INK Dnr ^QS- //33&

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33&"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDE McGreg Invest AB, Box Varberg Ordn.nr. Ombud: Advokat Per Karlsson och jur.kand. Malin Melin JP Advokatfirman i Göteborg AB Göteborgsgatan Göteborg MOTPART Konsumentverket Box Karlstad ÖVERKLAGAT BESLUT Konsumentverkets beslut den 18 december 2013, diarienr 2012/1336, se bilaga 1 SAKEN Tillämpning av konsumentkreditlagen KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK Dnr ^QS- //33& AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Box Karlstad Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Rådhuset, Stora måndag - fredag torget E-post: 08:00-16:00 www. forvaltningsrattenikarlstad.domstol. se

2 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD YRKANDEN M.M. McGreg Invest AB (McGreg eller bolaget) överklagar Konsumentverkets beslut och yrkar att det ska undanröjas. Till stöd för sin talan anför bolaget i huvudsak följande. Konsumentverket har i egenskap av myndighet en utredningsskyldighet. Konsumentverket har ställt frågor och fått svar på samtliga frågor. McGreg har i ärendet varit mycket samarbetsvilligt. Mot den bakgrunden kan Konsumentverket inte utfärda en varning på grund av att verket anser att det fått motstridiga eller oklara uppgifter. Konsumentverket har haft att utreda eventuella oklarheter och ska grunda sin varning på om näringsidkaren har agerat i strid med konsumentkreditlagens bestämmelser eller inte. Oavsett har McGreg lämnat de uppgifter som Konsumentverket har efterfrågat på ett tydligt och strukturerat sätt. Det saknas motstridigheter och oklarheter i uppgifterna som kan medföra att McGreg inte visat att tillräckliga kreditprövningar skett i de aktuella fallen. McGreg har använt sig av olika metoder och förbättrat sina system för kreditprövningar sedan starten år Av denna anledning ser uppgifterna olika ut för olika tidsperioder. Sett i sitt korrekta sammanhang, isolerat till respektive tidsperiod, finns dock inga motstridiga uppgifter. Av tabell på sidan 2 i McGregs svar på kompletterande frågor framgår tydligt hur prövningen gjordes i oktober Konsumentverket har angett att McGreg lämnat oförenliga uppgifter vad gäller lämnandet av uppgifter om civilstånd, boende- och anställningsform, vilka belopp i inkomst- och utgiftsintervallen som läggs till grund för bedömningen av konsumentens återbetalningsförmåga samt huruvida hänsyn har tagits till skäliga levnadsomkostnader. Av tabellen framgår att det insamlats uppgifter om antal bara avseende civilstånd samt boende- och anställningsform. Vidare framgår att till grund för bedömningen ligger nettoinkomst samt angivna kostnader, kostnader för lån samt fastighetsinnehav. Dessa uppgifter har kontrollerats mot bakgrund av kreditprövningen, i vilken kontroll sker mot kronofogdens register och sedan legat till grund för konsumentens återbetalningsförmåga. McGreg anser att insamlandet av uppgifterna varit tillräckligt för att bedöma betalningsförmågan. McGreg vill också påpeka att det i prop. 2009/10:242 s anges att näringsidkarens insamlande av uppgifter normalt ska omfatta konsumentens inkomster och övriga krediter samt att förmögenhetsförhållanden kan ha betydelse om betalningsförmågan är osäker. Det är tydligt vad McGreg har gjort för kontroller vid tidpunkten för granskningen. Kontrollen utgör en tillräcklig kreditprövning för att kontrollera att konsumenten har disponibla inkomster som räcker till att täcka kostnaderna för krediten och återbetalningen och uppfyller konsumentkreditlagens krav.

3 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD Konsumentverket vidhåller sitt beslut och anför i huvudsak följande. Konsumentverket konstaterar inledningsvis att beslutet om varning baseras på McGregs kreditprövningar för de fem första beviljade krediterna i oktober Det saknas därför betydelse om bolaget senare ändrat sina rutiner för hur bolaget ska göra kreditprövningar. Vad gäller Konsumentverkets utredningsskyldighet kan verket konstatera att bevisbördan i konsumentkreditlagen för att visa att en tillräcklig kreditprövning har gjorts åligger näringsidkaren (prop. 2009/10:242 s. 101). Det ankommer således på McGreg att visa att bolaget har gjort en tillräcklig kreditprövning avseende de granskade kreditärendena från oktober Konsumentverket har i sin granskning av bolagets kreditprövningar begärt in underlag för de fem första beviljade krediterna i oktober 2012 och även ställt kompletterande frågor avseende underlaget. Bolaget har kommit in med svar. Konsumentverket kan emellertid konstatera att senare inkomna förklaringar från bolaget är oförenliga med tidigare lämnade uppgifter. Dessa motstridigheter och således oklarheter har medfört att Konsumentverket bedömt att bolaget inte har visat att tillräckliga kreditprövningar skett i de aktuella fallen. I beslutet har Konsumentverket bland annat uppgett att uppgifter som lämnats avseende beräkningsunderlag, huruvida skäliga levnadskostnader beaktats samt formen för inhämtandet av uppgifter om civilstånd, boendeoch anställningsform har varit oförenliga med tidigare lämnade uppgifter. Vad gäller uppgifter om beräkningsunderlaget så har bolaget uppgett att konsumenter lämnar inkomst- och utgiftsuppgifter genom att välja beloppsintervall. Under telefonmöte den 18 januari 2013 har bolaget uppgett att av de uppgifter som konsumenten lämnar jämförs det lägsta inkomstbeloppet med det högsta utgiftsbeloppet. Den 20 februari 2013 har dock bolaget uppgett att det vid beräkningen varit osäkert vilka belopp som använts i de olika beloppsspannen, men efter en kontroll har bolaget kunnat konstatera att det är genomsnittsbeloppet i respektive spann som ligger till grund för beräkningen. Som nämnts i beslutet menar Konsumentverket att ett sådant osäkert beräkningsunderlag riskerar att medföra en felaktig bedömning av återbetalningsförmågan. Vad gäller beaktandet av skäliga levnadskostnader har bolaget under telefonmöte den 18 januari 2013 uppgett att utgångspunkten är en s.k. kvar-attleva-på-kalkyl från Kronofogdemyndigheten. Den 20 februari 2013 har bolaget efter förfrågan lämnat underlag för den beräkningsmodell som bolaget använt. Av underlaget framgår dock tydligt att det saknas variabler som svarar mot nämnda kalkyl. Konsumentverket har den 26 april 2013 efterfrågat hur bolaget beaktar vad som tidigare uppgetts angående Kronofogdemyndighetens kvar-att-leva-på-kalkyl. Som svar på detta har bolaget den 30 maj 2013 uppgett att bolaget före mars 2012 manuellt beräknat konsumentens återbetalningsförmåga, men att bolaget därefter satt upp riktlinjer med utgångspunkt i Kronofogdemyndighetens förbehållsbelopps-

4 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD beräkningar. Det är dock oklart huruvida dessa uppgifter beaktats av bolaget vid tiden för de aktuella kreditprövningarna då sådana uppgifter först har framkommit i yttrande den 30 maj Uppgifter om civilstånd, boende- och anställningsform har diskuterats muntligen vid telefonmöte den 18 januari 2013 samt därefter skriftligen. Bolaget har inte på ett klart sätt varken självmant eller på direkt fråga kunnat redogöra för hur inhämtandet av dessa uppgifter skett. Exempelvis har bolaget den 20 februari 2013 uppgett att uppgifter av nämnda slag tidigare samlats in genom att kunden fått kryssa i detta på avtalet i samband med underskrift. Konsumentverket har den 26 april 2013 efterfrågat var i underlaget dessa uppgifter finns dokumenterade då detta inte framgår. Bolaget har den 30 maj 2013 uppgett att dessa uppgifter inte inhämtats på annat sätt än om kunden frivilligt lämnat en sådan upplysning på avtalet. En kreditprövning ska grundas på tillräckliga uppgifter så att konsumentens betalningsförmåga kan bedömas med hög grad av säkerhet. Mot bakgrund av ovan vidhåller Konsumentverket att bolaget inte visat all kraven i 12 konsumentkreditlagen uppfyllts. SKAL FOR AVGÖRANDE Enligt 6 konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL ska näringsidkaren i sitt förhållande till konsumenten iaktta god kreditgivningssed. Näringsidkaren ska därvid ta till vara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten behöver. I 12 KkrL anges att näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande Av 51 KkrL framgår att om näringsidkaren inte följer 12, får Konsumentverket meddela näringsidkaren en varning. En varning ska förenas med en sanktionsavgift, om överträdelsen inte är ringa. Avgiften tillfaller staten. Om näringsidkaren tidigare har meddelats en varning eller om överträdelsen är särskilt allvarlig, får Konsumentverket förelägga näringsidka-

5 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD ren att upphöra med att lämna krediter. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Vid bedömningen av om en överträdelse är särskilt allvarlig ska särskild hänsyn tas till om näringsidkaren vid upprepade tillfällen har brustit i sin skyldighet enligt 12 och om bristerna är systematiska. Förvaltningsrättens bedömning I målet är fråga om McGreg uppfyllt kraven i 12 KkrL och då framförallt om bolagets kreditprövning i de av Konsumentverket granskade ärendena har grundats på tillräckliga uppgifter om konsumentemas ekonomiska förhållanden. De uppgifter som Konsumentverket anser varit bristfälligt insamlade avser civilstånd, boende- och anställningsform. Vidare anser verket att bolaget inte visat att det gjort tillräckliga beräkningar av konsumenternas återbetalningsförmåga samt att det varit oklart hur de olika beloppsspännen vad gäller inkomster och utgifter beaktats och att den genomsnittsberäkning som bolaget synes ha använt sig av gett ett osäkert beräkningsunderlag som riskerat att medföra en felaktig bedömning av återbetalningsförmågan. Det är ostridigt att McGreg vid tiden för de granskade ärendena i oktober 2012 inte begärt in uppgifter om civilstånd, boende- och anställningsform på annat sätt än att konsumenterna kunnat lämna dessa uppgifter frivilligt i samband med avtalet. Av den tabell som bolaget hänvisar till, se bilaga 2, framgår inte heller med någon närmare precision vad de angivna kostnaderna avser. Enligt förvaltningsrättens mening kan det ifrågasättas om exempelvis kostnader på kronor täcker utgifter för boende, levnadsomkostnader m.m. Beloppet kronor synes vara ett utslag av att ett spann för kostnader varit kronor. Därtill kommer att även inkomsterna beräknats utifrån ett spann på i vart fall ett par tusen kronor. Som Konsumentverket anfört kan detta medföra att vissa beräkningar blir miss-

6 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD visande, även om bolaget haft vissa marginaler och enligt tabellen inte beviljat krediter om förbehållsbeloppet varit mindre än kronor. Det överklagade beslutet avser en varning enligt 51 KkrL för att McGreg inte följt 12 KkrL. Av 51 följer vidare att varningen ska förenas med en sanktionsavgift om överträdelsen inte är ringa. Då beslutet inte förenats med en sanktionsavgift har Konsumentverket uppenbarligen bedömt överträdelsen som ringa men bestämmelsen innebär också, till skillnad mot vad som gäller i en del andra tillsynssammanhang, att även ringa överträdelser motiverar ett ingripande och då genom varning. Enligt förvaltningsrättens mening har det med hänvisning till vad som anförts inte framkommit annat än att McGreg vid tiden för de granskade ärendena har brustit i sina skyldigheter att följa 12 KkrL och Konsumentverket har därmed haft fog för att meddela bolaget en varning. Vad bolaget anfört i målet föranleder inte någon annan bedömning. Vid dessa förhållanden ska överklagandet avslås. ÖVERKLAGANDE Denna dom kan överklagas. Hur man överklagar, se bilaga 3 (DV3109/1 B) I avgörandet har förutom f.d. lagmannen Hans-Erik Jonasson även deltagit tre nämndemän.

7 Konsument verket KO Datum Dnr 2012/1336 FÖRVALTNINGSRATTEN I KARLSTAD McGreg Invest Box Varberg Mål nr: «Aktbil.nr O Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr ) en varning med stöd av 51S, konsvrmehticréditlagen (2010:1846). Bakgrund McGreg Invest.AB (McGreg eller bolaget) erbjuder lån till konsumenter om i kr med en återbetalningstid om dagar. McGreg bedriver sm verksamhet genom'två varumärken, 4Klöver ochåxcept, till vilka det finns separata webbplatser. McGreg är registrerat som ett finansiellt mstitut bos Finansinspeldionen, vilket innebär att Konsumentverket enligt 49 konsumentlcreditlagen har tillsynsansvaret över att bolaget följer bestämmelserna i konsumentkreditlagen. ' ' Konsumentverket har granskat McGregs laecutprövningai - i de fem först beviljade krediterna i oktober Verket har i ärendet begärtin de underlag som legat till grund för dessa krediter samt även interna dokument som till exempel regler, policys, rutiner, rilctlihjéf, insfruktioner ejler andra slcriftliga dolcument Söm kan ha betydelse för laedirprövningen. McGreg inkom den 14 november 2012 med en redogörelse för bolagets la-editprövningspröcess tillsammans med underlag för de aktuella kreditäfendena, bland annat den inhämtade ki'editupplysningen och Icreditavtalet. Den 18 januari 2013 hade Konsumentverket och McGreg ett telefonmöte. Under mötet presenterade Konsumentverket kortfattat alctuell lagstiftning och verkets allmänna råd om konsumentlcrediter. McGreg fick därefter möjlighet Postadress Fakturaadress Besöksadress Telefon/Fax E-ppst/webbadress Bankgiro Org.nr Box Karlstad FE Strömsund Tage Erlandargatan QA E05O-28O

8 Dnr 2012/1336 2(50 att beskriva bolagets verksamhet och desslcreditprövningsprocess. Vid mötet 'diskuterades bland annat ett av de granskade ärendena. I ärendet hade konsumenten beviljats en kredit på kr trots att betalningsutrymmet föreföll uppgå till en krona. Under våren 2013 har verket begärt in vissa förtydligänden från bolaget. Bolaget har inkommit med en mängd nya uppgifter, bland annat uppgifter enligt vilka Icundens betalningsförmåga i det ovan angivna ärendet uppgick till ett väsentligt högre belopp än en krona. Uppgifter lämnade av McGreg I inlagan som inkom den 14 november 2012 uppgav bolaget huvudsakligen följande. Ansökan om lån hos McGreg kan endast ske via bolagets två webbplatser. Vid ansökan får kunden lämna dels person- och adressrelaterade uppgifter, dels uppgifter om bland annat månadsinkomst efter skatt, månadskostnad för fasta kostnader som boende och barnomsorg, månadskostnader för andra lån, samt uppgift om hushållets sammansättning. Som grundkrav för att komma i fråga för ett lån galler bland annat att lamden måste ha en årsinkomst om minst kr, ätt kunden inte får ha några nyare betalningsanmärkningar och inte heller något skuldsaldo. Kunden ska också ha reglerat tidigare fa-editåtaganden hos bolaget. Kunden får heller inte vara föremål för utmätning, slculdsanering, konkurs, ha förvaltare eller liknande, I ett första steg kontrolleras Icundens person- och adressuppgifter. Därefter kontrolleras huruvida kunden är en återkommande kund hos bolaget. I nästa steg inhämtas en la-editupplysning söm granskas tillsammans med de uppgifter lamden lämnat och eventuell information om tidigare åtaganden. Om Icundens inkomst understiger kr begär bolaget in en komplettering i form av exempelvis en lönespecifikation. Efter en kontroll av de uppgifter kunden lämnat öm månadsutgifter sammanställer bolagets interna system uppgifterna och ger ett förslag, antingen att ansökan ska avslås eller att ett belopp ska beviljas om mellan 1000 ler och kr. Vid telefonmötet den 18 januari 2013 lämnade bolaget bland annat följande kompletterande uppgifter. Kundén lämnar uppgifter om inkomster och utgifter genom att vid ansölcningstillfället välja olika beloppsintervall. Vid beräkningen av Icundens betalningsutiymme jämförs det lägsta beloppet i inlcomstintervallet ined det

9 Dnr 2012/1336 3(5) högsta beloppet i utgiftsintervallet. Vidare använder bolaget den s.k. "kvar-attleva-på-kalkyl" som Kronofogdemyndigheten använder vid beräkning av förbehållsbelopp vid skuldsanering. Differensen beräknas utifrån de uppgifter som lamden lämnat vid ansökan. I samband med ansökan sldckar bolaget ut ett avtal för underskrift, där lamden lämnar uppgift om boende- och anställningsform. Den 20 februari 2013 lämnade bolaget bland annat följande kompletterande uppgifter. Vid berälmingen av kundens betalningsutrymme är det medelvärdet i det valda intervallet för inkomster respektive utgifter söm används. Bolaget beaktar vidare en kostnad om 1000 kr för varje barn som finns i hushållet. Bolaget har slutligen den 30 maj 2013 lämnat bland annat följande kompletterande uppgifter. Från augusti 2012 använder bolaget riktlinjer för vilka belopp en kund behöver ha kvar att leva på, Enligt riktlinjerna bör kunden ha mellan kr och kr kvar efter att alla rälaiingar är betalda, beroende på vilket lneditbelopp som ar aktuellt. Kunden väljer själv om han eller hon vill uppge civilstånd, boende- och anställningsform på lareditavtalet. Det är inte uppgifter som specifikt efterfrågas. Rättslig reglering Enligt 12 konstimentkrediflagen ska näringsidkaren pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast om konsumenten har ekonomiska fömtsättningar att fullgöra sitt åtagande. Äv förarbetena till konsumentlaeditlagen (prop. 2009/10:242, s ) framgår bland annat följande. Med uttrycket "tillräckliga uppgifter" avses att näringsidkaren måste samla in så många uppgifter att konsumentens återbetalningsförmåga kan bedömas med en hög grad av säkerhet. Näringsidkaren är i allmänhet skyldig att skaffa sig en helhetsbild av konsumentens ekonomiska situation. Konsumenten bör normalt tillfrågas om sina ekonomiska förhållanden, men i praktiken är det sällan tillräckligt med uppgifter endast från konsumenten. Konsumentens uppgifter bör alltid kontrolleras, tex. med hjälp av en aktuell kreditupplysning. Om näringsidkaren inhämtar en la-editupplysning, är den information som

10 Dnr 2012/1336 4(5) näringsidkaren då får, tillsammans med informationen från konsumenten, i allmänhet tillräcklig, beroende på hur fullständig och alctuell informationen i ki'edirupplysningen är. Näringsidkaren ska, oavsett hur litet lånebeloppet är* kontrollera att konsumenten har disponibla inkomster som räcker tillför att täcka kostnaderna för krediten och återbetalningen. Av Konsumentverkets allmänna råd om konsnroentkrediter (KOVFS 2011:1, p ) framgår att den lereditsökandes ekonomiska förutsättningar att fullgöra kreditavtalet normalt bör bedömas mot bakgrund av inkomster, tillgångar, utgifter och slculdförhållanden inklusive ställda säkerheter. Vidare framgår art én berälaring bör göras för att pröva om det finns betalningsutrymme för den sökta krediten. Vid en sådan prövning bör hänsyn tas till skäliga levnadsomkostnader för konsumenten, Om kréditsökåhden ingår i ett hushåll med flera personer bör i lämplig utsträclming hela hushållets ekonomi beaktas. Om betalningsförmågan beräknad utifrån inkomsten är osäker kan förmögenhetsförhållanden ha betydelse (prop. 2009/10:242 s. 100). Om inte lcreditgivaren följer leraven i 12 konsumentlcreditlagen får Konsumentverket enligt 51 samma lag, förelägga en leréditgivare att upphöra med ätt lämna krediter. Om det bedöms som tillf äcldigt kan Konsumentverket i stället meddela en varning. Konsumentverkets bedömning Konsumentverket konstaterar inledningsvis att ärendet gäller om bolaget har gjort korrekta lereditprövningar i de fem först beviljade krediterna i oktober Det saknar därför betydelse om bolaget ändrat sina rutiner under ärendets handläggning. Det är näringsidkaren som har bevisbördan för att en tillräcklig lu-éditprövning har gjorts i de enskilda fallen (prop. 2009/10:242 s. lol). Konsumentverket konstaterar vidare att de nya och kompletterande uppgifter som bolaget lämnat under handläggningen av ärendet i vissa delar inte är förenliga riled tidigare lämnade uppgifter. Detta försvårar verkets prövning. Verket avser här främst Vad bolaget anfört om dels lämnandet av uppgifter om civilstånd, boende- och anställningsform, dels vilka belopp i inkomst- och utgiftsintervallen som läggs till grund för bedömningen av konsumentens återbetalningsförmåga, samt dels huinvida hänsyn har tagits till skäliga levnadsomkostnader. Särskilt uppgifterna om vilka belopp i inkomstrespektive utgiftsinteivallen som läggs till grund för bedömningen av återbetalningsförmågan samt frågan om hänsyn har tagits till skäliga levnadskostnader är av betydelse för Konsumentverkets prövning. I de fall konsumentens marginaler är små riskerar den beräknade betalningsförmågan att bli felaktig beroende på vilka belopp beräkningen utgår från.

11 Dnr 2012/1336 5(5) Konsumentverket anmärker vidare att utredningsmaterialet inte innehåller några direkta beräkningar i de enskilda fallen och att det därför är svårt att närmare kontrollera öm eller hur bolaget verldigén har utföll: eller ens beälctat de olika beslcrivna momenten. Sammantaget konstaterar Konsumentverket att det är svårt att utifrån.de lämnade uppgifterna få en klar bild av la-editprövningärna i de granskade ärendena. Med hänvisning till det anförda finner Konsumentverket att bolaget därmed inte visat att dess lcreditprövningar motsvarar lagens högt ställda krav på säkra bedömningar av konsumentens återbetalningsförmåga. Konsumentverket anser att det är tillräckligt att McGreg nu meddelas en varning. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga Ar*'. Cecilia Tisell Avdelningschef Föredragande i ärendet har varit juristen. Maria Gfunditz.

12 Svar på kompletterande frågor Nedan finner ni vår schablonsberäkning för de fem första beviljade kunderna, t ansökan skal! nettoinkomsten anges. Nr i tabellen: Beviljat ID: Ärende ID: Ansöknings ID: Angiven nettoinkomst: Angivna kostander: Angivna kostander lån: Antal barn: Fastighet(del av tax): Återkommande kund: Nej Ja Ja Ja Nej Klarat tidigare åtaganden: - Ja Ja Ja - Vårt förbehåll: Vår scoring: Ansökt belopp: Beviljat belopp: En ny kund kan maximalt uppnå scoring 2 i värt kreditsystem. En återkommande kund utan anmärkning kan få scoring 3 eller 4. Nedan listas schablonsnivåerna i vårt kreditsystem som användes från och med Scoring Förbehållsbelopp Händelse/Ätgärd Osäker betalningsförmåga: Avslå Bevilja: Max 1000 kronor Bevilja: Max 2000 kronor Bevilja: Max 3000 kronor Bevilja: Max 4000 kronor Vi har tidigare skickat in programmeringskoden som utför själva beräkningen. Återkommande kunder med bevisad återbetalningsförmåga fick tidigare ökat kreditscoring med 1 för varje återbetald kredit. Efter vårt telefonmötet med er togs möjligheten att få högre kreditbetyg bortför återkommande kunder. Detta inplementerades i systemet Sida 2 av 5

13 SVERIGES DOMSTOLAR Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND I Q 3 T3 8 Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Göteborg. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom tre veckor från den dag beslut meddelades. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltriingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kornmit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. Klagandens person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonriummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där klaganden kan nås för delgivning. Om dessa uppgifter har lämnatstidigarei målet och om de fortfarande är aktuella behöver de inte uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till kammarrätten. 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd, 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Adressen till förvaltiiingsrätten framgår av domen/beslutet. ca 5

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping Mål nr 1164-14 1 KLAGANDE Samres AB, 556433-7417 Kyrkogatan 19 222 22 Lund Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö

DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö Mål nr 6495-14 1 SÖKANDE Samsung Electronics Nordic AB, 556445-4345 Box 1235 164 28 Kista Ombud: Advokaterna Carl Bokwall och Lina Håkansson Advokatfirman Cederquist KB

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping Mål nr 1527-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 28 mars 2012 i mål

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, 510112-3254 Valutavägen 1 129 34 Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Meddelad i Uppsala Mål nr E Enhet 1 1 SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Ombud: Jur. kand. Sara-Li Olovsson och advokat Anna Ulfsdotter Forssell Advokatfirman

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping 1 NORRKÖPINGS TINGSRÄTT DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping Mål nr T 3730-08 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: jur.kand. Ulrika Dietersson jur. kand.

Läs mer