Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig."

Transkript

1

2 Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang för ett hållbart samhälle. Att bolaget till 100 procent ägs av medborgarna i Helsingborgs stad är vi stolta över. Det betyder att frukterna av vårt arbete går tillbaka till våra ägare kommuninvånarna. Trots den tydliga inriktningen mot Öresundsregionen är Öresundskraft ett av Sveriges större energiföretag. Vi har cirka kunder som vi förser med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och fordonsgas samt energilösningar. Genom vår verksamhet påverkar vi miljön, både lokalt och globalt. Vår strävan är att denna påverkan ska vara så liten som möjligt, samtidigt som vi hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Öresundskraft är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO respektive ISO Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

3

4 Innehåll Viktiga steg på spännande resa... 2 Hållbart är lönsamt... 4 Lätt att göra rätt... 6 Vi deltar i stadens miljöarbete... 8 Fyra framgångar under året som gick...10 ATT Få koll på energianvändningen...12 Här driver solen våra bilar...14 El: Mer än bara elförsäljning...16 Fjärrvärme: att värma med återvinning Vår kallaste produkt, fjärrkyla Stadsnätet tar världen till dig Gas minskar utsläppen Produktion och utsläpp Fjärrvärme Utsläpp och rester från produktion El Fjärrkyla Så här mycket energi använder vi själva Transporter och tjänsteresor Ordlista Höstsolen sprider ljus i den skuggiga granskogen. Sibirien, Ängelholm.

5 Viktiga steg på spännande resa Allt Öresundskraft gör är kopplat till energi, men även kommunikation och därmed också till livskvalitet och miljö. Därför måste vi i alla led tänka på miljökonsekvenserna av våra beslut och följa vår vision Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. Öresundskraft ska möjliggöra energi som inte omöjliggör för kommande generationer. För att klara uppgiften måste vi vara kundens val på kort och lång sikt. Först då får företaget en bra ekonomi som ger handlingsutrymme att utforska framtidens lösningar. Det är verkligen de stora frågorna vi ska vara med och lösa en fantastiskt rolig utmaning som driver på Öresundskrafts utveckling som företag. Traditionellt har vi i branschen fokuserat på produktion och distribution, alltså att värma hus och skicka ut el och gas. Nu går vi mot något mer, mot kundernas faktiska användning och mot minskad miljöpåverkan. Det är en spännande resa för oss och andra bolag i branschen. Vi vill gärna ligga i frontlinjen och har redan i dag en väl sammanhållen strategi. Vi har även en bra produktionsapparat och klimatklok egen produktion. Ett av årets glädjeämnen var att Öresundskrafts fjärrvärme blev miljömässigt ännu bättre tack vare sin extremt låga användning av fossila bränslen och mycket låga förbrukning av primärenergi. Självklart vill vi göra ännu mer. Vi vill hitta framtidens lösningar för tillförsel, distribution och användning av energi. En viktig del är att producera mer förnybar energi. Vindkraft är ett exempel på sådan produktion, fast än så länge i liten skala. En viktig miljöinsats 2013 var de två nya vindkraftverk som togs i drift i Ingelsträde. Fler projekt är på gång samtidigt som vi ska göra det lättare för våra kunder att själva producera el. Solen är vår andra stora framtida förnybara energikälla. Öresundskraft har en solstrategi som går ut på att vi ska hjälpa våra kunder, såväl privatpersoner som företag, att investera i egna anläggningar. Vi ska också driva egen solelproduktion men kan tyvärr inte satsa i så stor skala som vi hade önskat. Med dagens regelverk och låga priser på el och gröna certifikat är detta så gott som ekonomiskt omöjligt, trots att solpanelerna har fallit i pris. Ett solprojekt vi i alla fall vill få igång våren 2014 är att erbjuda helsingborgarna möjlighet att köpa egna solpaneler som placeras i backarna bakom Filbornaverket. Det är en kompromiss, men det enda som just nu är ekonomiskt försvarbart för oss som företag. Jag tror verkligen på solen och önskar jag hade kunnat utlova soligare utsikter. Det enda vi i dagsläget säkert kan lova är att vi fortsätter driva diskussionen med politiker och myndigheter. Även om sol- och vindproduktionen än så länge är blygsam ger den oss ändå incitament att tänka vidare kring nästa intressanta utmaning: Hur ska vi hantera småskalig energiproduktion från förnybara källor i våra elnät? Vi måste anpassa näten så att de klarar en tillförsel som slås av och på, beroende på väder och vind, och vi måste ha produktionskapacitet som snabbt kan sättas in som kompensation när tillförseln sjunker. Vi måste alltså kunna lagra energi kanske i elbilsbatterier, i vätgasform eller, möjligen, i fjärrvärmesystemet. 2

6 En annan framtidsfråga blev verklighet under 2013 när vi beslöt att bygga en kallgasmack nära E6 i Helsingborg. Där kommer vi att saluföra Liquefied Bio Gas, LBG till tunga fordon och vanlig fordonsgas till privatbilister. Efter invigning hösten 2014 kan de lastbilar som tankar gas hos oss spara stora mängder CO 2 -, kväve- och svavelutsläpp. Vi har också beslutat att i samarbete med Helsingborgs hamn, Kemira och NSR arbeta för tillkomsten av en LNG terminal för flytande fartygsgas. Att fartygen byter ut högsvavelolja mot biooch naturgas blir vår största enskilda miljögärning. Och när vi ändå talar om transporter vill jag nämna att vi bestämt oss för att bidra till ny laddinfrastruktur för landets elbilar eftersom vi efter att ha introducerat elbilar i regionen är övertygade om att de blir en viktig del av persontrafiken. Sist men inte minst måste jag lyfta fram ytterligare en sak som gjorde oss extra stolta 2013, nämligen våra energilösningar på kundsidan. Vi är duktiga på energi och hjälper gärna våra kunder bli effektivare. Det ligger ingen självmotsägelse i att ett elbolag vill ha energisnålare kunder. Tvärtom. Med energieffektiva kunder kan vi själva kapa kostnader i produktion och distribution och slippa fördyringar som drabbar hela systemet. Det är helt enkelt det bästa sättet för oss att kunna ge ännu mer kraft till regionen. Anders Östlund, vd Öresundskraft

7 Hållbart är lönsamt Med vår vision i ryggen vill vi vara med och utveckla regionen och bidra till ett hållbart energisystem. Vårt arbete går hand i hand med Helsingborgs stads målsättningar. Öresundskraft är en viktig pusselbit i samhället och för kundernas vardag. Vi bidrar till varma golv, ljusa hem, renare transporter, morgontidningen i läsplattan och nytvättade kläder. Varje dag, året om jobbar vi för att uppfylla människors behov och för att bidra till hållbar energianvändning och ett hållbart samhälle. Vår starka tro på hållbar energianvändning bygger på att den både är en del av lösningen på de växande globala miljöriskerna och utgör en förutsättning för framtida affärsmöjligheter. Förnybar energi blir allt mer konkurrenskraftig, fossila bränslen allt mer osäkra och dyra samtidigt som kunder i högre grad efterlyser hållbara lösningar. På sikt överlever bara de företag som tänker och arbetar hållbart, vilket vi redan har sett många exempel på. Det är helt enkelt här dagens och morgondagens affärer finns. Energi är en integrerad del av samhället och för att uppnå en hållbar energianvändning behöver hela samhället och alla våra kunder involveras. Vi tror att en god ekonomi och en sund affär är förutsättningen för att skapa ett sådant engagemang. Vi kallar det tre steg mot mästarklass. Energi finns överallt runt omkring oss. Den kan inte framställas eller tillverkas, bara omvandlas till andra former. Som energibolag är vi en integrerad del av samhällets energisystem, tillsammans med alla våra kunder. Vårt arbete handlar om att varje dag förbättra detta system och göra energi användbar i samhället. På sikt överlever bara de företag som tänker och arbetar hållbart... EKONOMIN KUNDERNA HÅLLBARHET Tre steg mot mästarklass en sund affär och kundernas förtroende är förutsättningar i arbetet för det hållbara samhället. 4

8 Ju mer energi som kan behållas i systemet, återvinnas och snurra runt, desto mindre energi måste tillföras. Skillnaden är stor beroende på vilka energislag som används. Den energi som inte har omvandlats av människan brukar kallas primärenergi. Träd, sol, vatten, vind, kol, olja och liknande naturresurser räknas som primärenergi när de används för att skapa el, värme, kyla eller drivmedel. När energiflödet ska beräknas i kedjan från energikälla till glödlampa eller värmeelement brukar vi använda begreppet primärenergifaktor. Den visar hur effektivt ett givet system är. TRANSPORT GAS VÄRME KUND SMÅSKALIG PRODUKTION EL Energi är et t ständigt flöde i et t komplicerat syst em. 5

9 Lätt att göra rätt TA TILLVARA RESTPRODUKTER OCH ÅTERVINNA ENERGI MINIMERA ENERGI- FÖRLUSTERNA I ALLA LED TILLFÖRA FÖRNYBAR ENERGI När energi betraktas ur ett systemperspektiv syns det hur komplicerad samhällets energianvändning och energiberoende är. Samtidigt är det lätt att göra rätt. Öresundskraft har en energistrategi med fyra tydliga steg. När de åtgärder vi planerar och genomför uppfyller ett eller flera av dessa steg så är vi på väg åt rätt håll. Svårare än så är det egentligen inte. Öresundskraft s energistrat egi leder åt rät t håll 6

10 MINSKA DEN SLUTLIGA ENERGIANVÄNDNINGEN MINIMERA ENERGI- FÖRLUSTERNA I ALLA LED TA TILLVARA RESTPRODUKTER OCH ÅTERVINNA ENERGI TILLFÖRA FÖRNYBAR ENERGI Energi är en av de viktigaste resurserna för att samhället ska fungera. Däremot ska onödig energianvändning undvikas, det räcker inte att köpa förnybar el. Den energianvändning (primärenergi) som kan undvikas genom besparingar, den så kallade negawattimmen, är en viktig resurs. Smarta hem och elnät kan sänka energianvändningen. Kunskap, genom energirådgivning, är ett annat sätt. Att inte effektivisera de system för den energi som produceras, distribueras och används är nästan lika dumt som att använda energi i onödan. Alla energiförluster är värda att ifrågasätta och åtgärda. Men det tar tid att effektivisera de system som vårt samhälle är beroende av. Längs vägen dit får vi tänka på att varje litet steg är viktigt. Ju mer energi som kan återanvändas och återvinnas, desto mindre primärenergi behöver tillföras energisystemet. Återvinningen kan se ut på olika sätt. Restvärme från industri och värmen i avloppsvatten kan tas till vara och bli fjärrvärme. Matrester kan rötas till biogas som driver stadens bussar och blöjor brännas för att generera el och värme. Den energi som måste tillföras ska komma från förnybar energiproduktion och sådan behöver vi mer av. Vi bygger både vindkraftverk och solceller, och en del av våra kunder producerar redan förnybar värme och el själva och säljer sitt överskott till oss. Vi hoppas de snart blir ännu fler. Genom att arbeta med samtliga steg i strategin kan gammal (miljöoriktig) produktion efterhand fasas ut ur systemet. 7

11 Vi deltar i stadens miljöarbete Öresundskraft deltar på olika sätt i Helsingborgs stads och regionens utveckling. Vårt arbete går hand i hand med stadens målsättningar. Öresundskraft arbetar för visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. För oss betyder det att vi vill någonting mer med vår verksamhet och att vi omsätter det i praktisk handling. Vi bygger viktiga delar till smart infrastruktur för energi och kommunikation. Det ger förutsättningar för att genom samverkan åstadkomma låg klimatpåverkan, effektiv användning av naturresurser och minskad användning av fossila bränslen. Detta harmoniserar väl med stadens vision om den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden. Förutom vårt dagliga arbete med våra produkter och tjänster samverkar vi med forskning och utveckling som ger oss kunskap för att påverka strategier och ställningstaganden samt kunskap för att bygga den smarta infrastruktur som möjliggör morgondagens hållbara energilösningar. Vi arbetar också intensivt med att sprida kunskap om och skapa insikt i hur en hållbar energianvändning kan åstadkommas. Vår vilja att ta miljö- och klimathänsyn i samverkan med kunder och andra aktörer passar väl ihop med stadens viktiga styrdokument, Miljöprogrammet och Energistrategin. Öresundskraft har dessutom ett utökat engagemang i två av stadens viktigaste utvecklingsprojekt. Hållbart koncept för H+ I H+projektet är målet att utveckla södra Helsingborg. Det är ett område med ett mycket attraktivt läge och möjligheter att vidareutveckla koncept för hållbar stadsutveckling. Öresundskraft har tidigare tagit fram H+ Energistrategi som vi nu använder som generell plattform för utveckling av hållbar energianvändning i området. Under 2013 fortsatte vår medverkan i projektet inom ramen för EVAAsamarbetet som har gjort ett tiotal utredningar kring samverkan och system inom Energi, Vatten och Avlopp samt Avfall. Vi har också fått i uppdrag att ta fram en plan för nästa fas i H+ energisystem där vi ska definiera hur infrastrukturen bör byggas upp och vilka affärsmodeller som ska användas. Smart boende på Drottninghög Det andra utvecklingsprojektet, DrottningH, gäller en övergripande struktur för hela Drottninghögsområdet med en första detaljplan för delområdet Grönkulla. Drottninghög har liknande renoveringsbehov som många andra miljonprogramsområden i Sverige men det finns inga stöd för en sådan upprustning. All planering måste därför utgå från att investeringarna ska vara självbärande och ge utrymme för ytterligare byggrätter. Miljonprogramsområdena utgör samtidigt en så väsentlig del av Sveriges bostadsbestånd att metoder för att i samband med renoveringarna utveckla energieffektiviseringen måste drivas så långt det går. 8

12 Oceanhamnen i H+

13 Fyra framgångar under året som gick Stadsnätet sparar CO 2 Fler kunder i stadsnätet betyder fler chanser att spara energi. Det blir enklare att arbeta hemifrån, bygga smarta hem och hålla affärsmöten via webben. Därför är vi på Öresundskraft glada över att 572 nya villakunder tecknade avtal med oss om snabb fiberanslutning under Nu har vi totalt anslutningspunkter i stadsnätet och fler ska det bli. Mindre energiförluster i rören Om ett fjärrvärmerör spricker kan tusentals kubikmeter hett vatten läcka ut. För att bättre kartlägga och planera underhållsbehovet i fjärrvärmenätet började Öresundskraft under 2013 använda den så kallade Delta-t metoden. Den gör att vi nu byter rätt ledning i rätt tid, vilket sänker energiförlusterna och kostnaderna för underhåll. Dessutom minskar risken för avbrott för våra kunder. Tänk om varje ny villakund tack vare stadsnätet undviker fem mils bilkörning per vecka. För 2013 motsvarar det minst 141 ton minskade koldioxidutsläpp. 10

14 Mer återvunnen energi Restavfall är det avfall som blir kvar efter att hushåll och företag källsorterat sitt avfall. I Filbornaverket förbränns det och blir el och värme. Tillsammans med industriell spillvärme är värmen från Filborna nu basen i Helsingborgs fjärrvärmesystem. En del av det avfall som används har visserligen fossilt ursprung, men tack vare Filbornaverket slipper Öresundskraft numera under normala vinterdagar starta andra pannor som eldas med fossila bränslen. Det är ett mycket positivt trendbrott. I Helsingborg bestod fjärrvärmen 2013 av 93 procent återvunnen energi. Kunder bidrar med förnybar el Under 2013 började 23 kunder hos Öresundskraft producera egen el och mata ut överskottet på företagets elnät. För att stimulera fler att börja producera egen el betalar Öresundskraft 1 kr/kwh för el från småskaliga anläggningar. I januari 2014 fanns det totalt 37 sådana anläggningar i Öresundskrafts kundkrets: 33 solcellsanläggningar och fyra små vindkraftverk. Deras sammanlagda installerade effekt uppgår till 504 kw och den beräknade årsproduktion till cirka kwh. I hela Sverige finns det i dagsläget sammanlagt kw installerad solcellseffekt. 11

15 ATT Få koll på energianvändningen Kraven på att utnyttja energin bättre i fastigheter och inom industrin ökar ständigt. Att minska energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid är en av dagens största utmaningar. Öresundskraft hjälper företagskunder att ta ett samlat grepp över energianvändningen och välja rätt energislag. Vi erbjuder olika tjänster för energikartläggning, service och drift av ventilations- och fjärrvärmeanläggningar. Öresundskraft kan göra en energikartläggning av belysning, ventilation, värmetillförsel och annan teknisk utrustning på plats för att se vilka besparingar som kan göras, såväl ur miljö- som ur ekonomiskt perspektiv. Besparingspotentialen är ofta större än vad kunden själv tror. Under 2013 gjorde vi åtta sådana energiutredningar på företag och hos bostadsrättsföreningar. Om alla våra förslag efter dessa besök genomförs kan MWh sparas på ett år. Det är ungefär lika mycket energi som används i 160 villor på ett år. Räknat i koldioxidutsläpp motsvarar besparingarna 842 ton. Under 2012 gjorde vi fem energiutredningar med en sammanlagd potentiell energibesparing på MWh/år. Att ha koll på hur mycket energi företaget använder är viktigt för att planera insatserna. Öresundskraft erbjuder fjärrvärme-, fjärrkyla- och elnätskunder möjlighet att få mätvärden direkt till fastighetens drift- och övervakningssystem. Överblicken ger företagen ett användbart underlag för energistatistik, felsökning och optimering. Öresundskraft har också olika avtalslösningar för service och optimering av fjärrvärme- och ventilationsanläggningar för bostadsrättsföreningar och företag. Med regelbunden översyn och driftoptimering kan energianvändningen sänkas väsentligt. 12

16 Om alla våra förslag eft er dessa besök genomförs kan MWh sparas PER ÅR......Det är ungefär lika mycket energi som används i 160 villor PER år. 13

17 HÄR DRIVER SOLEN VÅRA BILAR Energisnål och effektiv. Elbilen är ett steg mot minskad miljöpåverkan och under året har arbetet fortsatt med att öka utnyttjandet av elbilspoolen. En elbil behöver ungefär 2 kwh el per mil. Det motsvarar ungefär energiinnehållet i 2,2 deciliter bensin eller ett par kronor per mil i drivmedelskostnad. Att elbilen är så snål i drift hör samman med att elmotorn är flera gånger effektivare än förbränningsmotorn, den har högre så kallad verkningsgrad. I en elbil används huvuddelen av energin, ungefär 80 procent, till att driva bilen framåt. Men i en bil med förbränningsmotor utnyttjas bara ungefär 20 procent av bränslets energi till framdriften. Resten blir värme som oftast måste kylas bort. Under 2013 har arbetet med att utveckla och öka användningen av Öresundskrafts elbilspool fortsatt. Elbilspoolen drivs i samarbete med Move About och används av företag, allmänhet och Öresundskraft. Öresundskrafts medarbetare kan boka och nyttja poolbilarna både i tjänsten och privat. Detta är några steg på vägen i Öresundskrafts arbete med att minska sin miljöpåverkan. Ytterligare ett steg var när vi i november 2013 installerade nya laddstolpar utanför Öresundskrafts huvudkontor som kan användas fritt av anställda och besökare med elbil. Här är även en av de totalt sex poolbilarna stationerad. De andra fem elbilarna i poolen finns vid Dunkers, på Ångfärjans parkering och vid OJ på Carl Krooks gata i Helsingborg. Poolen har i dag 245 medlemmar, över dubbelt så många som Av dessa är 130 (26) privata användare, 51 (18) företagsanvändare och 64 (62) Öresundskraftsanvändare. Siffror inom parentes avser

18 4 924 mil 2013 Elbilarna vid Dunkers står i en carport med solceller på taket som under 2013 producerade kwh, vilket motsvarar ungefär elbilsmil. Solbilspoolen har väckt mycket uppmärksamhet och under 2013 rullade dessa solbilar i genomsnitt 820 mil vilket betyder att elförbrukningen för de tre bilarna gott och väl täcktes upp av solenergi från carporten. Den genomsnittliga körsträckan för de sex bilarna i elbilspoolen är 34,5 km per bokning och den genomsnittliga hyrtiden är 7,8 timmar. De flesta nyttjar elbilarna på kväller och helger. Totalt har bilarna rullat mil under Elen till laddningen är förnybar. Det har därmed minskat utsläppen av koldioxid med minst 4,6 ton. I en enkätundersökning bland elbilspoolens användare fick poolen översvallande positiva svar. Det finns önskemål om att starta fler pooler, både i Helsingborgs centrum och i ytterområden. I oktober/november invigdes med Öresundskraft som stark drivkraft två nya snabbladdare i Helsingborg. En vid Ikeas varuhus på Väla och en vid McDonald s på Ättekulla. Det betyder att två av landets 42 snabbladdare nu finns i Helsingborg. När 2013 närmade sig sitt slut bjöds Helsingborgs Lucia med tärnor på en numera traditionsenlig kortege i Öresundskrafts elbilar genom Helsingborgs innerstad. 15

19 El: Mer än bara elförsäljning KÄRNKRAFT VINDKRAFT KOLKRAFT OCH GASKRAFT VATTENKRAFT SMÅSKALIG PRODUKTION KRAFTVÄRME Öresundskraft gör mycket mer än att bara sälja el. Vi förvaltar också elnäten i regionen, producerar el och stöder småskalig förnybar elproduktion. Den el som Öresundskraft säljer till sina kunder köps in på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot. Dess miljöpåverkan beror på hur elen producerats. Handeln med el är frikopplad från elnätet och Öresundskraft kan därför sälja el över hela Sverige. Öresundskraft säljer också el i Danmark. De flesta av våra kunder finns dock i nordvästra Skåne. Den el kunden får i uttaget kommer från olika energikällor. Om kunden har gjort ett miljöval i sitt avtal garanterar vi att det produceras lika mycket förnybar el som kunden använder, från just den källa vederbörande har valt. Utan miljöval köper kunden så kallad nordisk residualmix, det vill säga el som producerats med såväl förnybara som fossila bränslen, med kärnkraft och el som importeras. Ursprungsmärkt el (från exempelvis vattenkraft eller Bra Miljöval) som sålts till kunder som valt detta samt exporterad el räknas inte in i residualmixen. Nordisk residualmix 2012 Hur residualmixen det gångna året har påverkat miljön redovisas i maj varje år av Energimarknadsinspektionen. Öresundskraft publicerar även värdena på sin hemsida. För 2012 var primärenergifaktorn 2,23* koldioxidutsläppen 258 g/kwh och kärnbränsle avfall 0,001 g/kwh. *Beräknat av värmemarknadskommittén utifrån Energimarknadsinspektionens sammanställning Fossilt 33,4 % Förnybart 28,4 % Kärnkraft 38,2 % 16

20 VI HAR 100 % FÖR NYBAR EL kwh egenproducerad el Miljöklokt för alla privatkunder Sedan 2013 får alla privata elkunder el som till 100 procent genereras från förnybara energikällor, främst vattenkraft. Detta gäller oavsett avtalsform. Många kunder väljer dessutom tillägget Bra Miljöval (Naturskyddsföreningens miljömärkning). Bra Miljöval innebär att det ställs ytterligare krav för att gynna till exempel biologisk mångfald och pengar avsätts till miljöförbättrande åtgärder i samband med elproduktion och energieffektivisering. Sol och vind i liten skala Öresundskraft stöder småskalig förnybar elproduktion från solcellsanläggningar och vindkraftverk som drivs av våra kunder. Den el som produceras används i första hand av kunderna själva, medan eventuellt överskott matas ut på nätet. Sedan 2011 betalar Öresundskraft 1 kr per kwh för sådan el. Under 2013 matade dessa kunder ut kwh egenproducerad el på vårt nät. Den som använder el från förnybara energikällor bidrar till betydligt lägre miljöpåverkan. Primärenergifaktorn är 1,1 och koldioxidutsläppen i produktionsfasen 0 g/kwh. Företagskunder påverkar olika Även företagskunder kan välja ursprungsmärkt el från till exempel vattenkraft eller Bra Miljöval. Företag som inte gjort ett sådant val köper så kallad nordisk residualmix. 17

21 El: mer än bara elförsäljning Fossilt 31 % Förnybart 33 % Elförsäljning (GWh) Från förnybara källor * Nordisk residualmix Totalt Kärnkraft 36 % Sammanställning av Öresundskrafts totala elförsäljning i Sverige Utsläpp av koldioxid från produktionsfasen (g/kwh): 242 Kärnbränsleavfall (g/kwh): 0,001 * varav 175 GWh var Bra Miljöval, dvs. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Ökningen från 2012 beror främst på att det ingår förnybar el i avtalet för alla privatkunder. Nätförluster Inmatat GWh Förluster GWh Förluster % 3,01 2,83 2,83 2,79 Mer förnybar el såldes 2013 Mindre förluster i nätet 2013 Öresundskraft är ett elhandelsbolag och måste därför redovisa hur den el vi sålde föregående år har framställts och vilken miljöpåverkan den haft i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall. Redovisningen består av en sammanräkning av våra kunders samlade miljöval och vår totala försäljning i Sverige och säger inget om vilken miljöpåverkan respektive kund har haft genom sin elanvändning Sammanställningen för 2013 publiceras på Öresundskrafts hemsida när värdena för den nordiska residualmixen finns tillgängliga från Energimarknadsinspektionen. År 2012 kom 33 procent av den sålda elen från förnybara energikällor. Vi vet redan nu att det för 2013 är minst 45 procent. Öresundskraft ansvarar för elnäten i delar av nordvästra Skåne, bland annat i Helsingborg, Ängelholm och Bjuv. Vi underhåller, bygger ut och investerar i elnätet varje dag så att strömmen kommer fram där den behövs. Vid överföring av el i nätet sker förluster var förlusterna 2,79 procent vilket är en bra siffra i elnätssammanhang men det är ändå ansenliga mängder energi, hela 61 GWh. Det motsvarar energianvändningen för villaägare. Den elen måste Öresundskraft köpa in och den har producerats någonstans med den miljöpåverkan det innebär. Vi arbetar givetvis för att förlusterna ska vara så små som möjligt. 18

22 4 700 km ledningsnät ELBIL SOLEL Nät i Helsingborg och Nordvästra Skåne KUND kunder VIND FILBORNAVERKET Övrig miljöpåverkan från drift och nät När det av olika anledningar blir avbrott i elnätet måste vi ibland använda reservkraft för att kunna leverera el till våra kunder. Denna reservkraft produceras i mobila dieseldrivna generatorer. Under 2013 användes 16,5 m3 diesel, vilket medförde utsläpp av 49 ton koldioxidekvivalenter. Det var 14 procent mindre än I några ställverk använder vi svavelhexaflouridgas (SF6) som har goda elektriska isoleringsegenskaper. Gasen har en mycket stark negativ klimatpåverkan den påverkar växthuseffekten gånger mer än koldioxid. Totalt har Öresundskraft kg SF6 i olika ställverk, vilket motsvarar ungefär en procent av den totala installerade mängden i svenska elkraftsanläggningar. Under 2013 behövde vi inte fylla på någon gas och vid nybyggnation av ställverk väljer vi i dag så långt det är möjligt annan teknik som inte kräver SF6. Underhåll och service Öresundskraft hjälper kommuner, industrier och större fastigheter med underhåll och service samt ny- och ombyggnader av el- och kommunikationsanläggningar. Arbetet kan bestå av inkoppling av ny utrustning eller reparationer och underhåll av elnätsinstallationer där det är viktigt att arbeta effektivt och anpassa tidpunkten för arbetet för att störa kundernas verksamhet så lite som möjligt. 19

23 80 STOCKAHUS Återvunnen energi ÖDÅKRA FILBORNAVERKET KRAFTVÄRMEVERK 93% HELSINGBORG VÄLA CENTRUM VÄLA 96% ÄNGELHOLM FILBORNA MARIA PARK SCANDIC BERGA RINGSTORP DALHEM STATTENA DROTTNINGHÖG FREDRIKSDAL OLYMPIA ROSENGÅRDEN WILSON PARK HUSENSJÖ ADOLFSBERG SOFIEBERG GUSTAVSLUND ESKILSMINNE NÄRLUNDA ELINEBERG RAMLÖSA ÄTTEKULLA RAUS SÖDRA PÅLSTORP LANDSKRONA LARÖD PÅLSJÖ NORR SÖDER CAMPUS HUVUDKONTOR MIATORP RÅÅ HITTARP SOFIERO CENTRUM PLANTERINGEN H 2 O KEMIRA VÄSTHAMNSVERKET KRAFTVÄRMEVERK DANMARK

24 Fjärrvärme; att värma med återvinning Den lokala värmen Egentligen borde fjärrvärmen kallas närvärme eller grannskapsvärme eftersom den är lokal. Fjärrvärmen består helt enkelt av varmt vatten som pumpas runt i ett rörnät och in i anslutna fastigheter där värmen växlas över till husets uppvärmnings- och tappvarmvattensystem. Öresundskraft har fjärrvärmenät i Helsingborg, Ängelholm, Hjärnarp och Vejbystrand. Totalt står fjärrvärmen för ungefär 80 procent av uppvärmningen i Helsingborg och Ängelholm. I Helsingborg får fastigheter, varav villor, och i Ängelholm fastigheter, varav 2344 villor, sin uppvärmning och sitt tappvarmvatten via fjärrvärmen. Fjärrvärmen består till största del av återvunnen energi från lokala industriers restvärme, värmen i avloppsvatten och förbränningen från bland annat gamla bokhyllor och restavfall. År 2013 bestod 93 procent av fjärrvärmen i Helsingborg och 96 procent av fjärrvärmen i Ängelholm av återvunnen energi. Levererad fjärrvärme (GWh) Helsingborg Fjärrvärme Guld Till Landskrona Ängelholm Vejbystrand Hjärnarp 2 1,5 1,9 1,8 21

25 Fjärrvärme: att värma med återvinning Fjärrvärmen och miljön Fjärrvärmens miljövärden beräknas enligt Värmemarknadskommitténs överenskommelse*. Resurseffektiviteten mäts som använd primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund, det vill säga som primärenergifaktor. Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till levererad energi till slutkund. Andelen fossila bränslen mäts som insatt energi i form av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till den totala mängd energi som satts in i fjärrvärmeproduktionen. I Helsingborg kan företagskunder köpa Fjärrvärme Guld som innebär att Öresundskraft öronmärker (allokerar) viss del av fjärrvärmen till dessa kunder. För Fjärrvärme Guldkunderna utgörs 54 procent av värmen av industriell restvärme, 27 procent av avfallskraftvärme och 19 procent av träpelletskraftvärme. Sedan 2005 finns en fjärrvärmeledning mellan Helsingborg och Landskrona som gör att vi kan dra fördel av varandras produktion. Miljövärdena för Fjärrvärme Guld och fjärrvärmen till Landskrona räknas inte in i miljövärdena för fjärrvärmen i Helsingborg. Medräknad är dock den värme Öresundskraft köper från Landskrona. Enligt Värmemarknadskommitténs överenskommelse ska restvärme och avfall (som används i Helsingborg) betraktas som restenergi, det vill säga varken fossil eller förnybar energi och därför inte heller som fossilt bränsle. Slakterirester och spill av pappersetiketter som används vid Åkerslundsverket i Ängelholm klassas också som avfall och beräkningen baseras på ett schablonvärde för koldioxidutsläpp, baserat på hushålls- och industriavfall. Slakterirester och pappersetiketter har nästan inget fossilt ursprung. Därför är det angivna värdet för koldioxidutsläppen i Ängelholm ungefär 10 g CO 2 /kwh högre än de faktiska utsläppen. Resursanvändningen och utsläppen i Helsingborg är små i förhållande till den producerade fjärrvärmen eftersom spillvärme och restprodukter används. Dessutom produceras både el och fjärrvärme samtidigt i flera anläggningar. Det är det effektivaste sättet att utnyttja bränslena och få ut så mycket användbar energi som möjligt. Fjärrvärme och el bär varsin del av miljövärdena. Miljövärden Helsingborg Primärenergifaktor 0,33 0,20 0,18 0,12 Klimatpåverkan g CO 2 ekv /kwh Andel fossilt bränsle 16 % 9 % 5 % 0,4 % Miljövärden Ängelholm Primärenergifaktor 0,21 0,23 0,20 0,14 Klimatpåverkan g CO 2 ekv /kwh Andel fossilt bränsle 4 % 5 % 2 % 1 % 22

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Varma nyårshälsningar!

Varma nyårshälsningar! nonstop Mälarenergi nr 4-10 Varma nyårshälsningar! TEMA FJÄRRVÄRME Varför en ny förbränningsanläggning? Hur drivs projektet? Vilka frågor är avgörande? Tävla med nyårsnattens hjältar. Aroseken satsar på

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell,

Läs mer

Kommunfullmäktige (2006-11-15 98) Senast reviderad 2005-06-15

Kommunfullmäktige (2006-11-15 98) Senast reviderad 2005-06-15 Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2006-11-15 98) Giltig fr.o.m. 2006-11-15 Dokumentansvarig Miljö- och byggchef, miljö- och byggförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer ENERGI &miljö Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi Miljösmarta mobilapplikationer Sveriges bredaste sortiment av LED-lampor och LED-belysning, även dimbara. Besök vår monter A:512 på Hem &

Läs mer