Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg (hämtade ur Rådstugurättens protokoll)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg 1695-1712 (hämtade ur Rådstugurättens protokoll)"

Transkript

1 Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg (hämtade ur Rådstugurättens protokoll) Protokoll Oklart Fastighet Steglehögshuset Köpeskilling Se kommentar Kommentar Uppbjöds Steglehögshuset som Bodil Olofs bor uti till vem som vill lägga 16 daler smt. Penningarna skall användas till kronans saköre. Protokoll Lars Snickare Fastighet Lars Snickares gård vid Bommen Protokoll tagare Rådmannen Markus Mickelsson givare Olof Jönsson i Gödeby Två åkrar upp till gärdsgården på Gärdet 19 daler Kommentar Daterat Protokoll Lars Olsson (?) Snickare Anders Andersson Fastighet Hus och gård med tvenne (trenne?) hagarum samt tvenne (?) slåtterum Köpeskilling Protokoll Börta, Nils Pederssons änka Fastighet Börtas hus och gård med tilliggande kålhage Protokoll Oklart Fastighet Den egendom och tomt som tillkommer Ingemar Knudsen (?) Protokoll tagare Se kommentar givare Se kommentar All deras egendom (se kommentar) Kommentar Postmästaren Anders Unge och hans hustru Anna Hadelin inprotokollerar revers där de till Kungl Maj:t (enligt Kammarkollegii order) pantsätter all sin egendom. Egendomen värderad till 300 daler smt,nämligen silver 98 daler, koppar 62 daler 24 öre, mässing 3 daler, tenn 9 daler 24 öre, kreatur 40 daler, sängar och bänkekläder 47 daler, linkläder 8 daler, träredskap 14 daler 16 öre, järnbohag 17 daler. Daterat och verifierat med stadens sigill och magistratens namn. Protokoll Per Nilsson i Skrea, Årstad

2 Fastighet Den gård belägen här i staden som Per Nilsson tagit i betalning av Elisabet, Johan Larssons på Herting änka, samt någon åkerjord och fast egendom på Nybys gärde. Gården värderad till 250 daler smt och jorden till 50 daler smt Protokoll tagare Se kommentar givare Se kommentar All deras egendom (se kommentar) Kommentar Uppbördsmannen Anders Torstensson och hans hustru Malena Jönsdotter inprotokollerar revers där de till Kungl Maj:t (enligt Kammarkollegii order) pantsätter all den egendom de nu äga eller tillfalla kan, lös som fast. Egendomen värderad till 218 daler 1 ½ öre smt,nämligen hus och gård 122 daler 16 öre, åker och fast egendom 35 daler 17 ½ öre, koppar, tenn sängkläder, hästar och kor 60 daler. Daterat med magistratens verifikation under stadens sigill och magistratens namnteckningar. Protokoll Jon Nielsson, borgaren Niels Torssons son Jöns Andersson Murmästare Fastighet All den jord i Skomakarelyckan Jon Nielsson ärvt efter sin avlidna mor Bengta Andersdotter Köpeskilling 18 daler smt Kommentar Under Jon Nielssons och hans faders Niels Torssons hand och namn. Daterat Protokoll , tagare Rådmannen Markus Mickelsson givare Strandridaren Axel Olofsson Ett stycke jord i Broddalyckan mellan Niels Larssons och gamle Larses jordar. 10 daler smt Kommentar Daterat Därpå betalt en Carolin Protokoll Postmästaren Anders Unge Fastighet Hus och gård som Peter Stockman bor i Kommentar Postmästaren Anders Unge lät publicera ett köpebrev som Peter Stockman givit honom på det hus och gård som Stockman bor i. Trots att Anders Unge har köpslagit med Peter Stockman vill Unge sälja gården till borgerskapet som efter Kungl. Maj:ts resolution är närmst att tillhandla sig de gårdar i staden äre fall. Protokoll (se även ) Börta, Niels Perssons änka Olof Jönsson Fastighet Hus, gård och hageplats Köpeskilling 50 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Länsmannen Elias Gerdin Olof Jönsson

3 Fastighet En liten tomt av 4 ½ alns längd och 7 ½ alns bredd Köpeskilling 6 daler smt Kommentar Daterat Protokoll tagare Avlidne befallningsmannen Hans Johansson (kyrkoherden Rasmus svåger) givare Avlidne kyrkoherden Rasmus i Slöinge/kyrkoherden i Morup Petrus Revigius Gård och dessutom 6 tunnland jord på Nybys gärde som befallningsmannen tagit i betalning av sin moder, Hallalyckan här in i staden samt åker och äng som kallas Tårpa-jorden (Torpajorden) 329 daler smt Kommentar Kyrkoherden i Morup Petrus Revigius låtit uppläsa pantebrev som han erhållit av avlidne kyrkoherden Rasmus i Slöinge. ebrevet daterat Slöinge Protokoll tagare Avlidne borgmästaren Johan Larsson, hans änka Elisabet givare Avlidne burgreven (anm. högste juridiske ämbetsmannen i Göteborg och Malmö) i Malmö Leijoncrantz Johan Larssons hus och gård och fasta egendom här för staden En ansenlig penningsumma Kommentar Överstelöjtnanten på Hellerup Georg Wilhelm von Muhl begär att panten måtte vara ograverad och att borgerskapet icke köpsätter något av egendomen förrän originalpantebrevet uppvisas. Detta ligger i avlidne Magnus Prippenwalds sterbhus. Protokoll Per Olsson Besk, före detta byfogde i Falkenberg Häradsprofossen Per Persson Fastighet Hus och våning här i staden vid Ladstadsträtet Köpeskilling 40 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Per Nielsson vid Bommen Niels Hansson Fastighet En tomt ner i Ladstadsträtet Köpeskilling 14 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Häradshövding Gierlinds änka Fastighet Någon egendom på Nybys gärde, ett stycke värderat till 7 daler, ett annat till 3 daler och ett stycke åker i Lyckorna straxt vid hennes frukthave till 14 daler Kommentar Änkan uppbjuder egendomen om någon vill ackordera med henne och köpa. Protokoll (se även ) Se kommentar Fastighet Jord och egendom som varit Elisabets, Johan Larssons änkas

4 Kommentar Per Nilsson i Brinkendal uppbjuder på länsmannens, Rennick Cortsson, och sina egna vägnar den jord och egendom de fått i immission och värdering vill änkan Elisabet inlösa egendomen. Diskussion om tidpunkt för inlösning, om vem som skall ha rätt till årets skörd mm. Protokoll tagare Marcus Mickelsson givare Strandridaren Axel Olsson Ett stycke jord i Broddalyckan emellan Niels Larssons och gamle Larses jordar 10 daler smt Kommentar Daterad Därpå betalt 1 Carolin. Protokoll Jöns Murmästare Fastighet Den jord som Jöns Murmästare fått i betalning av Bengt Lobered Bengt Lobered vill lösa in jorden. Protokoll tagare Bengt Knapp givare Rektor Jöns Börjesson Tollenius, Bengt Knapps svärson Någon jord i Lyckorna och all jord i Krämarelyckan tillhörig Bengt Knapp 20 daler förutom intresse + 35 daler 24 öre Kommentar Daterat Dessutom enligt pantebrevet Bengt Knapp bekommit 35 daler 24 öre 1694 och 1695 tillsammans med ovannämnda 20 daler totalt 55 daler 24 öre och därav flytande intresse (ränta) och därför pantsatt så mycket jord som tillhör Bengt Knapp i Krämarelyckan. Daterat Protokoll Olof Persson i Vessige Mölna Fastighet Den jord och egendom Olof Persson fått av Bengt Lobered i betalning Kommentar Bengt Lobered vill inlösa jord och egendom. Protokoll Besökaren i Kungsbacka Elias Gerdin Ej aktuellt uppbud Fastighet Den del och anpart som Elias Gerdin är berättigad till i sin salig svärfaders, Börje Brodd, fordom rådmansgård i staden Protokoll tagare Elias Gerdin givare Skogvaktaren Per Skött Ej angiven 11 daler smt, två obligationer en på 6 daler den andra på 5 daler Kommentar Båda obligationerna daterade Protokoll Helena, Bengt Staffenssons änka Anders Klockare Fastighet Vinbergagården Köpeskilling 30 daler smt

5 Kommentar Daterad Protokoll tagare Per Nielsson i Brinkendal givare Rektor Jöns Tollenius Två jord- och ängsstycken i Lyckorna här i staden, kallade Möllritzans (?) 17 daler 24 öre smt Kommentar Per Nielsson försäkrat panthavanden att denne skall förses med köpebrev om inte ägare - som är Lisbet (Elisabet) Johan Larssons änka - eller bördeman inlöser panten. Protokoll (se även ) tagare Elisabet, Johan Larssons änka givare Rådman Niels Andersson och borgarna Peder Skomakare och Sven Mattiesson Den jord och egendom som länsman Rennick Cortsson och Per Nielsson i Brinkendal av Elisabet fått i betalning givarna löst Elisabets skuld hos länsman och Per Nielsson på 80 daler smt och därutöver givit Elisabet 20 daler smt Kommentar Elisabet överlåtit äganderätten till samma egendom på de tre långivarna för deras egna välfångne egendom behålla och possidera. Daterat Protokoll Bokhållaren i Malmö Peter Falkman Rådmannen Niels Andersson, Peder Andersson, Jöns Andersson och Anders Andersson Fastighet En liten tomt neder vid torget, en plats i salig rådman Börje Brodds lycka benämnd Dammet och en lycka som är ingärdad och kallas Sumpalyckan Köpeskilling 165 daler smt Kommentar Daterat Protokoll , Befallningsmannen Germund Skepsgård Per/Peder Nielsson i Brinkendal Fastighet Två ängsstycken i Strandlyckorna, den ena Breåsjorden den andra Kaptensängen Köpeskilling 21 daler 16 öre smt Kommentar Daterat Elisabet, Johan Larssons änka stämmer Peder Nilsson i Brinkendal som skulle ohemult sålt egendom nämligen 2 ängsstycken i Strandlyckorna, den ena kallad Breåsjorden den andra Kaptensängen till befallningsman Germund Skepsgård för 21 daler 16 öre. Skepsgård väntat 7 månader och 8 dagar innan uppbud skedde. Protokoll Strandridaren Esbjörn Stråle Fastighet En tomt belägen mellan Niels Larssons och Bengt Lobereds Protokoll Handelsmannen i Varberg Carl Oriot Fastighet Den jord- och egendom han av Elisabet, Johan Larssons änka, fått i betalning för 70 daler 20 öre Kommentar Andra uppbudet.

6 Protokoll , , , , tagare Bertil Brodd givare Axel Olsson Ett stycke äng Kommentar Axel Olsson höstat (slagit, skördat) den äng Bertil Brodd satt i pant. Ingen orätt befanns av detta. Axel Olsson också höstat en åkerren som är belägen jämte och emellan Bertil Brodds åker och Sitza Rasmusdotters och Anders Holmagårds. Axel Olssons piga har på sin husbondes order räfsat ihop två bogar (troligen armfull) som Bertil Brodd slagit på åkerrenen. Pigan sade sig först ha burit bort något i famnen (bogen) och andra gången i sin kjortel. Dom avkunnas att Axel Olsson gjort åverkan på Bertil Brodds egendom genom att räfsa hö från åkerrenen. Axel Olsson döms till 40 marker böter till treskiftes (målsägande, konung och stad) samt 12 marker till treskiftes då han kallat Bertil Brodd en skälm. Axel Olsson stämmer sedan Bengt Olsson Knapp som felaktigt givit honom beskedet att åkerrenen ovan tillhörde den åker Axel Olsson hade i pant av Anders Holmagård. Protokoll Bertil Persson Brodd Fastighet Den gård och fastighet som han bor i Kommentar Fastigheten uppbjuds till närmsta släkt och fränder eller till vem som bjuder och ger mest. Protokoll Sören Sörensson, Anders Torstensson och Sören Bengtsson i Stafsinge Fastighet Den jord och egendom de fått i betalning av besökaren Johan Unge efter domsutmätning. Ytterligare det stycke jord av Johan Unges egendom till executionsmödan efter domsutmätning tillfaller Sören Sörensson, Anders Torstensson och Sören Bengtsson. Protokoll Magistraten Fastighet Den jord som av avlidne Markus Mickelssons sterbhus tillhör kronans 6:tepenning av dess barns Sven Markussons och Bengta Markusdotters utrikes arv. Protokoll Elisabet, Johan Larssons änka Bokhållaren i Malmö Peter Falkman, Elisabets styvson Fastighet Någon jord och egendom på Nybys gärde och i Lyckorna Köpeskilling Kommentar Daterat Protokoll tagare Unge Anders Andersson givare Jon Håkansson i Boberg Hus och gård 44 daler smt

7 Kommentar Daterad Protokoll Strandridaren Axel Olsson Fastighet Den egendom Axel Olsson fått i betalning av Markus Mickelssons sterbhus efter ingiven specifikation till 34 daler 20 öre smt. Protokoll Kommentar Olof Svensson, som tjänar i Arvidstorp till Kierstin, Tufves änka, lät läsa ett brev på någon egendom belägen på Nybys gärde som Elisabet, Johan Larssons änka givit honom i betalning för tjänstelöns resterande. Daterat /8. Protokoll tagare Elisabet, Per Brodds änka givare Strandridaren Axel Olsson Tvenne små åkrar i Strandlyckorna emellan Per Olssons på den ena och avlidne Börje Brodds på den andra sidan strax nedan vid Vinbergagården utför Olof Repslagares. 4 daler 16 öre smt Kommentar Daterad Protokoll tagare Olof i Maan givare Strandridaren Axel Olsson En äng vid Sanddynan på ena sidan intill Lisabet Brodds och till Sitza Rasmusdotters jord på andra sidan. 23 daler smt Kommentar Daterad Protokoll tagare Catarina, Markus Mickelssons änka givare Strandridaren Axel Olsson /tvist Äng på Nybys gärde 20 daler smt Kommentar Catarina stämmer Axel Olsson. Denne skulle låtit hösta (skörda) från henne ett stycke äng på Nybys gärde samt ett annat stycke äng näst intill som han har i pant av Catarina. Hon säger sig ha erbjudit Axel Olsson räntan på de lånade 20 dalerna, dvs 1 daler 8 öre, för att hon skulle få hösta gräset men han vägrade och hade i stället höstat ett annat stycke av hennes äng och skulle därigenom ha begångit våldsverk. Axel Olsson hävdar att Catarina höstat det ängsstycke han hade i pant av henne och att det ena går upp emot det andra. Protokoll Magistraten (?) Esbjörn Stråle Fastighet Gåsåkern på Nybys gärde sträckande sig med ena ändan ned till älven emellan Hans Jörgens och Stråles egendom Köpeskilling 5 daler smt Kommentar Detta stycke jord har värderats till 5 daler smt. Magistraten tilldelas för sin möda 4 daler 12 öre smt och samma stycke jord har transporterats och sålts till Stråle för samma 4 daler 12 öre och de övriga 20 öre tillhörande Carl Oriot. Daterat

8 Protokoll tagare Oklart givare Hans Hansson i Skogstorp och Stafsinge socken Två lass äng liggande i Strandlyckorna vid fä-stenen utmed gärdsgården på den västra sidan och på den norra sidan intill Bengt Larses på den östra sidan utmed Lars Snickares ägor. Kommentar Daterat Protokoll tagare Avlidne Peder Olsson i Källstorp givare Kyrkoherden Peder Rewigius i Morup Hus och gård med tilliggande egendom 50 daler smt Kommentar Daterat Protokoll tagare Bengt Lobered givare Jöns Tollenius Ett lass äng och ett tunneland jord åker i Lyckorna Kommentar Egendomen uppbjuds 1:a gången av Jöns Tollenius. Obligationen daterad Protokoll Postmästaren Anders Unge Fastighet Den jord och egendom Anders Unge fått i betalning av sin bror Johan Unge. Kommentar Genom värdering och execution har Johan Unge tidigare erhållit denna egendom av Bengt Lobered. Protokoll tagare Förre rektor Lars Pedersson Berg givare Rektor Jöns Tollenius All Lars Pedersson Bergs jord och egendom i Lyckorna med undantag av två åkrar som kallas Hästhageåkrarna med ett litet ängsstycke som borgaren Jöns Olsson tillhandlat sig av Lars Pedersson Berg. 27 daler smt Kommentar Protokollet understryker att obligationen var underskriven av Lars Berg med egen hand. Egendomen uppbjuds 1:a gången av Jöns Tollenius. Protokoll tagare Per Hansson, borgare i Falkenberg givare Anders Olsson i Holmarör och Stafsinge socken En åker kallad Stadslyckeåkern nordan upp till Anders Anderssons och ett annat stycke kallas Strandlyckan näst upp till Elins, Jöns Anderssons änka 11 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Erik Wallin Fastighet Peder Smeds gård

9 Kommentar Erik Wallin köpt fastigheten av Peder Smeds änka Börta Nilsdotter för 42 daler smt med vilken summa hon skall betala sin avlidne mans kreditorer. Köpebrevet daterat Protokoll Börta, Olof Snickares änka och hennes släkt Sven Andersson och Anders Månsson Gunman Andersson Fastighet Hus och gård i staden Köpeskilling Kommentar Köpebrevet daterat Protokoll Jöns Andersson Murmästare Lars Lind Fastighet Ett stycke jord och äng i Lyckorna utemot fä-stenen Köpeskilling 14 daler smt Kommentar Jöns Murmästare erhållit egendomen av Bengt Lobered genom dom och execution. Köpebrev daterat Protokoll Elisabet, Peder Brodds änka Lars Lind Fastighet En äng kallad Stora Allmänningen västan för staden vid gamla Broddalyckan Köpeskilling 16 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll , , Kungl. Maj:ts ständers Banco Contoir i Göteborg Fastighet Bertel Persson Brodds hus, gård och fasta egendom av åker och äng Kommentar Bertel Persson Brodds hus, gård och fasta egendom av åker och äng förpantat till banken emot upplånat kapital 150 daler smt. Skuld 150 daler smt med ränta, tillsammans 180 daler smt. Egendomen värderad till 209 daler smt banken meddelar att Bertil Brodds gård och egendom i staden skall auktioneras i Göteborg den 17 augusti Protokoll , (se även ), tagare Elisabeth, avlidne befallningsman och borgmästare Johan Larssons änka givare Avlidne Leijoncrantz arvingar, överstelöjtnanten Georg Wilhelm von Muhl och löjtnanten Johannes Gyllenschough 629 daler 7 öre 5 ½ penningar. förskrivningsbrevet lyder dock på 800 riksdaler in specie. Arvingarnas fullmäktige Michael Schoug insinuerade själva huvudräkningen för de specificerade åren, tillsammans 20 daler 20 öre ränta pro 1698 och den tidigare summan ökas alltså till 649 daler 27 öre 5 1/5 penningar efter förhandling dom i rådstugurätten: Elisabet är skyldig svarandeparten 649 daler 27 öre 5/15 penningar samt Michael Schougs expenser på 11 daler 29 öre smt Madam Elisabet överklagat domen men denna kvarstår och Leijoncrantz arvingar erhåller hus, gård, husgeråd och kreatur efter tidigare gjord värdering.

10 Kommentar Hus, gård och egendom här på orten samt hemmanet Herting i Årstads härad som var ett donationshemman tillhörande Kungl Maj:t. Dessutom några hemman i Faurås härad och dess räntor. Förskrivningsbrevet undertecknat av Johan Larsson och hans hustru Elisabet Pedersdotter Protokoll Avlidna Inger Svensdotter, Mogens Jönssons änka Jöns Olsson Fastighet Inger Svensdotters hus, tåfft (tomt) och hage som Jöns Olsson nu bor i samt ett bord i stugan och två sängestäder emellan Jöns Smeds och Peder i Vessiges hus och gårdar. Köpeskilling Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Elias Gerdin Jöns Olsson Fastighet En åker kallad Trehörningen med ett litet stycke äng omkring, en åker kallad Bökerlyckan, två små ängsstycken kallade Vretarna och ett litet åkerfall beläget öster till Esbjörn Stråles i Strandlyckorna. Köpeskilling Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Peder Nielsson vid Bommen Lars Lind Fastighet En åker på Nybys gärde belägen upp till gärdsgården emellan rådmannens och Sören Sörenssons åkrar. Köpeskilling 7 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Peder Hansson Lars Lind Fastighet En åker kallad Breingen med dess tillhörande äng däromkring på Nybys gärde Köpeskilling 13 daler smt Kommentar Köpebrev underskrivet av Peder Hansson och magistraten som med Lars Lind har fordran efter Peder Hanssons avlidna hustru Barbara Andersdotter. Protokoll tagare Brita, befallningsmannen Hans Johanssons änka givare Kyrkoherden i Morup Peder Revigius En del egendom här för staden belägen Kommentar Peder Revigius har fordran på sin svägerska Brita, befallningsmannen Hans Johanssons änka. Egendomen uppbjuds. Anm: Brita var Sören Sörenssons mor. Protokoll tagare Peder Hansson givare Anders Olsson i Holmarör och Stafsinge socken Peder Hanssons jord och egendom

11 Kommentar 11 daler smt Egendomen uppbjuds. Protokoll Bengt Knapp Fastighet Bengt Knapps hus och gård här i staden Protokoll Magistraten (?) Fastighet Avlidne Elias Gerdins hus och gård här i staden Köpeskilling Fastigheten värderad till 62 daler smt Kommentar Hela försäljningssumman anslagen till betalning till kreditorerna. Protokoll (se även ) /byte Bengt Olsson Knapp /byte Rektor Jöns Börjesson Tollenius, Bengt Knapps svärson Fastigheter Bengt Knapps hus, gård och hage samt rektorns hus, gård och tomt Köpeskilling Rektorn ger Bengt Knapp 120 daler smt emellan samt 53 daler 24 öre för någon egendom i Krämarelyckan Kommentar Rektorn Jöns Tollenius skall till kommande Michaelis emottaga och flytta in i sin svärfaders hus, gård och hage varemot Bengt Knapp vid samma tid tillträder rektorns hus, gård och tomt på vilket gårdabyte ett sköte- och fastebrev är upprättat i vilket Bengt Knapp med samtycke av sin hustru Kerstin Pedersdotter och sin styvson Peder Andersson i Köpenhamn på sina egna och efterkommande arvingars vägnar bortskötat hus, gård och egendom till rektorn och hans hustru Bengta Knapp. Protokoll (se även ) Brita, Hans Johanssons änka, svägerska till kyrkoherden i Morup herr Peder Revigius Kyrkoherden i Morup herr Peder Revigius Fastighet Torpåjorden (Torpajorden) på Nybys gärde Köpeskilling Kommentar Kyrkoherden lät läsa och påskriva ett åtkomst och fastebrev, daterat , givet honom av Brita. Protokoll tagare Besökaren Johan Unge givare Lars Snickare En skäppesäd jord i Sumpalyckan med där på stående råg att hösta om inte lånet blev betalt till daler smt Kommentar Lars Snickare stämmer Johan Unge. Protokoll , , Mats i Hermanstorp Fastighet Egendom här i staden Kommentar Lagbud på den jord och egendom Mats i Hermanstorp fått i betalning i sterbhuset efter borgaren Peder Hanssons avlidna hustru Barbara Andersdotter. Protokoll , ,

12 Inger, Bengt Larsson Hertings änka Hovslagaren Gert Brun Fastighet Hus och gård och egendom i staden med husgeråd och väggfast Köpeskilling 300 daler smt Kommentar Inger uppbjuder hus, gård och egendom. Klander Förlikning Anders Möller köpare av egendomen. Protokoll tagare Bertil Brodds moder givare Rektor Jöns Börjesson Tollenius Ett lass äng i Broddalyckan på ena sidan in till strandridaren Esbjörn Stråles äng, samt Aspåkern på Nybys gärde ½ tunnland säd intill ån på ena sidan till salig Markus Michelssons och på den andra till Britas, Hans Johanssons änka, egendom 10 daler smt Protokoll Maren, Börje Brodds änka Strandridaren Axel Olsson Fastighet En åker i Strandlyckorna benämnd Havreåkern näst upp till Sven Torssons på den västra Köpeskilling 7 daler smt Kommentar Axel Olsson lät läsa och påskriva ett köpebrev daterat under änkans och hennes mågars, Elie Gerdin och Oluf Andersson, namn. Protokoll Elisabet, Peder Brodds änka med sin sons, Bertil Brodd, samtycke Strandridaren Axel Olsson Fastighet 5 st åkerfall i Strandlyckorna benämnt Broddalyckan Köpeskilling Kommentar Axel Olsson lät läsa och påskriva ett köpebrev daterat Protokoll tagare Besökaren Johan Unge och hans hustru givare Axel Olsson Jord i Sumpalyckan 18 daler smt Kommentar Jorden tillhör Johan Unges styvdotter, Kirstin Jönsdotter, och Axel Olsson kräver nu tillbaka sina pengar eller jorden att bruka. Protokoll tagare Förre besökaren Johan Unge givare Borgaren Lars Lind Först 10 daler 6 öre smt sedan genom tillökning på 10 daler 16 öre men panten ej uppgått till mer än 8 daler och alltså brister 2 daler smt efter värdering Kommentar Daterat Protokoll , tagare Sören Sörensson, Bertil Brodd och avlidne Anders Andersson givare Kungl. Maj:ts ebanco i Göteborg Hus, gård och fast egendom Kommentar Bankens lägenhet tillåter icke längre prolongation med utlånade penningar.

13 De låntagna penningarna skall betalas eller laga uppbud (efter värdering) ske på deras panter. Daterat Göteborg Protokoll Bertil Brodd Hovslagaren mäster Gert Brun Fastighet Hus och gård Köpeskilling 211 daler 22 öre smt Kommentar Köpebrev daterat Fastigheten inlöst hos Kungl. Bancen i Göteborg. Protokoll Jöns Andersson Murmästare Mäster Jöran Baltzersson Fastighet Ett stycke jord på Nybys gärde, söder upp till kyrkoåkern och ned till åänden samt öster upp till Hellene (?) salig Bengt Tolls åker och väster till Sören Sörenssons jord. Så också ett stycke kallas Kringelen, öster för Elisabet Brodds och väster för Oluf Drägares egendom. Dessutom har Jöran Baltzersson inlöst av Jöns Andersson tvenne av Sven Skomakare till Jöns Andersson pantsatta jordstycken som Sven Andersson har i makt att själv inlösa om eller när han vill. Köpeskilling 24 daler smt 5 daler 28 öre smt för de pantsatta jordstyckena Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Nils Torsson Anders Möller Fastighet Ett stycke kålhage belägen väster upp till Skomakarelyckan, öster och söder in till Anders Möllers egen hage, i norr till utmarken Köpeskilling 7 ½ daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Avlidne Lars Persson Bergs dotter, Gundel Larsdotter med syskon givare Rektor Jöns Tollin Jord och egendom i Lyckorna Kommentar ebrev inprotokollerat en gång tidigare, Protokoll /byte Germund Skepsgård /byte Sven Holgersson Fastighet Åker och äng i Skomakarelyckan här för staden samt egendom på Nybys gärde Köpeskilling Byte Kommentar Sven Holgersson lämnar sin egendom av åker och äng i Skomakarelyckan till Germund Skepsgård samt byter till sig en del av Skepsgårds egendom på Nybys gärde. Inprotokollering av bytesbrev daterat Protokoll Bokhållaren i Malmö Peter/Petter Falkman (och till vittne hans bröder kontrollören Jacob Falkman och kyrkoinspektören Johan Falkman) Anders Jönsson Möller

14 Fastighet Köpeskilling Kommentar Egendom på Nybys gärde och ett långt stycke äng utmed Allmänningen i Lyckorna på ett gott lass hö samt en treskiftesäng på halvttredje lass hö som bestås vartannat år Köpebrev daterat Protester Germund Skepsgård instämt Petter Falkman och hans bröder för att ha sålt egendomen tillhörig avlidna Elisabet änka efter Johan Larsson. Slagsmål och oanständiga ord. Protokoll Vitus Holms (tidigare kyrkoherde) änka Germund Skepsgård Fastighet En ingärdeslycka på 2 ½ skäppor säd ut för hans gård och bakport Köpeskilling Kommentar Germund Skepsgård inprotokollerar köpebrev daterat :a uppbud. Protokoll Markus Mickelssons änka, Catrina, och hennes styvson Sven Markusson Germund Skepsgård Fastighet Egendom i Lyckorna och på Nybys gärde. En åker vid Sanddynan för 22 daler. Nortoften vid Hallen på 3 skäppor, en stycke äng vid Nymans vid Allmänningen, ett stycke av en liten ägra vid Råsen, 1/8 del uti den stora åkern vid vägarna, ett litet ängsstycke ungefär ¼ lass vid Tröinge sly östan upp till Anna Jutas, en allmänning mellan Bengt Hertings och Gerlinds, en allmänning mellan bägge Anders Anderssons stycke, ett åkerfall som kallas Gåsåkern på 3 skäppor med en åände, en liten åker kallas Ladefyllning strax ovan Råsen och en liten åker vid Hallen samt ett litet ängsstycke. Köpeskilling Oklart Kommentar Köpebrev daterat Protokoll /byte Jöns Andersson Murmästare /byte Befallningsman Germund Skepsgård Fastighet All jord och åker och äng i Skomakarelyckan som han av Joen Nilssons mödernearv sig tillköpt och bemälte murmästare i vederlag bekommit annan jord nämligen tvenne stycken åkerfall uti Nybys gärde vid den djupa dalen med äng omkring på båda sidor Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Gamle borgaren Nils Torsson Germund Skepsgård Fastighet Någon jord i Skomakarelyckan som hans utomrikes varande barn deras käre fader i sin ålderdom och svaghet givit haver och bestått uti deras mödernearv nämligen: En åker heter Trehörningen, en annan Måsåkern, den tredje Strupen, den fjärde Renen och den femte Sandåkern. Ytterligare tvenne ängar, den ena benämnd Tacken och den andra Stora Ängen under bemälte åkrar belägen. Köpeskilling 18 daler smt och en skäppa råg, tillsammans 19 daler. Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Avlidne Knut Nilssons änka Kerstin

15 Inger Andersdotter vid borgaren Hans Jörgen Fastighet Avlidne Sven Hanssons (änkan Kerstins fader) i levande livet tillhörande gård i staden Köpeskilling Kommentar Inger Andersdotter lät läsa och påskriva sitt köpebrev daterat Protokoll Fastighet Köpeskilling Kommentar (06-25 i det renoverade protokollet) Anna Perdotter i Köpenhamn genom sin förmyndare borgaren Peder Nielsson vid Bommen. Ej aktuellt, första uppbud Tomt och plats i staden som Anna Perdotter ärvt av sina föräldrar Värderad till 60 daler smt Anna Perdotters bror äger fastigheten till tvenne delar men är sedan lång tid inte i riket och man vet inte om han lever anböds fastigheten till försäljning. Protokoll Lars Lind Ej aktuellt, första uppbud Fastighet Hus och våning som mässingsgjutaren Niels Sörensson bor uti Protokoll Anna Persdotter i Köpenhamn (se ovan ) Borgmästare Lubinus Fastighet Hus och tomt Köpeskilling Kommentar Borgmästaren köpt och pantsatt fastigheten hos Germund Skepsgård för 24 daler 12 öre smt samt en revers på 6 daler smt på konungens och stadsens 6:e och 10:e penningar. Protokoll Se kommentar Se kommentar Fastighet Hus och tomt som Ingemar Nilsson båtsman tillhört förrän han bortrest Köpeskilling Ej aktuellt, första uppbud Kommentar Magistraten och staden har att fordra största delen i fastigheten förutom Lars Skräddares barn i Köpenhamn såväl som några andra kreditorer vilka enär huset och tomten kommer att köpsättas skola hava av köparen deras betalning att fordra. Anders Larsson båtsman, som bor i huset vill köpa och har talat med Lars Skräddares barn som lovat att han får köpa när de får sin betalning. Protokoll tagare Postmästaren Anders Unge givare Germund Skepsgård Anders Unges hus och gård i staden med all jord och befintliga lösören och gröda samt 1/3dels båtepart med Lars Lind och Gert Brun. Dessutom rusthållet Århult i Ullareds socken med allt annat tillbehör och lösöre på rusthållet En obligation på 370 daler smt daterad samt en obligation på 10 daler smt av postmästarens hustru Anna Hadelin daterad Kommentarer Anna Hadelin är Ebba Olufsdotters moder och Anders Unge har för barnagodhet att fordra av styvdottern 13 daler 11 öre 18 penningar. Germund Skepsgård läser och inprotokollerar obligationerna.

16 Protokoll tagare Elisabet, Peder Brodds änka, och hennes son Bertil Persson givare Strandridaren Axel Olofsson Tvenne små åkrar i Strandlyckorna emellan Per Olofssons på den ena sidan och Börje Brodds på den andra strax nedanför Vinbergajorden utföre Olof Repslagares 4 daler 16 öre smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Elisabet Brodd givare Borgaren Anders Jönsson Möller Två stycken åkrar på Nybys gärde med dess tillydande äng och renar, den ena liggande strax vid bäcken hos Sven Torstensson Skomakares åker som kallas Kringelen den andra mellan vägarna hos Sissa Rasmusdotters åker om ett halvt tunne säd 8 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Elisabet Brodd med dess hemmastadde söners samtycke givare Rektor Jöns Tollenius Ett lass äng vid Broddalyckan på den ena sidan och strandridaren Stråles äng på den andra sidan. Dessutom en åker på Nybys gärde benämnd Aspåkern som är ½ tunne säd liggandes till ån, på den ena sidan Markus Mickelssons åker och på den andra sidan hustru Börtas (änka efter Hans Johansson) åker 10 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Elisabet Brodd givare Murmästaren Jöns Andersson En åker i Linde på Nybys gärde mellan vägarna på 4 skäppor säd 3 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Bertil Persson Brodd givare Häradshövdingen Johan Hoffdal Tre ängsstycken i Strandlyckorna söder utmed gärdsgårdarna 14 daler 16 öre smt Kommentar Häradshövdingen inlöst panten med 40 daler smt och lämnar fastigheten till sin släkting Anna Torsdotter att nyttja och bruka. Laga inprotokollering. Protokoll Handelsmannen i Varberg, Olof Hansson, på sin hustrus och svägerskas vägnar arv efter deras avlidne fader Mattias Håkansson Häradshövdingen Johan Hoffdal Fastighet Åker och ängetegar belägna uti stadens gärde: En åker i Linde på Nybys gärde om ett halvt tunne säd sträckandes sig till den norra gärdsgården, ett litet åkerstycke på Tofterna, som ej heller är i bruk liggandes vid ledet, en åker sunnan upp till Mons. Wimans trägård på två skäppeland, en tuvig äng uti Strandlyckorna väster till Nils Larssons äng, två små åkrar näst intill Nils Larssons jord en på vardera sidan på 3 skäppor säd, en

17 allmänning som löper i norr från samma jord och en liten smal ma-äng löpandes till södra gärdsgården. Köpeskilling 25 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Anders Persson givare Sören Sörensson En åker kallad Sanddyneåkern på 1 tunnesäd jord här i Strandlyckorna belägen 14 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll Sören Sörensson Ej aktuellt, första uppbud Fastighet Den jord som Sören Sörensson fått i gäldbetalning av avlidne borgaren Lars Månssons sterbhus Kommentar brev daterat Protokoll tagare Skomakaren Anders Persson givare Strandridaren Axel Olsson Ett stycke äng i Strandlyckorna vid fä-stenen 10 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Tremänningsryttaren Johan Unge och hans hustru Sitza Svensdotter givare Strandridaren Axel Olsson En åker i Strandlyckan benämnd Allmänåkern på 5 skäppeland 18 daler smt Kommentar brev daterat Strandridaren låter inteckna åkern. Protokoll Förre postmästaren Anders Unge Borgaren Sven Markusson Fastighet Den gård han (?) nu bor i samt tilliggande ägor och tomt, åker och äng. Köpeskilling 317 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Testamente av salig Gregori Danielssons efterlåtna änka Börta Andersotter Linvävaren Johan Baltzarsson Fastighet Hus och grund som hon (Börta) bor i Köpeskilling Ej aktuellt Kommentar Testamente på hus och grund mot de välgärningar hon av honom njutit och han dessutom för henne betalt åtskillige gäld och skuld. Testamente daterat Protokoll Mårten Classon Jöns Svensson Fastighet Hus och tomt som Mårten bebor

18 Köpeskilling 10 daler smt samt Mårten förbehållit sig rätten att bo i huset så länge han lever Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Stadsfiskalen Håkan Wetterman uppbjuder Måns Larssons och hans syster Anna Larsdotters gård som för deras resterande saköre är från dem exequerat Protokoll tagare Notarien Hans Giertsson Lubinus givare Sören Sörensson Lubinus hus och gård på Kyrkogatan som han bor i 50 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll Fastighet Kommentar (se även ovan) Sören Sörensson Notarien Lubinus pant av hus och gård Sören Sörensson uppbjuder notariens pant första gången. Protokoll tagare Anders Persson skomakare givare Sören Sörensson En åker benämnd Sanddynan i Strandlyckan 14 daler smt Kommentar brevet daterat Protokoll (se även ) tagare Claes Sadelmakare givare Sören Sörensson Hus, gård och intilliggande jord som Claes Sadelmakare bebor och brukar 34 daler 4 ½ öre Protokoll Sören Sörensson Fastighet Anders Holmagårds åker benämnd Sanddynan Kommentar Sören Sörensson uppbjuder panten första gången. Protokoll Gundel Larsdotter Berg Claes Sadelmakare Fastighet Hus, gård och tilliggande jord som Gundel Larsdotter Bergs avlidne fader tillhört och bebott Köpeskilling 114 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Borgaren Sven Skomakare givare Rådmannen i Varberg Börje Olsson Hus och gård som Sven Skomakare bor i 50 daler smt med 6 % ränta Kommentar brev daterat

19 Protokoll tagare Anders Larsson givare Handelsmannen Anders Möller Anders Larssons hus och tomt 15 daler 16 öre smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Borgaren Bengt Larsson givare Handelsmannen Anders Möller All Bengt Larssons ograverade egendom vid fä-stenen i Lyckorna 20 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Anna Torsdotter givare Häradshövdingen Johan von Hofdahl 3 stycken kor och en kista med husgeråd 25 daler smt Kommentar Anna Torsdotter tidigare lånat 100 daler smt (tidigare inprotokollerat) och däribland består de penningar som häradshövdingen inlöst Anna Torsdotters saliga svärmoder Elisabet, Peder Brodds änka, och hennes salig mans utgivna pantebrev på jord och ägor emot samma 100 daler är pantsatt både änkans tomt, jord och lösöre. Daterat Apelnäs Protokoll Catrina, änka efter Markus Mickelsson Ej aktuellt, första uppbud Fastighet Hus och gård änkan bor i tillika med jord och egendom här vid staden Protokoll tagare Avlidne strandridaren Esbjörn Stråle hans sterbhus givare Kyrkan och de fattige Jord och egendom till 26 daler smt:s värde 25 daler smt Kommentar Förre kyrkvärden Anders Möller inprotokollerar pantbrev daterat Protokoll tagare Avlidne strandridaren Esbjörn Stråle hans sterbhus givare Storsjötullinspektoren i Varberg Sven Westerling 145 daler 13 öre smt Kommentar Westerling inprotokollerar sin skuldfordran. Protokoll tagare Avlidne strandridaren Esbjörn Stråle hans sterbhus givare Anders Möller 16 daler 8 öre smt Kommentar Möller inprotokollerar obligation daterad Protokoll

20 Fastighet Borgaränkan Marin, Lars Olsson drägares änka, tillika med dess intressenter nämligen Lars Olssons hustrus arvingar Halva gården med samtliga hus och halva delen av trädgården som salig Lars Olsson tillförne bott uti Protokoll tagare Stadstjänaren Sven Bengtsson givare Handelsmannen Anders Möller (se nedan) 24 daler smt Kommentar Möller inprotokollerar obligation daterad Protokoll Anders Möller Sven Bengtsson Fastighet Steglehuset i staden Köpeskilling 24 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Förre rektorn Jöns Tollenius Tullnären och postmästaren Carl Östberg Fastighet Hus, gård, tomt och hageplats belägen på Storgatan intill Tvärsträtet emellan högvälborne baron, kapten Ankarstiernas och Tollenius eget hus och gård han bor uti Köpeskilling 60 daler smt Kommentar Köpebrev daterat På samma köpebrev har tullnären samma sin av Tollenius tillhandlade gård med alla tillhöriga rättigheter transporterat och uppdragit till dess k. hustrus systrar hustru Margareta och Ragnilla Andersdöttrar för sig, sina barn och arvingar till evärdelig egendom. Daterat Protokoll Kommentar Tullnären Östberg lät inprotokollera sin k. hustrus systrars, änkorna Margareta, Bengt Bruns änka och Ragnhild, salig Klambergs änka, till tullnären utgivna upplåtelsebrev på dess fädernegård här i staden, som deras avlidne fader strandridaren Axel Olsson possiderat, att för sig och sina arvingar som annan sin välfångne egendom bruka och besitta emot det transport tullnären desse sina svägerskor givit på gården han sig av Jöns Tollenius tillhandlat med tillika några bemälte systrars skuldfordringar tullnären dem avbördat efter deras emellan gjorde förening. Daterat Protokoll tagare Clas Bastiansson sadelmakare givare Sören Sörensson Bastianssons bästa jord i Lyckorna 15 daler smt Kommentar ebrev daterat Protokoll tagare Clas Bastiansson sadelmakare givare Cornelius Bastiansson (Clas broder) Köpebrevet på gården Clas Bastiansson bor i

Nionde roten, tomt 44

Nionde roten, tomt 44 Tomt 9.44 1 Nionde roten, tomt 44 Kvarteret Göta kanal Tjugoandra roten 1637 57v Tolfte roten 1657h 1679 Spannmålsgatans norra sida sträckan Torggatan Östra Hamnen Börge Schrifuers gård 1637 38 Carl Olufsson

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1.

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1. A ~APLER5D _N.r...-...3.2..--nnn...2@;;ei199 B6rje Olsson, Korsgérden. pantsatt till Jon Andersson i Apler6d 3 ob 3 p 6. f6r 32 dl f6r att utlsa dessa frén Olof Jonsson i Préstorp. M i Nr. 22. Oktober

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Nionde roten, tomt 51

Nionde roten, tomt 51 Tomt 9.51 1 Nionde roten, tomt 51 Kvarteret Klädespressaren Tjugonde roten 1637 57v Elfte roten 1657h 70 Spannmålsgatans norra sida nära östra vallen Västra delen av 9.51 Enligt Gustavi tomtöreslängd ägde

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Fjärde roten, tomt 26

Fjärde roten, tomt 26 Tomt 4.26 1 Fjärde roten, tomt 26 Kvarteret Bokhållaren Sjunde roten 1637 57v Tredje roten 1657h 70 Drottninggatans södra sida mellan Korsgatan och Östra Hamngatan 29 (liksom 4.25) Olof Svensson 1637 39,

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Nionde roten, tomt 28

Nionde roten, tomt 28 Tomt 9.28 1 Nionde roten, tomt 28 Kvarteret Polismästaren Tjugoandra roten 1637 57 Tolfte roten 1657 70 Torggatans östra sida Södra delen av 9.28 Bryggare Hans Pedersson Omtalas i yrkesregistret och bryggarhandlingarna

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Tomt 5.42 1. Första roten 1657h 70 o. Västra Hamnen Drottninggatan 8

Tomt 5.42 1. Första roten 1657h 70 o. Västra Hamnen Drottninggatan 8 Tomt 5.42 1 Femte roten, tomt 42 Kvarteret Alströmer Första roten 1637 57v Nordvästra hörnet av Drottninggatan Första roten 1657h 70 o. Västra Hamnen Drottninggatan 8 Wilhelm Schuder barberare 1660 63

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2)

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2) Rubrik: Handelsbalk (136:0123 2) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr: 136:0123.2

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

Femte roten, tomt 62. Tomt 5.62 1. Kvarteret Kronobageriet

Femte roten, tomt 62. Tomt 5.62 1. Kvarteret Kronobageriet Tomt 5.62 1 Femte roten, tomt 62 Kvarteret Kronobageriet Artonde roten 1637 57v Nionde roten 1657h 70 Hörnet mellan Östra Hamnens östra sida och Norra Hamnen Johan Adriansson R18 5.62 1646, 1648: 5 mtl,

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Åttonde roten, tomt 29

Åttonde roten, tomt 29 Tomt 8.29 1 Åttonde roten, tomt 29 Kvarteret Borgaren Tjugoförsta roten 1637 57v Femtonde roten 1657h 70 Torggatans östra sida mellan Kronhusgatan och Sillgatan Carl Olufsson 1662 63: 2 (8.30), 1666 70

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Tullerum. Torp under Brokulla (märkt 2004) Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693.

Tullerum. Torp under Brokulla (märkt 2004) Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693. Tullerum Torp under Brokulla (märkt 2004) Rågångskarta 1786: Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693. Då fann man en ganska stor olikhet mot Hester

Läs mer

Sjunde roten, tomt 60

Sjunde roten, tomt 60 Tomt 7.60 1 Sjunde roten, tomt 60 Kvarteret Gamla Teatern Tjugosjunde roten 1637 57 Fjortonde roten 1657 70 Hörnet mellan Lilla Smedjegatan och norra sidan av Sillgatan 7.60 + 7.61 Rotemästaren Arffe Andersson

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Hans Larsson 1(10) Utg 2 Okt 2007 Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Innehåll Infällt foto:

Läs mer

1 Lilja. Borg. Lilja. Lilja. Generation I 2 f Lilja. Lilja Eriksson. Lilja. 3 m Larsdotter Lilja.

1 Lilja. Borg. Lilja. Lilja. Generation I 2 f Lilja. Lilja Eriksson. Lilja. 3 m Larsdotter Lilja. 1 Carl August Ka Lilja. Gevärshantverkare, vapenhantverkare. Född 1880-12-20 i Brinken, Vist (E). Döpt 1880-12-26 i Brinken, Vist (E). Faddrar: Bonde Alfred Nilsson. med hustru NN NN. Johanna Andersdotter.

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

2 Martin Albert Overkampfs Herrar Brogenärer neml: 2 Promemoria Uti Overkamps år 1746 10 september 2

2 Martin Albert Overkampfs Herrar Brogenärer neml: 2 Promemoria Uti Overkamps år 1746 10 september 2 I hela konkursakten har en löpande numrering gjorts för varje uppslag, alltid på höger sida. De sidnummer som anges i tabellen avser alltså denna numrering. I vänsterspalten anges ifall det finns en transkribering

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

Femte roten, tomt 68. Tomt 5.68 1. Kvarteret Kronobageriet

Femte roten, tomt 68. Tomt 5.68 1. Kvarteret Kronobageriet Tomt 5.68 1 Femte roten, tomt 68 Kvarteret Kronobageriet Artonde roten 1637 57v Nionde roten 1657h 70 Norra Hamnen öster om östra Hamnen Nicolaus (Wulfsson 1638) Haak 5.68 1637 39, 1641: 3 mtl, 1640: 2

Läs mer

Rekonstruktioner av ägarförhållanden, ägoskiften, hushåll och boende för tomterna med nummer 280 90

Rekonstruktioner av ägarförhållanden, ägoskiften, hushåll och boende för tomterna med nummer 280 90 Kvarteret Gesällen, Kvarnholmen Kalmar Dag Lindström Rekonstruktioner av ägarförhållanden, ägoskiften, hushåll och boende för tomterna med nummer 280 90 I följande sammanställning redovisas rekonstruktioner

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Spånor från min verkstad

Spånor från min verkstad SGS Nätpublikationer Småskrifter 2007:1 Spånor från min verkstad Sammandrag: En utredning av släktsambandet mellan Sara Nilsdotter och hennes skyldeman Anders Haraldsson i Gårdveda socken. Författare:

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Nionde roten, tomt 22

Nionde roten, tomt 22 Tomt 9.22 1 Nionde roten, tomt 22 Kvarteret Polismästaren Tjugotredje roten 1637 57v Tolfte roten 1657h 70 Östra hamnens västra sida Kronhusgatan Spannmålsgatan Observera, att den ursprungliga kartbilden

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Tredje roten, tomt 52

Tredje roten, tomt 52 Tomt 3.52 1 Tredje roten, tomt 52 Kvarteret Sparbanken Femte roten 1637 57v Första roten 1657h 70 Kyrkogatan 10 (väster om västra hamnen, norra sidan) Västra delen av 3.52 Anna Daniels (= Daniel Erikssons

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Femte roten, tomt 27. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70

Femte roten, tomt 27. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70 Tomt 5.27 1 Femte roten, tomt 27 Kvarteret Frimuraren Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70 Hörnet mellan Södra Stora Hamnen och Korsgatan (med undantag för en mindre ruta i sydvästra hörnet, utgörande

Läs mer

Fjärde roten, tomt 22

Fjärde roten, tomt 22 Tomt 4.22 1 Fjärde roten, tomt 22 varteret Bokhållaren Åttonde roten 1637 57 Tredje roten 1657 70 Hörnet mellan Kyrkogatan 46, norra sidan och Östra Hamngatan 33 Malena Jonss 1637 Anders Nilsson 1640 44,

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 april 2008 T 4304-05 KLAGANDE 1. FEG 2. KE Ombud för 1 och 2, tillika rättshjälpsbiträde åt 2: Jur.kand. MOTPART CG Ombud: Advokat LB

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Andra roten, tomt 129

Andra roten, tomt 129 Tomt 2.129 1 Andra roten, tomt 129 Kvarteret Snusmalaren Tionde roten 1637 57v Sjätte roten 1657h 70 Kungsgatan 42 Hörnet mellan norra sidan av Kungsgatan och östra sidan av Korsgatan (Samband med 3.30)

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Israels Anna År 1617 och 1618

Israels Anna År 1617 och 1618 Israels Anna År 1617 och 1618 Israels Anna Här handlar det om två rättsfall. I det första är det Israels Annas misshandel som står i fokus. I det andra är det hennes makes Anders som häktas och dör. Originaltexten

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1 Egendom i äktenskap Enskild egendom genom äktenskapsförord gåva testamente Giftorättsgods gemensamt varje makes OH kap 4:1 Äktenskapsförord OH kap 4:2 Bodelning äktenskap Exempel 1: Makarna Ola och Petra

Läs mer

Sjätte roten, tomt 29

Sjätte roten, tomt 29 Tomt 6.29 1 Sjätte roten, tomt 29 Kvarteret Traktören Tjugosjunde roten 1637 57 Femtonde roten 1657 70 Köpmangatan 24 Köpmangatans norra sida öster om Nygatan Västra delen av 6.29 Herr Nicolaus Burmeister

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

SMEDEBODA Hässleholm

SMEDEBODA Hässleholm SMEDEBODA Hässleholm FASTIGHETSBESKRIVNING Trevlig gård med välskött bostad knappt 6 km väster om Tyringe järnvägsstation. Tomt om ca 5 900 m². Nymålad bostad om ca 155 m², verkstad, stall, loge, garage

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Första roten, tomt 20

Första roten, tomt 20 Tomt 1.20 1 Första roten, tomt 20 Kvarteret Larmtrumman Trettonde roten 1637 57 Femte roten 1657 70 Södra sidan av Vallgatan mellan Korsgatan och västra hamnen Tidigast kända ägare till tomten var garnisonsbarberare

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

HovR ÖÄ 2366-132014-03-07. Örebro tingsrätt. (Sammanfattning) ÖREBRO TINGSRÄTT PROTOKOLL RÄTTEN PARTER. Sökande. Motpart SAKEN

HovR ÖÄ 2366-132014-03-07. Örebro tingsrätt. (Sammanfattning) ÖREBRO TINGSRÄTT PROTOKOLL RÄTTEN PARTER. Sökande. Motpart SAKEN HovR ÖÄ 2366-132014-03-07 (Sammanfattning) Försäljning enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt Örebro tingsrätt ÖREBRO TINGSRÄTT PROTOKOLL 2013-08- 26 Handläggning i Örebro Aktbilaga 23 Ärende nr

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Hofterup tomtmark. Kävlinge kommun

Hofterup tomtmark. Kävlinge kommun Hofterup tomtmark Kävlinge kommun FASTIGHETSBESKRIVNING Skapa Ditt eget drömhus på ett unikt läge i hästtäta Hofterup. Högt belägen tomt om ca 3 ha hag-/skogsmark med positivt förhandsbesked om nybyggnation

Läs mer

Arbetet med rekonstruktionen av Röra/Tegneby/Stala går framåt under säker ledning av Birgit Flyholt och Gunnel Billö.

Arbetet med rekonstruktionen av Röra/Tegneby/Stala går framåt under säker ledning av Birgit Flyholt och Gunnel Billö. MEDLEMSBLAD NR 2 2007 www.orustgenealogi.se Årgång 20 Ordföranden har ordet Idag är det åska, regn och blåst. Riktigt busväder. Årets sommardel har inte varit så där riktigt som man vill att det skall

Läs mer