El till stabilt pris för årtionden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "El till stabilt pris för årtionden"

Transkript

1 El till stabilt pris för årtionden

2 1Fennovoimas planerade kärnkraftverk Hanhikivi 1, som är en investering i miljardklassen, ger finländarna arbete och industrin och konsumenterna elektricitet till ett stabilt och förutsägbart pris. 2Hanhikivi 1 byggs i Pyhäjoki i Norra Österbotten. Kraftverket stimulerar ekonomin och sysselsättningen i hela Finland, men framförallt i Norra Finland. 5Anläggningen levereras av Rosatom, som har dokumenterad kapacitet och förmåga att leverera kraftverksprojektet enligt tidtabell och budget. Rosatom har goda referenser företagets VVERanläggningar i Lovisa har fungerat problemfritt sedan 1970-talet. 6Rosatom förbinder sig till projektet via sitt finländska dotterbolag RAOS Voima Oy, som är minoritetsägare i Fennovoima. 7Projektet leds av Fenno voima. Aktieägaravtalen garanterar att det finländska bolaget Voimaosake yhtiö SF alltid kommer att vara majoritetsägare. 3Tryggandet av eltillgången och prisstabiliteten långt in i framtiden förbättrar den finländska industrins konkurrenskraft och gör Finland till ett attraktivare land för industriell produktion. 4Kärnkraftverket Hanhi kivi 1 höjer Finlands energisjälvförsörjningsgrad och hjälper i att uppnå klimatmålen.

3 Projektet framskrider byggandet inleds redan i höst Juni 2014 Elarbeten för byggplatsen på Hanhikivi udd inleds. September 2014 Byggande av en förbindelseväg mellan riksväg 8 och anläggningsplatsen, vägen färdigställs år Kraftverket blir färdigt för kommersiell drift Eftersom projektet har förändrats avsevärt sedan det ursprungliga principbeslutet år 2010, ansöker Fennovoima om ett kompletterande beslut utöver principbeslutet. Statsrådet gav Fennovoima ett kompletterat principbeslut i september. Efter riksdagsbehandlingen kan projektet framskrida på politiskt och juridiskt hållbar grund. Det egentliga byggnadsarbetet kan inledas när statsrådet har beviljat Fennovoima byggnadstillstånd. Det första projektet, byggandet av en anslutande väg till anläggningsplatsen är redan igång. På sommaren påbörjades byggandet av en jordkabelsanslutning till byggplatsen. Dessutom gjorde Fennovoima i augusti ett principbeslut med Fingrid om förverkligandet av en stamnätsanslutning. Även undersökningarna på Hanhikivi udd fortsätter. För tillfället görs det berggrunds- Pyhäjoki Uleåborg Brahestad Helsingfors Kraftverket Hanhikivi 1 skapar ett nytt kärnkraftskompetensområde i norra Finland havsbottens- och urbergsundersökningar. Under åren utförs det omfattande infrastrukturarbeten och byggs stödbyggnader. Enligt planerna inleds betonggjutningen år Anläggningens planeringsarbete fortsätter med Rosatom samtidigt som man bereder ansökningarna om byggnads- och miljötillstånd. Fennovoima fortsätter med rekryteringskampanjen som började år Över 50 nya anställda hade börjat på Fennovoima före utgången av september. Rekryteringarna har framförallt förstärkt företagets kunskaper inom projekthantering och kärnkraftssäkerhet. Enligt den överenskomna tidtabellen kommer kraftverket att förse sina ägare med elektricitet till självkostnadspris år % av Finlands el producerades med kärnkraft 2013 September 2014 Över 50 nya anställda har börjat jobba Juni 2015 Ansökan om byggnads tillstånd till statsrådet Höst 2014 Behandling av ansökan om komplettering av regeringens principbeslut 2018 Betonggjutningen inleds Åren Omfattande infrastrukturarbeten och uppförande av stödbyggnader 2022 Kraftverket får driftstillstånd Juni 2016 Avtal om slutförvaring av kraftverkets använda kärnbränsle med Posiva eller dess ägare eller ett färdigt program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) gällande en egen anläggning för slutförvaring av kraftverkets använda bränsle. 4 5

4 Ekonomisk stimulans i norra Finland Byggfasens sysselsättande effekt i Finland är årsverken * Fennovoima och Rosatom strävar till att förstärka den finländska industrins konkurrenskraft. Byggfasens förväntade sysselsättande effekt i Finland är årsverken, beroende på investeringens omfattning (uppskattningen baserar sig på en inhemsk andel på 45 procent). Antalet direkta arbetstillfällen då kraftverket är i bruk uppskattas till Det egentliga byggnadsarbetet föregås av omfattande infrastrukturarbeten i Pyhäjoki. Ifall kunnig lokal arbetskraft finns tillgänglig är det fördelaktigt att utnyttja den. Förutom infrastrukturarbetet ger anskaffandet av bland annat apparatur, material samt installations- och underhållstjänster stora möjligheter för finländska entreprenörer. De engagerade företagens och entreprenörernas upphandling av varor, maskiner och tjänster har en betydande indirekt sysselsättande effekt. Projektet Hanhikivi 1 stimulerar ekonomin och sysselsättningen i hela Finland, men framförallt i Norra Finland. Entreprenaderna i anslutning till projektet hjälper finländska före tag att medverka i Rosatoms kommande projekt runt om i världen. Driftsfasen skapar permanent efterfrågan på många olika tjänster i regionen för åtminstone 60 år. Besökscentret i anslutning till kraftverket kommer att ha tiotusentals besökare per år. Hanhikivi 1 ger konkurrenskraft och försörjningssäkerhet Det planerade kärnkraftverket producerar elektricitet under flera decennier till ett stabilt och förutsägbart pris. Tryggandet av eltillgången och prisstabiliteten långt in i framtiden förbättrar den finländska industrins verksamhetsförutsättningar och ökar Finlands industriella attraktionskraft. Fennovoima ägs av både betydande industriella aktörer och flera lokala elbolag som vill erbjuda sina kunder elektricitet till konkurrenskraftiga priser. Fennovoimas kärnkraftverk ökar konkurrensen på den finländska elmarknaden, vilket gynnar både industrin och vanliga hushåll. Finland måste importera över en femtedel av elen som användes år Fennovoimas Hanhikivi 1 höjer Finlands energisjälvförsörjningsgrad och minskar behovet att importera el. Kärn- Byggandet sysselsätter som mest cirka 3500 personer Driftfasen bidrar med direkta arbetsplatser Projektet medför inhemska investeringar på sammanlagt 1,8 2,7 miljarder euro ** = 10 personer * då den inhemska andelen är 45 procent ** beroende på investeringens slutliga omfattning 6 7

5 Kärnkraftverkets kommunala fastighetsskatt uppgår till ca 4,2 miljoner euro per år Två tredjedelar av regionkommunens invånare stöder projektet Driften av kärnkraftverket tillför området nya invånare kraftverket i Finland producerar baskraft stadigt och säkert i årtionden och tryggar därmed vår energiförsörjning. Kärnkraftsbaserad elproduktion stöder även uppfyllandet av Finlands klimatmål. Miljardinvesteringarna ger ny livskraft Hanhikivi 1-projektet är en miljardinvestering som ger både arbetsplatser och tro på framtiden: det finns vilja till och lönsamhet i att investera i Finland. Projektets ekonomiska och sysselsättande effekter utsträcker sig till hela landet. Utökandet av inhemsk elproduktion förbättrar även Finlands bytesbalans. Fennovoimas kärnkraftverk främjar etableringen av ny industriell verksamhet, vilket stöder uppväxten av nya arbetsplatser i norra Finland. Detta hjälper i att kompensera för arbetsplatserna som förlorats i norr. Många arbetstagare kommer att bo i regionen både under byggnads- och driftsfasen. De använder olika sorters tjänster och betalar skatt till kommunen de bor i. Under driftsfasen uppskattas intäkterna från kommunalskatten att vara 1,9 2,4 miljoner euro. Projektet är särskilt viktigt för Pyhäjoki med kranskommuner och för Uleåborgs stad som blev delägare i Fennovoima i juni Hanhikivis geografiska placering skapar ett nytt kärnkraftskompetensområde i norra Finland. Fennovoima utbildar och stöder företag i att förbereda sig för projektet, tillsammans med lokala aktörer. Den offentliga sektorn och näringslivets olika samarbetsorganisationer har samarbetat i flera år med att maximera projektets positiva inverkningar. Företaget samarbetar också med olika läroinrättningar för att öka den finländska kärnkraftskompetensen via olika utbildningsprogram inom tekniska branschen. Starkt lokalt stöd Våren 2014 gav Pyhäjoki kommunfullmäktige Fennovoimas projekt sitt stöd med rösterna 18 mot 3. Två tredjedelar av regionkommunens invånare stöder projektet. 9

6 Rosatom tillförlitlig leverantör och minoritetsägare Säkerheten a och o Företaget Rosatom, som levererar kärnkraftverket Hanhikivi 1, är minoritetsägare i Fennovoima via sitt finländska dotterbolag RAOS Voima Oy. Detta innebär att anläggningsleverantören även har förbundit sig till projektet som delägare. Valet av Rosatom baserade sig på företagets dokumenterade erfarenhet av säkra kärnkraftsverksleveranser. Företaget har goda referenser över effek tivt genomförande av byggprojekt och kunderna har goda användarerfarenheter av anläggningarna. I Finland har de ryska VVER-anläggningarna i Lovisa fungerat utmärkt ända sedan 1970-talet. Egenskaperna hos Fennovoimas valda anläggning, som är en modern VVER-tryckvattenanläggning av typen AES-2006 med effekten megawatt, motsvarar egenskaperna hos västliga tryckvattenanläggningar. AES-2006 hör till den nyaste generationen av anläggningstyper. 66 % 34 % Voimaosakeyhtiö SF RAOS Voima Oy Tekniken i anläggningen AES-2006 uppfyller IAEA:s krav och normer för europeiska kärnkraftverk. Planeringen och den slutliga utformningen av kraftverket följer de finländska säkerhetskraven. Fennovoima förblir finländskt Projektet Hanhikivi 1 leds och administreras av det finländska bolaget Fennovoima, som är anläggningsanvändare och tillståndsinnehavare. Fennovoima har två ägare; det finländska Voimaosakeyhtiö SF och RAOS Voima. Avtalen garanterar att majoritetsägandet alltid kommer att vara finländskt. Fennovoima är ett så kallat Mankala-företag, vilket innebär att ägarna får elektricitet till självkostnadspris i förhållande till sina ägarandelar. Fennovoima genererar ingen egen vinst. Avtalen garanterar att majoritetsägandet alltid kommer att vara finländskt Säkerheten är a och o för Fennovoima, som ända från början har satsat på omsorgsfull och noggrann säkerhetsplanering i samarbete med anläggningsleverantören, myndigheterna och andra experter. Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar anläggningssäkerheten från planeringsstadiet ända till avvecklingen. Då Fennovoima ansöker om bygg- och driftstillstånd utvärderas säkerheten utförligt. STUK övervakar anläggningens säkerhet genom hela dess drifttid. STUK har gjort en preliminär säkerhetsbedömning av anläggningstypen och förläggningsplatsen. Enligt bedömningen kan anläggningen planeras och byggas på förläggningsplatsen säkert och så att anläggningen uppfyller alla finländska krav. En välorganiserad byggsarbetsplats är en del av säkerheten För att trygga en fungerande och säker byggarbetsplats med internationell prägel krävs omsorgsfull planering och arbetsförhållanden som följer strikta regler. Fennovoima, Rosatoms dotterbolag Rusatom Overseas och de finländska arbetsmarknadsorganisationerna har undertecknat ett arbetsplatsavtal med gemensamma spelregler. Avtalet omfattar bland annat reglerna för samarbete, informationsutbyte, lösningsmodeller för problemsituationer, fackförbundens representation och prevention av grå ekonomi. Avtalet utarbetades av en arbetsgrupp under ledning av Fennovoima. I arbetsgruppen ingick representanter för Byggnadsindustrin rf, Teknologiindustrin rf, Finsk Energiindustri rf, Metallarbetarförbundet rf, Fackförbundet Pro rf, Byggnadsförbundet rf och Elektrikerförbundet rf. Arbetet inleddes år Slutförvaring i samarbete Slutförvaringen av Fennovoimas använda kärnbränsle inleds tidigast på 2070-talet. Samtliga kostnader för kärnavfallshanteringen täcks med medel som samlas in som en del av elpriset under kärnkraftverkets drifttid. Arbets- och näringsministeriet (ANM) uppmuntrar de finländska kärnkraftsbolagen till samarbete inom slutförvaringen av använt kärnbränsle. Enligt ANM är det både ändamålsenligt och kostnadseffektivt att samarbeta och eftersträva en optimal lösning. På uppmaning av ANM har Fennovoima utarbetat en helhetsplan för skötseln av kärnavfallshanteringen. Senast sommaren 2016 skall Fennovoima presentera ett samarbetsavtal om slutförvaringen av använt kärnbränsle med Posiva eller dess ägare, eller ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) gällande en egen slutförvaringsanläggning

7 Omfattande miljökonsekvensbedömning Byggandet av det planerade kärnkraftverket är ett omfattande projekt med konsekvenser för miljön på Hanhikivi udden i Pyhäjoki. Det planlagda kraftverksområdet i uddens mittparti blir ett bebyggt industriområde, men uddens värdefulla stränder förblir orörda med undantag för hamnområdet och området med kylvattenkonstruktioner. Det har redan i många år gjorts olika miljöundersökningar på byggplatsen och de fortsätter genom hela kärnkraftverkets livscykel. En bedömningsrapport om Rosatoms anläggnings effekter på miljön och människor blev färdig på våren Miljökonsekvenserna under byggfasen utgörs av bygg- och trafikrelaterade damm- och bullerolägenheter, förändringar i landskapsbilden och lokal inverkan på floran och faunan i anläggningsområdet. Miljökonsekvenserna under drifttiden uppskattas vara lokala och små. Den främsta miljöeffekten är i havet, dit det uppvärmda kylvattnet sprids. Strålningsnivån och mängden radioaktiva ämnen i kraftverkets omgivning mäts fortlöpande och följs noggrant. Fennovoima följer regelbundet miljöns, havsområdets och fiskbeståndens tillstånd och tar vid behov till åtgärder för att förebygga och minimera eventuella skador och olägenheter. Miljökonsekvenserna under drifttiden uppskattas vara lokala och små 13

8 Följ oss också på Facebook! Fråga gärna! Kontor i Helsingfors och Pyhäjoki Fennovoimas huvudkontor finns på Sundholmen i Helsingfors. Företagets lokalkontor i Pyhäjoki centrum betjänar allmänheten på måndagar och tisdagar. Kontakta oss om Ni önskar en presentation av kraftverksprojektet vid något evenemang. Vi berättar gärna mer om oss och vårt projekt! Kontakta oss! Salmisaarenaukio 1, Helsingfors tfn Besök oss! Kontoret i Pyhäjoki Vanhatie 48, Pyhäjoki måndagar och tisdagar kl

9

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE TEM/2401/08.05.01/2013 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING

Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE TEM/2401/08.05.01/2013 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING PROGRAMMET FÖR BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA AV AVVECKLINGEN AV TEKNOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN VTT:S FORSKNINGSREAKTOR; KONTAKT-

Läs mer

Häfte F: En hållbar utveckling. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte F: En hållbar utveckling. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte F: En hållbar utveckling Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte F En hållbar utveckling Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör energipolitik (motionerna F1-F63)... 2 Partistyrelsens

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

EFFEKTIVITETEN I FINNVERAS VERKSAMHET

EFFEKTIVITETEN I FINNVERAS VERKSAMHET ÅRSÖVERSIKT 2010 NYCKELTAL 2010 INHEMSK FINANSIERING OFFERERAD FINANSIERING PER PRODUKT 1.1 31.12.2010 Sammanlagt 913,7 mn euro 8 % 49 % INHEMSK FINANSIERING MED FINANSIERING MÖJLIGGJORDA PROJEKT mn euro

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

Den nya elmarknaden. Framgång eller misslyckande?

Den nya elmarknaden. Framgång eller misslyckande? NICLAS DAMSGAARD RICHARD GREEN Den nya elmarknaden Framgång eller misslyckande? SNS FÖRLAG A. Slutsatser och sammanfattning Sverige avreglerade sin elmarknad den 1 januari 1996. Före avregleringen köpte

Läs mer

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse R E S O R L A N D S K A P F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 1 New York 8:40 F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 I n n e h å l l Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum 1 2008. Framåt. med innovativa steg

Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum 1 2008. Framåt. med innovativa steg Vågenergi från havsbotten Fortum 1 2008 Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Framåt med innovativa steg Innovationer kan reducera klimatförändringar 26 Fortum möter framtiden

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 94/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om att Riksdagen skall ge sitt samtycke till åtgärder genom vilka staten kan avstå från majoritetsinnehavet i Fortum Abp:s oljeaffärsverksamhet PROPOSITIONENS

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapport 2012:6 Små företags kapitalförsörjning på Åland Behövs offentligt riskkapital? Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport 1 Underrubrik De senaste rapporterna från

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Vindkraftens lokala nytta

Vindkraftens lokala nytta Modell för delägande och bygdepengar sid 1 (12) Vindkraftens lokala nytta Modell för delägande och bygdepengar, vindkraftens återbäring till bygder. www.helasverige.se Modell för delägande och bygdepengar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen ÅRSREDOVISNING 2007 Finavia Finlands port ut i världen Finavia öppnar förbindelser till världen INNEHÅLL Finavia i korthet 4 2007 händelser och nyckeltal 6 Generaldirektörens översikt 8 Strategi 12 Flygtrafiken

Läs mer

Vi bygger för framtiden. Årsredovisning 2010

Vi bygger för framtiden. Årsredovisning 2010 Vi bygger för framtiden. Årsredovisning 2010 2010 Årsredovisning Året i korthet Återvinning i massor Den nya återvinningscentralen på Bubbetorps avfallsanläggning har tagits i bruk. Tanken är att den ska

Läs mer