Sdxnruorn. PRo:elnAwRl. GLoSAL-ARKTvET. uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7. ITitel] Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sdxnruorn. PRo:elnAwRl. GLoSAL-ARKTvET. uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7. ITitel] Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx"

Transkript

1 Sdxnruorn PRo:elnAwRl GLoSAL-ARKTvET uppdrag rnaru.se:s frururnrrfond Hosrrn 2OO7 Sida 1 av 18 PA5,2007-xx-xx

2 Awnlsvnr-l Sida 2 av 18 PA5,2007-xx-xx

3 Revisioner '',i Datum PA1 MichaelWinberqFdrsta utkast PA2 Arwid Lund Andra utkast,lt,, 1 'tii1::,,:;i R*tt * slrykninq PA3 Michael Tredje utkast Avtalsputs och hiivningsklasul 2007-tr-20PA4 Arwid Fjtirde utkast Avtalsputs 2007-tt-27 PA5 Michael Femte utkast Underlag till avtalsforslag, formatering och kap 7.3 iindrat 1 Bakgrund Part Stiftelsen for Internetinfrastruktur Box Stockholm Org nr (i det fdljande kallad ".SE") Part Varldsbiblioteket / Solidaritetsrorelsens Hus Ekonomisk Fcirening 7t64r Gabi Bjdrsson, ordft)rande Solidaritetshuset Tegelviksgatan 40, 1164I Stockholm Kontaktperson Arwid Lund r arwid. nu (i det ftljande kallad "Leverantiiren") Parterna ing6r hiirigenom uppdragsavtal avseende Projektet angivet nedan. 1.1 Den siskande Varldsbiblioteket iir ett informationscenter och specialbibliotek knutetill Solidaritetshuset i Stockholm. Solidaritetshuset iigs av ett 30tal solidaritets-, freds- miljo- och riittviseforeningar, yatav flera ocksi ger ut egna tidskrifter, exempelvis Afrikagrupperna, Palestinagrupperna och UBV. Solidaritetsrdrelsens Hus Ekonomisk Forening, SHEF, iir huvudman for Viirldsbiblioteket och finansierar bibliotekets basverksamhet. Sida 3 av 18 PA5,2007-xx-xx

4 Varldsbiblioteket iir 6ppetfor allaochharca mediatill utlin. Vi tar emotskolgrupper pi studiebesdk och samalrangerar programoch seminariermedfcireningarna. Vi arbetarofta i niitverkochprojektmedminga samarbetspartners ocksi utanforsolidaritetshuset. Vi lir medi t.ex, LIBRIS och Globalportalen ochnordoc (n?itverkf<irnordiskabibliotek somarbetarmed utvecklingsfrigor) ochsamarbetar medsvenskbiblioteksfrirening, Stockholms stadsbibliotek, Internationella biblioteket,medioteketm.fl. vi harde senaste iren utvecklatdenvirtuellasidanav verksamheten; - Vir hemsida,www.solidaritetshuset.nu, erbjuderolikaingingartill informationom Solidaritetshuset, Viirldsbiblioteketoch foreningamaochde frigor vi arbetarmed. - Vi harutvecklatochadministrerar denoverwebbengratistillgringligadigitala encyklopedien Macondo-viigvisaretill v2irldslitteraturen somvarit uppesedan Vi harsedan2005drivit ettprojekt,digital solidaritet, diir vi har arbetatmedatth6ja medvetenheten kring openaccessoch opensource,samtdiirmedforknippade upphovsriittsfrlgor.i dettaarbetehar vi utvecklatett samarbete med CreativeCommonsSverigeochft)retriidarefor BibsamsOpenAccess-projekt. Vi har iiven startaten experimentverkstad for fria programvarori ett litet datarummed6 datorer. Virt nya digitalaprojektar ffinkt att bli ett <ippetdigitalt fulltextarkivsomvi kommeratt knytasolidaritetsfdreningar/kulturtidskrifter till vergripandeprojekUsammanhang Vi ser projektet sonl en utveckling av en modell, ett pilotprojekt inom ramen fcir ett delprojekt vi kallar digital solidaritet,som vi drivit de senaste6lren inom ViirldsbiblioteketsSidafinansieradeinfonlationsprojekt Mot vtirlden i Solidaritetshuset,som striicker sig till och med 2007 med mdjlig forliingning2008. Om projektetfungerarbra i dennabegriinsadeskalavill vi utveckla det, soka fler samarbetspartners och marknadsforatjiinsten (och mojligen s6ka nigon form av bidrag for detta beroendepi omfattning). 1.2,SE.SEskallenligtstiftelseurkunden friimjaforskning,utbildningochundervisning inom dataochtelekommunikation, s2irskiltmedinriktningpi Intemet..SE:sIntemetfondiir en del i dennastriivan.med dennavill.sestddjaverksamheter somp&olika siitt bidrartill Internets utvecklingoch anviindningi Sverige.Den sokandenansvararft)r verksamhetens inriktning. For att siikerstiillaatt stiftelseurkunden uppfylls st?illerdock.sekrav pfl verksamhetens kvalit6ochresultat,vilka specificeras i dettadokument. Bedomningskommitt6n anseratt projektetbli en stortillgflng for Internetsanviindare: Bedomningskommitt6n rekommenderar diirfor.seatt genomfora projektet,menatt en planuppriittas. noggrann Kontaktperson fcirdettaprojekt5r fdr.semichaelwinberg for densdkandes: Arwid Lund Sida4 av l8 PA5,2007-xx-xx

5 2 Beskrivningav omridet 2.1 lntroduktion Den digitalapubliceringenutvecklassnabbtteknisktochlavinartatvolyrnmiissigt.det iir en oundvikligprocess.samtidigtviixerbehovetav samlad,sdkbar,hanterlig,tillflorlitlig, omedelbartoch fritt tillganglig informationinom vflraiimnesomr6den (liksomph alla omr6den).en viktig aspektlir ocksflbehovetav nyheterochbakgrundsinformation om regioneroch frigor som drabbatsav medieskugga blir dagligenvarseproblematiken Vtirldsbiblioteket ochbehovet,mendet finnsidaginte n&gotdigitalt indexeller fulltextarkivf<irdenideellasektorn.det som finns 2irkommersiella fdr dagspress, fulltextdatabaser vetenskapliga 6ppnaarkiv och e-tidskrifteroch ett artikelreferensindex for kulturtidskrifter.de kommersiellakostarmycketpengaroch iir i praktikenoftastbaratillgiingligapfl bibliotek.de andrariktar sig till forskareoch hdgskolestuderande. Id6nom ett oppetfulltextarkivadministrerad av professionellbibliotekspersonal skasesmot bakgrundav attkommunikationen tlver organisationsoch iimnesgriinser i gemensamma frflgorocksi blir allt viktigarei helasamhtillet,och i synnerhetftir internationelltinriktade organisationer/tidskrifter, diir olika typerav samverkanzirgrundliiggande. Ett fritt tillgangligt digitaltarkiv fcjrsolidaritets-och alternativrrjrelser/tidskrifter inriktadepi globala utvecklingsfrigorskullekunnasvaramot bide anviindares ochproducenters behov. uircentraldi det,somlarsilshammaroch Ola Larsmopipekar i sin bok 404Oppenheten utflykter i glomskanslandskap(atlas 2005),pilglnen kampmellankommersiellakrafter (sttingare)somvill begriinsaochta betaltfor informationochkraftersomvill tillgiingliggdra denfritt (cippnare). Instiingandeav informationhindrardemokratinsoch darmedhelavflrldens utveckling.idag servi emellertidallt oftaremellanformerdiir tryckt materialsomerbjudsmot betalningtiventillgiingliggdrsgenomfri nedladdning.upphovsriittsfr6gorna 5r hur somhelst nodviindigaatt losaoch vi avseratt anviindaossav tvi licensavtalfrl.rircreativecommons: Erkiinnande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar, Erkinnande-IckeKommersiell-Delalika. fdrklaringal till licenserna: Online creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/2.5 I seloch creativecommons.org/licens eslby-nc-sal2.5 I sel. Varldsbiblioteketlcanbarasamlaresursertill och skapadettaarkiv genomsamarbete med foreningaroch tidskrifter.det kriivskompetensoch ett lflngsiktigtitagande.vi (VArldsbiblioteket, foreningarnaochtidskrifterna)har stor erfarenhetav attsamverkaoch gor detredani olika nzitverk.vi har undermflngair diskuteratmdjligheterattbyggauppett sokbartdigitaltaltikelindex,menvi harsaknatresurser. Idagiir forutsiittningama optimalafor tillgiingligteknik,organisatoriska dettabetriiffande forutslittningar, och ldsningav (CreativeCommons). upphovsriittsproblematik Uppbyggnadsfasen iir kostsam,mendriften kommeratt byggapi en sjiilvgenererande dynamik. 2.2 Mdlgrupp och anvendarnyttan 2.2.1Mdlgrupp Sida5 av 18 PA5,2007-xx-xx

6 Det kommer att utgdra en resursfor skolvlrlden, biblioteken,solidaritets-och riittviserdrelser, iournalisteroch intresseradallmiinhet Anvdndarnytta Arkivet kommerattvarcenkeltatt forst6,ltittnavigeratochinnehflllsrikt.arkivet gors tillgangligtvia eniremsidadlir vikt kommeratt lliggasvid att skapaen funktionell,attraktiv Teknik ochform anpassas och overskidligutformningav griinssnittet. till funktionshindrades med internationella i enlighet riktlinjer. behov Arkivetsmaterialkommerattvaras6kbart s6vtili fritext sompfl exempelvistitel, forfattare,tidskrift/foreningoch iimnesord.arkivet [r dllgangligtdygnetrunt,gratis,ochanviindama fir spridavidarematerialsomdehittari arkivetvia egnahemsidor,bloggarellergenomattlaggautdemp5 e-postlistor. Det senareiir mojligt di arkivetsmaterialiir licensieratunderett CreativeCommons-avtal sombejakar kreativitetoch delandeav information. Innehilletsstyrkaiir bide desskritiskaochfordjupandeperspektivpi denglobala ochliindersomoftabefinnersig i medieskugga (Av svenskamedias utvecklingen finns till exempelendast4o/oilatinamerikaenligt tidningen utrikesstationeringar sammanstiillning nyligen) Journalistens Alla texteriir liittillgiingligafor intresserade ocksi utanforkunskaper;om iimnensomblir allt viktigarei en viirld varsolika delarallt tydligarehiingersammanoch lir beroendeav varandra. En aspekt2irocksflatt liisningeninspirerartill engagemang ochvisarpi mdjligheteratt pflverkavtirlden. Till dettakommeratt arkivetsamlarmaterialsominte har varit samlattidigare,vilket 6kar mdjligheternafdr anviindarna att hitta materialsomde inte visstefannseller somde inte vissteatt devar intr'esserade av. Innehillethartydligaavstindare ochiir kvalitetsgranskat di detgranskas innanpubliceringav pi Dettabidrartill att g6radetenklareatt hittatydlig,pilitlig bibliotekarier Varldsbiblioteket. och lzittillgiingliginfonnationinom arkivetsomride pi lnternet. ArkivetsinnehAllkommerattvaraanvlindbartfdr minga olika syften.det kommeratt utgdra journalisteroch biblioteken,solidaritetsenresursfor skolviirlden, ochriittviserorelser, allmiinhet. intresserad Eleverkan letamaterialtill sinaarbetenochuppsatseri arkivet.idagrflderdetbrist pfl samlat digitaltochliittillglingligtmaterialfor dessamfllgrupper. Journalisterkan hzirsnabbthitta alternativtoch ftrdjupandematerialskrivnaavjoumalister ochandrapi platsmedstorsakkunskap. Bibliotekf6'rgenomarkivetintebaratillging till en gratisd2instfdr sinalfintagare. De kan iiveninforlivamateriali sinaegnakataloger. ochrlittviserrdrelser kommeratt inom sitt omr6dekunnastiftabekantskap med Solidaritetsnytt material,utifi'flnnya perspektiv,ochfrin nya foreningar/tidskrifter som dekanskeinte kiindetill, vilket fdrbiittrarderasomviirldsbevakning. allmiinheten kanvaraintresserad av allt ifrin att hitta informationom sitt Denintresserade till att fordjupasinakunskaper i samhlllsfr6gor. semesterm6l 2irstoraochfleraav demsysslari sin tur medatt sprida Alla dessagrupperav anviindare siviil dendirektasomeventuelltmojliga,somstor information.vi bedomeranviindarnyttan, fcirvilka somkommeratt anvdnda sig av arkivetiir friimst fdr alladessagrllpper.griinserna Sida6 av 18 PA5,2007-xx-xx

7 sprikligadi arkivetsmaterialtill stdrstadelenkommerattbesti av materialpi svenska. I enframtidautbyggnadav arkivetfinns m<ijlighetatt infogamaterialpfl flera sprik. publikationerutgcirenpolitiskt viktig kulturskattsomriskerar Tidskriffers/foleningars osynligheteller forsvinnandei dendigitalaframtiden.arkivet blir ett stittatt samla, synliggdraochtillgiingliggdrasolidaritetsrrirelsens synpi viirldengenomhistoriensg&ng- i digital form. Arkivet riiddardennakulturskattundanglomskanoch gclrdendessutomlevande, aktiv och anvlindpi nytt. Arkivetfungerarocksflsommodellfttr bibliotekellerandrainstitutionerattlhtasig inspireras av ochstaftaegnaar-kivfor egetmaterialellersinaegnalokala tidskrifter/medlemsbiadlforeninear. Avgriinsningar Nlir det giiller arkivetsinnehill si drarvi griinsermot sivlil akademiskauppsatsersom undermiligaresurser(innehillsmissigtochstilistiskt).fdr akademiska uppsatser inom detta omride finns detredanen rad dppnaarkiv somexempelvisdiva-samarbetetsom fr6nuppsalauniversitet. administreras Nlr det giillerkvalitetskontrollen ochredigeringen si personalft)r denna. st&rvlirldsbibliotekets Till enbdrjaninbjudstiotalettidskrifter/fdreningar av Vtirldsbiblioteketatt deltai arbetetmed projektet Detta for arkivet. att skabli hanterligtoch fokuserati sin forstaetapp, Vi tror att ettutvidgatprojektmedtill exempelavsevlirtfler kulturtidskrifter,eller tilliigg av "extta features"skullevararealistisktochgenomforbarti ettntistasteg,om pilotprojektet fungerarbra ochberoendepi vilka resursermanforfogarciver. 2.3 Nyskapande Det finns flera kommersiellafulltextdatabaser for dagspress, vetenskapligforskning(tiven e-tidskrifter), vetenskapliga liksom ett artikelreferensindex fdr kulturtidskrifter.men den ideellasektor:nforfogaridag inte dvernigot digitalt indexeller arkiv av dettaslag. Att dethandlarom ett kvalitetss[kratarkiv sominte iir av akademisknatur tir ocks6 nyskapande. Utvecklingspotentialen iir mycketstor. iir ocksaatt CreativeCommons-licenser Nyskapande introduceras i vflr sektor.denena licensentilliter bearbetningar av verk om mandelarmedsig av bearbetningen pi samma villkor somoriginalverket spridsunder,ochdenandratillflterintebearbetningar. Denforsta germojlighetatt liggai framkantniir det giilleroppenhet, medskapande ocheffektivt informationsspridande 3 MAlsiittningar 3.1 Syftemed projektet Projektetssyfte Ziratt digitalt tillgiingliggoratidskriftsartiklar,rapporter,och skrifter inom omriden som bland annatfokuserarpfl globalarzittvisefrigor,utveckling i syd och vlrldslitteratur - siirskilt anpassatfcir studerandepi hdgstadiumoch gymnasium,samt intresseradallmiinhet.detta vill vi gora genomatt skapaett 6ppetdigitalt fulltextarkiv som iir Sida7 av 18 PA xx-xx

8 fritt, latt tillgiingligt och sokbartvia Internet.Arkivet ska ha en profil, tillrzickligt stor textmassaoch innehflll som gdr att ltisaresjiilvmant viinder sig till arkivet och att deltagande parter minar om att lagga in sina texter i en dynamisk och sjlilvgenererandeprocess. 3.2 MdtbaramAI Vid slutfordforstaetappav uppbyggnaden av arkivet:. har arkivetmaterialfrin tio tidskrifter/f<jreningar.. inneh&ller arkivet2.500dokument. Fordelatpi nytt ochiildrematerial. 'har 200forfattalegodkiintpubliceringav sinaveik undercc-avtalets villkor i arkivet. 'har 20 personer hostidskrifterna/foreningarna utbildatsi hur materialmatasin i arkivet. 3.3 Riskeroch osekerhetsfaktorer Risk ett iir att inte naut mednytiinkandetkring CreativeCommons-licensema ophriittentill pi vissabestiimdavillkor. Framfrir allt ar det forfattareoch vidarespridning somkan varatveksammatill detta,vilket skullekunnapiverka tidskrifter/foreningar i projektetoch inmatningeni arkivetnegativt.vi har dtirforforberettochbyggt deltagande fdr att informerakring frigan blandannatgenomutbildningi form av seminarier kunskap upp ochworkshopsfol tidskriftema/fdreningama. I det arbetetsamarbetar vi med projektledningen for CreativeCommonsi Sverige,MathiasKlang och Karl Jonsson.Vi kommertivenatt fi'amst?illa manualerkring licensavtalen och ftlrslagtill avtalsomreglerar mellan alkivet/tidskrifterna/forfattaren. relationen Risk tvi iir att medlemmarna inte iir tillr[ckligt motiveradeochdet tar liingretid 2invarrtatatt byggaupp den"klitiska massa"av materialsombehtivsft)r att arkivetskabli sjiilvgenererande. For att motverkadennarisk har vi redaninnanprojektetsstartfcirankratdet mycketgrundligtinom Solidaritetsrdrelsens Husi Stockholm. Vi kommeratt arbetamycket n6raallade deltagande tidskrifterna/foreningama, oavsettvilkenrelationtill Hus dehar.vi kommeratt anangeraseminariersomskaparmedvetenhet Solidaritetsrorelsens om det faktumatt allavinnerpi att varamedi projektet,hflllakurseri inmatning,och erduda praktisktochkonlaetstddi startfasen av inmatningen. Risk tre ziratt n6gonannanaktdrerduderen liknandeprodukt.vi kommeratt profileravlrt arkiv medunikt matetial,somvi i niistastegkommeratt marknadsfora gentemot mfllgrupperna. Vi viilkomnarandraakt<irermedkompletterande material. 4 Organisation RdlI, Peis:o:n/oig',,tt,. Bestiillare Michael Winberg Styrgnrpp SHEF:sVU, KennethOlofsson(ekonomi),Anna Wester (informationsfrigor) Projektleclare Projektdeltagare ' Arwid Lund MariaBergstrand/Varldsbiblioteket, Markus Hikansson/Afghanistan-Nytt,Anna Klint/FjiirdeViirlden, TommyPollak/Merdeka Osttimorinformation. Anna Sida8 av 18 PA5,20O7-xx-xx

9 .SE:s rfldsivare Wester/Palestina NU och Palestinagrupperna, Kerstin Bj urman/s ddra Afrika, H an s Lars s on/arb etarrrirel sens arkiv och bibliotek, Marj a Wolpher/Afrikagrupp erna, Tobias Karlsson/Framtidsi orden. ITitei] Sida 9 av 18 PA xx-xx

10 Projektresultat 5 - En webbplatsmedsoktjiinstkring globalariittvisefrigorochviirldslitteraturdiir mankan finnaoch laddaner (samtsedanspridavidare)artiklarochandrapublikationeri fulltext. - En "verktygslida"till deltagande tidskrifter/foreningar darvi samlatallt sombehovsfor att kunnadeltai arbetetrnedarkivet,somtill exempelinformationkring upphovsriittoch creative commons,forslagtill avtalstextergentemotforfattarna,ochmanualerfcirinmatningeni arkivet. - En rapportmed enbeskrivningav hur vi genomfdrdeprojektetmeduppgift att sprida konceptet till andraintresserade. 5.1 Specifikation av Leverableroch Leveransplan Nr Namn ni leverabel Teknisk plattfolm OK Beskrivninqav det ftirviintat resultat Tekniskplattformfcirviirvad,anpassad och utprovad. Leveransdatum Mars2008 Rutinerfor anpassning och inmatningav Juni Rutinerfdr inmatning artiklar,samtrutinerfdr indexeringoch klaraochworkshop redigeringav inmatatmaterialklara.workshop genomford harhillits medprojektdeltagarna fdr 3. Webbgriinssriitt klart Webbgriinssnittklart September 2008 December Fokusgrupper har Fokusgrupper harutviirderatverktygetoch utviirderatverktyget slutrapportklar. ochslutraoooltklar finslipning/forbiittringav prototyp. 6 Projektplan Projektetskainledas ochskavaraavslutatsenast r. 6.1 Metod Foruts?ittningarfdr genomforbarheteniir att en grundfinansrelingav pilotprojektet erhfllls att den tekniskaplattformenfungerarsom ttinkt att projektdeltagarnazirmotiverade och matar in material Uppbyggnadeniir den mest kostnadskriivandefaseni utvecklandet av denna tjlinst, och kriiver extra resurserutifiin. Driften och arkivetsvidarepibyggnad kommer si smaningomatt integrerasi deltagandepartersordinarieverksamhet. I borjan av 6ret fick vi avslagpfl sokt finansieringfr6n Kultunidet, vilket betyder attvi agnar 2007 et lagintensivtforberedelsearbete for pilotprojektet,vilket innefattarstudierav andra oppnaarkiv och flera workshopsom upphovsriittsfrigormed intresserade projektdeltagare. Sida10av 18 PA5,2007-xx-xx

11 De tilltiinkta projektdeltagarna iir positivaoch forviintansfulla.de forst6rprojektets implikationerochmojligheter.vi har ocksi for avsiktatt gdraenmfllgruppsanalys underflret. virt grundligaforarbeteminskarriskernaatt projektetskamisslyckas. Vi viiljer att genomforafdrstafasenav projektetsomett pilotprdekt med ett begriinsatantal deltagate,somredanhar ett samarbete, just frir att borgafdr godaforutsiittninguif,it genomforbarheten ochhillbarheten. Viirldsbiblioteket liar ling erfarenhet av arbetemedolikainformationsprojekt och utvecklande av digitalaverktyg,inomramenfrir vira begriinsade resurser. Vi harutarbetatochdliver fleraportalliknande webbsidor, och Folkbibliotekochskolbibliotekanvlndervflr digitalaencyklopedi www'macondo.nu- viigvisaretill vlirldslitteraturen, ochstuderande hittar till vir speciallitterafur om globalautvecklingsfragor viavtr hemsidaellerlibris. Vtirldsbibliotekets hal en unik positionsominformationscentrum knutettill fdreningar, samtidigtsomvi utvecklatmycketgott samarbete medandratyperav bibliotekpi grundav vira specialomraden ochfolkbildningsnivi.vi deltari fleraniitverk. UndermAngair hal vi settbehovav ochplaneratfor att upprlittaett "altemativtartikelindex", rnenhar inte haft resursertill detta.idag finnsteknikenochmdjlighetenf6r att genomforaett sdkbartfulltextalkiv inom riickh&llf6r oss,bland annatgenomliimpligaopensourceprogram ochcc-licenser, samtopenaccess-arkiv av denmodellvi setti forskiingsviirlden de senaste flren. De senaste 6renhal Viirldsbiblioteket drivit ettprojektvi kallardigital solidaritet,medbland annatkurserochseminarier, somfungerarsomutbildningftir ossoch tidskrifterna/foleningama om olika frigor somberorgnuicopyleft,openaccess,6ppna arkiv, upphovsriittsfr5gor, CreativeCommonsetc. Vi har ocksautlett ochfordjupatosssig i frigor om elektroniskaresurseroch upphovsriittsproblematik i v6r ambitionatt erbjudabra elektroniskaresurser. En kn2ickfrflga fdl dentypenav projektvi nu vill satsapi iir naturligtvisupphovsrtittsfrflgorna, ochvi hardzilforengagerat ossi debatten ochsamlatkunskapom CreativrCornmonrlicensen,somvi trol passarmycketviil for dentyp av materialsompublicerasav tidskrifterna/fdreningarna. Vi har ordnatfleraseminarier i frhgan,bidepi Bokmlissan i Goteborgochi Solidadtetshuset. Vi har ingaendestuderatde oppnaarkiv sometableratsi universitetsviirlden ochhar tagit dem sommodell,eftersomvi menaratt denakademiska vlirldenslosningarav upphovsriittsfrigomabordeku'na varaliimpligafdr foreningsviirlden ocksi. 6.2 Specifikationav delprojekt/aktiviteter/leverabel - Forviirvav tekniskplattform,detvill siigavalt publiceringsverktyg ochnddviindiga kringprogram installelas p6 liimpligserver,somocksi integreras i niitverkpfl lampiigtsiittoch forsesmedbackupsystem. - Varjeprojektdeltagarelleverantor fbr utbildningi virt valdastandardformat ochhur verktygetskaanvzindas for att matain artiklama.enklaremanualsammanstiills. Sida11av 18 PA xx-xx

12 - Vlrldsbiblioteket utarbetarl2impligtindexeringssystem och indexeringsnivi.enklaremanual sammanstiills. - Workshop hfllls med projektdeltagarnadiir vi g5r igenom prototypen av publiceringsverktyget,rned ett innehill ph200 provposter. Workshopensresultat brir vara forslag pa forb[ttlingar och formulering av onskemil infcir utformning av webbgriinssnittet. - Fdrslagtill webbgrzinssnitt utarbetas. - Utvardering av tjzinstenforbereds.anviindarundersokningmed fokusgrupper,till exempel en grupp med lzirareoch skolbibliotekarier,en med hdgstadieelever, och en med gyrnnasieeleverutvirderar verktyget. 6.3 Tidplan januari- marsarbetemed dentekniskaplattformen mars-majgenomgingav inmatningmedprojektdeltagarc mars-majarbetemed ochindexering. indexeringspolicy maj-augustiinmatningav materiali databasen medverktyget juni Workshopmedprojektdeltagare kring prototypdiirefteravstiimningmed.se. juli-september Anpassning av verktyget.utveckl.avwebbgriinssnitt sept- nov Fortsattinmatningav materialmedverktyget novemberutviirderingav tjlinsteni fokusgrupper decembersammanstiillning av projektresultat setabellovan. 7 Agande,nyttjandeoch spridningav projektresultatet 7.1 Agande av projektresultatet Viirldsbiblioteketiigerprojektresultatet ochkommeratt utformaett kontraktft)r relationen mellanviirldsbibii oteket,deltagamaoch ftirfattarna. Viirldsbiblioteketdeltarkontinuerligti seminarierochkonferensersomberor Vi kommeratttauppochspridainformationtill skol-,biblioteks-,och informationssdkning. om arkivetvid dessaarrangemang foreningsviirlden och i den[fverk vi iir engagerade iglobalporlalen (www.globalportalen.org). exempelvis En forstapresentation kan skeredanpi i slutetav september bokmiissan tlnker vi anviindaossav alla tidskrifter/foreningars I marknadsforingsalbetet olika kontaktytor.alla tidslaifter/foreningar annonserar for arkivetochp6 sinahemsidor. m?irksmedbfldetdkriftensocharkivetsnamnochwebbadress. Artiklarna,PDF-dokumenten P6si vis blir varjesplitt dokumentenreklampelare [ven fcirarkivet. ochopensource-omridet De aktorerinom openaccessvi harkontaktmedformflstrjiilpaoss av informationangiendearkivet.exempelviscreativecommons.se,), medspridande ochsvenska linuxforeningen. OpenAccess.se Sida12av 18 PA5,2007-xx-xx

13 7.2 Uppdragstagarens fhrvaltningsplan Viirldsbiblioteket/Solidaritetsrdrelsens HusEkonomiskF<irening administrerar arkivetoch dessftirvaltningen inomramenfor sin ordinarieverksamhet octrbudget.v[rldsbiblioteketser arkivetsomencentralochprioriteraddel av biblioteketsframtidainformationsservice och verksamhet. Arkivet har ingetkommersiellteller vinstdrivandesyfte,ochmedelf6r eventuell vidareutvecklingav arkivetkan kommaatt srjkasfrin finansiiirerinforstiddameddetta. Varldsbibliotel<et iigerprojektresultatet ochkommeratt utformaett kontraktfcirrelationen mellanvzirldsbiblioteket,deltagama ochforfattama. Vi kommeratt spridainformationom verksamhetsresultatet i densvenska Internetgemensl<apen bland awratvia: skolverketsliinkskafferi,globalportalen, andraportaler inomarkivetsomt'6de, socialarorelsershemsidor,via KB/BibsamsOpin Access-projittlorn intressefinns),opensource-rdrelsen, biblioteksviirlden ochviinligtsinnadebloggare. Det finnseivenen lfingsiktigforvaltningsplan. Varldsbiblioteket harfunnitsi niirmarel5 6r. Vi kommerefterclettaprojektslut att kontinuerligthilla kurseri hur arkivetfungerarfor palter,clirpersonal/medlemsomslittningen deltagande hosdemkanvarabetydande. Vidare kommervi aktivt ochkontinueriigtatt bjudain nya deltagarei projektet.va4e ir kommeren eller flera konferenseratt h6llasmedfokuspi utvecklingsfrigorf<irarkivet.vi kommeriiven att sonderatelrlingenfor samarbeten meddenakademiska viirlden.pfl sammavis som samkatalogen Liblis har dppnatupp sig for icke-akademiska bibliotek,kan de akademiska nlitverkenkling oppna_arkiv tiinkasoppnasig fciricke-akademiska aktorersdeltagande. Aven andrasamarbeten kankommapiltal. 7.3.SE;s forvaltningsplan.se gdr ingen forvaltning av resultat. 7.4.SE;s exponering VArtarkiv kommeratt anvdnda.se somtoppdomiin. Projektethar enpositivpiverkanpi.se:sverksamhet. Vert arbetemedcreativecommons spriderenny medvetenhet om frhgorkring upphovsriittochoppenhetsomvi uppfattarsom synnerligen viktig for.se,.ju fler somanammarett 6ppetochgenerostforhillandetill ju mertrafik ochutbytepi Internet- destomerkreativitetfrjdsi samhiillet. information, Arkivetviindersig vidaretill allasomkandetsvenska spriket,vilket manpi godagrunder kanantakommeratt gynna.seochufvecklingen av Interneti sverige Att nyttaniir stor for s6viilanviindaresomsamhzillet i stortblir tydligt nlir vi tittar pitvhra fcirvantade n'rfllgrupper sominkluderarsiviil skol-ochbiblioteksviirlden forutomenstordel av foreningssverige. Det iir ettverktygfor omviirldsbevakning,som vi tror har potential att bli m6ngaanviindares favoritochfolstaval vid artikelscikning. Sida13av 18 PA5,2007-xx-xx

14 Hur mycketett landbidrartill att ekonomisktsvagareomr6den/liinder stiirkersinapositioner iir slutligendet endaverkligamittet pi hur civiliseratdet2ir.arkivethjalperdetsvenska samhiilletatt biclratill enb2ittreviirld genomatt informeraoch inspireratill engagemang hos dessmedborgare. Arkivet underliittarkunskapsbyggande och friimjar (viilinformerade) kontaktermedmeclborgare frfln andraliinder- en intemationalismsommankan siigaiiveniir inbyggdi Inter-net,.SEkanvisaupp ochexponeravhrtprojektresultat via: Intemetdagama ellerandram6ssor, kampanjerfcjrinternetfonden, sin hemsida,ochi kontaktermedde av sinasamarbetspartners somharintresseav arkiveti sinverksamhet. 8 Projektrapporteringen Projektuppfdljningen skeri huvudsakvia denlopandeprojektrapporteringen, vilken avvikelsefrfln projektplanen. rapporteras For det fall stdrreawikelser foreliggerska.sekalla till projektuppf6ljningsmdte. Projektrappofter sl<asiindasper e-posttill.se:skontaktperson, seovan,ochmedcc till se. 8.1 Ldpandeprojektrapportering Om inte annatoverenskomsmellan parternaunderprojektetg6ngska scikandentill.se inge rapporterminadsvis underhelaprojekttiden.rapportenskall vara.se tillhanda senastden 7:e n[stkommande manad.i rapportenskall Sokandenredogorafcir (i den min det [r relevant): 1. Viktiga heindelser under den gingna minaden 2. Viktiga hilndelserden kommandeminaden. 3. Awikelsel fi'6ntidsplanen 4. Organisatolislcaforiindringar och nya medarbetare 5. Vetenskapligapublikationer,presentationerosv 6. Fordelningav medel 7. Uppf6ljning gentemotde angivnamatbaramilen 8. Ovrigt 8.2 Projektutvdrdering gorsmot slutetav 6rettillsammans Projektutviirderingen med.se. 8.3 Slutrapport En slutrapportska gorasav den sdkandeoch slndas till.se,senast14 dagarefter det att projektethar avslutats. Slutrapportenska omfatta o En beskrivninga.vvad som har gjorts underprojektet. o En egenutviilcleringav hur projektetuppnflttsitt syfte. o Vilka erfarenhetet'soln projektethar gett. Onskernil och planer for framtiden. Sida14av 18 PA xx-xx

15 I I F F6 till rlrbriker fdr slutra at: l. Inledning 2. Mil och Syfte 3. Projektbesklivning 4. Leverabler 5. Resultat a. Positiva resultat b. Mindre positiva resultat c. Andra resultat 6. Resultat for solidaritets- och riittvisearbetet a. Spriciande av tidskriftsmaterial b. Spridandet av foreningsmaterial 7. Utvlrdering och analys a. UtvZir'cleling av resultat b. Forslag pa forbattringar c. Ovrigt 8. Framtida albeten 8.4 Hdvning av avtal. Ar Leverantoren mer 6n sex (6) m6nader frirsenad enligt tidplan, utan att.se skriftligen accepterat iindling av tidplanen, har.se riitt atthdva avtalet. For det fall.se h?iver avtalet har Leverantdlen inte rittt till ytterligare ersiittning utriver det Leverantdren redan erhillit. Hlivningsrneddelande siinds med e-post. 9 Finansiering och budget 9.1 Partners Som partners i projelctet riiknar vi de deltagande f<ireningama / tidskrifterna. De lir ocksfl delfinansiiirer eftersom de kommer att avsiitta arbetstid fcir format-anpassning och inmatning av artiklar i verktyget. Hur mycket det rdr sig om varierar mellan tidskrifterna och efter hur stor ambition lnan har att lagga in zildre material i arkivet. Det tillkommer tid for mciten och utbildning etc. Som finansiziler t' iknar vi Solidaritetsrorelsens Hus Ekonomisk Forening, SHEF, som finansierar Vuirldsbibliotekets lopande basverksamhet, liksom ett utrustat datarum som kommer att anviindas i projektet. Sida, har finansierat virt dvergripande informationsprojekt Mot viirlden i Solidaritetshusets sedan fu 2000, diir delprojektet Digital solidaritet drivs. Vi kommer att soka fortsatta medel fr&n Sida i host, med besked i mitten av december-07. Den overgripande kooldineringen av Oppet arkiv skulle i si fall utforas och finansieras inom Digital solidalitet. Uppskattningsvis 25%o av kostnaden ftir pilotprojektet. Om vi inte fflr Sidamedel kommer koordinationen av projektet att ske inom ramen for ordinarie verksamhet. Sida 15 av 18 PA5,20O7-xx-xx

16 9.2 Berdkningsgrunder Beriiknadgenomsnittslon fcir2008inklusivesemester ar kr/mflnaden. Beriikningen iir somfoljer: Lon2007(nyaavtalet) min, semestertill?igget 490krlmln vilket ger kr. Till detkornmerenberiiknadlonefrirh<ljning under2008pfl 2,65 procenteller661 kr/m6n,vilket ger25.641l<r. Inklusivestatligaocharbetsmarknadsforsiikringar blir det kr(25.641x 1,43).Vid 75 procentiganstiillningresulterardeti kr i mlnaden.pi ett ir blir det kr. Afrikagmpperna, var:skollektivavtalsheffdljer,anviindersig av ett administrativt pislagpfl 8 procent,villcetsliefocksi gdr. 9.3 Sammanst?illning Jan-decArbetskost nadi 5ohprojektanstalln27.500I minad xl2 : Jan-mars Teknikerlcostnad, uppdragtimansttilln5.000/minadx 3 : : FebServer x SeptTeknikerkostnad, uppdragtimanstiilln5.000x l= SepWebbdesign, uppdrag timansttilln x 1 = Administration 8Yo: Totaltsoktbelopprir Betalningsplan Vi skickarfakturai forskottfdr detforstakvartaleti slutetav decemb er 2007eller i borjanav januari2008.sedanfaktureringfor niistakvartaleftervarjeleverabels rapporterande. Det 1:akvartalet90.000i ltjr/adm,15.000fcirtekniker,samt10.000f<irserver(kanskekan faktureras separat), su1l1ma: kr. Det 2:akvartalet90.000kr i lcjn/adm. Det 3:e kvartalet90.000i 16n/adm, for webbdesign, samt5.000till teknikerfdr anpassning; summa: icr:. Det4:ekvartalet kr i kin/adm,varav kr betalas ut efter rapporterande av levelabel3, och kr betalasut efterslutrapportens inliimnande R e s e e r s d t t n i n g Utbetalningav Leseer-szittning gors ej U t r u s t n i n g Utbetalningav lcostnader for utrustningochomkostnader gorsej utdvervadsomovan niimnts Arbetskostnad.SE fakturerasav Solidaritetsrdrelsens Hus ekonomiskfcireningsom inneharf-skattsedel. Solidaritetsrolelsen iir dock ej momspliktig varfor ingen moms faktureras.faktureratbelopp enligt nedanunder forutsiittningatt tidigaredelleverableruppn6tts. Sida16av 18 PA5,2007-xx-xx

17 Datum Summa (SEK) Vid plojektstarl r Leverabel 1 - Teknisk plattform OI( Levelabel 2 - Rutiner frir inamtning lclara och workshop genomfdrd Leverabel Webbgr2inssnitt klart Leverabel 4 Fokusgrupper l0 000 har utvitrderat verktyget och slutrapporl klar Summct En f<irutsiithring fol att utbetalningen sker enligt denna plan [r att minadsrapporteringen, enligt ovan, hal inkommit i tid. Sida 17 av 18 PA5,2007-xx-xx

18 Detta avtal har uppliittats i tvi exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Ln/, r - & orr: t{oo(/rr/,^^ Datum: tq nwoo*6u;oc? Sida 18 av 18 PA xx-xx

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets VKS Vindkraft SverigeAB Strandv2igen 169 59146 Motala Samrldssvar anqiende vindkraftsproiekt Hultema KRAV att all prospekteringav mildfarlig Vi k6ver, som ombudfdr personerenligt bilagd sakdgarfdrteckning,

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd H4, M V F, w Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd Med stiid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gflrd beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet FtiretagarFtirbundet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRAND 20071210 114 1u2007187381L2 Betiinkandet n starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) Sammanfattning; ForetagarForbundet anser att

Läs mer

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O Skines Skidfiirbr -.d Box 1227 20,22,33 _lincnlholm sranns skrdr6nnunu Styrelse och kommitt6er 2008-2009 Ordftirande: Vice ordfiirande: Kassiir/kanslist:

Läs mer

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm 2006-06-07 Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm Aven scint som e-post till registrator@agricu lture. min istry.se Remissyttrande i Jo2006l 632 ang fiirslaget till Nordiska samekonventionen

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3 BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING fdr rzikenskapsiret 21 3 Brf Lindhagens,4'116 '16962r-3144 1(8) Styrelsen ftjr Brf Lindhagens 4116 fir hiirmed avge irsredovisning fdr riikenskapsiret

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

STADGAR KRONKVARNEN 32. intressen hus upplita. genom bostdder. att i orl tokaier it medlemmanu tidsbegriinsning' till nyttjande Medlems

STADGAR KRONKVARNEN 32. intressen hus upplita. genom bostdder. att i orl tokaier it medlemmanu tidsbegriinsning' till nyttjande Medlems l": STADGAR FoR B ostad S MTTsT.OnENINGEN KRONKVARNEN 32 F,IRMA, ANDAUAT och satgsort 1$ Fcireningens firma tir Bostadsriittsfiireningen Kronkv amen 32. Fcireningen har till tindamel a{ freimja medlemmarnas

Läs mer

Internetfonden 10 Hösten

Internetfonden 10 Hösten Internetfonden 10 Hösten Ansökningsdokument Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Folkestads Internetsatsning Folkutbildning AB Folke Folkesson folke.folkesson@ Mobiltelefon 070-000000 Sammanfattning

Läs mer

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1 Org nr 721-3947 ARsnpoovrsNrNG for riikenskapsiret 213 BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 2 (tt) Arsredovisning 213 Styrelsen flor bostadsriittsforeningen

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10

Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10 Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10 1 Varfiir anvandbarhet? 11 1.1 Ett exempel 12 1.2 Utvecklare och anvandare tanker olika 14 1.3 Kan anvandbarhet

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Arsberdttelse for. Tundra Pakistanfond 515602-4787. Perioden 2012-01,-01, - 20L2-L2-31

Arsberdttelse for. Tundra Pakistanfond 515602-4787. Perioden 2012-01,-01, - 20L2-L2-31 Arsberdttelse for Tundra Pakistanfond Perioden 212-1,-1, - 2L2-L2-31 Fiirva ltn ingsberdttelse styrelsen och verkstdllande direktciren frir Tundra fonder AB, 55683g-633 f6r hdrmed avge arsberdttelse fcir

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor.

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor. Westrich, P. 1989. D i e W i ldbi e ne n B ade n-w ilrte.mbe r g s. I. Allgemeiner Teil: Lebensriiume, Verhalten, Okologie und Schutz, sid. 1-431. II. Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten, sid. 437-972.

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002 I I Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36 Org. nr 16419-100 AnSREDovISNING fiir riikenskaps hret 2002 BostadsrEittsfiireningen Norra Agnegatan 36 t64t9-100 Styrelsen ftir Bostadsrtittsftireningen

Läs mer

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013 Till S amordnings fdrbundet Vristeris Kommunfullmiiktige i Vdsteris stad Landstingsfullmiiktige i Landstinget Viistmanland F

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

18 &tuii 0,.,i,.""\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1

18 &tuii 0,.,i,.\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Förvaltningsberättelse 2011 Stiftelsen Kungshols kurs- och liigergird Org nr 802006-4088 Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Fii rvaltnin gsb erfl ttels

Läs mer

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen Stadgar for Rikrbyggens b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen Forvaltade BRF Insats 9- Arsavgifterna fordelas ut pa sriitterna i forhallande till insatserna %Riksbyssen INNEHALLSFORTECKNING

Läs mer

Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Årsredovisning 2012

Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Årsredovisning 2012 Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Årsredovisning 2012 Stiftelsen Kungshols kurs- och liigergird Org nr 802006-4088 Arsredovisning ftir riikensk apsinet 20 2 Fiirvaltningsberfl ttels e Stiftelsens

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f rgi qj Uni,a e rs it e t s sj ukhus et PROTOKOLL 2007-46-2r Justeras: Karolinska: 2oo7-? /? 20074?1f Fiirhandling angiende jour och beredskapsavtal fiir liikare vid Karolinska Universitetssj ukhuset Parter:

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2008 Innehåll Tanken av Ralph Praming 2 Visioner för solidaritetshuset 3 Personal 4 Aktivitetsplan Förvaltningen 5 Aktivitetsplan Världsbiblioteket

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet 0 PRoSTATAcANGER,\ roneunder Arsredovisning 2012 Tillsammqns kan vi besegra prostatacancern! Prostataca ncerf6rbu ndet Barks vag 1 4, 170 73 Solna, Stockholm Tel. +46 8 655 44 30 kansli@prostatacancerforbundet.se

Läs mer

Ars redovisning fii r rii kens ka psfl ret 2009-01-01-2009-12-31

Ars redovisning fii r rii kens ka psfl ret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsritrsft ireningen KAMETTAN 7 Orgnn??1-695 G8strikegatan 8" Stockholm Ars redovisning fii r rii kens ka psfl ret 29-1-1-29-12-31 styrelsen ftir Bostadsriittsftireningen Kamelian T, stocftfiolm avger

Läs mer

TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008.

TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008. TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008. Hej alla tomatiilskare, si har vi lagt dnnu ett 6r bakom oss. Anno 2007 gav oss en tidig varm hiirlig vir men sedan blev det en otroligt vat och regnig sommar i sodra

Läs mer

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Verksamhetsplan 2014 Solidaritetshuset Förslag till Verksamhetsplan 2014 1. INLEDNING 2 2. MÅL 2014 3 2.1 En plattform för solidaritetsarbete i

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

Lasse Svanberg, redaktiir ftir tidningen TM, Teknik&Miinniska Svenska Filminstitutet

Lasse Svanberg, redaktiir ftir tidningen TM, Teknik&Miinniska Svenska Filminstitutet "Multimedier blir ett nvckelomrtde inom dataviirlden under 9O-talet. I en tid di vi 'som individer skoljs

Läs mer

Sociala rörelsers kulturarvsmaterial

Sociala rörelsers kulturarvsmaterial Sociala rörelsers kulturarvsmaterial Anders Jensen-Urstad Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Stockholm Slutrapport till Kungliga biblioteket, avdelningen för nationell samverkan Januari 2011 Sammanfattning

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Den fcirsta musikfcireningen.

Den fcirsta musikfcireningen. Den fcirsta musikfcireningen. 15 Fredrik Granstrortr var dett forste irrom fdrsamlingen, som genom strdngmusik hojde stdmningen pn motena. Han fick snart en,,vapenbroder" i Josef Karlsson f rin Fagerstir.

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson.

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson. LuNDS UNIVERSITET Sociologiska institutionen PROTOKOLL Ins ititutions sfyre ls en 2014-t2-18 Nflrvarande Britt-Marie Johansson, ordf. Jan-Olof Nilsson, ldraruep./soc David Wdsterfors, liiranep./s OC Maria

Läs mer

Ha lvi rsredogorelse for. Tundra Agri & Food 515602-4795. Perioden 2012-02-03-2012-06-30

Ha lvi rsredogorelse for. Tundra Agri & Food 515602-4795. Perioden 2012-02-03-2012-06-30 Ha lvi rsredogorelse for Tundra Agri & Food Perioden 2012-02-03-2012-06-30 Fiirvaltningsberdttelse Verkstdllande direktciren fcir Tundra Fonder AB 556838-6303, f6r hdrmed avge halv6rsredogcirelse for perioden

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet:

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse Samordningsförbundet

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr 857209-4004 SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag

rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr 857209-4004 SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus o Arsredovisning 2006 Stiftelser & Fdretag Insamlingsstiftelsen f cir Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Fiirvaltningsb

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30).

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30). Svenska X'ysikersamfundet Nationalkommitt6n fiir Flsik Protokoll till Styrelsemote Angstrrimlaboratoriet Upp sal a - 1 0-03 -26, kl. 12- I 7 Niirvarande: Karl-Fredrik Berggren (ordforandg), Ellen Moons

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr 769603-9333) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003.

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003. ARSREDOVISNING FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 3 Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 3. Fiirvaltningsb erfr ttels e Styrelse Styrelsen har under hret 3 haft

Läs mer

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden 1(1) 2014-05-20 LJ2014/729 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden ansvarsfrihet Bakgrund Enligt lag 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8. MEDLEMSBOK Nr i Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g ll. p. 8. STADGAR Reuiderade enligt beslut ordinarie d.rsmiite den 27 mars 1953 och uid extra sammqntriide den 11 maj 1953 (S 5 S I7),

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

* +# ), ) ' Internetdagarna 2006, Staffan Hagnell 2006-10-24 # 1

* +# ), ) ' Internetdagarna 2006, Staffan Hagnell 2006-10-24 # 1 ! $ % & '( ) * +# ), $! "## ### -'. ) ' Internetdagarna 2006, Staffan Hagnell 2006-10-24 # 1 SEs Produktutveckling Kommande.SE-produkter DNSSEC Kommersiell drift 2007 Ytterligare produkter ska utvecklas

Läs mer

Hemm-Sl? Protokoll frin Styrelsemote Hemmesta Sodra Vdgforen ing org.nr: 814000-2653

Hemm-Sl? Protokoll frin Styrelsemote Hemmesta Sodra Vdgforen ing org.nr: 814000-2653 Hemm-Sl? Dokument: Styrelseprotokoll 1411 5 :03 Protokoll frin Styrelsemote Hemmesta Sodra Vdgforen ing org.nr: 814000-2653 Niirvarande: Tommy Ahlsved, Lars Gunnar Axelsson, Michael Axelsson, Britt-Marie

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg.

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. 1 Inledning Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer.

Läs mer

Tema TRAVET TANAOEMENT

Tema TRAVET TANAOEMENT # Tema TRAVET TANAOEMENT maodl?kurserna SIR-kopplingentill Smart oo DROJER.ENflD CC-projekrctAr nastunklart. Detta omfittande dataprojekthar gett oss en eflenkommunikationsdatoroch ett egetdataniit. Nu

Läs mer

nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar

nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar telkamerorna har kommit for alt stannaoch allt fler jiigare inserfcirdelarna med att kunnaha kolla pi viltet som rrjr sig i markerna. Bakitstriivare klagar pi teknifiering inom jakten men de allra flesta

Läs mer

LEADER DALSLAND OCH ARJANG

LEADER DALSLAND OCH ARJANG PROTOKOLL Datum Plats Tid Niiraarandel ande Kansli AnmAlt ft;rhinder 080918 Stadshuset, AmAl 18:00 2l:00 Per Jonsson, Gaby Hain, Torgny Arvidsson, Mats Bergling. Anne Sdrqvist, Kjell-Ame Ottosson, Cbristina

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

En fallstudie i fallgropar

En fallstudie i fallgropar En fallstudie i fallgropar Om konsten att skapa bättre projekt Jessica Lindholm Kungl. biblioteket 16 juni 2010 Innehåll Bakgrund Externt projekt Internt projekt Erfarenheter om mig OER i öppna arkiv Forskarnavet

Läs mer

Brf Nedre Fogelbergsgatan 5

Brf Nedre Fogelbergsgatan 5 Arsredovisning for Brf Nedre Fogelbergsgatan 5 RdkenskapsAret 2013-01-01-2013-12-31 Innehillsfdrteckning : F0rvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning Balansrdkning Kassaflddesanalys Noter Underskrifter Revisionsberdttelse

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Slutrapport Projekt Internet i Sverige

Slutrapport Projekt Internet i Sverige Slutrapport Projekt Internet i Sverige 1. Inledning Wikimedia Sverige är en förening som verkar för att göra kunskap tillgänglig för människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt,

Läs mer

216 r 3/6 KOMPOTEK KOMPOTEK AB TEL. 08702 96 70. IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION 2006 - R1O - RlOO Sid. 1-7. INSTRUKTIONER. SAKERH ETSINSTRU KTIONER.

216 r 3/6 KOMPOTEK KOMPOTEK AB TEL. 08702 96 70. IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION 2006 - R1O - RlOO Sid. 1-7. INSTRUKTIONER. SAKERH ETSINSTRU KTIONER. INSTRUKTIONER. IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION 2006 - R1O - RlOO Sid. 1-7. 216 r 3/6 KOMPOTEK BESKRIVNING. KOMPOTEK / VALPES man6verdon dr konstruerat fiir mandvrering av ventiler med 90o vridning (180'mot f6rfrigan).

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer