Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun"

Transkript

1 Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015

2 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position Sitter i kommunhuset plan 2 Mailadress: Telefonnummer:

3 Ekonomi 2 februari: Övergripande utbildning 23 februari: Resultaträkning och Balansräkning 9 mars: Mål och budget 25 mars Delårsrapport och årsredovisning Kvällstid: Kordinaten

4 Agenda Ekonomibegrepp Vad säger lagen Hur ser framtiden ut? Vilka intäkter och kostnader har vi? Oförutsett /resultatkrav Uppföljning/analys av kommunens ekonomi Kommunalt resultat

5 Ekonomibegrepp

6 Begrepp Utbetalning: Kommunen betalar en räkning och de likvida medlen (pengarna minskar) Inbetalning: Är motsvarigheten åt andra hållet. Pengarna kommer in till kommunen utifrån, exempelvis statsbidrag och avgiftsbetalningar från medborgare. De likvida medlen ökar Investering: En kapitalinsats en utgift i pengar som förväntas leda till framtida avkastning. Investeringen har ett varaktigt värde och fyller ett varaktigt behov (tex.: Datasystem, byggnad)

7 Forts. Ekonomiska begrepp Resultaträkningen: Årets samtliga intäkter (tex avgifter, statsbidrag, kommunalskatt) Årets samtliga kostnader: (tex personalkostnader, lokalkostnader) Periodisera intäkter och kostnader så att de hamnar på rätt år

8 Forts. Bokslut/årsredovisning Balansräkning: Visar den ekonomiska ställningen vid en given tidpunkt. Balansräkningen har två sidor: en tillgångssida och en skuldsida Balansräkningen visar hur kapitalet har använts, det vill säga vilka tillgångar man har Balansräkningen visar också hur kapitalet har anskaffats, det vill säga hur stora skulder man har och hur stort eget kapital man har

9 Se resultaträkning och balansräkning se excel fil

10 Vad säger Lagen?

11 Vad kräver kommunallagen? Förmögenhetskyddet (försvann 1992) Förbud att överkonsumera och stjäla resurser från kommande generationer Balanskravet (från 2000) Kostnaderna får inte var högre än intäkterna. I budget och bokslut God ekonomisk hushållning (2006) Långsiktighet Mål och riktlinjer i budget som är väsentliga för god ekonomisk hushållning - Finansiella och verksamhetsmässiga. Ska följas upp.

12 Forts. Kommunallagen Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras i budgeten om det finns synnerliga skäl. Ett negativt resultat skall återställas senast inom 3 år. Budgeten skall innehålla en plan för ekonomin de kommande tre åren, varav budgetåret är det första. Planen skall innehålla finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

13 God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning definieras av varje kommun. Budgeten skall innehålla finansiella mål och verksamhetsmässiga mål. I årsredovisningen utvärderas både verksamhetsmässiga och finansiella mål.

14 Frågor Vad visar balansräkningen? Vad visar resultaträkningen? Hur lång tid har kommunen på sig att ta igen ett negativt resultat?

15 Hur ser framtiden ut?

16 Konsten att driva en kommun

17 Greppet om Framtiden Innebär: Bl.a att ha ett grepp på våra kostnader och därigenom vårt ekonomiska resultat Gemensamma uppföljningar På väg att skaffa oss ett grepp Den enkla delen av resan Utmaning: att hålla i när det akuta tillståndet är över Att ändra kultur att komma in i själen Besök Leif Hallström

18 Hur stort är behovet? Hur stort som helst De flesta skulle lätt kunna utveckla verksamheter för dubbelt så mycket pengar. Den ekonomiska verkligheten styr Görs en extra satsning/ökad kostnad, så.. Måste rationalisering göras och/eller intäkterna öka.

19 Folkmängd Oxelösund Antal invånare nov År

20 Vår befolkningsutveckling Folkmängd Oxelösund Antalet invånare

21 Andelen unga och gamla i förhållande till andelen åringar 0,85 0,80 0,75 0,70 Kvot 0,65 0,60 0,55 0, År

22 Befolkningsförändringar Förändringar i antalet inv

23 Kommunernas årskostnad per person Kommunal grundkostnad Äldreomsorg Övriga kostnader Barnomsorg och skola Kostnad per person Ålder

24 Tillväxt i kommunal verksamhet Årlig procentuell förändring. Avser riket som helhet 1,40 1,20 Demografins krav, så mycket kommer våra behov av kommunal verksamhet att öka Ekonomiskt utrymme för ökningar med oförändrad skatt 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,

25 Vilka intäkter och kostnader har vi?

26 Se resultaträkning och balansräkning se excel fil

27 Finansnetto Finansiella intäkter: Ex ränteintäkter,utdelningar på aktier från våra bolag, obligationer Finansiella kostnader: Ex. räntekostnader på lån = Finansnetto

28 Kommunens intäkter 2013 miljoner kronor

29 Kommunens kostnader 2013 miljoner kronor

30 Skatteintäkter och Generella statsbidrag Skatteintäkter Kommunal fastighetsavgift Inkomstutjämningsbidrag/avgift Kostnadsutjämningsbidrag/avgift Reglerings-avgift/bidrag Strukturbidrag LSS-utjämningsavgift/avgift

31 Hur mycket skatt/intjänad hundralapp betalar kommuninvånarna i Oxelösund Skatt och avgift 2015 Skatt till kommunen 22,28 Skatt till landstinget 10,77 Summa skatt 33,05

32 Skatteintäkternas utveckling Befolkning Arbetade timmar Löneutveckling

33 Skatteintäkter Befolkningen: i kommunen 1 november Skattebasen: Vilka inkomster har kommun och landsting rätt att beskatta? Kommuninvånares förvärvsinkomster Deklarationen: Inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital

34 Vad som inte beskattas av kommuner och landsting? Inkomst av kapital Vinsterna i aktiebolag Förmögenheter Moms Andra punktskatter

35 Kommunens intäkter nya invånare ( Medelvärde i Sverige) Isak 2 år studerar snart årsinkomst 0 kr kr Tilda 10 år studerar årsinkomst 0 kr kr

36 Vad händer i den kommunala kassan när nya invånare flyttar in? Peter 40 år brandman Årsinkomst kr kr Leila 50 år Ekonomichef Årsinkomst kr kr Hilda 95 år ogift Årsinkomst: kr kr

37 Vad ger en nyinflyttad invånare? Genomsnittlig intäkt 2012: kr Genomsnittlig kostnad 2012: kr

38 december Prel..skattebetalning månadsvis Prognos slutavräkning 2015 Slutliga prognos 2015 Kommunalskatten Tidsdiagram 2013 januari Prel. skattebetalning månadsvis februari- nov Prel. skattebetalning månadsvis december Prel. skattebetalning månadsvis Prognos slutavräkning 2013 Slutliga prognos januari Prel. skattebetalning månadsvis Slutliga mellanhavandet 2012 februari- nov Prel..skattebetalning månadsvis december Prel. skattebetalning månadsvis Prognos slutavräkning 2014 Slutliga prognos januari Prel. skattebetalning månadsvis Slutliga mellanhavandet 2013 Februari-nov Prel. skattebetalning månadsvis

39 Kommunal fastighetsavgift Betalas av alla privata boenden Tas ut som en % - sats på taxeringsvärdet De fastigheter som finns i kommunen och belastas av fastighetsavgift tillfaller kommunen I samband med att fastighetsskatten försvann

40 Utjämningssystemet Befolkning per 31/12 året innan budgetåret Likvärdig service oavsett var man är bosatt i Sverige Systemet skall utjämna för strukturella skillnader Befolkningens åldersammansättning Skillnader i beskattningsbar inkomst per invänare Geografi Etnicitet Merkostnader för löner (sista ändringen 2008)

41 Forts. Utjämningssystemet Systemet utjämnar inte för: Servicenivå Ambitioner Avgifter Kvalitet

42 Viktigt begrepp Medelskattekraft: Den genomsnittliga beskattningsbara inkomsten per invånare i riket

43

44 Inkomstutjämningen Staten finansierar utjämningen av inkomster mellan kommunerna Staten garanterar 115 % av medelskattekraften i riket för kommuner De kommuner som ligger över den garanterade nivån får betala till staten De kommuner som ligger under den garanterade nivån får ett bidrag från staten

45 Forts. inkomstutjämning Resultat 2013: Oxelösund 59,1 mkr

46 Kostnadsutjämning En utjämning av strukturellt betingade kostnadsskillnader mellan kommuner Denna utjämning är inomkommunal och ska utjämna skillnader mellan kommunerna för att de ska kunna tillhandahålla en likvärdig service Utjämning sker dock inte av kostnadsskillnader som beror på vald servicenivå, effektivitet, kvalitet och avgiftssättning

47 Forts. kostnadsutjämning De kommuner som relativt sett har ogynsamma strukturella förhållanden får ett utjämningsbidrag De kommuner som relativt sett har gynsamma strukturella förhållanden får erlägga ett utjämningsavgift Bidraget/avgiften beräknas i kronor per invånare och motsvarar skillnaden mellan kommunens strukturkostnad och den strukturkostnad som gäller för genomsnittskommunen i riket

48

49 Forts. kostnadsutjämning Resultat ,1 mkr för Oxelösund

50 Regleringspost Ekonomiska regleringar mellan stat och kommun sker via denna post Posten kan vara både plus och minus Resultat ,1 mkr (regleringsbidrag) Strukturbidraget Används som stöd till kommuner med särskilda problem som svagt befolkningsunderlag Bidraget har till stor del regionalpolitisk karaktär 2013 fick Oxelösund 0 kr

51 LSS-utjämning Bygger på lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Mellan kommunalt system Kommuner med låga LSS-kostnader får betala i systemet Kommuner med höga LSS-kostnader får bidrag i systemet Resultat 2013: Oxelösund får betala i systemet 5,5 mkr i systemet

52 Frågor Vilken tidpunkt är viktig när vi skall räkna skatteintäkter för kommande år? Nämn tre delar i utjämningsystemet? Vilken primär kommunal skattesats har Oxelösund?

53 Överskott/Oförutsett

54 Pensionsskulden - ansvarsförbidelsen (mkr) Hela skulden Reala utbetalningar Särskild löneskatt

55 Skatteutveckling per Bokslut Bokslut ,2 438,3 Cirkulär 08: ,0 480,3 502,0 Cirkulär 08: ,0 476,5 500,1 Ursprunglig mål och budget Cirkulär 08: ,2 470,1 492,2 Cirkulär 08: ,5 466,5 488,7 Cirkulär 08: ,9 461,6 483,7 Cirkulär 08: ,7 454,3 472,5 493,5 Cirkulär Reviderad mål & budget 09: ,7 446,7 461,4 488, Cirkulär 09: ,0 444,7 452,3 466,4 Cirkulär 09: ,0 441,8 449,4 465,9

56 Anledningar till Resultatkrav Måsten: Ger utökat investeringsutrymme Ökade pensionsåtaganden Risker: Minskade skatteintäkter Oväntade kostnadsökningar utöver budget Satsningar: Ger utrymme till satsningar

57 Uppföljning/analys av kommunens ekonomi

58 En analys av kommunens ekonomi Hur ser det ekonomiska resultatet ut? Hur långt räcker skatteintäkterna? Hur har nettokostnaderna utvecklats? Hur ser finansnettot ut? Hur har investeringarna finansierats? Är kommunens finansiella mål vettiga och infrias de?

59 Årets resultat

60 Hur långt räcker skatteintäkterna Nettokostnaden utgör verksamhetens kostnader med avdrag för dess intäkter (ex. avgift barnomsorg) Detta nyckeltal visar om skatteintäkterna räcker för att finansiera den löpande driften

61 Nettokostnadsandelen

62 Investeringar Investeringsutrymme Gamla och nya investeringar

63 Investeringar och investeringsutrymme

64 Stora investeringar höga avskrivningskostnader under lång tid Investerar vi 100 mkr i nya skola Avskrivningskostnad 2 mkr/år i 50 år! Låneränta för den del som inte kan egenfinansieras Fasta kostnader under lång tid Komponentavskrivningar

65 Finansiella Mål 2015 Resultat i % av skatter och statsbidrag 1 % Minskad nettokostnadsandel jämfört med 2014 Ökad soliditet för kommunkoncernen jämfört med 2014

66 Frågor Hade Oxelösund positivt eller negativt resultat 2011 och 2012? Vilken % sats har Oxelösund som mål 2015?

67 Kommunalt resultat Resurser Aktiviteter/prestationer Resultat/effekter Finansiellt Verksamhetsmässigt resultat

68 Sammanfattning Vad säger lagen Framtiden Utjämningssystemet Kommunalskatten Uppföljning Oförutsett/Resultatkrav Kommunalt Resultat

69 Den framgångsrika kommunen har starkt medborgar-/brukarfokus, god dialog är långsiktig och navigerar utifrån en strategisk kompass prioriterar, är målinriktad och har fokus på RESULTATET har tydliga roller mellan politiker och verksamhet gör maximalt med minimala resurser gillar morgondagen!

70 Tips

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 PM Sida 2010-04-13 1 (15) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Derk de Beer Tfn direkt 08-452 77 42 EJ Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 Grundtanken med utjämningssystemet

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009 Budget 2007 flerårsplan 2008-2009 Nationaldagsfirandet i Kramfors 2006 BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Vårpropositionen Budgetförslaget bygger på de förutsättningar som presenterats

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Budget 2014-2016. Budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 Investeringsbudget Exploateringsbudget

Budget 2014-2016. Budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 Investeringsbudget Exploateringsbudget - ramar & Kommunplan Investeringsbudget Exploateringsbudget Fastställd av kommunfullmäktige 26-11- Produktion: Ekonomi- och strategienheten i samarbete med övriga förvaltningar Layout och omslagsfoto:

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2016-2018

Mål och Budget för Avesta Kommun 2016-2018 Mål och Budget för Avesta Kommun 2016-2018 KF 76 2015-06-15 Innehållsförteckning: Förord... 3 Vision... 4 Styrprocessen i Avesta... 5 Tidplan för mål och budget 2016-2018... 5 Uppföljning enligt styrprocess...

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Elin Larsson TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer