Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014"

Transkript

1 Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

2 Verksamhetsberättelse 2014 Ett år som har präglats av att allt fler projekt och samarbeten har sett dagens ljus. Detta har fått till följd att en allt större andel av de arbetstillfällen vi förmedlar är resultatet av ett aktivt arbete på kansliet. Det är ett krävande men också kreativt och belönande arbete. Samarbeten är vår livsluft. Under året genomförde vi en medlemsenkät för att ta reda på att vi verkligen gör det som medlemmarna vill att vi ska göra. Den kommer att bli vägledande inom olika områden av vår verksamhet och hjälpa oss att prioritera rätt. För att bibehålla en dynamisk förening där medlemmarna känner sig delaktiga är detta ett medel som tillsammans med medlemsmöten, julmingel m.m. bidrar till att levandegöra organisationen. Verksamhetsmål Verksamheten har, i likhet med tidigare år, drivits efter ett antal övergripande och långsiktiga mål. Rubrikerna kan ändras över tid men huvudinriktningen kvarstår. Med dessa mål som ledstjärnor garanteras verksamhetens relevans för medlemmarna. 1. Förmedla föreningens artister 2. Utveckla medlemmarnas arbetsmarknadskompetens 3. Vara en aktiv och stabil förening som tar till vara medlemmarnas intressen 4. Verka kulturpolitiskt 5. Marknadsföra MCV med syfte att bl.a. nå arrangörer och nya medlemmar. 6. Initiera och samverka i projekt som gagnar våra medlemmar och samhället i stort. 7. Utveckla och vara en aktiv medlem i riksförbundet Musikcentrum Riks. 1. Förmedling Förmedlingen av föreningens artister har, allt enligt våra medlemmars önskemål, högsta prioritet. Detta sker, i huvudsak, genom konsertprojekt (egna eller i samarbete), förfrågningar till kontoret från arrangörer eller artistbokningar via hemsidan utan att kontoret är direkt inblandat. I ett större perspektiv är naturligtvis i stort sett allt vi företar oss inriktat på att förmedla våra artister. Verksamheterna hänger ihop och betingar varandra. Den direkta arbetsförmedlingen, alla våra projekt och samarbeten, seminarier och kurser och vår kulturpolitiska verksamhet syftar ytterst till att bl.a. skapa fler arbetstillfällen åt våra medlemmar. Eftersom MCV endast är en förmedlande organisation och bara undantagsvis skriver kontrakt i artisternas namn, är det svårt att kvantifiera, härleda och verifiera alla jobb som vi genererar, som utöver artistprogram även kan vara pedagog-och handledaruppdrag, enskilda musikerjobb och ibland även artistprogram som inte ingår i förmedlingen. Det är inte heller säkert att förmedlade kontakter leder till jobb samma år som de förmedlats. Ofta resulterar dessa musikarrangemang i rena dominoeffekter där många fler MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

3 arbetstillfällen blir följden. Det är dock effekter vi inte kan mäta. Det samma gäller alla arbetstillfällen för ljud- och ljustekniker, fotografer, tryckerier, layoutare, bokare, producenter, arrangörer, biluthyrare, musikhandlare osv. - som våra artisters konserter ger upphov till. Enligt Kulturrådets önskemål arbetar MCV med att öka och kvalitetssäkra mätbarheten. Med tillgång till ständigt bättre program och mätfunktioner utvecklar vi också våra utvärderingssystem bland annat på våra projekt. Dock kommer det, av skäl som beskrivits ovan, att vara omöjligt för MCV att redovisa exakta siffror för hur många arbetstillfällen vi förmedlar. Trender och förändringar i mönstren har däremot blivit enklare läsa av. Den aktiva förmedlingen Projekt som vi aktivt initierar och som går ut på att kartlägga och etablera samarbeten med professionella musikarrangörer ofta med syftet att etablera nya scener, skapa starka modigare arrangörer eller bara att lyfta fram bra musik i olika genrer. Detta gör vi genom att bistå arrangörer med programläggning, stötta arrangörer som skapar kreativa och intressanta musikscener och ofta bokar MCVartister, samt genom att initiera och programlägga egna turnéprojekt, som exempelvis Musik på biblioteket. Under våra egna evenemang, som MCV-dagen och vår kväll på Kulturkalaset i Göteborg, är syftet att marknadsföra MCV och visa upp vårt breda utbud. Den passiva förmedlingen Den passiva förmedlingen innebär att arrangören tar kontakt med oss. De får kännedom om oss via internetsökning, vår marknadsföring med annonser, nyhetsbrev, Konserttipset, Årets skiva, MCV-dagen, kontakter, ryktesvägen m.m. De tar kontakt antingen med oss eller med artisten direkt. Tar de kontakt med MCV-kontoret inleder vi en dialog med målsättningen att förmedla rätt artist till rätt tillfälle. Hemsidan är, i sin nya version med ökad användarvänlighet och nya funktioner, i sig det viktigaste verktyget i förmedlingen. Många av våra närmaste kunder och partners är de som klarar sig självständigt med bara hemsidan som hjälp. De botaniserar, får inspiration och ringer själva till artisterna och bokar. Detta är en förutsättning för att vi, med en begränsad personalstyrka, ska kunna förmedla så många uppdrag som möjligt. På så vis räcker våra begränsade resurser till fler förmedlade arbeten. Det blir kort sagt mer musik för pengarna! Förmedlingens resultat 2014 Arbetstillfällen som MCV:s aktivitet direkt gett upphov till under 2014 är; - Projekt/konsertserier vi medverkat i, d.v.s. aktivt förmedlade jobb. - Jobb som förmedlats via kontakt med MCV-kontoret eller direkt t.ex. vid MCVdagen. - Internetförmedlade jobb via vår hemsida. Sedan tre år tillbaka använder vi ett verktyg som vår nya hemsida tillhandahåller. Vi kan exakt se hur många som använder knappen boka genom artist. Vi antar att 50 % av bokningarna verkligen blir av. Vilket erfarenhetsmässigt verkar vara ett realistiskt antagande. Aktivt förmedlade bokningar: Telefon/mail-förmedlade arrangörskontakter: Internetförmedlade arrangörskontakter: Summa: arbetstillfällen 145 arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

4 Kommentarer: En minskning med drygt 10 % från föregående år. I likhet med förra årets exceptionella ökning finner vi förmodligen förklaringen i den tröghet i systemet som de längre cyklerna innebär. Om vi 2013 kunde njuta frukterna av de extraordinära satsningar som de extra medlen medgav, får årets resultat sägas avspegla en återgång till en mer normal utveckling. Dock, i ett längre perspektiv ser vi en utveckling där 2013 utgör en topp i en kontinuerligt stigande trend. Anmärkningsvärt är den fortsatt stora ökningen på de aktivt förmedlade bokningarna. Här har återigen många nya samarbeten etablerats som lett till nya konserter, men också tidigare års kartläggnings- och kontaktarbete burit frukt, inte minst inom barn och ungdomsområdet. Allt sker dock till priset av en ökad arbetsbelastning vilket sliter på personalen. Det som drar ner resultatet är minskningen på de internetförmedlade jobben vilket framstår som något gåtfullt mot bakgrund av att besökstalen på hemsidan samtidigt fortsätter att öka. Barn och unga Barn och ungdom är en prioriterad målgrupp såväl i den offentliga kulturpolitiken som hos MCV. De speciella villkoren och befintliga offentliga strukturer (stödsystem, Skapande skola m.m.) gör att vi arbetar på ett annat sätt med denna genre. Som MCV-medlem får man en kvalitetsstämpel som bland annat innebär en möjlighet att ingå i Västra Götalandsregionens och Göteborgs kommuns subventionssystem, utbudskataloger och utbudsdagar. Vi samarbetar tätt med länsmusikens barn- och ungdomskonsulent, och våra rekommendationer leder ofta till att våra nya barn- och ungdomsprogram anlitas av Kultur i Väst. Vi har även ett gott samarbete med Göteborgs Kulturförvaltning på barn & ungdomssidan där vi bl.a. är med och programlägger utbudsdagarna En scen kväll. Vi gör kontinuerligt riktade utskick om vår verksamhet och våra medlemmars produktioner till barn- och ungdomsarrangörer, kultursamordnare och andra intresserade. 2. Utveckla medlemmarnas arbetsmarknadskompetens Resurscentrum, branschkunskap och samarbeten Efter många år i branschen både som aktiva musiker och kulturbyråkrater besitter vår personal en stor branschkunskap och har också ett stort kontaktnät inom olika, för medlemmarna, relevanta områden. Många av våra medlemmar har som vanligt vänt sig till kontoret och fått hjälp med olika frågor om t.ex. avtal, a-kassan, egenföretagande, marknadsföring, kontakter m.m. Vi arrangerar kurser ibland på eget initiativ men oftast på medlemmarnas, och informerar också kontinuerligt om de möjligheter till kompetensutveckling som andra aktörer erbjuder. Vi samarbetar med en rad olika organisationer och kan därigenom trots vacklande resurser vara delaktiga i att skapa exklusiva kompetensutvecklingserbjudanden till våra medlemmar. Vi har en aktiv omvärldsbevakning för att därigenom kunna meddela våra medlemmar om förändringar på arbetsmarknaden och viktiga datum för bidragsansökningar, stipendier m.m. Kurser, seminarier m.m. Information om statliga stödstrukturer I januari bjöd vi in Hasse Lindgren från Konstnärsnämnden (och tidigare Kulturrådet) som höll ett seminarium om de statliga stöden på kulturområdet. Det var ett mycket välbesökt möte som gav inblickar i myndighetsutövande och kulturpolitiska prioriteringar. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

5 Fördjupat samtal om improvisation, konsert och jam! I samarbete med jämställdhetsprojektet Spotlight bjöd vi i mars in till ett samtal där fem olika artister delade med sig av sina personliga erfarenheter och metoder inom improvisation. Därefter följde konserter med respektive artist. Kurs i digitala tekniker för marknadsföring Vi bjöd i maj in till en 2-dagars grundkurs i digitala tekniker för fria professionella grupper inom teater, dans och musik, som Trappan anordnade. Branschdag För tredje året bjöd vi i samarbete med Trappan, Musikerförbundet och GAC m.fl. in medlemmarna till en heldag med paneldebatt om konsertarrangörens perspektiv, föredrag och mingel allt med de fritt verksamma musikerna i centrum. Lisa Sand och Isabel Thomson från Statens Musikverk informerade om verksamheten nationellt och internationellt. Paula Af Malmborg Ward gav en personlig betraktelse om sin konstnärliga vardag m.m. Evenemanget var välbesökt och uppskattat. Vi planerar för en fortsättning. Unshade Tillsammans med bl.a. Business Sweden startade vi projektet Unshade, där utvalda artister från alla konstområden erbjöds hjälp med att utveckla och förbereda sig för en internationell satsning, i syfte att nå ut till en större publik. Vi ordnade en inspirationsträff i april som var öppen för alla intresserade, med olika föredrag om utlandssatsningar dels ur ett konstnärligt och dels ur företagsekonomiskt perspektiv. I nästa steg valdes en grupp från varje konstområde ut och fick ta del av en exklusiv seminarie- och föreläsningsserie om exportsatsningar. Om finansiering kan ordnas kommer också ett tredje steg tillkomma, som handlar om en faktisk lansering i ett utvalt land med stöd av Business Sweden. Konsert, samtal och clinic med Katy Guillen & the girls I samarbete med jämställdhetsprojektet Spotlight Väst Artist och Musikerhälsan Under vårt årliga julmingel i december bjöd vi in Artist och Musikerhälsan som berättade om sin relativt nystartade verksamhet och hur fritt verksamma musiker skulle kunna utnyttja den. Andras seminarier I medlemsbrev har vi också informerat om andras seminarier och kurser i regi av Kultur i Väst, Coompanion, Västra Götalandsregionen, Trappan, Stadsbiblioteket, Skatteverket, Export Music Sweden m.fl. Medlemsinformation I våra olika medlemsutskick uppdateras medlemmarna om branschnyheter, nödvändigheter och möjligheter. Vi presenterar kontinuerligt stipendier och bidrag som är speciellt riktade till musiker. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

6 3. Vara en aktiv och stabil förening som tar till vara medlemmarnas intressen Årsmötet Den 24/2 hölls MCV:s årsmöte. Anders Malmström föredrog verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny valdes. Föreningens framtida arbete och verksamhet och MCR:s roll diskuterades bl.a. Medlemsenkät Vi genomförde under året en ny medlemsenkät. Här fick vi dels svar på hur vår verksamhet stämmer överens med medlemmarnas önskemål och dels statistik på våra medlemmars aktiviteter och hur de organiserar sin verksamhet. Intressant är att jämföra med motsvarande undersökning från Svarsfrekvensen var tyvärr betydligt lägre den här gången, vilket gör tolkningarna osäkrare. Tanken är att göra en medlemsenkät vart tredje år i fortsättningen. Julmingel med öppen scen Julmingel/medlemsträff hölls på Café Hängmattan den 16/12. Efter medlemsinformation om verksamheten presenterade Artist och Musikerhälsan sin verksamhet. Diskussion följde. Anna Ottertun med gruppen MOR framträdde. I vanlig ordning bjöds det på glögg, pepparkakor, öl och julmackor m.m. Värvning av medlemmar Genom aktivt rekryteringsarbete i samband med våra arrangörssamarbeten, t.ex. klubbar, branschträffar, mässor och expon har vi rekryterat nya medlemmar. Många musiker attraheras av våra projekt, och vi får en hel del medlemmar den vägen. Det allra bästa sättet att värva nya medlemmar är dock att ha nöjda medlemmar. Ryktet sprider sig. Tidsbegränsat medlemskap Sedan ett antal år är medlemskapet i MCV tidsbegränsat. Detta har fått till följd att de artister som varit med längst i MCV fått göra en ny ansökan för att stå kvar i vår förmedling. På så vis ser vi till att alla artister bedöms på ett likartat sätt vad gäller kvalitetskriterierna och att alla program är uppdaterade. Medlemmars egna projekt Initiativ och projektidéer från medlemmarna som gynnar föreningen uppmuntras och stöttas i möjligaste mån. Information, kontakt och service Som vanligt har vi haft kontinuerlig kommunikation med och information till medlemmarna via utskick, mail och hemsida. Kontoret har dagligen direktkontakt med medlemmar via telefon eller besök på kontoret. Något som uppskattas av bägge parter och hjälper kontoret med att alltid vara uppdaterade. Det skapar mycket bättre förutsättningar för att förmedla fler jobb! Vi erbjuder alla nya medlemmar en personlig informationsträff och genomgång av just deras situation och möjligheter. Kontoret fungerar som något av ett resurscentrum som hjälper medlemmarna med råd och dåd. Vi har även ett mindre PA-system som hyrs ut till medlemmar till ett billigt pris. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

7 Styrelsen MCV verkar för en dynamisk och aktiv styrelse. Nio ordinarie styrelsemöten har avhållits samt två heldagsmöten där mer övergripande policyfrågor och visioner diskuterats. Till de senare har också gäster från olika genrer inbjudits för att berätta om sitt konstnärskap och därmed bredda styrelsens kompetens. Vissa frågor har beretts i särskilda utskott. Styrelsen har bestått av Annika Törnqvist (ordförande), Livet Nord, Isak Widmark, Lisen Rylander-Löve, Lucas Stark och Karin Johansson. Personalen Under året har personalstyrkan men också anställningsvillkoren förändrats en del. Maud Lindström slutade i februari för att gå vidare till Kultur i Väst. En del av hennes tjänst togs över av Maja Rönnbäck som tidigare varit anställd här. I juni slutade Katty Axelsson Ståhl efter en längre tids sjukskrivning. I september tillkom Rebecka Gabriel som bl.a. tog över ansvaret för Barn & Ungdom. Eftersom Anders Malmström kommer att sluta i februari 2015 har vi under hösten genomfört en rekryteringsprocess för att hitta en ny verksamhetsledare. Processen fördes till ett framgångsrikt slut i och med att Helena Östblom Berg utsågs till tjänsten. Hon börjar sin anställning i februari Från och med september har vi inte längre några vikariatsanställda utan hela personalen är tillsvidareanställd eller provanställd. Detta tror vi ska bidra till en minskad personalomsättning på sikt. Föreningens personal har bestått av: Anders Malmström: Verksamhetsledare, ekonomi, kulturpolitik m.m. (100% varav 20% MCR) Katty Axelsson Ståhl: Informatör & förmedlare (sjukskriven 1/1-20/6 därefter slutat) Lars Elf: Förmedling, hemsida och medlemsfrågor (80 % varav 5 % MCR). Maud Lindström: Marknadsföring, projekt (80 % vikariat 1/1-28/2) Maja Rönnbäck: Marknadsföring (50 % vikariat 1/3-30/6; 50 % t.v. 1/8-31/8) Mikael Godée: Projekt m.m. (c:a 40% timanst.1/1-30/6; 50 % t.v. 1/8-31/12 ) Rebecka Gabriel: Projekt, barn & ungdom (50% provanst. 14/8-31/12) Under året har Maja gått en 24 dagars kurs i grafisk design. MCV har avtal om företagshälsovård med regelbundet återkommande hälsokontroller för personalen, samt friskvårdsbidrag på 1500 kr/år & person. 4. Verka kulturpolitiskt Kulturpolitiska frågor på det nationella planet drivs i huvudsak genom riksorganisationen (MCR). Detta för att få större tyngd och legitimitet och därmed förhoppningsvis större genomslag för våra synpunkter och idéer. MCV fortsätter naturligtvis att driva de kulturpolitiska frågorna och vara de fritt verksamma musikernas främsta representant på det regionala och lokala planet, samtidigt som vi är engagerade nationellt genom MCR. Vi deltog i uppropet Ett musikliv för alla! som, inför riksdagsvalet 2014, vände sig till de politiska partierna med ett krav om en reformering av musikpolitiken för att säkerställa mångfald och stärka det fria musiklivet. Vi anordnade i samarbete med Musikerförbundet ett välbesökt möte i Göteborg med kulturpolitiker från sex riksdagspartier. Här presenterade vi också situationen för det fria musiklivet. Som ett resultat av vårt engagemang i olika kulturdiskussioner blir vi ofta inbjudna till olika möten, både som deltagare och som t.ex. paneldebattörer. Vår roll som MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

8 referens- och remissinstans har också blivit mer påtaglig de senaste åren. Skapa kulturpolitisk debatt MCV arbetar kontinuerligt med att aktivt bevaka och påverka kulturpolitiken. Detta gör vi enskilt eller genom att bygga nätverk för att få större genomslag för idéer och krav. Genom MCR och tillsammans med de övriga centrumbildningarna på riksnivå har vi fortsatt att engagera oss i behovet att permanenta de extra medel som centrumbildningarna erhöll 2010 och MCV har också i praktisk handling, genom att betala ut gager till alla musiker som deltog på MCV-dagen, pekat på missförhållanden i branschen där artister allt för ofta förutsätts spela gratis som en del av sin marknadsföring. Vi hoppas att MCV-dagen ska bli ett exempel och en avstamp för en utveckling där inte längre artisterna regelmässigt subventionerar annan verksamhet. Möten och seminarier Även i år har vi aktivt deltagit i olika möten och seminarier med syfte att lyfta och förbättra yrkesverksamma musikers situation. MCV representerades också på Branschdagen i oktober (se ovan). Vi har haft informella möten med kulturpolitiker och där lyft frågan om den fria musikens villkor. Vi har också kontinuerlig kontakt och möten med andra organisationer och föreningar såsom AF Kultur/Media, Centrumbildningarna, Coompanion, GAC, Göteborg & Co., Jazzföreningen Nefertiti, Kulturnämnden i Göteborg, Kultur i Väst, Musikalliansen, Musikens Hus, Pustervik, Skådebanan, Svensk Jazz, RFoD, Statens Kulturråd, Svenska Musikerförbundet, SYMF, Trappan, Västra Götalandsregionens kulturnämnd m.fl. 5. Marknadsföring, med syfte att bl.a. nå arrangörer och nya medlemmar. De senaste årens förnyelsearbete på marknadsföringsområdet har fortsatt. Rutiner och analyser har trimmats och förbättrats. Tack vare allt smartare analysverktyg har vi säkrare kunnat avläsa marknadsföringens effekter. Resultatet kan bland annat avläsas i ökande besökssiffror på hemsidan. Strategin för användning av sociala medier har utvecklats samtidigt som våra resurser i dagsläget inte gör det möjligt att till fullo utnyttja alla möjligheter inom det området. De internationella insatserna kanaliseras i huvudsak genom MCR. Vi var med och presenterade oss, men framförallt våra artister på fem internationella mässor samt på Folk och Världsmusikgalan (se nedan). Hemsidan Hemsidan är vårt ansikte utåt och vår förmedlings viktigaste verktyg. Det är därför naturligt att hemsidan ligger i fokus för vår marknadsföring och det är också hit vi vill att alla partners, arrangörer, producenter och musiker ska hitta. Hemsidan som lanserades i april 2011 har underlättat för både arrangörer som söker en artist och för oss att få statistik och mätbarhet. Vi har sedan dess haft en stigande trend vad gäller antal besökande (2012: 20 %, 2013: 9,5 %). Den positiva utvecklingen har fortsatt även 2014 då vi såg en ökning på 17 %. Det är naturligtvis en mycket glädjande utveckling som tjänar som en feedback på det nedlagda arbetet. Hemsidan utvecklas kontinuerligt. Under 2014 har vi lagt till möjligheten för artisterna att länka till sociala medier och till olika ljud- och bildsajter för att bättre MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

9 kunna visa upp sin musik. Vi har också uppdaterat layouten och den engelskspråkiga versionen av sidan. Grafisk profil Efter att under 2013 tagit fram en ny logga, har vi under 2014 lanserat en genomgående grafisk profil för allt vårt marknadsföringsmaterial och därmed gjort det mer enhetligt och effektivt. Presentationsmaterial Samtliga nya medlemmar får hjälp med att presentera sig själva med texter, bilder och ljud på bästa sätt på vår hemsida. För att också våra utländska arrangörskontakter ska kunna ta del av MCV:s utbud finns presentationstexterna även på engelska. Trycksaker, marknadsföringsmateriel och affischstöd Under året har vi framställt nytt presentationsmaterial gentemot arrangörer, informationsmaterial gentemot artister och presumtiva medlemmar samt visitkort, brevpapper och kuvert. Vi har producerat riktat presentationsmaterial för att marknadsföra MCV och medlemmarna på Musik på biblioteket, Scenkonstdagarna, En scen kväll, m.m. Allt med den nya grafiska layouten. Vi har i likhet med tidigare år beviljat medlemmar bidrag för affischframställning mot att de har med MCV:s logga på affischen. Utbudsdagar MCV-dagen är vårt årligen återkommande evenemang som visar upp MCV:s mångfald för olika slags arrangörer och producenter. MCV-dagen hölls för trettonde året, för tredje gången på Storan, och denna gång (återigen) inför en rekordstor publik. I likhet med tidigare år visade MCV upp ett varierat utbud bestående av sju av våra fantastiska artisters program inför arrangörer, producenter och beslutsfattare inom kultursektorn. Som vanligt var MCV-dagen mycket lyckad, många nya kontakter knöts och dessutom blev många jobb förmedlade direkt på plats. I likhet med förra året fick artisterna ett litet men dock gage. Detta som en kulturpolitisk markering och ett exempel för andra att följa. Vi deltog i VG-regionens Scenkonstdagar under våren där bl.a. fem MCV-grupper framträdde och där vi också var delaktiga i flera seminarier. Vi samarbetade med Göteborgs kulturförvaltning under utbudsdagarna En scen kväll där många av våra artister inom Barn & Ungdomsgenren framträdde. Även i år ägde evenemanget rum på vår egen hemmaplan i Musikens Hus, vilket gjorde att vi var ännu mer involverade dessutom var Rebecka Gabriel en av konferenciererna. Mässor och mötesplatser Som nämnts ovan deltog vi genom MCR på ISPA och APAP i New York, Jazz Ahead i Bremen, Womex i Santiago de Compostela och Classical Next i Wien. Våra artister ingick i det material som framställdes till, och distribuerades på dessa mässor. Likaså presenterade vi genom MCR våra artister på mässan Open Folk som var en del av Folk och Världsmusikgalan i Umeå. MCV-skivan MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

10 MCV-skivan är en presentation av ett urval av det senaste årets nya artister, men är också en påminnelse om att MCV:s spännande utbud är dynamiskt och ständigt uppdateras. Årets skiva spreds till närmare tusentalet arrangörer, producenter och press i hela landet. Utgivningen är ett årligt projekt som startade Kontinuerliga och riktade utskick MCV skickar ut nyhetsbrev, konserttips och inbjudningar till våra olika målgrupper och press i hela landet. Vårt e-postmarknadsföringsprogram Apsis ger oss möjlighet att skicka snygga utskick, mäta statistik och administrera våra kontakter. Veckans konserttips skickas till media, arrangörer, producenter, artister och andra kontakter i hela landet som har anmält sitt intresse från hemsidan. Häri ges tips om konserter där våra artister medverkar. I Nyhetsbreven, som riktas till samma målgrupp, presenteras bland annat nya medlemmar, arrangörssamarbeten och arrangemang som MCV är inblandade i. Medlemsbrev och Medlemstips skickas kontinuerligt och riktas (som namnet antyder) till medlemmarna. Breven, som innehåller information om aktuella händelser och projekt som vi jobbar med kontoret, skickades kvartalsvis. Tipsen innehåller just detta om t.ex. kurser, stipendier, tider för bidragsansökningar m.m. De skickas vid behov och när det är aktuellt. Vi gör också riktade utskick till målgrupper som eventbolag, bokare av barn- och ungdomsprogram och festivalarrangörer, där relevanta artister och arrangemang presenteras. Pressarbete I samband med våra egna arrangörssamarbeten bearbetar vi speciellt press på lokal och riksnivå. Pressen använder också flitigt vår databas (hemsidan) med artisternas pressreleaser och pressbilder. Annonsering Annonsering har visat sig vara ett för det mesta dyrt, svårmätbart och ineffektivt sätt för MCV att marknadsföra sig. Våra annonser begränsar sig till Liras festivalbilaga, Eventmarket.com och olika festivalprogram där detta är en del av vårt arrangörssamarbete. Vi arbetar också med indirekt annonsering och sökoptimering med hjälp av Google Ads. Kataloger Vi förmedlar våra medlemmar som arbetar med barn- och ungdomsprogram till Västra Götalandsregionens Kulturkatalogen och Göteborgs stads Kulturterminen. Digital marknadsföring/sociala medier Vi har en Facebooksida som uppdateras kontinuerligt. Här presenterar vi aktuella projekt och nyheter. 6. Initiera och samverka i projekt som gagnar våra medlemmar och samhället i stort Genom att samarbeta med andra aktörer som har liknande uppdrag och intressen får vi mer musik för pengarna! Med våra turnéprojekt skapar vi fler, starkare och även modigare arrangörer i olika genrer och på så sätt arbetar vi långsiktigt med att skapa en bättre och större arbetsmarknad för våra medlemmar. I samtliga projekt arbetar vi i tillämpliga delar med: MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

11 - Arrangörsutveckling genom utbildning och nätverksträffar med dialog och kunskapsutbyte. - Inventera, skapa nära kontakter, systematisera och uppdatera ett fullvärdigt och aktuellt arrangörsregister. - Aktiv personlig kontakt med olika typer av arrangörer som t.ex. eventbolag, företagsträffar, kick offs, invigningar m.m. Arrangemang med fokus på att skapa nya scener Musik på Biblioteket Musik på Biblioteket är ett eget projekt i samarbete med VG-regionens bibliotek med stöd från ABF och Kultur i Väst. Det arrangerades för femte året under vår och höst. 19 olika artister/grupper har gjort sammanlagt 49 konserter på 26 olika bibliotek i Västra Götaland. Projektet är väl etablerat i regionen och fortsätter även nästa år. Det fungerar också förhoppningsvis som en dörröppnare till andra regioner där planer finns för etablering under kommande år. Konsthallen, Trollhättan Årligt återkommande samarrangemang med Trollhättans kommun. På Konsthallen (tidigare Insikten) har MCV programlagt 6 konserter under juli och augusti en ökning med 50 % sedan förra året. Flyglar finns dom? Är ett projekt som startades under 2013, med stöd från VGR:s kulturnämnd, där vi kartlägger presumtiva konsertlokaler i Västra Götaland med utgångspunkt från om de har spelbara flyglar. Under 2013 genomfördes en pilotdel som resulterade i sex konserter med tre olika jazzpianotrios på i huvudsak nya scener ägnades till stor del åt kartläggning av flyglar där nu en bra bit över hundra är registrerade. Under hösten genomfördes också konserter på Mössebergs kurhotell och i en pianoaffär i Skövde avslutas projektet med ytterligare några konserter. Men vi siktar på en fortsättning där vi utnyttjar kartläggningsarbetet och, i samarbete med flygelägarna, arrangerar konsertserier i regionen. Musik på Bion Pilotprojekt i samarbete med Folkets Hus och Parker och Bio Roy i Göteborg. Vi genomförde två konserter under våren. Hi Hank bjöd på filmmusik i egna versioner som ett förspel till den ordinarie filmen och MusicMusicMusic improviserade till en stumfilm från 1910-talet. Detta gav mersmak och vi tittar på någon form av fortsättning Musik för Äldre Under hösten kombinerade vi vid två tillfällen konsertserien Musik på Biblioteket med konserter på äldreboenden tidigare på dagen. På så sätt kan vi erbjuda bra konserter till ett lägre pris samtidigt som artisterna får fler jobb. Projektet som sker i samarbete med Kultur i Väst kommer att fortsätta under Barn och ungdom (BoU)(se även ovan) Barn och ungdom är en prioriterad målgrupp såväl i kulturpolitiken som hos MCV. Under våren var vi underbemannade och kunde inte helt leva upp till vår ambition att vara den drivande kraften inom BoU. Under hösten förbättrades situationen när Rebecka anställdes med huvudinriktning på området. Vi har fortsatt med att fördjupa de goda relationer vi redan har, exempelvis med Kultur i Väst, kulturförvaltningen och samordnarna i Göteborg, som vi har flera spännande samarbeten med och där MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

12 nya planer föds. MCV är en viktig part när det gäller förmedling av musik för barn och unga, har ett fantastiskt och rikt utbud där många av de allra bästa musikerna och föreställningarna är med, och är dessutom de enda som erbjuder musikerna stöd till exempel när det gäller Skapande skola. Musikens Hus- en fast scen för konserter för barn och unga Konsertscen för skolkonserter på Musikens Hus som startades under MCV har suttit med i projektgruppen och varit delaktiga i programläggningen tillsammans med barn-och ungdomskonsulenter från Gbg:s kulturförvaltning, Kultur i Väst och kultursamordnare från stadsdelarna. 105 konserter med MCV-artister har genomförts under året. Barnmattan Tillsammans med Musikens Hus i Göteborg genomförde vi för fjortonde året konsertserien Barnmattan med tio konserter/föreställningar för c:a 800 barn under vår och höstterminen. En scen kväll Vi planerade och medverkade under En scen kväll som är två utbudsdagar för barnmusik som arrangeras av Göteborgs kulturförvaltning. Sex olika MCV-program presenterades Detta har stort genomslag följande år och leder till ett stort antal konserter. Samarrangemang Evenemang vi har varit delaktiga igenom programläggning och/eller ekonomiskt stöd under året är: Kulturkalaset I samarbete med Göteborg & Co var MCV i augusti som vanligt värdar för scenen i Bältesspännarparken under en kväll på Göteborgs Kulturkalas. I år var det lika välbesökt som någonsin under i princip hela kvällen! Vi presenterade tre olika MCVartister med sammanlagt ett tjugotal musiker. Göteborgs visfestival I januari och i samarbete med bl.a. Källström musik och kultur genomfördes för tredje gången festivalen som i år utökats till fyra dagar på Musikens Hus. Mängder med visartister framträdde för en stor publik. Planetafestivalen Vi deltog i samarbetsprojektet Planetafestivalen där vi tillsammans med arrangörer och andra aktörer för tolfte året manifesterade världsmusiken med en stor festival i månadsskiftet oktober-november på de olika världsmusikscenerna i Göteborg. Nya nätverket/ Dansfest Tillsammans med Nya nätverket som består av MCV, Gbg:s kulturförvaltning, KiV, Sensus och Folkuniversitet genomförde vi, på Dalheimers Hus i Majorna, festivalen Dansfest med inriktning på seniorer. Ett mycket uppskattat evenemang. GMLSTN Jazzfestival Ny stor festival i Göteborg som hade premiär i maj. Mängder med artister varav flera från MCV spelade på två scener under två dagar. Kommer att få en fortsättning under MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

13 Festivaler, scener och klubbar mm Brötz, Göteborg (jazz och impro, konsertserie) Spelmansstämma på Epidemin, Göteborg (folk och världsmusik) Musikklubben, Göteborg (world, jazz och soul) Muko-festivalen, Frölunda (blandat) internationellt utbyte Bunkernfestival, Göteborg (blandat) 2 dagar Göteborgs Balkanfestival, Angered och Majorna (folk och världsmusik) 3 dagar Fredags, Mark (blandat, konsertserie) Klubb Ankaret (blandat, konsertserie) Sommarunderhållningen m.m., Göteborg (blandat Gbg:s kulturförvaltning) Övriga samarbeten Katapult för mångfald MCV ingick som samverkanspart i det rikstäckande mångfaldsprojektet Katapult som avskutades under våren. Katapult har givit konkret stöd till invandrade musiker för att dessa lättare ska kunna ta sig in i det svenska musiklivet. MCV har ingått i ledningsgruppen för den Västsvenska delen av projektet. Vi har också stått för individuell coachning av deltagarna och föreläst om hur det fria svenska musiklivet fungerar. I projektgruppen ingick även bl.a. RFoD, Kultur i Väst och Kulturatet. Spotlight Väst Tillsammans med Kultur i Väst, Impra, Ladyfest, m.fl. har vi ingått i jämställdhetsprojektet Spotlight Väst. Syftet är att synliggöra kvinnors musikskapande och musicerande, lyfta frågan om jämställdhet i musiklivet och skapa ett musikliv i bättre balans. Inom Spotlight arrangeras föreläsningar och träffar m.m. om jämställdhetsfrågor för frilansmusiker men även musikworkshops ibland kombinerade med jam. Ljudinstallationer Vi fortsatte samarbetet med ljudkonstnären Mikael Bojén som varit projektanställd hos MCV under året. Flera olika installationer har blivit följden. Kultur i Väst Tillsammans med KiV har vi under året fortsatt dialogen om framförallt arrangörsutvecklingsfrågor. Vi har även börjat närma oss konkretiseringar av Dialogen kommer att fortsätta och i takt med att KiV avsätter mer personal med uppgift att titta på dessa frågor tror vi att vi under nästa år ska komma fram till någon form av resultat. AF Kultur Media Vi har tillsammans med övriga centrumbildningar i väst ingått i AF Kultur Medias samrådsgrupp där vi framförallt sett över de prognoser om kulturarbetsmarknaden som AF tar fram två gånger om året. Vi uppmanar AF Kultur Media till samarbete och att bjuda in våra medlemmar till aktiviteter och kompetensutveckling. Vi ingår också sedan tidigare i AF Kultur Medias referensgrupp inom scen- och tonområdet. Trappan Vi är styrelsemedlemmar i Trappan, kompetensutveckling för scen, ton, film och TV. Tillsammans med bl.a. dem genomfördes bl.a. Branschdagen i november. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

14 7. Utveckla och vara en aktiv medlem i riksförbundet Musikcentrum Riks Arbetet i MCR har utvecklats och antagit allt fastare former under ledning av vår Förbundsordförande. Detta som en naturlig följd av att organisationen utökats med ytterligare en medlem; Musikcentrum Syd (MCS). Arbetsbördan har i motsvarande grad också ökat. Inte minst har arbetet med organisationsutveckling varit av nöden. I den årliga Verksamhetsplanen fastslås verksamhetsmålen som styr den operativa verksamheten. Avstämningar sker i styrelsen som under året haft 6 styrelsemöten och en tvådagars konferens. Årsmötet hölls 19/5 i Stockholm och i samband härmed valdes MCS in som ny medlem. Eftersom MCR inte har någon egen personal har de ursprungliga medlemsföreningarna (MCV & MCÖ) avsatt ¼ -tjänst var som täckts av befintlig personal. Det är MCR som ansöker och erhåller verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd för den totala verksamheten inom organisationerna. MCR har huvudansvaret för den internationella representationen och för de övergripande nationella frågorna. Undantag från detta kan naturligtvis göras om det bättre gagnar respektive verksamhet. Grunden i rollfördelningen mellan MCR och MCV/MCÖ är att MCR inte ska bedriva sådan verksamhet som någon av medlemsorganisationerna kan utföra. Se vidare Verksamhetsplanen för MCR. Göteborg 11 februari 2015 Anders Malmström Verksamhetsledare MCV MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Under 2014 har myndigheten även deltagit i JiM 1.

Under 2014 har myndigheten även deltagit i JiM 1. 1(12) 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Medspelare i musiklivet 4. Sammanfattning av 2014 års ansökningar, beviljade stöd och delrapportering 5. Avslutade projekt 2012, 2013 och 2014 6. Ekonomiskt utfall

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer