Förprojekteringsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förprojekteringsrapport"

Transkript

1 Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm

2 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt. Detta har konstaterats i en lång rad studier och utredningar under senare år. Detta faktum påtalas också tydligt i den regionala plan för EU:s Socialfondsprogram som gäller för Stockholmsregionen. Nyanländas etablering på arbetsmarknaden pekas i planen ut som en av regionens prioriterade frågor. I planen konstateras att en mer effektiv samverkan mellan olika aktörer behövs för att bättre tillvarata målgruppens utbildnings- och yrkeskunskaper, samt för att tillgodose regionens framtida kompetensförsörjningsbehov. I planen uppmärksammas behovet av såväl samordning som arbetsfördelning mellan länets kommuner där var och en bidrar utifrån lokala resurser till en väl fungerande verksamhet som baseras på en helhetssyn på introduktionen och etableringen av nyanlända. I Stockholms stad bor ca nyanlända flyktingar och invandrare. De utgör ca hälften av alla nyanlända i Stockholmsregionen. Under 2008 var ca av dessa någon gång inskrivna på arbetsförmedlingen, varav ca också var föremål för arbetsmarknadsinsatser från Stockholms stad genom Jobbtorg Stockholm. Såväl staden som arbetsförmedlingen har tydliga uppdrag att arbeta för att snabba på etableringsprocessen så att fler nyanlända snabbare kommer ut i arbete och egenförsörjning. I Arbetsförmedlingens (Af) nya instruktion (förordning 2007:1030) får förmedlingen ett utökat ansvar för att nyanlända får del av insatser som ska främja snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Af ska vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Arbetsförmedlingen har upphandlat externa aktörer som både ska erbjuda insatser, men också samordna olika insatser från andra aktörer. Det av Stockholm stad nyligen inrättade Jobbtorg Stockholm har i uppdrag att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden och stadigt öka andelen självförsörjande efter introduktionsperioden. I uppdraget ingår att samordna heldagssysselsättning för alla nyanlända som uppbär introduktionsersättning eller försörjningsstöd. På regional nivå i Stockholm arbetar såväl Länsstyrelsen som SKL aktivt med att initiera och stödja utvecklingsarbete inom olika delområden för att sammantaget medverka till att skapa en bättre fungerande etablering av nyanlända. Med anledning av varsel om uppsägningar och nedläggning av verksamheter har regeringen bland annat givit landshövdingen i Stockholm uppdraget att samordna insatser i länet för regeringens räkning. Arbetet ska ta tillvara de unika förutsättningar för individers utvecklingskraft och företags konkurrenskraft som finns i länet med syfte att kraftsamla för att stötta individer och företag. Situationen i sin helhet kan beskrivas som att det finns ett stort utbud av möjliga planeringar, aktiviteter och insatser för nyanlända. Det är förstås positivt ur resurssynpunkt. Trots detta kvarstår stora problem när det gäller nyanländas möjligheter att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Fortsatt metodutveckling samt samordning av befintliga resurser framstår fortfarande som ytterst angeläget för att förbättra resultaten när det gäller nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Redan under våren 2008 påbörjades diskussioner inom Jobbtorg Stockholm om behov av metod- och verksamhetsutveckling för att klara stadens mål att 50% av alla nyanlända ska vara

3 självförsörjande 18 månader efter ankomst. Detta resulterade i en ansökan till länsstyrelsen om projektmedel ( 26-medel ) för en förstudie och utveckling av genomförandeprojekt med stöd av EU-medel för att utveckla nya metoder och arbetssätt avseende att stödja nyanlända till en snabbare etablering. Under våren/sommaren genomförde staden en intern inventering av utvecklingsbehov. I detta arbete deltog stadsdelar, Jobbtorg Stockholm och representanter för utbildningsförvaltningen/sfi. I kontakterna mellan staden och arbetsmarknadsområde Stockholm redovisades resultatet av denna första inventering I början av augusti 2008 enades ledningen för Jobbtorg Stockholm och ledningen för Arbetsmarknadsområde Stockholm om en gemensam förprojektering avseende metodutveckling för att förkorta etableringstiden för nyanlända, effektivisera resursanvändning, undvika dubbelarbete samt utveckla gemensamma metoder i det operativa arbetet. En workshop genomfördes den 28 augusti, med representanter från arbetsförmedlingen, utbildningsförvaltningen (SFI), stadsdelsförvaltningar och Jobbtorg Stockholm. Syftet var att över verksamhets- och huvudmannagränser, identifiera hinder och svårigheter som finns i arbetet för att stödja nyanlända att snabbt komma ut i arbete, samt utifrån detta diskutera förslag till lösningar och gemensamma utvecklingssatsningar. I workshopen deltog 35 chefer, gruppledare och medarbetare från arbetsförmedlingen, Jobbtorg Stockholm, utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Problemdefinition De problemområden/utvecklingsområden som identifierades gemensamt av de olika parterna vid Workshop den 28 augusti var följande: Det saknas en definierad och tydlig etableringskedja för nyanlända i Stockholm Introduktion och etableringsinsatser för nyanlända omfattar många aktörer. De primära aktörerna i Stockholm är stadsdelsförvaltningar, SFI, arbetsförmedlingen samt Jobbtorg Stockholm. Uppdrag är delvis överlappande, och mål och insatser är inte samordnade. Situationen har blivit än mer komplex då både sfi, jobbtorg och arbetsförmedlingen använder externt upphandlade aktörer för delar av sina tjänster, även om detta också innebär nya möjligheter. Istället för en sammanhållen och målinriktad etableringsprocess skapas en bruten etableringskedja utan sammanhängande mål och syfte. En avgörande brist idag är också att etableringskedjan och dess innehåll inte är kommunicerat och utvecklat i samverkan med representanter för arbetsgivare dvs den centrala parten för att nyanlända ska få ett arbete. För individen resulterar detta i - Många individuella planer. I sina kontakter med de olika aktörerna får nyanlända en introduktionsplan genom stadsdelen, en SFI-plan, en handlingsplan på arbetsförmedlingen och en Jobbplan på Jobbtorg Stockholm. Varje aktör upprättar planer utifrån sina uppdrag, vilket innebär att mål och innehåll i planerna ofta blir överlappande och ibland motstridiga. Den enskilde får olika förhållningsorder från olika håll, och det saknas samsyn mellan aktörerna omkring prioriteringar. - Fler aktörer gör kartläggningar och planerar överlappande aktiviteter som t ex kompetensbedömningar, coachning. - Det brister i samsyn och förtroende mellan olika aktörer vilket gör att den enskilde får motstridiga budskap. Inte sällan resulterar detta i motstridiga krav på den enskilde. - Aktörerna har dåliga kunskaper om varandra och varandras insatser, vilket gör att olika insatser inte kan länkas i varandra på ett effektivt sätt.

4 För organisationerna innebär detta dubbelarbete i vissa delar av etableringskedjan, medan andra delar är för dåligt utvecklade. Resurser används inte effektivt. För lite fokus och för dåligt utvecklade metoder avseende matchning mot arbetsgivare Utveckling av arbetsgivarkontakter är av avgörande betydelse för att fler nyanlända ska kunna komma ut i arbete. Det är i dag sammantaget för många som arbetar med kartläggning och planering, men för få som arbetar med matchning. Staden och arbetsförmedlingen har inte heller samordnat sina matchningsinsatser vilket innebär att båda ibland rycker i samma individer eller i samma arbetsgivare i matchningsarbetet. Det saknas spetskompetens och metoder för marknadsföring av nyanlända gentemot arbetsgivare. De nyanländas kompetens synliggörs inte på ett tillräckligt bra och effektivt sätt. Det saknas insatser för lågutbildade/analfabeter de bli ofta kvar i bidragsberoende De nyanlända som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är de som har låg utbildning från sitt hemland. En del i denna grupp är analfabeter. Gruppen är inte så stor men det saknas idag bra metoder för denna grupp att kunna tillägna sig relevanta språk- och arbetslivskunskaper som kan underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Många blir kvar i långvarigt bidragsberoende. Nyanlända saknar nätverk som kan stödja deras etablering på arbetsmarknaden Det är väl känt att nätverk för många är av stor betydelse för en etablering på arbetsmarknaden. Ett effektivt matchningsarbete kan lösa en del av detta problem, men nyanlända behöver även på andra sätt stöd för att etablera nätverk med yrkesverksamma inom olika arbetsområden. De flesta nyanlända saknar idag denna möjlighet. En effektiv etableringskedja behöver kompletteras med nätverksbyggande. Överenskommelse om utvecklingssatsning Utifrån den workshop som genomförts, och de huvudproblem som identifierats, enades parterna om en gemensam utvecklingssatsning för att erbjuda nyanlända ett sammanhållet mottagande och en sammanhållen etableringskedja. Parterna utgjordes av Stockholms stad genom ett antal stadsdelar, sfi och Jobbtorg Stockholm, samt arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsområde Stockholm. Detta har varit utgångspunkten för förprojekteringen. Förprojekteringens organisation och arbetssätt En projektledare för förstudien har varit anställd av staden, och finansierades under 2008 av de förstudiemedel som beviljats från länsstyrelsen. Styrgruppen för förprojekteringen har bestått av representanter från arbetsförmedlingen, Jobbtorg Stockholm, och sfi.. Styrgruppen har haft möte ca var tredje vecka och har varit beslutande och har också ansvarat för förankring av problembeskrivning och förslag på chefsnivå såväl centralt som lokalt i respektive verksamheter. En arbetsgrupp har tillsammans med projektledaren arbetet med förstudien. Denna har bestått av representanter från arbetsförmedlingen och staden. Förstudien delades under hösten in i olika utvecklingsområden utifrån vad som framkommit i samband med problemdefinitionen: 1. En grupp för En sammanhållen introduktionskedja 2. En grupp för Utveckling av matchningsarbetet inom Etablering Stockholm 3. En grupp för utveckling av insatser för lågutbildade/analfabeter

5 Olika arbetsgrupper har arbetet med de olika utvecklingsdelarna. Dessa har bestått av representanter från stadsdelsförvaltningar, Jobbtorg Stockholm, sfi, utbildningsförvaltningens rekryteringsprogram, olika arbetsförmedlingskontor samt AMO Stockholm. Arbetsgrupperna har arbetat i Workshops med idéutveckling för de olika delområdena. Under hösten involverades även Röda korset och Studiefrämjandet i idéutvecklingen. Parallellt med den idéutveckling som bedrivits i de olika arbetsgrupperna har den centrala arbetsgruppen arbetet med att kartlägga målgruppen samt göra en genomgång av tidigare erfarenheter och kunskaper inom området. Arbetsgruppen har också analyserat gällande ansvarsfördelning mellan de olika samverkansparterna. Arbetsgruppen har vidare arbetat med att etablera kontakter med andra pågående och planerade projekt i regionen avseende nyanlända. Staden ingår också i den samverkansplattform som skapats mellan olika projekt avseende nyanlända inom Stockholmsregionen. Arbetsgruppen har slutligen arbetet med att etablera kontakter med samverkansparter som anses som särskilt väsentliga för ett genomförande projekt. Styrgruppen har för sin del i en särskild workshop diskuterat vilka samverkansparter som på en strukturell nivå uppfattas som nödvändiga i ett genomförandeprojekt för att uppnå bästa möjliga resultat, samt hur formerna för denna samverkan kan se ut. Styrgruppen har också i workshopform diskuterat och enats omkring en framtida modell för projektorganisation. I arbetet med förstudien har konsultstöd inhämtats för genomförande av workshops, kartläggning av tidigare erfarenheter, utredningar, och forskningsrapporter samt kartläggning av intressanta jämförande projekt. Under hösten samverkade staden i förprojekteringen med den processtödjare som länsstyrelsen tillsatt för att stödja olika utvecklingsprojekt avseende nyanlända. Därefter har staden även samverkat med Sensus i fråga om processtöd. SWOT-analyser har genomförts såväl avseende jämställdhetsintegrering som tillgänglighet. Även i detta arbete har staden haft konsultstöd. Målgruppen Som nyanländ menas i detta sammanhang personer, år, som omfattas av utlänningslagen 5 kap 1, 2, 3, 3a, 4 samt 6 (födda utanför EU/EES), under sina tre första år i Sverige efter ett beviljat uppehållstillstånd. Målgruppen för projektet är arbetslösa nyanlända som Arbetsförmedlingen och/eller Stockholms Stad genom sina försörjningsstödsenheter, flyktingmottagningar, Jobbtorg eller Sfi har kontakt med. I slutet av 2008 var knappt tio tusen nyanlända flyktingar och invandrare bosatta i Stockholm, vilket motsvarar hälften av de nyanlända i länet. Av dessa var drygt 3000 inskrivna på Arbetsförmedlingen varav ungefär hälften också var inskrivna på Jobbtorg Stockholm. Cirka en tredjedel av de inskrivna på Jobbtorgen är nyanlända. Stadens Sfi (svenska för invandrare) har omkring 7500 samtidiga studerande. Av dessa är knappt en fjärdedel inskrivna på Jobbtorgen varav omkring 1200 är nyanlända. En större andel av det totala antalet sfistuderande är inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

6 Staden har genom sina försörjningsstödsenheter och flyktingmottagningar kontakt med ytterligare nyanlända som av hälso- eller andra skäl inte tillhör jobbtorgens målgrupp eller studerar på sfi. I januari 2009 omfattade denna målgrupp som är samtidigt inskrivna på jobbtorg och arbetsförmedling ca 1640 personer, varav 44 procent var kvinnor och 56 procent män. Flertalet befinner sig i åldersspannet år (39 procent) och år (30 procent). Ca 11 procent är ungdomar, vilket är en extra viktig grupp att fånga upp i dagsläget. 60 procent av målgruppen beräknas ha en utbildningsbakgrund motsvarande gymnasieskola eller högre och 40 procent har en utbildningsbakgrund motsvarande grundskola eller lägre. Andelen nyanlända med kort grundutbildning (en skolgång mellan 0-4 år) respektive analfabeter i målgruppen har under de senaste åren ökat och allt fler nyanlända saknar arbetslivserfarenhet från hemlandet. Ökningen beror på en högre andel anhöriga en större andel som kommer från länder som under en lång tid varit drabbade av krig och ickefungerande infrastruktur vad gäller t ex utbildningssystem och arbetsmarknad. Cirka 120 personer av de nyanlända på Jobbtorgen går studieväg 1 på Sfi. Av dessa är två tredjedelar kvinnor. Konjunktur och sysselsättning på kort och lång sikt Svensk tillväxt har de senaste månaderna dämpats på grund av den kraftiga globala oron i finanssektorn samt svagare utveckling av såväl export som konsumtion och investeringar i Sverige. Enligt Konjunkturinstitutets bedömning kommer åren att präglas av konjunkturnedgång åtföljd av en ökande arbetslöshet. Enligt Arbetsförmedlingens prognos ökar arbetslöshetens från 6.2 % år 2008 till 9 % år Gruppen utrikes födda har en utsatt situation på arbetsmarknaden och är överrepresenterade bland arbetslösa och sökande i bl a program med aktivitetsstöd. Enligt rapporten arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 är personer med utomnordisk bakgrund bland de grupper som kommer att drabbas hårt under de närmaste åren. Detta gör det särskilt nödvändigt att utifrån en effektiv etableringskedja stärka nyanländas möjligheter att trots det svåra konjunkturläget komma in på arbetsmarknaden, men också stå bättre rustade i en konjunkturvändning. På längre sikt har Sverige behov av invandrad arbetskraft. Den svenska arbetsmarknaden kommer att möta stora problem med rekrytering av arbetskraft pga generationsväxling och brist på rätt kompetens inom de närmaste åren. Såväl den offentliga som den privata sektorn men även småföretagen kommer att drabbas av kompetensförlust pga generationsväxlingen. Det behövs en strategi och beredskap i näringslivet och myndigheter för att möta detta. Många nyanlända invandrare i Sverige har relativ bra utbildningsbakgrund, och utgör en stor potential i Sveriges framtida arbetskraftsförsörjning. För att denna grupp ska komma till sin rätt på arbetsmarknaden krävs dock en bättre samverkan mellan olika parter, och att etableringskedjan utvecklas på ett sätt som gör att de nyanländas kompetenssynliggörs, och att introduktionen av nyanlända har en tydlig arbetslivsinriktning. Etableringskedjan behöver således utvecklas i samverkan med olika parter på arbetsmarknaden. Detta bör därför utgöra ett av de strukturella målen för Etablering Stockholm. Rapporter och forskningsstudier Under förprojekteringen har kunskaper inhämtats från rapporter, forskningsstudier, dokumentation från konferenser och regeringsskrivelser mm, som har gjorts i syfte att identifiera hinder för nyanländas etablering på arbetsmarknaden såväl nationellt som regionalt och lokalt Dokumenten på nationell nivå konstaterar sammanfattningsvis följande brister:

7 - Otydlig ansvarsfördelning mellan kommuner och statliga myndigheter - Otillräcklig samverkan, samsyn och samstämmiga mål mellan olika aktörer - Otillräcklig kvalitet och träffsäkerhet vid kartläggning av den nyanländes kompetens och förutsättningar - Brist på strategier för att kombinera sfi med andra insatser - Britsfällig uppföljning och utvärdering av etableringen av nyanlända - Dålig introduktion för korttidsutbildade - Sekventiell introduktions- och etableringsprocess utan hänsyn till möjligheten att arbeta parallellt På den regionala nivån i Stockholm har motsvarande problem identifierats samt utvecklingsoch förbättringsbehov avseende: samverkan, planering av parallella insatser för att förkorta etableringstiden för den enskilde, individualisering av insatser, styrning och uppföljning. I en studie från Stockholms universitet En kritisk uppföljning av nyanländas etablering i Stockholms stad samt SKL:s programberedning för integration i arbetslivet 2007 lyfter man dessutom fram avsaknaden av: - en strukturerad eller garanterad gemensam planering över tid mellan kommun och arbetsförmedlingen kring tillgängliga resurser och samplanering samt - en samordnad planering för individen med fokus på individens delaktighet Den bristfälliga samverkan bekräftas också i slutrapporten från projektet Processtöd och samordning för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms Län från oktober I rapporten påpekas att utvecklingen av samverkan är komplex och tidskrävande och att erfarenheter av tidigare projekt tyder på att rätt arbetssätt är centralt för att åstadkomma bra samverkan. Utveckling av samverkan bör enligt rapporten ske utifrån operativa frågor samt ett geografiskt perspektiv, och med ett begränsat antal utvalda områden. Tidigare samverkansmodeller och projekt Frågan om samverkan omkring de nyanländas etablering har under längre tid varit föremål för en rad typer av utvecklingsprojekt, samverkansöverenskommelser, försöksverksamheter etc i Stockholm. Det är således inte projekt och samverkansambitioner som saknats, utan snarare förmåga att implementera projekt i ordinarie verksamhet och skapa en samverkansstruktur som är robust och som kan hålla även genom förändringar i form av ändrade ansvarsområden, förändrade uppdrag och omorganisationer. På den strukturella nivån behöver alltså Etablering Stockholm under projektfasen utveckla och stabilisera samverkansformerna i ordinarie strukturer så att de är rustade för förändringar av olika slag. Utvecklingsarbete som ska ge resultat över tid måste baserad på en långsiktig och hållbar samverkansmodell som kan garantera en gemensam styrning bortom förändringar som kan ske på kort sikt. B. Etablering Stockholm förslag till genomförandeprojekt Mål och syfte Projektets huvudmål ska vara att förkorta etableringstiden för nyanlända så att fler nyanlända på kortare tid kan gå från nyanländ till nyanställd.

8 För att uppnå målet ska projektet arbeta med insatser på individnivå utifrån den problemanalys och det idéutvecklingsarbete som bedrivits under förstudien. För att resultatet ska bli bestående ska projektet arbeta med att utveckla lokala och centrala samverkansstrukturer som är hållbara över tid och som gemensamt utgör basen för ett sammanhållet mottagande av nyanlända i Stockholm inom ramen för Etablering Stockholm Syfte med Etablering Stockholm - Utveckla en sammanhållen etableringskedja för nyanlända som av den enskilde upplevs som meningsfull och som effektiviserar etableringsprocessen - Kvalitetssäkra kedjan i dess olika delar så att alla parter är överens om innehåll och uppföljning av att varje del i kedjan fungerar. Detta ska även involvera parter från arbetsmarknaden. Detta skapar förutsättningar för en snabb och effektiv etableringsprocess för den enskilde. Det skapar också förtroende mellan aktörerna och därmed förutsättningar för ansvarsfördelning, effektiv resursanvändning, och minimering av dubbelarbete. - Skapa en samverkansstruktur central och lokalt som är så stabil så att kedjan kan hållas samman och utvecklas vidare även genom förändringar av ansvarsområden, omorganisationer inom olika verksamheter etc. Denna struktur ska även förankras med arbetsgivare, samt övriga viktiga samverkansparter som tex migrationsverket, - Utveckla de länkar i kedjan som identifierats som särskilt svaga dvs effektiva matchningsinsatser, insatser för lågutbildade/analfabeter, samt skapande av nätverk. Projektet ska arbeta på individnivå, organisationsnivå och på strukturell nivå. Insatser på individnivå. 1. Erbjuda nyanlända en sammanhållen etableringskedja Nuläge: Som framkommit tydligt i förstudiearbetet och i genomgång av utvärderingar och rapporter är den uppbrutna etableringskedjan, bristande samverkan, otydliga ansvarsförhållanden mellan stora aktörer och dåligt koordinerade planer, några av de största hindren för att uppnå en kortare etableringstid för nyanlända. I dagsläget kan en nyanländ ha en introduktionsplan (flyktingmottagning), en arbetsplan (försörjningsstöd) en jobbplan (jobbtorg), en handlingsplan (arbetsförmedlingen) och en studieplan (sfi) som sällan samordnas och byggs på varandra. Önskat läge: Etableringsprocessen ska vara individens väg från nyanländ till nyanställd. Den ska innehålla tydligt identifierade moment som samverkar och hakar i/kompletterar varandra på ett tydligt sätt. En sammanhållen planering ska vara grunden och den ska involvera den enskilde och alla berörda parter i etableringskedjans olika moment. En samordnad planering ska innefatta organisationernas sammantagna utbud av insatser och stöd. En lyckad etableringsprocess kräver att tre perspektiv förenas; bakgrund, nutid och framtid: Dåtid innefattar individens utbildnings- och yrkesbakgrund, kompetenser och tidigare erfarenheter, dvs det som individen har i sitt bagage. För detta måste finnas tydliga och tillräckliga kartläggningsinstrument, men den enskilde ska inte behöva genomgå samma typ av kartläggning hos flera aktörer.

9 Nutidsperspektivet siktar på den information om det nya samhället som erbjuds individen. Informationen handlar om svenskt vardags-, samhälls- och arbetsliv och länken mellan individen och samhället. Framtidsperspektivet fokuserar på vägledning och planering för etablering i svenskt samhälls- och arbetsliv. Planeringen innefattar ett antal insatser som ska stödja individens utveckling. Under denna fas är det viktigt att arbetsgivarperspektivet och kopplingen till behov på arbetsmarknaden är tydligt. Utvecklingsbehov: Parterna i förstudien är överens om att de gemenensamma resurserna och insatserna för målgruppen ska utgöra och upplevas som en gemensam ingång och en sammanlänkad kedja av insatser för den nyanlände som syftar till etablering på arbetsmarknaden. Målet är att ta fram en modell för en etableringskedja som kan tillämpas oavsett om den nyanländes fysiska ingång är sfi, flyktingmottagning, jobbtorg eller arbetsförmedling. Detta kräver ett gemensamt metodutvecklingsarbete som definerar, specificerar och kvalitetssäkrar alla delar i en fungerande introduktionskedja. Grundstenarna i medtodutvecklingsarbetet ska vara fokus på individens lärande, samordnad planering, ansvars- och rollfördelning och kvalitetssäkring av innehåll i insatser och uppföljning av individens lärande genom hela introduktionskedjan. Samordnad planering Ansvars- och rollfördelning Kvalitetssäkring av innehåll och uppföljning En gemensam ingång till Etablerings Stockholm ska utgöra den första fasen i den nyanländes etableringskedja. I denna ingår t ex samhällsinformation, fördjupad kartläggning, vägledning och planering av den nyanländes väg till etablering på arbetsmarknaden. Parterna ska utifrån projektets och verksamheternas uppdrag och målsättningar gemensamt specificera innehåll och metodutveckla de olika moment och insatser som ingår i den gemensamma ingången och den fortsatta etableringskedjan. Den första fasen ska utmynna i en gemensam planering mellan den nyanlände, arbetsförmedlingen, jobbtorg, stadsdelsförvaltning och sfi. Planeringen kan innehålla både kortsiktiga och långsiktiga mål. En målsättning är att den nyanlända upplever att hon eller han har en plan för sitt lärande och etablering i svenskt samhällsoch arbetsliv.

10 Samtliga moment skall kvalitétssäkras och genomlysas av andra samverkansaktörer från t ex näringsliv, utbildningsanordnare och offentliga aktörer för att svara mot de krav som ställs genom hela introduktionkedjan, på svensk arbetsmarknad och i svenskt samhällsliv. I kvalitetssäkringsarbetet ska också metoder tas fram som följer upp och säkerställer den nyanländes lärande. Den andra delen i etableringskedjan är att tillförsäkra den enskilde adekvata insatser som kan stödja den enskildes väg till arbetsmarknaden. Det smörgåsbord av insatser som finns hos arbetsförmedlingen, kommunen, andra offentliga aktörer, men också hos privata aktörer, frivilliga aktörer mm ska här föras samman till ett för den enskilde individen tydligt samlat utbud av möjliga insatser. Detta förutsätter att även handläggarna tillförsäkras ett brett kunnande om alla olika möjliga insatser som finns tillgängliga hos olika parter. Så är i dag inte fallet. Idag arbetar varje huvudman med fokus främst på de egna insatserna vilket skapar missförstånd och dubbelarbete i introduktionsarbete. Matchningsinsatser är den mest avgörande länken för den enskildes väg till arbete. Nuläge: Analys av material från olika studier, samt de workshops som genomförts inom ramen för förprojekteringen, synliggör på ett tydligt sätt att matchningsarbetet idag är långt ifrån optimalt. Det finns ett stort behov av att ytterligare utveckla samverkan med företag och spetsa matchningsarbetet för att fler nyanlända ska komma ut i arbete. Det behöver också utvecklas en betydligt tydligare samverkan och ett gemensamt arbetssätt mellan olika stora aktörer när det gäller hur man arbetar med kontakterna mot näringslivet. I dag utgör Arbetsförmedlingen och Jobbtorg Stockholm två stora aktörer som har var sin agenda och var sina arbetssätt för hur och när man möter företagens behov. I sämsta fall försöker två aktörer samtidigt få kontakt med samma arbetsgivare, eller matcha ut samma individ. Båda organisationerna försöker också på olika sätt att erbjuda tjänster som ska underlätta rekryteringsprocessen för företagen. Båda organisationerna har sina respektive kanaler till arbetsgivare, förberedande insatser och rekryterings- och matchningsträffar för nyanlända och andra arbetssökande grupper. Båda parterna har dessutom upphandlade aktörer som också är engagerade i företagskontakter. I en utvärdering som genomförts inom regionalfonden avseende erfarenheter från tidigare matchningsprojekt i regionen framgår vikten av nätverksbyggande och dialog mellan olika matchningsinsatser och näringslivet. Syftet med kartläggningen var bland annat att skapa kriterier för matchningsprojekt i Stockholmsregionen. ( Goda exempel på projekt kring mångfald som tillväxtfaktor och matchning på arbetsmarknad ) Enligt rapporten ska matchning förena företagens behov av kompetens med de arbetssökande vars kompetens motsvarar företagens behov. I rapporten framgår dock också att denna process kräver kompletterande insatser såsom kompetensbedömning, coachning/vägledning, utbildning mm. Dvs de tidigare stegen i etableringskedjan måste ha fungerat för att den slutliga matchningen ska kunna fungera så bra som möjligt. Detta stämmer också med erfarenheter från tidigare lyckade matchningsprojekt inom staden/af som Stockholm Retail, Rekryteringsprogrammet i Stockholm och Stockholm Matchning. Framgångfaktorer för dessa projekt/verksamheter har enligt utvärderingar varit att de haft fokus på företagens behov, skapat möjligheter att rusta individer utifrån företagens behov, kunnat skräddarsy yrkesförberedande utbildningsinsatser och yrkessvenska för dem som behöver det utifrån företagens kravprofiler. Individen har således stått väl rustad vid matchningstillfället. Erfarenheterna från dessa projekt ska tas till vara i det fortsatta utvecklingsar-

11 betet och läggas till grund för en gemensam matchningsorganisation inom ramen för Etablering Stockholm. Önskat läge En matchningsorganisation skapas inom ramen för Etablering Stockholm som utgår från de erfarenheter som finns från tidigare lyckade matchningsprojekt. Den ska bygga på de resurser som redan idag finns i respektive organisation men vara tydligt samordnad, ha gemensamma arbetssätt och vara koordinerad avseende företagskontakter. Matchningen ska vara en naturlig del i etableringskedjan så att de förutsättningar som krävs för en lyckad matchning finns med i planeringskedjan från första dagen. Utvecklingsområden: - Utveckla ett gemensamt matchningsarbete mellan arbetsförmedlingen och Jobbtorg Stockholm som utgår från nära kontakter med näringslivet och som tar sin utgångspunkt i företagens behov. - Utveckla kedjan av insatser så att matchning utgör den naturliga sista länken i en kedja där riktade insatser av olika slag ökat den enskildes anställningsbarhet - Öka kunskap och medvetenhet hos företagen om den potential som nyanlända utgör på den svenska arbetsmarknaden. - Medarbetarna i projektet ska gå igenom en anpassad/ avancerad säljutbildning för att höja kompetensen i matchningsarbetet samt utveckla spetskompetens avseende matchning av nyanlända, som är den grupp som annars ofta hamnar sist i kön hos arbetsgivare. - Skapa ett gemensamt, tydligt och enkelt marknadsförings- och informationsmaterial riktat mot arbetsgivare och som beskriver vilka insatser som de nyanlända har tillgång till, vem som ansvarar för vad och vilken service Etablering Stockholm erbjuder företagen. - Utveckla samverkan med företag som har profilerat sig inom nätverket för Corporate Social Responsibility (CSR) - Kontinuerlig samverkan med andra projekt i regionen exempelvis Matchning Södertörn och andra matchningsprojekt för nyanlända för att på regional nivå utbyta erfarenheter men också uppnå samverkan avseende olika företagskontakter. - Utveckla ett kompletterande/stödjande spår till matchning genom nära samarbete med Röda korset och yrkesguider för nyanlända. 2. Särskilda insatser för analfabeter/lågutbildade Nuläge: I de workshops som genomförts under förstudien framkommer tydligt att den grupp som har svårast att tillgodogöra sig olika insatser under introduktionstiden är gruppen nyanlända som är analfabeter eller mycket lågutbildade även på det egna språket. Denna grupp misslyckas ofta i sin SFI-utbildning, men också i att tillgodogöra sig samhällsinformationen på ett bra sätt, kunna delta i olika insatser för att öka anställningsbarheten osv. Gruppen har därför inte heller varit prioriterad i olika arbetsmarknadsverksamheter, utan har ofta istället varit föremål för insatser av mer social karaktär där målet självförsörjning ofta inte stått i förgrunden. I ordinarie arbetsmarknadsverksamheter saknas helt enkelt adekvata redskap för denna grupp. Nyanlända analfabeter/lågutbildade (med 0-4 årig skolgång) som går på Sfi är cirka 130 personer på jobbtorget. Det är en relativt liten grupp. Av 121 som påbörjade sina sfi- studier på studieväg 1A och 1 B (analfabeter/ lågutbildade) i Stockholms stad under 2008, var 67 % kvinnor. Gruppen är i arbetsför ålder med ca 71 % kvinnor i åldrar år och 73 % män i åldrar Statistiken visar en relativ ung grupp som är i behov av systematiskt komplette-

Processtöd och samordning. för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län

Processtöd och samordning. för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län Processtöd och samordning för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län slutrapport stockholm oktober 2008 Innehåll Sammanfattning 3 Projektidén 3 Resultat 3 Styrkor, svagheter,

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18. Dörröppnare och tröskelsänkare

Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18. Dörröppnare och tröskelsänkare Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18 Dörröppnare och tröskelsänkare Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning 3 Följeforskningsuppdraget och dess genomförande 8 Uppdraget 8 Genomförandet 9

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Integration, mångfald, tillväxt. Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet

Integration, mångfald, tillväxt. Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet Integration, mångfald, tillväxt Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet Integration, mångfald, tillväxt Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer