Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012"

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012 Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Perioden 1 januari 30 juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 662 (589). Koncernens nettoomsättning uppgick till Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 169 (1 107). (91), varav reavinster ingår med 94 (0). Resultatet Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 253 (85), före skatt uppgick till 159 (89). varav reavinster ingår med 94 (0). Resultatet före Periodens resultat uppgick till 159 (75). Resultatet skatt uppgick till 261 (71). per aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick Periodens resultat uppgick till 253 (57). Resultatet per till 1,09 kr (0,69) före och efter utspädning. aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick till ICA-koncernens nettoomsättning ökade med 1,6 1,73 kr (0,79) före och efter utspädning. procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ICA-koncernens nettoomsättning ökade med 3,9 procent uppgick till 622 (738), inklusive engångsposter i jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till Norge om netto -194 (0) (1 228), inklusive engångsposter i Norge om Hakon Invests dotterbolag Forma Publishing Group har netto -194 (0). under andra kvartalet avyttrat affärsområdet Forma Contract samt den finländska tidningsverksamheten, vilket medfört en reavinst om totalt Rullande Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår 12 mån Koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Periodens resultat Resultat per stamaktie kvarvarande verksamhet, kr Resultat per C-aktie kvarvarande verksamhet, kr 1,09 0,69 1,73 0,79 1,97 1,48 1,09 0,69 1,73 0,79 1,97 1,48 Tillväxt, % 12,4-5,5 16,4-0,9-6,2 1,0 Rörelsemarginal, % 19,6 15,5 19,6 7,6 12,1 13,8 Hakon Invest, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden och Baltikum. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av norra Europas ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. Hakon Invest är också ägare i Forma Publishing Group, Kjell & Company, Cervera, inkclub och Hemtex. Mer information om Hakon Invest finns på HAKON INVEST AB Besöksadress Telefon Hemsida Svetsarvägen Postadress Fax Organisationsnummer P.O. Box 1508, Solna

2 Kommentar från vd Den relativt goda utvecklingen i detaljhandeln som vi såg i inledningen av 2012 har glädjande nog fortsatt under senvåren och början av sommaren. Konsumenterna verkar ha skakat av sig oron för den europeiska skuldkrisen, åtminstone tillfälligt, och istället tagit fasta på att lägre räntor och minskade elkostnader inneburit mer pengar att både konsumera och spara. Förtroendeindikatorn visar att stämningen hos de svenska hushållen successivt har förbättrats under våren och i juli låg nivån strax över det historiska snittet. Vi har med andra ord en betydligt bättre marknad idag än vad vi förutspådde när vi gick in i 2012 även om de orosfaktorer vi såg då finns kvar. Jag anser t ex att vi bör vara fortsatt uppmärksamma på hushållens höga skulder eftersom en situation med högre räntor kan få stora effekter på konsumtionen. ICA-koncernens rörelseresultat exklusive engångsposter ökade med 10 procent under andra kvartalet. I Sverige har ICA fortsatt att utvecklas bättre än dagligvarumarknaden generellt tack vare en stark utveckling även i de mindre butikskoncepten, ICA Nära och ICA Supermarket. Även Cura Apotek har gått bra under kvartalet. Den starka butiksförsäljningen har tillsammans med en högre andel egna märkesvaror bidragit till att lyfta resultatet i ICA Sverige. Det pågår ett arbete med att sänka logistikkostnaderna i Sverige. ICA Norges rörelseresultat exklusive engångsposter förbättrades under kvartalet, men är långt ifrån tillfredsställande. Det stora omställningsarbetet i Norge som syftar till att skapa ett lönsamt och stabilt ICA Norge pågår med full kraft. En viktig åtgärd har varit att vi lämnar Maxi-konceptet och fokuserar verksamheten kring Rimi och ICA Supermarked. En annan åtgärd är att vi nu genomför effektiviseringar i administrationen. Det kommer dock att ta tid innan vi ser effekterna fullt ut av dessa åtgärder i den meningen att vi kan räkna med positiva resultat. Rimi Baltic redovisar ett resultat för det andra kvartalet i nivå med fjolårets, vilket är ett gott betyg givet den hårda priskonkurrens som råder på de baltiska marknaderna. Bland våra övriga innehav har Kjell & Company, Cervera, inkclub och Hemtex haft ett bra andra kvartal i år med både ökad försäljning och resultat jämfört med i fjol. I juni var den strategiska genomgången av ägandet i dotterbolaget Forma Publishing Group klar. Denna genomgång resulterade i att vi avyttrade affärsområdet Forma Contract samt Forma Magazines finländska tidningsutgivning. Kvar i Forma efter försäljningarna är Forma Books och Forma Magazines. Marknaden för tidningar och böcker är fortsatt utmanande med krympande försäljningssiffror för branschen som helhet och ändrade konsumtionsvanor, vilket är något vi måste förhålla oss till. För att möta dessa förutsättningar har vi vidtagit åtgärder i såväl Forma Books som Forma Magazines. Claes-Göran Sylvén VD Sida 2

3 Väsentliga händelser under perioden januari juni 2012 Juni 2012 Forma drivs vidare med Hakon Invest som ägare, Forma Contract avyttras till Stampen Hakon Invest inledde hösten en process i syfte att se över ägandet i det helägda dotterbolaget Forma Publishing Group. Som ett led i denna process har Forma Contract samt Forma Magazines finländska tidningsverksamhet avyttrats under våren. Kvar i Forma efter försäljningen är Forma Magazines och Forma Books, som kommer att drivas vidare med Hakon Invest som ägare. Avyttringen av verksamheterna har medfört en reavinst om 94 som ingår i Hakon Invests rörelseresultat för andra kvartalet April 2012 ICA avyttrar ICA Maxi i Norge ICA träffade en överenskommelse med Lagopus Eiendomsutvikling AS i april 2012 avseende överlåtelse av ett antal hyresavtal samt åtta fastigheter som varit knutna till ICA Maxi i Norge. Totalt har Lagopus tagit över 17 hyresavtal och åtta fastigheter. Avvecklingen har medfört en reavinst på fastighetsbeståndet om 232, som ingår i rörelseresultatet för ICA Fastigheter under andra kvartalet, samt kostnader om 367, som ingår i ICA Norges rörelseresultat under andra kvartalet, inklusive nedskrivning av goodwill, kostnader för försäljning av varulager och omkostnader för återställande av lokaler. Sammantaget, inklusive reavinster och engångskostnader, har avvecklingen av ICA Maxi belastat ICA-koncernens rörelseresultat med -135 under andra kvartalet April 2012 Hannu Ryöppönen valdes till ny styrelseordförande på Hakon Invests årsstämma Vid Hakon Invests årsstämma den 19 april 2012 valdes Hannu Ryöppönen till ny styrelseordförande i Hakon Invest. Lars Otterbeck, som varit ordförande i Hakon Invest sedan 2005, hade avböjt omval. April 2012 Per Strömberg tillträdde som vd för ICA-koncernen Per Strömberg tillträdde som ny vd för ICA-koncernen i april och tog därmed över efter Kenneth Bengtsson. Februari 2012 ICA delar ut 2 miljarder kr ICA delar ut 2 miljarder kr för, varav Hakon Invests andel uppgår till 800 (760). Hakon Invest erhöll utdelningen från ICA i april Väsentliga händelser efter periodens slut Augusti 2012 ICA effektiviserar administrationen i Norge ICA har beslutat att genomföra effektiviseringar i administrationen i Norge. Som en följd av beslutet har en avsättning om 59 gjorts, vilket belastar ICA Norges rörelseresultat under andra kvartalet Juli 2012 ICA fick rätt mot Möre-handlare Den 6 juli 2012 meddelade Högsta Domstolen i Norge att den inte beviljar Möre-handlarna prövningstillstånd. Det innebär att domen från Borgarting lagmansrett i Oslo, som dömde till ICA:s favör tidigare i våras, ligger fast och att tvisten mellan ICA Norge och dessa handlare är avslutad. Sida 3

4 Omvärld och marknad Den svenska detaljhandeln har haft en överraskande bra utveckling hittills under 2012, givet den oro och osäkerhet som fortfarande råder kring den europeiska skuldkrisen och vilka efterverkningar som är att vänta. Utvecklingen i de olika branscherna skiljer sig emellertid åt. Medan fordonsindustrin tappar, är det framför allt livsmedelshandeln som rönt framgångar under våren liksom flera specialbranscher. Sammantaget har detaljhandeln ökat med 3,0 procent i löpande priser under första halvåret. Mätt i fasta priser, kalenderkorrigerat är uppgången 2,5 procent under januari juni Dagligvaruhandeln har ökat med 1,2 procent i volym och sällanköpshandeln med 3,5 procent under sexmånadersperioden. Bästa volymutveckling har det varit i elektronikhandeln, som har en ökning på 12 procent men som i löpande priser tappar 0,4 procent. Även sport- och fritidshandeln samt skohandeln har haft väldigt bra volymutvecklingar hittills i år, upp 8,2 respektive 7,9 procent. I andra änden återfinns bokoch pappershandeln samt leksaker, som både tappar i volym och löpande pris. Utsikterna för resterande del av 2012 innehåller många osäkra variabler, och det finns all anledning att ha en fortsatt försiktig syn på detaljhandelsmarknaden. 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Omsättningsutvecklingen i detaljhandeln juni -juni 2012 Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år 0,0% -1,0% jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni -2,0% Löpande priser Fasta priser, kalenderkorrigerat Källa: HUI Sida 4

5 Koncernens utveckling NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Hemma har avyttrats per 1 december, varvid hela resultatet från bolaget redovisas på raden Resultat från avvecklad verksamhet i Rapport över totalresultatet. Andra kvartalet april - juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 662 (589) under april juni. Rörelseresultatet i Hakon Invest-koncernen uppgick till 169 (91), varav reavinster ingår med 94. Finansnettot i koncernen uppgick till -10 (-2), varav avkastningen i moderbolagets finansförvaltning uppgick till -5 (4). Resultatet före skatt uppgick till 159 (89). Resultat från avvecklad verksamhet uppgick föregående år till -14. För perioden redovisades en skattekostnad om 0 (0). Periodens resultat uppgick till 159 (75). Resultat per aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick till 1,09 kronor (0,69). Perioden januari juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till (1 107) under januari juni. Rörelseresultatet i Hakon Invest-koncernen uppgick till 253 (85), varav reavinster ingår med 94 (0). Finansnettot i koncernen uppgick till 8 (-14), varav avkastningen i moderbolagets finansförvaltning uppgick till 18 (0). Resultatet före skatt uppgick till 261 (71). Resultat från avvecklad verksamhet uppgick föregående år till -27. För perioden redovisades en skattekostnad om 8 (+13). Periodens resultat uppgick till 253 (57). Resultat per aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick till 1,73 kronor (0,79). Nettoomsättning per kvartal *) Rörelseresultat per kvartal *) Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q *) Hela och fjärde kvartalet 2010 redovisas exklusive Hemma. Sida 5

6 Utveckling i innehaven APRIL JUNI 2012 Nettoomsättning Bruttomarginal, % Rörelseresultat Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat ICA ,7 13, Forma ,3 34,7 85 4) ) 13 Kjell & Co ,0 48, Cervera ,8 47, inkclub ,9 49, Hemtex ,0 53, JANUARI JUNI 2012 Nettoomsättning Bruttomarginal, % Rörelseresultat Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat ICA ,0 13, Forma ,5 32,5 62 4) ) -5 Kjell & Co ,6 48, Cervera ,0 47, inkclub ,6 47, Hemtex ,2 55, JUNI 2012 Ägarandel Eget kapital Balansomslutning Räntebärande nettoskuld Kassaflöde från löpande verksamh. Kassaflöde från investeringar ICA 40% 1) ) Forma 100% Kjell & Co 50% 2) Cervera 91,4% InkClub 100% Hemtex 68,5% ) Hakon Invest och Royal Ahold har ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB genom ett avtalat krav på enighet för samtliga beslut på bolagsstämma och i styrelse. 2) Hakon Invest och övriga huvudägare har genom avtal ett gemensamt bestämmande inflytande i bolaget. 3) Räntebärande nettoskuld för ICA är exklusive ICA Banken. 4) Inklusive reavinst om 94. Sida 6

7 ICA INTÄKTER OCH RESULTAT ICA-KONCERNEN Andra kvartalet april - juni 2012 ICA-koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till (24 365), en ökning med 1,6 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 1,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 622 (738), motsvarande en rörelsemarginal om 2,5 procent (3,0). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster med 342 (15) och nedskrivningar med 268 (0). Under kvartalet har engångskostnader avseende avvecklingen av ICA Maxi i Norge belastat resultatet med netto -135 samt kostnader avseende effektiviseringar av administrationen i Norge med -59. Exklusive dessa engångsposter uppgick ICAkoncernens rörelseresultat till 816 (738) under andra kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 3,3 procent (3,0). Perioden januari juni 2012 ICA-koncernens nettoomsättning uppgick till (46 250) under första halvåret, en ökning med 3,9 procent. I fasta växelkurser motsvarar det en ökning med 3,4 procent. Rörelseresultatet uppgick till (1 228), motsvarande en rörelsemarginal om 2,7 procent (2,7). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster med 354 (15) och nedskrivningar med 274 (0). Under perioden har engångskostnader avseende avvecklingen av ICA Maxi i Norge belastat resultatet med netto -135 samt kostnader avseende effektiviseringar av administrationen i Norge med -59. Exklusive dessa engångsposter uppgick ICAkoncernens rörelseresultat till (1 228), motsvarande en rörelsemarginal om 3,1 procent (2,7) Apr jun Apr jun 2012 Jan jun Jan jun Helår Rullande 12 månader Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter 1) Rörelseresultat exklusive reavinst och nedskrivningar Tillväxt, % 1,6 5,3 3,9 0,8 1,4 2,9 Rörelsemarginal, % 2,5 3,0 2,7 2,7 2,6 2,7 Bruttomarginal, % 13,7 13,8 14,0 13,9 14,2 14,2 1) Rörelseresultat före engångsposter är rörelseresultat justerat för intäkter och kostnader i samband med avvecklingen av ICA Maxi i Norge samt kostnader avseende effektiviseringar av administrationen i Norge. ICA SVERIGE ICA Sveriges rörelseresultat ökade till 666 (631) under andra kvartalet, som en följd av högre försäljning. Bland annat har försäljningen i Cura Apotek ökat. Under sexmånadersperioden uppgick rörelseresultatet till (1 153). ICA NORGE Rörelseresultatet för ICA Norge uppgick under årets andra kvartal till -606 (-199). Under andra kvartalet har rörelseresultatet belastats med engångskostnader avseende avvecklingen av ICA Maxi med 367 samt kostnader för effektiviseringar i administrationen om 59. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet i ICA Norge till -180 (-199) under andra kvartalet. Under perioden januari juni redovisar ICA Norge ett rörelseresultat om -726 (-433). Exklusive engångskostnaderna förbättrades rörelseresultatet till -300 (-433). RIMI BALTIC Sida 7

8 Rimi Baltics rörelseresultat under andra kvartalet uppgick till 60 (60). Ökade volymer och förbättrade marginaler motverkades av något högre kostnader. I lokal valuta förbättrades resultatet något. Under perioden januari juni steg rörelseresultatet till 89 (57), tack vare högre försäljning. ICA BANKEN Under andra kvartalet uppgick ICA Bankens rörelseresultat till 58 (45). Affärsvolymerna var 3,1 procent högre under kvartalet. Såväl ett ökat provisionsnetto som högre räntenetto bidrog till resultatförbättringen. Under första halvåret uppgick rörelseresultatet till 97 (61). Affärsvolymerna steg 13,2 procent under sexmånadersperioden vilket är en viktig förklaring till resultatförbättringen. ICA FASTIGHETER ICA Fastigheters rörelseresultat uppgick till 531 (271) under andra kvartalet. I rörelseresultatet ingår reavinster med 268 (13) och nedskrivningar med 0 (+1). Av årets reavinster avser 232 den norska ICA Maxi-transaktionen. För perioden januari juni uppgick ICA Fastigheters rörelseresultat till 793 (505), varav reavinster från fastighetsförsäljningar ingår med 279 (14) och nedskrivningar med 6 (0). Exklusive reavinster ökade resultatet till 520 (491), främst som en följd av att avskrivningarna på de avyttrade norska ICA Maxi-fastigheterna har upphört. ICA KONCERNGEMENSAMT Rörelseresultatet för ICA Koncerngemensamt uppgick till -87 (-70) under andra kvartalet. Under första halvåret var rörelseresultatet i ICA Koncerngemensamt -152 (-115). ICA:S SKATTETVISTER Skatteverket beslutade 2008 att inte godkänna avdrag avseende räntekostnader inom ICA-koncernen gjorda under åren I december 2010 fastslog Förvaltningsrätten Skatteverkets beslut och underkände ränteavdrag om Skattekravet uppgår till (inklusive skattetillägg och ränta). Då ICA har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten, men inte beviljats anstånd med betalning, betalades till Skatteverket i januari. Beloppet är bokfört som en fordran på Skatteverket och skattekravet redovisas som en eventualförpliktelse. Den muntliga förhandlingen i Kammarrätten hölls i maj och Kammarrättens dom kommer att publiceras i september Sida 8

9 NETTOOMSÄTTNING, ICA KONCERNEN 2012 Apr - jun Apr - jun 2012 Jan - jun Jan - jun Helår Rullande 12 månader ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Internförsäljning Nettoomsättning RÖRELSERESULTAT, ICA KONCERNEN 2012 Apr - jun Apr - jun 2012 Jan jun Jan - jun Helår Rullande 12 månader ICA Sverige ICA Norge ) ) 1) 3) Rimi Baltic ) 204 ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Rörelseresultat totalt 622 4) ) Inklusive nedskrivning av goodwill om ) Inklusive nedskrivning av varumärket Säästumarket i Estland om 21. 3) Inklusive engångskostnader för avvecklingen av ICA Maxi om 367 samt kostnader för effektivisering av administrationen i Norge om 59. 4) Exklusive engångsposter uppgick ICA-koncernens rörelseresultat för perioden januari juni 2012 till 816 (738). FAKTA OM ICA ICA-koncernen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. Totalt ingår ca egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. Därtill erbjuder ICA finansiella tjänster till sina kunder i Sverige via ICA Banken. Fasthetsverksamheten bedrivs i ICA Fastigheter. För att ta del av ICA:s fullständiga delårsrapport, besök ICA:s hemsida Sida 9

10 FORMA KJELL & COMPANY Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseres exkl reares Rörelseres inkl reares Tillväxt, % Rörelsemarginal, % -5,0 5,6-9,7-1,1-1,4-4,0 Bruttomarginal, % 31,3 34,7 28,5 32,5 30,1 28, Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Jämförbar tillväxt, % na Rörelsemarginal, % 3,0-6,5 4,3-2,4 5,6 7,9 Bruttomarginal, % 49,0 48,7 49,6 48,2 49,1 49,7 Nettoomsättningen i Forma uppgick till 166 (234) under andra kvartalet. Minskningen jämfört med föregående år förklaras främst av avyttrade verksamheter under kvartalet. Rörelseresultatet, exklusive resultat från avyttringarna, uppgick till -9 (13) under kvartalet. Nettoomsättning minskade under andra kvartalet som en följd av att Forma Contract och den finländska tidningsverksamheten avyttrades. Den kvarvarande verksamheten inom Forma Magazines har haft en svag utveckling och både annonsintäkter och läsarintäkter tappar mot föregående år. Forma Books ökar dock försäljningen något jämfört med i fjol. ICA Bokförlag har haft en bra utveckling, medan det gått betydligt sämre för bokklubbarna. Rörelseresultatet uppgick till -9 (13) under kvartalet. Den lägre försäljningen har bidragit till minskat resultat under kvartalet, även om besparingar har gjorts inom bl a marknadsavdelningen. I resultatet ingår också kostnader om 9 relaterade till förändringar i koncernstrukturen och avgångsvederlag. Översyn av ägandet Hakon Invest meddelade i delårsrapporten för januari september att ägandet i Forma skulle utvärderas. I april 2012 tecknades avtal med finländska A-lehdet Oy om en försäljning av dotterbolaget Forma Publishing Group Oy, som är Magazines verksamhet i Finland och Estland. I slutet av maj tecknades sedan avtal om att sälja uppdragsverksamheten Forma Contract till Stampen. Kvar i Forma efter avyttringarna är Forma Magazines och Forma Books, som båda kommer att drivas vidare med Hakon Invest som ägare. Hakon Invests översyn av ägandet i Forma Publishing Group är därmed avslutad. Nettoomsättningen i Kjell & Company under andra kvartalet uppgick till 174 (141), en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 17 procent. Rörelseresultatet uppgick till 5 (-9). Rörelsemarginalen under kvartalet uppgår till 3,0 procent (-6,5). Försäljningen i Kjell & Companys butiker fortsätter att visa en mycket god tillväxt under andra kvartalet. Ökningen uppgick till 23 procent totalt och 17 procent i jämförbara butiker. Under kvartalet har tre nya butiker öppnat; i Kungsbacka, Ystad och Falun. Bland annat har den utökade produktkatalogen, som släpptes i april, och lyckade sommarkampanjer bidragit till den starka utvecklingen. Kjell & Companys rörelseresultat förbättrades till 5 (-9) under andra kvartalet. Jämfört med samma period är bruttomarginalen 0,3 procentenheter högre och rörelseresultatet 14 bättre. Ökad försäljning och sänkta kostnader centralt har bidragit till resultatökningen. Tillväxtstrategin i Kjell & Company ligger fast. Även satsningen på kunnig personal och hög servicegrad fortsätter. Hittills under 2012 har fyra nya butiker öppnats. Antalet butiker uppgick per den sista juni 2012 till 61 (55). FAKTA OM FORMA PUBLISHING GROUP Forma Publishing Group är ett av Sveriges ledande medieföretag med verksamhet inom tidningar, böcker och digitala medier. Verksamheten är organiserat i två affärsområden: Forma Books och Forma Magazines. Totalt har Forma drygt 200 anställda i Sverige. Läs gärna mer på FAKTA OM KJELL & COMPANY Kjell & Company är en av Sveriges ledande återförsäljare av hemelektroniktillbehör. Kjell & Company äger och driver 61 butiker i Sverige, samtliga med ett fullsortimentslager av cirka artiklar. Vid sidan av butikerna är e-handel en viktig försäljningskanal. Hög servicegrad och god produktkunskap är ledord. Läs gärna mer om Kjell & Company på Sida 10

11 CERVERA INKCLUB Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Jämförbar tillväxt, % na Rörelsemarginal, % -6,9-9,0-11,3-12,0-1,7-1,6 Bruttomarginal, % 47,8 47,3 47,0 47,1 46,9 47, Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Rörelsemarginal, % 7,5 3,4 5,6 3,2 6,8 7,8 Bruttomarginal, % 47,9 49,5 47,6 47,5 47,8 47,8 Nettoomsättningen i Cervera uppgick till 164 (155) under andra kvartalet. Det är en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 9 procent. Rörelseresultatet uppgick till -11 (-14). Rörelsemarginalen under kvartalet uppgår till -6,9 procent (-9,0). Cervera har haft en bra försäljningsutveckling under andra kvartalet, bland annat tack vare en stark försäljning av studentpresenter och lyckade kundaktiviteter. Fokus har i högre grad riktats åt butiksaktiviteter efter de strukturändringar och sortimentsjusteringar som skedde under årets inledande månader. Rörelseresultatet förbättrades till -11 (-14) under andra kvartalet tack vare en bra försäljning. Cerveras effektivisering av butiksdriften och renodling av sortimentet fortsätter under Antalet egenägda butiker uppgick per den 30 juni 2012 till 56 (56). Antalet franchisebutiker uppgick till 22 (22). Nettoomsättningen i inkclub under andra kvartalet uppgick till 128 (119), en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 10 (4) under kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 7,5 procent (3,4). Sammantaget var inkclubs nettoomsättning 8 procent högre än föregående år. Försäljningen av bläck och toner har ökat under kvartalet och bidragit till merförsäljning via den gemensamma varukorgen som inkluderar dustclub, lightclub och batteryclub. Bland övriga kundklubbar märks Beautyplanet som fortsätter att utvecklas mycket bra försäljningsmässigt. inkclubs rörelseresultat steg till 10 (4). För inkclub är fokus inriktat mot utvecklingen av den nya itplattformen och nytt CRM-system för att kunna kapitalisera på befintlig kunddatabas för framtida tillväxt. FAKTA OM CERVERA Cervera är den ledande butikskedjan inom glas, porslin och köksutrustning i Sverige med ett brett sortiment av välkända varumärken. Erbjudandet består av kvalitets- och designprodukter för matlagning, servering och dekoration i en inspirerande butiksmiljö. Cerverakedjan har 78 butiker, varav 56 är hel- eller delägda och 22 butiker drivs som franchise. Läs gärna mer om Cervera på FAKTA OM INKCLUB inkclub är ett renodlat e-handelsföretag som säljer olika typer av förbrukningsartiklar över internet i 15 europeiska länder. Kärnområdet utgörs bläckpatroner och andra skrivartillbehör. Vid sidan av det består inkclubs erbjudande av glödlampor, batterier, dammsugarpåsar och skönhetsprodukter. Kunderna erbjuds ett brett produktsortiment till låga priser, exklusiva medlemserbjudanden och snabba leveranser. Läs gärna mer om inkclub på Sida 11

12 HEMTEX Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Jämförbar tillväxt, % na Rörelsemarginal, % -14,2-28,6-16,2-27,6-12,5-7,9 Bruttomarginal, % 59,0 53,3 57,2 55,0 54,4 55,3 Hemtex nettoomsättning uppgick till 204 (201) under andra kvartalet, en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet uppgick till -29 (-57) under andra kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal på -14,2 procent. Hemtex fortsatte att öka försäljningen under andra kvartalet, trots färre butiker och en omfattande utförsäljning under motsvarande kvartal i fjol. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 7 procent i Sverige, 18 procent i Finland och 24 procent i Estland. Rörelseresultatet uppgick till -36 (-50) under kvartalet. Förbättringen är en följd av Hemtex genomgripande omställningsarbete, som bland annat inneburit lägre kostnader och förbättrad bruttomarginal. Hemtex fortsätter att utveckla konceptet genom en tydig och trovärdig kommunikation, utveckling av sortimentet, hög servicenivå i butikerna samt genom en effektiv inköpsprocess och distribution. Övergången till det nya inköpssamarbetet med ICA Global Sourcing förväntas vara genomfört under senare delen av Antalet egenägda butiker uppgick per den 30 juni 2012 till 137 (152). Antalet franchisebutiker uppgick till 18 (20). FAKTA OM HEMTEX Hemtex är en ledande hemtextilkedja med butiker i Sverige och Finland. Hemtex erbjuder ett prisvärt, inspirerande och funktionellt sortiment med hemtextil av god kvalitet, bland annat handdukar, bäddtextil och gardiner. Antalet butiker uppgår till 155, varav 137 drivs i egen regi och 18 av franchisetagare. För att ta del av Hemtex fullständiga delårsrapport besök gärna Hemtex hemsida Sida 12

13 Koncernens finansiella ställning FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Koncernens likvida medel och dagsvärdet på kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2012 till 1 349, jämfört med per den 31 december. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 511 per den 30 juni 2012, jämfört med 438 per den 31 december. Soliditeten vid periodens utgång var 86,3 procent, jämfört med 85,6 procent per den 31 december. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 595 (527). Mottagen utdelning från ICA AB uppgick till 800 (760). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -153 (4). Förändringar i kortfristiga placeringar ingår med -299 (20), medan förvärv av anläggningstillgångar ingår med -19 (-16) och försäljning av dotterbolag ingår med +165 (0). Likvida medel ökade till 293 per den 30 juni 2012, jämfört med 248 per den 31 december. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Hakon Invest arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. Detta regleras och hanteras via en arbetsordning för styrelsen och en vd-instruktion. Alla investeringar är förenade med osäkerhet och inför varje investering gör Hakon Invest en noggrann utvärdering som syftar till att identifiera och om möjligt reducera de risker som kan vara förknippade med investeringen. Den mest övergripande risken inom Hakon Invest utgörs av de enskilda innehavsbolagens ekonomiska utveckling, där ett värsta scenario är att hela Hakon Invests investering i ett bolag går förlorad. Innehavet i ICA AB utgör en väsentlig del av företagets tillgångar och är därför av särskild vikt vid bedömningen av Hakon Invest. Via ICA har Hakon Invest en betydande exponering mot nordisk och baltisk dagligvaruhandel. En försämrad konjunktur eller politiska beslut, som till exempel höjda skatter, är faktorer som skulle kunna påverka ICA:s försäljning och resultat negativt. Hakon Invests finanspolicy anger hur de finansiella riskerna ska hanteras och begränsas. Den utgör också ramverket för förvaltningen av de finansiella tillgångarna. Mer information om Hakon Invests riskhantering finns på sidorna och i årsredovisningen för. Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen fastställdes. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inga väsentliga transaktioner mellan Hakon Invest och närstående har skett under perioden. Moderbolagets utveckling INTÄKTER OCH RESULTAT Andra kvartalet april juni 2012 Moderbolagets intäkter uppgick till 0 (0) under andra kvartalet Rörelseresultatet uppgick till -18 (-15). Finansnettot uppgick till 795 (764), varav utdelningen från ICA AB ingår med 800 (760). Avkastningen i finansförvaltningen uppgick till -5 (4). Resultat före skatt uppgick till 777 (749). För perioden redovisas en skattekostnad om 0 (0). Periodens resultat uppgick till 777 (749). Perioden januari juni 2012 Moderbolagets intäkter uppgick till 0 (0) under perioden. Rörelseresultatet uppgick till -34 (-30). Finansnettot uppgick till 818 (760), varav utdelningen från ICA AB ingår med 800 (760). Avkastningen i finansförvaltningen uppgick till 18 (0). Resultat före skatt uppgick till 784 (730). För perioden redovisas en skattekostnad om 0 (+1). Periodens resultat uppgick till 784 (731). Sida 13

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation Q1 2015 Press- och analytikerpresentation 6 maj 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, Finansdirektör Bra start på 2015 ny koncernstruktur på plats Stark finansiell utveckling i Q1 Nettoomsättning exkl

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2014. 20 oktober 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2014. 20 oktober 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2014 20 oktober 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2014 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 4,5 procent och

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation 11 februari 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q4 stark försäljningsutveckling och investeringar för fortsatt tillväxt Nettoomsättningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer