Energieffektiviseringsanalys i flerbostadshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiviseringsanalys i flerbostadshus"

Transkript

1 ISRN LUTMDN/TMHP--11/5241--SE ISSN Energieffektiviseringsanalys i flerbostadshus En fallstudie av Rådhusrätten i Lund Madelene Gunberg Examensarbete Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - LTH Box 118, Lund, Sverige

2

3 Energieffektiviseringsanalys i flerbostadshus En fallstudie av Rådhusrätten i Lund Madelene Gunberg September 2011

4 Föreliggande examensarbete har genomförts vid Avd för Energihushållning, Inst för Energivetenskaper, Lunds Universitet - LTH samt vid Schneider Electric AB i Malmö och Lunds Kommuns Fatighets AB i Lund. Handledare på Schneider Electric AB: Jesper Olausson och Jan-Christer Sandh; handledare på Lunds Kommuns Fastighets AB: Björn Tengberg; handledare på LU-LTH: prof. Jurek Pyrko; examinator på LU-LTH: universitetslektor Janusz Wollerstrand. Examensarbete ISRN LUTMDN/TMHP--11/5241--SE ISSN Madelene Gunberg samt Energivetenskaper Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - Lunds Tekniska Högskola Box 118, Lund

5

6 Förord Denna studie är ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng utfört vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, och är genomförd på institutionen för Energivetenskaper, avdelningen för Energihushållning. Ett stort tack till min handledare Jurek Pyrko, LTH, Jesper Olausson, Björn Téngberg, LKF, och Jan- Christian Strandh, Schneider Electric. Jag vill även tacka fastighetsskötare och personalen i receptionen på området Rådhusrätten samt alla boende som tog sig tid att svara på min enkätundersökning angående deras energianvändning. Lund, Madelene Gunberg i

7 Sammanfattning Syftet med detta examensarbete var att undersöka möjliga energibesparingsåtgärder för Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, ägda område Rådhusrätten i Lund. Arbetet omfattades även av att dimensionera ett solfångarsystem för att tillgodose tappvarmvattenbehovet för området Rådhusrätten, dimensionera ett lämpligt solcellssystem för försörjning av kontorsbyggnadens elbehov samt att undersöka de boendes energirelaterade vanor. För att hitta den mest lämpliga vinkel på solfångare och solceller för att erhålla mest solinstrålning årligen gjordes simulationer med simulationsprogrammet från Joint Research Center (JRC) European Commission. För att kunna studera skuggningseffekter vid placering av solfångare på stativ valdes tre olika typer av solfångare med specifika mått. Uträkningar av solhöjden gjordes med hjälp av programmet Solar Angles excelsheet av David Henriksson, LTH. Den mest optimala vinkeln att placera solfångare och solceller för Rådhusrätten är 39⁰ från horisontalplanet men solfångarna föreslås installeras i 40⁰ lutning på standardstativ. För att täcka tappvarmvattnet behövs solfångarareor på 1800 m m 2 för verkningsgrad på 50 %-70 %. Taket till verkstadsdelen på Magsitratsvägen 23 passar för placering av solceller. Solcellsytan blir 85,5 m 2. Beroende på typ av solceller och verkningsgrad kan 5 % -15 % av kontorets årliga elbehov tillgodoses. En enkätundersökning sammanställdes och delades ut till de boende på området. Svarsfrekvensen var för låg för att generella slutsatser om de boende på Rådhusrättens energianvändning kunde dras. De enda utmärkande energivanorna är att nästan 1/3 sköljer sin disk under rinnande varmvatten när de handdiskat samt att 71 % av hushållen fortfarande har glödlampor i hemmet. Att konverteta ventilationsystemet till från- och tilluft med värmeåtervinning eller värmepump kräver utredning av husens täthet. Att installera värmeåtervinning i avloppsvattnet kan vara en lönsam energiåtgärd om avståndet mellan tappvarmvatten och avloppsutmynning inte är för långt. ii

8 Abstract The objective of this study was to investigate possible energy saving measures for the area Rådhusrätten in Lund, Sweden, owned by Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF. This study also included designing a suitable solar heating system to satisfy the hot tap water need and a photovoltaic system to satisfy the electricity need of the office. The work also included buildning investigation of the inhabitants energy habits and energy use. To find the optimal tilt angel for solar irradiation over the year, simulations where done by the simulation program from Joint Research Center (JRC) European Commission. To be able to study the shading effects from solar panels when placed on metall stands, three specific solar panels where chosen. Calculations of the solar height where made with the program Solar Angles excelsheet created by David Henriksson, LTH. The most optimal tilt angel of solar panels and photovoltaic cells in Lund is 39⁰ from the horizontal plane. The most practically angel of tilt is 40⁰ because the standard stand comes in 30⁰ - 65⁰ in step of 5⁰. To satisfy the hot tap water for the area Rådhusrätten, solar panels of 1800 m m 2 with an efficiency of 50% - 70% are needed and can be placed on the buildings flat roofs. The photovoltaic cells can be placed on the tilted roof of the workshop building at Magistratsvägen 23. The photovoltaic surface will in that case be 85,5 m 2. Depending on the type of photovoltaic cells 5% - 15% of the annual electricity need of the office building would be covered by the solar electricity. The response rate of the energy questionnaire was 16 %. Because of this low response rate no general conclusions about the energy behavior of the tenants on Rådhusrätten can be drawn. However, for the household that did respond the behavior and use of energy is relatively low. The only remarkable fact in the household s habits is that 1/3 of the households rinse the dishes under running hot water and that the majority of the households still have incandescent light bulbs in their homes. To convert the ventilation system to FT or FTX needs further investigation of the air tightness of the buildings. Installation of heat exchanger in the drain can be a profitable investment if the distance between the water intake and the drain is not too far. iii

9 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod Avgränsningar Objektet - Rådhusrätten Uppvärmningssystem Elsystemet Belysning Tvättstugor Ventilation Utomhusbelysning Solenergi Solhöjd Solfångare Plana solfångare Vakuumrör Ackumulatortank Expansionskärl/Dräneringskärl Värmeväxlare Cirkulationspump Ventiler Filter Avtappning-/Påfyllningsventil Reglercentral Backupsystem/kombinationssystem Tillvaratagen energi i solfångare Verkningsgrad Förluster Skuggning Solceller...18

10 3.3.1 Amorfa/Tunnfilmssolceller Polykristallina Monokristallina Växelriktare Elmätare Verkningsgrad Förluster Ventilationssystem Från- och tilluft (FT) Från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) Frånluftsvärmepump (FVP) Värmeåtervinning ur avloppsvatten Beteende Resultat Solinstrålningen i Lund Solfångarsystemet Takstorlek Plana Solfångare - Favorit Max Plana solfångare Premium AR II Vakuumrör Optima III Solcellssystemet Solcellsarea Elproduktion Investering Belysning Källarkorridorer, förrådsutrymmen, barnvagnsrum och cykelrum Tvättstugan Åtgärd - Installation av rörelsedetektorer Åtgärd - Installation av armaturer med inbyggda rörelsesensorer Åtgärd - Byte av ljuskällor Tvättstuga Tvättmaskinerna Torktumlare Torkskåp

11 7.5.4 Mangel Ventilation Till- och frånluft (FT) Från- och tilluftsystem med värmeåtervinning (FTX) Frånluftsvärmepump (FVP) Värmeåtervinning av avloppsvatten Utomhusbelysningen Beteende Elanvändning Hushållsstorlek och ålder Inomhustemperaturerna Tankegångar kring sänkning av el och varmvatten Förråds- och källarutrymmen Tvätt och torkning Diskning och sköljning av disk Eldrivna apparater i hushållet Belysning Duschvanor Badvanor Diskussion och slutsatser Solinstrålning Solfångassystem Solcellssystem Belysning Tvättstuga Ventilation Avlopp Beteende Referenser...45 Bilagor Bilaga A Solinstrålning, Lund 55⁰N, 13⁰E Bilaga B - Solfångarproduktion Bilaga C - Solfångarareor 2

12 Bilaga D Favorit Max Bilaga E Premium AR II Bilaga F Optima III Bilaga G Solcellsarea Bilaga H Dygnetrunt belysning i källarutrymmen Bilaga I Belysning i källarutrymmen med strömbrytare Bilaga J Tvättstuga Bilaga K Rörelsedetektorer och armaturer med rörelsesensor Bilaga L Lamptyp Bilaga M Ventilation och värmeåtervinning av avloppsvatten Bilaga N Utomhusbelysning Bilaga O Enkät Bilaga P Sammanställning av enkätundersökningens resultat 3

13 1 Inledning I takt med att energipriserna stiger ökar intresset för konsumenter så väl storföretag som småhushåll att sänka sin energianvändning. Även ett ökat intresse för att konvertera till förnyelsebara energikällor för att minska miljöpåverkan finns [1]. Olika byggnader kräver olika mycket energi dels beroende på deras geografiska läge och byggår d.v.s den byggnadsstandard som gällde vid uppförandet av byggnaden och dels på vilken verksamhet som finns i byggnaderna samt hur användarnas energibeteende ser ut. Solenergi har i många länder blivit populärt för både varmvattenuppvärmning och elproduktion. Solenergi är en smidig lösning för icke nätanslutna eller fjärrvärmeanslutna byggnader men även en lösning för de som vill ha ett fast energipris i många år framöver och vill satsa på förnyelsebar energi. Energin från solen utnyttjas till störst del i varma länder med många soltimmar årligen. Där är solenergin för uppvärmning av vatten billig att använda då enkla soluppvärmningssystem används där värmebäraren i solfångaren är samma som sedan används eftersom risk för frost inte existerar. [2] Identiska byggnaders energibehov kan variera kraftigt. Detta beror på husets konstruktion men även till stor del på brukarnas beteendemönster. Ju fler elektriska apparater desto högre energibehov har byggnaden. Även sättet att använda dessa apparater på har betydelse för energibehovet. Om apparater inte stängs av eller står på standby när de inte används ökar energibehovet. Valet av energisnåla eller inte energisnåla apparater påverkar också elbehovet. Även diskvanor och duschvanor påverkar energianvändningen. Diskning under rinnande varmvatten kräver en större varmvattenvolym än diskning i balja eller diskmaskin. Ju längre duschtid hushållet har desto större varmvattenvolym krävs och där med ökar energianvändningen. [3], [4] 1.1 Bakgrund Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, är Lunds största bostadsföretag. LKF grundades 1947 och är ett helt kommunalägt bolag. LKF äger och förvaltar totalt lägenheter utspridda i Lunds stad, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge. Företaget äger och förvaltar även kommunala äldreboenden, lokaler för diverse affärsverksamhet samt kontorslokaler. LKF jobbar kontinuerligt med att sänka sin energianvändning och hitta miljövänligare alternativ. Denna studie omfattar LKF-ägda bostadsområdet Rådhusrätten vid Magistratsvägen i Lund och utredde möjliga energieffektiviseringsåtgärder för området. Denna studie utredde även hur ett solfångare på Rådhusrätten kan dimensioneras för att tillgodose tappvarmvattenbehovet under sommarmånaderna. Arbetet utredde hur ett solcellssytem kan dimensioneras för elproduktionen med lämplig yta och placering för dessa för att leverera el till kontorsbyggnaden. Energivanor hos de boende på området kartlades genom en enkätundersökning. 1.2 Syfte Syftet med studien var att synliggöra möjliga energieffektiviseringsåtgärder på området Rådhusrätten. Arbetet omfattade även att undersöka hur ett solfångarsystem och solcellssystem kan dimensioneras samt undersöka hur de boende använder och tänker kring sin energianvändning. 4

14 1.3 Metod Litteraturstudier om möjliga energieffektiviseringsåtgärder genomfördes samt litteraturstudier om solfångarteknik och solcellsteknik. Litteraturstudier om mänskligt energibeteende genomfördes också. I denna studie studerades området Rådhusrättens för att hitta energieffektiviseringsmöjligheter och för att hitta möjliga placeringar för solfångare respektive solceller. Simulationer av solinstrålningen över året i Lund gjordes med hjälp av simulationsprogram från Joint Research Center (JRC) European Commission. För att kunna studera skuggningseffekter vid placering av solfångare på stativ valdes tre olika typer av solfångare med specifika mått. Uträkningar av solhöjden gjordes med hjälp av programmet Solar Angles excelsheet av David Henriksson, LTH. Enkätundersökningen granskades av LKF, Schneider Electric, LTH och en testgrupp innan utskick till de boende gjordes. Efter granskningen fick enkäten skrivas om ett handfull gånger innan slutgiltlig version. I ett försök att öka svarsfrekvensen gjordes och delades en påminnelselapp ut varför inlämningsdatum förlängdes med 2 veckor. Majoriteten av de boende som deltog i enkätundersökningen ville få möjlighet att ta del av resultatet varför en sammanställning gjordes och sattes upp på anslagstavlan i respektive trapphus. 1.4 Avgränsningar Arbetet omfattar undersökningar av bostadsområdet Rådhusrätten i Lund. Optimal vinkel på en yta för att erhålla största möjliga årliga solinstrålning söktes för Lund med ytan orienterad direkt mot söder. Övriga väderstreck utreddes inte då Rådhusrättens byggnader är orienterade med långsidan respektive kortisidan rakt mot söder och söder är det väderstreck som ger mest solinstrålning på det norra halvklotet. Dimensioneringen av solfångarsystemet gjordes utifrån tappvarmvattenanvändningen sommartid utifrån användningen år 2009 och år Tre specifika solfångare användes för beräkning av skuggning då solfångarna placeras på stativ på taken. De komponenter som behövs i ett solfångarsystem beskrivs. De eventuella justeringarna av värmecentralen och placering av ackumulatortank ingår ej. Solcellssystemet dimensionerades utifrån den lämpliga takytan som finns på Magistatsvägen 23 samt utifrån de tre vanligaste solcellstyperna som finns på marknaden idag med de vanligaste verkningsgraderna. Även den solcellsyta som behövs för att tillgodose hela kontorets elanvändning utifrån år 2010 års förbrukning gjordes. Enkätundersökningen utgjordes av de boendes egna upplevelser om sin energianvändning och sin energiattityd. Inga mätningar av el, varmvatten eller värmeanvändning var möjliga att genomföra varför de boendes svar inte kan jämföras med verklig förbrukning. 5

15 2 Objektet - Rådhusrätten Området Rådhusrätten är placerat i norra delen av Lund vid Magistratsvägen. Området består av 25 hyreshus samt underjordiska garage och lokaler för diverse verksamheter. De äldsta husen stod klara år Denna del av Rådhusrätten består av 22 hus med 3- respektive 4-våningar med sammanlagt 476 lägenheter. År 2001 uppfördes ytterligare tre byggnader med 18 lägenheter totalt. Figur 2.1 visar området. Figur 2.1 Området Rådhusrätten i Lund. [5] Lägenheternas storlek varierar från 1 rum och kök på m 2 till 5 rum och kök på m 2. Den totala bostadsarean uppgår till m 2 och lokalarean till m 2. Energianvändningen årligen är 137 kwh/m 2 varav 10 kwh/m 2 utgörs av elenergi. Liknande hus årliga energianvändning ligger i intervallet kwh/m 2. Nybyggnationer har en energianvändning på 110 kwh/m 2 årligen. [6] 2.1 Uppvärmningssystem Rådhusrättens uppvärmningssystem består av vattenradiatorer som värms med fjärrvärme från Lunds Energi. Tappvarmvattnet värms även det med fjärrvärme från samma företag. Det finns två värmecentraler; en placerad i källaren till hus nummer 5 och en placerad i källaren till hus nummer 49. Det finns inget värmelager utan vatten värms kontinuerligt. Uppvärmningssystemet till det underjordiska garaget och verkstadslokalerna är avstängt. Behovet av uppvärmning av bostadsyta uppgick till kwh för år 2008 för hela området Rådhusrätten. Uppvärmningsbehovet av tappvarmvatten uppgick till kwh för år 2008 för hela området Rådhusrätten. [6] 2.2 Elsystemet Rådhusrätten är anslutet till det lokala elnätet som ägs av Lunds Energi. Den del av Rådhusrättens elbehov som LKF står för förses med elektricitet från Lunds Energi. De enskilda hushållens inköpta hushållsel kan komma från vilken som av de elleverantörer som finns på den svenska elmarknaden. Fastighetselen uppgick till kwh år 2008 [6]. 6

16 2.3 Belysning Rådhusrätten har olika utrymmen som kräver belysning. Samtliga av de 22 husen byggda på 60-talet har källare med förrådsutrymmen, barnvagnsrum, cykelförråd och dylikt. Belysningen består av lysrörsarmaturer, E27-sockelarmaturer samt GR10q-sockel för kompakta lysrör. I en del av utrymmena står belysningen på 24 timmar per dygn året om och i andra utrymmen finns strömbrytare till belysningen. I tvättstugan i fastighet nummer 3 finns fönster där dagsljuset strömmar in. Ljuskällorna i tvättstugan i fastighet nummer 3 består av lysrörsarmaturer med T5-lysrör på 18 W. Till belysningen hör en strömbrytare. Husens källarlokaler utgörs av korridorer och förrådsutrymmen, cykelförråd, barnvagnsförråd m.m. Barnvagnsum och cykelförråd förekommer även i vissa trapphus. En del av husen har genomgående källarkorridorer och en del av husen har källarkorridorer som delas av i mindre delar av trapphus. Antal ljuskällor varierar beroende på korridorstorlek och typ av källarkorridor. De genomgående källarkorridorerna har i huvudsak lysrörsarmaturer med T5-rör på 18 W men även armaturer med E27- sockel med lågenergilampor på 12 W samt GR10q-sockel med kompakta lysrör på 18 W förekommer. Belysningen är på 24 timmar per dygn året om. Inga fönster finns och därför kommer inget dagsljus in. Källarkorridorerna som avskiljs åt av trapphusingångarna har i huvudsak armaturer med E27-sockel med varierande ljuskällor med olika effekt (glödlampor på 60 W till lågenergilampor på 12 W) men även GR10q-sockel med kompaktrör på 18 W finns. Till belysningen hör strömbrytare. Förrådsrummen, cykelförråden och barnvagnsrummen är av varierande storlek och har därför olika antal ljuskällor. Huvudsakligen finns i dessa utrymmen armaturer med E27-sockel med olika typer av lampor av varierande effektbehov (glödlampor på 60 W till lågenergilampor på 12 W) men även enstaka GR10q-sockel med kompaktrör på 18 W och lysrör av T5-modell på 18 W förekommer. Antalet ljuskällor varierar kraftigt med rumsstorlek. Den totala effekt installerad i källarkorridorerna som lyser dygnetrunt är 1692 W. 2.4 Tvättstugor I tvättstugan i hus nummer 3 finns två tvättmaskiner, en av märket Electrolux Wascator modell W365H och en av märket Osby modell 508E. Ett torkskåp av märket Electrolux Wascator med okänd modell, en tumlare av märket Electrolux Wascator modell T4190 samt en mangel av märket Electrolux Wascator modell KM Ventilation Ventilationssystemen i byggnaderna är frånluftsventilation, så kallat f-system. Frånluftssystemet ventilerar med hjälp av fläktar som suger ut luft från kök och badrum. Tilluften tillförs via ventiler och vädringsfönster i lägenheterna på grund av det undertrycket som skapas i lägenheten av frånluftsfläktarna. Frånluftsfläktarna är placerade på utbyggnader på husens tak. Nackdelen med frånluftsystem är att luften inte renas tillfredställande och tilluften innehåller därför alla föroreningar som förekommer utomhus så som partiklar från vägtrafik, avgaser, dammpartiklar etc. Koncentrationen av föroreningar avtar i regel med höjden luftintaget är placerat. Problemet kan 7

17 lösas genom att installera filter i tilluftsdonen som sorterar ut de större partiklarna men detta fungerar endast om fönster och dörrar inte öppnas för vädring. Ett annat problem med frånluftsystem är att luften som kommer in i bostaden håller utomhustemperaturen vilket kan ge en känsla av drag och bli kallras under höst/vinter/vår då utomhustemperaturen är låg. Då fönster eller balkongdörrar öppnas uppstår ytterligare ett problem med frånluftssystemet då luften kommer att välja att ta sig in genom fönstret/balkongdörren istället för att ta ventilöppningarna eller vädringsfönstren där luftmotståndet är högre. Detta medför att ingen tilluft kommer genom de tänkta tilluftskanalerna och ventilationen till övriga rum försämras. Frånluften håller året om en relativ hög temperatur på runt 20⁰C. Denna värme skickas i ett frånluftsystem ut i omgivningen men skulle kunna återanvändas för uppvärmning av tilluft eller till att förvärma vatten. 2.6 Utomhusbelysning Rådhusrätten är ett stort område med många ljuskällor utomhus. Ljuskällorna är av olika typer och har olika typer av lampor med varierande energibehov. 3 Solenergi Den energi som solen avger i varje stund är huvudsakligen resultatet av fusion av väte till helium. Av all den strålning som sänds ut träffar en bråkdel jordens yta. Den solstrålning som infaller mot jordens yta varje år uppgår till 1,5 miljarder TWh [7]. Världens totala energianvändning uppgick år 2009 till TWh [8] av de kommersiella energislagen. Energin från solstrålningen skulle alltså gott och väl räcka till att försörja världens energibehov i dagsläget. För att tillgodose Sveriges årliga energibehov med solenergi behövs 0,8 % av Sveriges landyta vilket motsvarar ett område stort som Gotland [2]. Solinstrålningen varierar kraftigt över jordklotet. Den globala medelinstrålningen (d.v.s både direktoch diffussolstrålning) i Malmö för en horisontellt orienterad yta är 1000 kwh/m 2 årligen. För Stockholm är den totala medelinstrålningen 980 kwh/m 2,år och för Kiruna 870 kwh/m 2,år. Medelinstrålningen för medelhavsländerna ligger på runt kwh/m 2 årligen och för ökenområdena i Afrika på upp till kwh/m 2 årligen. [9], [10] Solinstrålningen varierar över året och i Sverige är instrålningen som störst under sommarmånaderna och som minst under vintermånaderna. Tyvärr så är energianvändningen högre under vintern då uppvärmning av bostadsyta och lokaler är nödvändig och lägst på sommaren då solenergin har störst potential. Solinstrålningen varierar naturligtvis även över dygnet då solinstrålningen är som störst mitt på dagen. Den mängd solinstrålning som träffar en yta beror dels på i vilket väderstreck som ytan är orienterad samt vilken lutning från horisontalplanet ytan har och naturligtvis också på geografiskt läge. Mest solinstrålning infaller på en yta orienterad mot söder och minst solinstrålning infaller på en yta orienterad mot norr för södra halvan av jordklotet. En yta vid ekvatorn får mest solinstrålning årligen då denna är horisontell eller har en liten lutning från horisontalplanet medan en yta på Svalbard behöver ha en större lutning från horisontalplanet för att optimera solinstrålningen på ytan över året. Vid val av en större vinkel än den optimala som ger störst årlig solinstrålning medför att mer solinstrålning når ytan under vår och höst. En större vinkel ska väljas då solenergin ämnas användas 8

18 även vår och höst. En mindre vinkel ger större solinstrålning under högsommaren och väljs med fördel då solenergin primärt ämnas användas under denna period. Solljuset som utan hinder transporteras genom jordens atmosfär och träffar jordytan utgörs av direkt solinstrålning. Det solljus som reflekteras mot molekyler eller absorberas utgörs av diffus solinstrålning. Direktsolljus har ett högre energiinehåll än diffust då diffus solinstrålning tappat energi på vägen från solen till jordytan. All solinstrålning kan tas till vara och omvandlas till nyttig energi. Driftstiden i Sverige för solenergi är dryga 1000 timmar årligen [2]. 3.1 Solhöjd Solens höjd över jordytan varierar beroende på tid på dygnet och tid på året. Solhöjden, α s, ges av ekvation 3.1. α s = arcsin(cos(δ)*cos(ω)*cos(λ) + sin(δ)*sin(λ)) [⁰] (3.1) där δ är deklinationsvinkeln, d.v.s vinkeln mellan solen och ekvatorplanet, som ligger mellan -23,45⁰ δ 23,45⁰. δ är positiv då solen befinner sig på norra halvan av jordklotet och negativ då solen befinner sig på södra halvan. Deklinationsvinkeln, δ, ges av ekvation 3.2. δ = 23,45[⁰]*sin(360*(284+n)/365) [⁰] (3.2) där n är numret på dagen då man är intresserad av solhöjden, d.v.s. n = 1 för 1 januari och n = 173 för 22 juni. ω är vinkelförskjutningen av solen öster eller väster om den lokala meridianen beroende på jordens rotation och ligger mellan -180⁰ ω 180⁰ (klockan 12:00 är ω = 0⁰). Vinkelförskjutningen, ω, ges av ekvation 3.3. ω = ((HH-12) + MM/60)*15 [⁰] (3.3) där HH och MM är soltiden i hela timmar respektive minuter. Vid soltiden 12:00 är solen riktad direkt mot söder denna tid överensstämmer inte med vanlig tid. Rotationskorrelationen är 15⁰ per timma. λ är latituden (-90⁰ λ 90⁰). λ är positiv för norra halvklotet och negativ för södra. Figur 3.1 visar solinstrålningen infallande mot jorden där V-, S och Z-vektorerna är väster-, söder och uppåt riktningarna för jorden. V lok -, S lok och Z lok -vektorerna är väster-, söder och uppåt riktningarna för en lokal plats på jorden. 9

19 Figur 3.1 Solinstrålning mot jorden. [11] Figur 3.2 visar solinstrålningen i en punkt på jorden. Figur 3.2 Solinstrålning mot en punkt. [11] 3.2 Solfångare Solfångare används i huvudsak för att värma tappvarmvatten eftersom solfångarnas produktion är som störst under sommaren då solinstrålningen är som störst. Solfångare kan även delvis användas för uppvärmning av boyta med vattenradiatorer på vår och höst då solinstrålningen fortfarande är betydande och uppvärmning av boyta krävs. Att använda solfångare som primär uppvärmningskälla av boyta är dock ingen optimal lösning då solfångarna producerar som mest då uppvärmningsbehovet är som minst. Att använda solfångare för uppvärmning av tappvarmvatten under vår till höst är ett enkelt och miljövänligt alternativ till andra energikällor. Solfångare innebär 10

20 ett fast värmepris under minst 30 års tid. Det behövs även en reservenergikälla under vintermånaderna och dagar då solvärmen inte räcker till. Solfångare brukar i Sverige vinklas i 30⁰-60⁰ från horisontalplanet. Val av vinkel beror på när man vill använda energin. Då en mindre vinkel väljs (d.v.s. exempelvis 30⁰) kommer solfångaren att producera mest under sommarmånaderna då solen står högt på himlen och mindre under höst och vår. Om en större vinkel väljs (d.v.s. exempelvis 60⁰) kommer mer solinstrålning att nå solfångaren på våren och hösten då solen står lägre på himlen varför solfångaren producerar värme under en längre tidsrymd än en solfångare med mindre vinkel från horisontalplanet. Solfångare bör med fördel placeras mot söder för optimal produktion för det norra halvklotet. Även sydvästlig och sydostlig riktning ger hög produktion. En orientering mot norr bör inte väljas om möjligt. För södra halvklotet gäller naturligtvis de omvända. Vid placering av solfångare är det även viktigt att välja en plats där intilliggande vegetation och omkringliggande byggnader inte skuggar solfångarna. Vid installation av solfångare på stativ i rader efter varandra är det viktigt att solfångarna placeras så att de inte skuggar varandra. I Sverige är värmebäraren i solfångarkretsen vanligtvis glykolblandat vatten för att undvika frost. I länder utan frostrisk kan värmebäraren i solkretsen vara det vatten som senare används. I ett solfångarsystem cirkuleras en värmebärare genom solfångare för uppvärmning av solinstrålning. Den uppvärmda värmebäraren går genom en värmeväxlare och kyls av mot ackumulatortankens vattnet och återgår till solfångaren för uppvärmning på nytt etc. Värmebäraren pumpas runt i cykeln med hjälp av en elektrisk pump. Bakventilen ser till att värmebäraren i kretsen inte går baklänges. Temperaturmätarna används för att mäta om temperaturen i solfångaren är tillräckligt hög för att starta cirkulationen. Temperaturmätaren i botten av ackumulatortanken används för att mäta när cirkulationen ska stoppas. Håller vattnet i tankens botten en önskade temperaturen ska cirkulationen stanna eftersom hela tanken då håller samma temperatur. Reglerkretsen styr pumpen och mäter temperaturerna. Se Figur 3.3. Figur 3.3 Solvärmesystem för uppvärmning av boyta och tappvarmvatten. [2] 11

21 Det finns olika typer av solfångare. Plana solfångare och vakuumrör är de två vanligaste typerna för uppvärmning av tappvarmvatten och beskrivs i efterföljande kapitel. Gemensamt för alla solfångare är att absorbatorn ska ha en hög absorptans d.v.s. absorbatorn ska absorbera mycket solinstrålning samt låg emittans d.v.s absorbatorn ska avge så lite värmestrålning som möjligt ut till omgivningen Plana solfångare Det finns olika typer av plana solfångare men de fungerar alla utifrån samma princip. Plana solfångare består av en baksideplåt, ett isoleringsskickt, damm- och diffusionsspärr, en absorbator med rör för att leda värmebäraren, täckglas samt ramkonstruktion. Se Figur 3.4. Figur 3.4 Plansolfångare i genomskärning och dess beståndsdelar. [12] Absorbatorytan absorberar solenergin och värmen leds över till rörsystemet där vätskan som cirkuleras i kretsen värms upp. Isoleringsskicktet begränsar värmeförlusterna genom bakstycket. Glaspartiet är ofta antireflektionsbehandlat för att så mycket solenergi som möjligt ska släppas igenom in i solfångaren. Figur 3.5 Absorbator av hel metallplatta med heldragen rörledning. [10] Figur 3.6 Absorbator av heldraget rörsystem med flera metallplattor. [10] Figur 3.7 Absorbator av flera rörledningar mellan två stycken metallplattor. [10] Absorbatorutformningen i plana solfångare kan se olika ut. Figur 3.4 visar en plan absorbatorplatta av aluminium eller koppar på vilken ett heldraget kopparrör lasersvetsats fast. Figur 3.6 visar ett heldraget rörsystem där absorbatorplåtarna utgörs av enskilda metallflänsar som ultraljudssvetsats fast på röret. Figur 3.7 visar en absorbator där enskilda kopparrör sammanfästs mellan två aluminiumplåtar. I kopparrörens över respektive underkant sammankopplas de med rörledning i solkretsen. 12

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Perifal Sol Solen som energikälla

Perifal Sol Solen som energikälla Perifal Sol Solen som energikälla Skattefri värme Generöst med varmvatten Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 7/10-15 Fastighetsbeteckning: Skrållan 13 Adress/ort: Bullerbygatan 32, Malmö Besiktigad av (certnr): Jamii Olsson (5441) Företag: Eklund

Läs mer

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp System för användning av solenergi för spannmålstorkning Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp På årsbasis varierar solinstrålningen mellan 900-1000 kwh per m 2 horisontell

Läs mer

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter, bland dessa jorden. Solljuset förser

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Checklista: Hushålla med energin i Brf. sid 1 (1) Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Tänk på att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Man bör passa på att göra flera åtgärder

Läs mer

Ny personal- och kontorsbyggnad. Karta över återvinningscentralen

Ny personal- och kontorsbyggnad. Karta över återvinningscentralen EkoParken på Österröd består av Återvinningscentralen, Ekohuset som innehåller utställnings- och undervisningslokaler, naturstig och det centrala avloppsreningsverket. I samband med nybyggnad av personallokaler

Läs mer

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på Repetition energi OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på www.naturenergi.pbworks.com Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom + energi,

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-04 Fastighetsbeteckning: Vejby 15:452 Adress/ort: Hultavägen 4, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-27 Fastighetsbeteckning: Daggkåpan 24 Adress/ort: Hagtornsgården 28, Häljarp Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-27 Fastighetsbeteckning: Sättuna 7:36 Adress/ort: Gallstrandsvägen 26 / Linköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-28 Fastighetsbeteckning: Toarp 2:15 Adress/ort: Svedalavägen 100B, Svedala Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/10-2015 Fastighetsbeteckning: Eldsberga 6:107 Adress/ort: Västerljungvägen 20, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Fungerar solvärme i Sverige?

Fungerar solvärme i Sverige? Solvärmesystem - dimensionering i i - installationsexempel mindre system - Installationsexempel stora system Klaus Lorenz -Forskningsingenjör SERC -Företagsledare Svesol värmesystem - Leverantör av flexibla

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-07-10 Fastighetsbeteckning: Höja 14:12 Adress/ort: Pildammsvägen 4, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Köpstaden 6:109. Adress/ort: Uttervägen 15. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Köpstaden 6:109. Adress/ort: Uttervägen 15. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-26 Fastighetsbeteckning: Köpstaden 6:109 Adress/ort: Uttervägen 15 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Innehållsförteckning. I alla paket ingår:

Innehållsförteckning. I alla paket ingår: Solpaket för produkter Innehållsförteckning Solpaket för NIBE Split...1 Solpaket för NIBE F370/470...2 Solpaket för F1145/VPBS...3 Solpaket för F1145/VPAS...4 Solpaket för ackumulatortank med solslinga...5

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer