Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig."

Transkript

1

2 Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang för ett hållbart samhälle. Att bolaget till 100 procent ägs av medborgarna i Helsingborgs stad är vi stolta över. Det betyder att frukterna av vårt arbete går tillbaka till våra ägare kommuninvånarna. Trots den tydliga inriktningen mot Öresundsregionen är Öresundskraft ett av Sveriges större energiföretag. Vi har cirka kunder som vi förser med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och fordonsgas samt energilösningar. Genom vår verksamhet påverkar vi miljön, både lokalt och globalt. Vår strävan är att denna påverkan ska vara så liten som möjligt, samtidigt som vi hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Öresundskraft är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO respektive ISO Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

3

4 Innehåll Viktiga steg på spännande resa... 2 Hållbart är lönsamt... 4 Lätt att göra rätt... 6 Vi deltar i stadens miljöarbete... 8 Fyra framgångar under året som gick...10 ATT Få koll på energianvändningen...12 Här driver solen våra bilar...14 El: Mer än bara elförsäljning...16 Fjärrvärme: att värma med återvinning Vår kallaste produkt, fjärrkyla Stadsnätet tar världen till dig Gas minskar utsläppen Produktion och utsläpp Fjärrvärme Utsläpp och rester från produktion El Fjärrkyla Så här mycket energi använder vi själva Transporter och tjänsteresor Ordlista Höstsolen sprider ljus i den skuggiga granskogen. Sibirien, Ängelholm.

5 Viktiga steg på spännande resa Allt Öresundskraft gör är kopplat till energi, men även kommunikation och därmed också till livskvalitet och miljö. Därför måste vi i alla led tänka på miljökonsekvenserna av våra beslut och följa vår vision Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. Öresundskraft ska möjliggöra energi som inte omöjliggör för kommande generationer. För att klara uppgiften måste vi vara kundens val på kort och lång sikt. Först då får företaget en bra ekonomi som ger handlingsutrymme att utforska framtidens lösningar. Det är verkligen de stora frågorna vi ska vara med och lösa en fantastiskt rolig utmaning som driver på Öresundskrafts utveckling som företag. Traditionellt har vi i branschen fokuserat på produktion och distribution, alltså att värma hus och skicka ut el och gas. Nu går vi mot något mer, mot kundernas faktiska användning och mot minskad miljöpåverkan. Det är en spännande resa för oss och andra bolag i branschen. Vi vill gärna ligga i frontlinjen och har redan i dag en väl sammanhållen strategi. Vi har även en bra produktionsapparat och klimatklok egen produktion. Ett av årets glädjeämnen var att Öresundskrafts fjärrvärme blev miljömässigt ännu bättre tack vare sin extremt låga användning av fossila bränslen och mycket låga förbrukning av primärenergi. Självklart vill vi göra ännu mer. Vi vill hitta framtidens lösningar för tillförsel, distribution och användning av energi. En viktig del är att producera mer förnybar energi. Vindkraft är ett exempel på sådan produktion, fast än så länge i liten skala. En viktig miljöinsats 2013 var de två nya vindkraftverk som togs i drift i Ingelsträde. Fler projekt är på gång samtidigt som vi ska göra det lättare för våra kunder att själva producera el. Solen är vår andra stora framtida förnybara energikälla. Öresundskraft har en solstrategi som går ut på att vi ska hjälpa våra kunder, såväl privatpersoner som företag, att investera i egna anläggningar. Vi ska också driva egen solelproduktion men kan tyvärr inte satsa i så stor skala som vi hade önskat. Med dagens regelverk och låga priser på el och gröna certifikat är detta så gott som ekonomiskt omöjligt, trots att solpanelerna har fallit i pris. Ett solprojekt vi i alla fall vill få igång våren 2014 är att erbjuda helsingborgarna möjlighet att köpa egna solpaneler som placeras i backarna bakom Filbornaverket. Det är en kompromiss, men det enda som just nu är ekonomiskt försvarbart för oss som företag. Jag tror verkligen på solen och önskar jag hade kunnat utlova soligare utsikter. Det enda vi i dagsläget säkert kan lova är att vi fortsätter driva diskussionen med politiker och myndigheter. Även om sol- och vindproduktionen än så länge är blygsam ger den oss ändå incitament att tänka vidare kring nästa intressanta utmaning: Hur ska vi hantera småskalig energiproduktion från förnybara källor i våra elnät? Vi måste anpassa näten så att de klarar en tillförsel som slås av och på, beroende på väder och vind, och vi måste ha produktionskapacitet som snabbt kan sättas in som kompensation när tillförseln sjunker. Vi måste alltså kunna lagra energi kanske i elbilsbatterier, i vätgasform eller, möjligen, i fjärrvärmesystemet. 2

6 En annan framtidsfråga blev verklighet under 2013 när vi beslöt att bygga en kallgasmack nära E6 i Helsingborg. Där kommer vi att saluföra Liquefied Bio Gas, LBG till tunga fordon och vanlig fordonsgas till privatbilister. Efter invigning hösten 2014 kan de lastbilar som tankar gas hos oss spara stora mängder CO 2 -, kväve- och svavelutsläpp. Vi har också beslutat att i samarbete med Helsingborgs hamn, Kemira och NSR arbeta för tillkomsten av en LNG terminal för flytande fartygsgas. Att fartygen byter ut högsvavelolja mot biooch naturgas blir vår största enskilda miljögärning. Och när vi ändå talar om transporter vill jag nämna att vi bestämt oss för att bidra till ny laddinfrastruktur för landets elbilar eftersom vi efter att ha introducerat elbilar i regionen är övertygade om att de blir en viktig del av persontrafiken. Sist men inte minst måste jag lyfta fram ytterligare en sak som gjorde oss extra stolta 2013, nämligen våra energilösningar på kundsidan. Vi är duktiga på energi och hjälper gärna våra kunder bli effektivare. Det ligger ingen självmotsägelse i att ett elbolag vill ha energisnålare kunder. Tvärtom. Med energieffektiva kunder kan vi själva kapa kostnader i produktion och distribution och slippa fördyringar som drabbar hela systemet. Det är helt enkelt det bästa sättet för oss att kunna ge ännu mer kraft till regionen. Anders Östlund, vd Öresundskraft

7 Hållbart är lönsamt Med vår vision i ryggen vill vi vara med och utveckla regionen och bidra till ett hållbart energisystem. Vårt arbete går hand i hand med Helsingborgs stads målsättningar. Öresundskraft är en viktig pusselbit i samhället och för kundernas vardag. Vi bidrar till varma golv, ljusa hem, renare transporter, morgontidningen i läsplattan och nytvättade kläder. Varje dag, året om jobbar vi för att uppfylla människors behov och för att bidra till hållbar energianvändning och ett hållbart samhälle. Vår starka tro på hållbar energianvändning bygger på att den både är en del av lösningen på de växande globala miljöriskerna och utgör en förutsättning för framtida affärsmöjligheter. Förnybar energi blir allt mer konkurrenskraftig, fossila bränslen allt mer osäkra och dyra samtidigt som kunder i högre grad efterlyser hållbara lösningar. På sikt överlever bara de företag som tänker och arbetar hållbart, vilket vi redan har sett många exempel på. Det är helt enkelt här dagens och morgondagens affärer finns. Energi är en integrerad del av samhället och för att uppnå en hållbar energianvändning behöver hela samhället och alla våra kunder involveras. Vi tror att en god ekonomi och en sund affär är förutsättningen för att skapa ett sådant engagemang. Vi kallar det tre steg mot mästarklass. Energi finns överallt runt omkring oss. Den kan inte framställas eller tillverkas, bara omvandlas till andra former. Som energibolag är vi en integrerad del av samhällets energisystem, tillsammans med alla våra kunder. Vårt arbete handlar om att varje dag förbättra detta system och göra energi användbar i samhället. På sikt överlever bara de företag som tänker och arbetar hållbart... EKONOMIN KUNDERNA HÅLLBARHET Tre steg mot mästarklass en sund affär och kundernas förtroende är förutsättningar i arbetet för det hållbara samhället. 4

8 Ju mer energi som kan behållas i systemet, återvinnas och snurra runt, desto mindre energi måste tillföras. Skillnaden är stor beroende på vilka energislag som används. Den energi som inte har omvandlats av människan brukar kallas primärenergi. Träd, sol, vatten, vind, kol, olja och liknande naturresurser räknas som primärenergi när de används för att skapa el, värme, kyla eller drivmedel. När energiflödet ska beräknas i kedjan från energikälla till glödlampa eller värmeelement brukar vi använda begreppet primärenergifaktor. Den visar hur effektivt ett givet system är. TRANSPORT GAS VÄRME KUND SMÅSKALIG PRODUKTION EL Energi är et t ständigt flöde i et t komplicerat syst em. 5

9 Lätt att göra rätt TA TILLVARA RESTPRODUKTER OCH ÅTERVINNA ENERGI MINIMERA ENERGI- FÖRLUSTERNA I ALLA LED TILLFÖRA FÖRNYBAR ENERGI När energi betraktas ur ett systemperspektiv syns det hur komplicerad samhällets energianvändning och energiberoende är. Samtidigt är det lätt att göra rätt. Öresundskraft har en energistrategi med fyra tydliga steg. När de åtgärder vi planerar och genomför uppfyller ett eller flera av dessa steg så är vi på väg åt rätt håll. Svårare än så är det egentligen inte. Öresundskraft s energistrat egi leder åt rät t håll 6

10 MINSKA DEN SLUTLIGA ENERGIANVÄNDNINGEN MINIMERA ENERGI- FÖRLUSTERNA I ALLA LED TA TILLVARA RESTPRODUKTER OCH ÅTERVINNA ENERGI TILLFÖRA FÖRNYBAR ENERGI Energi är en av de viktigaste resurserna för att samhället ska fungera. Däremot ska onödig energianvändning undvikas, det räcker inte att köpa förnybar el. Den energianvändning (primärenergi) som kan undvikas genom besparingar, den så kallade negawattimmen, är en viktig resurs. Smarta hem och elnät kan sänka energianvändningen. Kunskap, genom energirådgivning, är ett annat sätt. Att inte effektivisera de system för den energi som produceras, distribueras och används är nästan lika dumt som att använda energi i onödan. Alla energiförluster är värda att ifrågasätta och åtgärda. Men det tar tid att effektivisera de system som vårt samhälle är beroende av. Längs vägen dit får vi tänka på att varje litet steg är viktigt. Ju mer energi som kan återanvändas och återvinnas, desto mindre primärenergi behöver tillföras energisystemet. Återvinningen kan se ut på olika sätt. Restvärme från industri och värmen i avloppsvatten kan tas till vara och bli fjärrvärme. Matrester kan rötas till biogas som driver stadens bussar och blöjor brännas för att generera el och värme. Den energi som måste tillföras ska komma från förnybar energiproduktion och sådan behöver vi mer av. Vi bygger både vindkraftverk och solceller, och en del av våra kunder producerar redan förnybar värme och el själva och säljer sitt överskott till oss. Vi hoppas de snart blir ännu fler. Genom att arbeta med samtliga steg i strategin kan gammal (miljöoriktig) produktion efterhand fasas ut ur systemet. 7

11 Vi deltar i stadens miljöarbete Öresundskraft deltar på olika sätt i Helsingborgs stads och regionens utveckling. Vårt arbete går hand i hand med stadens målsättningar. Öresundskraft arbetar för visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. För oss betyder det att vi vill någonting mer med vår verksamhet och att vi omsätter det i praktisk handling. Vi bygger viktiga delar till smart infrastruktur för energi och kommunikation. Det ger förutsättningar för att genom samverkan åstadkomma låg klimatpåverkan, effektiv användning av naturresurser och minskad användning av fossila bränslen. Detta harmoniserar väl med stadens vision om den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden. Förutom vårt dagliga arbete med våra produkter och tjänster samverkar vi med forskning och utveckling som ger oss kunskap för att påverka strategier och ställningstaganden samt kunskap för att bygga den smarta infrastruktur som möjliggör morgondagens hållbara energilösningar. Vi arbetar också intensivt med att sprida kunskap om och skapa insikt i hur en hållbar energianvändning kan åstadkommas. Vår vilja att ta miljö- och klimathänsyn i samverkan med kunder och andra aktörer passar väl ihop med stadens viktiga styrdokument, Miljöprogrammet och Energistrategin. Öresundskraft har dessutom ett utökat engagemang i två av stadens viktigaste utvecklingsprojekt. Hållbart koncept för H+ I H+projektet är målet att utveckla södra Helsingborg. Det är ett område med ett mycket attraktivt läge och möjligheter att vidareutveckla koncept för hållbar stadsutveckling. Öresundskraft har tidigare tagit fram H+ Energistrategi som vi nu använder som generell plattform för utveckling av hållbar energianvändning i området. Under 2013 fortsatte vår medverkan i projektet inom ramen för EVAAsamarbetet som har gjort ett tiotal utredningar kring samverkan och system inom Energi, Vatten och Avlopp samt Avfall. Vi har också fått i uppdrag att ta fram en plan för nästa fas i H+ energisystem där vi ska definiera hur infrastrukturen bör byggas upp och vilka affärsmodeller som ska användas. Smart boende på Drottninghög Det andra utvecklingsprojektet, DrottningH, gäller en övergripande struktur för hela Drottninghögsområdet med en första detaljplan för delområdet Grönkulla. Drottninghög har liknande renoveringsbehov som många andra miljonprogramsområden i Sverige men det finns inga stöd för en sådan upprustning. All planering måste därför utgå från att investeringarna ska vara självbärande och ge utrymme för ytterligare byggrätter. Miljonprogramsområdena utgör samtidigt en så väsentlig del av Sveriges bostadsbestånd att metoder för att i samband med renoveringarna utveckla energieffektiviseringen måste drivas så långt det går. 8

12 Oceanhamnen i H+

13 Fyra framgångar under året som gick Stadsnätet sparar CO 2 Fler kunder i stadsnätet betyder fler chanser att spara energi. Det blir enklare att arbeta hemifrån, bygga smarta hem och hålla affärsmöten via webben. Därför är vi på Öresundskraft glada över att 572 nya villakunder tecknade avtal med oss om snabb fiberanslutning under Nu har vi totalt anslutningspunkter i stadsnätet och fler ska det bli. Mindre energiförluster i rören Om ett fjärrvärmerör spricker kan tusentals kubikmeter hett vatten läcka ut. För att bättre kartlägga och planera underhållsbehovet i fjärrvärmenätet började Öresundskraft under 2013 använda den så kallade Delta-t metoden. Den gör att vi nu byter rätt ledning i rätt tid, vilket sänker energiförlusterna och kostnaderna för underhåll. Dessutom minskar risken för avbrott för våra kunder. Tänk om varje ny villakund tack vare stadsnätet undviker fem mils bilkörning per vecka. För 2013 motsvarar det minst 141 ton minskade koldioxidutsläpp. 10

14 Mer återvunnen energi Restavfall är det avfall som blir kvar efter att hushåll och företag källsorterat sitt avfall. I Filbornaverket förbränns det och blir el och värme. Tillsammans med industriell spillvärme är värmen från Filborna nu basen i Helsingborgs fjärrvärmesystem. En del av det avfall som används har visserligen fossilt ursprung, men tack vare Filbornaverket slipper Öresundskraft numera under normala vinterdagar starta andra pannor som eldas med fossila bränslen. Det är ett mycket positivt trendbrott. I Helsingborg bestod fjärrvärmen 2013 av 93 procent återvunnen energi. Kunder bidrar med förnybar el Under 2013 började 23 kunder hos Öresundskraft producera egen el och mata ut överskottet på företagets elnät. För att stimulera fler att börja producera egen el betalar Öresundskraft 1 kr/kwh för el från småskaliga anläggningar. I januari 2014 fanns det totalt 37 sådana anläggningar i Öresundskrafts kundkrets: 33 solcellsanläggningar och fyra små vindkraftverk. Deras sammanlagda installerade effekt uppgår till 504 kw och den beräknade årsproduktion till cirka kwh. I hela Sverige finns det i dagsläget sammanlagt kw installerad solcellseffekt. 11

15 ATT Få koll på energianvändningen Kraven på att utnyttja energin bättre i fastigheter och inom industrin ökar ständigt. Att minska energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid är en av dagens största utmaningar. Öresundskraft hjälper företagskunder att ta ett samlat grepp över energianvändningen och välja rätt energislag. Vi erbjuder olika tjänster för energikartläggning, service och drift av ventilations- och fjärrvärmeanläggningar. Öresundskraft kan göra en energikartläggning av belysning, ventilation, värmetillförsel och annan teknisk utrustning på plats för att se vilka besparingar som kan göras, såväl ur miljö- som ur ekonomiskt perspektiv. Besparingspotentialen är ofta större än vad kunden själv tror. Under 2013 gjorde vi åtta sådana energiutredningar på företag och hos bostadsrättsföreningar. Om alla våra förslag efter dessa besök genomförs kan MWh sparas på ett år. Det är ungefär lika mycket energi som används i 160 villor på ett år. Räknat i koldioxidutsläpp motsvarar besparingarna 842 ton. Under 2012 gjorde vi fem energiutredningar med en sammanlagd potentiell energibesparing på MWh/år. Att ha koll på hur mycket energi företaget använder är viktigt för att planera insatserna. Öresundskraft erbjuder fjärrvärme-, fjärrkyla- och elnätskunder möjlighet att få mätvärden direkt till fastighetens drift- och övervakningssystem. Överblicken ger företagen ett användbart underlag för energistatistik, felsökning och optimering. Öresundskraft har också olika avtalslösningar för service och optimering av fjärrvärme- och ventilationsanläggningar för bostadsrättsföreningar och företag. Med regelbunden översyn och driftoptimering kan energianvändningen sänkas väsentligt. 12

16 Om alla våra förslag eft er dessa besök genomförs kan MWh sparas PER ÅR......Det är ungefär lika mycket energi som används i 160 villor PER år. 13

17 HÄR DRIVER SOLEN VÅRA BILAR Energisnål och effektiv. Elbilen är ett steg mot minskad miljöpåverkan och under året har arbetet fortsatt med att öka utnyttjandet av elbilspoolen. En elbil behöver ungefär 2 kwh el per mil. Det motsvarar ungefär energiinnehållet i 2,2 deciliter bensin eller ett par kronor per mil i drivmedelskostnad. Att elbilen är så snål i drift hör samman med att elmotorn är flera gånger effektivare än förbränningsmotorn, den har högre så kallad verkningsgrad. I en elbil används huvuddelen av energin, ungefär 80 procent, till att driva bilen framåt. Men i en bil med förbränningsmotor utnyttjas bara ungefär 20 procent av bränslets energi till framdriften. Resten blir värme som oftast måste kylas bort. Under 2013 har arbetet med att utveckla och öka användningen av Öresundskrafts elbilspool fortsatt. Elbilspoolen drivs i samarbete med Move About och används av företag, allmänhet och Öresundskraft. Öresundskrafts medarbetare kan boka och nyttja poolbilarna både i tjänsten och privat. Detta är några steg på vägen i Öresundskrafts arbete med att minska sin miljöpåverkan. Ytterligare ett steg var när vi i november 2013 installerade nya laddstolpar utanför Öresundskrafts huvudkontor som kan användas fritt av anställda och besökare med elbil. Här är även en av de totalt sex poolbilarna stationerad. De andra fem elbilarna i poolen finns vid Dunkers, på Ångfärjans parkering och vid OJ på Carl Krooks gata i Helsingborg. Poolen har i dag 245 medlemmar, över dubbelt så många som Av dessa är 130 (26) privata användare, 51 (18) företagsanvändare och 64 (62) Öresundskraftsanvändare. Siffror inom parentes avser

18 4 924 mil 2013 Elbilarna vid Dunkers står i en carport med solceller på taket som under 2013 producerade kwh, vilket motsvarar ungefär elbilsmil. Solbilspoolen har väckt mycket uppmärksamhet och under 2013 rullade dessa solbilar i genomsnitt 820 mil vilket betyder att elförbrukningen för de tre bilarna gott och väl täcktes upp av solenergi från carporten. Den genomsnittliga körsträckan för de sex bilarna i elbilspoolen är 34,5 km per bokning och den genomsnittliga hyrtiden är 7,8 timmar. De flesta nyttjar elbilarna på kväller och helger. Totalt har bilarna rullat mil under Elen till laddningen är förnybar. Det har därmed minskat utsläppen av koldioxid med minst 4,6 ton. I en enkätundersökning bland elbilspoolens användare fick poolen översvallande positiva svar. Det finns önskemål om att starta fler pooler, både i Helsingborgs centrum och i ytterområden. I oktober/november invigdes med Öresundskraft som stark drivkraft två nya snabbladdare i Helsingborg. En vid Ikeas varuhus på Väla och en vid McDonald s på Ättekulla. Det betyder att två av landets 42 snabbladdare nu finns i Helsingborg. När 2013 närmade sig sitt slut bjöds Helsingborgs Lucia med tärnor på en numera traditionsenlig kortege i Öresundskrafts elbilar genom Helsingborgs innerstad. 15

19 El: Mer än bara elförsäljning KÄRNKRAFT VINDKRAFT KOLKRAFT OCH GASKRAFT VATTENKRAFT SMÅSKALIG PRODUKTION KRAFTVÄRME Öresundskraft gör mycket mer än att bara sälja el. Vi förvaltar också elnäten i regionen, producerar el och stöder småskalig förnybar elproduktion. Den el som Öresundskraft säljer till sina kunder köps in på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot. Dess miljöpåverkan beror på hur elen producerats. Handeln med el är frikopplad från elnätet och Öresundskraft kan därför sälja el över hela Sverige. Öresundskraft säljer också el i Danmark. De flesta av våra kunder finns dock i nordvästra Skåne. Den el kunden får i uttaget kommer från olika energikällor. Om kunden har gjort ett miljöval i sitt avtal garanterar vi att det produceras lika mycket förnybar el som kunden använder, från just den källa vederbörande har valt. Utan miljöval köper kunden så kallad nordisk residualmix, det vill säga el som producerats med såväl förnybara som fossila bränslen, med kärnkraft och el som importeras. Ursprungsmärkt el (från exempelvis vattenkraft eller Bra Miljöval) som sålts till kunder som valt detta samt exporterad el räknas inte in i residualmixen. Nordisk residualmix 2012 Hur residualmixen det gångna året har påverkat miljön redovisas i maj varje år av Energimarknadsinspektionen. Öresundskraft publicerar även värdena på sin hemsida. För 2012 var primärenergifaktorn 2,23* koldioxidutsläppen 258 g/kwh och kärnbränsle avfall 0,001 g/kwh. *Beräknat av värmemarknadskommittén utifrån Energimarknadsinspektionens sammanställning Fossilt 33,4 % Förnybart 28,4 % Kärnkraft 38,2 % 16

20 VI HAR 100 % FÖR NYBAR EL kwh egenproducerad el Miljöklokt för alla privatkunder Sedan 2013 får alla privata elkunder el som till 100 procent genereras från förnybara energikällor, främst vattenkraft. Detta gäller oavsett avtalsform. Många kunder väljer dessutom tillägget Bra Miljöval (Naturskyddsföreningens miljömärkning). Bra Miljöval innebär att det ställs ytterligare krav för att gynna till exempel biologisk mångfald och pengar avsätts till miljöförbättrande åtgärder i samband med elproduktion och energieffektivisering. Sol och vind i liten skala Öresundskraft stöder småskalig förnybar elproduktion från solcellsanläggningar och vindkraftverk som drivs av våra kunder. Den el som produceras används i första hand av kunderna själva, medan eventuellt överskott matas ut på nätet. Sedan 2011 betalar Öresundskraft 1 kr per kwh för sådan el. Under 2013 matade dessa kunder ut kwh egenproducerad el på vårt nät. Den som använder el från förnybara energikällor bidrar till betydligt lägre miljöpåverkan. Primärenergifaktorn är 1,1 och koldioxidutsläppen i produktionsfasen 0 g/kwh. Företagskunder påverkar olika Även företagskunder kan välja ursprungsmärkt el från till exempel vattenkraft eller Bra Miljöval. Företag som inte gjort ett sådant val köper så kallad nordisk residualmix. 17

21 El: mer än bara elförsäljning Fossilt 31 % Förnybart 33 % Elförsäljning (GWh) Från förnybara källor * Nordisk residualmix Totalt Kärnkraft 36 % Sammanställning av Öresundskrafts totala elförsäljning i Sverige Utsläpp av koldioxid från produktionsfasen (g/kwh): 242 Kärnbränsleavfall (g/kwh): 0,001 * varav 175 GWh var Bra Miljöval, dvs. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Ökningen från 2012 beror främst på att det ingår förnybar el i avtalet för alla privatkunder. Nätförluster Inmatat GWh Förluster GWh Förluster % 3,01 2,83 2,83 2,79 Mer förnybar el såldes 2013 Mindre förluster i nätet 2013 Öresundskraft är ett elhandelsbolag och måste därför redovisa hur den el vi sålde föregående år har framställts och vilken miljöpåverkan den haft i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall. Redovisningen består av en sammanräkning av våra kunders samlade miljöval och vår totala försäljning i Sverige och säger inget om vilken miljöpåverkan respektive kund har haft genom sin elanvändning Sammanställningen för 2013 publiceras på Öresundskrafts hemsida när värdena för den nordiska residualmixen finns tillgängliga från Energimarknadsinspektionen. År 2012 kom 33 procent av den sålda elen från förnybara energikällor. Vi vet redan nu att det för 2013 är minst 45 procent. Öresundskraft ansvarar för elnäten i delar av nordvästra Skåne, bland annat i Helsingborg, Ängelholm och Bjuv. Vi underhåller, bygger ut och investerar i elnätet varje dag så att strömmen kommer fram där den behövs. Vid överföring av el i nätet sker förluster var förlusterna 2,79 procent vilket är en bra siffra i elnätssammanhang men det är ändå ansenliga mängder energi, hela 61 GWh. Det motsvarar energianvändningen för villaägare. Den elen måste Öresundskraft köpa in och den har producerats någonstans med den miljöpåverkan det innebär. Vi arbetar givetvis för att förlusterna ska vara så små som möjligt. 18

22 4 700 km ledningsnät ELBIL SOLEL Nät i Helsingborg och Nordvästra Skåne KUND kunder VIND FILBORNAVERKET Övrig miljöpåverkan från drift och nät När det av olika anledningar blir avbrott i elnätet måste vi ibland använda reservkraft för att kunna leverera el till våra kunder. Denna reservkraft produceras i mobila dieseldrivna generatorer. Under 2013 användes 16,5 m3 diesel, vilket medförde utsläpp av 49 ton koldioxidekvivalenter. Det var 14 procent mindre än I några ställverk använder vi svavelhexaflouridgas (SF6) som har goda elektriska isoleringsegenskaper. Gasen har en mycket stark negativ klimatpåverkan den påverkar växthuseffekten gånger mer än koldioxid. Totalt har Öresundskraft kg SF6 i olika ställverk, vilket motsvarar ungefär en procent av den totala installerade mängden i svenska elkraftsanläggningar. Under 2013 behövde vi inte fylla på någon gas och vid nybyggnation av ställverk väljer vi i dag så långt det är möjligt annan teknik som inte kräver SF6. Underhåll och service Öresundskraft hjälper kommuner, industrier och större fastigheter med underhåll och service samt ny- och ombyggnader av el- och kommunikationsanläggningar. Arbetet kan bestå av inkoppling av ny utrustning eller reparationer och underhåll av elnätsinstallationer där det är viktigt att arbeta effektivt och anpassa tidpunkten för arbetet för att störa kundernas verksamhet så lite som möjligt. 19

23 80 STOCKAHUS Återvunnen energi ÖDÅKRA FILBORNAVERKET KRAFTVÄRMEVERK 93% HELSINGBORG VÄLA CENTRUM VÄLA 96% ÄNGELHOLM FILBORNA MARIA PARK SCANDIC BERGA RINGSTORP DALHEM STATTENA DROTTNINGHÖG FREDRIKSDAL OLYMPIA ROSENGÅRDEN WILSON PARK HUSENSJÖ ADOLFSBERG SOFIEBERG GUSTAVSLUND ESKILSMINNE NÄRLUNDA ELINEBERG RAMLÖSA ÄTTEKULLA RAUS SÖDRA PÅLSTORP LANDSKRONA LARÖD PÅLSJÖ NORR SÖDER CAMPUS HUVUDKONTOR MIATORP RÅÅ HITTARP SOFIERO CENTRUM PLANTERINGEN H 2 O KEMIRA VÄSTHAMNSVERKET KRAFTVÄRMEVERK DANMARK

24 Fjärrvärme; att värma med återvinning Den lokala värmen Egentligen borde fjärrvärmen kallas närvärme eller grannskapsvärme eftersom den är lokal. Fjärrvärmen består helt enkelt av varmt vatten som pumpas runt i ett rörnät och in i anslutna fastigheter där värmen växlas över till husets uppvärmnings- och tappvarmvattensystem. Öresundskraft har fjärrvärmenät i Helsingborg, Ängelholm, Hjärnarp och Vejbystrand. Totalt står fjärrvärmen för ungefär 80 procent av uppvärmningen i Helsingborg och Ängelholm. I Helsingborg får fastigheter, varav villor, och i Ängelholm fastigheter, varav 2344 villor, sin uppvärmning och sitt tappvarmvatten via fjärrvärmen. Fjärrvärmen består till största del av återvunnen energi från lokala industriers restvärme, värmen i avloppsvatten och förbränningen från bland annat gamla bokhyllor och restavfall. År 2013 bestod 93 procent av fjärrvärmen i Helsingborg och 96 procent av fjärrvärmen i Ängelholm av återvunnen energi. Levererad fjärrvärme (GWh) Helsingborg Fjärrvärme Guld Till Landskrona Ängelholm Vejbystrand Hjärnarp 2 1,5 1,9 1,8 21

25 Fjärrvärme: att värma med återvinning Fjärrvärmen och miljön Fjärrvärmens miljövärden beräknas enligt Värmemarknadskommitténs överenskommelse*. Resurseffektiviteten mäts som använd primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund, det vill säga som primärenergifaktor. Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till levererad energi till slutkund. Andelen fossila bränslen mäts som insatt energi i form av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till den totala mängd energi som satts in i fjärrvärmeproduktionen. I Helsingborg kan företagskunder köpa Fjärrvärme Guld som innebär att Öresundskraft öronmärker (allokerar) viss del av fjärrvärmen till dessa kunder. För Fjärrvärme Guldkunderna utgörs 54 procent av värmen av industriell restvärme, 27 procent av avfallskraftvärme och 19 procent av träpelletskraftvärme. Sedan 2005 finns en fjärrvärmeledning mellan Helsingborg och Landskrona som gör att vi kan dra fördel av varandras produktion. Miljövärdena för Fjärrvärme Guld och fjärrvärmen till Landskrona räknas inte in i miljövärdena för fjärrvärmen i Helsingborg. Medräknad är dock den värme Öresundskraft köper från Landskrona. Enligt Värmemarknadskommitténs överenskommelse ska restvärme och avfall (som används i Helsingborg) betraktas som restenergi, det vill säga varken fossil eller förnybar energi och därför inte heller som fossilt bränsle. Slakterirester och spill av pappersetiketter som används vid Åkerslundsverket i Ängelholm klassas också som avfall och beräkningen baseras på ett schablonvärde för koldioxidutsläpp, baserat på hushålls- och industriavfall. Slakterirester och pappersetiketter har nästan inget fossilt ursprung. Därför är det angivna värdet för koldioxidutsläppen i Ängelholm ungefär 10 g CO 2 /kwh högre än de faktiska utsläppen. Resursanvändningen och utsläppen i Helsingborg är små i förhållande till den producerade fjärrvärmen eftersom spillvärme och restprodukter används. Dessutom produceras både el och fjärrvärme samtidigt i flera anläggningar. Det är det effektivaste sättet att utnyttja bränslena och få ut så mycket användbar energi som möjligt. Fjärrvärme och el bär varsin del av miljövärdena. Miljövärden Helsingborg Primärenergifaktor 0,33 0,20 0,18 0,12 Klimatpåverkan g CO 2 ekv /kwh Andel fossilt bränsle 16 % 9 % 5 % 0,4 % Miljövärden Ängelholm Primärenergifaktor 0,21 0,23 0,20 0,14 Klimatpåverkan g CO 2 ekv /kwh Andel fossilt bränsle 4 % 5 % 2 % 1 % 22

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Produktion med sikte på framtiden

Produktion med sikte på framtiden Produktion med sikte på framtiden Årligen producerar Öresundskraft 1 000 GWh fjärrvärme (i samarbete med våra spillvärmeleverantörer), 300 GWh el och 15 GWh fjärrkyla till kunder i och utanför Öresundsregionen.

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2015

Fortum Värmes miljövärden 2015 Fortum Värmes miljövärden 215 Vi älskar energi som annars skulle gått förlorad Fjärrvärmen är som energisektorns kollektivtrafik istället för att var och en köper och driver en egen anläggning kan många

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Vår verksamhet 2012 Öresundskraft AB

Vår verksamhet 2012 Öresundskraft AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2012 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Resultat från kontroll av Bra Miljöval Elenergi

Resultat från kontroll av Bra Miljöval Elenergi Resultat från kontroll av Bra Miljöval Elenergi Verksamhetsåret 2015 Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke och ett av föreningens

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Framtidens elproduktion är småskalig. Diedrik Fälth, Öresundskraft

Framtidens elproduktion är småskalig. Diedrik Fälth, Öresundskraft Framtidens elproduktion är småskalig Diedrik Fälth, Öresundskraft Vad vet vi om framtiden? Framtidsforskning är konsten att klia sig innan det börjar klia - Peter Sellers Innan vi ser framåt ska vi se

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005.

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005. Klimatbokslut 2005 Klimatbokslut 2005 Insatser och investeringar i Sverige under 2005. 2 3 För oss på E.ON Sverige är det extra angeläget att vara öppna med vårt arbete att reducera de klimatpåverkande

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Världens bästa soptipp Om Helsingborgs biogassatsning i ett vidare sammanhang

Världens bästa soptipp Om Helsingborgs biogassatsning i ett vidare sammanhang Världens bästa soptipp Om Helsingborgs biogassatsning i ett vidare sammanhang Lars Thunberg kommunalråd (KD), Helsingborg Ordförande, Sveriges ekokommuner Helsingborgs stad Lars Thunberg (KD), kommunalråd

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer