Offentlig upphandling En bra affär för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentlig upphandling En bra affär för alla"

Transkript

1 Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare

2 Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla Inledning Öppna den offentliga sektorn! En öppnare offentlig sektor ger fördelar för medborgarna Friare tjänstesektor kan ge fler jobb och högre tillväxt Konkurrens medför flera fördelar för den offentliga sektorn Upphandling idealbild och verklighet Brister i den offentliga upphandlingen är ett tillväxthinder En bra upphandling utmärks av affärsmässighet Upphandlingarna ska vara rättssäkra Upphandlingarna ska skapa incitament för utveckling Upphandlingarna ska präglas av administrativ enkelhet Upphandlingarna ska präglas av pregnans Regler som styr upphandlingarna Vilka är de grundläggande problemen i offentlig upphandling? Irrelevanta krav och bristande efterlevnad Bristande tillsyn och kontroll Stor outnyttjad potential Förslag för en bättre offentlig upphandling Nationell policy för offentlig upphandling Bättre tillsyn och konkurrens Rutiner som ger rättsäkerhet Ta bort konkurrensnackdelarna i momslagstiftningen Kvalitetshöjning av beställningar Hindra osund konkurrens från offentlig affärsverksamhet Öppna för konkurrens på fler områden

3 5 Checklista för offentliga beställare Klargör mål och syfte med upphandling och konkurrens Ordna en tydlig beställarorganisation Grunda upphandlingen på en genomtänkt analys Säkerställ professionellt genomförande och uppföljning Fokusera på det resultat som ska uppnås Källförteckning Skrifter Webbplatser

4 Offentlig upphandling en bra affär för alla Våra gemensamma skattemedel ska vi hushålla med. Sparsamhet och effektivitet ger mer välfärd för pengarna. Väl genomförd offentlig upphandling smälter samman den offentliga sektorns stora kunskaper om medborgarnas behov med entreprenörers förmåga att organisera arbetet och utveckla nya lösningar för högre kvalitet. Det finns stora vinster med offentlig upphandling. Om den görs på rätt sätt, med rätt avsikter. Sund konkurrens mellan alternativ skapar effektiva organisationer och företag. Arbetssätt förnyas, personal och brukare upplever att kvaliteten blir bättre. Kunden placeras alltid i centrum. Almega Forum för tjänsteföretagare vill ha en öppnare debatt om vilken drivkraft offentlig upphandling kan bli om dagens situation av oreda, godtycke och oklara villkor städas upp. Almega vill förnya dialogen mellan upphandlare och leverantörer, så att upphandlingar kan genomföras på ett för alla parter tillfredställande sätt. Transparens, tydliga krav och ständig uppföljning ska vara naturliga delar av all offentlig upphandling. Almega vill se en nationell policy för all offentlig upphandling, med tydliga riktlinjer för omfattning, områden och relevanta villkor. I centrum för varje offentlig upphandling ska kostnad och kvalitet stå, med affärsmässighet som bärande tanke för företagens konkurrens. All kontroll och tillsyn måste anpassas för att säkra kundens nytta. En marknadsskadeavgift ska kunna utkrävas upphandlande myndighet som bryter mot regelverket. Rätt använt kommer offentlig upphandling med tydliga spelregler att leda till effektivare organisation av offentlig välfärd med ständigt högre kvalitet för alla som åtnjuter den. Med den klara målsättningen att med ett öppet och överskådligt system för ständig kvalitetskontroll av offentlig upphandling kommer privata entreprenörer att utveckla välfärden till att ge mer service och omsorg för våra gemensamma skattemedel. Det är en god grund att utveckla svensk välfärd på. 5

5 1 Inledning Det är viktigt att lyfta fram möjligheter och förutsättningar med en ökad god och sund konkurrens för offentlig verksamhet. Det finns tyvärr många exempel där detta inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det drabbar seriösa privata företag på ett negativt sätt och det hämmar tillväxt och utveckling. Inte minst drabbas den enskilde som skattebetalare och avnämare av offentliga tjänster. Almega är en organisation för tjänsteföretagare i Sverige. I Almegas förbund finns såväl det lilla företaget som den stora koncernen. Totalt ingår tjänsteföretag med anställda i Almega. En viktig uppgift för Almega är att medverka till att utveckla tjänsteföretagens tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Almega arbetar målmedvetet med frågor om en sund och rättvis konkurrens. I detta arbete har vi bestämt oss för att lyfta fram problem och möjligheter med den offentliga upphandlingen, vilket belyses i denna rapport. Rapporten är indelad i fyra huvudkapitel:! Ett inledande avsnitt som tar upp ett antal viktiga skäl för att öppna den offentliga sektorn i Sverige genom fler bra genomförda upphandlingar.! Ett avsnitt som beskriver förutsättningarna för offentlig upphandling och ett antal av de vanligast förekommande problemen vid de offentliga upphandlingar som genomförs.! Utifrån denna bakgrundsbild tar vi upp ett antal förslag för att förbättra den offentliga upphandlingen.! Slutligen anger vi en checklista för kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla upphandlingen. Vi hoppas att denna rapport ska kunna bidra till en bra dialog mellan förtroendevalda politiker på olika nivåer, offentliga tjänstemän som arbetar med beställningar och upphandlingar samt företag och näringslivsföreträdare. 6

6 2 Öppna den offentliga sektorn! Den offentliga sektorn i Sverige är stor och har expanderat i stort sett under hela 1900-talet. Från att ha varit cirka 10 procent av BNP vid det förra seklets början växte den offentliga sektorn till ca 70 av BNP mätt som den offentliga sektorns utgifter i början av 1990-talet. I dag är andelen ca 55 procent. 1 En viss minskning har skett sedan dess, men Sverige har ändå bland de högsta offentliga utgifterna i den västliga industrivärlden. En rad av de tjänster som berör oss från att vi föds tills vi blir gamla är offentligt finansierade: barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg är några exempel. Att dessa tjänster utförs med största möjliga effektivitet och kvalitet är en gemensam angelägenhet för hela svenska folket, såväl som skattebetalare som användare av olika välfärdstjänster. 2.1 En öppnare offentlig sektor ger fördelar för medborgarna Åtta av tio svenskar vill kunna välja mellan privata och offentliga alternativ inom vård, skola och omsorg 2. Man ger den privata tandvården och privata öppna sjukvården högre betyg i olika enkätundersökningar än den offentliga. Den privata vården ligger bland de högst rankade alternativen när allmänheten ger sin syn på samhällsfinansierade tjänster. 3 Friskolor får genomgående högre betyg än kommunala skolor i utvärderingar gjorda av elever och föräldrar 4. Det finns flera fördelar med en öppnare offentlig sektor ur ett medborgarperspektiv. Valfrihet mellan olika utförare ger de personer som har behov av en viss tjänst möjligheten att välja den utförare som passar just deras behov bäst. Det ger också möjligheten att kunna välja bort den utförare man inte vill ha. Valfriheten gör att makten över barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård flyttas till barnfamiljer, elever, äldre och patienter. 1 SCB 2 Almega, Det är väl ett fritt land om en valfrihetsrevolution i motvind, maj Kerstin Einevik-Bäckstrand, Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige, Vårdföretagarna, 2001 samt Almega, Tjänstesektorns möjligheter Sverige behöver ett reformarbete för att underlätta tjänsteföretagandet. 7

7 Konkurrens innebär tävlan om att erbjuda den bästa kvaliteten till användarna. Detta stimulerar kreativitet och utveckling. Nya idéer och metoder kommer medborgarna till godo. De anställda inom tjänsteyrken som tidigare varit helt offentligt dominerade får en öppnare arbetsmarknad med flera oberoende arbetsgivare. Detta medför att goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö blir ett konkurrensmedel för att attrahera personal. Detta är viktigt inte minst för många kvinnor som arbetar inom vård, omsorg och utbildning och som kan få större utvecklingsmöjligheter. 2.2 Friare tjänstesektor kan ge fler jobb och högre tillväxt Tjänstesektorn spelar stor roll för jobb och tillväxt i den svenska ekonomin. Tjänstesektorn i Sverige står redan idag för 5 :! Fyra av fem nystartade företag.! Fyra av tio av näringslivets anställda.! 70 procent av BNP. En omfattande strukturomvandling pågår i det svenska näringslivet 6. I allt högre grad står serviceföretag för tillväxten. Serviceföretag blir också globalt ledande i sina branscher. På grund av att de är verksamma på en internationell marknad i ett tidigt skede. Konkurrens från tjänsteleverantörer från andra länder kommer dock att hårdna. För att företagen ska vara förberedda och trovärdiga i sin relation till kunden krävs en stark, stabil hemmamarknad. Utbildning och hälso- och sjukvård är några branscher där nyföretagandet ökat kraftigt mellan Enligt Nutek behöver Sverige öka möjligheten för fler utbildningsinstitutioner och aktörer inom vård och omsorg att sälja tjänster på internationella marknader. Internationaliseringen av Sveriges tjänstebranscher utmanar ett antal traditionella värderingar. Det gäller bland annat vård, omsorg och utbildning där offentlig finansiering och utförande dominerar idag. En positiv inställning till att internationalisera dessa sektorer skulle både kunna effektivisera produktionen av tjänster och innebära stora möjligheter till exportintäkter. 5 Almega, Tjänstesektorns möjligheter Sverige behöver ett reformarbete för att underlätta tjänsteföretagandet, 6 NUTEK Årsbok

8 Den privata tjänstsektorn i Sverige skulle kunna skapa ännu flera jobb. En SNS-rapport 7 om den svenska välfärdsstaten 2006 ställer frågan om varför Sverige har haft tillväxt utan jobbskapande. En viktig fråga är vilken typ av jobb som inte skapas i Sverige. Författarna menar att det sannolikt är jobb som skulle ha utförts av lågutbildad arbetskraft och som konkurrerar med egenarbete eller arbete på den svarta marknaden. Viktiga orsaker till att den privata tjänstesektorn inte växer snabbare är, enligt SNS-rapporten, breda skattekilar och höga minimilöner. De svenska regel- och incitamentssystemen är allvarliga hinder i vägen för små företag att växa, det gäller i synnerhet tjänsteföretag som kan ge riktiga jobb till lågutbildad arbetskraft. 2.3 Konkurrens medför flera fördelar för den offentliga sektorn Det är ett viktigt allmänintresse att skattepengarna används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Konkurrens innebär att effektiviteten kan öka ur flera aspekter: genom nya lösningar från anbudsgivarna, genom att den offentliga verksamheten i sig blir mer effektiv och genom tydligare styrning och uppföljning. Studier av offentliga upphandlingar visar att upphandlingar inledningsvis kan leda till kostnadsminskningar på ca procent 8. Efter en inledande kostnadsminskning stabiliseras ofta kostnaderna. Ändå har upphandlingarna gett det resultat man önskat lika bra eller bättre tjänster till lägre kostnader. Ekonomistyrningsverket skriver i en analys att erfarenheter från Sverige och andra länder visar att konkurrensutsättning och upphandling av offentliga tjänster ofta leder till att verksamheten blir effektivare. Det är något som kan yttra sig både i lägre kostnader och i högre kvalitet. Effektivitetsökningen beror t.ex. på förbättrat ledarskap, bättre organisation, bättre användning av utrustning och personal och högre motivation hos personalen. 9 7 NBER-rapporten II, Att reformera välfärdsstaten, SNS Nutek, Småföretag och offentlig upphandling, Hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, R 2005:21 9 Ekonomistyrningsverket, Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan? om konkurrensutsättning och styrning av offentlig verksamhet i privat regi, 2006:15 9

9 Konkurrens och upphandling innebär att kvalitetskrav kan preciseras och följas upp mer systematiskt än tidigare. Ett exempel är hälso- och sjukvården, där grundläggande kvalitetskrav arbetats fram som kan användas såväl vid upphandlingar som vid utvärdering av befintlig verksamhet. Det finns dock behov av att använda upphandlingar mer systematiskt för kvalitetsutveckling såväl inom sjukvård som i annan verksamhet. Konkurrens innebär stora möjligheter till utveckling och lärande. Nya metoder och lösningar utvecklas av de entreprenörer som konkurrerar om att få utveckla olika uppdrag. Genom systematisk uppföljning och goda samverkansformer kan de offentliga beställarna göra viktiga insatser för att ett lärande sprids inom hela verksamhetsområdet. 10

10 3 Upphandling idealbild och verklighet Bra upphandlingar är en grundläggande förutsättning för att öppna den offentliga sektorn. Upphandling av varor och entreprenader har förekommit inom den offentliga verksamheten under lång tid. Den offentliga upphandlingen av tjänster tog dock fart först under början av nittiotalet. Då, för 15 år sedan, var det endast ett fåtal procent av tjänsterna som upphandlades och det rörde sig sällan om kärnverksamhet. I dag drivs t ex enligt olika skattningar ca 12 procent 10 av vård, skola och omsorg av privata leverantörer. Av den ca miljon människor som arbetar inom dessa välfärdstjänster har således knappt personer en privat arbetsgivare. De privata alternativen har tillkommit antingen genom upphandling i konkurrens eller genom att leverantörerna konkurrerar om kundens val. Andra viktiga områden som utvecklats, många gånger som outsourcing från offentliga huvudmän till specialiserade tjänsteleverantörer, är olika försörjningstjänster som städ, kost, tekniska tjänster, expertstöd, IT och bemanning. Det finns olika beräkningar, enligt vilka den offentliga upphandlingen omfattar ca 400 miljarder kronor per år. Det inkluderar varor, tjänster, entreprenader och investeringar. Om man tar hänsyn till att myndighetsutövning inte kan entreprenadläggas och kommun, landsting och stat måste bedriva en verksamhet för att kunna ta sitt ansvar som huvudman finns det en stor outnyttjad potential för tjänsteupphandling inom offentlig sektor. Konkurrensverket 11 har försiktigt beräknat att det finns en potential för konkurrensutsättning om 250 miljarder kronor. Svenskt Näringsliv har bedömt att det finns återstående potential för konkurrensutsättning om ca 300 miljarder kronor. 12 Även ekonomistyrningsverket (ESV) har dragit slutsatsen att det finns stora möjligheter i konkurrensutsättning. 13 ESV har av regeringen haft i uppdrag att beskriva och ge exempel på modeller med olika former av marknadsmekanismer vid tillhandahållande av offentliga tjänster. Till dessa modeller räknar regeringen bl.a. outsourcing, offentlig privat samverkan och vouchers (kundval). 10 Olof Erixon, Konkurrensutsätt den offentliga sektorn, Svenskt Näringsliv Februari KKV 2005:1, Konkurrensen i Sverige Olof Erixon a.a. 13 Ekonomistyrningsverket, Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan? om konkurrensutsättning och styrning av offentlig verksamhet i privat regi, 2006:15 11

11 Enligt det näringspolitiska program som Almega har fastställt är det en prioriterad fråga att privata utförare ska ha möjlighet att lägga anbud på all offentlig verksamhet, förutom myndighetsutövning. En central faktor är samtidigt att den offentliga upphandlingen ska bli mer rättssäker och mer effektiv. 3.1 Brister i den offentliga upphandlingen är ett tillväxthinder Anbudslämnande i offentliga upphandlingar bör räknas som en av näringslivets administrativa pålagor. Nutek, som beskriver anbudslämnandet som en administrativ börda, har gjort beräkningar att anbudsgivning på offentliga upphandlingar kostar de svenska företagen ca 1,6 miljarder kronor per år. Av den summan är den administrativa belastningen på småföretagen 320 miljoner kronor. 14 Det är ingen liten fråga. Näringslivets största administrativa kostnader för att följa lagar och regler är dels mervärdesskattelagen som kostar företagen 2,7 miljarder kronor och dels inkomstskattelagen som kostar företagen ca 2 miljarder kronor att administrera varje år. Bland Almegas medlemskrets är det en vanlig uppfattning att den offentliga upphandlingen kan förbättras i många avseenden. Det bekräftas även i en studie som Nutek gjorde under förra året bland småföretagen. Av småföretagen är det endast 13 procent som anser att det inte finns några hinder för att de ska delta i offentliga upphandlingar. Övriga 87 procent beskriver hinder av olika slag. Dessa kommer att kommenteras nedan. 3.2 En bra upphandling utmärks av affärsmässighet Några centrala kriterier som ur tjänsteföretagens perspektiv bör utmärka en bra upphandling är rättssäkerhet, incitament för utveckling, administrativ enkelhet samt pregnans och relevans, dvs att ovidkommande faktorer inte finnas med i upphandlingarna. Ett annat sätt att utrycka detta är att bra upphandlingar ska vara affärsmässiga. Lagen om offentlig upphandling (LOU) i nuvarande lydelse anger affärsmässighet som sin huvudregel 15 : 14 Nutek, Småföretag och offentlig upphandling, Hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, R 2005:21 15 I det förslag till ny lag om offentlig upphandling som Regeringen överlämnade 31 maj på remiss till Lagrådet föreslås att begreppet affärsmässighet utgår och ersätts med hänvisning 12

12 Upphandling ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande hänsyn. (4, LOU) Begreppet affärsmässighet finns inte närmare beskrivet i lagen. Det har därför kommit att ges något olika innebörd och uttolkning 16. Värde för pengarna (Value for money) är ett sådant exempel. Vidare brukar det beskrivas att myndigheterna i sina upphandlingar inte ska ta industripolitiska, sysselsättningspolitiska eller försörjningspolitiska hänsyn utan endast se på den enskilda upphandlingens värde i det specifika fallet. Det förekommer också att begreppet affärsmässighet tolkas som yrkeskunnighet i inköpsarbetet, kunskap om regler, sakkunskap om varor och tjänster som ska inköpas, ett professionellt beteende eller tillämpning av "god affärssed". Det centrala bör vara att upphandlingarna ska beakta de faktorer som behövs för att upphandlingen ska bli så ekonomisk och ändamålsenlig som möjligt för myndigheten själv. Upphandlingarna bör också grundas på en förståelse för hur den berörda branschen fungerar så att förutsättningar för en långsiktig god konkurrens om pris, koncept och innovationer kan skapas på ett uthålligt sätt. Konkurrensverket noterar att det finns gemensamma principer för konkurrens- och upphandlingsreglerna 17. De utmärks av följande principer.! Konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för det allmänna och konsumenterna.! Företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera.! Ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas.! Det företag som säljer varor och tjänster mest förmånligt ska vinna. 3.3 Upphandlingarna ska vara rättssäkra De grundläggande gemenskapsrättliga principer som ska tillämpas vid all offentlig upphandling är principerna om icke-diskriminering, likabehandling, transparens (öppenhet och förutsebarhet), proportionalitet och ömsesidigt erkännande. 18 till grundläggande principer för offentlig upphandling som anges i direktiven, dvs. principerna om likvärdighet, proportionalitet, icke-diskriminering och öppenhet. 16 För en diskussion om begreppet affärsmässighet se t ex NoU / Konkurrensverket, Offentlig upphandling och konkurrens, Nämnden för Offentlig Upphandling (NOU) Kort om lagen om offentlig upphandling, 2002, m rättelse

13 Av principen om icke-diskriminering följer att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Härav följer att den upphandlande enheten t.ex. inte får ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. Likabehandlingsprincipen betyder att alla leverantörer ska behandlas lika, d.v.s. ges lika förutsättningar. Alla måste t.ex. få samma information, vid samma tillfälle. Principen om transparens innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Proportionalitetsprincipen medför att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Principen om ömsesidigt erkännande innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna. I praktiken upplever många tjänsteföretag en stor osäkerhet om tillämpningen av dessa rättsprinciper. Nutek bekräftar i sin studie av hinder för småföretag att delta i offentlig anbudsgivning den iakttagelse som gjorts av många tjänsteföretag inom Almega, nämligen att det finns en bred misstro mot kompetensen och integriteten i upphandlingsprocessen. Av småföretagen som ser upphandlingsprocessen som ett tillväxthinder är det t ex 28 procent som anser att valet av leverantör bestäms av andra faktorer än vad som framgår av förfrågningsunderlagen. Endast fyra procent av de företag som anser att offentlig upphandling är ett tillväxthinder anser att värderingen av anbud sker på ett rättvist sätt. 19 En av de faktorer som betraktas med särskilt stor misstänksamhet är konkurrensneutraliteten, särskilt i upphandlingar där den offentliga sektorn eller deras bolag själva deltar i anbudsgivningen. 19 Nutek, Småföretag och offentlig upphandling, Hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, R 2005:21 14

14 3.4 Upphandlingarna ska skapa incitament för utveckling En bra upphandling baseras på att dra nytta av utvecklingskraften i en marknad med många tävlande aktörer. En av de stora fördelarna med en marknad med mångfald är det ständiga sökandet efter nya och bättre lösningar, mer rationella metoder, utveckling av ny teknik, förbättrad arbetsmiljö för att attrahera en kvalificerad arbetskraft. 3.5 Upphandlingarna ska präglas av administrativ enkelhet Affärsmässighet handlar om att skapa förutsättningar för ömsesidig respekt mellan parterna. Det är ingen bra upphandling om upphandlingsformen skapar för höga trösklar för företagen att delta. Eller om upphandlingen förorsakar oproportionerligt höga kostnader för att medverka. Många företag upplever detta som respektlöst. Det alstrar kostnader som kommer att vältras fram mot kunden, i detta fall skattebetalarna. De offentliga resurserna absorberas för administration i stället för att förbättra servicen, eller minskar företagens vinster och deras investeringsvilja. Många av de uppgifter som företagen avkrävs om tekniskt och finansiell status finns redan tillgängliga i offentliga databaser som företagen lämnat uppgifter till. En bra upphandling är tydlig. Den utelämnar administrativt arbete som inte är relevant och den bör inte avkräva uppgifter som redan finns registrerade i offentliga system. De centrala upphandlande myndigheterna, exempelvis de inom den statliga inköpssamordningen, bör bli bättre på att utveckla verktyg och standarder som effektiviserar processen med att planera och genomföra en upphandling. 3.6 Upphandlingarna ska präglas av pregnans Offentlig upphandling är ett bra instrument för att driva vidare utveckling av tjänster. Den är dock ett tveksamt medel inom områden såsom miljö, jämställdhet mm och andra icke ekonomiska villkor. Inom dessa områden finns i flertalet redan en separat lagstiftning och ett offentligt tillsynssystem. Bör-krav i LOU om icke ekonomiska villkor riskerar att skapa osäkerhet eftersom företagen i en bransch kommer att ställas inför helt olika kravbilder från olika myndigheter. 15

15 EG-domstolen har konstaterat att ett utvärderingskriterium, som inte förenas med krav som möjliggör en verklig kontroll av att den information som lämnats i anbuden är korrekt, strider mot principen om likabehandling i gemenskapsrätten. En objektiv och enhetlig bedömning förutsätter att den upphandlande enheten har en verklig möjlighet att, på grundval av den information och de bevis som inges av anbudsgivarna, kontrollera om anbuden uppfyller kriterierna. 20 Dessutom upplever företagen att de system kvalitet, miljö mm som anbudsgivaren många gånger kräver aldrig följs upp. Resultatet är att trovärdigheten minskar. En bra upphandling ställer krav som är relevanta för den vara och tjänst som upphandlas och tar inte upp ovidkommande faktorer. 3.7 Regler som styr upphandlingarna LOU Den offentliga upphandlingen regleras i Lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag m.fl. (upphandlande enheter) ska följa lagen vid anskaffning, köp, hyra, leasing m.m. av varor, tjänster, inklusive driftentreprenader samt byggentreprenader. LOU innehåller sju kapitel: 1 kap. gemensamma regler och definitioner 2 kap. upphandling av varor över tröskelvärdena 3 kap. upphandling av byggentreprenader över tröskelvärdena 4 kap. upphandling inom försörjningssektorerna (vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna) över tröskelvärdena 5 kap. upphandling av A-tjänster (se bilaga till lagen) över tröskelvärdena 6 kap. upphandling under tröskelvärdena samt B-tjänster oavsett värde m.m. 7 kap. överprövning och skadestånd m.m. LOU grundas på ett antal EG-direktiv som Sverige är förpliktigat att följa Utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt. NOU

16 Andra bestämmelser som gäller vid offentlig upphandling är bland annat:! Förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling! Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling! Förordning (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling! Förordning (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling! Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Härutöver är det vissa regler i sekretesslagen och förvaltningslagen som ofta tillämpliga. Eftersom offentlig upphandling avser köp m.m. kan även avtalslagen, köplagen och andra civilrättsliga regler vara tillämpliga. Nämnden för offentlig upphandling (NOU) är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, enligt LOU. NOU ska verka för en effektiv upphandling och sprida information genom bl a nyhetsbrev, skrifter och konferenser Ny lag om offentlig upphandling Regeringen överlämnade i maj 2006 en remiss till Lagrådet med förslag till ny lag om offentlig upphandling inom vissa områden bl a varor och tjänster. Lagförslagen har i huvudsak sin grund i direktivet om offentlig upphandling (2004/17/EG) respektive direktivet om upphandling inom områdena vatten energi, transporter och posttjänster (2004/17/EG). De två nya lagarna ersätter lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). De nya direktiven överensstämmer i stor utsträckning med de äldre direktiv som de ersätter. De nya direktiven innehåller dock vissa materiella ändringar, vilka tagits in i de föreslagna lagarna. Den nuvarande huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 LOU uttrycks i de föreslagna lagarna i stället med en hänvisning till de grundläggande principer för offentlig upphandling som anges i direktiven, dvs. principerna om likvärdighet, icke-diskriminering och öppenhet. Någon ändring i sak i förhållande till vad som nu gäller är emellertid inte avsedd, men det blir därmed inte längre uttalat och lika tydligt att det är goda affärer som upphandlaren ska göra. Samtidigt införs även andra krav som hör hemma i andra lagar än i LOU, t ex. bör-krav om miljö och om sociala krav. 17

17 3.7.3 Kommunallagen Kommunallagen med dess bestämmelser om bl a lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna sätter också normer för upphandling inom primärkommunerna och landstingen Konkurrenslagen Konkurrenslagen omfattar i första hand leverantörernas beteende. Det kan också handla om att ett företag missbrukar sin dominerande ställning för att få en offentlig entreprenad. Eller att företag bildar en kartell och på så sätt inte konkurrerar vid myndigheters, kommuners eller landstings inköp. Dessutom finns lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling, LIU, som ett komplement till LOU. Tillsynsmyndighet är Konkurrensverket Aviserade regeländringar Upphandlingsutredningen "Nya upphandlingsregler 2 har föreslagit några förändringar. Ett sådant rör Miljökrav, sociala krav och andra särskilda krav. Utredningen föreslår att det ska införas en regel som innebär att upphandlare bör ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling i den utsträckning det är påkallat med hänsyn till upphandlingens art. Även andra krav får ställas på hur ett upphandlingskontrakt ska fullgöras. Almega vill att denna del helt lyfts bort från det nuvarande lagförslaget. Ett annat förslag är det ska bli möjligt att vid upphandling använda en konkurrenspräglad dialog, ett dynamiskt inköpssystem eller en elektronisk auktion. Den konkurrenspräglade dialogen ska dock bara användas vid särskilt komplicerade upphandlingar. Även möjligheten att genomföra upphandlingar med hjälp av s.k. inköpscentraler ska införas. Almega menar att elektronisk auktion ska behandlas med försiktighet då det finns en uppenbar risk att pris blir den enda egentliga faktorn att ta ställning till i upphandlingen. Om upphandlaren bortser från viktiga parametrar såsom kvalitet finns det risk att seriösa aktörer avstår från att lämna anbud. Valet att använda sig av elektronisk auktion bör beslutas om från bransch till bransch. 22 "Nya upphandlingsregler 2" (SOU 2006:28) 18

18 Några andra ändringar som har diskuterats är att marknadsskadeavgift bör införas som sanktion i lagen om offentlig upphandling (LOU). En utredning om detta pågår inom EU-kommissionen. Dessutom diskuteras möjligheten att ändra kommunallagen så att avgifter kan utdömas om kommuner bedriver näringsverksamhet på en konkurrensmarknad i strid med lagen och så att beslut även av kommunala bolag kan överklagas också av andra än kommunens invånare. 3.8 Vilka är de grundläggande problemen i offentlig upphandling? Det finns många goda exempel där kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter utvecklat ett affärsmässigt förhållningssätt. Den allmänna bilden är dock inte så positiv. Man kan tala om att den offentliga upphandlingen tillämpas så att den har blivit ett hinder för konkurrens och därmed tillväxt och utveckling i landet. Den offentliga upphandlingen innebär en betydande administrativ börda för företagssektorn. Misstro mot den offentliga upphandlingen är utbredd, särskilt bland småföretag. I detta avsnitt fördjupas några av de problem som många företag möter i samband med offentlig upphandling. 19

19 3.8.1 Små företags deltagande i offentliga upphandlingar 23 SCB har, på uppdrag av Nutek, genomfört en telefonundersökning för att ta reda på företagens deltagande i offentliga upphandlingar. Undersökningen visar att tolv procent av småföretagen lämnade anbud i någon offentlig upphandling under Ju större företagen är i termer av antal anställda och omsättning, desto vanligare är det att de lämnar anbud i offentliga upphandlingar. Företagets storlek (antal anställda) Lämnade anbud under 2004 Har kontrakt som erhållits efter offentlig upphandling Underleverantör till andra företags kontrakt efter offentlig upphandling 0 (oms. lägre än 2 mkr) 3 % 1 % 18 % 0 (oms. högre än 2 mkr) 13 % 5 % 13 % % 8 % 13 % % 24 % % % 29 % 16 % % 36 % 22 % Samtliga småföretag 12 % 9 % 17 % Avsaknad av enhetlig policy för offentlig upphandling Mycket av den negativa kritik som framförs mot upphandling från offentliga myndigheter bottnar i att det saknas en enhetlig policy för upphandling. Även om det finns formell upphandlingskompetens hos myndigheten kan avsaknaden av policy skapa stora problem både för den upphandlade myndigheten och för företag som lämnar anbud. Nutek föreslår att upphandlingar bör planeras och annonseras i god tid med tillräckligt långa anbudstider för att inte upphandlingen ska vara att betrakta som ett tillväxthinder Nutek, Småföretag och offentlig upphandling, Hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, R 2005:21 24 I denna grupp torde ingå företag som utför offentliga uppdrag som underleverantörer till andra företag. 25 Nutek, Småföretag och offentlig upphandling, Hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, R 2005:21 20

20 Genom att det saknas en tydlig policy kan många olika problem uppstå problem för myndigheten:! Motiven för upphandlingen är diffusa! Medarbetare känner sig utsatta och provocerade! Rollerna i organisationen blir otydliga! Brist på tydliga mål och strategier kan leda till att man upphandlar en tjänst som inte korresponderar med de verkliga behoven! Okunskap om hur branschen fungerar leder till beslut som skadar förutsättningarna för konkurrens på längre sikt! Osäkerheten resulterar i kvalitetsbrister eller i detaljreglering. Problem för företaget:! Korta ledtider och oförutsägbarhet om vad som upphandlas försvårar planering och möjligheterna att bygga upp kapacitet och kompetens! Otydliga kravspecifikationer fördyrar offertarbetet och skapar frustration! Brister i branschkompetens medför att standarder i branschen förbises med resultatet att dyra särlösningar ofta måste konstrueras.! Olika upphandlande enheter använder olika utvärderingsmetoder. Trots avsaknaden av enhetlig policy finns också goda exempel gjorde statliga förvaltningar en upphandling av IT-konsulttjänster för myndigheterna inom Stockholms län. Vad som fällde leverantörerna som inte fick ett ramavtal var referenstagningen. Bl a hävdade vissa att de åkte ur upphandlingen bara för att referenserna inte fanns på plats. Ett statligt bolags upphandling av städtjänster till samtliga enheter som man drev i landet hade ett ostrukturerat anbudsformulär att fylla i. Svar på vissa frågor återkom på flera ställen. Indelningen i rubriker/avsnitt var ej logisk. Ett sådant anbud tar dubbelt så lång tid. Vi har nyligen haft en bra upphandling avseende städ åt en kommun som förut fått mycket kritik för dåliga upphandlingar. Först gjorde dom en anbudsinbjudan där vi svarade på formella krav etc. Därefter valde de ut ett antal leverantörer att lämna anbud. Därefter fick vi bra underlag med lokalspecar och frekvenser på respektive objekt, (lätt att räkna på). Själva anbudet bestod i ett svarsformulär med prisbilagor. Ett exempel är att många företag som säljer städtjänster har vittnat om att kommunerna börjat agera mer och mer erfaret. I sjukvården har man under många år samverkat för att höja beställarkompetensen. Inom områden som hemtjänst och äldrevård har kommunerna börjat uppträda mer och mer professionellt. 21

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Finansdepartementet Enheten för Upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Vid möte på Finansdepartementet, Enheten för upphandlingsrätt,

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13)

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) Socialdepartementet Remiss "Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Sida 1/7 Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Gällande lagstiftning och regelverk För all offentlig upphandling gäller att nedanstående grundläggande EGrättsliga principer måste iakttas: Fri

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser.

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser. Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner Många aktörer och marknader, submarknader Hög ambitionsnivå, små resurser Diversifierad 2 Åstadkomma effektivitetsvinster och förbättra utnyttjande av

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Sida 1(9) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Omfattning.....2 3. Gällande lagstiftning och regelverk 2 4. Ansvar....3 5. Förhållningssätt

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy 1. Omfattning Upphandlings- och inköpspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom staden. Denna policy fastställer

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023 PM 2 2002-06-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Arvika kommun har vid selektiv upphandling

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Sammanfattning 2014:1

Sammanfattning 2014:1 Sammanfattning Äldreomsorg är en viktig välfärdstjänst som tar betydande ekonomiska resurser i anspråk. I dag går var femte kommunal skattekrona till vård och omsorg om äldre. En tydlig trend är att allt

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Public Procurement Service www.procurement.se

Public Procurement Service www.procurement.se Public Procurement Service Internutbildning Utbildningsprogram Vårt utbildningsprogram anpassas helt enligt de förutsättningar Ni själva sätter upp för respektive kurs. Skulle Ni vilja ändra på innehåll

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 2009-06-02 1 (6) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är det sjunde mötet som Konkurrensverket genomför

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling

Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling 2008 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling finns för att medborgarnas skattepengar skall används så effektivt

Läs mer

Nya upphandlingsregler 2, slutbetänkande Upphandlingsutredningen 2004 (SOU 2006:28)

Nya upphandlingsregler 2, slutbetänkande Upphandlingsutredningen 2004 (SOU 2006:28) REMISSVAR 1 (11) ERT ER BETECKNING 2006-04-12 Fi2006/1649 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Nya upphandlingsregler 2, slutbetänkande Upphandlingsutredningen 2004 (SOU 2006:28) Nedan följer Verket för

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78

2012-02-03 Rev 2012-08-22 BT- Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78 Rev 2012-08-22 BT- Konkurrensutsättningsprogram Riktlinjer för konkurrensprövning av kommunal verksamhet i Hammarö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-02, 78 Rev 2012-08-22 BT- INNEHÅLLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Råd för kravställande vid upphandlingar

Råd för kravställande vid upphandlingar UTKAST Råd för kravställande vid upphandlingar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd för kravställande vid upphandlingar...

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund?

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Mathias Sylwan Nationell konferens för finansiell samordning i Skövde den 10-11 april, 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål 16-07 mellan Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål 16-07 mellan Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län Handläggare Datum Diarienummer 1(5) Charlotte Brunlid 2007-04-17 Ert datum Er beteckning 2007-01-26 Mål nr 16-07 Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 SUNDSVALL Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Styrdokument Diarienummer: 27-41/12 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2012-02-08 Giltighetstid: Tills vidare Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer