Att värdera och utvärdera e-tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att värdera och utvärdera e-tjänster"

Transkript

1 Att värdera och utvärdera e-tjänster Kartläggning av utvärderingsmodeller för e-tjänster inom offentlig verksamhet Viktor Arvidsson Institutionen för Informatik

2 Institutionen för Informatik Umeå Telefon

3 Institutionen för Informatik Modeller för strategisk verksamhetsutveckling av offentlig verksamhet Viktor Arvidsson Projektrapport 10/8/09 Sid 1 (47) 1. Inledning 2 2. Kanalval faktorer och mekanismer Lämplighetens tre dimensioner Avgörande faktorer 8 3. Värderingsmodeller Advancing Return on Investment Analysis for Government IT Multi-Channel delivery of egovernment services Validated Service Delivery Costs Project Cost-Benefit Analysis of e-government Investments Transaction Cost Methodology Strategins centrala roll och e-dimensionen Strategins betydelse e-dimensionen Modellutkast Fas 1 Förarbete Fas 2 Kandidatframställning för vidare analys Fas 3 Värderingsprocessen 28 Referenslista 33 Bilaga A - Pietersons (2009) kanalvalsramverk 35 Bilaga B - Översikt, Creswalls et al. (2006) Public Value Ramverk 36 Bilaga C - Tabell över kanalegenskaper (IDA, 2004) 38 Bilaga D - Exempel på totalkostnadsberäkning (NWEGG, 2006) 42 Bilaga E - NPV enligt Kertesz (2003) 45 Bilaga F - Guide för tolkning av radardiagram 46

4 Sid 2 (47) 1. Inledning Trots nittiotalets förhoppningar om Internet som det nya ideala mediet så är de traditionella kanalerna än idag dominerande världen över (Ebbers et al. 2008; Pieterson, 2009). Internet har mestadels påverkat skriftlig media och i mindre utsträckning haft någon effekt på de mer personliga kanalerna (Pieterson, 2009; Ebbers et al. 2008). Av historien att döma ersätter inte Internet övriga kanaler, utan utgör snarare ytterligare en kanal i mixen (van Deursen & Pieterson, 2006), och det är högst osannolikt att så kommer att ske i den närmaste framtiden (Pieterson, 2009). De hägrande vinsterna med e-tjänster är stora. De har inte bara förmågan att öka medborgarnyttan, utan de kan också samtidigt minska kostnaderna 1 för organisationen (e.g. Larsen & Milakovich, 2005; NWEGG, 2006; IDA, 2004). Men för att dessa vinster ska bli något mer än bara en hägring så räcker det inte att bara ta existerande tjänster och göra de tillgängliga via nya kanaler (Pieterson & Ebbers, 2008), man måste också känna sina medborgare (Bertot & Jaeger. 2008; OECD, 2005). För att kunna dra nytta av en e-tjänstinvestering måste den avsedda målgruppen vara medveten om att tjänsten finns, förstå hur den används och ha egenintresse av att använda den (e.g. OECD, 2005; Carter & Weerakkody, 2008). Utan att förstå hur användaren uppfattar uppgifter, organisationer, kanaler etc. är risken stor att de förväntade resultaten uteblir. Medborgarens kunskap om den offentliga verksamheten ofta är högst begränsad. Att enbart välja den bästa kanalen utifrån rationella, objektiva, principer såsom en kanals karaktär jämte en specifik uppgift förefaller därför vara dålig strategi (Pieterson, 2009; Ebbers et al. 2008). En kanal som på papperet tycks vara optimal för en specifik tjänst blir i praktiken väldigt olämplig om den inte används t ex. för att medborgaren uppfattar uppgiften och/eller kanalen helt annorlunda, eller helt enkelt inte litar på tekniken eller tjänsteleverantören. Det är därför nödvändigt att separera den rent tekniska, objektiva, lämpligheten från den, för användaren, upplevda lämpligheten. Med det inte sagt att den mer tekniska, objektiva, bedömningen saknar relevans, tvärtom dikterar dessa faktorer villkoren i grunden. En olämplig tjänst är en olämplig tjänst även om så alla är av motsatt åsikt; jorden var inte universums mittpunkt bara för att vi trodde det. Men för att förutspå hur tjänster kommer tas emot, och i vilken utsträckning de faktiskt kommer att användas, och därmed bättre kunna avgöra vilka tjänster som bör implementeras (i vilka kanaler), måste man också förstå de mekanismer som styr medborgarens val av kanal (Pieterson, 2009; Ebbers et al. 2008; Montoya-Weiss et al. 2003). Misslyckanden med detta utgör de facto en av de största riskerna e-tjänstprogram står inför (OGC, 2003). För hög forecast leder till uteblivna besparingar och lägre kundnytta än väntat. För låg forecast å andra sidan leder till underdimensionerade system, överbelastning etc. vilket riskerar att skada förtroendet för såväl tjänsten som kanalen och leverantören. Nyckeln till framgång är således att finna, eller skapa, situationer där det som är lämpligt ur ett tekniskt, rationellt, perspektiv överensstämmer med användarnas uppfattningar. 1 Studier har visat att traditionella tjänster i genomsnitt är uppemot gånger dyrare att utföra än e-tjänster (e.g. Ebbers et al. 2007; IDA, 2004; NWEGG, 2005).

5 Sid 3 (47) 2. Kanalval faktorer och mekanismer Forskningen kring vad som styr kanalval är högst fragmenterad. Pieterson (2009) menar att i princip alla studier fokuserar på enstaka faktorer i enstaka kanaler och att det saknas en övergripande teori vad gäller kanalval för medborgarinitierade tjänster. Pieterson härleder ur sin litteraturstudie fyra grupper av faktorer som anses vara de mest avgörande för valet av kanal: task characteristics, såsom complexity och ambiguity; channel characteristics, såsom personalization, interactivity, ease of use, usefulness; personal characteristics, såsom age och education och situational characteristics, såsom time och distance. Pietersons ramverk och teori beskrivs, inom ramen för projektet, närmare i Abrahamson och Sjöberg (2009) och kommer därför här att endast behandlas ytligt. (En översikt över Pietersons kanalvalsmodell återfinns i bilaga A.) Några, för rapporten centrala, slutsatser utifrån Pietersons studie är följande: Människor agerar i allmänhet enligt Zipfs lag (Zipf, 1949), dvs. lagen om minsta möjliga ansträngning. En kanals ease of use är i detta avseende viktigare än dess usefulness. Detta förändras när uppgifter blir mer tvetydiga och människor börjar då värdera usefulness framför ease of use. Graden av adaptivitet i kanalvalet är en funktion av den arbetsinsats och önskade precision som är inblandad. När uppgifter upplevs som viktigare blir kanalvalen markant annorlunda och människor blir mer benägna att resonera sig fram till den bästa lösningen (task-channel elaboration). En uppgift av mindre betydelse ställer låga krav på precision och styrs därför av ease of use snarare än usefulness och vice versa. Pieterson särskiljer här tre olika strategier: minimizing (Zipfs Lag - Zipf 1949), satisficing (Stop Rule - Simon, 1979) och maximizing (Homo Economicus, Utility maximization - e.g. Zey, 1992). Personliga skillnader leder till olika uppfattningar av kanaler och uppgifter. Erfarenheter kan påverka hur människor upplever uppgifter, kanaler och hur människor resonerar sig fram till den mest lämpliga lösningen (task-channel elaboration). Situationsbaserade, och emotionella, begränsningar avgör hur mycket arbete som läggs i beslutsprocessen och därmed graden av resonerande (task-channel elaboration). Vanor och känslor styr i stor utsträckning våra val. I många fall sker inget resonerande utan valet styrs helt av vanor och tidigare erfarenheter. Rationellt resonerande kommer i många fall först i andra hand. När uppgifter blir mer komplexa ökar behovet av avslut (closure). Välutbildade är mer benägna att resonera sig fram, medan äldre är mer benägna att agera vanemässigt. Medborgare använder olika kanaler för olika ändamål. Generellt föredras Internet för uppgifter med låg komplexitet och liten tvetydighet. För uppgifter med hög komplexitet såsom komplicerade frågor, uppgifter med hög tvetydighet, bekräftelse att man gjort rätt etc. tycks föredra traditionella kanaler. Medborgare har tydliga preferenser vad gäller kanalval. I många fall väljs samma kanal oberoende av situation.

6 Sid 4 (47) Pieterson (2009) avgränsar sig i sin avhandling på medborgarinitierade kontakter och utgår här från Ebbers et al. (2008) i sin klassificering av tjänster, eller channel modes (figur 1.1). Detta system utgår från fem olika typer av interaktioner; fyra informationella: allucution, registration, consultation och conversation, varav de två förstnämnda är organisationsinitierade och de sistnämnda är medborgarinitierade. Samt en finansiell: transactions. Figur 1.1 tjänstetyper (Ebbers et al fig. 1) Ebbers et al. (2008) observerar att vissa interaktionssätt (modes) används via vissa kanaler och att medan Internet, som kanal, tycks spela allt större roll för registration och transaction så tycks de traditionella kanalerna förbli dominanta vad gäller de medborgariniterade interaktionsätten, consultation och conversation. Allucution får i forskningen, såväl som i praktiken, litet utrymme och domineras idag helt av traditionell (mass) media (tv, radio etc.). Det finns dock exempel på lyckade satsningar där man pushat ut information via SMS, t ex. för att varna vid katastrofer. (Ebbers et al. 2008). Det går således att dra slutsatsen att det finns lämpliga användningsområden för sådan informationsöverföring. Den relativa avsaknaden av sådana satsningar kan således tänkas bero på avsaknad av bakomliggande infrastruktur och data, än egentlig lämplighet eller nytta. Som sådant kan därför detta tänkas medföra en oförutsedd, indirekt, vinst vid ex. satsningar på medborgarportaler där sådana data enkelt kan samlas in och lagras. Pietersons fokus är därmed långt ifrån märkligt, då den klyfta som har uppstått mellan vilken kanal organisationen respektive medborgaren föredrar är, eller åtminstone på sikt kommer att bli, den stora utmaningen (Ebbers et al. 2008). Ovanstående modell har dock vissa brister. Ebbers et al. (2008) klassificering av de informationella interaktionssätten är baserad på initierare å ena sidan (initiator) och interaktivitet å andra sidan (interactivity). Detta leder i viss mån till en syn på interaktionssättet som en isolerad händelse. Verkligheten är dock ofta mer komplex än så. Många tjänster levereras inte i ett svep (IDA, 2004), och det är i många fall mer rimligt att se interaktionen som en communicative chain of events 2 snarare än enskilda, isolerade händelser; for each service there may be multiple interactions with customers as they move from finding information to communicating with departments to transacting with departments (OGC, 2003). Denna kritik berör även Pietersons (2009) studium, något som författaren själv belyser. Att interaktionen ofta är en kommunikativ kedja, snarare än en isolerad händelse, kan leda till ett antal komplikationer såsom den uppringningsproblematik som observerats och uppmärksammats inom Skellefteåkommun (Hedestig & Söderström, 2008; Arvidsson, 2009). När en medborgare vill ta reda på något kan det vara nödvändigt att ringa och fråga, för att frågan i sig är tvetydig och komplicerad. Men det betyder inte att svaret behöver vara av samma karaktär och således bör överföras i samma kanal (Pieterson, 2009). Då medborgaren i inte vet svaret är denna inte heller kapabel att avgöra vilken kanal svaret bör överföras i. Dessutom kan svaret vara av sådan natur att det bäst överförs i en unilateral kanal samtidigt som medborgaren kan ha ett stort behov av att bekräfta att den faktiskt förstått det svar som ges vilket kräver en bilateral kanal, något som ytterligare spär på problematiken. Detta är inte heller något som är begränsat till de kommunikativa kedjorna, utan också något som påverkar enskilda, synkrona, events. En medborgare som ringer kundtjänst kan be om information som är komplex, och därmed svår att överföra via telefon, där det bästa alternativet vore 2 Begreppet i fråga är lånat av Reder & Schwab (1990) som definerar det som a sequence of distinct interactions between the same individuais on a given task, om än i en annan kontext. Oberoende av detta menar jag dock att det är fullt applicerbart och att konsekvenserna för praktiken är i princip desamma i båda fallen.

7 Sid 5 (47) att skicka en länk t ex. via SMS eller en broschyr via e-post. Slutsatsen är därför att det inte räcker att enbart se till den ena sidan i en bilateral interaktion, att en interaktion kan behöva nyttja flera kanaler, ibland parallellt samt att gränsen citizen-initiated/organization-initiated inte är så tydlig som den kan verka vara. Det innebär att multichanneling 3 och channel switching utgör viktiga element i en organisations kanalstrategi samt att det inte bara är en fråga om vilka tjänster som bör levereras i vilka kanaler, utan också i viss mån vilka delar av tjänster som bör göra det (OGC, 2003). Särskilt när den lägst hängande frukten är plockad, och de tjänster man vill överföra blir allt mer intrikata och vinsterna med dem blir svårare att realisera. Genom att notera att kanaler har olika karaktär och därmed är lämpliga för olika ärenden (e.g. Daft & Lengel, 1986; Pieterson & van Dijk 2006; Pieterson, 2009; Ebbers et al. 2008; Vassilakis et al, 2007) eller delar av ärenden (e.g. Pieterson & Ebbers, 2008; OGC, 2003), att människor använder olika kanaler vid sidan om varandra (e.g. Pieterson, 2009; Ebbers et al. 2008) och att devisen fler e- tjänster är alltid bättre inte gäller (e.g. OECD, 2005) så blir det tydligt att det är viktigt att utforma en integrerad kanalstrategi för att uppnå en sund, effektiv, kanalmix (e.g. Pieterson, 2009). Ebbers et al. (2008) föreslår en modell (figur 1.2) utifrån ett complexity/ambiguity ramverk som tar hänsyn till detta baserat på de två medborgariniterade interaktionssätten och de tre vanligaste kanalerna. Figur 1.2 Kanalmodell (Ebbers et al. 2008, fig. 2) Ebbers et al. (2008) utgår i sin modell från tre grundprinciper: 1) Front desk och telefon är att föredra när tvetydighet behöver reduceras och Internet och front desk är att föredra när komplexitet ska hanteras. 2) Komplexa problem bör hanteras genom consultation och tvetydiga problem bör hanteras genom conversation. 3) Support för conversation via front desk och telefon och support för consultation via Internet och front desk. 3 The use of multiple service channels within one public service delivery process or the use of different channels for different service delivery processes, whereby the different channels relate to each other. (Pieterson, 2009).

8 Sid 6 (47) Komplexitet (complexity) och tvetydighet (ambiguity) beskrivs av Ebbers et al (2008, s egen kursivering) på följande sätt: Problem ambiguity is about not feeling sure of how to interpret information telling what to do. To remove or reduce problem ambiguity government needs to confirm whether or not a citizenʼs interpretation is correct. As the correctness of interpretations depends on personal situations, many questions need to be asked because personal situations can be very complex and dynamic. This is very time consuming. Either for citizens in case of answering innumerous predefined Web form questions or for both citizen and civil servant in case of a two-way conversation. It is more efficient to have a citizen tell about his interpretation first and then fill in the blanks by asking non-predefined questions. On top of that, especially in case of a readjusted interpretation, the government has to makesure that a citizen understands what has been written or written. It needs little discussion that having a citizen tick a Web form box that states yes, I understood is far too simple. Civil servants also need multiple cues such as tone of voice or body language to see whether or not the message came across. As desk and phone are better fit for story telling and for receiving multiple cues than a Web site, desk and phone are the preferred channels when removing problem ambiguity. Problem complexity is about the number of interrelated actions a citizen has to take in order to solve oneʼs problem. The more interrelated actions the more complex a problem becomes. The higher problem complexity becomes, the more information an individual has to process in order understand a problem. The more extensive the amount of information becomes, the more structure it needs in order to remain understandable. Speech lacks the many structural elements that writing, or for instance electronic simulation tools, has. Think of tables of content, tables, figures, hyperlinks, headlines, etc. For that reason, complex problems should not be handled over the phone as this channel lacks the characteristics (i.e., the many structure elements) that are needed to handle complexity. This is undoable as it simply takes too much time to explain it over the phone. Det huvudsakliga målet med strategin är att ge medborgaren lösningen på sitt problem så fort som möjligt. Ju snabbare svar desto lägre kostnad för såväl organisation som individ. Ebbers et al. (2008) menar att det effektivaste sättet att göra detta på är att ta reda på exakt vad frågan är innan man försöker besvara den, varför ett problems tvetydighet bör hanteras före dess komplexitet. En rimlig slutsats är därför att organisationer, förutom att ta hänsyn till detta när man utvärderar e-tjänst alternativ, också aktivt strävar efter att bli mer tydlig och förståelig ur medborgarnas perspektiv - där så är möjligt - för att underlätta framtida e-tjänstinitiativ. Ju mer insikt medborgarna får om den offentliga verksamheten desto större blir möjligheterna för dem att medverka, till nytta för alla inblandade parter. Utifrån detta, övriga teorier och andra insikter av sin studie sammanställer Pieterson (2009) en tabell med ett antal exempel som visar på förhållandet mellan de olika dimensionerna för de fyra vanligaste kanalerna (tabell 1.1). Tabellen visar även på hur de olika kanalerna kan korsreferera till varandra i olika situationer.

9 Sid 7 (47) Tabell 1.1 Kopplingar mellan olika faktorer (Pieterson, tab. 10.2) 2.1 Lämplighetens tre dimensioner Som tidigare nämnt är det ingen optimal strategi att enbart utifrån objektiva kriterier avgöra vilka e- tjänster som ska implementeras (e.g. Pieterson, 2009). Utan man måste ta hänsyn till såväl medborgarnas preferenser som den tekniska och organisatoriska lämpligheten i utvärderingsprocessen (IDA, 2004). I regel är inte organisationen anpassad efter idealet varför även denna dimension påverkar vilka e-tjänster som är av högst intresse att implementera. Förhållandet mellan de tre dimensionerna kan illustreras genom att placera dem ovanpå varandra (figur 1.3). En sådan konceptuell illustration synliggör såväl vilka tjänster som bör implementeras som hur organisationen behöver förändras, samt var vinster kan göras genom att förändra medborgarnas mentala modeller för att på så sätt uppnå en högre take-up. Figur 1.3 lämplighetens tre dimensioner, ideal vs organisation vs uppfattning.

10 Sid 8 (47) Modellen som sådan är högst förenklad, och i praktiken finns sannolikt många komplexa överlappningar såväl bland medborgargrupperna som inom organisationen. Likväl tjänar den gott som exempel för att synliggöra den problematik organisationer står inför och de möjligheter som finns att utforska. Modellen som sådan kan användas för att illustrera såväl enstaka tjänster som hela organisationer, beroende på vad man avser att modellera. I ovanstående figur är den dock tänkt att representera den organisatoriska nivån. Av modellen kan man utläsa att organisationen står inför två huvudsakliga utmaningar: 1) att förändra organisationen så att den överensstämmer med den ideala situationen. 2) att förändra medborgarnas uppfattning så att den överensstämmer med organisationen. En aspekt av modellen som särskilt förtjänar en kommentar är den suboptimala matchningen. Denna symboliserar de fall där adoption är att vänta, men där tjänsten som sådan då är suboptimal, t ex. på grund av ineffektiva processer. Risken med denna lågt hängande frukt är att man cementerar ineffektivitet och på så sätt reducerar möjligheten att i framtiden uppnå maximal nytta. Samtidigt är det både kostsamt och riskfyllt att förändra processer varför det är nödvändigt att i varje fall göra en avvägning för att avgöra vad som är att föredra i den specifika situationen: att plocka lågt hängande frukt och kanske gå miste om frukten ovanför eller att satsa på att få maximal skörd och riskera ett misslyckande. Denna avvägning är svår att göra då det är komplicerat att på förhand veta exakt hur ex. förändrade processer kommer att påverka verksamheten på sikt. Men den är likväl nödvändig för att man ska kunna fatta rätt beslut. Vidare bör den ideala situationen bedömas med hänsyn till yttre faktorer såsom lagstiftning och demokratiska principer såsom tillgänglighet etc., då dessa ytterst styr verksamheten som sådan. 2.2 Avgörande faktorer Några av de mest avgörande faktorerna i fråga om medborgarnas uppfattning, utöver vad som redan nämnts, är relative advantage och trust (e.g. Carter & Weerakkody, 2008; IDA, 2004), temporal och spatial value (Heinonen, 2006), samt frequency (OGC, 2003). Konceptet relative advantage antyder att det som medför relativa fördelar, såsom ökad tillgänglighet och omedelbarhet, kommer att sprida ut sig i samhället. Carter & Weerakkody (2008) menar utifrån detta att det är avgörande att medborgarna blir informerade om dessa fördelar för att man ska kunna uppnå fullgott resultat. OGC (2003) instämmer i att användning, överlag, förutsätter att fördelarna med den nya tjänsten är både klara och tydliga samt möter medborgarnas behov bättre än existerande tjänster och kanaler. Vidare drar de slutsatsen att intrinsikala fördelar inte alltid är tillräckliga, särskilt inte för att nå late adopters, varför de menar att konstruerade fördelar, såsom olika typer av incitament, ibland är nödvändiga. Ett annat sätt att manipulera situationen är att variera servicekvaliteten som erbjuds i de olika kanalerna. Detta har dock en baksida (Montoya-Weiss et al. 2003). Medan upplevd variation vad gäller kvaliteten i olika kanaler har en konkurrerande effekt, dvs. förbättringar i en kanal påverkar användandet av övriga kanaler negativt, så har samma förbättringar komplementerande effekt på den allmänna uppfattningen av organisationen (overall satisfaction). Montoya-Weiss et al. (2003) menar därför att försök att styra medborgarna på detta sätt måste göras med hänsyn till den påverkan det får för upplevelsen av organisationen i sin helhet. För att säkerställa relative advantage utan negativt påverka den allmänna uppfattningen av organisationen bör fokus därför ligga på tjänster som medför mervärden för användaren jämfört med traditionella kanaler (Carter & Weerakkody, 2008). Denna hållning delas även av IDA (2004, p 14); Because user-centeredness is a core tenet in the public service delivery, channels should be selected on the basis that they improve the quality of the services provided to the user. Temporal and spatial value (Heinonen, 2006) avser värden som convenience, speed of delivery, accessability, spontaneity, immediacy etc. Att slippa stå i kö, eller ta sig in till stan, för att utföra ett visst ärende medför sänkta kostnader för medborgaren vilket i sin tur påverkar e-kanalens relative advantage positivt. En viktig aspekt av Heinonens modell är att den sträcker sig utanför den traditionella tjänstekontexten då användarens upplevelse av platsen ligger utanför tjänstens ramar, och tjänsteleverantörens räckhåll. Heinonen observerade i t ex. att spatial value enbart är positiv om platsen upplevs som privat. Även om studien var begränsad till bankärenden, som i sin tur ställer höga krav på trygghet etc., så ger den belägg för platsens inverkan på den totala upplevelsen. Man bör därför bedöma huruvida ett liknande förhållande föreligger i ett tidigt skede av utvärderingsprocessen för att mer exakt förutse framtida take-up vid eventuell implementering. Även frequency påverkar i stor utsträckning huruvida tjänsten kommer nyttjas. Å ena sidan kommer det som ofta används att ses

11 Sid 9 (47) som mer värdefullt. Å andra sidan kommer man att vara mer villig att investera tid i att lära sig något man förväntar sig använda flera gånger, då cost-to-learn i förhållande till förväntad nytta minskar (OGC, 2003). Frequency påverkar också den sistnämnda betydande faktorn, trust. Ur ett bredare perspektiv (från tjänst till kanal) har högfrekvenstjänster stor potential att skapa institutional and organizational trust 4 samtidigt som kanalen ökar i värde för användaren. Då tillit till kanalen är avgörande för dess användning (Carter & Weerakkody, 2008; Carter & Belanger, 2005; Warkentin et al. 2002; Welch et al. 2005) är det således av stor vikt för organisationen att tidigt skapa sådan hos de tänkta användarna (OECD, 2005). Genom att kanalval i stor utsträckning bygger på erfarenheter (e.g. Pieterson, 2009) är den potentiella vinsten med en e-tjänst i många fall långt större än de direkta värden själva tjänsten skapar, genom att goda erfarenheter kan förväntas få positiv effekt på användningen av andra existerande, och framtida, tjänster i samma kanal (Carter & Weerakkody, 2008). Trust building är därför en viktig aspekt att beakta i samband med e-tjänstsatsningar (e.g. Carter & Weerakoddy, 2008; Gefen et al. 2005; OECD, 2005). 4 trust in e-government has two components: trust in a specific entity (trust of the government) and trust in the enabling technology (trust of the Internet). (Carter & Weerakkody, s 475).

12 Sid 10 (47) 3. Värderingsmodeller 3.1 Advancing Return on Investment Analysis for Government IT Att utvärdera något implicerar kunskap om begreppet värde. Om vi inte vet vad värde är, hur kan vi då mäta och bedöma det? Medan man inom privat sektor har löst denna fråga relativt väl så är frågan till stor del obesvarad vad gäller offentlig sektor och public value. Cresswall et al. (2006. s.1) noterar att de flesta metoder och modeller som avser att beskriva public value returns (definierat av Cresswall et al. som Public ROI) har tre stora brister: Incomplete analysis of public value, resulting in too narrow a scope of what can be considered returns to the public. Lack of systematic attention to how government IT investments generate results of value from the point of view of the public. Weak or absent methods for tailoring a public ROI assessment to the specific context and goals of a government IT investments. Cresswall et al. avser med sitt public ROI ramverk att åtgärda ovanstående brister genom att utförligt definiera och beskriva public value och de sätt som detta värde skapas på. Enligt Cresswall et al. (s. 6) skapar IT investeringar public value på två sätt: By improving the value of the government itself from the perspective of the citizens, and By delivering specific benefits directly to persons, groups, or the public at large. Den första punkten bygger på antagandet om the benign government 5. Punkt två utgörs av följande tre former av avkastning. Finansiellt, politiskt och socialt: Financial value results from lowering the cost or increasing the efficiency of government or delivering direct financial benefits to the citizens. Political value consists of increasing participation, fariness, transparancy, legitimacy, or conferring political capital to elected officials or citizens. Social returns include increased social status, stronger relationships, or opportunities; increased safety, trust in government, and economic advantage (Cresswall et al s. 6). Sambandet mellan IT investeringen och värdeskapandet sammanfattas i figur 3.1. Vinster kan flöda från interna effektiviseringar vilket skapar värde för individuella medborgare och allmänheten i stort (det mittersta flödet). Vidare kan vinster flöda till det politiska systemet och den ekonomiska miljön (under mitten), eller genom påverkan på andra verksamheter (Secondary performance gains) (Cresswall et al. 2006, s.6. egen övers.). 5 assuming a benign government, the better it functions overall, the better off its citizens will be (Cresswall et al s 6)

13 Sid 11 (47) Figur 3.1 Värdekedja för Public Return (Cresswall et al. 2006, fig. 12) Ramverket som presenteras syftar till att utförligt beskriva public value baserat på sex olika typer av påverkan government IT kan ha på samhället: Financial, Political, Social, Strategic, Ideological och Stewardship (s. 2). Financial impacts on current or anticipated income, asset values, liabilities, entitlements, and other aspects of wealth or risk to any of the above Political impacts on personal or corporate influence on government actions or policy, role in political affairs, or influence in political parties or prospects for current of [sic] future public office. Social impacts on family or community relationsships, social mobility, status, and identity. Strategic impacts on economic or political advantage or opportunities, goals, resources for innovation or planning. Ideological impacts on beliefs, moral or ethical commitments, alignment of government actions or policies or social outcomes with beliefs, or moral or ethical positions Stewardship impacts on the public s view of government officials as faithful stewards or guardians of the value of the government itself in terms of public trust, integrity and legitimacy.

14 Sid 12 (47) Värdet påverkas genom tre olika värdemekanismer (impact types): Direct service impacts (type 1); Indirect service impacts (type 2). Mixed Direct, Indirect Service & Environmental Impact (type 3). Dessa mekanismer illustreras i figur Värde beräknas utifrån medborgarens perspektiv och det totala värdet kan vara en sammansättning av flera olika aspekter, såsom lägre kostnad, ökad kundnöjdhet och högre tillit till myndigheten. Medan det direkta värdet, som uppstår när IT nyttjas direkt i tjänsteöverförandet, enbart är differensen mellan det nya och gamla systemet så är det indirekta värdet mer komplicerat att beräkna. Detta värde uppstår när back office- eller infrastrukturförändringar leder till förändringar i en affärsprocess. Då förändringen sker minst ett steg bort från medborgarinteraktionen kan det vara svårt att mäta denna värdeförändring. Figur 3.2 Kopplingar av typ 1 och 2 till Public Value (Cresswall et al. 2006, fig. 2) Den sista typen av de tre är än mer komplex. Här bedöms även värdeförändringen som sker indirekt genom att det nya systemet förändrar omgivningen. Denna förändring kan skapa ytterligare värde genom interaktioner utanför myndighetens kontext, mellan andra personer eller organisationer. (Vd motsvarar här värdet av en typ 1 eller 2 mekanism.) Figur 3.3 Koppling av typ 3 till Public Value (Cresswall et al. 2006, fig.3) Dessa mekanismer kopplas sedan till en eller flera av följande fyra typer av värdegenererare: Increases in efficiency, Increases in effectiveness, Enablement och Intrinsic enhancements (s. 3): Efficiency Ökad output eller måluppfyllnad till samma kostnad, eller samma output eller måluppfyllnad till lägre kostnad. (ex. Ett nytt ERP system kan leda till avsevärt bättre finansiella beslut.) Effectiveness Ökad kvalitet och/eller kvantitet av det efterfrågade. (ex. online registrering av landtillgångar kan förbättra administrationen av fastighetsskatt.) Enablement Möjliggörandet av annars orimliga/omöjliga aktiviteter, eller förhindrandet eller begränsandet av oönskade händelser eller utfall. (ex. förbättrad tillgång till födelsedata och äktenskapsdata möjliggör/underlättar släktforskning etc.) Intrinsic Förändringar i miljö eller förutsättningar som har värde i sig självt. (ex. Registrering och rapportering av finansiella beslut gör beslutsprocessen mer transparant.)

E-tjänstutveckling ur ett medborgarperspektiv

E-tjänstutveckling ur ett medborgarperspektiv E-tjänstutveckling ur ett medborgarperspektiv En studie av medborgarinitierade ärendens lämplighet för olika kommunikationskanaler Institutionen för informatik Beteendevetenskapliga programmet med inriktning

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Argument bakom valet av affärssystem

Argument bakom valet av affärssystem Institutionen för Informatik Kandidatuppsats April 2005 Argument bakom valet av affärssystem Handledare Erdogan Ucan Författare Erik Nilsson Annika Sundqvist Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Customer Relationship Management Systems

Customer Relationship Management Systems Customer Relationship Management Systems En studie om skillnader mellan systemleverantörens löften och användarens förväntningar samt upplevda resultat Kandidatuppsats i logistik Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Business Intelligence ur kundens synvinkel

Business Intelligence ur kundens synvinkel Förord Efter en lång resa under sex månaders tid är vårt examensarbete nu färdigt. Då ämnet Business Intelligence var relativt nytt för oss fick vi inledningsvis ägna oss åt en hel del efterforskning.

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Marknadsföring av e-bokningssystem

Marknadsföring av e-bokningssystem Marknadsföring av e-bokningssystem En kvalitativ undersökning av e-lösningar Carl Drott Jens Modig Examensarbete Institutionen för Stockholm Industriell Ekonomi och Organisation 2005 Kungliga Tekniska

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

SOCIALA MEDIER ATT MÄTA

SOCIALA MEDIER ATT MÄTA SOCIALA MEDIER ATT MÄTA MARKNADSFÖRINGSEFFEKTER Magisteruppsats i Företagsekonomi Kenny Bengtsson Edin Strojil VT 2010: MF10 Svensk titel: Sociala medier: Att mäta marknadsföringseffekter Engelsk titel:

Läs mer

Värdet av prestation och service i fastighetsförvaltning av kommersiella fastigheter. Olle Törnqvist

Värdet av prestation och service i fastighetsförvaltning av kommersiella fastigheter. Olle Törnqvist Värdet av prestation och service i fastighetsförvaltning av kommersiella Olle Törnqvist copyright Olle Törnqvist Institutionen för Byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP

Läs mer

Sociala verktyg på en digital marknadsplats

Sociala verktyg på en digital marknadsplats Sociala verktyg på en digital marknadsplats Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsföringsoch PR-syfte Gustav Angerbjörn Institutionen för informatik Programmet för digital medieproduktion

Läs mer

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform Ett Top Management Perspektiv Significant Factors for an Investment in an Integration Platform A Top Management Perspective Mathias Karlsson

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Producentöverskottet ex ante, ex post

Producentöverskottet ex ante, ex post Thesis 247 Producentöverskottet ex ante, ex post Fallstudie av Blekinge kustbanas elektrifiering Anders Bondemark Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie: 2004:1 Konkurrensverket

Läs mer

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet UPTEC STS 09045 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM Zandra Cedén Abstract

Läs mer

Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter

Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter En kvalitativ studie i ungdomars användning av sociala medier EMMA LINDÉN och CAMILLA BLOM Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer