Offentlig upphandling En bra affär för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentlig upphandling En bra affär för alla"

Transkript

1 Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare

2 Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla Inledning Öppna den offentliga sektorn! En öppnare offentlig sektor ger fördelar för medborgarna Friare tjänstesektor kan ge fler jobb och högre tillväxt Konkurrens medför flera fördelar för den offentliga sektorn Upphandling idealbild och verklighet Brister i den offentliga upphandlingen är ett tillväxthinder En bra upphandling utmärks av affärsmässighet Upphandlingarna ska vara rättssäkra Upphandlingarna ska skapa incitament för utveckling Upphandlingarna ska präglas av administrativ enkelhet Upphandlingarna ska präglas av pregnans Regler som styr upphandlingarna Vilka är de grundläggande problemen i offentlig upphandling? Irrelevanta krav och bristande efterlevnad Bristande tillsyn och kontroll Stor outnyttjad potential Förslag för en bättre offentlig upphandling Nationell policy för offentlig upphandling Bättre tillsyn och konkurrens Rutiner som ger rättsäkerhet Ta bort konkurrensnackdelarna i momslagstiftningen Kvalitetshöjning av beställningar Hindra osund konkurrens från offentlig affärsverksamhet Öppna för konkurrens på fler områden

3 5 Checklista för offentliga beställare Klargör mål och syfte med upphandling och konkurrens Ordna en tydlig beställarorganisation Grunda upphandlingen på en genomtänkt analys Säkerställ professionellt genomförande och uppföljning Fokusera på det resultat som ska uppnås Källförteckning Skrifter Webbplatser

4 Offentlig upphandling en bra affär för alla Våra gemensamma skattemedel ska vi hushålla med. Sparsamhet och effektivitet ger mer välfärd för pengarna. Väl genomförd offentlig upphandling smälter samman den offentliga sektorns stora kunskaper om medborgarnas behov med entreprenörers förmåga att organisera arbetet och utveckla nya lösningar för högre kvalitet. Det finns stora vinster med offentlig upphandling. Om den görs på rätt sätt, med rätt avsikter. Sund konkurrens mellan alternativ skapar effektiva organisationer och företag. Arbetssätt förnyas, personal och brukare upplever att kvaliteten blir bättre. Kunden placeras alltid i centrum. Almega Forum för tjänsteföretagare vill ha en öppnare debatt om vilken drivkraft offentlig upphandling kan bli om dagens situation av oreda, godtycke och oklara villkor städas upp. Almega vill förnya dialogen mellan upphandlare och leverantörer, så att upphandlingar kan genomföras på ett för alla parter tillfredställande sätt. Transparens, tydliga krav och ständig uppföljning ska vara naturliga delar av all offentlig upphandling. Almega vill se en nationell policy för all offentlig upphandling, med tydliga riktlinjer för omfattning, områden och relevanta villkor. I centrum för varje offentlig upphandling ska kostnad och kvalitet stå, med affärsmässighet som bärande tanke för företagens konkurrens. All kontroll och tillsyn måste anpassas för att säkra kundens nytta. En marknadsskadeavgift ska kunna utkrävas upphandlande myndighet som bryter mot regelverket. Rätt använt kommer offentlig upphandling med tydliga spelregler att leda till effektivare organisation av offentlig välfärd med ständigt högre kvalitet för alla som åtnjuter den. Med den klara målsättningen att med ett öppet och överskådligt system för ständig kvalitetskontroll av offentlig upphandling kommer privata entreprenörer att utveckla välfärden till att ge mer service och omsorg för våra gemensamma skattemedel. Det är en god grund att utveckla svensk välfärd på. 5

5 1 Inledning Det är viktigt att lyfta fram möjligheter och förutsättningar med en ökad god och sund konkurrens för offentlig verksamhet. Det finns tyvärr många exempel där detta inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det drabbar seriösa privata företag på ett negativt sätt och det hämmar tillväxt och utveckling. Inte minst drabbas den enskilde som skattebetalare och avnämare av offentliga tjänster. Almega är en organisation för tjänsteföretagare i Sverige. I Almegas förbund finns såväl det lilla företaget som den stora koncernen. Totalt ingår tjänsteföretag med anställda i Almega. En viktig uppgift för Almega är att medverka till att utveckla tjänsteföretagens tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Almega arbetar målmedvetet med frågor om en sund och rättvis konkurrens. I detta arbete har vi bestämt oss för att lyfta fram problem och möjligheter med den offentliga upphandlingen, vilket belyses i denna rapport. Rapporten är indelad i fyra huvudkapitel:! Ett inledande avsnitt som tar upp ett antal viktiga skäl för att öppna den offentliga sektorn i Sverige genom fler bra genomförda upphandlingar.! Ett avsnitt som beskriver förutsättningarna för offentlig upphandling och ett antal av de vanligast förekommande problemen vid de offentliga upphandlingar som genomförs.! Utifrån denna bakgrundsbild tar vi upp ett antal förslag för att förbättra den offentliga upphandlingen.! Slutligen anger vi en checklista för kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla upphandlingen. Vi hoppas att denna rapport ska kunna bidra till en bra dialog mellan förtroendevalda politiker på olika nivåer, offentliga tjänstemän som arbetar med beställningar och upphandlingar samt företag och näringslivsföreträdare. 6

6 2 Öppna den offentliga sektorn! Den offentliga sektorn i Sverige är stor och har expanderat i stort sett under hela 1900-talet. Från att ha varit cirka 10 procent av BNP vid det förra seklets början växte den offentliga sektorn till ca 70 av BNP mätt som den offentliga sektorns utgifter i början av 1990-talet. I dag är andelen ca 55 procent. 1 En viss minskning har skett sedan dess, men Sverige har ändå bland de högsta offentliga utgifterna i den västliga industrivärlden. En rad av de tjänster som berör oss från att vi föds tills vi blir gamla är offentligt finansierade: barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg är några exempel. Att dessa tjänster utförs med största möjliga effektivitet och kvalitet är en gemensam angelägenhet för hela svenska folket, såväl som skattebetalare som användare av olika välfärdstjänster. 2.1 En öppnare offentlig sektor ger fördelar för medborgarna Åtta av tio svenskar vill kunna välja mellan privata och offentliga alternativ inom vård, skola och omsorg 2. Man ger den privata tandvården och privata öppna sjukvården högre betyg i olika enkätundersökningar än den offentliga. Den privata vården ligger bland de högst rankade alternativen när allmänheten ger sin syn på samhällsfinansierade tjänster. 3 Friskolor får genomgående högre betyg än kommunala skolor i utvärderingar gjorda av elever och föräldrar 4. Det finns flera fördelar med en öppnare offentlig sektor ur ett medborgarperspektiv. Valfrihet mellan olika utförare ger de personer som har behov av en viss tjänst möjligheten att välja den utförare som passar just deras behov bäst. Det ger också möjligheten att kunna välja bort den utförare man inte vill ha. Valfriheten gör att makten över barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård flyttas till barnfamiljer, elever, äldre och patienter. 1 SCB 2 Almega, Det är väl ett fritt land om en valfrihetsrevolution i motvind, maj Kerstin Einevik-Bäckstrand, Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige, Vårdföretagarna, 2001 samt Almega, Tjänstesektorns möjligheter Sverige behöver ett reformarbete för att underlätta tjänsteföretagandet. 7

7 Konkurrens innebär tävlan om att erbjuda den bästa kvaliteten till användarna. Detta stimulerar kreativitet och utveckling. Nya idéer och metoder kommer medborgarna till godo. De anställda inom tjänsteyrken som tidigare varit helt offentligt dominerade får en öppnare arbetsmarknad med flera oberoende arbetsgivare. Detta medför att goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö blir ett konkurrensmedel för att attrahera personal. Detta är viktigt inte minst för många kvinnor som arbetar inom vård, omsorg och utbildning och som kan få större utvecklingsmöjligheter. 2.2 Friare tjänstesektor kan ge fler jobb och högre tillväxt Tjänstesektorn spelar stor roll för jobb och tillväxt i den svenska ekonomin. Tjänstesektorn i Sverige står redan idag för 5 :! Fyra av fem nystartade företag.! Fyra av tio av näringslivets anställda.! 70 procent av BNP. En omfattande strukturomvandling pågår i det svenska näringslivet 6. I allt högre grad står serviceföretag för tillväxten. Serviceföretag blir också globalt ledande i sina branscher. På grund av att de är verksamma på en internationell marknad i ett tidigt skede. Konkurrens från tjänsteleverantörer från andra länder kommer dock att hårdna. För att företagen ska vara förberedda och trovärdiga i sin relation till kunden krävs en stark, stabil hemmamarknad. Utbildning och hälso- och sjukvård är några branscher där nyföretagandet ökat kraftigt mellan Enligt Nutek behöver Sverige öka möjligheten för fler utbildningsinstitutioner och aktörer inom vård och omsorg att sälja tjänster på internationella marknader. Internationaliseringen av Sveriges tjänstebranscher utmanar ett antal traditionella värderingar. Det gäller bland annat vård, omsorg och utbildning där offentlig finansiering och utförande dominerar idag. En positiv inställning till att internationalisera dessa sektorer skulle både kunna effektivisera produktionen av tjänster och innebära stora möjligheter till exportintäkter. 5 Almega, Tjänstesektorns möjligheter Sverige behöver ett reformarbete för att underlätta tjänsteföretagandet, 6 NUTEK Årsbok

8 Den privata tjänstsektorn i Sverige skulle kunna skapa ännu flera jobb. En SNS-rapport 7 om den svenska välfärdsstaten 2006 ställer frågan om varför Sverige har haft tillväxt utan jobbskapande. En viktig fråga är vilken typ av jobb som inte skapas i Sverige. Författarna menar att det sannolikt är jobb som skulle ha utförts av lågutbildad arbetskraft och som konkurrerar med egenarbete eller arbete på den svarta marknaden. Viktiga orsaker till att den privata tjänstesektorn inte växer snabbare är, enligt SNS-rapporten, breda skattekilar och höga minimilöner. De svenska regel- och incitamentssystemen är allvarliga hinder i vägen för små företag att växa, det gäller i synnerhet tjänsteföretag som kan ge riktiga jobb till lågutbildad arbetskraft. 2.3 Konkurrens medför flera fördelar för den offentliga sektorn Det är ett viktigt allmänintresse att skattepengarna används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Konkurrens innebär att effektiviteten kan öka ur flera aspekter: genom nya lösningar från anbudsgivarna, genom att den offentliga verksamheten i sig blir mer effektiv och genom tydligare styrning och uppföljning. Studier av offentliga upphandlingar visar att upphandlingar inledningsvis kan leda till kostnadsminskningar på ca procent 8. Efter en inledande kostnadsminskning stabiliseras ofta kostnaderna. Ändå har upphandlingarna gett det resultat man önskat lika bra eller bättre tjänster till lägre kostnader. Ekonomistyrningsverket skriver i en analys att erfarenheter från Sverige och andra länder visar att konkurrensutsättning och upphandling av offentliga tjänster ofta leder till att verksamheten blir effektivare. Det är något som kan yttra sig både i lägre kostnader och i högre kvalitet. Effektivitetsökningen beror t.ex. på förbättrat ledarskap, bättre organisation, bättre användning av utrustning och personal och högre motivation hos personalen. 9 7 NBER-rapporten II, Att reformera välfärdsstaten, SNS Nutek, Småföretag och offentlig upphandling, Hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, R 2005:21 9 Ekonomistyrningsverket, Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan? om konkurrensutsättning och styrning av offentlig verksamhet i privat regi, 2006:15 9

9 Konkurrens och upphandling innebär att kvalitetskrav kan preciseras och följas upp mer systematiskt än tidigare. Ett exempel är hälso- och sjukvården, där grundläggande kvalitetskrav arbetats fram som kan användas såväl vid upphandlingar som vid utvärdering av befintlig verksamhet. Det finns dock behov av att använda upphandlingar mer systematiskt för kvalitetsutveckling såväl inom sjukvård som i annan verksamhet. Konkurrens innebär stora möjligheter till utveckling och lärande. Nya metoder och lösningar utvecklas av de entreprenörer som konkurrerar om att få utveckla olika uppdrag. Genom systematisk uppföljning och goda samverkansformer kan de offentliga beställarna göra viktiga insatser för att ett lärande sprids inom hela verksamhetsområdet. 10

10 3 Upphandling idealbild och verklighet Bra upphandlingar är en grundläggande förutsättning för att öppna den offentliga sektorn. Upphandling av varor och entreprenader har förekommit inom den offentliga verksamheten under lång tid. Den offentliga upphandlingen av tjänster tog dock fart först under början av nittiotalet. Då, för 15 år sedan, var det endast ett fåtal procent av tjänsterna som upphandlades och det rörde sig sällan om kärnverksamhet. I dag drivs t ex enligt olika skattningar ca 12 procent 10 av vård, skola och omsorg av privata leverantörer. Av den ca miljon människor som arbetar inom dessa välfärdstjänster har således knappt personer en privat arbetsgivare. De privata alternativen har tillkommit antingen genom upphandling i konkurrens eller genom att leverantörerna konkurrerar om kundens val. Andra viktiga områden som utvecklats, många gånger som outsourcing från offentliga huvudmän till specialiserade tjänsteleverantörer, är olika försörjningstjänster som städ, kost, tekniska tjänster, expertstöd, IT och bemanning. Det finns olika beräkningar, enligt vilka den offentliga upphandlingen omfattar ca 400 miljarder kronor per år. Det inkluderar varor, tjänster, entreprenader och investeringar. Om man tar hänsyn till att myndighetsutövning inte kan entreprenadläggas och kommun, landsting och stat måste bedriva en verksamhet för att kunna ta sitt ansvar som huvudman finns det en stor outnyttjad potential för tjänsteupphandling inom offentlig sektor. Konkurrensverket 11 har försiktigt beräknat att det finns en potential för konkurrensutsättning om 250 miljarder kronor. Svenskt Näringsliv har bedömt att det finns återstående potential för konkurrensutsättning om ca 300 miljarder kronor. 12 Även ekonomistyrningsverket (ESV) har dragit slutsatsen att det finns stora möjligheter i konkurrensutsättning. 13 ESV har av regeringen haft i uppdrag att beskriva och ge exempel på modeller med olika former av marknadsmekanismer vid tillhandahållande av offentliga tjänster. Till dessa modeller räknar regeringen bl.a. outsourcing, offentlig privat samverkan och vouchers (kundval). 10 Olof Erixon, Konkurrensutsätt den offentliga sektorn, Svenskt Näringsliv Februari KKV 2005:1, Konkurrensen i Sverige Olof Erixon a.a. 13 Ekonomistyrningsverket, Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan? om konkurrensutsättning och styrning av offentlig verksamhet i privat regi, 2006:15 11

11 Enligt det näringspolitiska program som Almega har fastställt är det en prioriterad fråga att privata utförare ska ha möjlighet att lägga anbud på all offentlig verksamhet, förutom myndighetsutövning. En central faktor är samtidigt att den offentliga upphandlingen ska bli mer rättssäker och mer effektiv. 3.1 Brister i den offentliga upphandlingen är ett tillväxthinder Anbudslämnande i offentliga upphandlingar bör räknas som en av näringslivets administrativa pålagor. Nutek, som beskriver anbudslämnandet som en administrativ börda, har gjort beräkningar att anbudsgivning på offentliga upphandlingar kostar de svenska företagen ca 1,6 miljarder kronor per år. Av den summan är den administrativa belastningen på småföretagen 320 miljoner kronor. 14 Det är ingen liten fråga. Näringslivets största administrativa kostnader för att följa lagar och regler är dels mervärdesskattelagen som kostar företagen 2,7 miljarder kronor och dels inkomstskattelagen som kostar företagen ca 2 miljarder kronor att administrera varje år. Bland Almegas medlemskrets är det en vanlig uppfattning att den offentliga upphandlingen kan förbättras i många avseenden. Det bekräftas även i en studie som Nutek gjorde under förra året bland småföretagen. Av småföretagen är det endast 13 procent som anser att det inte finns några hinder för att de ska delta i offentliga upphandlingar. Övriga 87 procent beskriver hinder av olika slag. Dessa kommer att kommenteras nedan. 3.2 En bra upphandling utmärks av affärsmässighet Några centrala kriterier som ur tjänsteföretagens perspektiv bör utmärka en bra upphandling är rättssäkerhet, incitament för utveckling, administrativ enkelhet samt pregnans och relevans, dvs att ovidkommande faktorer inte finnas med i upphandlingarna. Ett annat sätt att utrycka detta är att bra upphandlingar ska vara affärsmässiga. Lagen om offentlig upphandling (LOU) i nuvarande lydelse anger affärsmässighet som sin huvudregel 15 : 14 Nutek, Småföretag och offentlig upphandling, Hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, R 2005:21 15 I det förslag till ny lag om offentlig upphandling som Regeringen överlämnade 31 maj på remiss till Lagrådet föreslås att begreppet affärsmässighet utgår och ersätts med hänvisning 12

12 Upphandling ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande hänsyn. (4, LOU) Begreppet affärsmässighet finns inte närmare beskrivet i lagen. Det har därför kommit att ges något olika innebörd och uttolkning 16. Värde för pengarna (Value for money) är ett sådant exempel. Vidare brukar det beskrivas att myndigheterna i sina upphandlingar inte ska ta industripolitiska, sysselsättningspolitiska eller försörjningspolitiska hänsyn utan endast se på den enskilda upphandlingens värde i det specifika fallet. Det förekommer också att begreppet affärsmässighet tolkas som yrkeskunnighet i inköpsarbetet, kunskap om regler, sakkunskap om varor och tjänster som ska inköpas, ett professionellt beteende eller tillämpning av "god affärssed". Det centrala bör vara att upphandlingarna ska beakta de faktorer som behövs för att upphandlingen ska bli så ekonomisk och ändamålsenlig som möjligt för myndigheten själv. Upphandlingarna bör också grundas på en förståelse för hur den berörda branschen fungerar så att förutsättningar för en långsiktig god konkurrens om pris, koncept och innovationer kan skapas på ett uthålligt sätt. Konkurrensverket noterar att det finns gemensamma principer för konkurrens- och upphandlingsreglerna 17. De utmärks av följande principer.! Konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för det allmänna och konsumenterna.! Företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera.! Ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas.! Det företag som säljer varor och tjänster mest förmånligt ska vinna. 3.3 Upphandlingarna ska vara rättssäkra De grundläggande gemenskapsrättliga principer som ska tillämpas vid all offentlig upphandling är principerna om icke-diskriminering, likabehandling, transparens (öppenhet och förutsebarhet), proportionalitet och ömsesidigt erkännande. 18 till grundläggande principer för offentlig upphandling som anges i direktiven, dvs. principerna om likvärdighet, proportionalitet, icke-diskriminering och öppenhet. 16 För en diskussion om begreppet affärsmässighet se t ex NoU / Konkurrensverket, Offentlig upphandling och konkurrens, Nämnden för Offentlig Upphandling (NOU) Kort om lagen om offentlig upphandling, 2002, m rättelse

13 Av principen om icke-diskriminering följer att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Härav följer att den upphandlande enheten t.ex. inte får ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. Likabehandlingsprincipen betyder att alla leverantörer ska behandlas lika, d.v.s. ges lika förutsättningar. Alla måste t.ex. få samma information, vid samma tillfälle. Principen om transparens innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Proportionalitetsprincipen medför att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Principen om ömsesidigt erkännande innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna. I praktiken upplever många tjänsteföretag en stor osäkerhet om tillämpningen av dessa rättsprinciper. Nutek bekräftar i sin studie av hinder för småföretag att delta i offentlig anbudsgivning den iakttagelse som gjorts av många tjänsteföretag inom Almega, nämligen att det finns en bred misstro mot kompetensen och integriteten i upphandlingsprocessen. Av småföretagen som ser upphandlingsprocessen som ett tillväxthinder är det t ex 28 procent som anser att valet av leverantör bestäms av andra faktorer än vad som framgår av förfrågningsunderlagen. Endast fyra procent av de företag som anser att offentlig upphandling är ett tillväxthinder anser att värderingen av anbud sker på ett rättvist sätt. 19 En av de faktorer som betraktas med särskilt stor misstänksamhet är konkurrensneutraliteten, särskilt i upphandlingar där den offentliga sektorn eller deras bolag själva deltar i anbudsgivningen. 19 Nutek, Småföretag och offentlig upphandling, Hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, R 2005:21 14

14 3.4 Upphandlingarna ska skapa incitament för utveckling En bra upphandling baseras på att dra nytta av utvecklingskraften i en marknad med många tävlande aktörer. En av de stora fördelarna med en marknad med mångfald är det ständiga sökandet efter nya och bättre lösningar, mer rationella metoder, utveckling av ny teknik, förbättrad arbetsmiljö för att attrahera en kvalificerad arbetskraft. 3.5 Upphandlingarna ska präglas av administrativ enkelhet Affärsmässighet handlar om att skapa förutsättningar för ömsesidig respekt mellan parterna. Det är ingen bra upphandling om upphandlingsformen skapar för höga trösklar för företagen att delta. Eller om upphandlingen förorsakar oproportionerligt höga kostnader för att medverka. Många företag upplever detta som respektlöst. Det alstrar kostnader som kommer att vältras fram mot kunden, i detta fall skattebetalarna. De offentliga resurserna absorberas för administration i stället för att förbättra servicen, eller minskar företagens vinster och deras investeringsvilja. Många av de uppgifter som företagen avkrävs om tekniskt och finansiell status finns redan tillgängliga i offentliga databaser som företagen lämnat uppgifter till. En bra upphandling är tydlig. Den utelämnar administrativt arbete som inte är relevant och den bör inte avkräva uppgifter som redan finns registrerade i offentliga system. De centrala upphandlande myndigheterna, exempelvis de inom den statliga inköpssamordningen, bör bli bättre på att utveckla verktyg och standarder som effektiviserar processen med att planera och genomföra en upphandling. 3.6 Upphandlingarna ska präglas av pregnans Offentlig upphandling är ett bra instrument för att driva vidare utveckling av tjänster. Den är dock ett tveksamt medel inom områden såsom miljö, jämställdhet mm och andra icke ekonomiska villkor. Inom dessa områden finns i flertalet redan en separat lagstiftning och ett offentligt tillsynssystem. Bör-krav i LOU om icke ekonomiska villkor riskerar att skapa osäkerhet eftersom företagen i en bransch kommer att ställas inför helt olika kravbilder från olika myndigheter. 15

15 EG-domstolen har konstaterat att ett utvärderingskriterium, som inte förenas med krav som möjliggör en verklig kontroll av att den information som lämnats i anbuden är korrekt, strider mot principen om likabehandling i gemenskapsrätten. En objektiv och enhetlig bedömning förutsätter att den upphandlande enheten har en verklig möjlighet att, på grundval av den information och de bevis som inges av anbudsgivarna, kontrollera om anbuden uppfyller kriterierna. 20 Dessutom upplever företagen att de system kvalitet, miljö mm som anbudsgivaren många gånger kräver aldrig följs upp. Resultatet är att trovärdigheten minskar. En bra upphandling ställer krav som är relevanta för den vara och tjänst som upphandlas och tar inte upp ovidkommande faktorer. 3.7 Regler som styr upphandlingarna LOU Den offentliga upphandlingen regleras i Lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag m.fl. (upphandlande enheter) ska följa lagen vid anskaffning, köp, hyra, leasing m.m. av varor, tjänster, inklusive driftentreprenader samt byggentreprenader. LOU innehåller sju kapitel: 1 kap. gemensamma regler och definitioner 2 kap. upphandling av varor över tröskelvärdena 3 kap. upphandling av byggentreprenader över tröskelvärdena 4 kap. upphandling inom försörjningssektorerna (vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna) över tröskelvärdena 5 kap. upphandling av A-tjänster (se bilaga till lagen) över tröskelvärdena 6 kap. upphandling under tröskelvärdena samt B-tjänster oavsett värde m.m. 7 kap. överprövning och skadestånd m.m. LOU grundas på ett antal EG-direktiv som Sverige är förpliktigat att följa Utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt. NOU

16 Andra bestämmelser som gäller vid offentlig upphandling är bland annat:! Förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling! Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling! Förordning (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling! Förordning (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling! Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Härutöver är det vissa regler i sekretesslagen och förvaltningslagen som ofta tillämpliga. Eftersom offentlig upphandling avser köp m.m. kan även avtalslagen, köplagen och andra civilrättsliga regler vara tillämpliga. Nämnden för offentlig upphandling (NOU) är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, enligt LOU. NOU ska verka för en effektiv upphandling och sprida information genom bl a nyhetsbrev, skrifter och konferenser Ny lag om offentlig upphandling Regeringen överlämnade i maj 2006 en remiss till Lagrådet med förslag till ny lag om offentlig upphandling inom vissa områden bl a varor och tjänster. Lagförslagen har i huvudsak sin grund i direktivet om offentlig upphandling (2004/17/EG) respektive direktivet om upphandling inom områdena vatten energi, transporter och posttjänster (2004/17/EG). De två nya lagarna ersätter lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). De nya direktiven överensstämmer i stor utsträckning med de äldre direktiv som de ersätter. De nya direktiven innehåller dock vissa materiella ändringar, vilka tagits in i de föreslagna lagarna. Den nuvarande huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 LOU uttrycks i de föreslagna lagarna i stället med en hänvisning till de grundläggande principer för offentlig upphandling som anges i direktiven, dvs. principerna om likvärdighet, icke-diskriminering och öppenhet. Någon ändring i sak i förhållande till vad som nu gäller är emellertid inte avsedd, men det blir därmed inte längre uttalat och lika tydligt att det är goda affärer som upphandlaren ska göra. Samtidigt införs även andra krav som hör hemma i andra lagar än i LOU, t ex. bör-krav om miljö och om sociala krav. 17

17 3.7.3 Kommunallagen Kommunallagen med dess bestämmelser om bl a lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna sätter också normer för upphandling inom primärkommunerna och landstingen Konkurrenslagen Konkurrenslagen omfattar i första hand leverantörernas beteende. Det kan också handla om att ett företag missbrukar sin dominerande ställning för att få en offentlig entreprenad. Eller att företag bildar en kartell och på så sätt inte konkurrerar vid myndigheters, kommuners eller landstings inköp. Dessutom finns lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling, LIU, som ett komplement till LOU. Tillsynsmyndighet är Konkurrensverket Aviserade regeländringar Upphandlingsutredningen "Nya upphandlingsregler 2 har föreslagit några förändringar. Ett sådant rör Miljökrav, sociala krav och andra särskilda krav. Utredningen föreslår att det ska införas en regel som innebär att upphandlare bör ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling i den utsträckning det är påkallat med hänsyn till upphandlingens art. Även andra krav får ställas på hur ett upphandlingskontrakt ska fullgöras. Almega vill att denna del helt lyfts bort från det nuvarande lagförslaget. Ett annat förslag är det ska bli möjligt att vid upphandling använda en konkurrenspräglad dialog, ett dynamiskt inköpssystem eller en elektronisk auktion. Den konkurrenspräglade dialogen ska dock bara användas vid särskilt komplicerade upphandlingar. Även möjligheten att genomföra upphandlingar med hjälp av s.k. inköpscentraler ska införas. Almega menar att elektronisk auktion ska behandlas med försiktighet då det finns en uppenbar risk att pris blir den enda egentliga faktorn att ta ställning till i upphandlingen. Om upphandlaren bortser från viktiga parametrar såsom kvalitet finns det risk att seriösa aktörer avstår från att lämna anbud. Valet att använda sig av elektronisk auktion bör beslutas om från bransch till bransch. 22 "Nya upphandlingsregler 2" (SOU 2006:28) 18

18 Några andra ändringar som har diskuterats är att marknadsskadeavgift bör införas som sanktion i lagen om offentlig upphandling (LOU). En utredning om detta pågår inom EU-kommissionen. Dessutom diskuteras möjligheten att ändra kommunallagen så att avgifter kan utdömas om kommuner bedriver näringsverksamhet på en konkurrensmarknad i strid med lagen och så att beslut även av kommunala bolag kan överklagas också av andra än kommunens invånare. 3.8 Vilka är de grundläggande problemen i offentlig upphandling? Det finns många goda exempel där kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter utvecklat ett affärsmässigt förhållningssätt. Den allmänna bilden är dock inte så positiv. Man kan tala om att den offentliga upphandlingen tillämpas så att den har blivit ett hinder för konkurrens och därmed tillväxt och utveckling i landet. Den offentliga upphandlingen innebär en betydande administrativ börda för företagssektorn. Misstro mot den offentliga upphandlingen är utbredd, särskilt bland småföretag. I detta avsnitt fördjupas några av de problem som många företag möter i samband med offentlig upphandling. 19

19 3.8.1 Små företags deltagande i offentliga upphandlingar 23 SCB har, på uppdrag av Nutek, genomfört en telefonundersökning för att ta reda på företagens deltagande i offentliga upphandlingar. Undersökningen visar att tolv procent av småföretagen lämnade anbud i någon offentlig upphandling under Ju större företagen är i termer av antal anställda och omsättning, desto vanligare är det att de lämnar anbud i offentliga upphandlingar. Företagets storlek (antal anställda) Lämnade anbud under 2004 Har kontrakt som erhållits efter offentlig upphandling Underleverantör till andra företags kontrakt efter offentlig upphandling 0 (oms. lägre än 2 mkr) 3 % 1 % 18 % 0 (oms. högre än 2 mkr) 13 % 5 % 13 % % 8 % 13 % % 24 % % % 29 % 16 % % 36 % 22 % Samtliga småföretag 12 % 9 % 17 % Avsaknad av enhetlig policy för offentlig upphandling Mycket av den negativa kritik som framförs mot upphandling från offentliga myndigheter bottnar i att det saknas en enhetlig policy för upphandling. Även om det finns formell upphandlingskompetens hos myndigheten kan avsaknaden av policy skapa stora problem både för den upphandlade myndigheten och för företag som lämnar anbud. Nutek föreslår att upphandlingar bör planeras och annonseras i god tid med tillräckligt långa anbudstider för att inte upphandlingen ska vara att betrakta som ett tillväxthinder Nutek, Småföretag och offentlig upphandling, Hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, R 2005:21 24 I denna grupp torde ingå företag som utför offentliga uppdrag som underleverantörer till andra företag. 25 Nutek, Småföretag och offentlig upphandling, Hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, R 2005:21 20

20 Genom att det saknas en tydlig policy kan många olika problem uppstå problem för myndigheten:! Motiven för upphandlingen är diffusa! Medarbetare känner sig utsatta och provocerade! Rollerna i organisationen blir otydliga! Brist på tydliga mål och strategier kan leda till att man upphandlar en tjänst som inte korresponderar med de verkliga behoven! Okunskap om hur branschen fungerar leder till beslut som skadar förutsättningarna för konkurrens på längre sikt! Osäkerheten resulterar i kvalitetsbrister eller i detaljreglering. Problem för företaget:! Korta ledtider och oförutsägbarhet om vad som upphandlas försvårar planering och möjligheterna att bygga upp kapacitet och kompetens! Otydliga kravspecifikationer fördyrar offertarbetet och skapar frustration! Brister i branschkompetens medför att standarder i branschen förbises med resultatet att dyra särlösningar ofta måste konstrueras.! Olika upphandlande enheter använder olika utvärderingsmetoder. Trots avsaknaden av enhetlig policy finns också goda exempel gjorde statliga förvaltningar en upphandling av IT-konsulttjänster för myndigheterna inom Stockholms län. Vad som fällde leverantörerna som inte fick ett ramavtal var referenstagningen. Bl a hävdade vissa att de åkte ur upphandlingen bara för att referenserna inte fanns på plats. Ett statligt bolags upphandling av städtjänster till samtliga enheter som man drev i landet hade ett ostrukturerat anbudsformulär att fylla i. Svar på vissa frågor återkom på flera ställen. Indelningen i rubriker/avsnitt var ej logisk. Ett sådant anbud tar dubbelt så lång tid. Vi har nyligen haft en bra upphandling avseende städ åt en kommun som förut fått mycket kritik för dåliga upphandlingar. Först gjorde dom en anbudsinbjudan där vi svarade på formella krav etc. Därefter valde de ut ett antal leverantörer att lämna anbud. Därefter fick vi bra underlag med lokalspecar och frekvenser på respektive objekt, (lätt att räkna på). Själva anbudet bestod i ett svarsformulär med prisbilagor. Ett exempel är att många företag som säljer städtjänster har vittnat om att kommunerna börjat agera mer och mer erfaret. I sjukvården har man under många år samverkat för att höja beställarkompetensen. Inom områden som hemtjänst och äldrevård har kommunerna börjat uppträda mer och mer professionellt. 21

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE UPPHANDLING OCH KUNDVAL AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER en teoribakgrund Mats Bergman e Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Den offentliga maten

Den offentliga maten Den offentliga maten... om vad vi äter i dubbelmoralens förlovade land... Vad ska ställas på matbordet? En rapport om den offentliga matserveringen Den offentliga maten... en rapport om vad vi äter i dubbelmoralens

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter:

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter: KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-016 PM 2 2007-10-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling genom tillämpning av en relativ (eller

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden?

Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden? Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden? Rapport 0142 Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden? Rapport 0142 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer