Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Innehåll 2006 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi Verksamheten Medarbetare och organisation Marknad Måluppfyllelse och framtidsutsikter Ägare och aktier Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Underskrifter Revisionsberättelse Kallelse till årsstämma KALENDARIUM Bolagsstämma 18 april 2007 Delårsrapport jan-mars maj 2007 Halvårsrapport jan-jun augusti 2007 Delårsrapport jan-sept november Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

3 2006 i korthet Nettoomsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK(25,9 MSEK). Rörelseresultatet ökade med 151 % till 28,5 MSEK( 11,4 MSEK). Resultatet per aktie förbättrades till 0,98 SEK( 0,41kr). Företaget har under året framgångsrikt etablerat jobbsajter i Norge, Finland och Danmark och har totalt numera 25 jobbsajter i Norden. Bolaget listades 12 oktober på marknadsplatsen First North. Styrelsen föreslår utdelning med 0,75 SEK per aktie. RESULTATRÄKNING Omsättning MSEK 3,4 26,0 67,5 Rörelseresultat MSEK 1,3 11,4 28,5 Rörelsemarginal 38% 43,8% 42,2% Resultat per aktie SEK 0,06 0,41 0,98 4 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

4 VD har ordet Stark tillväxt och god lönsamhet 2006 har varit ett fantastiskt år för Svensk Internetrekrytering AB (SIR). Vi har under året tagit steget utanför Sverige och framgångsrikt etablerat försäljning i Norge, Finland och Danmark. Samtidigt har vi hunnit med att noteras på Stockholmsbörsens First North. Vi har överträffat vår prognos för 2006 och vuxit kraftigt organiskt under god lönsamhet, vilket jag är stolt över. Utdelning Tack vare starkt kassafl öde och låg kapitalbindning kan SIR ge en utdelning om 0,75 SEK per aktie vilket motsvarar 77 % av nettoresultatet. Styrelsen har beslutat att ändra nuvarande utdelningspolicy så att minst 70 % av nettoresultatet i framtiden ska delas ut, såvida inte rörelsens expansion kommer att kräva kapital. Onlinerekryteringsmarknaden växer kraftigt Marknaden för onlinerekrytering växer stadigt och det känns positivt att fl er och fl er rekryteringsansvariga förstår hur snabbt, träffsäkert och effektivt onlinerekrytering är jämfört med print. I USA har utvecklingen kommit betydligt längre där 50% av företagens platsannonsbudgetar investeras online. I Sverige är motsvarande siffra endast 20% och i övriga Europa så låg som 10-15%. SIR befi nner sig alltså på en mycket intressant marknad. Resan har bara börjat För mig som VD känns det mycket stimulerande att jobba i ett ungt, framåt och hungrigt företag som SIR. Med vår nya vision att bli det ledande företaget inom onlinerekrytering i Europa har vi en lång och spännande resa framför oss med många delmål som sporrar hela företaget. Vi tittar just nu på fl era nya intressanta marknader i Europa. Jag ser fram emot en spännande utveckling för SIR under Niklas Eriksson VD, Svensk Internetrekrytering AB (publ) 5 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

5 Affärsidé, vision, mål och strategi Affärsidé Att erbjuda effektiva rekryteringslösningar på Internet. Vision Att bli det ledande företaget inom onlinerekrytering i Europa. Finansiella mål Omsätta 500 MSEK och ha verksamhet i minst sju europeiska länder år Bibehålla en rörelsemarginal på 40%. Dela ut 70% av nettoresultatet till aktieägarna, såvida inte framtida expansion kräver kapital. Strategi Att vara ett starkt säljfokuserat företag. Att effektivt och strukturerat sälja platsannonser på Internet via telefon. Att expandera på nya marknader med både breda och nischade jobbsajter. Att tillväxten skall ske med låg riskexponering och fortsatt hög kostnadsmedvetenhet. 6 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

6 Verksamheten Svensk Internetrekrytering AB (publ) är ett av snabbväxande företag inom onlinerekrytering. Genom våra 25 jobbsajter i Sverige, Norge, Finland och Danmark hjälper vi företag och organisationer att snabbt, träffsäkert och kostnadseffektivt nå ut till rätt kandidater i rekryteringsprocessen. Svensk Internetrekrytering är noterat på Stockholmsbörsens First North och visionen är att bli det ledande företaget i Europa inom onlinerekrytering. Bolaget är verksamt på den växande marknaden onlinerekrytering. Kunderna har behov av att förbättra effektiviteten att nå ut till och attrahera rätt kandidater till rekryteringsprocessen. Genom bolagets breda och nischade jobbsajter når kunderna snabbt och enkelt ut till rätt målgrupp. Med en omsättning på 67,5 MSEK för helåret 2006 har Bolaget en bedömd marknadsandel på 15% av den totala nordiska marknaden för onlinerekrytering Svensk Internetrekryterings 25 jobbsajter i Sverige, Norge, Finland och Danmark har tillsammans besökare per månad. Bolaget erbjuder arbetsgivare olika produkter på jobbsajterna för att snabbt, träffsäkert och kostnadseffektivt nå ut till rätt kandidater i rekryteringsprocessen. Den tekniska plattform som Bolaget har byggt upp är fl exibel och skalbar. Plattformen möjliggör därför snabba och kostnadseffektiva lanseringar av nya jobbsajter på nya marknader. Svensk Internetrekrytering har investerat stora resurser i att utveckla en stark försäljningsorganisation. Kundanskaffning sker främst genom bearbetning via telefon. Försäljningsorganisationen har till sin hjälp ett skräddarsytt webbaserat säljstödssystem för att bearbeta marknaden på ett effektivt sätt. FÖRSÄLJNING PER LAND Sverige 70% Norge 25% Finland 5% 7 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

7 PERSONALFÖRDELNING 6st Ledning/Adm 44st Försäljning Medarbetare och organisation Svensk Internetrekrytering har en platt organisation indelad i fem affärsområden med tydligt försäljningsansvar. VD har en administrativ stab på tre personer inom it, administration och rekrytering/utbildning. Bolaget har ett kontor i centrala Stockholm där samtliga 50 medarbetare är placerade. Varje affärsområde har en affärsområdeschef som är ansvarig för affärsområdets totala försäljning. En affärsområdeschef ansvarar för 4-10 säljare. Varje säljare har ett tydligt avgränsat kund-område att bearbeta med både nya och återkommande kunder. SÄLJORGANISATION PER LAND 24st Sverige 12st Norge 6st Finland 2st Danmark MEDARBETARE Svensk Internetrekrytering har en företagskultur starkt präglad av försäljning och resultat. Drygt 85% av bolagets medarbetare arbetar aktivt med försäljning främst via telefon. Det fi nns fl era likheter mellan Svensk Internetrekryterings företagskultur och ett idrottslag på elitnivå. Varje medarbetare ska vara väl medveten om sin funktion och sin betydelse för helheten och ha tydliga individuellt satta mål. ORGANISATION VD IT-ansvarig Admin.-ansvarig Rekrytering/ utbildningsansvarig Affärsområde 1 Affärsområdeschef 8-10 säljare Affärsområde 2 Affärsområdeschef 8-10 säljare Affärsområde 3,4,5 Affärsområdeschef 8-10 säljare 8 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

8 Marknad Onlinerekrytering är bara en 10 år gammal bransch som fortfarande är under stark utveckling och tillväxt, både nationellt och globalt. Analysföretaget Borell Associates uppskattar en fortsatt stark tillväxt fram till år Denna tillväxt drivs framförallt av att företag och organisationer inser hur snabbt, enkelt, träffsäkert och kostnadseffektivt onlinerekrytering är i rekryteringsprocessen I EUROPA 20% Onlinerekrytering 80% Print KUNDERNAS FÖRDELAR MED ONLINEREKRYTERING Enkelhet genom e-post kan kunden skicka all information. Snabbhet kunden får allt material publicerat samma dag. Träffsäkerhet kunden når direkt ut till rätt målgrupp via e-post till intressebanken. Kostnadseffektivitet kunden får 30 dagars publicering online med träffsäkert matchmail till ett oftast lägre pris än 1 dags publicering i printmedier. MIGRATION TILL ONLINE Enligt undersökningar av Gallup letar 3 av 4 svenskar i första hand jobb på Internet. Trots det spenderar svenska arbetsgivare fortfarande 80% av sin platsannonsbudget på print. Internets marknadsandel ökar dock stadigt varje år på bekostnad av print. I USA har utvecklingen kommit betydligt längre där 52% av företagens platsannonsbudgetar investeras online. I Sverige bedöms motsvarande siffra vara endast 20% och i övriga Europa så låg som 10-15% I EUROPA ONLINEREKRYTERING I EUROPA % Onlinerekrytering 50% Print 2010 ONLINEREKRYTERING I EUROPA Onlinerekrytering i Europa bedöms under 2007 omsätta cirka 15 miljarder SEK och förväntas tredubblas under de närmaste fyra åren. Denna kraftiga tillväxt kommer till stor del att ske på bekostnad av printmedier. De två största nationella marknaderna i Europa inom onlinerekrytering är Storbritannien och Tyskland Mdr 45 Mdr 9 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

9 Måluppfyllelse för helåret 2006 Bolagets prognos, redovisad i prospektet, var en omsättning på 60 MSEK och ett rörelseresultat på 25 MSEK. Omsättningen översteg prognosen med 7,5 MSEK och rörelseresultatet översteg med 3,5 MSEK. Bolaget har under 2006 enligt plan etablerat sig som en betydande aktör på den nordiska marknaden för onlinerekrytering. Framtidsutsikter Styrelsen bedömer omsättningen för 2007 till 110 MSEK och resultatet före skatt till 44 MSEK. Fortsatt god marknadsutveckling förväntas på alla marknader där bolaget verkar. Bolaget ser ingen prispress utan en stabil eller svag uppåtgående prisutveckling. Etablering på minst en ny europeisk marknad planeras. Visionen är att bli det ledande företaget inom onlinerekrytering i Europa. Finansiella mål Att omsätta 500 MSEK och ha verksamhet i minst sju europeiska länder år Att bibehålla en rörelsemarginal på 40%. Att minst 70% av nettoresultatet i framtiden ska delas ut, såvida inte rörelsens expansion kräver kapital. 10 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

10 Ägare och aktier AKTIEÄGARLISTA Antal aktier per Kända förändringar. Antalet aktieägare var 2132 stycken. Namn Aktier totalt Kapital och röster % Henrik Kvick genom bolag ,05% Volati Ltd ,01% Johan Orring genom bolag ,50% Peter Ahldin ,89% Bröderna Larsson Leasing AB ,79% Industrivärden ,75% Remium Småbolag Sverige ,33% SEB Life ,12% Anders Elsell ,03% Avanza Pension ,60% Övriga ,99% Totalt % Optioner I juni 2006 utfärdade huvudägaren sammanlagt köpoptioner avseende egna aktier. Varje option motsvarar en aktie. Optionerna förvärvades av 10 befattningshavare i bolaget vilka alla anses vara nyckelpersoner för bolagets utveckling. Optionerna förfaller i oktober Ingen utspädning kommer att ske eftersom optionerna är utfärdade på huvudägarens befi ntliga aktier. Vinstdisposition Styrelsen i Svensk Internetrekrytering AB föreslår att årsstämman den 18 april 2007 beslutar att vinsten disponeras på så sätt att SEK (0,75 SEK per aktie) delas ut till aktieägarna och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Fria reserver Årets resultat SEK SEK SEK Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt Till aktieägare utdelas 0,75 SEK per aktie i ordinarie utdelning I ny räkning överföres SEK SEK Utbetalning av utdelning Styrelsen har föreslagit måndagen den 23 april 2007 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas komma att utsändas av VPC torsdagen den 26 april Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

11 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svensk Internetrekrytering AB, får härmed avge årsredovisning för bolagets tredje räkenskapsår Allmänt om verksamheten Svensk Internetrekrytering erbjuder effektiva rekryteringslösningar på Internet till arbetsgivare som söker nya medarbetare. Genom bolagets 25 jobbsajter i Sverige, Norge, Finland och Danmark hjälper man företag och organisationer att snabbt, träffsäkert och kostnadseffektivt nå ut till rätt kandidater i rekryteringsprocessen. Försäljningen sker till Sverige, Norge, Finland och Danmark från bolagets kontor i centrala Stockholm. Svensk Internetrekryterings strategi stödjer bolagets mål om en bestående och uthållig tillväxt samt god lönsamhet. De fi nansiella målen ska främst uppnås genom tydligt fokus på organisk tillväxt. Extraordinära kostnader i samband med börsintroduktionen uppgår till 1,8 MSEK och specifi ceras i resultaträkningen. Resultatet efter fi nansiella poster men före skatt ökade till 27,3 MSEK (11,4) och efter skatt blev resultatet 19,6 MSEK (8,2). Kassaflöde Kassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,5 MSEK (9,4). Kassafl ödet har under det fjärde kvartalet påverkats negativt då preliminär bolagsskatt fastställdes sent för 2006 och hälften inbetalades under detta kvartal. Anställda Antalet medarbetare har successivt ökat under året, främst inom försäljning. Medelantalet anställda har under året varit 38 (17). Omsättningen per anställd ökade till 1,8 MSEK (1,5). Fortsatt expansion med nyanställningar inom försäljning kommer att ske. Väsentliga händelser under räkenskapsåret: Förstärkt position på den svenska marknaden. Flera långsiktiga avtal med kunder på den svenska marknaden. God expansion och försäljningsutveckling på den norska marknaden. Bolaget listades 12 oktober på marknadsplatsen First North. Andelen återkommande kunder har ökat under perioden. Karriereguiden.dk lanserades på den danska marknaden. Nischade jobbsajter i Norge och Finland lanserades. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut: Lansering av IT-jobb.se skedde 23 januari. Lansering av Jobb365.se skedde 15 februari. Finansiell information (jan-dec 2006) Investeringar Investeringar under året uppgick till 0,3 MSEK (0,2). Investeringsbehovet bedöms vara lågt under 2007 och så även i ett längre perspektiv. Kostnaden för utvecklingsarbetet tas löpande mot resultatet. Styrelsen och dess arbete Styrelsen i Svensk Internetrekrytering AB består av 5 ordinarie ledamöter. Inför noteringen kompletterades styrelsen med externa ledamöter. Styrelsen har under andra halvåret 2006 sammanträtt fyra gånger. Styrelsen har i sitt arbete lagt särskild vikt på marknadsbedömning, framtagande av policies och intern arbetsordning och struktur. Styrelsen har inom sig utsett en ersättningskommité bestående av Ingrid Lindquist, Johan Flodström och Henrik Kvick. Intäkter Intäkterna har under året ökat med 160 procent till 67,5 MSEK (26,0). Fakturering sker i respektive lands valuta. Intäkterna under året var fördelade mellan länderna enligt följande: svenska marknaden: 70% norska marknaden: 25% fi nska marknaden: 5% Resultat Rörelseresultatet för perioden uppgick till 28,5 MSEK (11,4), en ökning med 151 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 42,2 procent (43,8). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen är i linje med budgeterade mål. 12 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

12 RESULTATRÄKNING Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens intäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

13 BALANSRÄKNING Belopp i kr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital (20 miljoner aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

14 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Belopp i kr Panter och säkerheter för egna skulder Summa 0 0 Ansvarsförbindelser Summa 0 0 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kr Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

15 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta är upptagna till balansdagens kurs. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Redovisning av intäkter Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20 Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Definition av nyckeltal Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Vinst per aktie Resultat efter skatt dividerat med antal aktier. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital. Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (28%) i förhållande till balansomslutningen. 16 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

16 Noter NOT 1 - NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN OCH GEOGRAFISK MARKNAD Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige Norge Finland Summa NOT 2 - ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa NOT 3 - ÖVRIGA KOSTNADER Kostnader för prospekt, rådgivning, tryck Annonserings kostnader Avgifter och övrigt Summa Övriga externa kostnader inkluderar kostnader för börsintroduktion specificerat ovan. NOT 4 - ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Män Kvinnor 6 5 Totalt Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

17 Könsfördelning i företagsledningen Antal styrelseledamöter 5 1 varav kvinnor 2 0 Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 1 0 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelseordförande och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av företagets pensionskostnader avser 0 (fg år 0 ) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0). Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 4,01% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängade sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0,00% Sjukfrånvaron fördelad efter kön Män 3,63% Kvinnor 5,39% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori 29 år eller yngre 4,30% år 2,92% 50 år eller äldre 2,02% NOT 5 - AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier Summa NOT 6 - RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter övriga Kursdifferens Realisationsresultat Summa Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

18 NOT 7 - RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Kursdifferenser på skulder Räntekostnader Summa NOT 8 - SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt Total redovisad skattekostnad NOT 9 - INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ackumulerade anskaffningsvärden - Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan - Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. NOT 10 - EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets början Fondemission Disposition enl årsstämmobeslut Utdelning Årets resultat Vid årets slut Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

19 Styrelse Henrik Kvick Styrelseordförande Född Grundare Svensk Internetrekrytering AB (publ) Övriga styrelseuppdrag: Onlinum AB, Henrik Kvick Internetservice AB Styrelseordförande i Svensk Internetrekrytering AB (publ) sedan Aktieinnehav: aktier Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola Kontorsadress: Biblioteksgatan 3, Stockholm Niklas Eriksson Verkställande direktör och styrelseledamot Född: 1980 Utbildning: Fil.kand. statskunskap, Uppsala Universitet. Ekonomprogrammet, Uppsala Universitet Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2004 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm Johan Flodström Styrelseledamot Född Tidigare chefsjurist i Holmen. Styrelseledamot i Aktiespararna. Aktieinnehav: 0 aktier Utbildning: Jur. kand. Uppsala Universitet, Domarutbildning Svea Hovrätt i Stockholm Kontorsadress: Gjörwellsgatan 49, Stockholm Ingrid Lindquist Styrelseledamot Född: 1957 Har tidigare varit VD för Öhmans Fonder AB och VD för Avanza Fonder AB. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm Aktieinnehav: aktier Kontorsadress: Sindrevägen 7, Djursholm Boontariga Pipatanangura Styrelseledamot Född: 1983 Utbildning: Juridik och kommunikation Uppsala Universitet, Eniros säljutbildning Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2004 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm Ledning Niklas Eriksson Verkställande direktör och styrelseledamot Född: 1980 Utbildning: Fil.kand. statskunskap, Uppsala Universitet. Ekonomprogrammet, Uppsala Universitet Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2004 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm Hristos Kitsos Affärsområdeschef Sverige avd. 1 Född: 1983 Utbildning: Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning, Sundbybergs Idrottsgymnasium Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2004 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm Nicklas Thorstenson Affärsområdeschef Sverige avd. 2 Född: 1985 Utbildning: Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning, Fryshusets Idrottsgymnasium Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2004 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm Magnus Sandberg Etableringschef Danmark Född: 1976 Utbildning: Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2005 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm 20 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

20 Revisionsberättelse Till årsstämman i Svensk Internetrekrytering AB Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Svensk Internetrekrytering AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Nyköping Clas Stenberg Godkänd revisor 21 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

21 Årsstämma Årsstämma hålls onsdagen den 18 april 2007 kl i konferenslokal Forum, Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 12 april dels anmäla sig hos Bolaget senast torsdagen den 12 april 2007 kl under adress: Svensk Internetrekrytering AB, att: Maj-Britt Sihvonen, Sergels Torg 12, Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon , fax eller via Bolagets hemsida Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos VPC torsdagen den 12 april 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan. 22 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

22 Svensk Internetrekrytering AB Sergels Torg Stockholm Telefon Fax

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Dec 2007 Koncernen jämfört med 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 20% till 80,9 MSEK

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Sept 2007 Koncernen jämfört med samma period 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 52% till 69,6

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer