Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB."

Transkript

1 Ansökningsid: Gy 213/3966 I kommun Danderyds kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till Skolinspektionen, Box 2369, Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 211:154). När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:24) mening. Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av 1 e) personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn, adress- eller e-postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt till registerutdrag och rättelse av uppgifterna. Ansökningsid: Gy 213/ Huvudmannen och ombud 1.1) Uppgifter om huvudmannen Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Marina läroverket Marinteknik AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Stocksunds hamn Webbadress

2 E-postadress Telefon arbetet Mobil 1.2) Bifoga huvudmannens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Se avsnitt 16 för bilagor. registreringsbevis från Bolagsverket. registreringsbevis från Bolagsverket och bolagsavtal. personbevis och registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. registreringsbevis från Bolagsverket och föreningens stadgar. föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet. registreringsbevis från länsstyrelsen och stiftelseförordnande. 1.3) Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen (21:8) 1.4) Huvudmannens ombud Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Vid ett byte av ombud ska en ny fullmakt skickas in. Ombudets namn Gunilla Hedström E-postadress

3 Telefon arbetet Mobil ) Fullmakt Ombudets behörighet att företräda huvudmannen bekräftas genom att en fullmakt bifogas till ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor. 1.6) Skolenhetens uppgifter Skolenhetens namn Marina läroverket Ombudets namn Gunilla Hedström E-postadress Webbadress Telefon arbetet Mobil Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola. Stocksunds hamn, Stocksund 1.7) Utökning av befintlig skolenhet Fråga 1.8 till 1.11 besvaras endast när ansökan gäller en utökning vid en befintlig skolenhet. Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej 1.8) SkolID Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestående av 5 siffror ) Byta namn gamla namnet Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. 1.1) Byta namn nya namnet Om skolenheten ska byta namn anges det nya namnet här. 1.11) Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.

4 Program Inriktning Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Ta bort Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Naturbruksprogrammet Fordons- och transportprogrammet Totalt antal elever vid skolenheten: 395 Ansökningsid: Gy 213/ Sökta program, elevantal och elevprognos 2.1) Nationella program och inriktning Program som ansökan avser, ange nationella program och inriktningar samt elevantal. Nationellt program Inriktning Ekonomiprogrammet Ekonomi Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår ) Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Vid utökning ange antal elever enbart för den/de sökta utbildningen/utbildningarna. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet Lå 217/ ) Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Se avsnitt 16 för bilagor.

5 Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: Intresseundersökning ekonomiprogram på Marina läroverketintresseundersökningekonomiprogramdå vi får många förfrågningar om ekonomiprogram från sökande till vår skola vid Öppna hus, gymnasiemässor samt via mail kan vi konstatera att det finns en tydlig efterfrågan på ett sådant program vid Marina läroverket.vi har ca tre gånger fler sökande till vår samhällsvetenskapliga utbildning än platser vi erbjuder. Vi vet att det både bland de som kommer in och bland de som står i kö är flera elever som helst hade velat gå ett ekonomiprogram men har valt det samhällsvetenskapliga programmet hos oss för att de vill gå just gå på Marina läroverket.undersökningsmetod För att styrka efterfrågan på ett ekonomiprogram på Marina läroverket har vi gjort en enkätundersökning. Kanske kan man tycka att det vore mest intressant att ställa frågan till ungdomar som har gymnasieskolan framför sig men vi har valt att göra vår undersökning dels bland elever som idag går på vårt samhällsvetenskapsprogram samt bland fd elever, dvs elever som fullföljt vårt samprogram och tagit studenten från Marina läroverket.vi tog beslut om detta förfarande av tre skäl:1. Vi rekryterar elever från 26 olika kommuner och våra elever kommer från 1-talet olika grundskolor. Självklart kommer de flesta eleverna från närkommunerna. Stockholms kommun står för största andelen av sökande följt av Täby, Österåker och Sollentuna och bara dessa kommuner har ca 2 grundskolor tillsammans. Att genomföra en enkätundersökning med alla dessa grundskolor skulle bli svårgenomförbart.2. Vi tyckte också att det kändes lite det tokigt att gå ut och ställa frågan till elever i åk 9 som nu ska söka till gymnasiet till hösten då vi vet att tillståndet vi ansöker om först gäller from ht 215 så det kommer inte vara möjligt för dem att söka ekonomiprogrammet på ML. Vi vill inte göra intresserade elever och deras föräldrar besvikna. Elever i åk 8 känns för unga och oinsatta i gymnasievalet.3. Vi tror att de elever som känner skolan och befinner sig i eller gått ut sin utbildning har en bra känsla för vilket intresse yngre elever har och vad som skulle fungera bra på vår skola. Att fråga dessa grupper skulle även ge oss en mycket värdefull värdemätare både på frågan om intresse för utbildningen men också för hur kompetent skolan är att genomföra den i dessa ungdomars ögon.vi valde en metod där vi frågade våra egna elever. Vi valde att fråga elever i två olika årskurser på det samhällsvetenskapliga programmet på skolan som har valt gymnasieutbildningen enligt Gy211. Eleverna informerades muntligt om den tänkta utbildningen om våra tankar kring upplägg och innehåll. Därefter fick eleverna besvara en enkät med 5 frågor som i stort handlade om de skulle varit intresserade av ett sådant ekonomiprogram då de gjorde sitt val till gymnasieskolan, se bilaga 4. Denna enkät genomfördes i skolans eget system för enkäter via SchoolSoft under perioden jan elever av 9 möjliga svarade på enkäten.enkäten till tidigare elever på samhällsprogrammet på Marina läroverket dvs elever som gick enligt Lpf94 gjordes i form av en webbaserad enkät. Inbjudan att delta i enkäten skickades via sociala medier till 144 elever och den genomfördes under perioden jan 214. Eleverna informerades om tankarna kring programmet, upplägg och innehåll i inbjudan till att delta i enkäten. 72 personer som tog studenten mellan 26 och 212 (med tonvikt på de 4 senaste åren) besvarade enkäten, se bilaga 3. Totalt fick vi in 15 svar av 234 möjliga.resultatdet framgår klart och tydligt att det finns ett stort stöd för att erbjuda ett ekonomiprogram på Marina läroverket både bland nuvarande elever på samhällsprogrammet och elever som är klara med sin gymnasieutbildning. En stor andel av de som besvarat enkäten (64%) har svarat att de skulle ha sökt till ekonomiprogrammet om utbildningen funnits då de sökte till skolan.tydligt och glädjande är också att våra elever värnar om skolans unikum på olika sätt. De pekar på ett behov av utökning både av matsal och övriga lokaler. Detta är

6 något som vi redan planerat för och förvärvat en 49 kvadratmeter stor fastighet i direkt anslutning till skolan. Vi planerar även för en utökning av antalet platser i befintlig matsal/restaurang (se vidare 4.1 Lokaler). Eleverna pekar också på att den samhällsvetenskapliga utbildning vi idag erbjuder inte ska förändras. Slutsatsen är att det idag finns ett gott underlag för att starta ett ekonomiprogram på Marina läroverket. Med tanke på att elevkullarna dessutom växer de närmsta åren och att söktrycket till skolan därmed kan antas öka känner vi oss övertygade om att utöka skolans utbildningsutbud med ett ekonomiprogram nu ligger helt rätt i tiden. Ansökningsid: Gy 213/ Ekonomi 3.1) Etableringskostnader Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten. Om huvudmannen inte angett några etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt 16 för bilagor. Möbler 3 Datorer 19 7Kontorsutrustning 16 5Totalt 426 2I likviditetsbudgeten ingår dessa belopp under lokaler/utrustning. I resultatbudgeten ingår dessa belopp under avskrivningar.kostnaden ska finansieras med egna medel. 3.2) Bidragsbelopp Redovisa hur huvudmannen har beräknat bidragsbeloppet per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet. Vi har utgått ifrån prislistan för gymnasieskolan i Stockholms län 214, Ekonomiprogrammet, 76 8 kr per elev och år då riksprislistan för 214 ej ännu är fastställd. Samma belopp har vi antagit för alla tre åren. Vi har ej heller gjort någon uppräkning av kostnaderna för de tre åren. 3.3) Årsredovisning Bifoga den senaste årsredovisningen, om sådan finns. Om ekonomin visar låg likviditet och/eller soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten. Redogör dessutom för hur huvudmannen ska stärka den ekonomiska situationen. Se avsnitt 16 för bilagor. Bifogas, se bilaga ) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som är hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten (exempelvis caféverksamhet eller frisörverksamhet). Tillskott av medel som inte omfattas av

7 lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Se avsnitt 16 för bilagor ) Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Se avsnitt 16 för bilagor. Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisning. Finansiering med egna medel, senaste årsredovisning bifogas. 3.6) Likviditetsbudget och resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Inbetalningar Läsår 1 Resultatbudget Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån Övriga intäkter Ägartillskott Finansiering med egna medel 31 Summa intäkter Övriga inbetalningar Kostnader Summa inbetalningar Utbetalningar Personal Skolledning Personal Lärare

8 Skolledning Administration Lärare Administration Rekrytering 45 Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Möbler 3 Datorer 197 Service 8358 Kontorsutrustning 11 Telefon, kopiator mm 55 Läromedel Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Service Kontorsutrustning Läromedel Litteratur/utrustning/skolbi bliotek Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa Litteratur/utrustning/skolbi bliotek 15 Skolmåltider Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering 532 Elevhälsa Skolmåltider Studieresor 66 APL-handledning Försäkringar 3428 Studieresor APL-handledning 297 Försäkringar Studie- och yrkesvägledning Finansiella poster Räntor Avskrivningar

9 Studie- och yrkesvägledning 4884 Finansiella poster Räntor Amorteringar Summa utbetalningar Över-/underskott 1244 Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Summa kostnader Vinst/Förlust ) Resultatutveckling Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur huvudmannen ska arbeta för att uppnå detta - Ansökningsid: Gy 213/ Lokaler 4.1) Lokaler vid nyetablering av skolenhet Redogör för skolenhetens planerade lokaler, ange yta och adress. Bifoga ett skriftligt underlag som visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella. Detta bör göras genom intyg som visar att de fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut eller sälja fastigheten. Se avsnitt 16 för bilagor ) Speciallokaler vid nyetablering av skolenhet Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas i skolenheten eller om de ska hyras externt. Om huvudmannen avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt underlag som styrker tillgången. Detta bör göras genom intyg som visar att fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut lokalerna. Se avsnitt 16 för bilagor. Idrott och hälsa

10 - Naturvetenskapliga ämnen - Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram - 4.3) Lokaler vid utökning av befintlig skolenhet Redogör för hur huvudmannen avser att utöka befintliga lokaler. Ange även yta för utökning samt för hela skolenheten och skolans adress. Vid skolstart 215 för 33 ekonomielever täcker vi behovet av lokaler med ombyggnad av befintliga lokaler på Marina läroverket, totalt 555kvm. Vi kommer att bygga om i byggnaden Lotsen för att möjliggöra två nya klassrum och ett antal grupprum vilket kommer att täcka det slutgiltiga behovet vid fullt intag. Fastigheten Lotsen ligger i direkt anslutning till övriga skolhus och är på ca 49 kvm och införskaffades till skolan i slutet på 213. Total yta inklusive Lotsen kommer efter ombyggnad att bli 5545 kvm. En smal sektor är lunchrestaurangen "Hamnkrogen" där vi kommer att utöka antalet sittplatser och schemalägga på ett annat sätt så att alla elever ryms. 4.4) Speciallokaler vid utökning av befintlig skolenhet Redogör för tillgången till speciallokaler för de årskurser som utökningen avser. Ange om huvudmannen hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms i den befintliga skolenheten. Idrott och hälsa Idrott och hälsa bedrivs i nuläget i skolans egna idrottssalar för Marina läroverkets gymnasieelever och avses bedrivas på samma sätt för de ekonomiklasser ansökan avser. Utrymme finns i salarna. Undervisningen bedrivs parallellt i halvklassalar där en sal är idrottssal och en sal är ett väl utrustat gym. Skolan hyr Mörbyhallen, en kommunal idrottshall en förmiddag i veckan där två helklasser kan ha idrott samtidigt. Detta för möjlighet till inomhusidrott i helklass. Klasserna har tillgång till salen efter ett schema som samordnas efter idrottslärarnas kursupplägg. Undervisning bedrivs även utomhus där skolan har en egen volleybollplan och dessutom finns joggingspår och stora gräsytor för fotboll, rugby och qi gong angränsat till skolans område. Vi hyr tider för simning m.m. i Danderyds kommuns badhus Mörbybadet. Utöver detta, beroende på kursupplägg hyr idrottslärare enstaka tider för curling och dans m.m. Teori i kurserna Idrott och hälsa 1 och 2 genomförs i skolans vanliga teoriklassrum. Naturvetenskapliga ämnen Naturkunskap bedrivs idag och utrymme finns för de ekonomiklasser ansökan avser, i skolans 3 salar anpassade för naturvetenskapliga ämnen: Orcinus, Stenella och Littorina. I Littorina finns ett kemilabb och i Orcinus ett biologilabb. I fysiksalen Nämdö finns även ett fysiklabb. Utbildning i naturkunskap kommer att bedrivas i någon av dessa salar.

11 Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram - 4.5) Skolbibliotek Beskriv hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av beskrivningen ska framgå skolbibliotekets innehållsmässiga och pedagogiska funktion. Om skolbiblioteket inte inryms i skolenhetens lokaler bifoga intyg som visar att huvudmannen kommer att få tillgång till skolbibliotek. Se avsnitt 16 för bilagor. På skolan har det funnits ett mindre bibliotek från skolstaten 22. Hösten 211 förnyades detta och inrättades i övervåningen på ett separat hus. Där finns det ett antal datorer, en egen scanner- och kopieringsmaskin och två bra arbets- och läsrum. Den ena delen av biblioteket innerhåller datorer och facklitteratur sorterade efter våra olika utbildningar. Den andra delen av biblioteket består av utvald skönlitteratur som elever kan låna hem. Organisatoriskt har en språklärare ansvar för biblioteket och ansvarar för inköp, ordning osv. Skolans studiecoacher och biblioteksansvarig finns tillgängliga under vissa tider i biblioteket.i övrigt har respektive utbildning egna ämnesbibliotek ute i skolan med t.ex. klassuppsättningar av skön- och referenslitteratur. Biblioteket har blivit en lugn och bra studieplats som utnyttjas väl av skolans elever.som ett komplement till skolbiblioteket finns med ca 5 min promenadväg ett litet lokalt centrum med ett utmärkt kommunalt bibliotek som skolan nyttjar. Ansökningsid: Gy 213/ Skolenhetens ledning och personal 5.1) Rektor vid nyetablering av skolenhet För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Huvudmannen kommer att anställa en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. 5.2) Rektor vid utökning av skolenhet Redogör för den pedagogiska utbildning och erfarenhet som skolenhetens rektor har. Rektor Per Lindberg är utbildad ämneslärare i psykologi, samhällskunskap, religion och historia och har 32 års erfarenhet i undervisning på grundskola och gymnasieskola. Per har genomgått rektorsutbildningen. I rektors tjänst ingår viss undervisning. Rektor har varit anställd sedan Marina läroverkets första läsår ht 22.Rektors egen beskrivning av erfarenhet och utbildning:som pedagog: Redan i unga år var jag sjöscoutledare vilket tidigt gav mig insikt i scoutrörelsens grundläggande filosofi Learning by doing. Det har jag burit med mig i vuxen ålder som ett fantastiskt pedagogiskt verktyg. Jag började min skolkarriär som elevassistent på Vällingbyskolan Som elevassistenst hade jag fördelen av att få möjlighet att delta i många olika grupper, framförallt på lågstadiet. Att möta alla dessa olika pedagoger som jobbade hårt för att lyckas med sina elever gav mig lärdom om att vägarna att nå målen är oändliga. Detta har varit en grundläggande och viktig kunskap i mitt nuvarande arbete med att leda en stor grupp pedagoger. Efter min lärarutbildning undervisade jag 23 år på högstadiet vilket var enormt lärorika år och en fantastisk skola när det

12 kommer till att lära mig hur ungdomar med många olika behov fungerar. I min nuvarande roll som rektor har jag fortfarande haft förmånen att undervisa vilket ger mig en ytterligare dimension. Som chef/ledare: Att jobba i lag och leda arbetslag har alltid varit aktuellt för mig. Jag trivs i miljöer där samarbete är den grundläggande arbetsmetoden. Detta är något som gått igen i alla jobb jag haft: Scoutledare kolloledare lärare arbetslagsledare tillsynslärare projektledare rektor. I de olika rollerna jag haft under mitt arbetsliv har jag stött på många olika typer av chefer och ledare vilka inspirerat mig och bidragit till att forma det ledarskap jag själv bedriver idag. Utbildningar: Först utbildade jag mig till fritidsledare, därefter gymnasielärare i samhällskunskap, psykologi och socialkunskap. Jag tog anställning på en högstadieskola och parallellt med arbetet där läste jag in min lärarbehörighet i historia, religion och geografi. Jag gick ITiS handledarutbildning och fungerade som ITiS-ansvarig i Österåkers kommun under ett antal år. Jag har gått ett antal fortbildningar inom diverse områden och undervisat som lärare i datakunskap. Jag gick rektorsutbildningen Se vidare bilaga 6, rektors CV. 5.3) Lärare behörighetskrav För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. Huvudmannen för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13, skollagen. 5.4) Antal lärare Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Uppgifterna ska stå i överensstämmelse med det angivna antalet lärartjänster i budgeten. Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Heltidstjänster Personer Heltidstjänster Personer Heltidstjänster 4 1,55 5 4,43 5 4,43 Ansökningsid: Gy 213/ Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning 6.1) Elevhälsa Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa. Marina läroverkets övergripande mål är att våra elever ska: Må bra, utmanas och lyckas samt behålla nyfikenheten. Alla elever har en mentor som är den som coachar eleven löpande i sin skolvardag, både vad gäller studier men även till viss del på det personliga planet. Utöver lärarna/mentorerna finns på skolan ett elevvårdsteam som utgörs av rektor, skolsköterska och bitr rektor/syv. På skolan finns också en fritidsledare som samarbetar nära elevvårdsteamet. Skolsköterskan och fritidsledaren

13 är båda fast anställda på en tjänstgöringsgrad av 75%. Marina läroverket har en skolläkare kopplad till verksamheten. Skolläkaren har medicinskt ledningsansvar för verksamheten inom skolhälsan.elevvårdsteamelevvårdsteamet arbetar både förebyggande och med riktade insatser:förebyggande arbete i samarbete med skolans fritidsledare: OK eller NEJ?! Arbete med attityder och värderingar kring ANT-frågor samt sociala- och relationsfrågor. SamtalStresshantering WCD Ligga schysst Ett seminarium kring sex och samlevnad handling/konsekvens och ansvar. Sociala aktiviteterelevvårdsteamet deltar aktivt i alla sociala aktiviteter på skolan för att skapa trygga relationer.riktade insatser:elevvårdsteamet träffas varje vecka och då finns tillfälle för lärare och mentorer att komma till gruppen med sina olika ärenden. Utifrån problematiken stöttar elevvårdsteamet och ger riktade åtgärder utifrån gruppens olika kompetenser. Någon ur elevvårdsteamet deltar alltid vid elevvårdskonferenser.fritidsledarepå skolan finns en fritidsledare som jobbar aktivt med värdegrundsfrågor och förebyggande arbete. I samarbete med elevvårdsteamet tar hon ansvar för att driva frågor som handlar om SANT, stress/kost/välmående etc.fritidsledaren ska finnas tillgänglig och vara en god förebild och vuxenkontakt för alla elever på skolan samt aktivt jobba för en god miljö på skolan, både fysisk och psykosocial. Fritidsledaren har till uppgift att ordna olika aktiviteter för eleverna, rastverksamhet, turneringar, läxläsningsgrupper, samtalsgrupper etc.fritidsledaren ska stötta skolans elevkår i deras arbete och fungera som länken mellan Elevkårens styrelse och skolledningen.lärare/mentorervarje mentor på skolan ansvarar för en grupp elever. Mentorerna kartlägger på hösten i åk1-elevernas behov av stöd och tar reda på vilket stöd de ev. fått under tidigare skolgång och informerar berörda. Mentorn upprättar vid behov en åtgärdsplan tillsammans med elev och föräldrar. Mentorn håller i utvecklingssamtalen och följer upp elevens individuella studieplan. Söker stöd hos elevvårdsteamet vid behov.lärarna i respektive kurs ansvarar för att ha koll på elevernas behov av stöd. Vid behov, t.ex. om en elev kommit efter i kursen upprättas handlingsplaner för eleverna.studiecoacherinom varje arbetslag finns en lärare som fungerar som studiecoach, ffa. för elever som är i behov av extra stöd. Studiecoachen kan hjälpa till med att planera och strukturera sina studier samt få hjälp att hitta strategier för sitt lärande. Studiecoacherna ska också vara insatta i hur datorstödprogram och andra tekniska hjälpmedel fungerar för att kunna stötta elever i användandet av dessa.utöver detta håller de sig uppdaterade på området särskilda behov och ser till att frågan hålls levande i lagen. De har till uppgift att finnas som stöd/bollplank för de övriga lärarna inom respektive arbetslag. Vid behov, t.ex. inför dyslexiutredningar screenar studiecoacherna eleverna. FÖRÄLDRARElevvårdsteamet ser det som självklart att bästa stöd för våra ungdomar bygger på ett gott samarbete med hemmet - inför seglingarna, olika utredningar eller annat stöd runt eleven. Många föräldrar kontaktar Evt för råd, stöd och hjälp.externa RESURSERFörutom att samarbeta med lärare, mentorer och föräldrar vänder sig Elevvårdsteamet till experter på olika områden när så behövs. Följande externa kontakter samarbetar skolan med eller slussar ungdomar vidare till vid behov. Elevvårdsgruppen.se - för kurator/psykolog/specialpedagogtjänster Unga vuxna PRIMA Ungdomsmottagningar Husläkare BUP Dopingjouren Ätstörningskliniker såsom Mando, SÄC Socialkontor/Fältsekreterare Maria Ungdom/ Beroendemottagningo Alkoholo Drogero SpelSKOLLÄKARE - MLASkolläkaren träffar alla elever som skolsköterskan bedömer har ett behov av det. Det kan gälla elever med skolrelaterad problematik (hög frånvaro, sömnsvårigheter, stress), ungdomar med särskilda behov samt ungdomar som av olika anledningar behöver någon uppföljning av fysisk eller psykisk hälsa från grundskolan.skolläkaren genomför spirometri med alla elever i Marinteknikutbildningen innan arbete i verkstaden påbörjas.för att som elev kunna mönstra på

14 skolsegelfartyget Älva krävs ett godkänt Läkarintyg för sjöfolk.läkaren genomför en läkarundersökning för att klargöra att eleven inte har någon sjukdom eller något annat kroppsligt hinder som skulle kunna innebära en fara för eleven själv eller för andra ombord. Denna tjänstbarhetsbedömning gör läkaren mot bakgrund av: Hälsodeklaration Allmän undersökning Syn- och hörselkontroll.de medicinska kraven varierar beroende på vilket fartområde och i vilken befattning man ska tjänstgöra i.det är vår skolläkare som genomför läkarundersökningarna och gör en bedömning av elevernas fysiska och psykiska hälsa samt utfärdar läkarintygen för sjöfolk. Skolläkaren blandar in externa kontakter och experter vid behov samt alltid behandlande läkare/terapeut då sådana finns kring eleven. 6.2) Studie- och yrkesvägledning Beskriv hur eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning (SYV). Marina läroverket har en kombinerad tjänst där en bitr rektor/ställföreträdande rektor har ansvar för de mjuka frågorna som elevvård, studievägledning, elevråd. Hon finns dagligen tillgänglig nära eleverna för individuell vägledning. Eleverna får i grupp information om begrepp i gymnasieskolan som är nya för eleverna från grundskolan. Generell genomgång av studieplaner och individuella val ges i respektive klass. Löpande information om t.ex. högskoleprov, olika mässor för utlandsstudier och annat som kan vara av intresse för eleverna läggs ut både på SchoolSoft och på SYV-tavlan i skolan. Varje höst anordnas en dag med högskoleinfo för elever i åk2 och 3 och eleverna får möjlighet att gå på SACO-mässan. I år anordnas även en PYF-dag, Plan Your Future för eleverna i åk3. Denna dag kommer före detta Marina läroverkare tillbaka till skolan för att berätta om vilka val de gjort i sina liv efter att de gått ut gymnasiet, för att berätta om de olika yrkes- och studieval de gjort. Ett samarbete mellan skolan och Marina läroverkets Alumniförening.Lärarna på de praktiska utbildningarna har god kännedom om sina respektive branscher och är uppdaterade kring olika yrkesvägar. Vid flera tillfällen ges olika branschkurser på skolan som eleverna inbjuds att delta i. Representanter från branschorganisationen informerar eleverna om aktuella yrken och studier efter gymnasiet. Eleverna på Marinteknikutbildningen åk 3 åker till Berga örlogsbas en dag och får information om anställningar och utbildningar inom försvarsmakten. Eleverna på Marinbiologiutbildningen seglar i åk 2 iväg på en kusttripp med fartyget Belle Amie i Stockholms skärgård för att besöka olika företagare och entreprenörer inom det marina området. Ansökningsid: Gy 213/ Elevens utveckling mot målen 7.1) Särskilt stöd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Alla som arbetar inom verksamheter i Marina läroverket har ett ansvar att agera då man känner oro för en elevs välmående. Den som ser problemet informerar elevens mentor som alltid ansvarar för

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 214/4715 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer: KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ln rd Andersson 2014-02- 1 3 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 12 februari 2014 12:27 lngegerd Andersson VB: Remiss dn 32-2014:756 Ansökan

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (1) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 2 april 2015, OBS! klockan 08:15 Plats Barn- och utbildningsförvaltningen, OBS! kontorshuset, Gymnasietorget 1,sammanträdesrum

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Ansökan från Pysslingen

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se www.nlv.se Innehållsförteckning Förord Nya läroverkets Verksamhetsidé......................... Sid 6 Nya läroverkets Elevråd............................... Sid 11 Nya läroverkets Likabehandlingsplan.....................

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Ungdom Mot Rasism & Malmö mot Diskriminering presenterar SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Hanna Carlsson Selma Gušić Karin Henrikz Ana Marega INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer