Erik Penser AB Årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Penser AB Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Erik Penser AB Årsredovisning 2007

2 årsredovisning Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att utsmycka huvudkontoret i Stockholm. erik penser ab stockholm 2008

3 Söndagsro på Erik Penser Fondkommission. De få flanörer som passerar förbi i vårsolen på Biblioteksgatan ägnar knappt byggnaden i rosa sandsten en blick. De är olyckligt ovetande om att huset från 1896 rymmer omfattande samlingar av skilda slag. Samlar inte företaget i huset på pengar? Förvisso, men det är åt andra. Åt sig själv samlar företaget på mycket meningslösare saker. 2

4 3

5 Arkitekten som ritade Biblioteksgatan 9 räknas inte som en stjärna. Inte när huset byggdes, inte idag. Erik Josephson var ingen föregångsman med egen, särpräglad formvilja. Han lånade djärvt och hämningslöst från gammal kyrkoarkitektur ute i Europa, applicerade den på de burgna kontorshus han ritade i Stockholm. Han var med andra ord en eklektiker. Nej, inte elektriker. 4

6 5

7 Eklektiker är ett fint ord för en samlare som inte kan bestämma sig. Erik Josephson samlade på stilar. Kapitalisterna i förra sekelskiftets Stockholm (som samlade på pengar) tyckte om stilar. Nygotik, nyrenässans, nyengelsk stil Josephson fick rita flera av de stora bankpalatsen i city. I sammanhanget bör vi dock inte glömma Posten på Stora Nygatan och Djurgårdsbron. 6

8 7

9 I slutet av tjugotalet var sötebrödsdagarna över. Bankpalatsen stod förvisso orubbliga på Norrmalm, men depressionen närmade sig. Den store samlaren Kreuger såg till att byggmarknaden stod still några år. Erik Josephson hade turen att avlida innan funktionalis men gjorde rent hus med alla stilar. Den nya tidens människa och hus skulle vara genomskinliga, ej i rosa sandsten. 8

10 innehållsförteckning 2007 i korthet 11 erik penser AB i korthet 12 vd har ordet 15 tema: konsten att samla på goda relationer 18 affärsidé, vision och strategi 21 affärsområde private banking 25 tema: konjunkturbedömning 28 affärsområde investment banking 30 affärsstödjande verksamheter 32 marknadsöversikt 34 marknadsutveckling 36 tema: moral och etik 39 organisation & medarbetare 40 företagsledning & styrelse 43 bolagsstyrning 46 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & finansiella rapporter: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 56 koncernens RESULTAT- och balansräkning 62 moderbolagets resultat- och BALANSRÄKNING 64 förändringar i eget kapital 65 kassaflödesanalys 66 NOTER 67 REVISIONSBERÄTTELSE 96 kallelse till årsstämma 97 appendix: nyförvärv UNDER ÅRET av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att utsmycka huvudkontoret i stockholm 101 KOMMENTARER TILL appendix 117

11 Denna sida är avsiktligt blank. 10

12 2007 i korthet Rörelseintäkterna uppgick till 311 (313) mkr. Inom Investment Banking minskade intäkterna något och inom Private Banking ökade de något. Under fjärde kvartalet ökade intäkterna kraftigt för Private Banking, främst inom strukturerade produkter. Rörelseresultatet uppgick till 55 (64) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 40 (45) mkr. Resultatet per aktie uppgick till 7,88 (9,10) kr. Betydande satsningar har gjorts inom Investment Banking och Private Banking, bland annat avseende marknadsföring, analys, skatterådgivning och ett elektroniskt handelssystem. En ny chefekonom med makroinriktning och en ny chef för aktieanalys rekryterades. Dessa personer har rankats som ledande inom sina respektive områden. Bolagets styrelse fattade beslut att inleda en process med avsikt att börsnotera Erik Penser AB under I december lämnade Erik Penser Fondkommission AB in ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att driva bankverksamhet. Under året förstärktes risk- och compliancefunktionerna ytterligare, bland annat genom rekrytering av en ny chef för compliance enheten. Tidningen Euromoney utsåg under året Erik Penser Fondkommission AB till bästa producent av strukturerade produkter i den nordiska och baltiska regionen. Ett delägarerbjudande lanserades till samtliga medarbetare. Vid teckningsperiodens utgång den 4 januari 2008 hade en majoritet av medarbetarna tecknat cirka 12 procent av aktierna i Erik Penser AB. rörelseintäkter rörelseresultat '07 Q4 Q3 Q2 Q1 '06 Q4 Q3 Q2 Q mkr '07 Q4 Q3 Q2 Q1 '06 Q4 Q3 Q2 Q mkr

13 erik penser ab i korthet Erik Penser AB är moderbolag till Erik Penser Fondkommission AB. Erik Penser Fondkommission AB är ett oberoende värdepappersinstitut, grundat 1994, som verkar under tillsyn av Finansinspektionen och med medlemskap i Stockholms-, Köpenhamns-, Oslo- och Helsingforsbörserna. Inom ramen av två affärsområden, Private Banking och Investment Banking, erbjuder företaget ett brett sortiment av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Verksamheten inom Investment Banking utgörs av institutionell värdepappershandel, corporate finance och värdepappershandel för egen räkning, trading. Företaget fokuserar på hög kompetens inom makro- och aktieanalys, för att kunna erbjuda kunderna kvalificerade underlag för investeringsbesluten. Företaget har 116 anställda med kontor i Stockholm. Private Banking erbjuder individuellt anpassade helhetslösningar för privatkunders totala ekonomi. Tjänsterna består bland annat av finansiell rådgivning, diskretionär kapitalförvaltning, skatterådgivning samt förmedling av värdepapper och strukturerade produkter. 12

14 förvaltat kapital - fem år fördelning av rörelseintäkter '07 '06 '05 '04 '03 Investment Banking 24% Private Banking 76% mdr kr rörelseintäkter - fem år rörelseresultat - fem år '07 '06 '05 '04 '03 '07 '06 '05 '04 ' mkr mkr 13

15 När VD Peter Melbi vistas på kontoret samlar han i likhet med övriga 115 anställda på pengar åt företagets kunder. Det är en meningsfull sysselsättning (det tycker i alla fall kunderna). Privat samlar Peter Melbi på något som känns alldeles för meningslöst att ta upp i en publikation av det här slaget. Men samlingen växer år för år, särskilt om nattfrosten uteblir i maj. 14

16 VD har ordet Under 2007 tog Erik Penser AB och Erik Penser Fondkommission AB många viktiga steg för att bli starkare. Stora satsningar på rekrytering, marknadsföring, nya IT-lösningar samt en tydlig kundorienterad organisation har väsentligt förstärkt företagets effektivitet och potential. Vår möjlighet att framgångsrikt konkurrera inom Investment Banking och Private Banking, är helt avhängigt den service och det mervärde vi kan ge våra kunder. Endast genom att vara något bättre än våra konkurrenter kan vi åstadkomma långa, och för bägge parter, lönsamma kundrelationer. Årets satsningar har gjorts utifrån denna övertygelse. Här är ett axplock av vad vi gjort: Rekryterat expertkompetens inom skatt. Markant förstärkt kompetensen inom såväl makro- som aktieanalys. Etablerat en elektronisk handelstjänst, DMA, riktad till institutionella investerare. Startat en förändringsprocess avseende den egna tradingverksamheten mot en mer strukturerad och systematisk handel. Kundvisionen styr Private bankingsatsning Vårt erbjudande inom Private Banking bygger på en helhetssyn vad gäller kundens totala ekonomi. I detta inkluderar vi familjen, och även företaget om kunden är entreprenör. För många förmögna människor är tiden en knapp resurs. Det skapar ofta en bristande kontroll över privatekonomin, vilket ger dåligt samvete. Vår vision är att lösa detta genom att ge våra kunder överblick utan att behöva lägga ned tid och energi. Vi vill göra det enkelt att vara rik. Därför är även skatterådgivning en central del i vårt erbjudande, liksom makroanalysen som ligger till grund för fördelningen mellan olika typer av tillgångar. Det är med detta för ögonen vi bygger vår Private Bankingverksamhet. I vår vision ger kopplingen mellan corporate finance, skatterådgivning och private banking en tydlig kundnytta. Vi kan till exempel hjälpa en entreprenör att sälja sitt företag. Då ser vi över och optimerar skattesituationen och den juridiska ägarstrukturen, för att sedan genomföra försäljningen av bolaget och därefter bistå kunden med förvaltningen av köpeskillingen. 15

17 Under första halvåret genomfördes förvärvet av Banque Invik Kapitalförvaltning i Stockholm, vilket tillförde ytterligare privatkunder. Över 95 procent av kunderna valde Erik Penser Fondkommission som ny leverantör av finansiella tjänster. Om tillfällen yppar sig kommer vi att vara snabba att analysera och utvärdera eventuella möjligheter till förvärv. Ett positivt beslut måste dock grundas på att den tillförda affären harmoniserar med den affärsportfölj vi har idag. Vidare slog vårt viktigaste område inom Private Banking, strukturerade produkter, rekord i emitterad volym på en marknad präglad av ökad konkurrens. En medveten distributionsstrategi, marknadsledande produkter och en effektiv supportorganisation har gjort att vi har kunnat leverera ännu ett år av kundvärde och hög lönsamhet. Det är i sammanhanget glädjande att notera att våra kunder valt kapitalskyddade strukturerade produkter då man investerat i tillväxtmarknader med högre risk. Framgångar inom Investment Banking Den under 2004 återupptagna corporate financeverksamheten, har under året genomfört ett antal transaktioner, såväl publika som icke publika. Börsnoteringen av Björn Borg AB på Mid Caplistan var en av årets transaktioner. Kundrelationen inleddes redan 2004 då bolaget listades på First North under namnet Worldwide Brand Management. En av hörnstenarna i corporate financeavdelningens strategi är att arbeta med djupa kundrelationer som genererar återkommande transaktioner, vilket detta är ett mycket tydligt exempel på. Den institutionella handeln utvecklades väl under året. Vi implementerade en teknisk plattform för automatisk orderförmedling för svenska och utländska institutionella investerare, DMA. För att nå den del av den institutionella marknaden där kvalificerat beslutsunderlag efterfrågas, har vi utökat analyskapaciteten väsentligt. Mervärde till kunden De populära och informativa kundevenemang som under de senaste åren blivit något av vårt kännetecken har under året varit mycket välbesökta. Gemensamt för dessa är att vi som regel erbjuder kvalificerad kunskap som kan ingå i kundens beslutsunderlag för en investering. Som exempel kan nämnas konjunkturseminarier med en extern panel bestående av börs-vd:ar representerande olika branscher, småbolagsdagarna och entreprenörsseminarier. Samtliga dessa seminarier arrangeras vår och höst. Dessutom presenteras vår egen konjunkturprognos två gånger per år. Vi står även värd för en mängd frukostoch lunchmöten med bolagspresentationer, oftast med företagets VD, samt föreläsningar om aktuella ämnen. Under året beslöt styrelsen att Erik Penser Fondkommission AB skulle ansöka om banktillstånd, vilket formellt gjordes i december. Finansinspektionen beslutar i frågan och besked väntas under första halvåret Ett banktillstånd skulle ge möjlighet att ytterligare höja servicenivån, främst till kunder inom Private Banking, men även i viss utsträckning till corporate finance kunder. Vi räknar initialt med begränsade kostnadsökningar och en viss intäktshöjning, främst i form av högre räntenetto. På väg mot börsen Strax före sommaren offentliggjordes att Erik Penser AB, som äger 100 procent av Erik Penser Fondkommission AB, beslutat inleda processen mot en börsnotering. Som ett första steg erbjöds 16

18 företagets medarbetare i december möjligheten att förvärva aktier i bolaget. Efter teckningsperiodens utgång kunde vi konstatera att 12 procent av aktierna tecknats i erbjudandet, vilket innebär att huvudägaren Erik Penser genom bolag där efter äger 88 procent av bolaget. Enligt planen kan ytterligare 18 procent erbjudas nytillkommande medarbetare. Under 2008 kommer vi att fortsätta förberedelserna för ett liv på börsen. Det är vår bestämda uppfattning att möjligheten till delägande kommer att underlätta våra rekryteringar samt stärka banden mellan medarbetarna och företaget. Börsnoteringen ger oss även ytterligare uppmärksamhet vilket ska utnyttjas för att etablera nya kundrelationer. Ett turbulent år Den finansiella världen har skakats av allehanda skandaler och kriser under Insiderhandel, manipulerade resultat och underskattade risker i de stora bankernas balansräkningar i kölvattnet av bolånekrisen i USA är några exempel. Som många gånger förr har det visat sig att en organisation aldrig helt kan skydda sig mot beteenden där uppsåtet är bedrägligt. Med den insikten arbetar Erik Penser Fondkommission kontinuerligt för att skapa en kultur där regelefterlevnad är ett centralt och naturligt inslag i det dagliga arbetet. Genom fortlöpande utbildning, årliga tester och ledningens fokus på dessa frågor har grunden lagts för ett synsätt som, så långt det är möjligt, ska minimera riskerna för felaktiga beteenden. Men det räcker inte med att arbeta proaktivt, alla tänkbara risker måste övervakas av en helt fristående funktion som har resurser, kompetens och integritet. Denna måste dessutom rapportera direkt till VD och styrelse utan att vara beroende av affärsverksamheten. Beslutet att avskilja bonus systemet för risk- och complianceenheterna från det allmänna vinstdelningssystemet, ska ses i ljuset av ovanstående filosofi om oberoende och integritet. En stabil plattform Sammanfattningsvis har vi lagt grunden för en stark tillväxt, både inom Private Banking och Investment Banking. Även om vissa investeringar, exempelvis inom analys, ger avkastning med fördröjning bör vi under 2008 kunna se de första effekterna av våra satsningar. En mer fokuserad säljkultur med ett tydligt kunderbjudande inom samtliga affärsområden förväntas resultera i en ökad kundtillströmning. Självfallet är vi beroende av konjunkturutvecklingen, men våra satsningar syftar till att göra oss mindre utsatta för de allmänna marknadsförhållandena. I den finansiella sektorn talas det ofta om skalfördelar och plattformens möjligheter att ta hand om fler kunder. Det gäller definitivt även i vår organisation. Den plattform vi nu vidareutvecklar kan ta hand om ett betydligt större antal kunder. Stort tack till alla kunder för det förtroende ni visat oss. Ett stort tack också till alla medarbetare som med starkt engagemang deltar i utvecklingen av Erik Penser Fondkommission AB. Välkomna att ta del av ett spännande 2008! Peter Melbi Verkställande Direktör 17

19 Tema: konsten att samla på goda relationer Det är i det personliga mötet som verkligt förtroende skapas. Det gäller såväl i små som i stora sammanhang. Erik Penser har fört med sig detta grundläggande synsätt in i företaget, där det förvaltas och förädlas av ledning och medarbetare. Numera utgör olika former av möten ryggraden i företagets kundvård och marknadsföring. En viktig del i företagets kultur är det personliga bemötandet och respekten för individen. Det ses som en förutsättning för att skapa en långsiktig relation. Därmed är det självskrivet att mötet med kunden måste ge denne något värde fullt; vare sig det handlar om nytta, nöje eller något tänkvärt. Med nyttoaspekten i första rummet bjuder Erik Penser Fondkommission regelbundet in till olika seminarier, där interna och externa talare delar med sig av kunskap som är relevant i kundernas finansiella vardag. Det är olika lunchföreläsningar samt de årligen återkommande evenemangen Konjunkturseminariet, Entreprenörseminariet och Småbolagsdagen. Småbolagsdagen är något av ett signum för Erik Penser Fondkommission. En lång tradition som många automatiskt förknippar med företaget. Den fyller många syften. Dels visar den omvärlden att företaget vurmar för småbolag, och har djup kompetens om dem; dels erbjuder dagen något för företagets alla kundgrupper. Bolagen får visa upp sig för investerare, och de får även chans att lyssna på varandra, samt träffas och diskutera gemensamma utmaningar. Kunderna får en chans att lära känna potentiella eller befintliga investeringar bättre och kan även ställa frågor och diskutera med företagens företrädare, som oftast är grundaren eller VD:n. Vid varje småbolagsdag bjuds cirka tolv bolag in att presentera sig. Det är noterade och onoterade bolag. Småbolagsdagen utgör även en möjlighet för medarbetarna att utveckla sina nätverk. Småbolagsdagen i oktober 2007 lockade över 150 åhörare. Konjunkturseminarierna är ett annat återkommande arrangemang som bjuder på mycket nyttig kunskap. Gästerna får ta del av en sammanfattning av Erik Penser Fondkommissions konjunkturprognos samt av hur olika företrädare för näringsliv och finansmarknad bedömer konjunkturen. Vid seminariet under hösten 2007 medverkade bland andra NCC:s VD Olle Ehrlén, Trelleborgs VD Peter Nilsson samt SAAB:s VD Åke Svensson. Moderator var Lennart Ekdal från TV4. Lite mer åt det roliga hållet, men ändå tänkvärt, var det när företaget bjöd in till seminarier i konsten att samla på meningslösa saker under Ett av seminarierna hölls i maj på Nordiska muséet på Djurgården i Stockholm. Det hand 18

20 lade bland annat om samlandets psykologi. På ett annat seminarium i november på Myntkabinettet i Gamla Stan berättades om mynt- och vinsamlingar. Dessa seminarier följdes av att Erik Penser Fondkommission gav ut två böcker om samlande, varav den ena vann priset Årets Konstbok i tidskriften Konstvärlden & disajn. En söndag i oktober var det thédans med Sveriges Jazzband på kontoret på Biblioteksgatan. Ett nöje som lockade över 90 danssugna thédrickare. Vid ett annat tillfälle bjöds potentiella kunder i Skåne till Ellinge slott för att få nyttiga råd om skatter från företagets skatteexpert. Genom att bjuda in till dessa möten bygger Erik Penser Fondkommission starka relationer. Givetvis bjuds det på rikliga tillfällen att umgås. Bland de olika samlingarna av meningslösa saker på företagets kontor, till exempel filmaffischer, Eslövfoton och gamla sedlar, kan gästerna äta och diskutera både meningsfulla och meningslösa ämnen såväl med våra rådgivare som med nya och gamla bekanta. 19

21 Tar verkligen vinnaren allt? I alla fall inte när det gäller Samlande. En samlare kan ägna decennier åt att skaffa allt. Men det kan lika gärna göra honom till en förlorare, åtminstone inför andra samlare. Han kan ju ha valt ett hopplöst tråkigt samlarområde. Finns det överhuvudtaget något tråkigare än en samlare som har allt? Skulle i så fall vara en samlare som har inget. 20

22 affärsidé, vision och strategi Affärsidé Erik Penser Fondkommission ska erbjuda de bästa finansiella lösningarna för privata och professionella investerare. Vision Bolagets vision är att genom ett professionellt, engagerat och personligt bemötande uppfattas som en av de ledande leverantörerna av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp. Bolaget ska framstå som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i den finansiella sektorn och vara ett föredöme inom etik, moral och konfidentialitet. Strategier Företagets ledning och styrelse har identifierat ett antal faktorer som de bedömer vara avgörande för att nå företagets vision. Baserat på detta har de fastställt följande övergripande strategier: Verksamhet inom Private Banking och Investment Banking Företaget erbjuder tjänster och produkter inom finansiell rådgivning, förmedling av värde papper och strukturerade produkter, kapitalförvaltning, skatterådgivning samt corporate financerådgivning. Det innebär att kundgrupperna är väl definierade: privatpersoner med tillgångar att placera, institutionella investerare samt företag eller entreprenörer med behov av finansiering eller ägarspridning. Därmed är företagets verksamhet fokuserad på tjänster som baseras på kompetens inom makroanalys och fundamental analys. Privata och institutionella investerare har dock olika behov och beteende. För att säkerställa att företaget alltid har rätt erbjudande har en kundstyrd organisation införts, med var sitt affärsområde för Private Banking och Investment Banking. Det finns betydande synergier mellan de olika affärsområdena, till exempel i form av gemensam analysavdelning, teknikplattform, support 21

23 organisation samt risk- och compliancefunktion. Dessutom finns det tydliga synergier i kundrelationerna. Exempelvis ger den förstärkta kompetensen inom skatterådgivning väsentligt ökad kontaktyta för Private Banking mot välbärgade privatkunder. Flera av dessa är företagsledare, företagsägare, private equity partners eller liknande, och således potentiella kunder inom Investment Banking. Även det omvända kan givetvis gälla. En kund inom corporate finance kan till exempel välja att låta private bankingrådgivarna ansvara för förvaltningen av försäljningslikviden. Oberoende Erik Penser Fondkommission AB ägs via Erik Penser AB av medarbetarna och Erik Penser. Genom att inte ingå i en stor ägarsfär eller storbank är företaget oberoende. Företagets medarbetare har därför möjlighet att vid varje tillfälle föreslå kunden den bästa lösningen, oavsett leverantör. Det är en viktig del av företagets kundvärde, vilket attraherar kvalificerade och medvetna kunder. Marknadsledande kompetens inom nyckelområden Investeringsbeslut bör grundas på fakta och analys. Erik Penser Fondkommission har arbetat målmedvetet med att rekrytera ledande kompetens inom de områden företagets ledning bedömer vara kritiska för kundens förväntan om mervärde: makroanalys, fundamental aktie analys och skatterådgivning. Starka värderingar och kultur för långsiktiga kundrelationer Erik Penser Fondkommission är ursprungligen ett familjeföretag, med ett sådant företags syn på långsiktighet och relationsbyggande. Den familjära omtanken om både medarbetare och kunder genomsyrar hela verksamheten. Långsiktigt nöjda och lönsamma kunder prioriteras före kortsiktiga vinster för företaget. Utöver att erbjuda kunden den bästa skräddarsydda lösningen är det viktigt att företaget även är generöst med kompetens och nätverk. Seminarier och nätverksträffar är en självklar del i relationsbyggandet. Vid rekryteringar har kulturen och värderingarna visat sig vara en avgörande attraktionsfaktor för många kandidater, både för dem som kontaktats aktivt och för dem som ansökt spontant. Därmed är det en viktig strategisk tillgång. Entreprenöriellt perspektiv Företaget har starka entreprenöriella rötter som vårdas ömt. Entreprenörens handlingskraft, pragmatism och flexibilitet präglar företagets rådgivning till kunderna. Entreprenörer är en viktig kundgrupp, såväl inom private banking som inom corporate finance. Således är verklig känsla och förståelse för entreprenörens villkor och behov en affärsmässig tillgång. 22

24 Värdegrund Strategierna återspeglas i den övergripande värdegrund som företagets huvudägare och grundare Erik Penser formulerat:»på lång sikt finns det bara en sak som kan göra oss framgångsrika och det är framgång för våra uppdragsgivare. Vår oberoende ställning och medarbetarnas gedigna kompetens gör att vi alltid kan vara en stark och självständig samarbetspartner.» Utifrån detta har företagsledningen formulerat företagets värdegrund:»vår företagskultur ska präglas av hög etisk standard, sund moral och värderingar som har sin grund i professionalism, engagemang och ett personligt bemötande. Vi arbetar aktivt för att alla medarbetare ska förstå att kedjan från första kontakt till affärsavslut aldrig kan bli starkare än den svagaste länken. Det krävs att vi aktivt arbetar med kvalitet i alla led och allas insats är viktig, allt för att kunden ska erhålla en kvalitetssäkrad leverans. Hög standard avseende riskhantering och compliance ska genomsyra verksamheten, och vi ska uppfattas som ett föredöme av övervakningsmyndigheter och kunder. Vi glömmer aldrig att det är våra kunder som bestämmer om vi ska ha en plats på finanskartan även imorgon.» 23

25 Den som samlar på nya aktier brukar vara mest intresserad av vad som står på sista raden. Den som samlar på gamla aktier koncentrerar sig på illustrationen. Gamla aktier var rena konstverken. Graverade fabriker med rykande skorstenar. Ett lokomotiv. Eller en häst. Eller tre människor som dricker thé. (Färre människor än tre samlar på aktier med människor som dricker thé.) 24

26 Affärsområde Private Banking För att öka kundfokus och förstärka möjligheterna till effektivare ny- och merförsäljning samlades under året alla verksamheter riktade mot privatkunder i ett affärsområde, Private Banking. Affärsområdet fokuserar på familjens hela ekonomi. Rådgivaren analyserar noga kundens total ekonomi, inte bara utifrån aktuell situation utan även med hänsyn till framtida investeringar och kassaflöden. Med insikt om detta kan rådgivaren ge väl avvägda råd där risk och avkastning är centrala begrepp. Erbjudandet genomsyras av oberoende och transparens. Företaget har inte egna fonder. Därmed kan kunden vara säker på att alltid få ett objektivt råd. Egna produkter, exempelvis strukturerade produkter, analyseras och betygsätts av utomstående bedömare vilket gör att kunden alltid kan få en så kallad second opinion. I de flesta placeringar finns dessutom en skattekonsekvens som måste analyseras. I många fall är det en enkel process men i samband med generationsskifte, in- respektive utflyttning ur ett land samt försäljning av företag, kan skattefrågorna vara mycket komplicerade. I företagets helhetserbjudande ingår därför kvalificerad skattekompetens som en framträdande del. De kunder som inte är intresserade av den samlade private bankingtjänsten kan välja något av de mer nischade erbjudanden företaget levererar inom ramen för private bankingerbjudandet. Dessa är aktierådgivning, kapitalförvaltning, skatterådgivning samt strukturerade produkter. Aktierådgivning För kunder med god kunskap och vilja att aktivt engagera sig är ofta aktiehandel via rådgivare en bra lösning. Kunden får en direkt och personlig relation med en rådgivare som kan ge förslag och agera diskussionspartner. Aktierådgivningens huvudsakliga målgrupp är förmögna privatpersoner samt deras egna bolag som i investeringssyfte handlar med finansiella instrument. Affärerna genomförs alltid på kundens uppdrag, ofta baserat på att rådgivaren löpande ger affärsförslag underbyggda av analys. Individuell rådgivning är krävande, eftersom rådgivarna måste vara skickliga på att analysera och tolka den finansiella marknaden samt individanpassa kundbemötandet. Antalet rådgivare uppgår till 13 personer med en genomsnittlig branscherfarenhet på drygt 16 år. Huvuddelen av intäkterna kommer från courtage och räntenetto. 25

27 Kapitalförvaltning För kunder som vill ha den bästa möjliga förvaltningen av sina tillgångar, men saknar tid och kunskap att handla på egen hand via aktierådgivare, erbjuds diskretionär kapitalförvaltning. En förvaltare utvärderar kontinuerligt olika placeringsalternativ och utför transaktioner för kundens räkning. Hörnstenen i förvaltningen är portföljtänkande. Portföljstrukturen anpassas individuellt för att svara upp mot kundens finansiella situation. För att skapa bredd i erbjudandet har Erik Penser Fondkommission samarbetsavtal med ett flertal externa förvaltare. Därmed kan företaget tillfredsställa varje kunds specifika behov. Intäkterna utgörs av förvaltningsavgifter, courtage, räntenetto samt förmedlingsprovisioner. Antalet medarbetare inom kapitalförvaltning är sju personer med en genomsnittlig branscherfarenhet på drygt 19 år. Strukturerade produkter För de kunder som vill ha en begränsad risknivå utgör strukturerade produkter en bra lösning. Det är kapitalskyddade placeringar med begränsad förlustrisk, baserade på en eller flera underliggande tillgångar. Om värdet på dessa minskat på slutdagen får kunden ändå tillbaka det nominella beloppet. Om de underliggande tillgångarna har ökat i värde på slutdagen kan kunden tillgodoräkna sig värdeökningen. Avdelningen organiserar, administrerar, marknadsför och säljer dessa strukturerade produkter, huvudsakligen aktieindexobligationer. Försäljning sker genom emissioner vid åtta till nio tillfällen per år. I huvudsak sker försäljning och marknadsföring via oberoende försäkringsförmedlare, samt till viss del, till egna kunder genom seminarier, annonsering och internet. De huvudsakliga kundgrupperna är privatpersoner samt institutioner. Minsta investeringsbelopp för nya kunder är vanligtvis kronor. Intäkterna består av courtage, provisions intäkter, lagervinster, intäkter från andrahands marknaden och räntenetto. Under 2007 fortsatte efterfrågan att öka på produkter kopplade till geografiska tillväxtmarknader, till exempel Brasilien, Ryssland, Kina och Indien, samt till vissa tillväxtbranscher som alternativ energi. I slutet av februari 2008 utsåg Söderberg & Partners Investment Consulting årets bästa arrangörer av strukturerade produkter. Erik Penser Fondkommission kom på andra plats. Erik Penser Fondkommission var en av pionjärerna inom strukturerade produkter. Antalet medarbetare inom avdelningen är 21 personer. Skatterådgivning Under 2007 har Private Banking inrättat en avdelning för skatterådgivning för att förstärka erbjudandet ytterligare. Skatteavdelningen arbetar med kvalificerade skattefrågor. Kundgruppen består av Nyckeltal private banking Intäkter, mkr Antal anställda Förvaltat kapital, mdr kr

28 privatpersoner, vars behov av rådgivning uppstår i samband med generationsskiften, in- eller utflyttning över landsgränser och vid försäljning av fastighet eller företag. Intäkterna kommer dels från löpande fakturering för rådgivning, dels som en del av större heltäckande rådgivningsuppdrag. Ökade intäkter och förstärkt kundbas Under 2007 förstärktes private bankingverksamheten genom rekryteringar samt utveckling av infrastruktur och systemplattform. Dessutom förvärvades Banque Invik Kapitalförvaltning i Stockholm. Rörelseintäkterna för affärsområdet ökade med 2 procent till 235 (231) mkr. Erik Penser Fonder AB återtog den 1 juli 2006 den förvaltning av Erik Penser Hedgefond, som tidigare varit outsourcad till Erik Penser Fondkommission AB. Ersättningen för denna förvaltning uppgick till 15 mkr under Detta intäktsbortfall kompenserades av ökade intäkter inom övriga områden, framför allt strukturerade produkter. Under 2008 kommer satsningarna inom Private Banking att fortsätta, företrädesvis genom rekryteringar. Det kommer i första hand att gälla specialister inom utvalda nischer, samt erfarna rådgivare med övergripande ansvar för utvalda kunders totala finansiella situation. Vidare kommer relationerna till ett antal noga utvalda fondleverantörer att utvecklas för att kunna erbjuda ett brett urval av fonder. 27

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 CARNEGIE HOLDING AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 ÄNNU EN DAG, ETT ÅR 2014 var ytterligare ett år med betydande förändringar i vår omvärld och på de finansiella marknaderna.

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 Vissa definitioner Med Mangold eller Bolaget avses, beroende på sammanhanget Mangold AB (publ), org. nr 556628-5408, den koncern

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg Årsredovisning 2007 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den Årsredovisning 2014 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Carnegie i korthet. Innehåll

Carnegie i korthet. Innehåll Årsredovisning 2005 Innehåll Koncernchefens kommentar... 2 Detta är Carnegie... 7 Om vår strategi... 8 Om våra anställda... 10 Om att skapa värde för våra kunder... 12 Om att leverera resultat... 14 Våra

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pålitlig partner i en föränderlig värld

Årsredovisning 2012. Pålitlig partner i en föränderlig värld Årsredovisning 2012 Pålitlig partner i en föränderlig värld Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2012 4 VD har ordet 7 Syfte, vision och värdegrund 8 Omvärld och

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås Årsredovisning 2013 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR 5TIPS SÅ LYCKAS DU MED DITT SPARANDE

Läs mer