Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg (hämtade ur Rådstugurättens protokoll)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg 1695-1712 (hämtade ur Rådstugurättens protokoll)"

Transkript

1 Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg (hämtade ur Rådstugurättens protokoll) Protokoll Oklart Fastighet Steglehögshuset Köpeskilling Se kommentar Kommentar Uppbjöds Steglehögshuset som Bodil Olofs bor uti till vem som vill lägga 16 daler smt. Penningarna skall användas till kronans saköre. Protokoll Lars Snickare Fastighet Lars Snickares gård vid Bommen Protokoll tagare Rådmannen Markus Mickelsson givare Olof Jönsson i Gödeby Två åkrar upp till gärdsgården på Gärdet 19 daler Kommentar Daterat Protokoll Lars Olsson (?) Snickare Anders Andersson Fastighet Hus och gård med tvenne (trenne?) hagarum samt tvenne (?) slåtterum Köpeskilling Protokoll Börta, Nils Pederssons änka Fastighet Börtas hus och gård med tilliggande kålhage Protokoll Oklart Fastighet Den egendom och tomt som tillkommer Ingemar Knudsen (?) Protokoll tagare Se kommentar givare Se kommentar All deras egendom (se kommentar) Kommentar Postmästaren Anders Unge och hans hustru Anna Hadelin inprotokollerar revers där de till Kungl Maj:t (enligt Kammarkollegii order) pantsätter all sin egendom. Egendomen värderad till 300 daler smt,nämligen silver 98 daler, koppar 62 daler 24 öre, mässing 3 daler, tenn 9 daler 24 öre, kreatur 40 daler, sängar och bänkekläder 47 daler, linkläder 8 daler, träredskap 14 daler 16 öre, järnbohag 17 daler. Daterat och verifierat med stadens sigill och magistratens namn. Protokoll Per Nilsson i Skrea, Årstad

2 Fastighet Den gård belägen här i staden som Per Nilsson tagit i betalning av Elisabet, Johan Larssons på Herting änka, samt någon åkerjord och fast egendom på Nybys gärde. Gården värderad till 250 daler smt och jorden till 50 daler smt Protokoll tagare Se kommentar givare Se kommentar All deras egendom (se kommentar) Kommentar Uppbördsmannen Anders Torstensson och hans hustru Malena Jönsdotter inprotokollerar revers där de till Kungl Maj:t (enligt Kammarkollegii order) pantsätter all den egendom de nu äga eller tillfalla kan, lös som fast. Egendomen värderad till 218 daler 1 ½ öre smt,nämligen hus och gård 122 daler 16 öre, åker och fast egendom 35 daler 17 ½ öre, koppar, tenn sängkläder, hästar och kor 60 daler. Daterat med magistratens verifikation under stadens sigill och magistratens namnteckningar. Protokoll Jon Nielsson, borgaren Niels Torssons son Jöns Andersson Murmästare Fastighet All den jord i Skomakarelyckan Jon Nielsson ärvt efter sin avlidna mor Bengta Andersdotter Köpeskilling 18 daler smt Kommentar Under Jon Nielssons och hans faders Niels Torssons hand och namn. Daterat Protokoll , tagare Rådmannen Markus Mickelsson givare Strandridaren Axel Olofsson Ett stycke jord i Broddalyckan mellan Niels Larssons och gamle Larses jordar. 10 daler smt Kommentar Daterat Därpå betalt en Carolin Protokoll Postmästaren Anders Unge Fastighet Hus och gård som Peter Stockman bor i Kommentar Postmästaren Anders Unge lät publicera ett köpebrev som Peter Stockman givit honom på det hus och gård som Stockman bor i. Trots att Anders Unge har köpslagit med Peter Stockman vill Unge sälja gården till borgerskapet som efter Kungl. Maj:ts resolution är närmst att tillhandla sig de gårdar i staden äre fall. Protokoll (se även ) Börta, Niels Perssons änka Olof Jönsson Fastighet Hus, gård och hageplats Köpeskilling 50 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Länsmannen Elias Gerdin Olof Jönsson

3 Fastighet En liten tomt av 4 ½ alns längd och 7 ½ alns bredd Köpeskilling 6 daler smt Kommentar Daterat Protokoll tagare Avlidne befallningsmannen Hans Johansson (kyrkoherden Rasmus svåger) givare Avlidne kyrkoherden Rasmus i Slöinge/kyrkoherden i Morup Petrus Revigius Gård och dessutom 6 tunnland jord på Nybys gärde som befallningsmannen tagit i betalning av sin moder, Hallalyckan här in i staden samt åker och äng som kallas Tårpa-jorden (Torpajorden) 329 daler smt Kommentar Kyrkoherden i Morup Petrus Revigius låtit uppläsa pantebrev som han erhållit av avlidne kyrkoherden Rasmus i Slöinge. ebrevet daterat Slöinge Protokoll tagare Avlidne borgmästaren Johan Larsson, hans änka Elisabet givare Avlidne burgreven (anm. högste juridiske ämbetsmannen i Göteborg och Malmö) i Malmö Leijoncrantz Johan Larssons hus och gård och fasta egendom här för staden En ansenlig penningsumma Kommentar Överstelöjtnanten på Hellerup Georg Wilhelm von Muhl begär att panten måtte vara ograverad och att borgerskapet icke köpsätter något av egendomen förrän originalpantebrevet uppvisas. Detta ligger i avlidne Magnus Prippenwalds sterbhus. Protokoll Per Olsson Besk, före detta byfogde i Falkenberg Häradsprofossen Per Persson Fastighet Hus och våning här i staden vid Ladstadsträtet Köpeskilling 40 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Per Nielsson vid Bommen Niels Hansson Fastighet En tomt ner i Ladstadsträtet Köpeskilling 14 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Häradshövding Gierlinds änka Fastighet Någon egendom på Nybys gärde, ett stycke värderat till 7 daler, ett annat till 3 daler och ett stycke åker i Lyckorna straxt vid hennes frukthave till 14 daler Kommentar Änkan uppbjuder egendomen om någon vill ackordera med henne och köpa. Protokoll (se även ) Se kommentar Fastighet Jord och egendom som varit Elisabets, Johan Larssons änkas

4 Kommentar Per Nilsson i Brinkendal uppbjuder på länsmannens, Rennick Cortsson, och sina egna vägnar den jord och egendom de fått i immission och värdering vill änkan Elisabet inlösa egendomen. Diskussion om tidpunkt för inlösning, om vem som skall ha rätt till årets skörd mm. Protokoll tagare Marcus Mickelsson givare Strandridaren Axel Olsson Ett stycke jord i Broddalyckan emellan Niels Larssons och gamle Larses jordar 10 daler smt Kommentar Daterad Därpå betalt 1 Carolin. Protokoll Jöns Murmästare Fastighet Den jord som Jöns Murmästare fått i betalning av Bengt Lobered Bengt Lobered vill lösa in jorden. Protokoll tagare Bengt Knapp givare Rektor Jöns Börjesson Tollenius, Bengt Knapps svärson Någon jord i Lyckorna och all jord i Krämarelyckan tillhörig Bengt Knapp 20 daler förutom intresse + 35 daler 24 öre Kommentar Daterat Dessutom enligt pantebrevet Bengt Knapp bekommit 35 daler 24 öre 1694 och 1695 tillsammans med ovannämnda 20 daler totalt 55 daler 24 öre och därav flytande intresse (ränta) och därför pantsatt så mycket jord som tillhör Bengt Knapp i Krämarelyckan. Daterat Protokoll Olof Persson i Vessige Mölna Fastighet Den jord och egendom Olof Persson fått av Bengt Lobered i betalning Kommentar Bengt Lobered vill inlösa jord och egendom. Protokoll Besökaren i Kungsbacka Elias Gerdin Ej aktuellt uppbud Fastighet Den del och anpart som Elias Gerdin är berättigad till i sin salig svärfaders, Börje Brodd, fordom rådmansgård i staden Protokoll tagare Elias Gerdin givare Skogvaktaren Per Skött Ej angiven 11 daler smt, två obligationer en på 6 daler den andra på 5 daler Kommentar Båda obligationerna daterade Protokoll Helena, Bengt Staffenssons änka Anders Klockare Fastighet Vinbergagården Köpeskilling 30 daler smt

5 Kommentar Daterad Protokoll tagare Per Nielsson i Brinkendal givare Rektor Jöns Tollenius Två jord- och ängsstycken i Lyckorna här i staden, kallade Möllritzans (?) 17 daler 24 öre smt Kommentar Per Nielsson försäkrat panthavanden att denne skall förses med köpebrev om inte ägare - som är Lisbet (Elisabet) Johan Larssons änka - eller bördeman inlöser panten. Protokoll (se även ) tagare Elisabet, Johan Larssons änka givare Rådman Niels Andersson och borgarna Peder Skomakare och Sven Mattiesson Den jord och egendom som länsman Rennick Cortsson och Per Nielsson i Brinkendal av Elisabet fått i betalning givarna löst Elisabets skuld hos länsman och Per Nielsson på 80 daler smt och därutöver givit Elisabet 20 daler smt Kommentar Elisabet överlåtit äganderätten till samma egendom på de tre långivarna för deras egna välfångne egendom behålla och possidera. Daterat Protokoll Bokhållaren i Malmö Peter Falkman Rådmannen Niels Andersson, Peder Andersson, Jöns Andersson och Anders Andersson Fastighet En liten tomt neder vid torget, en plats i salig rådman Börje Brodds lycka benämnd Dammet och en lycka som är ingärdad och kallas Sumpalyckan Köpeskilling 165 daler smt Kommentar Daterat Protokoll , Befallningsmannen Germund Skepsgård Per/Peder Nielsson i Brinkendal Fastighet Två ängsstycken i Strandlyckorna, den ena Breåsjorden den andra Kaptensängen Köpeskilling 21 daler 16 öre smt Kommentar Daterat Elisabet, Johan Larssons änka stämmer Peder Nilsson i Brinkendal som skulle ohemult sålt egendom nämligen 2 ängsstycken i Strandlyckorna, den ena kallad Breåsjorden den andra Kaptensängen till befallningsman Germund Skepsgård för 21 daler 16 öre. Skepsgård väntat 7 månader och 8 dagar innan uppbud skedde. Protokoll Strandridaren Esbjörn Stråle Fastighet En tomt belägen mellan Niels Larssons och Bengt Lobereds Protokoll Handelsmannen i Varberg Carl Oriot Fastighet Den jord- och egendom han av Elisabet, Johan Larssons änka, fått i betalning för 70 daler 20 öre Kommentar Andra uppbudet.

6 Protokoll , , , , tagare Bertil Brodd givare Axel Olsson Ett stycke äng Kommentar Axel Olsson höstat (slagit, skördat) den äng Bertil Brodd satt i pant. Ingen orätt befanns av detta. Axel Olsson också höstat en åkerren som är belägen jämte och emellan Bertil Brodds åker och Sitza Rasmusdotters och Anders Holmagårds. Axel Olssons piga har på sin husbondes order räfsat ihop två bogar (troligen armfull) som Bertil Brodd slagit på åkerrenen. Pigan sade sig först ha burit bort något i famnen (bogen) och andra gången i sin kjortel. Dom avkunnas att Axel Olsson gjort åverkan på Bertil Brodds egendom genom att räfsa hö från åkerrenen. Axel Olsson döms till 40 marker böter till treskiftes (målsägande, konung och stad) samt 12 marker till treskiftes då han kallat Bertil Brodd en skälm. Axel Olsson stämmer sedan Bengt Olsson Knapp som felaktigt givit honom beskedet att åkerrenen ovan tillhörde den åker Axel Olsson hade i pant av Anders Holmagård. Protokoll Bertil Persson Brodd Fastighet Den gård och fastighet som han bor i Kommentar Fastigheten uppbjuds till närmsta släkt och fränder eller till vem som bjuder och ger mest. Protokoll Sören Sörensson, Anders Torstensson och Sören Bengtsson i Stafsinge Fastighet Den jord och egendom de fått i betalning av besökaren Johan Unge efter domsutmätning. Ytterligare det stycke jord av Johan Unges egendom till executionsmödan efter domsutmätning tillfaller Sören Sörensson, Anders Torstensson och Sören Bengtsson. Protokoll Magistraten Fastighet Den jord som av avlidne Markus Mickelssons sterbhus tillhör kronans 6:tepenning av dess barns Sven Markussons och Bengta Markusdotters utrikes arv. Protokoll Elisabet, Johan Larssons änka Bokhållaren i Malmö Peter Falkman, Elisabets styvson Fastighet Någon jord och egendom på Nybys gärde och i Lyckorna Köpeskilling Kommentar Daterat Protokoll tagare Unge Anders Andersson givare Jon Håkansson i Boberg Hus och gård 44 daler smt

7 Kommentar Daterad Protokoll Strandridaren Axel Olsson Fastighet Den egendom Axel Olsson fått i betalning av Markus Mickelssons sterbhus efter ingiven specifikation till 34 daler 20 öre smt. Protokoll Kommentar Olof Svensson, som tjänar i Arvidstorp till Kierstin, Tufves änka, lät läsa ett brev på någon egendom belägen på Nybys gärde som Elisabet, Johan Larssons änka givit honom i betalning för tjänstelöns resterande. Daterat /8. Protokoll tagare Elisabet, Per Brodds änka givare Strandridaren Axel Olsson Tvenne små åkrar i Strandlyckorna emellan Per Olssons på den ena och avlidne Börje Brodds på den andra sidan strax nedan vid Vinbergagården utför Olof Repslagares. 4 daler 16 öre smt Kommentar Daterad Protokoll tagare Olof i Maan givare Strandridaren Axel Olsson En äng vid Sanddynan på ena sidan intill Lisabet Brodds och till Sitza Rasmusdotters jord på andra sidan. 23 daler smt Kommentar Daterad Protokoll tagare Catarina, Markus Mickelssons änka givare Strandridaren Axel Olsson /tvist Äng på Nybys gärde 20 daler smt Kommentar Catarina stämmer Axel Olsson. Denne skulle låtit hösta (skörda) från henne ett stycke äng på Nybys gärde samt ett annat stycke äng näst intill som han har i pant av Catarina. Hon säger sig ha erbjudit Axel Olsson räntan på de lånade 20 dalerna, dvs 1 daler 8 öre, för att hon skulle få hösta gräset men han vägrade och hade i stället höstat ett annat stycke av hennes äng och skulle därigenom ha begångit våldsverk. Axel Olsson hävdar att Catarina höstat det ängsstycke han hade i pant av henne och att det ena går upp emot det andra. Protokoll Magistraten (?) Esbjörn Stråle Fastighet Gåsåkern på Nybys gärde sträckande sig med ena ändan ned till älven emellan Hans Jörgens och Stråles egendom Köpeskilling 5 daler smt Kommentar Detta stycke jord har värderats till 5 daler smt. Magistraten tilldelas för sin möda 4 daler 12 öre smt och samma stycke jord har transporterats och sålts till Stråle för samma 4 daler 12 öre och de övriga 20 öre tillhörande Carl Oriot. Daterat

8 Protokoll tagare Oklart givare Hans Hansson i Skogstorp och Stafsinge socken Två lass äng liggande i Strandlyckorna vid fä-stenen utmed gärdsgården på den västra sidan och på den norra sidan intill Bengt Larses på den östra sidan utmed Lars Snickares ägor. Kommentar Daterat Protokoll tagare Avlidne Peder Olsson i Källstorp givare Kyrkoherden Peder Rewigius i Morup Hus och gård med tilliggande egendom 50 daler smt Kommentar Daterat Protokoll tagare Bengt Lobered givare Jöns Tollenius Ett lass äng och ett tunneland jord åker i Lyckorna Kommentar Egendomen uppbjuds 1:a gången av Jöns Tollenius. Obligationen daterad Protokoll Postmästaren Anders Unge Fastighet Den jord och egendom Anders Unge fått i betalning av sin bror Johan Unge. Kommentar Genom värdering och execution har Johan Unge tidigare erhållit denna egendom av Bengt Lobered. Protokoll tagare Förre rektor Lars Pedersson Berg givare Rektor Jöns Tollenius All Lars Pedersson Bergs jord och egendom i Lyckorna med undantag av två åkrar som kallas Hästhageåkrarna med ett litet ängsstycke som borgaren Jöns Olsson tillhandlat sig av Lars Pedersson Berg. 27 daler smt Kommentar Protokollet understryker att obligationen var underskriven av Lars Berg med egen hand. Egendomen uppbjuds 1:a gången av Jöns Tollenius. Protokoll tagare Per Hansson, borgare i Falkenberg givare Anders Olsson i Holmarör och Stafsinge socken En åker kallad Stadslyckeåkern nordan upp till Anders Anderssons och ett annat stycke kallas Strandlyckan näst upp till Elins, Jöns Anderssons änka 11 daler smt Kommentar Daterat Protokoll Erik Wallin Fastighet Peder Smeds gård

9 Kommentar Erik Wallin köpt fastigheten av Peder Smeds änka Börta Nilsdotter för 42 daler smt med vilken summa hon skall betala sin avlidne mans kreditorer. Köpebrevet daterat Protokoll Börta, Olof Snickares änka och hennes släkt Sven Andersson och Anders Månsson Gunman Andersson Fastighet Hus och gård i staden Köpeskilling Kommentar Köpebrevet daterat Protokoll Jöns Andersson Murmästare Lars Lind Fastighet Ett stycke jord och äng i Lyckorna utemot fä-stenen Köpeskilling 14 daler smt Kommentar Jöns Murmästare erhållit egendomen av Bengt Lobered genom dom och execution. Köpebrev daterat Protokoll Elisabet, Peder Brodds änka Lars Lind Fastighet En äng kallad Stora Allmänningen västan för staden vid gamla Broddalyckan Köpeskilling 16 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll , , Kungl. Maj:ts ständers Banco Contoir i Göteborg Fastighet Bertel Persson Brodds hus, gård och fasta egendom av åker och äng Kommentar Bertel Persson Brodds hus, gård och fasta egendom av åker och äng förpantat till banken emot upplånat kapital 150 daler smt. Skuld 150 daler smt med ränta, tillsammans 180 daler smt. Egendomen värderad till 209 daler smt banken meddelar att Bertil Brodds gård och egendom i staden skall auktioneras i Göteborg den 17 augusti Protokoll , (se även ), tagare Elisabeth, avlidne befallningsman och borgmästare Johan Larssons änka givare Avlidne Leijoncrantz arvingar, överstelöjtnanten Georg Wilhelm von Muhl och löjtnanten Johannes Gyllenschough 629 daler 7 öre 5 ½ penningar. förskrivningsbrevet lyder dock på 800 riksdaler in specie. Arvingarnas fullmäktige Michael Schoug insinuerade själva huvudräkningen för de specificerade åren, tillsammans 20 daler 20 öre ränta pro 1698 och den tidigare summan ökas alltså till 649 daler 27 öre 5 1/5 penningar efter förhandling dom i rådstugurätten: Elisabet är skyldig svarandeparten 649 daler 27 öre 5/15 penningar samt Michael Schougs expenser på 11 daler 29 öre smt Madam Elisabet överklagat domen men denna kvarstår och Leijoncrantz arvingar erhåller hus, gård, husgeråd och kreatur efter tidigare gjord värdering.

10 Kommentar Hus, gård och egendom här på orten samt hemmanet Herting i Årstads härad som var ett donationshemman tillhörande Kungl Maj:t. Dessutom några hemman i Faurås härad och dess räntor. Förskrivningsbrevet undertecknat av Johan Larsson och hans hustru Elisabet Pedersdotter Protokoll Avlidna Inger Svensdotter, Mogens Jönssons änka Jöns Olsson Fastighet Inger Svensdotters hus, tåfft (tomt) och hage som Jöns Olsson nu bor i samt ett bord i stugan och två sängestäder emellan Jöns Smeds och Peder i Vessiges hus och gårdar. Köpeskilling Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Elias Gerdin Jöns Olsson Fastighet En åker kallad Trehörningen med ett litet stycke äng omkring, en åker kallad Bökerlyckan, två små ängsstycken kallade Vretarna och ett litet åkerfall beläget öster till Esbjörn Stråles i Strandlyckorna. Köpeskilling Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Peder Nielsson vid Bommen Lars Lind Fastighet En åker på Nybys gärde belägen upp till gärdsgården emellan rådmannens och Sören Sörenssons åkrar. Köpeskilling 7 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Peder Hansson Lars Lind Fastighet En åker kallad Breingen med dess tillhörande äng däromkring på Nybys gärde Köpeskilling 13 daler smt Kommentar Köpebrev underskrivet av Peder Hansson och magistraten som med Lars Lind har fordran efter Peder Hanssons avlidna hustru Barbara Andersdotter. Protokoll tagare Brita, befallningsmannen Hans Johanssons änka givare Kyrkoherden i Morup Peder Revigius En del egendom här för staden belägen Kommentar Peder Revigius har fordran på sin svägerska Brita, befallningsmannen Hans Johanssons änka. Egendomen uppbjuds. Anm: Brita var Sören Sörenssons mor. Protokoll tagare Peder Hansson givare Anders Olsson i Holmarör och Stafsinge socken Peder Hanssons jord och egendom

11 Kommentar 11 daler smt Egendomen uppbjuds. Protokoll Bengt Knapp Fastighet Bengt Knapps hus och gård här i staden Protokoll Magistraten (?) Fastighet Avlidne Elias Gerdins hus och gård här i staden Köpeskilling Fastigheten värderad till 62 daler smt Kommentar Hela försäljningssumman anslagen till betalning till kreditorerna. Protokoll (se även ) /byte Bengt Olsson Knapp /byte Rektor Jöns Börjesson Tollenius, Bengt Knapps svärson Fastigheter Bengt Knapps hus, gård och hage samt rektorns hus, gård och tomt Köpeskilling Rektorn ger Bengt Knapp 120 daler smt emellan samt 53 daler 24 öre för någon egendom i Krämarelyckan Kommentar Rektorn Jöns Tollenius skall till kommande Michaelis emottaga och flytta in i sin svärfaders hus, gård och hage varemot Bengt Knapp vid samma tid tillträder rektorns hus, gård och tomt på vilket gårdabyte ett sköte- och fastebrev är upprättat i vilket Bengt Knapp med samtycke av sin hustru Kerstin Pedersdotter och sin styvson Peder Andersson i Köpenhamn på sina egna och efterkommande arvingars vägnar bortskötat hus, gård och egendom till rektorn och hans hustru Bengta Knapp. Protokoll (se även ) Brita, Hans Johanssons änka, svägerska till kyrkoherden i Morup herr Peder Revigius Kyrkoherden i Morup herr Peder Revigius Fastighet Torpåjorden (Torpajorden) på Nybys gärde Köpeskilling Kommentar Kyrkoherden lät läsa och påskriva ett åtkomst och fastebrev, daterat , givet honom av Brita. Protokoll tagare Besökaren Johan Unge givare Lars Snickare En skäppesäd jord i Sumpalyckan med där på stående råg att hösta om inte lånet blev betalt till daler smt Kommentar Lars Snickare stämmer Johan Unge. Protokoll , , Mats i Hermanstorp Fastighet Egendom här i staden Kommentar Lagbud på den jord och egendom Mats i Hermanstorp fått i betalning i sterbhuset efter borgaren Peder Hanssons avlidna hustru Barbara Andersdotter. Protokoll , ,

12 Inger, Bengt Larsson Hertings änka Hovslagaren Gert Brun Fastighet Hus och gård och egendom i staden med husgeråd och väggfast Köpeskilling 300 daler smt Kommentar Inger uppbjuder hus, gård och egendom. Klander Förlikning Anders Möller köpare av egendomen. Protokoll tagare Bertil Brodds moder givare Rektor Jöns Börjesson Tollenius Ett lass äng i Broddalyckan på ena sidan in till strandridaren Esbjörn Stråles äng, samt Aspåkern på Nybys gärde ½ tunnland säd intill ån på ena sidan till salig Markus Michelssons och på den andra till Britas, Hans Johanssons änka, egendom 10 daler smt Protokoll Maren, Börje Brodds änka Strandridaren Axel Olsson Fastighet En åker i Strandlyckorna benämnd Havreåkern näst upp till Sven Torssons på den västra Köpeskilling 7 daler smt Kommentar Axel Olsson lät läsa och påskriva ett köpebrev daterat under änkans och hennes mågars, Elie Gerdin och Oluf Andersson, namn. Protokoll Elisabet, Peder Brodds änka med sin sons, Bertil Brodd, samtycke Strandridaren Axel Olsson Fastighet 5 st åkerfall i Strandlyckorna benämnt Broddalyckan Köpeskilling Kommentar Axel Olsson lät läsa och påskriva ett köpebrev daterat Protokoll tagare Besökaren Johan Unge och hans hustru givare Axel Olsson Jord i Sumpalyckan 18 daler smt Kommentar Jorden tillhör Johan Unges styvdotter, Kirstin Jönsdotter, och Axel Olsson kräver nu tillbaka sina pengar eller jorden att bruka. Protokoll tagare Förre besökaren Johan Unge givare Borgaren Lars Lind Först 10 daler 6 öre smt sedan genom tillökning på 10 daler 16 öre men panten ej uppgått till mer än 8 daler och alltså brister 2 daler smt efter värdering Kommentar Daterat Protokoll , tagare Sören Sörensson, Bertil Brodd och avlidne Anders Andersson givare Kungl. Maj:ts ebanco i Göteborg Hus, gård och fast egendom Kommentar Bankens lägenhet tillåter icke längre prolongation med utlånade penningar.

13 De låntagna penningarna skall betalas eller laga uppbud (efter värdering) ske på deras panter. Daterat Göteborg Protokoll Bertil Brodd Hovslagaren mäster Gert Brun Fastighet Hus och gård Köpeskilling 211 daler 22 öre smt Kommentar Köpebrev daterat Fastigheten inlöst hos Kungl. Bancen i Göteborg. Protokoll Jöns Andersson Murmästare Mäster Jöran Baltzersson Fastighet Ett stycke jord på Nybys gärde, söder upp till kyrkoåkern och ned till åänden samt öster upp till Hellene (?) salig Bengt Tolls åker och väster till Sören Sörenssons jord. Så också ett stycke kallas Kringelen, öster för Elisabet Brodds och väster för Oluf Drägares egendom. Dessutom har Jöran Baltzersson inlöst av Jöns Andersson tvenne av Sven Skomakare till Jöns Andersson pantsatta jordstycken som Sven Andersson har i makt att själv inlösa om eller när han vill. Köpeskilling 24 daler smt 5 daler 28 öre smt för de pantsatta jordstyckena Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Nils Torsson Anders Möller Fastighet Ett stycke kålhage belägen väster upp till Skomakarelyckan, öster och söder in till Anders Möllers egen hage, i norr till utmarken Köpeskilling 7 ½ daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Avlidne Lars Persson Bergs dotter, Gundel Larsdotter med syskon givare Rektor Jöns Tollin Jord och egendom i Lyckorna Kommentar ebrev inprotokollerat en gång tidigare, Protokoll /byte Germund Skepsgård /byte Sven Holgersson Fastighet Åker och äng i Skomakarelyckan här för staden samt egendom på Nybys gärde Köpeskilling Byte Kommentar Sven Holgersson lämnar sin egendom av åker och äng i Skomakarelyckan till Germund Skepsgård samt byter till sig en del av Skepsgårds egendom på Nybys gärde. Inprotokollering av bytesbrev daterat Protokoll Bokhållaren i Malmö Peter/Petter Falkman (och till vittne hans bröder kontrollören Jacob Falkman och kyrkoinspektören Johan Falkman) Anders Jönsson Möller

14 Fastighet Köpeskilling Kommentar Egendom på Nybys gärde och ett långt stycke äng utmed Allmänningen i Lyckorna på ett gott lass hö samt en treskiftesäng på halvttredje lass hö som bestås vartannat år Köpebrev daterat Protester Germund Skepsgård instämt Petter Falkman och hans bröder för att ha sålt egendomen tillhörig avlidna Elisabet änka efter Johan Larsson. Slagsmål och oanständiga ord. Protokoll Vitus Holms (tidigare kyrkoherde) änka Germund Skepsgård Fastighet En ingärdeslycka på 2 ½ skäppor säd ut för hans gård och bakport Köpeskilling Kommentar Germund Skepsgård inprotokollerar köpebrev daterat :a uppbud. Protokoll Markus Mickelssons änka, Catrina, och hennes styvson Sven Markusson Germund Skepsgård Fastighet Egendom i Lyckorna och på Nybys gärde. En åker vid Sanddynan för 22 daler. Nortoften vid Hallen på 3 skäppor, en stycke äng vid Nymans vid Allmänningen, ett stycke av en liten ägra vid Råsen, 1/8 del uti den stora åkern vid vägarna, ett litet ängsstycke ungefär ¼ lass vid Tröinge sly östan upp till Anna Jutas, en allmänning mellan Bengt Hertings och Gerlinds, en allmänning mellan bägge Anders Anderssons stycke, ett åkerfall som kallas Gåsåkern på 3 skäppor med en åände, en liten åker kallas Ladefyllning strax ovan Råsen och en liten åker vid Hallen samt ett litet ängsstycke. Köpeskilling Oklart Kommentar Köpebrev daterat Protokoll /byte Jöns Andersson Murmästare /byte Befallningsman Germund Skepsgård Fastighet All jord och åker och äng i Skomakarelyckan som han av Joen Nilssons mödernearv sig tillköpt och bemälte murmästare i vederlag bekommit annan jord nämligen tvenne stycken åkerfall uti Nybys gärde vid den djupa dalen med äng omkring på båda sidor Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Gamle borgaren Nils Torsson Germund Skepsgård Fastighet Någon jord i Skomakarelyckan som hans utomrikes varande barn deras käre fader i sin ålderdom och svaghet givit haver och bestått uti deras mödernearv nämligen: En åker heter Trehörningen, en annan Måsåkern, den tredje Strupen, den fjärde Renen och den femte Sandåkern. Ytterligare tvenne ängar, den ena benämnd Tacken och den andra Stora Ängen under bemälte åkrar belägen. Köpeskilling 18 daler smt och en skäppa råg, tillsammans 19 daler. Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Avlidne Knut Nilssons änka Kerstin

15 Inger Andersdotter vid borgaren Hans Jörgen Fastighet Avlidne Sven Hanssons (änkan Kerstins fader) i levande livet tillhörande gård i staden Köpeskilling Kommentar Inger Andersdotter lät läsa och påskriva sitt köpebrev daterat Protokoll Fastighet Köpeskilling Kommentar (06-25 i det renoverade protokollet) Anna Perdotter i Köpenhamn genom sin förmyndare borgaren Peder Nielsson vid Bommen. Ej aktuellt, första uppbud Tomt och plats i staden som Anna Perdotter ärvt av sina föräldrar Värderad till 60 daler smt Anna Perdotters bror äger fastigheten till tvenne delar men är sedan lång tid inte i riket och man vet inte om han lever anböds fastigheten till försäljning. Protokoll Lars Lind Ej aktuellt, första uppbud Fastighet Hus och våning som mässingsgjutaren Niels Sörensson bor uti Protokoll Anna Persdotter i Köpenhamn (se ovan ) Borgmästare Lubinus Fastighet Hus och tomt Köpeskilling Kommentar Borgmästaren köpt och pantsatt fastigheten hos Germund Skepsgård för 24 daler 12 öre smt samt en revers på 6 daler smt på konungens och stadsens 6:e och 10:e penningar. Protokoll Se kommentar Se kommentar Fastighet Hus och tomt som Ingemar Nilsson båtsman tillhört förrän han bortrest Köpeskilling Ej aktuellt, första uppbud Kommentar Magistraten och staden har att fordra största delen i fastigheten förutom Lars Skräddares barn i Köpenhamn såväl som några andra kreditorer vilka enär huset och tomten kommer att köpsättas skola hava av köparen deras betalning att fordra. Anders Larsson båtsman, som bor i huset vill köpa och har talat med Lars Skräddares barn som lovat att han får köpa när de får sin betalning. Protokoll tagare Postmästaren Anders Unge givare Germund Skepsgård Anders Unges hus och gård i staden med all jord och befintliga lösören och gröda samt 1/3dels båtepart med Lars Lind och Gert Brun. Dessutom rusthållet Århult i Ullareds socken med allt annat tillbehör och lösöre på rusthållet En obligation på 370 daler smt daterad samt en obligation på 10 daler smt av postmästarens hustru Anna Hadelin daterad Kommentarer Anna Hadelin är Ebba Olufsdotters moder och Anders Unge har för barnagodhet att fordra av styvdottern 13 daler 11 öre 18 penningar. Germund Skepsgård läser och inprotokollerar obligationerna.

16 Protokoll tagare Elisabet, Peder Brodds änka, och hennes son Bertil Persson givare Strandridaren Axel Olofsson Tvenne små åkrar i Strandlyckorna emellan Per Olofssons på den ena sidan och Börje Brodds på den andra strax nedanför Vinbergajorden utföre Olof Repslagares 4 daler 16 öre smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Elisabet Brodd givare Borgaren Anders Jönsson Möller Två stycken åkrar på Nybys gärde med dess tillydande äng och renar, den ena liggande strax vid bäcken hos Sven Torstensson Skomakares åker som kallas Kringelen den andra mellan vägarna hos Sissa Rasmusdotters åker om ett halvt tunne säd 8 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Elisabet Brodd med dess hemmastadde söners samtycke givare Rektor Jöns Tollenius Ett lass äng vid Broddalyckan på den ena sidan och strandridaren Stråles äng på den andra sidan. Dessutom en åker på Nybys gärde benämnd Aspåkern som är ½ tunne säd liggandes till ån, på den ena sidan Markus Mickelssons åker och på den andra sidan hustru Börtas (änka efter Hans Johansson) åker 10 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Elisabet Brodd givare Murmästaren Jöns Andersson En åker i Linde på Nybys gärde mellan vägarna på 4 skäppor säd 3 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Bertil Persson Brodd givare Häradshövdingen Johan Hoffdal Tre ängsstycken i Strandlyckorna söder utmed gärdsgårdarna 14 daler 16 öre smt Kommentar Häradshövdingen inlöst panten med 40 daler smt och lämnar fastigheten till sin släkting Anna Torsdotter att nyttja och bruka. Laga inprotokollering. Protokoll Handelsmannen i Varberg, Olof Hansson, på sin hustrus och svägerskas vägnar arv efter deras avlidne fader Mattias Håkansson Häradshövdingen Johan Hoffdal Fastighet Åker och ängetegar belägna uti stadens gärde: En åker i Linde på Nybys gärde om ett halvt tunne säd sträckandes sig till den norra gärdsgården, ett litet åkerstycke på Tofterna, som ej heller är i bruk liggandes vid ledet, en åker sunnan upp till Mons. Wimans trägård på två skäppeland, en tuvig äng uti Strandlyckorna väster till Nils Larssons äng, två små åkrar näst intill Nils Larssons jord en på vardera sidan på 3 skäppor säd, en

17 allmänning som löper i norr från samma jord och en liten smal ma-äng löpandes till södra gärdsgården. Köpeskilling 25 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Anders Persson givare Sören Sörensson En åker kallad Sanddyneåkern på 1 tunnesäd jord här i Strandlyckorna belägen 14 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll Sören Sörensson Ej aktuellt, första uppbud Fastighet Den jord som Sören Sörensson fått i gäldbetalning av avlidne borgaren Lars Månssons sterbhus Kommentar brev daterat Protokoll tagare Skomakaren Anders Persson givare Strandridaren Axel Olsson Ett stycke äng i Strandlyckorna vid fä-stenen 10 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Tremänningsryttaren Johan Unge och hans hustru Sitza Svensdotter givare Strandridaren Axel Olsson En åker i Strandlyckan benämnd Allmänåkern på 5 skäppeland 18 daler smt Kommentar brev daterat Strandridaren låter inteckna åkern. Protokoll Förre postmästaren Anders Unge Borgaren Sven Markusson Fastighet Den gård han (?) nu bor i samt tilliggande ägor och tomt, åker och äng. Köpeskilling 317 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Testamente av salig Gregori Danielssons efterlåtna änka Börta Andersotter Linvävaren Johan Baltzarsson Fastighet Hus och grund som hon (Börta) bor i Köpeskilling Ej aktuellt Kommentar Testamente på hus och grund mot de välgärningar hon av honom njutit och han dessutom för henne betalt åtskillige gäld och skuld. Testamente daterat Protokoll Mårten Classon Jöns Svensson Fastighet Hus och tomt som Mårten bebor

18 Köpeskilling 10 daler smt samt Mårten förbehållit sig rätten att bo i huset så länge han lever Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Stadsfiskalen Håkan Wetterman uppbjuder Måns Larssons och hans syster Anna Larsdotters gård som för deras resterande saköre är från dem exequerat Protokoll tagare Notarien Hans Giertsson Lubinus givare Sören Sörensson Lubinus hus och gård på Kyrkogatan som han bor i 50 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll Fastighet Kommentar (se även ovan) Sören Sörensson Notarien Lubinus pant av hus och gård Sören Sörensson uppbjuder notariens pant första gången. Protokoll tagare Anders Persson skomakare givare Sören Sörensson En åker benämnd Sanddynan i Strandlyckan 14 daler smt Kommentar brevet daterat Protokoll (se även ) tagare Claes Sadelmakare givare Sören Sörensson Hus, gård och intilliggande jord som Claes Sadelmakare bebor och brukar 34 daler 4 ½ öre Protokoll Sören Sörensson Fastighet Anders Holmagårds åker benämnd Sanddynan Kommentar Sören Sörensson uppbjuder panten första gången. Protokoll Gundel Larsdotter Berg Claes Sadelmakare Fastighet Hus, gård och tilliggande jord som Gundel Larsdotter Bergs avlidne fader tillhört och bebott Köpeskilling 114 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll tagare Borgaren Sven Skomakare givare Rådmannen i Varberg Börje Olsson Hus och gård som Sven Skomakare bor i 50 daler smt med 6 % ränta Kommentar brev daterat

19 Protokoll tagare Anders Larsson givare Handelsmannen Anders Möller Anders Larssons hus och tomt 15 daler 16 öre smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Borgaren Bengt Larsson givare Handelsmannen Anders Möller All Bengt Larssons ograverade egendom vid fä-stenen i Lyckorna 20 daler smt Kommentar brev daterat Protokoll tagare Anna Torsdotter givare Häradshövdingen Johan von Hofdahl 3 stycken kor och en kista med husgeråd 25 daler smt Kommentar Anna Torsdotter tidigare lånat 100 daler smt (tidigare inprotokollerat) och däribland består de penningar som häradshövdingen inlöst Anna Torsdotters saliga svärmoder Elisabet, Peder Brodds änka, och hennes salig mans utgivna pantebrev på jord och ägor emot samma 100 daler är pantsatt både änkans tomt, jord och lösöre. Daterat Apelnäs Protokoll Catrina, änka efter Markus Mickelsson Ej aktuellt, första uppbud Fastighet Hus och gård änkan bor i tillika med jord och egendom här vid staden Protokoll tagare Avlidne strandridaren Esbjörn Stråle hans sterbhus givare Kyrkan och de fattige Jord och egendom till 26 daler smt:s värde 25 daler smt Kommentar Förre kyrkvärden Anders Möller inprotokollerar pantbrev daterat Protokoll tagare Avlidne strandridaren Esbjörn Stråle hans sterbhus givare Storsjötullinspektoren i Varberg Sven Westerling 145 daler 13 öre smt Kommentar Westerling inprotokollerar sin skuldfordran. Protokoll tagare Avlidne strandridaren Esbjörn Stråle hans sterbhus givare Anders Möller 16 daler 8 öre smt Kommentar Möller inprotokollerar obligation daterad Protokoll

20 Fastighet Borgaränkan Marin, Lars Olsson drägares änka, tillika med dess intressenter nämligen Lars Olssons hustrus arvingar Halva gården med samtliga hus och halva delen av trädgården som salig Lars Olsson tillförne bott uti Protokoll tagare Stadstjänaren Sven Bengtsson givare Handelsmannen Anders Möller (se nedan) 24 daler smt Kommentar Möller inprotokollerar obligation daterad Protokoll Anders Möller Sven Bengtsson Fastighet Steglehuset i staden Köpeskilling 24 daler smt Kommentar Köpebrev daterat Protokoll Förre rektorn Jöns Tollenius Tullnären och postmästaren Carl Östberg Fastighet Hus, gård, tomt och hageplats belägen på Storgatan intill Tvärsträtet emellan högvälborne baron, kapten Ankarstiernas och Tollenius eget hus och gård han bor uti Köpeskilling 60 daler smt Kommentar Köpebrev daterat På samma köpebrev har tullnären samma sin av Tollenius tillhandlade gård med alla tillhöriga rättigheter transporterat och uppdragit till dess k. hustrus systrar hustru Margareta och Ragnilla Andersdöttrar för sig, sina barn och arvingar till evärdelig egendom. Daterat Protokoll Kommentar Tullnären Östberg lät inprotokollera sin k. hustrus systrars, änkorna Margareta, Bengt Bruns änka och Ragnhild, salig Klambergs änka, till tullnären utgivna upplåtelsebrev på dess fädernegård här i staden, som deras avlidne fader strandridaren Axel Olsson possiderat, att för sig och sina arvingar som annan sin välfångne egendom bruka och besitta emot det transport tullnären desse sina svägerskor givit på gården han sig av Jöns Tollenius tillhandlat med tillika några bemälte systrars skuldfordringar tullnären dem avbördat efter deras emellan gjorde förening. Daterat Protokoll tagare Clas Bastiansson sadelmakare givare Sören Sörensson Bastianssons bästa jord i Lyckorna 15 daler smt Kommentar ebrev daterat Protokoll tagare Clas Bastiansson sadelmakare givare Cornelius Bastiansson (Clas broder) Köpebrevet på gården Clas Bastiansson bor i

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5.

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5. Tomt 5.24 1 Femte roten, tomt 24 Kvarteret Frimuraren Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70 Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla Hamnen Södra Hamngatan 29 Kan det höra till ett tomtkomplex, som

Läs mer

Andra roten, tomt 129

Andra roten, tomt 129 Tomt 2.129 1 Andra roten, tomt 129 Kvarteret Snusmalaren Tionde roten 1637 57v Sjätte roten 1657h 70 Kungsgatan 42 Hörnet mellan norra sidan av Kungsgatan och östra sidan av Korsgatan (Samband med 3.30)

Läs mer

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Amiralen Johan von Utfall får symbolisera släkten som den ende jag kan få fram en bild på. Han får här stå för sjöfarten som var en central del

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två.

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två. För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två Förödelse Dagmar Måntelius * Best Production * 1 2 Förödelse en berättelse

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser.

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser. Arne Ivarsson Hänt i Holaveden Hösten 2009 avslutade jag mitt skrivande om Stavabygden gränsbygden. Det omfattar 26 byar med människor, händelser, vägar, odling och bebyggelsehistoria under 400 år. Biblioteket

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

Förfäderna i Värend. En släktkrönika

Förfäderna i Värend. En släktkrönika Förfäderna i Värend En släktkrönika Rolf A Karlsson 2015 1 Midsommar 1893 i Hössjö Nilsagård efter mina farföräldra Anders och Mathildas bröllop. Anders i hög hatt längs fram och till vänster grannarna

Läs mer

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN 154 4 GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I Carl Perssons historia spela hans äktenskap en betydelsefull roll. Själf intog han genom sin härstamning och sina rikedomar en framskjuten plats i samhället, och

Läs mer

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register Historiska notiser http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Sida 1 av 6 Register Nr 1 Vånafjärdens by. Nr 2 Nr 3 Nr 4 del 1 Nr 4 del 2 Nr 4 del 3 Nr 5 Följande citat är hämtat från Buraeus karta över Vånafjärdens

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

"På det att ingen må veta min valuta"

På det att ingen må veta min valuta "På det att ingen må veta min valuta" MYSTIKEN KRING SWEDENBORGS EKONOMI Emanuel Swedenborg målad av Pehr Krafft d.ä. 1768. I handen håller Swedenborg sitt verk Apocalypsis Revelata. Ofta är vi som blindast

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 ÖÖSF Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 Anna Charlotta (Hägg) Monson På sin 100 årsdag Tillsammans med sonen Ernest Monson och dottern Dora Monson Dahl 1 Styrelsen år

Läs mer

Unga par, som vill gifta sig, och familjer, som flyttar till annan ort, har ofta svårt att få bostad i våra dagar. Men så har det alltid varit.

Unga par, som vill gifta sig, och familjer, som flyttar till annan ort, har ofta svårt att få bostad i våra dagar. Men så har det alltid varit. Bostadsfrågan Av folkskollärare Erik Ohdelberg 1965. Från Föreningen egna hem Torpare och backstugesittare. Unga par, som vill gifta sig, och familjer, som flyttar till annan ort, har ofta svårt att få

Läs mer

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2)

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2) Rubrik: Handelsbalk (136:0123 2) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr: 136:0123.2

Läs mer

Backstugusittarna på Kulla 1860-1961

Backstugusittarna på Kulla 1860-1961 Backstugusittarna på Kulla 1860-1961 Backstugusittarna var oftast egendomslösa och betecknades som inhystes dvs. boende på någon annans mark och ofta också i någon annans hus. Backstugan kunde vara ingrävd

Läs mer

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 HISTORISK DOKUMENTATION Värja av Johan Abraham Dinger. Foto Ulf Rehnholm. I samband med utställningen Sablar, värjor och huggareklingsmide i Eskilstuna, har en översiktlig

Läs mer

* STAWFORDS DAGBÖCKER *

* STAWFORDS DAGBÖCKER * * STAWFORDS DAGBÖCKER * Dagböckerna omfattar tiden från den 17 augusti 1795 till den 12 februari 1831. De är fördelade på följande sätt: Bok: Period: Arkiv- Ursprungligt antal sidor nummer: i svensk översättning:

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs 1 (130) Ättlingar till min farfars mormors morfar Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1937 till ovanstående person. Jag är själv

Läs mer

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Ordföranden har ordet! Göteborg i juni 2010 Nr 2-2010 Återigen står sommaren

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen 1 Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen Strax intill Stocken ligger Tofta gård. Idag är gården ett mycket uppskattat och välbesökt vandrarhem och en plats för återkommande konferenser. Här finns bl.

Läs mer

Författningssamling för 1800 Låssa kyrkas arkiv. Sammanfattning av Gudrun Sandén 2001,.UKF

Författningssamling för 1800 Låssa kyrkas arkiv. Sammanfattning av Gudrun Sandén 2001,.UKF 1/204 Författningssamling för 1800 Låssa kyrkas arkiv. Sammanfattning av Gudrun Sandén 2001,.UKF Kungörelse angående den tillökta konvojavgiften för i år och tills vidare, Stockholms slott den 4 februari

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer