ÅRSREDOVI I G BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PELIKANEN Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVI I G BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PELIKANEN 5 2007-01-01... 2007...12...31. Org.nr. 769607-9917"

Transkript

1 / Bostadsrättsföreningen Pelikanen 5 org.nr BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN rg.nr ÅRSREDVI I G Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprinciper och. bokslutskommentarer

2 ;' Bostadsrättsföreningen Pelikanen 5 rg.nr Bostadsrättsföreningen Pelikanen 5 rg.nr Styrelsen får hänned avge årsredovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse Fastighet Föreningen äger och förvaltar fastigheten Pelikanen 5, med adress Katarina Bangata 13-15, Stockholm sedan Föreningen registrerades Byggnadstyp: flerbostadshus, källare, bottenvåning, 4 våningsplan och delvis inredd vind. Byggnads år 1929, ombyggnad vid flera tillfällen, genomgripande ombyggnad Föreningen förvärvade fastigheten den 9 juni Ekonolnisk planen registrerades Bostadsyta kvin och en lokalyta på kvm. Antal lägenheter är 23 st. varav 22 blev upplåtna till bostadsrätter under l hyresrätt på 35 kvm har upplåtits under 2006 av föreningen. Lokaler 6 st. varav 2 st. är lager. Hyresgäster lokaler är: Nordea Bank Sverige AB, Sthlm. Frisöracademie AB, Mycke Cyklar i Stockholm AB och Restaurang Kackerlacken AB. Medlemmar Föreningen har 35 medlemmar, beroende på att flera bostadsrätter är upplåtna tilllner än en person. Styrelse Anne Ameby John Ross Svensson Bo-Göran Fl1.1stedt Jacob Nelson Erling Karlsson Frida Andersson ordförande kassör ledamot ledamot ledamot suppleant Styrelsen har haft Il protokollförda sammanträden och föreningsstäinma Revisorer Revisor har varit Per Nordgaard på R3 Revisionsbyrå KB. Valberedning Ledamöter i valberedningen har varit Eva Lilja-Norrman, John Ward och Cecilia Fridblom. Firmatecknare Föreningens finna har tecknats av styrelsen, sanlt av två ledamöter i förening. l

3 Pelikanen 5 rg.nr Arvoden Styrelsens arvode på la har fördelats mellan styrelsens ledamöter Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Stålhedens Fastighetsekonomi, Sköndalsvägen 126, Sköndal. Tel Teknisk förvaltning Fastighetsskötsel och städning har under året utförts av Tekab Tegenborgs Konsult AB Teknisk fastighetsförvaltning har skötts av Fastighetsägarna AB. Fastigheten Balkonger 2008 Föreningen beslutade förra årsmötet att tillstyrka uppförande av balkonger och altandörrar till de lägenheter som har möjlighet att få bygglov och att var och en bekostar detta. Nio lägenheter kommer i år 2008 att få balkonger 2 lägenheter med direktutgång till terrassen. Arbetet beräknas vara färdigställt hösten hlgen kompensation utgår för att man byter ut ett gammalt fönster till ett nytt fönsterparti. Efter godkänd slutbesiktning övergår äganderätten för balkonger respektive altandörrar till bostadsrättsföreningen. Utredning Styrelsen har under 2007 utrett möjligheterna för föreningen att bli så kallad äkta förening genlti en tredimensionell fastighetsbildning och avyttring avde kommersiella lokalerna via ett dotterbolag. Det är ytterst få föreningar som har genomfört en sådan delning efterslti det endast har varit möjligt enligt svensk lagstiftning i lite drygt ett år. Styrelsen har samarbetat med Öhrling Price Waterhouse Cooper för att försöka belysa lllöjligheter och risker. I dagsläget kan styrelsen konstatera att resultatet enligt utredningen blir ett "nollsummesper' där ett ökat värde på boendedelen kommer att få balanseras mot att avgifterna för de boende måste höjas. Styrelsen har därmed valt att inte gå vidare i frågan. Ekonomi Årsavgifter Årsavgiftenla för bostadsrätter har under året varit ca 372 la/kvm i genomsnitt. Överlåtelser Bostadsrätt nr 18 har överlåtits under Taxeringsvärde enligt taxering 2007 Fastigheten är taxerad till tla. Fördelning byggnad tla och lokaler med tla. Fastighetsskatt Fastighetsskatten har varit 0,4 % av byggnadens taxeringsvärde och 1 % av lokalernas värde. Sammanlagt kr. Förmånsvärdet 2007 Beräkning av bostadsförmån/utdelning mellan marknadshyra och avgift till föreningen har beräknats till la 2

4 Pelikanen 5 rg.nr Årets skatt Årets skatt har beräknats till kr. Avskrivningar Avskrivningar på fastigheten värde på kr har avskrivits med 0,5 % med kr. Övriga avskrivningar på investeringar under 2006 är kr. Lån Den totala låneskulden hos Swedbank AB uppgick 2005 med 56 milj. kr. Amortering har skett med 5 milj.kr under 2005 och 4,5 nlilj. kr under 2006 och kr under Totala lån under 2007 är 46 lnilj. kr. Deposition Mycke Cyklar i Sthlm AB har deponerat hyra för sin lokal med _kr. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa för kr per år. Reparationsfond StYrelsen föreslår att sätta av kr till reparationsfonden enligt stadgarna 38 med 0,3 % av taxeringsvärdet. mfördelning sker från balanserat resultat i balansräkningen till reparationsfonden året efter. I fonden för 2007 finns kr för framtida reparationer på fastigheten. Bokslutsdispositioner StYrelsen föreslår att överföra årets underskott kr i ny räkning under balanserat resultat i balansräkningen. Föreningens resultat och ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Stockholm Bo-Göran Fornstedt ledamot t/ 3

5 Årsredovisning 2007 PELIKANENS Reg nr RESULTATRAKNING INTÄKTER Bostadsrättsavgifter Banklokal Frisörsalong Cykelsport affär Restaurang Lagerlokaler Fastighetsskatt lokaler Fastighetsskatt banklokal Värmeintäkter lokal Övriga intäkter Försäkringsersättningar 6300 Q Summa intäkter KSTNADER Driftkostnader Not Reparation o underhåll Not Övriga fastighetsko'stnader Not Förvaltningskostnader Not Personalkostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Not Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader räntor Summa Resultat före bokslutsdispositioner Årets skatt Årets resultat

6 Årsredovisning 2007 Reg nr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2007~12~ Anläggningstillgångar Bokfört värde Byggnad Not Övriga investeringar Mark Sumrna anläggningstillgångar msättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran lllids Upplupna fordringar Not SUIDIDa Postgiro och bank Postgiro Swedbank Swedbank Swedbank räntekonto Q SUIDIDa Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR CH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Reparationsfond SUIDIDa bundet eget kapital Not

7 Reg nr Årsredovisning 2007 Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserad vinst o förlust Årets resultat Summa Not Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Reparationsfolld Utgående fond 2007 Årets avsättning för 2007 Summa utgående fond 2008 Not o Avsättning till fonden för 2007 på kr och bokförs under 2008 i balansräkningen efter beslut på föreningsstämman Föreningssparbanken AB Pantbrev ANSVARSFÖRBINDELSER Inga 6

8 Årsredovisning 2007 Bilaga sid 7-11 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt allmälma råd, vägledningar och uttalanden från Bokföringsnämnden. För detta år har anpassning gjorts till den nya rekommendation BFNAR 2003:4 vad avser redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll. Årets avsättning omk1assificeras till Bundet eget kapital. Avsättning och uttag från fonden görs enligt föreningens stadgar och efter beslut på föreningsstämman. Värderingsprinciper Ul.ID. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas Byggnad 0,5% Säkerhetsdörrar 5% Målning av Tak 10% Reparation tvättstuga 10% Avsättning tin reparationsfond en!. stadgarna 38 Avsättning till reparationsfond skall ske enligt underhållsplan. m underhållsplan saknas skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. Avsättning ska fördelas från balanserat resultat till reparationsfonden i balansräkningen. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. 7

9 Årsredovisning 2007 Bilaga sid 7-11 RESULTATRÄKNING Not 1. Driftkostnader El för belysning i drift Fjärrvärme Ventilation Köldmediaanläggning Sotning Vatten och avlopp" Grovsopor Renhållning Städning Bevakningstjänst Fastighetsskötsel Underhåll trädgård Vinterunderhåll Hissunderhåll Klottersanering Nytt låssystem Brandskydd Besiktning undercentral SunlIDa Q Not 2 Reparation o underhåll Yttre underhåll fastighet Portar o Fönster Reparation lokaler Rep tvättstuga VVS Elarbeten fastighet Summa Q Not 3 Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Fastighetsförsäkring Summa

10 Årsredovisning 2007 Bilaga sid Not 4 Förvaltningskostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Trycksaker Telefon I<abel TV-avgift Webbforum Hemsida Porto Hyresförlust Lokalhyra Styrelsearvoden Revisionsarvode Redovisningstjänster Konsultarvoden Teknisk fastighetsförvaltning Bankkostnader Advokatkostnader Övriga främmande tjänster Föreningsavgift avdr gill Föreningsavgift ej avdr gill Summa BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Not 5 bjekt Anskaffnings- ck. avskrivnin~ Avskrivning Ack. avskrivn. Bokfört värde värde avskrivning Byggnader Säkerhetsdörrar Målning av tak Rep Tvättstuga Mark Summa Summa anläggningstillgångar

11 Årsredovisning 2007 Bilaga sid 7-11 Not Upplupna fordringar Trygg Hansa försäkring Webbforum Balkonger Entreprenad Övrig fordran 135 il Summa Not 7 Balanseradvinstlförlust Ing balans 2007 Avsättning fond 2006 Resultat 2006 Summa utgående balans Restskatt Not 8 Långfristiga skulder Långivare Lån Amortering Summa lån Ränta Villkorsändring Spintablån ,01 % Spintablån ,097% rörlig Spintablån ,780% rörlig Summa Deposition lokal nr 26 Summa långfristiga skulder

12 PELIKANENS Årsredovisning 2007 Bilaga sid 7-11 Not 9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Telia Sonera AB Fortum Markets AB AB Fortum Värme Dellestedts Måleri Tekab Tengborg Konsult AB Hissjouren Ekman AB Stockholm Vatten Fortum Distribution AB 5290 Sita Sverige AB 2086 Fastighetsägarna Lex Advokatbyrå Swedbank 234 Inspeckta Sweden AB 2238 Trafikkontoret Renhållning 4779 HA Ventilation Q Summa Övriga kortfristiga skulder Skatteskulder Moms redovisning 690 Personalens källskatt Upplupna arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupen fastighetsskatt Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda avgifter Delsumma Not 9 Summa kortfristiga skulder l

13 REVISINSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Brf. Pelikanen 5 rg.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf. Pelikanen 5 för år Det är styrelsen somhar ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av nlin revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprincipenla och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gj ort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller stadgarna. Jag anser att min revision ger lnig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. R3 Revisionsbyrå I<B Auktorisel'ade revisorer. Riddargatdn 30 lllf 57 Stockholm arg.nr tel 08'55':, fax

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8 I STCKHLM ÅRSREDVISNING fòr BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsfòreningen Fågelbärsträdet 8 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010. STYRELSEN Styrelsen

Läs mer