Byggnader -Mark Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början: -Byggnader -Standardförbättringar -KabelTV/Bredband -UER -Markanläggningar -Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar Arets avskrivning: -Byggnader -Byggnader (K3-omläggning) -Standardförbättringar -Standardförbättringar (K3-omläggning) -KabelTV/Bredband -Markanläggningar Vid årets slut Ackumulerade nedskrivninar -Byggnader Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark: Not 16 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde Verkliga värdet baseras till 100 % på värderingar av utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella. Värderingen gjordes i juli månad vilket gör att förvärvet av fastigheten Lärl ingen 1 som genomfördes i

17 16(21) december ej är medtagen här. Dock är Lärlingen 1 med i det redovisade värdet med ca 3,5 miljoner eftersom det anges per. Det finns inga begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna eller att disponera hyresinkomst eller försäljningslikvid. Bolaget bygger en hyresfastighet med 16 lägenheter på Mellangatan i Karlsborg som ska vara klar för inflyttning i maj Not 17 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början -Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar -Vid årets början -Arets avskrivning Redovisat värde vid årets slut Not 18 Fordon Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar en ligt plan: -Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar Vid årets början Investeringar Redovisat värde vid årets slut Not 20 Pågående om- och tillbyggnader och förskott materiella anläggningstillgångar Vid årets början Om klassificeringar Investeringar Redovisat värde vid årets slut

18 17(21) Not 21 Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Andelarna avser 4 stycken andelar i Husbyggnadsvaror HBV El kr. Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början, premieobligationer Redovisat värde vid årets slut Not 23 Uppskjuten skatt Väsentliga temporära skillnader Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Uppskjuten skattefordran/skuld Uppskjuten skattefordraniskuld (netto) Väsentliga temporära skillnader Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Uppskjuten skattefordran/skuld Uppskjuten skattefordraniskuld (netto) Not 24 Andra långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Tillkommande fordringar Redovisat värde vid årets slut Fordran avser innestående medel hos Husbyggnadsvaror HBV Förening. Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda leasingavgifter långfristig del Förutbetalda försäkringspremier Upplupna ränteintäkter Övriga

19 18(21) Not 26 Likvida medel Följande de/komponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. De kan lätt omvandlas till kassamedel. De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. Not 27 Eget kapital i ingångsbalansräkning En ligt fastställd balansräkning Effekter av byte av redovisningsprincip (BR) Ändrade avskrivningstider byggnader Uppskjuten skatt Justerad balans efter byte av redovisningsprincip Arets resultat enligt fastställd resu ltaträkning Eget kapital Bundet eget kapital Andra fonder Balanserat resultat inkl årets resultat

20 19(21) Not 28 Eget kapital Bundet eget kapital Ingående balans Aktiekapital Nyemission under reg Uppskrivningsfond Justerad ingående balans Eget kapital Bundet eget kapital Ingående balans Reservfond Justerad ingående balans Omföring mellan poster i eget kapital Summa Omföringar Eget kapital Fritt eget kapital Ingående balans Ändrade avskrivningstider Uppskjuten skatt Överkursfond Fond för verkligt värde Balanserat resultat inkl årets resultat Justerad ingående balans Arets resultat Summa Förändringar i redovisade värden Eget kapital Villkorat aktieägartillskott har lämnats av AB Vaberget, uppgår till 3,2 miljoner kr (fg år 3,2 miljoner kr) och ingår i fritt eget kapital. Not 29 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2012 Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013 Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013

KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013 KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Verisec AB (publ) Org nr får härmed avge redovisning för räkenskapsåren 2012 och 2013 Verisec AB (publ)2 (20) Resultaträkning

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2014. Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2014 Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning för Brf Islandet Adolf 769605-0389 Räkenskapsåret 2014 { J Brf Islandet Adolf 769605-0389

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2014

ÅRS REDO VISNING 2014 ÅRS REDO VISNING 2014 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer