Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter"

Transkript

1 Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Riktlinjer för långivare Referens: CCI 2012 CE160 AT 047

2 Version 1.0 September 2013 Source of photos : istockphoto European Union, 2013 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. ISBN doi: /90045 European Commission, Directorate-General for Regional Policy Unit 02 Communication Ana-Paula Laissy Avenue de Beaulieu 1, 1060 Brussels BELGIUM Fax : Internet :

3 Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Riktlinjer för långivare Referens: CCI 2012 CE160 AT 047

4 Riktlinjer för långivare Innehåll 1. Inledning 3 2. Om uppförandekoden och utvärderingsprocessen Om uppförandekoden Utvärderingsprocessens funktion och sekvens 5 3. Före utvärderingen Dokument och verktyg att ha till hands innan utvärderingen inleds Egenbedömningsverktyg Definiera efterlevnaden Fastställa tillämpligheten Bedöma efterlevnaden Planera och genomföra tillämpningen Under utvärderingen Dokumentera och styrka efterlevnaden Dataverifiering online i Jasmine Efter utvärderingen Rekommendationer efter utvärderingen Verifiera ändringar som görs efter utvärderingen 20 Bilagor 21 Bilaga A: Ordlista 22 Bilaga B: Anmälningsformulär 26 Bilaga C: JASMINE Online Fält För Uppförandekoden 27 Bilaga D: Mall för utvärderarens rapport - exempel 34 Bilaga E: Mall för brev om beviljande exempel 35 Bilaga F: Mall för brev om avslag exempel 36 Bilaga G: Formulär För Godkännande 37 2

5 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter 1. Inledning Dessa riktlinjer för långivare är avsedda att fungera som stöd för mikrokreditgivare (nedan kallade långivare) som vill tillämpa Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter (nedan kallade uppförandekoden). Vägledning riktar sig till långivarnas ledning och personal, men den kan vara till nytta även för intressenter och utvärderare. Huvudsyftet med dokumentet är att ge en klar översikt över uppförandekoden och utvärderingsprocessen samt att erbjuda riktlinjer för tillämpningen av uppförandekoden och bedömning av tillämpligheten och efterlevnaden av uppförandekodens klausuler. Riktlinjerna är uppdelade i fem avsnitt: Avsnitt 2: Om uppförandekoden och utvärderingsprocessen: I detta avsnitt finns en del bakgrundsinformation om uppförandekoden, bland annat hur den utvecklades och dess ändamål, samt en beskrivning av hur långivare kan ställa frågor om och anmäla sig för tillämpning av uppförandekoden. Dessutom ingår en översikt över utvärderingsprocessen. Avsnitt 3: Före utvärderingen: I detta avsnitt får långivarna tips och vägledning om hur de kan bedöma hur långt de har kvar innan de följer det antal klausuler som krävs och hur de kan planera för tillämpningen av uppförandekoden. Avsnitt 4: Under utvärderingen: Detta avsnitt förklarar hur långivare kan begära en extern utvärdering av sin efterlevnad. Avsnitt 5: Efter utvärderingen: Detta avsnitt innehåller information och vägledning om hur långivare kan åtgärda problem som tas upp av utvärderarna och var de kan få stöd med de förändringar utvärderarna rekommenderar. Mallar för rapporter, skrivelser och formulär samt annan stödjande dokumentation finns i bilagorna A-H: Bilaga A: Ordlista: Ordlistan består av två delar. Den ena innehåller definitioner av de termer som används vid utvärderingen, den andra innehåller en mer teknisk vokabulär (t.ex. en definition av transaktioner med närstående). Bilaga B: Anmälningsformulär: Detta formulär kommer att användas för långivare som vill underteckna uppförandekoden. Bilaga C: Egenbedömningsverktyg: Långivare använder detta verktyg för att bedöma både tillämplighet och efterlevnad. Utvärderarna använder det för att granska, bedöma och beräkna efterlevnad och göra noteringar och kommentarer om efterlevnad av enskilda klausuler. Bilaga D: Onlineformulär för Jasmine: De uppgifter långivare ska offentliggöra som en del av uppförandekoden överlämnas till utvärderarna via detta formulär. Bilaga E: Mall för utvärderarens rapport: Efter utvärderingen kan utvärderaren använda mallen för sina rekommendationer om beviljandet. Bilaga F: Mall för brev om beviljande: Ett brev som bygger på denna mall skickas till långivaren med utvärderarens rapport för att informera om huruvida långivaren uppfyller minimikraven för det globala betyget. Bilaga G: Tillämpningsordning: I denna tabell listas klausulerna i den logiska ordning i vilken de ska tillämpas. Den är avsedd att fungera som stöd för långivare vid tillämpning av uppförandekoden. 3

6 Riktlinjer för långivare 2. Om uppförandekoden och utvärderingsprocessen Det första steget för en långivare är att lära sig uppförandekoden och att anmäla sig för tillämpning av den, om detta verkar passa långivaren. Detta avsnitt innehåller en kort översikt över uppförandekoden, dess utveckling och funktion. Det här avsnittet beskriver också varje steg i processen och vad långivarna, utvärderarna och andra relevanta parter kan förvänta sig Om uppförandekoden Den 13 november 2007 antog kommissionen ett meddelande med titeln Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning. I detta meddelande identifieras fyra prioriterade åtgärdsområden, varav de sista två omfattas av Jasmine, ett gemensamt initiativ från EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen som stöd för mikrokreditgivare/mikrofinansieringsinstitut utanför banksektorn inom EU. Följande fyra prioriterade områden identifierades: Förbättra de rättsliga och institutionella ramarna i medlemsstaterna. Förbättra förutsättningarna för företagande och sysselsättning. Främja utbyte av goda lösningar. Tillhandahålla ytterligare kapital till nya mikrofinansieringsinstitut utanför banksektorn. I meddelandet tar kommissionen upp att en uppförandekod skulle vara ett utmärkt sätt att sprida kundanpassade goda lösningar bland mikrofinansieringsinstituten. Vidare anges det i meddelandet att enhetliga riktlinjer för mikrofinansieringsinstituten skulle underlätta framväxten av verksamhetsstandarder, harmonisera metoder, ge säkerhet och sist men inte minst förstärka kapaciteten för det tekniska stöd som Europeiska investeringsfonden organiserar inom ramen för stödinstrumentet Jasmine. Det var mot den bakgrunden och efter ett konkurrensutsatt anbudsförfarande som kommissionen valde Community Finance Solutions, ett forskningscentrum vid University of Salford, för uppdraget att utarbeta uppförandekoden, i nära samarbete med intressenter och experter. Ett viktigt inslag i samrådet var införlivande av bidrag från enskilda och organisationer med erfarenhet av mikrokreditområdet i EU. Detta gjordes genom en serie med sex seminarier för intressenter som hölls i Bryssel mellan oktober 2010 och april Mikrokreditgivare, branschorganisationer, akademiska experter samt tillsynsmyndigheter deltog i seminarierna, och de spelade en viktig roll för det slutliga dokumentets utformning. Dessutom användes sex onlinefrågeformulär för intressenter med förfrågan om förslag och synpunkter, två utkast till en uppförandekod delades ut med förfrågan om synpunkter och möten hölls med viktiga branschorganisationer. Uppförandekoden bygger därmed på erkända bästa metoder inom mikrofinansieringssektorn och har utvecklats i nära samarbete med mikrokreditsektorn i EU och dess intressenter. Utvecklingen av uppförandekoden vägleddes av följande principer: En betoning på att införliva specifikt och mätbart innehåll som ledningar och styrelser för mikrokreditgivare kan använda som grund för åtgärder som stärker deras organisationer. En betoning på att utveckla en uppförandekod som är anpassad till mångfalden av mikrokreditgivare i EU när det gäller marknadsvillkor, institutionella former och rättsliga ramar. En betoning på att höja standarderna genom att väga behovet av att införa bästa metoder mot verklighetsförankrade förväntningar hos långivarna. Utvecklingen av uppförandekoden har sin grund i de olikartade regelverken för mikrokreditgivares verksamhet i EU, som innebar att det fanns ett behov av förenande förväntningar och standarder som var gemensamma för sektorn och kunde gynna såväl sektorn själv som dess finansiärer, investerare, kunder, ägare, och tillsynsmyndigheter och partnerorganisationer. Uppförandekoden innehåller riktlinjer för goda metoder som kan göra sektorn bättre rustad 4

7 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter att klara utmaningarna med att hitta långsiktig finansiering, upprätthålla och höja kvaliteten på sina tjänster och utvecklas mot hållbarhet. Syftet med uppförandekoden är inte att införa ny eller ersätta tidigare reglering av mikrokreditgivare. I stället är tanken att uppförandekoden ska erbjuda en uppsättning gemensamma standarder för drift och rapportering för långivare. Uppförandekoden är primärt utformad för mikrokreditgivare utanför banksektorn som erbjuder lån på upp till euro till mikroentreprenörer. Det är dock känt att flera långivare även kommer att erbjuda både personliga mikrokrediter och företagslån som överstiger euro för vilka det kan vara lämpligt att tillämpa uppförandekoden. Vidare är mikrokreditsektorn i EU mångfacetterad när det gäller storlek, institutionell organisation och marknaden där långivarna verkar. Följaktligen kan alla metoder inte anses goda eller ens möjliga att tillämpa för alla mikrokreditgivare. I vissa fall finns redan en reglering som omfattar vissa områden och metoder. Uppförandekoden erkänner detta och anger i tillämpliga fall vilken typ av institut som inte omfattas av klausulen i fråga. Uppförandekoden är avsedd för mikrokreditgivares chefer, direktörer, kunder, investerare, finansiärer, ägare, tillsynsmyndigheter samt partnerorganisationer. Den är utformad för att vara ett verktyg som mikrokreditgivares styrelseledamöter, intressenter och chefer kan använda för att förbättra verksamheten inom sektorn. För kunder är den ett verktyg för att se till att de behandlas på ett rättvist och etiskt sätt. För investerare och finansiärer säkrar den att sektorn fungerar enligt öppna och EU-omfattande redovisningsstandarder. För tillsynsmyndigheterna ger den en viss garanti för att sektorn fungerar enligt sunda verksamhetsmetoder och -principer och att den styrs effektivt. I rutan nedan finns fler resurser som rör uppförandekoden. Fler resurser för uppförandekoden Länk till en elektronisk version av uppförandekoden Information om hur man beställer ett pappersexemplar av uppförandekoden Länk till metodik för utvärderare Kontaktuppgifter till EMN:s stöd- och informationspunkt 2.2. Utvärderingsprocessens funktion och sekvens Utvärderingen av efterlevnaden fyller en central funktion som stöd för uppförandekoden. Utan en robust ram för att utvärdera i vilken utsträckning långivare efterlever klausulerna skulle uppförandekoden sakna den trovärdighet som krävs. I rutan nedan finns en översikt över parter som deltar i utvärderingen och deras roller. Vem är vem i utvärderingen av efterlevnaden av uppförandekoden Långivare: Kort för mikrokreditgivare och gäller varje organisation som uttrycker ett intresse för att följa uppförandekoden. Utvärderare: Utvärderaren ansvarar för att bedöma enskilda långivares efterlevnad av uppförandekoden. Utvärderaren ger endast rekommendationer och styrgruppen fattar det slutliga beslutet om beviljande. Styrgrupp: Styrgruppen utgörs av sakkunniga från branschen plus företrädare för kommissionen och för utvärderarnas ledande organisation. Syftet med gruppen är att besluta om beviljande utifrån utvärderarens rekommendation. Gruppen tar även hänsyn till överklaganden av och klagomål på utvärderingen. Utsedd kontakt: Den utsedda kontakten är kommissionens generaldirektorat för regionaloch stadspolitik, som fungerar som första kontaktpunkt för organisationer som vill underteckna uppförandekoden. Hela processen från underskrift till beviljande och stöd efter beviljandet utgörs av tre faser: en förutvärderingsfas, en utvärderingsfas samt en postutvärderings- och postbeviljandefas. Detta åskådliggörs i figur 1. Rutorna och pilarna dragna med streckade linjer visar att dessa steg inte är obligatoriska. De två stegen i postutvärderings- och postbeviljandefasen behövs bara om en långivare inte uppfyller de minimikrav för det globala betyget som krävs för efterlevnad av uppförandekoden eller om långivaren vill höja sin efterlevnadsnivå. 5

8 Riktlinjer för långivare Figur 1: Översikt över anmälan, utvärdering och processen efter utvärdering Förutvärderingsfas Inledande kontakt och frågor Anmälan till uppförandekoden Tillämpning av uppförandekoden Ifyllande och inlämning av egenbedömningsverktyget Begäran från långivaren om att utvärderingen ska inledas Utvärderingsfas Granskning av motiveringen till klausuler långivaren anser inte är tillämpliga Dokumentationskontroll Granskning av efterlevnaden av klausuler Inlämning av en rekommendation Fasen efter utvärdering och beviljande Beslut om beviljande Stöd och råd efter beslut om beviljande Långivaren åtgärdar bristande efterlevnad av klausuler Ändringarna granskas och beslut om beviljande fattas 6

9 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Det allra första steget i processen är att en långivare tar en inledande kontakt med GD Regional- och stadspolitik, den utsedda kontakten. Om långivaren fortfarande vill anmäla sig efter den inledande diskussionen lämnar långivaren in ett anmälningsformulär till GD Regional- och stadspolitik (bilaga B) som är underskrivet av långivarens vd och styrelseordförande. GD Regional- och stadspolitik meddelar utvärderaren när anmälningsformuläret har lämnats in. Utsedd kontakt för uppförandekoden Kontaktuppgifter via Jasmine/ GD Regional- och stadspolitik Långivaren bedömer sedan den aktuella efterlevnadsnivån med hjälp av egenbedömningsverktyget (bilaga C). Utifrån resultatet av egenbedömningen ska långivaren planera och genomföra förändringar för att uppfylla ett antal klausuler så att minimigränsen för det globala betyget uppnås. I riktlinjerna för långivare finns ett antal självhjälpsverktyg och vägledning som stöd för långivare med detta. Viktning, globalt betyg och efterlevnad Uppförandekodens klausuler viktas efter sin betydelse. För att efterleva uppförandekoden måste långivare uppfylla alla prioriterade klausuler och 80 % av de klausuler som är tillämpliga på långivaren. Denna gräns kallas globalt betyg. Mer information om viktning och globalt betyg finns i avsnitt 3.2. Långivaren har 18 månader på sig att tillämpa klausulerna när anmälningsformuläret har lämnats in. Om långivaren behöver ytterligare tid för att tillämpa klausulerna går det att ansöka om förlängning via GD Regional- och stadspolitik. När långivaren tror sig ha genomfört de förändringar som krävs för efterlevnad av uppförandekoden meddelas utvärderaren via e-post att utvärderingen kan börja. Detta e-postmeddelande åtföljs av det ifyllda egenbedömningsformulär och styrkande dokumentation (se bilaga C). Om långivaren tror sig redan uppfylla tillräckligt många klausuler för att uppnå det globala minimibetyget kan den vilja att utvärderingen inleds tidigare än 18 månader efter att anmälningsformuläret lämnats in. Långivaren lämnar in dokumentation samtidigt som utvärderingen inleds. Detta innefattar motivering för de klausuler långivaren inte anser ska gälla för organisationen. Innan efterlevnaden utvärderas kontrollerar utvärderarna motiveringen som tillhandahållits så att a) motiveringen för klausuler som inte ska tillämpas är rimlig och b) utvärderingen endast är inriktad på tillämpliga klausuler. Nästa steg är att kontrollera att all dokumentation som krävs har lämnats in. Utvärderaren kan i detta steg behöva återkomma till långivaren med ytterligare frågor eller synpunkter. I slutet av detta steg kommer utvärderaren att meddela långivaren om han anser att någon av de klausuler denne har angett inte är tillämpliga. När det har kontrollerats att korrekt dokumentation har lämnats in kan utvärderaren slutligen börja granska efterlevnaden av relevanta klausuler med hjälp av egenbedömningsverktyget. I slutet av granskningen av efterlevnad lämnar utvärderaren in en rekommendation om beviljande för långivaren (se bilaga E för mallen för utvärderarens rapport). Styrgruppen beslutar om beviljande utifrån utvärderarens rekommendation. Långivaren underrättas om beslutet och får återkoppling från utvärderingsprocessen (t.ex. tillämpningen av återstående klausuler) (mallen för utvärderarens rapport finns i bilaga E och mallen för meddelande om beviljande finns i bilaga F). Långivarna får stöd, råd och återkoppling om de åtgärder som krävs för att öka efterlevnaden. Om det inte har visats att långivaren inte följer uppförandekoden i tillräcklig grad avslutas processen i och med detta steg (åtminstone fram till nästa utvärdering). Långivare som inte uppfyller det globala minimibetyget åtgärdar ett tillräckligt antal fall av bristande efterlevnad med klausulerna och lämnar in dokumentation som styrker förändringarna, förutsatt att de vill fortsätta processen. Dokumentationen kan sedan granskas av utvärderaren i samarbete med styrgruppen. 7

10 Riktlinjer för långivare 3. Före utvärderingen När långivaren har anmält sig och innan utvärderingen av efterlevnaden kan äga rum måste långivaren börja tilllämpa klausulerna i dokumentet. Innan långivaren överväger vilka klausuler de ska tillämpa bör de tänka över definitionen av efterlevnad. Långivarna måste sedan bedöma hur långt de har kvar till efterlevnad, avgöra vilka klausuler de ska tillämpa och planera och genomföra tilllämpningen. I detta avsnitt finns tips och råd om hur långivare kan göra detta Dokument och verktyg att ha till hands innan utvärderingen inleds Långivaren bedömer efterlevnaden med hjälp av egenbedömningsverktyget och behöver därför känna till hur det fungerar. Dessutom ska långivaren känna till och ha följande dokument och verktyg till hands när egenbedömningen inleds: Den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter: Långivarna ska ha en elektronisk version eller ett pappersexemplar av uppförandekoden till hands eftersom den är basdokumentet. Där listas alla klausuler med kommentarer om efterlevnad och hur denna styrks. Den innehåller också en användbar ordlista. Ordlista: I bilaga A finns en ordlista som innehåller de termer som används vid utvärderingen samt mer tekniska termer. Metodik för utvärderare: Metodiken vänder sig främst till utvärderare men den kan innehålla användbar ytterligare information för långivare, särskilt för mer teknisk personal. Utöver dessa resurser kan långivaren ha nytta av att ha följande dokument till hands när egenbedömningsverktyget fylls i. Verksamhetsplan Kredit- eller utlåningsriktlinjer Personalpolitik Styrriktlinjer eller styrdokument Ram och policy för riskhantering Politik eller dokument för kunder och investerare samt dokumentation för övervakning och rapportering Egenbedömningsverktyg Egenbedömningsverktyget är tänkt att stödja både långivare och utvärderare med deras bedömning av efterlevnaden genom en detaljerad genomgång av vad som utgör efterlevnad av enskilda klausuler och vilken vikt olika klausuler tillmäts. Dessutom kan långivare och utvärderare använda verktyget för att beräkna vilken andel klausuler långivaren efterlever i förhållande till det globala betyget. Egenbedömningsverktyget består av tre ark. Det första arket, om långivaren (About provider), innehåller information om långivaren som används för att fastställa organisationens storlek och används av utvärderaren för att kontakta långivaren. Arket innehåller följande fält: Långivarens namn (Name of provider): I detta fält anger långivaren det fullständiga namnet på den juridiska personen. Land (Country): Långivare ska ange land för sin registrering och verksamhet. Om en långivare är verksam i mer än ett land ska dessa anges separat, inklusive länder där långivaren är verksam och rättsliga lösningar (t.ex. om långivaren omfattas av reglering i alla länder). Institutionell form (Institutional form): Detta fält är en nedrullningsmeny som långivaren ska använda för att ange organisationens juridiska och institutionella form (t.ex. kooperativ, bank, långivare utanför banksektorn, stiftelse). Om det finns en exakt definition av en sådan institution och dess reglering ska långivaren ange detta i fältet för övriga kommentarer. 8

11 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Kort beskrivning av långivaren (Short description of provider): Detta fält ska användas för en kort beskrivning av långivaren. Det kan vara vilka tjänster långivaren erbjuder, dess målgrupper, vilka sektorer den täcker (dvs. personliga lån, mikrokrediter, företagslån etc.) och långivarens ålder. Långivarens webbplats (Website of organisation): Långivaren ska uppge adressen till sin webbplats i detta fält. Antal anställda (Number of staff): Långivaren ska använda detta fält för att ange antalet hel- och deltidsanställda. All personal ska räknas med, inklusive de som arbetar med annat än mikrokrediter, förutom om sådan verksamhet sorterar under en separat lednings- och förvaltningsstruktur. Antal anställda (uttryckta som heltidsekvivalenter) (Number of staff (expressed as Full Time Equivalent)): Här ska antalet anställda anges i form av heltidsekvivalenter. Antal aktiva låntagare (Number of active borrowers): Långivaren ska använda detta fält för att ange antalet aktiva låntagare. Aktiva låntagare definieras som enskilda personer som har ett utestående lånesaldo hos mikrokreditgivaren eller som är huvudansvariga för återbetalningen av en del av bruttolåneportföljen. Personer med flera lån hos en långivare ska räknas som en enda låntagare. Storlekskategori (Size category): Långivaren placeras automatiskt i en storlekskategori utifrån antalet anställda och antalet aktiva låntagare. Datum för slutförande (Date completed): Detta fält ska användas för att ange när egenbedömningsverktyget fyllts i helt. Kontaktperson (Contact person): Långivaren ska utse en person som ska fungera som huvudkontaktperson för utvärderingen. Denna person ska ta hand om eventuella frågor från utvärderarna. Kontaktuppgifter (Contact details): Långivaren ska använda detta fält för att ange kontaktuppgifter för den utsedda kontakten. Både ett telefonnummer och en e-postadress ska anges. Språk som talas av kontaktpersonen (Languages spoken by contact person): Långivaren ska ange vilka språk den utsedda kontaktpersonen talar och vilket språk han eller hon skulle föredra att kommunicera på. Övriga kommentarer (Other comments): Här kan långivaren lämna valfri annan kommentar som är relevant för utvärderingen. Det andra arket, om egenbedömning (Self-assessment), används för egenbedömningen och själva utvärderingen. Arket innehåller följande kolumner: Klausulnummer (Clause number): I denna kolumn listas klausulernas nummer (t.ex. 1.1, 5.12). Prioritet (Priority): I denna kolumn anges det om klausulen är en prioriterad klausul. Endast stora (Large only): I denna kolumn anges det om klausulen endast är avsedd för stora långivare. Klausul (Clause): Denna kolumn innehåller en kort beskrivning (listad i översikten till uppförandekoden) av klausulerna. Vägledande frågor (Guiding questions): I denna kolumn finns ett antal frågor för varje klausul. De är avsedda som vägledning om vad efterlevnad innebär. Om långivaren kan svara ja på dessa frågor uppfyller denne sannolikt de tillhörande klausulerna. Synpunkter (Comments): I denna kolumn kan man vid behov lämna ytterligare synpunkter för att specificera eller klargöra aspekter av klausulen, bland annat exempel på metod som innebär efterlevnad, undantag och möjliga sätt att stödja efterlevnad. Föreslaget stöd för efterlevnad (Suggested evidence of compliance): I denna kolumn föreslås dokument som kan styrka efterlevnad. Det ska betonas att dokumentationen som styrker efterlevnad troligen varierar mellan långivare. Det innebär att de dokument som listas endast är förslag. Efterlevnad (Compliance): Långivaren ska använda denna kolumn för att ange om klausulerna efterlevs eller inte genom att välja Följer eller Följer inte i nedrullningsmenyn. Synpunkter från långivare efterlevnad (Provider comments compliance): Långivaren ska använda detta fält för att lämna synpunkter på hur de kan följa denna klausul och hänvisa till styrkande dokumentation. Inte tillämpligt på institut (Not applicable to institution): Denna kolumn innehåller en nedrullningsmeny med alternativen tillämpligt (applicable) 9

12 Riktlinjer för långivare och inte tillämpligt (not applicable). Standardinställningen är tillämpligt. Långivaren använder denna nedrullningsfunktion för att ange vilka klausuler som är tillämpliga. Grund för valet inte tillämpligt (Reason why not applicable): Om långivaren har angett att en klausul inte är tillämplig ska långivaren använda denna kolumn för att ge förslag på varför det förhåller sig så. Kolumnen innehåller en nedrullningsmeny med alternativen Strider mot nationella bestämmelser (Contravenes national regulation), Oväsentligt eller irrelevant (not material or relevant) och Övrigt (Other). Synpunkter från långivare tillämplighet (Provider comment applicability): Om långivaren har angett att en klausul inte är tillämplig ska detta fält användas för ytterligare synpunkter och hänvisa utvärderarna till kompletterande dokumentation. Se avsnitt 3.3 för vägledning om icke tillämpligt styrkande material. Viktning (Weighting): Denna kolumn innehåller klausulernas viktning. Tillämplighet (Utvärderare) (Applicability (Evaluator)): Om långivarna har angett att en klausul inte är tillämplig ska utvärderaren bekräfta eller avvisa det genom att välja Tillämplig (bekräftat) (Applicable (verified)) eller Inte tillämplig (bekräftat) (Not applicable (verified)) i nedrullningsmenyn. Utvärderares synpunkter på tillämpligheten (Evaluator comment applicability): Om utvärderarna i strid med en långivares bedömning fastställer att en klausul faktiskt är tillämplig ska de kommentera sina skäl till beslutet i denna kolumn. Efterlevnad (Utvärderare) (Compliance (Evaluator)): Om långivarna har angett att de följer klausulen ska utvärderaren bekräfta eller avvisa det genom att välja Följer (bekräftat) eller Följer inte (bekräftat) i nedrullningsmenyn. Utvärderares synpunkter på efterlevnaden (Evaluator comment compliance): Utvärderare kan använda denna kolumn för att lämna synpunkter på långivarens efterlevnad av klausulen i fråga. Detta är särskilt viktigt i fall där utvärderarna i strid med en långivares bedömning fastställer att långivaren inte följer klausulen. Viktning (Utvärderare) (Weighting (Evaluator)): Denna kolumn genererar viktningen för de klausuler utvärderaren har bekräftat att långivaren följer. Det tredje arket, med efterlevnadsrapporten (Compliance report), innehåller sammanfattande statistik över långivarens efterlevnad. Arket innehåller två avsnitt med understrukna underrubriker. Den ena är långivarens egenbedömning (Self-assessment by provider). Fälten under denna rubrik genereras utifrån de uppgifter långivaren fyller i som en del av egenbedömningen men har inte bekräftats av utvärderaren. Den andra kallas bekräftat av utvärderaren (Verified by evaluator) och innehåller fält som genereras utifrån de uppgifter utvärderaren har bekräftat. Båda avsnitten innehåller följande fält: Viktade klausulers totala värde (Total value of weighted clauses): Detta fält innehåller det totala värdet för viktade klausuler som är tillämpliga på långivaren. Fältresultatet beräknas automatiskt. Totalt värde av viktade klausuler som följs (Total value of weighted clauses complied with): Detta fält beräknar det sammanlagda värdet av viktade klausuler långivaren följer. Fältresultatet beräknas automatiskt. Procentandel viktade klausuler som följs (Percentage of weighted clauses complied with): Detta fält beräknar det sammanlagda procentvärdet av de viktade klausuler långivaren följer. Fältresultatet beräknas automatiskt. Globalt betyg (Global marking): Fältet anger det globala betyg som långivaren behöver för att följa klausulen. Fältet är inställt på 80 %, vilket är det överenskomna totalbetyget. Efterlevnad av uppförandekoden (Compliance with the Code): Detta fält anger om långivaren har kommit över minimivärdet för det globala betyget och följt alla prioriterade klausuler. Fältresultatet beräknas automatiskt Definiera efterlevnaden Uppförandekoden består av sammanlagt 186 klausuler som täcker kund- och investerarrelationer, styrelseformer, riskhantering, gemensamma rapporteringsstandarder samt lednings- och informationssystem. Det finns tre 10

13 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Tabell 1: Typer av klausuler Huvudklausuler 107 Underklausuler 69 Överordnade klausuler 10 Totalt antal klausuler 186 typer av klausuler: huvudklausuler, underklausuler och överordnade klausuler (tabell 1). Det finns tio överordnade klausuler. Dessa är inte självständiga klausuler utan innehåller ett antal underklausuler som ska tillämpas. Det innebär att det finns 176 klausuler som långivaren kan tillämpa. Av dessa är 69 underklausuler och 107 huvudklausuler. Dessutom är klausulerna viktade efter sin betydelse (tabell 2). Det finns tre viktningsnivåer: medel, hög och prioriterad. Dessa är förknippade med en viktning på 0,75, 1,00 respektive 1,25. Underklausuler klassas som medel förutom om de är prioriterade klausuler. Då har de hög viktningsnivå. Huvudklausuler har viktningsnivån hög förutom om de är prioriterade klausuler. Då har de den prioriterade viktningsnivån. Överordnade klausuler har ingen viktningsnivå. Det sammanlagda viktade värdet av alla klausuler är 166. För att efterleva uppförandekoden måste långivare uppfylla alla prioriterade klausuler och 80 % av totalsumman av klausulernas viktning. Detta värde kallas globalt betyg. Viktningen beräknas automatiskt av egenbedömningsverktyget. Viktningen beräknas genom att varje klausul multipliceras med tillhörande viktning. Det sammanlagda viktade värdet av alla tillämpliga klausuler beräknas på följande sätt. Summa för tillämpliga klausuler = (tillämpliga underklausuler x 0,75) + (tillämpliga huvudklausuler och prioriterade underklausuler x 1,00) + (tillämpliga prioriterande huvudklausuler x 1,25) Det sammanlagda viktade värdet av alla klausuler som följs beräknas på följande sätt. Summa klausuler som följs = (underklausuler som följs x 0,75) + (huvudklausuler och prioriterade underklausuler som följs x 1,00) + (prioriterade huvudklausuler som följs x 1,25) Därefter beräknas procentandelen klausuler som följs på följande sätt: (Summa för klausuler x 100) (Summa för tillämpliga klausuler) 3.3. Fastställa tillämpligheten Innan det går att avgöra hur väl uppförandekoden följs måste långivaren avgöra vilka av uppförandekodens klausuler om är tillämpliga. Det finns endast tre giltiga skäl till att inte följa en klausul. Det finns 10 klausuler som endast är tillämpliga på stora leverantörer. Om långivaren hamnar under denna gräns är klausulen inte tillämplig. Stora institutioner definieras här som långivare har fler än aktiva låntagare och fler än 70 anställda. I den vidare vägledningen till klausulerna hänvisas det även till små och medelstora långivare. Med små långivare avses organisationer med färre än kunder och 35 anställda medan medelstora långivare har kunder och anställda. Egenbedömningsverktyget placerar automatiskt långivaren i en av dessa kategorier utifrån de data som anges på första sidan. En långivare kan uteslutas från tillämpningen av en klausul på grund av att den strider mot nationella Tabell 2: Viktning av klausuler Viktningsnivå Medel Hög Prioriterad Viktning 0,75 1,00 1,25 Klausuler Underklausuler Huvudklausuler Prioriterade Prioriterade huvudklausuler underklausuler Antal klausuler

14 Riktlinjer för långivare rättsliga regelverket. Exempel på sådana hinder är rättsliga begränsningar för långivarnas egen utlåning (dvs. Tyskland) och styrelseformer hos ömsesidiga och kooperativa långivare (som förhindrar tillämpning av vissa klausuler i avsnittet om styrelseformer). Nationella regelverk kan också påverka i vilken utsträckning klausuler kan tillämpas. Exempelvis kan det finnas nationella begränsningar för räntesatser som begränsar möjligheterna att låta prissättningen återspegla risken. Långivare måste hänvisa till specifika lagar och paragrafer i dessa som hindrar låntagaren från att tillämpa klausulerna i fråga. Det kan hända att en klausul inte gäller därför att den inte är väsentlig eller relevant för långivaren. En långivare samlar t.ex. inte in uppgifter om procentandelen kvinnliga kunder eftersom den inte är relevant för långivarens uppdrag, eller långivaren vänder sig inte till investerare som har kapacitet att förstå risk eftersom långivaren inte tar emot investeringar från enskilda personer. När detta är fallet måste långivaren dokumentera att klausulen inte är väsentlig eller relevant för deras verksamhet. Långivaren kan göra detta genom att hänvisa till årsrapporter, stadgar, extern revision eller andra format eller externt verifierade dokument. Det första skälet till att klausuler inte är tillämpliga kontrolleras genom att långivarens storlek bekräftas. Detta gäller endast klausuler som är tydligt markerade som gällande endast stora institutioner. För de båda andra skälen till att klausuler inte är tillämpliga måste långivaren tillhandahålla styrkande dokumentation. Långivaren måste hänvisa utvärderaren till specifika och relevanta avsnitt i lagen eller lagstiftningen som förhindrar långivaren från att tillämpa klausulen i fråga, eller så ska långivaren dokumentera att klausulen gäller en aspekt som av något skäl inte är väsentlig eller relevant för långivaren Bedöma efterlevnaden När det har fastställts vilka klausuler som gäller för långivaren är nästa steg att bedöma den aktuella graden av efterlevnad av dessa klausuler. Egenbedömningsverktyget i bilaga C innehåller ingående information om vad efterlevnad innebär för varje klausul. Definitionen av efterlevnad klassas i ett antal kategorier, bland annat: befintlighet och innehåll av vissa dokument (t.ex. en verksamhetsplan som tar upp vissa aspekter), förekomst av processer och förfaranden för vissa metoder (t.ex. bedömning av återbetalningskapaciteten för att undvika överskuldsättning), förekomst och dokumentation av rättigheter för kunder och investerare (t.ex. kundens rätt till återbetalning i förtid inskriven i kreditavtalet) samt offentliggörande av viss information och vissa metoder (t.ex. offentliggörande av mål). Utifrån långivarens svar visar egenbedömningsverktyget vilken procentandel av klausulerna som långivaren följer och därmed även hur långt avståndet är till minimivärdet 80 % för det globala betyget. Det finns även några övergripande frågor som rör efterlevnad som långivaren behöver ta ställning till, bland annat: Nationellt sammanhang: Det är viktigt att ta hänsyn till det nationella sammanhanget vid utvärdering av efterlevnad. Å ena sidan kan det finnas olika definitioner av erkända goda metoder i olika länder. Goda metoder hänvisar till metoder som rekommenderas av tillsynsmyndigheter, branschorgan och andra relevanta organisationer. Å andra sidan ska de system och processer långivaren har upprättat återspegla den miljö där långivaren är verksam. Långivare i länder med begränsad infrastruktur som stöd för elektroniska betalningar behöver t.ex. satsa mer på kundbesök som en del av internrevisionen för att kontrollera att lånehandläggarna samlar in rätt återbetalningsbelopp jämfört med långivare i länder med en mer välutvecklad finansiell infrastruktur. Typ av institution: Efterlevnaden beror också på vilken typ av institution långivaren är. Större långivare som har flera kontor eller filialer behöver mer formella förfaranden, utbildning och system jämfört med små långivare med ett kontor. Efterlevnad för verksamhet utanför mikrokreditgivning: Många långivare erbjuder tjänster eller ägnar sig åt verksamhet som inte har något direkt samband med mikrokrediter enligt kommissionens definition (lån på upp till euro till mikroentreprenörer), bland annat större lån, personlig mikrokredit, bostadslån och lån till sociala företag. Detta väcker frågan om vilken del av långivaren klausulerna ska gälla. Detta beror på typen av 12

15 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter klausul. För klausuler som direkt gäller tillhandahållande av lån (dvs. tillhandahållande av information, rätten till förtida återbetalning, bedömning av återbetalningskapaciteten) räcker det att långivaren visar att de tillämpar dessa klausuler på sin mikrokreditportfölj, även om de kan välja att tillämpa dem även på sina övriga produkter. När det gäller klausuler som har ett mer allmänt samband med långivarens struktur, ledning och styrelseform är det vedertaget att det kan vara opraktiskt eller mindre önskvärt att ha separata strukturer för mikrokreditportföljen. Så länge styrelsen, ledningen och processerna möjliggör en effektiv förvaltning av mikrokreditverksamheten (enligt uppförandekoden) behöver långivarna inte ha separata strukturer, ledning eller styrelse för denna. Detsamma gäller externa revisioner, lednings- och informationssystem samt riskhantering. För klausuler som rör offentliggörande måste långivaren offentliggöra portföljspecifika uppgifter endast för mikrokreditportföljen. När det gäller indikatorer för driftskostnader samt finansiella kostnader och intäkter för hela organisationen, inklusive mikrokreditverksamheten, kan långivaren använda dessa. Om mikrokreditverksamheten utgör en mindre del av hela verksamheten är det dock tillrådligt att försöka skilja ut kostnader i samband med tillhandahållandet av mikrokrediter. I vilket fall bör långivaren specificera när indikatorer gäller endast mikrokrediten och när de gäller hela organisationen Planera och genomföra tillämpningen När långivaren har identifierat de klausuler som de inte behöver följa och hur stort avståndet är till det globala betyg som krävs är det dags för planering. Planeringen innefattar följande steg: Sätta upp ett mål (dvs. att långivaren har målet att nå 100 % eller bara att nå minimivärdet för det globala betyget). Fastställa vilka klausuler som ska tillämpas (dvs. alla klausuler, de mest relevanta klausulerna för långivaren, de viktigaste klausulerna för kundgruppen osv.). Avgöra vilka resurser och vilket stöd som behövs för att tillämpa klausulerna. Identifiera ordning och tidsplan för tillämpningen av klausulerna (dvs. hur lång tid det tar att börja tillämpa dem, i vilken ordning de ska börja tillämpas osv.). Det rekommenderas att långivaren tillämpar alla uppförandekodens klausuler. Som stöd för tillämpningen föreslås här en ordningsföljd för tillämpningen av klausulerna. I tabell 3 delas klausulerna upp i tre kategorier som är relevanta för vilken ordning klausulerna ska börja tillämpas. Först kommer grundklausulerna som måste tillämpas för att övriga klausuler ska kunna tillämpas. Sedan kommer klausuler som kräver grundklausulerna för sin tillämpning. Slutligen kommer klausuler som kan tillämpas oberoende av andra klausuler i uppförandekoden. Av de 176 klausulerna är 33 grundklausuler varav sex också är beroende av tillämpningen av grundklausulerna. Om man räknar bort de sex klausuler som även i sig är grundklausuler återstår 66 som kräver föregående tilllämpning av grundklausulerna. Det finns 77 fristående klausuler som kan tillämpas oberoende av övriga. Figur 1 ger en översikt över sambandet mellan klausulerna. Varje ruta innehåller en klausul och i vissa fall flera. Det finns pilar mellan klausulerna som visar vilket samband de har med varandra. Grundklausuler som inte kräver föregående tillämpning av andra klausuler finns längst till vänster i rutorna med fet ram. De klausuler som kräver föregående tillämpning av basklausuler finns till höger om dessa. Tanken är att långivare börjar tillämpa klausulerna till vänster och arbetar sig åt höger. De prioriterade klausulerna är rödmarkerade. Baserat på dessa kopplingar och den tid det tar att införa klausulerna föreslås det i tabellen i bilaga G att låntagare börjar tillämpa varje klausul med planen att ha infört dem helt inom 18 månader. Tabellen föreslår att Tabell 3: Klausulerna i den ordningsföljd de bör börja tillämpas Grundklausuler 33 Kräver grundklausuler 66 Fristående klausuler 77 Totalt antal klausuler

16 Riktlinjer för långivare klausulerna börjar tillämpas i tre omgångar där varje omgång utgörs av en sexmånadersperiod. Det är viktigt att betona att tidsplanen och ordningsföljden för tillämpningen av klausulerna är förslag och endast avsedda som en rekommendation. Ingen hänsyn tas till långivarnas varierande kapacitet att tillämpa klausulerna samtidigt eller vilka resurser en långivare kan ha tillgång till för tillämpningen av uppförandekoden. Låntagaren kanske inser att de inte kan tillämpa vissa klausuler utan finansiellt eller tekniskt stöd. I rutan nedan finns förslag på finansieringskällor och möjligheter till tekniskt stöd i EU. Det kan finnas fler resurser och program i enskilda länder. Jasmines Helpdesk kan hitta resurser i enskilda länder. Resurser och tekniskt stöd för tillämpning av uppförandekoden Info om Jasmine Info om annat tekniskt/finansiellt stöd för tillämpning av uppförandekoden Mer information om Jasmines Helpdesk Kontaktuppgifter för branschorganen (EMN, CDFA, MFC, DMI m.fl.) 14

17 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Figur 2: Klausuler som har samband 1.2: Upplysa om kostnaden som effektiv ränta per år 1.11: Ha kreditriktlinjer som tar hänsyn till låntagarens skuldtrösklar 1.14: Ha riktlinjer om att klagomål ska utredas 1.18: Ställa upp riktlinjer för acceptabla och oacceptabla indrivningsmetoder 1.21: Ha skriftliga riktlinjer för hantering av kunduppgifter 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 2.1: Upprätta en verksamhetsplan som regelbundet ses över 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 1.1: Upplysa om kostnaderna i annonsering 1.10: Bedöma den sökandes betalnings-förmåga och om denne har råd att låna 1.15: Ha en funktion för att hantera kundklagomål 1.3.8: Indrivningsmetoder 1.22: Ha system för att skydda kundernas personuppgifter och ekonomiska uppgifter 1.23: Ha utbildat personalen i att skydda kundernas personuppgifter och ekonomiska information 1.24: Informera kunderna om hur deras uppgifter kommer att användas och hur de återkallar sitt tillstånd till användning 1.25: Kräva skriftligt tillstånd för att offentliggöra kundinformation 2.2: Verksamhetsplanen ska omfatta minst en period på tre till fem år 2.3: Se till att verksamhetsplanen täcker minst vissa aspekter av verksamheten 1.16: Se till att kunderna informeras om rätten att klaga 4.5: Registrera klagomål från sökande och från aktiva och tidigare kunder 4.6.1: Antalet klagomål från sökande, samt från aktiva och tidigare kunder 4.6.2: Antalet klagomål från sökande samt från aktiva och tidigare kunder som en procentandel av sökande, respektive aktiva och tidigare kunder 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 2.3.1: Dess uppdrag, mål och syften 4.2.1: Socialt mål 2.6: Ha en styrelse, ett övervakande organ eller motsvarande organ 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices Klausulerna : Kräva att styrelseledamöter upplyser om intressekonflikter 2.31: Styrelsen ska sammankallas minst fyra gånger per år 2:17: Regelbundet granska om långivaren fullföljer organisationens mål och verksamhetsplan 4.6.2: Complaints as % of applicants and past and current customers 4.6.2: Complaints as % of applicants and past and current customers 15

18 Riktlinjer för långivare 2.37: Ha ett formellt utbildningsoch introduktionsprogram 1.23: Ha utbildat personalen i att skydda kundernas personuppgifter och ekonomiska information 5.15: Tillhandahålla utbildning och/ eller handböcker till personalen 2.40: Ha en årlig extern revision 2.41: Revisorn ska vara kvalificerad för uppgiften 2.42: Revisionen ska ske enligt nationella eller internationella revisionsstandarder 2.43: Den externa revisionen ska åtföljas av en skrivelse från revisorn 2.44: Mikrolångivaren ska vidta åtgärder för att lösa de problem som revisorn påpekar 3.15: Ha riktlinjer och förfaranden för hantering av säkerheter 3.20: Ha en särskild internrevisionsfunktion som är anpassad till organisationens storlek 1.19: Ha explicita riktlinjer för acceptabla former av ställande av säkerhet 3.21: Internrevisorn ska rapportera direkt till styrelsen : Tillförlitligheten hos befintlig information : Tillförlitligheten hos den finansiella och operativa informationen : Överträdelse av interna kontroller : Förekomst av okontrollerade risker 3.23: Internrevisionen ska genomföras regelbundet 4.1.2: Bruttolåneportfölj 4.1.3: Nettolåneportfölj : Nedskrivningsförlustreserv och avsättningskostnader 16

19 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter 4.1.4: Aktiva låntagare Klausulerna : Antalet klagomål från sökande samt från aktiva och tidigare kunder som en procentandel av sökande, respektive aktiva och tidigare kunder 4.1.7: Personalkostnader : Operativt hållbarhetstal 4.1.8: Administrationskostnader : Finansiellt hållbarhetstal 4.1.9: Finansiella kostnader 4.1.5: Finansiella intäkter 4.1.6: Rörelseintäkter : Operativt hållbarhetstal : Justeringar av hållbarhetstalen med hänsyn till subventioner : Finansiellt hållbarhetstal 4.4.8: Procent av kostnaden per lån som subventioneras : Riskportfölj 3.9: Mäta och följa upp resultaten av låneportföljen 5.1.1: Resultaträkning 2.23: Få information om portföljkvalitet och ekonomiska resultat 5.1.2: Balansräkning 5.1.3: Dagliga rapporter om lån och betalningsförsummelser, kvoter och trender 1.12: Informera låntagare om utebliven betalning eller underbetalning 2.23: Få information om portföljkvalitet och ekonomiska resultat 5.4: Ha ett ledningsinformationssystem som gör det möjligt att övervaka och hantera låneportföljens kvalitet och funktioner 1.12: Informera låntagare om utebliven betalning eller underbetalning 17

20 Riktlinjer för långivare 4. Under utvärderingen När långivaren tror sig ha genomfört de förändringar som krävs för efterlevnad av uppförandekoden måste långivaren lämna in en extern utvärdering som bekräftar att uppförandekoden följs. I detta avsnitt förklaras det hur utvärderingen fungerar och vad som krävs av långivaren före och under utvärderingen Dokumentera och styrka efterlevnaden Det räcker inte att långivaren vet att de följer en klausul. Långivaren måste dokumentera och styrka efterlevnaden för utvärderaren. Det åligger långivarna att styrka att de faktiskt följer dessa klausuler Vid behov bör långivaren bifoga kompletterande förklaringar och anmärkningar till de bifogade dokumenten. Långivaren bör också hänvisa till dokument som styrker efterlevnad i kolumnen Synpunkter från långivare efterlevnad (Provider comments compliance) i egenbedömningsverktyget. Vilka dokument långivarna använder för att styrka efterlevnad varierar sannolikt kraftigt. Större och mognare långivare har troligen skriftliga formaliserade förfaranden. De kan också ha fler manualer och policydokument jämfört med mindre och yngre långivare. De senare kan ha flera oskrivna riktlinjer och kan vara tvungna att ta fram dokument särskilt för utvärderingen. Tabell 3 innehåller ändå förslag på åtta typer av dokument som kan hjälpa Tabell 3: Dokumentation av efterlevnad Verksamhetsplan: Verksamhetsplanen kan användas för att dokumentera efterlevnaden av flera klausuler eftersom den innehåller information om långivarens uppdrag, vision och verksamhetsplanering och eftersom flera klausuler kräver att långivaren har en verksamhetsplan. Kredit- eller utlåningsriktlinjer: Kredit- eller utlåningsriktlinjerna kan innefatta vägledning om godkännanderegler för lånehandläggare, riktlinjer för avskrivningar, riktlinjer för säkerhet, indrivningsmetoder och relaterade aspekter. Detta dokument eller denna grupp av dokument kan användas för att styrka efterlevnad med ett antal klausuler, särskilt i kapitel I och III av uppförandekoden. Personalpolitik: Personalpolitiken kan innefatta många aspekter som rör personalen, bland annat personalutbildning, arbetsbeskrivningar och incitament och kan användas för att styrka efterlevnad med ett antal klausuler. Styrriktlinjer eller styrdokument: Detta dokument eller denna grupp av dokument kan innefatta protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma samt artiklar, styrelsens stadgar och styrram. Dessa kan styrka efterlevnaden av ett antal klausuler i kapitel II av uppförandekoden. Politik eller dokument för riskhantering: Dessa kan innefatta ett riskregister, förfarandet för internrevision, en övergripande riskram och beskrivning av interna kontroller och är särskilt viktiga för att bedöma efterlevnaden av klausulerna i kapitel III i uppförandekoden. Politik eller dokument för kunder och investerare: Denna politik kan innefatta kreditavtal, marknadsföringsmaterial, manus för låneintervjuer och investeringsprospekt. Dessutom kan en uppgiftsskyddspolitik inkluderas här, även om det är troligare att den ingår bland dokumenten om övervakning och rapportering. Kund- och investerardokumentation är särskilt relevant för att visa efterlevnad med klausulerna i kapitel I. Politik eller dokument för övervakning och rapportering: Detta dokument eller denna grupp av dokument kan innefatta låne- och försummelseövervakning, beskrivning av ledningsinformationssystem och förfarande för uppgiftsskydd. Det gäller särskilt klausulerna i kapitel IV och V. Extern revision och bokföringsdokument: Denna grupp dokument gäller långivarens bokföringspolicy och kan inkludera en extern revisionsrapport och tillhörande dokument samt beskrivningar av bokföringspolicyn. 18

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter SV Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Version 2.0 Version 2.0 juni 2013 Fotokälla : istockphoto Europeiska unionen, 2011 Kopiering tillåten med angivande av källan. ISBN 978-92-79-25966-1

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES)

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.10.2010 KOM(2010) 561 slutlig GRÖNBOK Revisionspolitik: Lärdomar från krisen (Text av betydelse för EES) SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION)

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION) Europeiska Revisionsrätten 2012 Handbok för Finansiell Revision SV och Regelefterlevnadsrevision 2 Översikt HANDBOK FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

OECD:s verktyg för riskhantering

OECD:s verktyg för riskhantering OECD:s verktyg för riskhantering en vägledning för företag och investerare i områden med svaga regeringar Produktion: Utrikesdepartementet, Enheten för internationell utrikespolitik, (UD-IH) Formgivning/layout:

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för regionalpolitik Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken Oktober 2002 Centre for Strategy & Evaluation Services Om handledningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer