VÄLKOMMEN TILL MEKOnomen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL MEKOnomen!"

Transkript

1 Årsredovisning 2003

2 VÄLKOMMEN TILL MEKOnomen! ÖVERSIKT Året i korthet... 3 Aktien... 4 VD-ord... 6 Mål och strategier... 8 Marknad VERKSAMHET Verksamhet och logistik Produkter Marknadskommunikation IT-lösningar Butiker Mekonomen Bilverkstad Medarbetare MEKONOMEN 30 ÅR Entreprenörskap och sparsamhet RÄKENSKAPER Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse Redovisningar Redovisningsprinciper och noter Styrelse Ledning Definitioner Information till aktieägarna Adresser läggningstillgångar gar LGÅNGAR äggningstillgångar el och kortfristiga place ns andel av eget kapital ngar LLGÅNGAR Produktion: Citigate Gramma Repro: CMYK Tryckeri: Skövde Offset Foto: Jann Lipka, John Eyre/Etsabild.se, Per Magnus Persson, Jonas Ingerstedt/Johnér Bildbyrå, Arne B. Lundh

3 Mekonomen är Skandinaviens ledande bildelskedja och erbjuder bilverkstäder samt enskilda bilägare ett brett sortiment av reservdelar och tillbehör. Konkurrensfördelarna består av ett butiksnät av egna och samarbetande butiker med bred geografisk täckning, effektiv logistik och hög servicegrad. Året i korthet Rörelsens intäkter för verksamhetsåret ökade med 30,3 procent till 1889,0 (1 450,0) Mkr Rörelseresultatet ökade med 17,6 procent till 166,1 (141,2) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 8,8 (9,7) procent Resultat efter finansnetto uppgick till 153,0 (138,8) Mkr Resultat efter skatt uppgick till 98,7 (91,2) Mkr Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 6,50 (6,03) kr Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 (2,00) kr per aktie SVERIGE Utvecklingen i Sverige är fortsatt positiv och omsättningen ökade med 10,6 procent under året till (1 090) Mkr. Det operativa resultatet ökade till 171,8 (147,6) Mkr och marginalen ökade till 14,3 (13,5) procent. Antalet butiker uppgick till 112 (113) varav 81 (79) är egna. Antalet Mekonomen Bilverkstäder uppgick vid periodens slut till 544 (591) stycken. Verkstäder som inte fullt ut efterlever konceptet har sagts upp. NORGE Omsättningen ökade med 17,5 procent till 273 (233) Mkr, trots en kraftig försvagning av den norska kronan. Det operativa resultatet ökade med 43 procent till 23,2 (16,3) Mkr, och marginalen till 8,5 (7,0) procent. Antalet butiker uppgick till 33 (33) varav 16 (14) är egna. Antalet Mekonomen Bilverkstäder har ökat markant och uppgick vid periodens slut till 217 (174) stycken. DANMARK Omsättningen i Danmark uppgick till 569 (240) Mkr. Den danska verksamheten konsoliderades från den 18 juli Det operativa resultatet uppgick till 15,5 (9,8) Mkr och marginalen blev 2,7 (4,1) procent. Den danska verksamheten bytte under hösten namn till Mekonomen Danmark a/s och samtliga butiker är omprofilerade till Mekonomen. Antalet butiker i Danmark uppgick till 44 (44), samtliga egna. RÖRELSENS INTÄKTER OCH OPERATIVT RESULTAT KASSAFLÖDE OCH AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Mkr Mkr 200 Mkr % Sverige Norge Danmark Operativt resultat Kassaflöde från löpande verksamhet Avkastning på eget kapital året i korthet 3

4 aktien BÖRSVÄRDE OCH OMSÄTTNING Mekonomens b-aktie är sedan den 29 maj 2000 noterad vid Stockholmsbörsens o-lista. Sista betalkurs den 31 december 2003 var 183,50 kronor, vilket gav ett totalt börsvärde för Mekonomen på miljoner kronor. Under året omsattes i genomsnitt aktier per dag. Totalt omsattes aktier till ett värde av cirka 500 miljoner kronor på Stockholmsbörsen. Under året var lägsta kurs 86 kronor och högsta kurs 190 kronor. Jämfört med betalkursen vid utgången av 2002 steg aktiekursen med 53,5 procent. Under samma period har All Share-Index, sax, ökat med 29,8 procent. AKTIESPLIT I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman 2003 att ändra bolagsordningen innebärande en split av aktien i relation 2:1, vilket innebär en uppdelning av varje gammal aktie i två nya aktier. Aktiens nominella belopp halveras från tio till fem kronor. Som avstämningsdag för verkställande av split fastställdes den 5 juni AKTIEKAPITALET Per 31 december 2003 uppgick aktiekapitalet till kronor. Antalet aktier var , varav a-aktier, envar med det nominella beloppet fem kronor. Aktier av serie a har 10 röster och aktier av serie b har en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. En börspost uppgår till 100 aktier. ÄGARSTRUKTUR Antalet aktieägare per den 31 december 2003 uppgick till De tio största ägarna kontrollerade vid årets slut 68 procent av kapitalet. Andelen utländska ägare svarade för drygt 2 procent av kapitalet. Mekonomen utfärdade 1998 ett konvertibelt förlagslån om 35 miljoner kronor, huvudsakligen riktade till medarbetare i Mekonomen. Lånet förfaller till betalning den 20 april 2004 och kan konverteras till b-aktier i Mekonomen under perioden 20 februari mars 2004 till en konverteringskurs om 43,80 kronor per aktie. En konvertibel motsvarar en aktie. Per 31 december har konvertibler lösts in. KAPITALMARKNAD Mekonomen har som mål att fortlöpande tillhandahålla en saklig och rättvisande redovisning av bolagets verksamhet till aktieägare, kapitalmarknad och media genom ekonomisk rapportering samt pressmeddelanden vid viktiga affärshändelser. Mekonomen redovisar löpande försäljningssiffror per månad under året. UTDELNING För verksamhetsåret 2003 föreslår styrelsen en utdelning om 2,30 (2,00) kronor per aktie vilket utgör 33,7 procent av årets vinst. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utdelningen komma att utsändas av vpc den 19 maj Beräknat på slutkursen per 31 december 2003 ger detta en direktavkastning om 1,3 procent. NYCKELTAL PER AKTIE Justerat för split den 5 juni Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning, st Antal aktier vid årets slut Vinst per aktie efter full utspädning, kr 4,18 3,41 3,62 6,03 6,50 Eget kapital, kr 32,55 37,42 39,96 44,49 48,88 Kassaflöde, kr 0,96 2,83 4,10 8,36 6,97 Utdelning, kr 3,68 1,25 1,50 2,00 2,30* Utdelningsandel, % 83,1 35,6 38,4 32,4 33,7 * Föreslagen utdelning 4 aktien

5 B-Aktien SX All-Share Index Omsatt antal aktier tal (inkl.efteranm) JUNI 2000 JAN 2001 JAN 2002 JAN 2003 JAN 2004 SIX ÄGARFÖRDELNING, största aktieägare per den 31 december 2003 Ägare Antal aktier % av röst- % av värdet kapital Ingemar Fraim * 32,4 15,5 Leif Möller * 32,4 15,5 Ing-Marie Fraim Sefastsson ,5 6,9 Eva Fraim-Påhlman ,5 6,9 Annika Möller ,5 6,8 Anncharlotte Nilsson ,5 6,8 AFA Sjukförsäkrings AB ,6 5,1 AFA TFA Försäkrings AB ,9 1,8 Robur Småbolagsfond ,7 1,4 Carlsson Småbolagsfond ,6 1,3 Carnegie Småbolagsfond ,4 0,8 Handelsbanken Småbolagsfond ,4 0,8 Lannebo Småbolagsfond ,4 0,8 Riksbankens Jubileumsfond ,3 0,7 Folksam/LO Sverigefond ,3 0,6 Övriga ,6 28,3 Totalt * Varav A-aktier. ÄGARSTRUKTUR, per den 31 december 2003 Antal aktier Antal Andel Antal Andel ägare ägare aktier röster ,4% ,3% ,9% ,7% ,3% ,0% ,2% ,7% ,2% ,2% Interimsaktier ,1% Summa ,0% ,0% AKTIEKAPITALETS UTVECKLING År Transaktion Nominellt Totalt antal Totalt aktievärde aktier kapital 1990 Bolaget bildas Fondemission Split 1: Nyemission* Nyemission** Inlösen konvertibler Inlösen konvertibler Inlösen konvertibler Split 2: Inlösen konvertibler * I samband med förvärven av Primexxabolagen och Bileko Konsult. ** Börsintroduktion 29 maj aktien 5

6 vd-ord: Mekonomens koncept urstarkt Idogt, konsekvent och målmedvetet har vi under många år byggt branschens vassaste logistikkedja för bilreservdelar och våra medarbetare har bidragit till att göra Mekonomen till Skandinaviens bästa fackhandel! Mekonomen sålde bildelar för nästan 1,9 Mdr under 2003 med ett rörelseresultat om drygt 166 Mkr. Det ger en rörelsemarginal om 8,8 procent vilket i sig är hyggligt för ett handelsbolag, men vi är inte nöjda. Fjärde kvartalet för Danmark överraskade oss negativt med ett underskott på 12 Mkr främst orsakat av en felaktig redovisning av lagervärdet vilket åtgärdades omgående. Den danska verksamheten svarar för cirka en tredjedel av koncernens omsättning men bidrog endast med 5,4 Mkr till koncernens rörelseresultat. Med andra ord var det en ökad lönsamhet i de svenska och norska verksamheterna som bidrog till rörelsemarginalen på 8,8 procent. Självklart ska den danska verksamheten inom något år bidra till koncernens resultat i proportion till sin omsättning. Alla beslut för att komma dit är fattade och arbetet pågår nu för fullt. Funktionerna för inköp, produkter och logistik övergår från Danmark till Sverige hösten Det har tvingat oss att säga upp 58 personer i Odense. Från november kommer den danska verksamheten att vara en renodlad detaljistkedja i likhet med den norska. Jag får ibland frågan När kommer Mekonomen att gå in i ett nytt land? Mitt svar är att vi bara kommit halvvägs i Skandinavien och har massor kvar att göra. Jag uppskattar att Mekonomens marknadsandel i Sverige uppgår till 12 procent, i Norge till 6 procent och i Danmark till 10 procent. Från denna plattform tror jag att vi nära nog kan dubbla vår storlek huvudsakligen genom en avsevärd försäljningsökning i våra befintliga butiker. Detta hindrar oss dock inte att noga följa utvecklingen i omgivande marknader. Vi har mental och finansiell beredskap för ett offensivt beslut när rätt tillfälle kommer. SVERIGE Den svenska verksamheten omsatte Mkr (1 090) och bidrog med ett rörelseresultat på 143 Mkr (119) med en operativ marginal om 14,3 procent (13,5). I verksamheten ingår försäljning i ägda svenska butiker samt grossistbolagets försäljning till ägda och samarbetande butiker i Sverige och Norge. Förbättringen i den svenska verksamheten är egentligen större eftersom den norska kronkursen påverkat jämförelsen mellan åren negativt. Rörelseresultatet 2003 har belastats med 5,7 Mkr på grund av en försvagad norsk kronkurs att jämföra med 2002 då en förstärkt norsk kronkurs bidrog med 2,9 Mkr. Att lönsamheten i den svenska verksamheten fortsätter att öka har flera orsaker. De svenska butikerna går överlag allt bättre. Ett idogt arbete inom vår svenska detaljistorganisation har skapat ordning och lönsamhet i de senaste årens många förvärv och nystarter. Ökad lönsamhet i grossiströrelsen har också bidragit, där ett målmedvetet arbete av inköps- och produktavdelningen har förstärkt Mekonomens position mot leverantörer. Detta har givit oss en allt starkare köpkraft. Inte minst har förvärvet i Danmark hjälpt till. Ökad produktivitet i centrallagret i Strängnäs har bidragit med en procentuellt lägre arbetskraftkostnad. Från och med november kommer butikerna i Danmark att få sina leveranser från grossiströrelsen i Sverige. NORGE Den norska verksamheten ökade omsättningen med 17,5 procent till 273 Mkr (233). Mätt i norska kronor innebar det en volymökning på drygt 25 procent. En hög organisk tillväxt och flera nyförvärv bidrar till den starka utvecklingen. Rörelseresultatet på 17,5 Mkr (14,3) utgörs av resultatet i de norska bolagen samt svenska grossistens rörelsemarginal på försäljningen till norska butiker. Den operativa marginalen uppgick till 8,5 procent (7,0). Våra nystartade butiker i Norge är unga med en genomsnittlig ålder på cirka två år och börjar nu uppnå den omsättning som krävs för god lönsamhet. De äldsta butikerna ger ungefär samma rörelsemarginal som de mest lönsamma i Sverige. Vår norska ledning driver konsekvent Mekonomen i Norge efter samma mönster som i Sverige. Med 35 butiker täcker vi större delen av Norge, men vi finns ännu inte i Norges andra stad Bergen och vi har bara två butiker i Oslo. Vår allt starkare position i Norge bekräftas av att vi per mars har 227 anslutna verkstäder i konceptet Mekonomen Bilverkstad. Därmed är vi den största verkstadskedjan på den norska marknaden. DANMARK I juli 2002 förvärvade vi Danmarks ledande bildelskedja med då 43 butiker över hela landet och centrallager i Odense. Ett 70 år gammalt familjeföretag, med försäljning av enbart reservdelar och endast till verkstäder, som under de senaste åren genererat en rörelsemarginal runt tre procent. Den danska verksamheten omsatte 569 Mkr under sitt första kalenderår i Mekonomenkoncernen. Den operativa marginalen 2003 stannade på 2,7 procent (4,1). Under ett och ett halvt år har vi lärt känna den danska verksamheten och förstärkt kedjan inom flera områden. Våren 2003 byggde vi om den första butiken i enlighet med Mekonomens butikskoncept med ett för vår danska verksamhet nytt sortiment av biltillbehör och bilvård för försäljning också till bilägare. Nu bygger vi om två butiker i månaden och samtliga danska butiker kommer att vara färdigställda enligt konceptet under Under hösten omprofilerade vi samtliga butiker till Mekonomen. Vi har förstärkt butikskedjan med förvärv av sju butiker varav fyra slagits samman med befintlig butik. Vi har påbörjat lanseringen av konceptet Mekonomen Bilverkstad, under namnet Mekonomen Autoteknik, och per mars 2004 har vi nästan 50 verkstäder anslutna. 6 vd-ord

7 I maj avslutas arbetet med att köpa samma sortiment från samma leverantörer till butikerna i Danmark som till butikerna i Sverige och Norge. Från mitten av oktober sker alla leveranser till danska butiker från Strängnäs. Vi ser 2003 som ett omvandlingens år då vi renodlar den danska verksamheten till en säljorienterad detaljistorganisation. NYA EU-REGLER SKAPAR NY ARKITEKTUR PÅ EFTERMARKNADEN Från den 1 oktober 2003 gäller nya regler som syftar till att öka mångfald och konkurrens på eftermarknaden för bildelar. I praktiken innebär det att eu-kommissionen konkurrensutsätter olika märkesverkstäder mot varandra, och märkesverkstäder mot fria märkesoberoende verkstäder. Kort sagt monterar man ned det monopol som så länge varit förbehållet märkeshandeln och som eu konstaterat icke varit till gagn för bilägare. Informationen om de nya reglerna har varit knapphändig från generalagenter till märkeshandlare. Just bristen på klara besked till bilhandeln och därmed till alla märkesverkstäder blir också till viss del ett problem för Mekonomen. Därför bjöd vi, under tre veckor i januari och februari, in samtliga märkes- och märkesoberoende verkstäder i Sverige till informationsmöten om de nya eu-reglerna. Hela verkstäder deltog fördelat på 40 möten runtom i Sverige. Märkeshandeln har alltid verkat under ett monopol med restriktioner som idag av många betraktas som självklara yrkesförutsättningar, nämligen: - Att vara ensamma om att erbjuda marknaden originalreservdelar. - Att vara enda verkstad vars servicestämpel borgar för att bilens nybilsgaranti fortsatt gäller. - Att vara enda verkstad med tillgång till kvalificerad teknisk information och utrustning för det egna märket. Dessa förutsättningar gäller inte längre. MEKONOMEN INFÖR TRE ÅRS GARANTI PÅ RESERVDELAR De nya eu-reglerna innebär att reservdelskvalitet nu definieras efter produktens kvalitet och inte som tidigare efter hur produkten distribuerades. Biltillverkaren bygger bilen med delar till 80 procent av värdet köpta från externa bildelstillverkare och Mekonomen köper delar från samma tillverkare. Vi har god erfarenhet av vår tidigare tvåårsgaranti och förstärkte under hösten vår kvalitetspositionering genom att införa treårsgarantin. MEKONOMEN BILVERKSTAD Just nu sker en snabb utveckling av verkstadsmarknaden. Monopolet för märkesverkstäderna är borta och nya eu-regler öppnar möjligheter för lönsam verkstadsdrift i stor skala. Striktare uppföljning från kommuner att gällande miljökrav efterlevs samt att nyare bilars mer komplicerade elektroniska utrustning kräver större investeringar för verkstadsdrift. Med ökade fasta kostnader i verkstaden krävs fler montörer för att skapa lönsamhet. Vi har funderat mycket på framtidens krav och tror oss ha utvecklat ett recept för lönsam verkstadsdrift. Detta testar vi för närvarande i tre metodverkstäder. Utfall och erfarenhet ska avgöra hur vi går vidare. Ytterligare två metodverkstäder startas under Våra metodverkstäder ska visa vägen till lönsamhet för alla våra verkstadskunder. DÄCK OCH KOMPLETTA HJUL Däckmarknaden är nästan hälften så stor som hela marknaden för de reservdelsvarugrupper vi lagerför i Strängnäs. Nu har vi testat att sälja däck från extern avtalsleverantör i tre år och fått bekräftat att vi behärskar området. För att vi ska bli riktigt bra på däck krävs samma leveransprecision som den vi har för till exempel bromsbelägg och avgassystem. Däck i eget lager innebär att centrallagret i Strängnäs måste byggas ut. Genom att själva lagerhålla däck och hjul tror jag att Mekonomen kan bli en ledande skandinavisk distributör inom området. Vi har diskuterat med ett flertal däckfabrikanter och står i skrivande stund inför ett avgörande. ETT URSTARKT KONCEPT Mekonomens koncept konsekvent genomfört ger med tiden allt bättre lönsamhet. Vi ser det i Sverige, vi börjar se det i Norge och vi kommer att se det i Danmark. Mekonomen vinner på att det 20 år gamla monopolet som gynnat märkeshandeln och dess märkesverkstäder är ersatt av nya eu-regler. Utvecklingen av verkstadsmarknaden går nu snabbt och Mekonomen Bilverkstad är Skandinaviens största verkstadskedja med idag över 800 anslutna verkstäder i Sverige, Norge och numera även i Danmark. Vår satsning på metodverkstäder ska vägleda oss om hur vi går vidare. Ett eventuellt beslut att lagerföra däck och fälg i ett utbyggt centrallager skulle öka vår marknadspotential avsevärt. Bildelsmarknaden är fragmenterad men krafter har satts i rörelse mot en strukturomvandling till färre men större aktörer i likhet med vad som tidigare skett inom andra branscher. Mekonomen kommer att vara drivande i denna utveckling. Idogt, konsekvent och målmedvetet jobbar vi vidare. Framtiden blir spännande! Sätra i mars 2004 Owe Andersson Koncernchef vd-ord 7

8 mål och strategier AFFÄRSIDÉ Mekonomen ska från eget grossistlager och med hög servicegrad erbjuda bilverkstäder och enskilda bilägare ett komplett sortiment bilreservdelar samt biltillbehör av högsta kvalitet från ledande tillverkare. Mekonomens affärsidé är uppbyggd kring följande: EGEN BUTIKSKEDJA Mekonomens detaljistkedja av egna och samarbetande butiker är koncernens försäljningskanal. Kunderna är märkesoberoende verkstäder, bilägare samt märkesverkstäder. Mekonomen ska uppfattas som ett likvärdigt alternativ till märkeshandeln för inköp av reservdelar. Butikschefens delägarskap utgör en viktig grundsten i Mekonomenkonceptet alltsedan starten. EFFEKTIV LOGISTIK Mekonomen ska ha marknadens bästa leveransgrad. Detta skall möjliggöras av ett effektivt varuflöde från tillverkare via egen grossiströrelse till butik och slutligen till kund. Över-natten-leveranser fem gånger i veckan från eget centrallager möjliggör ett heltäckande lager i butikerna. HÖG SERVICEGRAD Servicegraden ska vara hög så att kunden erhåller samtliga högfrekventa och flertalet lågfrekventa reservdelar direkt från butik, medan övriga delar levereras senast dagen efter beställning. Hög servicegrad kräver även kompetent personal för att bistå kunderna med kvalificerad rådgivning. Ambitionen är att ha en servicegrad om minst 97 procent. KOMPLETT SORTIMENT Sortimentet ska vara komplett, vilket innebär att verkstäder kan erhålla reservdelar till bilar av olika märken och årsmodeller hos en och samma leverantör. Mekonomen ska erbjuda kvalitetsprodukter från ledande tillverkare, vilka oftast är samma leverantörer som levererar till bilindustrin. I sortimentet finns även ett brett utbud av tillbehör som huvudsakligen är riktat mot bilägare. Huvuddelen av sortimentet ska levereras från den egna grossiströrelsen. MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Mekonomens övergripande mål är att koncernen ska utvecklas med fortsatt god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna. TILLVÄXTMÅL Mekonomens tillväxtmål är att nå en omsättningsökning om 10 procent per år. Expansion ska ske med bibehållen finansiell stabilitet. FINANSIELLA MÅL En rörelsemarginal om minst 8 procent. Den långsiktiga soliditeten ska ej understiga 40 procent. STRATEGI Mekonomen ska kontinuerligt utnyttja fördelarna av att vara en helintegrerad kedja vars tillväxt genererar vinst i både grossist- och detaljistledet. För att uppnå målen ska Mekonomen: RÖRELSEMARGINAL SOLIDITET OMSÄTTNINGSTILLVÄXT % % % 12,0 80,0 40,0 10,0 70,0 35,0 60,0 30,0 8,0 50,0 25,0 6,0 40,0 20,0 4,0 30,0 15,0 20,0 10,0 2,0 10,0 5,0 0, , , Rörelsemarginal Mål Soliditet Mål Omsättning Mål Mekonomens rörelsemarginal var 8,8 procent år 2003 och har sedan 2000 i genomsnitt uppgått till 8,9 procent per år. Mekonomens soliditet var vid verksamhetsårets slut 53,5 procent och har sedan 2000 i genomsnitt varit 62,8 procent per år. Omsättningstillväxten uppgick till 30,3 procent under Mekonomen har sedan 2000 i genomsnitt ökat sin omsättning med 30,9 procent. 8 mål och strategier

9 Fortsätta växa på den svenska marknaden och ytterligare penetrera den norska och danska marknaden samt etablera konceptet på nya geografiska marknader. Den svenska verksamheten har i genomsnitt växt med 25,1 procent per år sedan Mekonomen etablerades i Norge 2000 med butikskedjan och med Mekonomen Bilverkstad året därpå. Den norska verksamheten har i genomsnitt växt med 47,2 procent per år sedan Mekonomen förvärvade bildelskedjan Østergaard i Danmark under Omprofilering av den danska verksamheten till Mekonomenkonceptet genomfördes hösten Öka antalet butiker i kedjan genom nyetablering och förvärv. 57 egna butiker har tillkommit genom nyetableringar eller förvärv sedan år Öka andelen egna butiker genom förvärv av samarbetande butiker. Andelen egna butiker har ökat till 75 procent jämfört med 64 procent år Till kedjan addera varugrupper som kompletterar butikens sortiment. Mekonomen har sedan börsnoteringen breddat utbudet i kedjan med ett antal nya produktgrupper. Vidareutveckla intranätet och Internet för att stödja och öka försäljningen. Mekonomen lanserade sin egenproducerade reservdelskatalog på Internet i mars Rätt reservdel till bilen fås med hjälp av registreringsnumret. Mekonomen.se hade över besökare per månad under hösten Vidareutveckla konceptet Mekonomen Bilverkstad till 800 anslutna verkstäder år Antalet Mekonomen Bilverkstad uppgick vid årsskiftet till 761. En ökning med 90 procent sedan Vidareutveckla samarbetskoncepten. Mekonomen har ett samarbete med 80 av totalt 120 fordonstekniska skolor i Sverige som kostnadsfritt använder Mekonomens datorprogram Mekotech Lärarna från de skolor som Mekonomen har ett fördjupat samarbete med utbildas fortlöpande i Mekonomens utbildningslokaler i Strängnäs. Utveckla nya samarbetskoncept föranledda av ny struktur inom bilhandeln. Mekonomen arbetar med att utveckla nya samarbetsformer med tidigare märkesverkstäder som i framtiden förväntas bli flermärkesverkstäder. Till den egna grossistverksamheten addera varugrupper som ingår i butikernas sortiment. Under 2003 utgjorde de svenska butikernas inköp från den egna grossiströrelsen 78 procent av inköpen jämfört med 73 procent UTDELNINGSPOLICY Det är styrelsens avsikt att Mekonomen ska lämna utdelningar motsvarande procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av framtida utdelningar kommer hänsyn att tas främst till investeringsbehov, men även till andra faktorer som Mekonomens styrelse anser vara av betydelse. VERKSTÄDER BUTIKER UTDELNING st st % % Verkstäder Mål Butiker Varav egna Utdelningsandel Mål Mekonomens verkstäder var vid verksamhetsårets slut 761 stycken och har sedan 2000 ökat med 361 stycken. Mekonomens butiker var vid verksamhetsårets slut 189 stycken, varav 75 procent var egna. Sedan 2000 har antalet butiker ökat med 57 stycken, varav andelen egna butiker har ökat med 11 procentenheter. Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 2,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2003, vilket innebär en utdelningsandel på 33,7 procent. mål och strategier 9

10 Marknad På marknaden för bilreservdelar och biltillbehör verkar dels märkesoberoende företag, som Mekonomen, dels företag inom märkeshandeln. De nya EU-reglerna för motorfordonssektorn ökar successivt konkurrensen vilket gynnar märkesoberoende aktörer då det nu inte längre är tillåtet för bilindustrin att begränsa bilägarens val av leverantör för service, reparation och reservdelar. Värdet på den totala marknaden för biltillbehör och reservdelar i Skandinavien uppskattas till omkring 40 miljarder kronor, fördelat på reservdelar och tillbehör 22 miljarder kronor, däck och fälg 8 miljarder kronor, samt plåt och lack 10 miljarder kronor. Den svenska marknaden uppgår till 20 miljarder, varav reservdelar och tillbehör cirka 11 miljarder, däck och fälg 4 miljarder, och plåt och lack 5 miljarder. Den märkesoberoende handeln svarar för mer än hälften av den totala marknaden. Den norska och danska marknaden är tillsammans, enligt Mekonomens bedömning, ungefär lika stor som den svenska. BILVERKSTÄDER I Skandinavien finns sammanlagt närmare cirka verkstäder, varav drygt hälften är märkesoberoende. Nya eu-regler, ökade miljökrav och allt mer komplex utrustning i bilarna ställer krav på avancerad utrustning hos verkstäderna som därmed får allt högre fasta kostnader. Utvecklingen går därför mot att verkstäderna blir större och anställer fler montörer för att bli mer lönsamma. I Norge och Danmark är denna trend tydligare än i Sverige där de flesta verkstäder fortfarande är relativt små med ett fåtal anställda. BILPARKEN ÖKAR STADIGT Det sammanlagda antalet personbilar i Skandinavien var 7,8 miljoner i slutet av Antalet personbilar i Sverige är 4,1 (4,0) miljoner och beräknas öka till över 5 miljoner om cirka 15 år enligt Bilindustriföreningen. I Norge är antalet personbilar 1,9 miljoner och i Danmark 1,8 miljoner. Nybilsförsäljningen följer konjunktursvängningarna och går att förutsäga ganska väl. Det totala antalet nyregistrerade bilar i Skandinavien 2003 uppgick till nära I Sverige var antalet nyregistreringar att jämföra med nyregistrerade bilar under toppåret Norge svarade för av nyregistreringarna och Danmark för SVERIGE HAR ÄLDSTA VAGNPARKEN Sverige har idag ett av de äldsta bilbestånden i Europa. År 2002 var drygt 45 procent av bilarna tio år eller äldre, att jämföra med 1990 då motsvarande siffra var 37 procent. Norge har en något yngre bilpark. År 2002 var cirka 44 procent av personbilarna i Norge tio år och äldre att jämföra med motsvarande siffra 1990 som var 35 procent. I Danmark var drygt 35 procent av bilarna tio år och äldre Inom eu var 34 procent av bilarna tio år och äldre. KONSUMTIONSMÖNSTER Försäljningen av reservdelar respektive tillbehör är båda konjunkturberoende, men på olika sätt vilket gör den sammantagna marknaden relativt stabil. Efterfrågan på reservdelar styrs av reparationsbehovet, vilket i sin tur styrs av bilparkens storlek och antal körda mil, bilarnas ålder och underhåll. Under en lågkonjunktur minskar nybilsförsäljningen och bilparken åldras då bilägarna behåller bilen längre och låter reparera den i stället för att köpa en ny. Efterfrågan på tillbehör styrs huvudsakligen av den allmänna konsumtionsnivån och ökar således i takt med den. Detta gör att efterfrågan på reservdelar är störst i en lågkonjunktur, medan efterfrågan på tillbehör gynnas av en högkonjunktur. Den totala marknaden för reservdelar och tillbehör blir därmed relativt konjunkturokänslig. Nästan 20 procent av de svenska hushållens utgifter går till bilens totala kostnad. Källa: Konsumentverket. AKTÖRER INOM BILDELSMARKNADEN Marknaden kan delas in i två huvudsegment: märkeshandeln och den märkesoberoende handeln. MÄRKESHANDELN De tidigare eu-reglerna krävde att en återförsäljare av nya bilar också hade verkstad. Flertalet märkeshandlare består idag av bilhall som säljer nya och begagnade bilar av det egna märket samt inbytesbilar av olika märken. Verkstaden utför service och reparationer på dessa bilar. Därutöver säljer man i olika omfattning reservdelar till egna bilmärket till verkstäder och bilägare. När märkeshandeln reparerar exempelvis inbytesbilar av andra fabrikat än det egna köper ofta verkstaden reservdelar från märkesoberoende företag. De nya eu-reglerna leder till stora förändringar i strukturer och lojalitet inom märkeshandeln. 10 marknad

11 Prisnivån hos märkeshandeln har generellt sett legat högre än i märkesoberoende bildelsbutiker och verkstäder eftersom bilhandeln tidigare varit ensamma om att kunna marknadsföra delarna som originaldelar i förpackningar märkta med bilmärket. Märkesoberoende aktörer säljer i regel samma delar i förpackningar märkta med bildelstillverkarens varumärke. den danska marknaden är Mekonomen (tidigare Østergaard), Mecakoncernen, FTZ, Auto G samt Bak & Uhrenfeldt. Lågprishandeln utgörs av ett fåtal aktörer med Biltema som den största i Sverige, Torshov Bilrekvisita och Bilextra i Norge och Hansen i Danmark. Dessa riktar sig direkt till bilägaren och reservdelar utgör endast en mindre andel av butikernas totala försäljning. FACKHANDEL OCH LÅGPRISHANDEL Fackhandeln i Sverige omfattar drygt 400 bildelsbutiker med försäljning till bilägare och verkstäder, och beräknas svara för 90 procent av den märkesoberoende handeln. De fyra största aktörerna på reservdelar i Sverige är Mekonomen, Meca-koncernen (som bytt namn under året från MBD/Persson), KG Knutsson-gruppen samt APE Fordonskomponenter. Gemensamt för samtliga är att sortimentet täcker de flesta bilmärken och att kunderna utgörs av märkesoberoende bildelsbutiker och verkstäder. Marknaden i Norge och Danmark har liknande struktur som den i Sverige. De största reservdelsgrossisterna i Norge är as Sørensen & Balchen, Meca-koncernen, Romnes/Automateriell, Auto Industri Service, Kolberg och Hellanor. De fem största aktörerna på ÖKAD KONKURRENS MED NYA REGLER Den 1 oktober 2003 trädde nya regler för motorfordonssektorn i ees-länderna i kraft. Med de nya reglerna konkurrensutsätts nybilsförsäljningen så att en bilåterförsäljare kan sälja nya bilar av fler märken och kraven på bilåterförsäljare att driva egen verkstad upphör. Märkesverkstäder kan nu bli auktoriserade på flera märken och märkesoberoende verkstäder kan utföra service och reparationer på nya bilar med fortsatt gällande nybilsgaranti under förutsättning att servicen uppfyller biltillverkarens kvalitetskrav. Det är alltså inte längre tillåtet för bilindustrin att begränsa bilägarens val av leverantör för service, reparation och reservdelar. De nya reglerna ger också märkesoberoende verkstäder tillgång till samma information från bilindustrin som tidigare förbehållits märkesverkstäder. BILDELSMARKNADEN I SKANDINAVIEN PER SEGMENT BILDELSMARKNADEN I SKANDINAVIEN PER LAND Reservdelar och tillbehör 22 Mdr Plåt & lack 10 Mdr Sverige 50% Norge 25% Däck & fälg 8 Mdr Danmark 25% Totalt värde 40 Mdr marknad 11

12 Reservdelarnas kvalitet får inte längre definieras utifrån deras distributionssätt och i den nya förordningen definieras de med utgångspunkt från kvaliteten på reservdelen. Enligt de nya reglerna finns tre definitioner av originaldelsbegreppet: - reservdelar som tillverkas av fordonstillverkaren för förstamontering - reservdelar som reservdelstillverkaren levererar till fordonstillverkaren för förstamontering - reservdelar som är tillverkade enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsnormer. Förutom originalreservdelar tar de nya reglerna upp begreppet reservdelar av motsvarande kvalitet. Dessa delar har en kvalitet som minst motsvarar de komponenter som används vid monteringen av fordonet i fråga. De är med andra ord ofta likvärdiga eller av högre kvalitet än de ursprungliga. MARKNADSTRENDER KONCENTRATION TILL FÄRRE AKTÖRER De flesta större branscher inom detaljhandeln i Skandinavien har tidigare genomgått strukturomvandlingar, men för bildelsbranschen har processen bara påbörjats. Branschen går sakta mot större kedjor och sammanslutningar som tar en allt större marknadsandel på bekostnad av mindre, fristående grossister och detaljister. Denna utveckling påskyndas av de nya eu-reglerna som ger märkesoberoende aktörer möjlighet att sälja originalreservdelar och delar av motsvarande kvalitet på samma villkor som märkeshandeln. MÄRKESOBEROENDE ALLT STARKARE Bilindustrin har i allt större utsträckning utvecklats till sammansättningsfabriker som bygger bilar med färdiga komponenter och kompletta funktioner, som köps från specialiserade bildelstillverkare. Av bilens värde utgör cirka 80 procent komponenter som bilindustrin köper från olika bildelstillverkare. Dessa underleverantörer förser både bilfabrikerna och den märkesoberoende handeln med likvärdiga produkter. BILBESTÅND OCH NYREGISTRERADE BILAR Bilbestånd i Sverige, tal Nyregistrerade bilar i Sverige, 1000-tal 12 marknad

13 Idag består ett bilmärkes utbud av ett flertal modeller med många olika drivlinor och utrustningsalternativ vilket medför att utbudet av artiklar har ökat. Samtidigt har bilindustrin koncentrerat lagerhållningen från att ha centrallager i varje land till ett fåtal större centrallager. Kraven på lagerhållning hos märkeshandeln har därmed ökat och samtidigt lett till ytterligare försämrad lönsamhet. Svårigheter att hålla tillräckliga lager har i sin tur medfört försämrad leveransgrad. Den märkesoberoende handeln håller i de flesta fall högre leveransgrad vilket bidragit till ytterligare stärkt position. Med de nya eu-reglerna kommer märkesoberoende aktörers konkurrenskraft att öka ytterligare. TEKNISK UTVECKLING Den tekniska utvecklingen är en av de faktorer som påverkar efterfrågan på bildelar. Många delar i nyare bilar är av högre kvalitet och mer tekniskt avancerade än motsvarande delar i äldre bilar. Delar till nyare bilar har oftast en längre livslängd och är mestadels dyrare. För att i samma omfattning som tidigare klara service, felsökning och reparationer av nyare bilar, som innehåller elektronik, krävs utbildning och tillgång till diagnosinstrument. Det ställer ökade krav på verkstädernas utrustning och mekanikernas utbildningsnivå och kompetens. Detta bedöms vara den största orsaken till en pågående strukturomvandling av verkstadsbranschen. ELEKTRONISKA MÖJLIGHETER Bildelar utgör ett omfattande sortiment med en stor mängd artiklar med höga krav på utförlig och exakt dokumentation. En detaljerad reservdelskatalog har därför alltid inneburit en konkurrensfördel. Därför ger Internet stora möjligheter för aktörer som över nätet utvecklar kataloger och kommunikation med kunder och leverantörer. Som marknadsföringskanal står webbtjänsterna för en del av bolagens profilering och ger möjligheter att nå en större målgrupp. E-handel öppnar nya möjligheter för aktörer, inom bildelsbranschen, som redan har effektiva logistiklösningar. FÄRRE BILHALLAR Dagens allmänna tillgång till datorer och Internet har gjort att enskilda bilägare enkelt kan skaffa sig information om utbudet av nya och begagnade bilar i Sverige och övriga Europa. Rörelsemarginalen hos de märkeshandlare som är anslutna till Motormännens Riksförbund, mrf, uppgick i genomsnitt till 1,5 procent år Aktiva bilhandlare presenterar idag sitt utbud av nya och begagnade bilar på nätet och når därmed en större kundkrets än tidigare. Försäljningen ökar på bekostnad av mindre aktiva handlare och antalet bilhandlare minskar. NY SEGMENTERING Segmenteringen av bilmarknaden i nischer snarare än i olika bilmärken bedöms bli ett framtida alternativ med nya eu-reglerna. På några håll i Europa och även i Sverige har nya bilvaruhus, med eller utan verkstadsdrift, som säljer fler bilmärken och är nischade inom ett visst segment, såsom sportbilar, herrgårdsvagnar eller liknande lanserats. Med ett ökat antal handlare med denna inriktning kommer försäljningen att öka för bildelskedjor som lagerför reservdelar till alla bilmärken, eftersom varuhuset då kan få alla reservdelar som behövs genom en enda beställning och i en och samma leverans. marknad 13

14 Verksamhet och logistik Mekonomen erbjuder ett brett sortiment av reservdelar och tillbehör till olika bilmodeller. En effektiv bakomliggande logistik är avgörande för Mekonomens framgång och en förutsättning för att kunna hålla en hög servicegrad. Mekonomen är en ledande aktör på den fria eftermarknaden där märkesoberoende företag säljer reservdelar till märkesoberoende bilverkstäder, märkesverkstäder och till bilägare som reparerar själva. Mekonomens butiker är den enda försäljningskanalen och de för ett komplett sortiment med reservdelar till bilar av olika märken och årsmodeller. Butikerna får över-natten-leveranser fem dagar i veckan från Mekonomens centrallager i Strängnäs och Odense. Koncernens marknadsföring koordineras i ett gemensamt kampanjcenter för alla tre länder, med samma kampanjer, annonser och butiksaktiviteter. Servicegraden ska vara hög så att kunden erhåller samtliga högfrekventa och flertalet lågfrekventa reservdelar direkt i butiken, medan övriga delar levereras senast dagen efter beställning. Ambitionen är att ha en servicegrad om lägst 97 procent. De svenska och norska butikerna nås med över-natten-leveranser från centrallagret i Strängnäs. Butikerna i Danmark får leveranser från det danska centrallagret i Odense med samma frekvens. Under 2004 flyttas det danska grossistlagret i Odense till Strängnäs. GEOGRAFISKA MARKNADER Mekonomen är den största bildelskedjan i varje enskilt skandinaviskt land. I Sverige och Norge marknadsför Mekonomen även den största verkstadskedjan. I Danmark marknadsför Mekonomen sedan tidigare flera olika verkstadskoncept och arbetet påbörjades senhösten 2003 att överföra dessa verkstäder till konceptet Mekonomen Autoteknik vilket är namnet på Mekonomen Bilverkstad i Danmark. Omsättningen har ökat under året i alla tre länder, framför allt i Norge. SVERIGE I Sverige finns, förutom butiker och verkstäder, även Mekonomens huvudkontor i Stockholm och centrallagret i Strängnäs som förser butikerna med reservdelar och tillbehör. Konceptet Mekonomen Bilverkstad lanserades 1999 och antalet anslutna verkstäder har sedan dess vuxit kraftigt. Nu pekar utvecklingen mot ökade fasta kostnader för verkstäder, på grund av investeringar i utrustning som ska svara upp mot miljökrav och mer komplexa bilkonstruktioner. För att möta denna utveckling har Mekonomen under hösten 2003 öppnat tre metodverkstäder i Sverige som ska utveckla ett arbetssätt för lönsam verkstadsdrift i större skala och utgöra en referens som vägleder alla verkstäder anslutna till Mekonomen Bilverkstad. NORGE Mekonomens inträde på den norska marknaden skedde Företaget har sedan dess implementerat det svenska butikskonceptet med egna och samarbetande butiker infördes även konceptet Mekonomen Bilverkstad. Utvecklingen har varit positiv och under året ökade antalet bilverkstäder markant och uppgick vid årets slut till 217 stycken. Strängnäs DANMARK Under 2002 expanderade Mekonomen sitt koncept till den danska marknaden i och med förvärvet av landets ledande bildelskedja Østergaard. Sortimentet utgjordes huvudsakligen av bilreservdelar och kunderna bestod så gott som enbart av verkstäder. Från januari 2004 kommer marknadsföring i Danmark även att inriktas på enskilda bilägare och omfatta biltillbehör och bilvårdsprodukter. Hösten 2003 omprofilerades verksamheten enligt Mekonomens profil och Mekonomens butikskoncept implementeras successivt med ombyggnad av två butiker per månad. Odense 14 verksamhet

15 LOGISTIKEN AVGÖRANDE En väl fungerande logistik är central för Mekonomens verksamhet. Logistiken ska kännetecknas av ett effektivt varuflöde, från tillverkare till Mekonomens centrallager och vidare till butik och slutligen till kunden, och är avgörande för en hög leveransgrad. Antalet bilhallar är på väg att halveras med koncentration till större orter. Bilverkstäder måste finnas där bilägare bor och är i högsta grad local business. En bilverkstads förtjänst kommer till procent ifrån debiterad arbetstid och resterande förtjänst från marginalen på monterade delar. Bilägare lämnar bilen på morgonen och önskar den klar till kvällen. Först när bilen finns inne i verkstaden kan montören upptäcka vilka delar som behövs för reparation. Därför krävs snabb och pålitlig leverans av delar från lokal grossist. Tillgången till ett komplett sortiment av reservdelar till flera bilmärken och över-natten-leveranser är därför avgörande för framgång. Med Mekonomen som leverantör kan verkstaden eller bilägaren få hela leveransen från ett och samma ställe och till konkurrenskraftiga priser. Varje dag hanteras cirka orderrader vid centrallagret i Strängnäs för leverans till Mekonomenbutikerna i Sverige och Norge. Mekonomen har ett egenutvecklat it-system som ökar effektiviteten och minskar risken för felplock. Att varje butiksorder levereras korrekt och i tid har högsta prioritet. Samtliga butiksorder plockas och skickas iväg på beställningsdagen och fraktas med bil över natten för att, i de flesta fall, vara framme i butiken före klockan sju på morgonen. Handburna, streckkodsläsande datorer används för kundorderplock, inkommande varor, löpande realtidsinventering, omflyttning och påfyllning. Systemet ökar möjligheten att korrekt och upprepande effektuera de cirka fyra miljoner orderrader som hanteras varje år vid centrallagret. LAGEROPTIMERINGSSYSTEM FÖR HÖGSTA SERVICENIVÅ Under 2003 har Mekonomen utvecklat och implementerat ett nytt lageroptimeringssystem som gör att företaget kan erbjuda högsta möjliga servicenivå på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet innehåller bland annat moduler för simulering, prognoser, inköp och lageroptimering. Mekonomen påbörjade också förberedelserna för att under 2004/2005 genomföra målprogram vid centrallagret. Det övergripande målet är att ytterligare stärka engagemanget och känslan av delaktighet hos medarbetarna. Verksamheten ska bedrivas så att olika gruppers mål och intressen kan uppfyllas på ett effektivt sätt. 170 st Leverantörer VAROR Beställningssystem för maximal leveransgrad till lägsta lagervärde GODS IN VAROR PACKNING BUTIKER 112 butiker i Sverige 33 butiker i Norge 44 butiker i Danmark varor från butiker PLOCK ORDER SORTERING TILL RÄTT BUTIK ORDER VAROR BILÄGARE ORDER varor från verkstäder VERKSTÄDER verkstäder i Sverige, varav 544 Mekonomen Bilverkstad verkstäder i Norge, varav 217 Mekonomen Bilverkstad verksamhet 15

16 INTEGRERING MED VERKSAMHETEN I DANMARK Arbetet med att ta tillvara fördelarna av den utökade verksamheten i Danmark har inletts. Under året har Mekonomen arbetat med att samordna koncernens produktsortiment, logistik och it-frågor. Biltillbehör, som är en viktig produktgrupp i Mekonomenbutikerna, lagerförs och levereras från det centrala lagret i Strängnäs till samtliga butiker i Sverige, Norge och Danmark. Under 2004 kommer funktionerna inköp, produkt och centrallager flyttas från Odense till Strängnäs. MEKONOMEN ÄR KVALITETSCERTIFIERAD Verksamheten i Norge, med idag 35 Mekonomenbutiker, ställer också samma höga krav på snabb och rationell hantering av de dagliga leveranserna från Strängnäs. Kravet att, med hög säkerhet, kunna passera en yttre eu-gräns varje natt har lett till ett nära samarbete med det svenska Tullverket och norska Tolldirektoratet. Tillsammans har Mekonomen och de båda tullmyndigheterna genomfört en kvalitetssäkring av Mekonomens exportrutiner och uppnått önskad totalkvalitet i exportflödet. Från Strängnäs avgår dagligen vid 16-tiden bilar mot Norge och butikerna får varorna levererade då de öppnar dagen därpå. Den levererade volymen från centrallagret i Strängnäs till de norska Mekonomenbutikerna har ökat rejält sedan grossistverksamheten i Oslo avvecklades. Fördelen med en enkel och rationell leverans från ett centrallager är uppenbar. FAKTA OM CENTRALLAGRET Togs i bruk vid årsskiftet 1998/1999. Antal anställda är cirka 110. Lokalvolymen är m 3. Lokalytan är m 2 plus entresolvåning m 2. Cirka olika artikelnummer. ORDERFAKTA kontroll över flödet 7% 15% Annan leverantör Avtalsleverantör 800 order per dag. Order inkommer från 145 butiker, varav 112 svenska och 33 norska. 95 procent är order från dator till dator. 5 procent är fax- eller telefonorder. Cirka varuhanteringar per dag. 78% Leverantör Centrallager Butik Slutkund Butikernas inköp 78% från centrallagret 15% från externa avtalsleverantörer 7% från övriga leverantörer Verkstad LEVERANSFAKTA Butikerna kan, med vissa undantag, lägga beställningsorder fram till 16:45 för leverans klockan 7:00 följande dag. Leveranser till butikerna sker cirka 250 dagar om året. Verkstadskunder får sina varor utkörda av butiken eller hämtar dem själva. Högsta leveransgrad innebär att minst 97 procent av orderraderna skickas från centrallagret på beställningsdagen. 16 verksamhet

17 produkter Mekonomen erbjuder kvalitetsprodukter från samma tillverkare som levererar till bilindustrin och märkeshandeln. Under året blev Mekonomen den första aktören på den oberoende marknaden att införa tre års garanti på alla reservdelar som säljs via butikerna och verkstäderna. Mekonomen har ett brett produktprogram som fortlöpande anpassas när nya bilmodeller tillkommer. Sortimentet består av cirka artiklar till bilmodeller. Utöver reservdelar utgörs sortimentet av däck, tillbehör, bilvårdsprodukter och verktyg. Dessa produkter lagerhålls och exponeras i butikerna och säljs direkt till slutkonsumenten den enskilde bilägaren. ORIGINALDELSBEGREPPET FÅR NY DEFINITION Genom de nya eu-reglerna har begreppet originaldelar fått en ny innebörd där kvaliteten på reservdelen är avgörande. Förutom originalreservdelar tar det nya gruppundantaget upp begreppet reservdelar av motsvarande kvalitet. Dessa delar har en kvalitet som minst motsvarar de komponenter som används vid monteringen av fordonet i fråga. De är med andra ord ofta av högre kvalitet än de ursprungliga. Mekonomen arbetar både med reservdelar som upprätthåller originaldelskvalitet ifrån underleverantören till bilindustrin och reservdelar av motsvarande kvalitet. Under 2003 blev Mekonomen den första aktören på den oberoende marknaden att utfästa tre års garanti på de delar som säljs via den egna grossistverksamheten. Satsningen syftar till att öka medvetandet hos kunderna att Mekonomen enbart erbjuder reservdelar av högsta kvalitet. STARK FÖRHANDLINGSPOSITION VID INKÖP De tio största leverantörerna svarade tillsammans för cirka hälften av Mekonomens svenska grossiströrelses inköp Stora leverantörer till Mekonomen är Bosch, Brembo, Castrol, Lemförder, luk, Mahle, Monroe, Ruville, Dayco, tmd och Walker. 60 procent av inköpen skedde i svenska kronor, 35 procent i euro, 4 procent i annan europeisk valuta och resterande procent i annan valuta. Målet är att ha en huvudleverantör samt en kompletterande leverantör inom varje produktgrupp för att sammantaget få en bredare täckning av olika bilmodeller och högre leveransgrad. Med flera olika leverantörer får också Mekonomen en starkare förhandlingsposition vid inköp, samtidigt som bolaget blir mindre sårbart och uppnår bättre leveranssäkerhet. DÄCK, FÄLGAR OCH KOMPLETTA HJUL Däck utgör ett eget marknadssegment med stor potential för Mekonomen. Varje år säljs cirka fyra miljoner däck i Sverige, till ett värde av cirka 3,5 Mdr, där utöver tillkommer fälgar för 0,5 Mdr. Hälften av Mekonomens cirka verkstadskunder arbetar med däck som i dagsläget köps i regel från andra leverantörer än Mekonomen. Mekonomens möjligheter att framgångsrikt sälja däck ligger i tillgängligheten med butiker över hela Skandinavien, väl utbyggd logistik och lokal distribution till verkstäder. I dagsläget sker leveranserna från extern leverantör direkt till butik, men för att effektivisera distributionen ytterligare strävar Mekonomen efter att integrera däck och kompletta hjul i det egna logistiksystemet via centrallagret i Strängnäs. NYA AVTAL INOM HJULLAGER OCH TILLBEHÖR Under 2003 bytte Mekonomen leverantör på hjullager till Ruville. Mekonomen kompletterade också sortimentet inom motorvärmare genom ett avtal med näst största ledande tillverkaren i världen, defa. Med defa och Calix är Mekonomen kompletta avseende sortimentet av motorvärmare. Mekonomen strävar efter att erbjuda ett enhetligt och attraktivt sortiment av tillbehör. Under året tecknade Mekonomen ett nytt avtal med Service Best en holländsk tillbehörsgrossist med ett mycket stort sortiment som anpassats för Mekonomens butiker. TILLBEHÖR TILL LUFTKONDITIONERING Luftkonditionering erbjuds allt oftare som standard i nya bilar och Mekonomen bedömer att marknaden för reservdelar till luftkonditionering kommer att öka avsevärt framöver. För att möta en ökad efterfrågan har Mekonomen tecknat ett avtal med Waeco som förser butikerna direkt med reservdelar till luftkonditionering. Försöket kommer att utvärderas efter ett år och målet är att på sikt integrera produkterna inom Mekonomens logistiksystem för att möjliggöra bästa service till butik och verkstad. SATSNING PÅ RESERVDELAR TILL NYA BILAR Under 2004 inriktar sig Mekonomen på att utöka sitt sortiment med reservdelar till helt nya bilar vilket ytterligare ökar antalet artikelnummer inom befintliga reservdelsgrupper. Mekonomen ser en trend med allt yngre bilar i verkstäderna och en prioriterad uppgift blir därför att snabbare kunna erbjuda servicedelar till nya bilar. Att serva och reparera bilar under garantitiden var tidigare förbehållet originalhandeln. Med de nya eu-reglerna får kunden lämna sin bil till en icke-auktoriserad verkstad, utan att förlora nybilsgarantin. Detta förutsätter att service- och reparationsarbetet utförs fackmannamässigt enligt tillverkarens instruktioner. Det ställer krav på Mekonomen att erbjuda reservdelar till den fria eftermarknaden samtidigt som bilen introduceras på marknaden ett krav som Mekonomen driver hårt mot sina leverantörer. produkter 17

18 marknadskommunikation Igenkänningen av varumärket Mekonomen är mycket stark och företagets marknadskommunikation syftar till att stärka varumärket ytterligare. Under året har Mekonomens logotype renodlats. Marknadskommunikationen har samordnats mellan Sverige och Norge. En satsning på marknadsföringen av varumärket i Danmark står på tur. I augusti genomfördes en undersökning i Sverige som visade att hela 97 procent av de svarande kände till Mekonomen och företagets verksamhet. Resultatet ledde fram till beslutet att renodla företagets logotype genom att ta bort ordet bildelskedjan och enbart behålla namnet Mekonomen. Den nya logotypen har tagits i bruk i Sverige och Danmark, medan man i Norge kommer att avvakta med att införa den rena logotypen. MEKONOMEN I SVERIGE, NORGE OCH DANMARK I Sverige och Norge har Mekonomen kommit ungefär lika långt med att bygga varumärket Mekonomen. Marknadskommunikationen ser mycket snarlik ut i dessa länder. I Danmark startade Mekonomen marknadsföringen av varumärket mot konsumenter och verkstäder i januari Företaget kommer att koncentrera kommunikationen till att föra ut Mekonomens kärnvärden, som ett led i att beskriva Mekonomen som en professionell fackhandlare av reservdelar. Den grafiska profilen, gäller idag i alla tre länderna. MEKOCARD Mekocard är ett betalkort som lanserades vid årsskiftet 2003/2004 med möjlighet för kunden att dela upp sina köp i Mekonomenbutiker och Mekonomen Bilverkstäder med räntefria delbetalningar. Kundernas behov av finansiering vid bilreparationer ökar i takt med att bilarna blir mer komplexa. Mekocard blir ett viktigt redskap för att marknadsföra Mekonomenbutiker och Mekonomen Bilverkstäder och för att öka kundernas lojalitet mot både butik och verkstad. Till innehavarna av Mekocard kommer det att skickas olika specialerbjudanden som kan utnyttjas i butik och verkstad. Med Mekocard har Mekonomen möjlighet att bygga upp ett lojalitetsprogram för trogna kunder. ARENAREKLAM Mekonomen har under året satsat på arenareklam i samma omfattning som tidigare. Arenareklamen förekom främst i samband med allsvenska fotbollsmatcher. EFFEKTIVA KAMPANJER OCH AKTIVITETER Mekonomen marknadsför sig främst genom lokal marknadsföring med direktreklam och säljande skyltmaterial. Med flera kampanjer per år nås kunderna på ett effektivt sätt. Under året drev Mekonomen sju marknadsföringskampanjer för att öka butikernas försäljning. Dessutom hade Mekonomen två profilkampanjer som fick särskilt mycket uppmärksamhet. Den ena kampanjen marknadsförde den utökade garantin på reservdelar till tre år, medan den andra gjorde reklam för företagets hemsida, mekonomen.se. Båda kampanjerna annonserades i rikspress och facktidningar. Utöver direktreklam har Mekonomen under året arbetat med olika relationsbyggande kundaktiviteter såsom kundlördagar med rabatterbjudanden och även lokala aktiviteter. RESERVDELSKATALOGEN Mekonomenkatalogen är marknadens mest omfattande reservdelskatalog med katalogreferenser till cirka bilmodeller. Mekonomens hela reservdelssortiment, med artiklar, finns tillgänglig på Mekonomens hemsida, mekonomen.se. Katalogen på Internet ger bilägare och verkstäder möjlighet att med hjälp av bilens registreringsnummer välja rätt reservdel. Reservdelskatalogen på Internet innehåller också övriga delar i Mekonomens sortiment, såsom tillbehör, förbrukningsmaterial, verktyg och däck. Katalogen uppdateras varje dygn. Mekonomen.se hade över besökare per månad under hösten Nu: Mekonomen är så känt att det räcker med namnet! Nedan: Mekonomens annonskampanj för den nya treårsgarantin på reservdelar samt Mekonomen magasinet till höger. Då: Mekonomen behövde förtydliga affärsidén i logotypen. 18 marknadskommunikation

19 IT-lösningar Mekonomen utvecklar ständigt nya IT-lösningar för kommunikationen mellan butiker, verkstäder och huvudkontor. Under 2003 har Mekonomen ägnat stor kraft åt utvecklingen av företagets framtida IT-strategi och gemensamma lösningar för samtliga IT-system inom koncernen. Under hösten 2003 installerades Mekonomens integrationsplattform och de första integrationerna, Solo (Service och Lageroptimering) och adf (lagerplocksystem), är på plats. Plattformen är en förutsättning för företagets strategi att arbeta med funktionssystem och gör det möjligt för de olika systemen att kommunicera med varandra. Genom integrationsplattformen kan Mekonomen också snabbt och effektivt integrera nya system, såväl interna som externa, i sin it-plattform. FÖRBEREDELSER FÖR CENTRAL IT-DRIFT Mekonomen har under året förberett den kommande centrala driften av it-systemen för butiker och verkstäder i Sverige, Norge och Danmark. Uppbyggnaden kommer att löpa över två till tre år och omfattar centrala datorhallar, ny version av MekoTech Sys för central drift, samt utveckling av ett administrativt system för huvudkontor, butiker och verkstäder. ÖKAD INFORMATIONSSÄKERHET Den centrala driften innebär stora satsningar på säkerhet och under året har Mekonomen vidareutvecklat såväl tekniska säkerhetslösningar som policys och instruktioner för personalen. Säkerheten har förbättrats framför allt vad avser skydd mot extern åtkomst av Mekonomens system och arbetet kommer att fortsätta under NYTT KOMMUNIKATIONSNÄT FÖR BUTIKERNA Under hösten 2003 har Mekonomen installerat ett kommunikationsnät med kraftigt utökad kapacitet som ger butikerna en fast förbindelse med huvudkontor, centrallager, MekoNet (Mekonomens intranät) och Internet. Lösningen har installerats hos de flesta svenska butiker och kommer att installeras hos återstående svenska och norska butiker under Kommunikationslösningen utgör en förutsättning för kommande utbyggnad av centrala it-tjänster och så småningom kommer även Mekonomens Bilverkstäder att anslutas till nätet. SERVICE- OCH LAGEROPTIMERING MED NYTT SYSTEM Implementeringen av ett av de viktigaste systemen för Mekonomen, Solo (Service och Lager Optimering), påbörjades i centrallagret under sommaren. Mekonomen har redan under testfasen kunnat se avsevärda besparingar i lagervärden och kortare ledtider med bibehållen eller högre servicegrad på de varulinjer som hanteras i systemet. Tre leverantörer hanterades i systemet vid årets utgång och under våren 2004 kommer resterande leverantörer att anslutas. Från Solo kommer leverantörerna att förses med inköpsprognoser, vilket bidrar till säkrare och mer exakta leveranser till Mekonomen. Systemet kommer också att implementeras i butikerna under ELEKTRONISK RESERVDELSKATALOG Reservdelskatalogen, MekoTech Sys, innehåller hela Mekonomens sortiment med däck, tillbehör, förbrukningsmaterial och verktyg. Informationen kan uppdateras via Internet, vilket innebär att butiker och verkstäder får tillgång till nyheter, rättningar, nya katalogrekommendationer med mera, dagen efter att informationen lagts in. B2B-LÖSNING FÖR LEVERANTÖRER Idag sker beställningar av varor från ett tiotal av Mekonomens större leverantörer via TecCom, en elektronisk b2b-handelslösning. Via TecCom skickar Mekonomen order elektroniskt till leverantören och får elektroniska orderbekräftelser, leveransbesked, följesedlar och fakturor i retur. Ytterligare leverantörer kommer att ansluta sig till systemet under INTERNET OCH INTRANÄT MekoNet kallas Mekonomens intranät som används för kommunikation mellan Mekonomen centralt och butikerna liksom mellan butikerna. Även Mekonomens Bilverkstäder kommer successivt att få tillgång till delar av MekoNet i samband med att den centrala driften av it-systemen byggs upp. Under våren 2003 tillkom en modul på MekoNet som gör att butikerna kan kontrollera lagersaldo, beställa varor och få information om status på inskickade order. Med hjälp av denna modul kan butiken utföra moment som tidigare sköttes av personal på orderkontoret. I början av 2004 introduceras två nya funktioner på MekoNet. Den ena är ett skyltprogram där butikerna kan skapa olika typer av butiksskyltar som sedan skrivs ut på en lokal skrivare i butiken. Den andra funktionen ger butikerna möjlighet att göra trycksaksbeställningar via intranätet. Under året publicerades en elektronisk version av Mekonomens årsredovisning på företagets externa hemsida. Ett system för beställning av löpande finansiell information har också installerats på hemsidan under året. IT-lösningar 19

20 Butiker Kombinationen egna och samarbetande butiker är en viktig framgångsfaktor för Mekonomen. Kedjan kan snabbt nå en bred geografisk täckning och en stark marknadsposition. Under året har Mekonomen kommit långt med omprofileringen av butikerna enligt det gemensamma profilprogram som introducerades Mekonomenkedjan bestod i december 2003 av 189 butiker i Skandinavien varav 141 var hel- och delägda av Mekonomen och 48 samarbetande butiker, vanligtvis ägda av respektive butikschef. Allt sedan bolaget grundades har en viktig del i Mekonomenkonceptet varit att butikschefen ska vara delägare i butiksbolaget med en mindre andel, vanligtvis 25 procent. Därigenom ökar incitament att driva verksamheten som sitt eget bolag. Mekonomenkonceptet lanserades på den norska marknaden år 2000 och vid årsskiftet fanns 33 butiker i Norge varav 16 är egna. Flera av de samarbetande norska butikerna var sedan tidigare väletablerade fristående butiker vars anslutning till kedjan utgör en bekräftelse på att Mekonomenkonceptet mottagits väl av den norska marknaden. Med förvärvet av den danska kedjan Østergaard under 2002 fick Mekonomen ett tillskott av 44 nya butiker som drivs som separata filialer, ej som egna bolag. STORDRIFTSFÖRDELAR OCH HÖJD EFFEKTIVITET När Mekonomen för 17 år sedan påbörjade uppbyggnaden av kedjan var antalet butiker viktigare än ägarförhållandet för att snabbt uppnå en kritisk marknadsstorlek och tillföra grossistverksamheten ökad omsättning. Ytterligare ett skäl till att ansluta samarbetande butiker var att bolaget då inte hade kapital för att snabbt växa enbart genom egna butiker. Idag är inriktningen i Sverige att växa med egna butiker och bara i undantagsfall ansluta nya samarbetande butiker. När en ägare till en samarbetande butik exempelvis står inför ett generationsskifte och vill sälja butiken är Mekonomen den naturliga köparen. Under 2003 förvärvade Mekonomen fyra stycken samarbetande butiker. I Norge har inriktningen varit att växa med både egna och samarbetande butiker för att snabbt nå en kraftfull position med bred geografisk täckning. Under året har två egna butiker förvärvats i Norge. Detta innebär att andelen ägda butiker i Norge vid årsskiftet uppgick till 48 procent. Samtliga butiker har lika villkor i alla avseenden, ägd som samarbetande, stor som liten. Mekonomens kunder ska inte uppleva någon skillnad mellan en ägd och en samarbetande butik. Grossiströrelsen måste erbjuda samtliga butiker konkurrenskraftiga priser eftersom de samarbetande butikerna har möjlighet att säga upp samarbetsavtalet och köpa från andra leverantörer. För att uppnå god lönsamhet i de egna butikerna måste samtliga butiker erbjudas förutsättningar såsom fördelaktiga försäljningspriser och goda marginaler. Sammantaget innebär kombinationen av ägda och samarbetande butiker att Mekonomen bibehåller sin effektivitet och konkurrenskraft i alla led. Denna modell är en del av Mekonomens framgångsrika företagskultur. BUTIKERNAS INKÖP OCH FÖRSÄLJNING Köptrohet mot kedjans avtalade leverantörer är viktigt för att butikskedjan ska bli framgångsrik. Det är särskilt viktigt för en kedja som Mekonomen med egen grossistverksamhet och en mix av egna och samarbetande butiker. Butikernas samordnade inköp ger kedjan den förhandlingsstyrka som krävs för att erhålla bra inköpsvillkor. Koncernens storlek innebär order på stora volymer samtidigt som köptroheten inom kedjan gör att ett avtal med Mekonomen snabbt ger leverantören en komplett butikstäckning. Inköpen från den egna grossistverksamheten och övriga avtalsleverantörer uppgår till 93 procent. En viktig del i Mekonomens strategi är att fortsätta öka butikernas andel inköp från den egna grossistverksamheten, vilket gör att även fördelningen mellan inköp från avtalsleverantörer och den egna grossistverksamheten medvetet förskjutits. Under år 2003 gjordes 78 procent av svenska butikers inköp från Mekonomens eget grossistlager, att jämföras med 60 procent under procent gjordes via övriga avtalsleverantörer och resterande 7 procent köps in från andra leverantörer och är vanligtvis produkter som efterfrågas lokalt eller som ej finns tillgängliga hos avtalsleverantörerna. FLEXIBLARE PRISSÄTTNING Mekonomens prissättning omfattar olika nivåer: butikernas inköpspriser, försäljningspriser till verkstadskunder och försäljningspriser till bilägare som handlar i butiken. Övergången från papperskatalog till datakatalog har ökat möjligheterna till flexibel och marknadsanpassad prissättning vilket gynnar lönsamheten. Reservdelarna kan nu kontinuerligt prissättas och snabbt anpassas till rådande marknadsförutsättningar. Butikerna får dagligen automatiskt ny information via intranätet. Verkstädernas inköpspris är lägre än butikernas försäljningspris till bilägare. Cirkapriset som bilägare betalar i butiken är identiskt med det cirkapris som verkstäderna rekommenderas att tillämpa för sina kunder. Policyn är att cirkapriset och verkstadsnettopriset inte får överstiga märkeshandelns pris för samma artikel, samt att priset är i nivå med motsvarande produktkvalitet hos övrig märkesoberoende fackhandel. 20 butiker

EUs gruppundantag Bilhandeln och eftermarknaden står inför stora förändringar, vilket skapar möjligheter för Mekonomen.

EUs gruppundantag Bilhandeln och eftermarknaden står inför stora förändringar, vilket skapar möjligheter för Mekonomen. Årsredovisning 2002 Mekonomen 2002 3 4 6 8 10 Året i korthet Utöver en stark försäljningsutveckling och förbättrad lönsamhet har Mekonomen under året ökat sina marknadsandelar i både Sverige och Norge

Läs mer

ÖVERSIKT RÄKENSKAPER VERKSAMHETEN. Medarbetare... 26 Aktien... 28. Mekonomen i korthet... 3 VD-ord... 4 Mål och strategier... 6 Marknad...

ÖVERSIKT RÄKENSKAPER VERKSAMHETEN. Medarbetare... 26 Aktien... 28. Mekonomen i korthet... 3 VD-ord... 4 Mål och strategier... 6 Marknad... Årsredovisning 2004 ÖVERSIKT Mekonomen i korthet... 3 VD-ord... 4 Mål och strategier... 6 Marknad... 8 VERKSAMHETEN Inledning... 12 Logistik... 13 Produkter... 15 Butiker... 16 Mekonomen Bilverkstad...

Läs mer

ÖVERSIKT VERKSAMHETEN RÄKENSKAPER. Mekonomen i korthet... 3 VD-ord... 4 Mål och strategier... 6 Marknad... 8

ÖVERSIKT VERKSAMHETEN RÄKENSKAPER. Mekonomen i korthet... 3 VD-ord... 4 Mål och strategier... 6 Marknad... 8 Årsredovisning 2005 ÖVERSIKT Mekonomen i korthet................................................... 3 VD-ord............................................................................ 4 Mål och strategier..........................................................

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Översikt 03 Mekonomen i korthet 04 VD-ord 06 Mål och strategier 08 Marknadsanalys 12 Marknad

Översikt 03 Mekonomen i korthet 04 VD-ord 06 Mål och strategier 08 Marknadsanalys 12 Marknad Årsredovisning 2006 Översikt 03 Mekonomen i korthet 04 VD-ord 06 Mål och strategier 08 Marknadsanalys 12 Marknad Verksamheten 14 Verksamhet 16 Logistik 20 Sverige 22 Norge 24 Danmark 26 Produkter 28 Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 Rörelsens intäkter för årets första tre månader ökade med 62,3 procent till 438,5 (270,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 66,8 procent till 38,7 (23,2) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Mekonomen i korthet. Bildelstillverkare. Biltillverkarens reservdelslager. Importör. Bilåterförsäljare Märkesverkstäder. Lokal grossist Bildelsbutik

Mekonomen i korthet. Bildelstillverkare. Biltillverkarens reservdelslager. Importör. Bilåterförsäljare Märkesverkstäder. Lokal grossist Bildelsbutik Årsredovisning 2001 Mekonomen i korthet Mekonomen är en ledande bildelskedja som bedriver försäljning av reservdelar och tillbehör till de flesta bilmodelller som förekommer på marknaden. Mekonomen erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Året i korthet. Mkr. Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, %

Året i korthet. Mkr. Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Året i korthet ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR Omsättningen ökade 24,3 procent till 800,2 Mkr (643,5) Resultatet efter finansnetto ökade 23,6 procent till 73,4 Mkr (59,4) Rörelseresultatet före förvärvs- och etableringskostnader

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2003

DELÅRSRAPPORT januari juni 2003 DELÅRSRAPPORT januari juni 2003 Rörelsens intäkter för första halvåret ökade med 54,4 procent till 911,2 (590,3) Mkr Rörelseresultatet ökade med 35,9 procent till 82,2 (60,5) Mkr Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2005

Bokslutskommuniké januari december 2005 Bokslutskommuniké januari december 2005 Rörelsens intäkter för perioden ökade med 8,6 procent till 2 333,4 (2 149,0) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 169,5 (168,3) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari juni. 26 augusti 2009

Delårsrapport Januari juni. 26 augusti 2009 Delårsrapport Januari juni 2009 26 augusti 2009 Summering januari juni 2009 Operativt Stärkt marknadsposition med ökade andelar på samtliga marknader, på en svag totalmarknad. Utrullningen av Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO. ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 LYCKAD LANSERING AV NYA AUDIO VIDEO KONCEPTET Lika för lika har AUDIO VIDEO butikernas försäljning ökat avsevärt mer än marknaden.

Läs mer

Mekonomen Group. Januari december februari 2017

Mekonomen Group. Januari december februari 2017 Mekonomen Group Januari december 2016 15 februari 2017 Sammanfattning helåret 2016 2 2016 har präglats av svag utveckling i Mekonomen Sweden Stabil utveckling i MECA och Sørensen og Balchen God försäljningsökning

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Mekonomen Group. januari september 2014

Mekonomen Group. januari september 2014 Mekonomen Group januari september 2014 1 Tredje kvartalet 2014 Intäkter: 1 467 MSEK (1 417) EBITA: 200 MSEK (178) EBITA-marginal: 14 procent (13) Rörelseresultat: 172 MSEK (149) Rörelsemarginal: 12 procent

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER

MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER EN BILVERKSTADSKEDJA I MEKONOMENFAMILJEN www.mekopartner.se SÄLJHJÄLPMEDEL OCH PROFILERING. FÖR ATT UPPNå FULL EFFEKT MED MEKOPARTNER FINNS ETT KOMPLETT

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll 5 Året i korthet 6 Mekonomen på 3 minuter 8 Koncernchefens ord 10 Affärsidé, vision och mål 12 Affären

Läs mer

Mekonomen Group. Januari mars 2016 11 maj 2016

Mekonomen Group. Januari mars 2016 11 maj 2016 Mekonomen Group Januari mars 2016 11 maj 2016 Sammanfattning Q1 2016 2 God underliggande tillväxt i Q1 2016 trots påskeffekt Lägre rörelseresultat än Q1 2015, där en huvudorsak är svagt rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

MEKONOMEN GROUP JANUARI MARS MAJ 2017

MEKONOMEN GROUP JANUARI MARS MAJ 2017 MEKONOMEN GROUP JANUARI MARS 2017 10 MAJ 2017 Försäljning och resultat första kvartalet 2017 jan-mar Intäkter 1 518 MSEK (1 424) Rörelseresultat 126 MSEK (121) Rörelsemarginal 8 procent (9) Intäkterna

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport januari september 2005

Delårsrapport januari september 2005 Delårsrapport januari september 2005 Rörelsens intäkter för perioden ökade med 7,0 procent till 1 722,3 (1 609,7) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 128,7 (167,8) Mkr Nedskrivningar av värdet på fastigheter,

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Mekonomen Group. Januari juni augusti 2016

Mekonomen Group. Januari juni augusti 2016 Mekonomen Group Januari juni 2016 26 augusti 2016 Sammanfattning Q2 2016 2 Svagt rörelseresultat i Mekonomen God underliggande tillväxt i Q2 2016 Förutsättningar för en växande totalmarknad Försäljning

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2013 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2013 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,5 procent. Nettoomsättning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef Från fäbod till europisk detaljhandelskedja Klas Balkow, vd och koncernchef Agenda Vårt ursprung och historia Vision, långsiktiga mål och strategi Fjärde kvartalet 2008/09 Helåret 2008/09 Vägen framåt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Skärholmen Uppsala

Bokslutskommuniké Skärholmen Uppsala Bokslutskommuniké 2000-05-01-2001-04-30 Försäljningen ökade med 26% Resultatet efter finansiella poster ökade med 52% Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 15,26 kr Utdelningen föreslås vara 6,25 kr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer