Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten."

Transkript

1 BOLAGSANALYS 22 oktober 2013 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Ny fas inledd Online Group har en stark marknadsposition inom hosting, molntjänster och onlinemarknadsföring. Gruppen har en hög andel återkommande intäkter, en låg churn, en god tillväxtstrategi samt förstärkt ledning och styrelse vilket gör framtiden intressant Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: 60 OMXS 30 First North 312 MSEK Media Urban Johansson Jan Dahlqvist Online Group På 3-5 års sikt väntar vi oss att bolaget växer med respektive marknad, att affärsmodellens skalbarhet, ökat fokus på hosting och korsförsäljning leder till en succesiv marginalexpansion Vår värdering indikerar ett motiverat värde om 46 kronor per aktie. Online Group har en god chans att överträffa våra prognoser och kommer fortsätta att förvärva samt kan även bli förvärvat. Riskerna består i att samtidigt integrera förvärv, omarbeta strategin och organisationen samt utföra nya förvärv och i dagsläget är dessutom goodwill större än eget kapital Redeye Rating (0 10 poäng) okt 16-jan 16-apr 15-jul 13-okt Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Tillväxtpotential 7,0 poäng 7,0 poäng 5,0 poäng 5,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal E 2014E 2015E Omsättning, MSEK Tillväxt -24% -9% 48% 17% 11% EBITDA EBITDA-marginal 9% 1% 23% 28% 28% EBIT EBIT-marginal 6% Neg 20% 26% 26% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg 16% 22% 22% Utdelning/Aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 VPA -83,3-20,3 4,4 7,0 7,9 P/E 0,0 0,0 9,2 5,8 5,2 EV/Sales 0,3 0,4 1,7 1,3 1,1 EV/EBITDA 3,3 41,7 7,4 4,7 4,0 Fakta Aktiekurs (SEK) 40,5 Antal aktier (milj) 8,0 Börsvärde (MSEK) 312 Nettoskuld (MSEK) 62 Free float (%) 35 % Dagl oms. ( 000) 25 Analytiker: Victor Höglund Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Online Group: Investment Thesis... 4 Bolagsbeskrivning... 5 Historik, idag och vägen framåt... 7 Ledning, Styrelse och Ägare Marknad och konkurrenter Finansiella prognoser Värdering

4 Online Group: Investment Thesis Online Group har en hög andel återkommande intäkter, en låg churn, en god tillväxtstrategi samt förstärkt ledning och styrelse vilket gör framtiden intressant Värderingen indikerar en god uppsida Affärsmodellen är skalbar Finns diverse triggers både på kort och lång sikt Det finns utrymme för bolaget att överträffa våra prognoser med råge vilket skulle innebära en mycket god uppsida i aktien Konkurrensen kan dock tillta och bolaget har mycket att klara av innan våra långsiktiga prognoser nås vilket är en risk och balansräkningen tål inte mycket motgång Online Group har en god chans till att kunna bli en ett lyckat turnaroundcase. Bolaget har en hög andel återkommande intäkter, en god tillväxtstrategi, förstärkt ledning och styrelse samt en låg churn. Detta kombinerat med en tydlig effektiviseringsagenda och en skalbar affär bör kunna leda till en god tillväxt och resultatutveckling framöver, vilket sannolikt aktiemarknaden inte räknat med. Online Group kommer sannolikt fortsätta att förvärva bolag och koncernen i sig kan även bli en uppköpskandidat. DCF-värderingen ger ett värde om 46 kronor per aktie. Relativvärderingen indikerar ett värde om kronor per aktie. För 2014 väntar vi oss intäkter och EBITDA om 256 respektive 72 MSEK vilket innebär en viss tillväxt jämfört med nuvarande nivå justerat för säsongseffekter och det nedre spannet av kommunicerade synergier. På 3-5 års sikt väntar vi oss att bolaget växer med respektive marknad samt att affärsmodellens skalbarhet, ökat fokus på hosting och korsförsäljning leder till en succesiv marginalexpansion. Vi väntar oss att intäkterna växer med % per år och att EBITDA-marginalen succesivt förbättras mot 30 %. Vi tror att bolaget kommer lyckas väl inom hosting men att det kommer bli svårare att korsförsälja inom onlinemarknadsföring. Triggers Fortsatta insiderköp, positiva artiklar kring bolaget eller branschen Nya kunder, partnerskap, M&A-aktivitet samt tilltro till bolaget Optimistiskt scenario I ett optimistiskt scenario borde Online Group kunna ta en stor marknadsandel, minska churnen och växa med 20 % per år. Vidare vore det inte orimligt att bolaget skulle kunna nå en EBITDA-marginal på omkring 40 % då det finns liknande bolag med EBITDA-marginaler uppemot 50 %. Det optimistiska scenariot bygger på att Online Group lyckas integrera de olika uppköpen snabbare, realisera större kostnadssynergier, korsförsälja i högre grad samt etablera sig på marknaden som den självklara partnern för små och medelstora bolag. Vid ett optimistiskt scenario kan bolaget sannolikt värderas vid 150 kronor per aktie. Negativt scenario I ett mer negativt scenario skulle konkurrensen på marknaden tillta och någon, med en idag bättre marknadsposition än Online Group, lyckas utforma sitt erbjudande på ett mer attraktivt sätt. Vidare är integrationen av de olika koncernbolagen en utmaning och i ett negativt scenario skulle inte bolaget lyckas få ihop integreringen. Bolaget nedskrivnings-prövar goodwill-posten regelbundet och har skrivit ned den ordentligt men den är fortfarande en risk och en framtida emission kan inte uteslutas. Om bolaget väljer att förvärva med aktier kan det snabbt urholka värdet om förvärven visar sig vara felaktiga. Vid ett negativt scenario kan bolaget sannolikt värderas ned under 20 kronor per aktie och med tiden lägre än så. 4

5 Bolagsbeskrivning Online Groups affärsidé är att hjälpa företag med en helhetslösning för deras onlineaffär bolaget erbjuder tjänster inom onlinemarknadsföring och hosting Online Groups affärside är att hjälpa företag med en helhetslösning för deras onlineaffär, med fokus på hosting. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora företag och erbjuder dem tjänster för att kunna agera och marknadsföra sig online samt för att kunna utnyttja de möjligheter som Internet medför på ett optimalt sätt med ökad lönsamhet, effektivitet och kännedom som följd. Inom koncernen ingår bolagen Getupdated och Just Search som levererar tjänster inom onlinemarknadsföring, samt bolagen Crystone, Servage, Space2u och ExternIT som levererar tjänster inom hosting. Koncernen kan med dessa bolag, till skillnad från många andra på marknaden, erbjuda kunden ett helhetserbjudande för dess onlineaffär snarare än bara viss delar. Bolaget har ett brokigt förflutet under namnet Getupdated men håller på att vända blad och befinner sig i en transformation Online Group har ett brokigt förflutet och hette tidigare Getupdated Internet Marketing. Under flera år och fram tills andra halvan av 2012 hade bolaget en dålig finansiell utveckling och de olika turerna har satt ordentlig press på aktieägarna. Sedan andra halvan av 2012 har bolaget dock börjat komma på fötter och utvecklingen har succesivt pekat åt rätt håll. Bolaget har även bytt namn från Getupdated till Online Group. Bolaget har gjort ett antal intressanta och strategiskt starka förvärv. Bland annat har koncernen köpt tillbaka Crystone, förvärvat Servage samt ExternIT, vilka alla är bolag med en hög andel repetitiva intäkter. Tillsammans med de andra koncernbolagen möjliggör detta att Online Group nu kan tillhandahålla en helhetslösning för att bolag skall lyckas online. Bolaget omsätter drygt 240 MSEK på rullande basis med en EBITDA om 65 MSEK Online Group har idag cirka 160 medarbetare. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm men har även kontor i England, Irland, Italien, Tyskland, Frankrike och USA. Bolaget väntas omsätta omkring 256 MSEK 2014 med ett rörelseresultat (EBITDA) omkring 72 MSEK. I dagsläget är intäktsfördelningen omkring 50/50 mellan onlinemarknadsföring och hosting och närmare 90 % av intäkterna är återkommande. Ambitionen över tid är att hosting skall stå för omkring 80 % av omsättningen vilket ytterligare skulle öka andelen återkommande intäkter och därmed förutsägbarheten i bolagets intjäning. Bolaget hostar cirka webbplaster, har ca onlinemarknadsföringskunder, omkring 90 % av intäkterna är repitativa och churnen är låg Online Group har cirka hostade webbplatser samt cirka onlinemarknadsföringskunder över hela världen. En god potential i bolaget framöver blir att korsförsälja mellan dessa stora kundbaser samt att 5

6 fördjupa relationen med kunderna och få dem att outsourca en större del av sin onlineaffär till Online Group. VDn sedan ett drygt år tillbaka har tagit ett ordentligt grepp om organisationen, ledning, styrelse & strategin Styrelsen består av flera namnkunniga personer med relevant erfarenhet Både ledning och styrelse har väsentliga innehav i bolaget Koncernledning och styrelse Urban Johansson är VD sedan 2012 och under de senaste 25 åren har han haft ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring i ett antal företag, bl.a inom Fritidsresor, Eurovent Marketing, Swedish Open, Ramundberget och Ogilvy. John Englund är CFO sedan Han har en intressant bakgrund där han arbetat i både finans- och marknadsfunktioner i både noterade och onoterade bolag. John har bland annat varit CFO på Boule Diagnostics samt har en internationell och högst relevant erfarenhet från Ericsson. Mattias Kaneteg är COO och han är en serieentreprenör som har startat, byggt upp, sålt och köpt ett stort antal bolag under sin karriär. Kaneteg är mycket insatt i branschen. Nyligen blev Jan Dahlqvist utsedd till ordförande och är sedan 2006 dessutom partner på riskkapitalbolaget Polaris som investerar i mindre och medelstora företag i Danmark och Sverige. I styrelsen sitter även Manfred Aronsson som med erfarenhet från MTG och SBS gruppen bidrar med bland annat erfarenhet inom sälj och leverans inom mediabranschen; Carl-Magnus Hallberg som bidrar med en viktig erfarenhet så som M&A, integrering, outsourcing inom IT och teknologi från bland annat Ericsson och Nasdaq OMX samt från sin nuvarande position som CTO för TeliaSonera Mobile; Lars Andersson väntas komma in i styrelsen inom kort och bidra med bland annat expertis inom M&A. Slutligen sitter Åke Eriksson i styrelsen med ett långt förflutet inom bolaget. Viktigt att observera är att nästan alla i styrelsen är ägare i bolaget och att VD har drygt 5 procent. Ägarstruktur Online Group noterades 1998 på dåvarande SBI-listan, nuvarande NGM Equity bytte bolaget handelsplats till First North. Den största aktieägaren är den förre detta ordföranden Åke Eriksson 24,5 % (14,9 % eget innehav samt via ägare av 48 % utav Dream Ventures som i sin tur äger 20 % totalt ). Därefter följer Mattias Kaneteg med ca 10 % via bolag (varav huvuddelen från hans 46 %-iga ägande i Dream Ventures). Efter dessa två huvudägare följer VD Urban Johansson som största enskilda ägare på 5,2 procent. Bolaget kontrolleras och styrs således av personer med betydande ägande och av vad vi kan döma drar de ledande personerna jämnt och har samma vision för koncernen. De tio största ägarna innehar drygt 60 procent av kapitalet och rösterna. Ägarstruktur Namn % 2013 Dream Ventures Sweden AB 20,0% Eriksson Åke bolag 14,9% Avanza Pension Försäkring AB 10,0% Nordnet Pensionsförsäkring 7,0% Urban Johansson 5,2% Durian (Magnus Böcker) 3,9% Tibia Konsult AB 3,0% BäverBäcken 3,0% Erik Penser Bankaktiebolag 3,0% Swedbank 3,0% 6

7 Historik, idag och vägen framåt Online Group Bolaget har en lång historik på börsen och verksamheten har skruvats om ett antal gånger Historik Online Group har en lång historik som noterat bolag men verksamheten har förändrats vid flera tillfällen. Notering av bolaget skedde redan 1998 som Getupdated med verksamhet inom omvärldsbevakning. Nuvarande huvudägare Åke Eriksson kom in i bolaget under 2002 och bolaget fortsatte att vara verksamt inom omvärdsbevakning fram till 2006 då Eastpoint (nuvarande Crystone) förvärvades och tidigare verksamhet avyttrades. Under samma år förvärvades även Addmind Solutions (verksamt inom internetmarknadsföring) och året därefter följde ett flertal förvärv med målsättning att skapa en one-stop-shop för internetmarknadsföring och hosting gjorde bolaget felförvärv som sedermera resulterade i en ansträngd balansräkning Totalt skedde ca 13 förvärv under 2008 och när dessa sedan skulle konsolideras samtidigt som finanskrisen slog till drabbades bolaget av försämrade resultat samt likviditetsbrist. Ett huvudproblem var den brittiska verksamheten, Just Search, som initialt gick starkt och därmed triggade tilläggsköpeskillingar men som därefter utvecklades desto svagare samtidigt som tilläggsköpeskillingarna skulle betalas ut. Bolaget blev tvunget att avyttra bra och lönsamma verksamheter (Crystone samt senare även Mediaanalys) och genomföra emissioner (på totalt knappt 150 miljoner kronor) för att klara sina åtaganden. I kombination med flera ledningsbyten var detta en tuff period för bolaget som visserligen kunde visa ett rörelseresultat kring nollstrecket men en hög skuldsättning innebar att det var svårt att klara räntor och amorteringar. Två ytterligare emissioner på ca 35 miljoner kronor gjordes således under 2011 vilket förstärkte den finansiella ställningen. Under senaste par åren har verksamheten rensats upp, en ny ledning och styrelse är på plats och bolaget har under ett par kvartals tid visat svarta siffror och en god trend I början av 2012 tillträdde Urban Johansson som VD med huvuduppgift att utveckla bolaget till en helhetsleverantör inom integrerad onlinemarknadsföring. Urban Johansson har byggt det nya Online Group på den kvarvarande verksamheten inom onlinemarknadsföring samt genom förvärv av Crystone (som bolaget även ägt tidigare) och NGM-noterade Servage (hosting) samt ett par mindre förvärv. Hittills har strategin och genomförandet varit lyckad då bolaget under de senaste kvartalen har visat stark lönsamhet och positivt kassaflöde. Koncernen idag och strategi framöver Organisationsstruktur Idag är koncernen uppbyggd kring bolagen Getupdated och Just Search som levererar tjänster inom onlinemarknadsföring, samt bolagen Crystone, Servage, Space2u och ExternIT som levererar tjänster inom hosting. Koncernen kan med dessa bolag, till skillnad från många andra på 7

8 Bolaget har ca 160 anställda och verksamhet i stora delar av Europa men även i USA marknaden, erbjuda kunden ett helhetserbjudande för dess onlineaffär snarare än bara vissa delar. Online Group-koncernen har omkring 160 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Online Group består av två huvudben; Onlinemarknadsföring & Hosting Konecrnen består av bolagen Getupdated och Just Search (onlinemarknadsföring) samt Crystone, Servage, Space2u och ExternIT (hosting och relaterat) Verksamhet Online Group har levererat tjänster inom Onlinemarknadsföring sedan Genom varumärket Getupdated levererar Online Group tjänster så som sökmotoroptimering, Google AdWords, Sociala medier, E- postmarknadsföring, Medieplanering, hemsidor, Affiliatemarknadsföring, E-handel och Webbanalys. Online Group levererar även onlinemarknadsföring internationellt men i Italien, England, Irland och Frankrike går verksamheten under varumärket Just Search och har lokalt anpassade tjänster. Kontoren är centralt belägna i Stockholm, Borås, Rom, Milano, Manchester och Paris. Just Search erbjuder Getupdateds totala produkt- och tjänsteerbjudande förutom affiliator och medieplanering. Under 2012 och 2013 har Online Group förvärvat Crystone, Servage, Space2U samt ExternIT vilket gjort att bolaget har en ledande position inom hosting och molntjänster i Sverige och en god position inom Europa och till viss del i USA. Crystone levererar tjänster inom webbhotell och hosting och har gjort så i över 16 år. Bolaget finns över hela världen och har under senare år fått upp en affär i USA. Kunder är såväl privatpersoner som företag i varierande storlek. Online Group har som uttalad strategi att bli en helhetsleverantör för bolags onlineaffär och således var koncernens återköp av Crystone för omkring ett år sedan en logisk väg att gå då det finns tydliga synergier både på intäkts- och kostnadssidan. Värt att notera är att Crystone såldes 2008 kontant för totalt 50 MSEK då Crystone gick med negativt resultat. När Online Group köpte tillbaka Crystone hade bolaget vänt till vinst, ca 30 % EBITDA-marginal, och ändå fick bolaget köpa tillbaka Crystone för omkring samma belopp som man sålde det för, 50 MSEK vilket innebär en värdering omkring 3,5 X EV/EBITDA. Således ser det ut som en mycket god affär för Online Group. Värt att notera är även att bolaget köpte tillbaka 8

9 Crystone med en stor andel aktier kontra kontanter, vilket sätter mindre press på balansräkningen. Servage har två grenar; Servage One och TotalCloud. Servage One tillhandahåller webbhosting för hemmakontor samt avancerade småföretag. TotalCloud arbetar för att vara kundens virtuella och integrerade ITavdelning. Servage arbetar internationellt och har kunder i 180 länder. Online Group köpte Servage med aktier på en värdering om cirka 45 MSEK. Då bolaget redan hade omkring en tredjedel av utestående aktier i Servage vid uppköpet hamnade köpeskillingen dock på cirka 33 MSEK för de utestående aktierna, vilket innebär en värdering strax ovan 5,5 X EV/EBITDA justerat för nettokassan. Space2u är en leverantör av hostingtjänster. Utöver att Space2u ihop med Crystone och Servage gör Online Group till ledande inom webbhotell och hosting så möjliggör även datahallen i Kramfors att andra delar av Online Group kan flyttas dit vilket kommer att leda till synergier. Space2U köptes med en kombination av lån och aktier. Online Group köpte Space2u för 37 MSEK vilket innebär en värdering strax ovan 3,5 gånger EV/EBITDA. ExternIT är ett molntjänstföretag som levererar IT på distans med personlig service samt support. Genom ExternIT kan Online Group erbjuda storkunder lösningar. Bolaget tar hand om kundernas IT-struktur som t.ex. drift, hosting, säkerhet, konsultation, projektledning, service och support. ExternIT var tidigare kund till både Crystone och Servage och med dessa tre bolag inom koncernen får säljorganisationen en helt annan möjlighet att lyckas möta efterfrågan och säljflödet bolagen emellan vilket öppnar för stora möjligheter framöver. För ExternIT betalade bolaget 0,5 X EV/Sales. Bolaget har påbörjat en konsolidering av onlinemarknadsföringsoch hostingmarknaden Från att ha varit ett sökoptimeringsföretag har således Online Group påbörjat en konsolidering av onlinemarknadsförings- och hostingmarknaden. Bolaget kan genom sina olika dotterbolag leverera mer eller mindre alla tjänster och produkter som krävs för att hela spannet från privatpersoner till större företag skall kunna lyckas med sin Onlineaffär. Synergierna och logiken i de senaste förvärven är solklar, nu återstår bara utmaningen att integrera alla delar, en utmaning som dock absolut inte skall underskattas. Vi tror att bolaget har en god chans att lyckas givet de nyckelpersoner och den erfarenhet som finns inom bolaget. Online Group har kunder i varierande storlek och med ett variet antal tjänster Framöver är ambitionen att hjälpa små och medelstora bolag med hela deras onlineaffär Kunder Vissa kunder har bara en tjänst från bolaget medan vissa bolag som Fiskarhedenvillan, Mabi, Nackakliniken och Storytel valt att använda Online Group för leverans av flera tjänster och produkter. Bolaget har kunder i varierande storlek och med ett varierat antal tjänster. Framöver är Online Groups fokus att hjälpa små och medelstora bolag att lyckas med sin onlineaffär och bolaget har som ambition att växa med kunderna. Lyckas bolaget med sin strategi kommer andelen repetitiva intäkter öka, antal tjänster per kund öka och därmed churnen minska, ARPU och lönsamheten per kund öka vilket i sin tur skulle minska osäkerheten kring bolagets intjäning och därmed leda till en högre värdering. 9

10 Nedan följer ett axplock av bolagets kunder samt en segmentering över storlek och vilka tjänster de har från bolaget: Stort bolag Enbart onlinemarknadsföring Litet bolag Enbart hosting Bolaget tillhandahåller flertalet tjänster inom segmentet onlinemarknadsföring Ambitionen är att vrida debiteringen inom onlinemarknadsföring från rörlig till fast samt att arbeta för att ha långa och djupa relationer med kunderna Affärsmodell Onlinemarknadsföring Bolaget tillhandahåller flertalet tjänster inom segmentet onlinemarknadsföring som sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, E-handel, Epostmarknadsföring, medieplanering, affiliatemarknadsföring osv. Historiskt sett har bolaget haft en stor del rörliga och prestationsbaserade intäkter inom området onlinemarknadsföring vilket gjort intjäningen volatil. Strategin framöver är dock att arbeta med en i huvudsak fast debitering och undantagsvis även en rörlig kompletterande del i debiteringen. Kunder blir ofta initialt introducerade till en eller ett par tjänster och ibland till en uppstartsrabatt. Över tid är sedan ambitionen att få kunden att succesivt lägga ut en större del av sin onlineaffär till Online Group vilket är bra ur flera synvinklar så som att kunden blir mer trögrörlig (och därmed churnen lägre) samt att intäkten och marginalen per kund blir högre. Framöver är även fokus att korsförsälja mellan affärsgrenarna Onlinemarknadsföring och Hosting. Bolaget arbetar med bindningstider från 6-36 månader och framöver kommer säljkåren styras mot övre delen av spannet. En snittkund betalar i grova drag omkring KSEK per år. Inom hosting är redan debiteringen fast samt avtalstiderna långa Hosting Inom hosting är affärsmodellen liknande men kontraktstiden i kundbasen är i snitt högre. De olika bolagen säljer in kunderna på en tjänst och arbetar sedermera för att förädla och sälja fler tjänster till samma kund. En kund kan börja köpa webbhotell för att med tiden även köpa hosting och colocation. Framöver är även här fokus på att korsförsälja mellan affärsgrenarna Onlinemarknadsföring och Hosting samt att förädla kunderna. Kunderna har bindningstider på mellan månader och beroende på vilken tjänst det är kan de betala allt från 10 kronor till flera tusen per månad. 10

11 Bolaget har som ambition att förädla sitt tjänsteutbud samt att växa med sina kunder Från att ha haft ett antal stuprör och att ha levererat en eller ett par tjänster per kund är således strategin framöver att, precis som bilden nedan visar, hjälpa kunderna med hela deras Onlineaffär vilket kommer att förflytta bolaget från den vänstra till högra delen av figuren nedan. Källa: Online Group Strategin är att positionera sig som en internationell helhetsleverantör för små och medelstora företags onlineaffär Positionering Online Group har som affärsidé att hjälpa företag med en helhetslösning för deras onlineaffär med ett fokus på hosting. Genom bolagets olika dotterbolag som alla är specialister inom sina områden och med en ambition om att bolaget skall kunna arbeta tvärledes genom dessa kommer Online Group vara en specialist som kan erbjuda en helhetslösning för bolags onlineaffär. Vidare har bolaget kunder över hela världen, men främst i norra Europa och Scandinavian, och således arbetar bolaget dessutom med att positionera sig som en internationell helhetsleverantör för små och medelstora företags onlineaffär. Nedan visas bolagets positionering schematiskt och i den vänstra bilden ser vi att Online Group arbetar för att bli en onlinespecialist. Den högra illustrationen visar att bolaget har som ambition att bli en internationell helhetsleverantör inom onlinespecialist - positionen. ONLINE ONLINE GROUP INTERNATIONELL HELHETSLEVERANTÖR SCHIBSTED ONLINE GROUP UNITED INTERNET WEB.COM GENERALIST SPECIALIST ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP SBS MTG IDG REACH LOCAL BONNIER GO DADDY OFFLINE Källa: Online Group 11

12 Ledning, Styrelse och Ägare Att förstå vilka som driver och bestämmer över ett bolag är extremt viktigt, framförallt i mindre bolag. Med detta i åtanke och givet vad Online Group står inför för utmaningar och möjligheter är detta ämne högst relevant för bolaget. VDn har en passande bakgrund där han arbetat med ledning och organisation, sälj och media Ledning Urban Johansson VD Urban Johansson är VD sedan Johansson har en passande bakgrund där han arbetat med ledning och organisation, sälj, traditionell media och online media i ett antal företag, bl.a inom Fritidsresor, Eurovent Marketing, Swedish Open, Ramundberget och Ogilvy. Han har ett stort kontaktnät och en förmåga att hitta personer som kompletterar honom och organisationen vilket vi ser prov på i hur den nya styrelsen utformats och vilka kunder bolaget signerat. Urban har nyligen ökat sitt ägande till drygt 5 procent av bolaget vilket är en viktig symbolhandling och ger honom ordentligt med incitament att agera i linje med aktieägarnas intresse. CFOn har en bakgrund i både finans- och marknadsfunktioner i både noterade och hos onoterade bolag John Englund CFO John Englund har varit CFO sedan Han har en bakgrund i både finans- och marknadsfunktioner i både noterade och hos onoterade bolag. Englund har en bakgrund från organisationsförändringar, strukturering av IT och ekonomi samt att koordinera och hålla ihop ekonomin mellan internationella enheter från bland annat sina år på Ericsson. Dessa erfarenheter bör han ha nytta av på Online Group då bolaget är internationellt samt börsnoterat. Englund har aktier vilket absolut är bättre än noll, men vi hade gärna sett att han ökade sitt engagemang i bolaget. COOn är serieentreprenör och har startat, byggt upp, sålt och köpt ett stort antal bolag under sin karriär. Han är mycket insatt i branschen Mattias Kaneteg COO Kaneteg är en serieentreprenör som startat, byggt upp, sålt och köpt ett stort antal bolag under sin karriär. Majoriteten av bolagen är inom IT, hosting, SEO, webbhotell mm. Kaneteg grundade Eastpoint som sedermera köpte Crystone och blev Getupdated. När Getupdated hamnade i likviditetsproblem 2008 köpte Kaneteg ihop med Åke Eriksson, fd ordförande, Crystone för att Getupdated skulle kunna betala tillbaka ett lån till Danske Bank som förföll vid nyår Under Mattias Kanetegs ledning vände Crystone från förlust till vinst och bolaget etablerade sig bland annat i USA omsatte Crystone drygt 54 med en EBIT om cirka 12 MSEK och 2012 var sannolikt ännu bättre. Kaneteg kan sannolikt bidra ordentligt med sin långa och gedigna erfarenhet inom web, hosting, SEO, webbhotell mm. Kaneteg äger via bolag omkring 10 % av Online Group och har således tydliga incitament för att se bolaget lyckas. 12

13 Ordföranden Jan Dahlqvist är partner på riskkapitalbolaget Polaris som investerar i små och medelstora företag Styrelse Styrelseordförande Jan Dahlqvist Jan Dahlqvist blev under 2013 utsedd till ordförande för Online Group. Dahlqvist är sedan 2006 Partner på riskkapitalbolaget Polaris som investerar i mindre och medelstora företag i Danmark och Sverige. Från tillgänglig information kring Dahlqvist och Polaris tror vi att han kan bidra på ett antal håll i Online Group i allt från att agera kvalitetsstämpel, få fram intressanta M&A uppslag, corporate governance, till att coacha organisation, ledning och bolaget i rätt riktning. Online Group kommer sannolikt stå inför diverse finansieringsfrågor framöver i och med förvärvsagendan och Dahlqvist bör kunna bidra med kunnande i hur finansiering smartast struktureras för alla aktieägare. Dahlqvist har aktier i bolaget vilket är ett bra incitament även om vi gärna hade sett att han ökade ägandet. Manrfed Aronsson har ett förflutet inom branschen och kan bidra med expertis inom yckelfrågor som sälj och leverans Styrelseledamot Manfred Aronsson Manfred Aronsson har ett förflutet inom bland annat MTG och SBS gruppen och blev invald i styrelsen Tanken bakom hans styrelsepost är bland annat att han skall bidra med erfarenhet från sälj och leverans inom mediabranschen. Vi tror att Aronssons erfarenhet kan komma väl till hands då mycket av det som skall driva tillväxt inom Online Group handlar om sälj och leverans inom media av olika slag. Aronsson har drygt aktier i bolaget vilket är substantiellt. Online Group har en utmaning i att integrera alla förvärv och kan således ha nytta av Carl- Magnus Hallbergs kunskap Carl-Magnus Hallberg Carl-Magnus Hallberg kom in i styrelsen Att lyckas integrera alla uppköp och att bygga upp en mycket bra IT-intrastruktur är två utmaningar som Online Group står inför. Med en bakgrund inom M&A, integrering, outsourcing inom IT och teknologi från bland annat Ericsson och Nasdaq OMX samt från sin nuvarande position som CTO för TeliaSonera Mobile kan han sannolikt bidra till bolagets utveckling. Carl-Magnus Hallberg har 0 aktier i Online Group. Bolaget har en aggressiv förvärvsagenda och Lars Anderssons erfarenhet kan bli viktig Lars Andersson Lars Andersson väntas komma in i styrelsen inom kort. Online Group har en aggressiv förvärvsagenda och med sin erfarenhet som bla CFO från Securitas är förvärv, abonnemangstjänster och client retention sannolikt något Lars har erfarenhet från. Andersson har under åren haft flera olika ekonomichefsbefattningar inom Securitas gruppen, och var mellan CFO för Securitas Direct. Lars Andersson har 0 aktier i Online Group. Åke Eriksson har varit med länge och kan bolaget utan och innan Styrelseledamot och storägare Åke Eriksson Åke Eriksson har varit engagerad i Online Group (Getupdated) sedan 2002, bland annat som styrelseordförande från Åke tog över som ordförande 2009 efter att skandaler och missade prognoser varit 13

14 tongivande i Getupdated, något som bolaget än idag associeras med. Under större delen av Åkes tid som ordförande fortsatte bolagets varierande finansiella utveckling men förbättrades succesivt i slutet. Åke har stor erfarenhet och kunskap kring marknaden och koncernen, som han kan bidra med i styrelsen. Han är dessutom bolagets störste ägare med omkring 25 % (14,9 % i eget samt via ägare av 48 % utav Dream Ventures som i sin tur äger 20 % totalt). Styrelsen och ledningen äger en stor del av bolaget Ägare Sammanfattningsvis summerar ledningens och styrelsen ägande till omkring 40 procent. Då styrelsen även fyller en relevant funktion och bidrar med relevant erfarenhet till sina respektive positioner är deras ägande betryggande och skapar förutsättningar för en god styrning och utveckling av bolaget. 14

15 Marknad och konkurrenter Online Group är verksamt på två huvudmarknader Onlinemarknadsföring och Hosting Online Group är verksamt på två huvudmarknader Onlinemarknadsföring och Hosting. Onlinemarknadsföring omfattar generella digitala marknadsföringstjänster som Adwords, Affiliate, E- postmarknadsföring, medieplanering samt webbproduktion och webbanalys men även SEO. Hosting omfattar dels enkla tjänster som webhotell men även mer omfattande tjänster såsom dedikerad server och colocation-tjänster. Onlinemarknadsföring Oninemarknadsföringsbranschen växer med omkring 15 % per år Konkurrenter är Jajja, Keybroker, Mediaanalys, Outrider, Pineberry och SEO.se (Netbooster), iprospect Digital marknadsföring är en sektor som visar stark tillväxt och som globalt omsätter ca 88 miljarder USD. Liksom många andra branscher som digitaliseras är det övergången från analogt till digitalt som driver tillväxten. Marknaden växte med 15 procent under 2012 och väntas växa med procent under de kommande fem åren enligt ZenithOptimedia. Den största delen av digital marknadsföring utgörs av Paid Search som enligt ZenithOptimedia utgjorde ca 50 procent av marknaden 2012 men den snabbaste växande delen väntas vara Display advertising med en förväntad tillväxt på 20 procent per år fram till 2015 då den väntas vara ungefär lika stor som Paid Search. I Europa uppskattar IAB Europe att digital marknadsföring omsatte ca 21 miljarder euro under 2011 vilket var en ökning med 14,5 procent jämfört med Enligt PwC väntas tillväxten vara fortsatt god under de kommande åren med en genomsnittlig ökning på 16 procent per år fram till De aktörer som Online Group möter på marknaden är bland annat iprospect, Netbooster och Quisma/Outrider (ägt av reklamjätten WPP). I Sverige omsatte marknaden för digital marknadsföring ca 6,9 miljarder kronor under 2011 vilket var en ökning med 16,9 procent jämfört med IRM prognostiserar att marknaden för digital marknadsföring kommer att öka med drygt 10 procent per år fram till 2015 då den väntas omsätta 10,3 miljarder. De största aktörerna i Sverige utöver Online Group är Jajja, Keybroker, Mediaanalys (tidigare ägt av Online Group), Outrider, Pineberry och SEO.se (Netbooster). Tabell: Tillväxt och lönsamhet Onlinemarketing peers MSEK Snitt Keybroker Jajja Com. Mediaanalys Netbooster Pineberry Omsättning EBIT EBIT% % 0% 4% 2% -10% 14% 5 år fsln CAGR% 36% 58% 30% 24% 29% 41% 5 år snitt EBIT% 5% 0% 9% 10% -3% 10% Den starka tillväxten inom digital marknadsföring som väntas visas både globalt och lokalt skapar goda förutsättningar för Online Group att växa inom affärsområdet Onlinemarknadsföring. Marknaden är dessutom fragmenterad med många små aktörer där Online Group tillhör en av de större med de två varumärkena Getupdated (Sverige/Norden) och Just 15

16 Search (UK/Europa). Således finns möjlighet för konsolidering där Getupdated kan vara drivande. Hosting-marknaden kan delas upp i olika segment där Online Group framförallt är verksamt inom det som kallas mass market hosting som väntas växa mellan 7 11 % per år Loopia, Binero, Ballou, House of Ports och City Cloud är några av konkurrenterna Hosting Hosting-marknaden kan delas upp i olika segment där Online Group framförallt är verksamt inom det som kallas mass market hosting. Denna gren utgörs i sin tur av shared hosting (flera kunder delar på en server), VPS (Virtual Private Server, en virtuell egen server), samt dedicated hosting (varje kund har en fysisk egen server). Enligt structureresarch.net väntas den globala mass market hostingmarknaden växa med ca 7 11 procent. De globala försäljningsintäkterna uppgick till knappt 14 miljarder USD under 2012 och under 2013 väntas omsättningen uppgå till drygt 15 miljarder USD enligt 451 Research. De största aktörerna globalt sett utgörs av Godaddy, 1&1, Web.com och Endurance International Group. I Sverige är de största aktörerna på marknaden Loopia, Binero, Ballou, House of Ports och City Cloud baserat på statistik från WebHosting.info. Tillsammans omsätter dessa knappt 270 miljoner kronor på årsbasis och har vuxit med ca 17 procent per år sedan Även One.com kan räknas som en större aktör med ca 1 miljon kunder, men några försäljningssiffror redovisas inte varför tillväxten inte kan beräknas. Tabell: Tillväxt och lönsamhet Hosting peers MSEK Snitt Loopia House of ports Binero Ballou City Net. Host. Omsättning EBIT EBIT% % 24% 31% 3% 6% 3% 5 år fsln CAGR% 27% 20% 10% 76% 9% 22% 5 år snitt EBIT% 10% 17% 32% -8% 7% 3% Crystone är även aktiv inom Colocationmarknaden vilken väntas växa med % Aktörerna ovan indikerar att hostingmarknaden haft en god tillväxt under de senaste åren. Vår bedömning är dock att marknaden växer långsammare idag, sannolikt kring 5 10 procent då den mognat samt håller hög konkurrens och prispress. Crystone erbjuder även Colocation som innebär att bolag hyr in sig i Crystones serverhallar men använder en egen fysisk server. Colocation håller enligt structureresearch.net en högre tillväxt på ca procent. På mer avancerade tjänster som dedikerade serverar och colocation möter Online Group konkurrens från bredbandsleverantörer som exempelvis Availo (Phonera) och Bahnhof samt traditionella teleoperatörer. 16

17 Finansiella prognoser Online Groups affärsmodell kantas av en stor del repetitiva intäkter... och en låg churn Framöver bör intäkten, marginalen och snittlivslängden per kund öka Online Groups affärsmodell innehåller en stor del repetitiva intäkter och påminner i mångt och mycket om en telekomoperatörs. Kunder blir ofta initialt introducerade till en eller ett par tjänster och ibland till en uppstartsrabatt. Över tid är sedan ambitionen att få kunden att succesivt lägga en större del av sin onlineaffär till Online Group vilket är bra ur flera synvinklar så som att kunden blir mer trögrörlig (och därmed churnen lägre) samt att intäkten och marginalen per kund blir högre. Framöver är även fokus att korsförsälja mellan affärsgrenarna onlinemarknadsföring och hosting. Bolaget arbetar med långa bindningstider, upp till och med 36 månader. Då bolaget styr affären mot fastpris som debiteringsmodell och långa bindningstider får man således en affärsmodell som liknar telekomoperatörer med en trögrörlig kundbas och en förutsägbar intäktsnivå. Online Group har cirka 2500 onlinemarknadsföringskunder och cirka hostade webplatser Bolagets churn ligger i snitt strax ovan 10 % Ambitionen framöver är att öka andelen hosting vilket kommer innebära att bolagets churn minskar till ungefär hälften av dagens nivå Idag har Online Group cirka onlinemarknadsföringskunder och cirka hostade webplatser. Bland bolagets olika dotterbolag har vi fått indikationer på att kunduppsägningsnivån (churn) mätt i intäkt ligger på mellan 4-15 % av den årliga omsättningen före nyförsäljning. Lägst churn har hostingaffären på omkring 4 7 % medans sökoptimering har omkring % churn. Idag står hosting och onlinemarknadsföring för ungefär samma andel av bolagets omsättning vilket innebär att bolagets churn på den totala intäkten ligger strax ovan 10 %. Värt att notera är att bolaget växer organiskt och således kompenserar nyförsäljningen för churnen med råge. Ett av bolagets strategiska mål är att öka andelen hosting av bolagets totala affär från hälften till 80 % under kommande par år vilket, allt annat lika skulle innebära att bolagets churn minskar till ungefär hälften av dagens nivå. Med en avtagande churn och en strategi för att öka försäljningen kan bolagets tillväxt öka framöver. Målet är dels att dubbla antalet hostade weblatser till 1 miljon samt att dels dubbla intäkten per kund Online Group och VD Urban Johanssons ena mål är att inom ett par års tid hosta cirka 1 miljon webplatser jämfört med dagens 0,5 miljoner. Den andra delen av bolagets strategi är att arbeta hårt för att sälja fler tjänster till befintliga kunder, bli en one-stop-shop, och Mattias Kaneteg, bolagets COO, har som mål att dubbla intäkten per kund under kommande par år. 17

18 Samarbetet med CM Netowrks kring PointCloud kan hjälpa Online Group nå målet med 1 miljon hostade webbplatser inom två år I samband med Q3 13-rapporten meddelade Online Group att man tillsammans med CM Networks kommer att bygga en ny cloudtjänst, PointCloud. PointCloud kommer innehålla Sitebuilder vilket kommer göra det enkelt för CM Networks 7,8 miljoner medlemmar att bygga en egen websida. Vidare kommer även tjänster som "domännamn" och "webbhotell" ingå som tjänster. Om bara ett par procent av CM Networks medlemmar väljer att bli kunder till Online Group kommer bolaget vara en god bit på vägen mot att nå 1 miljon hostade webbplatser inom 2 års tid. Om bolaget lyckas med sin strategi kommer tillväxten tillta, churnen minska, lönsamheten öka och snittlivslängden per kund öka ordentligt Skulle bolaget lyckas med målen kommer kundbasen växa och engagemanget per kund öka vilket både leder till stigande intäkt (både totalt och per kund), minskad snittchurn samt tilltagande lönsamhet. Således har bolaget en strategi och en plan som om den lyckas kommer att leda till en succesivt intäktstillväxt till följd av att churnen minskar och att nyförsäljningen ökar, jämfört med hur det sett ut historiskt. Online Group har under kort tid genomfört ett antal förvärv vilket innebär både utmaningar och möjligheter Vi väntar oss vissa kostnadssynergier på både kort och lång sikt samt även intäktssynergier på längre sikt Bolaget har under kort tid genomfört ett antal förvärv, se sidan 8-9. Utmaningen framöver är att integrera bolagen samt realisera de planerade kostnads- och intäktssynergierna. Bolaget håller på att flytta en del av verksamheten till Kramfors vilket initialt kommer att leda till årliga synergier på omkring 5-7 MSEK och på längre sikt när allt är flyttat och de gamla lokalerna och system osv nedstängt kanske mer. Vidare har bolaget sett över den organisatoriska strukturen och lagt om bland annat säljfunktionen, vilket inneburit en hel del neddragningar men även ett antal nyanställningar. De organisatoriska förändringarna, införda processer och förvärven kommer enligt ledningen även leda till bättre säljeffektivitet och en förbättrad organisk tillväxt över tid. Om bolaget växer med respektive affärsområdes marknad bör vi se en tillväxt omkring 10 årligen framöver vi ser dock god chans för att bolaget kan växa snabbare än så Marknaden för hosting växer enligt Structureresearch omkring 7 11 procent årligen beroende på marknad och enligt ZenithOptimedia växer onlinemarknadsföringsmarknaden omkring 15 % årligen. Givet Online Groups strategi att huvudsakligen växa med hosting skulle bolaget behöva växa med omkring 10 % för att växa med marknaden. Givet koncernbolagens historik, gruppens tydliga mål med att korsförsälja på befintlig kundbas, ett uttalat mål att dubbla intäkten per kund samt den nya strategin och den mer säljoptimerade organisationen, ser vi det som troligt att bolaget kan växa något snabbare än marknaden. Vidare bedömer vi att bolagets strategi kommer leda till lägre churn vilket givet samma nivå på nykundsintag över tid borde innebära en succesivt stigande intäktstillväxt. Vi väntar oss att Online Group växer 17 % under 2014 och 11 % Vad gäller kostnadsnivån utgår vi från koncernbolagens historik, bolagets utveckling det senaste året samt väntade kostnadssynergier framöver. Grovt uttryckt har hostingbolagen legat omkring på % EBITDA och onlinemarknadsföringsbolagen strax under hälften av hostingbolagen. Givet den ovan beskrivna strategin, de väntade organisatoriska synergierna 18

19 E 2014E 2015E 2016E E 2014E 2015E 2016E Online Group Vi väntar oss att EBITDAmarginalen succesivt kan öka till 30 % tror vi att bolaget når en EBITDA-marginal om 28 procent 2014 samt att det över tid kan röra sig mot 30 procent EBITDA. Studerar vi internationella konkurrenter vore det inte en orimlighet för bolaget att nå en marginal över 40 procent och således kan vi ha underskattat marginalförbättringspotentialen även om vi anser att vägen till 30 procent innehåller utmaningar. Nedan tabell illustrerar historiken och vår prognos för intäkts- och marginalnivån. Omsättning & EBITDA-marginal 350,0 40,0% 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% Omsättning EBITDA% Källa: Redeye Research Vi väntar oss en god resultatförbättring framöver I nedan tabell har vi även inkluderat EBIT och Nettoresultat. Vi väntar oss en stabil utveckling utav både avskrivningsnivån och det finansiella nettot framöver. Vi anser oss vara relativt försiktiga i våra estimat för 2014 och vi har heller inte räknat med några ytterligare förvärv men vi räknar med en succesivt tilltagande utdelning från Nettomsättning & rörelseresultat ,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Omsättning Rörelseresultat Källa: Redeye Research 19

20 De senaste kvartalen har bolaget utvecklats starkt och balansräkningen har stärkts men skulle utvecklingen vända eller bolaget genomföra mindre lyckade förvärv kan situationen snabbt ändras Historiskt har den höga skuldsättningen inneburit att det var svårt att klara räntor och amorteringar och bolaget har därför varit tvungna att genomföra ett antal emissioner. Vidare har bolaget gjort ett antal mindre lyckade förvärv vilket gjort att man under senare år varit tvungna att skriva ned goodwill-posten ett par gånger. Under årets första tre kvartal har både resultat och kassaflöde utvecklats klart positivt. Så länge inte integreringen av bolagen havererar eller att något annat som för oss inte är känt idag uppdagas bör likviditeten inte vara ett problem framöver. Vad gäller goodwill-posten är den dock fortfarande stor, motsvarande dubbla kapitalet. Förutom framtida vinster kan en emission bli aktuell för att stärka upp balansräkningen. Man bör beakta att bolagets offensiva förvärvsagenda kan innebära ytterligare goodwill i balansräkningen. Nedan följer våra detaljerade estimat: Detaljerade estimat SEKm Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13E 2013E Q1'14E Q2'14E Q3'13E Q4'14E 2014E 2015E 2016E Försäljning EBITDA VPA, SEK -83,3-20,3 0,6 0,6 1,7 1,5 4,4 1,6 1,6 2,2 1,7 7,0 7,9 8,2 Försäljningstillväxt -24% -9% 18% 38% 67% 73% 48% 30% 21% 10% 8% 17% 11% 11% EBITDA marginal 8% 1% 14% 19% 30% 27% 23% 27% 26% 33% 26% 28% 28% 29% VPA tillväxt na na na na na na na 157% 166% 30% 9% 59% 13% 4% Källa: Redeye Research 20

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari september 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 Koncernens nyckeltal Kv 3 2013 Kv 3 2012 Kv 1-3 2013 Kv1-3 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 58,4 41,5 159,1 111,9 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

Redeye 2008-11-05 Johan Kadar

Redeye 2008-11-05 Johan Kadar Redeye 2008-11-05 Johan Kadar Agenda 1. Sammanfattning av Getupdated 2. Verksamhet 3. Marknaden framöver Sid. 2 Getupdated i korthet Verksamhet Getupdated, grundat 1999, är en snabbväxande helhetsleverantör

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Cision (CISI.ST) Europa ökar lönsamheten

Cision (CISI.ST) Europa ökar lönsamheten BOLAGSANALYS 25 juli 2011 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Europa ökar lönsamheten Cisions rapport kom in något starkare än väntat och stöddes av en förbättrad lönsamhet i Europa, samtidigt som Kanada,

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Hold. Formpipe. Stock performance

Hold. Formpipe. Stock performance IndependentAnalysis Formpipe Hold Target price: 6,71 SEK Marknadsledande inom Europa Formpipe är den största aktören på ECM marknaden inom Europa. Repetitiva intäkter uppgår till 50 % Detta ger en stabilitet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer