Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012"

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012 Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Perioden 1 januari 30 juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 662 (589). Koncernens nettoomsättning uppgick till Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 169 (1 107). (91), varav reavinster ingår med 94 (0). Resultatet Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 253 (85), före skatt uppgick till 159 (89). varav reavinster ingår med 94 (0). Resultatet före Periodens resultat uppgick till 159 (75). Resultatet skatt uppgick till 261 (71). per aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick Periodens resultat uppgick till 253 (57). Resultatet per till 1,09 kr (0,69) före och efter utspädning. aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick till ICA-koncernens nettoomsättning ökade med 1,6 1,73 kr (0,79) före och efter utspädning. procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ICA-koncernens nettoomsättning ökade med 3,9 procent uppgick till 622 (738), inklusive engångsposter i jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till Norge om netto -194 (0) (1 228), inklusive engångsposter i Norge om Hakon Invests dotterbolag Forma Publishing Group har netto -194 (0). under andra kvartalet avyttrat affärsområdet Forma Contract samt den finländska tidningsverksamheten, vilket medfört en reavinst om totalt Rullande Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår 12 mån Koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Periodens resultat Resultat per stamaktie kvarvarande verksamhet, kr Resultat per C-aktie kvarvarande verksamhet, kr 1,09 0,69 1,73 0,79 1,97 1,48 1,09 0,69 1,73 0,79 1,97 1,48 Tillväxt, % 12,4-5,5 16,4-0,9-6,2 1,0 Rörelsemarginal, % 19,6 15,5 19,6 7,6 12,1 13,8 Hakon Invest, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden och Baltikum. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av norra Europas ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. Hakon Invest är också ägare i Forma Publishing Group, Kjell & Company, Cervera, inkclub och Hemtex. Mer information om Hakon Invest finns på HAKON INVEST AB Besöksadress Telefon Hemsida Svetsarvägen Postadress Fax Organisationsnummer P.O. Box 1508, Solna

2 Kommentar från vd Den relativt goda utvecklingen i detaljhandeln som vi såg i inledningen av 2012 har glädjande nog fortsatt under senvåren och början av sommaren. Konsumenterna verkar ha skakat av sig oron för den europeiska skuldkrisen, åtminstone tillfälligt, och istället tagit fasta på att lägre räntor och minskade elkostnader inneburit mer pengar att både konsumera och spara. Förtroendeindikatorn visar att stämningen hos de svenska hushållen successivt har förbättrats under våren och i juli låg nivån strax över det historiska snittet. Vi har med andra ord en betydligt bättre marknad idag än vad vi förutspådde när vi gick in i 2012 även om de orosfaktorer vi såg då finns kvar. Jag anser t ex att vi bör vara fortsatt uppmärksamma på hushållens höga skulder eftersom en situation med högre räntor kan få stora effekter på konsumtionen. ICA-koncernens rörelseresultat exklusive engångsposter ökade med 10 procent under andra kvartalet. I Sverige har ICA fortsatt att utvecklas bättre än dagligvarumarknaden generellt tack vare en stark utveckling även i de mindre butikskoncepten, ICA Nära och ICA Supermarket. Även Cura Apotek har gått bra under kvartalet. Den starka butiksförsäljningen har tillsammans med en högre andel egna märkesvaror bidragit till att lyfta resultatet i ICA Sverige. Det pågår ett arbete med att sänka logistikkostnaderna i Sverige. ICA Norges rörelseresultat exklusive engångsposter förbättrades under kvartalet, men är långt ifrån tillfredsställande. Det stora omställningsarbetet i Norge som syftar till att skapa ett lönsamt och stabilt ICA Norge pågår med full kraft. En viktig åtgärd har varit att vi lämnar Maxi-konceptet och fokuserar verksamheten kring Rimi och ICA Supermarked. En annan åtgärd är att vi nu genomför effektiviseringar i administrationen. Det kommer dock att ta tid innan vi ser effekterna fullt ut av dessa åtgärder i den meningen att vi kan räkna med positiva resultat. Rimi Baltic redovisar ett resultat för det andra kvartalet i nivå med fjolårets, vilket är ett gott betyg givet den hårda priskonkurrens som råder på de baltiska marknaderna. Bland våra övriga innehav har Kjell & Company, Cervera, inkclub och Hemtex haft ett bra andra kvartal i år med både ökad försäljning och resultat jämfört med i fjol. I juni var den strategiska genomgången av ägandet i dotterbolaget Forma Publishing Group klar. Denna genomgång resulterade i att vi avyttrade affärsområdet Forma Contract samt Forma Magazines finländska tidningsutgivning. Kvar i Forma efter försäljningarna är Forma Books och Forma Magazines. Marknaden för tidningar och böcker är fortsatt utmanande med krympande försäljningssiffror för branschen som helhet och ändrade konsumtionsvanor, vilket är något vi måste förhålla oss till. För att möta dessa förutsättningar har vi vidtagit åtgärder i såväl Forma Books som Forma Magazines. Claes-Göran Sylvén VD Sida 2

3 Väsentliga händelser under perioden januari juni 2012 Juni 2012 Forma drivs vidare med Hakon Invest som ägare, Forma Contract avyttras till Stampen Hakon Invest inledde hösten en process i syfte att se över ägandet i det helägda dotterbolaget Forma Publishing Group. Som ett led i denna process har Forma Contract samt Forma Magazines finländska tidningsverksamhet avyttrats under våren. Kvar i Forma efter försäljningen är Forma Magazines och Forma Books, som kommer att drivas vidare med Hakon Invest som ägare. Avyttringen av verksamheterna har medfört en reavinst om 94 som ingår i Hakon Invests rörelseresultat för andra kvartalet April 2012 ICA avyttrar ICA Maxi i Norge ICA träffade en överenskommelse med Lagopus Eiendomsutvikling AS i april 2012 avseende överlåtelse av ett antal hyresavtal samt åtta fastigheter som varit knutna till ICA Maxi i Norge. Totalt har Lagopus tagit över 17 hyresavtal och åtta fastigheter. Avvecklingen har medfört en reavinst på fastighetsbeståndet om 232, som ingår i rörelseresultatet för ICA Fastigheter under andra kvartalet, samt kostnader om 367, som ingår i ICA Norges rörelseresultat under andra kvartalet, inklusive nedskrivning av goodwill, kostnader för försäljning av varulager och omkostnader för återställande av lokaler. Sammantaget, inklusive reavinster och engångskostnader, har avvecklingen av ICA Maxi belastat ICA-koncernens rörelseresultat med -135 under andra kvartalet April 2012 Hannu Ryöppönen valdes till ny styrelseordförande på Hakon Invests årsstämma Vid Hakon Invests årsstämma den 19 april 2012 valdes Hannu Ryöppönen till ny styrelseordförande i Hakon Invest. Lars Otterbeck, som varit ordförande i Hakon Invest sedan 2005, hade avböjt omval. April 2012 Per Strömberg tillträdde som vd för ICA-koncernen Per Strömberg tillträdde som ny vd för ICA-koncernen i april och tog därmed över efter Kenneth Bengtsson. Februari 2012 ICA delar ut 2 miljarder kr ICA delar ut 2 miljarder kr för, varav Hakon Invests andel uppgår till 800 (760). Hakon Invest erhöll utdelningen från ICA i april Väsentliga händelser efter periodens slut Augusti 2012 ICA effektiviserar administrationen i Norge ICA har beslutat att genomföra effektiviseringar i administrationen i Norge. Som en följd av beslutet har en avsättning om 59 gjorts, vilket belastar ICA Norges rörelseresultat under andra kvartalet Juli 2012 ICA fick rätt mot Möre-handlare Den 6 juli 2012 meddelade Högsta Domstolen i Norge att den inte beviljar Möre-handlarna prövningstillstånd. Det innebär att domen från Borgarting lagmansrett i Oslo, som dömde till ICA:s favör tidigare i våras, ligger fast och att tvisten mellan ICA Norge och dessa handlare är avslutad. Sida 3

4 Omvärld och marknad Den svenska detaljhandeln har haft en överraskande bra utveckling hittills under 2012, givet den oro och osäkerhet som fortfarande råder kring den europeiska skuldkrisen och vilka efterverkningar som är att vänta. Utvecklingen i de olika branscherna skiljer sig emellertid åt. Medan fordonsindustrin tappar, är det framför allt livsmedelshandeln som rönt framgångar under våren liksom flera specialbranscher. Sammantaget har detaljhandeln ökat med 3,0 procent i löpande priser under första halvåret. Mätt i fasta priser, kalenderkorrigerat är uppgången 2,5 procent under januari juni Dagligvaruhandeln har ökat med 1,2 procent i volym och sällanköpshandeln med 3,5 procent under sexmånadersperioden. Bästa volymutveckling har det varit i elektronikhandeln, som har en ökning på 12 procent men som i löpande priser tappar 0,4 procent. Även sport- och fritidshandeln samt skohandeln har haft väldigt bra volymutvecklingar hittills i år, upp 8,2 respektive 7,9 procent. I andra änden återfinns bokoch pappershandeln samt leksaker, som både tappar i volym och löpande pris. Utsikterna för resterande del av 2012 innehåller många osäkra variabler, och det finns all anledning att ha en fortsatt försiktig syn på detaljhandelsmarknaden. 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Omsättningsutvecklingen i detaljhandeln juni -juni 2012 Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år 0,0% -1,0% jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni -2,0% Löpande priser Fasta priser, kalenderkorrigerat Källa: HUI Sida 4

5 Koncernens utveckling NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Hemma har avyttrats per 1 december, varvid hela resultatet från bolaget redovisas på raden Resultat från avvecklad verksamhet i Rapport över totalresultatet. Andra kvartalet april - juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 662 (589) under april juni. Rörelseresultatet i Hakon Invest-koncernen uppgick till 169 (91), varav reavinster ingår med 94. Finansnettot i koncernen uppgick till -10 (-2), varav avkastningen i moderbolagets finansförvaltning uppgick till -5 (4). Resultatet före skatt uppgick till 159 (89). Resultat från avvecklad verksamhet uppgick föregående år till -14. För perioden redovisades en skattekostnad om 0 (0). Periodens resultat uppgick till 159 (75). Resultat per aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick till 1,09 kronor (0,69). Perioden januari juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till (1 107) under januari juni. Rörelseresultatet i Hakon Invest-koncernen uppgick till 253 (85), varav reavinster ingår med 94 (0). Finansnettot i koncernen uppgick till 8 (-14), varav avkastningen i moderbolagets finansförvaltning uppgick till 18 (0). Resultatet före skatt uppgick till 261 (71). Resultat från avvecklad verksamhet uppgick föregående år till -27. För perioden redovisades en skattekostnad om 8 (+13). Periodens resultat uppgick till 253 (57). Resultat per aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick till 1,73 kronor (0,79). Nettoomsättning per kvartal *) Rörelseresultat per kvartal *) Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q *) Hela och fjärde kvartalet 2010 redovisas exklusive Hemma. Sida 5

6 Utveckling i innehaven APRIL JUNI 2012 Nettoomsättning Bruttomarginal, % Rörelseresultat Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat ICA ,7 13, Forma ,3 34,7 85 4) ) 13 Kjell & Co ,0 48, Cervera ,8 47, inkclub ,9 49, Hemtex ,0 53, JANUARI JUNI 2012 Nettoomsättning Bruttomarginal, % Rörelseresultat Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat ICA ,0 13, Forma ,5 32,5 62 4) ) -5 Kjell & Co ,6 48, Cervera ,0 47, inkclub ,6 47, Hemtex ,2 55, JUNI 2012 Ägarandel Eget kapital Balansomslutning Räntebärande nettoskuld Kassaflöde från löpande verksamh. Kassaflöde från investeringar ICA 40% 1) ) Forma 100% Kjell & Co 50% 2) Cervera 91,4% InkClub 100% Hemtex 68,5% ) Hakon Invest och Royal Ahold har ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB genom ett avtalat krav på enighet för samtliga beslut på bolagsstämma och i styrelse. 2) Hakon Invest och övriga huvudägare har genom avtal ett gemensamt bestämmande inflytande i bolaget. 3) Räntebärande nettoskuld för ICA är exklusive ICA Banken. 4) Inklusive reavinst om 94. Sida 6

7 ICA INTÄKTER OCH RESULTAT ICA-KONCERNEN Andra kvartalet april - juni 2012 ICA-koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till (24 365), en ökning med 1,6 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 1,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 622 (738), motsvarande en rörelsemarginal om 2,5 procent (3,0). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster med 342 (15) och nedskrivningar med 268 (0). Under kvartalet har engångskostnader avseende avvecklingen av ICA Maxi i Norge belastat resultatet med netto -135 samt kostnader avseende effektiviseringar av administrationen i Norge med -59. Exklusive dessa engångsposter uppgick ICAkoncernens rörelseresultat till 816 (738) under andra kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 3,3 procent (3,0). Perioden januari juni 2012 ICA-koncernens nettoomsättning uppgick till (46 250) under första halvåret, en ökning med 3,9 procent. I fasta växelkurser motsvarar det en ökning med 3,4 procent. Rörelseresultatet uppgick till (1 228), motsvarande en rörelsemarginal om 2,7 procent (2,7). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster med 354 (15) och nedskrivningar med 274 (0). Under perioden har engångskostnader avseende avvecklingen av ICA Maxi i Norge belastat resultatet med netto -135 samt kostnader avseende effektiviseringar av administrationen i Norge med -59. Exklusive dessa engångsposter uppgick ICAkoncernens rörelseresultat till (1 228), motsvarande en rörelsemarginal om 3,1 procent (2,7) Apr jun Apr jun 2012 Jan jun Jan jun Helår Rullande 12 månader Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter 1) Rörelseresultat exklusive reavinst och nedskrivningar Tillväxt, % 1,6 5,3 3,9 0,8 1,4 2,9 Rörelsemarginal, % 2,5 3,0 2,7 2,7 2,6 2,7 Bruttomarginal, % 13,7 13,8 14,0 13,9 14,2 14,2 1) Rörelseresultat före engångsposter är rörelseresultat justerat för intäkter och kostnader i samband med avvecklingen av ICA Maxi i Norge samt kostnader avseende effektiviseringar av administrationen i Norge. ICA SVERIGE ICA Sveriges rörelseresultat ökade till 666 (631) under andra kvartalet, som en följd av högre försäljning. Bland annat har försäljningen i Cura Apotek ökat. Under sexmånadersperioden uppgick rörelseresultatet till (1 153). ICA NORGE Rörelseresultatet för ICA Norge uppgick under årets andra kvartal till -606 (-199). Under andra kvartalet har rörelseresultatet belastats med engångskostnader avseende avvecklingen av ICA Maxi med 367 samt kostnader för effektiviseringar i administrationen om 59. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet i ICA Norge till -180 (-199) under andra kvartalet. Under perioden januari juni redovisar ICA Norge ett rörelseresultat om -726 (-433). Exklusive engångskostnaderna förbättrades rörelseresultatet till -300 (-433). RIMI BALTIC Sida 7

8 Rimi Baltics rörelseresultat under andra kvartalet uppgick till 60 (60). Ökade volymer och förbättrade marginaler motverkades av något högre kostnader. I lokal valuta förbättrades resultatet något. Under perioden januari juni steg rörelseresultatet till 89 (57), tack vare högre försäljning. ICA BANKEN Under andra kvartalet uppgick ICA Bankens rörelseresultat till 58 (45). Affärsvolymerna var 3,1 procent högre under kvartalet. Såväl ett ökat provisionsnetto som högre räntenetto bidrog till resultatförbättringen. Under första halvåret uppgick rörelseresultatet till 97 (61). Affärsvolymerna steg 13,2 procent under sexmånadersperioden vilket är en viktig förklaring till resultatförbättringen. ICA FASTIGHETER ICA Fastigheters rörelseresultat uppgick till 531 (271) under andra kvartalet. I rörelseresultatet ingår reavinster med 268 (13) och nedskrivningar med 0 (+1). Av årets reavinster avser 232 den norska ICA Maxi-transaktionen. För perioden januari juni uppgick ICA Fastigheters rörelseresultat till 793 (505), varav reavinster från fastighetsförsäljningar ingår med 279 (14) och nedskrivningar med 6 (0). Exklusive reavinster ökade resultatet till 520 (491), främst som en följd av att avskrivningarna på de avyttrade norska ICA Maxi-fastigheterna har upphört. ICA KONCERNGEMENSAMT Rörelseresultatet för ICA Koncerngemensamt uppgick till -87 (-70) under andra kvartalet. Under första halvåret var rörelseresultatet i ICA Koncerngemensamt -152 (-115). ICA:S SKATTETVISTER Skatteverket beslutade 2008 att inte godkänna avdrag avseende räntekostnader inom ICA-koncernen gjorda under åren I december 2010 fastslog Förvaltningsrätten Skatteverkets beslut och underkände ränteavdrag om Skattekravet uppgår till (inklusive skattetillägg och ränta). Då ICA har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten, men inte beviljats anstånd med betalning, betalades till Skatteverket i januari. Beloppet är bokfört som en fordran på Skatteverket och skattekravet redovisas som en eventualförpliktelse. Den muntliga förhandlingen i Kammarrätten hölls i maj och Kammarrättens dom kommer att publiceras i september Sida 8

9 NETTOOMSÄTTNING, ICA KONCERNEN 2012 Apr - jun Apr - jun 2012 Jan - jun Jan - jun Helår Rullande 12 månader ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Internförsäljning Nettoomsättning RÖRELSERESULTAT, ICA KONCERNEN 2012 Apr - jun Apr - jun 2012 Jan jun Jan - jun Helår Rullande 12 månader ICA Sverige ICA Norge ) ) 1) 3) Rimi Baltic ) 204 ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Rörelseresultat totalt 622 4) ) Inklusive nedskrivning av goodwill om ) Inklusive nedskrivning av varumärket Säästumarket i Estland om 21. 3) Inklusive engångskostnader för avvecklingen av ICA Maxi om 367 samt kostnader för effektivisering av administrationen i Norge om 59. 4) Exklusive engångsposter uppgick ICA-koncernens rörelseresultat för perioden januari juni 2012 till 816 (738). FAKTA OM ICA ICA-koncernen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. Totalt ingår ca egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. Därtill erbjuder ICA finansiella tjänster till sina kunder i Sverige via ICA Banken. Fasthetsverksamheten bedrivs i ICA Fastigheter. För att ta del av ICA:s fullständiga delårsrapport, besök ICA:s hemsida Sida 9

10 FORMA KJELL & COMPANY Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseres exkl reares Rörelseres inkl reares Tillväxt, % Rörelsemarginal, % -5,0 5,6-9,7-1,1-1,4-4,0 Bruttomarginal, % 31,3 34,7 28,5 32,5 30,1 28, Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Jämförbar tillväxt, % na Rörelsemarginal, % 3,0-6,5 4,3-2,4 5,6 7,9 Bruttomarginal, % 49,0 48,7 49,6 48,2 49,1 49,7 Nettoomsättningen i Forma uppgick till 166 (234) under andra kvartalet. Minskningen jämfört med föregående år förklaras främst av avyttrade verksamheter under kvartalet. Rörelseresultatet, exklusive resultat från avyttringarna, uppgick till -9 (13) under kvartalet. Nettoomsättning minskade under andra kvartalet som en följd av att Forma Contract och den finländska tidningsverksamheten avyttrades. Den kvarvarande verksamheten inom Forma Magazines har haft en svag utveckling och både annonsintäkter och läsarintäkter tappar mot föregående år. Forma Books ökar dock försäljningen något jämfört med i fjol. ICA Bokförlag har haft en bra utveckling, medan det gått betydligt sämre för bokklubbarna. Rörelseresultatet uppgick till -9 (13) under kvartalet. Den lägre försäljningen har bidragit till minskat resultat under kvartalet, även om besparingar har gjorts inom bl a marknadsavdelningen. I resultatet ingår också kostnader om 9 relaterade till förändringar i koncernstrukturen och avgångsvederlag. Översyn av ägandet Hakon Invest meddelade i delårsrapporten för januari september att ägandet i Forma skulle utvärderas. I april 2012 tecknades avtal med finländska A-lehdet Oy om en försäljning av dotterbolaget Forma Publishing Group Oy, som är Magazines verksamhet i Finland och Estland. I slutet av maj tecknades sedan avtal om att sälja uppdragsverksamheten Forma Contract till Stampen. Kvar i Forma efter avyttringarna är Forma Magazines och Forma Books, som båda kommer att drivas vidare med Hakon Invest som ägare. Hakon Invests översyn av ägandet i Forma Publishing Group är därmed avslutad. Nettoomsättningen i Kjell & Company under andra kvartalet uppgick till 174 (141), en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 17 procent. Rörelseresultatet uppgick till 5 (-9). Rörelsemarginalen under kvartalet uppgår till 3,0 procent (-6,5). Försäljningen i Kjell & Companys butiker fortsätter att visa en mycket god tillväxt under andra kvartalet. Ökningen uppgick till 23 procent totalt och 17 procent i jämförbara butiker. Under kvartalet har tre nya butiker öppnat; i Kungsbacka, Ystad och Falun. Bland annat har den utökade produktkatalogen, som släpptes i april, och lyckade sommarkampanjer bidragit till den starka utvecklingen. Kjell & Companys rörelseresultat förbättrades till 5 (-9) under andra kvartalet. Jämfört med samma period är bruttomarginalen 0,3 procentenheter högre och rörelseresultatet 14 bättre. Ökad försäljning och sänkta kostnader centralt har bidragit till resultatökningen. Tillväxtstrategin i Kjell & Company ligger fast. Även satsningen på kunnig personal och hög servicegrad fortsätter. Hittills under 2012 har fyra nya butiker öppnats. Antalet butiker uppgick per den sista juni 2012 till 61 (55). FAKTA OM FORMA PUBLISHING GROUP Forma Publishing Group är ett av Sveriges ledande medieföretag med verksamhet inom tidningar, böcker och digitala medier. Verksamheten är organiserat i två affärsområden: Forma Books och Forma Magazines. Totalt har Forma drygt 200 anställda i Sverige. Läs gärna mer på FAKTA OM KJELL & COMPANY Kjell & Company är en av Sveriges ledande återförsäljare av hemelektroniktillbehör. Kjell & Company äger och driver 61 butiker i Sverige, samtliga med ett fullsortimentslager av cirka artiklar. Vid sidan av butikerna är e-handel en viktig försäljningskanal. Hög servicegrad och god produktkunskap är ledord. Läs gärna mer om Kjell & Company på Sida 10

11 CERVERA INKCLUB Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Jämförbar tillväxt, % na Rörelsemarginal, % -6,9-9,0-11,3-12,0-1,7-1,6 Bruttomarginal, % 47,8 47,3 47,0 47,1 46,9 47, Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Rörelsemarginal, % 7,5 3,4 5,6 3,2 6,8 7,8 Bruttomarginal, % 47,9 49,5 47,6 47,5 47,8 47,8 Nettoomsättningen i Cervera uppgick till 164 (155) under andra kvartalet. Det är en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 9 procent. Rörelseresultatet uppgick till -11 (-14). Rörelsemarginalen under kvartalet uppgår till -6,9 procent (-9,0). Cervera har haft en bra försäljningsutveckling under andra kvartalet, bland annat tack vare en stark försäljning av studentpresenter och lyckade kundaktiviteter. Fokus har i högre grad riktats åt butiksaktiviteter efter de strukturändringar och sortimentsjusteringar som skedde under årets inledande månader. Rörelseresultatet förbättrades till -11 (-14) under andra kvartalet tack vare en bra försäljning. Cerveras effektivisering av butiksdriften och renodling av sortimentet fortsätter under Antalet egenägda butiker uppgick per den 30 juni 2012 till 56 (56). Antalet franchisebutiker uppgick till 22 (22). Nettoomsättningen i inkclub under andra kvartalet uppgick till 128 (119), en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 10 (4) under kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 7,5 procent (3,4). Sammantaget var inkclubs nettoomsättning 8 procent högre än föregående år. Försäljningen av bläck och toner har ökat under kvartalet och bidragit till merförsäljning via den gemensamma varukorgen som inkluderar dustclub, lightclub och batteryclub. Bland övriga kundklubbar märks Beautyplanet som fortsätter att utvecklas mycket bra försäljningsmässigt. inkclubs rörelseresultat steg till 10 (4). För inkclub är fokus inriktat mot utvecklingen av den nya itplattformen och nytt CRM-system för att kunna kapitalisera på befintlig kunddatabas för framtida tillväxt. FAKTA OM CERVERA Cervera är den ledande butikskedjan inom glas, porslin och köksutrustning i Sverige med ett brett sortiment av välkända varumärken. Erbjudandet består av kvalitets- och designprodukter för matlagning, servering och dekoration i en inspirerande butiksmiljö. Cerverakedjan har 78 butiker, varav 56 är hel- eller delägda och 22 butiker drivs som franchise. Läs gärna mer om Cervera på FAKTA OM INKCLUB inkclub är ett renodlat e-handelsföretag som säljer olika typer av förbrukningsartiklar över internet i 15 europeiska länder. Kärnområdet utgörs bläckpatroner och andra skrivartillbehör. Vid sidan av det består inkclubs erbjudande av glödlampor, batterier, dammsugarpåsar och skönhetsprodukter. Kunderna erbjuds ett brett produktsortiment till låga priser, exklusiva medlemserbjudanden och snabba leveranser. Läs gärna mer om inkclub på Sida 11

12 HEMTEX Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Jämförbar tillväxt, % na Rörelsemarginal, % -14,2-28,6-16,2-27,6-12,5-7,9 Bruttomarginal, % 59,0 53,3 57,2 55,0 54,4 55,3 Hemtex nettoomsättning uppgick till 204 (201) under andra kvartalet, en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet uppgick till -29 (-57) under andra kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal på -14,2 procent. Hemtex fortsatte att öka försäljningen under andra kvartalet, trots färre butiker och en omfattande utförsäljning under motsvarande kvartal i fjol. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 7 procent i Sverige, 18 procent i Finland och 24 procent i Estland. Rörelseresultatet uppgick till -36 (-50) under kvartalet. Förbättringen är en följd av Hemtex genomgripande omställningsarbete, som bland annat inneburit lägre kostnader och förbättrad bruttomarginal. Hemtex fortsätter att utveckla konceptet genom en tydig och trovärdig kommunikation, utveckling av sortimentet, hög servicenivå i butikerna samt genom en effektiv inköpsprocess och distribution. Övergången till det nya inköpssamarbetet med ICA Global Sourcing förväntas vara genomfört under senare delen av Antalet egenägda butiker uppgick per den 30 juni 2012 till 137 (152). Antalet franchisebutiker uppgick till 18 (20). FAKTA OM HEMTEX Hemtex är en ledande hemtextilkedja med butiker i Sverige och Finland. Hemtex erbjuder ett prisvärt, inspirerande och funktionellt sortiment med hemtextil av god kvalitet, bland annat handdukar, bäddtextil och gardiner. Antalet butiker uppgår till 155, varav 137 drivs i egen regi och 18 av franchisetagare. För att ta del av Hemtex fullständiga delårsrapport besök gärna Hemtex hemsida Sida 12

13 Koncernens finansiella ställning FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Koncernens likvida medel och dagsvärdet på kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2012 till 1 349, jämfört med per den 31 december. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 511 per den 30 juni 2012, jämfört med 438 per den 31 december. Soliditeten vid periodens utgång var 86,3 procent, jämfört med 85,6 procent per den 31 december. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 595 (527). Mottagen utdelning från ICA AB uppgick till 800 (760). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -153 (4). Förändringar i kortfristiga placeringar ingår med -299 (20), medan förvärv av anläggningstillgångar ingår med -19 (-16) och försäljning av dotterbolag ingår med +165 (0). Likvida medel ökade till 293 per den 30 juni 2012, jämfört med 248 per den 31 december. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Hakon Invest arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. Detta regleras och hanteras via en arbetsordning för styrelsen och en vd-instruktion. Alla investeringar är förenade med osäkerhet och inför varje investering gör Hakon Invest en noggrann utvärdering som syftar till att identifiera och om möjligt reducera de risker som kan vara förknippade med investeringen. Den mest övergripande risken inom Hakon Invest utgörs av de enskilda innehavsbolagens ekonomiska utveckling, där ett värsta scenario är att hela Hakon Invests investering i ett bolag går förlorad. Innehavet i ICA AB utgör en väsentlig del av företagets tillgångar och är därför av särskild vikt vid bedömningen av Hakon Invest. Via ICA har Hakon Invest en betydande exponering mot nordisk och baltisk dagligvaruhandel. En försämrad konjunktur eller politiska beslut, som till exempel höjda skatter, är faktorer som skulle kunna påverka ICA:s försäljning och resultat negativt. Hakon Invests finanspolicy anger hur de finansiella riskerna ska hanteras och begränsas. Den utgör också ramverket för förvaltningen av de finansiella tillgångarna. Mer information om Hakon Invests riskhantering finns på sidorna och i årsredovisningen för. Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen fastställdes. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inga väsentliga transaktioner mellan Hakon Invest och närstående har skett under perioden. Moderbolagets utveckling INTÄKTER OCH RESULTAT Andra kvartalet april juni 2012 Moderbolagets intäkter uppgick till 0 (0) under andra kvartalet Rörelseresultatet uppgick till -18 (-15). Finansnettot uppgick till 795 (764), varav utdelningen från ICA AB ingår med 800 (760). Avkastningen i finansförvaltningen uppgick till -5 (4). Resultat före skatt uppgick till 777 (749). För perioden redovisas en skattekostnad om 0 (0). Periodens resultat uppgick till 777 (749). Perioden januari juni 2012 Moderbolagets intäkter uppgick till 0 (0) under perioden. Rörelseresultatet uppgick till -34 (-30). Finansnettot uppgick till 818 (760), varav utdelningen från ICA AB ingår med 800 (760). Avkastningen i finansförvaltningen uppgick till 18 (0). Resultat före skatt uppgick till 784 (730). För perioden redovisas en skattekostnad om 0 (+1). Periodens resultat uppgick till 784 (731). Sida 13

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Förvaltningsberättelse...7 Rapport över totalresultatet i koncernen...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 212 1 oktober 31 december 212 Orderingång 15 423 (14 932) Nettoomsättning 19 69 (18 119) Resultat efter finansiella poster 1 252 (1 8) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI Finansiell

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari - december 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 43 820 Mkr (42 765)

Bokslutskommuniké. Januari - december 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 43 820 Mkr (42 765) Bokslutskommuniké Januari - december 2014 NORRA LÄNKEN 41 Frescati, Stockholm Operativ nettoomsättning uppgick till 43 820 (42 765) Operativt rörelseresultat uppgick till 1 783 (593). Rörelsemarginalen

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

SAS kommersiella satsningar ger resultat

SAS kommersiella satsningar ger resultat SAS Delårsrapport november april 215 SAS Delårsrapport november april 215 SAS kommersiella satsningar ger resultat Februari 215 april 215 Resultat före skatt: 355 (-1 78) MSEK Resultat före skatt och engångsposter:

Läs mer

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Innehåll 2010 i korthet 1 VD har ordet 3 Hemtexaktien 4 Förvaltningsberättelse 8 Totalresultaträkningar, koncernen 18 Balansräkningar, koncernen 19 Förändring av

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 11.33 Mkr (9.834 Mkr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 1.292 Mkr (1.117 Mkr) RESULTATET EFTER SKATT uppgick till 982 Mkr (858 Mkr)

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer