Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012"

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2012 Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Perioden 1 januari 30 juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 662 (589). Koncernens nettoomsättning uppgick till Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 169 (1 107). (91), varav reavinster ingår med 94 (0). Resultatet Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 253 (85), före skatt uppgick till 159 (89). varav reavinster ingår med 94 (0). Resultatet före Periodens resultat uppgick till 159 (75). Resultatet skatt uppgick till 261 (71). per aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick Periodens resultat uppgick till 253 (57). Resultatet per till 1,09 kr (0,69) före och efter utspädning. aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick till ICA-koncernens nettoomsättning ökade med 1,6 1,73 kr (0,79) före och efter utspädning. procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ICA-koncernens nettoomsättning ökade med 3,9 procent uppgick till 622 (738), inklusive engångsposter i jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till Norge om netto -194 (0) (1 228), inklusive engångsposter i Norge om Hakon Invests dotterbolag Forma Publishing Group har netto -194 (0). under andra kvartalet avyttrat affärsområdet Forma Contract samt den finländska tidningsverksamheten, vilket medfört en reavinst om totalt Rullande Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår 12 mån Koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Periodens resultat Resultat per stamaktie kvarvarande verksamhet, kr Resultat per C-aktie kvarvarande verksamhet, kr 1,09 0,69 1,73 0,79 1,97 1,48 1,09 0,69 1,73 0,79 1,97 1,48 Tillväxt, % 12,4-5,5 16,4-0,9-6,2 1,0 Rörelsemarginal, % 19,6 15,5 19,6 7,6 12,1 13,8 Hakon Invest, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden och Baltikum. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av norra Europas ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. Hakon Invest är också ägare i Forma Publishing Group, Kjell & Company, Cervera, inkclub och Hemtex. Mer information om Hakon Invest finns på HAKON INVEST AB Besöksadress Telefon Hemsida Svetsarvägen Postadress Fax Organisationsnummer P.O. Box 1508, Solna

2 Kommentar från vd Den relativt goda utvecklingen i detaljhandeln som vi såg i inledningen av 2012 har glädjande nog fortsatt under senvåren och början av sommaren. Konsumenterna verkar ha skakat av sig oron för den europeiska skuldkrisen, åtminstone tillfälligt, och istället tagit fasta på att lägre räntor och minskade elkostnader inneburit mer pengar att både konsumera och spara. Förtroendeindikatorn visar att stämningen hos de svenska hushållen successivt har förbättrats under våren och i juli låg nivån strax över det historiska snittet. Vi har med andra ord en betydligt bättre marknad idag än vad vi förutspådde när vi gick in i 2012 även om de orosfaktorer vi såg då finns kvar. Jag anser t ex att vi bör vara fortsatt uppmärksamma på hushållens höga skulder eftersom en situation med högre räntor kan få stora effekter på konsumtionen. ICA-koncernens rörelseresultat exklusive engångsposter ökade med 10 procent under andra kvartalet. I Sverige har ICA fortsatt att utvecklas bättre än dagligvarumarknaden generellt tack vare en stark utveckling även i de mindre butikskoncepten, ICA Nära och ICA Supermarket. Även Cura Apotek har gått bra under kvartalet. Den starka butiksförsäljningen har tillsammans med en högre andel egna märkesvaror bidragit till att lyfta resultatet i ICA Sverige. Det pågår ett arbete med att sänka logistikkostnaderna i Sverige. ICA Norges rörelseresultat exklusive engångsposter förbättrades under kvartalet, men är långt ifrån tillfredsställande. Det stora omställningsarbetet i Norge som syftar till att skapa ett lönsamt och stabilt ICA Norge pågår med full kraft. En viktig åtgärd har varit att vi lämnar Maxi-konceptet och fokuserar verksamheten kring Rimi och ICA Supermarked. En annan åtgärd är att vi nu genomför effektiviseringar i administrationen. Det kommer dock att ta tid innan vi ser effekterna fullt ut av dessa åtgärder i den meningen att vi kan räkna med positiva resultat. Rimi Baltic redovisar ett resultat för det andra kvartalet i nivå med fjolårets, vilket är ett gott betyg givet den hårda priskonkurrens som råder på de baltiska marknaderna. Bland våra övriga innehav har Kjell & Company, Cervera, inkclub och Hemtex haft ett bra andra kvartal i år med både ökad försäljning och resultat jämfört med i fjol. I juni var den strategiska genomgången av ägandet i dotterbolaget Forma Publishing Group klar. Denna genomgång resulterade i att vi avyttrade affärsområdet Forma Contract samt Forma Magazines finländska tidningsutgivning. Kvar i Forma efter försäljningarna är Forma Books och Forma Magazines. Marknaden för tidningar och böcker är fortsatt utmanande med krympande försäljningssiffror för branschen som helhet och ändrade konsumtionsvanor, vilket är något vi måste förhålla oss till. För att möta dessa förutsättningar har vi vidtagit åtgärder i såväl Forma Books som Forma Magazines. Claes-Göran Sylvén VD Sida 2

3 Väsentliga händelser under perioden januari juni 2012 Juni 2012 Forma drivs vidare med Hakon Invest som ägare, Forma Contract avyttras till Stampen Hakon Invest inledde hösten en process i syfte att se över ägandet i det helägda dotterbolaget Forma Publishing Group. Som ett led i denna process har Forma Contract samt Forma Magazines finländska tidningsverksamhet avyttrats under våren. Kvar i Forma efter försäljningen är Forma Magazines och Forma Books, som kommer att drivas vidare med Hakon Invest som ägare. Avyttringen av verksamheterna har medfört en reavinst om 94 som ingår i Hakon Invests rörelseresultat för andra kvartalet April 2012 ICA avyttrar ICA Maxi i Norge ICA träffade en överenskommelse med Lagopus Eiendomsutvikling AS i april 2012 avseende överlåtelse av ett antal hyresavtal samt åtta fastigheter som varit knutna till ICA Maxi i Norge. Totalt har Lagopus tagit över 17 hyresavtal och åtta fastigheter. Avvecklingen har medfört en reavinst på fastighetsbeståndet om 232, som ingår i rörelseresultatet för ICA Fastigheter under andra kvartalet, samt kostnader om 367, som ingår i ICA Norges rörelseresultat under andra kvartalet, inklusive nedskrivning av goodwill, kostnader för försäljning av varulager och omkostnader för återställande av lokaler. Sammantaget, inklusive reavinster och engångskostnader, har avvecklingen av ICA Maxi belastat ICA-koncernens rörelseresultat med -135 under andra kvartalet April 2012 Hannu Ryöppönen valdes till ny styrelseordförande på Hakon Invests årsstämma Vid Hakon Invests årsstämma den 19 april 2012 valdes Hannu Ryöppönen till ny styrelseordförande i Hakon Invest. Lars Otterbeck, som varit ordförande i Hakon Invest sedan 2005, hade avböjt omval. April 2012 Per Strömberg tillträdde som vd för ICA-koncernen Per Strömberg tillträdde som ny vd för ICA-koncernen i april och tog därmed över efter Kenneth Bengtsson. Februari 2012 ICA delar ut 2 miljarder kr ICA delar ut 2 miljarder kr för, varav Hakon Invests andel uppgår till 800 (760). Hakon Invest erhöll utdelningen från ICA i april Väsentliga händelser efter periodens slut Augusti 2012 ICA effektiviserar administrationen i Norge ICA har beslutat att genomföra effektiviseringar i administrationen i Norge. Som en följd av beslutet har en avsättning om 59 gjorts, vilket belastar ICA Norges rörelseresultat under andra kvartalet Juli 2012 ICA fick rätt mot Möre-handlare Den 6 juli 2012 meddelade Högsta Domstolen i Norge att den inte beviljar Möre-handlarna prövningstillstånd. Det innebär att domen från Borgarting lagmansrett i Oslo, som dömde till ICA:s favör tidigare i våras, ligger fast och att tvisten mellan ICA Norge och dessa handlare är avslutad. Sida 3

4 Omvärld och marknad Den svenska detaljhandeln har haft en överraskande bra utveckling hittills under 2012, givet den oro och osäkerhet som fortfarande råder kring den europeiska skuldkrisen och vilka efterverkningar som är att vänta. Utvecklingen i de olika branscherna skiljer sig emellertid åt. Medan fordonsindustrin tappar, är det framför allt livsmedelshandeln som rönt framgångar under våren liksom flera specialbranscher. Sammantaget har detaljhandeln ökat med 3,0 procent i löpande priser under första halvåret. Mätt i fasta priser, kalenderkorrigerat är uppgången 2,5 procent under januari juni Dagligvaruhandeln har ökat med 1,2 procent i volym och sällanköpshandeln med 3,5 procent under sexmånadersperioden. Bästa volymutveckling har det varit i elektronikhandeln, som har en ökning på 12 procent men som i löpande priser tappar 0,4 procent. Även sport- och fritidshandeln samt skohandeln har haft väldigt bra volymutvecklingar hittills i år, upp 8,2 respektive 7,9 procent. I andra änden återfinns bokoch pappershandeln samt leksaker, som både tappar i volym och löpande pris. Utsikterna för resterande del av 2012 innehåller många osäkra variabler, och det finns all anledning att ha en fortsatt försiktig syn på detaljhandelsmarknaden. 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Omsättningsutvecklingen i detaljhandeln juni -juni 2012 Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år 0,0% -1,0% jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni -2,0% Löpande priser Fasta priser, kalenderkorrigerat Källa: HUI Sida 4

5 Koncernens utveckling NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Hemma har avyttrats per 1 december, varvid hela resultatet från bolaget redovisas på raden Resultat från avvecklad verksamhet i Rapport över totalresultatet. Andra kvartalet april - juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 662 (589) under april juni. Rörelseresultatet i Hakon Invest-koncernen uppgick till 169 (91), varav reavinster ingår med 94. Finansnettot i koncernen uppgick till -10 (-2), varav avkastningen i moderbolagets finansförvaltning uppgick till -5 (4). Resultatet före skatt uppgick till 159 (89). Resultat från avvecklad verksamhet uppgick föregående år till -14. För perioden redovisades en skattekostnad om 0 (0). Periodens resultat uppgick till 159 (75). Resultat per aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick till 1,09 kronor (0,69). Perioden januari juni 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till (1 107) under januari juni. Rörelseresultatet i Hakon Invest-koncernen uppgick till 253 (85), varav reavinster ingår med 94 (0). Finansnettot i koncernen uppgick till 8 (-14), varav avkastningen i moderbolagets finansförvaltning uppgick till 18 (0). Resultatet före skatt uppgick till 261 (71). Resultat från avvecklad verksamhet uppgick föregående år till -27. För perioden redovisades en skattekostnad om 8 (+13). Periodens resultat uppgick till 253 (57). Resultat per aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick till 1,73 kronor (0,79). Nettoomsättning per kvartal *) Rörelseresultat per kvartal *) Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q *) Hela och fjärde kvartalet 2010 redovisas exklusive Hemma. Sida 5

6 Utveckling i innehaven APRIL JUNI 2012 Nettoomsättning Bruttomarginal, % Rörelseresultat Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat ICA ,7 13, Forma ,3 34,7 85 4) ) 13 Kjell & Co ,0 48, Cervera ,8 47, inkclub ,9 49, Hemtex ,0 53, JANUARI JUNI 2012 Nettoomsättning Bruttomarginal, % Rörelseresultat Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat ICA ,0 13, Forma ,5 32,5 62 4) ) -5 Kjell & Co ,6 48, Cervera ,0 47, inkclub ,6 47, Hemtex ,2 55, JUNI 2012 Ägarandel Eget kapital Balansomslutning Räntebärande nettoskuld Kassaflöde från löpande verksamh. Kassaflöde från investeringar ICA 40% 1) ) Forma 100% Kjell & Co 50% 2) Cervera 91,4% InkClub 100% Hemtex 68,5% ) Hakon Invest och Royal Ahold har ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB genom ett avtalat krav på enighet för samtliga beslut på bolagsstämma och i styrelse. 2) Hakon Invest och övriga huvudägare har genom avtal ett gemensamt bestämmande inflytande i bolaget. 3) Räntebärande nettoskuld för ICA är exklusive ICA Banken. 4) Inklusive reavinst om 94. Sida 6

7 ICA INTÄKTER OCH RESULTAT ICA-KONCERNEN Andra kvartalet april - juni 2012 ICA-koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till (24 365), en ökning med 1,6 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 1,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 622 (738), motsvarande en rörelsemarginal om 2,5 procent (3,0). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster med 342 (15) och nedskrivningar med 268 (0). Under kvartalet har engångskostnader avseende avvecklingen av ICA Maxi i Norge belastat resultatet med netto -135 samt kostnader avseende effektiviseringar av administrationen i Norge med -59. Exklusive dessa engångsposter uppgick ICAkoncernens rörelseresultat till 816 (738) under andra kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 3,3 procent (3,0). Perioden januari juni 2012 ICA-koncernens nettoomsättning uppgick till (46 250) under första halvåret, en ökning med 3,9 procent. I fasta växelkurser motsvarar det en ökning med 3,4 procent. Rörelseresultatet uppgick till (1 228), motsvarande en rörelsemarginal om 2,7 procent (2,7). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster med 354 (15) och nedskrivningar med 274 (0). Under perioden har engångskostnader avseende avvecklingen av ICA Maxi i Norge belastat resultatet med netto -135 samt kostnader avseende effektiviseringar av administrationen i Norge med -59. Exklusive dessa engångsposter uppgick ICAkoncernens rörelseresultat till (1 228), motsvarande en rörelsemarginal om 3,1 procent (2,7) Apr jun Apr jun 2012 Jan jun Jan jun Helår Rullande 12 månader Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter 1) Rörelseresultat exklusive reavinst och nedskrivningar Tillväxt, % 1,6 5,3 3,9 0,8 1,4 2,9 Rörelsemarginal, % 2,5 3,0 2,7 2,7 2,6 2,7 Bruttomarginal, % 13,7 13,8 14,0 13,9 14,2 14,2 1) Rörelseresultat före engångsposter är rörelseresultat justerat för intäkter och kostnader i samband med avvecklingen av ICA Maxi i Norge samt kostnader avseende effektiviseringar av administrationen i Norge. ICA SVERIGE ICA Sveriges rörelseresultat ökade till 666 (631) under andra kvartalet, som en följd av högre försäljning. Bland annat har försäljningen i Cura Apotek ökat. Under sexmånadersperioden uppgick rörelseresultatet till (1 153). ICA NORGE Rörelseresultatet för ICA Norge uppgick under årets andra kvartal till -606 (-199). Under andra kvartalet har rörelseresultatet belastats med engångskostnader avseende avvecklingen av ICA Maxi med 367 samt kostnader för effektiviseringar i administrationen om 59. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet i ICA Norge till -180 (-199) under andra kvartalet. Under perioden januari juni redovisar ICA Norge ett rörelseresultat om -726 (-433). Exklusive engångskostnaderna förbättrades rörelseresultatet till -300 (-433). RIMI BALTIC Sida 7

8 Rimi Baltics rörelseresultat under andra kvartalet uppgick till 60 (60). Ökade volymer och förbättrade marginaler motverkades av något högre kostnader. I lokal valuta förbättrades resultatet något. Under perioden januari juni steg rörelseresultatet till 89 (57), tack vare högre försäljning. ICA BANKEN Under andra kvartalet uppgick ICA Bankens rörelseresultat till 58 (45). Affärsvolymerna var 3,1 procent högre under kvartalet. Såväl ett ökat provisionsnetto som högre räntenetto bidrog till resultatförbättringen. Under första halvåret uppgick rörelseresultatet till 97 (61). Affärsvolymerna steg 13,2 procent under sexmånadersperioden vilket är en viktig förklaring till resultatförbättringen. ICA FASTIGHETER ICA Fastigheters rörelseresultat uppgick till 531 (271) under andra kvartalet. I rörelseresultatet ingår reavinster med 268 (13) och nedskrivningar med 0 (+1). Av årets reavinster avser 232 den norska ICA Maxi-transaktionen. För perioden januari juni uppgick ICA Fastigheters rörelseresultat till 793 (505), varav reavinster från fastighetsförsäljningar ingår med 279 (14) och nedskrivningar med 6 (0). Exklusive reavinster ökade resultatet till 520 (491), främst som en följd av att avskrivningarna på de avyttrade norska ICA Maxi-fastigheterna har upphört. ICA KONCERNGEMENSAMT Rörelseresultatet för ICA Koncerngemensamt uppgick till -87 (-70) under andra kvartalet. Under första halvåret var rörelseresultatet i ICA Koncerngemensamt -152 (-115). ICA:S SKATTETVISTER Skatteverket beslutade 2008 att inte godkänna avdrag avseende räntekostnader inom ICA-koncernen gjorda under åren I december 2010 fastslog Förvaltningsrätten Skatteverkets beslut och underkände ränteavdrag om Skattekravet uppgår till (inklusive skattetillägg och ränta). Då ICA har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten, men inte beviljats anstånd med betalning, betalades till Skatteverket i januari. Beloppet är bokfört som en fordran på Skatteverket och skattekravet redovisas som en eventualförpliktelse. Den muntliga förhandlingen i Kammarrätten hölls i maj och Kammarrättens dom kommer att publiceras i september Sida 8

9 NETTOOMSÄTTNING, ICA KONCERNEN 2012 Apr - jun Apr - jun 2012 Jan - jun Jan - jun Helår Rullande 12 månader ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Internförsäljning Nettoomsättning RÖRELSERESULTAT, ICA KONCERNEN 2012 Apr - jun Apr - jun 2012 Jan jun Jan - jun Helår Rullande 12 månader ICA Sverige ICA Norge ) ) 1) 3) Rimi Baltic ) 204 ICA Banken ICA Fastigheter ICA Koncerngemensamt Rörelseresultat totalt 622 4) ) Inklusive nedskrivning av goodwill om ) Inklusive nedskrivning av varumärket Säästumarket i Estland om 21. 3) Inklusive engångskostnader för avvecklingen av ICA Maxi om 367 samt kostnader för effektivisering av administrationen i Norge om 59. 4) Exklusive engångsposter uppgick ICA-koncernens rörelseresultat för perioden januari juni 2012 till 816 (738). FAKTA OM ICA ICA-koncernen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. Totalt ingår ca egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. Därtill erbjuder ICA finansiella tjänster till sina kunder i Sverige via ICA Banken. Fasthetsverksamheten bedrivs i ICA Fastigheter. För att ta del av ICA:s fullständiga delårsrapport, besök ICA:s hemsida Sida 9

10 FORMA KJELL & COMPANY Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseres exkl reares Rörelseres inkl reares Tillväxt, % Rörelsemarginal, % -5,0 5,6-9,7-1,1-1,4-4,0 Bruttomarginal, % 31,3 34,7 28,5 32,5 30,1 28, Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Jämförbar tillväxt, % na Rörelsemarginal, % 3,0-6,5 4,3-2,4 5,6 7,9 Bruttomarginal, % 49,0 48,7 49,6 48,2 49,1 49,7 Nettoomsättningen i Forma uppgick till 166 (234) under andra kvartalet. Minskningen jämfört med föregående år förklaras främst av avyttrade verksamheter under kvartalet. Rörelseresultatet, exklusive resultat från avyttringarna, uppgick till -9 (13) under kvartalet. Nettoomsättning minskade under andra kvartalet som en följd av att Forma Contract och den finländska tidningsverksamheten avyttrades. Den kvarvarande verksamheten inom Forma Magazines har haft en svag utveckling och både annonsintäkter och läsarintäkter tappar mot föregående år. Forma Books ökar dock försäljningen något jämfört med i fjol. ICA Bokförlag har haft en bra utveckling, medan det gått betydligt sämre för bokklubbarna. Rörelseresultatet uppgick till -9 (13) under kvartalet. Den lägre försäljningen har bidragit till minskat resultat under kvartalet, även om besparingar har gjorts inom bl a marknadsavdelningen. I resultatet ingår också kostnader om 9 relaterade till förändringar i koncernstrukturen och avgångsvederlag. Översyn av ägandet Hakon Invest meddelade i delårsrapporten för januari september att ägandet i Forma skulle utvärderas. I april 2012 tecknades avtal med finländska A-lehdet Oy om en försäljning av dotterbolaget Forma Publishing Group Oy, som är Magazines verksamhet i Finland och Estland. I slutet av maj tecknades sedan avtal om att sälja uppdragsverksamheten Forma Contract till Stampen. Kvar i Forma efter avyttringarna är Forma Magazines och Forma Books, som båda kommer att drivas vidare med Hakon Invest som ägare. Hakon Invests översyn av ägandet i Forma Publishing Group är därmed avslutad. Nettoomsättningen i Kjell & Company under andra kvartalet uppgick till 174 (141), en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 17 procent. Rörelseresultatet uppgick till 5 (-9). Rörelsemarginalen under kvartalet uppgår till 3,0 procent (-6,5). Försäljningen i Kjell & Companys butiker fortsätter att visa en mycket god tillväxt under andra kvartalet. Ökningen uppgick till 23 procent totalt och 17 procent i jämförbara butiker. Under kvartalet har tre nya butiker öppnat; i Kungsbacka, Ystad och Falun. Bland annat har den utökade produktkatalogen, som släpptes i april, och lyckade sommarkampanjer bidragit till den starka utvecklingen. Kjell & Companys rörelseresultat förbättrades till 5 (-9) under andra kvartalet. Jämfört med samma period är bruttomarginalen 0,3 procentenheter högre och rörelseresultatet 14 bättre. Ökad försäljning och sänkta kostnader centralt har bidragit till resultatökningen. Tillväxtstrategin i Kjell & Company ligger fast. Även satsningen på kunnig personal och hög servicegrad fortsätter. Hittills under 2012 har fyra nya butiker öppnats. Antalet butiker uppgick per den sista juni 2012 till 61 (55). FAKTA OM FORMA PUBLISHING GROUP Forma Publishing Group är ett av Sveriges ledande medieföretag med verksamhet inom tidningar, böcker och digitala medier. Verksamheten är organiserat i två affärsområden: Forma Books och Forma Magazines. Totalt har Forma drygt 200 anställda i Sverige. Läs gärna mer på FAKTA OM KJELL & COMPANY Kjell & Company är en av Sveriges ledande återförsäljare av hemelektroniktillbehör. Kjell & Company äger och driver 61 butiker i Sverige, samtliga med ett fullsortimentslager av cirka artiklar. Vid sidan av butikerna är e-handel en viktig försäljningskanal. Hög servicegrad och god produktkunskap är ledord. Läs gärna mer om Kjell & Company på Sida 10

11 CERVERA INKCLUB Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Jämförbar tillväxt, % na Rörelsemarginal, % -6,9-9,0-11,3-12,0-1,7-1,6 Bruttomarginal, % 47,8 47,3 47,0 47,1 46,9 47, Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Rörelsemarginal, % 7,5 3,4 5,6 3,2 6,8 7,8 Bruttomarginal, % 47,9 49,5 47,6 47,5 47,8 47,8 Nettoomsättningen i Cervera uppgick till 164 (155) under andra kvartalet. Det är en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 9 procent. Rörelseresultatet uppgick till -11 (-14). Rörelsemarginalen under kvartalet uppgår till -6,9 procent (-9,0). Cervera har haft en bra försäljningsutveckling under andra kvartalet, bland annat tack vare en stark försäljning av studentpresenter och lyckade kundaktiviteter. Fokus har i högre grad riktats åt butiksaktiviteter efter de strukturändringar och sortimentsjusteringar som skedde under årets inledande månader. Rörelseresultatet förbättrades till -11 (-14) under andra kvartalet tack vare en bra försäljning. Cerveras effektivisering av butiksdriften och renodling av sortimentet fortsätter under Antalet egenägda butiker uppgick per den 30 juni 2012 till 56 (56). Antalet franchisebutiker uppgick till 22 (22). Nettoomsättningen i inkclub under andra kvartalet uppgick till 128 (119), en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 10 (4) under kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 7,5 procent (3,4). Sammantaget var inkclubs nettoomsättning 8 procent högre än föregående år. Försäljningen av bläck och toner har ökat under kvartalet och bidragit till merförsäljning via den gemensamma varukorgen som inkluderar dustclub, lightclub och batteryclub. Bland övriga kundklubbar märks Beautyplanet som fortsätter att utvecklas mycket bra försäljningsmässigt. inkclubs rörelseresultat steg till 10 (4). För inkclub är fokus inriktat mot utvecklingen av den nya itplattformen och nytt CRM-system för att kunna kapitalisera på befintlig kunddatabas för framtida tillväxt. FAKTA OM CERVERA Cervera är den ledande butikskedjan inom glas, porslin och köksutrustning i Sverige med ett brett sortiment av välkända varumärken. Erbjudandet består av kvalitets- och designprodukter för matlagning, servering och dekoration i en inspirerande butiksmiljö. Cerverakedjan har 78 butiker, varav 56 är hel- eller delägda och 22 butiker drivs som franchise. Läs gärna mer om Cervera på FAKTA OM INKCLUB inkclub är ett renodlat e-handelsföretag som säljer olika typer av förbrukningsartiklar över internet i 15 europeiska länder. Kärnområdet utgörs bläckpatroner och andra skrivartillbehör. Vid sidan av det består inkclubs erbjudande av glödlampor, batterier, dammsugarpåsar och skönhetsprodukter. Kunderna erbjuds ett brett produktsortiment till låga priser, exklusiva medlemserbjudanden och snabba leveranser. Läs gärna mer om inkclub på Sida 11

12 HEMTEX Rullande Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Tillväxt, % Jämförbar tillväxt, % na Rörelsemarginal, % -14,2-28,6-16,2-27,6-12,5-7,9 Bruttomarginal, % 59,0 53,3 57,2 55,0 54,4 55,3 Hemtex nettoomsättning uppgick till 204 (201) under andra kvartalet, en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet uppgick till -29 (-57) under andra kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal på -14,2 procent. Hemtex fortsatte att öka försäljningen under andra kvartalet, trots färre butiker och en omfattande utförsäljning under motsvarande kvartal i fjol. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 7 procent i Sverige, 18 procent i Finland och 24 procent i Estland. Rörelseresultatet uppgick till -36 (-50) under kvartalet. Förbättringen är en följd av Hemtex genomgripande omställningsarbete, som bland annat inneburit lägre kostnader och förbättrad bruttomarginal. Hemtex fortsätter att utveckla konceptet genom en tydig och trovärdig kommunikation, utveckling av sortimentet, hög servicenivå i butikerna samt genom en effektiv inköpsprocess och distribution. Övergången till det nya inköpssamarbetet med ICA Global Sourcing förväntas vara genomfört under senare delen av Antalet egenägda butiker uppgick per den 30 juni 2012 till 137 (152). Antalet franchisebutiker uppgick till 18 (20). FAKTA OM HEMTEX Hemtex är en ledande hemtextilkedja med butiker i Sverige och Finland. Hemtex erbjuder ett prisvärt, inspirerande och funktionellt sortiment med hemtextil av god kvalitet, bland annat handdukar, bäddtextil och gardiner. Antalet butiker uppgår till 155, varav 137 drivs i egen regi och 18 av franchisetagare. För att ta del av Hemtex fullständiga delårsrapport besök gärna Hemtex hemsida Sida 12

13 Koncernens finansiella ställning FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Koncernens likvida medel och dagsvärdet på kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2012 till 1 349, jämfört med per den 31 december. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 511 per den 30 juni 2012, jämfört med 438 per den 31 december. Soliditeten vid periodens utgång var 86,3 procent, jämfört med 85,6 procent per den 31 december. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 595 (527). Mottagen utdelning från ICA AB uppgick till 800 (760). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -153 (4). Förändringar i kortfristiga placeringar ingår med -299 (20), medan förvärv av anläggningstillgångar ingår med -19 (-16) och försäljning av dotterbolag ingår med +165 (0). Likvida medel ökade till 293 per den 30 juni 2012, jämfört med 248 per den 31 december. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Hakon Invest arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. Detta regleras och hanteras via en arbetsordning för styrelsen och en vd-instruktion. Alla investeringar är förenade med osäkerhet och inför varje investering gör Hakon Invest en noggrann utvärdering som syftar till att identifiera och om möjligt reducera de risker som kan vara förknippade med investeringen. Den mest övergripande risken inom Hakon Invest utgörs av de enskilda innehavsbolagens ekonomiska utveckling, där ett värsta scenario är att hela Hakon Invests investering i ett bolag går förlorad. Innehavet i ICA AB utgör en väsentlig del av företagets tillgångar och är därför av särskild vikt vid bedömningen av Hakon Invest. Via ICA har Hakon Invest en betydande exponering mot nordisk och baltisk dagligvaruhandel. En försämrad konjunktur eller politiska beslut, som till exempel höjda skatter, är faktorer som skulle kunna påverka ICA:s försäljning och resultat negativt. Hakon Invests finanspolicy anger hur de finansiella riskerna ska hanteras och begränsas. Den utgör också ramverket för förvaltningen av de finansiella tillgångarna. Mer information om Hakon Invests riskhantering finns på sidorna och i årsredovisningen för. Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen fastställdes. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inga väsentliga transaktioner mellan Hakon Invest och närstående har skett under perioden. Moderbolagets utveckling INTÄKTER OCH RESULTAT Andra kvartalet april juni 2012 Moderbolagets intäkter uppgick till 0 (0) under andra kvartalet Rörelseresultatet uppgick till -18 (-15). Finansnettot uppgick till 795 (764), varav utdelningen från ICA AB ingår med 800 (760). Avkastningen i finansförvaltningen uppgick till -5 (4). Resultat före skatt uppgick till 777 (749). För perioden redovisas en skattekostnad om 0 (0). Periodens resultat uppgick till 777 (749). Perioden januari juni 2012 Moderbolagets intäkter uppgick till 0 (0) under perioden. Rörelseresultatet uppgick till -34 (-30). Finansnettot uppgick till 818 (760), varav utdelningen från ICA AB ingår med 800 (760). Avkastningen i finansförvaltningen uppgick till 18 (0). Resultat före skatt uppgick till 784 (730). För perioden redovisas en skattekostnad om 0 (+1). Periodens resultat uppgick till 784 (731). Sida 13

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2010

Delårsrapport för januari juni 2010 Sida 1/17 Delårsrapport för januari juni 2010 1 januari 30 juni 2010 Koncernens intäkter uppgick till 1 331 MSEK (670). Det är en ökning med 99 procent jämfört med motsvarande period 2009. Ökningen förklaras

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3 Andra kvartalet Jan-jun 12 mån jul 2- Mkr 2 2 2 2 jun 2 Koncernen Nettoomsättning 25 542 22 223 49 2 41 978 94 411 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 448 1 752 2 594 2 78 5 633 5 819

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2012

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2012 Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 583 (551) under tredje kvartalet. Rörelseresultatet exklusive Hakon

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Hakon Invest 1 Jan 31 mar 2008 Intäkterna uppgick till 283 MSEK (154) Rörelseresultatet minskade till 30 MSEK (99) Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Juni Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Juni 2009 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Något större optimism Baltikum tufft ekonomiskt läge Detaljhandeln uppvisar positiv tillväxt under andra kvartalet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2009 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Hushållen fortsatt pessimistiska Detaljhandeln uppvisar negativ tillväxt för första kvartalet Kostnadsbesparingar

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2010

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport Stockholm 5 maj 2010 Ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen för första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2009 Delårsrapport Stockholm 19 augusti 2009 Ökad omsättning samt förbättrat rörelseresultat exklusive reavinster och nedskrivningar Andra kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2007 Stockholm 20 februari 2008 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i starkt fjärde

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007 Stockholm 21 augusti 2007 Fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat första halvåret Nettoomsättningen

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Bokslutskommuniké Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Bokslutskommuniké 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Flertalet länder befinner sig i eller är på väg mot recession Fortsatt svagt stämningsläge bland hushållen Ökade varsel

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2012

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport Stockholm 14 november 2012 Starkt rörelseresultat i tredje kvartalet Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport Stockholm 18 augusti 2010 Förbättrat rörelseresultat trots minskad nettoomsättning under andra kvartalet Andra kvartalet Nettoomsättningen för

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké Stockholm 17 februari 2010 Starkt rörelseresultat för ICA-koncernen 2009 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007 Stockholm 13 november 2007 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006 Stark utveckling för ICA-koncernen under första halvåret Stockholm 15 augusti 2006 Nettoomsättningen under första

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2012-01-01 2012-12-31 Fjärde kvartalet 2012-10-01 2012-12-31 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 407,0 (380,0) MSEK, en ökning med 7%. Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2007

Delårsrapport för januari juni 2007 Sida 1/20 Delårsrapport för januari juni 2007 1 januari 30 juni 2007 Koncernens intäkter uppgick till 427 MSEK (314). Det är en ökning med 35,9 procent jämfört med motsvarande period 2006. Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december Nettoomsättningen uppgick till 854 (840) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 301 (281). Resultatet före skatt

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2009 Delårsrapport Stockholm 4 november 2009 Ökad omsättning och starkt förbättrat rörelseresultat under tredje kvartalet Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké Stockholm 11 februari 2013 Ett framgångsrikt år för ICA-koncernen Ägarförändringar i ICA Hakon Invest och Ahold har idag offentliggjort

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

VD-anförande Claes-Göran Sylvén

VD-anförande Claes-Göran Sylvén VD-anförande Claes-Göran Sylvén Vår affärsidé Långsiktiga investeringar med god riskspridning inom handelsområdet i Norden och Baltikum Långsiktigt säkerställande av ICA-idén Aktiv och ansvarstagande ägarroll

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer