Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi"

Transkript

1 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Kjell Munthe Kontaktuppgifter till föreningen Anhörigcenter Scheelegatan GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Anhöriga till narkotikamissbrukare och våldsverkare. Missbrukare. Unga män och kvinnor i riskzonen. Barn till missbrukare. Syfte med organisationen enligt stadgarna Vårt mål är att informera, stötta och att ge råd till anhöriga till missbrukare. Informera om narkotika. Informera frihetsberövande om alternativa levnadssätt. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år Kravet från anhöriga med tidsmässigt längre rådgivningar, har resulterat i färre men bättre rådgivningar ur metodsynpunkt. Därför har tidsutrymmet blivit mindre för att ledsaga vid rättegång. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen V erbjuder rådgivning till anhöriga via möten och telefon. Stöttar vid rättegång, besök på häkte och anstalter när en intagen möter sina anhöriga efter lång tid. Vi har självhjälpsgrupper för unga kvinnor i riskzonen. Vi har grupper för unga män, som varit intagna på anstalt. Styrkan i föreningen är egenupplevelser samt lång tids rådgivning av detta slag. Rådgivningana tenderar att öka i tid då de anhöriga har behov av längre konsultationer. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Sidan 1 av 2

2 2016 Ansökt belopp: Ärende: Handläggare av ansökan Saknas Sidan 2 av 2

3 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Jan Samuelsson Kontaktuppgifter till föreningen Anhörigföreningen för närstående till al Majorsgatan GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Verksamheten ger stöd och kunskaper till dem som är närstående till alkohol- och drogberoende personer. Genom att sprida information om vår verksamhet informerar även Föreningen allmänheten och vårdpersonal om anhörigproblematiken. Syfte med organisationen enligt stadgarna Föreningen skall arbeta för att stärka och stödja anhöriga och andra närstående till alkoholoch drogberoende. Målet är att den anhöriga ska få förståelse och redskap för sin situation och nå konkreta resultat. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år Vi uppfyllde alla våra mål. Vi kunde även ha en projektanställd på 60% under halva 2014 för att bättre kunna möta efterfrågan på våra tjänster. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Föreningen ger stöd och kunskaper till närstående till alkohol- och drogberoende. Den driver en anhörigmottagning dit man kan ringa, mejla eller komma på besök. Dessutom finns anhöriggrupper som träffas en gång i veckan för att under ledning av en utbildad handledare följa ett program på åtta sammankomster. Grupperna kan sedan övergå till att bli så kallade självhjälpsgrupper. Föreningen söker bidrag för att täcka kostnader för en heltidsanställd samtalspedagog med anhörig- och beroendeproblematiken som specialitet, samt för alla övriga kostnader för lokaler, hemsida, kontorsmaterial mm. Föreningen grundades 1997 och är fortfarande inne i en expansionsperiod med ett ökat antal klientkontakter, en mycket välbesökt hemsida och samarbeten med andra intresseorganisationer t ex Nordhemskliniken, Nämndemansgården, Aleforsstiftelsen och Bona Via. Den anställda bedriver även en utåtriktad verksamhet för att göra Föreningen känd inom kommunen och sprida information om de anhörigas situation. Anmälningarna till gruppverksamheten ökar stadigt i antal och i skrivande stund (maj 2015, med en anställd på 60%) är väntetiden för ett enskilt samtal ca tre veckor. Genom att vi nu har en ny anställd är det speciellt viktigt att täcka kostnader för hennes vidareutbildning. Nordhemsklinikens utbildning t ex går troligtvis för sista gången med start hösten Sidan 1 av 2

4 2016 Ansökt belopp: Ärende: Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Saknas Sidan 2 av 2

5 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Robert Johansson Kontaktuppgifter till föreningen ARM Chp#46-Stödförening Ebbe Lieberathsgatan GÖTEBORG arm-intl.com Målgrupp som organisationen vänder sig till Nyktra/Drogfria missbrukare samt personer som stödjer dessa. Alla i riskzonen för missbruk Syfte med organisationen enligt stadgarna Sprida ARM's budskap. Innan motorcyklarna kommer ut ur garagen, är vi här för att stödja varandra i vårt program för nykterhet/drogfihet och att i förhållande till myndighet/allmänhet tillvarata/främja medlemmarnas nykterhet/motorintresse/andra intressen. All vår verksamhet är helt alkohol/drogfri. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år 1 Stödet till varandra och våra familjer genomsyrar allt arbete vi gör. 2 Vi har monterat värmepumpar med luftkonditionering och öppnat upp ventilationen, fönster går ej, pga hållfastigheten på huset. Köket är klart och fungerar jättebra. 3 Vi har ordnat gemensamma högtider sammankomster mm. Hela familjerna har deltagit, vi har stärkt sammanhållningen, vi är verkligen ett gott nyktert å drogfritt alternativ. 4 Vi föreläser så fort vi får möjlighet till det vi har varit på Ljungkile folkhögskola, Beroendeenheten, Företag som KSE vi har varit med i motivations utbildningen på Nordhemskliniken, Alefors en ggr/månad. Vi attrahera massa människor och intresset har varit stort, mest tillför det nog oss som får chansen att berätta om våra liv. 5 Vi syns i alla sammanhang å föreläsningar i ämnet drogfrihet/nykterhet. 6 Varje styrelsemöte läser vi ifrån våra stadgar å ser till att vi gör vad vi ska. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Kamratstödjande förening med stor familje känsla. Stöd till hela människan drogfrihet har genom erfarenhet visat sig vara en avgörande faktor i ett framgångsrikt liv för en missbrukare, vi stöttar varandra på ett helomfattande vis. Vi finns för varandra alltid dygnet runt 7 dagar i veckan. Vi stöttar å hjälper familjerna till de missbrukare vi möter. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Sidan 1 av 2

6 2016 Ansökt belopp: Ärende: Handläggare av ansökan Saknas Sidan 2 av 2

7 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Kerstin Karlsson Kontaktuppgifter till föreningen ATSUB/Göteborg Prästgårdsängen 21 bv GÖTEBORG 031/ Målgrupp som organisationen vänder sig till Föreningen vänder sig till anhöriga vars barn och ungdomar utsatts för sexuella övergrepp i syfte att trygga, stärka och vara en resurs för dem utifrån deras specifika behov. Med anhörig avses person som ingår i det utsatta barnets familj eller nätverk, såsom släkting eller person som är knuten till det utsatta barnet/ungdomen. En annan viktig målgrupp för föreningen är berörda myndigheter, yrkesverksamma (såsom skolpersonal, sjukvårdsinrättningar, elevhälsan för att nämna några), ideella organisationer och allmänheten då en del av vår verksamhet innefattar att sprida och ge en fördjupad kunskap om sexuellt våld på barn och unga och dess konsekvenser. Media och politiskt verksamma aktörer möter vi genom att delta i och stimulera den offentliga debatten kring sexuellt våld. Syfte med organisationen enligt stadgarna - Att verka för rätten att skydda barn och ungdomar mot sexuellt våld. - Att vara en kris-, råd-, jour och stödförening för anhöriga och de som påverkas av det sexuella våldets konsekvenser. - Att trygga, stärka och vara en resurs för anhöriga till sexuellt våldsutsatta. - Att arbeta mot fördomar, stigmatisering och socialt utanförskap genom att delta i och stimulera den offentliga debatten kring sexuellt våld. - Att sprida information om föreningens kunskaper, arbete och erfarenheter kring sexuellt våld. - Att verka som en kunskapsbank och synliggöra den komplexa problematiken kring sexuellt våld mot barn och ungdomar. - Att arbeta förebyggande med öppna dialoger om erfarenheter, aktuell statistik och forskning kring sexuellt våld. - Att skapa arenor för intersektionella möten och samarbeten kring sexuellt våld. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år?genom telefon och e-post har föreningen under 2014 haft ca 5000 kontakter med stödsökande. Föreningen har haft ca 550 stödsamtal med hjälpsökande och varit med på ca 380 möten som medföljande stöd vid diverse myndighetsbesök under 2014.?Föreningen har stärkt och kvalitetssäkrat den stödjande verksamheten genom fortbildning av personal och volontärer i samtalsmetodik och professionell handledning. Detta för att kunna ge ett så adekvat samtalsstöd som möjligt för målgruppen. Vinsten blir stor både för den drabbade och samhället om livet kan normaliseras så fort som möjligt efter ett trauma. Sidan 1 av 2

8 2016 Ansökt belopp: Ärende: ?Under 2014 har föreningens medlemmar deltagit i flertalet olika barnaktiviteter. Nyttan med dessa tillfällen är stor för medlemsfamiljerna då de får möta andra drabbade, uppleva barnens glädje, utbyta erfarenheter och förstå att de inte är ensamma om sina upplevelser.?föreningen har verkat som en resurs för myndigheter, kommunala instanser och organisationer i syfte att utveckla metoder för att identifiera, och/eller förebygga sexuellt våld och stödja målgruppen. Föreningen har under 2014 anordnat ett flertal utåtriktade föreläsningar om sexuellt våld mot barn.?föreningen har under 2014 samverkat i flera samarbetes-, nätverks- och mötesgrupper och genomfört gemensamma projekt och manifestationer till nytta för målgruppen.?god hälsa innefattar fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande. ATSUB/Göteborg främjar god hälsa genom vårt informerande, förebyggande och stärkande arbete. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen ATSUB/GBG bedriver en stödjande verksamhet för anhöriga genom rådgivning, samtal, medlemsaktiviteter och föreläsningar. Föreningen arbetar för att minska skammen och tabut kring det sexuella våldet både hos dem som kontaktar oss men även ute i samhället. Vi verkar mot sexuellt våld i alla former och sprider kunskap om den komplexa problematiken och konsekvenserna. Den stödjande verksamheten innefattar samtalsstöd, medföljande stöd vid diverse myndighetsbesök, jour- och krisverksamhet i form av jourtelefon och besök även kvällar och helger, stödgruppverksamhet samt att erbjuda mötesplatser och aktiviteter för de drabbade och deras nära anhöriga. Vi stärker de anhöriga utifrån den situation de befinner sig i för att kunna vara så trygga vuxna som möjligt för sina barn och vi fungerar som en resurs utifrån varje individs specifika behov. Föreningen arbetar aktivt i kunskapsspridande och förebyggande syfte mot att barn/ungdomar utsätts för sexuellt våld. Detta sker ex. genom föreläsningar riktade mot skolpersonal, ungdomar, sjukvårdsinrättningar, kvinnojourer, och elevhälsan. Föreningens långsiktiga arbete med att synliggöra brister och föreslå förbättringar beträffande samhällets hantering kring sexuellt våld sker genom informationsspridning, nätverksarbete och samverkansprojekt med andra organisationer, yrkesprofessionella, politiskt verksamma och media. Föreningen verkar som ett språkrör för de drabbade som inte kan eller orkar träda fram för att föra sin egen talan Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Ulrika Lantz Westman Sidan 2 av 2

9 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Diako Sheikh Kontaktuppgifter till föreningen Biston, Föreningen i Göteborg Angeredsvinkel Angered Målgrupp som organisationen vänder sig till Målgrupp som organisationen vänder sig till : Barn och ungdomar Medlemmar och icke medlemmar De som intresserar sig för integrationsfrågor i samhället i övrigt Syfte med organisationen enligt stadgarna Syfte: Vårt syfte är att väcka intresse för integration i samhället, att ge de det verktyg som behövs för att lättare anpassa sig till samhället. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år Föregående år: Vi har sedan tidigare varit aktiva i samhällsfrågor och debatter. Vi har haft olika kurser i samhällsorientering, där medlemmar fick en djupare blick i hur samhället fungerar. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Vi tror starkt på att våra medlemmar kommer att ha nytta av de frågor och svar som vi kommer att ställa och svara på, vi vill stärka deras kunskapsnivå, självförtroende och deras roll i samhället. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Saknas Sidan 1 av 2

10 2016 Ansökt belopp: Ärende: Sidan 2 av 2

11 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Susanne Ericson Kontaktuppgifter till föreningen Bojen Första Långgatan GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Bojen är en ideell förening i Göteborg vars verksamhet riktar sig till barn och ungdomar 0-19 år som upplevt våld i hemmet, och deras våldsutsatte förälder. Syfte med organisationen enligt stadgarna Föreningens mål och syfte är att på olika sätt arbeta för att tillgodose behov av hjälp, stöd och utbildning till barn och ungdomar, som upplevt våld i hemmet och deras våldsutsatte förälder. Föreningens mål och syfte är också att bedriva utåtriktad verksamhet i syfte att påverka på strukturell nivå, utveckla befintliga och nya insatser för målgruppen och sprida föreningens arbetssätt och metoder genom tillhandahållande av utbildningar, föreläsningar m m. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år -Vi fortsatte ha våra grund- och fortsättningsprogram. -Vi fortsatte att utveckla stödet till förskolebarn genom att pröva Child Parent Psychotherapy. -Vi fortsatte med gemensamma aktiviteter under lov som skidutflykt till Hovfjället och sommarläger i Ransberg samt hade Julfest. -Vi spred information om vår verksamhet, bl a genom en halvdagskonferens för 240 person som arrangerades tillsammans med Gyllingen och Solrosen. Vi skaffade också ny hemsida och nya broschyrer. -Vi hade ingen utbildning i vår arbetsmetod Vi fortsatte vårt upparbetade samarbete med Kvinnojourerna, BUP Gamlestaden, Psykologenheten på Hisingen samt med Hälso- och sjukvården.?vi medverkade till att de föräldrar som har långvariga och omfattande psykosomatiska symtom, fick tillgång till Kraniosakral behandling. -Vi fortsatte att medverka i olika nätverk som t ex Rädda Barnen, Dialoga, Kvinnojourernas barnnätverk och De glömda barnen. -Vi fortsatte att utveckla alla våra program utifrån forskningsresultat från deltagande i tidigare studier, samt att sprida resultaten. -Vi fortsatte att utvärdera vår verksamhet och även metodutveckla fortsättningsprogrammen. -Vi fortsatte medverka i en ytterligare forskningsstudie som risk- och skyddsbedömningar. -Vi fortsatte med det opinionsbildande arbetet, bl a genom deltagande i Radioprogram i P1. Sidan 1 av 2

12 2016 Ansökt belopp: Ärende: Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen -Vi har gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar som upplevt våld i hemmet. -Vi har fortsättningsprogram för både barn och föräldrar som behöver en längre tids bearbetning. -Vi utvärderar och utvecklar vår verksamhet och våra program genom att delta i forskning och utvärdering. Vi har hittills deltagit i 4 forskningsprojekt och är nu i det pågående projektet "Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som upplevt våld i föräldrars nära relation". -Vi samarbetar med befintliga myndigheter och instanser som möter målgruppen, som Psykologenheten Hisingen, Hälso- och sjukvården, BUP, kraniosakral behandling, scoutrörelsen, kvinnojourerna och skolhälsovården. -Vi deltar i nätverk som Rädda Barnen, Dialoga, Skolnätverket, De glömda barnen, Kvinnojourernas barnnätverk. -Vi arbetar med opinionsbildning, genom föreläsningar, utbildning, deltagande i forskning m m. -Utifrån forskningsresultat och önskemål från målgruppen har vi lagt till andra aktiviteter som sommar- och skidläger. -Vi har utbildat oss i en metod som riktar sig till den omfattande och viktiga målgruppen barn 0-6 år och deras våldsutsatta förälder. CPP en unik insats, ensamma i vårt slag att erbjuda en insats för denna målgrupp, och det är en ökande efterfrågan. Vi söker nu ett utökat bidrag för att kunna bedriva den ordinarie gruppverksamheten i nuvarande omfattning samt arbeta med Child Parent Psychotherapy. -Vi söker även högre bidrag pga ökade kostnader och ett oförändrat bidrag sedan Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Ulrika Lantz Westman Sidan 2 av 2

13 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Ulf Spendrup Kontaktuppgifter till föreningen BRIS region Väst Södra Hamngatan GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Bris arbetar för att stärka barnets rättigheter. Utgångspunkten för allt Bris arbete är efterlevnaden av varje barns mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på barn som riskerar att få sina rättigheter kränkta, barn som får sina rättigheter kränkta och barn som upplever att deras rättigheter blir kränkta. Allt stöd till barn och unga är kostnadsfritt och innebär en möjlighet att vara anonym. Under 2012 hade Bris stödjande kontakter med barn och unga i chatt, mejl, och stödtelefonen På Bris.se finns ett forum där barn och unga kan stötta varandra. Stödet har öppet kl varje dag, året runt. För vuxna som har frågor eller är oroliga för barn finns Bris vuxentelefon om barn. Bris bedriver opinions och påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare. Målet med arbetet är att öka medvetenheten i samhället om barn och unga som får sina rättigheter kränkta, samt om de brister som finns i samhället och som påverkar barn och unga negativt. Bris erbjuder utbildning till professionella vuxna, som möter barn och unga i sina yrken, om Bris samtalsmetodik och frågor Bris fokuserar på. Bris producerar även rapporter och annat material för att öka kunskapen om barn och ungas livssituation. Bris informerar även barn och unga om barnets rättigheter och var man kan få stöd om man behöver. Allt arbete inom kunskapsområdet utgår från målet att varje barn ska kunna ha en vuxen i sin närhet som ser, förstår och agerar för det barnets bästa. Syfte med organisationen enligt stadgarna Målet med Bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra dialog med vuxna. Verksamheten skall präglas av ett barnperspektiv genom följande principer: Bris ser barn och ungdomar som sina uppdragsgivare; verksamheten skall utgå från barns och ungdomars behov Bris skall med utgångspunkt i den kunskap som förmedlas genom dialogen inom Stödverksamheten göra barns och ungdomars behov synliga. Denna kunskap skall utgöra grunden för Bris verksamhet Bris skall stå på barnets sida och skall fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället samt informera barn och ungdomar om deras rättigheter Bris skall verka för att olika samhällsinstanser prioriterar barns rätt och barns behov Bris skall verka för att barn och ungdomar har tillgång till vuxenstöd Bris skall verka för att barn och ungdomar inte utsätts för kränkande handlingar Bris skall motverka våld och övergrepp mot och mellan barn och ungdomar Sidan 1 av 2

14 2016 Ansökt belopp: Ärende: Bris skall arbeta för att de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter fullt ut kommer till tillämpning i barns och ungdomars Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år Antalet stödjande kontakter 2014 uppgick till drygt kontakter. Bris är den enda ideella organisationen i Sverige som erbjuder barn och unga stöd av utbildade kuratorer året runt, 7 dagar i veckan mellan kl. 10 och 21. Bris region Väst hade under aktiva volontärer. Målet att öka antalet medlemmar kvarstår för Under 2014 utbildade och informerade bris anställda och volontärer flera tusen barn och vuxna. Detta var möjligt tack vare en ny volontärverksamhet, Bris-informatörer. Vi publicerade 4 debattartiklar och deltog i flera paneldiskussioner, rundabordssamtal och andra påverkansforum. Bris har varit delaktiga i ett flertal samverkansgrupper. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Bris verkar som en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. Kärnan i Bris verksamhet är BRIS (Barnens Hjälptelefon), Bris-mejlen och Bris-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd av en vuxen. Alla kontakter är anonyma vilket öppnar upp för att barn och ungdomar vågar kontakta Bris med frågor som de annars skulle hålla för sig själva. Bris fungerar också som opinionsbildare och remissinstans för att öka vuxnas respekt för barn som individer och för att de principer som slagits fast av FN:s barnkonvention skall tillämpas fullt ut. Bris använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor. Bris erbjuder utbildning till professionella vuxna, som möter barn och unga i sina yrken, om Bris samtalsmetodik och frågor Bris fokuserar på. Bris producerar även rapporter och annat material för att öka kunskapen om barn och ungas livssituation. Bris informerar även barn och unga om barnets rättigheter och var man kan få stöd om man behöver. Allt arbete inom kunskapsområdet utgår från målet att varje barn ska kunna ha en vuxen i sin närhet som ser, förstår och agerar för det barnets bästa. Verksamheten bemannas av både anställda och volontärer. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Ulrika Lantz Westman Sidan 2 av 2

15 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Christina Castana Kontaktuppgifter till föreningen BUFFF Västra Götaland Beväringsgatan GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Målgruppen är barn och ungdomar vars föräldrar/familjemedlem är eller har varit aktuella inom kriminalvården. I syfte att tillgodose barnens behov välkomnar vi även föräldrar/familjemedlem som har en partner i fängelse. Vi arbetar även med barn och ungdomar som behöver förberedas inför förälderns frigivning tillsammans med den övriga familjen. Föräldrar som är eller har varit aktuella inom kriminalvården i syfte att tillgodose barnens rättigheter och behov. Andra vuxna som är viktiga för barn vars förälder/föräldrar är eller har varit aktuella inom kriminalvården. Syfte med organisationen enligt stadgarna Föreningen utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och att barnets bästa alltid ska stå i centrum. Föreningens ändamål är att ge stöd till: - Barn och ungdomar vars förälder är eller har varit föremål för kriminalvård - Föräldrar som är intagna eller har en partner i fängelse - Barn och ungdomar som behöver förberedas inför förälderns frigivning tillsammans med den övriga familjen - Föreningen arbetar för att barn till frihetsberövades rättigheter i Sverige skall tillgodoses genom praktiskt utvecklingsarbete, stöd och opinionsarbete - Vuxna och barn som har en familjemedlem som hamnat i fängelse upplever ett stort utanförskap i samhället. De blir stigmatiserade och stämplas. Man pratar inte öppet om detta i samhället, bland grannar och i skolan och det leder till att fördomarna om barnen ökar. Detta leder till skam och skuldkänslor, barnen får sällan möjlighet att hantera sin situation och eventuella trauman. På BUFFF talar vi om vikten på att barnen får reda på det som skett så tidigt som möjligt för att öka deras välmående. Vi har sett att om barnen får börja hantera sin situation genom vetskap om att föräldern har hamnat i fängelse blir det tryggare och kan få mera stöd. Berättar man för sin lärare kan denne ha koll på symptom som många av barnen påvisar och hjälpa till så att barnet får ytterligare stöd till exempel genom skolkurator - På BUFFF får barnen träffa andra i samma situation, de får se att de inte är ensamma och lära sig att det inte är deras fel. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år Under 2014 pågick öppet hus 1 ggr/v. Öppet för barn och föräldrar/anhöriga/andra intresserade för information, samvaro, fika, lek. Många anstaltsbesök gjordes där information och kunskapsspridning om barn till frihetsberövades situation var i fokus. Anstalterna som besöktes var Rödjan och Sagsjön. Det anordnades fester vid högtiderna Påsk och Halloween. Vi anordnade ett familjeläger under sommaren en vecka, ett helgläger under hösten. Det var ett lekläger tillsammans med ungdomsledarutbildningen på Vara folkhögskola Sidan 1 av 2

16 2016 Ansökt belopp: Ärende: som vi har ett fortsatt samarbete med. Ungdomsgruppen gjorde i samarbete med ett tryckeri tredje numret av Bryggan Pressen. Vi prövade att fortsätta ha soppluncher då det var öppet för intresserade och ev. nya medlemmar. Deltagandet blev lågt varför vi bestämde att pröva nya sätt att nå ut med information. Telefonen var öppen och tillgänglig för stöd- och rådgivning. Personer har individuellt kommit till Bryggans lokaler för stödsamtal. Vi har deltagit i nätverk med Kriminalvården, Solrosen, Bonavia och Vägen ut!. I mars blev vi uppsagda från lokalen pga att en förskola ville ha lokalen. Vi blev erbjudna ersättninglokal som vi inte kunde acceptera. Mycket arbete fick läggas på att finna en ny lokal som passar vårt syfte. I slutet av december flyttade vi in i den nya lokalen. Ord. verksamhetschef var sjukskriven under stor del av året varför det blev svårt att genomföra allt som var planerat. 3 anställda/volontärer har utbildats i BUFFF:s egna stödgruppsmetod. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Föreningen har verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar separat, men också för hela familjen. Under lov och helger firar vi olika högtider då hela familjen bjuds in. Föreningen har också läger för de olika grupperna några gånger om året. Ungdomsgruppen arbetar fram en tidning varje år. Ambitionen är att ha stödgrupper för barn och föräldrar kontinuerligt. BUFFF har ett samarbete med Vägen Ut och Kriminalvården med föräldracirklar och utveckling av dessa. Föräldrar kan också få enskild rådgivning och/eller att vi deltar på nätverksmöten med t.ex. myndigheter. När det är för barnets bästa, kan vi i samråd med socialtjänsten erbjuda lokal, personal och aktiviteter vid umgänge mellan barn och föräldrar. BUFFF informerar både intagna och personal inom Kriminalvården i Västra Regionen för att nå målgruppen. BUFFF samarbetar med Kriminalvården, Solrosen, Kris, Vägen Ut!, Bonavia samt andra organisationer som gagnar föreningens syfte och deltar i olika utbildningar/informationstillfällen t.ex. hos Skyddsvärnet, Krami, socionomprogrammet, Kriminalvården, socialtjänsten samt i Vägen Ut:s behandlingsgrupper. Det centrala i föreningen är att barnperspektivet genomsyrar all verksamhet. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Handläggare av ansökan Ulrika Lantz Westman Sidan 2 av 2

17 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Berit Kezsei Kontaktuppgifter till föreningen Caritas Angered - FC Hjällbo Skolspåret Angered Målgrupp som organisationen vänder sig till Boende i Angered, invandrare, etniska svenskar, nyanlända flyktingar, asylsökande i EBO(eget boende) i alla åldrar, mellanstadieelever, äldre som bor kvar i hemmet och äldre med annat boende. Boende runt Opaltorget. Syfte med organisationen enligt stadgarna *Att bedriva karitativt, socialt och integrationsarbete i Angered. * Att i samråd med Caritas Sverige, kyrkliga och/eller civila myndigheter skaffa resurser för verksamheten *söka kontakt och samarbete med flyktingar, invandrare, deras föreningar och religiösa samfund, i och utanför Göteborgs församlingar i interreligiös dialog *genom information väcka intresse för bistånds- och utvecklingsarbete * genom bistånd verka för utveckling i synnerhet i Syd. Caritas Angered verkar på lokal nivå. Föreningens arbete bedrivs i huvudsak i delgrupper med var sitt ansvarsområde. Caritas är Katolska kyrkans organ för socialt arbete och arbetar för social rättvisa och mänskliga rättigheter och människans värdighet oavsett religion, nationalitet, kön eller sexuell läggning. Frivilligcentralen är en mångkulturell mötes- och arbetsplats. Där möts alla, vuxna och barn, oavsett religion, etnicitet, nationalitet, kön eller sexuell läggning. Caritas strävar efter att öka människors engagemang för ett frivilligt socialt arbete i sin närmiljö. Caritas pedagogik och metodarbete utvecklas i ett gräsrotsperspektiv och en tilltro till människan egen förmåga att vara delaktig i att bygga ett rättvist och solidariskt samhälle, vilket ger ökad självkänsla och ett hopp om att en förändring är möjlig. Genom detta arbete blir Frivilligcentralen ett redskap för att utveckla ett aktivt medborgarskap. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år 1. Integration o folkbildning 2014 genomfördes 9041 studietimmar á 45 minuter, en ökning från 6166 timmar år 2013,20% ökning. 2. Seniorkontakten. Besök hos seniorer kvarboende i egen lägenhet samt till 4 Kom. äldreboenden i Angered betyder ökad livsglädje. Seniorträffar. Sidan 1 av 3

18 2016 Ansökt belopp: Ärende: Asyl/Migration/Introduktion 2014 deltog totalt 365 asylsökande. Asyltidens längd har ökat fr 5-8 mån. till mån. Hittills i år finns 220 asylsökande vid FC. 4. Stöd- och social rådfrågning, hjälp till självhjälp. Det finns ett oändligt behov från boende i Angered. Det är frågor som kallelse till socialkontoret, läkarbesök, Migrationsverket, Kronofogden, polisen, enkla saker som att boka läkartid i telefon. C. vill ge hjälp till självhjälp och inte vara en?fixare?. Mycket tid för repetition för att den som söker vår hjälp på sikt skall klara sitt dagliga liv. Antal besökare är cirka 40 pers/månad. 5. Mellanstadieelever i läxklubbar, kulturaktiviteter. Läxhjälp till mellanstadieelever. Nytt arbetssätt: under elevernas februari-påsk-sommar-höstlov anordnas frilufts-studiebesök samt kulturaktiviteter. 6. Praktikplatser för studenter från Institutionen för socialt arbete, Gymnasieelever, program Barn- och fritid, Integrationsplatser för SFI/Angered, Lernia, SVEA, Folkuniversitetet. Praktikanter AF/Angered samt personer i Fas 3. Ett kraftigt nytillskott av ungdomar som gör sin API på FC. Det är ungdomar från årskurs 8 och 9, praktiktiden kan vara 2-4 veckor. Målen uppnådda. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Varje vecka besöker ca 480 personer Frivilligcentralen som är öppen måndag? fredag kl samt en lördag/söndag i månaden klockan På FC finns två regler som alla skall respektera: Alla skall tala svenska med varandra. Gruppindelning sker utan hänsyn till etnicitet, kön, religion, nationalitet. Seniorkontakten: med hembesök, äldre-träffar, hjälp vid läkarbesök, promenader, myndighetskontakter, telefonjour för anhöriga. Stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer samt unga kvinnor som lever i hederskulturer. Volontärinsatser vid samtliga äldreboende, Hammarhus, Solängen, Gunnared och Lövgärdet i Angered. Integration: Stöd och hjälp till asylsökande i deras i deras asylprocess/nyanlända/ migranter. Samtliga grupper deltar i svensk språkträning och samhällsorientering. Nätverk och samarbete med föreningar som arbetar med introduktion/ integration. Myndigheter/förvaltningskontakter. Handledning av praktikanter, studenter, volontärer, personal samt personer i sysselsättningsfasen(fas3). Rehabiliteringsplatser i samverkan med AF/Angereds Samverkansteam, Närhälsan Gamlestaden. Dialog och samverkan med kommunens enheter, Etablering och Samhällsorientering. Social rådfrågning. Mellanstadieelever, läxhjälp, hantverksstuga. Kartläggning av behov och önskemål om verksamheter bland boende vid Opaltorget. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Sidan 2 av 3

19 2016 Ansökt belopp: Ärende: Handläggare av ansökan Lena Salo Sidan 3 av 3

20 2016 Ansökt belopp: Ärende: Ansökan gjord av Andreas Ericsson Kontaktuppgifter till föreningen Det Fria Sällskapet Länkarna Box GÖTEBORG Målgrupp som organisationen vänder sig till Det Fria Sällskapet Länkarna vänder sig till alla människor som fastnat i någon form av missbruk, vare sig det rör sig om alkohol eller andra droger, blandmissbruket ökar ständigt och det enda kravet vi ställer på den hjälpsökande är att Hen söker hjälpen av egen fri vilja med en önskan att kunna få komma tillbaka till ett nyktert och värdigt liv. Syfte med organisationen enligt stadgarna 1 Ändamål De Fria Sällskapen Länkarna i Sverige har till ändamål att hjälpa människor med alkohol och annat drogberoende att leva ett nyktert, drogfritt och meningsfullt liv. Om de själva vill. Beskriv nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år 1. Vårt engagemang de olika nätverk/samarbeten vi är med i har varit väldigt givande och vi känner att Vi lyckats engagera yngre förmågor att delta i dessa. 2. Vi har varit fortsatt väldigt aktiva vad gäller att sprida information och kunskap om vårt Sällskap inte bara vid större evenemang och tillfällen utan också att sprida våra informationsbroschyrer/tidningar till olika vårdcentraler. Vi har också gått med i Brukarrådet i PK-huset på Östra sjukhuset där vi får möjlighet att informera direkt till patienter och även åka ut till andra mottagningar och informera personal/patienter. 3. Vi har under året deltagit med representanter i allt det som Rådet/Samorganisationen har haft att erbjuda i form av kurser och seminarier. 4. Vi har gjort en hel del arbete i våra lokaler, bl.a. har en stor del av Hildedal målats om. 5. Vi ser ett fortsatt gott deltagande i våra uppladdningsmöten under hela året och vi ser också fortsatt många nya som kommer till oss. Våra fester har som alltid varit väldigt uppskattade och då det delas ut utmärkelser för olika tids nykterhet är de också väldigt värdefulla för de anhöriga. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta skall ge målgruppen Vi söker bidrag för kostnader såsom lokalkostnader, lönekostnader och andra kostnader. Verksamheten är stor och bred men grunden består i att hålla regelbundna s.k. Uppladdningsmöten på våra sektioner samt att vi faktiskt finns tillgängliga så gott som dygnet runt på våra sektioner för nyare medlemmar och nya hjälpsökande. Vi åker även ut och informerar i stor utsträckning till bl.a. vårdpersonal, socialtjänst, oroliga föräldrar/anhöriga samt arbetsgivare. Vi besöker också andra Sällskap i landet för att utbyta idéer och erfarenheter. I samband med dessa informationer och besök uppstår det en hel del kostnader för resor och material. Inför 2016 står vi också för en tuff utmaning då hyran på vår Sidan 1 av 2

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 2 BV 42 7 GÖTEBORG Telefon: 03 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 2 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Verksamhetsplan Bufff Stockholm Org.nr 802411-1968 År 2016 www.bufff.nu

Verksamhetsplan Bufff Stockholm Org.nr 802411-1968 År 2016 www.bufff.nu Verksamhetsplan Bufff Stockholm Org.nr 802411-1968 År 2016 www.bufff.nu Upprättad av Madelein Kattel Verksamhetschef Verksamhetsplan 2016 Bufff Stockholm är en ideell förening som är partipolitiskt och

Läs mer

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Balltorps förskolor 20130419 Annette Kimmehed Förskolechef Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Vision: Syfte. Individinriktat genom att: Ett jämställt samhälle fritt från våld

Vision: Syfte. Individinriktat genom att: Ett jämställt samhälle fritt från våld Verksamhetsplanering 2015 1 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Skyddsjouren i Ängelholm Kvinnojouren är en ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen skall

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ängavångens förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Strandsborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Strandsborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling. 2014-12-12 Strandsborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling. för planen: Carolina Ahlin, förskolechef Planen gäller från: 2015-01-01 Planen gäller till: 2015-12-31 Vision: På vår förskola

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Sarianne Segersten och Titti Karlsson Förskolechef Lejla Sultanic Vår vision Arbetet

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Tom Tits förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tom Tits förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tom Tits förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201 Junibackens plan mot diskrimineri iminering ng och kränkande behandling 2015-201 2016 Ansvariga för planen: Personalen vid förskola Junibacken och förskolechef Greta Särefors. Vår vision på vår förskola

Läs mer

Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: HT 2014-VT 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sticklinge förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sticklinge förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sticklinge förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2017/2018 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Mårdvägens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mårdvägens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mårdvägens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Försoleverksamhet Läsår 2015 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor.

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor. Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2014 1. Tensta kvinno- och tjejjour Föreningens verksamhet riktar sig till kvinnor och flickor som är eller har varit utsatta för våld. Målet

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan I Ur och Skur förskola Upprättad 20140101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) KSN Davidsson Per (KLK)

Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) KSN Davidsson Per (KLK) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) 2016-01-14 KSN-2015-0779 Davidsson Per (KLK) Kommunstyrelsen Motion av Mohamad Hassan m.fl. (alla L) om möjligheter för kommunen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Verksamhetsåret 2012/2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika

Läs mer

GF Tempo Ledarguiden 2016

GF Tempo Ledarguiden 2016 GF Tempo Ledarguiden 2016 Förord Detta dokument är framtaget av ledare samt styrelsemedlemmar i GF Tempo. Dokumentet som kommer från riksidrottsförbundet (RF) bygger på ledarguiden som är utvecklat ifrån

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Björkdungens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkdungens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkdungens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola.

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Göteborgsområdet Hösten 2014 2014-12-18 www.samverkanstorget.se Önskvärt läge Barnperspektivet genomsyrar samverkan Familjer ska veta vart de ska

Läs mer

Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Vår vision På Kryssets

Läs mer

Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 16/17

Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 16/17 Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trygghetsplan för Romarebäckens förskola

Trygghetsplan för Romarebäckens förskola 2016-04-06 Förvaltning för livslångt lärande Trygghetsplan för Romarebäckens förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tallängen, Romarebäcken och Ekebys förskolor

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Utsiktens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Utsiktens plan mot diskriminering och kränkande behandling Utsiktens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 16/17 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer