- Ta fram förslag till aktiviteter för att sprida en positiv och intressant bild av näringslivets villkor:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Ta fram förslag till aktiviteter för att sprida en positiv och intressant bild av näringslivets villkor:"

Transkript

1 Kompetens fördjupning Det var bl a inom ramen för det övergripande projektet UTVECKLA LIDKÖPING VÄNERN som arbetsgruppen Utbildning & Arbetskraft verkade och genomförde ett antal aktiviteter. Gruppen mål var - att slå vakt om nuvarande gymnasieutbildning och medverka till att utveckla innehållet i takt med näringslivets behov. - att etablera och verka för att goda kontakter finns mellan näringslivet i Lidköping och högskolorna i avsikt att förmedla uppgifter om examensarbeten och praktikplatser. - att undersöka möjligheter och förutsättningar för att förlägga en högskoleutbildning i Produktutveckling i Lidköping. - att medverka i skolledar och lärarfortbildning främst inom företagskunskap. - att utveckla samarbetet med yrkesråd och kursnämnder och driva projekt tillsammans. Följande Handlingsplaner beslutades att genomföras: - Medverka till ökat intresse för teknisk utbildning bl a för Industriprogrammet genom följande aktiviteter: Delta i Öppen skola den 28/11 och informera elever inför gymnasievalet Informera i lokalpressen om näringslivets villkor och behov Informera och stimulera företagen att vara aktiva Öka samarbetet mellan näringslivet och SYO - Ta fram förslag till aktiviteter för att sprida en positiv och intressant bild av näringslivets villkor: Diskutera med skolledningen och med SYO Arrangera studiebesök, förbättra PRAO-verksamheten, erbjuda praktikplatser Ta fram program för lärarfortbildning. Genomföra lärarfortbildningar för skolledningen, grund och gymnasielärare, lärare i teniskt/industriella ämnen - Utveckla samarbetet mellan näringslivet och Arbetsförmedlingen - Sprida information om gruppens arbete till projektledning, styrelsen för NLK, företag och kommunledning. I mars 1994 formulerades följande målbeskrivning för arbetsgruppen Utbildning. 1. NLK och Lidköpings kommun är överens om att verka för att elever och lärare inom Grundskola och Gymnasieskolan/Komvux ges en bred kontaktyta med näringslivet. 2. Målet är att eleverna i Grundskolan skall kunna orientera sig om olika yrken och arbetsmöjligheter som grund för studie- och yrkesval

2 3. Målet för Gymnasieskolan är att alla elever skall kunna erbjudas ämnesanknuten praktik på företag för att söka sig direkt till arbete efter gymnasieskolan eller för att söka vidare till eftergymnasial utbildning. Elever på Gymnasieskolans yrkesförberedande program skall erbjudas en relevant arbetsförlagd utbildning av hög kvalitet. 4. Företagens berörda medarbetare skall sätta sig in i skolans utbildningsprogram och kunna erbjuda olika typer av praktikplatser anpassade till de olika utbildningsnivåerna. 5. Skolan skall erbjuda företagen olika former av handledarutbildning och möjligheter för lärare att regelbundet hålla kontakt med arbetslivet. 6. Skolan och näringslivet skall lyfta fram det generella kompetensbehovet av initiativ-, problemlösning- och samarbetsförmåga. 7. För att få till stånd en bred kontaktyta skall NLK och Lidköpings kommun skapa ett gemensamt samarbets-och kontaktorgan med en kontaktsekreterare och ett antal yrkesråd som finansieras lika mellan parterna. Näringslivet finansierar sin del genom att erbjuda platser inom olika former av praktik och arbetsplatsförlagd utbildning utan krav på ersättning från skolan. Skolan (kommunen) finansierar genom särskild avsättning i budget till att ersätta en kontaktsekreterare på deltid från näringslivet samt avsätta medel för de olika yrkesråden. Under de kommande åren genomfördes en hel del aktiviteter för att utveckla samarbetet och samverkan mellan näringsliv och skola Lägesrapport 22 mars 1995 Utbildning Den nya yrkesutbildningen med fadderföretag startade hösten 1994 med 15 elever. Såväl lärare som elever är hittills mycket nöjda med utbildningen. Tillsommaren skall eleverna ut på sin första praktikperiod. Utbildningen har väckt ett stort intresse bl a från SAF och dess förbund liksom från andra gymnasieskolor i landet. Vid en stor Rikskonferens i Göteborg, med ca deltagare, i slutet av mars skall rektor Krister Nyström och Berndt Gustafsson delta och informera om Lidköpingsmodellen. NLK via Berndt har deltagit i en statlig utredning vars uppgift är att ta fram eftergymnasiala utbildningar med stora inslag av praktiska moment. Tekniskt Kunskapscenter-TKC- har genomfört följande 20-poängskurser: st kvalitetskurser i samarbete med Chalmers högskola -1 st produktförnyarkurs i samarbete med Högskolan i Halmstad. För närvarande pågår en 20-poängs kurs i Konstruktionsteknik i samarbete med Tekniska Högskolan i Stockholm och en ny kurs i Kvalitetsteknik kommer att starta i slutet av april i samarbete med Högskolan i Trollhättan.

3 Vid NLK:s årsmöte i mars 2000 (verksamhetsår 1999) rapporterades följande: - Kristina Dahlström informerade om Lidkšpings Högskola- oneline - nätbaserad utbildning Uppgiften är att medverka till att näringslivet i Lidköping med omnejd får stöd och hjälp med kompetensutveckling på högskolenivå. Lidköpings högskola oneline går i spetsen för att utveckla samarbetsformer - för adekvata och kvalitativa utbildningar - mellan universitet/högskolor och det lokala näringslivet i Lidköping med omnejd. Samarbete har etablerats med flera universitet och högskolor. Bl a har ett sådant samarbete i kvalificerad teknisk utbildning startat med Chalmers Lindholmen i Göteborg. - Berndt rapporterade att det återigen är ett vikande intresset för praktiska program i gymnasiet. Läget är ungefär detsamma i andra kommuner. På orter där företagen på ett omfattande sätt ställt upp är intagningsresultaten betydligt bättre. Mötesdeltagarna var eniga om att företagen i Lidköping måste långsiktigt ställa upp på ett bättre sätt än hittills. Lördagen den 29 april arrangeras en torginformation för elever och föräldrar om olika industriyrken. Initiativtagare är Christer Martinsson Cecilia Koch, Företagsutveckling, ansvarar för arrangemanget och tar kontakt med berörda företag. Viktigt att företagen ställer upp. Vid NLK:s Årsmöte 2001 (verksamhetsår 2000) rapporterades följande Lichron, Skövde planerar att hösten 2001 att starta en 3-årig Industriteknisk gymnasieutbildning i Skövde och Trollhättan. NLK:s styrelse har bedömt att deras utbildning skulle vara ett bra alternativ i Lidköping. Utbildningen har två grenar, CNC-operatörer och Automationstekniker. Genom tillval kan eleverna efter utbildningen söka till teknisk högskola. Efter diskussion ställde sig mötet bakom förslaget att försöka starta motsvarande utbildning i Lidköping Ansökan är klar och kommer att skickas till Skolverket under mars månad. NLK:s kompetensgrupp kommer att bevaka och följa processen. Utbildningen kom inte igång 2002 utan ett nytt försök gjordes 2003 se nedan Vid NLK:s årsmöte 2002 (verksamhetsår 2001) rapporterades följande: - Christer M rapporterade att Idéum har startat med sin första utbildning med 17 elever. Kursen som är 1-årig, är en utbildning "för uppfinnande och industriell förnyelse". Genom ett treårigt samarbetsavtal med Lidköpings kommun, har kommunen med stöd av Sparbanksstiftelsen i Lidköping och Västra

4 Götalandsregionen aktivt medverkat till att ett centrum för uppfinnarutbildning genomförs i Lidköping. - Lichron Teknikgymnasium planerar att hösten 2003 starta sin 3-åriga utbildning i Lidköping. Utbildningen har två huvudinriktningar, CNC-operatörer och automationstekniker med möjligheter att gå vidare till högskola. - Näringslivet i Lidköping har haft information om olika yrken till 8:e klassare i grundskolan och 2:a klassare i gymnasiet under rubriken "Din framtid! - Bryr du dig!" Vid NLK:s årsmöte 2004 (verksamhetsår 2003) rapporterades följande: En högskola startar i Lidköping CIEL- Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping CIEL:s verksamhet skall utvecklas och starta i Lidköping. Vissa delar har varit igång redan men den officiella invigningen kommer att ske i april 2005 Läs mer under rubriken CIEL Naturvetenskap och Teknik i Barn & Skola 1-16 år NOT-projektet Bakgrund Naturvetenskaplig och teknisk utveckling är avgörande för ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle och för ekonomisk tillväxt. Allmän och specialiserad naturvetenskaplig och teknisk kunskap behövs ur ett medborgarperspektiv och ett allmänbildningsperspektiv. Det finns ett stort behov av en intensifiering av arbetet med undervisning och lärande i naturvetenskap och teknik i Barn & Skolas verksamheter. Tillväxt Västra Skaraborg har utarbetat en projektplan Företagsamt lärande inom skolan i västra Skaraborg för kommunerna i vårt område med syftet att få entreprenöriella aktiviteter att bli ett naturligt inslag i undervisningen och lärandet samt att utveckla samverkan mellan skolan och näringslivet i västra Skaraborg. Vid årskiftet 03/04 tillträdde, Åsa Fouganthine, en tjänst som Natur- och teknikutvecklare på Barn och skola även kallat NOT. Här är utveckling av samarbetet med det lokala näringslivet och skolan en viktig del. Sex kommuner i Västra Skaraborg; Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorp gick ihop och gjorde en gemensam ansökan som heter Företagsamt lärande i grundskolan. Ur detta mindre nätverk med dessa kommuner ingår Åsa som resursperson i ett än större nätverk där ytterligare kommuner från HELA Västra Götalandregionen ingår. Resurspersonerna som anställts har samma mål:

5 Öka företagsamheten hos elever i grundskolan. Få igång aktiviteter i grundskolan som stimulerar elevernas ta sig församhet och skapar positivare attityder till företagande. Det finns en mängd koncept att ta till för att lyckas med uppgiften. Åsa jobbar på bred front och har många bollar i luften. Insatser måste drivas målmedvetet och genom hela skolsystemet. Både elever och lärare behöver stöd i att upprätthålla ett intresse för naturvetenskap och teknik och samtidigt få inspiration till entreprenörskap och företagande. Idag: Förutom att ordna med fortbildning, besöka enheter och belysa uppgiften, samverka med andra förvaltningar, nätverk och organisationer så har Åsa under våren och hösten 2004 förankrat NTA (natur och teknik för alla) som är ett koncept med både material och utbildning till de lärare som ska jobba med det. Det är till dessa undervisningslådor som NLK:s bidrag gått till. En låda kostar i snitt 4 000:-och under en treårsperiod räknar vi med att köpa in lådor som sen ska cirkulera till klasser i Lidköpings skolor. Företagen i NLK får ha sin logga på själva materiallådorna. Det fortsatta arbetet: Resurspersoner, i lilla nätverket för de 6 kommunerna, tittar redan nu på hur de ska få projektet att leva kvar. Det är på tok för kort tid med 1,5 år. Att förändra skola och ge pedagoger rätt input är en process och tar tid. Det vet alla och mycket av det som finns i NOT-dokumentets strategi är endast påbörjat. Att utveckla samarbetet mellan skola - näringsliv tar också tid och kraft som ska finnas hos båda parter. Vi är på god väg. En översikt över vilka skolor som har något samarbete med något företag ser lite tunt ut. Det finns ett koncept som heter Kommunal Entreprenörs- och Teknikskola där målgruppen är elever i grundskola och gymnasium. Verksamheten bygger på praktisk tillämpning av teknik. Material och pedagogik ska tilltala både tjejer och killar samt stimulera kreativiteten och uppmuntra till utforskning av tekniska principer och mekanismer. Jag tycker att det skall kunna stärka den första länken i en entreprenöriell kedja. Vi har Ideum, Chalmers entreprenörskola och Entrepreneering. Det skulle vara fantastiskt om vi kunde täcka upp och ge de yngre individerna möjlighet att utveckla sina tekniska intressen tidigt.. Ett samarbete mellan Företagsamt lärande och Västsvenska Industri- och Handelskammaren har upprättats. Västsvenska Industri-och Handelskammaren jobbar dels med projektet AKTIV som innebär att de bjuder in skolfolk till föreläsningar och studiebesök samt med projektet HANDSLAGET som innebär att de jobbar med fadderföretag till skolklasser. Verksamheten har fått projektpengar från Sparbankstiftelsen i Lidköping. Finansiärer NOT 2004 Janunari- juni 2005 Kommunen

6 Västra Götalandsregionen Näringslivskommitten Det första samarbetsavtalet mellan Näringsliv Skola - Avsiktsförklaring för samarbete år 2006 Sedan många år tillbaka har det funnit olika samarbetsprojekt mellan Näringsliv och skola, projekten har varierat i omfattning och på olika nivåer inom skolan. Från Näringslivskommitténs sida har vi nu bestämt oss för att försöka hitta en röd tråd i samarbetet samt att arbeta mer uthålligt med detta samarbete. Den röda tråden skall följa behovet av arbetskraft nu och i framtiden och största behov i Lidköping ligger inom natur- och teknikområdet. Innehåll läs mer Det senaste avtalet finns under flik - Samverkansavtal Vid årsmöte 2007 (verksamhetsår 2006) rapporterades följande: Kompetensgruppens arbete under 2006 har arbetat utifrån följande vision och mål: Vision * Att utveckla Lidköpingsbygden genom ett slagkraftigt näringslivs som ständigt har tillgång till konkurrenskraftig grundkompetens. Mål: * Lidköping tillhör de tio främsta kommunerna i Sverige i fråga om samarbete mellan skola och näringsliv * Vi skall ha ett fördjupat, utvecklat och långsiktigt samarbete mellan näringsliv och skola inriktat mot naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och språk. Under året har vi bl a - Medverkat vid arrangemang av Teknikresan - en kompetensdag för alla elever som gått i årskurs två på gymnasieskolan - Utsett mentorer från näringslivet till rektorer i grundskolan - Medverkat som rådgivare till UF- företag - Givit stipendium á kr till fem avgångselever vid De la Gardieskolan - Samarbetat med Lidköping Högskola Online för att få fram bra kursutbud anpassat till näringslivets behov Arbetet fortsätter och samarbetet utvecklas hela tiden på ett mycket positivt sätt. Vid NLK:s årsmöte 2008 (verksamhetsår 2007) rapporterades följande: Kompetensgruppens arbete under 2007 har arbetat utifrån följande vision och mål: Vision * Att utveckla Lidköpingsbygden genom ett slagkraftigt näringslivs som ständigt har tillgång till konkurrenskraftig grundkompetens. Mål: * Lidköping tillhör de tio främsta kommunerna i Sverige i fråga om samarbete mellan

7 skola och näringsliv * Vi skall ha ett fördjupat, utvecklat och långsiktigt samarbete mellan näringsliv och skola inriktat mot naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och språk. Under året har vi bl a Medverkat vid arrangemang av Teknikresan - en kompetensdag för alla elever som gått i årskurs två på gymnasieskolan Utsett mentorer från näringslivet till rektorer i grundskolan Medverkat som rådgivare till UF-företag Givit stipendium á kr till fem avgångselever vid De la Gardiegymnasiet Samarbetat med Lidköping Högskola Online för att få fram bra kursutbud anpassat till näringslivets behov Arbetet fortsätter och samarbetet utvecklas hela tiden på ett mycket positivt sätt. Kompetensgruppen är nu också engagerad i Företagsklimatet där en av de värdeskapande områdena är Kompetens och utbildning En handlingsplan innehållande, framgångsfaktorer, aktiviteter, tidpunkt, volym och ansvarig har upprättats och skall efterhand genomgöras Indikator: Upplevt sammanvägt värde av företagens samverkan med grundskola, gymnasieskola och högskola Vid NKL:s årsmöte 2009 (verksamhetsår 2008) rapporterades följande: Mål: * Lidköping tillhör de tio främsta kommunerna i Sverige i fråga om samarbete mellan skola och näringsliv. * Vi skall ha ett fördjupat, utvecklat och långsiktigt samarbete mellan näringsliv och skola inriktat mot naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och språk. Under 2008 har vi bl a arbetat med - Teknikresan - en kompetensförmiddag, där vi bjuder in samtliga elever som går i årskurs två på gymnasieskolan (se nedan) - Medverkat som rådgivare till UF-företag - Givit stipendium till 5 framgångsrika avgångselever vid De la Gardiegymnasiet - Samarbete med Lidköping Högskola Online för att få fram bra kursutbud anpassat till näringslivets behov, nytt för året är säljutbildning - Elever vid mediaprogrammet har gjort en reklamfilm där ett antal företag från Lidköping är presenterade - Syokonsulenterna har arbetat med vidareutbilda sig på Lidköping näringsliv - Förberedelser inför uppstart av nätverk mellan ledare från skolan och näringslivet, nätverket startar i april Tagit fram informationsmaterial kring den nya praoverksamheten Teknikresan ett samarbete mellan Lidköpings näringsliv och De la Gardiegymnasiet

8 Teknikresan är en näringslivsdag för elever i år 2. Lidköpings företagare i samarbete med Västsvenska Industri- och Handelskammaren samt Lidköpings kommun ger då eleverna möjlighet att skaffa sig kunskap om samt tillfälle att diskutera tankar och funderingar kring framtida yrkesval. Syfte Ett sätt för näringslivet att visa upp de möjligheter som Lidköping har att erbjuda Att informera om dagsläget samt framtidsplaner när det gäller nyanställningar Att informera om vilka egenskaper och formella krav som företagen ställer på framtidens arbetskraft Skapa mötesplats för att diskutera och ställa frågor för ett framtida arbete En möjlighet för elever att se olika miljöer för ett framtida arbete En chans för elever att få ställa frågor om arbetet med att driva och leda företag Upplägg av dagen Näringslivsdagen Teknikresan inleds med en samling i aulan då dagen och företagen presenteras. Därefter kommer eleverna klassvis att besöka ett företag, (Om klassen är stor kan den eventuellt delas till två besök, då 20 stycken är max. antal i en grupp.) Dagen startar kl i aulan och avslutas efter besöket ca: Företagsbesöket diskuteras och utvärderas i klassen. Frågeställningar Eleverna skall vara förberedda med frågor och andra funderingar skriftligt inför besöken. Frågeställningar som klassen kan arbeta med: Vilka yrkesgrupper finns på företaget? Vilka kompetenser söker ni när ni skall anställa? Vilka andra krav ställer ni? Vilken utbildning krävs för att bli anställd i företaget? Hur går man tillväga för att söka arbete i ert företag? Vilka meriter skall man ta med vid en anställningsintervju? Vilka är företagets viktigaste kunder? Vad finns det för karriärvägar inom branschen eller företaget?

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59 Vad möter de unga? 59 6 Bilaga Översikt över olika nationella aktörer/koncept/organisationer som stimulerar till entreprenörskap/entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv i utbildningssystemet

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt

Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt Dokumentation av konferens Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt Hotell Höga Kusten, Hornöberget 30 maj 2012 Fotot på omslaget: Workshop under konferensen Kompetenslyftet strategisk

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Rapport. Projekt KomTek Laholm. Projektledare: Jeanette Wallin

Rapport. Projekt KomTek Laholm. Projektledare: Jeanette Wallin Rapport Projekt KomTek Laholm Projektledare: Jeanette Wallin Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Genomförande 4 Aktiviteter 5 Kursstart 5 Regionträff KomTek syd 6 Osbecksgymnasiets öppet hus 6

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI teknikcollege.se Vi har stark tilltro till svensk industri 4 Kunskap skapar vi tillsammans 11 Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Ung Företagsamhet en gynnsam grogrund för nyföretagande?

Ung Företagsamhet en gynnsam grogrund för nyföretagande? Examensarbete Höstterminen 2003 MALMÖ HÖGSKOLA Gymnasielärarutbildningen Författare: Johan Athley Handledare: Karin Nyström Ung Företagsamhet en gynnsam grogrund för nyföretagande? -Sammanfattning- Sammanfattning

Läs mer