PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande..."

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Laila Thoresson (c) Karin Jansson (mp) , jäv 110, 111 Mats Sundell (m) Lars Björkbom (kd) 91-94, jäv 95, Jan Hedlund (m) ersättare för Karin Jansson (mp) 110 Övriga deltagande Personalföreträdare Pär Frohm, avgående utbildningschef Stefan Meuller, ny utbildningschef Malin Fundin, utredare Esbjörn Johansson, chef fritidsgårdarna 91 Lennart Svedman, planerare Stenhamreskolan 91 Märit Laursen, barnomsorgssekreterare 103 Lena Tönners, rektor 105 Christina Olsson, ekonom Lars Forslöf, vd Närljus, ordförande Gymnasierådet 109 László Gönczi, utredare förstudie 110 Anders Lans, rektor Slottegymnasiet 110 Christina Månsson, nämndssekreterare Utses att justera Ulla Grönstedt Justeringens plats och tid Demokratiservice, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Christina Månsson Organ Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet Ordförande... Malin Ängerå Justerande... Ulla Grönstedt ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden för anslags nedtagande: Barn- och utbildningsförvaltningen, plan 3 Förvaltningshuset Underskrift... Christina Månsson

2 Innehållsförteckning Sid.nr 91 Lokalutredning Skolbyggnadsprojekt Översyn elevboende Ansökan från Träutbildningar i Hälsingland om statlig tillsyn och rätt till bidrag för start av en fristående gymnasieskola i Ljusdals kommun Ansökan från Båtbackens friskola om rätt till bidrag läsåret 2009/ utökning med årskurs Ungdomspolitiskt handlingsprogram ElevKommissionen Delegeringsbeslut Meddelanden Rapport från kontaktpolitiker Översiktsplan för Ljusdals kommun Delegeringsbeslut - Elever som inte fullgör sin skolgång Ny barnomsorgsavdelning Enkätresultat Information - "Lilla skolan" Övriga frågor och information Delårsbokslut 30 juni Budget Slottegymnasiets organisation Bioenergiutbildning i Ljusdal Dagens sammanträde Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 91 Dnr BUN 0048/07 Lokalutredning Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag av kommunstyrelsen att se över lokalanvändningen inom barn- och utbildningsverksamheten. Syftet är att få en effektivare användning av lokalerna och därmed sänkta lokalkostnader, utan att detta ska gå ut över elevernas möjlighet att nå målen. Förvaltningens utredare har fått i uppdrag att titta på vad man kan göra för att bland annat koncentrera verksamheten och anpassa lokalerna efter elevunderlaget på lång respektive kort sikt, detta omfattar alla skolor och även andra verksamheter som t.ex. Musikskolan och Kläppa fritidsgård. I utredningen, daterad 17 mars 2008, presenteras möjliga scenarier tillsammans med en konsekvensanalys. Utredningen belyser vilka alternativ som finns för Ljusdal, Färila och Järvsös områden. Nämnden har fattat beslut rörande Musikskolan och Kläppa fritidsgård. Kommunstyrelsen 7 augusti 2008 föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå 2 miljoner kronor till anpassningar av A-huset på Slottegymnasiet, detta för att möjliggöra en flytt av Musikskolan till Slottegymnasiet. Nämnden har beslutat att Kläppa fritidsgård ska flytta till Stenhamreskolan. En arbetsgrupp är utsedd med representanter från fastighetsenheten, fritidsgårdarna, Stenhamreskolan och från barn- och utbildningsförvaltningen. Chefen för fritidsgårdarna och Stenhamreskolans representant lämnar en lägesrapport. Ungdomar har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på lokalernas utformning senast 12 september. Tidigare förslag vad gäller lokalanpassning har reviderats. Kostnaden beräknas bli högre än tidigare. Eventuella beslut kommer att fattas av nämnden 30 september. Förvaltningen utreder för närvarande vilka lokaler som ska användas i Tallåsen för förskola, förskoleklass och skolbarnomsorg. Behov finns dessutom av en översyn av lokalerna på Färila skola eftersom lokalerna upplevs som trånga och inte ändamålsenliga. Framåt finns även behov av att titta på lokalbehovet i Los och Ramsjö. Utbildningschefen informerar om vad som tillkommit vad gäller lokalerna i Tallåsen, Färila skola och vid Slottegymnasiet, se även paragraf 92 detta protokoll. Beslutsunderlag Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 20 maj Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 22 april Forts. Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 91 forts. Dnr BUN 0048/07 Lokalutredning Se komplettering till lokalutredningen daterat 10 april 2008 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 18 mars Se protokoll från samverkansmöte 17 mars 2008 Se lokalutredning med bilagor daterad 17 mars Nämnden har tagit del av informationen Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 92 Dnr BUN 0085/02 Skolbyggnadsprojekt. Lokalerna vid Slottegymnasiet behöver anpassas för att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler. Ombyggnationen pågår för närvarande. Inför den avslutande etapp 4 beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott 12 augusti 2008 att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag på investeringar samt att uppdra till fastighetsenheten att göra en aktuell sammanställning av genomförda investeringar på gymnasiet. Förslag till investeringar i etapp 4 kommer att presenteras vid nämndens möte 30 september, kommunstyrelsen behandlar ärendet i oktober och beslut tas av kommunfullmäktige i november i samband med beslut kring budget Nämnden har tagit del av informationen. Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 93 Dnr BUN 0025/08 Översyn elevboende Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att utreda frågor gällande ett elevboende på Gärdeåsområdet. Elever som väljer att läsa gymnasiet i Ljusdal bör ha möjligheten till ett garanterat boende på orten. Idag bor 78 elever på elevhemmet Hammaren, 30 elever på Freinetgymnasiets internat och ca 124 elever hyr av Ljusdalshem. Elevantalet som hyr direkt av Ljusdalshem har legat kring ca 124 stycken under en femårsperiod. Tidigare år har det inte varit några problem att få lägenhet via Ljusdalshem. Men nu har Ljusdalshem en låg vakansgrad samt att det är ökad inflyttning till Ljusdal, detta gör att behovet av ett elevboende har aktualiserats. En lösning för att ge ett visst antal elever en bostadsgaranti är att blockförhyra t ex en fastighet av Ljusdalshem. Det är dessutom önskvärt att tillsynen utökas från elevboendet Hammaren och Freinets internat till att omfatta detta elevboende. Utredningen har delgetts ledamöterna. Skriftliga yttranden har inkommit från chef och personal vid elevhemmet Hammaren, från rektor Freinetgymnasiet samt från Slottegymnasiets chef. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunen inrättar ett elevboende som har ambitionen att täcka 80 % av studentboendet. 2. Barn- och utbildningsförvaltningen inleder förhandlingar med Ljusdalshem gällande blockförhyrning av lägenheter för ett elevboende. 3. Barn- och utbildningsnämndens budgetram föreslås öka med kronor för år 2009 och från och med 2010 med kronor/år. 4. Eleverna betalar hyra 10 månader/år. 5. Eleverna bor tre stycken i en trea. Hyran sätts till ca kr. Nämnden föreslår följande tillägg till punkt 2 i förslag till beslut, se kursiv stil: Barn- och utbildningsförvaltningen inleder förhandlingar med Ljusdalshem gällande blockförhyrning av lägenheter för ett elevboende i samråd med omsorgs- och socialförvalningen. Forts. Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 93 forts. Dnr BUN 0025/08 Översyn elevboende Beslutsunderlag Se yttrande från Slottegymnasiets chef daterat 19 augusti 2008 Se utredning daterad 13 augusti 2008 Se yttrande från Freinetgymnasiet daterat 23 juni 2008 Se yttrande från elevhemmet Hammaren daterat 18 juni 2008 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 16 juni Se tjänsteyttrande daterat 28 maj 2008 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunen inrättar ett elevboende som har ambitionen att täcka 80 % av studentboendet. 2. Barn- och utbildningsförvaltningen inleder förhandlingar med Ljusdalshem gällande blockförhyrning av lägenheter för ett elevboende i samråd med omsorgs- och socialförvaltningen. 3. Barn- och utbildningsnämndens budgetram föreslås öka med kronor för år 2009 och från och med 2010 med kronor/år. 4. Eleverna betalar hyra 10 månader/år. 5. Eleverna bor tre stycken i en trea. Hyran sätts till ca kr. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Ljusdalshem Omsorgs- och socialförvaltningen Slottegymnasiet Freinetgymnasiet Elevhemmet Hammaren Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 94 Dnr BUN 0024/08 Ansökan från Träutbildningar i Hälsingland om statlig tillsyn och rätt till bidrag för start av en fristående gymnasieskola i Ljusdals kommun Magnus Wallin Timmerblock Ljusdal AB, Tord Olsson Olssons Allmoge AB, Peter Engberg Engbergs Snickeri AB, Per Nordenståhl Nordenståhls El AB och Hans Eriksson Ljusdalmas har tillsammans, under det gemensamma arbetsnamnet Träutbildningar i Hälsingland, hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Ljusdals kommun från och med läsåret 2009/2010. Sökanden avser att starta ett byggprogram med inriktning husbyggnad samt hantverksprogram, inriktning trä och design. Fullt utbyggt ska varje program ta emot totalt 36 elever i årskurs 1-3. Ljusdals kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan. Utbildningschefen redogör för de aspekter förvaltningen tar upp i sitt förslag till yttrande, vilka förvaltningen anser talar mot ett eventuellt beviljande av ansökan av Skolverket. Arbetsutskottet 20 augusti föreslår nämnden besluta: Barn- och utbildningsnämnden föreslår Skolverket besluta 1. Ansökan från Träutbildningar i Hälsingland om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående skola beviljas inte. Uppgifter i förslaget till yttrande som rör kommunala skolans möjlighet att sälja tjänster till privat anordnare har kontrollerats ytterligare fram till dagens möte. En revidering av tidigare yttrande har gjorts. Beslutsunderlag Se yttrande från Skogs- och Träfacket daterat 27 augusti 2008 Trä- och Möbelindustriförbundet daterade 27 augusti 2008 Se arbetsutskottets protokoll 20 augusti Se reviderat förslag till yttrande daterat 25 augusti 2008 Se förslag till yttrande daterat 13 augusti 2008 Se skrivelse daterad 19 maj 2008 Se remiss från Skolverket daterat 28 april 2008 Forts. Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 94 forts. Dnr BUN 0024/08 Ansökan från Träutbildningar i Hälsingland om statlig tillsyn och rätt till bidrag för start av en fristående gymnasieskola i Ljusdals kommun Yrkanden Leif Persson (s): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Lars Björkbom (kd): Skolverket föreslås besluta - Ansökan från Träutbildningar i Hälsingland om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående skola beviljas. Karin Jansson (mp): Bifall till Lars Björkbom förslag. Propositionsordning Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning. Ordförande ställer yrkandena mot varandra. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstning begärs och verkställs. Ja-röst till arbetsutskottets förslag Nej-röst till Lars Björkboms förslag Omröstningsresultat Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstningsprotokoll bifogas protokollet. Reservation Lars Björkbom (kd), Karin Jansson (mp), Mats Sundell (m) Jäv Lis Elvinsson (c) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Skolverket besluta 1. Ansökan från Träutbildningar i Hälsingland om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående skola beviljas inte. Beslutsexpediering: Skolverket, Träutbildningar i Hälsingland, Slottegymnasiet Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 95 Dnr BUN 0032/08 Ansökan från Båtbackens friskola om rätt till bidrag läsåret 2009/ utökning med årskurs 6 Båtbackens friskola har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Ljusdals kommun. Ansökan avser utökning av befintlig verksamhet med årskurs 6. Ljusdals kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Förslag till yttrande presenteras. I förslaget framgår vilka konsekvenser ett eventuellt utökande av Båtbackens friskola med år 6 kan få för den kommunala skolan, i detta fall för Öjeskolan Järvsö, sett ur ett pedagogiskt, organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv. Arbetsutskottet 20 augusti föreslår nämnden besluta: Följande yttrande lämnas till Skolverket 1. Ljusdals kommun har inget att erinra mot upprättad ansökan. Beslutsunderlag Se arbetsutskottets protokoll 20 augusti Se förslag till yttrande daterat 12 augusti 2008 Se remiss från Skolverket daterat 12 juni 2008 Yrkanden Leif Persson (s), Bo Hedin (s): Skolverket föreslås besluta Ansökan från Båtbackens friskola avslås. Karin Jansson (mp), Ulla Grönstedt (c), Ingrid Olsson (c), Laila Thoresson (c): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning. Ordförande ställer yrkandena mot varandra. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Forts. Justerare Utdragsbestyrkande 10

11 95 forts. Dnr BUN 0032/08 Ansökan från Båtbackens friskola om rätt till bidrag läsåret 2009/ utökning med årskurs 6 Reservation Leif Persson (s), Bo Hedin (s) Jäv Lars Björkbom (kd) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Följande yttrande lämnas till Skolverket 1. Ljusdals kommun har inget att erinra mot upprättad ansökan från Båtbackens friskola. Beslutsexpediering Skolverket Båtbacken Öjeskolan/rektor Justerare Utdragsbestyrkande 11

12 96 Dnr BUN 0036/08 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett ungdomspolitiskt handlingsprogram och att initiera ett forum för ungdomars inflytande i form av ett ungdomsråd. Detta bör ske i samarbete mellan ungdomar, politiker och tjänstemän. Ett förslag till upplägg för detta arbete har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Arbetsutskottet 20 augusti föreslår nämnden besluta 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till upplägg för arbetet med att upprätta ett ungdomspolitiskt handlingsprogram och att skapa förutsättningar för att bilda ett ungdomsråd. Beslutsunderlag Se arbetsutskottets protokoll 20 augusti Se förslag till remissvar daterat 11 augusti 2008 Se remiss Framtagande av ett ungdomspolitiskt handlingsprogram daterat 7 juli 2008 Yrkanden Ulla Grönstedt (c), Karin Jansson (mp): Bifall till arbetsutskottets förslag. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Förslag till upplägg för arbetet med att upprätta ett ungdomspolitiskt handlingsprogram och att skapa förutsättningar för att bilda ett ungdomsråd godkänns. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande 12

13 97 ElevKommissionen Elevkommisionen är en metod/model som utvecklats med syfte at ta vara på och kanalisera ungas lust och energi så att de unga kan spela en förnyande roll i samhällsutvecklingen samtidigt som de skaffar sig självupplevd förståelse av hur demokratin fungerar idag. Som verktyg används den moderna medietekniken. Detta sker i projektform i samverkan mellan kommunen och föreningen Ungt Bestämmande som i sin tur samverkar med Videndus ett videoproduktionsbolag, som står för all teknik. En första inledande träff har hållits 26 juni 2008, inför en eventuell start av en Elevkommission i Ljusdal. Med vid mötet var representanter från kommunen och en representant från föreningen Ungt Bestämmande. En ny träff med representanter från kommunen har hållits. Vid träffen framhölls att detta arbete bör ske i samverkan med arbetet kring ungdomspolitiska handlingsprogrammet och ett ungdomsråd. Arbetsutskottet 20 augusti beslutade att ställa sig positiv till att metoden används i Ljusdals kommuns skolor. Detta arbeta ska ske i samverkan med arbetet kring ungdomspolitiskt handlingsprogram och ett ungdomsråd. Beslutsunderlag Se arbetsutskottets protokoll 20 augusti Yrkanden Ulla Grönstedt (c), Bo Hedin (s): Arbetsutskottets beslut blir tillika nämndens beslut. 1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till att metoden används i Ljusdals kommuns skolor. Detta arbeta ska ske i samverkan med arbetet kring ungdomspolitiskt handlingsprogram och ett ungdomsråd. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen För kännedom Justerare Utdragsbestyrkande 13

14 98 Dnr BUN 0001/08 Delegeringsbeslut 2008 Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. Beslut inkomna under tiden 10 juni 26 augusti BARNOMSORG Avgiftsbefrielse Beslut av rektor Järvsö daterat 25 juni Dnr. BUN 1/08. Nr 10 Beslut av rektor Järvsö daterat 27 juni Dnr. BUN 1/08. Nr 11 Beslut av rektor Färila daterat 19 augusti Dnr. BUN 1/08 Nr Nämnden har tagit del av informationen Justerare Utdragsbestyrkande 14

15 99 Meddelanden Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. På förvaltningen förvaras följande handlingar: Polismyndigheten i Gävleborgs län Anmälan om stöld Slottegymnasiet Kommunstyrelsen beslutar 29 maj Igångsättningsbeslut för ombyggnation Särskolan 1. Ärendet remitteras till barn- och utbildningsnämnden för att de ska ta ställning till byggprojekt om 9 miljoner kronor istället för 7,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar 26 maj Ann-Louise Hjelm (srd) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar 16 juni Budgetramar 2009 för nämnder/styrelser 1. Till nettoramar för budgetår 2009 anslås kronor. Nettoramarnas fördelning enligt budgetberedningens förslag. 2. Till investeringsramar för budgetår 2009 anslås kronor. Investeringsramarnas fördelning enligt budgetberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutar 16 juni Igångsättningsbeslut för ombyggnation Särskolan 1. För om- och tillbyggnad av Gärdeåsskolan anvisas tilläggsanslag på kronor 2. Medel anvisas från rörelsekapitalet Kommunfullmäktige beslutar 16 juni Fyllnadsval efter Ann-Louise Hjelm (srd) 1. Fyllnadsval skall göras på augustisammanträdet. Forts. Justerare Utdragsbestyrkande 15

16 99 forts Meddelanden Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 1 juli Anställning av skolchef 1. Stefan Meuller, , anställs som skolchef i Ljusdals kommun fr. o m 1 september 2008 under förutsättning att överenskommelse om lön och anställningsvillkor träffas. Kammarrätten beslutar i en dom daterad 13 juni 2008 Överklagat beslut om lärartillsättning Dom i Länsrätten 5 februari Länsrätten upphäver beslut fattat av barn- och utbildningsnämnden om lärartillsättning. Kammarrätten tar ställning till om prövningstillstånd ska meddelas. Beslut: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. Kommunstyrelsen beslutar 7 augusti Hälsinge Yrkeshögskola 1. Anta idéskiss om Hälsinge Yrkeshögskola som inriktningsdokument för det fortsatta arbetet med att förverkliga idén. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 12 augusti Ändring av regler för nominering til I Ljusdal är det möjligt-priset. 1. Allmänna utskottets beslut 29 november , upphävs 2. Det är olämpligt att förvaltningschef och nämndsordförande nominerar anställd eller grupp av anställda til I Ljusdal är det möjligt-priset. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 12 augusti Ändrade datum för allmänna utskottet 1. Allmänna utskottets sammanträde 9 september 2008 ändras till 11 september Sammanträdet 7 oktober 2008 ändras till 6 oktober Nämnden har tagit del av meddelandena. Justerare Utdragsbestyrkande 16

17 100 Rapport från kontaktpolitiker Vid barn- och utbildningsnämndens möte 20 juni 2007 beslutades att det framåt skulle finnas en punkt kalad rapport från kontaktpolitiker med på dagordningen inför nämndens möten. Ingen rapport lämnas. Ordförande informerar om att den arbetsgrupp som är utsedd att ta fram förslag till kontaktpolitikeruppdraget kommer att träffas 7 september. Förslag kommer att presenteras vid nämndens möte 30 september. 1. Nämnden har tagit del av informationen. Justerare Utdragsbestyrkande 17

18 101 Dnr BUN 0027/08 Översiktsplan för Ljusdals kommun Förslag till översiktsplan för Ljusdals kommun har översänts för samråd till ett antal samrådsinstanser, bland andra barn- och utbildningsnämnden. Förslag till yttrande har delgetts ledamöterna. De första texterna i förslaget till översiktsplan skrevs redan 2006 och kan idag missuppfattas på några ställen. I förslag till yttrande föreslås några ändringar. Utbildningschefen föreslår ytterligare ändringar i förslaget. I övrigt föreslår förvaltningen att samrådsförslaget tillstyrks. Beslutsunderlag Se arbetsutskottets protokoll 20 augusti Se förslag till yttrande daterat 12 augusti 2008 Se förslag till ny översiktsplan daterat 19 maj Nämnden antar förslag till yttrande som sitt eget, med de av utbildningschefen föreslagna ändringarna. Beslutsexpediering Samhällsbyggnadsförvaltningen Justerare Utdragsbestyrkande 18

19 102 Dnr BUN 0001/08 Delegeringsbeslut - Elever som inte fullgör sin skolgång Rektor ska enligt gällande delegeringsordning, punkt 13:12, anmäla till nämnden om elev inte fullgör sin skolgång. Detta är grundat på vad som står i skollagen kap Där står följande Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Vid sitt möte 16 juni beslutade barn- och utbildningsnämnden att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att vid nämndens möte i september redovisa om det finns några elever som inte fullgör sin skolgång och i så fall hur många de totalt är. En rapport lämnas. Yrkanden Karin Jansson (mp): En ny rapport ska lämnas vid nämndens möte 16 december. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att skicka en förfrågan även till kommunens friskolor. 1. Nämnden har tagit del av rapporten. En ny rapport ska lämnas vid nämndens möte 16 december. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att skicka en förfrågan även till kommunens friskolor. Justerare Utdragsbestyrkande 19

20 103 Dnr BUN 0020/08 Ny barnomsorgsavdelning Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att en ny förskoleavdelning kommer att inrättas från och med hösten 2008 för 18 barn i det som för närvarande är fritidshemmet Linfröets lokaler i Ljusdal. Fyra av platserna avsätts för nyanlända flyktingbarn. Verksamheten kommer att drivas som ett personalkooperativ. Nämnden har även beslutat om en utökning av barnomsorgsplatser i Järvsöområdet. Behovet av barnomsorgsplatser är dock fortfarande stort i centrala Ljusdal. Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att försöka hitta nya lokaler. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 16 juni att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för att öppna en ny barnomsorgsavdelning. Förvaltningen har undersökt vilka lokaler som är möjliga att använda till en ny avdelning. Inom området Ämbarbo finns en provisorisk avdelning som förvaltningen föreslår permanentas. Förvaltningen har tittat på Friskolan Vintergatans gamla lokaler på Kolsvedjavägen, lokalerna kan användas som förskolelokaler. Arbetsutskottet 20 augusti föreslår nämnden besluta: 1. Nämnden beslutar att avdelningen Diamanten blir permanent samt att fortsättningsvis erbjuda inskrivna barn på Gläntan och Ringblomman plats på Diamanten för att bereda plats för fler små barn i Ämbarbo. 2. Nämnden beslutar att starta en förskoleavdelning i Friskolan Vintergatans gamla lokaler på Kolsvedjavägen, omfattande barn. Kostnaden för att öppna en ny barnomsorgsavdelning beräknas uppgå till 1,8 miljoner kronor. Beslutsunderlag Se arbetsutskottets protokoll 20 augusti Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 16 juni 2008 Se arbetsutskottets protokoll 3 juni Se underlag daterat 3 juni 2008 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 22 april Forts. Justerare Utdragsbestyrkande 20

21 103 forts. Dnr BUN 0020/08 Ny barnomsorgsavdelning Yrkande Leif Persson (s), Karin Jansson (mp): Bifall till arbetsutskottets förslag 1. Nämnden beslutar att avdelningen Diamanten blir permanent samt att fortsättningsvis erbjuda inskrivna barn på Gläntan och Ringblomman plats på Diamanten för att bereda plats för fler små barn i Ämbarbo. 2. Nämnden beslutar att starta en förskoleavdelning i Friskolan Vintergatans gamla lokaler på Kolsvedjavägen, omfattande barn. Beslutsexpediering Rektor Hybo-Ämbarbo förskola, skola skolår F-6 Rektor Bofinken, Lillhaga, Vi förskola, Tallåsen skola, förskola Justerare Utdragsbestyrkande 21

22 104 Dnr BUN 0049/07 Enkätresultat En enkätundersökning har genomförts bland elever, föräldrar till barn i barnomsorgen och personal i syfte at mäta de så kalade mjuka målen i kommunens skolplan. Enkätundersökningen har hittills genomförts vid två tillfällen, hösten 2007 och våren En ny mätning kommer att göras nu under hösten då även övriga föräldrar ges möjlighet att medverka. Nämnden får en presentation av resultatet av enkäterna. Nämnden får även en redovisning av betygsresultaten för läsåret 2007/2008. Ett av målen i kommunens skolplan är att meritvärdet i skolår 9 skall öka för att överstiga rikssnittet. Skolledningen ser det som möjligt att detta mål nu uppnåtts meritvärdet i skolår 9 på riksnivå har ännu inte redovisats centralt för läsåret 2007/ Nämnden har tagit del av informationen Justerare Utdragsbestyrkande 22

23 105 Information - "Lilla skolan" Rektor för Färila skola, berättar om sina tankar om Lila skolan. Rektor framhåller att skolans uppgift är att ge människor en bra start för att kunna bli en bra vuxen och att kommunikation och dialog och det goda mötet är viktigt för att åstadkomma detta. Det gäller att skapa ett innanförskap. Många elever klarar inte att möta för många personer på en gång. Det behövs särskild kompetens hos personalen för att kunna skapa struktur kort- och långsiktigt och ett gemensamt förhållningssätt. Det gäller att skapa ett nätverk runt varje elev. Rektorvil ha politikernas mandat at pröva Lila skolan i Färila til hösten. Ärendet kommer att hänskjutas till arbetsutskottets möte 17 september då barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och omsorgsnämndens arbetsutskott kommer att träffas tillsammans med utvalda tjänstemän för att diskutera barn och ungdomars miljö och hur de båda nämnderna kan samverka. Ett första gemensamt möte hölls 9 april där man kom överens om att hålla en heldag till hösten för att utarbeta gemensamma mål och strategier för arbetet med barn och ungdomar i kommunen. 1. Nämnden godkänner rapporten. Justerare Utdragsbestyrkande 23

24 106 Övriga frågor och information ÖVRIGA FRÅGOR Ingrid Olsson (c) frågar om elevantalet på Freinetgymnasiet. Vid arbetsutskottets möte 15 september kommer ledamöterna att få information om intagningsstatisk för Slottegymnasiet och Freinetgymnasiet. INFORMATION Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en kvalitetsmodell för kommuner, den s. k Skolkompassen. Skolkompassen är ett redskap som inriktar sig på värdering och bedömning av kvaliteten i skolans styrning och ledning. Åtta huvudområden poängsätts i utvärderingsinstrumentet. Ljusdals kommun har använt sig av Skolkompassen. Ordförande informerar om att Skolkompassen inbjudit Ljusdals kommun att följa med och informera om kommunens arbete då Skolkompassen besöker flera kommuner i Sverige. Ordförande kommer att följa med vid besök i Stockholm den 16 september. Justerare Utdragsbestyrkande 24

25 107 Dnr BUN 0002/08 Delårsbokslut 30 juni 2008 Delårsbokslut per den 30 juni presenteras tillsammans med en helårsprognos för Prognosen visar på ett underskott om kronor för år De största avvikelserna från budget finns inom områdena förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Underskottet beror främst på utökning av platser inom barnomsorgen och att gymnasieskolan har svårt att klara hela det besparingskrav som skolan har. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett antal mål inom fem fokusområden Ekonomi, Kund/medborgare, Medarbetare, Verksamhet och Miljö. Måluppfyllelse per 30 juni delges nämnden. Beslutsunderlag Se kommentarer till delårsbokslut och helårsprognos Se delårsbokslut samt helårsprognos daterad 26 augusti Nämnden rapporterar till kommunstyrelsen om beräknat underskott om kronor år 2008 vilket motsvarar 0,4 % av årsbudget. Nämnden begär ekonomisk täckning för underskottet. 2. Nämnden godkänner delårsbokslut per den 30 juni samt helårsprognos Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande 25

26 108 Dnr BUN 0015/08 Budget 2009 Budgetarbetet inför beslut om budget 2009 pågår. Kommunfullmäktige tar slutligt beslut om budget 2009 den 24 november I utbildningschefens budgetkommentarer framgår att även om alla besparingsalternativ som förvaltningen föreslagit effektueras motsvarar det ändå inte de behov verksamheterna har. Enligt förvaltningens bedömning har nämnden behov av en ramökning. Nämnden beslutade därför 5 maj 2008 inför beslut om budgetramar 2009, att begära hos budgetberedningen och kommunfullmäktige om en utökning av ram med 12 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fattade beslut om ramar 16 juni. Nämnden får täckning för ökade kostnader för mat och ökade driftskostnader. Kommunfullmäktige beslutade utöver det om en ramökning för nämnden på 1,5 miljon kronor. Detta innebär i praktiken att nämnden kommer att tvingas till sparåtgärder. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 16 juni att uppdra till förvaltningen att till nämndens möte 2 september, undersöka hur många elever som går ett fjärde år på gymnasiet samt kostnaden för detta, utreda hur budgetutvecklingen för nämnden sett ut de sista tre åren och till vad resurserna använts samt att utreda hur överskott/underskott ska hanteras utifrån beslut kring frirum och beslut av kommunfullmäktige om möjligheten att ta med över- och underskott till kommande år. Behovet av en ökning i ram kvarstår. Eftersom nämnden har i uppdrag att lägga en budget i balans innebär detta att ytterligare besparingar måste göras utöver det som förvaltningen tidigare föreslagit. Nämnden har att ta ställning till vilka behov som är prioriterade och om de är möjliga att genomföra. I dagsläget fattas 4 miljoner för att nå en budget i balans. Förslag i ärendet presenteras vid arbetsutskottets möte 15 september. Beslut fattas av nämnden 30 september. Innan dess kommer samverkan att ske med de fackliga organisationerna. Beslutsunderlag Se historik budgetramar daterat 26 augusti 2008 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 16 juni Se tjänsteyttrande daterat 3 juni 2008 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 20 maj Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 5 maj Nämnden har tagit del av informationen Justerare Utdragsbestyrkande 26

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer