Sdxnruorn. PRo:elnAwRl. GLoSAL-ARKTvET. uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7. ITitel] Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sdxnruorn. PRo:elnAwRl. GLoSAL-ARKTvET. uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7. ITitel] Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx"

Transkript

1 Sdxnruorn PRo:elnAwRl GLoSAL-ARKTvET uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7 Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx

2 Awnlsvnr-l Sida 2 av 18 PA5,2007-xx-xx

3 Revisioner '',i Datum PA1 MichaelWinberqFdrsta utkast PA2 Arwid Lund Andra utkast,lt,, 1 'tii1::,,:;i R*tt * slrykninq PA3 Michael Tredje utkast Avtalsputs och hiivningsklasul 2007-tr-20PA4 Arwid Fjtirde utkast Avtalsputs 2007-tt-27 PA5 Michael Femte utkast Underlag till avtalsforslag, formatering och kap 7.3 iindrat 1 Bakgrund Part Stiftelsen for Internetinfrastruktur Box Stockholm Org nr (i det fdljande kallad ".SE") Part Varldsbiblioteket / Solidaritetsrorelsens Hus Ekonomisk Fcirening 7t64r Gabi Bjdrsson, ordft)rande Solidaritetshuset Tegelviksgatan 40, 1164I Stockholm Kontaktperson Arwid Lund r arwid. nu (i det ftljande kallad "Leverantiiren") Parterna ing6r hiirigenom uppdragsavtal avseende Projektet angivet nedan. 1.1 Den siskande Varldsbiblioteket iir ett informationscenter och specialbibliotek knutetill Solidaritetshuset i Stockholm. Solidaritetshuset iigs av ett 30tal solidaritets-, freds- miljo- och riittviseforeningar, yatav flera ocksi ger ut egna tidskrifter, exempelvis Afrikagrupperna, Palestinagrupperna och UBV. Solidaritetsrdrelsens Hus Ekonomisk Forening, SHEF, iir huvudman for Viirldsbiblioteket och finansierar bibliotekets basverksamhet. Sida 3 av 18 PA5,2007-xx-xx

4 Varldsbiblioteket iir 6ppetfor allaochharca mediatill utlin. Vi tar emotskolgrupper pi studiebesdk och samalrangerar programoch seminariermedfcireningarna. Vi arbetarofta i niitverkochprojektmedminga samarbetspartners ocksi utanforsolidaritetshuset. Vi lir medi t.ex, LIBRIS och Globalportalen ochnordoc (n?itverkf<irnordiskabibliotek somarbetarmed utvecklingsfrigor) ochsamarbetar medsvenskbiblioteksfrirening, Stockholms stadsbibliotek, Internationella biblioteket,medioteketm.fl. vi harde senaste iren utvecklatdenvirtuellasidanav verksamheten; - Vir hemsida,www.solidaritetshuset.nu, erbjuderolikaingingartill informationom Solidaritetshuset, Viirldsbiblioteketoch foreningamaochde frigor vi arbetarmed. - Vi harutvecklatochadministrerar denoverwebbengratistillgringligadigitala encyklopedien Macondo-viigvisaretill v2irldslitteraturen somvarit uppesedan Vi harsedan2005drivit ettprojekt,digital solidaritet, diir vi har arbetatmedatth6ja medvetenheten kring openaccessoch opensource,samtdiirmedforknippade upphovsriittsfrlgor.i dettaarbetehar vi utvecklatett samarbete med CreativeCommonsSverigeochft)retriidarefor BibsamsOpenAccess-projekt. Vi har iiven startaten experimentverkstad for fria programvarori ett litet datarummed6 datorer. Virt nya digitalaprojektar ffinkt att bli ett <ippetdigitalt fulltextarkivsomvi kommeratt knytasolidaritetsfdreningar/kulturtidskrifter till vergripandeprojekUsammanhang Vi ser projektet sonl en utveckling av en modell, ett pilotprojekt inom ramen fcir ett delprojekt vi kallar digital solidaritet,som vi drivit de senaste6lren inom ViirldsbiblioteketsSidafinansieradeinfonlationsprojekt Mot vtirlden i Solidaritetshuset,som striicker sig till och med 2007 med mdjlig forliingning2008. Om projektetfungerarbra i dennabegriinsadeskalavill vi utveckla det, soka fler samarbetspartners och marknadsforatjiinsten (och mojligen s6ka nigon form av bidrag for detta beroendepi omfattning). 1.2,SE.SEskallenligtstiftelseurkunden friimjaforskning,utbildningochundervisning inom dataochtelekommunikation, s2irskiltmedinriktningpi Intemet..SE:sIntemetfondiir en del i dennastriivan.med dennavill.sestddjaverksamheter somp&olika siitt bidrartill Internets utvecklingoch anviindningi Sverige.Den sokandenansvararft)r verksamhetens inriktning. For att siikerstiillaatt stiftelseurkunden uppfylls st?illerdock.sekrav pfl verksamhetens kvalit6ochresultat,vilka specificeras i dettadokument. Bedomningskommitt6n anseratt projektetbli en stortillgflng for Internetsanviindare: Bedomningskommitt6n rekommenderar diirfor.seatt genomfora projektet,menatt en planuppriittas. noggrann Kontaktperson fcirdettaprojekt5r fdr.semichaelwinberg for densdkandes: Arwid Lund Sida4 av l8 PA5,2007-xx-xx

5 2 Beskrivningav omridet 2.1 lntroduktion Den digitalapubliceringenutvecklassnabbtteknisktochlavinartatvolyrnmiissigt.det iir en oundvikligprocess.samtidigtviixerbehovetav samlad,sdkbar,hanterlig,tillflorlitlig, omedelbartoch fritt tillganglig informationinom vflraiimnesomr6den (liksomph alla omr6den).en viktig aspektlir ocksflbehovetav nyheterochbakgrundsinformation om regioneroch frigor som drabbatsav medieskugga blir dagligenvarseproblematiken Vtirldsbiblioteket ochbehovet,mendet finnsidaginte n&gotdigitalt indexeller fulltextarkivf<irdenideellasektorn.det som finns 2irkommersiella fdr dagspress, fulltextdatabaser vetenskapliga 6ppnaarkiv och e-tidskrifteroch ett artikelreferensindex for kulturtidskrifter.de kommersiellakostarmycketpengaroch iir i praktikenoftastbaratillgiingligapfl bibliotek.de andrariktar sig till forskareoch hdgskolestuderande. Id6nom ett oppetfulltextarkivadministrerad av professionellbibliotekspersonal skasesmot bakgrundav attkommunikationen tlver organisationsoch iimnesgriinser i gemensamma frflgorocksi blir allt viktigarei helasamhtillet,och i synnerhetftir internationelltinriktade organisationer/tidskrifter, diir olika typerav samverkanzirgrundliiggande. Ett fritt tillgangligt digitaltarkiv fcjrsolidaritets-och alternativrrjrelser/tidskrifter inriktadepi globala utvecklingsfrigorskullekunnasvaramot bide anviindares ochproducenters behov. uircentraldi det,somlarsilshammaroch Ola Larsmopipekar i sin bok 404Oppenheten utflykter i glomskanslandskap(atlas 2005),pilglnen kampmellankommersiellakrafter (sttingare)somvill begriinsaochta betaltfor informationochkraftersomvill tillgiingliggdra denfritt (cippnare). Instiingandeav informationhindrardemokratinsoch darmedhelavflrldens utveckling.idag servi emellertidallt oftaremellanformerdiir tryckt materialsomerbjudsmot betalningtiventillgiingliggdrsgenomfri nedladdning.upphovsriittsfr6gorna 5r hur somhelst nodviindigaatt losaoch vi avseratt anviindaossav tvi licensavtalfrl.rircreativecommons: Erkiinnande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar, Erkinnande-IckeKommersiell-Delalika. fdrklaringal till licenserna: Online creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/2.5 I seloch creativecommons.org/licens eslby-nc-sal2.5 I sel. Varldsbiblioteketlcanbarasamlaresursertill och skapadettaarkiv genomsamarbete med foreningaroch tidskrifter.det kriivskompetensoch ett lflngsiktigtitagande.vi (VArldsbiblioteket, foreningarnaochtidskrifterna)har stor erfarenhetav attsamverkaoch gor detredani olika nzitverk.vi har undermflngair diskuteratmdjligheterattbyggauppett sokbartdigitaltaltikelindex,menvi harsaknatresurser. Idagiir forutsiittningama optimalafor tillgiingligteknik,organisatoriska dettabetriiffande forutslittningar, och ldsningav (CreativeCommons). upphovsriittsproblematik Uppbyggnadsfasen iir kostsam,mendriften kommeratt byggapi en sjiilvgenererande dynamik. 2.2 Mdlgrupp och anvendarnyttan 2.2.1Mdlgrupp Sida5 av 18 PA5,2007-xx-xx

6 Det kommer att utgdra en resursfor skolvlrlden, biblioteken,solidaritets-och riittviserdrelser, iournalisteroch intresseradallmiinhet Anvdndarnytta Arkivet kommerattvarcenkeltatt forst6,ltittnavigeratochinnehflllsrikt.arkivet gors tillgangligtvia eniremsidadlir vikt kommeratt lliggasvid att skapaen funktionell,attraktiv Teknik ochform anpassas och overskidligutformningav griinssnittet. till funktionshindrades med internationella i enlighet riktlinjer. behov Arkivetsmaterialkommerattvaras6kbart s6vtili fritext sompfl exempelvistitel, forfattare,tidskrift/foreningoch iimnesord.arkivet [r dllgangligtdygnetrunt,gratis,ochanviindama fir spridavidarematerialsomdehittari arkivetvia egnahemsidor,bloggarellergenomattlaggautdemp5 e-postlistor. Det senareiir mojligt di arkivetsmaterialiir licensieratunderett CreativeCommons-avtal sombejakar kreativitetoch delandeav information. Innehilletsstyrkaiir bide desskritiskaochfordjupandeperspektivpi denglobala ochliindersomoftabefinnersig i medieskugga (Av svenskamedias utvecklingen finns till exempelendast4o/oilatinamerikaenligt tidningen utrikesstationeringar sammanstiillning nyligen) Journalistens Alla texteriir liittillgiingligafor intresserade ocksi utanforkunskaper;om iimnensomblir allt viktigarei en viirld varsolika delarallt tydligarehiingersammanoch lir beroendeav varandra. En aspekt2irocksflatt liisningeninspirerartill engagemang ochvisarpi mdjligheteratt pflverkavtirlden. Till dettakommeratt arkivetsamlarmaterialsominte har varit samlattidigare,vilket 6kar mdjligheternafdr anviindarna att hitta materialsomde inte visstefannseller somde inte vissteatt devar intr'esserade av. Innehillethartydligaavstindare ochiir kvalitetsgranskat di detgranskas innanpubliceringav pi Dettabidrartill att g6radetenklareatt hittatydlig,pilitlig bibliotekarier Varldsbiblioteket. och lzittillgiingliginfonnationinom arkivetsomride pi lnternet. ArkivetsinnehAllkommerattvaraanvlindbartfdr minga olika syften.det kommeratt utgdra journalisteroch biblioteken,solidaritetsenresursfor skolviirlden, ochriittviserorelser, allmiinhet. intresserad Eleverkan letamaterialtill sinaarbetenochuppsatseri arkivet.idagrflderdetbrist pfl samlat digitaltochliittillglingligtmaterialfor dessamfllgrupper. Journalisterkan hzirsnabbthitta alternativtoch ftrdjupandematerialskrivnaavjoumalister ochandrapi platsmedstorsakkunskap. Bibliotekf6'rgenomarkivetintebaratillging till en gratisd2instfdr sinalfintagare. De kan iiveninforlivamateriali sinaegnakataloger. ochrlittviserrdrelser kommeratt inom sitt omr6dekunnastiftabekantskap med Solidaritetsnytt material,utifi'flnnya perspektiv,ochfrin nya foreningar/tidskrifter som dekanskeinte kiindetill, vilket fdrbiittrarderasomviirldsbevakning. allmiinheten kanvaraintresserad av allt ifrin att hitta informationom sitt Denintresserade till att fordjupasinakunskaper i samhlllsfr6gor. semesterm6l 2irstoraochfleraav demsysslari sin tur medatt sprida Alla dessagrupperav anviindare siviil dendirektasomeventuelltmojliga,somstor information.vi bedomeranviindarnyttan, fcirvilka somkommeratt anvdnda sig av arkivetiir friimst fdr alladessagrllpper.griinserna Sida6 av 18 PA5,2007-xx-xx

7 sprikligadi arkivetsmaterialtill stdrstadelenkommerattbesti av materialpi svenska. I enframtidautbyggnadav arkivetfinns m<ijlighetatt infogamaterialpfl flera sprik. publikationerutgcirenpolitiskt viktig kulturskattsomriskerar Tidskriffers/foleningars osynligheteller forsvinnandei dendigitalaframtiden.arkivet blir ett stittatt samla, synliggdraochtillgiingliggdrasolidaritetsrrirelsens synpi viirldengenomhistoriensg&ng- i digital form. Arkivet riiddardennakulturskattundanglomskanoch gclrdendessutomlevande, aktiv och anvlindpi nytt. Arkivetfungerarocksflsommodellfttr bibliotekellerandrainstitutionerattlhtasig inspireras av ochstaftaegnaar-kivfor egetmaterialellersinaegnalokala tidskrifter/medlemsbiadlforeninear. Avgriinsningar Nlir det giiller arkivetsinnehill si drarvi griinsermot sivlil akademiskauppsatsersom undermiligaresurser(innehillsmissigtochstilistiskt).fdr akademiska uppsatser inom detta omride finns detredanen rad dppnaarkiv somexempelvisdiva-samarbetetsom fr6nuppsalauniversitet. administreras Nlr det giillerkvalitetskontrollen ochredigeringen si personalft)r denna. st&rvlirldsbibliotekets Till enbdrjaninbjudstiotalettidskrifter/fdreningar av Vtirldsbiblioteketatt deltai arbetetmed projektet Detta for arkivet. att skabli hanterligtoch fokuserati sin forstaetapp, Vi tror att ettutvidgatprojektmedtill exempelavsevlirtfler kulturtidskrifter,eller tilliigg av "extta features"skullevararealistisktochgenomforbarti ettntistasteg,om pilotprojektet fungerarbra ochberoendepi vilka resursermanforfogarciver. 2.3 Nyskapande Det finns flera kommersiellafulltextdatabaser for dagspress, vetenskapligforskning(tiven e-tidskrifter), vetenskapliga liksom ett artikelreferensindex fdr kulturtidskrifter.men den ideellasektor:nforfogaridag inte dvernigot digitalt indexeller arkiv av dettaslag. Att dethandlarom ett kvalitetss[kratarkiv sominte iir av akademisknatur tir ocks6 nyskapande. Utvecklingspotentialen iir mycketstor. iir ocksaatt CreativeCommons-licenser Nyskapande introduceras i vflr sektor.denena licensentilliter bearbetningar av verk om mandelarmedsig av bearbetningen pi samma villkor somoriginalverket spridsunder,ochdenandratillflterintebearbetningar. Denforsta germojlighetatt liggai framkantniir det giilleroppenhet, medskapande ocheffektivt informationsspridande 3 MAlsiittningar 3.1 Syftemed projektet Projektetssyfte Ziratt digitalt tillgiingliggoratidskriftsartiklar,rapporter,och skrifter inom omriden som bland annatfokuserarpfl globalarzittvisefrigor,utveckling i syd och vlrldslitteratur - siirskilt anpassatfcir studerandepi hdgstadiumoch gymnasium,samt intresseradallmiinhet.detta vill vi gora genomatt skapaett 6ppetdigitalt fulltextarkiv som iir Sida7 av 18 PA xx-xx

8 fritt, latt tillgiingligt och sokbartvia Internet.Arkivet ska ha en profil, tillrzickligt stor textmassaoch innehflll som gdr att ltisaresjiilvmant viinder sig till arkivet och att deltagande parter minar om att lagga in sina texter i en dynamisk och sjlilvgenererandeprocess. 3.2 MdtbaramAI Vid slutfordforstaetappav uppbyggnaden av arkivet:. har arkivetmaterialfrin tio tidskrifter/f<jreningar.. inneh&ller arkivet2.500dokument. Fordelatpi nytt ochiildrematerial. 'har 200forfattalegodkiintpubliceringav sinaveik undercc-avtalets villkor i arkivet. 'har 20 personer hostidskrifterna/foreningarna utbildatsi hur materialmatasin i arkivet. 3.3 Riskeroch osekerhetsfaktorer Risk ett iir att inte naut mednytiinkandetkring CreativeCommons-licensema ophriittentill pi vissabestiimdavillkor. Framfrir allt ar det forfattareoch vidarespridning somkan varatveksammatill detta,vilket skullekunnapiverka tidskrifter/foreningar i projektetoch inmatningeni arkivetnegativt.vi har dtirforforberettochbyggt deltagande fdr att informerakring frigan blandannatgenomutbildningi form av seminarier kunskap upp ochworkshopsfol tidskriftema/fdreningama. I det arbetetsamarbetar vi med projektledningen for CreativeCommonsi Sverige,MathiasKlang och Karl Jonsson.Vi kommertivenatt fi'amst?illa manualerkring licensavtalen och ftlrslagtill avtalsomreglerar mellan alkivet/tidskrifterna/forfattaren. relationen Risk tvi iir att medlemmarna inte iir tillr[ckligt motiveradeochdet tar liingretid 2invarrtatatt byggaupp den"klitiska massa"av materialsombehtivsft)r att arkivetskabli sjiilvgenererande. For att motverkadennarisk har vi redaninnanprojektetsstartfcirankratdet mycketgrundligtinom Solidaritetsrdrelsens Husi Stockholm. Vi kommeratt arbetamycket n6raallade deltagande tidskrifterna/foreningama, oavsettvilkenrelationtill Hus dehar.vi kommeratt anangeraseminariersomskaparmedvetenhet Solidaritetsrorelsens om det faktumatt allavinnerpi att varamedi projektet,hflllakurseri inmatning,och erduda praktisktochkonlaetstddi startfasen av inmatningen. Risk tre ziratt n6gonannanaktdrerduderen liknandeprodukt.vi kommeratt profileravlrt arkiv medunikt matetial,somvi i niistastegkommeratt marknadsfora gentemot mfllgrupperna. Vi viilkomnarandraakt<irermedkompletterande material. 4 Organisation RdlI, Peis:o:n/oig',,tt,. Bestiillare Michael Winberg Styrgnrpp SHEF:sVU, KennethOlofsson(ekonomi),Anna Wester (informationsfrigor) Projektleclare Projektdeltagare ' Arwid Lund MariaBergstrand/Varldsbiblioteket, Markus Hikansson/Afghanistan-Nytt,Anna Klint/FjiirdeViirlden, TommyPollak/Merdeka Osttimorinformation. Anna Sida8 av 18 PA5,20O7-xx-xx

9 .SE:s rfldsivare Wester/Palestina NU och Palestinagrupperna, Kerstin Bj urman/s ddra Afrika, H an s Lars s on/arb etarrrirel sens arkiv och bibliotek, Marj a Wolpher/Afrikagrupp erna, Tobias Karlsson/Framtidsi orden. ITitei] Sida 9 av 18 PA xx-xx

10 Projektresultat 5 - En webbplatsmedsoktjiinstkring globalariittvisefrigorochviirldslitteraturdiir mankan finnaoch laddaner (samtsedanspridavidare)artiklarochandrapublikationeri fulltext. - En "verktygslida"till deltagande tidskrifter/foreningar darvi samlatallt sombehovsfor att kunnadeltai arbetetrnedarkivet,somtill exempelinformationkring upphovsriittoch creative commons,forslagtill avtalstextergentemotforfattarna,ochmanualerfcirinmatningeni arkivet. - En rapportmed enbeskrivningav hur vi genomfdrdeprojektetmeduppgift att sprida konceptet till andraintresserade. 5.1 Specifikation av Leverableroch Leveransplan Nr Namn ni leverabel Teknisk plattfolm OK Beskrivninqav det ftirviintat resultat Tekniskplattformfcirviirvad,anpassad och utprovad. Leveransdatum Mars2008 Rutinerfor anpassning och inmatningav Juni Rutinerfdr inmatning artiklar,samtrutinerfdr indexeringoch klaraochworkshop redigeringav inmatatmaterialklara.workshop genomford harhillits medprojektdeltagarna fdr 3. Webbgriinssriitt klart Webbgriinssnittklart September 2008 December Fokusgrupper har Fokusgrupper harutviirderatverktygetoch utviirderatverktyget slutrapportklar. ochslutraoooltklar finslipning/forbiittringav prototyp. 6 Projektplan Projektetskainledas ochskavaraavslutatsenast r. 6.1 Metod Foruts?ittningarfdr genomforbarheteniir att en grundfinansrelingav pilotprojektet erhfllls att den tekniskaplattformenfungerarsom ttinkt att projektdeltagarnazirmotiverade och matar in material Uppbyggnadeniir den mest kostnadskriivandefaseni utvecklandet av denna tjlinst, och kriiver extra resurserutifiin. Driften och arkivetsvidarepibyggnad kommer si smaningomatt integrerasi deltagandepartersordinarieverksamhet. I borjan av 6ret fick vi avslagpfl sokt finansieringfr6n Kultunidet, vilket betyder attvi agnar 2007 et lagintensivtforberedelsearbete for pilotprojektet,vilket innefattarstudierav andra oppnaarkiv och flera workshopsom upphovsriittsfrigormed intresserade projektdeltagare. Sida10av 18 PA5,2007-xx-xx

11 De tilltiinkta projektdeltagarna iir positivaoch forviintansfulla.de forst6rprojektets implikationerochmojligheter.vi har ocksi for avsiktatt gdraenmfllgruppsanalys underflret. virt grundligaforarbeteminskarriskernaatt projektetskamisslyckas. Vi viiljer att genomforafdrstafasenav projektetsomett pilotprdekt med ett begriinsatantal deltagate,somredanhar ett samarbete, just frir att borgafdr godaforutsiittninguif,it genomforbarheten ochhillbarheten. Viirldsbiblioteket liar ling erfarenhet av arbetemedolikainformationsprojekt och utvecklande av digitalaverktyg,inomramenfrir vira begriinsade resurser. Vi harutarbetatochdliver fleraportalliknande webbsidor, och Folkbibliotekochskolbibliotekanvlndervflr digitalaencyklopedi www'macondo.nu- viigvisaretill vlirldslitteraturen, ochstuderande hittar till vir speciallitterafur om globalautvecklingsfragor viavtr hemsidaellerlibris. Vtirldsbibliotekets hal en unik positionsominformationscentrum knutettill fdreningar, samtidigtsomvi utvecklatmycketgott samarbete medandratyperav bibliotekpi grundav vira specialomraden ochfolkbildningsnivi.vi deltari fleraniitverk. UndermAngair hal vi settbehovav ochplaneratfor att upprlittaett "altemativtartikelindex", rnenhar inte haft resursertill detta.idag finnsteknikenochmdjlighetenf6r att genomforaett sdkbartfulltextalkiv inom riickh&llf6r oss,bland annatgenomliimpligaopensourceprogram ochcc-licenser, samtopenaccess-arkiv av denmodellvi setti forskiingsviirlden de senaste flren. De senaste 6renhal Viirldsbiblioteket drivit ettprojektvi kallardigital solidaritet,medbland annatkurserochseminarier, somfungerarsomutbildningftir ossoch tidskrifterna/foleningama om olika frigor somberorgnuicopyleft,openaccess,6ppna arkiv, upphovsriittsfr5gor, CreativeCommonsetc. Vi har ocksautlett ochfordjupatosssig i frigor om elektroniskaresurseroch upphovsriittsproblematik i v6r ambitionatt erbjudabra elektroniskaresurser. En kn2ickfrflga fdl dentypenav projektvi nu vill satsapi iir naturligtvisupphovsrtittsfrflgorna, ochvi hardzilforengagerat ossi debatten ochsamlatkunskapom CreativrCornmonrlicensen,somvi trol passarmycketviil for dentyp av materialsompublicerasav tidskrifterna/fdreningarna. Vi har ordnatfleraseminarier i frhgan,bidepi Bokmlissan i Goteborgochi Solidadtetshuset. Vi har ingaendestuderatde oppnaarkiv sometableratsi universitetsviirlden ochhar tagit dem sommodell,eftersomvi menaratt denakademiska vlirldenslosningarav upphovsriittsfrigomabordeku'na varaliimpligafdr foreningsviirlden ocksi. 6.2 Specifikationav delprojekt/aktiviteter/leverabel - Forviirvav tekniskplattform,detvill siigavalt publiceringsverktyg ochnddviindiga kringprogram installelas p6 liimpligserver,somocksi integreras i niitverkpfl lampiigtsiittoch forsesmedbackupsystem. - Varjeprojektdeltagarelleverantor fbr utbildningi virt valdastandardformat ochhur verktygetskaanvzindas for att matain artiklama.enklaremanualsammanstiills. Sida11av 18 PA xx-xx

12 - Vlrldsbiblioteket utarbetarl2impligtindexeringssystem och indexeringsnivi.enklaremanual sammanstiills. - Workshop hfllls med projektdeltagarnadiir vi g5r igenom prototypen av publiceringsverktyget,rned ett innehill ph200 provposter. Workshopensresultat brir vara forslag pa forb[ttlingar och formulering av onskemil infcir utformning av webbgriinssnittet. - Fdrslagtill webbgrzinssnitt utarbetas. - Utvardering av tjzinstenforbereds.anviindarundersokningmed fokusgrupper,till exempel en grupp med lzirareoch skolbibliotekarier,en med hdgstadieelever, och en med gyrnnasieeleverutvirderar verktyget. 6.3 Tidplan januari- marsarbetemed dentekniskaplattformen mars-majgenomgingav inmatningmedprojektdeltagarc mars-majarbetemed ochindexering. indexeringspolicy maj-augustiinmatningav materiali databasen medverktyget juni Workshopmedprojektdeltagare kring prototypdiirefteravstiimningmed.se. juli-september Anpassning av verktyget.utveckl.avwebbgriinssnitt sept- nov Fortsattinmatningav materialmedverktyget novemberutviirderingav tjlinsteni fokusgrupper decembersammanstiillning av projektresultat setabellovan. 7 Agande,nyttjandeoch spridningav projektresultatet 7.1 Agande av projektresultatet Viirldsbiblioteketiigerprojektresultatet ochkommeratt utformaett kontraktft)r relationen mellanviirldsbibii oteket,deltagamaoch ftirfattarna. Viirldsbiblioteketdeltarkontinuerligti seminarierochkonferensersomberor Vi kommeratttauppochspridainformationtill skol-,biblioteks-,och informationssdkning. om arkivetvid dessaarrangemang foreningsviirlden och i den[fverk vi iir engagerade iglobalporlalen (www.globalportalen.org). exempelvis En forstapresentation kan skeredanpi i slutetav september bokmiissan tlnker vi anviindaossav alla tidskrifter/foreningars I marknadsforingsalbetet olika kontaktytor.alla tidslaifter/foreningar annonserar for arkivetochp6 sinahemsidor. m?irksmedbfldetdkriftensocharkivetsnamnochwebbadress. Artiklarna,PDF-dokumenten P6si vis blir varjesplitt dokumentenreklampelare [ven fcirarkivet. ochopensource-omridet De aktorerinom openaccessvi harkontaktmedformflstrjiilpaoss av informationangiendearkivet.exempelviscreativecommons.se,), medspridande ochsvenska linuxforeningen. OpenAccess.se Sida12av 18 PA5,2007-xx-xx

13 7.2 Uppdragstagarens fhrvaltningsplan Viirldsbiblioteket/Solidaritetsrdrelsens HusEkonomiskF<irening administrerar arkivetoch dessftirvaltningen inomramenfor sin ordinarieverksamhet octrbudget.v[rldsbiblioteketser arkivetsomencentralochprioriteraddel av biblioteketsframtidainformationsservice och verksamhet. Arkivet har ingetkommersiellteller vinstdrivandesyfte,ochmedelf6r eventuell vidareutvecklingav arkivetkan kommaatt srjkasfrin finansiiirerinforstiddameddetta. Varldsbibliotel<et iigerprojektresultatet ochkommeratt utformaett kontraktfcirrelationen mellanvzirldsbiblioteket,deltagama ochforfattama. Vi kommeratt spridainformationom verksamhetsresultatet i densvenska Internetgemensl<apen bland awratvia: skolverketsliinkskafferi,globalportalen, andraportaler inomarkivetsomt'6de, socialarorelsershemsidor,via KB/BibsamsOpin Access-projittlorn intressefinns),opensource-rdrelsen, biblioteksviirlden ochviinligtsinnadebloggare. Det finnseivenen lfingsiktigforvaltningsplan. Varldsbiblioteket harfunnitsi niirmarel5 6r. Vi kommerefterclettaprojektslut att kontinuerligthilla kurseri hur arkivetfungerarfor palter,clirpersonal/medlemsomslittningen deltagande hosdemkanvarabetydande. Vidare kommervi aktivt ochkontinueriigtatt bjudain nya deltagarei projektet.va4e ir kommeren eller flera konferenseratt h6llasmedfokuspi utvecklingsfrigorf<irarkivet.vi kommeriiven att sonderatelrlingenfor samarbeten meddenakademiska viirlden.pfl sammavis som samkatalogen Liblis har dppnatupp sig for icke-akademiska bibliotek,kan de akademiska nlitverkenkling oppna_arkiv tiinkasoppnasig fciricke-akademiska aktorersdeltagande. Aven andrasamarbeten kankommapiltal. 7.3.SE;s forvaltningsplan.se gdr ingen forvaltning av resultat. 7.4.SE;s exponering VArtarkiv kommeratt anvdnda.se somtoppdomiin. Projektethar enpositivpiverkanpi.se:sverksamhet. Vert arbetemedcreativecommons spriderenny medvetenhet om frhgorkring upphovsriittochoppenhetsomvi uppfattarsom synnerligen viktig for.se,.ju fler somanammarett 6ppetochgenerostforhillandetill ju mertrafik ochutbytepi Internet- destomerkreativitetfrjdsi samhiillet. information, Arkivetviindersig vidaretill allasomkandetsvenska spriket,vilket manpi godagrunder kanantakommeratt gynna.seochufvecklingen av Interneti sverige Att nyttaniir stor for s6viilanviindaresomsamhzillet i stortblir tydligt nlir vi tittar pitvhra fcirvantade n'rfllgrupper sominkluderarsiviil skol-ochbiblioteksviirlden forutomenstordel av foreningssverige. Det iir ettverktygfor omviirldsbevakning,som vi tror har potential att bli m6ngaanviindares favoritochfolstaval vid artikelscikning. Sida13av 18 PA5,2007-xx-xx

14 Hur mycketett landbidrartill att ekonomisktsvagareomr6den/liinder stiirkersinapositioner iir slutligendet endaverkligamittet pi hur civiliseratdet2ir.arkivethjalperdetsvenska samhiilletatt biclratill enb2ittreviirld genomatt informeraoch inspireratill engagemang hos dessmedborgare. Arkivet underliittarkunskapsbyggande och friimjar (viilinformerade) kontaktermedmeclborgare frfln andraliinder- en intemationalismsommankan siigaiiveniir inbyggdi Inter-net,.SEkanvisaupp ochexponeravhrtprojektresultat via: Intemetdagama ellerandram6ssor, kampanjerfcjrinternetfonden, sin hemsida,ochi kontaktermedde av sinasamarbetspartners somharintresseav arkiveti sinverksamhet. 8 Projektrapporteringen Projektuppfdljningen skeri huvudsakvia denlopandeprojektrapporteringen, vilken avvikelsefrfln projektplanen. rapporteras For det fall stdrreawikelser foreliggerska.sekalla till projektuppf6ljningsmdte. Projektrappofter sl<asiindasper e-posttill.se:skontaktperson, seovan,ochmedcc till se. 8.1 Ldpandeprojektrapportering Om inte annatoverenskomsmellan parternaunderprojektetg6ngska scikandentill.se inge rapporterminadsvis underhelaprojekttiden.rapportenskall vara.se tillhanda senastden 7:e n[stkommande manad.i rapportenskall Sokandenredogorafcir (i den min det [r relevant): 1. Viktiga heindelser under den gingna minaden 2. Viktiga hilndelserden kommandeminaden. 3. Awikelsel fi'6ntidsplanen 4. Organisatolislcaforiindringar och nya medarbetare 5. Vetenskapligapublikationer,presentationerosv 6. Fordelningav medel 7. Uppf6ljning gentemotde angivnamatbaramilen 8. Ovrigt 8.2 Projektutvdrdering gorsmot slutetav 6rettillsammans Projektutviirderingen med.se. 8.3 Slutrapport En slutrapportska gorasav den sdkandeoch slndas till.se,senast14 dagarefter det att projektethar avslutats. Slutrapportenska omfatta o En beskrivninga.vvad som har gjorts underprojektet. o En egenutviilcleringav hur projektetuppnflttsitt syfte. o Vilka erfarenhetet'soln projektethar gett. Onskernil och planer for framtiden. Sida14av 18 PA xx-xx

15 I I F F6 till rlrbriker fdr slutra at: l. Inledning 2. Mil och Syfte 3. Projektbesklivning 4. Leverabler 5. Resultat a. Positiva resultat b. Mindre positiva resultat c. Andra resultat 6. Resultat for solidaritets- och riittvisearbetet a. Spriciande av tidskriftsmaterial b. Spridandet av foreningsmaterial 7. Utvlrdering och analys a. UtvZir'cleling av resultat b. Forslag pa forbattringar c. Ovrigt 8. Framtida albeten 8.4 Hdvning av avtal. Ar Leverantoren mer 6n sex (6) m6nader frirsenad enligt tidplan, utan att.se skriftligen accepterat iindling av tidplanen, har.se riitt atthdva avtalet. For det fall.se h?iver avtalet har Leverantdlen inte rittt till ytterligare ersiittning utriver det Leverantdren redan erhillit. Hlivningsrneddelande siinds med e-post. 9 Finansiering och budget 9.1 Partners Som partners i projelctet riiknar vi de deltagande f<ireningama / tidskrifterna. De lir ocksfl delfinansiiirer eftersom de kommer att avsiitta arbetstid fcir format-anpassning och inmatning av artiklar i verktyget. Hur mycket det rdr sig om varierar mellan tidskrifterna och efter hur stor ambition lnan har att lagga in zildre material i arkivet. Det tillkommer tid for mciten och utbildning etc. Som finansiziler t' iknar vi Solidaritetsrorelsens Hus Ekonomisk Forening, SHEF, som finansierar Vuirldsbibliotekets lopande basverksamhet, liksom ett utrustat datarum som kommer att anviindas i projektet. Sida, har finansierat virt dvergripande informationsprojekt Mot viirlden i Solidaritetshusets sedan fu 2000, diir delprojektet Digital solidaritet drivs. Vi kommer att soka fortsatta medel fr&n Sida i host, med besked i mitten av december-07. Den overgripande kooldineringen av Oppet arkiv skulle i si fall utforas och finansieras inom Digital solidalitet. Uppskattningsvis 25%o av kostnaden ftir pilotprojektet. Om vi inte fflr Sidamedel kommer koordinationen av projektet att ske inom ramen for ordinarie verksamhet. Sida 15 av 18 PA5,20O7-xx-xx

16 9.2 Berdkningsgrunder Beriiknadgenomsnittslon fcir2008inklusivesemester ar kr/mflnaden. Beriikningen iir somfoljer: Lon2007(nyaavtalet) min, semestertill?igget 490krlmln vilket ger kr. Till detkornmerenberiiknadlonefrirh<ljning under2008pfl 2,65 procenteller661 kr/m6n,vilket ger25.641l<r. Inklusivestatligaocharbetsmarknadsforsiikringar blir det kr(25.641x 1,43).Vid 75 procentiganstiillningresulterardeti kr i mlnaden.pi ett ir blir det kr. Afrikagmpperna, var:skollektivavtalsheffdljer,anviindersig av ett administrativt pislagpfl 8 procent,villcetsliefocksi gdr. 9.3 Sammanst?illning Jan-decArbetskost nadi 5ohprojektanstalln27.500I minad xl2 : Jan-mars Teknikerlcostnad, uppdragtimansttilln5.000/minadx 3 : : FebServer x SeptTeknikerkostnad, uppdragtimanstiilln5.000x l= SepWebbdesign, uppdrag timansttilln x 1 = Administration 8Yo: Totaltsoktbelopprir Betalningsplan Vi skickarfakturai forskottfdr detforstakvartaleti slutetav decemb er 2007eller i borjanav januari2008.sedanfaktureringfor niistakvartaleftervarjeleverabels rapporterande. Det 1:akvartalet90.000i ltjr/adm,15.000fcirtekniker,samt10.000f<irserver(kanskekan faktureras separat), su1l1ma: kr. Det 2:akvartalet90.000kr i lcjn/adm. Det 3:e kvartalet90.000i 16n/adm, for webbdesign, samt5.000till teknikerfdr anpassning; summa: icr:. Det4:ekvartalet kr i kin/adm,varav kr betalas ut efter rapporterande av levelabel3, och kr betalasut efterslutrapportens inliimnande R e s e e r s d t t n i n g Utbetalningav Leseer-szittning gors ej U t r u s t n i n g Utbetalningav lcostnader for utrustningochomkostnader gorsej utdvervadsomovan niimnts Arbetskostnad.SE fakturerasav Solidaritetsrdrelsens Hus ekonomiskfcireningsom inneharf-skattsedel. Solidaritetsrolelsen iir dock ej momspliktig varfor ingen moms faktureras.faktureratbelopp enligt nedanunder forutsiittningatt tidigaredelleverableruppn6tts. Sida16av 18 PA5,2007-xx-xx

17 Datum Summa (SEK) Vid plojektstarl r Leverabel 1 - Teknisk plattform OI( Levelabel 2 - Rutiner frir inamtning lclara och workshop genomfdrd Leverabel Webbgr2inssnitt klart Leverabel 4 Fokusgrupper l0 000 har utvitrderat verktyget och slutrapporl klar Summct En f<irutsiithring fol att utbetalningen sker enligt denna plan [r att minadsrapporteringen, enligt ovan, hal inkommit i tid. Sida 17 av 18 PA5,2007-xx-xx

18 Detta avtal har uppliittats i tvi exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Ln/, r - & orr: t{oo(/rr/,^^ Datum: tq nwoo*6u;oc? Sida 18 av 18 PA xx-xx

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Helene Hellmark Knutsson Utbi ldningsdepartementet I nfor rege ri ngens fors kn i ngspropositio n 201,6-2020 overld m na r Svens k sjukskdterskeforening

Läs mer

B o stad sriitts ffi rening en. I{ybodaberget

B o stad sriitts ffi rening en. I{ybodaberget B o stad sriitts ffi rening en I{ybodaberget Vdlkommen till BRF Nybodaberget! Vi vill med detta brev ftirs

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

NOF erkanner. arbetslivets kvalifi kationskrav

NOF erkanner. arbetslivets kvalifi kationskrav NOF erkanner arbetslivets kvalifi kationskrav Skola och arbetsliv stir infor stora utmaningar ndr samhiillets forsorjningsborda okar dramatiskt. Trots att rekordm6nga studerar har svenska foretag paradoxalt

Läs mer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer - ett pilotprojekt Söka projektbidrag - till vad då? Från idé till projektverklighet! Stockholm, Kungliga biblioteket, 16 juni 2010 Jörgen Eriksson

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets VKS Vindkraft SverigeAB Strandv2igen 169 59146 Motala Samrldssvar anqiende vindkraftsproiekt Hultema KRAV att all prospekteringav mildfarlig Vi k6ver, som ombudfdr personerenligt bilagd sakdgarfdrteckning,

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t.

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t. r,ansn.t.rten I srann r,ax 200s -0F 27 Medd-elad i Malmd KLAGAI\DE Eil Houshan g, 590823-2A7 6 R.estaurang Rex (Nobel) Restauran g & Pizzeria Nobelviigen 107 21437 Malmd Ombud: Advokat Bo Thorvinger Hamilton

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for.

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Tid och plats: sdndagen den 15 juni 2014 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Foreningens ordftjrande Ingrid Karlsson oppnar m6tet.

Läs mer

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och Till Socialstyrelsen Stockholm 2015-09-01 Svensk sj ukskdterskeforening Dnr 121 1 81 1 5 Remiss avseende lorslag - Socialstyrelsens foreskrifter och allmiinna rid (2015:XX) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Ökad användning av öppna audiovisuella lärresurser

Ökad användning av öppna audiovisuella lärresurser 2013-05-31 Sida: 1 (8) Projektplan 2013-05-31 Sida: 2 (8) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 5 1.3 Avgränsningar... 5 2 Plan... 5 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 6

Läs mer

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd H4, M V F, w Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd Med stiid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gflrd beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

- ftir trar:sportkiipare

- ftir trar:sportkiipare ; T"art7 :;j!?7'i';' ;-:; : a - ftir trar:sportkiipare REMISSYTTRANDE 2015-12-14 Trafikverket 78I 89 BORLANGE Trafikslagsiivergripande plan fiir utveckling av metoder, modeller och verktyg - fiir analys

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

AUHM,ir-\nds rdr.,ii- o(;fi HlttosKtrrsMysltcHIirt

AUHM,ir-\nds rdr.,ii- o(;fi HlttosKtrrsMysltcHIirt t.- \ a o'v AUHM,ir-\NDs rdr.,ii- o(;fi HlttosKtrrsMysltcHIirt Ar,lNns rvrrr,.r0- ocrr rrar,soskyddsmyndighet Priivningsnfimnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 l8 528600, Fax: +358 l8 528601

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Tema Afrika åk 9. Att söka information på Internet om Afrika

Tema Afrika åk 9. Att söka information på Internet om Afrika Tema Afrika åk 9 Att söka information på Internet om Afrika Informationssökning & faktainsamling Fundera över: Vilket ämne ska vi fördjupa oss i? Vilken sorts information behöver vi? Vilka källor och hjälpmedel

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Projektplan e-beställning delprojekt 5. Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur

Projektplan e-beställning delprojekt 5. Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur IT-avdelningen/systemenheten 2013-10-11 Projektplan e-beställning delprojekt 5 Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur Projektledare:

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN

#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN M V #y Crflror T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd Med sttid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gird beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla

Läs mer

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr Projektidé It- teknik coach. Projektet syftar till att hjälpa äldre med vardagstekniken. Finansiering Projektledare: Lidköping 240 timmar: (beräknat på 15 timmar per vecka i 16 veckor) Övriga projektdeltagare:

Läs mer

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm 2006-06-07 Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm Aven scint som e-post till registrator@agricu lture. min istry.se Remissyttrande i Jo2006l 632 ang fiirslaget till Nordiska samekonventionen

Läs mer

Konsten att konstruera bestfimningsnycklar

Konsten att konstruera bestfimningsnycklar Konsten att konstruera bestfimningsnycklar Giirdenfors, Ulf.: Konsten att konstruera bestamningsnycklar. [The art of constructing identification keys.l - Ent. Tidskr. I l2: 53--58. Umefl, Sweden 1991.

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA idé nytta Från till GOTHIA SCIENCE PARK OPEN ARENA Projektkoncept Projektansökan Projektgenomförande Innehåll Sammanfattning 1. Idé 2. Projektidé 3. Projektkandidat 4. Projektkoncept 5. Projektansökan

Läs mer

Stockholm 2012-08-26. Ver 1. Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden>

Stockholm 2012-08-26. Ver 1. Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden> Stockholm 2012-08-26 Ver 1 Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden> Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Allmän information... 1 3 Sammanfattning... 1 4 Bakgrund...

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

Projektplan - Modellprojekt för utveckling av YHutbildning

Projektplan - Modellprojekt för utveckling av YHutbildning Projektplan - Modellprojekt för utveckling av YH-utbildning Upprättad av: Version: Hans-Erik Nilsson, NMT 3.0 Dokumentansvarig: Datum Kent Sjöberg, NMT 2012-03-05 Projektplan - Modellprojekt för utveckling

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sida 1 (6) - 2010-01-27 Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sammanfattning Syftet med projektet är att utveckla resultatbedömningar av utbildningarna

Läs mer

Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10

Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10 Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10 1 Varfiir anvandbarhet? 11 1.1 Ett exempel 12 1.2 Utvecklare och anvandare tanker olika 14 1.3 Kan anvandbarhet

Läs mer

Program vid. Arsstamma

Program vid. Arsstamma Program vid Arsstamma i Tranemo den 12 maj 2013 Hymn till Viistergiitland Text: Paul Nilsson Musik: Ivar Widden 1. Jagh[lsar dig, Viistgcitarike, i morgonens gyllene glans, ty soktes kring jorden din like,

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar Protokoll fiirt vid sammantrlide med Specialklubben f6r Shih Tzu den 6-7/10 i Giiteborg Niirvarande: Nils-olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Anette Hdkansson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O Skines Skidfiirbr -.d Box 1227 20,22,33 _lincnlholm sranns skrdr6nnunu Styrelse och kommitt6er 2008-2009 Ordftirande: Vice ordfiirande: Kassiir/kanslist:

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Morgondagens arbetsplatser 2025. En studie om de nya digitala och mobila arbetsplatserna och de nya arbetssätten. Consultants for Strategic Futures.

Morgondagens arbetsplatser 2025. En studie om de nya digitala och mobila arbetsplatserna och de nya arbetssätten. Consultants for Strategic Futures. Morgondagens arbetsplatser 2025 En studie om de nya digitala och mobila arbetsplatserna och de nya arbetssätten Consultants for Strategic Futures. HUR KOMMER MORGONDAGENS ARBETSPLATSER SE UT? Arbetsplatserna

Läs mer

Ansökningsblankett. och instruktioner

Ansökningsblankett. och instruktioner E K H AG AS T I F T E L S E N www.ekhagastiftelsen.se Box 34 012 100 26 Stockholm Ansökningsblankett och instruktioner Sista ansökningsdag är den 20 maj 2015. Detta är det datum då ansökan senast ska vara

Läs mer

* +# ), ) ' Internetdagarna 2006, Staffan Hagnell 2006-10-24 # 1

* +# ), ) ' Internetdagarna 2006, Staffan Hagnell 2006-10-24 # 1 ! $ % & '( ) * +# ), $! "## ### -'. ) ' Internetdagarna 2006, Staffan Hagnell 2006-10-24 # 1 SEs Produktutveckling Kommande.SE-produkter DNSSEC Kommersiell drift 2007 Ytterligare produkter ska utvecklas

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se Sellport.se Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se skapar en samlingsplats på nätet som underlättar för försäljningschefer och säljare att hitta bland de bästa säljverktygen

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till BILAGA 1, Version 3.0?? Bilaga till Samarbetsavtal 2015-2017 för Kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

Yrkesutbildning. Teoretiska utbildningar.

Yrkesutbildning. Teoretiska utbildningar. Hogstadiet fdrlades fr o m llirflret1964-65 till institutets skolhem pi Lidingo. Skolhemmet blev i samband &irmed foremfll fdr ett omfattande renoveringsarbete. Frirliiggningspaviljonger frir ett 60-tal

Läs mer

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL Programdirektiv - Användardelen 1 2013-03-28 Dnr 59/13 FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL STÖD TILL ÖKAD ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH METODER INOM DET NATIONELLA FJÄRRANALYSPROGRAMMET PERIODEN 2014-01-01 TILL

Läs mer

'1;r i/ " *. - -":' ' 71*** -,

'1;r i/  *. - -:' ' 71*** -, Brf fiiirdingen I I, Uppsala ' 71*** -, *. - -":' -.i1...' r,v.../,.u_.t :../...1','.: i ;+tt{ge:, rii, il:.,;'iijiii-:i: i i i:-:.:..:i, i 'i,,':-f, :'.;t: loi' ;;.:-, l-/1 L1 't - :, l(8) Orgnr: 7l 6447-6298

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

8i. st"ruclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal

8i. struclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal 8i. st"ruclfarret Bilaga 5 Verksamhebplan 16r Ar 211 Swingkattens verksamhet iir och blir vad medlemmama gdr den till. Fdreningen har m6nga entusiastiska och id6rika medlemmar som bidrar till att utveckla

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

STADGAR KRONKVARNEN 32. intressen hus upplita. genom bostdder. att i orl tokaier it medlemmanu tidsbegriinsning' till nyttjande Medlems

STADGAR KRONKVARNEN 32. intressen hus upplita. genom bostdder. att i orl tokaier it medlemmanu tidsbegriinsning' till nyttjande Medlems l": STADGAR FoR B ostad S MTTsT.OnENINGEN KRONKVARNEN 32 F,IRMA, ANDAUAT och satgsort 1$ Fcireningens firma tir Bostadsriittsfiireningen Kronkv amen 32. Fcireningen har till tindamel a{ freimja medlemmarnas

Läs mer

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Nedan följer en kort presentation av hur ni går tillväga för att ansöka om bidrag till Mindre informationsprojekt. SvEO betyder

Läs mer

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet FtiretagarFtirbundet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRAND 20071210 114 1u2007187381L2 Betiinkandet n starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) Sammanfattning; ForetagarForbundet anser att

Läs mer

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 Dokumenttyp plan Sid 1 Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 webbadress www.it.umu.se/projekt/mobilitet_pplan.pdf

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Internetfonden 10 Hösten

Internetfonden 10 Hösten Internetfonden 10 Hösten Ansökningsdokument Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Folkestads Internetsatsning Folkutbildning AB Folke Folkesson folke.folkesson@ Mobiltelefon 070-000000 Sammanfattning

Läs mer

PRoroKoLL TILL AnssrAnnnrn i HSB Brf Tempelekot

PRoroKoLL TILL AnssrAnnnrn i HSB Brf Tempelekot PRoroKoLL TILL AnssrAnnnrn i HSB Brf Tempelekot Tid: Plats: Onsdag den 15 mat 2013 kl 19:00 Fcireningslokalen, Astrakangatan l l l $1. Stiimmans iippnande. DAGORDNING Sven Sandberg hiilsade viilkommen

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

OpenAccess.se aktuella frågor

OpenAccess.se aktuella frågor OpenAccess.se aktuella frågor Mötesplats OA, 14-15 mars 2012, Norrköping Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se 1 OpenAccess.se nystart 2010 Nystart efter internationell utvärdering

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Riktlinjer för ansökan om tillstånd för forskningsundersökning enligt KML kap. 2, 8

Riktlinjer för ansökan om tillstånd för forskningsundersökning enligt KML kap. 2, 8 1 (5) Riktlinjer för ansökan om tillstånd för forskningsundersökning enligt KML kap. 2, 8 Länsstyrelsen i Norrbotten handlägger ansökningar om tillstånd för forskningsundersökningar (enl. 2 kap 8 KML)

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman eller motsvarande

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman eller motsvarande AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman eller motsvarande Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se

Läs mer

Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd för ny tidning Inkl. bilaga för kostnadsredovisning

Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd för ny tidning Inkl. bilaga för kostnadsredovisning Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd för ny tidning Inkl. bilaga för kostnadsredovisning Tidningstitel som ansökan avser Period som ansökan avser Namn på tidningsutgivande företag eller motsvarande

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

FÖRENINGEN FRI KULTUR OCH PROGRAMVARA ORG. NUMMER 802423-2137 SLUTRAPPORT SELF .SE:S INTERNETFOND 2006. SELF Sida 1 av 11 PA3, 2008-11-18

FÖRENINGEN FRI KULTUR OCH PROGRAMVARA ORG. NUMMER 802423-2137 SLUTRAPPORT SELF .SE:S INTERNETFOND 2006. SELF Sida 1 av 11 PA3, 2008-11-18 FÖRENINGEN FRI KULTUR OCH PROGRAMVARA ORG. NUMMER 802423-2137 SLUTRAPPORT SELF.SE:S INTERNETFOND 2006 SELF Sida 1 av 11 PA3, 2008-11-18 Innehållsförteckning 1 Projektbeskrivning... 3 2 Leverabler och leveransplan...

Läs mer

Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum

Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum Ledningsstaben MISSIV Henning Sand 2005-11-08 LiÖ 2005-835 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum Bakgrund Folkhälsovetenskapligt centrum är ett kunskapscentrum med

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Bilaga 2. Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK

Bilaga 2. Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK Bilaga 2 Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK Syftet med nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd Effektivisera handläggarnas arbete med

Läs mer

Styrelsemiite den 16 januari 2o1o

Styrelsemiite den 16 januari 2o1o Miille Tennisklubb. Protokoll. den zo januari 2o1o. sidan r av 4 Styrelsemiite den 16 januari 2o1o Niirvarande Johan Cosmo, Bjrirn Gudmundson, Jens Knobe, Nordblom (ordf

Läs mer

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet Miljöberättelse 2012 Organisationsnummer: 802006-4096 Postadress Box 6901, 102 39 Stockholm Besöksadress: Kungstensgatan 45 Stockholm Tfn: 08-789 42 00 E-post: direkt@folkuniversitetet.se Hemsida: www.folkuniversitetet.se

Läs mer