Sdxnruorn. PRo:elnAwRl. GLoSAL-ARKTvET. uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7. ITitel] Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sdxnruorn. PRo:elnAwRl. GLoSAL-ARKTvET. uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7. ITitel] Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx"

Transkript

1 Sdxnruorn PRo:elnAwRl GLoSAL-ARKTvET uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7 Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx

2 Awnlsvnr-l Sida 2 av 18 PA5,2007-xx-xx

3 Revisioner '',i Datum PA1 MichaelWinberqFdrsta utkast PA2 Arwid Lund Andra utkast,lt,, 1 'tii1::,,:;i R*tt * slrykninq PA3 Michael Tredje utkast Avtalsputs och hiivningsklasul 2007-tr-20PA4 Arwid Fjtirde utkast Avtalsputs 2007-tt-27 PA5 Michael Femte utkast Underlag till avtalsforslag, formatering och kap 7.3 iindrat 1 Bakgrund Part Stiftelsen for Internetinfrastruktur Box Stockholm Org nr (i det fdljande kallad ".SE") Part Varldsbiblioteket / Solidaritetsrorelsens Hus Ekonomisk Fcirening 7t64r Gabi Bjdrsson, ordft)rande Solidaritetshuset Tegelviksgatan 40, 1164I Stockholm Kontaktperson Arwid Lund r arwid. nu (i det ftljande kallad "Leverantiiren") Parterna ing6r hiirigenom uppdragsavtal avseende Projektet angivet nedan. 1.1 Den siskande Varldsbiblioteket iir ett informationscenter och specialbibliotek knutetill Solidaritetshuset i Stockholm. Solidaritetshuset iigs av ett 30tal solidaritets-, freds- miljo- och riittviseforeningar, yatav flera ocksi ger ut egna tidskrifter, exempelvis Afrikagrupperna, Palestinagrupperna och UBV. Solidaritetsrdrelsens Hus Ekonomisk Forening, SHEF, iir huvudman for Viirldsbiblioteket och finansierar bibliotekets basverksamhet. Sida 3 av 18 PA5,2007-xx-xx

4 Varldsbiblioteket iir 6ppetfor allaochharca mediatill utlin. Vi tar emotskolgrupper pi studiebesdk och samalrangerar programoch seminariermedfcireningarna. Vi arbetarofta i niitverkochprojektmedminga samarbetspartners ocksi utanforsolidaritetshuset. Vi lir medi t.ex, LIBRIS och Globalportalen ochnordoc (n?itverkf<irnordiskabibliotek somarbetarmed utvecklingsfrigor) ochsamarbetar medsvenskbiblioteksfrirening, Stockholms stadsbibliotek, Internationella biblioteket,medioteketm.fl. vi harde senaste iren utvecklatdenvirtuellasidanav verksamheten; - Vir hemsida,www.solidaritetshuset.nu, erbjuderolikaingingartill informationom Solidaritetshuset, Viirldsbiblioteketoch foreningamaochde frigor vi arbetarmed. - Vi harutvecklatochadministrerar denoverwebbengratistillgringligadigitala encyklopedien Macondo-viigvisaretill v2irldslitteraturen somvarit uppesedan Vi harsedan2005drivit ettprojekt,digital solidaritet, diir vi har arbetatmedatth6ja medvetenheten kring openaccessoch opensource,samtdiirmedforknippade upphovsriittsfrlgor.i dettaarbetehar vi utvecklatett samarbete med CreativeCommonsSverigeochft)retriidarefor BibsamsOpenAccess-projekt. Vi har iiven startaten experimentverkstad for fria programvarori ett litet datarummed6 datorer. Virt nya digitalaprojektar ffinkt att bli ett <ippetdigitalt fulltextarkivsomvi kommeratt knytasolidaritetsfdreningar/kulturtidskrifter till vergripandeprojekUsammanhang Vi ser projektet sonl en utveckling av en modell, ett pilotprojekt inom ramen fcir ett delprojekt vi kallar digital solidaritet,som vi drivit de senaste6lren inom ViirldsbiblioteketsSidafinansieradeinfonlationsprojekt Mot vtirlden i Solidaritetshuset,som striicker sig till och med 2007 med mdjlig forliingning2008. Om projektetfungerarbra i dennabegriinsadeskalavill vi utveckla det, soka fler samarbetspartners och marknadsforatjiinsten (och mojligen s6ka nigon form av bidrag for detta beroendepi omfattning). 1.2,SE.SEskallenligtstiftelseurkunden friimjaforskning,utbildningochundervisning inom dataochtelekommunikation, s2irskiltmedinriktningpi Intemet..SE:sIntemetfondiir en del i dennastriivan.med dennavill.sestddjaverksamheter somp&olika siitt bidrartill Internets utvecklingoch anviindningi Sverige.Den sokandenansvararft)r verksamhetens inriktning. For att siikerstiillaatt stiftelseurkunden uppfylls st?illerdock.sekrav pfl verksamhetens kvalit6ochresultat,vilka specificeras i dettadokument. Bedomningskommitt6n anseratt projektetbli en stortillgflng for Internetsanviindare: Bedomningskommitt6n rekommenderar diirfor.seatt genomfora projektet,menatt en planuppriittas. noggrann Kontaktperson fcirdettaprojekt5r fdr.semichaelwinberg for densdkandes: Arwid Lund Sida4 av l8 PA5,2007-xx-xx

5 2 Beskrivningav omridet 2.1 lntroduktion Den digitalapubliceringenutvecklassnabbtteknisktochlavinartatvolyrnmiissigt.det iir en oundvikligprocess.samtidigtviixerbehovetav samlad,sdkbar,hanterlig,tillflorlitlig, omedelbartoch fritt tillganglig informationinom vflraiimnesomr6den (liksomph alla omr6den).en viktig aspektlir ocksflbehovetav nyheterochbakgrundsinformation om regioneroch frigor som drabbatsav medieskugga blir dagligenvarseproblematiken Vtirldsbiblioteket ochbehovet,mendet finnsidaginte n&gotdigitalt indexeller fulltextarkivf<irdenideellasektorn.det som finns 2irkommersiella fdr dagspress, fulltextdatabaser vetenskapliga 6ppnaarkiv och e-tidskrifteroch ett artikelreferensindex for kulturtidskrifter.de kommersiellakostarmycketpengaroch iir i praktikenoftastbaratillgiingligapfl bibliotek.de andrariktar sig till forskareoch hdgskolestuderande. Id6nom ett oppetfulltextarkivadministrerad av professionellbibliotekspersonal skasesmot bakgrundav attkommunikationen tlver organisationsoch iimnesgriinser i gemensamma frflgorocksi blir allt viktigarei helasamhtillet,och i synnerhetftir internationelltinriktade organisationer/tidskrifter, diir olika typerav samverkanzirgrundliiggande. Ett fritt tillgangligt digitaltarkiv fcjrsolidaritets-och alternativrrjrelser/tidskrifter inriktadepi globala utvecklingsfrigorskullekunnasvaramot bide anviindares ochproducenters behov. uircentraldi det,somlarsilshammaroch Ola Larsmopipekar i sin bok 404Oppenheten utflykter i glomskanslandskap(atlas 2005),pilglnen kampmellankommersiellakrafter (sttingare)somvill begriinsaochta betaltfor informationochkraftersomvill tillgiingliggdra denfritt (cippnare). Instiingandeav informationhindrardemokratinsoch darmedhelavflrldens utveckling.idag servi emellertidallt oftaremellanformerdiir tryckt materialsomerbjudsmot betalningtiventillgiingliggdrsgenomfri nedladdning.upphovsriittsfr6gorna 5r hur somhelst nodviindigaatt losaoch vi avseratt anviindaossav tvi licensavtalfrl.rircreativecommons: Erkiinnande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar, Erkinnande-IckeKommersiell-Delalika. fdrklaringal till licenserna: Online creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/2.5 I seloch creativecommons.org/licens eslby-nc-sal2.5 I sel. Varldsbiblioteketlcanbarasamlaresursertill och skapadettaarkiv genomsamarbete med foreningaroch tidskrifter.det kriivskompetensoch ett lflngsiktigtitagande.vi (VArldsbiblioteket, foreningarnaochtidskrifterna)har stor erfarenhetav attsamverkaoch gor detredani olika nzitverk.vi har undermflngair diskuteratmdjligheterattbyggauppett sokbartdigitaltaltikelindex,menvi harsaknatresurser. Idagiir forutsiittningama optimalafor tillgiingligteknik,organisatoriska dettabetriiffande forutslittningar, och ldsningav (CreativeCommons). upphovsriittsproblematik Uppbyggnadsfasen iir kostsam,mendriften kommeratt byggapi en sjiilvgenererande dynamik. 2.2 Mdlgrupp och anvendarnyttan 2.2.1Mdlgrupp Sida5 av 18 PA5,2007-xx-xx

6 Det kommer att utgdra en resursfor skolvlrlden, biblioteken,solidaritets-och riittviserdrelser, iournalisteroch intresseradallmiinhet Anvdndarnytta Arkivet kommerattvarcenkeltatt forst6,ltittnavigeratochinnehflllsrikt.arkivet gors tillgangligtvia eniremsidadlir vikt kommeratt lliggasvid att skapaen funktionell,attraktiv Teknik ochform anpassas och overskidligutformningav griinssnittet. till funktionshindrades med internationella i enlighet riktlinjer. behov Arkivetsmaterialkommerattvaras6kbart s6vtili fritext sompfl exempelvistitel, forfattare,tidskrift/foreningoch iimnesord.arkivet [r dllgangligtdygnetrunt,gratis,ochanviindama fir spridavidarematerialsomdehittari arkivetvia egnahemsidor,bloggarellergenomattlaggautdemp5 e-postlistor. Det senareiir mojligt di arkivetsmaterialiir licensieratunderett CreativeCommons-avtal sombejakar kreativitetoch delandeav information. Innehilletsstyrkaiir bide desskritiskaochfordjupandeperspektivpi denglobala ochliindersomoftabefinnersig i medieskugga (Av svenskamedias utvecklingen finns till exempelendast4o/oilatinamerikaenligt tidningen utrikesstationeringar sammanstiillning nyligen) Journalistens Alla texteriir liittillgiingligafor intresserade ocksi utanforkunskaper;om iimnensomblir allt viktigarei en viirld varsolika delarallt tydligarehiingersammanoch lir beroendeav varandra. En aspekt2irocksflatt liisningeninspirerartill engagemang ochvisarpi mdjligheteratt pflverkavtirlden. Till dettakommeratt arkivetsamlarmaterialsominte har varit samlattidigare,vilket 6kar mdjligheternafdr anviindarna att hitta materialsomde inte visstefannseller somde inte vissteatt devar intr'esserade av. Innehillethartydligaavstindare ochiir kvalitetsgranskat di detgranskas innanpubliceringav pi Dettabidrartill att g6radetenklareatt hittatydlig,pilitlig bibliotekarier Varldsbiblioteket. och lzittillgiingliginfonnationinom arkivetsomride pi lnternet. ArkivetsinnehAllkommerattvaraanvlindbartfdr minga olika syften.det kommeratt utgdra journalisteroch biblioteken,solidaritetsenresursfor skolviirlden, ochriittviserorelser, allmiinhet. intresserad Eleverkan letamaterialtill sinaarbetenochuppsatseri arkivet.idagrflderdetbrist pfl samlat digitaltochliittillglingligtmaterialfor dessamfllgrupper. Journalisterkan hzirsnabbthitta alternativtoch ftrdjupandematerialskrivnaavjoumalister ochandrapi platsmedstorsakkunskap. Bibliotekf6'rgenomarkivetintebaratillging till en gratisd2instfdr sinalfintagare. De kan iiveninforlivamateriali sinaegnakataloger. ochrlittviserrdrelser kommeratt inom sitt omr6dekunnastiftabekantskap med Solidaritetsnytt material,utifi'flnnya perspektiv,ochfrin nya foreningar/tidskrifter som dekanskeinte kiindetill, vilket fdrbiittrarderasomviirldsbevakning. allmiinheten kanvaraintresserad av allt ifrin att hitta informationom sitt Denintresserade till att fordjupasinakunskaper i samhlllsfr6gor. semesterm6l 2irstoraochfleraav demsysslari sin tur medatt sprida Alla dessagrupperav anviindare siviil dendirektasomeventuelltmojliga,somstor information.vi bedomeranviindarnyttan, fcirvilka somkommeratt anvdnda sig av arkivetiir friimst fdr alladessagrllpper.griinserna Sida6 av 18 PA5,2007-xx-xx

7 sprikligadi arkivetsmaterialtill stdrstadelenkommerattbesti av materialpi svenska. I enframtidautbyggnadav arkivetfinns m<ijlighetatt infogamaterialpfl flera sprik. publikationerutgcirenpolitiskt viktig kulturskattsomriskerar Tidskriffers/foleningars osynligheteller forsvinnandei dendigitalaframtiden.arkivet blir ett stittatt samla, synliggdraochtillgiingliggdrasolidaritetsrrirelsens synpi viirldengenomhistoriensg&ng- i digital form. Arkivet riiddardennakulturskattundanglomskanoch gclrdendessutomlevande, aktiv och anvlindpi nytt. Arkivetfungerarocksflsommodellfttr bibliotekellerandrainstitutionerattlhtasig inspireras av ochstaftaegnaar-kivfor egetmaterialellersinaegnalokala tidskrifter/medlemsbiadlforeninear. Avgriinsningar Nlir det giiller arkivetsinnehill si drarvi griinsermot sivlil akademiskauppsatsersom undermiligaresurser(innehillsmissigtochstilistiskt).fdr akademiska uppsatser inom detta omride finns detredanen rad dppnaarkiv somexempelvisdiva-samarbetetsom fr6nuppsalauniversitet. administreras Nlr det giillerkvalitetskontrollen ochredigeringen si personalft)r denna. st&rvlirldsbibliotekets Till enbdrjaninbjudstiotalettidskrifter/fdreningar av Vtirldsbiblioteketatt deltai arbetetmed projektet Detta for arkivet. att skabli hanterligtoch fokuserati sin forstaetapp, Vi tror att ettutvidgatprojektmedtill exempelavsevlirtfler kulturtidskrifter,eller tilliigg av "extta features"skullevararealistisktochgenomforbarti ettntistasteg,om pilotprojektet fungerarbra ochberoendepi vilka resursermanforfogarciver. 2.3 Nyskapande Det finns flera kommersiellafulltextdatabaser for dagspress, vetenskapligforskning(tiven e-tidskrifter), vetenskapliga liksom ett artikelreferensindex fdr kulturtidskrifter.men den ideellasektor:nforfogaridag inte dvernigot digitalt indexeller arkiv av dettaslag. Att dethandlarom ett kvalitetss[kratarkiv sominte iir av akademisknatur tir ocks6 nyskapande. Utvecklingspotentialen iir mycketstor. iir ocksaatt CreativeCommons-licenser Nyskapande introduceras i vflr sektor.denena licensentilliter bearbetningar av verk om mandelarmedsig av bearbetningen pi samma villkor somoriginalverket spridsunder,ochdenandratillflterintebearbetningar. Denforsta germojlighetatt liggai framkantniir det giilleroppenhet, medskapande ocheffektivt informationsspridande 3 MAlsiittningar 3.1 Syftemed projektet Projektetssyfte Ziratt digitalt tillgiingliggoratidskriftsartiklar,rapporter,och skrifter inom omriden som bland annatfokuserarpfl globalarzittvisefrigor,utveckling i syd och vlrldslitteratur - siirskilt anpassatfcir studerandepi hdgstadiumoch gymnasium,samt intresseradallmiinhet.detta vill vi gora genomatt skapaett 6ppetdigitalt fulltextarkiv som iir Sida7 av 18 PA xx-xx

8 fritt, latt tillgiingligt och sokbartvia Internet.Arkivet ska ha en profil, tillrzickligt stor textmassaoch innehflll som gdr att ltisaresjiilvmant viinder sig till arkivet och att deltagande parter minar om att lagga in sina texter i en dynamisk och sjlilvgenererandeprocess. 3.2 MdtbaramAI Vid slutfordforstaetappav uppbyggnaden av arkivet:. har arkivetmaterialfrin tio tidskrifter/f<jreningar.. inneh&ller arkivet2.500dokument. Fordelatpi nytt ochiildrematerial. 'har 200forfattalegodkiintpubliceringav sinaveik undercc-avtalets villkor i arkivet. 'har 20 personer hostidskrifterna/foreningarna utbildatsi hur materialmatasin i arkivet. 3.3 Riskeroch osekerhetsfaktorer Risk ett iir att inte naut mednytiinkandetkring CreativeCommons-licensema ophriittentill pi vissabestiimdavillkor. Framfrir allt ar det forfattareoch vidarespridning somkan varatveksammatill detta,vilket skullekunnapiverka tidskrifter/foreningar i projektetoch inmatningeni arkivetnegativt.vi har dtirforforberettochbyggt deltagande fdr att informerakring frigan blandannatgenomutbildningi form av seminarier kunskap upp ochworkshopsfol tidskriftema/fdreningama. I det arbetetsamarbetar vi med projektledningen for CreativeCommonsi Sverige,MathiasKlang och Karl Jonsson.Vi kommertivenatt fi'amst?illa manualerkring licensavtalen och ftlrslagtill avtalsomreglerar mellan alkivet/tidskrifterna/forfattaren. relationen Risk tvi iir att medlemmarna inte iir tillr[ckligt motiveradeochdet tar liingretid 2invarrtatatt byggaupp den"klitiska massa"av materialsombehtivsft)r att arkivetskabli sjiilvgenererande. For att motverkadennarisk har vi redaninnanprojektetsstartfcirankratdet mycketgrundligtinom Solidaritetsrdrelsens Husi Stockholm. Vi kommeratt arbetamycket n6raallade deltagande tidskrifterna/foreningama, oavsettvilkenrelationtill Hus dehar.vi kommeratt anangeraseminariersomskaparmedvetenhet Solidaritetsrorelsens om det faktumatt allavinnerpi att varamedi projektet,hflllakurseri inmatning,och erduda praktisktochkonlaetstddi startfasen av inmatningen. Risk tre ziratt n6gonannanaktdrerduderen liknandeprodukt.vi kommeratt profileravlrt arkiv medunikt matetial,somvi i niistastegkommeratt marknadsfora gentemot mfllgrupperna. Vi viilkomnarandraakt<irermedkompletterande material. 4 Organisation RdlI, Peis:o:n/oig',,tt,. Bestiillare Michael Winberg Styrgnrpp SHEF:sVU, KennethOlofsson(ekonomi),Anna Wester (informationsfrigor) Projektleclare Projektdeltagare ' Arwid Lund MariaBergstrand/Varldsbiblioteket, Markus Hikansson/Afghanistan-Nytt,Anna Klint/FjiirdeViirlden, TommyPollak/Merdeka Osttimorinformation. Anna Sida8 av 18 PA5,20O7-xx-xx

9 .SE:s rfldsivare Wester/Palestina NU och Palestinagrupperna, Kerstin Bj urman/s ddra Afrika, H an s Lars s on/arb etarrrirel sens arkiv och bibliotek, Marj a Wolpher/Afrikagrupp erna, Tobias Karlsson/Framtidsi orden. ITitei] Sida 9 av 18 PA xx-xx

10 Projektresultat 5 - En webbplatsmedsoktjiinstkring globalariittvisefrigorochviirldslitteraturdiir mankan finnaoch laddaner (samtsedanspridavidare)artiklarochandrapublikationeri fulltext. - En "verktygslida"till deltagande tidskrifter/foreningar darvi samlatallt sombehovsfor att kunnadeltai arbetetrnedarkivet,somtill exempelinformationkring upphovsriittoch creative commons,forslagtill avtalstextergentemotforfattarna,ochmanualerfcirinmatningeni arkivet. - En rapportmed enbeskrivningav hur vi genomfdrdeprojektetmeduppgift att sprida konceptet till andraintresserade. 5.1 Specifikation av Leverableroch Leveransplan Nr Namn ni leverabel Teknisk plattfolm OK Beskrivninqav det ftirviintat resultat Tekniskplattformfcirviirvad,anpassad och utprovad. Leveransdatum Mars2008 Rutinerfor anpassning och inmatningav Juni Rutinerfdr inmatning artiklar,samtrutinerfdr indexeringoch klaraochworkshop redigeringav inmatatmaterialklara.workshop genomford harhillits medprojektdeltagarna fdr 3. Webbgriinssriitt klart Webbgriinssnittklart September 2008 December Fokusgrupper har Fokusgrupper harutviirderatverktygetoch utviirderatverktyget slutrapportklar. ochslutraoooltklar finslipning/forbiittringav prototyp. 6 Projektplan Projektetskainledas ochskavaraavslutatsenast r. 6.1 Metod Foruts?ittningarfdr genomforbarheteniir att en grundfinansrelingav pilotprojektet erhfllls att den tekniskaplattformenfungerarsom ttinkt att projektdeltagarnazirmotiverade och matar in material Uppbyggnadeniir den mest kostnadskriivandefaseni utvecklandet av denna tjlinst, och kriiver extra resurserutifiin. Driften och arkivetsvidarepibyggnad kommer si smaningomatt integrerasi deltagandepartersordinarieverksamhet. I borjan av 6ret fick vi avslagpfl sokt finansieringfr6n Kultunidet, vilket betyder attvi agnar 2007 et lagintensivtforberedelsearbete for pilotprojektet,vilket innefattarstudierav andra oppnaarkiv och flera workshopsom upphovsriittsfrigormed intresserade projektdeltagare. Sida10av 18 PA5,2007-xx-xx

11 De tilltiinkta projektdeltagarna iir positivaoch forviintansfulla.de forst6rprojektets implikationerochmojligheter.vi har ocksi for avsiktatt gdraenmfllgruppsanalys underflret. virt grundligaforarbeteminskarriskernaatt projektetskamisslyckas. Vi viiljer att genomforafdrstafasenav projektetsomett pilotprdekt med ett begriinsatantal deltagate,somredanhar ett samarbete, just frir att borgafdr godaforutsiittninguif,it genomforbarheten ochhillbarheten. Viirldsbiblioteket liar ling erfarenhet av arbetemedolikainformationsprojekt och utvecklande av digitalaverktyg,inomramenfrir vira begriinsade resurser. Vi harutarbetatochdliver fleraportalliknande webbsidor, och Folkbibliotekochskolbibliotekanvlndervflr digitalaencyklopedi www'macondo.nu- viigvisaretill vlirldslitteraturen, ochstuderande hittar till vir speciallitterafur om globalautvecklingsfragor viavtr hemsidaellerlibris. Vtirldsbibliotekets hal en unik positionsominformationscentrum knutettill fdreningar, samtidigtsomvi utvecklatmycketgott samarbete medandratyperav bibliotekpi grundav vira specialomraden ochfolkbildningsnivi.vi deltari fleraniitverk. UndermAngair hal vi settbehovav ochplaneratfor att upprlittaett "altemativtartikelindex", rnenhar inte haft resursertill detta.idag finnsteknikenochmdjlighetenf6r att genomforaett sdkbartfulltextalkiv inom riickh&llf6r oss,bland annatgenomliimpligaopensourceprogram ochcc-licenser, samtopenaccess-arkiv av denmodellvi setti forskiingsviirlden de senaste flren. De senaste 6renhal Viirldsbiblioteket drivit ettprojektvi kallardigital solidaritet,medbland annatkurserochseminarier, somfungerarsomutbildningftir ossoch tidskrifterna/foleningama om olika frigor somberorgnuicopyleft,openaccess,6ppna arkiv, upphovsriittsfr5gor, CreativeCommonsetc. Vi har ocksautlett ochfordjupatosssig i frigor om elektroniskaresurseroch upphovsriittsproblematik i v6r ambitionatt erbjudabra elektroniskaresurser. En kn2ickfrflga fdl dentypenav projektvi nu vill satsapi iir naturligtvisupphovsrtittsfrflgorna, ochvi hardzilforengagerat ossi debatten ochsamlatkunskapom CreativrCornmonrlicensen,somvi trol passarmycketviil for dentyp av materialsompublicerasav tidskrifterna/fdreningarna. Vi har ordnatfleraseminarier i frhgan,bidepi Bokmlissan i Goteborgochi Solidadtetshuset. Vi har ingaendestuderatde oppnaarkiv sometableratsi universitetsviirlden ochhar tagit dem sommodell,eftersomvi menaratt denakademiska vlirldenslosningarav upphovsriittsfrigomabordeku'na varaliimpligafdr foreningsviirlden ocksi. 6.2 Specifikationav delprojekt/aktiviteter/leverabel - Forviirvav tekniskplattform,detvill siigavalt publiceringsverktyg ochnddviindiga kringprogram installelas p6 liimpligserver,somocksi integreras i niitverkpfl lampiigtsiittoch forsesmedbackupsystem. - Varjeprojektdeltagarelleverantor fbr utbildningi virt valdastandardformat ochhur verktygetskaanvzindas for att matain artiklama.enklaremanualsammanstiills. Sida11av 18 PA xx-xx

12 - Vlrldsbiblioteket utarbetarl2impligtindexeringssystem och indexeringsnivi.enklaremanual sammanstiills. - Workshop hfllls med projektdeltagarnadiir vi g5r igenom prototypen av publiceringsverktyget,rned ett innehill ph200 provposter. Workshopensresultat brir vara forslag pa forb[ttlingar och formulering av onskemil infcir utformning av webbgriinssnittet. - Fdrslagtill webbgrzinssnitt utarbetas. - Utvardering av tjzinstenforbereds.anviindarundersokningmed fokusgrupper,till exempel en grupp med lzirareoch skolbibliotekarier,en med hdgstadieelever, och en med gyrnnasieeleverutvirderar verktyget. 6.3 Tidplan januari- marsarbetemed dentekniskaplattformen mars-majgenomgingav inmatningmedprojektdeltagarc mars-majarbetemed ochindexering. indexeringspolicy maj-augustiinmatningav materiali databasen medverktyget juni Workshopmedprojektdeltagare kring prototypdiirefteravstiimningmed.se. juli-september Anpassning av verktyget.utveckl.avwebbgriinssnitt sept- nov Fortsattinmatningav materialmedverktyget novemberutviirderingav tjlinsteni fokusgrupper decembersammanstiillning av projektresultat setabellovan. 7 Agande,nyttjandeoch spridningav projektresultatet 7.1 Agande av projektresultatet Viirldsbiblioteketiigerprojektresultatet ochkommeratt utformaett kontraktft)r relationen mellanviirldsbibii oteket,deltagamaoch ftirfattarna. Viirldsbiblioteketdeltarkontinuerligti seminarierochkonferensersomberor Vi kommeratttauppochspridainformationtill skol-,biblioteks-,och informationssdkning. om arkivetvid dessaarrangemang foreningsviirlden och i den[fverk vi iir engagerade iglobalporlalen (www.globalportalen.org). exempelvis En forstapresentation kan skeredanpi i slutetav september bokmiissan tlnker vi anviindaossav alla tidskrifter/foreningars I marknadsforingsalbetet olika kontaktytor.alla tidslaifter/foreningar annonserar for arkivetochp6 sinahemsidor. m?irksmedbfldetdkriftensocharkivetsnamnochwebbadress. Artiklarna,PDF-dokumenten P6si vis blir varjesplitt dokumentenreklampelare [ven fcirarkivet. ochopensource-omridet De aktorerinom openaccessvi harkontaktmedformflstrjiilpaoss av informationangiendearkivet.exempelviscreativecommons.se,), medspridande ochsvenska linuxforeningen. OpenAccess.se Sida12av 18 PA5,2007-xx-xx

13 7.2 Uppdragstagarens fhrvaltningsplan Viirldsbiblioteket/Solidaritetsrdrelsens HusEkonomiskF<irening administrerar arkivetoch dessftirvaltningen inomramenfor sin ordinarieverksamhet octrbudget.v[rldsbiblioteketser arkivetsomencentralochprioriteraddel av biblioteketsframtidainformationsservice och verksamhet. Arkivet har ingetkommersiellteller vinstdrivandesyfte,ochmedelf6r eventuell vidareutvecklingav arkivetkan kommaatt srjkasfrin finansiiirerinforstiddameddetta. Varldsbibliotel<et iigerprojektresultatet ochkommeratt utformaett kontraktfcirrelationen mellanvzirldsbiblioteket,deltagama ochforfattama. Vi kommeratt spridainformationom verksamhetsresultatet i densvenska Internetgemensl<apen bland awratvia: skolverketsliinkskafferi,globalportalen, andraportaler inomarkivetsomt'6de, socialarorelsershemsidor,via KB/BibsamsOpin Access-projittlorn intressefinns),opensource-rdrelsen, biblioteksviirlden ochviinligtsinnadebloggare. Det finnseivenen lfingsiktigforvaltningsplan. Varldsbiblioteket harfunnitsi niirmarel5 6r. Vi kommerefterclettaprojektslut att kontinuerligthilla kurseri hur arkivetfungerarfor palter,clirpersonal/medlemsomslittningen deltagande hosdemkanvarabetydande. Vidare kommervi aktivt ochkontinueriigtatt bjudain nya deltagarei projektet.va4e ir kommeren eller flera konferenseratt h6llasmedfokuspi utvecklingsfrigorf<irarkivet.vi kommeriiven att sonderatelrlingenfor samarbeten meddenakademiska viirlden.pfl sammavis som samkatalogen Liblis har dppnatupp sig for icke-akademiska bibliotek,kan de akademiska nlitverkenkling oppna_arkiv tiinkasoppnasig fciricke-akademiska aktorersdeltagande. Aven andrasamarbeten kankommapiltal. 7.3.SE;s forvaltningsplan.se gdr ingen forvaltning av resultat. 7.4.SE;s exponering VArtarkiv kommeratt anvdnda.se somtoppdomiin. Projektethar enpositivpiverkanpi.se:sverksamhet. Vert arbetemedcreativecommons spriderenny medvetenhet om frhgorkring upphovsriittochoppenhetsomvi uppfattarsom synnerligen viktig for.se,.ju fler somanammarett 6ppetochgenerostforhillandetill ju mertrafik ochutbytepi Internet- destomerkreativitetfrjdsi samhiillet. information, Arkivetviindersig vidaretill allasomkandetsvenska spriket,vilket manpi godagrunder kanantakommeratt gynna.seochufvecklingen av Interneti sverige Att nyttaniir stor for s6viilanviindaresomsamhzillet i stortblir tydligt nlir vi tittar pitvhra fcirvantade n'rfllgrupper sominkluderarsiviil skol-ochbiblioteksviirlden forutomenstordel av foreningssverige. Det iir ettverktygfor omviirldsbevakning,som vi tror har potential att bli m6ngaanviindares favoritochfolstaval vid artikelscikning. Sida13av 18 PA5,2007-xx-xx

14 Hur mycketett landbidrartill att ekonomisktsvagareomr6den/liinder stiirkersinapositioner iir slutligendet endaverkligamittet pi hur civiliseratdet2ir.arkivethjalperdetsvenska samhiilletatt biclratill enb2ittreviirld genomatt informeraoch inspireratill engagemang hos dessmedborgare. Arkivet underliittarkunskapsbyggande och friimjar (viilinformerade) kontaktermedmeclborgare frfln andraliinder- en intemationalismsommankan siigaiiveniir inbyggdi Inter-net,.SEkanvisaupp ochexponeravhrtprojektresultat via: Intemetdagama ellerandram6ssor, kampanjerfcjrinternetfonden, sin hemsida,ochi kontaktermedde av sinasamarbetspartners somharintresseav arkiveti sinverksamhet. 8 Projektrapporteringen Projektuppfdljningen skeri huvudsakvia denlopandeprojektrapporteringen, vilken avvikelsefrfln projektplanen. rapporteras For det fall stdrreawikelser foreliggerska.sekalla till projektuppf6ljningsmdte. Projektrappofter sl<asiindasper e-posttill.se:skontaktperson, seovan,ochmedcc till se. 8.1 Ldpandeprojektrapportering Om inte annatoverenskomsmellan parternaunderprojektetg6ngska scikandentill.se inge rapporterminadsvis underhelaprojekttiden.rapportenskall vara.se tillhanda senastden 7:e n[stkommande manad.i rapportenskall Sokandenredogorafcir (i den min det [r relevant): 1. Viktiga heindelser under den gingna minaden 2. Viktiga hilndelserden kommandeminaden. 3. Awikelsel fi'6ntidsplanen 4. Organisatolislcaforiindringar och nya medarbetare 5. Vetenskapligapublikationer,presentationerosv 6. Fordelningav medel 7. Uppf6ljning gentemotde angivnamatbaramilen 8. Ovrigt 8.2 Projektutvdrdering gorsmot slutetav 6rettillsammans Projektutviirderingen med.se. 8.3 Slutrapport En slutrapportska gorasav den sdkandeoch slndas till.se,senast14 dagarefter det att projektethar avslutats. Slutrapportenska omfatta o En beskrivninga.vvad som har gjorts underprojektet. o En egenutviilcleringav hur projektetuppnflttsitt syfte. o Vilka erfarenhetet'soln projektethar gett. Onskernil och planer for framtiden. Sida14av 18 PA xx-xx

15 I I F F6 till rlrbriker fdr slutra at: l. Inledning 2. Mil och Syfte 3. Projektbesklivning 4. Leverabler 5. Resultat a. Positiva resultat b. Mindre positiva resultat c. Andra resultat 6. Resultat for solidaritets- och riittvisearbetet a. Spriciande av tidskriftsmaterial b. Spridandet av foreningsmaterial 7. Utvlrdering och analys a. UtvZir'cleling av resultat b. Forslag pa forbattringar c. Ovrigt 8. Framtida albeten 8.4 Hdvning av avtal. Ar Leverantoren mer 6n sex (6) m6nader frirsenad enligt tidplan, utan att.se skriftligen accepterat iindling av tidplanen, har.se riitt atthdva avtalet. For det fall.se h?iver avtalet har Leverantdlen inte rittt till ytterligare ersiittning utriver det Leverantdren redan erhillit. Hlivningsrneddelande siinds med e-post. 9 Finansiering och budget 9.1 Partners Som partners i projelctet riiknar vi de deltagande f<ireningama / tidskrifterna. De lir ocksfl delfinansiiirer eftersom de kommer att avsiitta arbetstid fcir format-anpassning och inmatning av artiklar i verktyget. Hur mycket det rdr sig om varierar mellan tidskrifterna och efter hur stor ambition lnan har att lagga in zildre material i arkivet. Det tillkommer tid for mciten och utbildning etc. Som finansiziler t' iknar vi Solidaritetsrorelsens Hus Ekonomisk Forening, SHEF, som finansierar Vuirldsbibliotekets lopande basverksamhet, liksom ett utrustat datarum som kommer att anviindas i projektet. Sida, har finansierat virt dvergripande informationsprojekt Mot viirlden i Solidaritetshusets sedan fu 2000, diir delprojektet Digital solidaritet drivs. Vi kommer att soka fortsatta medel fr&n Sida i host, med besked i mitten av december-07. Den overgripande kooldineringen av Oppet arkiv skulle i si fall utforas och finansieras inom Digital solidalitet. Uppskattningsvis 25%o av kostnaden ftir pilotprojektet. Om vi inte fflr Sidamedel kommer koordinationen av projektet att ske inom ramen for ordinarie verksamhet. Sida 15 av 18 PA5,20O7-xx-xx

16 9.2 Berdkningsgrunder Beriiknadgenomsnittslon fcir2008inklusivesemester ar kr/mflnaden. Beriikningen iir somfoljer: Lon2007(nyaavtalet) min, semestertill?igget 490krlmln vilket ger kr. Till detkornmerenberiiknadlonefrirh<ljning under2008pfl 2,65 procenteller661 kr/m6n,vilket ger25.641l<r. Inklusivestatligaocharbetsmarknadsforsiikringar blir det kr(25.641x 1,43).Vid 75 procentiganstiillningresulterardeti kr i mlnaden.pi ett ir blir det kr. Afrikagmpperna, var:skollektivavtalsheffdljer,anviindersig av ett administrativt pislagpfl 8 procent,villcetsliefocksi gdr. 9.3 Sammanst?illning Jan-decArbetskost nadi 5ohprojektanstalln27.500I minad xl2 : Jan-mars Teknikerlcostnad, uppdragtimansttilln5.000/minadx 3 : : FebServer x SeptTeknikerkostnad, uppdragtimanstiilln5.000x l= SepWebbdesign, uppdrag timansttilln x 1 = Administration 8Yo: Totaltsoktbelopprir Betalningsplan Vi skickarfakturai forskottfdr detforstakvartaleti slutetav decemb er 2007eller i borjanav januari2008.sedanfaktureringfor niistakvartaleftervarjeleverabels rapporterande. Det 1:akvartalet90.000i ltjr/adm,15.000fcirtekniker,samt10.000f<irserver(kanskekan faktureras separat), su1l1ma: kr. Det 2:akvartalet90.000kr i lcjn/adm. Det 3:e kvartalet90.000i 16n/adm, for webbdesign, samt5.000till teknikerfdr anpassning; summa: icr:. Det4:ekvartalet kr i kin/adm,varav kr betalas ut efter rapporterande av levelabel3, och kr betalasut efterslutrapportens inliimnande R e s e e r s d t t n i n g Utbetalningav Leseer-szittning gors ej U t r u s t n i n g Utbetalningav lcostnader for utrustningochomkostnader gorsej utdvervadsomovan niimnts Arbetskostnad.SE fakturerasav Solidaritetsrdrelsens Hus ekonomiskfcireningsom inneharf-skattsedel. Solidaritetsrolelsen iir dock ej momspliktig varfor ingen moms faktureras.faktureratbelopp enligt nedanunder forutsiittningatt tidigaredelleverableruppn6tts. Sida16av 18 PA5,2007-xx-xx

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Sociala rörelsers kulturarvsmaterial

Sociala rörelsers kulturarvsmaterial Sociala rörelsers kulturarvsmaterial Anders Jensen-Urstad Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Stockholm Slutrapport till Kungliga biblioteket, avdelningen för nationell samverkan Januari 2011 Sammanfattning

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2008 Innehåll Tanken av Ralph Praming 2 Visioner för solidaritetshuset 3 Personal 4 Aktivitetsplan Förvaltningen 5 Aktivitetsplan Världsbiblioteket

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Världsbibliotekets och Macondos

Världsbibliotekets och Macondos 1 Utvärdering av användning och användbarhet av Världsbibliotekets och Macondos digitala tjänster Helena Sundman, Mats Wingborg, Jonas Söderström, Ny version, klar internationella kvinnodagen 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer