medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening"

Transkript

1 Protokoll till medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening ) Tid: klockan Plats: Stora möteslokalen Frölunda Kulturhus Observera att inga generella fullmakter accepteras utan de skall vara utställda på detta möte. Kallade till mötet: Medlemmar i Delfins Sommarhemsforening Dagordning Anteckningar l. Mötets öppnande. Jonas Eek öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Parentation Tyst minut hölls for Reine Dahlin och Olle Johansson. 3. Val av ordforande for stämman. Jonas Eek valdes till ordförande for mötet. 4. Val av sekreterare for stämman. Torbjörn Persson valdes till sekreterare for mötet. 5. Val av två justeringsmän till lika Håkan Lindqvist och Lars Holmgren valdes till justeringsmän for mötet. rösträknare. ) 6. Upprättande av förteckning över Gunnar Akerström redovisade röstlängden; närvarande medlemmar. 53st varav lost fullmakter 7. Fastställande av dagordning. Mötet fastställde föreslagen dagordning. ) 8. Fråga om kallelse behörigen skett. Mötet beslutade att kallelse skett behörigen. 9. Nya medlemmar. Annika och Anders Ståhl har köpt stuga nr 1: Rapporter från styrelsen Styrelsen hade inget att rapportera. För information så har det blivit nya ägare i arrendestuga All, Marianne och Göran Pellmyr, samt stuga A09, Kristina Rudin. Il. Budget för Sommarhemsforeningen har inte någon budget eftersom i princip all ekonomisk verksamhet sker i samfälligheten. 12. Fastställande av medlemsavgift Mötet beslutade att godkänna föreslagen medlemsavgift. Förslag O kronor.

2 13. Val av valberedning. Mötet beslutade omval av Ulf Broberg på 2 år. Uppdrag Namn Avgår Ledamot 1 Ulf Broberg 2011 Ledamot 2 Karin 2012 Ericsson Ledamot 1 är sammankallande 14. Av styrelsen hänskjutna frågor Se bilaga 1. a. Beslut om separat bifogade bryggregler Mötet beslutade att godkänna reglerna. 15. I stadgeenlig ordning inkomna fårslag från Inga inkomna fårslag. medlemmarna. På fråga senare under mötet efterfrågades förtydligande av reglerna. Styrelsen fårklarade då att reglerna gäller endast framtida fårändringar och nybyggnation av bryggor. 16. Övriga frågor Ingegerd Märs berättade om sina erfarenheter med Skatteverket angående den nya fastighetstaxeringen som kom under hösten: "Skatteverket har skickat ut "Förslag Småhusenhet Fastighetstaxering". Jag talade den 3 november 2011 med Anders Hansson på Skatteverket i Söderhamn som ansåg att vi skulle yrka på att justerings beloppet på markvärdet sänks. I rutan under "Övriga upplysningar" skriver man sitt yrkande som förslagsvis kan lyda: Jag yrkar på att justeringsbeloppet blir 20% av markvärdet igen och hänvisar till de beslut som togs 2009 på grund av avvikande byggrätt. I annat fall blir det en sänkning av justeringen. Blanketten sänds sedan till Skatteverket under den adress som står överst till vänster. Det skall egentligen skall ha gjort det fåre 1 november i år men att det går bra att göra lite senare. Eventuellt har man 5 år på sig att överklaga ett beslut men det är ju bättre att yrka medan det toltfarande är ett "fårslag" ". 17. Avtackningar Inga avtackningar aktuella då ingen avgått. 18. Fastställande av tid och plats får årsstämma Mötet beslutade att godkänna fårslaget Förslag klockan 11 :00 i Förögården. 19. Meddelande om att stämmoprotokollet hålls Mötet beslutade att godkänna fårslaget. tillgängligt i styrelserummet, på hemsidan samt i nästkommande Föröblad 20. Avtackningar Punkten stryks (dubblett). 21. Mötets avslutande. Mötesordfårande Jonas Eek tackade alla får visat intresse och fårklarade mötet får avslutat. I' Mötessekreterare/ Torbjörn Persson ~(1/liti~ Protokolljusterare/ Lar~ gren -

3 Bilaga 1 Regelverk för förändringar och nybyggnationer av båtplatser 1. Inga förändringar eller nybyggnationer av bryggor är tillåtna utan styrelsen tillstånd 2. Utlåtande av berörda grannar måste bifogas ansökan om förändring eller nybyggnationer till styrelsen 3. Förändringar eller nybyggnationer som kräver myndigheternas tillstånd skall inneha sådana 4. Konstruktionen av båtplats skall utformas på ett sådant sätt att framtida påbyggnader möjliggörs och underlättas 5. Framtida påbyggnad/utbyggnad får ej förhindras 6. Vid förändringar eller nybyggnationer av båtplatser skall kölistan ges möjlighet att delta Styrelsen DSF

4 \ '-

5 Protokoll till föreningsstämma för Delfins SamfällighetsFörening Tid: klockan Plats: Stora möteslokalen Frölunda Kulturhus Observera att inga generella fullmakter accepteras utan de skall vara utställda på detta möte. Kallade till mötet: Fastighetsägarna till fastigheterna Stora Förö 1:1-1:102 Dagordning Anteckningar 1. Mötets öppnande. Jonas Eek öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Val av ordforande for stämman. Jonas Eek valdes till ordforande for mötet. 3. Val av sekreterare for stämman. Torbjörn Persson valdes till sekreterare for mötet. 4. Val av två justeringsmän till lika Håkan Lindqvist och Lars Holmgren valdes till justeringsmän for rösträknare. mötet. I. 5. Fastställande av röstlängd. Gunnar Akerström redovisade röstlängden; 53st varav lost fullmakter. 6. Fastställande av dagordning. Förslag att punkt 11 och 17 hör ihop och behandlas i samband med varandra. Information angående Renhållning och Föröblad under punkt styrelserapporter. Förslagen godkändes av mötet. 7. Fråga om kallelse behörigen skett. Mötet beslutade att kallelse skett behörigen. 8. Information om nya medlemmar. Annika o Anders Ståhl har köpt stuga nr 1 :35. För information har nya ägare tillkommit i arrendestuga All, Marianne och Göran Pellmyr, samt stuga A09, Kristina Rudin. 9. Rapporter. a) Kassör; Johan Melander redovisade prognos, se bilaga 1. a) Kassör b) Arbetschef; Magnus Ryrbo berättade att löpande underhåll b) Arbetschefer utforts, uttrycker tveksamheter kring redovisning av timmar, c) Vägchef efterlyste en vägchef. d) Skogschef c) Vägchef; vakant e) Räddningschef f) Vattenkomitte d) Skogschef; ej närvarande, Jonas Eek berättade att skogsdag, g) Trafikkommitte flisning och eldning har genomforts. h) Badbryggan e) Räddningschef; Lars-Olof Olsson berättade om det forsta året i) Styrelsen efter Folke vilket avlöpt med stort lärande; mycket forordningar, j) Förögården även sjukvårdverksamhet, en brandövning har utforts med ca 20st k) Avlopp medverkande, mycket kontakt med räddningsverket (som numera har en kontaktperson med ansvar for södra skärgården), planer finns for en större utbildningsdag nästa år efter önskemål. f) Vattenkommitte; Bert Henriksson berättade att den 6/11 stängdes vattnet av, allt gick bra. g) Trafik kommitte; Ulf Broberg berättade att en helgtur nu finns hela vintersäsongen, from 23/3 även med fredagstur, turlista finns for våren och hösten 2012 h) Badbrygga; Torbjörn Persson berättade att driften av bryggan löper på bra. Höstflytten gick bra i år. Torbjörn berättade vidare

6 Dagordning 10. Fastställande av övriga avgifter 2012 Förslag Arbetsplikt 200 kr/h Ersättning för arbetad tid 100 kr/h Hyra båtplats Stenbryggan plats 1-6 SOO kr, plats 7-8 3S0 kr Bastu enstaka bad 20:-, årskort 200:- årskort för familj 3S0:-, Dusch enstaka 10:-, årskort ls0:- Förögården Medlem: Vardag utom fredag dag 200:- kväll 200:- Fredag och helger dag SOO:- kväll SOO:- Medlems Företag / arbetsplats: Vardag utom fredag dag SOO:- kvällsoo:- Fredag och helger dag 1000:- kväll 1000:- Affären Ingen avgift & DSF står för el Paviljongen Ingen avgift & DSF står för el Musikrummet 200:- / natt 1000:- / vecka och max uthyrning en vecka i taget Traktor 2S0:- / timme Betongblandare 7S:- / dag Byggställning 7S:- / dag Bergsborrmaskin (ej borr) ls0:- / dag Anteckningar att målet är att bryggan kommer på plats i slutet av maj varje år och flyttas tillbaka i slutat av augusti. Samma tider som för den gamla bryggan. i) Styrelsen; Jonas Eek berättade att stor belastning kan ha försenat svar till medlemmarna under året. Gunnar Akerström berättade om vikten att meddela förändringar i ägarförhållanden. Vidare att arbetstimmarna var redovisade vid utskicket av Föröbladet inför november mötet. Timmar måste redovisas samma år, redovisning för tidigare år önskas inte. Jonas Eek resonerade kring arbetstimmar, "vad vill man med ön- egen arbetsinsats eller betala högre avgift?" Renhållning; Torbjörn Persson berättade att från nästa vecka är det inte tillåtet att ställa farligt avfall utanför containrarna. Container för hushållssopor kommer finnas hela vintersäsongen, men tömmes endast vid behov. Föröbladet; Torbjörn Persson berättade att mer bidrag önskas, allt går bra där intresse finns. j) Förgården; Magnus Ryrbo som hållit i jobbet berättade att trots det dåliga vädret har det gått bra och att det nästan är färdigt, endast lite el och köksbänkar kvar. Ramp är planerad. Flera mötesdeltagare berömde Magnus för det fina jobbet som är utfört. Magnus tackade och berättade att flera ideella krafter har oväntat hjälpt till vilket har varit väldigt kul. k) Avloppsgruppen; Ursula Scotting, Yngve Tammert, Niklas Forslund och Anders Grönneröd berättade om gruppens arbete och resultat. Se separat redovisning i bilaga 2. Från början medverkande 14st, i slutet Sst; ovanstående 4 samt Peter Olsson. Stor uppskattning visades på mötet för gruppens arbete. Synpunkt uttrycktes om att någon form av miljögrupp behövs. Senare under mötet togs avloppsfrågan upp igen till diskussion. Skall frågan om gemensam avloppslösning drivas vidare eller skall den läggas ner? Frågan ställdes till mötet. Mötet beslutade att frågan läggs ner. Mötet beslutade godkänna alla föreslagna avgifter. 11. Budget för Se bilaga 1. På grund av beslutad sänkning av medlemsavgiften till SOOOkr (under punkt 17) kommer budgeten att göras om och presenteras på maj-mötet Budget för arbetstimmar Se bilaga 1 sid 2 - Budgeterade projekt och investeringar Ny budget kommer presenteras på maj-mötet 2012.

7 Dagordning Anteckningar 13. Fastställande av medlemsavgift 2012 Mötet beslutade om sänkning av medlemsavgiften till SOOOkr. Förslag 6000 kronor. 14. Debiteringslängd för Debiteringslängd för 2012; IS. Val av valberedning. 11Sst andelar a' SOOOkr, totalt S7S OOOkr vilka fördelas enligt följande: Stora F örö l : l 14st andelar a' S OOOkr Övriga fastigheter, 101st a' SOOOkr Mötet beslutade omval för Ulf Broberg på 2 år. Uppdrag Namn Avgår Ledamot l Ulf Broberg 2011 Karin uppmanade att anmäla sig till valberedningen. Ledamot 2 Karin Ericson 2012 Ledamot l är sammankallande 16. A v styrelsen hänskjutna frågor: Inga hänskjutna frågor finns. 17. I stadgeenlig ordning inkomna förslag Se motion bilaga 3. från medlemmarna. Motionen bestod i två stycken frågor. l - Sänkning av årsavgift till SOOOkr 2 - Försäljning av traktor med redskap Mötet beslutade rösta om frågorna i två stycken öppna omröstningar. Fråga nr 1; sänkning av medlemsavgiften till SOOOkr. Mötet beslutade att sänka medlemsavgiften till SOOOkr. Röstsiffror 29st för och 24st mot. Fråga nr 2; försäljning av traktor med redskap. Styrelsen lade förslaget att sälja nuvarande traktor och köpa en mindre traktor som bättre passar vägarna och använda befintliga redskap till -- denna. Mötet beslutade att rösta efter styrelsens förslag. Omröstningen gav resultatet klar majoritet för styrelsens förslag (ingen räkning av röstsiffror behövdes). 18. Övriga frågor Båtplatser, mer information efterfrågades på mötet. Styrelsen svarade att mer information kommer presenteras på vårmötet. 19. Fastställande av tid och plats för Mötet beslutade godkänna förslaget. årsstämma Förslag S-26 klockan Il :00 iförögården. 20. Plats där stämmoprotokollet hålles Mötet beslutade godkänna förslaget. tillgängligt 2l. Mötets avslutande. Jonas Eek tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat. Mötessekreterare/ Torbjörn Persson Protokolljusterare/ Lars Holmgren

8 Delfins samfällighetsförening Stora Förö Bilaga 1 Resultaträkningar tkr Prognos 2011 Budget 2012 INTÄKTER Medlemsavgifter Båtplatsavgifter 4 4 Uthyrning Förögården Traktorhyra 8 10 Bastu Arbetsplikt Övriga intäkter 3 3 S.a intäkter KOSTNADERLÖPANOEOruFT Styrelse Allmänna platser & funktioner -8-8 Bryggor -8-8 Byggander Maskiner & fordon Skog -1-5 Vägar -3 O Vatten & avlopp Räddningsverksamhet O O Medlemsfrämjande åtgärder Renhållning S:a kostnader Driftresultat PROJEKT I INVESTERING (se bilaga) Styrelse -50 Allmänna platser & funktioner -30 Bryggor -30 Byggnader -102 Maskiner & fordon Skog -25 Vägar -20 Vatten & avlopp -8 Räddningsverksamhet -20 Medlemsfrämjande åtgärder Renhållning O Utgifter Arnes Fond, Förögården -350 O S.a kostnader Räntekostnader -1 O Avskrivningar -125 O Avsättning underhållsfond O -51 Ianspråktagande underhållsfond 51 O Ianspråktagande Arnes Fond 319 ARETS RESULTAT O -9 Lånet är nu helt amorterat vilket gör att utgifterna minskar för Styrelsen vill upprätthålla en hög nivå på underhåll och investeringar i bryggor, vägar, byggnader mm. I budgeten för 2012 har medel avsatts för detta men med en sänkning av avgiften. Styrelsen föreslår att avgiften för 2012 sänks till 6000kr.

9 Bilaga 1 Budgeterade projekt och investeringar 2012 Kostnadsställe Summary Kostnad Del- Arbets- ( kr) summa timmar ID/Key 110 Styrelse Buffert för oförutsedda kostnader [t.ex. Advokatkostnader för eventuella tvister] O STF-lO 120 Allmaenna Platser och Funktioner Nya bänkar i badviken STF Allmaenna Platser och Funktioner Olja trappor vid södra arrendestugorna 2000 S STF Allmaenna Platser och Funktioner Röja upp vid gamla upptagningsplatsen för badbryggan 10 STF Allmaenna Platser och Funktioner Bro över dike fotbollsplan 2000 S STF Allmaenna Platser och Funktioner Dämpsand lekplats STF Allmaenna Platser och Funktioner Gräva och dra undan dränräns och lägga dit en betäckning och lägga igen STF Bryggor Besiktning av Trafikbrygga (firma) STF Bryggor Renovering Träskoning av Trafikbryggan STF Bryggor Olja blötaviksbron STF Bryggor Ta bort betongfundament bastuviken STF Byggnader Kaffemaskin iförögården STF Byggnader Fräscha upp paviljongen STF Byggnader Olja trappan Förögården 1000 S STF Byggnader Olja golv och trappa Paviljongen 1000 S STF Byggnader Olja altan bastun 1000 S STF Byggnader Entre Bastu 2000 O STF Byggnader Pingisbord Förögården O O STF Byggnader Askkopp vid väntskjulet STF Byggnader Reparera Toaletten i Affären [Bli av med fiskekroken] STF Byggnader Stenskärets båtlag att ta bort sina saker ifrån grunden O STF Byggnader Komplettera vindskiva badviksförrådet STF Byggnader Urinseparerande Toaletter Festplatsen [Samma som badviken] STF Byggnader Sätta in belysning i arrendetoaletterna STF Byggnader Tvätta och måla Förögården STF Byggnader Bredare dörr för nya gräsklipparen - Toalettbyggnad festplats STF Byggnader Vattenlås i rum för vattenservice STF Byggnader Ventilation till styrelse- och musikrum 700 S STF Byggnader Skärmtak över dörrar i affär och affärslägenhet STF Byggnader Riva rensa och slänga skräp i affärskällaren 20 STF Byggnader Måla spår av fläkten i affären 200 S STF Byggnader Färdigställa Paviljongens Räcken STF Byggnader Ny bänk utanför musikrummet STF Maskiner och Fordon Traktorkärror - Tippkärra S STF Skog Rensa diken 30 STF Skog Skogsarbete Växter, Verktyg, m.m O STF Skog Rensa vägar ifrån träd, buskar där det inte gränsar till privata tomter STF Vaegar Sand & grus till vägbeläggning STF Vaegar Ejdervägen STF Vatten & Avlopp Material till vattenledningar 7500 SO STF Raeddningsverksamhet Räddningsskyltar runtom ön 4000 O STF Raeddningsverksamhet Pulversläckare 1000 O STF Raeddningsverksamhet Defibrilator - Hjärtstartsmaskin O STF Medlemsfraemjande Aatgaerder Arrangemang SO STF-83 Summering of 3 ~-y

10 Bilaga 1 Framtida projekt och investeringar, oprioriterade Kostnadsställe Summary Kostnad ( kr) ID/Key 120 Allmaenna Platser och Funktioner Små fotbollsmål [om man är för få att spela med målvaktl 6000 STF Allmaenna Platser och Funktioner Utomhuspingis Bord STF-6O 120 Allmaenna Platser och Funktioner Bygga hopptorn 3 m vid svikten STF Allmaenna Platser och Funktioner Skärmtak badviken 5000 STF Allmaenna Platser och Funktioner Renovering spelskjul dansbanan STF Bryggor Vajrar på badbryggan STF Bryggor Småbåtshamn i affärsviken STF-l1 130 Bryggor Bastubrygga STF Bryggor Genomströmning Piren STF Bryggor Avlast ningsyta Lastdäck väntskjul STF-B 130 Bryggor Ny Trafikbrygga STF-S 140 Byggnader Trädäck baksidan Förögården STF Byggnader Renovera Affärslägenheten STF-B9 140 Byggnader Bygg ut styrelserummet STF-B Byggnader Vindskydd till nya traktorn STF-BO 140 Byggnader Nya fönster till väntskjul STF Byggnader Ombyggnad av Affärskällaren för att kunna ställa in nv Traktor och Flistugg STF Byggnader Toalett, festplats STF Byggnader Trädäck nedanför paviljong STF-1O 140 Byggnader Vagnförråd Grunden STF-l 170 Vaegar Måsvägen STF Vaegar Ulla Skoogs Backe STF Vatten & Avlopp Gemensam kommunalt avlopp STF-l5 I I' 30f3~ ly~f/ '-

11 Bilaga 2 Sammanfattning av rapporteringen av Avloppsgruppens arbete och resultat på Delfins Samfällighetsförenings möte den 26 november 2012 i Frölunda Ku lturhus. Under 9 punkt k) Vi började med att sätta upp affischer och en sammanfattning av vårt besök på Miljöförvaltningen på väggarna i lokalen. Dessutom lade vi fram materialet på stolar under informationen för mötesdeltagarna att ta med hem om så önskades. Vi hade även tryckt upp ansökan om att installera olika toalettlösningar som måste lämnas in till Miljöförvaltningen om man gör en förändring av vad man har idag. Ursula Scotting presenterade de i gruppen som hade arbetat med att ta kontakt med, via mail och telefon, de olika enheterna i kommunen. Vi besökte miljöförvaltningen där vi fick fram ett mycket bra material som vi har hade kopierat upp till mötet och skickat in för publicering på DSFs hemsida, Avloppsgruppen. Yngve Tammert redovisade för sitt arbete med att få fram uppgifter från Stadsbyggnadskontoret och de många samtal som resulterade i att han fick reda på att vi inget kunde göra utan att ansöka om tillstånd och bifoga en karta på tänkt lösning. Detta med anledning av att vi skulle lägga ned ledningar på parkmarkjstrandskyddat område. Detaljplanen skulle behöva ändras vilket skulle kosta minst i en första del och inte gav någon garanti att vi skulle få bifall på vår an-sökan. Yngves rapport är lämnad för publicering till DSFs hemsida, Avloppsgruppen. Niklas Forslund läste upp sammanfattningen från mötet med Malin Göthesten på Miljöförvaltningen och redogjorde för vårt samtal där och vad vi hade fått fram genom det. Informerade om hela projektet och hur vi gått fram för att komma fram till dagens resultat. Anders Grönneröd och Niklas Forslund svarade på frågor tillsammans angående olika toalösningar under fikat efter vår presentation. Mötet ville ta beslut om att arbetet var klart och avslutat. På mötet togs då beslut om att avloppsgruppen hade slutfört sitt arbete och att frågan var färdigbehandlad vilket skulle noteras i protokollet som en avslutad aktivitet. Avloppsgruppens arbete gällande gemensamma lösningar är nu avslutat enligt beslut, under 18 Övriga frågor, på mötet enligt mötesdeltagarnas uttryckliga begäran. Vi gör nu en paus men vi deltar gärna i en eventuellt kommande avloppsgrupp när det gäller att lösa frågan om toa vid festplats och badvik. Vi kan även tänka oss att ingå i en grupp gällande året runt vatten. För avloppsgruppen Ursula Scotting

12 ~....

KALLELSE. till medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening

KALLELSE. till medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening KALLELSE till medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening Tid: 2013-11-23 klockan 11.00 Plats: Möteslokal Västerträffen Fiskebäck Observera att inga generella fullmakter accepteras utan de skall vara utställda

Läs mer

Delfins SamfällighetsFörening Organisationsnummer: 717905-6317 Delfins SommarhemsFörening Organisationsnummer: 757200-4062 KALLELSE till medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening Tid: 2006-11-25 klockan

Läs mer

FÖRÖBLADET. NR 115 November 2012. Sommaren med friskvård som tema. Nyheter och information från Stora Förö. Gull-Britt Svensson, Torbjörn Persson

FÖRÖBLADET. NR 115 November 2012. Sommaren med friskvård som tema. Nyheter och information från Stora Förö. Gull-Britt Svensson, Torbjörn Persson FÖRÖBLADET NR 115 November 2012 Nyheter och information från Stora Förö Sommaren med friskvård som tema Ansvarig utgivare: Redaktion: Ordförande Jonas Eek Gull-Britt Svensson, Torbjörn Persson Söndagen

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad bygdegård 1. Mötets öppnande Kenneth Blomstervall öppnade mötet 2.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Villaföreningen Dungen

Villaföreningen Dungen Villaföreningen Dungen Protokoll fört vid vårstämman med Villaföreningen Dungen, den 11 mars 2008 i Magasinet, Segeltorp 1. Stämmans öppnande Mötet öppnades av Arne Lindqvist som hälsade de närvarande

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande; Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 8 Fond 10 Jaehnke 14

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Brf Loket. 7 maj 2009

Brf Loket. 7 maj 2009 Brf Loket Föreningsstämma 7 maj 2009 Välkomna! Presentation av styrelsen Magnus Strandh, ordförande Miklos Dénes, vice ordförande Frank Sonander, kassör Kristina Garmer, sekreterare Lars-Ove Hansson, suppleant

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Extra Föreningsstämma BRF Östervägen 14 Solna

Extra Föreningsstämma BRF Östervägen 14 Solna Extra Föreningsstämma BRF Östervägen 14 Solna Datum: 2008-11-19 Plats: Råsunda skola, Solna 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Helena Terzakis förklarade stämman som öppnad. 2. Godkännande av dagordning

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA HSB Södertälje Blankett 29A Version 01 2006.07 C:\Users\Rolle\Desktop\Föreningsstämma 2011.doc PROTOKOLL 2011-05-28 1(5) ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

Protokoll fört vid. Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24

Protokoll fört vid. Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24 Protokoll fört vid Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24 Anförande av ordförande Anförande av styrelseordförande Karl-Ivar Wennerholm Nyinflyttade Lotte Hansen och Torbjörn Gustavsson PG43

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET

HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET SAMFÄLLIGHETEN Protokoll fört vid Harakärrs Samfällighets årsstämma Datum: 28 april 2015 kl. 19.00 Plats: Lindhaga, Åkarp Närvarande vid stämman: Se bilaga 1 Lämnade fullmakter:

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Näsbyviken den 5 mars 2010 Kallelse till årsmöte med NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Måndag 22 mars 2010 kl 19.00 i NBS klubbhus Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2012

Protokoll för årsmöte 2012 1 Protokoll för årsmöte 2012 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 22mars 2012 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: Representanter för 41 fastigheter varav en fullmakt 1. Mötets öppnande Lillian Lagerström

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

1 januari 25 maj 25 maj 31 december

1 januari 25 maj 25 maj 31 december Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening Tid Lördagen den 31 maj 2014 kl 10.00-11.30 Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen Dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Fråga om

Läs mer