Kompetensforum Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensforum Uppsala län"

Transkript

1 Kompetensforum Uppsala län Branschfördjupning TEKNIK Med ytterligare fördjupning inom LIFE SCIENCE [november 2010] 1

2 Sammanfattning Internationella konjunkturer och global efterfrågan är starkaste drivkrafter bakom tekniksektorns utveckling. Industri- och tekniksektorn är mycket betydelsefull för sysselsättningen och tillväxten i länet med anställda, men med svagt nedåtgående trend sysselsättningsmässigt. Tekniksektorn har ett totalt ett årligt rekryteringsbehov på ca 500 anställningar. 290 ersätts p g a pensionering. Samtidigt minskar sektorn med ca 90 anställda per år. Personalomsättningen berör i genomsnitt ca 300 anställningar per år. Maskinoperatörer och ingenjörer samt tekniker är de dominerande yrkesområdena inom teknik- och life science sektorn. Inom life science är 11 procent fysiker eller kemister. Kortsiktigt sker en återanpassning till normalläge efter finanskrisen, vilket innebär behov av rekrytering av framför allt maskin-/cnc-operatörer och ingenjörer/tekniker samt sälj och administration. Säkrad kompetensförsörjning till branschen fodrar att befintliga utbildningar lyckas fylla sina platser med intresserade och motiverade studenter. Intresset för naturvetenskap och teknik behöver öka redan från tidig skolålder. 2

3 Bakgrund, metod, avgränsning Detta är en studie av tekniksektorns utveckling och behov av kompetens i Uppsala län. Den har utarbetats av Sweco Eurofutures som en del i projektet Kompetensforum Uppsala län. En fullversion av rapporten finns på Analysen baseras (1) analys/prognos baserad på sekundärstatistik och (2) intervjuer med branschaktörer. Teknik: Omfattar i denna studie sektorerna tillverkningsindustri och energiproduktion (SNI ) och delas i den statistiska genomgången in i undergrupperna: Life Science (se nedan) Stål- och metallvaruindustri Energiindustri Maskin- och fordonsindustri Trävaru- och möbelindustri Grafisk industri Livsmedelsindustri El- och teleindustri Massa- och pappersindustri Gummi- och plastvaruindustri Övrig industri Life Science är i praktiken en ytterligare fördjupning av branschstudien inom teknikområdet, representerat av kemi- och läkemedelsindustri samt instrumenttillverkning (SNI 24+33). 3

4 Generell utveckling och drivkrafter Tekniksektorn drivs mer än något annat av den internationella konjunkturen Politiska beslut såväl laterala ( t ex reglering av enskild bransch såsom kärnkraften) som multilaterala (inte minst frihandelsrelaterade) påverkar också i hög utsträckning Produktivitetsutveckling, marknadsposition/- närvaro och internationell konkurrens, där kostnadsläget och valutakurser inverkar Branschvisa faktorer, t ex infrastrukturutbyggnad, starkt drivande för vissa aktörer Svagt nedåtgående trend i såväl länet som riket sedan återhämtningen efter krisen på 1990-talet. Finanskrisen har upprepat mönstret från 1990-talet, men från lägre nivå. Detta innebär en förstärkt negativ långsiktig trend. 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% Tillväxtsiffror Tekniksektorn, länet (syss.) Tekniksektorn, riket (syss.) BNP-tillväxt, riket (fasta priser) Flytande valuta Jobless growth IT-krasch Finanskris Krisen på 90-talet 4

5 Regional betydelse och prognos anställda! Fortsatt en betydelsefull sektor i länet, men successiv försvagning Bransch Arbetstillfällen 2008 Trend 93/00 till Tillväxt p (tusental enligt SCB/RAMS) Jord-/skogsbruk Industri Bygg Handel Transport Finans, fastighet, företagstjänster, IKT Hotell och restaurang Personliga och kulturella tjänster Vård,omsorg, sjukvård Utbildning Offentlig förvaltning FoU-institutioner Försvar Näringsgren okänd Totalt

6 Tekniksektorn i Uppsala län Övrig industri Gummi- och plastvaruindustri Sysselsättningsutveckling Syselsatta år 2008 Massa- och pappersindustri El- och teleindustri Livsmedelsindustri Grafisk industri Trävaru- och möbelindustri Maskin- och fordonsindustri Energiindustri Stål- och metallvaruindustri Life Science

7 Prognos , tekniksektorn Negativ trend på i genomsnitt ca 0,5 procent per år förväntas under kommande decennium. Tillväxten blir stundvis betydligt starkare/svagare beroende av konjunkturläge Ersättningsrekryteringar pga. pensionering berör i genomsnitt knappt 2 procent av personalstyrkan på ledningsnivå dock nära 3 procent per år Kontinuerlig personalomsättning tillkommer och berör i genomsnitt ca 2 procent av personalstyrkan Sammantaget ett årligt rekryteringsbehov inom tekniksektorn på ca 500 anställningar. 290 utgörs av ersättningsrekrytering pga. Pensionering. Den negativa tillväxten innebär ca 90 färre anställda per år. Personalomsättningen berör i genomsnitt ca 300 anställningar varje år. Många teknikrelaterade yrkesgrupper har goda sysselsättningsmöjligheter även utanför industri- och tekniksektorn, varför tekniksektorns utveckling inte nödvändigtvis avspeglar sig i yrkenas totala utveckling. Källa: SCB, Sweco Eurofutures beräkningar Dominerande teknikyrken: Prognos , genomsnitt per år Tillväxt Pensionering Personalomsättning Totalt rekryteringsbehov Maskinoperatörer Ingenjörer och tekniker Processoperatörer Montörer Civilingenjörer, arkitekter m.fl Fysiker, kemister m.fl

8 Berörda yrken: Tekniksektorn Tekniksektorn berör ett femtiotal av de 112 yrkesgrupper som definieras enligt SSYK3, framför allt följande: Dominerande yrkesgrupper Syss. 08 Syss Maskinoperatörer Ingenjörer och tekniker Processoperatörer Kontorspersonal, sekreterare, assistenter Drift-/verksamhetschefer, chefer för särskilda funktioner Civilingenjörer, arkitekter m.fl Montörer Säljare, inköpare, mäklare m.fl Fysiker, kemister m.fl Handpaketerare och andra fabriksarbetare Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl Maskin- och motorreparatörer Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Byggnadsarbetare/-hantverkare Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl Övriga maskinoperatörer och montörer Chefer för mindre företag och enheter Dataspecialister Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 209 Totalt

9 Berörda yrken: Life Science Life Science berör ett fyrtiotal av de 112 yrkesgrupper som definieras enligt SSYK3, framför allt följande: Dominerande yrkesgrupper Syss Ingenjörer och tekniker Maskinoperatörer Fysiker, kemister m.fl Civilingenjörer, arkitekter m.fl Drift-/verksamhetschefer, chefer för särskilda funktioner Kontorspersonal, sekreterare, assistenter Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Processoperatörer Handpaketerare och andra fabriksarbetare Dataspecialister Säljare, inköpare, mäklare m.fl Övriga maskinoperatörer och montörer Datatekniker och dataoperatörer Hälso- och sjukvårdsspecialister 45 Totalt

10 Kompetensområden Både tekniksektorn som helhet och Life Science behöver kompetens inom en mängd områden till stor del överlappande. Handlar inte bara om tekniker För att skapa bättre överblick särskiljs vissa huvudtyper av kompetens: Kompetensprofiler Övrig industri Gummi- och plastvaruindustri Massa- och pappersindustri El- och teleindustri Livsmedelsindustri Grafisk industri Trävaru- och möbelindustri Maskin- och fordonsindustri Produktionskompetens Specialistkompetens Hantverkskompetens Sälj o administration Servicefunktioner Ledningskompetens Övrigt, uppgift saknas Energiindustri Stål- och metallvaruindustri Life Science Tekniksektorn 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10

11 Intervjuer: Företagens bedömning av utvecklingen Generellt stark återhämtning efter finanskrisen. Finns dock undantag, bl. a inom metallvaror. En klar majoritet upplever en stark eller mycket stark utveckling i dagsläget. Förväntningarna på kommande år är fortsatt positiva, dock finns tecken på avmattning inom en del företag/sektorer. Tillväxten svårbedömd i ett längre perspektiv. Bedömningen generellt något mer positiv avseende det egna företaget än den egna branschen som helhet. Life Science: Mycket stark återhämtning efter krisen väntas övergå i fortsatt stark utveckling kommande år. Energi: I ett expansivt skede med moderniseringar, anläggningsförnyelser m.m. Stark utveckling förväntas fortsätta, Innebär inte nödvändigtvis nya jobb 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mkt svag Utvecklingen idag svag neutral stark mkt stark Utvecklingen på några års sikt mkt svag svag neutral stark mkt stark Företaget Branschen n=17 Företaget Branschen n=17 11

12 Sysselsatta De fyra stora tals nivåer = peak? Stabil utveckling Life Science Stål- och metallvaror Energi Maskiner och fordon 2000 Stabil utveckling Rationalisering inom kärnkraften Kraftvärmeverk 12

13 Arbetskraft/arbetsplatser: Tekniksektorn Tekniksektorn finns över hela länet, men med tyngdpunkt i Uppsala och Norduppland. God balans beträffande den regionala fördelningen av arbetsplatser och arbetstagare, men pendlingen ändå betydande såväl inom länet som till/från Stockholms län. Totalt ett visst överskott på arbetskraft i länet Arbetskraft Arbetsplatser 13

14 Arbetskraft/arbetsplatser: De fyra stora Stark polarisering inom olika sektorer pga. stor dominans av enskilda aktörer. Ger skal-/specialiserings-fördelar på den lokala marknaden, men kan också innebära sårbarhet och rekryteringssvårigheter. Life Science Energi Stål o metall Maskin o fordon Arbetskraft Arbetsplatser 14

15 Utveckling per kompetensområde: produktionskompetens Långsiktigt nedåtgående trend pga. negativ utveckling inom tekniksektorn. Relativt begränsad pensionering kommande decennium Starkast utveckling bland maskinoperatörer, drivet av Life Science, som samtidigt kraftig minskning av handpaketerare/fabriksarbetare. Stark minskning av ingenjörer/tekniker och processoperatörer inom energi. I huvudsak gymnasiekompetens och kraftig mansdominans ca 75% män Företagen indikerar konstanta till ökande behov av produktionskompetens. Maskinoperatörer samt ingenjörer och tekniker dominerar behoven. Många indikerar brist på produktionskompetens, beaktat utvecklingen samt nedskärningarna under finanskrisen. Möjligt att produktionskompetens försvunnit till andra sektorer eller regioner. Kan också vara en signal om farhågor inför framtida kompetensförsörjning. Inom life science indikeras samma efterfrågebild, däremot en mer balanserad bild av rekryteringsläget. Inom energi bedöms efterfrågan vara konstant och arbetsmarknaden i balans. Regional Regionalt Rikstrend PRODUKTIONSKOMPETENS Syss. 08 trend nuläge Maskinoperatörer Ingenjörer och tekniker Processoperatörer Montörer Handpaketerare och andra fabriksarbetare Övriga maskinoperatörer och montörer Fordons- o maskinförare

16 Specialister Generellt stabil efterfrågan. Främst på civilingenjörer, bl. a pga. kompetensuppgradering vid ersättningsrekrytering efter pensionering av ingenjörer/tekniker, inte minst inom energisektorn. Flera yrkesgrupper drivs mer av andra branscher än tekniksektorn. I huvudsak eftergymnasial kompetens. Könsbalans beroende av yrkesgrupp Företagen bekräftar bilden av störst efterfrågan och brist på civilingenjörer samt därtill, om än i lägre grad, fysiker, kemister och dataspecialister. Konstant till ökande behov av hälso- och sjukvårdsspecialister samt biomedicinska analytiker. Tillgången bedöms dock som god. Life Science efterfrågar främst civilingenjörer och kemister samt till viss del dataspecialister. Dock ingen brist eftersom balans råder på den regionala arbetsmarknaden. Regional Regionalt Rikstrend SPECIALISTER Syss. 08 trend nuläge 214 Civilingenjörer, arkitekter m.fl Fysiker, kemister m.fl Dataspecialister Hälso- och sjukvårdsspecialister Specialister inom biologi, jord-/skogsbruk Biomedicinska analytiker Matematiker och statistiker

17 Hantverksskompetens Stabil till nedåtgående trend. Pensioneringar i nivå med länssnitt (22%). Tyngd punkt på gymnasiekompetens och i allmänhet utpräglad mansdominans. Starkast utveckling inom grupperna gjutare, svetsare, plåtslagare samt byggnadsarbetare/hantverkare. Tekniksektorn driver dock behovet endast för den förstnämnda gruppen. Ökad efterfrågan även inom grupperna elmontörer/tele- och elektronikreparatörer, möbelsnickare, garvare/skinnberedare samt målare/lackerare Minskad efterfrågan främst på slaktare/bagare/konditorer, datatekniker och operatörer samt smeder/verktygsmakare Företagen indikerar ökat behov främst inom grupperna gjutare/svetsare/plåtslagare samt el- /telemontörer/reparatörer. För dessa bedöms även en påtaglig bristsituation finnas. I övrigt tämligen konstanta behov och arbetsmarknad i balans. Inga växande behov eller brister inom Life Science. Inom energi indikeras brist på elkraftskompetens. Regional Regionalt Rikstrend HANTVERKSKOMPETENS Syss. 08 trend nuläge 721 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl Maskin- och motorreparatörer Byggnadsarbetare/-hantverkare Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl Datatekniker och dataoperatörer Slaktare, bagare, konditorer m.fl Grafiker m.fl Smeder, verktygsmakare m.fl Möbelsnickare, modellsnickare m.fl Finmekaniker m.fl Garvare, skinnberedare och skomakare Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl

18 Sälj och administration Generellt stabila till växande behov inom yrkesgrupperna sett till hela näringslivet. Tekniksektorn inte drivande, men likväl i starkt behov av kompetenserna. Starkast utveckling inom grupperna kontorspersonal/sekr/ass. samt säljare/inköpare/agenter. Företagen indikerar konstanta till ökade behov brett inom sälj och administration, vilket sannolikt har att göra med återhämtningen efter krisen och behovet att åter fylla kostymen. Brist indikeras främst för säljare och inköpare, vilket även rimmar väl med utvecklingen Life Science företagen indikerar ökade behov av främst säljare/inköpare och företagsekonomer/marknadsförare, men samtidigt i huvudsak en bild av en arbetsmarknad i balans. I den mån brister indikeras gäller det främst säljare och inköpare. Inom energi är behoven konstanta och rekryteringsläget bedöms som balanserat. Regional Regionalt Rikstrend SÄLJ OCH ADMINISTRATION Syss. 08 trend nuläge Kontorspersonal, sekr./ass Säljare, inköpare, agenter mäklare m.fl Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl Kundinformatörer Säkerhets- och kvalitetsinspektörer Kassapersonal m.fl Jurister

19 Ledningskompetens, servicefunktioner Outsourcing sannolikt bakom starkt negativ trend för viss servicekompetens som städare och vaktmästare. I övrigt stabila behov av begränsad betydelse och inga rekryteringsproblem. Hög andel omkring 30% av cheferna går i pension kommande decennium. I dagsläget dock konstanta behov och marknad i balans enligt företagen. Förväntat växande behov av drift-/verksamhetschefer torde dock även komma att beröra tekniksektorn kommande decennium.. Rikstrend Regional Regionalt Rikstrend SERVICEFUNKTIONER Syss. 08 trend nuläge Städare, vaktmästare, övriga servicearbetare Sjukgymnaster, vård- och omsorgspersonal m fl Storhushålls-/restaurangpersonal, köksbiträden Säkerhetspersonal Godshanterare, expressbud, brevärare 32 2 LEDNINGSKOMPETENS Syss. 08 Regional trend Regionalt nuläge Drift-/verksamhetschefer, chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Verkställande direktörer, verkschefer m.fl

20 Nyckelkompetens som företag saknar Kompetens inom lean i alla dess former Erfarna ingenjörer inom massa och papper (dvs. med kemibakgrund) Kunniga montörer Ingenjörer med erfarenhet. Överskott på nyutexaminerade Erfarna MEMS ingenjörer (Mikrosystem eller Mikroelektromekaniska system ) FoU-ingenjörer (civil & högskole), inriktning maskin Kompetens för beräkningsarbeten i mekanisk konstruktion Erfarenhet i fokus! Elkraftskompetens (gymnasietekniker) Gjuteritekniker Svetsare Säljare med internationell erfarenhet Produktionschefer 20

21 Utbildningsbehov, enligt företagen Generellt: Öka andelen unga som väljer natur eller teknik. Teknik- och industriarbetare på alla nivåer (operatörer, ingenjörer m m) kommer att bli en bristvara pga. pensionsavgångar och bristande intresse Grundutbildning: Lärlingsutbildning: Fortsatt behov av praktiskt duktiga medarbetare, inte enbart teori Alla former av utbildningar för kvalificerade CNC operatörer behöver grund- och vidareutvecklas Gymnasieingenjörer med 4 års gymnasieutbildning fortfarande önskvärt Svetslära, hydraulik och ellära. Produktionsteknisk utbildningar Fortlöpande: Kompetensutveckling av elektriker och svetsare Säljutbildning gäller all personal - måste bli MYCKET bättre på att kunna presentera för andra (ta lärdom av USA). Påtalas inte minst av Life Science företag. Processutveckling, LEAN, ständiga förbättringar 21

22 Kompetensbehov inom Tekniksektorn Begränsat behov att bygga ut kapaciteten inom för sektorn relevanta utbildningar. Största och viktigaste utmaningen är snarast att fylla de platser som finns med intresserade och motiverade studenter. Teknikcollege kan vara ett led i detta, likväl som mer av lärlingsutbildningar. Kortsiktigt sker en återanpassning till normalläge efter finanskrisen, vilket innebär behov av rekrytering av framför allt kompetens inom produktion (främst maskin-/cnc-operatörer och ingenjörer/tekniker) samt sälj och administration (främst säljare/inköpare), d v s inom områden man skurit ner på i nedgång. På specialistsidan märks ännu ingen dramatisk ökning, men trenden att byta ut ingenjörer/tekniker mot civilingenjörer lär fortsätta i takt med pensioneringarna och kan leda till bristsituationer. Ersättningsrekrytering av drift-/verksamhetschefer kan bli ett framtida problem, även om företagen inte upplever detta i dagsläget. Möjligen ser de detta som något man kan lösa internt och därför oroas i liten utsträckning. Oro finns inför framtida kompetensförsörjning, främst inom gymnasiekompetens elkraft, svetslära, hydraulik och ellära samt gymnasietekniker och produktionstekniska utbildningar generellt. Gymnasieingenjörer med 4 års gymnasieutbildning efterfrågas fortfarande. Behov av fortlöpande utveckling inom LEAN och kvalificerad försäljning skapar behov av kompetensutveckling inom stora delar av organisationerna. 22

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Branschfördjupning Kortversion Kompetensforum Uppsala län [november 2010] 1 Sammanfattning Ökad befolkning och köpkraft driver på servicesektorns

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Bygg- och fastighetssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Bygg- och fastighetssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [mars 2011] 1 0. Sammanfattande slutsatser Branscherna bygg och fastighet växer och

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

De nya jobben i automatiseringens tidevarv STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Stefan Fölster Adj. professor vid KTH och chef för Reforminstitutet 2 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Grafisk

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige 2 Vart annat jobb automatiseras inom 20 år Grafisk produktion: Förnuft & Känsla Marknadskommunikation

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2014/691 ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Västerås 2014 Onslagsbild: Johnér Bildbyrå/Caiaimage

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport

Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Rapport 2012:2 Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport De senaste rapporterna från ÅSUB 2010:1 Konjunkturläget våren 2010 2010:2 Ekonomisk

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-01-05 1.0 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6 R A P P O R T ÖRESUNDSPENDLARNA Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JANUARI 2 0 0 6 Anders Axelsson, Öresundskomiteen, och Britt Andresen, Øresundsbron, har skrivit

Läs mer