Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap"

Transkript

1 Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap I vilken omfattning svenska företag använder insamlad och analyserad kunddata för utformningen av sina marknadsaktiviteter Daniel Steinholtz & Tatiana Lantratova 5/29/2013 Institutionen för Reklam och PR Stockholms universitet Kandidatuppsats 15 hp Marknadskommunikation och IT (180 hp) VT 2013 Handledare: Tony Apéria Examinator: PG Holmlöv

2 Sammanfattning Mängden tillgänglig kunddata för organisationer och företag har fullkomligen exploderat i storlek på senare år, pådrivet av ny teknik, där internetuppkopplade enheter och sensorer blir allt vanligare. Att ta till vara på denna data med hjälp av lösningar som stöder individualiserad kundrelationshantering har visat sig kunna leda till konkurrensfördelar på en marknad. Denna studie undersöker hur svenska företag hanterar och analyserar kunddata för att utforma och anpassa sina marknadsaktiviteter. Med kunddata menas i detta fall både intern sådan, insamlad via bland annat transaktioner, support, kundklubbar och kampanjer, samt extern sådan, insamlad via bland annat bloggar, twitter, facebook, kommentarsfält och konsumentrecensioner. Studien tar avstamp i en analogi från sportvärlden, där den amerikanska baseballorganisationen Oakland A s satsning på objektiv analys inför spelarköp kröntes med stora framgångar i början av 2000-talet. Forskning visar att även företag utanför sportens värld kan dra nytta av beslutsfattande baserat på inhämtad och analyserad data. Detta kan sammankopplas med bättre kundrelationer och lönsamhet. Men för att lyckas med detta, krävs rätt teknik och kunskap. Slutsatsen i denna studie, där 39 svenska marknadschefer, VD:ar och kommunikatörer deltog i en webbenkätundersökning, och där två intervjuades mer ingående, är att svenska företag förväntar sig en allt högre komplexitet i hantering och analys av kunddata. Man ser stora utmaningar i framtiden, och är i stor utsträckning i behov av att investera i nya verktyg och kunskap för att anpassa sig till det nya klimatet. Nyckelord Big data, Marknadsföring, CRM 1

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Från subjektiv magkänsla till objektiv analys Big data: En digital revolution? Ett skifte i marknadsföringens fokus: från produkt till relation Problematisering Problemformulering Syfte Avgränsning Teori Datadrivet beslutsfattande Relationsmarknadsföring CRM IBMs globala undersökning av marknadschefer Metod Access Val av metod Val av urval Tillvägagångssätt Bearbetning av data Kvalitetskriterier Metodkritik Litteratur- och källkritik

4 4. Resultat och empiri Övergripande resultat från webbenkäten (stängda frågor) Övergripande resultat från webbenkäten (öppna frågor) Empiri med utgångspunkt i problemformuleringen Hur utnyttjar svenska företag kunddata i utformningen av sin marknadskommunikation? Hur ser man på dagens allt mer dataintensiva landskap? Vilka verktyg och vilken kunskap har man? Intervjuer Lentus AB Jeurgen Thelander IBM Charlotta Wark Analys Slutsats Förslag till fortsatt forskning Referenser Bilagor Bilaga 1. Webbenkät Bilaga 2. Enkätsvar från fråga 11 (öppna frågor) Bilaga 3. Enkätsvar från fråga 12 (öppna frågor) Bilaga 4. Enkätsvar fråga 13 (öppna frågor) Bilaga 5. Intervjufrågor Lentus AB Bilaga 6. Intervjufrågor IBM Charlotta Wark

5 1. Inledning Detta inledande kapitel kommer att presentera undersökningsområdet samt ge bakgrund till ämnesvalet. Vidare förklaras problematisering, problemformulering, syfte, avgränsning och uppsatsens disposition. 1.1 Bakgrund Vad är kopplingen mellan management av ett lag i den högsta, amerikanska baseball-ligan, det relativt nya modeordet inom IT big data och marknadsavdelningar på svenska företag? För många ter sig nog kopplingen inte allt för uppenbar vid en första anblick. Det ska vi se till att ändra på i detta avsnitt. Efter det följer en kort genomgång av marknadsföringens fokusskifte från rent produkt- och transaktionscentrerad till informerat relationsinriktad Från subjektiv magkänsla till objektiv analys Billy Beane är ett välbekant namn i USA. I unga år var han en talangfull och lovande baseballspelare som under 80-talet gjorde några år i den amerikanska högstaligan MLB. Men det var inte förrän boken Moneyball, skriven av Michael Lewis 2003, samt filmatiseringen från 2011 med Brad Pitt i huvudrollen, kom ut som han blev uppmärksammad hos den breda massan. Hans nedan beskrivna bedrifter har även blivit vida omtalade i akademin och affärspress, exempelvis Hammonds (2003), Myers och Van Horn (2008) och Elias (2012). Efter sin aktiva karriär sadlade Beane om till scout för laget Oakland A's. Efter några år på positionen blev han utsedd till General Manager för samma lag. En stor utmaning, eftersom hans budget för att bygga ett konkurrenskraftigt lag inte var i närheten av de pengar som storklubbarna hade att röra sig med. Problematiken i att förlora nyckelspelare till rikare klubbar var ständigt närvarande man tävlade helt enkelt inte på samma villkor. Billy Beane valde därför att börja göra saker och ting på ett annorlunda vis. Det klassiska sättet att bygga ett lag inför en ny säsong baserades till stor del på personligt kunnande och gammal visdom inom organisationen. En subjektiv och ofta bristfällig metod där spelare på marknaden värderades godtyckligt. Beane införde ett nytt sätt att tänka och jobba med denna process: han började utnyttja stora datamängder för att göra en omfattande analys av objektiva fakta om 4

6 spelare. Data som gick alla andra förbi. På så sätt kunde han värva duktiga men av ligan undervärderade spelare inom ramen av en stram budget. Och han gjorde det framgångsrikt. Oakland A s slog bland annat ligarekordet för antalet vunna matcher i rad, och var nära att slå storklubben New York Yankees i slutspelet Detta med endast en fjärdedel av Yankees löneutgifter. Historien om Billy Beane är ett lysande exempel på hur en organisation kan prestera bättre genom att utnyttja avancerad analys av data. Detta är inte bara tillämpningsbart inom sport. En studie utförd av Brynjolfsson et al. (2011) med 179 stycken stora, publika bolag visar på att de som tillämpar datadrivet beslutsfattande (DDD data driven decision making) presterar bättre än de som inte gör det. Studien visar på att datadrivet beslutsfattande ökar både produktiviteten och marknadsvärdet hos ett företag med 5-6 procent Big data: En digital revolution? Tillgången till data har ökat dramatiskt under de senaste åren. Det är en av de bakomliggande orsakerna till varför organisationer och företag har börjat utnyttja stora datamängder allt mer. I ett uppmärksammat citat som bland annat återges i boken The Human Face of Big Data (2012) säger Googles Erik Schmidt så här: Sedan civilisationens begynnelse och fram till år 2003, så skapades totalt fem exabytes med data. Idag skapar vi fem exabytes på två dagar, och takten ökar. IBM kommunicerar i en liknande jämförelse på sin webbplats* att det skapas 2,5 kvantiljoner bytes med data varje dag. Det är så mycket att 90% av den data som finns i världen har skapats under de senaste två åren. Branschordet som figurerat i samband med denna explosion av data är big data. I sig ett begrepp som kan uppfattas som svårt att få grepp om. I en studie gjord av Schroeck, Shockley, Smart, Romero-Morales och Tufano (2012) vid Saïd Business School, Oxfords Universitet, i samarbete med IBM, där 1144 tjänstemän från 95 länder och 26 branscher deltog, definerar man hur företag ser på big data enligt fyra karaktärsdrag: volym, variation, snabbhet och precision (fyra V på engelska: volume, variety, velocity, veracity) (se figur 1). Det händer att precision (veracity) utelämnas när man söker efter andra definitioner (främst äldre) av begreppet (se figur 2). * 5

7 Figur 1. Fyra dimensioner i big data: volym, variation, snabbhet och precision. Figur lånad från Schroeck, Shockley, Smart, Romero-Morales och Tufano (2012). Figur 2. Andra, äldre definitioner av big data utelämnar karaktärsdraget precision (på engelska veracity). Figur lånad från Deutsch, Eaton, Zikopoulos et al. (2011). 6

8 Enligt studien är volym det karaktärsdrag som rent allmänt är mest förknippat med big data. Det hänvisar till den stora kvantitet data som organisationer försöker utnyttja för att förbättra sitt beslutsfattande. Hur stor datavolym som anses vara big data varierar mellan olika företag och branscher, men alla tillfrågade i studien är överens om det som betyder mycket idag, betyder ännu mer imorgon. Variation hänvisar till olika typer av data från olika datakällor. Det handlar om hur man hanterar komplexiteten av olika datatyper, inklusive strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad data. Organisationer måste hantera och analysera ett brett spektrum av traditionella och icketraditionella datakällor, både inom och utanför företaget. Med ett ständigt ökande antal sensorer, smarta enheter och sociala tekniker, så genereras data i otaliga former. Några exempel är text, webbdata, tweets, sensordata, ljud, video, loggfiler och klickströmmar. Med snabbhet menas data under rörelse. Data skapas, behandlas och analyseras allt snabbare. I och med att data skapas i realtid blir det allt viktigare för organisationer att integrera strömmande data i affärsprocesser och beslutsfattande. Slutligen så hänvisar precision, eller tillförlitlighet, till hur en viss grad av pålitlighet kan associeras till olika typer av data. Alltså: kan vi använda denna information som en pålitlig grund för ett affärsbeslut? Big data är alltså per definition något väldigt stort, väldigt varierat, väldigt snabbt och kan ha olika grad av pålitlighet. Till och med med denna definition framför oss är det då lätt att förstå hur begreppet big data kan uppfattas som svårbegripligt. Det vi generellt kan se är att big data kommer att ha allt större inverkan på hur organisationer, och samhället i stort, fungerar i framtiden. Brynjolfsson gör följande liknelse för att sätta potentialen i att mäta big data i perspektiv: Mikroskopet, som uppfanns för fyra århundranden sedan, tillät människor att se och mäta saker på aldrig tidigare skådat vis - på cellulär nivå. Det var en revolution inom mätteknik. Att mäta data är den moderna motsvarigheten till mikroskopet *. IBMs nuvarande VD Ginni Romnety säger så här i ett tal till Council of Foreign * 7

9 Relations: Jag vill att du ska tänka på big data som nästa naturresurs, som kan betyda lika mycket för vår era som ånga, elektricitet och olja betydde för industrialiseringen *. Det vi mer specifikt ämnar att undersöka i denna studie är hur big data appliceras inom marknadsföring. Ginni Romnety fortsätter sitt framförande med att slå fast att beslut inom marknadsföring och tillverkning inte längre kommer att tas baserat på intuition, erfarenhet och magkänsla, utan istället baserat på prediktiv analys, där sociala medier, mobil information och big data utnyttjas. Den vid första anblick lite udda kopplingen mellan management av baseball-lag, big data och marknadsföring bör nu ha klarnat lite grann. Det vi så småningom vill ta reda på i vår studie, är om det finns några Billy Beanes på marknadsavdelningar runt om i Sverige. Presterar företagen de sitter på, likt Oakland A s, bättre än sina konkurrenter? Analogin vi drar till Billy Beane och Oakland A s är inte unik i sammanhanget. Men den är ett välillustrerande exempel på vår övertygelse och grundsyn att man genom att analysera big data, som marknadsavdelning, kan få ut mer av varje investerad marknadskrona Ett skifte i marknadsföringens fokus: från produkt till relation För en bättre förståelse för dagens teorier inom marknadsföring baserad på stora datamängder, anser vi att det är nödvändigt med en kortfattad genomgång av marknadsföringens historia. Detta med fokus på hur och varför marknadsföringen har utvecklats från att vara inriktad på produkt och transaktioner till allt mer relationsfokuserad. Allt eftersom branscher har mognat, så har förändringar i efterfrågan och konkurrensintensitet lett från en transaktionsinrikad marknadsföring till en relationsinriktad sådan. Under 1950-talet utvecklades transaktionsinriktade ramverk som the marketing mix med sina fyra P:n (produkt, pris, promotion, plats), som med rätt användning ansågs kunna maximera försäljning. Men allt eftersom marknader har förändrats och mognat har kritik växt fram gentemot detta gamla synessätt på marknadsföring. Låg tillväxt i mättade marknader och allt mer sofistikerade och medvetna konsumenter har gjort traditionell marknadsföring mindre effektiv. Ett större * 8

10 utbud, fler kanaler och globalisering har tvingat fram ett nytt sätt att tänka för att företag ska kunna sälja sina produkter (Payne, 2006). Den gamla tidens marknadsföring fokuserade på produkten, inte konsumenten. Det ledde till massmarknadsföring som var designad att nå så många som möjligt, och som behandlade alla konsumenter som om de hade samma behov. Det underliggande antagandet var att tillgänglighet och det urval av produkter ett företag erbjöd sina konsumenter var huvudfaktorn för framgång (Dyché, 2002). Produktfokuset innebar dock inte att man helt saknade förståelse för marknaden. När företag lanserade och återlanserade sina produkter började man analysera responsen man tog emot, för att ta reda på hur framgångsrika man var i sin marknadsföring. På 1960-talet dök direktmarknadsföringen upp, som ofta gestaltade sig i form av reklamutskick i brevlådan och annonser i tidningar som man uppmanades svara på via kuponger. Direktmarknadsförare gjorde ofta flera versioner av samma kampanj och skickade ut dem i olika regioner. Utifrån en analys av responsen på de olika versionerna kunde man se vilka meddelanden som fungerade och inte (Dyché, 2002). Dataanalytiker började associera produkter till de kunder som köpte dem. Det var dels genom dessa analyser som företag började förstå att kunddatan de samlade på sig var lika viktig som produktdatan de skickade ut. Därifrån var det inte långt till det att termen target marketing utvecklades, ett begrepp som innebar att man marknadsförde sig mot olika målgrupper. Det allra vanligaste sättet att gå till väga var att dela upp marknaden i olika segment, vilka bestämdes utifrån bland annat demografi, geografi och psykografi. Genom att segmentera så kunde företagen rikta en mer specialiserad marknadskommunikation mot sina kunder, vilket förde med sig många fördelar såsom kostnadseffektivitet och för kunden mer relevanta budskap. Jill Dyché (2002) säger att målgruppsanpassad marknadsföring således blev marknadsföringens Heliga Graal. Marknadskommunikationen hade utvecklats från massmarknadskommunikationens produktfokus till målgruppsmarknadsföringens segmentfokus. Men de var dock båda kortsiktiga sätt att se på marknadsföring. För att vara långsiktig i sin marknadsföring var det dags att rikta 9

11 in sig på individer i vad som kallas för relationsmarknadsföring (Dyché, 2002). För att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftigt på dagens globala marknader så måste de knyta starkare band med deras intressenter. Företag måste gå från en kortsiktig, transaktionsinriktad målsättning till en mer långsiktig, relationsbyggande sådan (Kotler, 1992). Men hur? Att vårda sina kunder är en princip som funnits sedan handelns begynnelse. Relationsmarknadsföring som forskningsområde har funnits i drygt 25 år. Men Customer Relationship Marketing (CRM) som bygger på relationsmarknadsföringens grundprinciper, blev inte stort förrän i slutet på 1990-talet. CRM kallas även för informationsaktiverad relationsmarknadsföring (Payne, 2006). Information som företag sitter på är idag digital, så det ter sig naturligt att det finns ett tydligt teknikfokus inom CRM. Det finns ett antal tekniska faktorer som idag har lett till att företag kan bygga starkare relationer med sina kunder genom CRM. Adrian Payne (2006) nämner bland annat datorers ökade prestanda och lagringsutrymme till en mindre kostnad som en faktor. En ökad tillgänglighet till verktyg som kan gräva fram, analysera och visualisera data är en annan. E- handelns uppgång och att kunna precisionsrikta sig mot kunder via internet till en låg kostnad är ännu en. Vikten av att kunna behålla sina kunder och deras livstidsvärde har dessutom fått ökad uppmärksamhet. Idag har man även inom marknadsföringsdisciplinen utvecklat allt bättre tillvägagångssätt för att kunna rikta sig mot en väldigt specifik målgrupp, inklusive marknadsföring en-till-en (one-to-one marketing), samtyckesbaserad marknadsföring (permission marketing) och massanpassning (mass customization). 1.2 Problematisering Konsumenter lämnar idag ifrån sig oerhörda mängder data som organisationer kan dra nytta av. Vi bidrar alla, pådrivna av ny teknik, till det digitala informationshav som kallas för big data. Det vi ser är att organisationer i många fall saknar de verktyg och den kunskap som behövs för att utnyttja detta. Det finns också tecken på att detta skifte i hur vi ser på data inte tas på så stort allvar som det borde. Men vi ser också att det finns exempel och forskning som bevisar att de som har system för att fatta beslut baserat på data, presterar bättre än de som inte gör det. Med ett ständigt ökande antal enheter och sensorer som är uppkopplade mot internet kommer 10

12 datamängderna konsumenter lämnar ifrån sig bara att bli allt större. Att som företag vara förberedd på att hantera denna explosion av data kan leda till konkurrensfördelar. Vi ser dock att en majoritet inte är redo. 1.3 Problemformulering I vilken omfattning utnyttjar svenska företag kunddata i utformningen av sin marknadskommunikation? Hur ser man på dagens allt mer dataintensiva landskap? Vilka verktyg och vilken kunskap har man? 1.4 Syfte Syftet med denna studie är att ta reda på i vilken fas svenska företag ligger gällande adaptionen av datadrivna beslutsstöds- och CRM-system, och vilken inverkan det har på deras marknadskommunikation. Vidare är detta en studie som ämnar att bygga vidare på det globala resultat som IT-företaget IBM fick fram i sin undersökning av marknadschefer från 2011, för att få fram en svensk vinkel på det hela. Vår hypotes är att verktyg och kunskap för att hantera stora datamängder i relativt stor utsträckning saknas eller är i behov av förbättring. 1.5 Avgränsning Detta är en kvantitativ undersökning som görs via en webbenkät adresserad till cirka 750 marknads- och kommunikationsansvariga på olika företag runt om i Sverige. Önskemålet var att nå cirka 50 respondenter. Studien är främst relevant för marknadsförare i svenska företag som är osäkra på nyttan med big data och CRM i modern marknadsföring. Tid- och resursbrist har bidragit till begränsningar i studiens omfattning. Därför ska studiens resultat ses som tendenser istället för något att dra generella slutsatser från. 11

13 2. Teori I teorin diskuteras de teorier och tidigare studier som är relevanta för ämnet och som bidrar till att besvara problemformuleringen. 2.1 Datadrivet beslutsfattande Tack vare big data så kan beslutsfattare mäta, och därför även veta, mer om sina företag och affärer. Denna kunskap kan sedan användas för att fatta bättre beslut och prestera bättre på marknaden (McAfee och Brynjolfsson, 2012). En studie utförd av Brynjolfsson et al. (2011) med 179 stycken stora, publika bolag i USA visar på att de som tillämpar datadrivet beslutsfattande (DDD data driven decision making) presterar bättre än de som inte gör det. Studien visar på att datadrivet beslutsfattande ökar både produktiviteten och lönsamheten hos ett företag med 5-6%. I ju större omfattning företag beskrev sig själva som datadrivna, desto bättre presterade dem alltså i form av operationella och finansiella resultat. En studie av Rogers och Sexton (2012) från Columbia Business School s Center on Global Brand Leadership i samarbete med NYAMA handlar om varumärken, innovation och teknologi. I deras studie kom man fram till att hela 91% av marknadsförare tror att framgångsrika varumärken använder kunddata för att driva igenom marknadsföringsbeslut. Det visar sig dock att 39% av dessa säger att företagets data samlas in alltför sällan eller att datan inte är i realtid nog. Detta tyder på att marknadsavdelningar på organisationer och företag behöver bli bättre på att utnyttja big data. Inte bara att samla in data mer effektivt, men också att analysera det bättre för att stödja beslut inom organisationen. Studien visar att de typer av kunddata som samlas av marknadsavdelningar är demografisk data (74%), kundtransaktioner (64%) och kundens användardata (60%). Dock visade det sig att 51% av respondenterna menar att det finns ett hinder i att effektivt mäta sin marketing ROI och detta beror på bristen av att dela med sig av kunddata inom sin egen organisation. Sannolikheten att stora företag samlar in ny form av digital data såsom mobila data (19%), är mindre än att dem samlar in traditionell kunddata såsom demografi (74%) och attityder (54%). Vi ser tydligt att insamling av big data brister. Man behöver mer data att fatta beslut på, för ju 12

14 mer data man har, desto större blir beslutsunderlaget och möjligheten att se olika mönster. Och dessa data finns i källor som traditionella metoder inte alltid når. 2.2 Relationsmarknadsföring Den grundläggande tesen som Ian Gordon (1998) driver i sin bok Relationship Marketing är att relationer är den enda riktiga tillgången som ett företag har. En relation är, som vi klargjorde redan i inledningen, långsiktig. Sådant som traditionellt ses som tillgångar, exempelvis fabriker, produkterna i sig eller intellektuellt kapital, är kortsiktiga. Förtydligande menar Gordon alltså att en tillgång traditionellt sett är något som påverkar ett företags kapacitet att generera kortsiktig vinst. En relation, å andra sidan, representerar möjligheten till en långsiktig vinst associerad med låg risk, samt möjligheten att öka företagets lönsamhet på många olika sätt. Enligt Armstrong och Kotler (2005) så är modern marknadsföring att skapa lönsamma relationer med kunder. Vidare menar de att marknadsföring handlar om att skapa värde för, samt fånga upp värde från, kunder. Att skapa kundrelationer baserade på kundvärde och kundtillfredsställelse är själva hjärtat i modern marknadsföring (Armstrong och Kotler, 2005). Figur 3. En modell över The Marketing Process, enligt Armstrong och Kotler (2005). The Marketing Process -modellen (se figur 3) är en modell i fem steg skapad av Armstrong och Kotler (2005). I de första fyra stegen arbetar organisationerna för att förstå kunderna, skapa kundvärde och bygga starka kundrelationer. I det femte steget kan organisationerna fånga upp värdet som de tidigare stegen har skapat. Genom att skapa värde för kunder, så kan organisationerna i sin tur fånga värde från kunder i form av försäljning, lönsamhet och långsiktigt kundkapital. Vi tänkte ta en snabb titt på hur insamling av kunddata och Customer 13

15 Relationship Management (CRM) stödjer denna process. För en fullständig genomgång av modellen hänvisar vi till Armstrong och Kotler (2005). Det första steget handlar om att förstå marknaden, samt kunders viljor och behov. Organisationer som är kända för att bedriva framgångsrik marknadsföring lägger ned väldigt mycket energi och resurser för att förstå deras kunders behov, viljor och efterfrågan. Men hur? Bland annat genom att analysera stora mängder data (Armstrong och Kotler, 2005). Med tanke på tidigare fastställanden om hur datamängderna vi som konsumenter lämnar ifrån oss ökar i en rasande takt, är det en logisk utgång att kraven på de verktyg och den kunskap som behandlar data också kommer att öka. Om vi hoppar till det fjärde steget, som handlar om att bygga lönsamma relationer med kunderna, spelar CRM en väldigt stor och viktig roll. Armstrong och Kotler (2005) beskriver till och med CRM som det kanske viktigaste konceptet i modern marknadsföring. Under nästa rubrik tittar vi närmare på varför. 2.3 CRM CRM kan brett beskrivas som en process där man bygger och underhåller lönsamma kundrelationer genom att leverera överlägset kundvärde och -nöjdhet (Armstrong och Kotler, 2005). Synen på CRM som det kanske viktigaste konceptet inom modern marknadsföring stöds också av annan forskning. Jayachandran, Sharma, Kaufman och Raman (2005) skriver till exempel att processer som behandlar relationsrelaterad information är instrumentala för att förbättra en organisations kundrelationer. CRM är en sådan process. CRM-applikationer hjälper organisationer att samla information och omvandla den till kunskap om sina kunder, och denna kunskap kan sedan omvandlas till förbättrad kundnöjdhet (Mithas, Krishnan och Fornell, 2005). Genom att organisera och använda denna information kan organisationer designa och utveckla bättre tjänster och produkter (Davenport, Harris och Kohli, 2001). Denna typ av kunskap har dock vissa attribut som gör den väldigt komplex. Davenport och Klahr (1998) hävdar att kunddata kan komma från många olika källor och medier samt i många fall är kontextuell. Kunddata är även dynamisk och kan förändras snabbt. Dessa 14

16 karaktärsdrag överenstämmer till stor del med den definition av big data som vi tar upp i inledningen till denna studie (big data = volym, variation, snabbhet och precision). Vi ser att CRM-verktygens viktigaste uppgift i slutändan är att öka kundnöjdheten för en organisation. Det finns nämligen ett starkt samband mellan kundnöjdhet och ekonomisk prestanda hos en organisation (Bolton, Lemon och Verhoef, 2004). Hög kundnöjdhet har till exempel negativ inverkan på kundklagomål och positiv inverkan på kundlojalitet och användarbeteenden (Bolton, 1998; Fornell, 1992). Ökad kundnöjdhet kan öka användandet av en produkt eller tjänst (Bolton, Kannan och Bramlett, 2000), säkra framtida vinst (Rust, Moorman, och Dickson, 2002) samt minska risken för förlorade kunder (Anderson och Sullivan, 1993; Mithas, Jones och Mitchell, 2002). Mithas, Krishnan och Fornell (2005) hävdar att CRM-verktyg sannolikt har en inverkan på kundnöjdhet av åtminstone tre orsaker. För det första tillåter CRM-verktyg organisationer att anpassa sina erbjudanden för varje kund. Genom att bearbeta kunddata kan organisationer tillmötesgå olika kunders tycken och smak. För det andra hjälper CRM-verktyg företag att förbättra pålitligheten för konsumtionsupplevelser genom att underlätta punktlig och exakt behandling av kundordrar och förfrågningar, samt den fortgående hanteringen av kundkonton. För det tredje hjälper CRM-verktyg organisationer att hantera kundrelationer mer effektivt genom de olika stegen för initiering, underhåll och avslutande av relationer. Effektiv hantering av kundrelationer är nyckeln till att hantera kundnöjdhet och kundlojalitet. Mithas, Krishnan och Fornell (2005) bevisar genom sin studie att CRM-verktyg kan associeras med en förbättrad kunskap om kunder. De hittar även belägg för samband mellan effektivt användande av CRM-verktyg och kundnöjdhet. CRM stödjer alltså kundnöjdhet, och kundnöjdhet leder i sin tur till förhöjd ekonomisk prestanda för en organisation. Detta utgör såvida vår grundsyn på CRM för denna studie. Men hur ska organisationer förhålla sig till CRM då? Alla kan väl inte angripa det på samma sätt? Nej, visst är det så att en given organisation måste överväga sin nuvarande position på marknaden och den framtida roll man realistiskt kan komma att spela (Payne, 2006). Att välja en strategi för organisationens CRM-initiativ är viktigt, då det för en del företag kanske är fullt 15

17 tillräckligt att titta på exempelvis transaktionsdata istället för en fullt integrerad lösning för individualiserad marknadsföring. Det finns fyra generella CRM-strategier ett företag kan anamma (se figur 4). Figur 4. Strategimatris för CRM fyra olika sätt att förhålla sig till CRM, enligt Adrian Payne (2006). Den vertikala axeln i strategimatrisen anger hur omfattande information en organisation har om sina kunder. Detta innefattar (1) en kombination av hur mycket kunddata som finns och (2) hur pass avancerad analysen av kunddatan är. Den horisontella axeln anger i vilken utsträckning en organisation använder kundinformation för att ge dem individualiserad eller anpassad service. I matrisens nedre vänstra hörn finns produktbaserad försäljning. Här görs bara enklare analys på osofistikerad data, exempelvis hur en produkt säljer över tid eller produktivitet i kanaler. Tonvikten läggs här just vid produkten och kanalerna, inte kunden. I matrisens nedre högra hörn finns hanterad service och support. När organisationer tar sitt första steg mot att utöka sitt CRM-system från produktbaserad försäljning är det vanligtvis hit man går. Det handlar ofta om att etablera ett call center eller help desk. Denna typ av CRM behöver ingen omfattande kundinformation, men kommunikationen sker person till person 16

18 eller individualiserat. En något mer sofistikerad analys görs, men fortfarande på osofistikerad data. I matrisens övre vänstra hörn finns kundbaserad marknadsföring. Här skiftar fokus från individuell produktförsäljning till kunden, om vilken man vill nå en djupare förståelse. För att nå det utnyttjar man en mer avancerad analys. Stora matvarukedjor är ofta bra exempel på organisationer som arbetar med kundbaserad marknadsföring, då man utnyttjar avancerad analys av kunddata för att skräddarsy erbjudanden, produkter och butikslayout. I matrisens övre högra hörn finns individualiserad CRM. För att nå hit krävs både sofistikerade dataplattformar och sofistikerade applikationer som körs på dessa, såsom avancerad marknadsföring en-till-en, avancerad integration mellan dator och telefoni, integrerade kanaler och avancerade webbtjänster. Denna strategiska position är särskilt relevant för organisationer som vill använda sig av flera säljkanaler. E-handel är exempelvis en av dessa kanaler som representerar stora möjligheter att bygga marknadsföring en-till-en som lär sig av varje elektronisk interaktion med kunden, och därmed kan individualisera kundupplevelsen i hög grad. Det finns en generell trend när man kollar på organisationer och deras förhållande till den strategiska CRM-matrisen: tids nog vill man migrera mot det övre, högra hörnet och individualiserad CRM. Alltså bort från den osofistikerade, transaktionella formen av CRM till sofistikerad, individualiserad sådan. Genom att vara den första att nå sann, individualiserad CRM i en bransch har man ett strategiskt övertag (Payne, 2006). 2.4 IBMs globala undersökning av marknadschefer Vår studie av svenska marknadschefer bygger till stor del på resultat från en global undersökning (From Stretched to Strengthened: Insights from the Global Chief Marketing Officer Study, 2012) som IT-företaget IBM har genomfört. Vårt mål är att skapa ett mer detaljerat material ur ett svenskt perspektiv marknadschefer från 19 olika branscher och 64 länder deltog i den globala studien. Ett av syftena med studien var att ta reda på hur marknadschefer hjälper sina organisationer att klara av de fundamentala skiftningar som 17

19 förändrar världen och sättet vi gör affärer på. Med det syftar man på den digitalisering och globalisering som har skett och fortsätter att ske. Enligt studiens resultat så försöker de mest proaktiva marknadscheferna att förstå individer lika väl som marknader. Närheten till kunderna anses vara en nyckelfaktor, och för att nå dit gräver man i nya, digitala datakällor för att förstå vad individuella kunder och medborgare vill ha. Marknadschefer i de mest framgångsrika organisationerna utnyttjar enligt studien data för att göra sin organisations erbjudanden mer relevanta och för att skapa band med sina kunder i mycket högre utsträckning än deras motsvarigheter i mindre framgångsrika organisationer. De fokuserar mer på relationer, och inte bara transaktioner. Nästan två tredjedelar av de tillfrågade marknadscheferna i studien tror också att ROI, return on investement, kommer att vara det primära sättet att mäta marknadsaktiviteters framgång Men hälften känner sig otillräckligt förberedda för att kunna leverera sådana siffror. Vi ser genom denna studie att det är tydligt att kunskapen och verktygen för att analysera data blir allt viktigare för marknadschefer och deras företag. I linje med svaren som studien resulterade i, uttalades tre rekommendationer inför framtiden: 1. Leverera värde till kunder i en tid där maktbalansen skiftat i deras favör gentemot företag. Om marknadschefer ska kunna förstå och leverera värde till kunder i dagens klimat, så måste de lära känna individer lika mycket som de lär känna marknader. De måste investera i ny teknik och avancerade verktyg för analys för att få bättre förståelse om hur individuella kunder beter sig. 2. Främja bestående relationer. Interagera med kunden på ett sådant sätt som upplevs värdefullt. Det innebär bland annat att interagera med kunden genom hela kundlivscykeln och bygga värdefulla communities både offline som online. 3. Fånga värde och mät resultat. Marknadschefer måste kunna kvantifiera och analysera finansiella resultat från deras marknadsaktiviteter, för att förbättra marknadsavdelningens kredibilitet och effektivitet. De bör också investera i digital, analytisk och finansiell kunskap både hos anställda och sig själva. 18

20 Av de 1734 tillfrågade marknadscheferna globalt var mindre än 50 från något av de nordiska länderna. Jämför man svaren sinsemellan de båda grupperna kan man se tendenser på vissa skillnader. Trots att de nordiska länderna ligger i toppskiktet i en mätning* av digital beredskap, med Sverige som innehavare av förstaplatsen år 2010, visar studien på att de nordiska marknadscheferna känner sig ännu mer oförberedda än sina globala motsvarigheter inför stundande nyckelförändringar inom marknadsföringsområdet. Till exempel så känner drygt sju av tio marknadschefer globalt sig oförberedda inför explosionen av data. I Norden är den siffran drygt nio av tio. Inom andra förändringsområden såsom sociala medier, det ökade antalet kanaler och enheter samt ansvar för ROI finns det liknande siffror: en global majoritet känner sig oförberedda, och ännu mer så bland de nordiska marknadscheferna. Vi hittar liknande tendenser från andra undersökningar. I Gartners årliga undersökning** av marknadschefernas nära kollegor, IT-cheferna, ser vi att big data hamnar på 9:e plats på prioriteringslistan globalt. På nordisk nivå återfinns big data först på 25:e plats. Detta kan ses som problematiskt då nordiska och svenska företag därmed kan förlora sin konkurrenskraft i det globala och dataintensiva klimat som råder idag. Därför finner vi det intressant att titta närmare på hur det ser ut på marknadsavdelningar i Sverige, mer specifikt. * ** Wallström, M. (2013): Computer Sweden: Hitta guldkornet i det växande databerget. 19

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel. Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson

KANDIDATUPPSATS. Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel. Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson Internationella Marknadsföringsprogrammet KANDIDATUPPSATS Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson Marknadsföring 15

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

SOCIALA MEDIER ATT MÄTA

SOCIALA MEDIER ATT MÄTA SOCIALA MEDIER ATT MÄTA MARKNADSFÖRINGSEFFEKTER Magisteruppsats i Företagsekonomi Kenny Bengtsson Edin Strojil VT 2010: MF10 Svensk titel: Sociala medier: Att mäta marknadsföringseffekter Engelsk titel:

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering

Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering Lunds universitet VT 2008 Informatik P. Bertilsson & C. Edlund / 2008-06-09 Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni, 2008 Författare:

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Att stödja och förbättra kundrelationer. - en förtroendefråga inom cloud computing. Andrej Curcic och Jimmy Björkman

KANDIDATUPPSATS. Att stödja och förbättra kundrelationer. - en förtroendefråga inom cloud computing. Andrej Curcic och Jimmy Björkman Kandidatuppsats i informatik, 15 hp KANDIDATUPPSATS Att stödja och förbättra kundrelationer - en förtroendefråga inom cloud computing Andrej Curcic och Jimmy Björkman Informatik, 15 hp Halmstad 2015-01-06

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Att bygga kundrelationer via event

Att bygga kundrelationer via event Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet år 3 Att bygga kundrelationer via event - En studie om interaktionen mellan eventbyråer och företag Kandidatuppsats marknadsföring

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Författare: Henrik Besson Handledare: Leif Nordin Termin: VT 2012 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Olivia Holén Caroline Strömberg VT2014CE11 I Förord Denna magisteruppsats är skriven i samband med Civilekonomprogrammets

Läs mer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Författare: Andreas Ekdahl Jonas Sandell Handledare: Niklas Brinkfeldt Owe Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig.

Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig. Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig. OM SVENSKA FINANSIELLA FÖRETAGS KOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER Författare: Silvia Barklund Wictoria Berglund Mårten Cronander Marknadskommunikationsprogrammet

Läs mer