Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter"

Transkript

1 Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Riktlinjer för långivare Referens: CCI 2012 CE160 AT 047

2 Version 1.0 September 2013 Source of photos : istockphoto European Union, 2013 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. ISBN doi: /90045 European Commission, Directorate-General for Regional Policy Unit 02 Communication Ana-Paula Laissy Avenue de Beaulieu 1, 1060 Brussels BELGIUM Fax : Internet :

3 Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Riktlinjer för långivare Referens: CCI 2012 CE160 AT 047

4 Riktlinjer för långivare Innehåll 1. Inledning 3 2. Om uppförandekoden och utvärderingsprocessen Om uppförandekoden Utvärderingsprocessens funktion och sekvens 5 3. Före utvärderingen Dokument och verktyg att ha till hands innan utvärderingen inleds Egenbedömningsverktyg Definiera efterlevnaden Fastställa tillämpligheten Bedöma efterlevnaden Planera och genomföra tillämpningen Under utvärderingen Dokumentera och styrka efterlevnaden Dataverifiering online i Jasmine Efter utvärderingen Rekommendationer efter utvärderingen Verifiera ändringar som görs efter utvärderingen 20 Bilagor 21 Bilaga A: Ordlista 22 Bilaga B: Anmälningsformulär 26 Bilaga C: JASMINE Online Fält För Uppförandekoden 27 Bilaga D: Mall för utvärderarens rapport - exempel 34 Bilaga E: Mall för brev om beviljande exempel 35 Bilaga F: Mall för brev om avslag exempel 36 Bilaga G: Formulär För Godkännande 37 2

5 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter 1. Inledning Dessa riktlinjer för långivare är avsedda att fungera som stöd för mikrokreditgivare (nedan kallade långivare) som vill tillämpa Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter (nedan kallade uppförandekoden). Vägledning riktar sig till långivarnas ledning och personal, men den kan vara till nytta även för intressenter och utvärderare. Huvudsyftet med dokumentet är att ge en klar översikt över uppförandekoden och utvärderingsprocessen samt att erbjuda riktlinjer för tillämpningen av uppförandekoden och bedömning av tillämpligheten och efterlevnaden av uppförandekodens klausuler. Riktlinjerna är uppdelade i fem avsnitt: Avsnitt 2: Om uppförandekoden och utvärderingsprocessen: I detta avsnitt finns en del bakgrundsinformation om uppförandekoden, bland annat hur den utvecklades och dess ändamål, samt en beskrivning av hur långivare kan ställa frågor om och anmäla sig för tillämpning av uppförandekoden. Dessutom ingår en översikt över utvärderingsprocessen. Avsnitt 3: Före utvärderingen: I detta avsnitt får långivarna tips och vägledning om hur de kan bedöma hur långt de har kvar innan de följer det antal klausuler som krävs och hur de kan planera för tillämpningen av uppförandekoden. Avsnitt 4: Under utvärderingen: Detta avsnitt förklarar hur långivare kan begära en extern utvärdering av sin efterlevnad. Avsnitt 5: Efter utvärderingen: Detta avsnitt innehåller information och vägledning om hur långivare kan åtgärda problem som tas upp av utvärderarna och var de kan få stöd med de förändringar utvärderarna rekommenderar. Mallar för rapporter, skrivelser och formulär samt annan stödjande dokumentation finns i bilagorna A-H: Bilaga A: Ordlista: Ordlistan består av två delar. Den ena innehåller definitioner av de termer som används vid utvärderingen, den andra innehåller en mer teknisk vokabulär (t.ex. en definition av transaktioner med närstående). Bilaga B: Anmälningsformulär: Detta formulär kommer att användas för långivare som vill underteckna uppförandekoden. Bilaga C: Egenbedömningsverktyg: Långivare använder detta verktyg för att bedöma både tillämplighet och efterlevnad. Utvärderarna använder det för att granska, bedöma och beräkna efterlevnad och göra noteringar och kommentarer om efterlevnad av enskilda klausuler. Bilaga D: Onlineformulär för Jasmine: De uppgifter långivare ska offentliggöra som en del av uppförandekoden överlämnas till utvärderarna via detta formulär. Bilaga E: Mall för utvärderarens rapport: Efter utvärderingen kan utvärderaren använda mallen för sina rekommendationer om beviljandet. Bilaga F: Mall för brev om beviljande: Ett brev som bygger på denna mall skickas till långivaren med utvärderarens rapport för att informera om huruvida långivaren uppfyller minimikraven för det globala betyget. Bilaga G: Tillämpningsordning: I denna tabell listas klausulerna i den logiska ordning i vilken de ska tillämpas. Den är avsedd att fungera som stöd för långivare vid tillämpning av uppförandekoden. 3

6 Riktlinjer för långivare 2. Om uppförandekoden och utvärderingsprocessen Det första steget för en långivare är att lära sig uppförandekoden och att anmäla sig för tillämpning av den, om detta verkar passa långivaren. Detta avsnitt innehåller en kort översikt över uppförandekoden, dess utveckling och funktion. Det här avsnittet beskriver också varje steg i processen och vad långivarna, utvärderarna och andra relevanta parter kan förvänta sig Om uppförandekoden Den 13 november 2007 antog kommissionen ett meddelande med titeln Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning. I detta meddelande identifieras fyra prioriterade åtgärdsområden, varav de sista två omfattas av Jasmine, ett gemensamt initiativ från EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen som stöd för mikrokreditgivare/mikrofinansieringsinstitut utanför banksektorn inom EU. Följande fyra prioriterade områden identifierades: Förbättra de rättsliga och institutionella ramarna i medlemsstaterna. Förbättra förutsättningarna för företagande och sysselsättning. Främja utbyte av goda lösningar. Tillhandahålla ytterligare kapital till nya mikrofinansieringsinstitut utanför banksektorn. I meddelandet tar kommissionen upp att en uppförandekod skulle vara ett utmärkt sätt att sprida kundanpassade goda lösningar bland mikrofinansieringsinstituten. Vidare anges det i meddelandet att enhetliga riktlinjer för mikrofinansieringsinstituten skulle underlätta framväxten av verksamhetsstandarder, harmonisera metoder, ge säkerhet och sist men inte minst förstärka kapaciteten för det tekniska stöd som Europeiska investeringsfonden organiserar inom ramen för stödinstrumentet Jasmine. Det var mot den bakgrunden och efter ett konkurrensutsatt anbudsförfarande som kommissionen valde Community Finance Solutions, ett forskningscentrum vid University of Salford, för uppdraget att utarbeta uppförandekoden, i nära samarbete med intressenter och experter. Ett viktigt inslag i samrådet var införlivande av bidrag från enskilda och organisationer med erfarenhet av mikrokreditområdet i EU. Detta gjordes genom en serie med sex seminarier för intressenter som hölls i Bryssel mellan oktober 2010 och april Mikrokreditgivare, branschorganisationer, akademiska experter samt tillsynsmyndigheter deltog i seminarierna, och de spelade en viktig roll för det slutliga dokumentets utformning. Dessutom användes sex onlinefrågeformulär för intressenter med förfrågan om förslag och synpunkter, två utkast till en uppförandekod delades ut med förfrågan om synpunkter och möten hölls med viktiga branschorganisationer. Uppförandekoden bygger därmed på erkända bästa metoder inom mikrofinansieringssektorn och har utvecklats i nära samarbete med mikrokreditsektorn i EU och dess intressenter. Utvecklingen av uppförandekoden vägleddes av följande principer: En betoning på att införliva specifikt och mätbart innehåll som ledningar och styrelser för mikrokreditgivare kan använda som grund för åtgärder som stärker deras organisationer. En betoning på att utveckla en uppförandekod som är anpassad till mångfalden av mikrokreditgivare i EU när det gäller marknadsvillkor, institutionella former och rättsliga ramar. En betoning på att höja standarderna genom att väga behovet av att införa bästa metoder mot verklighetsförankrade förväntningar hos långivarna. Utvecklingen av uppförandekoden har sin grund i de olikartade regelverken för mikrokreditgivares verksamhet i EU, som innebar att det fanns ett behov av förenande förväntningar och standarder som var gemensamma för sektorn och kunde gynna såväl sektorn själv som dess finansiärer, investerare, kunder, ägare, och tillsynsmyndigheter och partnerorganisationer. Uppförandekoden innehåller riktlinjer för goda metoder som kan göra sektorn bättre rustad 4

7 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter att klara utmaningarna med att hitta långsiktig finansiering, upprätthålla och höja kvaliteten på sina tjänster och utvecklas mot hållbarhet. Syftet med uppförandekoden är inte att införa ny eller ersätta tidigare reglering av mikrokreditgivare. I stället är tanken att uppförandekoden ska erbjuda en uppsättning gemensamma standarder för drift och rapportering för långivare. Uppförandekoden är primärt utformad för mikrokreditgivare utanför banksektorn som erbjuder lån på upp till euro till mikroentreprenörer. Det är dock känt att flera långivare även kommer att erbjuda både personliga mikrokrediter och företagslån som överstiger euro för vilka det kan vara lämpligt att tillämpa uppförandekoden. Vidare är mikrokreditsektorn i EU mångfacetterad när det gäller storlek, institutionell organisation och marknaden där långivarna verkar. Följaktligen kan alla metoder inte anses goda eller ens möjliga att tillämpa för alla mikrokreditgivare. I vissa fall finns redan en reglering som omfattar vissa områden och metoder. Uppförandekoden erkänner detta och anger i tillämpliga fall vilken typ av institut som inte omfattas av klausulen i fråga. Uppförandekoden är avsedd för mikrokreditgivares chefer, direktörer, kunder, investerare, finansiärer, ägare, tillsynsmyndigheter samt partnerorganisationer. Den är utformad för att vara ett verktyg som mikrokreditgivares styrelseledamöter, intressenter och chefer kan använda för att förbättra verksamheten inom sektorn. För kunder är den ett verktyg för att se till att de behandlas på ett rättvist och etiskt sätt. För investerare och finansiärer säkrar den att sektorn fungerar enligt öppna och EU-omfattande redovisningsstandarder. För tillsynsmyndigheterna ger den en viss garanti för att sektorn fungerar enligt sunda verksamhetsmetoder och -principer och att den styrs effektivt. I rutan nedan finns fler resurser som rör uppförandekoden. Fler resurser för uppförandekoden Länk till en elektronisk version av uppförandekoden Information om hur man beställer ett pappersexemplar av uppförandekoden Länk till metodik för utvärderare Kontaktuppgifter till EMN:s stöd- och informationspunkt 2.2. Utvärderingsprocessens funktion och sekvens Utvärderingen av efterlevnaden fyller en central funktion som stöd för uppförandekoden. Utan en robust ram för att utvärdera i vilken utsträckning långivare efterlever klausulerna skulle uppförandekoden sakna den trovärdighet som krävs. I rutan nedan finns en översikt över parter som deltar i utvärderingen och deras roller. Vem är vem i utvärderingen av efterlevnaden av uppförandekoden Långivare: Kort för mikrokreditgivare och gäller varje organisation som uttrycker ett intresse för att följa uppförandekoden. Utvärderare: Utvärderaren ansvarar för att bedöma enskilda långivares efterlevnad av uppförandekoden. Utvärderaren ger endast rekommendationer och styrgruppen fattar det slutliga beslutet om beviljande. Styrgrupp: Styrgruppen utgörs av sakkunniga från branschen plus företrädare för kommissionen och för utvärderarnas ledande organisation. Syftet med gruppen är att besluta om beviljande utifrån utvärderarens rekommendation. Gruppen tar även hänsyn till överklaganden av och klagomål på utvärderingen. Utsedd kontakt: Den utsedda kontakten är kommissionens generaldirektorat för regionaloch stadspolitik, som fungerar som första kontaktpunkt för organisationer som vill underteckna uppförandekoden. Hela processen från underskrift till beviljande och stöd efter beviljandet utgörs av tre faser: en förutvärderingsfas, en utvärderingsfas samt en postutvärderings- och postbeviljandefas. Detta åskådliggörs i figur 1. Rutorna och pilarna dragna med streckade linjer visar att dessa steg inte är obligatoriska. De två stegen i postutvärderings- och postbeviljandefasen behövs bara om en långivare inte uppfyller de minimikrav för det globala betyget som krävs för efterlevnad av uppförandekoden eller om långivaren vill höja sin efterlevnadsnivå. 5

8 Riktlinjer för långivare Figur 1: Översikt över anmälan, utvärdering och processen efter utvärdering Förutvärderingsfas Inledande kontakt och frågor Anmälan till uppförandekoden Tillämpning av uppförandekoden Ifyllande och inlämning av egenbedömningsverktyget Begäran från långivaren om att utvärderingen ska inledas Utvärderingsfas Granskning av motiveringen till klausuler långivaren anser inte är tillämpliga Dokumentationskontroll Granskning av efterlevnaden av klausuler Inlämning av en rekommendation Fasen efter utvärdering och beviljande Beslut om beviljande Stöd och råd efter beslut om beviljande Långivaren åtgärdar bristande efterlevnad av klausuler Ändringarna granskas och beslut om beviljande fattas 6

9 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Det allra första steget i processen är att en långivare tar en inledande kontakt med GD Regional- och stadspolitik, den utsedda kontakten. Om långivaren fortfarande vill anmäla sig efter den inledande diskussionen lämnar långivaren in ett anmälningsformulär till GD Regional- och stadspolitik (bilaga B) som är underskrivet av långivarens vd och styrelseordförande. GD Regional- och stadspolitik meddelar utvärderaren när anmälningsformuläret har lämnats in. Utsedd kontakt för uppförandekoden Kontaktuppgifter via Jasmine/ GD Regional- och stadspolitik Långivaren bedömer sedan den aktuella efterlevnadsnivån med hjälp av egenbedömningsverktyget (bilaga C). Utifrån resultatet av egenbedömningen ska långivaren planera och genomföra förändringar för att uppfylla ett antal klausuler så att minimigränsen för det globala betyget uppnås. I riktlinjerna för långivare finns ett antal självhjälpsverktyg och vägledning som stöd för långivare med detta. Viktning, globalt betyg och efterlevnad Uppförandekodens klausuler viktas efter sin betydelse. För att efterleva uppförandekoden måste långivare uppfylla alla prioriterade klausuler och 80 % av de klausuler som är tillämpliga på långivaren. Denna gräns kallas globalt betyg. Mer information om viktning och globalt betyg finns i avsnitt 3.2. Långivaren har 18 månader på sig att tillämpa klausulerna när anmälningsformuläret har lämnats in. Om långivaren behöver ytterligare tid för att tillämpa klausulerna går det att ansöka om förlängning via GD Regional- och stadspolitik. När långivaren tror sig ha genomfört de förändringar som krävs för efterlevnad av uppförandekoden meddelas utvärderaren via e-post att utvärderingen kan börja. Detta e-postmeddelande åtföljs av det ifyllda egenbedömningsformulär och styrkande dokumentation (se bilaga C). Om långivaren tror sig redan uppfylla tillräckligt många klausuler för att uppnå det globala minimibetyget kan den vilja att utvärderingen inleds tidigare än 18 månader efter att anmälningsformuläret lämnats in. Långivaren lämnar in dokumentation samtidigt som utvärderingen inleds. Detta innefattar motivering för de klausuler långivaren inte anser ska gälla för organisationen. Innan efterlevnaden utvärderas kontrollerar utvärderarna motiveringen som tillhandahållits så att a) motiveringen för klausuler som inte ska tillämpas är rimlig och b) utvärderingen endast är inriktad på tillämpliga klausuler. Nästa steg är att kontrollera att all dokumentation som krävs har lämnats in. Utvärderaren kan i detta steg behöva återkomma till långivaren med ytterligare frågor eller synpunkter. I slutet av detta steg kommer utvärderaren att meddela långivaren om han anser att någon av de klausuler denne har angett inte är tillämpliga. När det har kontrollerats att korrekt dokumentation har lämnats in kan utvärderaren slutligen börja granska efterlevnaden av relevanta klausuler med hjälp av egenbedömningsverktyget. I slutet av granskningen av efterlevnad lämnar utvärderaren in en rekommendation om beviljande för långivaren (se bilaga E för mallen för utvärderarens rapport). Styrgruppen beslutar om beviljande utifrån utvärderarens rekommendation. Långivaren underrättas om beslutet och får återkoppling från utvärderingsprocessen (t.ex. tillämpningen av återstående klausuler) (mallen för utvärderarens rapport finns i bilaga E och mallen för meddelande om beviljande finns i bilaga F). Långivarna får stöd, råd och återkoppling om de åtgärder som krävs för att öka efterlevnaden. Om det inte har visats att långivaren inte följer uppförandekoden i tillräcklig grad avslutas processen i och med detta steg (åtminstone fram till nästa utvärdering). Långivare som inte uppfyller det globala minimibetyget åtgärdar ett tillräckligt antal fall av bristande efterlevnad med klausulerna och lämnar in dokumentation som styrker förändringarna, förutsatt att de vill fortsätta processen. Dokumentationen kan sedan granskas av utvärderaren i samarbete med styrgruppen. 7

10 Riktlinjer för långivare 3. Före utvärderingen När långivaren har anmält sig och innan utvärderingen av efterlevnaden kan äga rum måste långivaren börja tilllämpa klausulerna i dokumentet. Innan långivaren överväger vilka klausuler de ska tillämpa bör de tänka över definitionen av efterlevnad. Långivarna måste sedan bedöma hur långt de har kvar till efterlevnad, avgöra vilka klausuler de ska tillämpa och planera och genomföra tilllämpningen. I detta avsnitt finns tips och råd om hur långivare kan göra detta Dokument och verktyg att ha till hands innan utvärderingen inleds Långivaren bedömer efterlevnaden med hjälp av egenbedömningsverktyget och behöver därför känna till hur det fungerar. Dessutom ska långivaren känna till och ha följande dokument och verktyg till hands när egenbedömningen inleds: Den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter: Långivarna ska ha en elektronisk version eller ett pappersexemplar av uppförandekoden till hands eftersom den är basdokumentet. Där listas alla klausuler med kommentarer om efterlevnad och hur denna styrks. Den innehåller också en användbar ordlista. Ordlista: I bilaga A finns en ordlista som innehåller de termer som används vid utvärderingen samt mer tekniska termer. Metodik för utvärderare: Metodiken vänder sig främst till utvärderare men den kan innehålla användbar ytterligare information för långivare, särskilt för mer teknisk personal. Utöver dessa resurser kan långivaren ha nytta av att ha följande dokument till hands när egenbedömningsverktyget fylls i. Verksamhetsplan Kredit- eller utlåningsriktlinjer Personalpolitik Styrriktlinjer eller styrdokument Ram och policy för riskhantering Politik eller dokument för kunder och investerare samt dokumentation för övervakning och rapportering Egenbedömningsverktyg Egenbedömningsverktyget är tänkt att stödja både långivare och utvärderare med deras bedömning av efterlevnaden genom en detaljerad genomgång av vad som utgör efterlevnad av enskilda klausuler och vilken vikt olika klausuler tillmäts. Dessutom kan långivare och utvärderare använda verktyget för att beräkna vilken andel klausuler långivaren efterlever i förhållande till det globala betyget. Egenbedömningsverktyget består av tre ark. Det första arket, om långivaren (About provider), innehåller information om långivaren som används för att fastställa organisationens storlek och används av utvärderaren för att kontakta långivaren. Arket innehåller följande fält: Långivarens namn (Name of provider): I detta fält anger långivaren det fullständiga namnet på den juridiska personen. Land (Country): Långivare ska ange land för sin registrering och verksamhet. Om en långivare är verksam i mer än ett land ska dessa anges separat, inklusive länder där långivaren är verksam och rättsliga lösningar (t.ex. om långivaren omfattas av reglering i alla länder). Institutionell form (Institutional form): Detta fält är en nedrullningsmeny som långivaren ska använda för att ange organisationens juridiska och institutionella form (t.ex. kooperativ, bank, långivare utanför banksektorn, stiftelse). Om det finns en exakt definition av en sådan institution och dess reglering ska långivaren ange detta i fältet för övriga kommentarer. 8

11 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Kort beskrivning av långivaren (Short description of provider): Detta fält ska användas för en kort beskrivning av långivaren. Det kan vara vilka tjänster långivaren erbjuder, dess målgrupper, vilka sektorer den täcker (dvs. personliga lån, mikrokrediter, företagslån etc.) och långivarens ålder. Långivarens webbplats (Website of organisation): Långivaren ska uppge adressen till sin webbplats i detta fält. Antal anställda (Number of staff): Långivaren ska använda detta fält för att ange antalet hel- och deltidsanställda. All personal ska räknas med, inklusive de som arbetar med annat än mikrokrediter, förutom om sådan verksamhet sorterar under en separat lednings- och förvaltningsstruktur. Antal anställda (uttryckta som heltidsekvivalenter) (Number of staff (expressed as Full Time Equivalent)): Här ska antalet anställda anges i form av heltidsekvivalenter. Antal aktiva låntagare (Number of active borrowers): Långivaren ska använda detta fält för att ange antalet aktiva låntagare. Aktiva låntagare definieras som enskilda personer som har ett utestående lånesaldo hos mikrokreditgivaren eller som är huvudansvariga för återbetalningen av en del av bruttolåneportföljen. Personer med flera lån hos en långivare ska räknas som en enda låntagare. Storlekskategori (Size category): Långivaren placeras automatiskt i en storlekskategori utifrån antalet anställda och antalet aktiva låntagare. Datum för slutförande (Date completed): Detta fält ska användas för att ange när egenbedömningsverktyget fyllts i helt. Kontaktperson (Contact person): Långivaren ska utse en person som ska fungera som huvudkontaktperson för utvärderingen. Denna person ska ta hand om eventuella frågor från utvärderarna. Kontaktuppgifter (Contact details): Långivaren ska använda detta fält för att ange kontaktuppgifter för den utsedda kontakten. Både ett telefonnummer och en e-postadress ska anges. Språk som talas av kontaktpersonen (Languages spoken by contact person): Långivaren ska ange vilka språk den utsedda kontaktpersonen talar och vilket språk han eller hon skulle föredra att kommunicera på. Övriga kommentarer (Other comments): Här kan långivaren lämna valfri annan kommentar som är relevant för utvärderingen. Det andra arket, om egenbedömning (Self-assessment), används för egenbedömningen och själva utvärderingen. Arket innehåller följande kolumner: Klausulnummer (Clause number): I denna kolumn listas klausulernas nummer (t.ex. 1.1, 5.12). Prioritet (Priority): I denna kolumn anges det om klausulen är en prioriterad klausul. Endast stora (Large only): I denna kolumn anges det om klausulen endast är avsedd för stora långivare. Klausul (Clause): Denna kolumn innehåller en kort beskrivning (listad i översikten till uppförandekoden) av klausulerna. Vägledande frågor (Guiding questions): I denna kolumn finns ett antal frågor för varje klausul. De är avsedda som vägledning om vad efterlevnad innebär. Om långivaren kan svara ja på dessa frågor uppfyller denne sannolikt de tillhörande klausulerna. Synpunkter (Comments): I denna kolumn kan man vid behov lämna ytterligare synpunkter för att specificera eller klargöra aspekter av klausulen, bland annat exempel på metod som innebär efterlevnad, undantag och möjliga sätt att stödja efterlevnad. Föreslaget stöd för efterlevnad (Suggested evidence of compliance): I denna kolumn föreslås dokument som kan styrka efterlevnad. Det ska betonas att dokumentationen som styrker efterlevnad troligen varierar mellan långivare. Det innebär att de dokument som listas endast är förslag. Efterlevnad (Compliance): Långivaren ska använda denna kolumn för att ange om klausulerna efterlevs eller inte genom att välja Följer eller Följer inte i nedrullningsmenyn. Synpunkter från långivare efterlevnad (Provider comments compliance): Långivaren ska använda detta fält för att lämna synpunkter på hur de kan följa denna klausul och hänvisa till styrkande dokumentation. Inte tillämpligt på institut (Not applicable to institution): Denna kolumn innehåller en nedrullningsmeny med alternativen tillämpligt (applicable) 9

12 Riktlinjer för långivare och inte tillämpligt (not applicable). Standardinställningen är tillämpligt. Långivaren använder denna nedrullningsfunktion för att ange vilka klausuler som är tillämpliga. Grund för valet inte tillämpligt (Reason why not applicable): Om långivaren har angett att en klausul inte är tillämplig ska långivaren använda denna kolumn för att ge förslag på varför det förhåller sig så. Kolumnen innehåller en nedrullningsmeny med alternativen Strider mot nationella bestämmelser (Contravenes national regulation), Oväsentligt eller irrelevant (not material or relevant) och Övrigt (Other). Synpunkter från långivare tillämplighet (Provider comment applicability): Om långivaren har angett att en klausul inte är tillämplig ska detta fält användas för ytterligare synpunkter och hänvisa utvärderarna till kompletterande dokumentation. Se avsnitt 3.3 för vägledning om icke tillämpligt styrkande material. Viktning (Weighting): Denna kolumn innehåller klausulernas viktning. Tillämplighet (Utvärderare) (Applicability (Evaluator)): Om långivarna har angett att en klausul inte är tillämplig ska utvärderaren bekräfta eller avvisa det genom att välja Tillämplig (bekräftat) (Applicable (verified)) eller Inte tillämplig (bekräftat) (Not applicable (verified)) i nedrullningsmenyn. Utvärderares synpunkter på tillämpligheten (Evaluator comment applicability): Om utvärderarna i strid med en långivares bedömning fastställer att en klausul faktiskt är tillämplig ska de kommentera sina skäl till beslutet i denna kolumn. Efterlevnad (Utvärderare) (Compliance (Evaluator)): Om långivarna har angett att de följer klausulen ska utvärderaren bekräfta eller avvisa det genom att välja Följer (bekräftat) eller Följer inte (bekräftat) i nedrullningsmenyn. Utvärderares synpunkter på efterlevnaden (Evaluator comment compliance): Utvärderare kan använda denna kolumn för att lämna synpunkter på långivarens efterlevnad av klausulen i fråga. Detta är särskilt viktigt i fall där utvärderarna i strid med en långivares bedömning fastställer att långivaren inte följer klausulen. Viktning (Utvärderare) (Weighting (Evaluator)): Denna kolumn genererar viktningen för de klausuler utvärderaren har bekräftat att långivaren följer. Det tredje arket, med efterlevnadsrapporten (Compliance report), innehåller sammanfattande statistik över långivarens efterlevnad. Arket innehåller två avsnitt med understrukna underrubriker. Den ena är långivarens egenbedömning (Self-assessment by provider). Fälten under denna rubrik genereras utifrån de uppgifter långivaren fyller i som en del av egenbedömningen men har inte bekräftats av utvärderaren. Den andra kallas bekräftat av utvärderaren (Verified by evaluator) och innehåller fält som genereras utifrån de uppgifter utvärderaren har bekräftat. Båda avsnitten innehåller följande fält: Viktade klausulers totala värde (Total value of weighted clauses): Detta fält innehåller det totala värdet för viktade klausuler som är tillämpliga på långivaren. Fältresultatet beräknas automatiskt. Totalt värde av viktade klausuler som följs (Total value of weighted clauses complied with): Detta fält beräknar det sammanlagda värdet av viktade klausuler långivaren följer. Fältresultatet beräknas automatiskt. Procentandel viktade klausuler som följs (Percentage of weighted clauses complied with): Detta fält beräknar det sammanlagda procentvärdet av de viktade klausuler långivaren följer. Fältresultatet beräknas automatiskt. Globalt betyg (Global marking): Fältet anger det globala betyg som långivaren behöver för att följa klausulen. Fältet är inställt på 80 %, vilket är det överenskomna totalbetyget. Efterlevnad av uppförandekoden (Compliance with the Code): Detta fält anger om långivaren har kommit över minimivärdet för det globala betyget och följt alla prioriterade klausuler. Fältresultatet beräknas automatiskt Definiera efterlevnaden Uppförandekoden består av sammanlagt 186 klausuler som täcker kund- och investerarrelationer, styrelseformer, riskhantering, gemensamma rapporteringsstandarder samt lednings- och informationssystem. Det finns tre 10

13 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Tabell 1: Typer av klausuler Huvudklausuler 107 Underklausuler 69 Överordnade klausuler 10 Totalt antal klausuler 186 typer av klausuler: huvudklausuler, underklausuler och överordnade klausuler (tabell 1). Det finns tio överordnade klausuler. Dessa är inte självständiga klausuler utan innehåller ett antal underklausuler som ska tillämpas. Det innebär att det finns 176 klausuler som långivaren kan tillämpa. Av dessa är 69 underklausuler och 107 huvudklausuler. Dessutom är klausulerna viktade efter sin betydelse (tabell 2). Det finns tre viktningsnivåer: medel, hög och prioriterad. Dessa är förknippade med en viktning på 0,75, 1,00 respektive 1,25. Underklausuler klassas som medel förutom om de är prioriterade klausuler. Då har de hög viktningsnivå. Huvudklausuler har viktningsnivån hög förutom om de är prioriterade klausuler. Då har de den prioriterade viktningsnivån. Överordnade klausuler har ingen viktningsnivå. Det sammanlagda viktade värdet av alla klausuler är 166. För att efterleva uppförandekoden måste långivare uppfylla alla prioriterade klausuler och 80 % av totalsumman av klausulernas viktning. Detta värde kallas globalt betyg. Viktningen beräknas automatiskt av egenbedömningsverktyget. Viktningen beräknas genom att varje klausul multipliceras med tillhörande viktning. Det sammanlagda viktade värdet av alla tillämpliga klausuler beräknas på följande sätt. Summa för tillämpliga klausuler = (tillämpliga underklausuler x 0,75) + (tillämpliga huvudklausuler och prioriterade underklausuler x 1,00) + (tillämpliga prioriterande huvudklausuler x 1,25) Det sammanlagda viktade värdet av alla klausuler som följs beräknas på följande sätt. Summa klausuler som följs = (underklausuler som följs x 0,75) + (huvudklausuler och prioriterade underklausuler som följs x 1,00) + (prioriterade huvudklausuler som följs x 1,25) Därefter beräknas procentandelen klausuler som följs på följande sätt: (Summa för klausuler x 100) (Summa för tillämpliga klausuler) 3.3. Fastställa tillämpligheten Innan det går att avgöra hur väl uppförandekoden följs måste långivaren avgöra vilka av uppförandekodens klausuler om är tillämpliga. Det finns endast tre giltiga skäl till att inte följa en klausul. Det finns 10 klausuler som endast är tillämpliga på stora leverantörer. Om långivaren hamnar under denna gräns är klausulen inte tillämplig. Stora institutioner definieras här som långivare har fler än aktiva låntagare och fler än 70 anställda. I den vidare vägledningen till klausulerna hänvisas det även till små och medelstora långivare. Med små långivare avses organisationer med färre än kunder och 35 anställda medan medelstora långivare har kunder och anställda. Egenbedömningsverktyget placerar automatiskt långivaren i en av dessa kategorier utifrån de data som anges på första sidan. En långivare kan uteslutas från tillämpningen av en klausul på grund av att den strider mot nationella Tabell 2: Viktning av klausuler Viktningsnivå Medel Hög Prioriterad Viktning 0,75 1,00 1,25 Klausuler Underklausuler Huvudklausuler Prioriterade Prioriterade huvudklausuler underklausuler Antal klausuler

14 Riktlinjer för långivare rättsliga regelverket. Exempel på sådana hinder är rättsliga begränsningar för långivarnas egen utlåning (dvs. Tyskland) och styrelseformer hos ömsesidiga och kooperativa långivare (som förhindrar tillämpning av vissa klausuler i avsnittet om styrelseformer). Nationella regelverk kan också påverka i vilken utsträckning klausuler kan tillämpas. Exempelvis kan det finnas nationella begränsningar för räntesatser som begränsar möjligheterna att låta prissättningen återspegla risken. Långivare måste hänvisa till specifika lagar och paragrafer i dessa som hindrar låntagaren från att tillämpa klausulerna i fråga. Det kan hända att en klausul inte gäller därför att den inte är väsentlig eller relevant för långivaren. En långivare samlar t.ex. inte in uppgifter om procentandelen kvinnliga kunder eftersom den inte är relevant för långivarens uppdrag, eller långivaren vänder sig inte till investerare som har kapacitet att förstå risk eftersom långivaren inte tar emot investeringar från enskilda personer. När detta är fallet måste långivaren dokumentera att klausulen inte är väsentlig eller relevant för deras verksamhet. Långivaren kan göra detta genom att hänvisa till årsrapporter, stadgar, extern revision eller andra format eller externt verifierade dokument. Det första skälet till att klausuler inte är tillämpliga kontrolleras genom att långivarens storlek bekräftas. Detta gäller endast klausuler som är tydligt markerade som gällande endast stora institutioner. För de båda andra skälen till att klausuler inte är tillämpliga måste långivaren tillhandahålla styrkande dokumentation. Långivaren måste hänvisa utvärderaren till specifika och relevanta avsnitt i lagen eller lagstiftningen som förhindrar långivaren från att tillämpa klausulen i fråga, eller så ska långivaren dokumentera att klausulen gäller en aspekt som av något skäl inte är väsentlig eller relevant för långivaren Bedöma efterlevnaden När det har fastställts vilka klausuler som gäller för långivaren är nästa steg att bedöma den aktuella graden av efterlevnad av dessa klausuler. Egenbedömningsverktyget i bilaga C innehåller ingående information om vad efterlevnad innebär för varje klausul. Definitionen av efterlevnad klassas i ett antal kategorier, bland annat: befintlighet och innehåll av vissa dokument (t.ex. en verksamhetsplan som tar upp vissa aspekter), förekomst av processer och förfaranden för vissa metoder (t.ex. bedömning av återbetalningskapaciteten för att undvika överskuldsättning), förekomst och dokumentation av rättigheter för kunder och investerare (t.ex. kundens rätt till återbetalning i förtid inskriven i kreditavtalet) samt offentliggörande av viss information och vissa metoder (t.ex. offentliggörande av mål). Utifrån långivarens svar visar egenbedömningsverktyget vilken procentandel av klausulerna som långivaren följer och därmed även hur långt avståndet är till minimivärdet 80 % för det globala betyget. Det finns även några övergripande frågor som rör efterlevnad som långivaren behöver ta ställning till, bland annat: Nationellt sammanhang: Det är viktigt att ta hänsyn till det nationella sammanhanget vid utvärdering av efterlevnad. Å ena sidan kan det finnas olika definitioner av erkända goda metoder i olika länder. Goda metoder hänvisar till metoder som rekommenderas av tillsynsmyndigheter, branschorgan och andra relevanta organisationer. Å andra sidan ska de system och processer långivaren har upprättat återspegla den miljö där långivaren är verksam. Långivare i länder med begränsad infrastruktur som stöd för elektroniska betalningar behöver t.ex. satsa mer på kundbesök som en del av internrevisionen för att kontrollera att lånehandläggarna samlar in rätt återbetalningsbelopp jämfört med långivare i länder med en mer välutvecklad finansiell infrastruktur. Typ av institution: Efterlevnaden beror också på vilken typ av institution långivaren är. Större långivare som har flera kontor eller filialer behöver mer formella förfaranden, utbildning och system jämfört med små långivare med ett kontor. Efterlevnad för verksamhet utanför mikrokreditgivning: Många långivare erbjuder tjänster eller ägnar sig åt verksamhet som inte har något direkt samband med mikrokrediter enligt kommissionens definition (lån på upp till euro till mikroentreprenörer), bland annat större lån, personlig mikrokredit, bostadslån och lån till sociala företag. Detta väcker frågan om vilken del av långivaren klausulerna ska gälla. Detta beror på typen av 12

15 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter klausul. För klausuler som direkt gäller tillhandahållande av lån (dvs. tillhandahållande av information, rätten till förtida återbetalning, bedömning av återbetalningskapaciteten) räcker det att långivaren visar att de tillämpar dessa klausuler på sin mikrokreditportfölj, även om de kan välja att tillämpa dem även på sina övriga produkter. När det gäller klausuler som har ett mer allmänt samband med långivarens struktur, ledning och styrelseform är det vedertaget att det kan vara opraktiskt eller mindre önskvärt att ha separata strukturer för mikrokreditportföljen. Så länge styrelsen, ledningen och processerna möjliggör en effektiv förvaltning av mikrokreditverksamheten (enligt uppförandekoden) behöver långivarna inte ha separata strukturer, ledning eller styrelse för denna. Detsamma gäller externa revisioner, lednings- och informationssystem samt riskhantering. För klausuler som rör offentliggörande måste långivaren offentliggöra portföljspecifika uppgifter endast för mikrokreditportföljen. När det gäller indikatorer för driftskostnader samt finansiella kostnader och intäkter för hela organisationen, inklusive mikrokreditverksamheten, kan långivaren använda dessa. Om mikrokreditverksamheten utgör en mindre del av hela verksamheten är det dock tillrådligt att försöka skilja ut kostnader i samband med tillhandahållandet av mikrokrediter. I vilket fall bör långivaren specificera när indikatorer gäller endast mikrokrediten och när de gäller hela organisationen Planera och genomföra tillämpningen När långivaren har identifierat de klausuler som de inte behöver följa och hur stort avståndet är till det globala betyg som krävs är det dags för planering. Planeringen innefattar följande steg: Sätta upp ett mål (dvs. att långivaren har målet att nå 100 % eller bara att nå minimivärdet för det globala betyget). Fastställa vilka klausuler som ska tillämpas (dvs. alla klausuler, de mest relevanta klausulerna för långivaren, de viktigaste klausulerna för kundgruppen osv.). Avgöra vilka resurser och vilket stöd som behövs för att tillämpa klausulerna. Identifiera ordning och tidsplan för tillämpningen av klausulerna (dvs. hur lång tid det tar att börja tillämpa dem, i vilken ordning de ska börja tillämpas osv.). Det rekommenderas att långivaren tillämpar alla uppförandekodens klausuler. Som stöd för tillämpningen föreslås här en ordningsföljd för tillämpningen av klausulerna. I tabell 3 delas klausulerna upp i tre kategorier som är relevanta för vilken ordning klausulerna ska börja tillämpas. Först kommer grundklausulerna som måste tillämpas för att övriga klausuler ska kunna tillämpas. Sedan kommer klausuler som kräver grundklausulerna för sin tillämpning. Slutligen kommer klausuler som kan tillämpas oberoende av andra klausuler i uppförandekoden. Av de 176 klausulerna är 33 grundklausuler varav sex också är beroende av tillämpningen av grundklausulerna. Om man räknar bort de sex klausuler som även i sig är grundklausuler återstår 66 som kräver föregående tilllämpning av grundklausulerna. Det finns 77 fristående klausuler som kan tillämpas oberoende av övriga. Figur 1 ger en översikt över sambandet mellan klausulerna. Varje ruta innehåller en klausul och i vissa fall flera. Det finns pilar mellan klausulerna som visar vilket samband de har med varandra. Grundklausuler som inte kräver föregående tillämpning av andra klausuler finns längst till vänster i rutorna med fet ram. De klausuler som kräver föregående tillämpning av basklausuler finns till höger om dessa. Tanken är att långivare börjar tillämpa klausulerna till vänster och arbetar sig åt höger. De prioriterade klausulerna är rödmarkerade. Baserat på dessa kopplingar och den tid det tar att införa klausulerna föreslås det i tabellen i bilaga G att låntagare börjar tillämpa varje klausul med planen att ha infört dem helt inom 18 månader. Tabellen föreslår att Tabell 3: Klausulerna i den ordningsföljd de bör börja tillämpas Grundklausuler 33 Kräver grundklausuler 66 Fristående klausuler 77 Totalt antal klausuler

16 Riktlinjer för långivare klausulerna börjar tillämpas i tre omgångar där varje omgång utgörs av en sexmånadersperiod. Det är viktigt att betona att tidsplanen och ordningsföljden för tillämpningen av klausulerna är förslag och endast avsedda som en rekommendation. Ingen hänsyn tas till långivarnas varierande kapacitet att tillämpa klausulerna samtidigt eller vilka resurser en långivare kan ha tillgång till för tillämpningen av uppförandekoden. Låntagaren kanske inser att de inte kan tillämpa vissa klausuler utan finansiellt eller tekniskt stöd. I rutan nedan finns förslag på finansieringskällor och möjligheter till tekniskt stöd i EU. Det kan finnas fler resurser och program i enskilda länder. Jasmines Helpdesk kan hitta resurser i enskilda länder. Resurser och tekniskt stöd för tillämpning av uppförandekoden Info om Jasmine Info om annat tekniskt/finansiellt stöd för tillämpning av uppförandekoden Mer information om Jasmines Helpdesk Kontaktuppgifter för branschorganen (EMN, CDFA, MFC, DMI m.fl.) 14

17 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Figur 2: Klausuler som har samband 1.2: Upplysa om kostnaden som effektiv ränta per år 1.11: Ha kreditriktlinjer som tar hänsyn till låntagarens skuldtrösklar 1.14: Ha riktlinjer om att klagomål ska utredas 1.18: Ställa upp riktlinjer för acceptabla och oacceptabla indrivningsmetoder 1.21: Ha skriftliga riktlinjer för hantering av kunduppgifter 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 2.1: Upprätta en verksamhetsplan som regelbundet ses över 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 1.1: Upplysa om kostnaderna i annonsering 1.10: Bedöma den sökandes betalnings-förmåga och om denne har råd att låna 1.15: Ha en funktion för att hantera kundklagomål 1.3.8: Indrivningsmetoder 1.22: Ha system för att skydda kundernas personuppgifter och ekonomiska uppgifter 1.23: Ha utbildat personalen i att skydda kundernas personuppgifter och ekonomiska information 1.24: Informera kunderna om hur deras uppgifter kommer att användas och hur de återkallar sitt tillstånd till användning 1.25: Kräva skriftligt tillstånd för att offentliggöra kundinformation 2.2: Verksamhetsplanen ska omfatta minst en period på tre till fem år 2.3: Se till att verksamhetsplanen täcker minst vissa aspekter av verksamheten 1.16: Se till att kunderna informeras om rätten att klaga 4.5: Registrera klagomål från sökande och från aktiva och tidigare kunder 4.6.1: Antalet klagomål från sökande, samt från aktiva och tidigare kunder 4.6.2: Antalet klagomål från sökande samt från aktiva och tidigare kunder som en procentandel av sökande, respektive aktiva och tidigare kunder 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 2.3.1: Dess uppdrag, mål och syften 4.2.1: Socialt mål 2.6: Ha en styrelse, ett övervakande organ eller motsvarande organ 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices 1.18: Set out acceptable and unacceptable debt collection practices Klausulerna : Kräva att styrelseledamöter upplyser om intressekonflikter 2.31: Styrelsen ska sammankallas minst fyra gånger per år 2:17: Regelbundet granska om långivaren fullföljer organisationens mål och verksamhetsplan 4.6.2: Complaints as % of applicants and past and current customers 4.6.2: Complaints as % of applicants and past and current customers 15

18 Riktlinjer för långivare 2.37: Ha ett formellt utbildningsoch introduktionsprogram 1.23: Ha utbildat personalen i att skydda kundernas personuppgifter och ekonomiska information 5.15: Tillhandahålla utbildning och/ eller handböcker till personalen 2.40: Ha en årlig extern revision 2.41: Revisorn ska vara kvalificerad för uppgiften 2.42: Revisionen ska ske enligt nationella eller internationella revisionsstandarder 2.43: Den externa revisionen ska åtföljas av en skrivelse från revisorn 2.44: Mikrolångivaren ska vidta åtgärder för att lösa de problem som revisorn påpekar 3.15: Ha riktlinjer och förfaranden för hantering av säkerheter 3.20: Ha en särskild internrevisionsfunktion som är anpassad till organisationens storlek 1.19: Ha explicita riktlinjer för acceptabla former av ställande av säkerhet 3.21: Internrevisorn ska rapportera direkt till styrelsen : Tillförlitligheten hos befintlig information : Tillförlitligheten hos den finansiella och operativa informationen : Överträdelse av interna kontroller : Förekomst av okontrollerade risker 3.23: Internrevisionen ska genomföras regelbundet 4.1.2: Bruttolåneportfölj 4.1.3: Nettolåneportfölj : Nedskrivningsförlustreserv och avsättningskostnader 16

19 Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter 4.1.4: Aktiva låntagare Klausulerna : Antalet klagomål från sökande samt från aktiva och tidigare kunder som en procentandel av sökande, respektive aktiva och tidigare kunder 4.1.7: Personalkostnader : Operativt hållbarhetstal 4.1.8: Administrationskostnader : Finansiellt hållbarhetstal 4.1.9: Finansiella kostnader 4.1.5: Finansiella intäkter 4.1.6: Rörelseintäkter : Operativt hållbarhetstal : Justeringar av hållbarhetstalen med hänsyn till subventioner : Finansiellt hållbarhetstal 4.4.8: Procent av kostnaden per lån som subventioneras : Riskportfölj 3.9: Mäta och följa upp resultaten av låneportföljen 5.1.1: Resultaträkning 2.23: Få information om portföljkvalitet och ekonomiska resultat 5.1.2: Balansräkning 5.1.3: Dagliga rapporter om lån och betalningsförsummelser, kvoter och trender 1.12: Informera låntagare om utebliven betalning eller underbetalning 2.23: Få information om portföljkvalitet och ekonomiska resultat 5.4: Ha ett ledningsinformationssystem som gör det möjligt att övervaka och hantera låneportföljens kvalitet och funktioner 1.12: Informera låntagare om utebliven betalning eller underbetalning 17

20 Riktlinjer för långivare 4. Under utvärderingen När långivaren tror sig ha genomfört de förändringar som krävs för efterlevnad av uppförandekoden måste långivaren lämna in en extern utvärdering som bekräftar att uppförandekoden följs. I detta avsnitt förklaras det hur utvärderingen fungerar och vad som krävs av långivaren före och under utvärderingen Dokumentera och styrka efterlevnaden Det räcker inte att långivaren vet att de följer en klausul. Långivaren måste dokumentera och styrka efterlevnaden för utvärderaren. Det åligger långivarna att styrka att de faktiskt följer dessa klausuler Vid behov bör långivaren bifoga kompletterande förklaringar och anmärkningar till de bifogade dokumenten. Långivaren bör också hänvisa till dokument som styrker efterlevnad i kolumnen Synpunkter från långivare efterlevnad (Provider comments compliance) i egenbedömningsverktyget. Vilka dokument långivarna använder för att styrka efterlevnad varierar sannolikt kraftigt. Större och mognare långivare har troligen skriftliga formaliserade förfaranden. De kan också ha fler manualer och policydokument jämfört med mindre och yngre långivare. De senare kan ha flera oskrivna riktlinjer och kan vara tvungna att ta fram dokument särskilt för utvärderingen. Tabell 3 innehåller ändå förslag på åtta typer av dokument som kan hjälpa Tabell 3: Dokumentation av efterlevnad Verksamhetsplan: Verksamhetsplanen kan användas för att dokumentera efterlevnaden av flera klausuler eftersom den innehåller information om långivarens uppdrag, vision och verksamhetsplanering och eftersom flera klausuler kräver att långivaren har en verksamhetsplan. Kredit- eller utlåningsriktlinjer: Kredit- eller utlåningsriktlinjerna kan innefatta vägledning om godkännanderegler för lånehandläggare, riktlinjer för avskrivningar, riktlinjer för säkerhet, indrivningsmetoder och relaterade aspekter. Detta dokument eller denna grupp av dokument kan användas för att styrka efterlevnad med ett antal klausuler, särskilt i kapitel I och III av uppförandekoden. Personalpolitik: Personalpolitiken kan innefatta många aspekter som rör personalen, bland annat personalutbildning, arbetsbeskrivningar och incitament och kan användas för att styrka efterlevnad med ett antal klausuler. Styrriktlinjer eller styrdokument: Detta dokument eller denna grupp av dokument kan innefatta protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma samt artiklar, styrelsens stadgar och styrram. Dessa kan styrka efterlevnaden av ett antal klausuler i kapitel II av uppförandekoden. Politik eller dokument för riskhantering: Dessa kan innefatta ett riskregister, förfarandet för internrevision, en övergripande riskram och beskrivning av interna kontroller och är särskilt viktiga för att bedöma efterlevnaden av klausulerna i kapitel III i uppförandekoden. Politik eller dokument för kunder och investerare: Denna politik kan innefatta kreditavtal, marknadsföringsmaterial, manus för låneintervjuer och investeringsprospekt. Dessutom kan en uppgiftsskyddspolitik inkluderas här, även om det är troligare att den ingår bland dokumenten om övervakning och rapportering. Kund- och investerardokumentation är särskilt relevant för att visa efterlevnad med klausulerna i kapitel I. Politik eller dokument för övervakning och rapportering: Detta dokument eller denna grupp av dokument kan innefatta låne- och försummelseövervakning, beskrivning av ledningsinformationssystem och förfarande för uppgiftsskydd. Det gäller särskilt klausulerna i kapitel IV och V. Extern revision och bokföringsdokument: Denna grupp dokument gäller långivarens bokföringspolicy och kan inkludera en extern revisionsrapport och tillhörande dokument samt beskrivningar av bokföringspolicyn. 18

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd?

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd? Offentligt samråd om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar och om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar från fintechkreditinstitut Vanliga frågor 1 Vad är en bank? Och varför

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter SV Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Version 2.0 Version 2.0 juni 2013 Fotokälla : istockphoto Europeiska unionen, 2011 Kopiering tillåten med angivande av källan. ISBN 978-92-79-25966-1

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

om bedömning av kreditvärdighet

om bedömning av kreditvärdighet EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA:s riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet 1 Innehåll Avdelning 1 Efterlevnad och rapporteringsskyldigheter 3 Avdelning 2 Syfte, tillämpningsområde och definitioner 4 Avdelning

Läs mer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Februari 2015 1 Allmänna anvisningar till båda mallarna "Namn", "MFI-kod" och "LEI-kod"

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning 1. Eurodac bakgrund Eurodac är ett informationssystem som har inrättats för att identifiera vilken medlemsstat

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s EIOPA16/858 SV Riktlinjer för att underlätta en verkningsfull dialog mellan å ena sidan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av försäkringsföretag och å andra sidan de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter Riktlinjernas status 1. Detta dokument

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS 1. Klagandens namn (efternamn och förnamn): 2. Eventuellt företrädd av: 3. Nationalitet: 4. Adress eller säte 2 : 5.

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1 mars 2001 K(2001) 477 slutlig - SV KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 1 mars 2001 om förhandsinformation som skall lämnas av långivare som erbjuder bostadslån

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

01.2 Valberedningspolicy

01.2 Valberedningspolicy 01.2 Valberedningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

8 Registrera sig för en inbjudan

8 Registrera sig för en inbjudan 8 Registrera sig för en inbjudan För att formellt få delta i en inbjudan måste du registrera dig för denna. Du måste då ange vissa uppgifter om ditt företag. Om du vill delta i en inbjudan i egenskap av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för behöriga och andra

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Stadgan om flernivåstyre i Europa Instruktion för undertecknande

Stadgan om flernivåstyre i Europa Instruktion för undertecknande Stadgan om flernivåstyre i Europa Instruktion för undertecknande Den 3 april 2014 antog Regionkommittén stadgan om flernivåstyre och vi rekommenderar att alla lokala och regionala myndigheter i Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Riktlinjer. om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter EBA/GL/2015/18 22/03/3016

Riktlinjer. om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter EBA/GL/2015/18 22/03/3016 EBA/GL/2015/18 22/03/3016 Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter 1 Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter

Läs mer

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS BOLÅNEKOD EU-KOD FÖR INFORMATION OM BOLÅN 1 FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS Detta är en frivillig uppförandekod ("koden") om information om bostadslån som ska

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0226 (COD) 12601/15 ADD 2 EF 183 ECOFIN 743 SURE 24 CODEC 1291 IA 10 FÖLJENOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Principer för offentlig tjänst

Principer för offentlig tjänst Europeiska ombudsmannen Principer för offentlig tjänst för EUförvaltningen 2012 SV Inledning De fem principerna för offentlig tjänst 1. Åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare 2. Integritet

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation 20/10/2016 ESMA/2016/1478 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 3 2 Definitioner... 3 3 Syfte... 3 4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter...

Läs mer