medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening"

Transkript

1 Protokoll till medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening ) Tid: klockan Plats: Stora möteslokalen Frölunda Kulturhus Observera att inga generella fullmakter accepteras utan de skall vara utställda på detta möte. Kallade till mötet: Medlemmar i Delfins Sommarhemsforening Dagordning Anteckningar l. Mötets öppnande. Jonas Eek öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Parentation Tyst minut hölls for Reine Dahlin och Olle Johansson. 3. Val av ordforande for stämman. Jonas Eek valdes till ordförande for mötet. 4. Val av sekreterare for stämman. Torbjörn Persson valdes till sekreterare for mötet. 5. Val av två justeringsmän till lika Håkan Lindqvist och Lars Holmgren valdes till justeringsmän for mötet. rösträknare. ) 6. Upprättande av förteckning över Gunnar Akerström redovisade röstlängden; närvarande medlemmar. 53st varav lost fullmakter 7. Fastställande av dagordning. Mötet fastställde föreslagen dagordning. ) 8. Fråga om kallelse behörigen skett. Mötet beslutade att kallelse skett behörigen. 9. Nya medlemmar. Annika och Anders Ståhl har köpt stuga nr 1: Rapporter från styrelsen Styrelsen hade inget att rapportera. För information så har det blivit nya ägare i arrendestuga All, Marianne och Göran Pellmyr, samt stuga A09, Kristina Rudin. Il. Budget för Sommarhemsforeningen har inte någon budget eftersom i princip all ekonomisk verksamhet sker i samfälligheten. 12. Fastställande av medlemsavgift Mötet beslutade att godkänna föreslagen medlemsavgift. Förslag O kronor.

2 13. Val av valberedning. Mötet beslutade omval av Ulf Broberg på 2 år. Uppdrag Namn Avgår Ledamot 1 Ulf Broberg 2011 Ledamot 2 Karin 2012 Ericsson Ledamot 1 är sammankallande 14. Av styrelsen hänskjutna frågor Se bilaga 1. a. Beslut om separat bifogade bryggregler Mötet beslutade att godkänna reglerna. 15. I stadgeenlig ordning inkomna fårslag från Inga inkomna fårslag. medlemmarna. På fråga senare under mötet efterfrågades förtydligande av reglerna. Styrelsen fårklarade då att reglerna gäller endast framtida fårändringar och nybyggnation av bryggor. 16. Övriga frågor Ingegerd Märs berättade om sina erfarenheter med Skatteverket angående den nya fastighetstaxeringen som kom under hösten: "Skatteverket har skickat ut "Förslag Småhusenhet Fastighetstaxering". Jag talade den 3 november 2011 med Anders Hansson på Skatteverket i Söderhamn som ansåg att vi skulle yrka på att justerings beloppet på markvärdet sänks. I rutan under "Övriga upplysningar" skriver man sitt yrkande som förslagsvis kan lyda: Jag yrkar på att justeringsbeloppet blir 20% av markvärdet igen och hänvisar till de beslut som togs 2009 på grund av avvikande byggrätt. I annat fall blir det en sänkning av justeringen. Blanketten sänds sedan till Skatteverket under den adress som står överst till vänster. Det skall egentligen skall ha gjort det fåre 1 november i år men att det går bra att göra lite senare. Eventuellt har man 5 år på sig att överklaga ett beslut men det är ju bättre att yrka medan det toltfarande är ett "fårslag" ". 17. Avtackningar Inga avtackningar aktuella då ingen avgått. 18. Fastställande av tid och plats får årsstämma Mötet beslutade att godkänna fårslaget Förslag klockan 11 :00 i Förögården. 19. Meddelande om att stämmoprotokollet hålls Mötet beslutade att godkänna fårslaget. tillgängligt i styrelserummet, på hemsidan samt i nästkommande Föröblad 20. Avtackningar Punkten stryks (dubblett). 21. Mötets avslutande. Mötesordfårande Jonas Eek tackade alla får visat intresse och fårklarade mötet får avslutat. I' Mötessekreterare/ Torbjörn Persson ~(1/liti~ Protokolljusterare/ Lar~ gren -

3 Bilaga 1 Regelverk för förändringar och nybyggnationer av båtplatser 1. Inga förändringar eller nybyggnationer av bryggor är tillåtna utan styrelsen tillstånd 2. Utlåtande av berörda grannar måste bifogas ansökan om förändring eller nybyggnationer till styrelsen 3. Förändringar eller nybyggnationer som kräver myndigheternas tillstånd skall inneha sådana 4. Konstruktionen av båtplats skall utformas på ett sådant sätt att framtida påbyggnader möjliggörs och underlättas 5. Framtida påbyggnad/utbyggnad får ej förhindras 6. Vid förändringar eller nybyggnationer av båtplatser skall kölistan ges möjlighet att delta Styrelsen DSF

4 \ '-

5 Protokoll till föreningsstämma för Delfins SamfällighetsFörening Tid: klockan Plats: Stora möteslokalen Frölunda Kulturhus Observera att inga generella fullmakter accepteras utan de skall vara utställda på detta möte. Kallade till mötet: Fastighetsägarna till fastigheterna Stora Förö 1:1-1:102 Dagordning Anteckningar 1. Mötets öppnande. Jonas Eek öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Val av ordforande for stämman. Jonas Eek valdes till ordforande for mötet. 3. Val av sekreterare for stämman. Torbjörn Persson valdes till sekreterare for mötet. 4. Val av två justeringsmän till lika Håkan Lindqvist och Lars Holmgren valdes till justeringsmän for rösträknare. mötet. I. 5. Fastställande av röstlängd. Gunnar Akerström redovisade röstlängden; 53st varav lost fullmakter. 6. Fastställande av dagordning. Förslag att punkt 11 och 17 hör ihop och behandlas i samband med varandra. Information angående Renhållning och Föröblad under punkt styrelserapporter. Förslagen godkändes av mötet. 7. Fråga om kallelse behörigen skett. Mötet beslutade att kallelse skett behörigen. 8. Information om nya medlemmar. Annika o Anders Ståhl har köpt stuga nr 1 :35. För information har nya ägare tillkommit i arrendestuga All, Marianne och Göran Pellmyr, samt stuga A09, Kristina Rudin. 9. Rapporter. a) Kassör; Johan Melander redovisade prognos, se bilaga 1. a) Kassör b) Arbetschef; Magnus Ryrbo berättade att löpande underhåll b) Arbetschefer utforts, uttrycker tveksamheter kring redovisning av timmar, c) Vägchef efterlyste en vägchef. d) Skogschef c) Vägchef; vakant e) Räddningschef f) Vattenkomitte d) Skogschef; ej närvarande, Jonas Eek berättade att skogsdag, g) Trafikkommitte flisning och eldning har genomforts. h) Badbryggan e) Räddningschef; Lars-Olof Olsson berättade om det forsta året i) Styrelsen efter Folke vilket avlöpt med stort lärande; mycket forordningar, j) Förögården även sjukvårdverksamhet, en brandövning har utforts med ca 20st k) Avlopp medverkande, mycket kontakt med räddningsverket (som numera har en kontaktperson med ansvar for södra skärgården), planer finns for en större utbildningsdag nästa år efter önskemål. f) Vattenkommitte; Bert Henriksson berättade att den 6/11 stängdes vattnet av, allt gick bra. g) Trafik kommitte; Ulf Broberg berättade att en helgtur nu finns hela vintersäsongen, from 23/3 även med fredagstur, turlista finns for våren och hösten 2012 h) Badbrygga; Torbjörn Persson berättade att driften av bryggan löper på bra. Höstflytten gick bra i år. Torbjörn berättade vidare

6 Dagordning 10. Fastställande av övriga avgifter 2012 Förslag Arbetsplikt 200 kr/h Ersättning för arbetad tid 100 kr/h Hyra båtplats Stenbryggan plats 1-6 SOO kr, plats 7-8 3S0 kr Bastu enstaka bad 20:-, årskort 200:- årskort för familj 3S0:-, Dusch enstaka 10:-, årskort ls0:- Förögården Medlem: Vardag utom fredag dag 200:- kväll 200:- Fredag och helger dag SOO:- kväll SOO:- Medlems Företag / arbetsplats: Vardag utom fredag dag SOO:- kvällsoo:- Fredag och helger dag 1000:- kväll 1000:- Affären Ingen avgift & DSF står för el Paviljongen Ingen avgift & DSF står för el Musikrummet 200:- / natt 1000:- / vecka och max uthyrning en vecka i taget Traktor 2S0:- / timme Betongblandare 7S:- / dag Byggställning 7S:- / dag Bergsborrmaskin (ej borr) ls0:- / dag Anteckningar att målet är att bryggan kommer på plats i slutet av maj varje år och flyttas tillbaka i slutat av augusti. Samma tider som för den gamla bryggan. i) Styrelsen; Jonas Eek berättade att stor belastning kan ha försenat svar till medlemmarna under året. Gunnar Akerström berättade om vikten att meddela förändringar i ägarförhållanden. Vidare att arbetstimmarna var redovisade vid utskicket av Föröbladet inför november mötet. Timmar måste redovisas samma år, redovisning för tidigare år önskas inte. Jonas Eek resonerade kring arbetstimmar, "vad vill man med ön- egen arbetsinsats eller betala högre avgift?" Renhållning; Torbjörn Persson berättade att från nästa vecka är det inte tillåtet att ställa farligt avfall utanför containrarna. Container för hushållssopor kommer finnas hela vintersäsongen, men tömmes endast vid behov. Föröbladet; Torbjörn Persson berättade att mer bidrag önskas, allt går bra där intresse finns. j) Förgården; Magnus Ryrbo som hållit i jobbet berättade att trots det dåliga vädret har det gått bra och att det nästan är färdigt, endast lite el och köksbänkar kvar. Ramp är planerad. Flera mötesdeltagare berömde Magnus för det fina jobbet som är utfört. Magnus tackade och berättade att flera ideella krafter har oväntat hjälpt till vilket har varit väldigt kul. k) Avloppsgruppen; Ursula Scotting, Yngve Tammert, Niklas Forslund och Anders Grönneröd berättade om gruppens arbete och resultat. Se separat redovisning i bilaga 2. Från början medverkande 14st, i slutet Sst; ovanstående 4 samt Peter Olsson. Stor uppskattning visades på mötet för gruppens arbete. Synpunkt uttrycktes om att någon form av miljögrupp behövs. Senare under mötet togs avloppsfrågan upp igen till diskussion. Skall frågan om gemensam avloppslösning drivas vidare eller skall den läggas ner? Frågan ställdes till mötet. Mötet beslutade att frågan läggs ner. Mötet beslutade godkänna alla föreslagna avgifter. 11. Budget för Se bilaga 1. På grund av beslutad sänkning av medlemsavgiften till SOOOkr (under punkt 17) kommer budgeten att göras om och presenteras på maj-mötet Budget för arbetstimmar Se bilaga 1 sid 2 - Budgeterade projekt och investeringar Ny budget kommer presenteras på maj-mötet 2012.

7 Dagordning Anteckningar 13. Fastställande av medlemsavgift 2012 Mötet beslutade om sänkning av medlemsavgiften till SOOOkr. Förslag 6000 kronor. 14. Debiteringslängd för Debiteringslängd för 2012; IS. Val av valberedning. 11Sst andelar a' SOOOkr, totalt S7S OOOkr vilka fördelas enligt följande: Stora F örö l : l 14st andelar a' S OOOkr Övriga fastigheter, 101st a' SOOOkr Mötet beslutade omval för Ulf Broberg på 2 år. Uppdrag Namn Avgår Ledamot l Ulf Broberg 2011 Karin uppmanade att anmäla sig till valberedningen. Ledamot 2 Karin Ericson 2012 Ledamot l är sammankallande 16. A v styrelsen hänskjutna frågor: Inga hänskjutna frågor finns. 17. I stadgeenlig ordning inkomna förslag Se motion bilaga 3. från medlemmarna. Motionen bestod i två stycken frågor. l - Sänkning av årsavgift till SOOOkr 2 - Försäljning av traktor med redskap Mötet beslutade rösta om frågorna i två stycken öppna omröstningar. Fråga nr 1; sänkning av medlemsavgiften till SOOOkr. Mötet beslutade att sänka medlemsavgiften till SOOOkr. Röstsiffror 29st för och 24st mot. Fråga nr 2; försäljning av traktor med redskap. Styrelsen lade förslaget att sälja nuvarande traktor och köpa en mindre traktor som bättre passar vägarna och använda befintliga redskap till -- denna. Mötet beslutade att rösta efter styrelsens förslag. Omröstningen gav resultatet klar majoritet för styrelsens förslag (ingen räkning av röstsiffror behövdes). 18. Övriga frågor Båtplatser, mer information efterfrågades på mötet. Styrelsen svarade att mer information kommer presenteras på vårmötet. 19. Fastställande av tid och plats för Mötet beslutade godkänna förslaget. årsstämma Förslag S-26 klockan Il :00 iförögården. 20. Plats där stämmoprotokollet hålles Mötet beslutade godkänna förslaget. tillgängligt 2l. Mötets avslutande. Jonas Eek tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat. Mötessekreterare/ Torbjörn Persson Protokolljusterare/ Lars Holmgren

8 Delfins samfällighetsförening Stora Förö Bilaga 1 Resultaträkningar tkr Prognos 2011 Budget 2012 INTÄKTER Medlemsavgifter Båtplatsavgifter 4 4 Uthyrning Förögården Traktorhyra 8 10 Bastu Arbetsplikt Övriga intäkter 3 3 S.a intäkter KOSTNADERLÖPANOEOruFT Styrelse Allmänna platser & funktioner -8-8 Bryggor -8-8 Byggander Maskiner & fordon Skog -1-5 Vägar -3 O Vatten & avlopp Räddningsverksamhet O O Medlemsfrämjande åtgärder Renhållning S:a kostnader Driftresultat PROJEKT I INVESTERING (se bilaga) Styrelse -50 Allmänna platser & funktioner -30 Bryggor -30 Byggnader -102 Maskiner & fordon Skog -25 Vägar -20 Vatten & avlopp -8 Räddningsverksamhet -20 Medlemsfrämjande åtgärder Renhållning O Utgifter Arnes Fond, Förögården -350 O S.a kostnader Räntekostnader -1 O Avskrivningar -125 O Avsättning underhållsfond O -51 Ianspråktagande underhållsfond 51 O Ianspråktagande Arnes Fond 319 ARETS RESULTAT O -9 Lånet är nu helt amorterat vilket gör att utgifterna minskar för Styrelsen vill upprätthålla en hög nivå på underhåll och investeringar i bryggor, vägar, byggnader mm. I budgeten för 2012 har medel avsatts för detta men med en sänkning av avgiften. Styrelsen föreslår att avgiften för 2012 sänks till 6000kr.

9 Bilaga 1 Budgeterade projekt och investeringar 2012 Kostnadsställe Summary Kostnad Del- Arbets- ( kr) summa timmar ID/Key 110 Styrelse Buffert för oförutsedda kostnader [t.ex. Advokatkostnader för eventuella tvister] O STF-lO 120 Allmaenna Platser och Funktioner Nya bänkar i badviken STF Allmaenna Platser och Funktioner Olja trappor vid södra arrendestugorna 2000 S STF Allmaenna Platser och Funktioner Röja upp vid gamla upptagningsplatsen för badbryggan 10 STF Allmaenna Platser och Funktioner Bro över dike fotbollsplan 2000 S STF Allmaenna Platser och Funktioner Dämpsand lekplats STF Allmaenna Platser och Funktioner Gräva och dra undan dränräns och lägga dit en betäckning och lägga igen STF Bryggor Besiktning av Trafikbrygga (firma) STF Bryggor Renovering Träskoning av Trafikbryggan STF Bryggor Olja blötaviksbron STF Bryggor Ta bort betongfundament bastuviken STF Byggnader Kaffemaskin iförögården STF Byggnader Fräscha upp paviljongen STF Byggnader Olja trappan Förögården 1000 S STF Byggnader Olja golv och trappa Paviljongen 1000 S STF Byggnader Olja altan bastun 1000 S STF Byggnader Entre Bastu 2000 O STF Byggnader Pingisbord Förögården O O STF Byggnader Askkopp vid väntskjulet STF Byggnader Reparera Toaletten i Affären [Bli av med fiskekroken] STF Byggnader Stenskärets båtlag att ta bort sina saker ifrån grunden O STF Byggnader Komplettera vindskiva badviksförrådet STF Byggnader Urinseparerande Toaletter Festplatsen [Samma som badviken] STF Byggnader Sätta in belysning i arrendetoaletterna STF Byggnader Tvätta och måla Förögården STF Byggnader Bredare dörr för nya gräsklipparen - Toalettbyggnad festplats STF Byggnader Vattenlås i rum för vattenservice STF Byggnader Ventilation till styrelse- och musikrum 700 S STF Byggnader Skärmtak över dörrar i affär och affärslägenhet STF Byggnader Riva rensa och slänga skräp i affärskällaren 20 STF Byggnader Måla spår av fläkten i affären 200 S STF Byggnader Färdigställa Paviljongens Räcken STF Byggnader Ny bänk utanför musikrummet STF Maskiner och Fordon Traktorkärror - Tippkärra S STF Skog Rensa diken 30 STF Skog Skogsarbete Växter, Verktyg, m.m O STF Skog Rensa vägar ifrån träd, buskar där det inte gränsar till privata tomter STF Vaegar Sand & grus till vägbeläggning STF Vaegar Ejdervägen STF Vatten & Avlopp Material till vattenledningar 7500 SO STF Raeddningsverksamhet Räddningsskyltar runtom ön 4000 O STF Raeddningsverksamhet Pulversläckare 1000 O STF Raeddningsverksamhet Defibrilator - Hjärtstartsmaskin O STF Medlemsfraemjande Aatgaerder Arrangemang SO STF-83 Summering of 3 ~-y

10 Bilaga 1 Framtida projekt och investeringar, oprioriterade Kostnadsställe Summary Kostnad ( kr) ID/Key 120 Allmaenna Platser och Funktioner Små fotbollsmål [om man är för få att spela med målvaktl 6000 STF Allmaenna Platser och Funktioner Utomhuspingis Bord STF-6O 120 Allmaenna Platser och Funktioner Bygga hopptorn 3 m vid svikten STF Allmaenna Platser och Funktioner Skärmtak badviken 5000 STF Allmaenna Platser och Funktioner Renovering spelskjul dansbanan STF Bryggor Vajrar på badbryggan STF Bryggor Småbåtshamn i affärsviken STF-l1 130 Bryggor Bastubrygga STF Bryggor Genomströmning Piren STF Bryggor Avlast ningsyta Lastdäck väntskjul STF-B 130 Bryggor Ny Trafikbrygga STF-S 140 Byggnader Trädäck baksidan Förögården STF Byggnader Renovera Affärslägenheten STF-B9 140 Byggnader Bygg ut styrelserummet STF-B Byggnader Vindskydd till nya traktorn STF-BO 140 Byggnader Nya fönster till väntskjul STF Byggnader Ombyggnad av Affärskällaren för att kunna ställa in nv Traktor och Flistugg STF Byggnader Toalett, festplats STF Byggnader Trädäck nedanför paviljong STF-1O 140 Byggnader Vagnförråd Grunden STF-l 170 Vaegar Måsvägen STF Vaegar Ulla Skoogs Backe STF Vatten & Avlopp Gemensam kommunalt avlopp STF-l5 I I' 30f3~ ly~f/ '-

11 Bilaga 2 Sammanfattning av rapporteringen av Avloppsgruppens arbete och resultat på Delfins Samfällighetsförenings möte den 26 november 2012 i Frölunda Ku lturhus. Under 9 punkt k) Vi började med att sätta upp affischer och en sammanfattning av vårt besök på Miljöförvaltningen på väggarna i lokalen. Dessutom lade vi fram materialet på stolar under informationen för mötesdeltagarna att ta med hem om så önskades. Vi hade även tryckt upp ansökan om att installera olika toalettlösningar som måste lämnas in till Miljöförvaltningen om man gör en förändring av vad man har idag. Ursula Scotting presenterade de i gruppen som hade arbetat med att ta kontakt med, via mail och telefon, de olika enheterna i kommunen. Vi besökte miljöförvaltningen där vi fick fram ett mycket bra material som vi har hade kopierat upp till mötet och skickat in för publicering på DSFs hemsida, Avloppsgruppen. Yngve Tammert redovisade för sitt arbete med att få fram uppgifter från Stadsbyggnadskontoret och de många samtal som resulterade i att han fick reda på att vi inget kunde göra utan att ansöka om tillstånd och bifoga en karta på tänkt lösning. Detta med anledning av att vi skulle lägga ned ledningar på parkmarkjstrandskyddat område. Detaljplanen skulle behöva ändras vilket skulle kosta minst i en första del och inte gav någon garanti att vi skulle få bifall på vår an-sökan. Yngves rapport är lämnad för publicering till DSFs hemsida, Avloppsgruppen. Niklas Forslund läste upp sammanfattningen från mötet med Malin Göthesten på Miljöförvaltningen och redogjorde för vårt samtal där och vad vi hade fått fram genom det. Informerade om hela projektet och hur vi gått fram för att komma fram till dagens resultat. Anders Grönneröd och Niklas Forslund svarade på frågor tillsammans angående olika toalösningar under fikat efter vår presentation. Mötet ville ta beslut om att arbetet var klart och avslutat. På mötet togs då beslut om att avloppsgruppen hade slutfört sitt arbete och att frågan var färdigbehandlad vilket skulle noteras i protokollet som en avslutad aktivitet. Avloppsgruppens arbete gällande gemensamma lösningar är nu avslutat enligt beslut, under 18 Övriga frågor, på mötet enligt mötesdeltagarnas uttryckliga begäran. Vi gör nu en paus men vi deltar gärna i en eventuellt kommande avloppsgrupp när det gäller att lösa frågan om toa vid festplats och badvik. Vi kan även tänka oss att ingå i en grupp gällande året runt vatten. För avloppsgruppen Ursula Scotting

12 ~....

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer