Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi"

Transkript

1 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Kjell Munthe Kontaktuppgifter till föreningen Anhörigcenter Scheelegatan GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Anhöriga till narkotikamissbrukare och våldsverkare. Missbrukare. Unga män och kvinnor i riskzonen. Barn till missbrukare. Syfte med organisationen enligt stadgarna Vårt mål är att informera, stötta och att ge råd till anhöriga till missbrukare. Informera om narkotika. Informera frihetsberövande om alternativa levnadssätt. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år Kravet från anhöriga med tidsmässigt längre rådgivningar, har resulterat i färre men bättre rådgivningar ur metodsynpunkt. Därför har tidsutrymmet blivit mindre för att ledsaga vid rättegång. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen V erbjuder rådgivning till anhöriga via möten och telefon. Stöttar vid rättegång, besök på häkte och anstalter när en intagen möter sina anhöriga efter lång tid. Vi har självhjälpsgrupper för unga kvinnor i riskzonen. Vi har grupper för unga män, som varit intagna på anstalt. Styrkan i föreningen är egenupplevelser samt lång tids rådgivning av detta slag. Rådgivningana tenderar att öka i tid då de anhöriga har behov av längre konsultationer. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Sidan 1 av 2

2 2016 Ansökt belopp: Ärende: Handläggare av ansökan Saknas Sidan 2 av 2

3 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Jan Samuelsson Kontaktuppgifter till föreningen Anhörigföreningen för närstående till al Majorsgatan GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Verksamheten ger stöd och kunskaper till dem som är närstående till alkohol- och drogberoende personer. Genom att sprida information om vår verksamhet informerar även Föreningen allmänheten och vårdpersonal om anhörigproblematiken. Syfte med organisationen enligt stadgarna Föreningen skall arbeta för att stärka och stödja anhöriga och andra närstående till alkoholoch drogberoende. Målet är att den anhöriga ska få förståelse och redskap för sin situation och nå konkreta resultat. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år Vi uppfyllde alla våra mål. Vi kunde även ha en projektanställd på 60% under halva 2014 för att bättre kunna möta efterfrågan på våra tjänster. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Föreningen ger stöd och kunskaper till närstående till alkohol- och drogberoende. Den driver en anhörigmottagning dit man kan ringa, mejla eller komma på besök. Dessutom finns anhöriggrupper som träffas en gång i veckan för att under ledning av en utbildad handledare följa ett program på åtta sammankomster. Grupperna kan sedan övergå till att bli så kallade självhjälpsgrupper. Föreningen söker bidrag för att täcka kostnader för en heltidsanställd samtalspedagog med anhörig- och beroendeproblematiken som specialitet, samt för alla övriga kostnader för lokaler, hemsida, kontorsmaterial mm. Föreningen grundades 1997 och är fortfarande inne i en expansionsperiod med ett ökat antal klientkontakter, en mycket välbesökt hemsida och samarbeten med andra intresseorganisationer t ex Nordhemskliniken, Nämndemansgården, Aleforsstiftelsen och Bona Via. Den anställda bedriver även en utåtriktad verksamhet för att göra Föreningen känd inom kommunen och sprida information om de anhörigas situation. Anmälningarna till gruppverksamheten ökar stadigt i antal och i skrivande stund (maj 2015, med en anställd på 60%) är väntetiden för ett enskilt samtal ca tre veckor. Genom att vi nu har en ny anställd är det speciellt viktigt att täcka kostnader för hennes vidareutbildning. Nordhemsklinikens utbildning t ex går troligtvis för sista gången med start hösten Sidan 1 av 2

4 2016 Ansökt belopp: Ärende: Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Saknas Sidan 2 av 2

5 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Robert Johansson Kontaktuppgifter till föreningen ARM Chp#46-Stödförening Ebbe Lieberathsgatan GÖTEBORG arm-intl.com Målgrupp som organisationen vänder sig till Nyktra/Drogfria missbrukare samt personer som stödjer dessa. Alla i riskzonen för missbruk Syfte med organisationen enligt stadgarna Sprida ARM's budskap. Innan motorcyklarna kommer ut ur garagen, är vi här för att stödja varandra i vårt program för nykterhet/drogfihet och att i förhållande till myndighet/allmänhet tillvarata/främja medlemmarnas nykterhet/motorintresse/andra intressen. All vår verksamhet är helt alkohol/drogfri. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år 1 Stödet till varandra och våra familjer genomsyrar allt arbete vi gör. 2 Vi har monterat värmepumpar med luftkonditionering och öppnat upp ventilationen, fönster går ej, pga hållfastigheten på huset. Köket är klart och fungerar jättebra. 3 Vi har ordnat gemensamma högtider sammankomster mm. Hela familjerna har deltagit, vi har stärkt sammanhållningen, vi är verkligen ett gott nyktert å drogfritt alternativ. 4 Vi föreläser så fort vi får möjlighet till det vi har varit på Ljungkile folkhögskola, Beroendeenheten, Företag som KSE vi har varit med i motivations utbildningen på Nordhemskliniken, Alefors en ggr/månad. Vi attrahera massa människor och intresset har varit stort, mest tillför det nog oss som får chansen att berätta om våra liv. 5 Vi syns i alla sammanhang å föreläsningar i ämnet drogfrihet/nykterhet. 6 Varje styrelsemöte läser vi ifrån våra stadgar å ser till att vi gör vad vi ska. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Kamratstödjande förening med stor familje känsla. Stöd till hela människan drogfrihet har genom erfarenhet visat sig vara en avgörande faktor i ett framgångsrikt liv för en missbrukare, vi stöttar varandra på ett helomfattande vis. Vi finns för varandra alltid dygnet runt 7 dagar i veckan. Vi stöttar å hjälper familjerna till de missbrukare vi möter. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Sidan 1 av 2

6 2016 Ansökt belopp: Ärende: Handläggare av ansökan Saknas Sidan 2 av 2

7 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Kerstin Karlsson Kontaktuppgifter till föreningen ATSUB/Göteborg Prästgårdsängen 21 bv GÖTEBORG 031/ Målgrupp som organisationen vänder sig till Föreningen vänder sig till anhöriga vars barn och ungdomar utsatts för sexuella övergrepp i syfte att trygga, stärka och vara en resurs för dem utifrån deras specifika behov. Med anhörig avses person som ingår i det utsatta barnets familj eller nätverk, såsom släkting eller person som är knuten till det utsatta barnet/ungdomen. En annan viktig målgrupp för föreningen är berörda myndigheter, yrkesverksamma (såsom skolpersonal, sjukvårdsinrättningar, elevhälsan för att nämna några), ideella organisationer och allmänheten då en del av vår verksamhet innefattar att sprida och ge en fördjupad kunskap om sexuellt våld på barn och unga och dess konsekvenser. Media och politiskt verksamma aktörer möter vi genom att delta i och stimulera den offentliga debatten kring sexuellt våld. Syfte med organisationen enligt stadgarna - Att verka för rätten att skydda barn och ungdomar mot sexuellt våld. - Att vara en kris-, råd-, jour och stödförening för anhöriga och de som påverkas av det sexuella våldets konsekvenser. - Att trygga, stärka och vara en resurs för anhöriga till sexuellt våldsutsatta. - Att arbeta mot fördomar, stigmatisering och socialt utanförskap genom att delta i och stimulera den offentliga debatten kring sexuellt våld. - Att sprida information om föreningens kunskaper, arbete och erfarenheter kring sexuellt våld. - Att verka som en kunskapsbank och synliggöra den komplexa problematiken kring sexuellt våld mot barn och ungdomar. - Att arbeta förebyggande med öppna dialoger om erfarenheter, aktuell statistik och forskning kring sexuellt våld. - Att skapa arenor för intersektionella möten och samarbeten kring sexuellt våld. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år?genom telefon och e-post har föreningen under 2014 haft ca 5000 kontakter med stödsökande. Föreningen har haft ca 550 stödsamtal med hjälpsökande och varit med på ca 380 möten som medföljande stöd vid diverse myndighetsbesök under 2014.?Föreningen har stärkt och kvalitetssäkrat den stödjande verksamheten genom fortbildning av personal och volontärer i samtalsmetodik och professionell handledning. Detta för att kunna ge ett så adekvat samtalsstöd som möjligt för målgruppen. Vinsten blir stor både för den drabbade och samhället om livet kan normaliseras så fort som möjligt efter ett trauma. Sidan 1 av 2

8 2016 Ansökt belopp: Ärende: ?Under 2014 har föreningens medlemmar deltagit i flertalet olika barnaktiviteter. Nyttan med dessa tillfällen är stor för medlemsfamiljerna då de får möta andra drabbade, uppleva barnens glädje, utbyta erfarenheter och förstå att de inte är ensamma om sina upplevelser.?föreningen har verkat som en resurs för myndigheter, kommunala instanser och organisationer i syfte att utveckla metoder för att identifiera, och/eller förebygga sexuellt våld och stödja målgruppen. Föreningen har under 2014 anordnat ett flertal utåtriktade föreläsningar om sexuellt våld mot barn.?föreningen har under 2014 samverkat i flera samarbetes-, nätverks- och mötesgrupper och genomfört gemensamma projekt och manifestationer till nytta för målgruppen.?god hälsa innefattar fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande. ATSUB/Göteborg främjar god hälsa genom vårt informerande, förebyggande och stärkande arbete. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen ATSUB/GBG bedriver en stödjande verksamhet för anhöriga genom rådgivning, samtal, medlemsaktiviteter och föreläsningar. Föreningen arbetar för att minska skammen och tabut kring det sexuella våldet både hos dem som kontaktar oss men även ute i samhället. Vi verkar mot sexuellt våld i alla former och sprider kunskap om den komplexa problematiken och konsekvenserna. Den stödjande verksamheten innefattar samtalsstöd, medföljande stöd vid diverse myndighetsbesök, jour- och krisverksamhet i form av jourtelefon och besök även kvällar och helger, stödgruppverksamhet samt att erbjuda mötesplatser och aktiviteter för de drabbade och deras nära anhöriga. Vi stärker de anhöriga utifrån den situation de befinner sig i för att kunna vara så trygga vuxna som möjligt för sina barn och vi fungerar som en resurs utifrån varje individs specifika behov. Föreningen arbetar aktivt i kunskapsspridande och förebyggande syfte mot att barn/ungdomar utsätts för sexuellt våld. Detta sker ex. genom föreläsningar riktade mot skolpersonal, ungdomar, sjukvårdsinrättningar, kvinnojourer, och elevhälsan. Föreningens långsiktiga arbete med att synliggöra brister och föreslå förbättringar beträffande samhällets hantering kring sexuellt våld sker genom informationsspridning, nätverksarbete och samverkansprojekt med andra organisationer, yrkesprofessionella, politiskt verksamma och media. Föreningen verkar som ett språkrör för de drabbade som inte kan eller orkar träda fram för att föra sin egen talan Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Ulrika Lantz Westman Sidan 2 av 2

9 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Diako Sheikh Kontaktuppgifter till föreningen Biston, Föreningen i Göteborg Angeredsvinkel Angered Målgrupp som organisationen vänder sig till Målgrupp som organisationen vänder sig till : Barn och ungdomar Medlemmar och icke medlemmar De som intresserar sig för integrationsfrågor i samhället i övrigt Syfte med organisationen enligt stadgarna Syfte: Vårt syfte är att väcka intresse för integration i samhället, att ge de det verktyg som behövs för att lättare anpassa sig till samhället. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år Föregående år: Vi har sedan tidigare varit aktiva i samhällsfrågor och debatter. Vi har haft olika kurser i samhällsorientering, där medlemmar fick en djupare blick i hur samhället fungerar. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Vi tror starkt på att våra medlemmar kommer att ha nytta av de frågor och svar som vi kommer att ställa och svara på, vi vill stärka deras kunskapsnivå, självförtroende och deras roll i samhället. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Saknas Sidan 1 av 2

10 2016 Ansökt belopp: Ärende: Sidan 2 av 2

11 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Susanne Ericson Kontaktuppgifter till föreningen Bojen Första Långgatan GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Bojen är en ideell förening i Göteborg vars verksamhet riktar sig till barn och ungdomar 0-19 år som upplevt våld i hemmet, och deras våldsutsatte förälder. Syfte med organisationen enligt stadgarna Föreningens mål och syfte är att på olika sätt arbeta för att tillgodose behov av hjälp, stöd och utbildning till barn och ungdomar, som upplevt våld i hemmet och deras våldsutsatte förälder. Föreningens mål och syfte är också att bedriva utåtriktad verksamhet i syfte att påverka på strukturell nivå, utveckla befintliga och nya insatser för målgruppen och sprida föreningens arbetssätt och metoder genom tillhandahållande av utbildningar, föreläsningar m m. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år -Vi fortsatte ha våra grund- och fortsättningsprogram. -Vi fortsatte att utveckla stödet till förskolebarn genom att pröva Child Parent Psychotherapy. -Vi fortsatte med gemensamma aktiviteter under lov som skidutflykt till Hovfjället och sommarläger i Ransberg samt hade Julfest. -Vi spred information om vår verksamhet, bl a genom en halvdagskonferens för 240 person som arrangerades tillsammans med Gyllingen och Solrosen. Vi skaffade också ny hemsida och nya broschyrer. -Vi hade ingen utbildning i vår arbetsmetod Vi fortsatte vårt upparbetade samarbete med Kvinnojourerna, BUP Gamlestaden, Psykologenheten på Hisingen samt med Hälso- och sjukvården.?vi medverkade till att de föräldrar som har långvariga och omfattande psykosomatiska symtom, fick tillgång till Kraniosakral behandling. -Vi fortsatte att medverka i olika nätverk som t ex Rädda Barnen, Dialoga, Kvinnojourernas barnnätverk och De glömda barnen. -Vi fortsatte att utveckla alla våra program utifrån forskningsresultat från deltagande i tidigare studier, samt att sprida resultaten. -Vi fortsatte att utvärdera vår verksamhet och även metodutveckla fortsättningsprogrammen. -Vi fortsatte medverka i en ytterligare forskningsstudie som risk- och skyddsbedömningar. -Vi fortsatte med det opinionsbildande arbetet, bl a genom deltagande i Radioprogram i P1. Sidan 1 av 2

12 2016 Ansökt belopp: Ärende: Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen -Vi har gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar som upplevt våld i hemmet. -Vi har fortsättningsprogram för både barn och föräldrar som behöver en längre tids bearbetning. -Vi utvärderar och utvecklar vår verksamhet och våra program genom att delta i forskning och utvärdering. Vi har hittills deltagit i 4 forskningsprojekt och är nu i det pågående projektet "Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som upplevt våld i föräldrars nära relation". -Vi samarbetar med befintliga myndigheter och instanser som möter målgruppen, som Psykologenheten Hisingen, Hälso- och sjukvården, BUP, kraniosakral behandling, scoutrörelsen, kvinnojourerna och skolhälsovården. -Vi deltar i nätverk som Rädda Barnen, Dialoga, Skolnätverket, De glömda barnen, Kvinnojourernas barnnätverk. -Vi arbetar med opinionsbildning, genom föreläsningar, utbildning, deltagande i forskning m m. -Utifrån forskningsresultat och önskemål från målgruppen har vi lagt till andra aktiviteter som sommar- och skidläger. -Vi har utbildat oss i en metod som riktar sig till den omfattande och viktiga målgruppen barn 0-6 år och deras våldsutsatta förälder. CPP en unik insats, ensamma i vårt slag att erbjuda en insats för denna målgrupp, och det är en ökande efterfrågan. Vi söker nu ett utökat bidrag för att kunna bedriva den ordinarie gruppverksamheten i nuvarande omfattning samt arbeta med Child Parent Psychotherapy. -Vi söker även högre bidrag pga ökade kostnader och ett oförändrat bidrag sedan Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Ulrika Lantz Westman Sidan 2 av 2

13 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Ulf Spendrup Kontaktuppgifter till föreningen BRIS region Väst Södra Hamngatan GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Bris arbetar för att stärka barnets rättigheter. Utgångspunkten för allt Bris arbete är efterlevnaden av varje barns mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på barn som riskerar att få sina rättigheter kränkta, barn som får sina rättigheter kränkta och barn som upplever att deras rättigheter blir kränkta. Allt stöd till barn och unga är kostnadsfritt och innebär en möjlighet att vara anonym. Under 2012 hade Bris stödjande kontakter med barn och unga i chatt, mejl, och stödtelefonen På Bris.se finns ett forum där barn och unga kan stötta varandra. Stödet har öppet kl varje dag, året runt. För vuxna som har frågor eller är oroliga för barn finns Bris vuxentelefon om barn. Bris bedriver opinions och påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare. Målet med arbetet är att öka medvetenheten i samhället om barn och unga som får sina rättigheter kränkta, samt om de brister som finns i samhället och som påverkar barn och unga negativt. Bris erbjuder utbildning till professionella vuxna, som möter barn och unga i sina yrken, om Bris samtalsmetodik och frågor Bris fokuserar på. Bris producerar även rapporter och annat material för att öka kunskapen om barn och ungas livssituation. Bris informerar även barn och unga om barnets rättigheter och var man kan få stöd om man behöver. Allt arbete inom kunskapsområdet utgår från målet att varje barn ska kunna ha en vuxen i sin närhet som ser, förstår och agerar för det barnets bästa. Syfte med organisationen enligt stadgarna Målet med Bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra dialog med vuxna. Verksamheten skall präglas av ett barnperspektiv genom följande principer: Bris ser barn och ungdomar som sina uppdragsgivare; verksamheten skall utgå från barns och ungdomars behov Bris skall med utgångspunkt i den kunskap som förmedlas genom dialogen inom Stödverksamheten göra barns och ungdomars behov synliga. Denna kunskap skall utgöra grunden för Bris verksamhet Bris skall stå på barnets sida och skall fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället samt informera barn och ungdomar om deras rättigheter Bris skall verka för att olika samhällsinstanser prioriterar barns rätt och barns behov Bris skall verka för att barn och ungdomar har tillgång till vuxenstöd Bris skall verka för att barn och ungdomar inte utsätts för kränkande handlingar Bris skall motverka våld och övergrepp mot och mellan barn och ungdomar Sidan 1 av 2

14 2016 Ansökt belopp: Ärende: Bris skall arbeta för att de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter fullt ut kommer till tillämpning i barns och ungdomars Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år Antalet stödjande kontakter 2014 uppgick till drygt kontakter. Bris är den enda ideella organisationen i Sverige som erbjuder barn och unga stöd av utbildade kuratorer året runt, 7 dagar i veckan mellan kl. 10 och 21. Bris region Väst hade under aktiva volontärer. Målet att öka antalet medlemmar kvarstår för Under 2014 utbildade och informerade bris anställda och volontärer flera tusen barn och vuxna. Detta var möjligt tack vare en ny volontärverksamhet, Bris-informatörer. Vi publicerade 4 debattartiklar och deltog i flera paneldiskussioner, rundabordssamtal och andra påverkansforum. Bris har varit delaktiga i ett flertal samverkansgrupper. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Bris verkar som en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. Kärnan i Bris verksamhet är BRIS (Barnens Hjälptelefon), Bris-mejlen och Bris-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd av en vuxen. Alla kontakter är anonyma vilket öppnar upp för att barn och ungdomar vågar kontakta Bris med frågor som de annars skulle hålla för sig själva. Bris fungerar också som opinionsbildare och remissinstans för att öka vuxnas respekt för barn som individer och för att de principer som slagits fast av FN:s barnkonvention skall tillämpas fullt ut. Bris använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor. Bris erbjuder utbildning till professionella vuxna, som möter barn och unga i sina yrken, om Bris samtalsmetodik och frågor Bris fokuserar på. Bris producerar även rapporter och annat material för att öka kunskapen om barn och ungas livssituation. Bris informerar även barn och unga om barnets rättigheter och var man kan få stöd om man behöver. Allt arbete inom kunskapsområdet utgår från målet att varje barn ska kunna ha en vuxen i sin närhet som ser, förstår och agerar för det barnets bästa. Verksamheten bemannas av både anställda och volontärer. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Ulrika Lantz Westman Sidan 2 av 2

15 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Christina Castana Kontaktuppgifter till föreningen BUFFF Västra Götaland Beväringsgatan GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Målgruppen är barn och ungdomar vars föräldrar/familjemedlem är eller har varit aktuella inom kriminalvården. I syfte att tillgodose barnens behov välkomnar vi även föräldrar/familjemedlem som har en partner i fängelse. Vi arbetar även med barn och ungdomar som behöver förberedas inför förälderns frigivning tillsammans med den övriga familjen. Föräldrar som är eller har varit aktuella inom kriminalvården i syfte att tillgodose barnens rättigheter och behov. Andra vuxna som är viktiga för barn vars förälder/föräldrar är eller har varit aktuella inom kriminalvården. Syfte med organisationen enligt stadgarna Föreningen utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och att barnets bästa alltid ska stå i centrum. Föreningens ändamål är att ge stöd till: - Barn och ungdomar vars förälder är eller har varit föremål för kriminalvård - Föräldrar som är intagna eller har en partner i fängelse - Barn och ungdomar som behöver förberedas inför förälderns frigivning tillsammans med den övriga familjen - Föreningen arbetar för att barn till frihetsberövades rättigheter i Sverige skall tillgodoses genom praktiskt utvecklingsarbete, stöd och opinionsarbete - Vuxna och barn som har en familjemedlem som hamnat i fängelse upplever ett stort utanförskap i samhället. De blir stigmatiserade och stämplas. Man pratar inte öppet om detta i samhället, bland grannar och i skolan och det leder till att fördomarna om barnen ökar. Detta leder till skam och skuldkänslor, barnen får sällan möjlighet att hantera sin situation och eventuella trauman. På BUFFF talar vi om vikten på att barnen får reda på det som skett så tidigt som möjligt för att öka deras välmående. Vi har sett att om barnen får börja hantera sin situation genom vetskap om att föräldern har hamnat i fängelse blir det tryggare och kan få mera stöd. Berättar man för sin lärare kan denne ha koll på symptom som många av barnen påvisar och hjälpa till så att barnet får ytterligare stöd till exempel genom skolkurator - På BUFFF får barnen träffa andra i samma situation, de får se att de inte är ensamma och lära sig att det inte är deras fel. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år Under 2014 pågick öppet hus 1 ggr/v. Öppet för barn och föräldrar/anhöriga/andra intresserade för information, samvaro, fika, lek. Många anstaltsbesök gjordes där information och kunskapsspridning om barn till frihetsberövades situation var i fokus. Anstalterna som besöktes var Rödjan och Sagsjön. Det anordnades fester vid högtiderna Påsk och Halloween. Vi anordnade ett familjeläger under sommaren en vecka, ett helgläger under hösten. Det var ett lekläger tillsammans med ungdomsledarutbildningen på Vara folkhögskola Sidan 1 av 2

16 2016 Ansökt belopp: Ärende: som vi har ett fortsatt samarbete med. Ungdomsgruppen gjorde i samarbete med ett tryckeri tredje numret av Bryggan Pressen. Vi prövade att fortsätta ha soppluncher då det var öppet för intresserade och ev. nya medlemmar. Deltagandet blev lågt varför vi bestämde att pröva nya sätt att nå ut med information. Telefonen var öppen och tillgänglig för stöd- och rådgivning. Personer har individuellt kommit till Bryggans lokaler för stödsamtal. Vi har deltagit i nätverk med Kriminalvården, Solrosen, Bonavia och Vägen ut!. I mars blev vi uppsagda från lokalen pga att en förskola ville ha lokalen. Vi blev erbjudna ersättninglokal som vi inte kunde acceptera. Mycket arbete fick läggas på att finna en ny lokal som passar vårt syfte. I slutet av december flyttade vi in i den nya lokalen. Ord. verksamhetschef var sjukskriven under stor del av året varför det blev svårt att genomföra allt som var planerat. 3 anställda/volontärer har utbildats i BUFFF:s egna stödgruppsmetod. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Föreningen har verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar separat, men också för hela familjen. Under lov och helger firar vi olika högtider då hela familjen bjuds in. Föreningen har också läger för de olika grupperna några gånger om året. Ungdomsgruppen arbetar fram en tidning varje år. Ambitionen är att ha stödgrupper för barn och föräldrar kontinuerligt. BUFFF har ett samarbete med Vägen Ut och Kriminalvården med föräldracirklar och utveckling av dessa. Föräldrar kan också få enskild rådgivning och/eller att vi deltar på nätverksmöten med t.ex. myndigheter. När det är för barnets bästa, kan vi i samråd med socialtjänsten erbjuda lokal, personal och aktiviteter vid umgänge mellan barn och föräldrar. BUFFF informerar både intagna och personal inom Kriminalvården i Västra Regionen för att nå målgruppen. BUFFF samarbetar med Kriminalvården, Solrosen, Kris, Vägen Ut!, Bonavia samt andra organisationer som gagnar föreningens syfte och deltar i olika utbildningar/informationstillfällen t.ex. hos Skyddsvärnet, Krami, socionomprogrammet, Kriminalvården, socialtjänsten samt i Vägen Ut:s behandlingsgrupper. Det centrala i föreningen är att barnperspektivet genomsyrar all verksamhet. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Ulrika Lantz Westman Sidan 2 av 2

17 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Berit Kezsei Kontaktuppgifter till föreningen Caritas Angered - FC Hjällbo Skolspåret Angered Målgrupp som organisationen vänder sig till Boende i Angered, invandrare, etniska svenskar, nyanlända flyktingar, asylsökande i EBO(eget boende) i alla åldrar, mellanstadieelever, äldre som bor kvar i hemmet och äldre med annat boende. Boende runt Opaltorget. Syfte med organisationen enligt stadgarna *Att bedriva karitativt, socialt och integrationsarbete i Angered. * Att i samråd med Caritas Sverige, kyrkliga och/eller civila myndigheter skaffa resurser för verksamheten *söka kontakt och samarbete med flyktingar, invandrare, deras föreningar och religiösa samfund, i och utanför Göteborgs församlingar i interreligiös dialog *genom information väcka intresse för bistånds- och utvecklingsarbete * genom bistånd verka för utveckling i synnerhet i Syd. Caritas Angered verkar på lokal nivå. Föreningens arbete bedrivs i huvudsak i delgrupper med var sitt ansvarsområde. Caritas är Katolska kyrkans organ för socialt arbete och arbetar för social rättvisa och mänskliga rättigheter och människans värdighet oavsett religion, nationalitet, kön eller sexuell läggning. Frivilligcentralen är en mångkulturell mötes- och arbetsplats. Där möts alla, vuxna och barn, oavsett religion, etnicitet, nationalitet, kön eller sexuell läggning. Caritas strävar efter att öka människors engagemang för ett frivilligt socialt arbete i sin närmiljö. Caritas pedagogik och metodarbete utvecklas i ett gräsrotsperspektiv och en tilltro till människan egen förmåga att vara delaktig i att bygga ett rättvist och solidariskt samhälle, vilket ger ökad självkänsla och ett hopp om att en förändring är möjlig. Genom detta arbete blir Frivilligcentralen ett redskap för att utveckla ett aktivt medborgarskap. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år 1. Integration o folkbildning 2014 genomfördes 9041 studietimmar á 45 minuter, en ökning från 6166 timmar år 2013,20% ökning. 2. Seniorkontakten. Besök hos seniorer kvarboende i egen lägenhet samt till 4 Kom. äldreboenden i Angered betyder ökad livsglädje. Seniorträffar. Sidan 1 av 3

18 2016 Ansökt belopp: Ärende: Asyl/Migration/Introduktion 2014 deltog totalt 365 asylsökande. Asyltidens längd har ökat fr 5-8 mån. till mån. Hittills i år finns 220 asylsökande vid FC. 4. Stöd- och social rådfrågning, hjälp till självhjälp. Det finns ett oändligt behov från boende i Angered. Det är frågor som kallelse till socialkontoret, läkarbesök, Migrationsverket, Kronofogden, polisen, enkla saker som att boka läkartid i telefon. C. vill ge hjälp till självhjälp och inte vara en?fixare?. Mycket tid för repetition för att den som söker vår hjälp på sikt skall klara sitt dagliga liv. Antal besökare är cirka 40 pers/månad. 5. Mellanstadieelever i läxklubbar, kulturaktiviteter. Läxhjälp till mellanstadieelever. Nytt arbetssätt: under elevernas februari-påsk-sommar-höstlov anordnas frilufts-studiebesök samt kulturaktiviteter. 6. Praktikplatser för studenter från Institutionen för socialt arbete, Gymnasieelever, program Barn- och fritid, Integrationsplatser för SFI/Angered, Lernia, SVEA, Folkuniversitetet. Praktikanter AF/Angered samt personer i Fas 3. Ett kraftigt nytillskott av ungdomar som gör sin API på FC. Det är ungdomar från årskurs 8 och 9, praktiktiden kan vara 2-4 veckor. Målen uppnådda. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Varje vecka besöker ca 480 personer Frivilligcentralen som är öppen måndag? fredag kl samt en lördag/söndag i månaden klockan På FC finns två regler som alla skall respektera: Alla skall tala svenska med varandra. Gruppindelning sker utan hänsyn till etnicitet, kön, religion, nationalitet. Seniorkontakten: med hembesök, äldre-träffar, hjälp vid läkarbesök, promenader, myndighetskontakter, telefonjour för anhöriga. Stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer samt unga kvinnor som lever i hederskulturer. Volontärinsatser vid samtliga äldreboende, Hammarhus, Solängen, Gunnared och Lövgärdet i Angered. Integration: Stöd och hjälp till asylsökande i deras i deras asylprocess/nyanlända/ migranter. Samtliga grupper deltar i svensk språkträning och samhällsorientering. Nätverk och samarbete med föreningar som arbetar med introduktion/ integration. Myndigheter/förvaltningskontakter. Handledning av praktikanter, studenter, volontärer, personal samt personer i sysselsättningsfasen(fas3). Rehabiliteringsplatser i samverkan med AF/Angereds Samverkansteam, Närhälsan Gamlestaden. Dialog och samverkan med kommunens enheter, Etablering och Samhällsorientering. Social rådfrågning. Mellanstadieelever, läxhjälp, hantverksstuga. Kartläggning av behov och önskemål om verksamheter bland boende vid Opaltorget. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Sidan 2 av 3

19 2016 Ansökt belopp: Ärende: Handläggare av ansökan Lena Salo Sidan 3 av 3

20 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Andreas Ericsson Kontaktuppgifter till föreningen Det Fria Sällskapet Länkarna Box GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Det Fria Sällskapet Länkarna vänder sig till alla människor som fastnat i någon form av missbruk, vare sig det rör sig om alkohol eller andra droger, blandmissbruket ökar ständigt och det enda kravet vi ställer på den hjälpsökande är att Hen söker hjälpen av egen fri vilja med en önskan att kunna få komma tillbaka till ett nyktert och värdigt liv. Syfte med organisationen enligt stadgarna 1 Ändamål De Fria Sällskapen Länkarna i Sverige har till ändamål att hjälpa människor med alkohol och annat drogberoende att leva ett nyktert, drogfritt och meningsfullt liv. Om de själva vill. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år 1. Vårt engagemang de olika nätverk/samarbeten vi är med i har varit väldigt givande och vi känner att Vi lyckats engagera yngre förmågor att delta i dessa. 2. Vi har varit fortsatt väldigt aktiva vad gäller att sprida information och kunskap om vårt Sällskap inte bara vid större evenemang och tillfällen utan också att sprida våra informationsbroschyrer/tidningar till olika vårdcentraler. Vi har också gått med i Brukarrådet i PK-huset på Östra sjukhuset där vi får möjlighet att informera direkt till patienter och även åka ut till andra mottagningar och informera personal/patienter. 3. Vi har under året deltagit med representanter i allt det som Rådet/Samorganisationen har haft att erbjuda i form av kurser och seminarier. 4. Vi har gjort en hel del arbete i våra lokaler, bl.a. har en stor del av Hildedal målats om. 5. Vi ser ett fortsatt gott deltagande i våra uppladdningsmöten under hela året och vi ser också fortsatt många nya som kommer till oss. Våra fester har som alltid varit väldigt uppskattade och då det delas ut utmärkelser för olika tids nykterhet är de också väldigt värdefulla för de anhöriga. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Vi söker bidrag för kostnader såsom lokalkostnader, lönekostnader och andra kostnader. Verksamheten är stor och bred men grunden består i att hålla regelbundna s.k. Uppladdningsmöten på våra sektioner samt att vi faktiskt finns tillgängliga så gott som dygnet runt på våra sektioner för nyare medlemmar och nya hjälpsökande. Vi åker även ut och informerar i stor utsträckning till bl.a. vårdpersonal, socialtjänst, oroliga föräldrar/anhöriga samt arbetsgivare. Vi besöker också andra Sällskap i landet för att utbyta idéer och erfarenheter. I samband med dessa informationer och besök uppstår det en hel del kostnader för resor och material. Inför 2016 står vi också för en tuff utmaning då hyran på vår Sidan 1 av 2

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÅRSREDOVISNING Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. 2014 2 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR 857202-5974 3 4 6 12 16

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Sociala Resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-03-28 1.0 Emma Söderström, Margot Olsson Sociala resursförvaltningen

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det

Läs mer

Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras.

Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. November 2013, RFSL Rapporten är utarbetat av: Sofia Kuno, brottsoffersamordnare, Kina Sjöström, brottsoffersamordnare,

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund Finsam, Växjö kommun Tjejrutan Slutrapport ProjektledareÅsaEdlund Innehåll Finsam...3 Uppdraget...3 Målgrupp...5 Syfte...5 Mål...5 Arbetssätt...6 Förbyggandeochuppsökandeverksamhet...6 Aktiviteter...6

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE Nationell rapport från länsstyrelserna om skyddat boende med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld Mars 2004 Länsstyrelsen i

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 (1) Verksamhetsberättelse 2009 Kompetenscenter prostitution Sektion Metodstöd och uppsökande arbete Sociala resursförvaltningen Ansvarig Susanne Streer 1 (8) Verksamhetsberättelse 2009 FAST Sektionen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer