Regional Energi en drivkraft även i framtiden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional Energi en drivkraft även i framtiden?"

Transkript

1 Regional Energi en drivkraft även i framtiden? En rapport om kommunägda energibolags betydelse för regional utveckling 1

2 2

3 Stor betydelse för den regionala ekonomin Kommunägda energibolag utgör ett viktigt lokomotiv för den lokala och regionala ekonomin. Det handlar till exempel om: Stora investeringar i infrastruktur som kommer många till del. Bolagen är stora arbetsgivare vars inköp från omgivande näringsliv uppgår till stora summor. De har viktig roll att spela för att få till stånd grönare och smartare energitillförsel och energianvändning. Den roll som kommunägda energibolag har kommer inte alltid fram i samhällsdebatten. Vi vill här belysa dessa bolagss uppdrag och villkor och samtidigt lyfta fram den roll vi har för samhällsutvecklingen genom investeringar i infrastruktur och i hållbar produktion av el, gas och fjärrvärme. De 17 kommunägda bolag som ingår i Regional Energi står för nära 20 procent av energiinvesteringarna i Sverige. Samhällsnytta i fokus Målet för vår verksamhet är en kombination av samhällsnytta och affärsmässighet. Vi styrs inte av kvartalsresultat och snabba avkastningskrav utan har möjlighet att ha ett långsiktigt perspektiv för vår verksamhet. Vi vill bli bättre på att förklara de samhällsnyttiga mål som styr verksamheten. Ett antal exempel från vår verksamhet presenteras här för att belysa detta. Stark utveckling Sedan 1980-talet har bildandet av kommunägda bolag varit en tydlig trend i Sverige, även om många kommunägda energibolag går betydligt längre tillbaka än så. Samtliga svenska kommuner äger idag ett eller flera bolag i olika former, ofta tillsammans med andra närliggande kommuner. Vanligt förekommande verksamhetsområden för kommunägda bolag är hyresbostäder, avfallshantering, vattenförsörjning och energi. Mellan 1999 och 2009 ökade antalet kommunägda bolag i Sverige från drygt 1400 till drygt När det gäller kommunägda bolag verksamma inom el-, gas-, värme- och vattenförsörjning ökade antalet från 329 till 409. Bolagens totala omsättning inom detta område ökade under samma period från knappt 53 miljarder kronor till drygt 80 miljarder kronor. De kommunägda bolagen inom energiområdet får därmed allt större betydelse för energibranschen och för utvecklingen av framtidens energilösningar. 3

4 Ändring i ägande av elproduktion åren % Ägande av elproduktion, värden för år 2010 Staten 39,8% Kommuner 12,5% Övriga 8,1% Övriga Utländska ägare Kommuner Staten Källa: Svensk Energi Utländska ägare 39,6% Källa: Svensk Energi De fem största elproducenterna i Sverige och deras totala produktion i Norden år 2010 Statliga energibolag fortfarande störst I Sverige, såväl som i våra grannländer Norge, Danmark och Finland, dominerar offentligt ägda energibolag. Svenska Vattenfall, norska Statkraft, danska DONG Energy och finska Fortum är samtliga helt eller huvudsakligen statligt ägda och samtidigt störst på sina respektive hemmamarknader. De kommunägda energibolagen är små i jämförelse, men utgör sammantaget en betydande del av energibranschen i de nordiska länderna, i synnerhet i Sverige. Cirka 12 procent av elproduktionskapaciteten i Sverige ägs idag av kommuner. Staten äger cirka 40 procent, medan utländska ägare står för cirka 40 procent. Övriga ägare uppgår till cirka 8 procent. Tidigare var trenden att det utländska ägandet ökade. Denna har brutits och idag är det snarare kommunalt och övrigt ägande som ökar. Den svenska elproduktionen är starkt koncentrerad. De fem största elföretagen i Norden, med elproduktion i Sverige, svarade år 2010 för 85 procent av Sveriges totala elproduktion. I ett nordiskt perspektiv är siffran drygt 50 procent. Övriga 49% Skellefteå Kraft 1% E.ON 7% Vattenfall 18% Fortum 13% Statkraft 12% Källa: Svensk Energi Korta fakta om Regional Energi Omsätter tillsammans 43 miljarder kronor Har tillsammans nära 2 miljoner kunder Kommer under de kommande 5 åren att tillsammans investera uppskattningsvis 45 miljarder kronor 4

5 Stora investeringar i ny energi Enligt Svensk Energi uppgick energibranschens samlade investeringar år 2009 till cirka 39 miljarder. Det ska jämföras med industrins samlade investeringar på drygt 55 miljarder samma år. Energibranschens investeringar motsvarar därmed cirka 70 procent av vad hela den svenska industrin satsar. Trenden är tydlig, energibranschens investeringar ökar år för år en utveckling som ser ut att fortsätta. Enligt en enkät som Svensk Energi låtit göra kommer branschen att investera cirka 300 miljarder kronor fram till Fördelningen är ungefär 55 procent för elproduktion, 30 procent för elnät och 15 procent för övrig verksamhet. De kommunägda energibolagen är inga undantag. Under de senaste 5 åren har de 17 energibolagen i Regional Energi gjort investeringar för cirka 32 miljarder kronor. Under de kommande 5 åren kommer vi tillsammans att investera ytterligare 45 miljarder kronor, varav uppskattningsvis hälften handlar om hållbar energiproduktion. Energibranschens bruttoinvesteringar löpande priser mdkr Investeringar i industrin och energibranschen befintliga och nya anläggningar mdkr * Källa: SCB Industrin Energibranschen 73 procent av industrins totala nivå * Prognos. Källa: SCB 5

6 Energimarknaden i Norden NORGE ENERGIBOLAG OMS ÄGARE Statkraft 32 MSEK Helägt av norska staten Hafslund 13,3 MSEK Oslo kommun 53,73 % Fortum 34,10 % Agder Energi 10,3 MSEK Kommunägt 54,5 %, 30 st Statkraft 45,5 % BKK 5,2 MSEK Kommunägt 50,1 %, 17 st Statkraft 49,9 % Eidsiva Energi 4,4 MSEK Kommunägt Fjordkraft 4,3 MSEK Kommunägt och statligt ägt E-Co 4,2 MSEK Kommunägt Skagerak Energi 3,4 MSEK Statkraft 66,62 % Kommunägt 33,38 % DANMARK ENERGIBOLAG OMS ÄGARE DONG Energy 69 MSEK Danska staten 76,49 % Energi Danmark 8,7 MSEK Ägs bl. a. av SEAS och Sydenergi. El- och gashandel Vattenfall A/S 6,2 MSEK Vattenfall AB SEAS-NVE 4,0 MSEK Kooperation ägd av kunder (privatpersoner och företag) NRGi Amba 3,7 MSEK Kooperation ägd av kunder (privatpersoner och företag) Nordjysk Elhandel 3,2 MSEK Kommunägt Danske Commodities (El och gashandlare) 2,9 MSEK Privat Københavns Energi 2,2 MSEK Kommunägt 6

7 SVERIGE ENERGIBOLAG OMS ÄGARE Vattenfall (koncern) 205 MSEK (koncern) Helägt av svenska staten E.ON AG (koncern) 600 MSEK (koncern) Försäkringsbolag, banker, finansbolag, fonder och privatpersoner. Fortum OYJ (koncern) 56 MSEK (koncern) Finska staten >50 % Göteborg Energi 5,8 MSEK Kommunägt Tekniska Verken 5,3 MSEK Kommunägt Öresundskraft 4,3 MSEK Kommunägt Skellefteå Energi 3,6 MSEK Kommunägt Mälarenergi 3,0 MSEK Kommunägt Lunds Energi 3,0 MSEK Kommunägt FINLAND ENERGIBOLAG OMS ÄGARE Fortum OYJ 56 MSEK Finska Staten >50 % Pohjolan Voima 10,2 MSEK Kooperation av kommuner, skogsbolag etc. Helsingin Energia 8,5 MSEK Kommunägt Vattenfall Oy 6,4 MSEK Vattenfall AB Fingrid OYJ* 3,7 MSEK 12 % Staten, 25 % Fortum, 25 % Pohjolan Voima Oy, 38 % institutionella ägare Kymppivoima Hankinta 3,6 MSEK Ägs av regionala elbolag; Kymenlaakson Sähkö Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Savon Voima Myynti Oy Suur-Savon Sähkö Oy Som i sin tur ägs av kommuner, samhällen, kyrkor och till viss del privat TVO 3,2 MSEK Äger kärnkraftverk, Privatägt (Industrier och energibolag) bl.a. Fortum, Pohjolan Voima och EPV Vantaan Energia 2,4 MSEK Vanda och Helsingfors stad Savon Voima 2,4 MSEK Kommunägt *motsvarande Svenska kraftnät 7

8 Stor betydelse på både nationell och lokal nivå Bolagen i Regional Energi gör årligen inköp värda 33 miljarder kronor, varav i genomsnitt ungefär hälften är inköp från respektive bolags närområde. Samtidigt som bolagen tillsammans har cirka medarbetare har vi därmed stor betydelse för sysselsättning och utveckling både på lokal och på nationell nivå. Enligt Svensk Energi uppgår antalet anställda i hela energibranschen till cirka personer, varav alltså ungefär en tredjedel i de bolag som ingår i Regional Energi. Därtill har vi tillsammans cirka 1,8 miljoner kunder från norr till söder som samtliga kan ta del av den utveckling som nu sker. Drivande i omställningen till klimatneutral energiproduktion Sverige och resten av världen står inför den gemensamma utmaningen att stoppa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. De kommunägda energibolagen är en mycket viktig resurs för att få till stånd en grönare och smartare energitillförsel och användning. Vi styrs inte av kvartalsekonomi utan har ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv med tydligt fokus på kund- och samhällsnytta som utgångspunkt för vårt utvecklingsarbete Vår ägarstyrning innebär en möjlighet för våra ägare att förverkliga uppsatta politiska mål när det gäller till exempel klimatneutral energiproduktion. Det 8

9 innebär att lönsamhetsmål och miljömål kan gå hand i hand. Kommunägda energibolag har av naturliga skäl stark lokal förankring i sina respektive områden. Det innebär i sin tur att vi kan initiera projekt tillsammans med företag och andra aktörer på lokal nivå i syfte att utveckla klimatneutral energiproduktion. De kommunala energibolagen har en viktig roll att spela i det arbetet. Regionala utvecklingsprojekt De kommunägda energibolagen har under lång tid legat i framkant för att driva utvecklingen inom energiområdet framåt. Vårt särskilda uppdrag har inneburit och också möjliggjort att stora resurser lagts på att utveckla nya energilösningar i nära samarbete med kommuner, regioner och företag. Ett område som stått i särskilt fokus är energieffektivisering. Faktum är att all fjärrvärme i Sverige har initierats och startats av kommunägda företag, just i syfte att effektivisera energitillförseln. Därefter har energieffektiviseringen utvecklats vidare och arbetet har nu i hög grad skiftat till energieffektivisering hos kunden både privatpersoner och företag. Kommunala energibolag har ofta en central roll i att utveckla nya energilösningar som har stor lokal och regional betydelse, både genom konkret energieffektivisering men också för modern teknikutveckling. 9

10 Närhet skapar möjligheter Vår nära kontakt med den region vi verkar i innebär att även småskaliga möjligheter kan tillvaratas. Exempel: Lunds Energi tar tillvara spillvärme från flera större jordbruk utanför Lund. Ett samarbete som skapar arbetstillfällen inom jordbruket och samtidigt tar tillvara restprodukter som annars hade gått till spillo. Energieffektivisering Exempel: Samma energianvändning trots fler kunder. Det kommunägda energibolaget Mälarenergi har i flera decennier arbetat målinriktat med energieffektivisering. Trots en stadigt växande befolkning och ett allt större täckningsområde har den totala energikonsumtionen för Västeråsområdet legat i stort sett konstant. Tack vare energieffektivisering har det varit möjligt att ligga kvar på samma energikonsumtion trots att Västerås vuxit med invånare och att Mälarenergi kopplat in ytterligare cirka användare på samma nät. Genom utbyggnad av kraftvärme med sammanhängande fjärrvärme-/fjärrkylanät har Sverige byggt upp kanske världens effektivaste energisystem. Försäljning fjärrvärme Västerås, Försäljning, GWh

11 Teknikutveckling och stadsbyggnad Exempel: Lunds Energi skapar energilösningen för ESS i Lund och den helt nya stadsdel som kommer att byggas i anläggningens anslutning. År 2018 invigs ESS i Lund. European Spallation Source kommer att bli ett europeiskt ledande forskningscenter. En av huvudanledningarna till beslutet att placera ESS i Lund var den klimatneutrala energilösning som Lunds kandidatur kunde erbjuda. För första gången ska en ledande forskningsanläggning göras klimatneutral. Uppdraget att utveckla den energilösning som kan möjliggöra detta har gått till Lunds Energi och E.ON som tillsammans utför uppdraget. Energilösningen kommer inte bara att ge stora miljövinster, utan också spara stora pengar genom att energiförbrukningen blir lägre än hos motsvarande anläggningar. Pengarna som sparas kan i stället läggas på forskning. Energilösningen utgör också basen för utformningen av energiförsörjningen i Brunnshög, den nya stadsdel som kommer att byggas i anslutning till ESS. 11

12 12

13 Stöd för ökad lokal produktion av förnybar el Exempel: Bixia Miljöfond Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsföretag och har el- och telefonikunder över hela Sverige. Bixia ägs av nio offentligägda bolag. Bixia avsätter varje månad 45 öre för varje privatkund. Pengarna går direkt till Bixia Miljöfond, därefter delar fonden ut cirka en miljon kronor per år till projekt som gynnar utvecklingen av lokalt producerad, förnybar el. Det gäller utvecklingen av elproduktion från förnybar el från exempelvis sol, vind, vatten och biomassa. Syftet är att bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta åtgärder som kan öka utbudet av närproducerad och förnybar el i Norden. Den uttalade ambitionen är att ta tillvara outnyttjad lokal energi runt om i Sverige och Bixia har därför knutit ett stort antal lokala elproducenter till sig. Genom att vara först med denna satsning har Bixia blivit störst i Sverige på lokal förnybar el och därmed lyckats göra miljön och klimatet till en konkret lokal fråga. Politiska förutsättningar för kommunägda energibolag Alltjämt som de kommunägda bolagen blir fler och dess verksamhet mer omfattande finns också en debatt om kommunägda bolags roll. Inför framtagandet av den här rapporten tillfrågades samtliga svenska riksdagspartier om deras inställning till att energibolag bedrivs i kommunägd regi. Det finns som väntat ideologiska skillnader mellan höger och vänster. Somliga menar att kommuner i grunden inte bör ägna sig åt aktiv näringsverksamhet, andra att man bör värna det gemensamt ägda i högre utsträckning än vad som är fallet idag. Samtidigt sker vissa förändringar av det som tidigare ansetts som djupt rotade värderingar. Exempelvis gör Moderaterna för närvarande en översyn av sin inställning till kommunägda bolag, flera andra partier har lyft frågan. Likheterna mellan partierna är emellertid större än skillnaderna. I princip samtliga partier är överens om att samhällsviktig infrastruktur och produktion inom energiområdet med fördel kan bedrivas i form av kommunägda bolag. Samtidigt menar de att det är viktigt att de kommunägda energibolagen ska bedriva sin verksamhet utifrån samma förutsättningar som privata bolag, och därmed inte ha avvikande krav på exempelvis lönsamhet, prissättning eller investeringar än vad som är fallet på marknaden. En intressant åsiktsskillnad finns mellan dem som menar att kommuner med sina energibolag bör agera föredöme och visa vägen när det gäller omställning till hållbar energiproduktion, och dem som menar att kommunägda energibolag inte ska agera på annat sätt än vad marknaden efterfrågar. Klart är att kommunägda energibolag har fått en allt mer betydande roll, och det är viktigt för de politiska partierna att förhålla sig till det när framtidens energioch miljöpolitik ska utformas. 13

14 Politiska frågor som är viktiga för oss Kommunägda energibolags verksamhet styrs av de generella regelverken i kommunallagen och i konkurrenslagen. Det innebär ett antal begränsningar för verksamheten. Trots detta förutsätts vi konkurrera med andra aktörer. Kommunägda energibolag måste få ha samma förutsättningar som andra, statligt ägda eller privatägda, energibolag. Kartan stämmer inte med terrängen Idag råder geografiska begränsningar för kommunägda energibolags verksamhet. I praktiken gäller helt andra gränser än vad den kommunala kartan visar. Kommunägda energibolag måste i högre utsträckning tillåtas att verka utanför kommungränsen då det krävs för att kunna ge kunderna så bra service som möjligt och för att främja utvecklingen inom energi- och miljöområdet. Tillståndsfrågorna För att öka produktionen av förnybar energi måste tillståndsprocesserna förändras och förbättras. Dagens tillståndsprocesser innebär att uppförandet av nya produktionsanläggningar så gott som alltid leder till långa och dyra tillståndsprocesser. Om Sverige ska kunna leva upp till uppsatta mål måste vi öka tempot och få tillstånd smidigare tillståndsprocesser. Som det ser ut nu är vi på väg i motsatt riktning med ökad byråkrati. Vi vill och kan investera för att få till stånd en klimatmässigt hållbar ökning av elproduktionen i Sverige. Vi hindras emellertid av ett regelverk som helt enkelt inte är i takt med sin omvärld. Energitjänster i kläm Energitjänster är ett område där de särskilda villkor som gäller för kommunägda energibolag slår hårt, med försämrad konkurrens och minskat utbud som konsekvens. Där hindrar konkurrenslagens så kallade förbud mot offentlig säljverksamhet de kommunala bolagen att agera på lika villkor med andra energibolag. Stor osäkerhet råder idag bland lokala politiker om var de juridiska gränserna går, och i det avseendet måste lagstiftningen bli mycket tydligare för att inte efterfrågade satsningar ska utebli. 14

15 Bild Kommunägda bolag har särskild roll Kommunägda energibolags verksamhet kan vara mer långsiktig och bidra till lokal och regional utveckling och affärsmässig samhällsnytta. Vårt uppdrag innebär att vi kan ha en långsiktighet i vårt engagemang. Våra omfattande investeringar och effektiviseringar kommer kommuninvånarna till godo. Klimatfrågorna kräver bolag som för nära dialog med sina kunder och som inte enbart ser till vinstmaximering i det korta perspektivet. De kommunägda energibolagen behöver tidsenliga affärsvillkor där vi kan konkurrera och utvecklas på lika villkor som privatägda bolag. 15

16 Borlänge Energi Eskilstuna Energi & Miljö Falu Energi & Vatten Gävle Energi Göteborg Energi Jämtkraft Jönköping Energi Lunds Energikoncernen Mälarenergi Skellefteå Kraft Sundsvall Energi Tekniska Verken i Linköping Telge Nät Trollhättan Energi Umeå Energi Växjö Energi Öresundskraft Produktion: Aspekta / sandekulla form & design Regional Energi 16

Kommunägda energibolag

Kommunägda energibolag Kommunägda energibolag drivkraft för regional utveckling Regional Energi ett nätverk med 17 kommunägda energibolag Regional Energi är ett nätverk med 17 kommunägda energiföretag Borlänge Energi Eskilstuna

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006 Lukas Radebrand & Jakob Lewin Förord Detta examensarbete är det avslutande momentet i våra

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:179

Regeringens proposition 2009/10:179 Regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ) Prop. 2009/10:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2010. Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

svensk fjärrvärme kan göra världen renare kunskap från forsknings- och utvecklingsprojekt i fjärrsyn

svensk fjärrvärme kan göra världen renare kunskap från forsknings- och utvecklingsprojekt i fjärrsyn 1 svensk fjärrvärme kan göra världen renare kunskap från forsknings- och utvecklingsprojekt i fjärrsyn vi stödjer exportsatsningar Hela två tredjedelar av energin i tillfört bränsle går till spillo i världens

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Bästa stämmodeltagare,

Bästa stämmodeltagare, VD:s anförande Årsstämma i Vattenfall AB 27 april 2015 Bästa stämmodeltagare, Efter mitt tillträde som VD för Vattenfall i oktober 2014 var det viktigt att förstå Vattenfalls utmaningar och våra kunders

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Sammanfattning Värmemarknad Sverige Denna skrift kan beställas via Värmemarknad Sveriges hemsida: www.varmemarknad.se Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Den nya elmarknaden. Framgång eller misslyckande?

Den nya elmarknaden. Framgång eller misslyckande? NICLAS DAMSGAARD RICHARD GREEN Den nya elmarknaden Framgång eller misslyckande? SNS FÖRLAG A. Slutsatser och sammanfattning Sverige avreglerade sin elmarknad den 1 januari 1996. Före avregleringen köpte

Läs mer