Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014"

Transkript

1 Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

2 Verksamhetsberättelse 2014 Ett år som har präglats av att allt fler projekt och samarbeten har sett dagens ljus. Detta har fått till följd att en allt större andel av de arbetstillfällen vi förmedlar är resultatet av ett aktivt arbete på kansliet. Det är ett krävande men också kreativt och belönande arbete. Samarbeten är vår livsluft. Under året genomförde vi en medlemsenkät för att ta reda på att vi verkligen gör det som medlemmarna vill att vi ska göra. Den kommer att bli vägledande inom olika områden av vår verksamhet och hjälpa oss att prioritera rätt. För att bibehålla en dynamisk förening där medlemmarna känner sig delaktiga är detta ett medel som tillsammans med medlemsmöten, julmingel m.m. bidrar till att levandegöra organisationen. Verksamhetsmål Verksamheten har, i likhet med tidigare år, drivits efter ett antal övergripande och långsiktiga mål. Rubrikerna kan ändras över tid men huvudinriktningen kvarstår. Med dessa mål som ledstjärnor garanteras verksamhetens relevans för medlemmarna. 1. Förmedla föreningens artister 2. Utveckla medlemmarnas arbetsmarknadskompetens 3. Vara en aktiv och stabil förening som tar till vara medlemmarnas intressen 4. Verka kulturpolitiskt 5. Marknadsföra MCV med syfte att bl.a. nå arrangörer och nya medlemmar. 6. Initiera och samverka i projekt som gagnar våra medlemmar och samhället i stort. 7. Utveckla och vara en aktiv medlem i riksförbundet Musikcentrum Riks. 1. Förmedling Förmedlingen av föreningens artister har, allt enligt våra medlemmars önskemål, högsta prioritet. Detta sker, i huvudsak, genom konsertprojekt (egna eller i samarbete), förfrågningar till kontoret från arrangörer eller artistbokningar via hemsidan utan att kontoret är direkt inblandat. I ett större perspektiv är naturligtvis i stort sett allt vi företar oss inriktat på att förmedla våra artister. Verksamheterna hänger ihop och betingar varandra. Den direkta arbetsförmedlingen, alla våra projekt och samarbeten, seminarier och kurser och vår kulturpolitiska verksamhet syftar ytterst till att bl.a. skapa fler arbetstillfällen åt våra medlemmar. Eftersom MCV endast är en förmedlande organisation och bara undantagsvis skriver kontrakt i artisternas namn, är det svårt att kvantifiera, härleda och verifiera alla jobb som vi genererar, som utöver artistprogram även kan vara pedagog-och handledaruppdrag, enskilda musikerjobb och ibland även artistprogram som inte ingår i förmedlingen. Det är inte heller säkert att förmedlade kontakter leder till jobb samma år som de förmedlats. Ofta resulterar dessa musikarrangemang i rena dominoeffekter där många fler MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

3 arbetstillfällen blir följden. Det är dock effekter vi inte kan mäta. Det samma gäller alla arbetstillfällen för ljud- och ljustekniker, fotografer, tryckerier, layoutare, bokare, producenter, arrangörer, biluthyrare, musikhandlare osv. - som våra artisters konserter ger upphov till. Enligt Kulturrådets önskemål arbetar MCV med att öka och kvalitetssäkra mätbarheten. Med tillgång till ständigt bättre program och mätfunktioner utvecklar vi också våra utvärderingssystem bland annat på våra projekt. Dock kommer det, av skäl som beskrivits ovan, att vara omöjligt för MCV att redovisa exakta siffror för hur många arbetstillfällen vi förmedlar. Trender och förändringar i mönstren har däremot blivit enklare läsa av. Den aktiva förmedlingen Projekt som vi aktivt initierar och som går ut på att kartlägga och etablera samarbeten med professionella musikarrangörer ofta med syftet att etablera nya scener, skapa starka modigare arrangörer eller bara att lyfta fram bra musik i olika genrer. Detta gör vi genom att bistå arrangörer med programläggning, stötta arrangörer som skapar kreativa och intressanta musikscener och ofta bokar MCVartister, samt genom att initiera och programlägga egna turnéprojekt, som exempelvis Musik på biblioteket. Under våra egna evenemang, som MCV-dagen och vår kväll på Kulturkalaset i Göteborg, är syftet att marknadsföra MCV och visa upp vårt breda utbud. Den passiva förmedlingen Den passiva förmedlingen innebär att arrangören tar kontakt med oss. De får kännedom om oss via internetsökning, vår marknadsföring med annonser, nyhetsbrev, Konserttipset, Årets skiva, MCV-dagen, kontakter, ryktesvägen m.m. De tar kontakt antingen med oss eller med artisten direkt. Tar de kontakt med MCV-kontoret inleder vi en dialog med målsättningen att förmedla rätt artist till rätt tillfälle. Hemsidan är, i sin nya version med ökad användarvänlighet och nya funktioner, i sig det viktigaste verktyget i förmedlingen. Många av våra närmaste kunder och partners är de som klarar sig självständigt med bara hemsidan som hjälp. De botaniserar, får inspiration och ringer själva till artisterna och bokar. Detta är en förutsättning för att vi, med en begränsad personalstyrka, ska kunna förmedla så många uppdrag som möjligt. På så vis räcker våra begränsade resurser till fler förmedlade arbeten. Det blir kort sagt mer musik för pengarna! Förmedlingens resultat 2014 Arbetstillfällen som MCV:s aktivitet direkt gett upphov till under 2014 är; - Projekt/konsertserier vi medverkat i, d.v.s. aktivt förmedlade jobb. - Jobb som förmedlats via kontakt med MCV-kontoret eller direkt t.ex. vid MCVdagen. - Internetförmedlade jobb via vår hemsida. Sedan tre år tillbaka använder vi ett verktyg som vår nya hemsida tillhandahåller. Vi kan exakt se hur många som använder knappen boka genom artist. Vi antar att 50 % av bokningarna verkligen blir av. Vilket erfarenhetsmässigt verkar vara ett realistiskt antagande. Aktivt förmedlade bokningar: Telefon/mail-förmedlade arrangörskontakter: Internetförmedlade arrangörskontakter: Summa: arbetstillfällen 145 arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

4 Kommentarer: En minskning med drygt 10 % från föregående år. I likhet med förra årets exceptionella ökning finner vi förmodligen förklaringen i den tröghet i systemet som de längre cyklerna innebär. Om vi 2013 kunde njuta frukterna av de extraordinära satsningar som de extra medlen medgav, får årets resultat sägas avspegla en återgång till en mer normal utveckling. Dock, i ett längre perspektiv ser vi en utveckling där 2013 utgör en topp i en kontinuerligt stigande trend. Anmärkningsvärt är den fortsatt stora ökningen på de aktivt förmedlade bokningarna. Här har återigen många nya samarbeten etablerats som lett till nya konserter, men också tidigare års kartläggnings- och kontaktarbete burit frukt, inte minst inom barn och ungdomsområdet. Allt sker dock till priset av en ökad arbetsbelastning vilket sliter på personalen. Det som drar ner resultatet är minskningen på de internetförmedlade jobben vilket framstår som något gåtfullt mot bakgrund av att besökstalen på hemsidan samtidigt fortsätter att öka. Barn och unga Barn och ungdom är en prioriterad målgrupp såväl i den offentliga kulturpolitiken som hos MCV. De speciella villkoren och befintliga offentliga strukturer (stödsystem, Skapande skola m.m.) gör att vi arbetar på ett annat sätt med denna genre. Som MCV-medlem får man en kvalitetsstämpel som bland annat innebär en möjlighet att ingå i Västra Götalandsregionens och Göteborgs kommuns subventionssystem, utbudskataloger och utbudsdagar. Vi samarbetar tätt med länsmusikens barn- och ungdomskonsulent, och våra rekommendationer leder ofta till att våra nya barn- och ungdomsprogram anlitas av Kultur i Väst. Vi har även ett gott samarbete med Göteborgs Kulturförvaltning på barn & ungdomssidan där vi bl.a. är med och programlägger utbudsdagarna En scen kväll. Vi gör kontinuerligt riktade utskick om vår verksamhet och våra medlemmars produktioner till barn- och ungdomsarrangörer, kultursamordnare och andra intresserade. 2. Utveckla medlemmarnas arbetsmarknadskompetens Resurscentrum, branschkunskap och samarbeten Efter många år i branschen både som aktiva musiker och kulturbyråkrater besitter vår personal en stor branschkunskap och har också ett stort kontaktnät inom olika, för medlemmarna, relevanta områden. Många av våra medlemmar har som vanligt vänt sig till kontoret och fått hjälp med olika frågor om t.ex. avtal, a-kassan, egenföretagande, marknadsföring, kontakter m.m. Vi arrangerar kurser ibland på eget initiativ men oftast på medlemmarnas, och informerar också kontinuerligt om de möjligheter till kompetensutveckling som andra aktörer erbjuder. Vi samarbetar med en rad olika organisationer och kan därigenom trots vacklande resurser vara delaktiga i att skapa exklusiva kompetensutvecklingserbjudanden till våra medlemmar. Vi har en aktiv omvärldsbevakning för att därigenom kunna meddela våra medlemmar om förändringar på arbetsmarknaden och viktiga datum för bidragsansökningar, stipendier m.m. Kurser, seminarier m.m. Information om statliga stödstrukturer I januari bjöd vi in Hasse Lindgren från Konstnärsnämnden (och tidigare Kulturrådet) som höll ett seminarium om de statliga stöden på kulturområdet. Det var ett mycket välbesökt möte som gav inblickar i myndighetsutövande och kulturpolitiska prioriteringar. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

5 Fördjupat samtal om improvisation, konsert och jam! I samarbete med jämställdhetsprojektet Spotlight bjöd vi i mars in till ett samtal där fem olika artister delade med sig av sina personliga erfarenheter och metoder inom improvisation. Därefter följde konserter med respektive artist. Kurs i digitala tekniker för marknadsföring Vi bjöd i maj in till en 2-dagars grundkurs i digitala tekniker för fria professionella grupper inom teater, dans och musik, som Trappan anordnade. Branschdag För tredje året bjöd vi i samarbete med Trappan, Musikerförbundet och GAC m.fl. in medlemmarna till en heldag med paneldebatt om konsertarrangörens perspektiv, föredrag och mingel allt med de fritt verksamma musikerna i centrum. Lisa Sand och Isabel Thomson från Statens Musikverk informerade om verksamheten nationellt och internationellt. Paula Af Malmborg Ward gav en personlig betraktelse om sin konstnärliga vardag m.m. Evenemanget var välbesökt och uppskattat. Vi planerar för en fortsättning. Unshade Tillsammans med bl.a. Business Sweden startade vi projektet Unshade, där utvalda artister från alla konstområden erbjöds hjälp med att utveckla och förbereda sig för en internationell satsning, i syfte att nå ut till en större publik. Vi ordnade en inspirationsträff i april som var öppen för alla intresserade, med olika föredrag om utlandssatsningar dels ur ett konstnärligt och dels ur företagsekonomiskt perspektiv. I nästa steg valdes en grupp från varje konstområde ut och fick ta del av en exklusiv seminarie- och föreläsningsserie om exportsatsningar. Om finansiering kan ordnas kommer också ett tredje steg tillkomma, som handlar om en faktisk lansering i ett utvalt land med stöd av Business Sweden. Konsert, samtal och clinic med Katy Guillen & the girls I samarbete med jämställdhetsprojektet Spotlight Väst Artist och Musikerhälsan Under vårt årliga julmingel i december bjöd vi in Artist och Musikerhälsan som berättade om sin relativt nystartade verksamhet och hur fritt verksamma musiker skulle kunna utnyttja den. Andras seminarier I medlemsbrev har vi också informerat om andras seminarier och kurser i regi av Kultur i Väst, Coompanion, Västra Götalandsregionen, Trappan, Stadsbiblioteket, Skatteverket, Export Music Sweden m.fl. Medlemsinformation I våra olika medlemsutskick uppdateras medlemmarna om branschnyheter, nödvändigheter och möjligheter. Vi presenterar kontinuerligt stipendier och bidrag som är speciellt riktade till musiker. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

6 3. Vara en aktiv och stabil förening som tar till vara medlemmarnas intressen Årsmötet Den 24/2 hölls MCV:s årsmöte. Anders Malmström föredrog verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny valdes. Föreningens framtida arbete och verksamhet och MCR:s roll diskuterades bl.a. Medlemsenkät Vi genomförde under året en ny medlemsenkät. Här fick vi dels svar på hur vår verksamhet stämmer överens med medlemmarnas önskemål och dels statistik på våra medlemmars aktiviteter och hur de organiserar sin verksamhet. Intressant är att jämföra med motsvarande undersökning från Svarsfrekvensen var tyvärr betydligt lägre den här gången, vilket gör tolkningarna osäkrare. Tanken är att göra en medlemsenkät vart tredje år i fortsättningen. Julmingel med öppen scen Julmingel/medlemsträff hölls på Café Hängmattan den 16/12. Efter medlemsinformation om verksamheten presenterade Artist och Musikerhälsan sin verksamhet. Diskussion följde. Anna Ottertun med gruppen MOR framträdde. I vanlig ordning bjöds det på glögg, pepparkakor, öl och julmackor m.m. Värvning av medlemmar Genom aktivt rekryteringsarbete i samband med våra arrangörssamarbeten, t.ex. klubbar, branschträffar, mässor och expon har vi rekryterat nya medlemmar. Många musiker attraheras av våra projekt, och vi får en hel del medlemmar den vägen. Det allra bästa sättet att värva nya medlemmar är dock att ha nöjda medlemmar. Ryktet sprider sig. Tidsbegränsat medlemskap Sedan ett antal år är medlemskapet i MCV tidsbegränsat. Detta har fått till följd att de artister som varit med längst i MCV fått göra en ny ansökan för att stå kvar i vår förmedling. På så vis ser vi till att alla artister bedöms på ett likartat sätt vad gäller kvalitetskriterierna och att alla program är uppdaterade. Medlemmars egna projekt Initiativ och projektidéer från medlemmarna som gynnar föreningen uppmuntras och stöttas i möjligaste mån. Information, kontakt och service Som vanligt har vi haft kontinuerlig kommunikation med och information till medlemmarna via utskick, mail och hemsida. Kontoret har dagligen direktkontakt med medlemmar via telefon eller besök på kontoret. Något som uppskattas av bägge parter och hjälper kontoret med att alltid vara uppdaterade. Det skapar mycket bättre förutsättningar för att förmedla fler jobb! Vi erbjuder alla nya medlemmar en personlig informationsträff och genomgång av just deras situation och möjligheter. Kontoret fungerar som något av ett resurscentrum som hjälper medlemmarna med råd och dåd. Vi har även ett mindre PA-system som hyrs ut till medlemmar till ett billigt pris. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

7 Styrelsen MCV verkar för en dynamisk och aktiv styrelse. Nio ordinarie styrelsemöten har avhållits samt två heldagsmöten där mer övergripande policyfrågor och visioner diskuterats. Till de senare har också gäster från olika genrer inbjudits för att berätta om sitt konstnärskap och därmed bredda styrelsens kompetens. Vissa frågor har beretts i särskilda utskott. Styrelsen har bestått av Annika Törnqvist (ordförande), Livet Nord, Isak Widmark, Lisen Rylander-Löve, Lucas Stark och Karin Johansson. Personalen Under året har personalstyrkan men också anställningsvillkoren förändrats en del. Maud Lindström slutade i februari för att gå vidare till Kultur i Väst. En del av hennes tjänst togs över av Maja Rönnbäck som tidigare varit anställd här. I juni slutade Katty Axelsson Ståhl efter en längre tids sjukskrivning. I september tillkom Rebecka Gabriel som bl.a. tog över ansvaret för Barn & Ungdom. Eftersom Anders Malmström kommer att sluta i februari 2015 har vi under hösten genomfört en rekryteringsprocess för att hitta en ny verksamhetsledare. Processen fördes till ett framgångsrikt slut i och med att Helena Östblom Berg utsågs till tjänsten. Hon börjar sin anställning i februari Från och med september har vi inte längre några vikariatsanställda utan hela personalen är tillsvidareanställd eller provanställd. Detta tror vi ska bidra till en minskad personalomsättning på sikt. Föreningens personal har bestått av: Anders Malmström: Verksamhetsledare, ekonomi, kulturpolitik m.m. (100% varav 20% MCR) Katty Axelsson Ståhl: Informatör & förmedlare (sjukskriven 1/1-20/6 därefter slutat) Lars Elf: Förmedling, hemsida och medlemsfrågor (80 % varav 5 % MCR). Maud Lindström: Marknadsföring, projekt (80 % vikariat 1/1-28/2) Maja Rönnbäck: Marknadsföring (50 % vikariat 1/3-30/6; 50 % t.v. 1/8-31/8) Mikael Godée: Projekt m.m. (c:a 40% timanst.1/1-30/6; 50 % t.v. 1/8-31/12 ) Rebecka Gabriel: Projekt, barn & ungdom (50% provanst. 14/8-31/12) Under året har Maja gått en 24 dagars kurs i grafisk design. MCV har avtal om företagshälsovård med regelbundet återkommande hälsokontroller för personalen, samt friskvårdsbidrag på 1500 kr/år & person. 4. Verka kulturpolitiskt Kulturpolitiska frågor på det nationella planet drivs i huvudsak genom riksorganisationen (MCR). Detta för att få större tyngd och legitimitet och därmed förhoppningsvis större genomslag för våra synpunkter och idéer. MCV fortsätter naturligtvis att driva de kulturpolitiska frågorna och vara de fritt verksamma musikernas främsta representant på det regionala och lokala planet, samtidigt som vi är engagerade nationellt genom MCR. Vi deltog i uppropet Ett musikliv för alla! som, inför riksdagsvalet 2014, vände sig till de politiska partierna med ett krav om en reformering av musikpolitiken för att säkerställa mångfald och stärka det fria musiklivet. Vi anordnade i samarbete med Musikerförbundet ett välbesökt möte i Göteborg med kulturpolitiker från sex riksdagspartier. Här presenterade vi också situationen för det fria musiklivet. Som ett resultat av vårt engagemang i olika kulturdiskussioner blir vi ofta inbjudna till olika möten, både som deltagare och som t.ex. paneldebattörer. Vår roll som MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

8 referens- och remissinstans har också blivit mer påtaglig de senaste åren. Skapa kulturpolitisk debatt MCV arbetar kontinuerligt med att aktivt bevaka och påverka kulturpolitiken. Detta gör vi enskilt eller genom att bygga nätverk för att få större genomslag för idéer och krav. Genom MCR och tillsammans med de övriga centrumbildningarna på riksnivå har vi fortsatt att engagera oss i behovet att permanenta de extra medel som centrumbildningarna erhöll 2010 och MCV har också i praktisk handling, genom att betala ut gager till alla musiker som deltog på MCV-dagen, pekat på missförhållanden i branschen där artister allt för ofta förutsätts spela gratis som en del av sin marknadsföring. Vi hoppas att MCV-dagen ska bli ett exempel och en avstamp för en utveckling där inte längre artisterna regelmässigt subventionerar annan verksamhet. Möten och seminarier Även i år har vi aktivt deltagit i olika möten och seminarier med syfte att lyfta och förbättra yrkesverksamma musikers situation. MCV representerades också på Branschdagen i oktober (se ovan). Vi har haft informella möten med kulturpolitiker och där lyft frågan om den fria musikens villkor. Vi har också kontinuerlig kontakt och möten med andra organisationer och föreningar såsom AF Kultur/Media, Centrumbildningarna, Coompanion, GAC, Göteborg & Co., Jazzföreningen Nefertiti, Kulturnämnden i Göteborg, Kultur i Väst, Musikalliansen, Musikens Hus, Pustervik, Skådebanan, Svensk Jazz, RFoD, Statens Kulturråd, Svenska Musikerförbundet, SYMF, Trappan, Västra Götalandsregionens kulturnämnd m.fl. 5. Marknadsföring, med syfte att bl.a. nå arrangörer och nya medlemmar. De senaste årens förnyelsearbete på marknadsföringsområdet har fortsatt. Rutiner och analyser har trimmats och förbättrats. Tack vare allt smartare analysverktyg har vi säkrare kunnat avläsa marknadsföringens effekter. Resultatet kan bland annat avläsas i ökande besökssiffror på hemsidan. Strategin för användning av sociala medier har utvecklats samtidigt som våra resurser i dagsläget inte gör det möjligt att till fullo utnyttja alla möjligheter inom det området. De internationella insatserna kanaliseras i huvudsak genom MCR. Vi var med och presenterade oss, men framförallt våra artister på fem internationella mässor samt på Folk och Världsmusikgalan (se nedan). Hemsidan Hemsidan är vårt ansikte utåt och vår förmedlings viktigaste verktyg. Det är därför naturligt att hemsidan ligger i fokus för vår marknadsföring och det är också hit vi vill att alla partners, arrangörer, producenter och musiker ska hitta. Hemsidan som lanserades i april 2011 har underlättat för både arrangörer som söker en artist och för oss att få statistik och mätbarhet. Vi har sedan dess haft en stigande trend vad gäller antal besökande (2012: 20 %, 2013: 9,5 %). Den positiva utvecklingen har fortsatt även 2014 då vi såg en ökning på 17 %. Det är naturligtvis en mycket glädjande utveckling som tjänar som en feedback på det nedlagda arbetet. Hemsidan utvecklas kontinuerligt. Under 2014 har vi lagt till möjligheten för artisterna att länka till sociala medier och till olika ljud- och bildsajter för att bättre MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

9 kunna visa upp sin musik. Vi har också uppdaterat layouten och den engelskspråkiga versionen av sidan. Grafisk profil Efter att under 2013 tagit fram en ny logga, har vi under 2014 lanserat en genomgående grafisk profil för allt vårt marknadsföringsmaterial och därmed gjort det mer enhetligt och effektivt. Presentationsmaterial Samtliga nya medlemmar får hjälp med att presentera sig själva med texter, bilder och ljud på bästa sätt på vår hemsida. För att också våra utländska arrangörskontakter ska kunna ta del av MCV:s utbud finns presentationstexterna även på engelska. Trycksaker, marknadsföringsmateriel och affischstöd Under året har vi framställt nytt presentationsmaterial gentemot arrangörer, informationsmaterial gentemot artister och presumtiva medlemmar samt visitkort, brevpapper och kuvert. Vi har producerat riktat presentationsmaterial för att marknadsföra MCV och medlemmarna på Musik på biblioteket, Scenkonstdagarna, En scen kväll, m.m. Allt med den nya grafiska layouten. Vi har i likhet med tidigare år beviljat medlemmar bidrag för affischframställning mot att de har med MCV:s logga på affischen. Utbudsdagar MCV-dagen är vårt årligen återkommande evenemang som visar upp MCV:s mångfald för olika slags arrangörer och producenter. MCV-dagen hölls för trettonde året, för tredje gången på Storan, och denna gång (återigen) inför en rekordstor publik. I likhet med tidigare år visade MCV upp ett varierat utbud bestående av sju av våra fantastiska artisters program inför arrangörer, producenter och beslutsfattare inom kultursektorn. Som vanligt var MCV-dagen mycket lyckad, många nya kontakter knöts och dessutom blev många jobb förmedlade direkt på plats. I likhet med förra året fick artisterna ett litet men dock gage. Detta som en kulturpolitisk markering och ett exempel för andra att följa. Vi deltog i VG-regionens Scenkonstdagar under våren där bl.a. fem MCV-grupper framträdde och där vi också var delaktiga i flera seminarier. Vi samarbetade med Göteborgs kulturförvaltning under utbudsdagarna En scen kväll där många av våra artister inom Barn & Ungdomsgenren framträdde. Även i år ägde evenemanget rum på vår egen hemmaplan i Musikens Hus, vilket gjorde att vi var ännu mer involverade dessutom var Rebecka Gabriel en av konferenciererna. Mässor och mötesplatser Som nämnts ovan deltog vi genom MCR på ISPA och APAP i New York, Jazz Ahead i Bremen, Womex i Santiago de Compostela och Classical Next i Wien. Våra artister ingick i det material som framställdes till, och distribuerades på dessa mässor. Likaså presenterade vi genom MCR våra artister på mässan Open Folk som var en del av Folk och Världsmusikgalan i Umeå. MCV-skivan MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

10 MCV-skivan är en presentation av ett urval av det senaste årets nya artister, men är också en påminnelse om att MCV:s spännande utbud är dynamiskt och ständigt uppdateras. Årets skiva spreds till närmare tusentalet arrangörer, producenter och press i hela landet. Utgivningen är ett årligt projekt som startade Kontinuerliga och riktade utskick MCV skickar ut nyhetsbrev, konserttips och inbjudningar till våra olika målgrupper och press i hela landet. Vårt e-postmarknadsföringsprogram Apsis ger oss möjlighet att skicka snygga utskick, mäta statistik och administrera våra kontakter. Veckans konserttips skickas till media, arrangörer, producenter, artister och andra kontakter i hela landet som har anmält sitt intresse från hemsidan. Häri ges tips om konserter där våra artister medverkar. I Nyhetsbreven, som riktas till samma målgrupp, presenteras bland annat nya medlemmar, arrangörssamarbeten och arrangemang som MCV är inblandade i. Medlemsbrev och Medlemstips skickas kontinuerligt och riktas (som namnet antyder) till medlemmarna. Breven, som innehåller information om aktuella händelser och projekt som vi jobbar med kontoret, skickades kvartalsvis. Tipsen innehåller just detta om t.ex. kurser, stipendier, tider för bidragsansökningar m.m. De skickas vid behov och när det är aktuellt. Vi gör också riktade utskick till målgrupper som eventbolag, bokare av barn- och ungdomsprogram och festivalarrangörer, där relevanta artister och arrangemang presenteras. Pressarbete I samband med våra egna arrangörssamarbeten bearbetar vi speciellt press på lokal och riksnivå. Pressen använder också flitigt vår databas (hemsidan) med artisternas pressreleaser och pressbilder. Annonsering Annonsering har visat sig vara ett för det mesta dyrt, svårmätbart och ineffektivt sätt för MCV att marknadsföra sig. Våra annonser begränsar sig till Liras festivalbilaga, Eventmarket.com och olika festivalprogram där detta är en del av vårt arrangörssamarbete. Vi arbetar också med indirekt annonsering och sökoptimering med hjälp av Google Ads. Kataloger Vi förmedlar våra medlemmar som arbetar med barn- och ungdomsprogram till Västra Götalandsregionens Kulturkatalogen och Göteborgs stads Kulturterminen. Digital marknadsföring/sociala medier Vi har en Facebooksida som uppdateras kontinuerligt. Här presenterar vi aktuella projekt och nyheter. 6. Initiera och samverka i projekt som gagnar våra medlemmar och samhället i stort Genom att samarbeta med andra aktörer som har liknande uppdrag och intressen får vi mer musik för pengarna! Med våra turnéprojekt skapar vi fler, starkare och även modigare arrangörer i olika genrer och på så sätt arbetar vi långsiktigt med att skapa en bättre och större arbetsmarknad för våra medlemmar. I samtliga projekt arbetar vi i tillämpliga delar med: MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

11 - Arrangörsutveckling genom utbildning och nätverksträffar med dialog och kunskapsutbyte. - Inventera, skapa nära kontakter, systematisera och uppdatera ett fullvärdigt och aktuellt arrangörsregister. - Aktiv personlig kontakt med olika typer av arrangörer som t.ex. eventbolag, företagsträffar, kick offs, invigningar m.m. Arrangemang med fokus på att skapa nya scener Musik på Biblioteket Musik på Biblioteket är ett eget projekt i samarbete med VG-regionens bibliotek med stöd från ABF och Kultur i Väst. Det arrangerades för femte året under vår och höst. 19 olika artister/grupper har gjort sammanlagt 49 konserter på 26 olika bibliotek i Västra Götaland. Projektet är väl etablerat i regionen och fortsätter även nästa år. Det fungerar också förhoppningsvis som en dörröppnare till andra regioner där planer finns för etablering under kommande år. Konsthallen, Trollhättan Årligt återkommande samarrangemang med Trollhättans kommun. På Konsthallen (tidigare Insikten) har MCV programlagt 6 konserter under juli och augusti en ökning med 50 % sedan förra året. Flyglar finns dom? Är ett projekt som startades under 2013, med stöd från VGR:s kulturnämnd, där vi kartlägger presumtiva konsertlokaler i Västra Götaland med utgångspunkt från om de har spelbara flyglar. Under 2013 genomfördes en pilotdel som resulterade i sex konserter med tre olika jazzpianotrios på i huvudsak nya scener ägnades till stor del åt kartläggning av flyglar där nu en bra bit över hundra är registrerade. Under hösten genomfördes också konserter på Mössebergs kurhotell och i en pianoaffär i Skövde avslutas projektet med ytterligare några konserter. Men vi siktar på en fortsättning där vi utnyttjar kartläggningsarbetet och, i samarbete med flygelägarna, arrangerar konsertserier i regionen. Musik på Bion Pilotprojekt i samarbete med Folkets Hus och Parker och Bio Roy i Göteborg. Vi genomförde två konserter under våren. Hi Hank bjöd på filmmusik i egna versioner som ett förspel till den ordinarie filmen och MusicMusicMusic improviserade till en stumfilm från 1910-talet. Detta gav mersmak och vi tittar på någon form av fortsättning Musik för Äldre Under hösten kombinerade vi vid två tillfällen konsertserien Musik på Biblioteket med konserter på äldreboenden tidigare på dagen. På så sätt kan vi erbjuda bra konserter till ett lägre pris samtidigt som artisterna får fler jobb. Projektet som sker i samarbete med Kultur i Väst kommer att fortsätta under Barn och ungdom (BoU)(se även ovan) Barn och ungdom är en prioriterad målgrupp såväl i kulturpolitiken som hos MCV. Under våren var vi underbemannade och kunde inte helt leva upp till vår ambition att vara den drivande kraften inom BoU. Under hösten förbättrades situationen när Rebecka anställdes med huvudinriktning på området. Vi har fortsatt med att fördjupa de goda relationer vi redan har, exempelvis med Kultur i Väst, kulturförvaltningen och samordnarna i Göteborg, som vi har flera spännande samarbeten med och där MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

12 nya planer föds. MCV är en viktig part när det gäller förmedling av musik för barn och unga, har ett fantastiskt och rikt utbud där många av de allra bästa musikerna och föreställningarna är med, och är dessutom de enda som erbjuder musikerna stöd till exempel när det gäller Skapande skola. Musikens Hus- en fast scen för konserter för barn och unga Konsertscen för skolkonserter på Musikens Hus som startades under MCV har suttit med i projektgruppen och varit delaktiga i programläggningen tillsammans med barn-och ungdomskonsulenter från Gbg:s kulturförvaltning, Kultur i Väst och kultursamordnare från stadsdelarna. 105 konserter med MCV-artister har genomförts under året. Barnmattan Tillsammans med Musikens Hus i Göteborg genomförde vi för fjortonde året konsertserien Barnmattan med tio konserter/föreställningar för c:a 800 barn under vår och höstterminen. En scen kväll Vi planerade och medverkade under En scen kväll som är två utbudsdagar för barnmusik som arrangeras av Göteborgs kulturförvaltning. Sex olika MCV-program presenterades Detta har stort genomslag följande år och leder till ett stort antal konserter. Samarrangemang Evenemang vi har varit delaktiga igenom programläggning och/eller ekonomiskt stöd under året är: Kulturkalaset I samarbete med Göteborg & Co var MCV i augusti som vanligt värdar för scenen i Bältesspännarparken under en kväll på Göteborgs Kulturkalas. I år var det lika välbesökt som någonsin under i princip hela kvällen! Vi presenterade tre olika MCVartister med sammanlagt ett tjugotal musiker. Göteborgs visfestival I januari och i samarbete med bl.a. Källström musik och kultur genomfördes för tredje gången festivalen som i år utökats till fyra dagar på Musikens Hus. Mängder med visartister framträdde för en stor publik. Planetafestivalen Vi deltog i samarbetsprojektet Planetafestivalen där vi tillsammans med arrangörer och andra aktörer för tolfte året manifesterade världsmusiken med en stor festival i månadsskiftet oktober-november på de olika världsmusikscenerna i Göteborg. Nya nätverket/ Dansfest Tillsammans med Nya nätverket som består av MCV, Gbg:s kulturförvaltning, KiV, Sensus och Folkuniversitet genomförde vi, på Dalheimers Hus i Majorna, festivalen Dansfest med inriktning på seniorer. Ett mycket uppskattat evenemang. GMLSTN Jazzfestival Ny stor festival i Göteborg som hade premiär i maj. Mängder med artister varav flera från MCV spelade på två scener under två dagar. Kommer att få en fortsättning under MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

13 Festivaler, scener och klubbar mm Brötz, Göteborg (jazz och impro, konsertserie) Spelmansstämma på Epidemin, Göteborg (folk och världsmusik) Musikklubben, Göteborg (world, jazz och soul) Muko-festivalen, Frölunda (blandat) internationellt utbyte Bunkernfestival, Göteborg (blandat) 2 dagar Göteborgs Balkanfestival, Angered och Majorna (folk och världsmusik) 3 dagar Fredags, Mark (blandat, konsertserie) Klubb Ankaret (blandat, konsertserie) Sommarunderhållningen m.m., Göteborg (blandat Gbg:s kulturförvaltning) Övriga samarbeten Katapult för mångfald MCV ingick som samverkanspart i det rikstäckande mångfaldsprojektet Katapult som avskutades under våren. Katapult har givit konkret stöd till invandrade musiker för att dessa lättare ska kunna ta sig in i det svenska musiklivet. MCV har ingått i ledningsgruppen för den Västsvenska delen av projektet. Vi har också stått för individuell coachning av deltagarna och föreläst om hur det fria svenska musiklivet fungerar. I projektgruppen ingick även bl.a. RFoD, Kultur i Väst och Kulturatet. Spotlight Väst Tillsammans med Kultur i Väst, Impra, Ladyfest, m.fl. har vi ingått i jämställdhetsprojektet Spotlight Väst. Syftet är att synliggöra kvinnors musikskapande och musicerande, lyfta frågan om jämställdhet i musiklivet och skapa ett musikliv i bättre balans. Inom Spotlight arrangeras föreläsningar och träffar m.m. om jämställdhetsfrågor för frilansmusiker men även musikworkshops ibland kombinerade med jam. Ljudinstallationer Vi fortsatte samarbetet med ljudkonstnären Mikael Bojén som varit projektanställd hos MCV under året. Flera olika installationer har blivit följden. Kultur i Väst Tillsammans med KiV har vi under året fortsatt dialogen om framförallt arrangörsutvecklingsfrågor. Vi har även börjat närma oss konkretiseringar av Dialogen kommer att fortsätta och i takt med att KiV avsätter mer personal med uppgift att titta på dessa frågor tror vi att vi under nästa år ska komma fram till någon form av resultat. AF Kultur Media Vi har tillsammans med övriga centrumbildningar i väst ingått i AF Kultur Medias samrådsgrupp där vi framförallt sett över de prognoser om kulturarbetsmarknaden som AF tar fram två gånger om året. Vi uppmanar AF Kultur Media till samarbete och att bjuda in våra medlemmar till aktiviteter och kompetensutveckling. Vi ingår också sedan tidigare i AF Kultur Medias referensgrupp inom scen- och tonområdet. Trappan Vi är styrelsemedlemmar i Trappan, kompetensutveckling för scen, ton, film och TV. Tillsammans med bl.a. dem genomfördes bl.a. Branschdagen i november. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

14 7. Utveckla och vara en aktiv medlem i riksförbundet Musikcentrum Riks Arbetet i MCR har utvecklats och antagit allt fastare former under ledning av vår Förbundsordförande. Detta som en naturlig följd av att organisationen utökats med ytterligare en medlem; Musikcentrum Syd (MCS). Arbetsbördan har i motsvarande grad också ökat. Inte minst har arbetet med organisationsutveckling varit av nöden. I den årliga Verksamhetsplanen fastslås verksamhetsmålen som styr den operativa verksamheten. Avstämningar sker i styrelsen som under året haft 6 styrelsemöten och en tvådagars konferens. Årsmötet hölls 19/5 i Stockholm och i samband härmed valdes MCS in som ny medlem. Eftersom MCR inte har någon egen personal har de ursprungliga medlemsföreningarna (MCV & MCÖ) avsatt ¼ -tjänst var som täckts av befintlig personal. Det är MCR som ansöker och erhåller verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd för den totala verksamheten inom organisationerna. MCR har huvudansvaret för den internationella representationen och för de övergripande nationella frågorna. Undantag från detta kan naturligtvis göras om det bättre gagnar respektive verksamhet. Grunden i rollfördelningen mellan MCR och MCV/MCÖ är att MCR inte ska bedriva sådan verksamhet som någon av medlemsorganisationerna kan utföra. Se vidare Verksamhetsplanen för MCR. Göteborg 11 februari 2015 Anders Malmström Verksamhetsledare MCV MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2011. Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå.

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2011. Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå. MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2011 Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2011 1 Inledning

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2010. Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå.

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2010. Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå. MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2010 Musikcentrum Väst förmedlar unik livemusik som lyfter ditt arrangemang till en oväntad nivå. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2010 1 Inledning

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Senast uppdaterad 2012-06-14. Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se

Senast uppdaterad 2012-06-14. Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se Senast uppdaterad 2012-06-14 Manual ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se INNEHÅLL Så här fungerar din presenta onssida s.3 Inloggning & lösenord Presenta onstext s.4-5 s.6-7 Bilder s.8 Videoklipp

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Verksamhetsplan och budget för 2013 Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 INLEDNING Författarcentrum Väst är idag - som framgår av verksamhetsberättelsen för 2012 - inte endast en traditionell

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN Innehåll 1. Illustratörcentrums fokus 2015 2. Ordinarie verksamhet 3. Budget 1. Illustratörcentrums fokus 2015 Under 2015 fortgår arbetet med att vidareutveckla

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

kommunikationsplan festival Västra Götaland

kommunikationsplan festival Västra Götaland listen to the world! kommunikationsplan festival Västra Götaland Kommunikationsplan Listen to the world! Festival Västra Götaland KOMMUNIKATIONSPLAN Listen to the World! Festival Västra Götaland vänder

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer