Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten."

Transkript

1 BOLAGSANALYS 22 oktober 2013 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Ny fas inledd Online Group har en stark marknadsposition inom hosting, molntjänster och onlinemarknadsföring. Gruppen har en hög andel återkommande intäkter, en låg churn, en god tillväxtstrategi samt förstärkt ledning och styrelse vilket gör framtiden intressant Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: 60 OMXS 30 First North 312 MSEK Media Urban Johansson Jan Dahlqvist Online Group På 3-5 års sikt väntar vi oss att bolaget växer med respektive marknad, att affärsmodellens skalbarhet, ökat fokus på hosting och korsförsäljning leder till en succesiv marginalexpansion Vår värdering indikerar ett motiverat värde om 46 kronor per aktie. Online Group har en god chans att överträffa våra prognoser och kommer fortsätta att förvärva samt kan även bli förvärvat. Riskerna består i att samtidigt integrera förvärv, omarbeta strategin och organisationen samt utföra nya förvärv och i dagsläget är dessutom goodwill större än eget kapital Redeye Rating (0 10 poäng) okt 16-jan 16-apr 15-jul 13-okt Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Tillväxtpotential 7,0 poäng 7,0 poäng 5,0 poäng 5,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal E 2014E 2015E Omsättning, MSEK Tillväxt -24% -9% 48% 17% 11% EBITDA EBITDA-marginal 9% 1% 23% 28% 28% EBIT EBIT-marginal 6% Neg 20% 26% 26% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg 16% 22% 22% Utdelning/Aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 VPA -83,3-20,3 4,4 7,0 7,9 P/E 0,0 0,0 9,2 5,8 5,2 EV/Sales 0,3 0,4 1,7 1,3 1,1 EV/EBITDA 3,3 41,7 7,4 4,7 4,0 Fakta Aktiekurs (SEK) 40,5 Antal aktier (milj) 8,0 Börsvärde (MSEK) 312 Nettoskuld (MSEK) 62 Free float (%) 35 % Dagl oms. ( 000) 25 Analytiker: Victor Höglund Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Online Group: Investment Thesis... 4 Bolagsbeskrivning... 5 Historik, idag och vägen framåt... 7 Ledning, Styrelse och Ägare Marknad och konkurrenter Finansiella prognoser Värdering

4 Online Group: Investment Thesis Online Group har en hög andel återkommande intäkter, en låg churn, en god tillväxtstrategi samt förstärkt ledning och styrelse vilket gör framtiden intressant Värderingen indikerar en god uppsida Affärsmodellen är skalbar Finns diverse triggers både på kort och lång sikt Det finns utrymme för bolaget att överträffa våra prognoser med råge vilket skulle innebära en mycket god uppsida i aktien Konkurrensen kan dock tillta och bolaget har mycket att klara av innan våra långsiktiga prognoser nås vilket är en risk och balansräkningen tål inte mycket motgång Online Group har en god chans till att kunna bli en ett lyckat turnaroundcase. Bolaget har en hög andel återkommande intäkter, en god tillväxtstrategi, förstärkt ledning och styrelse samt en låg churn. Detta kombinerat med en tydlig effektiviseringsagenda och en skalbar affär bör kunna leda till en god tillväxt och resultatutveckling framöver, vilket sannolikt aktiemarknaden inte räknat med. Online Group kommer sannolikt fortsätta att förvärva bolag och koncernen i sig kan även bli en uppköpskandidat. DCF-värderingen ger ett värde om 46 kronor per aktie. Relativvärderingen indikerar ett värde om kronor per aktie. För 2014 väntar vi oss intäkter och EBITDA om 256 respektive 72 MSEK vilket innebär en viss tillväxt jämfört med nuvarande nivå justerat för säsongseffekter och det nedre spannet av kommunicerade synergier. På 3-5 års sikt väntar vi oss att bolaget växer med respektive marknad samt att affärsmodellens skalbarhet, ökat fokus på hosting och korsförsäljning leder till en succesiv marginalexpansion. Vi väntar oss att intäkterna växer med % per år och att EBITDA-marginalen succesivt förbättras mot 30 %. Vi tror att bolaget kommer lyckas väl inom hosting men att det kommer bli svårare att korsförsälja inom onlinemarknadsföring. Triggers Fortsatta insiderköp, positiva artiklar kring bolaget eller branschen Nya kunder, partnerskap, M&A-aktivitet samt tilltro till bolaget Optimistiskt scenario I ett optimistiskt scenario borde Online Group kunna ta en stor marknadsandel, minska churnen och växa med 20 % per år. Vidare vore det inte orimligt att bolaget skulle kunna nå en EBITDA-marginal på omkring 40 % då det finns liknande bolag med EBITDA-marginaler uppemot 50 %. Det optimistiska scenariot bygger på att Online Group lyckas integrera de olika uppköpen snabbare, realisera större kostnadssynergier, korsförsälja i högre grad samt etablera sig på marknaden som den självklara partnern för små och medelstora bolag. Vid ett optimistiskt scenario kan bolaget sannolikt värderas vid 150 kronor per aktie. Negativt scenario I ett mer negativt scenario skulle konkurrensen på marknaden tillta och någon, med en idag bättre marknadsposition än Online Group, lyckas utforma sitt erbjudande på ett mer attraktivt sätt. Vidare är integrationen av de olika koncernbolagen en utmaning och i ett negativt scenario skulle inte bolaget lyckas få ihop integreringen. Bolaget nedskrivnings-prövar goodwill-posten regelbundet och har skrivit ned den ordentligt men den är fortfarande en risk och en framtida emission kan inte uteslutas. Om bolaget väljer att förvärva med aktier kan det snabbt urholka värdet om förvärven visar sig vara felaktiga. Vid ett negativt scenario kan bolaget sannolikt värderas ned under 20 kronor per aktie och med tiden lägre än så. 4

5 Bolagsbeskrivning Online Groups affärsidé är att hjälpa företag med en helhetslösning för deras onlineaffär bolaget erbjuder tjänster inom onlinemarknadsföring och hosting Online Groups affärside är att hjälpa företag med en helhetslösning för deras onlineaffär, med fokus på hosting. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora företag och erbjuder dem tjänster för att kunna agera och marknadsföra sig online samt för att kunna utnyttja de möjligheter som Internet medför på ett optimalt sätt med ökad lönsamhet, effektivitet och kännedom som följd. Inom koncernen ingår bolagen Getupdated och Just Search som levererar tjänster inom onlinemarknadsföring, samt bolagen Crystone, Servage, Space2u och ExternIT som levererar tjänster inom hosting. Koncernen kan med dessa bolag, till skillnad från många andra på marknaden, erbjuda kunden ett helhetserbjudande för dess onlineaffär snarare än bara viss delar. Bolaget har ett brokigt förflutet under namnet Getupdated men håller på att vända blad och befinner sig i en transformation Online Group har ett brokigt förflutet och hette tidigare Getupdated Internet Marketing. Under flera år och fram tills andra halvan av 2012 hade bolaget en dålig finansiell utveckling och de olika turerna har satt ordentlig press på aktieägarna. Sedan andra halvan av 2012 har bolaget dock börjat komma på fötter och utvecklingen har succesivt pekat åt rätt håll. Bolaget har även bytt namn från Getupdated till Online Group. Bolaget har gjort ett antal intressanta och strategiskt starka förvärv. Bland annat har koncernen köpt tillbaka Crystone, förvärvat Servage samt ExternIT, vilka alla är bolag med en hög andel repetitiva intäkter. Tillsammans med de andra koncernbolagen möjliggör detta att Online Group nu kan tillhandahålla en helhetslösning för att bolag skall lyckas online. Bolaget omsätter drygt 240 MSEK på rullande basis med en EBITDA om 65 MSEK Online Group har idag cirka 160 medarbetare. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm men har även kontor i England, Irland, Italien, Tyskland, Frankrike och USA. Bolaget väntas omsätta omkring 256 MSEK 2014 med ett rörelseresultat (EBITDA) omkring 72 MSEK. I dagsläget är intäktsfördelningen omkring 50/50 mellan onlinemarknadsföring och hosting och närmare 90 % av intäkterna är återkommande. Ambitionen över tid är att hosting skall stå för omkring 80 % av omsättningen vilket ytterligare skulle öka andelen återkommande intäkter och därmed förutsägbarheten i bolagets intjäning. Bolaget hostar cirka webbplaster, har ca onlinemarknadsföringskunder, omkring 90 % av intäkterna är repitativa och churnen är låg Online Group har cirka hostade webbplatser samt cirka onlinemarknadsföringskunder över hela världen. En god potential i bolaget framöver blir att korsförsälja mellan dessa stora kundbaser samt att 5

6 fördjupa relationen med kunderna och få dem att outsourca en större del av sin onlineaffär till Online Group. VDn sedan ett drygt år tillbaka har tagit ett ordentligt grepp om organisationen, ledning, styrelse & strategin Styrelsen består av flera namnkunniga personer med relevant erfarenhet Både ledning och styrelse har väsentliga innehav i bolaget Koncernledning och styrelse Urban Johansson är VD sedan 2012 och under de senaste 25 åren har han haft ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring i ett antal företag, bl.a inom Fritidsresor, Eurovent Marketing, Swedish Open, Ramundberget och Ogilvy. John Englund är CFO sedan Han har en intressant bakgrund där han arbetat i både finans- och marknadsfunktioner i både noterade och onoterade bolag. John har bland annat varit CFO på Boule Diagnostics samt har en internationell och högst relevant erfarenhet från Ericsson. Mattias Kaneteg är COO och han är en serieentreprenör som har startat, byggt upp, sålt och köpt ett stort antal bolag under sin karriär. Kaneteg är mycket insatt i branschen. Nyligen blev Jan Dahlqvist utsedd till ordförande och är sedan 2006 dessutom partner på riskkapitalbolaget Polaris som investerar i mindre och medelstora företag i Danmark och Sverige. I styrelsen sitter även Manfred Aronsson som med erfarenhet från MTG och SBS gruppen bidrar med bland annat erfarenhet inom sälj och leverans inom mediabranschen; Carl-Magnus Hallberg som bidrar med en viktig erfarenhet så som M&A, integrering, outsourcing inom IT och teknologi från bland annat Ericsson och Nasdaq OMX samt från sin nuvarande position som CTO för TeliaSonera Mobile; Lars Andersson väntas komma in i styrelsen inom kort och bidra med bland annat expertis inom M&A. Slutligen sitter Åke Eriksson i styrelsen med ett långt förflutet inom bolaget. Viktigt att observera är att nästan alla i styrelsen är ägare i bolaget och att VD har drygt 5 procent. Ägarstruktur Online Group noterades 1998 på dåvarande SBI-listan, nuvarande NGM Equity bytte bolaget handelsplats till First North. Den största aktieägaren är den förre detta ordföranden Åke Eriksson 24,5 % (14,9 % eget innehav samt via ägare av 48 % utav Dream Ventures som i sin tur äger 20 % totalt ). Därefter följer Mattias Kaneteg med ca 10 % via bolag (varav huvuddelen från hans 46 %-iga ägande i Dream Ventures). Efter dessa två huvudägare följer VD Urban Johansson som största enskilda ägare på 5,2 procent. Bolaget kontrolleras och styrs således av personer med betydande ägande och av vad vi kan döma drar de ledande personerna jämnt och har samma vision för koncernen. De tio största ägarna innehar drygt 60 procent av kapitalet och rösterna. Ägarstruktur Namn % 2013 Dream Ventures Sweden AB 20,0% Eriksson Åke bolag 14,9% Avanza Pension Försäkring AB 10,0% Nordnet Pensionsförsäkring 7,0% Urban Johansson 5,2% Durian (Magnus Böcker) 3,9% Tibia Konsult AB 3,0% BäverBäcken 3,0% Erik Penser Bankaktiebolag 3,0% Swedbank 3,0% 6

7 Historik, idag och vägen framåt Online Group Bolaget har en lång historik på börsen och verksamheten har skruvats om ett antal gånger Historik Online Group har en lång historik som noterat bolag men verksamheten har förändrats vid flera tillfällen. Notering av bolaget skedde redan 1998 som Getupdated med verksamhet inom omvärldsbevakning. Nuvarande huvudägare Åke Eriksson kom in i bolaget under 2002 och bolaget fortsatte att vara verksamt inom omvärdsbevakning fram till 2006 då Eastpoint (nuvarande Crystone) förvärvades och tidigare verksamhet avyttrades. Under samma år förvärvades även Addmind Solutions (verksamt inom internetmarknadsföring) och året därefter följde ett flertal förvärv med målsättning att skapa en one-stop-shop för internetmarknadsföring och hosting gjorde bolaget felförvärv som sedermera resulterade i en ansträngd balansräkning Totalt skedde ca 13 förvärv under 2008 och när dessa sedan skulle konsolideras samtidigt som finanskrisen slog till drabbades bolaget av försämrade resultat samt likviditetsbrist. Ett huvudproblem var den brittiska verksamheten, Just Search, som initialt gick starkt och därmed triggade tilläggsköpeskillingar men som därefter utvecklades desto svagare samtidigt som tilläggsköpeskillingarna skulle betalas ut. Bolaget blev tvunget att avyttra bra och lönsamma verksamheter (Crystone samt senare även Mediaanalys) och genomföra emissioner (på totalt knappt 150 miljoner kronor) för att klara sina åtaganden. I kombination med flera ledningsbyten var detta en tuff period för bolaget som visserligen kunde visa ett rörelseresultat kring nollstrecket men en hög skuldsättning innebar att det var svårt att klara räntor och amorteringar. Två ytterligare emissioner på ca 35 miljoner kronor gjordes således under 2011 vilket förstärkte den finansiella ställningen. Under senaste par åren har verksamheten rensats upp, en ny ledning och styrelse är på plats och bolaget har under ett par kvartals tid visat svarta siffror och en god trend I början av 2012 tillträdde Urban Johansson som VD med huvuduppgift att utveckla bolaget till en helhetsleverantör inom integrerad onlinemarknadsföring. Urban Johansson har byggt det nya Online Group på den kvarvarande verksamheten inom onlinemarknadsföring samt genom förvärv av Crystone (som bolaget även ägt tidigare) och NGM-noterade Servage (hosting) samt ett par mindre förvärv. Hittills har strategin och genomförandet varit lyckad då bolaget under de senaste kvartalen har visat stark lönsamhet och positivt kassaflöde. Koncernen idag och strategi framöver Organisationsstruktur Idag är koncernen uppbyggd kring bolagen Getupdated och Just Search som levererar tjänster inom onlinemarknadsföring, samt bolagen Crystone, Servage, Space2u och ExternIT som levererar tjänster inom hosting. Koncernen kan med dessa bolag, till skillnad från många andra på 7

8 Bolaget har ca 160 anställda och verksamhet i stora delar av Europa men även i USA marknaden, erbjuda kunden ett helhetserbjudande för dess onlineaffär snarare än bara vissa delar. Online Group-koncernen har omkring 160 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Online Group består av två huvudben; Onlinemarknadsföring & Hosting Konecrnen består av bolagen Getupdated och Just Search (onlinemarknadsföring) samt Crystone, Servage, Space2u och ExternIT (hosting och relaterat) Verksamhet Online Group har levererat tjänster inom Onlinemarknadsföring sedan Genom varumärket Getupdated levererar Online Group tjänster så som sökmotoroptimering, Google AdWords, Sociala medier, E- postmarknadsföring, Medieplanering, hemsidor, Affiliatemarknadsföring, E-handel och Webbanalys. Online Group levererar även onlinemarknadsföring internationellt men i Italien, England, Irland och Frankrike går verksamheten under varumärket Just Search och har lokalt anpassade tjänster. Kontoren är centralt belägna i Stockholm, Borås, Rom, Milano, Manchester och Paris. Just Search erbjuder Getupdateds totala produkt- och tjänsteerbjudande förutom affiliator och medieplanering. Under 2012 och 2013 har Online Group förvärvat Crystone, Servage, Space2U samt ExternIT vilket gjort att bolaget har en ledande position inom hosting och molntjänster i Sverige och en god position inom Europa och till viss del i USA. Crystone levererar tjänster inom webbhotell och hosting och har gjort så i över 16 år. Bolaget finns över hela världen och har under senare år fått upp en affär i USA. Kunder är såväl privatpersoner som företag i varierande storlek. Online Group har som uttalad strategi att bli en helhetsleverantör för bolags onlineaffär och således var koncernens återköp av Crystone för omkring ett år sedan en logisk väg att gå då det finns tydliga synergier både på intäkts- och kostnadssidan. Värt att notera är att Crystone såldes 2008 kontant för totalt 50 MSEK då Crystone gick med negativt resultat. När Online Group köpte tillbaka Crystone hade bolaget vänt till vinst, ca 30 % EBITDA-marginal, och ändå fick bolaget köpa tillbaka Crystone för omkring samma belopp som man sålde det för, 50 MSEK vilket innebär en värdering omkring 3,5 X EV/EBITDA. Således ser det ut som en mycket god affär för Online Group. Värt att notera är även att bolaget köpte tillbaka 8

9 Crystone med en stor andel aktier kontra kontanter, vilket sätter mindre press på balansräkningen. Servage har två grenar; Servage One och TotalCloud. Servage One tillhandahåller webbhosting för hemmakontor samt avancerade småföretag. TotalCloud arbetar för att vara kundens virtuella och integrerade ITavdelning. Servage arbetar internationellt och har kunder i 180 länder. Online Group köpte Servage med aktier på en värdering om cirka 45 MSEK. Då bolaget redan hade omkring en tredjedel av utestående aktier i Servage vid uppköpet hamnade köpeskillingen dock på cirka 33 MSEK för de utestående aktierna, vilket innebär en värdering strax ovan 5,5 X EV/EBITDA justerat för nettokassan. Space2u är en leverantör av hostingtjänster. Utöver att Space2u ihop med Crystone och Servage gör Online Group till ledande inom webbhotell och hosting så möjliggör även datahallen i Kramfors att andra delar av Online Group kan flyttas dit vilket kommer att leda till synergier. Space2U köptes med en kombination av lån och aktier. Online Group köpte Space2u för 37 MSEK vilket innebär en värdering strax ovan 3,5 gånger EV/EBITDA. ExternIT är ett molntjänstföretag som levererar IT på distans med personlig service samt support. Genom ExternIT kan Online Group erbjuda storkunder lösningar. Bolaget tar hand om kundernas IT-struktur som t.ex. drift, hosting, säkerhet, konsultation, projektledning, service och support. ExternIT var tidigare kund till både Crystone och Servage och med dessa tre bolag inom koncernen får säljorganisationen en helt annan möjlighet att lyckas möta efterfrågan och säljflödet bolagen emellan vilket öppnar för stora möjligheter framöver. För ExternIT betalade bolaget 0,5 X EV/Sales. Bolaget har påbörjat en konsolidering av onlinemarknadsföringsoch hostingmarknaden Från att ha varit ett sökoptimeringsföretag har således Online Group påbörjat en konsolidering av onlinemarknadsförings- och hostingmarknaden. Bolaget kan genom sina olika dotterbolag leverera mer eller mindre alla tjänster och produkter som krävs för att hela spannet från privatpersoner till större företag skall kunna lyckas med sin Onlineaffär. Synergierna och logiken i de senaste förvärven är solklar, nu återstår bara utmaningen att integrera alla delar, en utmaning som dock absolut inte skall underskattas. Vi tror att bolaget har en god chans att lyckas givet de nyckelpersoner och den erfarenhet som finns inom bolaget. Online Group har kunder i varierande storlek och med ett variet antal tjänster Framöver är ambitionen att hjälpa små och medelstora bolag med hela deras onlineaffär Kunder Vissa kunder har bara en tjänst från bolaget medan vissa bolag som Fiskarhedenvillan, Mabi, Nackakliniken och Storytel valt att använda Online Group för leverans av flera tjänster och produkter. Bolaget har kunder i varierande storlek och med ett varierat antal tjänster. Framöver är Online Groups fokus att hjälpa små och medelstora bolag att lyckas med sin onlineaffär och bolaget har som ambition att växa med kunderna. Lyckas bolaget med sin strategi kommer andelen repetitiva intäkter öka, antal tjänster per kund öka och därmed churnen minska, ARPU och lönsamheten per kund öka vilket i sin tur skulle minska osäkerheten kring bolagets intjäning och därmed leda till en högre värdering. 9

10 Nedan följer ett axplock av bolagets kunder samt en segmentering över storlek och vilka tjänster de har från bolaget: Stort bolag Enbart onlinemarknadsföring Litet bolag Enbart hosting Bolaget tillhandahåller flertalet tjänster inom segmentet onlinemarknadsföring Ambitionen är att vrida debiteringen inom onlinemarknadsföring från rörlig till fast samt att arbeta för att ha långa och djupa relationer med kunderna Affärsmodell Onlinemarknadsföring Bolaget tillhandahåller flertalet tjänster inom segmentet onlinemarknadsföring som sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, E-handel, Epostmarknadsföring, medieplanering, affiliatemarknadsföring osv. Historiskt sett har bolaget haft en stor del rörliga och prestationsbaserade intäkter inom området onlinemarknadsföring vilket gjort intjäningen volatil. Strategin framöver är dock att arbeta med en i huvudsak fast debitering och undantagsvis även en rörlig kompletterande del i debiteringen. Kunder blir ofta initialt introducerade till en eller ett par tjänster och ibland till en uppstartsrabatt. Över tid är sedan ambitionen att få kunden att succesivt lägga ut en större del av sin onlineaffär till Online Group vilket är bra ur flera synvinklar så som att kunden blir mer trögrörlig (och därmed churnen lägre) samt att intäkten och marginalen per kund blir högre. Framöver är även fokus att korsförsälja mellan affärsgrenarna Onlinemarknadsföring och Hosting. Bolaget arbetar med bindningstider från 6-36 månader och framöver kommer säljkåren styras mot övre delen av spannet. En snittkund betalar i grova drag omkring KSEK per år. Inom hosting är redan debiteringen fast samt avtalstiderna långa Hosting Inom hosting är affärsmodellen liknande men kontraktstiden i kundbasen är i snitt högre. De olika bolagen säljer in kunderna på en tjänst och arbetar sedermera för att förädla och sälja fler tjänster till samma kund. En kund kan börja köpa webbhotell för att med tiden även köpa hosting och colocation. Framöver är även här fokus på att korsförsälja mellan affärsgrenarna Onlinemarknadsföring och Hosting samt att förädla kunderna. Kunderna har bindningstider på mellan månader och beroende på vilken tjänst det är kan de betala allt från 10 kronor till flera tusen per månad. 10

11 Bolaget har som ambition att förädla sitt tjänsteutbud samt att växa med sina kunder Från att ha haft ett antal stuprör och att ha levererat en eller ett par tjänster per kund är således strategin framöver att, precis som bilden nedan visar, hjälpa kunderna med hela deras Onlineaffär vilket kommer att förflytta bolaget från den vänstra till högra delen av figuren nedan. Källa: Online Group Strategin är att positionera sig som en internationell helhetsleverantör för små och medelstora företags onlineaffär Positionering Online Group har som affärsidé att hjälpa företag med en helhetslösning för deras onlineaffär med ett fokus på hosting. Genom bolagets olika dotterbolag som alla är specialister inom sina områden och med en ambition om att bolaget skall kunna arbeta tvärledes genom dessa kommer Online Group vara en specialist som kan erbjuda en helhetslösning för bolags onlineaffär. Vidare har bolaget kunder över hela världen, men främst i norra Europa och Scandinavian, och således arbetar bolaget dessutom med att positionera sig som en internationell helhetsleverantör för små och medelstora företags onlineaffär. Nedan visas bolagets positionering schematiskt och i den vänstra bilden ser vi att Online Group arbetar för att bli en onlinespecialist. Den högra illustrationen visar att bolaget har som ambition att bli en internationell helhetsleverantör inom onlinespecialist - positionen. ONLINE ONLINE GROUP INTERNATIONELL HELHETSLEVERANTÖR SCHIBSTED ONLINE GROUP UNITED INTERNET WEB.COM GENERALIST SPECIALIST ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP SBS MTG IDG REACH LOCAL BONNIER GO DADDY OFFLINE Källa: Online Group 11

12 Ledning, Styrelse och Ägare Att förstå vilka som driver och bestämmer över ett bolag är extremt viktigt, framförallt i mindre bolag. Med detta i åtanke och givet vad Online Group står inför för utmaningar och möjligheter är detta ämne högst relevant för bolaget. VDn har en passande bakgrund där han arbetat med ledning och organisation, sälj och media Ledning Urban Johansson VD Urban Johansson är VD sedan Johansson har en passande bakgrund där han arbetat med ledning och organisation, sälj, traditionell media och online media i ett antal företag, bl.a inom Fritidsresor, Eurovent Marketing, Swedish Open, Ramundberget och Ogilvy. Han har ett stort kontaktnät och en förmåga att hitta personer som kompletterar honom och organisationen vilket vi ser prov på i hur den nya styrelsen utformats och vilka kunder bolaget signerat. Urban har nyligen ökat sitt ägande till drygt 5 procent av bolaget vilket är en viktig symbolhandling och ger honom ordentligt med incitament att agera i linje med aktieägarnas intresse. CFOn har en bakgrund i både finans- och marknadsfunktioner i både noterade och hos onoterade bolag John Englund CFO John Englund har varit CFO sedan Han har en bakgrund i både finans- och marknadsfunktioner i både noterade och hos onoterade bolag. Englund har en bakgrund från organisationsförändringar, strukturering av IT och ekonomi samt att koordinera och hålla ihop ekonomin mellan internationella enheter från bland annat sina år på Ericsson. Dessa erfarenheter bör han ha nytta av på Online Group då bolaget är internationellt samt börsnoterat. Englund har aktier vilket absolut är bättre än noll, men vi hade gärna sett att han ökade sitt engagemang i bolaget. COOn är serieentreprenör och har startat, byggt upp, sålt och köpt ett stort antal bolag under sin karriär. Han är mycket insatt i branschen Mattias Kaneteg COO Kaneteg är en serieentreprenör som startat, byggt upp, sålt och köpt ett stort antal bolag under sin karriär. Majoriteten av bolagen är inom IT, hosting, SEO, webbhotell mm. Kaneteg grundade Eastpoint som sedermera köpte Crystone och blev Getupdated. När Getupdated hamnade i likviditetsproblem 2008 köpte Kaneteg ihop med Åke Eriksson, fd ordförande, Crystone för att Getupdated skulle kunna betala tillbaka ett lån till Danske Bank som förföll vid nyår Under Mattias Kanetegs ledning vände Crystone från förlust till vinst och bolaget etablerade sig bland annat i USA omsatte Crystone drygt 54 med en EBIT om cirka 12 MSEK och 2012 var sannolikt ännu bättre. Kaneteg kan sannolikt bidra ordentligt med sin långa och gedigna erfarenhet inom web, hosting, SEO, webbhotell mm. Kaneteg äger via bolag omkring 10 % av Online Group och har således tydliga incitament för att se bolaget lyckas. 12

13 Ordföranden Jan Dahlqvist är partner på riskkapitalbolaget Polaris som investerar i små och medelstora företag Styrelse Styrelseordförande Jan Dahlqvist Jan Dahlqvist blev under 2013 utsedd till ordförande för Online Group. Dahlqvist är sedan 2006 Partner på riskkapitalbolaget Polaris som investerar i mindre och medelstora företag i Danmark och Sverige. Från tillgänglig information kring Dahlqvist och Polaris tror vi att han kan bidra på ett antal håll i Online Group i allt från att agera kvalitetsstämpel, få fram intressanta M&A uppslag, corporate governance, till att coacha organisation, ledning och bolaget i rätt riktning. Online Group kommer sannolikt stå inför diverse finansieringsfrågor framöver i och med förvärvsagendan och Dahlqvist bör kunna bidra med kunnande i hur finansiering smartast struktureras för alla aktieägare. Dahlqvist har aktier i bolaget vilket är ett bra incitament även om vi gärna hade sett att han ökade ägandet. Manrfed Aronsson har ett förflutet inom branschen och kan bidra med expertis inom yckelfrågor som sälj och leverans Styrelseledamot Manfred Aronsson Manfred Aronsson har ett förflutet inom bland annat MTG och SBS gruppen och blev invald i styrelsen Tanken bakom hans styrelsepost är bland annat att han skall bidra med erfarenhet från sälj och leverans inom mediabranschen. Vi tror att Aronssons erfarenhet kan komma väl till hands då mycket av det som skall driva tillväxt inom Online Group handlar om sälj och leverans inom media av olika slag. Aronsson har drygt aktier i bolaget vilket är substantiellt. Online Group har en utmaning i att integrera alla förvärv och kan således ha nytta av Carl- Magnus Hallbergs kunskap Carl-Magnus Hallberg Carl-Magnus Hallberg kom in i styrelsen Att lyckas integrera alla uppköp och att bygga upp en mycket bra IT-intrastruktur är två utmaningar som Online Group står inför. Med en bakgrund inom M&A, integrering, outsourcing inom IT och teknologi från bland annat Ericsson och Nasdaq OMX samt från sin nuvarande position som CTO för TeliaSonera Mobile kan han sannolikt bidra till bolagets utveckling. Carl-Magnus Hallberg har 0 aktier i Online Group. Bolaget har en aggressiv förvärvsagenda och Lars Anderssons erfarenhet kan bli viktig Lars Andersson Lars Andersson väntas komma in i styrelsen inom kort. Online Group har en aggressiv förvärvsagenda och med sin erfarenhet som bla CFO från Securitas är förvärv, abonnemangstjänster och client retention sannolikt något Lars har erfarenhet från. Andersson har under åren haft flera olika ekonomichefsbefattningar inom Securitas gruppen, och var mellan CFO för Securitas Direct. Lars Andersson har 0 aktier i Online Group. Åke Eriksson har varit med länge och kan bolaget utan och innan Styrelseledamot och storägare Åke Eriksson Åke Eriksson har varit engagerad i Online Group (Getupdated) sedan 2002, bland annat som styrelseordförande från Åke tog över som ordförande 2009 efter att skandaler och missade prognoser varit 13

14 tongivande i Getupdated, något som bolaget än idag associeras med. Under större delen av Åkes tid som ordförande fortsatte bolagets varierande finansiella utveckling men förbättrades succesivt i slutet. Åke har stor erfarenhet och kunskap kring marknaden och koncernen, som han kan bidra med i styrelsen. Han är dessutom bolagets störste ägare med omkring 25 % (14,9 % i eget samt via ägare av 48 % utav Dream Ventures som i sin tur äger 20 % totalt). Styrelsen och ledningen äger en stor del av bolaget Ägare Sammanfattningsvis summerar ledningens och styrelsen ägande till omkring 40 procent. Då styrelsen även fyller en relevant funktion och bidrar med relevant erfarenhet till sina respektive positioner är deras ägande betryggande och skapar förutsättningar för en god styrning och utveckling av bolaget. 14

15 Marknad och konkurrenter Online Group är verksamt på två huvudmarknader Onlinemarknadsföring och Hosting Online Group är verksamt på två huvudmarknader Onlinemarknadsföring och Hosting. Onlinemarknadsföring omfattar generella digitala marknadsföringstjänster som Adwords, Affiliate, E- postmarknadsföring, medieplanering samt webbproduktion och webbanalys men även SEO. Hosting omfattar dels enkla tjänster som webhotell men även mer omfattande tjänster såsom dedikerad server och colocation-tjänster. Onlinemarknadsföring Oninemarknadsföringsbranschen växer med omkring 15 % per år Konkurrenter är Jajja, Keybroker, Mediaanalys, Outrider, Pineberry och SEO.se (Netbooster), iprospect Digital marknadsföring är en sektor som visar stark tillväxt och som globalt omsätter ca 88 miljarder USD. Liksom många andra branscher som digitaliseras är det övergången från analogt till digitalt som driver tillväxten. Marknaden växte med 15 procent under 2012 och väntas växa med procent under de kommande fem åren enligt ZenithOptimedia. Den största delen av digital marknadsföring utgörs av Paid Search som enligt ZenithOptimedia utgjorde ca 50 procent av marknaden 2012 men den snabbaste växande delen väntas vara Display advertising med en förväntad tillväxt på 20 procent per år fram till 2015 då den väntas vara ungefär lika stor som Paid Search. I Europa uppskattar IAB Europe att digital marknadsföring omsatte ca 21 miljarder euro under 2011 vilket var en ökning med 14,5 procent jämfört med Enligt PwC väntas tillväxten vara fortsatt god under de kommande åren med en genomsnittlig ökning på 16 procent per år fram till De aktörer som Online Group möter på marknaden är bland annat iprospect, Netbooster och Quisma/Outrider (ägt av reklamjätten WPP). I Sverige omsatte marknaden för digital marknadsföring ca 6,9 miljarder kronor under 2011 vilket var en ökning med 16,9 procent jämfört med IRM prognostiserar att marknaden för digital marknadsföring kommer att öka med drygt 10 procent per år fram till 2015 då den väntas omsätta 10,3 miljarder. De största aktörerna i Sverige utöver Online Group är Jajja, Keybroker, Mediaanalys (tidigare ägt av Online Group), Outrider, Pineberry och SEO.se (Netbooster). Tabell: Tillväxt och lönsamhet Onlinemarketing peers MSEK Snitt Keybroker Jajja Com. Mediaanalys Netbooster Pineberry Omsättning EBIT EBIT% % 0% 4% 2% -10% 14% 5 år fsln CAGR% 36% 58% 30% 24% 29% 41% 5 år snitt EBIT% 5% 0% 9% 10% -3% 10% Den starka tillväxten inom digital marknadsföring som väntas visas både globalt och lokalt skapar goda förutsättningar för Online Group att växa inom affärsområdet Onlinemarknadsföring. Marknaden är dessutom fragmenterad med många små aktörer där Online Group tillhör en av de större med de två varumärkena Getupdated (Sverige/Norden) och Just 15

16 Search (UK/Europa). Således finns möjlighet för konsolidering där Getupdated kan vara drivande. Hosting-marknaden kan delas upp i olika segment där Online Group framförallt är verksamt inom det som kallas mass market hosting som väntas växa mellan 7 11 % per år Loopia, Binero, Ballou, House of Ports och City Cloud är några av konkurrenterna Hosting Hosting-marknaden kan delas upp i olika segment där Online Group framförallt är verksamt inom det som kallas mass market hosting. Denna gren utgörs i sin tur av shared hosting (flera kunder delar på en server), VPS (Virtual Private Server, en virtuell egen server), samt dedicated hosting (varje kund har en fysisk egen server). Enligt structureresarch.net väntas den globala mass market hostingmarknaden växa med ca 7 11 procent. De globala försäljningsintäkterna uppgick till knappt 14 miljarder USD under 2012 och under 2013 väntas omsättningen uppgå till drygt 15 miljarder USD enligt 451 Research. De största aktörerna globalt sett utgörs av Godaddy, 1&1, Web.com och Endurance International Group. I Sverige är de största aktörerna på marknaden Loopia, Binero, Ballou, House of Ports och City Cloud baserat på statistik från WebHosting.info. Tillsammans omsätter dessa knappt 270 miljoner kronor på årsbasis och har vuxit med ca 17 procent per år sedan Även One.com kan räknas som en större aktör med ca 1 miljon kunder, men några försäljningssiffror redovisas inte varför tillväxten inte kan beräknas. Tabell: Tillväxt och lönsamhet Hosting peers MSEK Snitt Loopia House of ports Binero Ballou City Net. Host. Omsättning EBIT EBIT% % 24% 31% 3% 6% 3% 5 år fsln CAGR% 27% 20% 10% 76% 9% 22% 5 år snitt EBIT% 10% 17% 32% -8% 7% 3% Crystone är även aktiv inom Colocationmarknaden vilken väntas växa med % Aktörerna ovan indikerar att hostingmarknaden haft en god tillväxt under de senaste åren. Vår bedömning är dock att marknaden växer långsammare idag, sannolikt kring 5 10 procent då den mognat samt håller hög konkurrens och prispress. Crystone erbjuder även Colocation som innebär att bolag hyr in sig i Crystones serverhallar men använder en egen fysisk server. Colocation håller enligt structureresearch.net en högre tillväxt på ca procent. På mer avancerade tjänster som dedikerade serverar och colocation möter Online Group konkurrens från bredbandsleverantörer som exempelvis Availo (Phonera) och Bahnhof samt traditionella teleoperatörer. 16

17 Finansiella prognoser Online Groups affärsmodell kantas av en stor del repetitiva intäkter... och en låg churn Framöver bör intäkten, marginalen och snittlivslängden per kund öka Online Groups affärsmodell innehåller en stor del repetitiva intäkter och påminner i mångt och mycket om en telekomoperatörs. Kunder blir ofta initialt introducerade till en eller ett par tjänster och ibland till en uppstartsrabatt. Över tid är sedan ambitionen att få kunden att succesivt lägga en större del av sin onlineaffär till Online Group vilket är bra ur flera synvinklar så som att kunden blir mer trögrörlig (och därmed churnen lägre) samt att intäkten och marginalen per kund blir högre. Framöver är även fokus att korsförsälja mellan affärsgrenarna onlinemarknadsföring och hosting. Bolaget arbetar med långa bindningstider, upp till och med 36 månader. Då bolaget styr affären mot fastpris som debiteringsmodell och långa bindningstider får man således en affärsmodell som liknar telekomoperatörer med en trögrörlig kundbas och en förutsägbar intäktsnivå. Online Group har cirka 2500 onlinemarknadsföringskunder och cirka hostade webplatser Bolagets churn ligger i snitt strax ovan 10 % Ambitionen framöver är att öka andelen hosting vilket kommer innebära att bolagets churn minskar till ungefär hälften av dagens nivå Idag har Online Group cirka onlinemarknadsföringskunder och cirka hostade webplatser. Bland bolagets olika dotterbolag har vi fått indikationer på att kunduppsägningsnivån (churn) mätt i intäkt ligger på mellan 4-15 % av den årliga omsättningen före nyförsäljning. Lägst churn har hostingaffären på omkring 4 7 % medans sökoptimering har omkring % churn. Idag står hosting och onlinemarknadsföring för ungefär samma andel av bolagets omsättning vilket innebär att bolagets churn på den totala intäkten ligger strax ovan 10 %. Värt att notera är att bolaget växer organiskt och således kompenserar nyförsäljningen för churnen med råge. Ett av bolagets strategiska mål är att öka andelen hosting av bolagets totala affär från hälften till 80 % under kommande par år vilket, allt annat lika skulle innebära att bolagets churn minskar till ungefär hälften av dagens nivå. Med en avtagande churn och en strategi för att öka försäljningen kan bolagets tillväxt öka framöver. Målet är dels att dubbla antalet hostade weblatser till 1 miljon samt att dels dubbla intäkten per kund Online Group och VD Urban Johanssons ena mål är att inom ett par års tid hosta cirka 1 miljon webplatser jämfört med dagens 0,5 miljoner. Den andra delen av bolagets strategi är att arbeta hårt för att sälja fler tjänster till befintliga kunder, bli en one-stop-shop, och Mattias Kaneteg, bolagets COO, har som mål att dubbla intäkten per kund under kommande par år. 17

18 Samarbetet med CM Netowrks kring PointCloud kan hjälpa Online Group nå målet med 1 miljon hostade webbplatser inom två år I samband med Q3 13-rapporten meddelade Online Group att man tillsammans med CM Networks kommer att bygga en ny cloudtjänst, PointCloud. PointCloud kommer innehålla Sitebuilder vilket kommer göra det enkelt för CM Networks 7,8 miljoner medlemmar att bygga en egen websida. Vidare kommer även tjänster som "domännamn" och "webbhotell" ingå som tjänster. Om bara ett par procent av CM Networks medlemmar väljer att bli kunder till Online Group kommer bolaget vara en god bit på vägen mot att nå 1 miljon hostade webbplatser inom 2 års tid. Om bolaget lyckas med sin strategi kommer tillväxten tillta, churnen minska, lönsamheten öka och snittlivslängden per kund öka ordentligt Skulle bolaget lyckas med målen kommer kundbasen växa och engagemanget per kund öka vilket både leder till stigande intäkt (både totalt och per kund), minskad snittchurn samt tilltagande lönsamhet. Således har bolaget en strategi och en plan som om den lyckas kommer att leda till en succesivt intäktstillväxt till följd av att churnen minskar och att nyförsäljningen ökar, jämfört med hur det sett ut historiskt. Online Group har under kort tid genomfört ett antal förvärv vilket innebär både utmaningar och möjligheter Vi väntar oss vissa kostnadssynergier på både kort och lång sikt samt även intäktssynergier på längre sikt Bolaget har under kort tid genomfört ett antal förvärv, se sidan 8-9. Utmaningen framöver är att integrera bolagen samt realisera de planerade kostnads- och intäktssynergierna. Bolaget håller på att flytta en del av verksamheten till Kramfors vilket initialt kommer att leda till årliga synergier på omkring 5-7 MSEK och på längre sikt när allt är flyttat och de gamla lokalerna och system osv nedstängt kanske mer. Vidare har bolaget sett över den organisatoriska strukturen och lagt om bland annat säljfunktionen, vilket inneburit en hel del neddragningar men även ett antal nyanställningar. De organisatoriska förändringarna, införda processer och förvärven kommer enligt ledningen även leda till bättre säljeffektivitet och en förbättrad organisk tillväxt över tid. Om bolaget växer med respektive affärsområdes marknad bör vi se en tillväxt omkring 10 årligen framöver vi ser dock god chans för att bolaget kan växa snabbare än så Marknaden för hosting växer enligt Structureresearch omkring 7 11 procent årligen beroende på marknad och enligt ZenithOptimedia växer onlinemarknadsföringsmarknaden omkring 15 % årligen. Givet Online Groups strategi att huvudsakligen växa med hosting skulle bolaget behöva växa med omkring 10 % för att växa med marknaden. Givet koncernbolagens historik, gruppens tydliga mål med att korsförsälja på befintlig kundbas, ett uttalat mål att dubbla intäkten per kund samt den nya strategin och den mer säljoptimerade organisationen, ser vi det som troligt att bolaget kan växa något snabbare än marknaden. Vidare bedömer vi att bolagets strategi kommer leda till lägre churn vilket givet samma nivå på nykundsintag över tid borde innebära en succesivt stigande intäktstillväxt. Vi väntar oss att Online Group växer 17 % under 2014 och 11 % Vad gäller kostnadsnivån utgår vi från koncernbolagens historik, bolagets utveckling det senaste året samt väntade kostnadssynergier framöver. Grovt uttryckt har hostingbolagen legat omkring på % EBITDA och onlinemarknadsföringsbolagen strax under hälften av hostingbolagen. Givet den ovan beskrivna strategin, de väntade organisatoriska synergierna 18

19 E 2014E 2015E 2016E E 2014E 2015E 2016E Online Group Vi väntar oss att EBITDAmarginalen succesivt kan öka till 30 % tror vi att bolaget når en EBITDA-marginal om 28 procent 2014 samt att det över tid kan röra sig mot 30 procent EBITDA. Studerar vi internationella konkurrenter vore det inte en orimlighet för bolaget att nå en marginal över 40 procent och således kan vi ha underskattat marginalförbättringspotentialen även om vi anser att vägen till 30 procent innehåller utmaningar. Nedan tabell illustrerar historiken och vår prognos för intäkts- och marginalnivån. Omsättning & EBITDA-marginal 350,0 40,0% 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% Omsättning EBITDA% Källa: Redeye Research Vi väntar oss en god resultatförbättring framöver I nedan tabell har vi även inkluderat EBIT och Nettoresultat. Vi väntar oss en stabil utveckling utav både avskrivningsnivån och det finansiella nettot framöver. Vi anser oss vara relativt försiktiga i våra estimat för 2014 och vi har heller inte räknat med några ytterligare förvärv men vi räknar med en succesivt tilltagande utdelning från Nettomsättning & rörelseresultat ,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Omsättning Rörelseresultat Källa: Redeye Research 19

20 De senaste kvartalen har bolaget utvecklats starkt och balansräkningen har stärkts men skulle utvecklingen vända eller bolaget genomföra mindre lyckade förvärv kan situationen snabbt ändras Historiskt har den höga skuldsättningen inneburit att det var svårt att klara räntor och amorteringar och bolaget har därför varit tvungna att genomföra ett antal emissioner. Vidare har bolaget gjort ett antal mindre lyckade förvärv vilket gjort att man under senare år varit tvungna att skriva ned goodwill-posten ett par gånger. Under årets första tre kvartal har både resultat och kassaflöde utvecklats klart positivt. Så länge inte integreringen av bolagen havererar eller att något annat som för oss inte är känt idag uppdagas bör likviditeten inte vara ett problem framöver. Vad gäller goodwill-posten är den dock fortfarande stor, motsvarande dubbla kapitalet. Förutom framtida vinster kan en emission bli aktuell för att stärka upp balansräkningen. Man bör beakta att bolagets offensiva förvärvsagenda kan innebära ytterligare goodwill i balansräkningen. Nedan följer våra detaljerade estimat: Detaljerade estimat SEKm Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13E 2013E Q1'14E Q2'14E Q3'13E Q4'14E 2014E 2015E 2016E Försäljning EBITDA VPA, SEK -83,3-20,3 0,6 0,6 1,7 1,5 4,4 1,6 1,6 2,2 1,7 7,0 7,9 8,2 Försäljningstillväxt -24% -9% 18% 38% 67% 73% 48% 30% 21% 10% 8% 17% 11% 11% EBITDA marginal 8% 1% 14% 19% 30% 27% 23% 27% 26% 33% 26% 28% 28% 29% VPA tillväxt na na na na na na na 157% 166% 30% 9% 59% 13% 4% Källa: Redeye Research 20

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36 Årsredovisning 2013 Online Group 2013 Innehållsförteckning Online Group i korthet 1 2013 i sammandrag 1 VD har ordet 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Online Groups erbjudande 5 Organisation 10 Marknad

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna BOLAGSANALYS 6 april 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna Avega Group är ett konsultföretag specialiserat inom IToch verksamhetsutveckling. Bolaget har sedan start varit

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

-1, 9% Utveckling senaste nr. 27, 9% Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

-1, 9% Utveckling senaste nr. 27, 9% Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 35 NOVEMBER 2013 Ny monsteraffär lyfter Opus HETLUFTEN Händelserik börsvecka snart till ända Opus Group tycks ha gjort det igen, köpet av amerikanska Envirotest är inte helt olika det

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer