Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "01.01.2013 31.12.2013"

Transkript

1 Årsredovisning och Koncernredovisning Index International AB (Publ)

2 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter företrädesvis i Stockholms och Mälardalsregionen samt Toronto (Kanada) och delstaten Florida (USA). Utöver fastigheter har bolagsgruppen en investering i ett kraftverk drivet av biomassa, en s.k. Renewable Energy Facility beläget i Ajax utanför Toronto, provinsen Ontario. Bolagsgruppen har även investeringar i kommersiell flygindustri i Florida. Moderföretaget Index International AB (publ) säljer även managementtjänster samt förvaltnings- och ekonomitjänster till de egna bolagen. Fastighetsinnehaven ligger i olika dotter-, intresse- och besläktade bolag. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Bolaget sätter nu igång ett program för produktion av cirka 300 lägenheter per år. Bolaget har skrivit under ett markanvisningsavtal med Norrtälje kommun. Enligt avtalet kommer bolaget att bygga 300 hyreslägenheter uppdelade i två kvarter. Arbetet med detaljplan löper på enligt plan och beräknas vara klar i början på Bolaget har flera planerade bostadsrätts- och hyresrättsprojekt som är nära förestående i Stockholm och Mälardalen och som kommer att kunna presenteras i kommande kvartalsrapporter. Bolaget har i mars 2014, sålt aktierna i Centrum 29:3 AB med ekonomiskt tillträde den 1 april Ägarförhållanden Index International AB (publ) har sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län och är ett delägt intressebolag till Capstone Management AB (org. Nr ) samt Samisa Management AB (org. nr ). Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Index International AB (publ) har emitterat ett 3.5 årigt obligationslån om 275 miljoner kronor. Obligationslånet löper till december 2016 med en fast ränta om 9 % och kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm i maj Lånet har främst använts till investeringar inom bolagets verksamhet i Kanada. Bolaget har slutfört förhandlingarna om finansiering av sin investering i kraftverket i Ajax utanför Toronto, provinsen Ontario. Det kanadensiska dotterbolaget har lånat 60 MCAD och moderföretaget har investerat ytterligare 33,8 MCAD i eget kapital. Syftet med investeringen är en total nybyggnation av kraftverket och därtill knutna byggnader. Ombyggnationen löper på enligt plan och kraftverket förväntas vara i full produktion i slutet av När nybyggnationen är klar kommer anläggningen att producera 17,8 MW elektricitet. I fas II kommer anläggningen även att producera varmvatten och ånga samt ytterligare 7,3 MW el. Bolaget äger fjärrdistributionsnätet för ånga inom staden. Det kanadensiska dotterbolaget har ett 20-årigt kontrakt med att sälja el till Energimyndigheten i Ontario. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (tusentals kronor): balanserad vinst årets resultat disponeras så att i ny räkning överförs Företagets och koncernens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

3 Index International AB (Publ.) Org nr Highlights Koncern Moderbolag Soliditet (%) Soliditet (%) Kassalikviditet (%) Kassalikviditet (%) Balansomslutning Balansomslutning ,640 1,909,880 1,591,200 1,524,841 1,635, , , , ,569 1,224,302 Utveckling EK 5 år Utveckling EK 5 år , , , , , , , , , ,271

4 Index International AB (Publ.) Org nr Projektöversikt Index Living i Florida Orlando The Sonoma Pointe Jupiter Inlet Harbour The Riverwalk Pointe at Mangrove Bay The Dakota at Abacoa West Palm Beach The Bridgewater at Lake Osborne Miami The Highridge at Boynton Beach The Tarpon Harbour The Little Torch Cottages

5 Index International AB (Publ.) Org nr Projektöversikt Index i Stockholm/Mälardalen Norrtälje Enköping Bålsta Västermalms Strand STOCKHOLM

6 Index International AB (Publ.) Org nr Styrelse Index International AB (Publ) Arne Weinz Chairman of the Board Brian Borg Member of the Board Marie-Louise Alama CEO Fredrik Alama Co-Founder Bjarne Borg Co-Founder

7 Index International AB (Publ.) Org nr Ett urval av Indexprojekt i Florida Index Residence Riva, Fort Lauderdale Index LivingThe Dakota at Abacoa, Jupiter Watercrest Senior Living Lake Nona, Orlando

8 Index International AB (Publ.) Org nr Koncernens rapport över totalresultat Räkenskapsåret Belopp i KSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 5, Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Inköp av varor och tjänster Övriga externa kostnader 8, Personalkostnader 9,41, Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 19, immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av avyttrade fastigheter Värdeförändring fastigheter Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster netto Resultatandel i intresseföretag och joint ventures Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: Valutakursdifferenser Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET Årets resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

9 Index International AB (Publ.) Org nr Koncernens rapport över finanasiell ställning Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Immateriella tillgångar 19 Koncessioner Varumärken Summa immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Innehav i joint ventures Fordringar hos intresseföretag och joint ventures Övriga långfristiga fordringar 22, Finansiella tillgångar som kan säljas Summa finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 29 Bostadsrättslager Råvaror och förnödenheter Kundfordringar 25, Skattefordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar 25, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Derivatinstrument 3,25, Likvida medel 25, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Index International AB (Publ.) Org nr Koncernens rapport över finanasiell ställning, forts. Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare Aktiekapital Reserver Balanserad vinst inklusive årets totalresultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Upplåning 3, Obligationslån 3, Övriga långfristiga skulder 3, Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplåning 3, Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Skulder till intresseföretag Derivatinstrument 3, Övriga skulder 3, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER För Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser, se not

11 Index International AB (Publ.) Org nr Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Belopp i KSEK Not Aktiekapital Reserver Balanserat resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Effekt av övergång till redovisning enligt IFRS Ingående balans per 1 januari 2012 enligt IFRS Årets resultat Övrigt totalresultat Lämnad utdelning Utgående balans per 31 december 2012 Ingående balans per 1 januari Årets resultat Övrigt totalresultat Utgående balans per 31 december

12 Index International AB (Publ.) Org nr Koncernens rapport över kassaflöden Räkenskapsåret Belopp i KSEK Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Orealiserade värdeförändringar Övriga ej likviditetspåverkande poster Resultat från andelar i koncernföretag Betald ränta Erhållen ränta Inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Minskning av varulager och pågående arbeten Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Köp av materiella anläggningstillgångar Försäljning av andelar i koncernföretag Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i dotterföretag Förvärv/Investeringar i intresseföretag och joint 15, ventures Försäljning av intresseföretag 0 3 Erhållen återbetalning av lån till intresseföretag Återbetalning av övriga långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut

13 Index International AB (Publ.) Org nr Moderföretagets resultaträkning Belopp i KSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 6, Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Inköp av varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

14 Index International AB (Publ.) Org nr Moderföretagets balansräkning Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnadsinventarier Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andelar i joint ventures Fordringar hos intresseföretag och joint ventures Andra långfristiga fordringar 22, Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar 13 - Övriga fordringar 25, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank 25, Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Index International AB (Publ.) Org nr Moderföretagets balansräkning, forts. Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Obligationslån Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder - 36 Övriga skulder 25, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

16 Index International AB (Publ.) Org nr Moderföretagets förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Belopp i KSEK Not Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Lämnad utdelning Lämnat koncernbidrag Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets totalresultat Summa totalresultat Lämnat koncernbidrag Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Utgående balans per 31 december

17 Index International AB (Publ.) Org nr Moderföretagets kassaflödesanalys Räkenskapsåret Belopp i KSEK Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald ränta Erhållen ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterföretag Investeringar i intresseföretag och joint ventures 15, Förändring av investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Utbetald utdelning Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 Index International AB (Publ.) Org nr Noter NOT 1 ALLMÄN INFORMATION Index International AB (publ), org nr är moderbolag i Indexkoncernen. Index International AB (publ) har sitt säte i Stockholm med adress Kungsträdgårdsgatan 18, Box 7744, Stockholm, Sverige. Verksamheten i moderbolaget består av koncernövergripande funktioner samt organisation för VD och administrativa funktioner. Organisation för projekt och förvaltning av fastigheter finns i dotterbolag till koncernen. Inga fastigheter ägs direkt av moderbolaget. Indexkoncernen förvaltar och utvecklar fastigheter. Utöver fastigheter har koncernen en investering i ett kraftverk drivet av biomassa, en s.k. Renewable Energy Facility beläget i Ajax utanför Toronto, provinsen Ontario. Koncernen har även investeringar i kommersiell flygindustri i Florida. Den 25 april 2014 har denna koncernredovisning och årsredovisning godkänts av styrelsen för offentliggörande. Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (ksek) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 2.1 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen för Index-koncernen har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Denna årsredovisning är Index International ABs första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2012 vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital redogörs för i not 46. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar värderingar av förvaltningsfastigheter, samt finansiella tillgångar och skulder (derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat i slutet av denna not. Övergång till redovisning enligt RFR 2 har inte haft någon effekt på moderföretagets egna kapital. Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper, se not 4. Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av koncernen Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2013 har ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt ikraft och vilka är tillämpliga för koncernen. Nedan följer en preliminär bedömning av effekter från de standarder som bedöms vara relevanta för koncernen: IFRS 9 Financial instruments hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella skulder och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i november 2009 för finansiella tillgångar och i oktober 2010 för finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. Den största förändringen avser skulder som är identifierade till verkligt värde. För dessa gäller att den del av verkligt värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt totalresultat istället för resultatet såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch). Koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast det räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 och har ännu inte utvärderat effekterna. Koncernen kommer att utvärdera effekterna av de återstående faserna avseende IFRS 9 när de är slutförda av IASB. IFRS 10 Koncernredovisning bygger på redan existerande principer då den identifierar bestämmande inflytande som den avgörande faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå vid fastställandet av bestämmande inflytande när detta är svårt att bedöma. Koncernen avser att tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna. IFRS 11 Samarbetsarrangemang, fokuserar på de rättigheter och skyldigheter som parterna i en gemensam verksamhet har snarare än på den juridiska formen av arrangemanget. Det finns två typer av samarbetsarrangemang, gemensamma verksamheter och joint ventures. Gemensamma verksamheter uppkommer då en part i en gemensam verksamhet har direkt rätt till tillgångarna och åtagande för skulderna i ett samarbetsarrangemang. I ett sådant arrangemang ska tillgångar, skulder, intäkter och kostnader redovisas utifrån innehavarens andel av dessa. Ett joint venture är ett samarbetsarrangemang genom vilket de parter som har gemensamt bestämmande inflytande över arrangemanget har rätt till nettotillgångarna i arrangemanget. Joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden, klyvningsmetoden är inte längre tillåten. Koncernen avser att tillämpa IFRS 11 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014, standarden förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på koncernen.

19 Index International AB (Publ.) Org nr IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag omfattar upplysningskrav för dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och ickekonsoliderade strukturerade företag. Koncernen avser att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014, standarden förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på koncernen. IFRIC 21 Levies klargör redovisningen av en förpliktelse att betala en skatt eller en avgift som inte är inkomstskatt. Tolkningen klargör vad den förpliktande händelsen som utlöser skyldigheten att betala skatten eller avgiften är samt när en skuld därmed ska redovisas. Koncernen avser att tillämpa IFRIC 21 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014, tolkningsuttalandet förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på koncernen. Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 2.2 Koncernredovisning Dotterföretag Ett dotterföretag är ett företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier (bestämmande inflytande) på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. Det belopp varmed köpeskilling överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k. bargain purchase, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Intresseföretag och joint ventures Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. Med joint ventures avses företag där koncernen genom samarbetsavtal med en eller flera parter har ett gemensamt bestämmande inflytande över styrningen i företaget. Innehav i intresseföretag och joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen inledningsvis till anskaffningsvärde och det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av vinst eller förlust efter förvärvstidpunkten. Koncernens andel av resultat som uppkommit efter förvärvet redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i övrigt totalresultat efter förvärvet redovisas i övrigt totalresultat med motsvarande ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags/ joint ventures förluster uppgår till eller överstiger dess innehav, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig legala eller informella förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets/joint ventures räkning. Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för investeringen i intresseföretag/ joint ventures. Om så är fallet, beräknar koncernen nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan intresseföretags/joint ventures återvinningsvärde och det redovisade värdet och redovisar beloppet i Resultatandel i intresseföretag och joint ventures i resultaträkningen. Vinster och förluster från uppströms- och nedströmstransaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag/joint ventures redovisas i koncernens finansiella rapporter endast i den utsträckning de motsvarar icke närstående företags innehav i intresseföretag/joint ventures. Orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Tillämpade redovisningsprinciper i intresseföretag/joint ventures har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 2.3 Omräkning av utländsk valuta Funktionell valuta och rapporteringsvaluta De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta. Transaktioner och balansposter Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen. Omräkning av utländska koncernföretag Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor till den genomsnittskurs som förelegat vid varje transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat.

20 Index International AB (Publ.) Org nr Immateriella tillgångar Koncessioner De immateriella tillgångarna består till 62% av koncessioner. Koncessioner har förvärvats genom rörelseförvärv (i Kanada) och redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Koncessioner har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över nyttjandeperioden på 20 år. Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivs av separat. Inga avskrivningar görs på mark eller pågående nyanläggningar. Avskrivningar på övriga tillgångar, görs linjärt enligt följande: Byggnadsinventarier Inventarier, verktyg och installationer 4 år 5 år Varumärken Varumärken har förvärvats genom rörelseförvärv och redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Varumärken har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för varumärken över deras bedömda nyttjandeperiod på 5 år. 2.5 Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och värdestegringar. Förvaltningsfastigheter i koncernen redovisas initialt till anskaffningsvärde, inkluderat direkt hänförliga transaktionskostnader. Efter den initiala redovisningen redovisas förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Verkligt värde baserar sig i första hand på priser på en aktiv marknad och är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas mellan initierade parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. För att fastställa fastigheternas verkliga värde vid varje enskilt bokslutstillfälle görs marknadsvärdering av samtliga fastigheter. I not 20 finns en närmare beskrivning för grunderna för Index Internationals värdering av förvaltnings-fastigheterna. Förändringar i verkligt värde av förvaltningsfastigheter redovisas som värdeförändring i resultaträkningen. Tillkommande utgifter aktiveras enbart när det är troligt att framtida ekonomiska fördelar förknippade med tillgången kommer att erhållas av koncernen och utgiften kan fastställas med tillförlitlighet samt att åtgärden avser utbyte av en befintlig eller införandet av en ny identifierad komponent. Övriga reparations- och underhållsutgifter resultat förs löpande i den period som de uppstår. Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. 2.6 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella tillgångar, som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 2.7 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning Anläggningstillgångar klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning när deras redovisade värde huvudsakligen kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion och en försäljning anses mycket sannolik. De redovisas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Övriga materiella anläggningstillgångar Övriga materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Markanläggningar har ej någon avskrivning. 2.8 Finansiella instrument generellt Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna under Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en ersatt del tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer Klassificering Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar rörande upplysningar relaterade till nettoredovisning

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar rörande upplysningar relaterade till nettoredovisning Redovisningsprinciper 2013 ALLMÄNT Koncernen omfattar moderbolaget Eniro AB (publ) med organisationsnummer 556588-0936 och dess dotterföretag, intresseföretag och joint ventures. Moderbolaget har sitt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 SWEDOL AB (publ) 556127-6188 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 HELÅRET 2007 Nettoomsättningen ökade med 36% till 719,7 Mkr (528,0 Mkr). Rörelseresultatet ökade med 46% till 100,2 Mkr (68,7 Mkr).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 Nettoomsättningen ökade 21 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år hänförligt till expansionen inom B737-trafiken Juli September

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Noter till koncernens bokslut

Noter till koncernens bokslut Noter till koncernens bokslut Innehåll K1 Väsentliga redovisningsprinciper...38 K2 Viktiga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål... 47 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Segmentsinformation...49

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer