Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg (hämtade ur Rådstugurättens protokoll)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg 1695-1712 (hämtade ur Rådstugurättens protokoll)"

Transkript

1 Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg (hämtade ur Rådstugurättens protokoll) Protokoll Oklart Fastighet Steglehögshuset Köpeskilling Se kommentar Kommentar Uppbjöds Steglehögshuset som Bodil Olofs bor uti till vem som vill lägga 16 daler smt. Penningarna skall användas till kronans saköre. Protokoll Lars Snickare Fastighet Lars Snickares gård vid Bommen Protokoll tagare Rådmannen Markus Mickelsson givare Olof Jönsson i Gödeby Två åkrar upp till gärdsgården på Gärdet 19 daler Kommentar Daterat Protokoll Lars Olsson (?) Snickare Anders Andersson Fastighet Hus och gård med tvenne (trenne?) hagarum samt tvenne (?) slåtterum Köpeskilling Protokoll Börta, Nils Pederssons änka Fastighet Börtas hus och gård med tilliggande kålhage Protokoll Oklart Fastighet Den egendom och tomt som tillkommer Ingemar Knudsen (?) Protokoll tagare Se kommentar givare Se kommentar All deras egendom (se kommentar) Kommentar Postmästaren Anders Unge och hans hustru Anna Hadelin inprotokollerar revers där de till Kungl Maj:t (enligt Kammarkollegii order) pantsätter all sin egendom. Egendomen värderad till 300 daler smt,nämligen silver 98 daler, koppar 62 daler 24 öre, mässing 3 daler, tenn 9 daler 24 öre, kreatur 40 daler, sängar och bänkekläder 47 daler, linkläder 8 daler, träredskap 14 daler 16 öre, järnbohag 17 daler. Daterat och verifierat med stadens sigill och magistratens namn. Protokoll Per Nilsson i Skrea, Årstad

2 Fastighet Den gård belägen här i staden som Per Nilsson tagit i betalning av Elisabet, Johan Larssons på Herting änka, samt någon åkerjord och fast egendom på Nybys gärde. Gården värderad till 250 daler smt och jorden till 50 daler smt Protokoll tagare Se kommentar givare Se kommentar All deras egendom (se kommentar) Kommentar Uppbördsmannen Anders Torstensson och hans hustru Malena Jönsdotter inprotokollerar revers där de till Kungl Maj:t (enligt Kammarkollegii order) pantsätter all den egendom de nu äga eller tillfalla kan, lös som fast. Egendomen värderad till 218 daler 1 ½ öre smt,nämligen hus och gård 122 daler 16 öre, åker och fast egendom 35 daler 17 ½ öre, koppar, tenn sängkläder, hästar och kor 60 daler. Daterat med magistratens verifikation under stadens sigill och magistratens namnteckningar. Protokoll Jon Nielsson, borgaren Niels Torssons son Jöns Andersson Murmästare Fastighet All den jord i Skomakarelyckan Jon Nielsson ärvt efter sin avlidna mor Bengta Andersdotter Köpeskilling 18 daler smt Kommentar Under Jon Nielssons och hans faders Niels Torssons hand och namn. Daterat Protokoll , tagare Rådmannen Markus Mickelsson givare Strandridaren Axel Olofsson Ett stycke jord i Broddalyckan mellan Niels Larssons och gamle Larses jordar. 10 daler smt Kommentar Daterat Därpå betalt en Carolin Protokoll Postmästaren Anders Unge Fastighet Hus och gård som Peter Stockman bor i Kommentar Postmästaren Anders Unge lät publicera ett köpebrev som Peter Stockman givit honom på det hus och gård som Stockman bor i. Trots att Anders Unge har köpslagit med Peter Stockman vill Unge sälja gården till borgerskapet som efter Kungl. Maj:ts resolution är närmst att tillhandla sig de gårdar i staden äre fall. Protokoll (se även ) Börta, Niels Perssons änka Olof Jönsson Fastighet Hus, gård och hageplats Köpeskilling 50 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Länsmannen Elias Gerdin Olof Jönsson

3 Fastighet En liten tomt av 4 ½ alns längd och 7 ½ alns bredd Köpeskilling 6 daler smt Kommentar Daterat Protokoll tagare Avlidne befallningsmannen Hans Johansson (kyrkoherden Rasmus svåger) givare Avlidne kyrkoherden Rasmus i Slöinge/kyrkoherden i Morup Petrus Revigius Gård och dessutom 6 tunnland jord på Nybys gärde som befallningsmannen tagit i betalning av sin moder, Hallalyckan här in i staden samt åker och äng som kallas Tårpa-jorden (Torpajorden) 329 daler smt Kommentar Kyrkoherden i Morup Petrus Revigius låtit uppläsa pantebrev som han erhållit av avlidne kyrkoherden Rasmus i Slöinge. ebrevet daterat Slöinge Protokoll tagare Avlidne borgmästaren Johan Larsson, hans änka Elisabet givare Avlidne burgreven (anm. högste juridiske ämbetsmannen i Göteborg och Malmö) i Malmö Leijoncrantz Johan Larssons hus och gård och fasta egendom här för staden En ansenlig penningsumma Kommentar Överstelöjtnanten på Hellerup Georg Wilhelm von Muhl begär att panten måtte vara ograverad och att borgerskapet icke köpsätter något av egendomen förrän originalpantebrevet uppvisas. Detta ligger i avlidne Magnus Prippenwalds sterbhus. Protokoll Per Olsson Besk, före detta byfogde i Falkenberg Häradsprofossen Per Persson Fastighet Hus och våning här i staden vid Ladstadsträtet Köpeskilling 40 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Per Nielsson vid Bommen Niels Hansson Fastighet En tomt ner i Ladstadsträtet Köpeskilling 14 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Häradshövding Gierlinds änka Fastighet Någon egendom på Nybys gärde, ett stycke värderat till 7 daler, ett annat till 3 daler och ett stycke åker i Lyckorna straxt vid hennes frukthave till 14 daler Kommentar Änkan uppbjuder egendomen om någon vill ackordera med henne och köpa. Protokoll (se även ) Se kommentar Fastighet Jord och egendom som varit Elisabets, Johan Larssons änkas

4 Kommentar Per Nilsson i Brinkendal uppbjuder på länsmannens, Rennick Cortsson, och sina egna vägnar den jord och egendom de fått i immission och värdering vill änkan Elisabet inlösa egendomen. Diskussion om tidpunkt för inlösning, om vem som skall ha rätt till årets skörd mm. Protokoll tagare Marcus Mickelsson givare Strandridaren Axel Olsson Ett stycke jord i Broddalyckan emellan Niels Larssons och gamle Larses jordar 10 daler smt Kommentar Daterad Därpå betalt 1 Carolin. Protokoll Jöns Murmästare Fastighet Den jord som Jöns Murmästare fått i betalning av Bengt Lobered Bengt Lobered vill lösa in jorden. Protokoll tagare Bengt Knapp givare Rektor Jöns Börjesson Tollenius, Bengt Knapps svärson Någon jord i Lyckorna och all jord i Krämarelyckan tillhörig Bengt Knapp 20 daler förutom intresse + 35 daler 24 öre Kommentar Daterat Dessutom enligt pantebrevet Bengt Knapp bekommit 35 daler 24 öre 1694 och 1695 tillsammans med ovannämnda 20 daler totalt 55 daler 24 öre och därav flytande intresse (ränta) och därför pantsatt så mycket jord som tillhör Bengt Knapp i Krämarelyckan. Daterat Protokoll Olof Persson i Vessige Mölna Fastighet Den jord och egendom Olof Persson fått av Bengt Lobered i betalning Kommentar Bengt Lobered vill inlösa jord och egendom. Protokoll Besökaren i Kungsbacka Elias Gerdin Ej aktuellt uppbud Fastighet Den del och anpart som Elias Gerdin är berättigad till i sin salig svärfaders, Börje Brodd, fordom rådmansgård i staden Protokoll tagare Elias Gerdin givare Skogvaktaren Per Skött Ej angiven 11 daler smt, två obligationer en på 6 daler den andra på 5 daler Kommentar Båda obligationerna daterade Protokoll Helena, Bengt Staffenssons änka Anders Klockare Fastighet Vinbergagården Köpeskilling 30 daler smt

5 Kommentar Daterad Protokoll tagare Per Nielsson i Brinkendal givare Rektor Jöns Tollenius Två jord- och ängsstycken i Lyckorna här i staden, kallade Möllritzans (?) 17 daler 24 öre smt Kommentar Per Nielsson försäkrat panthavanden att denne skall förses med köpebrev om inte ägare - som är Lisbet (Elisabet) Johan Larssons änka - eller bördeman inlöser panten. Protokoll (se även ) tagare Elisabet, Johan Larssons änka givare Rådman Niels Andersson och borgarna Peder Skomakare och Sven Mattiesson Den jord och egendom som länsman Rennick Cortsson och Per Nielsson i Brinkendal av Elisabet fått i betalning givarna löst Elisabets skuld hos länsman och Per Nielsson på 80 daler smt och därutöver givit Elisabet 20 daler smt Kommentar Elisabet överlåtit äganderätten till samma egendom på de tre långivarna för deras egna välfångne egendom behålla och possidera. Daterat Protokoll Bokhållaren i Malmö Peter Falkman Rådmannen Niels Andersson, Peder Andersson, Jöns Andersson och Anders Andersson Fastighet En liten tomt neder vid torget, en plats i salig rådman Börje Brodds lycka benämnd Dammet och en lycka som är ingärdad och kallas Sumpalyckan Köpeskilling 165 daler smt Kommentar Daterat Protokoll , Befallningsmannen Germund Skepsgård Per/Peder Nielsson i Brinkendal Fastighet Två ängsstycken i Strandlyckorna, den ena Breåsjorden den andra Kaptensängen Köpeskilling 21 daler 16 öre smt Kommentar Daterat Elisabet, Johan Larssons änka stämmer Peder Nilsson i Brinkendal som skulle ohemult sålt egendom nämligen 2 ängsstycken i Strandlyckorna, den ena kallad Breåsjorden den andra Kaptensängen till befallningsman Germund Skepsgård för 21 daler 16 öre. Skepsgård väntat 7 månader och 8 dagar innan uppbud skedde. Protokoll Strandridaren Esbjörn Stråle Fastighet En tomt belägen mellan Niels Larssons och Bengt Lobereds Protokoll Handelsmannen i Varberg Carl Oriot Fastighet Den jord- och egendom han av Elisabet, Johan Larssons änka, fått i betalning för 70 daler 20 öre Kommentar Andra uppbudet.

6 Protokoll , , , , tagare Bertil Brodd givare Axel Olsson Ett stycke äng Kommentar Axel Olsson höstat (slagit, skördat) den äng Bertil Brodd satt i pant. Ingen orätt befanns av detta. Axel Olsson också höstat en åkerren som är belägen jämte och emellan Bertil Brodds åker och Sitza Rasmusdotters och Anders Holmagårds. Axel Olssons piga har på sin husbondes order räfsat ihop två bogar (troligen armfull) som Bertil Brodd slagit på åkerrenen. Pigan sade sig först ha burit bort något i famnen (bogen) och andra gången i sin kjortel. Dom avkunnas att Axel Olsson gjort åverkan på Bertil Brodds egendom genom att räfsa hö från åkerrenen. Axel Olsson döms till 40 marker böter till treskiftes (målsägande, konung och stad) samt 12 marker till treskiftes då han kallat Bertil Brodd en skälm. Axel Olsson stämmer sedan Bengt Olsson Knapp som felaktigt givit honom beskedet att åkerrenen ovan tillhörde den åker Axel Olsson hade i pant av Anders Holmagård. Protokoll Bertil Persson Brodd Fastighet Den gård och fastighet som han bor i Kommentar Fastigheten uppbjuds till närmsta släkt och fränder eller till vem som bjuder och ger mest. Protokoll Sören Sörensson, Anders Torstensson och Sören Bengtsson i Stafsinge Fastighet Den jord och egendom de fått i betalning av besökaren Johan Unge efter domsutmätning. Ytterligare det stycke jord av Johan Unges egendom till executionsmödan efter domsutmätning tillfaller Sören Sörensson, Anders Torstensson och Sören Bengtsson. Protokoll Magistraten Fastighet Den jord som av avlidne Markus Mickelssons sterbhus tillhör kronans 6:tepenning av dess barns Sven Markussons och Bengta Markusdotters utrikes arv. Protokoll Elisabet, Johan Larssons änka Bokhållaren i Malmö Peter Falkman, Elisabets styvson Fastighet Någon jord och egendom på Nybys gärde och i Lyckorna Köpeskilling Kommentar Daterat Protokoll tagare Unge Anders Andersson givare Jon Håkansson i Boberg Hus och gård 44 daler smt

7 Kommentar Daterad Protokoll Strandridaren Axel Olsson Fastighet Den egendom Axel Olsson fått i betalning av Markus Mickelssons sterbhus efter ingiven specifikation till 34 daler 20 öre smt. Protokoll Kommentar Olof Svensson, som tjänar i Arvidstorp till Kierstin, Tufves änka, lät läsa ett brev på någon egendom belägen på Nybys gärde som Elisabet, Johan Larssons änka givit honom i betalning för tjänstelöns resterande. Daterat /8. Protokoll tagare Elisabet, Per Brodds änka givare Strandridaren Axel Olsson Tvenne små åkrar i Strandlyckorna emellan Per Olssons på den ena och avlidne Börje Brodds på den andra sidan strax nedan vid Vinbergagården utför Olof Repslagares. 4 daler 16 öre smt Kommentar Daterad Protokoll tagare Olof i Maan givare Strandridaren Axel Olsson En äng vid Sanddynan på ena sidan intill Lisabet Brodds och till Sitza Rasmusdotters jord på andra sidan. 23 daler smt Kommentar Daterad Protokoll tagare Catarina, Markus Mickelssons änka givare Strandridaren Axel Olsson /tvist Äng på Nybys gärde 20 daler smt Kommentar Catarina stämmer Axel Olsson. Denne skulle låtit hösta (skörda) från henne ett stycke äng på Nybys gärde samt ett annat stycke äng näst intill som han har i pant av Catarina. Hon säger sig ha erbjudit Axel Olsson räntan på de lånade 20 dalerna, dvs 1 daler 8 öre, för att hon skulle få hösta gräset men han vägrade och hade i stället höstat ett annat stycke av hennes äng och skulle därigenom ha begångit våldsverk. Axel Olsson hävdar att Catarina höstat det ängsstycke han hade i pant av henne och att det ena går upp emot det andra. Protokoll Magistraten (?) Esbjörn Stråle Fastighet Gåsåkern på Nybys gärde sträckande sig med ena ändan ned till älven emellan Hans Jörgens och Stråles egendom Köpeskilling 5 daler smt Kommentar Detta stycke jord har värderats till 5 daler smt. Magistraten tilldelas för sin möda 4 daler 12 öre smt och samma stycke jord har transporterats och sålts till Stråle för samma 4 daler 12 öre och de övriga 20 öre tillhörande Carl Oriot. Daterat

8 Protokoll tagare Oklart givare Hans Hansson i Skogstorp och Stafsinge socken Två lass äng liggande i Strandlyckorna vid fä-stenen utmed gärdsgården på den västra sidan och på den norra sidan intill Bengt Larses på den östra sidan utmed Lars Snickares ägor. Kommentar Daterat Protokoll tagare Avlidne Peder Olsson i Källstorp givare Kyrkoherden Peder Rewigius i Morup Hus och gård med tilliggande egendom 50 daler smt Kommentar Daterat Protokoll tagare Bengt Lobered givare Jöns Tollenius Ett lass äng och ett tunneland jord åker i Lyckorna Kommentar Egendomen uppbjuds 1:a gången av Jöns Tollenius. Obligationen daterad Protokoll Postmästaren Anders Unge Fastighet Den jord och egendom Anders Unge fått i betalning av sin bror Johan Unge. Kommentar Genom värdering och execution har Johan Unge tidigare erhållit denna egendom av Bengt Lobered. Protokoll tagare Förre rektor Lars Pedersson Berg givare Rektor Jöns Tollenius All Lars Pedersson Bergs jord och egendom i Lyckorna med undantag av två åkrar som kallas Hästhageåkrarna med ett litet ängsstycke som borgaren Jöns Olsson tillhandlat sig av Lars Pedersson Berg. 27 daler smt Kommentar Protokollet understryker att obligationen var underskriven av Lars Berg med egen hand. Egendomen uppbjuds 1:a gången av Jöns Tollenius. Protokoll tagare Per Hansson, borgare i Falkenberg givare Anders Olsson i Holmarör och Stafsinge socken En åker kallad Stadslyckeåkern nordan upp till Anders Anderssons och ett annat stycke kallas Strandlyckan näst upp till Elins, Jöns Anderssons änka 11 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Erik Wallin Fastighet Peder Smeds gård

9 Kommentar Erik Wallin köpt fastigheten av Peder Smeds änka Börta Nilsdotter för 42 daler smt med vilken summa hon skall betala sin avlidne mans kreditorer. Köpebrevet daterat Protokoll Börta, Olof Snickares änka och hennes släkt Sven Andersson och Anders Månsson Gunman Andersson Fastighet Hus och gård i staden Köpeskilling Kommentar Köpebrevet daterat Protokoll Jöns Andersson Murmästare Lars Lind Fastighet Ett stycke jord och äng i Lyckorna utemot fä-stenen Köpeskilling 14 daler smt Kommentar Jöns Murmästare erhållit egendomen av Bengt Lobered genom dom och execution. Köpebrev daterat Protokoll Elisabet, Peder Brodds änka Lars Lind Fastighet En äng kallad Stora Allmänningen västan för staden vid gamla Broddalyckan Köpeskilling 16 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll , , Kungl. Maj:ts ständers Banco Contoir i Göteborg Fastighet Bertel Persson Brodds hus, gård och fasta egendom av åker och äng Kommentar Bertel Persson Brodds hus, gård och fasta egendom av åker och äng förpantat till banken emot upplånat kapital 150 daler smt. Skuld 150 daler smt med ränta, tillsammans 180 daler smt. Egendomen värderad till 209 daler smt banken meddelar att Bertil Brodds gård och egendom i staden skall auktioneras i Göteborg den 17 augusti Protokoll , (se även ), tagare Elisabeth, avlidne befallningsman och borgmästare Johan Larssons änka givare Avlidne Leijoncrantz arvingar, överstelöjtnanten Georg Wilhelm von Muhl och löjtnanten Johannes Gyllenschough 629 daler 7 öre 5 ½ penningar. förskrivningsbrevet lyder dock på 800 riksdaler in specie. Arvingarnas fullmäktige Michael Schoug insinuerade själva huvudräkningen för de specificerade åren, tillsammans 20 daler 20 öre ränta pro 1698 och den tidigare summan ökas alltså till 649 daler 27 öre 5 1/5 penningar efter förhandling dom i rådstugurätten: Elisabet är skyldig svarandeparten 649 daler 27 öre 5/15 penningar samt Michael Schougs expenser på 11 daler 29 öre smt Madam Elisabet överklagat domen men denna kvarstår och Leijoncrantz arvingar erhåller hus, gård, husgeråd och kreatur efter tidigare gjord värdering.

10 Kommentar Hus, gård och egendom här på orten samt hemmanet Herting i Årstads härad som var ett donationshemman tillhörande Kungl Maj:t. Dessutom några hemman i Faurås härad och dess räntor. Förskrivningsbrevet undertecknat av Johan Larsson och hans hustru Elisabet Pedersdotter Protokoll Avlidna Inger Svensdotter, Mogens Jönssons änka Jöns Olsson Fastighet Inger Svensdotters hus, tåfft (tomt) och hage som Jöns Olsson nu bor i samt ett bord i stugan och två sängestäder emellan Jöns Smeds och Peder i Vessiges hus och gårdar. Köpeskilling Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Elias Gerdin Jöns Olsson Fastighet En åker kallad Trehörningen med ett litet stycke äng omkring, en åker kallad Bökerlyckan, två små ängsstycken kallade Vretarna och ett litet åkerfall beläget öster till Esbjörn Stråles i Strandlyckorna. Köpeskilling Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Peder Nielsson vid Bommen Lars Lind Fastighet En åker på Nybys gärde belägen upp till gärdsgården emellan rådmannens och Sören Sörenssons åkrar. Köpeskilling 7 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Peder Hansson Lars Lind Fastighet En åker kallad Breingen med dess tillhörande äng däromkring på Nybys gärde Köpeskilling 13 daler smt Kommentar Köpebrev underskrivet av Peder Hansson och magistraten som med Lars Lind har fordran efter Peder Hanssons avlidna hustru Barbara Andersdotter. Protokoll tagare Brita, befallningsmannen Hans Johanssons änka givare Kyrkoherden i Morup Peder Revigius En del egendom här för staden belägen Kommentar Peder Revigius har fordran på sin svägerska Brita, befallningsmannen Hans Johanssons änka. Egendomen uppbjuds. Anm: Brita var Sören Sörenssons mor. Protokoll tagare Peder Hansson givare Anders Olsson i Holmarör och Stafsinge socken Peder Hanssons jord och egendom

11 Kommentar 11 daler smt Egendomen uppbjuds. Protokoll Bengt Knapp Fastighet Bengt Knapps hus och gård här i staden Protokoll Magistraten (?) Fastighet Avlidne Elias Gerdins hus och gård här i staden Köpeskilling Fastigheten värderad till 62 daler smt Kommentar Hela försäljningssumman anslagen till betalning till kreditorerna. Protokoll (se även ) /byte Bengt Olsson Knapp /byte Rektor Jöns Börjesson Tollenius, Bengt Knapps svärson Fastigheter Bengt Knapps hus, gård och hage samt rektorns hus, gård och tomt Köpeskilling Rektorn ger Bengt Knapp 120 daler smt emellan samt 53 daler 24 öre för någon egendom i Krämarelyckan Kommentar Rektorn Jöns Tollenius skall till kommande Michaelis emottaga och flytta in i sin svärfaders hus, gård och hage varemot Bengt Knapp vid samma tid tillträder rektorns hus, gård och tomt på vilket gårdabyte ett sköte- och fastebrev är upprättat i vilket Bengt Knapp med samtycke av sin hustru Kerstin Pedersdotter och sin styvson Peder Andersson i Köpenhamn på sina egna och efterkommande arvingars vägnar bortskötat hus, gård och egendom till rektorn och hans hustru Bengta Knapp. Protokoll (se även ) Brita, Hans Johanssons änka, svägerska till kyrkoherden i Morup herr Peder Revigius Kyrkoherden i Morup herr Peder Revigius Fastighet Torpåjorden (Torpajorden) på Nybys gärde Köpeskilling Kommentar Kyrkoherden lät läsa och påskriva ett åtkomst och fastebrev, daterat , givet honom av Brita. Protokoll tagare Besökaren Johan Unge givare Lars Snickare En skäppesäd jord i Sumpalyckan med där på stående råg att hösta om inte lånet blev betalt till daler smt Kommentar Lars Snickare stämmer Johan Unge. Protokoll , , Mats i Hermanstorp Fastighet Egendom här i staden Kommentar Lagbud på den jord och egendom Mats i Hermanstorp fått i betalning i sterbhuset efter borgaren Peder Hanssons avlidna hustru Barbara Andersdotter. Protokoll , ,

12 Inger, Bengt Larsson Hertings änka Hovslagaren Gert Brun Fastighet Hus och gård och egendom i staden med husgeråd och väggfast Köpeskilling 300 daler smt Kommentar Inger uppbjuder hus, gård och egendom. Klander Förlikning Anders Möller köpare av egendomen. Protokoll tagare Bertil Brodds moder givare Rektor Jöns Börjesson Tollenius Ett lass äng i Broddalyckan på ena sidan in till strandridaren Esbjörn Stråles äng, samt Aspåkern på Nybys gärde ½ tunnland säd intill ån på ena sidan till salig Markus Michelssons och på den andra till Britas, Hans Johanssons änka, egendom 10 daler smt Protokoll Maren, Börje Brodds änka Strandridaren Axel Olsson Fastighet En åker i Strandlyckorna benämnd Havreåkern näst upp till Sven Torssons på den västra Köpeskilling 7 daler smt Kommentar Axel Olsson lät läsa och påskriva ett köpebrev daterat under änkans och hennes mågars, Elie Gerdin och Oluf Andersson, namn. Protokoll Elisabet, Peder Brodds änka med sin sons, Bertil Brodd, samtycke Strandridaren Axel Olsson Fastighet 5 st åkerfall i Strandlyckorna benämnt Broddalyckan Köpeskilling Kommentar Axel Olsson lät läsa och påskriva ett köpebrev daterat Protokoll tagare Besökaren Johan Unge och hans hustru givare Axel Olsson Jord i Sumpalyckan 18 daler smt Kommentar Jorden tillhör Johan Unges styvdotter, Kirstin Jönsdotter, och Axel Olsson kräver nu tillbaka sina pengar eller jorden att bruka. Protokoll tagare Förre besökaren Johan Unge givare Borgaren Lars Lind Först 10 daler 6 öre smt sedan genom tillökning på 10 daler 16 öre men panten ej uppgått till mer än 8 daler och alltså brister 2 daler smt efter värdering Kommentar Daterat Protokoll , tagare Sören Sörensson, Bertil Brodd och avlidne Anders Andersson givare Kungl. Maj:ts ebanco i Göteborg Hus, gård och fast egendom Kommentar Bankens lägenhet tillåter icke längre prolongation med utlånade penningar.

13 De låntagna penningarna skall betalas eller laga uppbud (efter värdering) ske på deras panter. Daterat Göteborg Protokoll Bertil Brodd Hovslagaren mäster Gert Brun Fastighet Hus och gård Köpeskilling 211 daler 22 öre smt Kommentar Köpebrev daterat Fastigheten inlöst hos Kungl. Bancen i Göteborg. Protokoll Jöns Andersson Murmästare Mäster Jöran Baltzersson Fastighet Ett stycke jord på Nybys gärde, söder upp till kyrkoåkern och ned till åänden samt öster upp till Hellene (?) salig Bengt Tolls åker och väster till Sören Sörenssons jord. Så också ett stycke kallas Kringelen, öster för Elisabet Brodds och väster för Oluf Drägares egendom. Dessutom har Jöran Baltzersson inlöst av Jöns Andersson tvenne av Sven Skomakare till Jöns Andersson pantsatta jordstycken som Sven Andersson har i makt att själv inlösa om eller när han vill. Köpeskilling 24 daler smt 5 daler 28 öre smt för de pantsatta jordstyckena Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Nils Torsson Anders Möller Fastighet Ett stycke kålhage belägen väster upp till Skomakarelyckan, öster och söder in till Anders Möllers egen hage, i norr till utmarken Köpeskilling 7 ½ daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Avlidne Lars Persson Bergs dotter, Gundel Larsdotter med syskon givare Rektor Jöns Tollin Jord och egendom i Lyckorna Kommentar ebrev inprotokollerat en gång tidigare, Protokoll /byte Germund Skepsgård /byte Sven Holgersson Fastighet Åker och äng i Skomakarelyckan här för staden samt egendom på Nybys gärde Köpeskilling Byte Kommentar Sven Holgersson lämnar sin egendom av åker och äng i Skomakarelyckan till Germund Skepsgård samt byter till sig en del av Skepsgårds egendom på Nybys gärde. Inprotokollering av bytesbrev daterat Protokoll Bokhållaren i Malmö Peter/Petter Falkman (och till vittne hans bröder kontrollören Jacob Falkman och kyrkoinspektören Johan Falkman) Anders Jönsson Möller

14 Fastighet Köpeskilling Kommentar Egendom på Nybys gärde och ett långt stycke äng utmed Allmänningen i Lyckorna på ett gott lass hö samt en treskiftesäng på halvttredje lass hö som bestås vartannat år Köpebrev daterat Protester Germund Skepsgård instämt Petter Falkman och hans bröder för att ha sålt egendomen tillhörig avlidna Elisabet änka efter Johan Larsson. Slagsmål och oanständiga ord. Protokoll Vitus Holms (tidigare kyrkoherde) änka Germund Skepsgård Fastighet En ingärdeslycka på 2 ½ skäppor säd ut för hans gård och bakport Köpeskilling Kommentar Germund Skepsgård inprotokollerar köpebrev daterat :a uppbud. Protokoll Markus Mickelssons änka, Catrina, och hennes styvson Sven Markusson Germund Skepsgård Fastighet Egendom i Lyckorna och på Nybys gärde. En åker vid Sanddynan för 22 daler. Nortoften vid Hallen på 3 skäppor, en stycke äng vid Nymans vid Allmänningen, ett stycke av en liten ägra vid Råsen, 1/8 del uti den stora åkern vid vägarna, ett litet ängsstycke ungefär ¼ lass vid Tröinge sly östan upp till Anna Jutas, en allmänning mellan Bengt Hertings och Gerlinds, en allmänning mellan bägge Anders Anderssons stycke, ett åkerfall som kallas Gåsåkern på 3 skäppor med en åände, en liten åker kallas Ladefyllning strax ovan Råsen och en liten åker vid Hallen samt ett litet ängsstycke. Köpeskilling Oklart Kommentar Köpebrev daterat Protokoll /byte Jöns Andersson Murmästare /byte Befallningsman Germund Skepsgård Fastighet All jord och åker och äng i Skomakarelyckan som han av Joen Nilssons mödernearv sig tillköpt och bemälte murmästare i vederlag bekommit annan jord nämligen tvenne stycken åkerfall uti Nybys gärde vid den djupa dalen med äng omkring på båda sidor Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Gamle borgaren Nils Torsson Germund Skepsgård Fastighet Någon jord i Skomakarelyckan som hans utomrikes varande barn deras käre fader i sin ålderdom och svaghet givit haver och bestått uti deras mödernearv nämligen: En åker heter Trehörningen, en annan Måsåkern, den tredje Strupen, den fjärde Renen och den femte Sandåkern. Ytterligare tvenne ängar, den ena benämnd Tacken och den andra Stora Ängen under bemälte åkrar belägen. Köpeskilling 18 daler smt och en skäppa råg, tillsammans 19 daler. Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Avlidne Knut Nilssons änka Kerstin

15 Inger Andersdotter vid borgaren Hans Jörgen Fastighet Avlidne Sven Hanssons (änkan Kerstins fader) i levande livet tillhörande gård i staden Köpeskilling Kommentar Inger Andersdotter lät läsa och påskriva sitt köpebrev daterat Protokoll Fastighet Köpeskilling Kommentar (06-25 i det renoverade protokollet) Anna Perdotter i Köpenhamn genom sin förmyndare borgaren Peder Nielsson vid Bommen. Ej aktuellt, första uppbud Tomt och plats i staden som Anna Perdotter ärvt av sina föräldrar Värderad till 60 daler smt Anna Perdotters bror äger fastigheten till tvenne delar men är sedan lång tid inte i riket och man vet inte om han lever anböds fastigheten till försäljning. Protokoll Lars Lind Ej aktuellt, första uppbud Fastighet Hus och våning som mässingsgjutaren Niels Sörensson bor uti Protokoll Anna Persdotter i Köpenhamn (se ovan ) Borgmästare Lubinus Fastighet Hus och tomt Köpeskilling Kommentar Borgmästaren köpt och pantsatt fastigheten hos Germund Skepsgård för 24 daler 12 öre smt samt en revers på 6 daler smt på konungens och stadsens 6:e och 10:e penningar. Protokoll Se kommentar Se kommentar Fastighet Hus och tomt som Ingemar Nilsson båtsman tillhört förrän han bortrest Köpeskilling Ej aktuellt, första uppbud Kommentar Magistraten och staden har att fordra största delen i fastigheten förutom Lars Skräddares barn i Köpenhamn såväl som några andra kreditorer vilka enär huset och tomten kommer att köpsättas skola hava av köparen deras betalning att fordra. Anders Larsson båtsman, som bor i huset vill köpa och har talat med Lars Skräddares barn som lovat att han får köpa när de får sin betalning. Protokoll tagare Postmästaren Anders Unge givare Germund Skepsgård Anders Unges hus och gård i staden med all jord och befintliga lösören och gröda samt 1/3dels båtepart med Lars Lind och Gert Brun. Dessutom rusthållet Århult i Ullareds socken med allt annat tillbehör och lösöre på rusthållet En obligation på 370 daler smt daterad samt en obligation på 10 daler smt av postmästarens hustru Anna Hadelin daterad Kommentarer Anna Hadelin är Ebba Olufsdotters moder och Anders Unge har för barnagodhet att fordra av styvdottern 13 daler 11 öre 18 penningar. Germund Skepsgård läser och inprotokollerar obligationerna.

16 Protokoll tagare Elisabet, Peder Brodds änka, och hennes son Bertil Persson givare Strandridaren Axel Olofsson Tvenne små åkrar i Strandlyckorna emellan Per Olofssons på den ena sidan och Börje Brodds på den andra strax nedanför Vinbergajorden utföre Olof Repslagares 4 daler 16 öre smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Elisabet Brodd givare Borgaren Anders Jönsson Möller Två stycken åkrar på Nybys gärde med dess tillydande äng och renar, den ena liggande strax vid bäcken hos Sven Torstensson Skomakares åker som kallas Kringelen den andra mellan vägarna hos Sissa Rasmusdotters åker om ett halvt tunne säd 8 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Elisabet Brodd med dess hemmastadde söners samtycke givare Rektor Jöns Tollenius Ett lass äng vid Broddalyckan på den ena sidan och strandridaren Stråles äng på den andra sidan. Dessutom en åker på Nybys gärde benämnd Aspåkern som är ½ tunne säd liggandes till ån, på den ena sidan Markus Mickelssons åker och på den andra sidan hustru Börtas (änka efter Hans Johansson) åker 10 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Elisabet Brodd givare Murmästaren Jöns Andersson En åker i Linde på Nybys gärde mellan vägarna på 4 skäppor säd 3 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Bertil Persson Brodd givare Häradshövdingen Johan Hoffdal Tre ängsstycken i Strandlyckorna söder utmed gärdsgårdarna 14 daler 16 öre smt Kommentar Häradshövdingen inlöst panten med 40 daler smt och lämnar fastigheten till sin släkting Anna Torsdotter att nyttja och bruka. Laga inprotokollering. Protokoll Handelsmannen i Varberg, Olof Hansson, på sin hustrus och svägerskas vägnar arv efter deras avlidne fader Mattias Håkansson Häradshövdingen Johan Hoffdal Fastighet Åker och ängetegar belägna uti stadens gärde: En åker i Linde på Nybys gärde om ett halvt tunne säd sträckandes sig till den norra gärdsgården, ett litet åkerstycke på Tofterna, som ej heller är i bruk liggandes vid ledet, en åker sunnan upp till Mons. Wimans trägård på två skäppeland, en tuvig äng uti Strandlyckorna väster till Nils Larssons äng, två små åkrar näst intill Nils Larssons jord en på vardera sidan på 3 skäppor säd, en

17 allmänning som löper i norr från samma jord och en liten smal ma-äng löpandes till södra gärdsgården. Köpeskilling 25 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Anders Persson givare Sören Sörensson En åker kallad Sanddyneåkern på 1 tunnesäd jord här i Strandlyckorna belägen 14 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll Sören Sörensson Ej aktuellt, första uppbud Fastighet Den jord som Sören Sörensson fått i gäldbetalning av avlidne borgaren Lars Månssons sterbhus Kommentar brev daterat Protokoll tagare Skomakaren Anders Persson givare Strandridaren Axel Olsson Ett stycke äng i Strandlyckorna vid fä-stenen 10 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Tremänningsryttaren Johan Unge och hans hustru Sitza Svensdotter givare Strandridaren Axel Olsson En åker i Strandlyckan benämnd Allmänåkern på 5 skäppeland 18 daler smt Kommentar brev daterat Strandridaren låter inteckna åkern. Protokoll Förre postmästaren Anders Unge Borgaren Sven Markusson Fastighet Den gård han (?) nu bor i samt tilliggande ägor och tomt, åker och äng. Köpeskilling 317 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Testamente av salig Gregori Danielssons efterlåtna änka Börta Andersotter Linvävaren Johan Baltzarsson Fastighet Hus och grund som hon (Börta) bor i Köpeskilling Ej aktuellt Kommentar Testamente på hus och grund mot de välgärningar hon av honom njutit och han dessutom för henne betalt åtskillige gäld och skuld. Testamente daterat Protokoll Mårten Classon Jöns Svensson Fastighet Hus och tomt som Mårten bebor

18 Köpeskilling 10 daler smt samt Mårten förbehållit sig rätten att bo i huset så länge han lever Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Stadsfiskalen Håkan Wetterman uppbjuder Måns Larssons och hans syster Anna Larsdotters gård som för deras resterande saköre är från dem exequerat Protokoll tagare Notarien Hans Giertsson Lubinus givare Sören Sörensson Lubinus hus och gård på Kyrkogatan som han bor i 50 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll Fastighet Kommentar (se även ovan) Sören Sörensson Notarien Lubinus pant av hus och gård Sören Sörensson uppbjuder notariens pant första gången. Protokoll tagare Anders Persson skomakare givare Sören Sörensson En åker benämnd Sanddynan i Strandlyckan 14 daler smt Kommentar brevet daterat Protokoll (se även ) tagare Claes Sadelmakare givare Sören Sörensson Hus, gård och intilliggande jord som Claes Sadelmakare bebor och brukar 34 daler 4 ½ öre Protokoll Sören Sörensson Fastighet Anders Holmagårds åker benämnd Sanddynan Kommentar Sören Sörensson uppbjuder panten första gången. Protokoll Gundel Larsdotter Berg Claes Sadelmakare Fastighet Hus, gård och tilliggande jord som Gundel Larsdotter Bergs avlidne fader tillhört och bebott Köpeskilling 114 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Borgaren Sven Skomakare givare Rådmannen i Varberg Börje Olsson Hus och gård som Sven Skomakare bor i 50 daler smt med 6 % ränta Kommentar brev daterat

19 Protokoll tagare Anders Larsson givare Handelsmannen Anders Möller Anders Larssons hus och tomt 15 daler 16 öre smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Borgaren Bengt Larsson givare Handelsmannen Anders Möller All Bengt Larssons ograverade egendom vid fä-stenen i Lyckorna 20 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Anna Torsdotter givare Häradshövdingen Johan von Hofdahl 3 stycken kor och en kista med husgeråd 25 daler smt Kommentar Anna Torsdotter tidigare lånat 100 daler smt (tidigare inprotokollerat) och däribland består de penningar som häradshövdingen inlöst Anna Torsdotters saliga svärmoder Elisabet, Peder Brodds änka, och hennes salig mans utgivna pantebrev på jord och ägor emot samma 100 daler är pantsatt både änkans tomt, jord och lösöre. Daterat Apelnäs Protokoll Catrina, änka efter Markus Mickelsson Ej aktuellt, första uppbud Fastighet Hus och gård änkan bor i tillika med jord och egendom här vid staden Protokoll tagare Avlidne strandridaren Esbjörn Stråle hans sterbhus givare Kyrkan och de fattige Jord och egendom till 26 daler smt:s värde 25 daler smt Kommentar Förre kyrkvärden Anders Möller inprotokollerar pantbrev daterat Protokoll tagare Avlidne strandridaren Esbjörn Stråle hans sterbhus givare Storsjötullinspektoren i Varberg Sven Westerling 145 daler 13 öre smt Kommentar Westerling inprotokollerar sin skuldfordran. Protokoll tagare Avlidne strandridaren Esbjörn Stråle hans sterbhus givare Anders Möller 16 daler 8 öre smt Kommentar Möller inprotokollerar obligation daterad Protokoll

20 Fastighet Borgaränkan Marin, Lars Olsson drägares änka, tillika med dess intressenter nämligen Lars Olssons hustrus arvingar Halva gården med samtliga hus och halva delen av trädgården som salig Lars Olsson tillförne bott uti Protokoll tagare Stadstjänaren Sven Bengtsson givare Handelsmannen Anders Möller (se nedan) 24 daler smt Kommentar Möller inprotokollerar obligation daterad Protokoll Anders Möller Sven Bengtsson Fastighet Steglehuset i staden Köpeskilling 24 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Förre rektorn Jöns Tollenius Tullnären och postmästaren Carl Östberg Fastighet Hus, gård, tomt och hageplats belägen på Storgatan intill Tvärsträtet emellan högvälborne baron, kapten Ankarstiernas och Tollenius eget hus och gård han bor uti Köpeskilling 60 daler smt Kommentar Köpebrev daterat På samma köpebrev har tullnären samma sin av Tollenius tillhandlade gård med alla tillhöriga rättigheter transporterat och uppdragit till dess k. hustrus systrar hustru Margareta och Ragnilla Andersdöttrar för sig, sina barn och arvingar till evärdelig egendom. Daterat Protokoll Kommentar Tullnären Östberg lät inprotokollera sin k. hustrus systrars, änkorna Margareta, Bengt Bruns änka och Ragnhild, salig Klambergs änka, till tullnären utgivna upplåtelsebrev på dess fädernegård här i staden, som deras avlidne fader strandridaren Axel Olsson possiderat, att för sig och sina arvingar som annan sin välfångne egendom bruka och besitta emot det transport tullnären desse sina svägerskor givit på gården han sig av Jöns Tollenius tillhandlat med tillika några bemälte systrars skuldfordringar tullnären dem avbördat efter deras emellan gjorde förening. Daterat Protokoll tagare Clas Bastiansson sadelmakare givare Sören Sörensson Bastianssons bästa jord i Lyckorna 15 daler smt Kommentar ebrev daterat Protokoll tagare Clas Bastiansson sadelmakare givare Cornelius Bastiansson (Clas broder) Köpebrevet på gården Clas Bastiansson bor i

Nionde roten, tomt 44

Nionde roten, tomt 44 Tomt 9.44 1 Nionde roten, tomt 44 Kvarteret Göta kanal Tjugoandra roten 1637 57v Tolfte roten 1657h 1679 Spannmålsgatans norra sida sträckan Torggatan Östra Hamnen Börge Schrifuers gård 1637 38 Carl Olufsson

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Sjätte roten, tomt 33

Sjätte roten, tomt 33 Tomt 6.33 1 Sjätte roten, tomt 33 Kvarteret Köpmannen Artonde roten 1657 57v Nionde roten 1657h 70 Köpmangatans norra sida öster om östra lilla hamnen RM Thore Biörsson skräddare 1637 43: 2 mtl utom 1637

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Sjätte roten, tomt 25

Sjätte roten, tomt 25 Tomt 6.25 1 Sjätte roten, tomt 25 Kvarteret Traktören Tjugosjunde roten 1637 57 Nordöstra hörnet mellan Nygatan Femtonde roten 1657 70 och Köpmangatan Köpmangatan 16 Östra delen av 6.25 Per Torstensson

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Prästgården Tjänstedrängen Per Larsson Td Måns Persson Tjänstepigan Bengta

Läs mer

Källby. Här ingår också Hangelösa, Broby och Skeby socken

Källby. Här ingår också Hangelösa, Broby och Skeby socken Förkortningar i längden är av mig utskriven och är markerad med kursiv text. Texten inom parentes är mina egna kommentarer. Namnen är normerade efter släktforskarförbundets normeringslistor. Källby 1688

Läs mer

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1.

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1. A ~APLER5D _N.r...-...3.2..--nnn...2@;;ei199 B6rje Olsson, Korsgérden. pantsatt till Jon Andersson i Apler6d 3 ob 3 p 6. f6r 32 dl f6r att utlsa dessa frén Olof Jonsson i Préstorp. M i Nr. 22. Oktober

Läs mer

Tomt 2.7 1. Tolfte roten 1637 1657v Östra Hamngatan 41 43

Tomt 2.7 1. Tolfte roten 1637 1657v Östra Hamngatan 41 43 Tomt 2.7 1 Andra roten, tomt 7 Kvarteret Herrnhutaren Tolfte roten 1637 1657v Östra Hamngatan 41 43 Sjätte roten 1657h 70 Östra Hamnen mellan Vallgatan och Kungsgatan 59 Claes Hennings 1637 38: 4 mtl,

Läs mer

Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Enegården Bonden Anders Jönsson Hustru Agneta Gummesdotter Gamla fadern Gumme Svensson

Läs mer

1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Björketorp Olof Olsson Hustru Botil Nilsdotter Olof Mårtensson Pigan Kerstin

Läs mer

Nedan följer lite bilder från byavandringen. Bossagården Här sätts stolpe och namnbricka upp vid Bossagården.

Nedan följer lite bilder från byavandringen. Bossagården Här sätts stolpe och namnbricka upp vid Bossagården. Byavandring i Svansjömåla 11 maj 2013 Söndagen den 11 maj var det byavandring i Svansjömåla. Ett tjugotal personer hade mött upp i ett vackert väder med strålande solsken. 14 15 stycken gamla torp besöktes

Läs mer

Femte roten, tomt 51. Södra Hamngatan 5. Tomt 5.51 1. Kvarteret Residenset

Femte roten, tomt 51. Södra Hamngatan 5. Tomt 5.51 1. Kvarteret Residenset Tomt 5.51 1 Femte roten, tomt 51 Kvarteret Residenset Första roten 1637 57v Första roten 1657h 70 Södra Hamnen västan Lilla Fisketorget Södra Hamngatan 5 Hans Rinken 1637 50 Vid Södra Hamnen nära Stora

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

Antavla Gustaf Henrik Petersson

Antavla Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Magnus Eriksson 1809-09-16 Långstorp Mellangård 1880-05-08 Öjaby Norregård (Jön Brukare och torpare Peter Magnusson 1837-06-30 Öjaby Norregård (Jön 1894-11-04 Öjaby Postgård Fridh

Läs mer

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175 2012-03-05 Sida 1 Kyrkoarkiv -- Kronobergs län -- Söraby A1:1 Söraby. Publicerad: Den första delen i bandet A1:1 innehåller en inledande långd över gårdar och den vuxna befolkningen i både i Gårdsby och

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Östergötland Sida 1 Proband Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Riksantikvarie i Stockholm. Född 1842 i Maria Magdalena (AB). Gift 1867 i Skeppsholm (AB) med Elin Maria Charlotta Martin.

Läs mer

Nionde roten, tomt 33

Nionde roten, tomt 33 Tomt 9.33 1 Nionde roten, tomt 33 Kvarteret Enigheten Tjugofemte roten 1637 57v Fjortonde roten 1657h 70 Torggatans västra sida från Kronhusgatan till Spannmålsgatan Södra delen av 9.33 Hans Kläuenspik

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Nionde roten, tomt 51

Nionde roten, tomt 51 Tomt 9.51 1 Nionde roten, tomt 51 Kvarteret Klädespressaren Tjugonde roten 1637 57v Elfte roten 1657h 70 Spannmålsgatans norra sida nära östra vallen Västra delen av 9.51 Enligt Gustavi tomtöreslängd ägde

Läs mer

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde Nils Johan Yngve Petersson Johan Peter Pettersson 1841-11-16 Skede Klockargård, Skede (F) 1910-04-22 Hörda Storegård, Berga (G) Hemmansägare, Handlare Johan Albert Pettersson 1893-03-29 Hörda Storegård,

Läs mer

ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns?

ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns? ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns? Kerstin Död av ålderdom Nilsson Lars 1668-1758-08- Bonde från

Läs mer

Anfäder David Åttin Nilsson

Anfäder David Åttin Nilsson Anfäder David Åttin Nilsson David Åttin Nilsson Hemmansägare och snickare Född 1882-02-04 Vret Västergård, Odensjö (G) 1) Bosatt 1890 Vret Västergård, Odensjö (G) 2) Bosatt 1900 Vret Västergård, Odensjö

Läs mer

Fjärde roten, tomt 133

Fjärde roten, tomt 133 Tomt 4.133 1 Fjärde roten, tomt 133 Kvarteret Härbärget Sjuttonde roten 1637 57 Åttonde roten 1657 70 Fredsgatan Östra hamnen 133, 134, 135: Drottninggatan 60 Samband med 3 & 4 i 5:te roten Börge Marbo?

Läs mer

Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman.

Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman. 1609-10-09 Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman. 1625-02-07 Per i Fristad beklagade sig inte vara nöjd

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Nionde roten, tomt 40

Nionde roten, tomt 40 Tomt 9.40 1 Nionde roten, tomt 40 Kvarteret Vadman Tjugofemte roten 1637 57v Trettonde roten 1657h 70 Spannmålsgatan under Väder- kvarnsberget Paul Persson 1658 Christopher Johansson stadstjänare 1666

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

HARALD LARSSONS ANOR

HARALD LARSSONS ANOR HARALD LARSSONS ANOR Generation I 1:1 Proband Harald Larsson, f. 1888-01-21 i Landskrona, d. 1975-11-19 i Stockholm (Hässelby). Möbel- och inredningsarkitekt. Gift 1920-05- 21 Mary Charlotta Hållenius,

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening

Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening Askvik västra, ½ mtl Den tidigaste absolut säkra noteringen från Askvik västra finner jag i födelse/dop-boken 1736.

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12 MIN MORS ANOR Probanden är min mor, Jennie Andersson, född i Hunneberga den 31 jan 1913 som mellanbarn till lantbrukare Johannes Olsson och hans hustru Ingrid. Jennie fyllde alltså nyligen 91 år och bor

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Castman i Vimmerby. Släktutredning

Castman i Vimmerby. Släktutredning Släktutredning Castman i Vimmerby Sammanställd av Daniel Johnsson, Vimmerby Sommaren 2015 Äldsta kända anfader för Castmansläkten är Anders Arvidsson Castman som troligen var av bondesläkt och kom från

Läs mer

2014-05-31 Hantverkaranor från Skåne Sida 1. Generation I. Generation II

2014-05-31 Hantverkaranor från Skåne Sida 1. Generation I. Generation II 2014-05-31 Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Proband Salomina (Mina) Johanna Catarina Hopp. Född 1840 i Ystads Sankt Petri (M). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Sven Magnus (Svante) Ekelund. (Kronofogde

Läs mer

II Olle Torbjörn Stenhamre född i Skellefteå (AC). Gift med Agneta Maria Christina Ivåker född i Hedemora (W).

II Olle Torbjörn Stenhamre född i Skellefteå (AC). Gift med Agneta Maria Christina Ivåker född i Hedemora (W). Andrea Kristina Stenhamre född 1981-12-19 i Falun (W). II Olle Torbjörn Stenhamre född 1954-02-25 i Skellefteå (AC). Agneta Maria Christina Ivåker född 1956-06-20 i Hedemora (W). Skilda 1984 I III 1. Jöns

Läs mer

Kvarnby by på 1700 talet

Kvarnby by på 1700 talet Kvarnby by på 1700 talet Kvarnbys lycka är dess jord Jag är släktforskare sedan cirka 5 år tillbaka. Jag har kartlagt den egna och makens släkt, men är intresserad också av att hitta historierna bakom

Läs mer

Hantverkaranor från Skåne Sida 1

Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Proband Salomina (Mina) Johanna Catarina Hopp. Född 1840 i Ystads Sankt Petri (M). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Sven Magnus (Svante) Ekelund. (Kronofogde i V Ingelstad.

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Borgeby C:3 1848-61 Döda 1848 i Borgeby Jan 9-23 Juli d 27 aug 3 Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Torp.

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Kullings härad i Västergötland Sida 1 Proband Johannes Hellsten Johannes Hellsten. Läroverksadjunkt i Malmö. Född 1847 i Tarsled (P). Gift 1894 i Malmö Sankt Petri (M) med Paula Cecilia

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden KILINGE 1:3 Kilinge efter nybyggnaden 1908-1910. Hit kom Anders Olsson, född 1795 i Boberg och hustrun Johanna Nilsdotter, född 1799 i Restad, från Boberg 1824. De fick 2 barn Maja Lena född 1822 och Olof

Läs mer

Kinne Kleva

Kinne Kleva Förkortningar i längden är av mig utskriven och är markerad med kursiv text. Texten inom parentes är mina egna kommentarer. Namnen är normerade efter släktforskarförbundets normeringslistor. Kinne Kleva

Läs mer

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt:

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: 4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f. 1848-05-12) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f. 1852-11-15) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD Tabell 1 I. Hans Koberg. Skomakare och borgare i Torneå stad 1636-74. Gift med Sara 1. Johan tabell 2 Tabell 2 II. Johan Koberg (från tabell 1). Borgare i Torneå stad 1678-85.

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Skävisunds säteri. 2017-01-04 Historik Handlingar omfattar tiden 1642-1898 Skävisund, berustat säteri nummer 34 Skäfwesund 3 mantal eller Skjedvi 2 mantal och Skredesta

Läs mer

Sjätte roten, tomt 35

Sjätte roten, tomt 35 Tomt 6.35 1 Sjätte roten, tomt 35 Kvarteret Köpmannen Artonde roten 1637 57h Nionde roten 1657h 70 Köpmangatans norra sida öster om östra hamnen Bengt Assersson 1647, åkare, burskap 18.10.1647. Sven hattemakare

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Tionde roten, tomt 103

Tionde roten, tomt 103 Tomt 10.103 1 Tionde roten, tomt 103 Kvarteret Lilla Bommen Tjugofjärde roten 1637 57v Tolfte roten 1657h 70 Öster om Torggatan, norr om Klädespressargatan Västligaste delen av 10.103 Upp emot vallen Möjligen

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

III:1 Carl Johan Benjaminsson La 1844 Björlanda 1928 Låssby Inneg. Björlanda Hemmansägare

III:1 Carl Johan Benjaminsson La 1844 Björlanda 1928 Låssby Inneg. Björlanda Hemmansägare Stig Lennart Landström I:1 Sven Ragnar Landström 1924 Fogelvik, Mellangård Stig Lennart Landström 1958 Björlanda II:1 Benjamin Landström 1889 Fogelvik, Mellangård 1964 Torslanda Hemmansägare II:2 Lilly

Läs mer

men inga Katseställen 6) efter der befinnes vara mehrendehls

men inga Katseställen 6) efter der befinnes vara mehrendehls 1 Jan Jakobsson Tomt 98 2011-12-09 Ändrad 2015-09-11 Detta dokument ersätter Ringsöhistorik 2 från 2011. Ändringarna består i nya länkar till Lantmäteriet, som direkt öppnar de två kartorna jag hänvisar

Läs mer

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter 202--23 Antavla Solveig Ester Viola Karlsson Sida Andersson Nils Nilsson Andreas 784-839 Andersson Karl 833-874 Gunnarsdotter Maria Fagerman Elias 2 3 Andersdotter Stina Eliasdotter Maria 79-4 Elias Andersdotter

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa!

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! A 1. Knivaledet Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! Publicering från sidan på www.facebook.com/varnhemshistoria hittar du också här på sidan klicka här! Klicka

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Gård Namn E.Namn Typ Titel Anm Nybble Jakob 1620:2:1 sid Ragntorp Jöns 1620 Brunneby Olof 1620 Brunneby Holsten 1620 Brunneby

Gård Namn E.Namn Typ Titel Anm Nybble Jakob 1620:2:1 sid Ragntorp Jöns 1620 Brunneby Olof 1620 Brunneby Holsten 1620 Brunneby Gård Namn E.Namn Typ Titel Anm. 1620 Nybble Jakob 1620:2:1 sid.213 1620 Ragntorp Jöns 1620 Brunneby Olof 1620 Brunneby Holsten 1620 Brunneby Christman 1620 Fyrby Per 1620 Fyrby Nils 1620 Fyrby Mats 1620

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från norra Småland Sida 1 Proband Sven Magnus (Svante) Ekelund. Kronofogde i V Ingelstad. Född 1832 i Lilla Ekesås, Svenarum (F). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Salomina (Mina) Johanna

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2009-02-27 Sida 1 Tabell 1 Sveno Jonae. Född 1592 i Almundsryd (G) (VS Hmin p 337-341). Gift med Agatha Stensdotter. Född 1594 (VS Hmin p 337-341). Far: Steno Magni. Jonas Svensson. Död 1677 (VS

Läs mer

Anfäder Carl Edvin Olsson

Anfäder Carl Edvin Olsson Anfäder Carl Edvin Olsson Carl Edvin Olsson. Stenhuggare. Född 1882-12-12 Väjern, Bohuslän. Död 1952-01-04 Vasa, Göteborg 1). TBC Far: I:1 Olof Kristiansson. Mor: I:2 Sofia Hansdotter. Carl Edvin Olsson

Läs mer

Kvinnor och män i den medeltida familjen

Kvinnor och män i den medeltida familjen Kvinnor och män i den medeltida familjen "Mes[s]an hon bleff sungen och så then långe läst her Esbiörn gånger aff kyrkan vth och lyffter sin kiäreste till häst Alt som de Rede ått wägen fram alt medh så

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Nionde roten, tomt 28

Nionde roten, tomt 28 Tomt 9.28 1 Nionde roten, tomt 28 Kvarteret Polismästaren Tjugoandra roten 1637 57 Tolfte roten 1657 70 Torggatans östra sida Södra delen av 9.28 Bryggare Hans Pedersson Omtalas i yrkesregistret och bryggarhandlingarna

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

Antavla Thor Louis Börjeson

Antavla Thor Louis Börjeson Thor Louis Börjeson Börje Knape 1790 N-län, Vallda sn, Nr:10 Bue Lars Börjesson Styrman 1786-09-30 N-län, Vallda sn, Nr:1 1865-12-21 N-län, Vallda sn, Nr:2 Anna Hansdotter Styrman Lorents (Lorns) Adolf

Läs mer

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Karl Hjalmar Fahlgren. Teol Dr, präst, lektor, rektor, redaktör och författare. Född 1900-12-21 Varuträsk 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1). Levde 1910 Varuträsk 3, Norrgården,

Läs mer

Tionde roten, tomt 25

Tionde roten, tomt 25 Tomt 10.25 1 Tionde roten, tomt 25 Kvarteret Göta Kanal Tjugoandra roten 1637 57v Tolfte roten 1657h 1670 Torggatans östra sida Norra delen av 10.25 Gården ägdes först av Anders Pedersson bomslutare 1637:

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Fjärde roten, tomt 26

Fjärde roten, tomt 26 Tomt 4.26 1 Fjärde roten, tomt 26 Kvarteret Bokhållaren Sjunde roten 1637 57v Tredje roten 1657h 70 Drottninggatans södra sida mellan Korsgatan och Östra Hamngatan 29 (liksom 4.25) Olof Svensson 1637 39,

Läs mer

Nionde roten, tomt 19

Nionde roten, tomt 19 Tomt 9.19 1 Nionde roten, tomt 19 Kvarteret Tenngjutaren Tjugonde roten 1637 57 Elfte roten 1657 70 Nordöstra Hörnet mellan Östra Hamnen och Kronhusgatan Lars Torsson 1643: 3 mtl, 1644, 1647 49: 3 mtl,

Läs mer

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder 2 SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder Lars Bägerfeldt 3 SLÄKTTABELLER TILL ÄTTARTAL. JOSEFIN OCH JOHAN BÄGERFELDTS

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Gårdsauktion 2015-02-26

Gårdsauktion 2015-02-26 Gårdsauktion 2015-02-26 Hos Anders Samuelsson & Yvonne Brandt Stora Gåra 1 585 97 Linköping 10 dräktiga kvigor 9 yngre kvigor och 13 stutar Villkor för auktioner anordnade av SAJAB AB A Allmänt A1 Vid

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001 Vimpelås. Torp 324 Foto från 2001 Anders Bengtsson född den 11/9 1843 i Hägnen och hans hustru Christina Olausdotter född 23/10 1845 på Stensgård i Kärrsgärde, båda i Sätila socken. Paret gifter sig år

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

KORT HISTORIK OM GÅRDEN ÖSTERHAGEN I KVARSEBO SOCKEN

KORT HISTORIK OM GÅRDEN ÖSTERHAGEN I KVARSEBO SOCKEN KORT HISTORIK OM GÅRDEN ÖSTERHAGEN I KVARSEBO SOCKEN Jan Moberg Jan.moberg.nykoping@telia.com Bygden kring Österhagen är mycket gammal För över 10 000 år sedan kom de första invånarna till våra trakter.

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer