Energieffektiviseringsanalys i flerbostadshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiviseringsanalys i flerbostadshus"

Transkript

1 ISRN LUTMDN/TMHP--11/5241--SE ISSN Energieffektiviseringsanalys i flerbostadshus En fallstudie av Rådhusrätten i Lund Madelene Gunberg Examensarbete Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - LTH Box 118, Lund, Sverige

2

3 Energieffektiviseringsanalys i flerbostadshus En fallstudie av Rådhusrätten i Lund Madelene Gunberg September 2011

4 Föreliggande examensarbete har genomförts vid Avd för Energihushållning, Inst för Energivetenskaper, Lunds Universitet - LTH samt vid Schneider Electric AB i Malmö och Lunds Kommuns Fatighets AB i Lund. Handledare på Schneider Electric AB: Jesper Olausson och Jan-Christer Sandh; handledare på Lunds Kommuns Fastighets AB: Björn Tengberg; handledare på LU-LTH: prof. Jurek Pyrko; examinator på LU-LTH: universitetslektor Janusz Wollerstrand. Examensarbete ISRN LUTMDN/TMHP--11/5241--SE ISSN Madelene Gunberg samt Energivetenskaper Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - Lunds Tekniska Högskola Box 118, Lund

5

6 Förord Denna studie är ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng utfört vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, och är genomförd på institutionen för Energivetenskaper, avdelningen för Energihushållning. Ett stort tack till min handledare Jurek Pyrko, LTH, Jesper Olausson, Björn Téngberg, LKF, och Jan- Christian Strandh, Schneider Electric. Jag vill även tacka fastighetsskötare och personalen i receptionen på området Rådhusrätten samt alla boende som tog sig tid att svara på min enkätundersökning angående deras energianvändning. Lund, Madelene Gunberg i

7 Sammanfattning Syftet med detta examensarbete var att undersöka möjliga energibesparingsåtgärder för Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, ägda område Rådhusrätten i Lund. Arbetet omfattades även av att dimensionera ett solfångarsystem för att tillgodose tappvarmvattenbehovet för området Rådhusrätten, dimensionera ett lämpligt solcellssystem för försörjning av kontorsbyggnadens elbehov samt att undersöka de boendes energirelaterade vanor. För att hitta den mest lämpliga vinkel på solfångare och solceller för att erhålla mest solinstrålning årligen gjordes simulationer med simulationsprogrammet från Joint Research Center (JRC) European Commission. För att kunna studera skuggningseffekter vid placering av solfångare på stativ valdes tre olika typer av solfångare med specifika mått. Uträkningar av solhöjden gjordes med hjälp av programmet Solar Angles excelsheet av David Henriksson, LTH. Den mest optimala vinkeln att placera solfångare och solceller för Rådhusrätten är 39⁰ från horisontalplanet men solfångarna föreslås installeras i 40⁰ lutning på standardstativ. För att täcka tappvarmvattnet behövs solfångarareor på 1800 m m 2 för verkningsgrad på 50 %-70 %. Taket till verkstadsdelen på Magsitratsvägen 23 passar för placering av solceller. Solcellsytan blir 85,5 m 2. Beroende på typ av solceller och verkningsgrad kan 5 % -15 % av kontorets årliga elbehov tillgodoses. En enkätundersökning sammanställdes och delades ut till de boende på området. Svarsfrekvensen var för låg för att generella slutsatser om de boende på Rådhusrättens energianvändning kunde dras. De enda utmärkande energivanorna är att nästan 1/3 sköljer sin disk under rinnande varmvatten när de handdiskat samt att 71 % av hushållen fortfarande har glödlampor i hemmet. Att konverteta ventilationsystemet till från- och tilluft med värmeåtervinning eller värmepump kräver utredning av husens täthet. Att installera värmeåtervinning i avloppsvattnet kan vara en lönsam energiåtgärd om avståndet mellan tappvarmvatten och avloppsutmynning inte är för långt. ii

8 Abstract The objective of this study was to investigate possible energy saving measures for the area Rådhusrätten in Lund, Sweden, owned by Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF. This study also included designing a suitable solar heating system to satisfy the hot tap water need and a photovoltaic system to satisfy the electricity need of the office. The work also included buildning investigation of the inhabitants energy habits and energy use. To find the optimal tilt angel for solar irradiation over the year, simulations where done by the simulation program from Joint Research Center (JRC) European Commission. To be able to study the shading effects from solar panels when placed on metall stands, three specific solar panels where chosen. Calculations of the solar height where made with the program Solar Angles excelsheet created by David Henriksson, LTH. The most optimal tilt angel of solar panels and photovoltaic cells in Lund is 39⁰ from the horizontal plane. The most practically angel of tilt is 40⁰ because the standard stand comes in 30⁰ - 65⁰ in step of 5⁰. To satisfy the hot tap water for the area Rådhusrätten, solar panels of 1800 m m 2 with an efficiency of 50% - 70% are needed and can be placed on the buildings flat roofs. The photovoltaic cells can be placed on the tilted roof of the workshop building at Magistratsvägen 23. The photovoltaic surface will in that case be 85,5 m 2. Depending on the type of photovoltaic cells 5% - 15% of the annual electricity need of the office building would be covered by the solar electricity. The response rate of the energy questionnaire was 16 %. Because of this low response rate no general conclusions about the energy behavior of the tenants on Rådhusrätten can be drawn. However, for the household that did respond the behavior and use of energy is relatively low. The only remarkable fact in the household s habits is that 1/3 of the households rinse the dishes under running hot water and that the majority of the households still have incandescent light bulbs in their homes. To convert the ventilation system to FT or FTX needs further investigation of the air tightness of the buildings. Installation of heat exchanger in the drain can be a profitable investment if the distance between the water intake and the drain is not too far. iii

9 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod Avgränsningar Objektet - Rådhusrätten Uppvärmningssystem Elsystemet Belysning Tvättstugor Ventilation Utomhusbelysning Solenergi Solhöjd Solfångare Plana solfångare Vakuumrör Ackumulatortank Expansionskärl/Dräneringskärl Värmeväxlare Cirkulationspump Ventiler Filter Avtappning-/Påfyllningsventil Reglercentral Backupsystem/kombinationssystem Tillvaratagen energi i solfångare Verkningsgrad Förluster Skuggning Solceller...18

10 3.3.1 Amorfa/Tunnfilmssolceller Polykristallina Monokristallina Växelriktare Elmätare Verkningsgrad Förluster Ventilationssystem Från- och tilluft (FT) Från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) Frånluftsvärmepump (FVP) Värmeåtervinning ur avloppsvatten Beteende Resultat Solinstrålningen i Lund Solfångarsystemet Takstorlek Plana Solfångare - Favorit Max Plana solfångare Premium AR II Vakuumrör Optima III Solcellssystemet Solcellsarea Elproduktion Investering Belysning Källarkorridorer, förrådsutrymmen, barnvagnsrum och cykelrum Tvättstugan Åtgärd - Installation av rörelsedetektorer Åtgärd - Installation av armaturer med inbyggda rörelsesensorer Åtgärd - Byte av ljuskällor Tvättstuga Tvättmaskinerna Torktumlare Torkskåp

11 7.5.4 Mangel Ventilation Till- och frånluft (FT) Från- och tilluftsystem med värmeåtervinning (FTX) Frånluftsvärmepump (FVP) Värmeåtervinning av avloppsvatten Utomhusbelysningen Beteende Elanvändning Hushållsstorlek och ålder Inomhustemperaturerna Tankegångar kring sänkning av el och varmvatten Förråds- och källarutrymmen Tvätt och torkning Diskning och sköljning av disk Eldrivna apparater i hushållet Belysning Duschvanor Badvanor Diskussion och slutsatser Solinstrålning Solfångassystem Solcellssystem Belysning Tvättstuga Ventilation Avlopp Beteende Referenser...45 Bilagor Bilaga A Solinstrålning, Lund 55⁰N, 13⁰E Bilaga B - Solfångarproduktion Bilaga C - Solfångarareor 2

12 Bilaga D Favorit Max Bilaga E Premium AR II Bilaga F Optima III Bilaga G Solcellsarea Bilaga H Dygnetrunt belysning i källarutrymmen Bilaga I Belysning i källarutrymmen med strömbrytare Bilaga J Tvättstuga Bilaga K Rörelsedetektorer och armaturer med rörelsesensor Bilaga L Lamptyp Bilaga M Ventilation och värmeåtervinning av avloppsvatten Bilaga N Utomhusbelysning Bilaga O Enkät Bilaga P Sammanställning av enkätundersökningens resultat 3

13 1 Inledning I takt med att energipriserna stiger ökar intresset för konsumenter så väl storföretag som småhushåll att sänka sin energianvändning. Även ett ökat intresse för att konvertera till förnyelsebara energikällor för att minska miljöpåverkan finns [1]. Olika byggnader kräver olika mycket energi dels beroende på deras geografiska läge och byggår d.v.s den byggnadsstandard som gällde vid uppförandet av byggnaden och dels på vilken verksamhet som finns i byggnaderna samt hur användarnas energibeteende ser ut. Solenergi har i många länder blivit populärt för både varmvattenuppvärmning och elproduktion. Solenergi är en smidig lösning för icke nätanslutna eller fjärrvärmeanslutna byggnader men även en lösning för de som vill ha ett fast energipris i många år framöver och vill satsa på förnyelsebar energi. Energin från solen utnyttjas till störst del i varma länder med många soltimmar årligen. Där är solenergin för uppvärmning av vatten billig att använda då enkla soluppvärmningssystem används där värmebäraren i solfångaren är samma som sedan används eftersom risk för frost inte existerar. [2] Identiska byggnaders energibehov kan variera kraftigt. Detta beror på husets konstruktion men även till stor del på brukarnas beteendemönster. Ju fler elektriska apparater desto högre energibehov har byggnaden. Även sättet att använda dessa apparater på har betydelse för energibehovet. Om apparater inte stängs av eller står på standby när de inte används ökar energibehovet. Valet av energisnåla eller inte energisnåla apparater påverkar också elbehovet. Även diskvanor och duschvanor påverkar energianvändningen. Diskning under rinnande varmvatten kräver en större varmvattenvolym än diskning i balja eller diskmaskin. Ju längre duschtid hushållet har desto större varmvattenvolym krävs och där med ökar energianvändningen. [3], [4] 1.1 Bakgrund Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, är Lunds största bostadsföretag. LKF grundades 1947 och är ett helt kommunalägt bolag. LKF äger och förvaltar totalt lägenheter utspridda i Lunds stad, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge. Företaget äger och förvaltar även kommunala äldreboenden, lokaler för diverse affärsverksamhet samt kontorslokaler. LKF jobbar kontinuerligt med att sänka sin energianvändning och hitta miljövänligare alternativ. Denna studie omfattar LKF-ägda bostadsområdet Rådhusrätten vid Magistratsvägen i Lund och utredde möjliga energieffektiviseringsåtgärder för området. Denna studie utredde även hur ett solfångare på Rådhusrätten kan dimensioneras för att tillgodose tappvarmvattenbehovet under sommarmånaderna. Arbetet utredde hur ett solcellssytem kan dimensioneras för elproduktionen med lämplig yta och placering för dessa för att leverera el till kontorsbyggnaden. Energivanor hos de boende på området kartlades genom en enkätundersökning. 1.2 Syfte Syftet med studien var att synliggöra möjliga energieffektiviseringsåtgärder på området Rådhusrätten. Arbetet omfattade även att undersöka hur ett solfångarsystem och solcellssystem kan dimensioneras samt undersöka hur de boende använder och tänker kring sin energianvändning. 4

14 1.3 Metod Litteraturstudier om möjliga energieffektiviseringsåtgärder genomfördes samt litteraturstudier om solfångarteknik och solcellsteknik. Litteraturstudier om mänskligt energibeteende genomfördes också. I denna studie studerades området Rådhusrättens för att hitta energieffektiviseringsmöjligheter och för att hitta möjliga placeringar för solfångare respektive solceller. Simulationer av solinstrålningen över året i Lund gjordes med hjälp av simulationsprogram från Joint Research Center (JRC) European Commission. För att kunna studera skuggningseffekter vid placering av solfångare på stativ valdes tre olika typer av solfångare med specifika mått. Uträkningar av solhöjden gjordes med hjälp av programmet Solar Angles excelsheet av David Henriksson, LTH. Enkätundersökningen granskades av LKF, Schneider Electric, LTH och en testgrupp innan utskick till de boende gjordes. Efter granskningen fick enkäten skrivas om ett handfull gånger innan slutgiltlig version. I ett försök att öka svarsfrekvensen gjordes och delades en påminnelselapp ut varför inlämningsdatum förlängdes med 2 veckor. Majoriteten av de boende som deltog i enkätundersökningen ville få möjlighet att ta del av resultatet varför en sammanställning gjordes och sattes upp på anslagstavlan i respektive trapphus. 1.4 Avgränsningar Arbetet omfattar undersökningar av bostadsområdet Rådhusrätten i Lund. Optimal vinkel på en yta för att erhålla största möjliga årliga solinstrålning söktes för Lund med ytan orienterad direkt mot söder. Övriga väderstreck utreddes inte då Rådhusrättens byggnader är orienterade med långsidan respektive kortisidan rakt mot söder och söder är det väderstreck som ger mest solinstrålning på det norra halvklotet. Dimensioneringen av solfångarsystemet gjordes utifrån tappvarmvattenanvändningen sommartid utifrån användningen år 2009 och år Tre specifika solfångare användes för beräkning av skuggning då solfångarna placeras på stativ på taken. De komponenter som behövs i ett solfångarsystem beskrivs. De eventuella justeringarna av värmecentralen och placering av ackumulatortank ingår ej. Solcellssystemet dimensionerades utifrån den lämpliga takytan som finns på Magistatsvägen 23 samt utifrån de tre vanligaste solcellstyperna som finns på marknaden idag med de vanligaste verkningsgraderna. Även den solcellsyta som behövs för att tillgodose hela kontorets elanvändning utifrån år 2010 års förbrukning gjordes. Enkätundersökningen utgjordes av de boendes egna upplevelser om sin energianvändning och sin energiattityd. Inga mätningar av el, varmvatten eller värmeanvändning var möjliga att genomföra varför de boendes svar inte kan jämföras med verklig förbrukning. 5

15 2 Objektet - Rådhusrätten Området Rådhusrätten är placerat i norra delen av Lund vid Magistratsvägen. Området består av 25 hyreshus samt underjordiska garage och lokaler för diverse verksamheter. De äldsta husen stod klara år Denna del av Rådhusrätten består av 22 hus med 3- respektive 4-våningar med sammanlagt 476 lägenheter. År 2001 uppfördes ytterligare tre byggnader med 18 lägenheter totalt. Figur 2.1 visar området. Figur 2.1 Området Rådhusrätten i Lund. [5] Lägenheternas storlek varierar från 1 rum och kök på m 2 till 5 rum och kök på m 2. Den totala bostadsarean uppgår till m 2 och lokalarean till m 2. Energianvändningen årligen är 137 kwh/m 2 varav 10 kwh/m 2 utgörs av elenergi. Liknande hus årliga energianvändning ligger i intervallet kwh/m 2. Nybyggnationer har en energianvändning på 110 kwh/m 2 årligen. [6] 2.1 Uppvärmningssystem Rådhusrättens uppvärmningssystem består av vattenradiatorer som värms med fjärrvärme från Lunds Energi. Tappvarmvattnet värms även det med fjärrvärme från samma företag. Det finns två värmecentraler; en placerad i källaren till hus nummer 5 och en placerad i källaren till hus nummer 49. Det finns inget värmelager utan vatten värms kontinuerligt. Uppvärmningssystemet till det underjordiska garaget och verkstadslokalerna är avstängt. Behovet av uppvärmning av bostadsyta uppgick till kwh för år 2008 för hela området Rådhusrätten. Uppvärmningsbehovet av tappvarmvatten uppgick till kwh för år 2008 för hela området Rådhusrätten. [6] 2.2 Elsystemet Rådhusrätten är anslutet till det lokala elnätet som ägs av Lunds Energi. Den del av Rådhusrättens elbehov som LKF står för förses med elektricitet från Lunds Energi. De enskilda hushållens inköpta hushållsel kan komma från vilken som av de elleverantörer som finns på den svenska elmarknaden. Fastighetselen uppgick till kwh år 2008 [6]. 6

16 2.3 Belysning Rådhusrätten har olika utrymmen som kräver belysning. Samtliga av de 22 husen byggda på 60-talet har källare med förrådsutrymmen, barnvagnsrum, cykelförråd och dylikt. Belysningen består av lysrörsarmaturer, E27-sockelarmaturer samt GR10q-sockel för kompakta lysrör. I en del av utrymmena står belysningen på 24 timmar per dygn året om och i andra utrymmen finns strömbrytare till belysningen. I tvättstugan i fastighet nummer 3 finns fönster där dagsljuset strömmar in. Ljuskällorna i tvättstugan i fastighet nummer 3 består av lysrörsarmaturer med T5-lysrör på 18 W. Till belysningen hör en strömbrytare. Husens källarlokaler utgörs av korridorer och förrådsutrymmen, cykelförråd, barnvagnsförråd m.m. Barnvagnsum och cykelförråd förekommer även i vissa trapphus. En del av husen har genomgående källarkorridorer och en del av husen har källarkorridorer som delas av i mindre delar av trapphus. Antal ljuskällor varierar beroende på korridorstorlek och typ av källarkorridor. De genomgående källarkorridorerna har i huvudsak lysrörsarmaturer med T5-rör på 18 W men även armaturer med E27- sockel med lågenergilampor på 12 W samt GR10q-sockel med kompakta lysrör på 18 W förekommer. Belysningen är på 24 timmar per dygn året om. Inga fönster finns och därför kommer inget dagsljus in. Källarkorridorerna som avskiljs åt av trapphusingångarna har i huvudsak armaturer med E27-sockel med varierande ljuskällor med olika effekt (glödlampor på 60 W till lågenergilampor på 12 W) men även GR10q-sockel med kompaktrör på 18 W finns. Till belysningen hör strömbrytare. Förrådsrummen, cykelförråden och barnvagnsrummen är av varierande storlek och har därför olika antal ljuskällor. Huvudsakligen finns i dessa utrymmen armaturer med E27-sockel med olika typer av lampor av varierande effektbehov (glödlampor på 60 W till lågenergilampor på 12 W) men även enstaka GR10q-sockel med kompaktrör på 18 W och lysrör av T5-modell på 18 W förekommer. Antalet ljuskällor varierar kraftigt med rumsstorlek. Den totala effekt installerad i källarkorridorerna som lyser dygnetrunt är 1692 W. 2.4 Tvättstugor I tvättstugan i hus nummer 3 finns två tvättmaskiner, en av märket Electrolux Wascator modell W365H och en av märket Osby modell 508E. Ett torkskåp av märket Electrolux Wascator med okänd modell, en tumlare av märket Electrolux Wascator modell T4190 samt en mangel av märket Electrolux Wascator modell KM Ventilation Ventilationssystemen i byggnaderna är frånluftsventilation, så kallat f-system. Frånluftssystemet ventilerar med hjälp av fläktar som suger ut luft från kök och badrum. Tilluften tillförs via ventiler och vädringsfönster i lägenheterna på grund av det undertrycket som skapas i lägenheten av frånluftsfläktarna. Frånluftsfläktarna är placerade på utbyggnader på husens tak. Nackdelen med frånluftsystem är att luften inte renas tillfredställande och tilluften innehåller därför alla föroreningar som förekommer utomhus så som partiklar från vägtrafik, avgaser, dammpartiklar etc. Koncentrationen av föroreningar avtar i regel med höjden luftintaget är placerat. Problemet kan 7

17 lösas genom att installera filter i tilluftsdonen som sorterar ut de större partiklarna men detta fungerar endast om fönster och dörrar inte öppnas för vädring. Ett annat problem med frånluftsystem är att luften som kommer in i bostaden håller utomhustemperaturen vilket kan ge en känsla av drag och bli kallras under höst/vinter/vår då utomhustemperaturen är låg. Då fönster eller balkongdörrar öppnas uppstår ytterligare ett problem med frånluftssystemet då luften kommer att välja att ta sig in genom fönstret/balkongdörren istället för att ta ventilöppningarna eller vädringsfönstren där luftmotståndet är högre. Detta medför att ingen tilluft kommer genom de tänkta tilluftskanalerna och ventilationen till övriga rum försämras. Frånluften håller året om en relativ hög temperatur på runt 20⁰C. Denna värme skickas i ett frånluftsystem ut i omgivningen men skulle kunna återanvändas för uppvärmning av tilluft eller till att förvärma vatten. 2.6 Utomhusbelysning Rådhusrätten är ett stort område med många ljuskällor utomhus. Ljuskällorna är av olika typer och har olika typer av lampor med varierande energibehov. 3 Solenergi Den energi som solen avger i varje stund är huvudsakligen resultatet av fusion av väte till helium. Av all den strålning som sänds ut träffar en bråkdel jordens yta. Den solstrålning som infaller mot jordens yta varje år uppgår till 1,5 miljarder TWh [7]. Världens totala energianvändning uppgick år 2009 till TWh [8] av de kommersiella energislagen. Energin från solstrålningen skulle alltså gott och väl räcka till att försörja världens energibehov i dagsläget. För att tillgodose Sveriges årliga energibehov med solenergi behövs 0,8 % av Sveriges landyta vilket motsvarar ett område stort som Gotland [2]. Solinstrålningen varierar kraftigt över jordklotet. Den globala medelinstrålningen (d.v.s både direktoch diffussolstrålning) i Malmö för en horisontellt orienterad yta är 1000 kwh/m 2 årligen. För Stockholm är den totala medelinstrålningen 980 kwh/m 2,år och för Kiruna 870 kwh/m 2,år. Medelinstrålningen för medelhavsländerna ligger på runt kwh/m 2 årligen och för ökenområdena i Afrika på upp till kwh/m 2 årligen. [9], [10] Solinstrålningen varierar över året och i Sverige är instrålningen som störst under sommarmånaderna och som minst under vintermånaderna. Tyvärr så är energianvändningen högre under vintern då uppvärmning av bostadsyta och lokaler är nödvändig och lägst på sommaren då solenergin har störst potential. Solinstrålningen varierar naturligtvis även över dygnet då solinstrålningen är som störst mitt på dagen. Den mängd solinstrålning som träffar en yta beror dels på i vilket väderstreck som ytan är orienterad samt vilken lutning från horisontalplanet ytan har och naturligtvis också på geografiskt läge. Mest solinstrålning infaller på en yta orienterad mot söder och minst solinstrålning infaller på en yta orienterad mot norr för södra halvan av jordklotet. En yta vid ekvatorn får mest solinstrålning årligen då denna är horisontell eller har en liten lutning från horisontalplanet medan en yta på Svalbard behöver ha en större lutning från horisontalplanet för att optimera solinstrålningen på ytan över året. Vid val av en större vinkel än den optimala som ger störst årlig solinstrålning medför att mer solinstrålning når ytan under vår och höst. En större vinkel ska väljas då solenergin ämnas användas 8

18 även vår och höst. En mindre vinkel ger större solinstrålning under högsommaren och väljs med fördel då solenergin primärt ämnas användas under denna period. Solljuset som utan hinder transporteras genom jordens atmosfär och träffar jordytan utgörs av direkt solinstrålning. Det solljus som reflekteras mot molekyler eller absorberas utgörs av diffus solinstrålning. Direktsolljus har ett högre energiinehåll än diffust då diffus solinstrålning tappat energi på vägen från solen till jordytan. All solinstrålning kan tas till vara och omvandlas till nyttig energi. Driftstiden i Sverige för solenergi är dryga 1000 timmar årligen [2]. 3.1 Solhöjd Solens höjd över jordytan varierar beroende på tid på dygnet och tid på året. Solhöjden, α s, ges av ekvation 3.1. α s = arcsin(cos(δ)*cos(ω)*cos(λ) + sin(δ)*sin(λ)) [⁰] (3.1) där δ är deklinationsvinkeln, d.v.s vinkeln mellan solen och ekvatorplanet, som ligger mellan -23,45⁰ δ 23,45⁰. δ är positiv då solen befinner sig på norra halvan av jordklotet och negativ då solen befinner sig på södra halvan. Deklinationsvinkeln, δ, ges av ekvation 3.2. δ = 23,45[⁰]*sin(360*(284+n)/365) [⁰] (3.2) där n är numret på dagen då man är intresserad av solhöjden, d.v.s. n = 1 för 1 januari och n = 173 för 22 juni. ω är vinkelförskjutningen av solen öster eller väster om den lokala meridianen beroende på jordens rotation och ligger mellan -180⁰ ω 180⁰ (klockan 12:00 är ω = 0⁰). Vinkelförskjutningen, ω, ges av ekvation 3.3. ω = ((HH-12) + MM/60)*15 [⁰] (3.3) där HH och MM är soltiden i hela timmar respektive minuter. Vid soltiden 12:00 är solen riktad direkt mot söder denna tid överensstämmer inte med vanlig tid. Rotationskorrelationen är 15⁰ per timma. λ är latituden (-90⁰ λ 90⁰). λ är positiv för norra halvklotet och negativ för södra. Figur 3.1 visar solinstrålningen infallande mot jorden där V-, S och Z-vektorerna är väster-, söder och uppåt riktningarna för jorden. V lok -, S lok och Z lok -vektorerna är väster-, söder och uppåt riktningarna för en lokal plats på jorden. 9

19 Figur 3.1 Solinstrålning mot jorden. [11] Figur 3.2 visar solinstrålningen i en punkt på jorden. Figur 3.2 Solinstrålning mot en punkt. [11] 3.2 Solfångare Solfångare används i huvudsak för att värma tappvarmvatten eftersom solfångarnas produktion är som störst under sommaren då solinstrålningen är som störst. Solfångare kan även delvis användas för uppvärmning av boyta med vattenradiatorer på vår och höst då solinstrålningen fortfarande är betydande och uppvärmning av boyta krävs. Att använda solfångare som primär uppvärmningskälla av boyta är dock ingen optimal lösning då solfångarna producerar som mest då uppvärmningsbehovet är som minst. Att använda solfångare för uppvärmning av tappvarmvatten under vår till höst är ett enkelt och miljövänligt alternativ till andra energikällor. Solfångare innebär 10

20 ett fast värmepris under minst 30 års tid. Det behövs även en reservenergikälla under vintermånaderna och dagar då solvärmen inte räcker till. Solfångare brukar i Sverige vinklas i 30⁰-60⁰ från horisontalplanet. Val av vinkel beror på när man vill använda energin. Då en mindre vinkel väljs (d.v.s. exempelvis 30⁰) kommer solfångaren att producera mest under sommarmånaderna då solen står högt på himlen och mindre under höst och vår. Om en större vinkel väljs (d.v.s. exempelvis 60⁰) kommer mer solinstrålning att nå solfångaren på våren och hösten då solen står lägre på himlen varför solfångaren producerar värme under en längre tidsrymd än en solfångare med mindre vinkel från horisontalplanet. Solfångare bör med fördel placeras mot söder för optimal produktion för det norra halvklotet. Även sydvästlig och sydostlig riktning ger hög produktion. En orientering mot norr bör inte väljas om möjligt. För södra halvklotet gäller naturligtvis de omvända. Vid placering av solfångare är det även viktigt att välja en plats där intilliggande vegetation och omkringliggande byggnader inte skuggar solfångarna. Vid installation av solfångare på stativ i rader efter varandra är det viktigt att solfångarna placeras så att de inte skuggar varandra. I Sverige är värmebäraren i solfångarkretsen vanligtvis glykolblandat vatten för att undvika frost. I länder utan frostrisk kan värmebäraren i solkretsen vara det vatten som senare används. I ett solfångarsystem cirkuleras en värmebärare genom solfångare för uppvärmning av solinstrålning. Den uppvärmda värmebäraren går genom en värmeväxlare och kyls av mot ackumulatortankens vattnet och återgår till solfångaren för uppvärmning på nytt etc. Värmebäraren pumpas runt i cykeln med hjälp av en elektrisk pump. Bakventilen ser till att värmebäraren i kretsen inte går baklänges. Temperaturmätarna används för att mäta om temperaturen i solfångaren är tillräckligt hög för att starta cirkulationen. Temperaturmätaren i botten av ackumulatortanken används för att mäta när cirkulationen ska stoppas. Håller vattnet i tankens botten en önskade temperaturen ska cirkulationen stanna eftersom hela tanken då håller samma temperatur. Reglerkretsen styr pumpen och mäter temperaturerna. Se Figur 3.3. Figur 3.3 Solvärmesystem för uppvärmning av boyta och tappvarmvatten. [2] 11

21 Det finns olika typer av solfångare. Plana solfångare och vakuumrör är de två vanligaste typerna för uppvärmning av tappvarmvatten och beskrivs i efterföljande kapitel. Gemensamt för alla solfångare är att absorbatorn ska ha en hög absorptans d.v.s. absorbatorn ska absorbera mycket solinstrålning samt låg emittans d.v.s absorbatorn ska avge så lite värmestrålning som möjligt ut till omgivningen Plana solfångare Det finns olika typer av plana solfångare men de fungerar alla utifrån samma princip. Plana solfångare består av en baksideplåt, ett isoleringsskickt, damm- och diffusionsspärr, en absorbator med rör för att leda värmebäraren, täckglas samt ramkonstruktion. Se Figur 3.4. Figur 3.4 Plansolfångare i genomskärning och dess beståndsdelar. [12] Absorbatorytan absorberar solenergin och värmen leds över till rörsystemet där vätskan som cirkuleras i kretsen värms upp. Isoleringsskicktet begränsar värmeförlusterna genom bakstycket. Glaspartiet är ofta antireflektionsbehandlat för att så mycket solenergi som möjligt ska släppas igenom in i solfångaren. Figur 3.5 Absorbator av hel metallplatta med heldragen rörledning. [10] Figur 3.6 Absorbator av heldraget rörsystem med flera metallplattor. [10] Figur 3.7 Absorbator av flera rörledningar mellan två stycken metallplattor. [10] Absorbatorutformningen i plana solfångare kan se olika ut. Figur 3.4 visar en plan absorbatorplatta av aluminium eller koppar på vilken ett heldraget kopparrör lasersvetsats fast. Figur 3.6 visar ett heldraget rörsystem där absorbatorplåtarna utgörs av enskilda metallflänsar som ultraljudssvetsats fast på röret. Figur 3.7 visar en absorbator där enskilda kopparrör sammanfästs mellan två aluminiumplåtar. I kopparrörens över respektive underkant sammankopplas de med rörledning i solkretsen. 12

Investeringar i solenergiteknologi. byggnader i Sverige

Investeringar i solenergiteknologi. byggnader i Sverige Avdelningen för Byggnadsfysik Examensarbete TVBH-5068 Lund 2013 Investeringar i solenergiteknologi på kommersiella byggnader i Sverige Hur lönsamt är det? Niclas Daniels Maria Olsson Investeringar i solenergiteknologi

Läs mer

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP Författare Jonas Sjögren Martin Lidvall Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare Henrik Gadd Halmstad den 24 mars 2012

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Utsikten. Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet på Finnhamn. Malin Alros Anna-Klara Hagberg

Utsikten. Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet på Finnhamn. Malin Alros Anna-Klara Hagberg Utsikten Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet på Finnhamn Malin Alros Anna-Klara Hagberg 1 2 Bachelor of Science Thesis EGI-2012-027 Utsikten Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet

Läs mer

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered Solvärme på Utö Johan Jakobsson Johanna Stålered Bachelor of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2012-015 BSC SE-100 44 STOCKHOLM Bachelor of Science

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Avdelningen för Byggnadsfysik Examensarbete TVBH-5073 Lund 2014 Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Oliver Anelin Sandefeldt Robin Andréasson Oliver

Läs mer

Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump

Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump Elisabeth Kjellsson Rapport TVBH-3047 Lund 2004 Avdelningen för Byggnadsfysik Solvärme i bostäder med analys av kombinationen

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, år 3 Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen

Läs mer

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Examensarbete i Energiteknik 30 hp Utfört vid Creanova AB och tekniska Högskolan vid Umeå Universitet BEATRICE

Läs mer

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp.

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp. Energiingenjör 180hp EXAMENSARBETE Byggnadsintegrerade solceller - Verkningsgrad och temperatur Carl Lind och Filip Lindgren Energiteknik 15hp Halmstad 2015-06-22 Sammanfattning Byggnadsintegrerade solceller

Läs mer

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Richard Torssell Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola

Läs mer

Kretsloppsanpassat energi- och avloppssystem för ett fritidshus

Kretsloppsanpassat energi- och avloppssystem för ett fritidshus Kretsloppsanpassat energi- och avloppssystem för ett fritidshus Patrik Wiklund Energisystem Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--13/391--SE 1 Summary An average

Läs mer

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar Jämförelse av frånluftsvärmepumpar Författare: Max Green & Oskar Jacobsson - 0 - Handledare LNU: Björn Zethraeus Datum:24/5 2013 Ämne/kurskod Examensarbete, 2BT0IE Förord Denna rapport utgör författarnas

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson Högskolan i Halmstad Handledare Jonny Hylander Halmstad den 22

Läs mer

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö Mattias Tas Yasin Elobeid Handledare: Catharina Erlich & Jonathan

Läs mer

Smarta fjärrvärmenät

Smarta fjärrvärmenät ISRN LUTMDN/TMHP--13/5280 SE ISSN 0282-1990 E.ON Värme Sverige AB Smarta fjärrvärmenät En simuleringsstudie av prosumers inverkan på tekniska parametrar i distributionsnät Lisa Brand Alexandra Calvén Examensarbete

Läs mer

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant Mattias Lindberg November 2012 Examensarbete 15 hp C-nivå Energisystem Energisystemingenjör Examinator: Nawzad

Läs mer

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANASTASIA ANDERSSON, DANIEL LARSSON Institutionen

Läs mer

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund GRINDA WÄRDSHUS Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund Abstract: Grinda Wärdshus is located on the island Grinda in the northeastern part

Läs mer

Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område

Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område ISRN LUTMDN/TMHP--13/5282--SE ISSN 0282-1990 Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område En förstudie hos Kalmar Energi Jenny Overå Examensarbete Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper

Läs mer

El och värme. från solen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

El och värme. från solen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA El och värme från solen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Bearbetning Maria Holm Grafisk form Stefan Lundström, Blue

Läs mer

Lagring av solenergi. Jan Wargén

Lagring av solenergi. Jan Wargén Lagring av solenergi Jan Wargén Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik, VVS-planering Vasa 2015 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram och ort: Inriktningsalternativ/Fördjupning:

Läs mer

Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen

Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen Energy optimizing of multiple-unit dwelling houses - An LCC-study of a new building project in Sannegårdshamnen

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus

Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus Malin Baltzar Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer