Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Innehåll 2006 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi Verksamheten Medarbetare och organisation Marknad Måluppfyllelse och framtidsutsikter Ägare och aktier Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Underskrifter Revisionsberättelse Kallelse till årsstämma KALENDARIUM Bolagsstämma 18 april 2007 Delårsrapport jan-mars maj 2007 Halvårsrapport jan-jun augusti 2007 Delårsrapport jan-sept november Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

3 2006 i korthet Nettoomsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK(25,9 MSEK). Rörelseresultatet ökade med 151 % till 28,5 MSEK( 11,4 MSEK). Resultatet per aktie förbättrades till 0,98 SEK( 0,41kr). Företaget har under året framgångsrikt etablerat jobbsajter i Norge, Finland och Danmark och har totalt numera 25 jobbsajter i Norden. Bolaget listades 12 oktober på marknadsplatsen First North. Styrelsen föreslår utdelning med 0,75 SEK per aktie. RESULTATRÄKNING Omsättning MSEK 3,4 26,0 67,5 Rörelseresultat MSEK 1,3 11,4 28,5 Rörelsemarginal 38% 43,8% 42,2% Resultat per aktie SEK 0,06 0,41 0,98 4 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

4 VD har ordet Stark tillväxt och god lönsamhet 2006 har varit ett fantastiskt år för Svensk Internetrekrytering AB (SIR). Vi har under året tagit steget utanför Sverige och framgångsrikt etablerat försäljning i Norge, Finland och Danmark. Samtidigt har vi hunnit med att noteras på Stockholmsbörsens First North. Vi har överträffat vår prognos för 2006 och vuxit kraftigt organiskt under god lönsamhet, vilket jag är stolt över. Utdelning Tack vare starkt kassafl öde och låg kapitalbindning kan SIR ge en utdelning om 0,75 SEK per aktie vilket motsvarar 77 % av nettoresultatet. Styrelsen har beslutat att ändra nuvarande utdelningspolicy så att minst 70 % av nettoresultatet i framtiden ska delas ut, såvida inte rörelsens expansion kommer att kräva kapital. Onlinerekryteringsmarknaden växer kraftigt Marknaden för onlinerekrytering växer stadigt och det känns positivt att fl er och fl er rekryteringsansvariga förstår hur snabbt, träffsäkert och effektivt onlinerekrytering är jämfört med print. I USA har utvecklingen kommit betydligt längre där 50% av företagens platsannonsbudgetar investeras online. I Sverige är motsvarande siffra endast 20% och i övriga Europa så låg som 10-15%. SIR befi nner sig alltså på en mycket intressant marknad. Resan har bara börjat För mig som VD känns det mycket stimulerande att jobba i ett ungt, framåt och hungrigt företag som SIR. Med vår nya vision att bli det ledande företaget inom onlinerekrytering i Europa har vi en lång och spännande resa framför oss med många delmål som sporrar hela företaget. Vi tittar just nu på fl era nya intressanta marknader i Europa. Jag ser fram emot en spännande utveckling för SIR under Niklas Eriksson VD, Svensk Internetrekrytering AB (publ) 5 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

5 Affärsidé, vision, mål och strategi Affärsidé Att erbjuda effektiva rekryteringslösningar på Internet. Vision Att bli det ledande företaget inom onlinerekrytering i Europa. Finansiella mål Omsätta 500 MSEK och ha verksamhet i minst sju europeiska länder år Bibehålla en rörelsemarginal på 40%. Dela ut 70% av nettoresultatet till aktieägarna, såvida inte framtida expansion kräver kapital. Strategi Att vara ett starkt säljfokuserat företag. Att effektivt och strukturerat sälja platsannonser på Internet via telefon. Att expandera på nya marknader med både breda och nischade jobbsajter. Att tillväxten skall ske med låg riskexponering och fortsatt hög kostnadsmedvetenhet. 6 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

6 Verksamheten Svensk Internetrekrytering AB (publ) är ett av snabbväxande företag inom onlinerekrytering. Genom våra 25 jobbsajter i Sverige, Norge, Finland och Danmark hjälper vi företag och organisationer att snabbt, träffsäkert och kostnadseffektivt nå ut till rätt kandidater i rekryteringsprocessen. Svensk Internetrekrytering är noterat på Stockholmsbörsens First North och visionen är att bli det ledande företaget i Europa inom onlinerekrytering. Bolaget är verksamt på den växande marknaden onlinerekrytering. Kunderna har behov av att förbättra effektiviteten att nå ut till och attrahera rätt kandidater till rekryteringsprocessen. Genom bolagets breda och nischade jobbsajter når kunderna snabbt och enkelt ut till rätt målgrupp. Med en omsättning på 67,5 MSEK för helåret 2006 har Bolaget en bedömd marknadsandel på 15% av den totala nordiska marknaden för onlinerekrytering Svensk Internetrekryterings 25 jobbsajter i Sverige, Norge, Finland och Danmark har tillsammans besökare per månad. Bolaget erbjuder arbetsgivare olika produkter på jobbsajterna för att snabbt, träffsäkert och kostnadseffektivt nå ut till rätt kandidater i rekryteringsprocessen. Den tekniska plattform som Bolaget har byggt upp är fl exibel och skalbar. Plattformen möjliggör därför snabba och kostnadseffektiva lanseringar av nya jobbsajter på nya marknader. Svensk Internetrekrytering har investerat stora resurser i att utveckla en stark försäljningsorganisation. Kundanskaffning sker främst genom bearbetning via telefon. Försäljningsorganisationen har till sin hjälp ett skräddarsytt webbaserat säljstödssystem för att bearbeta marknaden på ett effektivt sätt. FÖRSÄLJNING PER LAND Sverige 70% Norge 25% Finland 5% 7 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

7 PERSONALFÖRDELNING 6st Ledning/Adm 44st Försäljning Medarbetare och organisation Svensk Internetrekrytering har en platt organisation indelad i fem affärsområden med tydligt försäljningsansvar. VD har en administrativ stab på tre personer inom it, administration och rekrytering/utbildning. Bolaget har ett kontor i centrala Stockholm där samtliga 50 medarbetare är placerade. Varje affärsområde har en affärsområdeschef som är ansvarig för affärsområdets totala försäljning. En affärsområdeschef ansvarar för 4-10 säljare. Varje säljare har ett tydligt avgränsat kund-område att bearbeta med både nya och återkommande kunder. SÄLJORGANISATION PER LAND 24st Sverige 12st Norge 6st Finland 2st Danmark MEDARBETARE Svensk Internetrekrytering har en företagskultur starkt präglad av försäljning och resultat. Drygt 85% av bolagets medarbetare arbetar aktivt med försäljning främst via telefon. Det fi nns fl era likheter mellan Svensk Internetrekryterings företagskultur och ett idrottslag på elitnivå. Varje medarbetare ska vara väl medveten om sin funktion och sin betydelse för helheten och ha tydliga individuellt satta mål. ORGANISATION VD IT-ansvarig Admin.-ansvarig Rekrytering/ utbildningsansvarig Affärsområde 1 Affärsområdeschef 8-10 säljare Affärsområde 2 Affärsområdeschef 8-10 säljare Affärsområde 3,4,5 Affärsområdeschef 8-10 säljare 8 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

8 Marknad Onlinerekrytering är bara en 10 år gammal bransch som fortfarande är under stark utveckling och tillväxt, både nationellt och globalt. Analysföretaget Borell Associates uppskattar en fortsatt stark tillväxt fram till år Denna tillväxt drivs framförallt av att företag och organisationer inser hur snabbt, enkelt, träffsäkert och kostnadseffektivt onlinerekrytering är i rekryteringsprocessen I EUROPA 20% Onlinerekrytering 80% Print KUNDERNAS FÖRDELAR MED ONLINEREKRYTERING Enkelhet genom e-post kan kunden skicka all information. Snabbhet kunden får allt material publicerat samma dag. Träffsäkerhet kunden når direkt ut till rätt målgrupp via e-post till intressebanken. Kostnadseffektivitet kunden får 30 dagars publicering online med träffsäkert matchmail till ett oftast lägre pris än 1 dags publicering i printmedier. MIGRATION TILL ONLINE Enligt undersökningar av Gallup letar 3 av 4 svenskar i första hand jobb på Internet. Trots det spenderar svenska arbetsgivare fortfarande 80% av sin platsannonsbudget på print. Internets marknadsandel ökar dock stadigt varje år på bekostnad av print. I USA har utvecklingen kommit betydligt längre där 52% av företagens platsannonsbudgetar investeras online. I Sverige bedöms motsvarande siffra vara endast 20% och i övriga Europa så låg som 10-15% I EUROPA ONLINEREKRYTERING I EUROPA % Onlinerekrytering 50% Print 2010 ONLINEREKRYTERING I EUROPA Onlinerekrytering i Europa bedöms under 2007 omsätta cirka 15 miljarder SEK och förväntas tredubblas under de närmaste fyra åren. Denna kraftiga tillväxt kommer till stor del att ske på bekostnad av printmedier. De två största nationella marknaderna i Europa inom onlinerekrytering är Storbritannien och Tyskland Mdr 45 Mdr 9 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

9 Måluppfyllelse för helåret 2006 Bolagets prognos, redovisad i prospektet, var en omsättning på 60 MSEK och ett rörelseresultat på 25 MSEK. Omsättningen översteg prognosen med 7,5 MSEK och rörelseresultatet översteg med 3,5 MSEK. Bolaget har under 2006 enligt plan etablerat sig som en betydande aktör på den nordiska marknaden för onlinerekrytering. Framtidsutsikter Styrelsen bedömer omsättningen för 2007 till 110 MSEK och resultatet före skatt till 44 MSEK. Fortsatt god marknadsutveckling förväntas på alla marknader där bolaget verkar. Bolaget ser ingen prispress utan en stabil eller svag uppåtgående prisutveckling. Etablering på minst en ny europeisk marknad planeras. Visionen är att bli det ledande företaget inom onlinerekrytering i Europa. Finansiella mål Att omsätta 500 MSEK och ha verksamhet i minst sju europeiska länder år Att bibehålla en rörelsemarginal på 40%. Att minst 70% av nettoresultatet i framtiden ska delas ut, såvida inte rörelsens expansion kräver kapital. 10 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

10 Ägare och aktier AKTIEÄGARLISTA Antal aktier per Kända förändringar. Antalet aktieägare var 2132 stycken. Namn Aktier totalt Kapital och röster % Henrik Kvick genom bolag ,05% Volati Ltd ,01% Johan Orring genom bolag ,50% Peter Ahldin ,89% Bröderna Larsson Leasing AB ,79% Industrivärden ,75% Remium Småbolag Sverige ,33% SEB Life ,12% Anders Elsell ,03% Avanza Pension ,60% Övriga ,99% Totalt % Optioner I juni 2006 utfärdade huvudägaren sammanlagt köpoptioner avseende egna aktier. Varje option motsvarar en aktie. Optionerna förvärvades av 10 befattningshavare i bolaget vilka alla anses vara nyckelpersoner för bolagets utveckling. Optionerna förfaller i oktober Ingen utspädning kommer att ske eftersom optionerna är utfärdade på huvudägarens befi ntliga aktier. Vinstdisposition Styrelsen i Svensk Internetrekrytering AB föreslår att årsstämman den 18 april 2007 beslutar att vinsten disponeras på så sätt att SEK (0,75 SEK per aktie) delas ut till aktieägarna och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Fria reserver Årets resultat SEK SEK SEK Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt Till aktieägare utdelas 0,75 SEK per aktie i ordinarie utdelning I ny räkning överföres SEK SEK Utbetalning av utdelning Styrelsen har föreslagit måndagen den 23 april 2007 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas komma att utsändas av VPC torsdagen den 26 april Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

11 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svensk Internetrekrytering AB, får härmed avge årsredovisning för bolagets tredje räkenskapsår Allmänt om verksamheten Svensk Internetrekrytering erbjuder effektiva rekryteringslösningar på Internet till arbetsgivare som söker nya medarbetare. Genom bolagets 25 jobbsajter i Sverige, Norge, Finland och Danmark hjälper man företag och organisationer att snabbt, träffsäkert och kostnadseffektivt nå ut till rätt kandidater i rekryteringsprocessen. Försäljningen sker till Sverige, Norge, Finland och Danmark från bolagets kontor i centrala Stockholm. Svensk Internetrekryterings strategi stödjer bolagets mål om en bestående och uthållig tillväxt samt god lönsamhet. De fi nansiella målen ska främst uppnås genom tydligt fokus på organisk tillväxt. Extraordinära kostnader i samband med börsintroduktionen uppgår till 1,8 MSEK och specifi ceras i resultaträkningen. Resultatet efter fi nansiella poster men före skatt ökade till 27,3 MSEK (11,4) och efter skatt blev resultatet 19,6 MSEK (8,2). Kassaflöde Kassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,5 MSEK (9,4). Kassafl ödet har under det fjärde kvartalet påverkats negativt då preliminär bolagsskatt fastställdes sent för 2006 och hälften inbetalades under detta kvartal. Anställda Antalet medarbetare har successivt ökat under året, främst inom försäljning. Medelantalet anställda har under året varit 38 (17). Omsättningen per anställd ökade till 1,8 MSEK (1,5). Fortsatt expansion med nyanställningar inom försäljning kommer att ske. Väsentliga händelser under räkenskapsåret: Förstärkt position på den svenska marknaden. Flera långsiktiga avtal med kunder på den svenska marknaden. God expansion och försäljningsutveckling på den norska marknaden. Bolaget listades 12 oktober på marknadsplatsen First North. Andelen återkommande kunder har ökat under perioden. Karriereguiden.dk lanserades på den danska marknaden. Nischade jobbsajter i Norge och Finland lanserades. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut: Lansering av IT-jobb.se skedde 23 januari. Lansering av Jobb365.se skedde 15 februari. Finansiell information (jan-dec 2006) Investeringar Investeringar under året uppgick till 0,3 MSEK (0,2). Investeringsbehovet bedöms vara lågt under 2007 och så även i ett längre perspektiv. Kostnaden för utvecklingsarbetet tas löpande mot resultatet. Styrelsen och dess arbete Styrelsen i Svensk Internetrekrytering AB består av 5 ordinarie ledamöter. Inför noteringen kompletterades styrelsen med externa ledamöter. Styrelsen har under andra halvåret 2006 sammanträtt fyra gånger. Styrelsen har i sitt arbete lagt särskild vikt på marknadsbedömning, framtagande av policies och intern arbetsordning och struktur. Styrelsen har inom sig utsett en ersättningskommité bestående av Ingrid Lindquist, Johan Flodström och Henrik Kvick. Intäkter Intäkterna har under året ökat med 160 procent till 67,5 MSEK (26,0). Fakturering sker i respektive lands valuta. Intäkterna under året var fördelade mellan länderna enligt följande: svenska marknaden: 70% norska marknaden: 25% fi nska marknaden: 5% Resultat Rörelseresultatet för perioden uppgick till 28,5 MSEK (11,4), en ökning med 151 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 42,2 procent (43,8). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen är i linje med budgeterade mål. 12 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

12 RESULTATRÄKNING Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens intäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

13 BALANSRÄKNING Belopp i kr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital (20 miljoner aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

14 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Belopp i kr Panter och säkerheter för egna skulder Summa 0 0 Ansvarsförbindelser Summa 0 0 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kr Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

15 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta är upptagna till balansdagens kurs. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Redovisning av intäkter Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20 Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Definition av nyckeltal Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Vinst per aktie Resultat efter skatt dividerat med antal aktier. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital. Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (28%) i förhållande till balansomslutningen. 16 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

16 Noter NOT 1 - NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN OCH GEOGRAFISK MARKNAD Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige Norge Finland Summa NOT 2 - ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa NOT 3 - ÖVRIGA KOSTNADER Kostnader för prospekt, rådgivning, tryck Annonserings kostnader Avgifter och övrigt Summa Övriga externa kostnader inkluderar kostnader för börsintroduktion specificerat ovan. NOT 4 - ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Män Kvinnor 6 5 Totalt Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

17 Könsfördelning i företagsledningen Antal styrelseledamöter 5 1 varav kvinnor 2 0 Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 1 0 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelseordförande och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av företagets pensionskostnader avser 0 (fg år 0 ) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0). Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 4,01% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängade sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0,00% Sjukfrånvaron fördelad efter kön Män 3,63% Kvinnor 5,39% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori 29 år eller yngre 4,30% år 2,92% 50 år eller äldre 2,02% NOT 5 - AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier Summa NOT 6 - RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter övriga Kursdifferens Realisationsresultat Summa Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

18 NOT 7 - RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Kursdifferenser på skulder Räntekostnader Summa NOT 8 - SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt Total redovisad skattekostnad NOT 9 - INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ackumulerade anskaffningsvärden - Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan - Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. NOT 10 - EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets början Fondemission Disposition enl årsstämmobeslut Utdelning Årets resultat Vid årets slut Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

19 Styrelse Henrik Kvick Styrelseordförande Född Grundare Svensk Internetrekrytering AB (publ) Övriga styrelseuppdrag: Onlinum AB, Henrik Kvick Internetservice AB Styrelseordförande i Svensk Internetrekrytering AB (publ) sedan Aktieinnehav: aktier Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola Kontorsadress: Biblioteksgatan 3, Stockholm Niklas Eriksson Verkställande direktör och styrelseledamot Född: 1980 Utbildning: Fil.kand. statskunskap, Uppsala Universitet. Ekonomprogrammet, Uppsala Universitet Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2004 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm Johan Flodström Styrelseledamot Född Tidigare chefsjurist i Holmen. Styrelseledamot i Aktiespararna. Aktieinnehav: 0 aktier Utbildning: Jur. kand. Uppsala Universitet, Domarutbildning Svea Hovrätt i Stockholm Kontorsadress: Gjörwellsgatan 49, Stockholm Ingrid Lindquist Styrelseledamot Född: 1957 Har tidigare varit VD för Öhmans Fonder AB och VD för Avanza Fonder AB. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm Aktieinnehav: aktier Kontorsadress: Sindrevägen 7, Djursholm Boontariga Pipatanangura Styrelseledamot Född: 1983 Utbildning: Juridik och kommunikation Uppsala Universitet, Eniros säljutbildning Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2004 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm Ledning Niklas Eriksson Verkställande direktör och styrelseledamot Född: 1980 Utbildning: Fil.kand. statskunskap, Uppsala Universitet. Ekonomprogrammet, Uppsala Universitet Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2004 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm Hristos Kitsos Affärsområdeschef Sverige avd. 1 Född: 1983 Utbildning: Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning, Sundbybergs Idrottsgymnasium Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2004 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm Nicklas Thorstenson Affärsområdeschef Sverige avd. 2 Född: 1985 Utbildning: Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning, Fryshusets Idrottsgymnasium Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2004 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm Magnus Sandberg Etableringschef Danmark Född: 1976 Utbildning: Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola Aktieinnehav: köpoptioner Anställd sedan 2005 Kontorsadress: Sergels Torg 12, Stockholm 20 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

20 Revisionsberättelse Till årsstämman i Svensk Internetrekrytering AB Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Svensk Internetrekrytering AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Nyköping Clas Stenberg Godkänd revisor 21 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

21 Årsstämma Årsstämma hålls onsdagen den 18 april 2007 kl i konferenslokal Forum, Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 12 april dels anmäla sig hos Bolaget senast torsdagen den 12 april 2007 kl under adress: Svensk Internetrekrytering AB, att: Maj-Britt Sihvonen, Sergels Torg 12, Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon , fax eller via Bolagets hemsida Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos VPC torsdagen den 12 april 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan. 22 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

22 Svensk Internetrekrytering AB Sergels Torg Stockholm Telefon Fax

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl 15.00 Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm. 2007 ÅRSREDOVISNING 002 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // å r s s t ä m m a ÅRSSTÄMMA Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2012 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Förslag om aktieutdelning

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer