Budgetunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetunderlag 2015 2017"

Transkript

1 Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (21) Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för Beslut i ärendet har fattats av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. I den slutgiltiga handläggningen har överdirektör Helen Ängmo, avdelningscheferna Erik Nilsson, Staffan Lundh, Kjell Hedwall och Eva Lindgren samt chefsjurist Jonas Nordström, kommunikationschef Annette Lilliestierna och stabschef Anna Hellstadius deltagit. Föredragande i ärendet har varit undervisningsråd Katarina Tiväng. Anna Ekström Generaldirektör Katarina Tiväng Undervisningsråd Kopia till Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 2 (21) Skolverket Innehåll Hemställan Inledning Skolverkets prioriteringar Långsiktigt och strategiskt stöd för skolutveckling Förslag till utökad finansiering av verksamhet Utgiftsområde 16 Anslag 1:1 Statens Skolverk Utgiftsområde 16 Anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :5.2 Internationella studier :5.3 Till Skolverkets disposition Avgiftsfinansierad verksamhet Verkets åtgärder för att effektivisera och minska kostnaderna Förslag till finansiering av Skolverkets verksamhet Anslag, avgiftsinkomster och övriga inkomster som disponeras (tkr) Investeringsbehov i anläggningstillgångar Räntekonto med kredit Anslagskredit på ramanslag Bemyndiganden Avgiftsbelagd verksamhet... 20

3 Skolverket 3 (21) Hemställan Med utgångspunkt i de resonemang som förs i budgetunderlaget hemställer Skolverket om att myndigheten tillförs medel för , utöver redan beslutad tilldelning, enligt följande. Äskanden om tillägg anges kopplat till aktuellt anslag. (tkr) Förslag från Skolverket Anslag 1.1 Summa 1:1 tilldelat Långsiktig finansiering av Skolverket Instruktionsenliga förändringar Lärlingscentrum Implementering av skolreformer Uppföljningsstatistikens anpassning till reformerna Nationell ämnesutvärdering Summa 1:1 äskande Nytt förslag Anslag 1:5:2 Summa 1:5:2 tilldelat Internationella studier Nytt förslag Anslag 1:5:3 Summa 1:5.3 tilldelat Omfördelning mellan anslag Nytt förslag Avsteg från Kapitalförsörjningsförordningen Karriärtjänstreformen Lärarlegitimationer Inga beloppsgränser

4 4 (21) Skolverket 1 Inledning Skolverket ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet. Myndigheten arbetar med nationell styrning, skolutveckling, uppföljning och utvärdering samt med hantering av statsbidrag och legitimering av lärare och förskollärare. En mycket stor del av verksamheten utgörs av regeringsuppdrag meddelade i regleringsbrev eller i särskild ordning. Flera uppdrag har korta tidsramar, annonseras med kort varsel och utgör i vissa fall en ny form av verksamhet. Den svenska skolan står inför stora utmaningar. I Skolverkets lägesbedömning 2013 redovisade myndigheten sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning. Tre övergripande utvecklingsområden pekades ut som viktiga för att möta den svenska skolans utmaningar; att alla skolor måste utvecklas till bra skolor för att öka likvärdigheten, att tillgången till kompetenta lärare behöver säkras och att skolor och huvudmän behöver långsiktighet. Slutsatserna i lägesbedömningen förstärktes ytterligare av PISAundersökningen där resultaten visar att svenska 15-åringar har tappat mest i hela OECD-området och numera presterar under OECD-genomsnittet inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Skillnaderna är stora mellan flickor och pojkar och de lågpresterande har tappat ytterligare i förhållande till de högpresterande. Med utgångspunkt i Skolverkets uppdrag, resurser och utmaningar har myndigheten formulerat fem övergripande mål för perioden Målen med tillhörande strategier ska skapa bättre förutsättningar för Skolverket att genomföra sitt uppdrag. De fem målen är: Vår verksamhet bidrar till högre kvalitet i undervisningen Vi tillhandahåller den bästa kunskapen om skolsystemet Vi möter målgruppernas behov Vi har rätt kompetens Vi är snabba, flexibla och effektiva Skolverket fokuserar i detta budgetunderlag på hur myndigheten bör hantera de utmaningar som finns inom sektorn, hur myndigheten ser på framtida utvecklingsinsatser och vilka förutsättningar myndigheten behöver ha för att klara sitt uppdrag. Myndigheten vill framhålla att det behövs strukturella förändringar i hur olika insatser kan genomföras på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt för att skapa förutsättningar för en bättre skola. Det krävs också ett stärkt förvaltningsanslag för att Skolverket ska kunna hantera förvaltning och långsiktigt stöd för såväl instruktionsenliga uppgifter som tidsbegränsade utvecklingsinsatser. 1.1 Skolverkets prioriteringar Utifrån slutsatserna i lägesbedömningen har Skolverket valt att prioritera insatser inom följande områden. Skolverket ska genom att samordna befintliga insatser och initiera nya insatser vid behov, öka genomslagskraften i de insatser regeringen fattar beslut om.

5 Skolverket 5 (21) Skola och arbetsliv Skolverket har ett stort och ökande antal regeringsuppdrag med nära koppling till arbetsmarknaden, t.ex. inom gymnasie- och vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledning. Regeringen angav i budgetpropositionen för 2013 att myndigheten behöver ställa om sin verksamhet mot en samlad, långsiktig satsning för att stärka kvaliteten i yrkesutbildningen, bl.a. när det gäller handledarutbildning, samverkan med arbetslivet, branscher och parter. Bedömning och betyg Betyg och nationella prov liksom annat bedömningsstöd är ett område där Skolverket har flera pågående uppdrag. Skolan har under senaste åren fått ett utökat åtagande genom tidigare betyg och ett omgjort betygssystem. Antalet nationella prov har ökat. Detta har sammantaget medfört att behovet av stöd har ökat, vilket Skolverket prioriterar. Skolverket får också genom uppföljning och utvärdering kunskap inom området. Likvärdig utbildning för alla elever I lägesbedömningen lyfts fram att Skolverket ska följa upp och utvärdera likvärdigheten, ett arbete som pågår. Därtill behövs löpande kunskap om hur elevernas kunskapsutveckling ska förstås. Skolverket avser att stärka dialogen mellan staten och huvudmännen för att ge huvudmännen bättre förutsättningar att ta sitt ansvar för skolans samlade mål. Redan i dag görs insatser för att stärka huvudmännens möjligheter att ta sitt ansvar t.ex. genom de nyligen genomförda aktualitetskonferenserna. Förbättrade resultat genom utveckling av undervisningen Ett av målen i Skolverkets strategiska plan är att verksamheten ska bidra till högre kvalitet i undervisningen. Myndigheten ska utveckla stöd för att höja kvaliteten i undervisningen och ska ha en kunskapsbas som möjliggör effektiva insatser för att utveckla undervisningen. Det bakomliggande motivet för att detta område prioriteras är undervisningens avgörande betydelse för elevers resultat. Skolverket genomför nationella och internationella undersökningar som rör ämnen och undervisning. Vidare genomförs en rad insatser som syftar till att utveckla undervisningen, t.ex. utvecklingsinsatser kopplade till ämnen och ämnesutveckling, kollegialt lärande, elever i behov av särskilt stöd och forskningsspridning kopplat till förbättrad undervisning. 1.2 Långsiktigt och strategiskt stöd för skolutveckling Under 2014 arbetar Skolverket med en stor mängd utvecklingsuppdrag från regeringen. Uppdragen spänner över ett brett spektrum av frågor från att motverka alkohol, narkotika, dopning och tobak och att stödja isländska elevers yrkesstudier i Sverige till den stora satsningen på Matematiklyftet och Lärarlyftet. I Riksrevisionens granskning Statens insatser på skolområdet, Statens kunskapsspridning till skolan RIR 2013:11, rekommenderar Riksrevisionen regeringen bland annat att styra Skolverkets nationella utvecklingsuppdrag mer strategiskt och mindre detaljerat i syfte att öka Skolverkets verksamhetsnytta. Skolverket har återkommande lyft

6 6 (21) Skolverket behovet av utökat förvaltningsanslag. Det behovet kvarstår, se avsnitt 2.1. Med utgångspunkt i lägesbedömningen och Riksrevisionens rekommendationer föreslår myndigheten därutöver följande: Skolverket menar att det är en nackdel att strukturerna för nationell skolutveckling med dagens system i så stor utsträckning byggs upp på nytt för varje utvecklingsuppdrag. Mer hållbara strukturer för nationell skolutveckling med insatser för alla nivåer i styrkedjan skulle ge betydligt bättre förutsättningar att bidra till ett utvecklingsarbete som har reella möjligheter att höja kvalitén i undervisningen. Ett långsiktigt stöd skulle kunna erbjudas till huvudmän med större hänsyn till de behov av utvecklingsinsatser som finns. Det bör finnas goda möjligheter att identifiera behoven med det systematiska kvalitetsarbetet som grund. Det systematiska kvalitetsarbetet på respektive nivå genererar utvecklingsbehov av olika slag och då ska staten finnas där och erbjuda relevanta, vetenskapligt beprövade utvecklingsinsatser. Skolverket vill också undersöka om Skolinspektionens granskningar kan ligga till grund för en sådan analys. Skolverket menar att insatserna för nationell skolutveckling bör innehålla följande grundläggande kompetenser för de olika nivåerna: Huvudmän Hela huvudmannastrukturen behöver få del av kompetensutveckling så att det kommunala och statliga uppdraget kan integreras på ett naturligt sätt. Kompetensutvecklingen bör omfatta bl.a. systematiskt kvalitetsarbete, modeller för resursfördelning, kompetensförsörjning och skolplanering. Skolverket vill också erbjuda huvudmän individuellt stöd utifrån respektive huvudmans behov, t.ex. mot bakgrund av Skolinspektionens granskningar. Rektorer och förskolechefer Utvärderingen av Rektorsprogrammet är hitintills positiv och ytterligare utveckling av programmet kommer att fortsätta fr.o.m. höstterminen Skolverket har för avsikt att ytterligare förstärka och konkretisera avsnitten om pedagogiskt ledarskap i utbildningen. Därutöver vill Skolverket utveckla Rektorslyftet till en mer permanent påbyggnad på rektorsprogrammet, med möjlighet att välja olika inriktningar. Fokus i påbyggnaden bör vara på systematiskt kvalitetsarbete, organisering samt genomförande av utveckling av undervisning. Lärare och förskollärare Fokus bör läggas på kollegiala metoder för planering, utvärdering samt bedömning av elevers kunskaper. Insatserna måste ge ett handfast stöd för att lärare ska kunna pröva och ompröva nya upplägg av sin undervisning i syfte att ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som finns i läroplanen. Allt i syfte att höja kvalitén i undervisningen. Handledarnivån - karriärtjänster Skolverket vill bygga vidare på de generella inslag som finns i nuvarande utvecklingsinsatser och forma en handledarutbildning som huvudmän och rektorer kan erbjuda till förstelärare och lektorer i de fall dessa lärare har ett uppdrag att driva kollegialt utvecklingsarbete. Skolverket kan börja etablera en permanent hållbar struktur för nationell skolutveckling där finansieringen på 1:5.3 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, Till Skolverkets disposition, och övriga sakanslag till Skolverkets disposition, kan disponeras mer fritt av Skolverket utan detaljreglering så att regeringens fortsatta styrning snarare är målstyrd. Anslagsposten måste även fortsättningsvis inne-

7 Skolverket 7 (21) hålla administrativa villkor och vid behov avsteg från kapitalförsörjningsförordningen. Förslaget har således inga finansiella konsekvenser. Skolverkets bedömning är att detta är möjligt att påbörja redan under Förslag till utökad finansiering av verksamhet 2.1 Utgiftsområde 16 Anslag 1:1 Statens Skolverk Myndighetens långsiktiga finansiering En mycket stor del av Skolverkets verksamhet utgörs av regeringsuppdrag meddelade i regleringsbrev eller i särskild ordning. Det innebär en komplex och svåröverskådlig ekonomi med medel på flera anslag behäftade med olika villkor, vilket medför risker gällande styrning och uppföljning av verksamheten både på kort och på lång sikt. Skolverket har återkommande påpekat de svårigheter som är förknippade med ryckighet och kortsiktig planering för myndigheten. Skolverket står inför flera stora utmaningar de närmaste åren. Dels har myndigheten höga krav från regeringen avseende olika insatser inom skolområdet med tillhörande medel, dels finns krav inom förvaltningspolitiken på intern effektivitet samt hög service till Skolverkets målgrupper. Skolverket har under de tre senaste åren fått ett utökat förvaltningsanslag med 100 miljoner kronor. Medlen har i stor utsträckning öronmärkts för specifika insatser. På utvecklingsanslaget 1:5 har ökningen varit ännu större, från 900 miljoner kronor 2011 till 2,7 miljarder kronor Det tar tid att ställa om verksamheten och skapa ändamålsenliga, rätt dimensionerade interna stödprocesser för att klara av det. Det finns stora och eftersatta behov av modernisera och effektivisera myndigheten. Detta medför höga kostnader för verksamhetsutveckling i både kärn- och stödprocesser. Flera av satsningarna på utvecklingsanslaget avser uppbyggnad av mer långsiktiga reformer som t.ex. utfärdande av lärarlegitimation och olika statsbidrag. I flera uppdrag innebär utformningen att myndigheten skapar olika ithjälpmedel och verktyg för att stödja utvecklingen. Utveckling av infrastrukturen inom uppföljning och utvärdering behöver också förstärks för att klara de förändrade behoven. Investeringskostnader för detta belastar låneram, eller i de fall avsteg från kapitalförsörjningsförordningen beviljats, anslaget direkt. Långsiktigt kommer investeringarna att generera stora förvaltningskostnader. För 2014 har myndigheten budgeterat för närmare 60 miljoner kronor i förvaltningskostnader för att hantera och underhålla system, infrastruktur etc. Om ingenting görs kommer detta att leda till att förvaltningsanslaget mer och mer domineras av kostnader för övergripande overhead snarare än instruktionsenlig kärnverksamhet. Delvis har detta lösts kortsiktigt genom utnyttjande av 1:5.3 Till Skolverkets disposition för att täcka vissa förvaltningsutgifter. Det är inte en långsiktigt hållbar väg. Myndigheten bedömer att förvaltningsanslaget bör förstärkas de närm-

8 8 (21) Skolverket aste tre åren för att kunna hantera de instruktionsenliga uppgifterna och samtidigt hantera de insatser som krävs för att myndigheten ska kunna fungera effektivt samt omhänderta system och verktyg för skolsektorn med bibehållen kvalitet och effektivitet. Skolverket hemställer om en utökning av 1:1 Statens Skolverk motsvarande 30 mnkr 2015, 40 mnkr 2016 och 50 mnkr Finansiering föreslås ske genom motsvarande neddragning av 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet Ungdomars etablering på arbetsmarknaden I och med Skolverkets förändrade instruktion 8 a och 9 utfärdad den 21 november 2013 ska verket bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom att bl.a. stödja arbetsgivare och andra aktörer i deras arbete med att utveckla kvaliteten i gymnasial yrkesutbildning. Instruktionsförändringen innebär nya uppgifter och en ambitionshöjning i Skolverkets uppdrag. Branschorganisationer, arbetsgivare och andra aktörer på arbetsmarknaden är en mycket diversifierad målgrupp som har andra krav och förväntningar än Skolverkets ordinarie målgrupper, vilket kommer ställa nya krav på Skolverket. Kostnaden för denna uppgift beräknas till 5 mnkr årligen från Skolverket hemställer om en utökning av 1:1 Statens Skolverk med 5 mnkr årligen från 2015 för att hantera de beslutade förändringarna av Skolverkets instruktionsenliga uppgifter Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum vid myndigheten. Centrum ska bl.a. stimulera anordnandet av gymnasial lärlingsutbildning genom insatser riktade till huvudmän, arbetsgivare och branschorganisationer bl.a. när det gäller att organisera utbildning på arbetsplatser. Skolverket ska stimulera samverkan mellan skola och arbetsliv, särskilt regionalt, för att säkra att arbetslivets behov beaktas vid utformningen av utbildningarna. Kostnader för den kontinuerliga driften (exkl. utvecklingsmedel) beräknas till 5 mnkr årligen från Eftersom verksamheten är av bestående karaktär bör Skolverkets förvaltningsanslag ökas med detta belopp. Skolverket hemställer om en utökning 1:1 Statens Skolverk om 5 mnkr från 2015 och framåt för inrättandet av ett lärlingscentrum Från styrdokument till undervisningspraktik fortsatt uthållig implementering av skolreformerna Reformeringen av den svenska skolan är nu inne i ett skede då tyngdpunkten förskjuts från nyproduktion av nationella styrdokument till genomförande och tilllämpning på huvudmanna- och skolnivå. Aktiva, strategiskt valda och långsiktigt inriktade statliga implementeringsinsatser är nödvändiga för lång tid framöver om reformerna på allvar ska få genomslag i verksamheterna. Stöd för denna uppfattning finns bl.a. i Skolverkets senaste lägesbedömning och i delbetänkandet från utredningen om förbättrade resultat i grundskolan; "Det tar tid om effekter av

9 Skolverket 9 (21) skolpolitiska reformer (SOU 2013:30)". Utredaren framhåller särskilt att arbetet bara har börjat och pekar på vikten av uthållighet vid implementeringen av reformer. Fördjupade stödinsatser när det gäller att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån de nya kurs- och ämnesplanerna och inte minst stödjande insatser kring kunskapsbedömning är exempel på insatser som bör prioriteras. Mot bakgrund av resultaten i PISA 2012 framstår det än tydligare att det är helt nödvändigt med fortsatta långsiktiga implementeringsinsatser. Om insikten om reformernas intentioner och innebörd eller kompetensen att genomföra dem brister på den lokala nivån finns en risk att förutsättningarna försämras för att reformernas syfte ska uppnås. I Skolverkets kontakter med skolhuvudmän, rektorer, förskolechefer, lärare och förskollärare efterfrågas med stor tydlighet ett fortsatt stöd från statens sida för att reformernas intentioner ska förverkligas. Skolverket rekommenderar att detta arbete samordnas i den hållbara struktur för nationell skolutveckling som vi presenterade i inledningen av detta budgetunderlag. Stöd till huvudmäns och skolors ansvar för skolväsendets kvalitet och utveckling Huvudmän och skolor har ett långtgående ansvar för genomförande och utveckling av förskole- och skolverksamheten för barn och vuxna. Skolverket bör vidta åtgärder och genomföra aktiviteter som stödjer huvudmännens ansvarstagande och förmåga till egen analys och genomförande av förbättringsarbete med utgångspunkt i skolans styrdokument. Skolverkets insatser bör ta hänsyn till huvudmäns och skolors olika förutsättningar, resultat och mottagarkapacitet. En urvalsprincip som kan övervägas är att huvudmän/skolor som fått föreläggande avseende brister inom Skolinspektionens tillsynsområden Elevernas utveckling mot målen samt Måluppfyllelse och resultat medverkar i samma seminarier. Styrdokument inom vuxenutbildningen Styrdokumenten för samtliga skolformer behöver regelbundet ses över och uppdateras för att vara i fas med samhällets och yrkeslivets utveckling. I takt med att tiden går blir det alltfler styrdokument som kommer att behöva revideras och implementeras. Kostnaderna förväntas därmed öka successivt. Reformeringen av vuxenutbildningen ligger i en senare fas än övriga skolformer och särskilda insatser för vuxenutbildningen behöver utformas. Även här handlar det om implementering av styrdokument för en ökad likvärdighet och en ökad måluppfyllelse över landet. Det är ett långsiktigt arbete där behov finns av fortsatt utveckling av stödmaterial samt återkommande regionala dialogträffar och andra möten med huvudmän och företrädare för verksamheterna. Övriga prioriterade insatser är stöd till verksamheterna i utveckling av lärlingsutbildning och övrig arbetsplatsförlagt lärande inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna samt utveckling av flexibelt lärande/flexibla utbildningsformer. Bedömning och betyg För en fortsatt implementering av bedömning och betygssättning i det förändrade betygssystemet föreslår Skolverket utveckling av webbaserade utbildningar som ger många lärare och rektorer möjligheter till kompetensutveckling oberoende av tid och plats.

10 10 (21) Skolverket Fortsatt implementering och kompetensutvecklingsinsatser för kartläggning av nyanlända elevers lärande kommer att behövas även efter 2016 då regeringens uppdrag om integrationsinsatser upphör. Insatserna behöver riktas till områdena bedömning, kartläggning och andra länders skolsystem samt svenska som andraspråk. Skolverket hemställer om en utökning av 1:1 Statens Skolverk om 25 mnkr för 2015 respektive 2016 och 30 mkr för Uppföljningsstatistikens anpassning till reformerna Den omfattande reformeringen av det svenska utbildningsväsendet har inneburit ett utökat åtagande för Skolverkets nationella uppföljning. Förutom den löpande, årliga kostnaden för insamling och statistikframställning uppstår även en initialkostnad för utveckling och anpassning av de befintliga insamlings- och granskningssystemen samt för framtagning av ny statistik. Reformerna har även gjort det nödvändigt att genomföra parallella insamlingar fram till dess att de tidigare systemen kan fasas ut. Som exempel kan nämnas gymnasieskolan, där elevstatistik har tagits fram både för de gamla och för de nya programmen. Skolverket är dessutom beroende av registeruppgifter från Centrala studiestödsnämnden och Universitetsoch högskolerådet. Om dessa myndigheter inte kan anpassa sina system fullt ut till reformförändringarna har Skolverket inte någon möjlighet att komplettera deras insamlingar. Som exempel kan nämnas att det inte kommer att finnas några uppgifter om gymnasieelevernas yrkesutgång. De dubbla systemen har också medfört svårigheter för skolorna att rapportera korrekta studievägskoder och statistikframställningen har därför drabbats av merkostnader för kvalitetsgranskning. När uppföljningssystemet utökas i enlighet med de beslutade reformerna medför det ytterligare kostnader för nya insamlingar men även för framtagning av statistik. Under 2013 anpassades statistiken över grundskolans betyg till den nya betygsskalan, fler nationella prov tillkom och statistik togs fram över betygen i årskurs 6. För att göra det möjligt att följa och utvärdera de omfattande reformernas effekter är det viktigt att Skolverket, IFAU och andra utvärderande myndigheter och institutioner har tillgång till registerdata och statistik av tillräcklig omfattning och kvalitet som beskriver skolsystemets utveckling. Sammanfattningsvis behöver den nationella infrastruktur som uppföljningssystemet utgör en förstärkning för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen inom utbildningsväsendet. I nuläget saknas det helt finansiering för flera omfattande och betydelsefulla statistikinsamlingar. Det kan leda till att det kan komma att saknas medel för att publicera exempelvis viss statistik om provresultat och betyg om inte ytterligare resurser tillförs verksamheten. Sammantaget hemställer Skolverket om en utökning av 1:1 Statens Skolverk med 10 mnkr från 2015 och framåt för att uppföljningssystemet ska kunna omfatta fler insamlingar än idag och samtidigt bibehålla den nuvarande kvalitetsnivån. Därutöver behövs ett tillfälligt tillskott med 4 mnkr 2015 för att kunna göra justeringar i det befintliga tabellverket.

11 Skolverket 11 (21) Nationell ämnesutvärdering De internationella studierna är en fundamental del av den nationella infrastrukturen för resultatutvärdering av svensk skola. Samtidigt så fokuserar de endast på ett begränsat antal ämnesområden. Att endast förlita sig på de internationella studierna ger alltså en i och för sig korrekt men också obalanserad bild av resultatutvecklingen. Studier som berör andra ämnesområden visar att resultatbilden inte är densamma för de i olika ämnena. En nationell ämnesutvärdering syftar precis som de internationella studierna inte endast till att mäta kunskapsutveckling. Ett andra syfte är att öka kunskaperna om vad som förklarar utvecklingen och skillnader mellan olika grupper av elever och skolor. Ytterligare ett syfte är att ge kunskapsunderlag som bidrar till att utveckla allmänna och ämnespedagogiska metoder. En bred och balanserad resultatutvärdering förutsätter alltså att de internationella studierna kompletteras på ett resurseffektivt sätt med nationella ämnesutvärderingar. Skolverket hemställer om en utökning av 1:1 Statens Skolverk för nationella ämnesutvärderingar med 5,5 mnkr 2015, 7 mnkr 2016 och 7 mnkr Utveckling av det nationella provsystemet Det nationella provsystemet är i behov av en översyn och modernisering. Den ökade användningen av digitala hjälpmedel och svenska elevers vana att använda sig av dessa i sitt lärande kommer på sikt att medföra att även de nationella proven till stora delar behöver digitaliseras. Att it-basera genomförande och rapportering medför i längden en stor administrativ lättnad för och lärarna. För att i god tid och i en lämplig takt kunna förbereda införandet av digitaliserade prov finns behov av långsiktighet. Erfarenheter från andra länder visar att det tar 3 5 år att förbereda, utveckla och implementera sådana prov. Förberedelserna inkluderar både utveckling av själva proven och handhavande på skolorna. Skolverket har erfarenheter från införandet av it-baserade sfi-prov både när det gäller utveckling och införande och kommer ta avstamp och lärdom i de slutsatser som drogs av det arbetet. Skolverket kommer att intensifiera dialogen med lärosätena i syfte att säkra och höja kvalitén i provsystemet. Skolverket kommer att påbörja arbetet med en förstudie och återkommer med förslag till genomförande och beräkning av kostnader under Utgiftsområde 16 Anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2.3 1:5.2 Internationella studier De internationella studierna står idag för trendmätning av kunskapsutvecklingen i svensk skola. Studierna har hög trendmätningskvalitet och bred täckning inom respektive ämnesområde. Efter ett reformskede i både grundskolan och gymnasieskolan samt vikande resultatutveckling i svensk grundskola, fångad av PISA 2012, är de internationella studierna betydelsefulla för att följa utvecklingen framöver. I

12 12 (21) Skolverket praktiken finns inga andra studier som belyser förändring över tid och därmed effekter av reformer. Under de senaste åren har också ett flertal omfattande satsningar gjorts eller kommer att genomföras, exempelvis inom matematikämnet, och det är angeläget att mäta effekterna av såväl reformer och särskilda satsningar på elevernas kunskaper i både grund- och gymnasieskola. De internationella programmen följer givna cykler. PISA genomfördes våren 2012 och nästa insamling planeras till 2015, förstudie genomförs våren Nästa omgång av TIMSS och TIMSS Advanced huvuddatainsamlingar planeras till våren 2015 med förstudier våren PIRLS och ICCS planerar huvuddatainsamlingar 2016 och förstudier 2015 respektive hösten Också andra studier med datainsamlingar under perioden kan bli aktuella att ta ställning till under Mot bakgrund av denna anhopning av datainsamlingar i de internationella programmen kommer de totala kostnaderna för de internationella studierna att variera över de kommande åren och en ökning av kostnaderna kan förväntas under de datainsamlingsintensiva åren Till detta tillkommer att kostnadsläget för genomförande av internationella studier har förändrats som konsekvens av regeringsbeslut rörande lärosätenas kostnadstäckning för externa uppdrag. I nedanstående skattning ingår de totala kostnaderna för deltagande i TALIS 2012, PISA 2015, TIMSS åk 4 och 8, TIMSS Advanced, ICCS och PIRLS under Deltagande i ytterligare internationella studier förändrar kostnadsskattningarna. Skolverket vill understryka att dessa förstärkningar krävs för att Sverige ska kunna delta i de internationella studierna. Skolverket hemställer om en utökning av 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet anslagsposten 2 Internationella studier med 6 mnkr 2015, 2 mnkr 2016 och 1 mnkr :5.3 Till Skolverkets disposition Administrativa medel inom uppdrag Karriärtjänster samt avsteg från kapitalförsörjningsförordningen Med anledning av det utökade uppdraget avseende karriärtjänster för lärare begär Skolverket utökade administrativa medel med tillhörande avsteg från kapitalförsörjningsförordningen för att hantera it-investeringar från 2015 och framåt. Det är idag inte möjligt att göra en lika exakt estimering som för 2014 men med utgångspunkt i de ökade volymerna ökar också behovet av handläggare. Totalt bedömer Skolverket att de administrativa medel som behöver tillföras projektet för att vi ska klara våra åtaganden och färdigställa it-stödet uppgår till 15 respektive 11 mnkr för åren 2015 och 2016 samt cirka 7 mnkr årligen från Dessa beräkningar kan dock komma att revideras under året. Undantag från 2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) önskas för hela beloppen men bör

13 Skolverket 13 (21) minst uppgå till 12 respektive 8 mnkr för 2015 och 2016 samt 4 mnkr för 2017 och framåt. Skolverket hemställer om administrativa villkor motsvarande 15 mnkr mnkr 2016 och 7 mnkr från 2017 och framåt. I villkoret bör också avsteg från 2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) medges. 2.5 Avgiftsfinansierad verksamhet Legitimering av lärare och förskollärare Ekonomiskt mål Legitimeringen av lärare och förskollärare är avgiftsfinansierad och avgiften ska ge full kostnadstäckning enligt riksdagens beslut. Skolverket anser att det finns skäl att avvika från full kostnadstäckning. Regeringen har fastställt avgiften utifrån målgruppens betalningsförmåga och inte de kostnader som legitimering av lärare och förskollärare genererar. De kostnadsbedömningar som gjorts sen införandet av kravet på avgift för lärarlegitimation har grundat sig på beräkningar i förväg och inte på faktiska kostnader. Löpande förändringar i regelverk under hand har också försvårat kostnadsberäkningarna. Preliminära beräkningar visar att den avgift som är beslutad på sikt inte kommer att täcka Skolverkets kostnader men en högre avgift skulle kunna medföra att de berörda lärarna avstår från att ansöka om tillstånd vilket skulle kunna innebära en risk för att krav på full kostnadstäckning får till följd att syftet med reformen motverkas. Skolverket föreslår därför att underskott i verksamheten får täckas med anslag. När verksamheten befinner sig i ett normalläge med organisation, systemstöd m.m. kan nya beräkningar göras. Efter samråd med ESV kan Skolverket sedan återkomma till regeringen med nya kostnadsberäkningar. Kostnader för legitimering Skolverkets framtida kostnader för legitimering av lärare och förskolelärare är svårförutsägbara. Myndigheten befinner sig fortfarande långt ifrån ett normalläge och de olika förändringar av regelverket som skett påverkar hela handläggningsprocessen. Under första kvartalet 2014 kommer en analys göras av ärendehandläggningsprocessen och hur myndigheten ska arbeta när ett normalläge infaller i slutet av Analysen avser arbetssätt och resursbehov samt en handlingsplan. Skolverket väljer utifrån ovanstående att ligga kvar med de beräkningar för 2015 och framåt som tidigare lämnats. Vi vill dock tydliggöra att det med all sannolikhet kommer att behövas göras korrigeringar utifrån nya beräkningar under Avgiftstabellen återfinns på sidan 21. Skolverket hemställer om att underskott i legitimeringsverksamheten kan täckas med anslag och att det ekonomiska målet om full kostnadstäckning inte ska gälla. Slutligen hemställer Skolverket om anslagsmedel på 1.5:3 för fortsatt it-utveckling under Fortsatta investeringar i anläggningstillgångar bör finansieras över anslag vilket utgör ett avsteg från 2 kap.1 kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

14 14 (21) Skolverket 2.6 Verkets åtgärder för att effektivisera och minska kostnaderna Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheter som lämnar förslag som leder till ökade kostnader redovisa förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som leder till motsvarande minskning av kostnaderna. En stor del av Skolverkets verksamhet styrs av regeringsuppdrag, med en hög grad av styrning av hur dessa ska genomföras. Utrymmet för myndigheten att omprioritera inom befintlig verksamhet är därför starkt begränsat. De insatser som föreslås i denna framställan är i stor utsträckning relaterade till att öka effektiviteten i myndigheten genom verksamhetsutveckling både inom kärnverksamheten och stödverksamheten vilket på sikt kommer att leda till högre flexibilitet och lägre kostnader.

15 Skolverket 15 (21) 3 Förslag till finansiering av Skolverkets verksamhet 3.1 Anslag, avgiftsinkomster och övriga inkomster som disponeras (tkr) Beräknade belopp för åren är baserade på inlagda uppgifter i Hermes. Utgiftsområde 16 Utfall 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Beräkning 2016 Beräkning :1 Statens Skolverk (ram) :1 Statens Skolverk :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :5.1 Medel för Tekniksprånget (ram) :5.2 Internationella studier (ram) :5.3 Till Statens Skolverks disposition (ram) :5.4 Bidrag till vissa organisationer (ram) :5.9 Fördelas efter beslut av regeringen (ram) :6 Särskilda insatser inom skolområdet (ram) :6.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram) :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram) :7.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram) :7.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (ram) :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet m.m (ram) :8.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram) :8.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m. (ram) :8.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd (ram) :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet (ram) :9.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram) :9.2 Utvecklingsarbete (ram) :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal (ram) :10.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal (ram) :10.3 Fortbildning av förskolepersonal (ram)

16 16 (21) Skolverket 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildningen :14.1 Statsbidrag till vuxenutbildningen :14.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar :14.6 Statsbidrag till förarutbildningar :14.8 Statsbidrag till yrkesutbildning inom komvux och särvux Utgiftsområde 13 1:1 Integrationsåtgärder :1.7 SFI-bonus :1 Särskilda jämställdhetsåtgärder :1.23 Särskilda jämställdhetsåtgärder del till Statens Skolverk Utgiftsområde 1 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer :2.3 Utbildningsåtgärder för den nationella minoriteten romer Summa anslag Övriga intäkter 4 mm Bidrag Finansiella intäkter Summa övriga inkomster Summa finansiering Investeringsbehov i anläggningstillgångar Skolverkets låneram har legat på nuvarande nivå sedan 2012 samtidigt som verksamheten vuxit kraftigt. Myndighetens behov av att modernisera och effektivisera är stort. I många uppdrag som kräver investeringar har myndigheten fått avsteg från kapitalförsörjningsförordningen och därmed kunnat finansiera investeringarna direkt över sakanslagen. När det gäller investeringar kopplat till våra instruktionsenliga uppgifter och uppdrag där det saknas avsteg från kapitalförsörjningsförordningen är det dock låneramen som belastas. Myndighetens slutsats är att behovet av utrymme för investeringar ökar under de närmaste åren och myndigheten behöver ha ett större handlingsutrymme. Myndigheten ser i dagsläget följande investeringsbehov de närmaste tre åren Modernisering och utveckling av uppföljningsstatistiken Skolverkets uppföljningssystem är omfattande och statistikanvändarna har många olika behov. Förutom de förändringar som följer av regeringens reformer finns det också ett behov av att modernisera uppföljningssystemet. Användarna ställer stora krav på såväl statistikens innehåll och aktualitet som användarvänligheten.

17 Skolverket 17 (21) För att tillgodose användarnas behov behöver Skolverket utveckla en sammanhållen publiceringsdatabas med statistik över alla verksamhetsformer på alla befintliga redovisningsnivåer (riket, län, kommun, skola, huvudman). Den tekniska utvecklingen i samhället ställer dessutom allt högre krav på datatillgänglighet och publicering genom s.k. webbtjänster som efterfrågas idag av allt fler användare. Utvecklingen av en ny statistikdatabas beräknas ta ungefär tre år och kostnaden uppskattas till totalt ca 20 mnkr. Den fortsatta förvaltningskostnaden beräknas bli lägre än den nuvarande, men det är i nuläget inte möjligt att göra en sådan kalkyl. Övrigt Ersättningsinvesteringar i hårdvara (servrar, datakommunikationsutrustning, datalagringsutrustning etc.) Komplettering av programvarulicenser för servrar, datalagring, datakommunikation och backup Systemstöd för diarie-, arkiv- och ärendehantering CRM-system (customer relationship management) för hantering av relationer med huvudmän/skolor i samband med urval i enkäter Lån i Riksgälden samt räntor och amorteringar Utfall Prognos Beräkning (tkr) IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning varav för investeringar i immateriella anläggningstillgångar Beräknad amortering UB lån i Riksgäldskontoret Beslutat/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Finansiering av räntor och amorteringar Utgiftsområde Skolverket hemställer om en utökning av låneramen 4 mnkr 2015, 9 mnkr 2016 och 14 mnkr 2017.

18 18 (21) Skolverket 3.3 Räntekonto med kredit Krediten på räntekontot ska täcka den differens som kan uppstå på grund av ojämnt betalningsflöde i förhållande till att medel tillförs räntekontot den 25:e i varje månad. Statens Skolverk föreslår en oförändrad nivå på 10 procent av tilldelade medel under berört anslag. Föreslagen kredit Summa anslag :1 Statens skolverk :1.1 Statens skolverk Anslagskredit på ramanslag Skolverket hemställer om tre procents anslagskredit på alla anslag under åren Bemyndiganden Skolverket hemställer om att få utnyttja befogenheter att utföra nedanstående åtaganden avseende anslagen 1:5 ap 1, 1:5 ap 3, 1:10 ap 1 och 1:10 ap 3 under åren Tekniksprånget Regeringen har uppdragit åt Skolverket att ingå ett avtal med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med innebörden att IVA ska administrera och genomföra en satsning på praktikplatser inom tekniksektorn för ungdomar, det s.k. Tekniksprånget under I avtalet mellan Skolverket och IVA ska framgå att de medel som IVA erhåller med anledning av avtalet årligen ska fastställas utifrån en avpassning till satsningens uppnådda resultat och omfattning, med särskild hänsyn tagen till antalet praktikanter föregående år. Den första avpassningen ska ske efter årsskiftet 2013/14. Satsningen ska syfta till att stimulera unga kvinnor och unga män som har avslutat naturvetenskapligt eller tekniskt program i gymnasieskolan att välja en högskoleutbildning och framtida karriär inom teknikområdet. 1:5.1 Tekniksprånget 2013 utfall 2014 prognos 2015 Ingående åtaganden Nya åtaganden (+) Infriade åtaganden (-) Utestående åtaganden Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

19 Skolverket 19 (21) Rektorsprogrammet, Karriärtjänster, Matematiklyftet och Läslyftet. Rektorsprogrammet Syftet med bemyndigandet för rektorsprogrammet är att Skolverket i god tid före kommande budgetårs start ska kunna ge högskolorna besked om de ekonomiska förutsättningar som reglerar antalet skolledare som kan erbjudas plats på Rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet är en treårig befattningsutbildning och bemyndigandet måste säkerställa att redan intagna skolledare kan slutföra sin utbildning. Karriärtjänster För karriärtjänster har bidragsårets början ändrats från 1 januari till 1 juli. Ändringen innebär att Skolverket beslutar om statsbidrag för halva bidragsåret, dvs den del av bidragsåret som utgörs av kommande budgetår. Exempelvis ska beslut om statsbidrag för bidragsåret 2014/15 fattas senast 1 april Halva beloppet utgörs av statsbidrag som avser budgetåret 2015 och som Skolverket därför behöver ha bemyndigande att besluta om. Matematiklyftet Inom Matematiklyftet ansvarar Skolverket för framtagande av didaktiskt stödmaterial, utbildning av matematikhandledare och rektorer och fördelning av statsbidrag till huvudmännen. Inom samtliga ansvarsområden finns det ett behov av att anslaget omfattas av ett bemyndigande för Skolverket. Vid överenskommelser med lärosäten gällande utbildning av handledare och rektorer eller framtagande av didaktiskt stödmaterial behöver Skolverket ingå överenskommelser som innebär åtaganden inför kommande budgetår. Möjligheten att teckna överenskommelser som sträcker sig över kommande budgetår medför även att Skolverket kan vara tydliga mot huvudmännen. Information kan ges angående vilket ytterligare didaktiskt innehåll som blir tillgängligt kommande läsår och huvudmännen kan därmed lättare planera sitt deltagande i Matematiklyftet utifrån sina lokala behov. När det gäller statsbidraget till huvudmän avseende matematikhandledare och matematiklärare lämnas bidrag för högst ett år per lärare. Huvudman och rektor behöver i god tid inför läsåret få vetskap och överblick över vilka lärare och handledare som ska delta i fortbildningen, för att kunna ta hänsyn till detta vid tjänstefördelning och schemaläggning. Om matematiklärarna ska vara i fortbildning under ett år kommer statsbidrag att behöva beviljas per läsår, dvs. för hela läsåret 2014/15. Läslyftet Skolverket har fått i uppdrag att svara för genomförandet av fortbildningen av lärare i läs- och skrivutveckling med fokus på det kollegiala lärandet med stöd av en handledare. Skolverket svarar även för utbildning av handledare och vissa insatser ska riktas mot rektorer. Skolverket ska utveckla en särskild webbplattform till vilket forskningsbaserat stödmaterial ska tas fram. Vid framtagandet av forskningsbaserat stödmaterial och för utbildningen av handledare behöver Skolverket ingå överenskommelser som innebär åtaganden inför kommande budgetår. Möjligheten att göra så medför att Skolverket kan vara tydlig

20 20 (21) Skolverket gentemot de huvudmän vars lärare deltar i Läslyftet. Tidig information om vilket stödmaterial som blir tillgängligt kommande läsår underlättar för huvudmännen att planera sitt deltagande utifrån sina lokala behov. Även kostnader för insatser mot rektorer kommer sträcka sig över årsskiftet. Skolverket kan komma att lämna bidrag för handledare som stödjer de lärare som deltar i Läslyftet. Fortbildningen i Läslyftet kommer att följa läsåret och inte kalenderår. Detta medför att bidrag kommer att fördelas per läsår. Slutligen ska Läslyftet i enlighet med uppdraget utvärderas. Under 2014 kommer utvärdering av utprövningsomgången att påbörjas, vilket medför kostnader även under Under 2015 påbörjas utvärderingen av Läslyftets huvudomgång vilket kan medföra kostnader fram till Bemyndiganderamen har tidigare avsett Rektorsprogrammet, Matematiklyftet och Karriärtjänster. Skolverket önskar bemyndigande för Läslyftet för 2014 på 7 mnkr att infrias under 2015, samt bemyndigande för 2015 på 32 mnkr att infrias under :5.3 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. utfall prognos beräkning Ingående åtaganden Nya åtaganden (+) Infriade åtaganden (-) Utestående åtaganden Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Fortbildning av lärare och rektorer Skolverket köper kurser terminsvis. Kurser som köps på våren startar på hösten och de som köps på hösten startar på våren nästa budgetår. Avtal om köp av kurser som startar vårterminen 2015 träffas under 2014, det är för kurserna under vårterminen som bemyndigande behövs. Lärarlyftet 2 avslutas år :10.1 Fortbildning av lärare och rektorer utfall prognos Ingående åtaganden Nya åtaganden (+) Infriade åtaganden (-) Utestående åtaganden Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Avgiftsbelagd verksamhet Skolverket tar in avgifter för ansökan om legitimation för lärare och förskolelärare som redovisas mot inkomsttitel och inte disponeras enligt nedan. Det framgår att Skolverket långsiktigt ser ett behov av att täcka underskottet med anslagsmedel. Mer information om detta finns på sidan 13.

Budgetunderlag

Budgetunderlag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 1 (18) 2016 Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för 2016. Beslut i ärendet har fattats av Skolverkets generaldirektör vid sammanträde den 21

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

I uppdraget ingår även följande åtgärder.

I uppdraget ingår även följande åtgärder. Regeringsbeslut 1:2 2009-02-19 U2009/914/G U2008/6186/G Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 STOCKHOLM Uppdrag till Statens skolverk att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Kommittédirektiv. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola. Dir. 2015:35. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola. Dir. 2015:35. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola Dir. 2015:35 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En kommitté en skolkommission ska lämna förslag som

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

U2015/3357/S. Statens skolverk Stockholm

U2015/3357/S. Statens skolverk Stockholm Regeringsbeslut I:3 2015-06-04 U2015/3357/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om samverkan för bästa skola Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet Regeringsbeslut I:9 2013-12-05 U2013/7215/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2017-02-28 Dnr 2017:348 1 (1) Budgetunderlag 2018 2020 Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för 2018 2020. Beslut i ärendet har fattats av

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2011-02-21 1 (18) 2012-2014 Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för 2012-2014. Beslut i ärendet har fattats av Skolverkets t.f. generaldirektör vid sammanträde

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling

Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling Erica Jonvallen projektledare 2014-10-28 Målgrupper och läsår Målgrupper Lärare i förskoleklass, den obligatoriska skolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Skolverket ska vid utförandet av uppdraget utgå från att aktuella författningsändringar

Skolverket ska vid utförandet av uppdraget utgå från att aktuella författningsändringar Regeringsbeslut I:4 2015-06-17 U2015/03529/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Regeringens

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna; SFS 2010:2016 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2016-02-29 1 (23) 2017 2019 Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för 2017 2019. Beslut i ärendet har fattats av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket Regeringsbeslut III:36 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04699/F U2016/05494/BS(delvis) U2016/05666/F Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Kungl.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av 2011-09-14 3,8 miljarder till lärarreformer Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut II:3 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-12 A2013/4180/DISK A2013/4655/SV A2013/4745/DISK Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Statens skolverk; SFS 2015:1047 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 18 december 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet TVV Ekonomidag Om anslag 1:1 och andra styrdokument 2016-06-15 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Anslagsnivå på ca 1,5 miljarder kr (2016) Bemyndigande på 2 993 mnkr (2016 för åren 2017-2023) Anslagskredit:

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Tierps kommun Dnr 43-2013:4718 Föreläggande vid vite efter tillsyn av Tierps kommun 1 (5) Tillsyn i Tierps kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 skollagen (2010:800)

Läs mer

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm Regeringsbeslut I 5 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1 Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Läslyftet - uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i läs- och skrivutveckling. Erica Jonvallen projektledare

Läslyftet - uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i läs- och skrivutveckling. Erica Jonvallen projektledare Läslyftet - uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i läs- och skrivutveckling Erica Jonvallen projektledare Varför Läslyft? Regeringsuppdrag Vad är Läslyftet? Utgångspunkter Genomförande -

Läs mer

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN 2015/16 Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN Läslyftet Bakgrund Läslyftet är en av regeringen beslutad insats (2013) Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 37 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 10313 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet

Planera och organisera för Läslyftet Planera och organisera för Läslyftet För huvudmän och rektorer inom Förskoleklass Grundskolan och motsvarande skolformer Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Diskussionsunderlag ISBN 978-91-7559-210-7

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Regeringsbeslut 42 2016-12-14 Ku2016/02761/LS(delvis) Kulturdepartementet Statens medieråd Box 27204 10253 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk att stärka undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik

Uppdrag till Statens skolverk att stärka undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik Regeringsbeslut I:4 2011-03-31 U2011/2229/G Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk att stärka undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik Regeringens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Aktuella skolfrågor. Kjell Hedwall. avdelningschef skolutvecklingsavdelningen

Aktuella skolfrågor. Kjell Hedwall. avdelningschef skolutvecklingsavdelningen Aktuella skolfrågor Kjell Hedwall avdelningschef skolutvecklingsavdelningen Aktuella skolfrågor Skolkommissionens slutbetänkande Skolverkets lägesbedömning Aktuella insatser inom skolutveckling Skolkommissionens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut I:6 2017-12-18 S2017/07302/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och omsorg

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Uppdrag till Statens skojverk att svara för Lärarlyftet II

Uppdrag till Statens skojverk att svara för Lärarlyftet II Postadress TeJefonvaxe! [ post: reglslrator@educatlon.mlnlstry se 08-405 la 00 ~ --I--~ Regeringsbeslut 1:9 REGERINGEN 2011-10-06 U2011/5531/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Emma Wimmerstedt undervisningsråd

Emma Wimmerstedt undervisningsråd Emma Wimmerstedt undervisningsråd Vad är Mattelyftet? Matematiklyftet fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer 2012-2016 Ett omfattande paket

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Handledarutbildning MaNT

Handledarutbildning MaNT Handledarutbildning MaNT Arlanda den 2-3 maj 2017 Margareta Oscarsson Johnny Häger 08 527 333 27 08 527 336 49 margareta.oscarsson@skolverket.se johnny.hager@skolverket.se Program Utvärdering av Matematiklyftet

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet 1 Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september 2017 Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet PISA visade allvarliga varningsklockor Genomsnittlig poäng 520 510 500 490 480 470 Läsförståelse Matematik

Läs mer

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S) 2013-06-05 1 (7) Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-376 Lars Rehnberg Dnr BIN 2012-208 Leo Gustafson Dnr KS 2012-551 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Läs mer

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram)

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram) Regeringsbeslut II:3 2017-12-07 U2017/04858/UF Utbildningsdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 14:1, 14:2, 14:3 och 14:4 inom utgiftsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen Regeringsbeslut I:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2014/05414/S U2014/05950/S U2015/01100/S m.fl. Se bilaga 1 Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut 48 2015-12-17 Ku2015/03083/DISK Kulturdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regeringsbeslut III 5 Näringsdepartementet 2016-12-08 N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

Läs mer

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 REVISIONSRAPPORT NATURVÅRDSVERKET 106 48 STOCKHOLM DNR: 3.1. 2 2015-0615 Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Naturvårdsverkets (NV) årsredovisning, daterad

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S 2016-08-16 1 (6) Tjänsteskrivelse KFKS 2016/384 Kommunstyrelsen En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer