03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e"

Transkript

1 ANALYSGARANTI* 6:e mars 2006 A-Com (Acom.ST) Lönsamhet runt hörnet A-Com är ett bolag i förändring. Efter en storstädning de senaste fyra åren har A-Com transformerats från en reklamdominerad byrå till en grupp av 17 företag inom PR- och kommunikation. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: O-listan 105 MSEK Media Fredrik Sandelin Roland Nilsson Den underliggande konjunkturtrenden är nu bra i sektorn. Resultatet har förbättrats kontinuerligt och Redeye räknar med att A-Com uppvisar positivt nettoresultat under andra halvåret i år. Våra olika värderingsmodeller pekar på att det finns en potential på cirka 20 procent i dagsläget. För en större uppjustering krävs det att A-Com blir mer transparent, ökar ägarandelen i de större dotterbolagen samt når en kritisk massa i omsättningen i förhållande till de centrala kostnaderna. Aktiekurs, SEK jul Kursutveckling A-Com aug sep okt nov dec jan A-Com OMX mar Volym, tusen Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Nyckeltal Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Fakta 03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e Omsättning, MSEK 233,4 197,4 186,2 199,0 207,0 Tillväxt -33% -15% -6% 7% 4% EBIT -23,8-34,0 6,7 19,5 22,8 Res. F. Skatt -52,5-37,6 3,2 16,5 20,8 Nettoresultat -59,0-46,8-8,1 7,7 10,8 Nettomarginal -25% -24% -4% 4% 5% EPS -63,0-27,5-4,2 3,9 5,6 P/E neg neg neg EV/EBITDA neg neg P/S 0,2 0,5 0,6 0,5 0,5 EV/S 0,3 0,7 0,6 0,6 0,5 Aktiekurs, SEK 54 Antal aktier 1,95 Börsvärde, MSEK 105 Nettoskuld, MSEK 15,8 Free float % 79 Analytiker: Magnus Dagel Henrik Alveskog * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Telefon Fax E-post:

2 Definitioner Bolaget Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Sammanfattning A-Com är ett av de större bolagen i Sverige inom marknadskommunikation, PR och reklam. Bolaget, som börsnoterades 1999, har en mycket turbulent historia. Den goda utvecklingen under 90-talet förbyttes i kraftiga förluster. Nuvarande VD Fredrik Sandelin har successivt omstrukturerat och städat upp A-Com under fyra års tid. Resultatet har också förbättrats kontinuerligt. Antalet dotterbolag har minskat från 70 till 17. Under det senaste kvartalet presterade A-Com ett positivt rörelseresultat på rullande 12 månader för första gången sedan 2000/2001. A-Com äger majoriteten av sina dotterbolag till procent genom en kommanditbolagsmodell ( KB ) vilket är ovanligt för ett börsbolag. Modellen skapar visserligen klara incitament för entreprenörerna att öka vinsten men samtidigt ser vi att värden inte byggs upp i bolagen. Vi tycker också att det blir otransparent för aktiemarknaden. KB-strukturen gör att A-Com står för hela nedsidan när det går dåligt men delar med sig en stor del av resultatet när dotterbolagen gör vinst. Vi tycker att modellen är alltför förmånlig för entreprenörerna i förhållande till aktieägarna. Det senaste året har A-Com påbörjat en process att öka ägarandelarna i de större dotterbolagen vilket Redeye välkomnar. Ett viktigt steg var när minoriteten i strategikonsulten Differ köptes in under fjolåret. Differ skall nu utgöra ett nav i koncernen genom vidareförmedling av kunder och kunskap till de övriga bolagen i gruppen. Varje dotterbolag skall kunna stå på egna ben men samtidigt skall det finnas klara incitament till korsförsäljning och samarbete mellan bolagen. A-Com består nu av fem affärsområden där Special Services är det största med 60 procent av antalet anställda och den klart bästa lönsamheten. Förutom Differ som ensamt utgör affärsområde Strategy är det i Special Services som de flesta av A-Coms intressantaste bolag återfinns. A-Com har nu en bra plattform för fortsatt tillväxt anser Redeye. Den underliggande rörelsen går allt bättre. De senaste 12 månaderna uppvisades god organisk tillväxt och rörelsebolagen visade en samlad marginal på 10 procent. Vi räknar med att rörelsebolagens marginal förbättras till 12 procent i år och till 15 procent för nästkommande räkenskapsår. Först nästa år bedömer vi att rörelsebolagens vinst är så pass stor att de täcker de centrala kostnaderna och att A- Com därmed kan visa vinst efter skatt och minoritet. Våra olika värderingsmodeller pekar på att det finns en uppsida på cirka 20 procent för aktien i dagsläget. För en större uppvärdering av A-Com ser vi ett par hinder som bolaget måste övervinna. Dels måste A-Com bli mer transperent och lättanalyserat. Dels tycker vi att bolaget bör fortsätta köpa in minoritetsandelarna i de större dotterbolagen så att större del av vinsten hålls kvar i företaget. Vidare tycker vi att A- Com måste bli större så att en kritisk massa nås i försäljningen. Vår känslighetsanalys visar att ett avsevärt högre börsvärde kan motiveras om A-Com kommer i närheten av sina finansiella mål om en byråintäkt på 400 miljoner kronor och en marginal på 15 procent senast

4 Bakgrund och positionering A-Com är ett av Stockholmsbörsens mindre bolag men ett av de större bolagen i Sverige inom sin nisch - marknadskommunikation, PR och reklam. A-Com är holdingbolag till sammanlagt 17 dotterbolag i framförallt Sverige men också i Norge och Finland. Verksamheten har delats upp i fem olika affärsområden där dotterbolagens respektive kompetens har samlats. Försäljningen uppgår cirka till 200 miljoner och byråintäkten till cirka 150 miljoner kronor. Skillnaden mellan försäljning och byråintäkt består i de inköp som görs för kunders räkning som till exempel reklamtid. Byråintäkt speglar bättre den underliggande utvecklingen för företagen och är det mått som oftast används i branschen. Kraftig tillväxt på 90- talet Turbulent historia A-Com har i grunden sin historia från reklambyrån Hallstedt & Hvid som startades Tillväxten var kraftig och bolaget knoppade successivt av framgångsrika projekt och bildade gruppen A-Com. Försäljningen fortsatte att växa kraftigt under 90-talet och ökade sammantaget 900 procent under perioden 94/95 till 99/00. Under räkenskapsåret 98/99 var byråintäkten 320 miljoner kronor och rörelseresultatet till 66 miljoner kronor (marginal 21%). EBITA (rullande 12 mån) E E 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Nuvarande VD tog över 2002 efter accelererande förluster A-Coms inriktning mot IT och media kunde inte vara mer lämplig inför börsnoteringen 1999 som blev mycket lyckad. Börsvärdet vid introduktionen på 900 miljoner kronor steg till 3 miljarder kronor på tre månader. Börsnoteringen visade sig dock vara nära konjunkturtoppen och en brant resa utför började för både bolaget och aktien drivet av den djupa lågkonjunkturen i IT och mediasektorn. Efter accelererande förluster under räkenskapsåret 2001/2002 tog nuvarande VD Fredrik Sandelin över A- 4

5 Com. En fas med omstrukturering och kostnadsbesparingar tog vid och lönsamheten har kontinuerligt förbättrats. A-Com vände till positivt rörelseresultat på rullande 12 månader under det senaste kvartalet för första gången på 18 kvartal. Nettoresultatet är emellertid fortfarande negativt framförallt beroende på kostnader för minoritet. Nystart och avknoppning har historiskt varit en viktig tillväxtdrivare. Nystart och avknoppning som en del av verksamheten En grundläggande del i A-Coms strategi har varit att starta nya företag tillsammans med entreprenörer i nya eller kompletterande segment av marknaden. Det har historiskt varit en viktig tillväxtdrivare. Under de senaste åren har emellertid stängning av bolag varit det dominerande inslaget på grund av den svaga konjunkturen. De senaste åren har antalet bolag minskats från 70 till 17 stycken. A-Com börjar nu komma in i en ny fas efter den långa omstruktureringen och Redeye bedömer att marknaden nu är så pass stark att nyetableringar åter kommer att bli aktuellt. Ett exempel på det är att dotterbolaget Trackster nyligen startat upp ett mindre dotterbolag vid namn Texas Moonwalk för att bredda och komplettera den befintliga verksamheten. Affärsmodell och bolagsstruktur A-Coms affärsmodell är inte att heläga sina dotterbolag utan istället deläga dessa tillsammans med entreprenörer. Dotterbolagen ägs vanligtvis till mellan procent. Bolagsstrukturen som A-Com vanligtvis använder är kommanditbolag men det finns även två helägda dotterbolag i gruppen. Kommanditbolag är ett handelsbolag där minst en delägare, komplementären, är obegränsat ansvarig för bolagets tillgångar och skulder medan ansvaret för övriga delägarna, kommanditdelägarna, är begränsat till vad de inskjutit i bolaget. I detta fall är A-Com komplementär och entreprenörerna i bolagen komanditdelägare. Nedan visar vi A-Coms dotterbolag och dess ägarandel. Advertising Andel Media Andel Special Services Andel Strategy Andel Interactive Andel A-Com A-Com A-Com A-Com A-Com Aaström & co 75% NMA 50% Silver 50% Differ 100% Actionbase 65% Tank/Y&R 86% Attention 62,5% Nerell More 50% Femfemfem 55% Trackster 62,5% Tvåpunktnoll 50% Brand Support 50% Radical PR 50% Explain 50% Locomotiv Oslo 100% Locomotiv Helsinki 25% Okidok 60% Källa: A-Com 5

6 För- och nackdelar med A-Coms delägarskapsstruktur För att bilda sig en uppfattning om A-Coms potential och risk är det viktigt att förstå hur bolagets koncernstruktur och ägande av dotterbolag är upplagt. Redeye har därför försökt utröna fördelar och nackdelar med strukturen. Fördelar: Incitamenten till entreprenören är den viktigaste positiva faktorn med bolagsstrukturen anser vi. Bra incitament. Incitamenten med delägarskap till entreprenörerna anser Redeye vara den största fördelen med A- Coms struktur. Det skapar oöverträffade incitament att öka vinsten i det egna bolaget vilket också kommer A-Com till del. Fördelaktigare anställningsvillkor. Genom delägarskapstrukturen för ledningen i dotterbolagen kan lönerna och ersättningarna hållas nere vilket i slutändan påverkar lönsamheten positivt. Central finansförvaltning. Genom kommanditbolagstrukturen kan A-Com ha en central kassa- och finansförvaltning trots att bolagen inte ägs till 90 procent vilket annars är ett krav i vanlig aktiebolagsform. KB-strukturen gör även att A-Com kan skatteutjämna mellan dotterbolagen vilket inte hade varit möjligt med de befintliga ägarandelarna i vanliga dotterbolag. Lockar framgångsrika entreprenörer. Attraktivt sätt att locka till sig framgångsrika entreprenörer. Med vinstdelning och stort inflytande är det möjligt att A-Com lyckats locka framgångsrika entreprenörer in i gruppen som annars kanske inte varit möjligt. Nackdelar: Svårförståeligt och otransparent. A-Com är det enda bolaget på Stockholmsbörsen som använder sig av en struktur med dels delägda dotterbolag och dels kommanditbolag. För marknadens aktörer är det svårförståeligt och komplext vilket gör att riskpremien ökar. Det finns en risk att beslutsprocessen mot dotterbolagen blir trög i kommanditbolagsstrukturen. Ej fullständig bestämmanderätt. Visserligen är A-Com komplementär, firmatecknare och huvudägare i dotterbolagen men Redeye bedömer ändå att det finns en risk att beslutsprocessen blir trögare när entreprenören också har ett kraftigt inflytande genom sin ägarandel. I tider med bra efterfrågan bedömer inte Redeye att det är negativt. När efterfrågan försämras kan det däremot lätt uppstå problem. I och med att entreprenören inte har den resultatmässiga nedsidan (se mer nedan) kan denne vilja övervintra istället för att anpassa kostnader nedåt. Med den befintliga ledningen bedömer Redeye inte att det är något större hot men det kan bli ett problem i framtiden. Hela nedsidan En nackdel med kommanditbolagsstruktur är att den inte är avpassad för förlustbringande verksamhet i samma 6

7 utsträckning som ett aktiebolag. Det är oftast advokater och mindre konsultbolag med stabil och jämn fakturering som använder sig av en kommanditbolagsmodell. Komplementären (A-Com) står nämligen för hela förlusten i dotterbolagen medan vinst fördelas i enlighet med ägarandelen. Det gör det alltså mycket förmånligt för entreprenören (kommanditdelägaren). Mellan A-Com och entreprenörerna finns dock bolagsavtal som stipulerar att A-Com har rätt att kompensera sig för tidigare förluster innan vinster betalas ut. Är förlusterna för stora finns alltså risken att entreprenören ser det oöverstigligt och slutar sin anställning. I vissa fall har emellertid A-Com löst detta med individuella avtal. Minoritetsposterna till entreprenörerna gör att uppsidan begränsas. men begränsad uppsida? I och med att A-Com inte heläger dotterbolagen betalas entreprenörernas andel av vinsten ut genom minoritetsandelar i resultaträkningen. Redeyes beräkningar visar att 60 procent av den rapporterade försäljningen (59 procent av byråintäkten) tillhör A-Com och resterande del tillhör entreprenörerna. I våra prognoser har vi antagit att minoritetsandelen utgör 30 procent av dotterbolagens samlade resultat då A-Com har rätt att kompensera sig för förluster (se punkten ovan). De höga minoritetsposterna gör att uppsidan i verksamheten begränsas jämfört med om dotterbolagen varit helägda. Vi vill dock påpeka att minoritetsandelens storlek i sig inte påverkas av om bolagsformen är aktiebolag eller kommanditbolag. Modellen med högt delägarskap passar bättre i uppstartsskeden än i en mognare fas Redeyes bedömning Som vi ser det kan bolagsstrukturen delas upp i två olika delar, dels valet av KB- eller AB-modell och dels i valet av helägda eller delägda dotterbolag. Enligt A-Com är skillnaden mellan KB och AB modell i slutändan inte så stor. Redeye är inte av samma åsikt då vi mest ser nackdelar. KB-modellen gör det otransparent för aktiemarknaden och något värde byggs aldrig upp i dotterbolagen. Udden av modellen tappas också när entreprenören inte har den ekonomiska nedsidan. Som komplementär konsoliderar A-Com in hela förlusten när ett dotterbolag visar negativt resultat. I fråga om delägarskapet ser Redeye fördelarna, men anser också här att nackdelarna överväger. Modellen är för förmånlig för entreprenörerna som i slutändan tar för stor del av koncernens resultat i förhållande till moderbolagets aktieägare. Modellen med högt delägarskap passar bättre i ett uppstartskede än i en mognare fas. A-Com har påbörjat en process att köpa tillbaka minoritetsandelar i de större dotterbolagen vilket Redeye anser är helt rätt. Det nya A-Com med Differ som nav A-Com har successivt stöpts om de senaste åren. I det nya A-Com skall managementkonsultföretaget Differ utgöra ett slags nav där de övriga företagen kretsar kring. Strukturen konkretiserades när minoritetsandelen i Differ köptes in av A-Com under september 2004 som därmed blev ett helägt dotterbolag. Tanken är att återskapa den struktur som fanns på 90-7

8 talet där reklambyrån Hallstedt&Hvid utgjorde navet i en framgångsrik och lönsam företagsgrupp. Strukturen grundar sig i A-Coms uppfattning att marknaden successivt har ändrat sig från att kunskap om reklam var den kritiska kompetensen till att kunskap om marknadsstrategisk positionering är grunden. Genom Differ som är en av Sveriges ledande experter på varumärkesstrategi skall kunder och kunskap vidareförmedlas till övriga bolag inom gruppen. Varje dotterbolag skall kunna stå på egna ben men samtidigt skall det finnas incitament till korsförsäljning inom sfären. Genom att Differs ledning är stora aktieägare i A-Com finns goda incitament i denna struktur. Kommanditbolagsstrukturen gör att det egna bolaget alltid sätts i det första rummet Redeys bedömning Redeye ser fördelarna med strukturen men bedömer ändå att det finns ett par frågetecken. Framförallt ser vi återigen att A-Coms kommanditbolagsstruktur gör att entreprenörerna optimerar det egna bolagets vinst och lönsamhet före kundöverföring. I första hand kommer lönsamheten i det egna bolaget och i andra hand kommer kundöverföring till övriga gruppen. Även om kund- och informationsutbytet helt klart har förbättrats de senaste åren är vi inte övertygade om att det kommer bli en naturlig del i koncernen. Vidare är det helt avgörande att ledningarna har ett absolut förtroende för varandra för att rekommendera kunder till andra dotterbolag i sfären. A-Com har mycket att tjäna på att fortsätta köpa in minoriteten i de större dotterbolagen med betalning i aktier. Incitamenten till kunskaps- och kundöverföring ökar då naturligt när dessa är större aktieägare i A-Com. Att entreprenören har kvar en viss ägarandel i bolaget är dock önskvärt då det ökar incitamenten för resultatgenerering. 8

9 A-Coms olika rörelsegrenar A-Coms verksamhet består av fem olika verksamhetsgrenar som alla är verksamma inom framförallt PR och kommunikation. Av de fem affärsområdena är fyra av dem ungefär lika stora med cirka 10 procent av försäljningen och byråintäkten vardera, medan det femte affärsområdet Special Services står för 60 procent av omsättningen. Fördelning Byråintäkt 04/05 In ter a ctiv e 9% Adv ertising 11% Strategy 10% Media 9% Special Serv ices 61% Affärsområde Advertising Advertising är A-Coms reklambyrådel där de två bolagen Aastroem & Co samt Tank/ Y&R utgör verksamheten. Aastroem är verksamt inom B2B reklam, alltså mot företag, medan Tank framförallt arbetar med positionerande reklam mot tjänste- och serviceföretag. Den svenska reklambyråmarknaden består av ett mycket stort antal aktörer. A-Com är i detta sammanhang en medelstor spelare och möter därför konkurrens både från de stora internationella nätverken och från de mindre fristående byråerna. De dominerande aktörerna är framför allt: Forsman & Bodenfors, Storåkers, Lowe Brindfors, Ogilvy, Grey Group. Affärs- Rör res Bolag Ägarandel Inriktning Ant anst Omsättning Andel av A-Coms andel område 04/05 Mkr A-Com 30 April 05 04/05 Mkr total förs% av omsättning Mkr Advertising -2 Aaström 75% Reklambyrå 8 6 3% 5 Tank/Y&R 86% Reklambyrå % % 17 A-Coms andel av försäljning 83% Källa: A-Com, Redeye Research 9

10 Redeys bedömning I tabellen framgår det att Aastroem & Co samt Tank ägs till 75 respektive 86 procent. Tank hade en byråintäkt per anställd på 1,1 miljoner kronor för helåret 2004/2005 vilket är godkänt. Aastroem visade dock en byråintäkt per anställd på 0,6 miljoner kronor vilket är svagt och bolaget hade uppenbarligen problem med beläggningen under fjolåret. Affärsområdet liksom branschen är sencyklisk bedömer vi I diagrammet nedan kan vi se att affärsområdet Advertising drabbades svårt av lågkonjunkturen i reklam- och mediasektorn under 2000 och Försäljningen har planat ut runt 5 miljoner kronor per kvartal och resultatet har successivt återhämtat sig. Det är emellertid först under de två senaste kvartalen som affärsområdet visat positivt resultat. Redeys bedömning är att reklambranschen är tydligt sencyklisk. Det är först det senaste året som efterfrågan har tagit fart bedömer vi. Rörelsemarginalen på 8 procent under det för räkenskapsårets säsongsmässigt svaga första halvåret bedömer Redeye är bra. Affärsområdet bör ha goda förutsättningar att nå en rörelsemarginal på över 10 procent för helåret. Ett osäkerhetsmoment på sikt är emellertid om Tank och Aastroem är tillräckligt stora och når den kritiska massa som krävs för att attrahera större klienter. Affärsområde Advertising Omsättning E E 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Rörelseresultat 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Affärsområde Media Affärs- Rör res Bolag Ägarandel Inriktning Ant anst Oms Andel av A-Coms andel område 04/05 Mkr A-Com 30 April 05 04/05 Mkr total förs% av omsättning Mkr Media 1,7 NMA 50% Mediaanalys % 9,5 Attention 62,5% Mediarådgivare 1 1,5 1% 0, ,5 10% 10,4 A-Coms andel av försäljning 51% Källa: A-Com, Redeye Research Nordisk medieanalys (NMA) utgör med 12 anställda huvuddelen av A-Coms affärsområde Media. Mediarådgivaren Attention med en person anställd utgör den andra delen i affärsområdet. NMA ägs av A-Com till 50% och Attention till 62,5 procent. NMA som grundades 1996 är ett intressant litet 10

11 Nordisk Medianalys utgör huvuddelen av affärsområdet Media bolag med till synes goda marknadsförutsättningar. Bolaget har byggt upp en databas över den svenska befolkningens inköp av varor och tjänster. Denna databas analyseras och inköpsmönster säljs till kunder i olika branscher som exempelvis livsmedel eller personbilar. De tjänster som NMA erbjuder, media tracking, kan kunderna även få genom andra mediabyråer som Starcom, Carat, CIA, Interpublic, Omnicom m fl. Styrkan hos NMA ligger i att de är fristående och därmed som regel kan anses vara mer objektiva. Konkurrenterna hamnar vanligtvis i situationen att de utvärderar sina egna insatser, vilket begränsar deras trovärdighet. Historiskt stabil lönsamhet talar för upphämtning Redeys bedömning Den stora kundbasen har bidragit till att affärsområdet Media klarat lågkonjunkturen riktigt bra. Affärsområdet har haft en rörelsemarginal på i genomsnitt 6 procent de senaste 12 kvartalen. Oroande är emellertid att lönsamheten har försämrats det senaste halvåret. Affärsområdet uppvisade det senaste kvartalet sin första kvartalsförlust sedan andra kvartalet 2001/2002. Negativt är också att försäljningen minskat med 11 procent under räkenskapsårets första halvår trots att jämförelsesiffrorna för första halvåret ifjol också var relativt svaga. Den stora kundbasen samt den goda historiska lönsamheten talar dock för att affärsområdet har goda möjligheter att återhämta tappet i lönsamhet de närmaste kvartalen. En annan intressant aspekt är att NMA kanske är det dotterbolag i A-Com som mest naturligt kan relatera och interagera med övriga bolag i koncernen. NMA är kanske också det dotterbolag i koncernen som genom sin stora databas har störst strukturkapital och inte är lika personberoende som övriga delar av gruppen. Affärsområde Media Omsättning E E 01/02 02/03 03/04 04/05 05/ Rörelseresultat 11

12 Affärsområde Special services Affärs- Rör res Bolag Ägarandel Inriktning Ant anst Omsättning Andel av A-Coms andel av område 04/05 Mkr A-Com 30 April 05 04/05 Mkr total % omsättning Mkr Special 11,6 Services Silver 50% Design % 5,5 Nerell MW 50% DM/RM 28 27,3 14% 13,7 Trackster 62,5% DM/RM 17 36,4 19% 22,8 Brand Support 50% Butiksaktivitet 29 25,8 13% 12,9 Radical PR 50% PR-byrå 1 1,8 1% 0,9 Explain 50% PR-byrå 1 0,3 0% 0,2 Locomotiv Oslo 100% Sälj främjande 0 0,8 0% 0,8 Locomotiv Hels 25% Sälj främjande 12 12,9 7% 3,2 Okidok 60% Produktionsbyrå 8 9,4 5% 5, ,5 51% 54,8 A-Coms andel av försäljning 55% Källa: A-Com, Redeye Research Special Services står för 60 procent av koncernens försäljning Special Services är A-Coms absolut största affärsområde med cirka 60 procent av koncernens byråintäkt. Special Services utgörs idag av åtta bolag inom PR, kommunikation och relationsmarknadsföring och ägs i de flesta fallen till 50 procent. De största bolagen i gruppen är Nerell More Wunderman (NMW) som är verksamma inom relationsmarknadsföring samt Brand Support som arbetar med etableringstjänster mot fack- och detaljhandeln. Brand Supports erbjudande kan beskrivas som ett alternativ till kundernas egen försäljningsorganisation. För internationella företag som inte vill investera i en egen organisation på den något perifera Skandinaviska marknaden, kan Brand Support vara ett mycket kostnadseffektivt alternativ. Vi bedömer att bolaget har en stark ställning inom sin nisch och att konkurrensen inom fackhandeln är relativt begränsad. En konkurrent med liknande erbjudande i Sverige är Remarkable som nyligen förvärvade denna verksamhet av Projektbolaget. Aktörer som riktar in sig till den breda detaljhandeln är betydligt fler, sannolikt till följd av lägre inträdesbarriärer. NMW och Brand Support stod enligt A-Coms senaste årsredovisning för något mer än halva affärsområdets försäljning och byråintäkt. Ett annat viktigt bolag är Trackster som är verksamma inom direkt- och relationsmarknadsföring och är ett av A-Com koncernens lönsammaste bolag. Efter årsskiftet kom ett viktigt besked där A-Com genom ett optionsavtal gavs möjlighet att öka sitt innehav i Trackster till 87,5 procent från nuvarande 50 procent. NMW och Trackster har ett likartat kunderbjudande men differentierad positionering gör att direkt konkurrens oftast kan undvikas. Övriga konkurrenter som A-Com själva nämner är; Sandberg inom Starcomgruppen, DM konsult, Draft Sweden, Ogilvy one och MRM McCann inom relationsmarknadsföring. Redeys bedömning I grafen nedan kan vi se att affärsområdet visar en fin utveckling som Redeye bedömer väl korrelerat med mediekonjunkturen. Affärsområdet vände till lönsamhet under andra kvartalet 2003/2004 och har sedan dess pekat uppåt. Under de tre senaste kvartalen har rörelsemarginalen uppgått 12

13 2006 ser ut att bli ett starkt år för affärsområdet till starka 15 procent. Under de senaste fem kvartalen har affärsområdet även visat en bra tillväxt. Vad Redeye kan bedöma ser marknaden stark ut åtminstone under Det faktum att det är valår 2006 kommer bidra positivt till efterfrågeläget för framförallt PR- och kommunikationsbolag. Inför 2007 är osäkerheten större för både dessa bolag som för mediemarknaden i stort anser Redeye. Affärsområde Special Services Omsättning E E Rörelseresultat 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Minoritetsägarna tar halva resultatet Den goda utvecklingen för Special Services tillsammans med affärsområdets storlek har varit en viktig faktor till att A-Com förbättrat resultatet de senaste två åren. Ett problem är emellertid att den goda utvecklingen i affärsområdet inte fullt ut kan tillgodogöras då A-Com äger endast 52 procent av försäljningen och byråintäkten av affärsområdet. Resterande del ägs av entreprenörerna och delägarna i de olika bolagen. Special services redovisade ett rörelseresultat på 11,6 miljoner kronor under föregående räkenskapsår 04/05. Antar vi att andelen av resultatet är lika stor som omsättningen är alltså A-Com tvungen att dela med sig halva resultatet till minoritetsandelsägarna. Det motsvarar knappt 6 miljoner kronor för föregående räkenskapsår. Vi bedömer att det stämmer relativt bra med verkligheten då A-Coms redovisade minoritetspost totalt uppgick till 8 miljoner kronor under föregående räkenskapsår. 13

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Precise Biometrics (PREC.ST)

Precise Biometrics (PREC.ST) ANALYSGARANTI* 21 september 2006 Precise Biometrics (PREC.ST) Hösten bör ge bra avtryck! Det ser ut att kunna bli en händelserik höst för biometriföretaget Precise Biometrics. Efter ett antal goda referensorder

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna BOLAGSANALYS 6 april 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna Avega Group är ett konsultföretag specialiserat inom IToch verksamhetsutveckling. Bolaget har sedan start varit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 oktober 2013 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Ny fas inledd Online Group har en stark marknadsposition inom hosting, molntjänster och onlinemarknadsföring. Gruppen har en hög andel

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer