Erik Penser AB Årsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Penser AB Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Erik Penser AB Årsredovisning 2007

2 årsredovisning Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att utsmycka huvudkontoret i Stockholm. erik penser ab stockholm 2008

3 Söndagsro på Erik Penser Fondkommission. De få flanörer som passerar förbi i vårsolen på Biblioteksgatan ägnar knappt byggnaden i rosa sandsten en blick. De är olyckligt ovetande om att huset från 1896 rymmer omfattande samlingar av skilda slag. Samlar inte företaget i huset på pengar? Förvisso, men det är åt andra. Åt sig själv samlar företaget på mycket meningslösare saker. 2

4 3

5 Arkitekten som ritade Biblioteksgatan 9 räknas inte som en stjärna. Inte när huset byggdes, inte idag. Erik Josephson var ingen föregångsman med egen, särpräglad formvilja. Han lånade djärvt och hämningslöst från gammal kyrkoarkitektur ute i Europa, applicerade den på de burgna kontorshus han ritade i Stockholm. Han var med andra ord en eklektiker. Nej, inte elektriker. 4

6 5

7 Eklektiker är ett fint ord för en samlare som inte kan bestämma sig. Erik Josephson samlade på stilar. Kapitalisterna i förra sekelskiftets Stockholm (som samlade på pengar) tyckte om stilar. Nygotik, nyrenässans, nyengelsk stil Josephson fick rita flera av de stora bankpalatsen i city. I sammanhanget bör vi dock inte glömma Posten på Stora Nygatan och Djurgårdsbron. 6

8 7

9 I slutet av tjugotalet var sötebrödsdagarna över. Bankpalatsen stod förvisso orubbliga på Norrmalm, men depressionen närmade sig. Den store samlaren Kreuger såg till att byggmarknaden stod still några år. Erik Josephson hade turen att avlida innan funktionalis men gjorde rent hus med alla stilar. Den nya tidens människa och hus skulle vara genomskinliga, ej i rosa sandsten. 8

10 innehållsförteckning 2007 i korthet 11 erik penser AB i korthet 12 vd har ordet 15 tema: konsten att samla på goda relationer 18 affärsidé, vision och strategi 21 affärsområde private banking 25 tema: konjunkturbedömning 28 affärsområde investment banking 30 affärsstödjande verksamheter 32 marknadsöversikt 34 marknadsutveckling 36 tema: moral och etik 39 organisation & medarbetare 40 företagsledning & styrelse 43 bolagsstyrning 46 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & finansiella rapporter: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 56 koncernens RESULTAT- och balansräkning 62 moderbolagets resultat- och BALANSRÄKNING 64 förändringar i eget kapital 65 kassaflödesanalys 66 NOTER 67 REVISIONSBERÄTTELSE 96 kallelse till årsstämma 97 appendix: nyförvärv UNDER ÅRET av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att utsmycka huvudkontoret i stockholm 101 KOMMENTARER TILL appendix 117

11 Denna sida är avsiktligt blank. 10

12 2007 i korthet Rörelseintäkterna uppgick till 311 (313) mkr. Inom Investment Banking minskade intäkterna något och inom Private Banking ökade de något. Under fjärde kvartalet ökade intäkterna kraftigt för Private Banking, främst inom strukturerade produkter. Rörelseresultatet uppgick till 55 (64) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 40 (45) mkr. Resultatet per aktie uppgick till 7,88 (9,10) kr. Betydande satsningar har gjorts inom Investment Banking och Private Banking, bland annat avseende marknadsföring, analys, skatterådgivning och ett elektroniskt handelssystem. En ny chefekonom med makroinriktning och en ny chef för aktieanalys rekryterades. Dessa personer har rankats som ledande inom sina respektive områden. Bolagets styrelse fattade beslut att inleda en process med avsikt att börsnotera Erik Penser AB under I december lämnade Erik Penser Fondkommission AB in ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att driva bankverksamhet. Under året förstärktes risk- och compliancefunktionerna ytterligare, bland annat genom rekrytering av en ny chef för compliance enheten. Tidningen Euromoney utsåg under året Erik Penser Fondkommission AB till bästa producent av strukturerade produkter i den nordiska och baltiska regionen. Ett delägarerbjudande lanserades till samtliga medarbetare. Vid teckningsperiodens utgång den 4 januari 2008 hade en majoritet av medarbetarna tecknat cirka 12 procent av aktierna i Erik Penser AB. rörelseintäkter rörelseresultat '07 Q4 Q3 Q2 Q1 '06 Q4 Q3 Q2 Q mkr '07 Q4 Q3 Q2 Q1 '06 Q4 Q3 Q2 Q mkr

13 erik penser ab i korthet Erik Penser AB är moderbolag till Erik Penser Fondkommission AB. Erik Penser Fondkommission AB är ett oberoende värdepappersinstitut, grundat 1994, som verkar under tillsyn av Finansinspektionen och med medlemskap i Stockholms-, Köpenhamns-, Oslo- och Helsingforsbörserna. Inom ramen av två affärsområden, Private Banking och Investment Banking, erbjuder företaget ett brett sortiment av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Verksamheten inom Investment Banking utgörs av institutionell värdepappershandel, corporate finance och värdepappershandel för egen räkning, trading. Företaget fokuserar på hög kompetens inom makro- och aktieanalys, för att kunna erbjuda kunderna kvalificerade underlag för investeringsbesluten. Företaget har 116 anställda med kontor i Stockholm. Private Banking erbjuder individuellt anpassade helhetslösningar för privatkunders totala ekonomi. Tjänsterna består bland annat av finansiell rådgivning, diskretionär kapitalförvaltning, skatterådgivning samt förmedling av värdepapper och strukturerade produkter. 12

14 förvaltat kapital - fem år fördelning av rörelseintäkter '07 '06 '05 '04 '03 Investment Banking 24% Private Banking 76% mdr kr rörelseintäkter - fem år rörelseresultat - fem år '07 '06 '05 '04 '03 '07 '06 '05 '04 ' mkr mkr 13

15 När VD Peter Melbi vistas på kontoret samlar han i likhet med övriga 115 anställda på pengar åt företagets kunder. Det är en meningsfull sysselsättning (det tycker i alla fall kunderna). Privat samlar Peter Melbi på något som känns alldeles för meningslöst att ta upp i en publikation av det här slaget. Men samlingen växer år för år, särskilt om nattfrosten uteblir i maj. 14

16 VD har ordet Under 2007 tog Erik Penser AB och Erik Penser Fondkommission AB många viktiga steg för att bli starkare. Stora satsningar på rekrytering, marknadsföring, nya IT-lösningar samt en tydlig kundorienterad organisation har väsentligt förstärkt företagets effektivitet och potential. Vår möjlighet att framgångsrikt konkurrera inom Investment Banking och Private Banking, är helt avhängigt den service och det mervärde vi kan ge våra kunder. Endast genom att vara något bättre än våra konkurrenter kan vi åstadkomma långa, och för bägge parter, lönsamma kundrelationer. Årets satsningar har gjorts utifrån denna övertygelse. Här är ett axplock av vad vi gjort: Rekryterat expertkompetens inom skatt. Markant förstärkt kompetensen inom såväl makro- som aktieanalys. Etablerat en elektronisk handelstjänst, DMA, riktad till institutionella investerare. Startat en förändringsprocess avseende den egna tradingverksamheten mot en mer strukturerad och systematisk handel. Kundvisionen styr Private bankingsatsning Vårt erbjudande inom Private Banking bygger på en helhetssyn vad gäller kundens totala ekonomi. I detta inkluderar vi familjen, och även företaget om kunden är entreprenör. För många förmögna människor är tiden en knapp resurs. Det skapar ofta en bristande kontroll över privatekonomin, vilket ger dåligt samvete. Vår vision är att lösa detta genom att ge våra kunder överblick utan att behöva lägga ned tid och energi. Vi vill göra det enkelt att vara rik. Därför är även skatterådgivning en central del i vårt erbjudande, liksom makroanalysen som ligger till grund för fördelningen mellan olika typer av tillgångar. Det är med detta för ögonen vi bygger vår Private Bankingverksamhet. I vår vision ger kopplingen mellan corporate finance, skatterådgivning och private banking en tydlig kundnytta. Vi kan till exempel hjälpa en entreprenör att sälja sitt företag. Då ser vi över och optimerar skattesituationen och den juridiska ägarstrukturen, för att sedan genomföra försäljningen av bolaget och därefter bistå kunden med förvaltningen av köpeskillingen. 15

17 Under första halvåret genomfördes förvärvet av Banque Invik Kapitalförvaltning i Stockholm, vilket tillförde ytterligare privatkunder. Över 95 procent av kunderna valde Erik Penser Fondkommission som ny leverantör av finansiella tjänster. Om tillfällen yppar sig kommer vi att vara snabba att analysera och utvärdera eventuella möjligheter till förvärv. Ett positivt beslut måste dock grundas på att den tillförda affären harmoniserar med den affärsportfölj vi har idag. Vidare slog vårt viktigaste område inom Private Banking, strukturerade produkter, rekord i emitterad volym på en marknad präglad av ökad konkurrens. En medveten distributionsstrategi, marknadsledande produkter och en effektiv supportorganisation har gjort att vi har kunnat leverera ännu ett år av kundvärde och hög lönsamhet. Det är i sammanhanget glädjande att notera att våra kunder valt kapitalskyddade strukturerade produkter då man investerat i tillväxtmarknader med högre risk. Framgångar inom Investment Banking Den under 2004 återupptagna corporate financeverksamheten, har under året genomfört ett antal transaktioner, såväl publika som icke publika. Börsnoteringen av Björn Borg AB på Mid Caplistan var en av årets transaktioner. Kundrelationen inleddes redan 2004 då bolaget listades på First North under namnet Worldwide Brand Management. En av hörnstenarna i corporate financeavdelningens strategi är att arbeta med djupa kundrelationer som genererar återkommande transaktioner, vilket detta är ett mycket tydligt exempel på. Den institutionella handeln utvecklades väl under året. Vi implementerade en teknisk plattform för automatisk orderförmedling för svenska och utländska institutionella investerare, DMA. För att nå den del av den institutionella marknaden där kvalificerat beslutsunderlag efterfrågas, har vi utökat analyskapaciteten väsentligt. Mervärde till kunden De populära och informativa kundevenemang som under de senaste åren blivit något av vårt kännetecken har under året varit mycket välbesökta. Gemensamt för dessa är att vi som regel erbjuder kvalificerad kunskap som kan ingå i kundens beslutsunderlag för en investering. Som exempel kan nämnas konjunkturseminarier med en extern panel bestående av börs-vd:ar representerande olika branscher, småbolagsdagarna och entreprenörsseminarier. Samtliga dessa seminarier arrangeras vår och höst. Dessutom presenteras vår egen konjunkturprognos två gånger per år. Vi står även värd för en mängd frukostoch lunchmöten med bolagspresentationer, oftast med företagets VD, samt föreläsningar om aktuella ämnen. Under året beslöt styrelsen att Erik Penser Fondkommission AB skulle ansöka om banktillstånd, vilket formellt gjordes i december. Finansinspektionen beslutar i frågan och besked väntas under första halvåret Ett banktillstånd skulle ge möjlighet att ytterligare höja servicenivån, främst till kunder inom Private Banking, men även i viss utsträckning till corporate finance kunder. Vi räknar initialt med begränsade kostnadsökningar och en viss intäktshöjning, främst i form av högre räntenetto. På väg mot börsen Strax före sommaren offentliggjordes att Erik Penser AB, som äger 100 procent av Erik Penser Fondkommission AB, beslutat inleda processen mot en börsnotering. Som ett första steg erbjöds 16

18 företagets medarbetare i december möjligheten att förvärva aktier i bolaget. Efter teckningsperiodens utgång kunde vi konstatera att 12 procent av aktierna tecknats i erbjudandet, vilket innebär att huvudägaren Erik Penser genom bolag där efter äger 88 procent av bolaget. Enligt planen kan ytterligare 18 procent erbjudas nytillkommande medarbetare. Under 2008 kommer vi att fortsätta förberedelserna för ett liv på börsen. Det är vår bestämda uppfattning att möjligheten till delägande kommer att underlätta våra rekryteringar samt stärka banden mellan medarbetarna och företaget. Börsnoteringen ger oss även ytterligare uppmärksamhet vilket ska utnyttjas för att etablera nya kundrelationer. Ett turbulent år Den finansiella världen har skakats av allehanda skandaler och kriser under Insiderhandel, manipulerade resultat och underskattade risker i de stora bankernas balansräkningar i kölvattnet av bolånekrisen i USA är några exempel. Som många gånger förr har det visat sig att en organisation aldrig helt kan skydda sig mot beteenden där uppsåtet är bedrägligt. Med den insikten arbetar Erik Penser Fondkommission kontinuerligt för att skapa en kultur där regelefterlevnad är ett centralt och naturligt inslag i det dagliga arbetet. Genom fortlöpande utbildning, årliga tester och ledningens fokus på dessa frågor har grunden lagts för ett synsätt som, så långt det är möjligt, ska minimera riskerna för felaktiga beteenden. Men det räcker inte med att arbeta proaktivt, alla tänkbara risker måste övervakas av en helt fristående funktion som har resurser, kompetens och integritet. Denna måste dessutom rapportera direkt till VD och styrelse utan att vara beroende av affärsverksamheten. Beslutet att avskilja bonus systemet för risk- och complianceenheterna från det allmänna vinstdelningssystemet, ska ses i ljuset av ovanstående filosofi om oberoende och integritet. En stabil plattform Sammanfattningsvis har vi lagt grunden för en stark tillväxt, både inom Private Banking och Investment Banking. Även om vissa investeringar, exempelvis inom analys, ger avkastning med fördröjning bör vi under 2008 kunna se de första effekterna av våra satsningar. En mer fokuserad säljkultur med ett tydligt kunderbjudande inom samtliga affärsområden förväntas resultera i en ökad kundtillströmning. Självfallet är vi beroende av konjunkturutvecklingen, men våra satsningar syftar till att göra oss mindre utsatta för de allmänna marknadsförhållandena. I den finansiella sektorn talas det ofta om skalfördelar och plattformens möjligheter att ta hand om fler kunder. Det gäller definitivt även i vår organisation. Den plattform vi nu vidareutvecklar kan ta hand om ett betydligt större antal kunder. Stort tack till alla kunder för det förtroende ni visat oss. Ett stort tack också till alla medarbetare som med starkt engagemang deltar i utvecklingen av Erik Penser Fondkommission AB. Välkomna att ta del av ett spännande 2008! Peter Melbi Verkställande Direktör 17

19 Tema: konsten att samla på goda relationer Det är i det personliga mötet som verkligt förtroende skapas. Det gäller såväl i små som i stora sammanhang. Erik Penser har fört med sig detta grundläggande synsätt in i företaget, där det förvaltas och förädlas av ledning och medarbetare. Numera utgör olika former av möten ryggraden i företagets kundvård och marknadsföring. En viktig del i företagets kultur är det personliga bemötandet och respekten för individen. Det ses som en förutsättning för att skapa en långsiktig relation. Därmed är det självskrivet att mötet med kunden måste ge denne något värde fullt; vare sig det handlar om nytta, nöje eller något tänkvärt. Med nyttoaspekten i första rummet bjuder Erik Penser Fondkommission regelbundet in till olika seminarier, där interna och externa talare delar med sig av kunskap som är relevant i kundernas finansiella vardag. Det är olika lunchföreläsningar samt de årligen återkommande evenemangen Konjunkturseminariet, Entreprenörseminariet och Småbolagsdagen. Småbolagsdagen är något av ett signum för Erik Penser Fondkommission. En lång tradition som många automatiskt förknippar med företaget. Den fyller många syften. Dels visar den omvärlden att företaget vurmar för småbolag, och har djup kompetens om dem; dels erbjuder dagen något för företagets alla kundgrupper. Bolagen får visa upp sig för investerare, och de får även chans att lyssna på varandra, samt träffas och diskutera gemensamma utmaningar. Kunderna får en chans att lära känna potentiella eller befintliga investeringar bättre och kan även ställa frågor och diskutera med företagens företrädare, som oftast är grundaren eller VD:n. Vid varje småbolagsdag bjuds cirka tolv bolag in att presentera sig. Det är noterade och onoterade bolag. Småbolagsdagen utgör även en möjlighet för medarbetarna att utveckla sina nätverk. Småbolagsdagen i oktober 2007 lockade över 150 åhörare. Konjunkturseminarierna är ett annat återkommande arrangemang som bjuder på mycket nyttig kunskap. Gästerna får ta del av en sammanfattning av Erik Penser Fondkommissions konjunkturprognos samt av hur olika företrädare för näringsliv och finansmarknad bedömer konjunkturen. Vid seminariet under hösten 2007 medverkade bland andra NCC:s VD Olle Ehrlén, Trelleborgs VD Peter Nilsson samt SAAB:s VD Åke Svensson. Moderator var Lennart Ekdal från TV4. Lite mer åt det roliga hållet, men ändå tänkvärt, var det när företaget bjöd in till seminarier i konsten att samla på meningslösa saker under Ett av seminarierna hölls i maj på Nordiska muséet på Djurgården i Stockholm. Det hand 18

20 lade bland annat om samlandets psykologi. På ett annat seminarium i november på Myntkabinettet i Gamla Stan berättades om mynt- och vinsamlingar. Dessa seminarier följdes av att Erik Penser Fondkommission gav ut två böcker om samlande, varav den ena vann priset Årets Konstbok i tidskriften Konstvärlden & disajn. En söndag i oktober var det thédans med Sveriges Jazzband på kontoret på Biblioteksgatan. Ett nöje som lockade över 90 danssugna thédrickare. Vid ett annat tillfälle bjöds potentiella kunder i Skåne till Ellinge slott för att få nyttiga råd om skatter från företagets skatteexpert. Genom att bjuda in till dessa möten bygger Erik Penser Fondkommission starka relationer. Givetvis bjuds det på rikliga tillfällen att umgås. Bland de olika samlingarna av meningslösa saker på företagets kontor, till exempel filmaffischer, Eslövfoton och gamla sedlar, kan gästerna äta och diskutera både meningsfulla och meningslösa ämnen såväl med våra rådgivare som med nya och gamla bekanta. 19

21 Tar verkligen vinnaren allt? I alla fall inte när det gäller Samlande. En samlare kan ägna decennier åt att skaffa allt. Men det kan lika gärna göra honom till en förlorare, åtminstone inför andra samlare. Han kan ju ha valt ett hopplöst tråkigt samlarområde. Finns det överhuvudtaget något tråkigare än en samlare som har allt? Skulle i så fall vara en samlare som har inget. 20

22 affärsidé, vision och strategi Affärsidé Erik Penser Fondkommission ska erbjuda de bästa finansiella lösningarna för privata och professionella investerare. Vision Bolagets vision är att genom ett professionellt, engagerat och personligt bemötande uppfattas som en av de ledande leverantörerna av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp. Bolaget ska framstå som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i den finansiella sektorn och vara ett föredöme inom etik, moral och konfidentialitet. Strategier Företagets ledning och styrelse har identifierat ett antal faktorer som de bedömer vara avgörande för att nå företagets vision. Baserat på detta har de fastställt följande övergripande strategier: Verksamhet inom Private Banking och Investment Banking Företaget erbjuder tjänster och produkter inom finansiell rådgivning, förmedling av värde papper och strukturerade produkter, kapitalförvaltning, skatterådgivning samt corporate financerådgivning. Det innebär att kundgrupperna är väl definierade: privatpersoner med tillgångar att placera, institutionella investerare samt företag eller entreprenörer med behov av finansiering eller ägarspridning. Därmed är företagets verksamhet fokuserad på tjänster som baseras på kompetens inom makroanalys och fundamental analys. Privata och institutionella investerare har dock olika behov och beteende. För att säkerställa att företaget alltid har rätt erbjudande har en kundstyrd organisation införts, med var sitt affärsområde för Private Banking och Investment Banking. Det finns betydande synergier mellan de olika affärsområdena, till exempel i form av gemensam analysavdelning, teknikplattform, support 21

23 organisation samt risk- och compliancefunktion. Dessutom finns det tydliga synergier i kundrelationerna. Exempelvis ger den förstärkta kompetensen inom skatterådgivning väsentligt ökad kontaktyta för Private Banking mot välbärgade privatkunder. Flera av dessa är företagsledare, företagsägare, private equity partners eller liknande, och således potentiella kunder inom Investment Banking. Även det omvända kan givetvis gälla. En kund inom corporate finance kan till exempel välja att låta private bankingrådgivarna ansvara för förvaltningen av försäljningslikviden. Oberoende Erik Penser Fondkommission AB ägs via Erik Penser AB av medarbetarna och Erik Penser. Genom att inte ingå i en stor ägarsfär eller storbank är företaget oberoende. Företagets medarbetare har därför möjlighet att vid varje tillfälle föreslå kunden den bästa lösningen, oavsett leverantör. Det är en viktig del av företagets kundvärde, vilket attraherar kvalificerade och medvetna kunder. Marknadsledande kompetens inom nyckelområden Investeringsbeslut bör grundas på fakta och analys. Erik Penser Fondkommission har arbetat målmedvetet med att rekrytera ledande kompetens inom de områden företagets ledning bedömer vara kritiska för kundens förväntan om mervärde: makroanalys, fundamental aktie analys och skatterådgivning. Starka värderingar och kultur för långsiktiga kundrelationer Erik Penser Fondkommission är ursprungligen ett familjeföretag, med ett sådant företags syn på långsiktighet och relationsbyggande. Den familjära omtanken om både medarbetare och kunder genomsyrar hela verksamheten. Långsiktigt nöjda och lönsamma kunder prioriteras före kortsiktiga vinster för företaget. Utöver att erbjuda kunden den bästa skräddarsydda lösningen är det viktigt att företaget även är generöst med kompetens och nätverk. Seminarier och nätverksträffar är en självklar del i relationsbyggandet. Vid rekryteringar har kulturen och värderingarna visat sig vara en avgörande attraktionsfaktor för många kandidater, både för dem som kontaktats aktivt och för dem som ansökt spontant. Därmed är det en viktig strategisk tillgång. Entreprenöriellt perspektiv Företaget har starka entreprenöriella rötter som vårdas ömt. Entreprenörens handlingskraft, pragmatism och flexibilitet präglar företagets rådgivning till kunderna. Entreprenörer är en viktig kundgrupp, såväl inom private banking som inom corporate finance. Således är verklig känsla och förståelse för entreprenörens villkor och behov en affärsmässig tillgång. 22

24 Värdegrund Strategierna återspeglas i den övergripande värdegrund som företagets huvudägare och grundare Erik Penser formulerat:»på lång sikt finns det bara en sak som kan göra oss framgångsrika och det är framgång för våra uppdragsgivare. Vår oberoende ställning och medarbetarnas gedigna kompetens gör att vi alltid kan vara en stark och självständig samarbetspartner.» Utifrån detta har företagsledningen formulerat företagets värdegrund:»vår företagskultur ska präglas av hög etisk standard, sund moral och värderingar som har sin grund i professionalism, engagemang och ett personligt bemötande. Vi arbetar aktivt för att alla medarbetare ska förstå att kedjan från första kontakt till affärsavslut aldrig kan bli starkare än den svagaste länken. Det krävs att vi aktivt arbetar med kvalitet i alla led och allas insats är viktig, allt för att kunden ska erhålla en kvalitetssäkrad leverans. Hög standard avseende riskhantering och compliance ska genomsyra verksamheten, och vi ska uppfattas som ett föredöme av övervakningsmyndigheter och kunder. Vi glömmer aldrig att det är våra kunder som bestämmer om vi ska ha en plats på finanskartan även imorgon.» 23

25 Den som samlar på nya aktier brukar vara mest intresserad av vad som står på sista raden. Den som samlar på gamla aktier koncentrerar sig på illustrationen. Gamla aktier var rena konstverken. Graverade fabriker med rykande skorstenar. Ett lokomotiv. Eller en häst. Eller tre människor som dricker thé. (Färre människor än tre samlar på aktier med människor som dricker thé.) 24

26 Affärsområde Private Banking För att öka kundfokus och förstärka möjligheterna till effektivare ny- och merförsäljning samlades under året alla verksamheter riktade mot privatkunder i ett affärsområde, Private Banking. Affärsområdet fokuserar på familjens hela ekonomi. Rådgivaren analyserar noga kundens total ekonomi, inte bara utifrån aktuell situation utan även med hänsyn till framtida investeringar och kassaflöden. Med insikt om detta kan rådgivaren ge väl avvägda råd där risk och avkastning är centrala begrepp. Erbjudandet genomsyras av oberoende och transparens. Företaget har inte egna fonder. Därmed kan kunden vara säker på att alltid få ett objektivt råd. Egna produkter, exempelvis strukturerade produkter, analyseras och betygsätts av utomstående bedömare vilket gör att kunden alltid kan få en så kallad second opinion. I de flesta placeringar finns dessutom en skattekonsekvens som måste analyseras. I många fall är det en enkel process men i samband med generationsskifte, in- respektive utflyttning ur ett land samt försäljning av företag, kan skattefrågorna vara mycket komplicerade. I företagets helhetserbjudande ingår därför kvalificerad skattekompetens som en framträdande del. De kunder som inte är intresserade av den samlade private bankingtjänsten kan välja något av de mer nischade erbjudanden företaget levererar inom ramen för private bankingerbjudandet. Dessa är aktierådgivning, kapitalförvaltning, skatterådgivning samt strukturerade produkter. Aktierådgivning För kunder med god kunskap och vilja att aktivt engagera sig är ofta aktiehandel via rådgivare en bra lösning. Kunden får en direkt och personlig relation med en rådgivare som kan ge förslag och agera diskussionspartner. Aktierådgivningens huvudsakliga målgrupp är förmögna privatpersoner samt deras egna bolag som i investeringssyfte handlar med finansiella instrument. Affärerna genomförs alltid på kundens uppdrag, ofta baserat på att rådgivaren löpande ger affärsförslag underbyggda av analys. Individuell rådgivning är krävande, eftersom rådgivarna måste vara skickliga på att analysera och tolka den finansiella marknaden samt individanpassa kundbemötandet. Antalet rådgivare uppgår till 13 personer med en genomsnittlig branscherfarenhet på drygt 16 år. Huvuddelen av intäkterna kommer från courtage och räntenetto. 25

27 Kapitalförvaltning För kunder som vill ha den bästa möjliga förvaltningen av sina tillgångar, men saknar tid och kunskap att handla på egen hand via aktierådgivare, erbjuds diskretionär kapitalförvaltning. En förvaltare utvärderar kontinuerligt olika placeringsalternativ och utför transaktioner för kundens räkning. Hörnstenen i förvaltningen är portföljtänkande. Portföljstrukturen anpassas individuellt för att svara upp mot kundens finansiella situation. För att skapa bredd i erbjudandet har Erik Penser Fondkommission samarbetsavtal med ett flertal externa förvaltare. Därmed kan företaget tillfredsställa varje kunds specifika behov. Intäkterna utgörs av förvaltningsavgifter, courtage, räntenetto samt förmedlingsprovisioner. Antalet medarbetare inom kapitalförvaltning är sju personer med en genomsnittlig branscherfarenhet på drygt 19 år. Strukturerade produkter För de kunder som vill ha en begränsad risknivå utgör strukturerade produkter en bra lösning. Det är kapitalskyddade placeringar med begränsad förlustrisk, baserade på en eller flera underliggande tillgångar. Om värdet på dessa minskat på slutdagen får kunden ändå tillbaka det nominella beloppet. Om de underliggande tillgångarna har ökat i värde på slutdagen kan kunden tillgodoräkna sig värdeökningen. Avdelningen organiserar, administrerar, marknadsför och säljer dessa strukturerade produkter, huvudsakligen aktieindexobligationer. Försäljning sker genom emissioner vid åtta till nio tillfällen per år. I huvudsak sker försäljning och marknadsföring via oberoende försäkringsförmedlare, samt till viss del, till egna kunder genom seminarier, annonsering och internet. De huvudsakliga kundgrupperna är privatpersoner samt institutioner. Minsta investeringsbelopp för nya kunder är vanligtvis kronor. Intäkterna består av courtage, provisions intäkter, lagervinster, intäkter från andrahands marknaden och räntenetto. Under 2007 fortsatte efterfrågan att öka på produkter kopplade till geografiska tillväxtmarknader, till exempel Brasilien, Ryssland, Kina och Indien, samt till vissa tillväxtbranscher som alternativ energi. I slutet av februari 2008 utsåg Söderberg & Partners Investment Consulting årets bästa arrangörer av strukturerade produkter. Erik Penser Fondkommission kom på andra plats. Erik Penser Fondkommission var en av pionjärerna inom strukturerade produkter. Antalet medarbetare inom avdelningen är 21 personer. Skatterådgivning Under 2007 har Private Banking inrättat en avdelning för skatterådgivning för att förstärka erbjudandet ytterligare. Skatteavdelningen arbetar med kvalificerade skattefrågor. Kundgruppen består av Nyckeltal private banking Intäkter, mkr Antal anställda Förvaltat kapital, mdr kr

28 privatpersoner, vars behov av rådgivning uppstår i samband med generationsskiften, in- eller utflyttning över landsgränser och vid försäljning av fastighet eller företag. Intäkterna kommer dels från löpande fakturering för rådgivning, dels som en del av större heltäckande rådgivningsuppdrag. Ökade intäkter och förstärkt kundbas Under 2007 förstärktes private bankingverksamheten genom rekryteringar samt utveckling av infrastruktur och systemplattform. Dessutom förvärvades Banque Invik Kapitalförvaltning i Stockholm. Rörelseintäkterna för affärsområdet ökade med 2 procent till 235 (231) mkr. Erik Penser Fonder AB återtog den 1 juli 2006 den förvaltning av Erik Penser Hedgefond, som tidigare varit outsourcad till Erik Penser Fondkommission AB. Ersättningen för denna förvaltning uppgick till 15 mkr under Detta intäktsbortfall kompenserades av ökade intäkter inom övriga områden, framför allt strukturerade produkter. Under 2008 kommer satsningarna inom Private Banking att fortsätta, företrädesvis genom rekryteringar. Det kommer i första hand att gälla specialister inom utvalda nischer, samt erfarna rådgivare med övergripande ansvar för utvalda kunders totala finansiella situation. Vidare kommer relationerna till ett antal noga utvalda fondleverantörer att utvecklas för att kunna erbjuda ett brett urval av fonder. 27

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Erik Penser AB. Vår strategi ligger fast. Vi ser en fortsatt tillväxt inom våra prioriterade marknadsområden. Delårsrapport första kvartalet 2008.

Erik Penser AB. Vår strategi ligger fast. Vi ser en fortsatt tillväxt inom våra prioriterade marknadsområden. Delårsrapport första kvartalet 2008. Erik Penser AB Delårsrapport första kvartalet 2008. FORTSATTa SATSNINGAR i TURBULENT MARKNAD Januari - mars» Rörelseintäkterna uppgick till 47 (76) mkr, en minskning med 38 procent hänförlig till lägre

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden.

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Om oss Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2013 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2013 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer