Regional Energi en drivkraft även i framtiden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional Energi en drivkraft även i framtiden?"

Transkript

1 Regional Energi en drivkraft även i framtiden? En rapport om kommunägda energibolags betydelse för regional utveckling 1

2 2

3 Stor betydelse för den regionala ekonomin Kommunägda energibolag utgör ett viktigt lokomotiv för den lokala och regionala ekonomin. Det handlar till exempel om: Stora investeringar i infrastruktur som kommer många till del. Bolagen är stora arbetsgivare vars inköp från omgivande näringsliv uppgår till stora summor. De har viktig roll att spela för att få till stånd grönare och smartare energitillförsel och energianvändning. Den roll som kommunägda energibolag har kommer inte alltid fram i samhällsdebatten. Vi vill här belysa dessa bolagss uppdrag och villkor och samtidigt lyfta fram den roll vi har för samhällsutvecklingen genom investeringar i infrastruktur och i hållbar produktion av el, gas och fjärrvärme. De 17 kommunägda bolag som ingår i Regional Energi står för nära 20 procent av energiinvesteringarna i Sverige. Samhällsnytta i fokus Målet för vår verksamhet är en kombination av samhällsnytta och affärsmässighet. Vi styrs inte av kvartalsresultat och snabba avkastningskrav utan har möjlighet att ha ett långsiktigt perspektiv för vår verksamhet. Vi vill bli bättre på att förklara de samhällsnyttiga mål som styr verksamheten. Ett antal exempel från vår verksamhet presenteras här för att belysa detta. Stark utveckling Sedan 1980-talet har bildandet av kommunägda bolag varit en tydlig trend i Sverige, även om många kommunägda energibolag går betydligt längre tillbaka än så. Samtliga svenska kommuner äger idag ett eller flera bolag i olika former, ofta tillsammans med andra närliggande kommuner. Vanligt förekommande verksamhetsområden för kommunägda bolag är hyresbostäder, avfallshantering, vattenförsörjning och energi. Mellan 1999 och 2009 ökade antalet kommunägda bolag i Sverige från drygt 1400 till drygt När det gäller kommunägda bolag verksamma inom el-, gas-, värme- och vattenförsörjning ökade antalet från 329 till 409. Bolagens totala omsättning inom detta område ökade under samma period från knappt 53 miljarder kronor till drygt 80 miljarder kronor. De kommunägda bolagen inom energiområdet får därmed allt större betydelse för energibranschen och för utvecklingen av framtidens energilösningar. 3

4 Ändring i ägande av elproduktion åren % Ägande av elproduktion, värden för år 2010 Staten 39,8% Kommuner 12,5% Övriga 8,1% Övriga Utländska ägare Kommuner Staten Källa: Svensk Energi Utländska ägare 39,6% Källa: Svensk Energi De fem största elproducenterna i Sverige och deras totala produktion i Norden år 2010 Statliga energibolag fortfarande störst I Sverige, såväl som i våra grannländer Norge, Danmark och Finland, dominerar offentligt ägda energibolag. Svenska Vattenfall, norska Statkraft, danska DONG Energy och finska Fortum är samtliga helt eller huvudsakligen statligt ägda och samtidigt störst på sina respektive hemmamarknader. De kommunägda energibolagen är små i jämförelse, men utgör sammantaget en betydande del av energibranschen i de nordiska länderna, i synnerhet i Sverige. Cirka 12 procent av elproduktionskapaciteten i Sverige ägs idag av kommuner. Staten äger cirka 40 procent, medan utländska ägare står för cirka 40 procent. Övriga ägare uppgår till cirka 8 procent. Tidigare var trenden att det utländska ägandet ökade. Denna har brutits och idag är det snarare kommunalt och övrigt ägande som ökar. Den svenska elproduktionen är starkt koncentrerad. De fem största elföretagen i Norden, med elproduktion i Sverige, svarade år 2010 för 85 procent av Sveriges totala elproduktion. I ett nordiskt perspektiv är siffran drygt 50 procent. Övriga 49% Skellefteå Kraft 1% E.ON 7% Vattenfall 18% Fortum 13% Statkraft 12% Källa: Svensk Energi Korta fakta om Regional Energi Omsätter tillsammans 43 miljarder kronor Har tillsammans nära 2 miljoner kunder Kommer under de kommande 5 åren att tillsammans investera uppskattningsvis 45 miljarder kronor 4

5 Stora investeringar i ny energi Enligt Svensk Energi uppgick energibranschens samlade investeringar år 2009 till cirka 39 miljarder. Det ska jämföras med industrins samlade investeringar på drygt 55 miljarder samma år. Energibranschens investeringar motsvarar därmed cirka 70 procent av vad hela den svenska industrin satsar. Trenden är tydlig, energibranschens investeringar ökar år för år en utveckling som ser ut att fortsätta. Enligt en enkät som Svensk Energi låtit göra kommer branschen att investera cirka 300 miljarder kronor fram till Fördelningen är ungefär 55 procent för elproduktion, 30 procent för elnät och 15 procent för övrig verksamhet. De kommunägda energibolagen är inga undantag. Under de senaste 5 åren har de 17 energibolagen i Regional Energi gjort investeringar för cirka 32 miljarder kronor. Under de kommande 5 åren kommer vi tillsammans att investera ytterligare 45 miljarder kronor, varav uppskattningsvis hälften handlar om hållbar energiproduktion. Energibranschens bruttoinvesteringar löpande priser mdkr Investeringar i industrin och energibranschen befintliga och nya anläggningar mdkr * Källa: SCB Industrin Energibranschen 73 procent av industrins totala nivå * Prognos. Källa: SCB 5

6 Energimarknaden i Norden NORGE ENERGIBOLAG OMS ÄGARE Statkraft 32 MSEK Helägt av norska staten Hafslund 13,3 MSEK Oslo kommun 53,73 % Fortum 34,10 % Agder Energi 10,3 MSEK Kommunägt 54,5 %, 30 st Statkraft 45,5 % BKK 5,2 MSEK Kommunägt 50,1 %, 17 st Statkraft 49,9 % Eidsiva Energi 4,4 MSEK Kommunägt Fjordkraft 4,3 MSEK Kommunägt och statligt ägt E-Co 4,2 MSEK Kommunägt Skagerak Energi 3,4 MSEK Statkraft 66,62 % Kommunägt 33,38 % DANMARK ENERGIBOLAG OMS ÄGARE DONG Energy 69 MSEK Danska staten 76,49 % Energi Danmark 8,7 MSEK Ägs bl. a. av SEAS och Sydenergi. El- och gashandel Vattenfall A/S 6,2 MSEK Vattenfall AB SEAS-NVE 4,0 MSEK Kooperation ägd av kunder (privatpersoner och företag) NRGi Amba 3,7 MSEK Kooperation ägd av kunder (privatpersoner och företag) Nordjysk Elhandel 3,2 MSEK Kommunägt Danske Commodities (El och gashandlare) 2,9 MSEK Privat Københavns Energi 2,2 MSEK Kommunägt 6

7 SVERIGE ENERGIBOLAG OMS ÄGARE Vattenfall (koncern) 205 MSEK (koncern) Helägt av svenska staten E.ON AG (koncern) 600 MSEK (koncern) Försäkringsbolag, banker, finansbolag, fonder och privatpersoner. Fortum OYJ (koncern) 56 MSEK (koncern) Finska staten >50 % Göteborg Energi 5,8 MSEK Kommunägt Tekniska Verken 5,3 MSEK Kommunägt Öresundskraft 4,3 MSEK Kommunägt Skellefteå Energi 3,6 MSEK Kommunägt Mälarenergi 3,0 MSEK Kommunägt Lunds Energi 3,0 MSEK Kommunägt FINLAND ENERGIBOLAG OMS ÄGARE Fortum OYJ 56 MSEK Finska Staten >50 % Pohjolan Voima 10,2 MSEK Kooperation av kommuner, skogsbolag etc. Helsingin Energia 8,5 MSEK Kommunägt Vattenfall Oy 6,4 MSEK Vattenfall AB Fingrid OYJ* 3,7 MSEK 12 % Staten, 25 % Fortum, 25 % Pohjolan Voima Oy, 38 % institutionella ägare Kymppivoima Hankinta 3,6 MSEK Ägs av regionala elbolag; Kymenlaakson Sähkö Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Savon Voima Myynti Oy Suur-Savon Sähkö Oy Som i sin tur ägs av kommuner, samhällen, kyrkor och till viss del privat TVO 3,2 MSEK Äger kärnkraftverk, Privatägt (Industrier och energibolag) bl.a. Fortum, Pohjolan Voima och EPV Vantaan Energia 2,4 MSEK Vanda och Helsingfors stad Savon Voima 2,4 MSEK Kommunägt *motsvarande Svenska kraftnät 7

8 Stor betydelse på både nationell och lokal nivå Bolagen i Regional Energi gör årligen inköp värda 33 miljarder kronor, varav i genomsnitt ungefär hälften är inköp från respektive bolags närområde. Samtidigt som bolagen tillsammans har cirka medarbetare har vi därmed stor betydelse för sysselsättning och utveckling både på lokal och på nationell nivå. Enligt Svensk Energi uppgår antalet anställda i hela energibranschen till cirka personer, varav alltså ungefär en tredjedel i de bolag som ingår i Regional Energi. Därtill har vi tillsammans cirka 1,8 miljoner kunder från norr till söder som samtliga kan ta del av den utveckling som nu sker. Drivande i omställningen till klimatneutral energiproduktion Sverige och resten av världen står inför den gemensamma utmaningen att stoppa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. De kommunägda energibolagen är en mycket viktig resurs för att få till stånd en grönare och smartare energitillförsel och användning. Vi styrs inte av kvartalsekonomi utan har ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv med tydligt fokus på kund- och samhällsnytta som utgångspunkt för vårt utvecklingsarbete Vår ägarstyrning innebär en möjlighet för våra ägare att förverkliga uppsatta politiska mål när det gäller till exempel klimatneutral energiproduktion. Det 8

9 innebär att lönsamhetsmål och miljömål kan gå hand i hand. Kommunägda energibolag har av naturliga skäl stark lokal förankring i sina respektive områden. Det innebär i sin tur att vi kan initiera projekt tillsammans med företag och andra aktörer på lokal nivå i syfte att utveckla klimatneutral energiproduktion. De kommunala energibolagen har en viktig roll att spela i det arbetet. Regionala utvecklingsprojekt De kommunägda energibolagen har under lång tid legat i framkant för att driva utvecklingen inom energiområdet framåt. Vårt särskilda uppdrag har inneburit och också möjliggjort att stora resurser lagts på att utveckla nya energilösningar i nära samarbete med kommuner, regioner och företag. Ett område som stått i särskilt fokus är energieffektivisering. Faktum är att all fjärrvärme i Sverige har initierats och startats av kommunägda företag, just i syfte att effektivisera energitillförseln. Därefter har energieffektiviseringen utvecklats vidare och arbetet har nu i hög grad skiftat till energieffektivisering hos kunden både privatpersoner och företag. Kommunala energibolag har ofta en central roll i att utveckla nya energilösningar som har stor lokal och regional betydelse, både genom konkret energieffektivisering men också för modern teknikutveckling. 9

10 Närhet skapar möjligheter Vår nära kontakt med den region vi verkar i innebär att även småskaliga möjligheter kan tillvaratas. Exempel: Lunds Energi tar tillvara spillvärme från flera större jordbruk utanför Lund. Ett samarbete som skapar arbetstillfällen inom jordbruket och samtidigt tar tillvara restprodukter som annars hade gått till spillo. Energieffektivisering Exempel: Samma energianvändning trots fler kunder. Det kommunägda energibolaget Mälarenergi har i flera decennier arbetat målinriktat med energieffektivisering. Trots en stadigt växande befolkning och ett allt större täckningsområde har den totala energikonsumtionen för Västeråsområdet legat i stort sett konstant. Tack vare energieffektivisering har det varit möjligt att ligga kvar på samma energikonsumtion trots att Västerås vuxit med invånare och att Mälarenergi kopplat in ytterligare cirka användare på samma nät. Genom utbyggnad av kraftvärme med sammanhängande fjärrvärme-/fjärrkylanät har Sverige byggt upp kanske världens effektivaste energisystem. Försäljning fjärrvärme Västerås, Försäljning, GWh

11 Teknikutveckling och stadsbyggnad Exempel: Lunds Energi skapar energilösningen för ESS i Lund och den helt nya stadsdel som kommer att byggas i anläggningens anslutning. År 2018 invigs ESS i Lund. European Spallation Source kommer att bli ett europeiskt ledande forskningscenter. En av huvudanledningarna till beslutet att placera ESS i Lund var den klimatneutrala energilösning som Lunds kandidatur kunde erbjuda. För första gången ska en ledande forskningsanläggning göras klimatneutral. Uppdraget att utveckla den energilösning som kan möjliggöra detta har gått till Lunds Energi och E.ON som tillsammans utför uppdraget. Energilösningen kommer inte bara att ge stora miljövinster, utan också spara stora pengar genom att energiförbrukningen blir lägre än hos motsvarande anläggningar. Pengarna som sparas kan i stället läggas på forskning. Energilösningen utgör också basen för utformningen av energiförsörjningen i Brunnshög, den nya stadsdel som kommer att byggas i anslutning till ESS. 11

12 12

13 Stöd för ökad lokal produktion av förnybar el Exempel: Bixia Miljöfond Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsföretag och har el- och telefonikunder över hela Sverige. Bixia ägs av nio offentligägda bolag. Bixia avsätter varje månad 45 öre för varje privatkund. Pengarna går direkt till Bixia Miljöfond, därefter delar fonden ut cirka en miljon kronor per år till projekt som gynnar utvecklingen av lokalt producerad, förnybar el. Det gäller utvecklingen av elproduktion från förnybar el från exempelvis sol, vind, vatten och biomassa. Syftet är att bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta åtgärder som kan öka utbudet av närproducerad och förnybar el i Norden. Den uttalade ambitionen är att ta tillvara outnyttjad lokal energi runt om i Sverige och Bixia har därför knutit ett stort antal lokala elproducenter till sig. Genom att vara först med denna satsning har Bixia blivit störst i Sverige på lokal förnybar el och därmed lyckats göra miljön och klimatet till en konkret lokal fråga. Politiska förutsättningar för kommunägda energibolag Alltjämt som de kommunägda bolagen blir fler och dess verksamhet mer omfattande finns också en debatt om kommunägda bolags roll. Inför framtagandet av den här rapporten tillfrågades samtliga svenska riksdagspartier om deras inställning till att energibolag bedrivs i kommunägd regi. Det finns som väntat ideologiska skillnader mellan höger och vänster. Somliga menar att kommuner i grunden inte bör ägna sig åt aktiv näringsverksamhet, andra att man bör värna det gemensamt ägda i högre utsträckning än vad som är fallet idag. Samtidigt sker vissa förändringar av det som tidigare ansetts som djupt rotade värderingar. Exempelvis gör Moderaterna för närvarande en översyn av sin inställning till kommunägda bolag, flera andra partier har lyft frågan. Likheterna mellan partierna är emellertid större än skillnaderna. I princip samtliga partier är överens om att samhällsviktig infrastruktur och produktion inom energiområdet med fördel kan bedrivas i form av kommunägda bolag. Samtidigt menar de att det är viktigt att de kommunägda energibolagen ska bedriva sin verksamhet utifrån samma förutsättningar som privata bolag, och därmed inte ha avvikande krav på exempelvis lönsamhet, prissättning eller investeringar än vad som är fallet på marknaden. En intressant åsiktsskillnad finns mellan dem som menar att kommuner med sina energibolag bör agera föredöme och visa vägen när det gäller omställning till hållbar energiproduktion, och dem som menar att kommunägda energibolag inte ska agera på annat sätt än vad marknaden efterfrågar. Klart är att kommunägda energibolag har fått en allt mer betydande roll, och det är viktigt för de politiska partierna att förhålla sig till det när framtidens energioch miljöpolitik ska utformas. 13

14 Politiska frågor som är viktiga för oss Kommunägda energibolags verksamhet styrs av de generella regelverken i kommunallagen och i konkurrenslagen. Det innebär ett antal begränsningar för verksamheten. Trots detta förutsätts vi konkurrera med andra aktörer. Kommunägda energibolag måste få ha samma förutsättningar som andra, statligt ägda eller privatägda, energibolag. Kartan stämmer inte med terrängen Idag råder geografiska begränsningar för kommunägda energibolags verksamhet. I praktiken gäller helt andra gränser än vad den kommunala kartan visar. Kommunägda energibolag måste i högre utsträckning tillåtas att verka utanför kommungränsen då det krävs för att kunna ge kunderna så bra service som möjligt och för att främja utvecklingen inom energi- och miljöområdet. Tillståndsfrågorna För att öka produktionen av förnybar energi måste tillståndsprocesserna förändras och förbättras. Dagens tillståndsprocesser innebär att uppförandet av nya produktionsanläggningar så gott som alltid leder till långa och dyra tillståndsprocesser. Om Sverige ska kunna leva upp till uppsatta mål måste vi öka tempot och få tillstånd smidigare tillståndsprocesser. Som det ser ut nu är vi på väg i motsatt riktning med ökad byråkrati. Vi vill och kan investera för att få till stånd en klimatmässigt hållbar ökning av elproduktionen i Sverige. Vi hindras emellertid av ett regelverk som helt enkelt inte är i takt med sin omvärld. Energitjänster i kläm Energitjänster är ett område där de särskilda villkor som gäller för kommunägda energibolag slår hårt, med försämrad konkurrens och minskat utbud som konsekvens. Där hindrar konkurrenslagens så kallade förbud mot offentlig säljverksamhet de kommunala bolagen att agera på lika villkor med andra energibolag. Stor osäkerhet råder idag bland lokala politiker om var de juridiska gränserna går, och i det avseendet måste lagstiftningen bli mycket tydligare för att inte efterfrågade satsningar ska utebli. 14

15 Bild Kommunägda bolag har särskild roll Kommunägda energibolags verksamhet kan vara mer långsiktig och bidra till lokal och regional utveckling och affärsmässig samhällsnytta. Vårt uppdrag innebär att vi kan ha en långsiktighet i vårt engagemang. Våra omfattande investeringar och effektiviseringar kommer kommuninvånarna till godo. Klimatfrågorna kräver bolag som för nära dialog med sina kunder och som inte enbart ser till vinstmaximering i det korta perspektivet. De kommunägda energibolagen behöver tidsenliga affärsvillkor där vi kan konkurrera och utvecklas på lika villkor som privatägda bolag. 15

16 Borlänge Energi Eskilstuna Energi & Miljö Falu Energi & Vatten Gävle Energi Göteborg Energi Jämtkraft Jönköping Energi Lunds Energikoncernen Mälarenergi Skellefteå Kraft Sundsvall Energi Tekniska Verken i Linköping Telge Nät Trollhättan Energi Umeå Energi Växjö Energi Öresundskraft Produktion: Aspekta / sandekulla form & design Regional Energi 16

Kommunägda energibolag

Kommunägda energibolag Kommunägda energibolag drivkraft för regional utveckling Regional Energi ett nätverk med 17 kommunägda energibolag Regional Energi är ett nätverk med 17 kommunägda energiföretag Borlänge Energi Eskilstuna

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering

Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering 22 April 2008 Per Rosenqvist, Vd Statkraft Financial Energy AB www.statkraft.com AGENDA 2008-04-22 Kort om Statkrafts verksamhet Prissäkring av

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp Jens Bjöörn Mot en solekonomi Solekonomi Resurs-, och systemeffektivitet Hög Traditionell energiproduktion Ändliga resurser och hög miljöbelastning CHP Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

E.ON satsar på vindkraft

E.ON satsar på vindkraft E.ON satsar på vindkraft Nationella vindkonferensen Kalmar 7 april, 2009 Lennart Fredenberg E.ON Sverige AB E.ON är ett av världens största privatägda energiföretag i världen stark position i Norden Renewables/JICDM

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

RINCIP. För klimatsmarta kommuner och regioner

RINCIP. För klimatsmarta kommuner och regioner RINCIP För klimatsmarta kommuner och regioner Broschyren ger en överblick över utvalda resultat och slutsatser i Principprojektet. Första delen fokuserar på vårt arbete med visioner och scenarier för

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin?

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JUNI 2015 Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? Den ekonomiska kris som drabbat Europa sedan 2008 har fått konsekvenser för både tillväxten

Läs mer

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter så har nya aktörer blivit energiproducenter Presentation Författare Vindkraft i teori och praktik, m.fl. Lärare Högskolan på Gotland SLU

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Fortsat satsning i vedvarende energi

Fortsat satsning i vedvarende energi Fortsat satsning i vedvarende energi Hans von Uthmann vvd, Vattenfall AB Chef Vattenfall Norden 6 oktober 2006 Stark position i norra och centrala Europa Danmark 6 TWh elproduktion 6 TWh värmeproduktion

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Bioenergikombinat Status och Framtid

Bioenergikombinat Status och Framtid Bioenergikombinat Status och Framtid Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter Ingrid Nohlgren El Värme Värme- och Kraftkonferensen 2010-11-10

Läs mer

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal.

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal. 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 1 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 2 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 3 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads Energi AB 83.54 1 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning

Läs mer

Så miljövänliga är elbolagen

Så miljövänliga är elbolagen Så miljövänliga är elbolagen Siffran till vänster anger hur stor andel av företagets el som kommer från förnybara källor, vilket också är den siffra som avgör placering i rankningen. Pilarna i den högra

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer